T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ANDRAGOJİK İLKELERE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ PROBLEM TEMELLİ MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ DOKTORA TEZİ Gülden AKIN Ankara Aralık, 2010

2 T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ANDRAGOJİK İLKELERE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ PROBLEM TEMELLİ MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ DOKTORA TEZİ Gülden AKIN Danışman: Prof. Dr. Rıfat MİSER Ankara Aralık, 2010

3

4 ÖNSÖZ Yabancı dil olarak İngilizce eğitiminin zorunlu olduğu Türkiye de ilköğretimden itibaren genel İngilizce eğitimi yöntemleriyle dil öğretilmektedir. Üniversitelerde lisans eğitimi alan genç yetişkinler de yine aynı genel İngilizce programlarıyla İngilizce eğitimi almaya devam etmektedir. İlkokuldan itibaren aynı yöntemlerle İngilizce öğrenmeye çalışan ve düşük başarı gösteren yetişkin öğrenenler, İngilizce yi öğrenemeyeceklerine dair bir kanıya sahip olmuştur. Bu çalışma, andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli mesleki İngilizce eğitimi programının genel İngilizce eğitimi yöntemlerine göre genç yetişkinler üzerinde daha etkili olup olmadığını araştırmayı amaçlar. Araştırma, bu doğrultuda öntest sontest kontrol gruplu model ve eylem araştırması modeli kullanılarak yürütülmüştür. Uygulamanın sonunda, andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli mesleki İngilizce eğitim programının genel İngilizce yaklaşımına göre daha başarılı sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde birçok kişinin katkıları olmuştur. Öncelikle, doktora öğrenciliğim boyunca ve bu çalışmanın her aşamasında göstermiş olduğu akademik destek ve katkılarının yanı sıra moral desteğini de esirgemeyen değerli hocam ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Rıfat MİSER e teşekkürüm sonsuzdur. Tez izleme komitemde yer alarak değerli görüş ve önerileriyle çalışmama önemli katkılar sağlayan hocalarım Sayın Prof. Dr. Meral UYSAL ve Doç. Dr. Yasemin KEPENEKÇİ ye teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmanın gerçekleştirildiği Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi 2. sınıf intermediate 2 öğrencilerine de çalışmaya yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Son olarak, bu çalışma boyunca maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen eşim ve oğluma da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ankara, Aralık 2010 Gülden AKIN ii

5 ÖZET ANDRAGOJİK İLKELERE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ PROBLEM TEMELLİ MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ Akın, Gülden Doktora, Yaşam Boyu Öğrenme Ve Yetişkin Eğitimi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rıfat MİSER Aralık 2010, x sayfa Farklı anadillere sahip ülkelerin insanlarının ekonomik, sosyal ve kültürel iletişiminin gerçekleşmesi için ortak bir dile ihtiyacının bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Günümüz dünyasında bu amacı gerçekleştirmek için en yaygın olarak kullanılan dil İngilizce dir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de dil eğitimi ilköğretim seviyesinde başlar. Okula devam eden her öğrencinin yabancı dil eğitimi alması zorunludur. Bu zorunluluk, üniversite eğitimi alan genç yetişkinler için de geçerlidir. Üniversitede lisans eğitimi alan genç yetişkinler, İngilizce yi ilköğretim yıllarındakine benzer şekilde genel İngilizce yaklaşımıyla öğrenmeye çalışmaktadır. İlkokul eğitiminden itibaren aynı konuları neredeyse aynı örneklerle tekrar eden yetişkin öğrenenler, artık İngilizce öğrenmeyi başaramayacaklarına dair bir kanıya sahip olurlar. Bu çalışma genel İngilizce yaklaşımına alternatif olarak, andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli mesleki İngilizce eğitimi programının ilgi ve iş alanları bilinen ve bir meslek öğrenmek için yüksek öğretime devam eden genç yetişkinlere uygulanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, eğitim öğretim yılının bahar döneminde Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi 2. sınıf intermediate (orta seviye)- 2 sınıfına devam eden öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Araştırmaya katılan iii

6 öğrenciler, gönüllülük esasına göre oluşturulmuş 3 ü kadın 40 ı erkek olmak üzere toplam 43 kişidir. Öğrenciler, deney ve kontrol grubu olarak ikiye bölünmüş ve araştırmada geliştirilmiş eğitim programına paralel olarak hazırlanan sınav her iki gruba da uygulanmıştır. Deney grubuna andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli ve özel amaçlı mesleki İngilizce eğitim programı; kontrol grubuna ise fakültede normal eğitim programında Headway seviye kitapları serisi ile devam eden genel İngilizce eğitim programı deney grubunun eğitim programında yer alan yapılar ve kelimelerle desteklenmiş olarak uygulanmıştır. Uygulamanın ardından aynı sınav her iki gruba da yeniden uygulanmıştır. Bu sınavlar sonucunda, deney ve kontrol gruplarının hem kendi içinde hem de gruplar arasında gözlenen farkın, istatistiksel olarak manidar olup olmadığı bağımsız örnekler t-testi ve eşleştirilmiş örnekler t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda her iki grubun da sınavdan aldıkları puanların yükseldiği; ancak deney grubunun başarısının kontrol grubunun başarısından daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki bu farkın istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde manidar olduğu bulunmuştur. iv

7 ABSTRACT EFFICIENCY OF A PROBLEM- BASED ESP TRAINING (VOCATIONAL ENGLISH) PROGRAM ENHANCED BY PRINCIPLES OF ANDRAGOGY Akın, Gülden PhD, Life Long Learning and Adult Education Advisor: Prof. Dr. Rıfat MİSER December 2010, x pages Since the countries and their citizens have different native languages all around the world, it is an undeniable fact that they are in need of a common language to communicate for economic, social and cultural reasons. In today s world to achieve this objective, the most widely used language is English. The language education in Turkey starts at primary school level as in any other countries in the world. It is compulsory to take a language lesson for each student who attends to school. This obligation also applies to the young adults who are attending to a university. Young adults who are attending undergraduate programs at universities try to learn English in similar general English programs as in the primary school years. Young adults who recur the same issues almost with the same samples are convinced of the fact that they will not be able to achieve to learn English any longer. As an alternative to general English programs, this study was conducted to implement a problem based ESP (vocational English) training program enhanced by the principles of andragogy to young adults who attend to university and have professional aims and interests in common. v

8 The study was conducted in Turkish National Police Academy Faculty of Security Sciences in the spring term of It was applied on sophomore intermediate 2 students. The students who participated in the research, created voluntarily, a total of 3 females and 40 males is 43 people. After students were divided into two groups as experimental and control group, a test which consisted of the topics of the prepared training program was submitted to both groups. The problem- based ESP (vocational English) training program enhanced by andragogical principles was applied to experimental group. The topics of Headway level books within the regular curriculum going on in the faculty which were supplemented with the vocabulary and grammar items of the training program of experimental group were applied to control group. At the end of the application, the same prepared test was re-submitted to both groups. As a result of these tests, the observed differences of experimental and control groups were analyzed by using independent samples t-test and paired samples t-test to determine whether there is a statistically significant difference within and between groups. At the end of the research, the test scores increased in both groups, but the success of the experimental group was higher than the success of the control group and this difference between groups was found to be statistically significant at 0.05 level. vi

9 İÇİNDEKİLER JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI... i ÖNSÖZ... ii ÖZET... iii ABSTRACT... v İÇİNDEKİLER... vii TABLOLAR LİSTESİ... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... x BÖLÜM I GİRİŞ... 1 Problem... 1 Amaç Araştırmanın Önemi Araştırmanın Sınırlılıkları Tanımlar Kısaltmalar BÖLÜM II KAVRAMSAL ÇERÇEVE İngilizce Öğretim Yaklaşımları Genel İngilizce Yaklaşımı Özel Amaçlı İngilizce Yaklaşımı İngilizce Öğretim Yöntemleri Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi(Grammar-Translation Method) Düzvarım Yöntemi (Direct Method) Seçmeci Yöntem (Eclectic Method) Doğal Yöntem (Natural Method) Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi( (Audio-Lingual Method) Bilişsel Öğrenme Yöntemi (Cognitive-Code Approach) İletişimci Yöntem (Communicative Approach) Telkin Yöntemi (Suggestopedia) Sessizlik Yöntemi (The Silent Way) Grupla Dil Öğretimi Yöntemi (Community Language Learning) vii

10 Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total Physical Response) Problem Temelli Öğrenme Andragoji Kavramı Andragoji Kavramının Tarihçesi ve Anlamı Andragoji Kavramına Yönelik Destek ve Eleştiriler Andragoji ve Yetişkin Öğrenmesi Andragojinin Farklı Alanlarda Uygulanması İlgili Araştırmalar BÖLÜM III YÖNTEM Araştırma Modeli Çalışma Grubu Verilerin Toplanması Verilerin Analizi BÖLÜM IV BULGULAR ve YORUMLAR İngilizce Öğrenme İhtiyaçlarının Saptanması Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması Öğretim Programının Geliştirilmesi Öğretim Programının Uygulanması Uygulama Sonrası Başarının Karşılaştırılması BÖLÜM V SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuçlar Öneriler KAYNAKÇA EKLER viii

11 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. İngilizce Kullananların Ülkelere Göre Dağılımı... 4 Tablo Yılında İngilizce Kursuna Giden Kişilerin Yaşlarına Göre Dağılımı... 7 Tablo 3. Öğrenci Eğilimlerini Belirleme Tablosu Tablo 4. Öğrencilerin Ülkelere Göre Dağılımı Tablo 5. Kontrol ve Deney Gruplarının Geçmiş Dönem İngilizce Notları Tablo 6. Öğrencilerin Öğrenmek İstedikleri Mesleki İngilizce Konularının Dağılımı Tablo 7. Öğrencilerin Dersin İşlenişine İlişkin Tercihlerinin Dağılımı Tablo 8. Kontrol ve Deney Grupları Ders Uygulama Zaman Çizelgesi Tablo 9. Deney ve Kontrol Grubunun Öntest Puanlarının Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Farkın Manidarlığı Tablo 10. Kontrol Grubu Öntest İle Sontest Puanlarının Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Farkın Manidarlığı Tablo 11. Deney Grubu Öntest İle Sontest Puanlarının Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Farkın Manidarlığı Tablo 12. Deney ve Kontrol Grubunun Sontest Puanlarının Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Farkın Manidarlığı Tablo 13. Deney ve Kontrol Grubunun Final Puanlarının Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Farkın Manidarlığı Tablo 14. Deney ve Kontrol Grubunun Puan Artışlarının Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Farkın Manidarlığı ix

12 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. Özel Amaçlı İngilizce nin İngilizce Dil Öğretimindeki Yeri Şekil 2. Özel Amaçlı İngilizce Öğretiminde 5N 1K Sorularının Yeri Şekil 3. Özel Amaçlı İngilizce Programı Hazırlama Süreci Şekil 4. Eylem Araştırmasında Sekiz Basamak Şekil 5. Deney ve Kontrol Gruplarının Sontestten Aldıkları Puanların Frekanslarına Göre Dağılımı x

13 BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi tanımlanmış, amaçları ve sınırlılıkları belirtilmiş, önemi vurgulanmıştır. Problem Dünya üstünde herhangi bir ülkenin, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak diğer ülkeler ile bağlantısını sağlayan başlıca şartlardan biri iletişimdir. Ülkeler arasındaki iletişimin artması ve iletişim araçlarının gelişerek yaygınlaşması yabancı dile duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Günümüz dünyasında farklı anadillere sahip ülke insanları tarafından en yaygın olarak kullanılan dil ise İngilizce dir. Her geçen gün İngilizce bilmenin önemi artmaktadır. Çünkü dünyada bilim iletişiminin %70 i, haberleşme iletişiminin %80 i ve internet iletişiminin %90 ı İngilizce olarak yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak, dünyada İngilizce dilini ikinci dil olarak konuşanların sayısı anadil olarak konuşanların sayısını geçmiştir (Özbay, 2004). İngilizce nin yaygın olarak kullanılması günümüz dünyasında ortaya çıkan bir gerçek değildir. Crystal (1997) e göre İngilizce nin yaygın olarak kullanılmasının tarihi bir süreci vardır. İngilizce nin kullanımını arttıran önemli bir tarihsel süreç Endüstri Devrimi dir. Ondokuzuncu yüzyıl başlarında, endüstri ve ticaret alanlarında dünyanın en önde gelen ülkesi Britanya dır yılında 5 milyon civarında olan Britanya nüfusu,1800 de ikiye katlanır. Endüstri Devrimi nin birçok icadı İngiliz kökenlidir ve 1800 yılında tekstil ve madencilik alanlarında dünya lideri olan İngiliz firmalar dış dünyaya açılırlar. Bu başarıların dilbilimsel sonuçları kendini çok geçmeden gösterir. Teknolojik

14 2 ve bilimsel gelişmelerle birlikte yeni terimler doğar ve İngilizce ye binlerce yeni kelime katılır. Gelişmeler diğer ülkelere de ulaşır ve bunları takip etmek isteyen yabancıların İngilizce öğrenmesi gündeme gelir. İngiltere deki bu gelişimler, kıtadaki birçok bilim adamının İngiltere ye gelmesine ve çalışmalarını burada sürdürmesine de yol açar. Yüzyılın sonuna doğru İngiltere deki gelişmeler Amerika ya sıçrar ve İngilizce, bilgiye ulaşmayı olanaklı kılan neredeyse tek dili haline gelmeye başlar (Crystal,1997:20-45). Ondokuzuncu yüzyıl başları uluslararası bankacılığın da gelişim gösterdiği yıllardır. Almanya, İngiltere ve ABD bu konuda başı çekerler. Bu gelişmeyle birlikte özellikle gelişmekte olan ülkeler için yabancı dil öğrenmenin yeni bir anlamı da paraya ulaşmadır. (Crystal, 1997:45). İngilizce, bu tarihsel gelişmelerin sonucunda uluslararası ilişkiler, medya (reklamcılık, radyo yayınları, filmler, pop müzik), eğitim, uluslararası taşıma, uluslararası güvenlik ve iletişim yoluyla yayılır. NATO, UNESCO, BM gibi uluslararası kuruluşların varlığı bir iletişim dilini gerektirir. Bilimsel, sanatsal ya da politik toplantılarda dünyanın her yerinden gelen katılımcıların ortak bir dilin sağladığı kolaylığa ihtiyaçları vardır. İngilizce kullanımının yayılımında bir diğer kültürel etken de haberciliktir. İngilizce, yaklaşık 400 yıldır basında kullanılmaktadır. Onyedinci yüzyılın ilk yıllarında Avrupalı devletler gazeteler çıkarmaya başlamışlardır. İngilizce ye basında verilen değer yeni teknolojik haber alma gelişmeleriyle artmıştır; örneğin Reuters 1851 yılında Londra da bir uluslararası haber alma ajansı kurmuştur. Medyada İngilizce kullanımı sadece basınla sınırlı değildir. Ondokuzuncu yüzyıl sonlarında ABD de gelişen reklamcılık ve radyo yayıncılığı diğer etkenlerdendir. Radyo dalgaları sayesinde İngilizce dünyanın dört bir yanına yayılmış ve bölgesel yayıncılığa çok az olanak tanımıştır (Crystal,1997:47,62). Sinema, medyanın diğer bir alanıdır. Ondokuzuncu yüzyılda Avrupa ve Amerika da gelişmeye başlayan sinema teknolojisi, 1915 yılında Hollywood

15 3 film endüstrisinin kurulmasına sebep olmuştur BFI Televizyon ve Film Elkitabı na göre dünya film endüstrisinin %80 i İngilizce dir (BFI,1996:27). Uluslararası ulaşım ve güvenlikte kullanılan kısaltmalar yine çoğunlukla İngilizce kökenlidir. Dünyanın herhangi bir yerine gidildiğinde ulaşımı rahatlıkla sürdürebilmek için İngilizce dilinde yazılı uyarılardan haberdar olmak gerekebilir. Bilimsel araştırmalar çoğunlukla bu dilde yapıldığından ya da bu dile çevrildiğinden eğitimde de bilgiye erişmek amacıyla kullanılan dil İngilizce dir. Ayrıca bilginin en kolay erişildiği ve iletişimin en yaygın olarak kullanıldığı internette ortak dil yine İngilizce kabul edilmektedir (Crystal,1997:64). Dünyanın dört bir yanından insanları İngilizce öğrenmeye iten başka bir sebep ise, bu dile karşı oluşan sosyal tavırdır. Bundan dolayı İran ya da Libya gibi köktenci ülkelerin İngilizce kullanmalarındaki neden, seslerini tüm dünyaya duyurmaktır. İngilizce kullanıcılarının yakın geçmişte dünya üzerindeki dağılımı ile ilgili veriler Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1 de görüldüğü gibi, İngilizce kullanıcılarının dünya üzerindeki durumu birbirine bağlı üç halkada özetlenebilir. Bu halkalar; bu dilin yayılma şekillerini, kullanım çeşitlerini ve işlevselliğini gösterir. İç Halkada, İngilizce nin geleneksel, kültürel ve linguistik dağılımı belirtilir. Bu halkadaki ülkeler İngilizce yi anadil olarak kullanmaktadır. Dış Halka, yıllarca süren sömürgeleştirme sonucunda İngilizce nin resmi/ikinci dil olduğu ülkeleri belirtir. Genişleyen Halka ise bu dili yabancı dil olarak kullanan ülkeleri göstermektedir (Kachru,1992:355,356).

16 4 Tablo 1. İngilizce Kullananların Ülkelere Göre Dağılımı Genişleyen Halka Dış Halka (İkinci Dil) (Yabancı Dil) Çin Bangladeş Mısır Gana Endonezya Hindistan İsrail Kenya Japonya Malezya Kore Nijerya Nepal Pakistan Suudi Filipinler Arabistan Singapur Tayvan Sri Lanka Rusya Tanzanya Zambiya (Kachru,1992: 356) İç Halka (Anadil) ABD Britanya Kanada Avustralya Yeni Zelanda İngilizce yi anadil dışında kullananların sayıları oldukça çoktur. Crystal a (1997) göre İngilizce yi anadil dışında kullanan insanların sayısı 2 milyara yakındır. Fakat, Kachru ya (1992) göre kullanıcı kelimesinin özellikle İngilizce nin anadil olarak kullanılmadığı ortamlarda kullanılıp kullanılmaması konusuna dikkat edilmesi gerekir. İngilizce nin yayılımı, bu dile çok kültürlü bir kimlik kazandırmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'nın yarısı birden çok dil konuşmaktadır. Avrupa vatandaşlarının % 44'ü anadillerinin yanı sıra başka bir dili konuşabilmektedir. Lüksemburg'ta hemen hemen herkes birden fazla dil bilmektedir. Hollanda, Danimarka ve İsveç'te her 10 kişiden 8'i birden fazla dil bilmektedir. İngiltere, İrlanda ve Portekiz'de başka bir dili konuşma oranı en az seviyededir. İngilizlerin % 9'u Fransızca, % 5'i Almanca bilmektedir. Belçika'da ikinci dil olarak İngilizce % 42, Fransızca % 37; Almanca % 15 oranında konuşulmaktadır. Danimarka'da bu oran % 76 İngilizce, % 50 Almanca; Yunanistan'da % 39 İngilizce, İsveç'te % 77 İngilizce, Finlandiya'da % 51 İngilizce, İtalya'da % 28 İngilizce, İrlanda'da % 12 Fransızca olarak sıralanmaktadır (Özbay, 2004).

17 5 Aynı araştırma; Danimarka, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İspanya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te ilköğretime devam eden öğrencilerin % 33'ten fazlasının ikinci bir dil öğrendiğini ortaya koyarken, Türkiye'de ilköğretimde ikinci dili öğretecek öğretmen bulmakta bile zorluklar vardır. Avrupa Birliğine mensup olan ülkelerdeki öğrenciler üzerinde yapılan araştırmaya göre; öğrencilerin % 89'u İngilizce, % 32'si Fransızca, % 18'i Almanca ve % 8'i de İspanyolca bilmektedir. Türkiye de ise mevcut rakamlar tam olarak bilinememektedir (Özbay, 2004). Ülkemiz içinde de bireylerin iş bulma olanaklarını çoğaltmalarının, iş ortamlarında üst kademelere çıkabilmelerinin başta gelen bir yolu, yabancı dil bilmektir. Ülkemizin dış dünyaya açılabilmesinin ve dünya pazarında tanınarak kendine etkin bir yer edinebilmesinin başlıca unsuru da iletişim ve dolayısıyla İngilizce olarak görülmektedir. Bu gerçeğin farkına varan özellikle tarım, ticaret ve turizm sektörleri sözü edilen konudaki uğraşılarını etkili bir biçimde arttırmaktadır. Türkiye nin diğer ülkelerle olan ilişkilerinin artmasına ve Avrupa yla bütünleşmesinin gündemde yer almasına koşut olarak, ülkemizde yabancı dil bilen insanlara da sürekli büyüyen bir gereksinme duyulduğu gözlenmektedir. Özellikle bilim, teknoloji, ticaret, turizm alanlarında göze çarpan bu durum, Türkiye de yabancı dil öğrenmeyi etkilemiş görünmektedir. Daha önce, yabancı dil öğrenmenin başlıca nedeni entelektüel, kültürel yönden zenginleşmeyi amaçlayan kişisel istekler iken, bugün bu kişisel isteklerin yerini farklı gereksinmelerin aldığı söylenebilir. Türkiye de yabancı dil eğitimi ilköğretim seviyesinde, okulda başlar. Okula giden her öğrencinin ilköğretim dördüncü sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi alması zorunludur öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan Eğitim Reformuna göre, ilköğretimin birinci basamağı sadece ana dilin öğrenildiği ve öğretildiği bir kademe olmaktan çıkarılmış; söz konusu öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan İlköğretim Programına göre, yabancı dil dersi ilköğretim okullarının dördüncü sınıfından başlamak üzere zorunlu hale getirilmiştir. Bu programa göre, yabancı dil dördüncü ve beşinci

18 6 sınıflarda haftada iki saat, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda 4 saat okutulacaktır. Ayrıca dördüncü sınıftan başlamak üzere haftada en az 1, en çok 3 saat takviyeli yabancı dil dersi verilebilecektir (MEB, 1998). Ancak, standart bir ilköğretim ve orta öğretim kurumundan mezun olan gençlerin yabancı dil düzeylerinin gerek kişisel gerekse kariyer gelişimleri açısından yeterli olmadığı söylenebilir. Bu durumun üniversite düzeyindeki yabancı dil eğitiminde de geçerli olduğu gözlenmektedir. Örneğin, Kasım 2006 tarihlerinde düzenlenen 17. Milli Eğitim Şurasında sunulan raporlarda Türkiye deki yabancı dil eğitiminin yeterli olmadığının ileri sürüldüğü; bu saptamaya dayalı olarak; yabancı dil öğretim yöntemlerinin daha etkin ve verimli hale gelmesi sağlanmalıdır, önerisinin yapıldığı görülmektedir (http://ttkb.meb.gov.tr). Yetişkinler; iş hayatlarında daha iyi imkanlar elde etmek ve/ya terfi etmek için ve bu sayede özel hayatlarında da yaşam kalitelerini yükseltmek için yabancı dil öğrenme ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyaç, gerek iş seyahatlerinde gerekse turistik seyahatlerde herhangi bir aracı olmadan kendi kendilerine yabancılarla iletişim kurabilecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yabancı dil öğrenme gereksiniminden de kaynaklanabilir. Ayrıca, yetişkinlerin kendilerini geliştirmek gibi kişisel nedenleri de olabilir. Yetişkinler yabancı dil öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için devlet kurumları ve özel kurumlar tarafından açılan yabancı dil kurslarına yönelmektedir. Bu kurslara örgün eğitime devam eden öğrenciler de katılmaktadır. Dolayısıyla, örgün öğrenmesi boyunca yabancı dil eğitimi almaya devam eden veya almış olan her yaştan insan halen yabancı dillerini geliştirmenin yollarını aramaktadır. Örgün eğitim dışında kalan her türlü eğitim, öğrenen kişilerin yaşları ne olursa olsun yetişkin eğitiminin bir parçasıdır. Dolayısıyla, İngilizce öğrenmeye yönelik olan ve örgün eğitim dışında kalan faaliyetler, yetişkin eğitimi ile ilgilidir. Yetişkinlere yabancı dil öğretirken; öğretilmesi hedef alınan bilginin yetişkinlerin hayatına uygulanabilir nitelikte olmasına, öğrenme sürecine yetişkinlerin yaşam tecrübelerinin dahil edilmesine ve tecrübelere saygı gösterilmesine, öğrenme ortamının gergin ve rahatsızlık verici olmamasına dikkat edilmelidir (Cranton, 2000: sy den Akt. Wilson, 2005). Ayrıca, öğrenme ortamının arka arkaya dizilmiş sıralar ve başta bir

19 7 öğretmen masası yerine küçük gruplardan oluşmuş çemberlerden meydana gelmesi sağlanabilir (Knowles, 1984). Bu durum, hem yetişkin öğrenmesinde hem de yabancı dil öğrenme sürecinde tercih edilmektedir. Bunların yanında, öğrenmenin planlanması ve öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi aşamasında yetişkin öğrenenleri sürece dahil etmeye özen gösterilmeli ve yetişkin öğrenmesinin olumlu yönde ilerlemesi sağlanmalıdır (Knowles, 1980). Gerek devlet kurumlarında, gerekse özel kurumlarda açılan İngilizce kurslarına Türkiye de her yaştan insanın katıldığı görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu - Yaygın Eğitim verilerine göre, öğretim yılında Halk Eğitimi Merkezleri, Özel İngilizce kursları, Olgunlaşma Enstitüleri, Pratik Kız Sanat Okulları ve Mesleki Eğitim Merkezlerine İngilizce öğrenmek için devam edip kursu bitirmiş kişilerle ilgili bilgiler Tablo 2 de sunulmaktadır: Tablo Yılında İngilizce Kursuna Giden Kişilerin Yaşlarına Göre Dağılımı 6-14 yaş % yaş % yaş % 45+ yaş % Toplam % , , , , Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Milli Eğitim İstatistikleri, Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, İngilizce kurslarına devam edip bitirenler arasında en yoğun yaş aralığı dir. Türkiye de herhangi bir İngilizce kursunu bitirenlerin yaklaşık 1/3 ü yaş aralığındaki kişilerdir. Bu yaş aralığı, orta öğretim ve üniversite lisans eğitimi yıllarına tekabül etmektedir. Kişilerin ileriki hayatlarında yabancı dile duyacakları ihtiyacı anladıkları yaşların bu aralıkta olduğu söylenebilir. Bu yaş grubunu, iş hayatına atılmış ve yabancı dile olan ihtiyacı yaşayarak görmüş kişilerin oluşturduğu yaş aralığı takip etmektedir. Ardından gelen yaş grubu ise, %28,681 oranı ile 6-14 yaş grubudur. Bu durum, örgün eğitimde yabancı dil eğitimini yeterli görmeyen velilerin takviye amaçlı olarak çocuklarını İngilizce kurslarına gönderdiğini göstermektedir. İngilizce kursuna devam edip bitirmiş

20 8 kişilerin az bir kısmı ise (%4) 45+ yaş grubundadır. Bu durum, orta yaşlarda yabancı dil öğrenme girişiminin azaldığını düşündürmektedir. Özellikle büyükşehir belediyelerinin açtığı gerek ücretli gerekse ücretsiz olarak verilen İngilizce kursları da dikkate alındığında, İngilizce öğrenmek için örgün eğitimin dışında farklı arayışlar içinde olanların sayısı daha da artmış olacaktır. Örneğin; eğitim öğretim yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gazi Üniversitesi desteğiyle açtığı ücretli İngilizce kusuna devam edenlerin sayısı 2062 dir (http://www.ankara.bel.tr) eğitim öğretim yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İSMEK) ücretsiz olarak verilen Yabancı Dil İngilizce-1 kursuna devam eden kişi sayısı 22,727 iken Yabancı Dil İngilizce-2 kursuna devam eden kişi sayısı ise 11,208 dir (Murat, sy.109). Konuyla ilgili uzmanlar tarafından, yetişkinlerin yabancı dil öğrenme sorunlarının sebeplerinin neler olduğu tüm dünyada araştırılmaktadır. Yetişkinlerin yabancı dil öğrenmede zorluk çekmelerinin ilk nedeni özgüven eksikliğidir. Yabancı dil öğrenen yetişkinlerin sınıf ortamında komik duruma düşeceklerine dair yanlış bir algıları vardır. Özgüven eksikliği yetişkin öğrenenlerde heyecana yol açmakta ve öğrenme yeteneklerinin açığa çıkmasını engellemektedir (Rogers, 2001). Yetişkin öğrenenler, öğrenme ortamlarını kendileri kontrol altında tutmayı ve özyönelimli öğrenmeyi tercih etmektedir. Dolayısıyla, yetişkinler eski, geleneksel ve güncel olmayan yöntemlerle devam eden eğitimlere dahil olmak istememektedir (Lightbrown ve Spada, 2003). Yetişkinlerin yabancı dil öğrenme ortamına dahil oldukları yaşa gelinceye kadar olan eğitim hayatlarında yabancı dil öğrenmeyi başaramamaları da yabancı dil öğrenmelerinde zorluk oluşturmaktadır (Harmer, 2007). Ayrıca yetişkin öğrenenlerin para ve zamanlarını ayırdıkları eğitim süreci konusunda beklentilerinin yüksek olması ve bu beklentilerin yeterince karşılanamaması da yabancı dil öğrenmedeki zorluklar konusunda başka bir nedendir (Daines ve diğerleri, 1993). (Akt. Öten, 2009, sy ). Türkiye de de gerek devlet kurumlarının gerekse özel kurumların açtığı yabancı dil kurslarına devam eden yetişkinlerin benzer sebeplere dayanan öğrenme zorlukları olduğu görülmektedir. Cıngıllıoğlu nun (2005) yetişkin

21 9 öğrenenlerin yabancı dil öğrenme zorlukları ve yabancı dil kurslarını yarıda bırakma nedenleri ile ilgili yaptığı araştırma benzer sonuçları ortaya koymaktadır. Yetişkin öğrenenlerin beklentilerinin kurslar tarafından tam anlamıyla karşılanamaması, kurslarda verilen ödevlerin fazlalığı ve zamanın az olması nedeniyle yetişkinlerin yabancı dil kurslarını yarıda bıraktıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca; kursa katılanların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni hal, iş durumu ve kurs ücretini kimin ödediği gibi demografik özelliklerin yabancı dil kurslarını yarıda bırakma nedenlerinden olduğu sonucu elde edilmiştir (Cıngıllıoğlu, 2005, sy ). Ceylan ın (2000) Yabancı Dil Kursları Ortamında Yetişkinlerde Öğrenme Zorlukları ve Sorunları başlıklı çalışması da Türkiye de yetişkinlerin yabancı dil öğrenme konusundaki zorlukları ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu bağlamda, Ceylan a (2000) göre akademisyenlerin kariyerlerinde akademik kabus haline gelmiş olan KPDS sınavı değerlendirilmiştir. Akademisyenler, yükselebilmek için almaları istenilen puanları alamamaktadır. Trakya Üniversitesi tarafından açılan KPDS kurslarında yetişkinlerde öğrenme zorlukları araştırılmış ve Yetişkinlerin dil ile ilgili ne tür sorunları onların KPDS sınavındaki başarılarını engelliyor? sorusu sorulmuştur. Ceylan (2000), bu sorunun çözümü için bir hipotez geliştirdiğini dile getirmektedir: Özel olarak planlanmış bir kurs yürütürsek, söz konusu kişiler bu sınavda başarılı olabilirler mi?. Sonuçta, yetişkinlerin ihtiyaçlarına yönelik planlanmış olan kursların daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye de yabancı dil öğrenme konusunda eğitim sisteminde de çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. Bu konuda, hem öğrenenlerin hem de öğreticilerin çok gayretli oldukları söylenebilir. Ancak, İngilizce öğretmede yeterince başarılı olunamadığı ve başarılı olmayı sağlayacak arayışların sürdüğü gözlenmektedir. Anadolu liseleri ve kolejlerde öğrenciler saat arası yabancı dil dersi görüyor. Ancak, büyük kısmı ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversitelerin hazırlık sınıfında başarılı olamıyor. O zaman, bu öğretim metodu tartışılmalı, (Demirel, 2007) diyen Demirel in bu sözleri de İngilizce öğretiminde bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır.

22 10 Milli Eğitim Bakanlığı ile 30 yıldır bu konuda çalışmalar yaptığını dile getiren Demirel e göre, sorunun çözümü için Türkiye de İngilizce öğretimi programlarını değiştirmenin yanı sıra, sınıf içinde dilin etkin kullanılmasını sağlamak, sözlü iletişimi kuracak ve okuduğunu anlayacak yeni bir ölçme değerlendirme sistemi kurmak, İngilizce öğretmenlerine yeni yabancı dil öğretme yöntemlerini öğretmek ve öğrencilerin anadil becerinin üstünde daha fazla durmak gereklidir (Demirel, 2007). İşeri (1996) ise Türkiye de yabancı dil öğretimindeki sorunları şu şekilde ifade etmektedir: Bugün ülkemizde yabancı dil öğretiminde amaçlar saptırılmış ve asıl amacından uzaklaşmış görünüyor. Bunun en büyük kanıtı da orta ve yüksek öğretimde uygulanan dil öğretim yöntemleridir. Günümüzde, orta ve yüksek öğretimde uygulanan yöntemin yanlış olduğunu, altı yıl orta ve lisede, bir yıl da yüksek öğretimde okutulan yabancı dil öğretimi sonucunda varılan noktanın bir hiç olduğunu belirtmemiz gerekir. Dil öğretimindeki yöntemsizlik ve amaçsızlıkların ivedi olarak çözülmesi gerektiğini ifade eden İşeri (1996), bazı çözüm önerilerinde bulunmaktadır: Dilin nasıl öğrenilmesi gerektiği yerine neden öğrenilmesi gerektiği üstünde çalışmalar yapmak, yabancı dil öğrenmeyi amaç olmaktan çıkarıp araç haline getirmek, üniversitelerde ikinci sınıftan itibaren mesleki yabancı dil dersi okutmak ve dolayısıyla öğrenciye öğrendiği yabancı dili kendi alanında uygulayabilme imkanı vermek önerilen çözümlerdir. Aşağıda yer alan sözler de Türkiye de yabancı dil öğrenme yetersizliğine ve nedenlerine dikkat çekmektedir: Yabancı dil (İngilizce) öğrenmeye yönelik ihtiyaçlarımızı çok iyi bilmemize rağmen, bunu gerek ilköğretim, gerek ortaöğretim ve hatta yükseköğretim düzeyinde başarılı bir şekilde gerçekleştiremiyoruz. Bunun altında yatan birçok neden vardır. Bu nedenlerden en önemlilerini kısaca, yeterli düzeyde ve sayıda öğretmen, materyal ve donanım eksikliği ile öğrenci motivasyonu olarak üç grupta toplayabiliriz (Paker, 2007). Enginarlar (2003) ise, yabancı dil öğretme konusundaki başarısızlıkları tespit ederken İngilizce öğretmenlerini sebep olarak göstermektedir. O na göre İngilizce öğretmenlerinin çoğu;

POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ANDRAGOJİK İLKELERE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ PROBLEM TEMELLİ MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ

POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ANDRAGOJİK İLKELERE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ PROBLEM TEMELLİ MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ Polis Bilimleri Dergisi Cilt:13 (1) Turkish Journal of Police Studies Vol: 13 (1) POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ANDRAGOJİK İLKELERE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ PROBLEM TEMELLİ MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMININ

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

TOEFL Hakkında Herşey!

TOEFL Hakkında Herşey! On5yirmi5.com TOEFL Hakkında Herşey! TOEFL sınavına girmek istiyor ama ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız işte size yol gösterecek bir yazı... Yayın Tarihi : 1 Ocak 2010 Cuma (oluşturma : 10/27/2015)

Detaylı

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI Kadıköy Maarif Geleneğiyle İngilizce Eğitim de, İhtiyaçlarınıza Özel Çözümler KALEV KİMDİR?

Detaylı

İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4.

İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4. Turkish Edition İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4. Eğitim ve Kariyer trendence radius of action over 530,000

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM İtalya eğitim sisteminde ilköğretim ile orta öğretimin 1. yılı* zorunludur ve 9 yıl sürer. a)

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı Konu : 61217792-000- "V^T/ Tû 2 ^ : İngilizce Dil Okulu OWç.î72014 TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇİN (ŞANGHAY) EĞİTİM SİSTEMİ

ÇİN (ŞANGHAY) EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER ÇİN (ŞANGHAY) EĞİTİM SİSTEMİ Ayşen Bakioğlu & Mehmet Özcan...1 Genel Durum...1 Çin Eğitim Sistemine Giriş...4 Eğitim Yönetimi...5 Eğitim Sistemine Yön Veren Temel İlkeler...6 Öğretim Programı...9

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN SİNGAPUR NUFÜSÜ 5,353,494 (haziran 2012 tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 697 km² YÖNETİMİ Parlamenter Cumhuriyet BAŞKENTİ Singapore KİŞİ

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

ÖZEL TEKLİF EĞİTİM GÜN VE SAATLERİ HAFTALIK OLARAK YAZILMIŞTIR. FİYATLANDIRMA IMO YA ÖZEL BAŞLANGIÇ (BEGINNER) 891,00 TL İLERİ SEVİYELER (ELM-INT-ADV)

ÖZEL TEKLİF EĞİTİM GÜN VE SAATLERİ HAFTALIK OLARAK YAZILMIŞTIR. FİYATLANDIRMA IMO YA ÖZEL BAŞLANGIÇ (BEGINNER) 891,00 TL İLERİ SEVİYELER (ELM-INT-ADV) ÖZEL TEKLİF EĞİTİM GÜN VE SAATLERİ HAFTALIK OLARAK YAZILMIŞTIR. FİYATLANDIRMA SEVİYE BAŞLANGIÇ (BEGINNER) İLERİ SEVİYELER (ELM-INT-ADV) LİSTE FİYATI 990,00 TL 1.494,00 TL IMO YA ÖZEL 891,00 TL 1344,00

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ TÜRKİYE DE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Ayten GENÇ Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Giriş Günümüzde yabancı dil bilgi ve becerisinin önemi, uluslar arası ilişkilerine, iş

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. İstanbul Kültür Üniversitesi nde okumaya hak kazandım. İngilizce Hazırlık Programı

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

Öğretim-Öğrenim Yönergesi

Öğretim-Öğrenim Yönergesi Öğretim-Öğrenim Yönergesi 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Yılı Programı Öğretim - Öğrenim Yönergesi MADDE 1- (1) Öğrencilerin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel etkinliklere meraklı; yabancı dili iyi konuşan, akademik

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı