T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ANDRAGOJİK İLKELERE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ PROBLEM TEMELLİ MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ DOKTORA TEZİ Gülden AKIN Ankara Aralık, 2010

2 T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ANDRAGOJİK İLKELERE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ PROBLEM TEMELLİ MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ DOKTORA TEZİ Gülden AKIN Danışman: Prof. Dr. Rıfat MİSER Ankara Aralık, 2010

3

4 ÖNSÖZ Yabancı dil olarak İngilizce eğitiminin zorunlu olduğu Türkiye de ilköğretimden itibaren genel İngilizce eğitimi yöntemleriyle dil öğretilmektedir. Üniversitelerde lisans eğitimi alan genç yetişkinler de yine aynı genel İngilizce programlarıyla İngilizce eğitimi almaya devam etmektedir. İlkokuldan itibaren aynı yöntemlerle İngilizce öğrenmeye çalışan ve düşük başarı gösteren yetişkin öğrenenler, İngilizce yi öğrenemeyeceklerine dair bir kanıya sahip olmuştur. Bu çalışma, andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli mesleki İngilizce eğitimi programının genel İngilizce eğitimi yöntemlerine göre genç yetişkinler üzerinde daha etkili olup olmadığını araştırmayı amaçlar. Araştırma, bu doğrultuda öntest sontest kontrol gruplu model ve eylem araştırması modeli kullanılarak yürütülmüştür. Uygulamanın sonunda, andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli mesleki İngilizce eğitim programının genel İngilizce yaklaşımına göre daha başarılı sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde birçok kişinin katkıları olmuştur. Öncelikle, doktora öğrenciliğim boyunca ve bu çalışmanın her aşamasında göstermiş olduğu akademik destek ve katkılarının yanı sıra moral desteğini de esirgemeyen değerli hocam ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Rıfat MİSER e teşekkürüm sonsuzdur. Tez izleme komitemde yer alarak değerli görüş ve önerileriyle çalışmama önemli katkılar sağlayan hocalarım Sayın Prof. Dr. Meral UYSAL ve Doç. Dr. Yasemin KEPENEKÇİ ye teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmanın gerçekleştirildiği Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi 2. sınıf intermediate 2 öğrencilerine de çalışmaya yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Son olarak, bu çalışma boyunca maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen eşim ve oğluma da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ankara, Aralık 2010 Gülden AKIN ii

5 ÖZET ANDRAGOJİK İLKELERE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ PROBLEM TEMELLİ MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ Akın, Gülden Doktora, Yaşam Boyu Öğrenme Ve Yetişkin Eğitimi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rıfat MİSER Aralık 2010, x sayfa Farklı anadillere sahip ülkelerin insanlarının ekonomik, sosyal ve kültürel iletişiminin gerçekleşmesi için ortak bir dile ihtiyacının bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Günümüz dünyasında bu amacı gerçekleştirmek için en yaygın olarak kullanılan dil İngilizce dir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de dil eğitimi ilköğretim seviyesinde başlar. Okula devam eden her öğrencinin yabancı dil eğitimi alması zorunludur. Bu zorunluluk, üniversite eğitimi alan genç yetişkinler için de geçerlidir. Üniversitede lisans eğitimi alan genç yetişkinler, İngilizce yi ilköğretim yıllarındakine benzer şekilde genel İngilizce yaklaşımıyla öğrenmeye çalışmaktadır. İlkokul eğitiminden itibaren aynı konuları neredeyse aynı örneklerle tekrar eden yetişkin öğrenenler, artık İngilizce öğrenmeyi başaramayacaklarına dair bir kanıya sahip olurlar. Bu çalışma genel İngilizce yaklaşımına alternatif olarak, andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli mesleki İngilizce eğitimi programının ilgi ve iş alanları bilinen ve bir meslek öğrenmek için yüksek öğretime devam eden genç yetişkinlere uygulanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, eğitim öğretim yılının bahar döneminde Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi 2. sınıf intermediate (orta seviye)- 2 sınıfına devam eden öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Araştırmaya katılan iii

6 öğrenciler, gönüllülük esasına göre oluşturulmuş 3 ü kadın 40 ı erkek olmak üzere toplam 43 kişidir. Öğrenciler, deney ve kontrol grubu olarak ikiye bölünmüş ve araştırmada geliştirilmiş eğitim programına paralel olarak hazırlanan sınav her iki gruba da uygulanmıştır. Deney grubuna andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli ve özel amaçlı mesleki İngilizce eğitim programı; kontrol grubuna ise fakültede normal eğitim programında Headway seviye kitapları serisi ile devam eden genel İngilizce eğitim programı deney grubunun eğitim programında yer alan yapılar ve kelimelerle desteklenmiş olarak uygulanmıştır. Uygulamanın ardından aynı sınav her iki gruba da yeniden uygulanmıştır. Bu sınavlar sonucunda, deney ve kontrol gruplarının hem kendi içinde hem de gruplar arasında gözlenen farkın, istatistiksel olarak manidar olup olmadığı bağımsız örnekler t-testi ve eşleştirilmiş örnekler t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda her iki grubun da sınavdan aldıkları puanların yükseldiği; ancak deney grubunun başarısının kontrol grubunun başarısından daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki bu farkın istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde manidar olduğu bulunmuştur. iv

7 ABSTRACT EFFICIENCY OF A PROBLEM- BASED ESP TRAINING (VOCATIONAL ENGLISH) PROGRAM ENHANCED BY PRINCIPLES OF ANDRAGOGY Akın, Gülden PhD, Life Long Learning and Adult Education Advisor: Prof. Dr. Rıfat MİSER December 2010, x pages Since the countries and their citizens have different native languages all around the world, it is an undeniable fact that they are in need of a common language to communicate for economic, social and cultural reasons. In today s world to achieve this objective, the most widely used language is English. The language education in Turkey starts at primary school level as in any other countries in the world. It is compulsory to take a language lesson for each student who attends to school. This obligation also applies to the young adults who are attending to a university. Young adults who are attending undergraduate programs at universities try to learn English in similar general English programs as in the primary school years. Young adults who recur the same issues almost with the same samples are convinced of the fact that they will not be able to achieve to learn English any longer. As an alternative to general English programs, this study was conducted to implement a problem based ESP (vocational English) training program enhanced by the principles of andragogy to young adults who attend to university and have professional aims and interests in common. v

8 The study was conducted in Turkish National Police Academy Faculty of Security Sciences in the spring term of It was applied on sophomore intermediate 2 students. The students who participated in the research, created voluntarily, a total of 3 females and 40 males is 43 people. After students were divided into two groups as experimental and control group, a test which consisted of the topics of the prepared training program was submitted to both groups. The problem- based ESP (vocational English) training program enhanced by andragogical principles was applied to experimental group. The topics of Headway level books within the regular curriculum going on in the faculty which were supplemented with the vocabulary and grammar items of the training program of experimental group were applied to control group. At the end of the application, the same prepared test was re-submitted to both groups. As a result of these tests, the observed differences of experimental and control groups were analyzed by using independent samples t-test and paired samples t-test to determine whether there is a statistically significant difference within and between groups. At the end of the research, the test scores increased in both groups, but the success of the experimental group was higher than the success of the control group and this difference between groups was found to be statistically significant at 0.05 level. vi

9 İÇİNDEKİLER JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI... i ÖNSÖZ... ii ÖZET... iii ABSTRACT... v İÇİNDEKİLER... vii TABLOLAR LİSTESİ... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... x BÖLÜM I GİRİŞ... 1 Problem... 1 Amaç Araştırmanın Önemi Araştırmanın Sınırlılıkları Tanımlar Kısaltmalar BÖLÜM II KAVRAMSAL ÇERÇEVE İngilizce Öğretim Yaklaşımları Genel İngilizce Yaklaşımı Özel Amaçlı İngilizce Yaklaşımı İngilizce Öğretim Yöntemleri Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi(Grammar-Translation Method) Düzvarım Yöntemi (Direct Method) Seçmeci Yöntem (Eclectic Method) Doğal Yöntem (Natural Method) Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi( (Audio-Lingual Method) Bilişsel Öğrenme Yöntemi (Cognitive-Code Approach) İletişimci Yöntem (Communicative Approach) Telkin Yöntemi (Suggestopedia) Sessizlik Yöntemi (The Silent Way) Grupla Dil Öğretimi Yöntemi (Community Language Learning) vii

10 Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total Physical Response) Problem Temelli Öğrenme Andragoji Kavramı Andragoji Kavramının Tarihçesi ve Anlamı Andragoji Kavramına Yönelik Destek ve Eleştiriler Andragoji ve Yetişkin Öğrenmesi Andragojinin Farklı Alanlarda Uygulanması İlgili Araştırmalar BÖLÜM III YÖNTEM Araştırma Modeli Çalışma Grubu Verilerin Toplanması Verilerin Analizi BÖLÜM IV BULGULAR ve YORUMLAR İngilizce Öğrenme İhtiyaçlarının Saptanması Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması Öğretim Programının Geliştirilmesi Öğretim Programının Uygulanması Uygulama Sonrası Başarının Karşılaştırılması BÖLÜM V SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuçlar Öneriler KAYNAKÇA EKLER viii

11 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. İngilizce Kullananların Ülkelere Göre Dağılımı... 4 Tablo Yılında İngilizce Kursuna Giden Kişilerin Yaşlarına Göre Dağılımı... 7 Tablo 3. Öğrenci Eğilimlerini Belirleme Tablosu Tablo 4. Öğrencilerin Ülkelere Göre Dağılımı Tablo 5. Kontrol ve Deney Gruplarının Geçmiş Dönem İngilizce Notları Tablo 6. Öğrencilerin Öğrenmek İstedikleri Mesleki İngilizce Konularının Dağılımı Tablo 7. Öğrencilerin Dersin İşlenişine İlişkin Tercihlerinin Dağılımı Tablo 8. Kontrol ve Deney Grupları Ders Uygulama Zaman Çizelgesi Tablo 9. Deney ve Kontrol Grubunun Öntest Puanlarının Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Farkın Manidarlığı Tablo 10. Kontrol Grubu Öntest İle Sontest Puanlarının Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Farkın Manidarlığı Tablo 11. Deney Grubu Öntest İle Sontest Puanlarının Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Farkın Manidarlığı Tablo 12. Deney ve Kontrol Grubunun Sontest Puanlarının Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Farkın Manidarlığı Tablo 13. Deney ve Kontrol Grubunun Final Puanlarının Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Farkın Manidarlığı Tablo 14. Deney ve Kontrol Grubunun Puan Artışlarının Aritmetik Ortalamaları Arasındaki Farkın Manidarlığı ix

12 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. Özel Amaçlı İngilizce nin İngilizce Dil Öğretimindeki Yeri Şekil 2. Özel Amaçlı İngilizce Öğretiminde 5N 1K Sorularının Yeri Şekil 3. Özel Amaçlı İngilizce Programı Hazırlama Süreci Şekil 4. Eylem Araştırmasında Sekiz Basamak Şekil 5. Deney ve Kontrol Gruplarının Sontestten Aldıkları Puanların Frekanslarına Göre Dağılımı x

13 BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi tanımlanmış, amaçları ve sınırlılıkları belirtilmiş, önemi vurgulanmıştır. Problem Dünya üstünde herhangi bir ülkenin, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak diğer ülkeler ile bağlantısını sağlayan başlıca şartlardan biri iletişimdir. Ülkeler arasındaki iletişimin artması ve iletişim araçlarının gelişerek yaygınlaşması yabancı dile duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Günümüz dünyasında farklı anadillere sahip ülke insanları tarafından en yaygın olarak kullanılan dil ise İngilizce dir. Her geçen gün İngilizce bilmenin önemi artmaktadır. Çünkü dünyada bilim iletişiminin %70 i, haberleşme iletişiminin %80 i ve internet iletişiminin %90 ı İngilizce olarak yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak, dünyada İngilizce dilini ikinci dil olarak konuşanların sayısı anadil olarak konuşanların sayısını geçmiştir (Özbay, 2004). İngilizce nin yaygın olarak kullanılması günümüz dünyasında ortaya çıkan bir gerçek değildir. Crystal (1997) e göre İngilizce nin yaygın olarak kullanılmasının tarihi bir süreci vardır. İngilizce nin kullanımını arttıran önemli bir tarihsel süreç Endüstri Devrimi dir. Ondokuzuncu yüzyıl başlarında, endüstri ve ticaret alanlarında dünyanın en önde gelen ülkesi Britanya dır yılında 5 milyon civarında olan Britanya nüfusu,1800 de ikiye katlanır. Endüstri Devrimi nin birçok icadı İngiliz kökenlidir ve 1800 yılında tekstil ve madencilik alanlarında dünya lideri olan İngiliz firmalar dış dünyaya açılırlar. Bu başarıların dilbilimsel sonuçları kendini çok geçmeden gösterir. Teknolojik

14 2 ve bilimsel gelişmelerle birlikte yeni terimler doğar ve İngilizce ye binlerce yeni kelime katılır. Gelişmeler diğer ülkelere de ulaşır ve bunları takip etmek isteyen yabancıların İngilizce öğrenmesi gündeme gelir. İngiltere deki bu gelişimler, kıtadaki birçok bilim adamının İngiltere ye gelmesine ve çalışmalarını burada sürdürmesine de yol açar. Yüzyılın sonuna doğru İngiltere deki gelişmeler Amerika ya sıçrar ve İngilizce, bilgiye ulaşmayı olanaklı kılan neredeyse tek dili haline gelmeye başlar (Crystal,1997:20-45). Ondokuzuncu yüzyıl başları uluslararası bankacılığın da gelişim gösterdiği yıllardır. Almanya, İngiltere ve ABD bu konuda başı çekerler. Bu gelişmeyle birlikte özellikle gelişmekte olan ülkeler için yabancı dil öğrenmenin yeni bir anlamı da paraya ulaşmadır. (Crystal, 1997:45). İngilizce, bu tarihsel gelişmelerin sonucunda uluslararası ilişkiler, medya (reklamcılık, radyo yayınları, filmler, pop müzik), eğitim, uluslararası taşıma, uluslararası güvenlik ve iletişim yoluyla yayılır. NATO, UNESCO, BM gibi uluslararası kuruluşların varlığı bir iletişim dilini gerektirir. Bilimsel, sanatsal ya da politik toplantılarda dünyanın her yerinden gelen katılımcıların ortak bir dilin sağladığı kolaylığa ihtiyaçları vardır. İngilizce kullanımının yayılımında bir diğer kültürel etken de haberciliktir. İngilizce, yaklaşık 400 yıldır basında kullanılmaktadır. Onyedinci yüzyılın ilk yıllarında Avrupalı devletler gazeteler çıkarmaya başlamışlardır. İngilizce ye basında verilen değer yeni teknolojik haber alma gelişmeleriyle artmıştır; örneğin Reuters 1851 yılında Londra da bir uluslararası haber alma ajansı kurmuştur. Medyada İngilizce kullanımı sadece basınla sınırlı değildir. Ondokuzuncu yüzyıl sonlarında ABD de gelişen reklamcılık ve radyo yayıncılığı diğer etkenlerdendir. Radyo dalgaları sayesinde İngilizce dünyanın dört bir yanına yayılmış ve bölgesel yayıncılığa çok az olanak tanımıştır (Crystal,1997:47,62). Sinema, medyanın diğer bir alanıdır. Ondokuzuncu yüzyılda Avrupa ve Amerika da gelişmeye başlayan sinema teknolojisi, 1915 yılında Hollywood

15 3 film endüstrisinin kurulmasına sebep olmuştur BFI Televizyon ve Film Elkitabı na göre dünya film endüstrisinin %80 i İngilizce dir (BFI,1996:27). Uluslararası ulaşım ve güvenlikte kullanılan kısaltmalar yine çoğunlukla İngilizce kökenlidir. Dünyanın herhangi bir yerine gidildiğinde ulaşımı rahatlıkla sürdürebilmek için İngilizce dilinde yazılı uyarılardan haberdar olmak gerekebilir. Bilimsel araştırmalar çoğunlukla bu dilde yapıldığından ya da bu dile çevrildiğinden eğitimde de bilgiye erişmek amacıyla kullanılan dil İngilizce dir. Ayrıca bilginin en kolay erişildiği ve iletişimin en yaygın olarak kullanıldığı internette ortak dil yine İngilizce kabul edilmektedir (Crystal,1997:64). Dünyanın dört bir yanından insanları İngilizce öğrenmeye iten başka bir sebep ise, bu dile karşı oluşan sosyal tavırdır. Bundan dolayı İran ya da Libya gibi köktenci ülkelerin İngilizce kullanmalarındaki neden, seslerini tüm dünyaya duyurmaktır. İngilizce kullanıcılarının yakın geçmişte dünya üzerindeki dağılımı ile ilgili veriler Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1 de görüldüğü gibi, İngilizce kullanıcılarının dünya üzerindeki durumu birbirine bağlı üç halkada özetlenebilir. Bu halkalar; bu dilin yayılma şekillerini, kullanım çeşitlerini ve işlevselliğini gösterir. İç Halkada, İngilizce nin geleneksel, kültürel ve linguistik dağılımı belirtilir. Bu halkadaki ülkeler İngilizce yi anadil olarak kullanmaktadır. Dış Halka, yıllarca süren sömürgeleştirme sonucunda İngilizce nin resmi/ikinci dil olduğu ülkeleri belirtir. Genişleyen Halka ise bu dili yabancı dil olarak kullanan ülkeleri göstermektedir (Kachru,1992:355,356).

16 4 Tablo 1. İngilizce Kullananların Ülkelere Göre Dağılımı Genişleyen Halka Dış Halka (İkinci Dil) (Yabancı Dil) Çin Bangladeş Mısır Gana Endonezya Hindistan İsrail Kenya Japonya Malezya Kore Nijerya Nepal Pakistan Suudi Filipinler Arabistan Singapur Tayvan Sri Lanka Rusya Tanzanya Zambiya (Kachru,1992: 356) İç Halka (Anadil) ABD Britanya Kanada Avustralya Yeni Zelanda İngilizce yi anadil dışında kullananların sayıları oldukça çoktur. Crystal a (1997) göre İngilizce yi anadil dışında kullanan insanların sayısı 2 milyara yakındır. Fakat, Kachru ya (1992) göre kullanıcı kelimesinin özellikle İngilizce nin anadil olarak kullanılmadığı ortamlarda kullanılıp kullanılmaması konusuna dikkat edilmesi gerekir. İngilizce nin yayılımı, bu dile çok kültürlü bir kimlik kazandırmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'nın yarısı birden çok dil konuşmaktadır. Avrupa vatandaşlarının % 44'ü anadillerinin yanı sıra başka bir dili konuşabilmektedir. Lüksemburg'ta hemen hemen herkes birden fazla dil bilmektedir. Hollanda, Danimarka ve İsveç'te her 10 kişiden 8'i birden fazla dil bilmektedir. İngiltere, İrlanda ve Portekiz'de başka bir dili konuşma oranı en az seviyededir. İngilizlerin % 9'u Fransızca, % 5'i Almanca bilmektedir. Belçika'da ikinci dil olarak İngilizce % 42, Fransızca % 37; Almanca % 15 oranında konuşulmaktadır. Danimarka'da bu oran % 76 İngilizce, % 50 Almanca; Yunanistan'da % 39 İngilizce, İsveç'te % 77 İngilizce, Finlandiya'da % 51 İngilizce, İtalya'da % 28 İngilizce, İrlanda'da % 12 Fransızca olarak sıralanmaktadır (Özbay, 2004).

17 5 Aynı araştırma; Danimarka, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İspanya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te ilköğretime devam eden öğrencilerin % 33'ten fazlasının ikinci bir dil öğrendiğini ortaya koyarken, Türkiye'de ilköğretimde ikinci dili öğretecek öğretmen bulmakta bile zorluklar vardır. Avrupa Birliğine mensup olan ülkelerdeki öğrenciler üzerinde yapılan araştırmaya göre; öğrencilerin % 89'u İngilizce, % 32'si Fransızca, % 18'i Almanca ve % 8'i de İspanyolca bilmektedir. Türkiye de ise mevcut rakamlar tam olarak bilinememektedir (Özbay, 2004). Ülkemiz içinde de bireylerin iş bulma olanaklarını çoğaltmalarının, iş ortamlarında üst kademelere çıkabilmelerinin başta gelen bir yolu, yabancı dil bilmektir. Ülkemizin dış dünyaya açılabilmesinin ve dünya pazarında tanınarak kendine etkin bir yer edinebilmesinin başlıca unsuru da iletişim ve dolayısıyla İngilizce olarak görülmektedir. Bu gerçeğin farkına varan özellikle tarım, ticaret ve turizm sektörleri sözü edilen konudaki uğraşılarını etkili bir biçimde arttırmaktadır. Türkiye nin diğer ülkelerle olan ilişkilerinin artmasına ve Avrupa yla bütünleşmesinin gündemde yer almasına koşut olarak, ülkemizde yabancı dil bilen insanlara da sürekli büyüyen bir gereksinme duyulduğu gözlenmektedir. Özellikle bilim, teknoloji, ticaret, turizm alanlarında göze çarpan bu durum, Türkiye de yabancı dil öğrenmeyi etkilemiş görünmektedir. Daha önce, yabancı dil öğrenmenin başlıca nedeni entelektüel, kültürel yönden zenginleşmeyi amaçlayan kişisel istekler iken, bugün bu kişisel isteklerin yerini farklı gereksinmelerin aldığı söylenebilir. Türkiye de yabancı dil eğitimi ilköğretim seviyesinde, okulda başlar. Okula giden her öğrencinin ilköğretim dördüncü sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi alması zorunludur öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan Eğitim Reformuna göre, ilköğretimin birinci basamağı sadece ana dilin öğrenildiği ve öğretildiği bir kademe olmaktan çıkarılmış; söz konusu öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan İlköğretim Programına göre, yabancı dil dersi ilköğretim okullarının dördüncü sınıfından başlamak üzere zorunlu hale getirilmiştir. Bu programa göre, yabancı dil dördüncü ve beşinci

18 6 sınıflarda haftada iki saat, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda 4 saat okutulacaktır. Ayrıca dördüncü sınıftan başlamak üzere haftada en az 1, en çok 3 saat takviyeli yabancı dil dersi verilebilecektir (MEB, 1998). Ancak, standart bir ilköğretim ve orta öğretim kurumundan mezun olan gençlerin yabancı dil düzeylerinin gerek kişisel gerekse kariyer gelişimleri açısından yeterli olmadığı söylenebilir. Bu durumun üniversite düzeyindeki yabancı dil eğitiminde de geçerli olduğu gözlenmektedir. Örneğin, Kasım 2006 tarihlerinde düzenlenen 17. Milli Eğitim Şurasında sunulan raporlarda Türkiye deki yabancı dil eğitiminin yeterli olmadığının ileri sürüldüğü; bu saptamaya dayalı olarak; yabancı dil öğretim yöntemlerinin daha etkin ve verimli hale gelmesi sağlanmalıdır, önerisinin yapıldığı görülmektedir (http://ttkb.meb.gov.tr). Yetişkinler; iş hayatlarında daha iyi imkanlar elde etmek ve/ya terfi etmek için ve bu sayede özel hayatlarında da yaşam kalitelerini yükseltmek için yabancı dil öğrenme ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyaç, gerek iş seyahatlerinde gerekse turistik seyahatlerde herhangi bir aracı olmadan kendi kendilerine yabancılarla iletişim kurabilecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yabancı dil öğrenme gereksiniminden de kaynaklanabilir. Ayrıca, yetişkinlerin kendilerini geliştirmek gibi kişisel nedenleri de olabilir. Yetişkinler yabancı dil öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için devlet kurumları ve özel kurumlar tarafından açılan yabancı dil kurslarına yönelmektedir. Bu kurslara örgün eğitime devam eden öğrenciler de katılmaktadır. Dolayısıyla, örgün öğrenmesi boyunca yabancı dil eğitimi almaya devam eden veya almış olan her yaştan insan halen yabancı dillerini geliştirmenin yollarını aramaktadır. Örgün eğitim dışında kalan her türlü eğitim, öğrenen kişilerin yaşları ne olursa olsun yetişkin eğitiminin bir parçasıdır. Dolayısıyla, İngilizce öğrenmeye yönelik olan ve örgün eğitim dışında kalan faaliyetler, yetişkin eğitimi ile ilgilidir. Yetişkinlere yabancı dil öğretirken; öğretilmesi hedef alınan bilginin yetişkinlerin hayatına uygulanabilir nitelikte olmasına, öğrenme sürecine yetişkinlerin yaşam tecrübelerinin dahil edilmesine ve tecrübelere saygı gösterilmesine, öğrenme ortamının gergin ve rahatsızlık verici olmamasına dikkat edilmelidir (Cranton, 2000: sy den Akt. Wilson, 2005). Ayrıca, öğrenme ortamının arka arkaya dizilmiş sıralar ve başta bir

19 7 öğretmen masası yerine küçük gruplardan oluşmuş çemberlerden meydana gelmesi sağlanabilir (Knowles, 1984). Bu durum, hem yetişkin öğrenmesinde hem de yabancı dil öğrenme sürecinde tercih edilmektedir. Bunların yanında, öğrenmenin planlanması ve öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi aşamasında yetişkin öğrenenleri sürece dahil etmeye özen gösterilmeli ve yetişkin öğrenmesinin olumlu yönde ilerlemesi sağlanmalıdır (Knowles, 1980). Gerek devlet kurumlarında, gerekse özel kurumlarda açılan İngilizce kurslarına Türkiye de her yaştan insanın katıldığı görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu - Yaygın Eğitim verilerine göre, öğretim yılında Halk Eğitimi Merkezleri, Özel İngilizce kursları, Olgunlaşma Enstitüleri, Pratik Kız Sanat Okulları ve Mesleki Eğitim Merkezlerine İngilizce öğrenmek için devam edip kursu bitirmiş kişilerle ilgili bilgiler Tablo 2 de sunulmaktadır: Tablo Yılında İngilizce Kursuna Giden Kişilerin Yaşlarına Göre Dağılımı 6-14 yaş % yaş % yaş % 45+ yaş % Toplam % , , , , Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Milli Eğitim İstatistikleri, Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, İngilizce kurslarına devam edip bitirenler arasında en yoğun yaş aralığı dir. Türkiye de herhangi bir İngilizce kursunu bitirenlerin yaklaşık 1/3 ü yaş aralığındaki kişilerdir. Bu yaş aralığı, orta öğretim ve üniversite lisans eğitimi yıllarına tekabül etmektedir. Kişilerin ileriki hayatlarında yabancı dile duyacakları ihtiyacı anladıkları yaşların bu aralıkta olduğu söylenebilir. Bu yaş grubunu, iş hayatına atılmış ve yabancı dile olan ihtiyacı yaşayarak görmüş kişilerin oluşturduğu yaş aralığı takip etmektedir. Ardından gelen yaş grubu ise, %28,681 oranı ile 6-14 yaş grubudur. Bu durum, örgün eğitimde yabancı dil eğitimini yeterli görmeyen velilerin takviye amaçlı olarak çocuklarını İngilizce kurslarına gönderdiğini göstermektedir. İngilizce kursuna devam edip bitirmiş

20 8 kişilerin az bir kısmı ise (%4) 45+ yaş grubundadır. Bu durum, orta yaşlarda yabancı dil öğrenme girişiminin azaldığını düşündürmektedir. Özellikle büyükşehir belediyelerinin açtığı gerek ücretli gerekse ücretsiz olarak verilen İngilizce kursları da dikkate alındığında, İngilizce öğrenmek için örgün eğitimin dışında farklı arayışlar içinde olanların sayısı daha da artmış olacaktır. Örneğin; eğitim öğretim yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gazi Üniversitesi desteğiyle açtığı ücretli İngilizce kusuna devam edenlerin sayısı 2062 dir (http://www.ankara.bel.tr) eğitim öğretim yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İSMEK) ücretsiz olarak verilen Yabancı Dil İngilizce-1 kursuna devam eden kişi sayısı 22,727 iken Yabancı Dil İngilizce-2 kursuna devam eden kişi sayısı ise 11,208 dir (Murat, sy.109). Konuyla ilgili uzmanlar tarafından, yetişkinlerin yabancı dil öğrenme sorunlarının sebeplerinin neler olduğu tüm dünyada araştırılmaktadır. Yetişkinlerin yabancı dil öğrenmede zorluk çekmelerinin ilk nedeni özgüven eksikliğidir. Yabancı dil öğrenen yetişkinlerin sınıf ortamında komik duruma düşeceklerine dair yanlış bir algıları vardır. Özgüven eksikliği yetişkin öğrenenlerde heyecana yol açmakta ve öğrenme yeteneklerinin açığa çıkmasını engellemektedir (Rogers, 2001). Yetişkin öğrenenler, öğrenme ortamlarını kendileri kontrol altında tutmayı ve özyönelimli öğrenmeyi tercih etmektedir. Dolayısıyla, yetişkinler eski, geleneksel ve güncel olmayan yöntemlerle devam eden eğitimlere dahil olmak istememektedir (Lightbrown ve Spada, 2003). Yetişkinlerin yabancı dil öğrenme ortamına dahil oldukları yaşa gelinceye kadar olan eğitim hayatlarında yabancı dil öğrenmeyi başaramamaları da yabancı dil öğrenmelerinde zorluk oluşturmaktadır (Harmer, 2007). Ayrıca yetişkin öğrenenlerin para ve zamanlarını ayırdıkları eğitim süreci konusunda beklentilerinin yüksek olması ve bu beklentilerin yeterince karşılanamaması da yabancı dil öğrenmedeki zorluklar konusunda başka bir nedendir (Daines ve diğerleri, 1993). (Akt. Öten, 2009, sy ). Türkiye de de gerek devlet kurumlarının gerekse özel kurumların açtığı yabancı dil kurslarına devam eden yetişkinlerin benzer sebeplere dayanan öğrenme zorlukları olduğu görülmektedir. Cıngıllıoğlu nun (2005) yetişkin

21 9 öğrenenlerin yabancı dil öğrenme zorlukları ve yabancı dil kurslarını yarıda bırakma nedenleri ile ilgili yaptığı araştırma benzer sonuçları ortaya koymaktadır. Yetişkin öğrenenlerin beklentilerinin kurslar tarafından tam anlamıyla karşılanamaması, kurslarda verilen ödevlerin fazlalığı ve zamanın az olması nedeniyle yetişkinlerin yabancı dil kurslarını yarıda bıraktıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca; kursa katılanların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni hal, iş durumu ve kurs ücretini kimin ödediği gibi demografik özelliklerin yabancı dil kurslarını yarıda bırakma nedenlerinden olduğu sonucu elde edilmiştir (Cıngıllıoğlu, 2005, sy ). Ceylan ın (2000) Yabancı Dil Kursları Ortamında Yetişkinlerde Öğrenme Zorlukları ve Sorunları başlıklı çalışması da Türkiye de yetişkinlerin yabancı dil öğrenme konusundaki zorlukları ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu bağlamda, Ceylan a (2000) göre akademisyenlerin kariyerlerinde akademik kabus haline gelmiş olan KPDS sınavı değerlendirilmiştir. Akademisyenler, yükselebilmek için almaları istenilen puanları alamamaktadır. Trakya Üniversitesi tarafından açılan KPDS kurslarında yetişkinlerde öğrenme zorlukları araştırılmış ve Yetişkinlerin dil ile ilgili ne tür sorunları onların KPDS sınavındaki başarılarını engelliyor? sorusu sorulmuştur. Ceylan (2000), bu sorunun çözümü için bir hipotez geliştirdiğini dile getirmektedir: Özel olarak planlanmış bir kurs yürütürsek, söz konusu kişiler bu sınavda başarılı olabilirler mi?. Sonuçta, yetişkinlerin ihtiyaçlarına yönelik planlanmış olan kursların daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye de yabancı dil öğrenme konusunda eğitim sisteminde de çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. Bu konuda, hem öğrenenlerin hem de öğreticilerin çok gayretli oldukları söylenebilir. Ancak, İngilizce öğretmede yeterince başarılı olunamadığı ve başarılı olmayı sağlayacak arayışların sürdüğü gözlenmektedir. Anadolu liseleri ve kolejlerde öğrenciler saat arası yabancı dil dersi görüyor. Ancak, büyük kısmı ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversitelerin hazırlık sınıfında başarılı olamıyor. O zaman, bu öğretim metodu tartışılmalı, (Demirel, 2007) diyen Demirel in bu sözleri de İngilizce öğretiminde bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır.

22 10 Milli Eğitim Bakanlığı ile 30 yıldır bu konuda çalışmalar yaptığını dile getiren Demirel e göre, sorunun çözümü için Türkiye de İngilizce öğretimi programlarını değiştirmenin yanı sıra, sınıf içinde dilin etkin kullanılmasını sağlamak, sözlü iletişimi kuracak ve okuduğunu anlayacak yeni bir ölçme değerlendirme sistemi kurmak, İngilizce öğretmenlerine yeni yabancı dil öğretme yöntemlerini öğretmek ve öğrencilerin anadil becerinin üstünde daha fazla durmak gereklidir (Demirel, 2007). İşeri (1996) ise Türkiye de yabancı dil öğretimindeki sorunları şu şekilde ifade etmektedir: Bugün ülkemizde yabancı dil öğretiminde amaçlar saptırılmış ve asıl amacından uzaklaşmış görünüyor. Bunun en büyük kanıtı da orta ve yüksek öğretimde uygulanan dil öğretim yöntemleridir. Günümüzde, orta ve yüksek öğretimde uygulanan yöntemin yanlış olduğunu, altı yıl orta ve lisede, bir yıl da yüksek öğretimde okutulan yabancı dil öğretimi sonucunda varılan noktanın bir hiç olduğunu belirtmemiz gerekir. Dil öğretimindeki yöntemsizlik ve amaçsızlıkların ivedi olarak çözülmesi gerektiğini ifade eden İşeri (1996), bazı çözüm önerilerinde bulunmaktadır: Dilin nasıl öğrenilmesi gerektiği yerine neden öğrenilmesi gerektiği üstünde çalışmalar yapmak, yabancı dil öğrenmeyi amaç olmaktan çıkarıp araç haline getirmek, üniversitelerde ikinci sınıftan itibaren mesleki yabancı dil dersi okutmak ve dolayısıyla öğrenciye öğrendiği yabancı dili kendi alanında uygulayabilme imkanı vermek önerilen çözümlerdir. Aşağıda yer alan sözler de Türkiye de yabancı dil öğrenme yetersizliğine ve nedenlerine dikkat çekmektedir: Yabancı dil (İngilizce) öğrenmeye yönelik ihtiyaçlarımızı çok iyi bilmemize rağmen, bunu gerek ilköğretim, gerek ortaöğretim ve hatta yükseköğretim düzeyinde başarılı bir şekilde gerçekleştiremiyoruz. Bunun altında yatan birçok neden vardır. Bu nedenlerden en önemlilerini kısaca, yeterli düzeyde ve sayıda öğretmen, materyal ve donanım eksikliği ile öğrenci motivasyonu olarak üç grupta toplayabiliriz (Paker, 2007). Enginarlar (2003) ise, yabancı dil öğretme konusundaki başarısızlıkları tespit ederken İngilizce öğretmenlerini sebep olarak göstermektedir. O na göre İngilizce öğretmenlerinin çoğu;

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ Hazırlayan: Ayşegül ÖZDEMİR TOPALOĞLU Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kenan ÖZDİL Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI OLARAK TASARLANAN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) YETİŞKİNLERİN EĞİTİME KATILMA GÜDÜSÜNÜ ETKİLEYEN PSİKOLOJİK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA ÖĞRETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Emine KOLAÇ Doktora Tezi Haziran 2008 ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİYLE İMTİHANI

TÜRKİYE NİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİYLE İMTİHANI ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 131 TÜRKİYE NİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİYLE İMTİHANI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Başak Coşkun Demirpolat ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 131 TÜRKİYE NİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİYLE İMTİHANI

Detaylı

İSTANBUL İLİ ANADOLU LİSELERİ TEMELİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ VE TEKNOLOJİ KULLANIM OLANAKLARI / YETERLİLİKLERİ

İSTANBUL İLİ ANADOLU LİSELERİ TEMELİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ VE TEKNOLOJİ KULLANIM OLANAKLARI / YETERLİLİKLERİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ İSTANBUL İLİ ANADOLU LİSELERİ TEMELİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 127/151 THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: İran Örneği Emrah

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İ.Ümit YAPICI DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

TÜRK YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) TÜRK YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN Deniz YAYLA ANKARA-2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI.. 000

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Mayıs-1999 ESKİŞEHİR Kitabın bölümleri yazarından izin alınmaksızın mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kağıt

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı