TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES"

Transkript

1 I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

2 II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi : Bas - Haziran STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ö l ç ü- yü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Prof. Dr. Tu rul ARAT a sayg lar mla... Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : B e t a B a s m A. fi. / Prof. Dr. Nuray Ekfli : K a h r a m a n O f s e t Ba c lar/ stanbul (0-212) : Prof. Dr. Nuray Ekfli/Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 V Ö N S Ö Z Türk vatandafll n do umla veya sonradan kazananlar n Türkçe olmayan ad ve soyadlarla nüfusa tescil edilip edilmeyecekleri önemli bir sorun teflkil etmektedir. Türk hukukunda, ad ve soyadlar n n nüfusa tesciline iliflkin yasal düzenlemelerde bu sorunu ortadan kald racak aç k bir hüküm mevcut de ildir. Aç k bir hükmün olmamas sebebiyle do umla veya sonradan Türk vatandafll n kazananlar n Türkçe olmayan adlarla nüfusa kaydedilip kaydedilemeyecekleri sorununa yarg kararlar yla çözüm bulunmaya çal fl lm flt r. Uygulamada, do umla veya sonradan elde edilen Türkçe olmayan ad ve soyad n n nüfusa tescil edilmesine s cak bak lmamaktad r. Hatta Türk vatandafll n sonradan kazanan yabanc lar, önceleri, Türkçe ad ve soyad almaya zorlanmaktayd lar. Son zamanlarda ise, Türk vatandafll n sonradan kazananlar, Türk alfabesinde olmayan yabanc harflerle nüfusa tescil edilmemekte; bunlar n yabanc olan adlar Türkçe telaffuzu ile nüfusa kaydedilmektedir. Türkçe olmayan adlar n nüfusa tescil edilmemesi üzerine veya Türkçe olan ad n yabanc bir adla de ifltirilmesi için aç lan davalarda Yarg tay idarî makamlardan farkl bir tutum sergilemektedir. Yarg tay, genel olarak, ad n Türkçe olmamas n n nüfusa tescili engellemeyece ini; as l önemli olan hususun millî

4 VI VII kültürümüze, ahlâk kurallar na, örf ve adetlerimize uygun düflmeyen veya kamuoyunu inciten adlar n konulmamas oldu unu ifade etmektedir. Çal flmam zda, mevzuat ve milletleraras antlaflmalarda yer alan hükümler çerçevesinde do umla veya sonradan Türk vatandafll n kazanan kiflilerin Türkçe olmayan ad ve soyad kullan p kullanamayacaklar meselesi incelenmifltir. Konuyla ilgili Yarg tay kararlar n n yan s ra nsan Haklar Avrupa Mahkemesinin kararlar na da yer verilmifltir. Çal flmam za, yorum ve elefltirileri ile katk da bulunan de- erli Hocam Prof. Dr. Ergin Nomer e flükranlar m arz ederim. Çal flmam z n, Anayasa hukuku ile ba lant l k s mlar na yapt - katk lardan dolay Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sezer e; çal flmam zda de indi imiz nsan Haklar Avrupa Mahkemesi kararlar n n tespitinde yard mlar n esirgemeyen Prof. Dr. Osman Do ru ve Ar. Gör Esra Demir e teflekkür ederim. Çal flmam zda yer verdi imiz nsan Haklar Avrupa Mahkemesi kararlar n n Türkçe tercümeleri, [http://ihami.anadolu.edu.tr] sitesinde yay nlanmak üzere Prof. Dr. Osman Do ru ya verilmifltir. Prof. Dr. Nuray EKfi Bostanc, Nisan 2008 Ç N D E K L E R ÖNSÖZ...V KISALTMALAR...XIII I. G R fi...1 II. TÜRKÇE KULLANMA ZORUNLULU UNA L fik N YASAL DÜZENLEMELER...4 A. Genel Olarak...4 B. Türkçe Kullanma Zorunlulu una liflkin Hükümler Anayasan n 3. ve 42. Maddeleri Yabanc Dil E itimi ve Ö retimi ile Türk Vatandafllar n n Farkl Dil ve Lehçelerinin Ö renilmesi Hakk nda Kanun Yabanc Dil E itimi ve Ö retimi Yönetmeli i Yüksekö retim Kanununun 5. ve 49. Maddeleri Yüksekö retim Kurumlar nda Yabanc Dil E itim-ö retimi ve Yabanc Dille E itim Ö retim Yap lmas nda Uyulacak Esaslara liflkin Yönetmelik Özel Ö retim Kurumlar Kanunu...9

5 VIII IX 7. Özel Ö retim Kurumlar Yönetmeli i Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay nlar Hakk nda Kanun l daresi Kanununun 2(D) Maddesi ktisadî Müesseselerde Mecburî Türkçe Kullan lmas Hakk nda Kanun Türk Ticaret Kanunu 67, 583, 692 ve 688. Maddeleri Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk nda Kanun Siyasî Partiler Kanununun 43/III. Maddesi Arap Harfleri ile Tedrisat Yapmak çin Gizli veya Aleni Dershane Açanlara Dair Talimatname Az nl k Okullar Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Ö retmenleri Hakk nda Kanun Yarg lama Hukuku Alan nda Türk Diline liflkin Hükümler...25 III. AD VE SOYADININ NÜFUSA YAZILMASI VE DE fit R LMES...26 A. Ad ve Soyad n n Nüfusa Yaz lmas Türk Vatandafll n Do umla Kazananlar n Ad ve Soyadlar n n Nüfusa Yaz lmas Türk Vatandafll n Sonradan Kazananlar n Ad ve Soyadlar n n Nüfusa Yaz lmas...28 B. Ad ve Soyad n n De ifltirilmesi Medenî Kanununun 27. Maddesi Askerî Ceza Kanununun 81. Maddesi Nüfus Hizmetleri Kanunu...35 IV. AD VE SOYADLARININ NÜFUS KÜTÜKLER NE YAZILIfiINA L fik N MEVZUAT VE ANTLAfiMALAR Ad ve Soyadlar n n Nüfus Kütüklerine Yaz l fl fiekline liflkin Sözleflme Ad ve Soyadlar n n De iflikli ine liflkin Sözleflme Kad nlara Karfl Her Türlü Ayr mc l n Önlenmesi Sözleflmesi Medenî Kanun...43 a. Medenî Kanunun Soyad na liflkin Hükümleri ve Özellikle Kad n n Soyad Meselesi...43 b. Medenî Kanunun Kad n n Soyad na liflkin Hükmüne Karfl Yap lan Elefltiriler...47 c. Medenî Kanunun Kad n n Soyad na liflkin Hükmünün Anayasaya Ayk r Olup Olmad Meselesi...49 d. Medenî Kanunun Kad n n Soyad na liflkin Hükmünün Avrupa Konseyi Parlamentosu Raporu Kapsam nda De erlendirilmesi...56 e. Medenî Kanunun Kad n n Soyad na liflkin Hükmünün nsan Haklar Avrupa Sözleflmesi Aç s ndan De erlendirilmesi ve Ünal Tekeli v. Turkey Davas...58 f. Medenî Kanunun Kad n n Soyad na liflkin Hükmünün Anayasa, nsan Haklar Avrupa Sözleflmesi ve Kad nlara Karfl Her Türlü Ayr mc l n Önlenmesi Sözleflmesi Aç s ndan De erlendirilmesi...63

6 X XI 5. Soyad Kanunu Soyad Nizamnamesi Nüfus Hizmetleri Kanunu Efendi Bey Pafla Gibi Lâkap ve Ünvanlar n Kald r lmas na Dair Kanun...67 V. YARGITAY KARARLARINDA DO UMLA TÜRK VATANDAfiLI INI KAZANANLARIN TÜRKÇE AD VE SOYADI KULLANMA ZORUNLULU U MESELES...67 A. Do umla Türk Vatandafll n Kazananlar n Türkçe Olmayan Ad ve Soyadlar n Kullan p Kullanamayacaklar na liflkin Uygulama...67 B. Do umla Türk Vatandafll n Kazananlar n Türkçe Olmayan Ad ve Soyadlar n Kullan p Kullanamayacaklar na liflkin Yarg tay Kararlar Freddy Davas Weidinger Davas Gupse Davas Rojda Davas Flormann Davas Muzaffer Vollenweider Davas Sinejan Davas Jutta Saadet Davas Mizgin Davas Jülyet Davas Helin Davas Paramabindu Davas Zafifl Davas...98 VI. TÜRK VATANDAfiLI INI SONRADAN KAZANANLARIN TÜRKÇE AD VE SOYADI KULLANMA ZORUNLULU U...98 A. Türk Vatandafll n Sonradan Kazananlar n Türkçe Ad ve Soyad Kullanma Zorunlulu una liflkin Uygulama...98 B. Yarg tay Kararlar nda Türk Vatandafll n Sonradan Kazananlar n Türkçe Ad ve Soyad Kullanma Zorunlulu u Meselesi Rasimov Davas Alhelo Davas Reiner Diessner Davas Danho Davas Wendy Phyllis Davas VII. AD VE SOYADINA L fik N UYGULAMALARIN NSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMES TARAFINDAN DENETLENMES A. Ad ve Soyad na liflkin Baflvurularda nsan Haklar Avrupa Sözleflmesinin Uygulanacak Hükümleri B. nsan Haklar Avrupa Komisyonu ve nsan Haklar Avrupa Mahkemesinin Ad ve Soyad na liflkin Kararlar Burghartz v. Switzerland Stjerna v. Finland Guillot v. France Henrik Salonen and Soile Salonen v. Finland...128

7 XII XIII 5. Halimi v France Johansson v Finland VIII. AD VE SOYADINA L fik N KANUNLAR HT LÂFI VE M LLETLERARASI USUL HUKUKU MESELELER A. Ad ve Soyad na liflkin Kanunlar htilâf Meseleleri Ad ve Soyad na Uygulanacak Hukuk Ad ve Soyad n n Tesciline Uygulanacak Hukuk B. Ad ve Soyad na liflkin Milletleraras Usul Hukuku Meseleleri Ad ve Soyad na liflkin Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme Ad ve Soyadlar n n Tan nmas IX. SONUÇ YARARLANILAN KAYNAKLAR C. : Cilt CEDAW dn. K I S A LT M A L A R : Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women : Dipnot E. : Esas ECHR HD HGK htm http HUMK ICCS ISO BD HAS HAM HFM : European Court of Human Rights : Yarg tay Hukuk Dairesi : Yarg tay Hukuk Genel Kurulu : hyper text markup : hyper text transfer protocol : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu : International Commission on Civil Status : International Standard Organization : stanbul Barosu Dergisi : nsan Haklar Avrupa Sözleflmesi : nsan Haklar Avrupa Mahkemesi : stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

8 XIV K. : Karar md. MHB MK MÖHUK RG RDC : Madde s. : Sayfa SÜHFD T. : Tarih THD TMK TLO TTK TVK UNESCO : Milletleraras Hukuk ve Milletleraras Özel Hukuk Bülteni : Medenî Kanun : Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun : Resmî Gazete v. : Versus www YASA : Runing Down Clause : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Terazi Hukuk Dergisi : Türk Medenî Kanunu : Total Loss Only : Türk Ticaret Kanunu : Türk Vatandafll Kanunu : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : World Wide Web : Yasa Hukuk Dergisi

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER Y ld r m KESER* Payl mülkiyet birli i, payl mülkiyete konu eflya üzerinde, payl maliklerce oluflturulan birliktir 1. Paydafllar aras nda bir yönetim

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı