YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE"

Transkript

1 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir Kaçakçýlýk ve Mali Suç Þubesi'nin, Ulaþtýrma Bakanlýðý'na baðlý Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Liman Ýþletme Müdürlüðü ve baðlý bulunduðu daire baþkanlýklarýna yönelik Ýzmir, Ankara, Van, Hatay ve Ýstanbul'daki operasyonlarda yaklaþýk 27 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE Operasyonunun Ýstanbul ayaðýnda gözaltý listesinde ismi bulunan, eski Ulaþtýrma Bakaný ve AKP Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Binali Yýldýrým'ýn bacanaðý olan Cemalettin Haberdar'ýn da arandýðý iddia edildi. Gözaltýna alýnanlardan birinin Ýstanbul merkezli bir holding yöneticisi olduðu, limanlardaki ihale ve yolsuzluklarla ilgili soruþturmaya 1 yýl önce baþlandýðý ve teknik takip yapýldýðý da belirtildi. Genelkurmay Askeri Savcýlýðý, Roboski katliamýyla ilgili takipsizlik kararý verdi. Katliamda aile fertlerini kaybeden Roboskili Ferhat Encü, bianet e yaptýðý açýklamada Sözün bittiði yerdeyiz dedi. Diyarbakýr Barosu Baþkaný, Roboskili ailelerin avukatý Tahir Elçi de kararýn henüz kendilerine teblið edilmediðini, ancak böyle bir kararýn hukuka aykýrý ve kabul edilemez olduðunu söyledi. Elçi, Böyle bir karar bizim için sürpriz olmaz. Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði arasýnda büyükbaþ hayvanlar için küpeleme sözleþmesi imzalandý. Sözleþme törenine, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz, Nevþehir Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkan Yardýmcýsý Osman Özkan, Þube Müdürleri ve teknik personeller katýldý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz törende yaptýðý konuþmada, büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn tanýmlanmasý Ýle Ýlgili yönetmeliklerinde deðiþiklik yapýldýðýný belirterek yönetmeliðinin geçici 1. maddesinde yapýlan deðiþiklik gereðince her yaþtaki sýðýr cinsi hayvanlarýn, 14 üncü maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen 20 günlük tanýmlama süresine bakýlmaksýzýn... Çeþitli siyasal geleneklerden/örgütlerden, feminist ve sosyalist feminist kadýn inisiyatiflerinden ve baðýmsýz kadýnlardan oluþan Ankara Kadýn Platformu... Edebiyat dili, öteki bütün dillerin ötesinde bir dünya kurduðundan beri yaratýcýlýðýn kendini gösterdiði asýl alan oldu. Özellikle modernizmin romanýn biçimini deðiþtirmek ve karþý karþýya geldiði yeni gerçekliði kavrayýp anlatacak yeni biçimler bulmak zorunda kaldýðý günden bugüne, dil, öteki bütün yazýnsal öðelerden...

2 Çalan çalana Helal olsun! Çalmak, bu memlekette artýk haram sayýlmýyor MÞ (Malum Þahýs) namý diðer, Suçlu Þahýs, itiraz edenleri hem susturuyor, hem suçlu çýkarýyor. Yani? Yavuz hýrsýz ev sahibini bastýrýyor! Çalmak? Ýlla ki araklamak ve baþka bir deyiþle: Hacýlamak! AKP nin sýrrý: hacýlamak! Ýþte budur! Anahtar kelime, zamana ve zemine uyan kelime vallahi budur Çal Hacý! Bir daha çal Vur patlasýn ÇAL oynasýn. Kendisine ak diyenler önüne gelene kara ÇALsýn. Palavra vaatlerle oy toplayabilenler seçmenlerinin aðzýna birer parmak bal ÇALsýn. Eh iþte, þimdi zaten ÇAL(ýþmak) ibadetin yarýsý ve onun da birinci yarýsý, ÇAL yeterli. Karný zil ÇALanlar kaybetsin, yaðma sofrasýna iþtahla kaþýk ÇALanlar kazansýn. Her telden ÇALmayý bilen liberaller miberaller efendilerinin borusunu ÇALmaya devam etsin... *** Aziz Nesin in kehaneti gerçekleþti: Memleketin birinde hop tirinam hallerdeyiz. Adaletin kýrýntýsý yok, Týr dolusu devlet sýrrý var, Kürt meselesinde tahliye rüþveti, Ergenekon da yeniden yargýlama vaadi, ABD elçisine atýlan postanýn yutulmasý var Bunlarýn hepsi ciddi ve önemli... Cemaat te çete tespitine eyvallah. Cemaat in kurduðu kumpaslarýn teþhirine eyvallah. Cemaat in saray darbesine çanak tutmamaya da eyvallah. Ýyi de ayakkabý kutusu? Jet ile umre? Kol gibi kol saati? Rüþvetler, nüfuz ticaretleri, kutudaki eurolar, dolarlar, çil çil liralar? Demek ki Hýrsýz vaaar! Hýrsýzlarý teþhir etmekten, yakalamaktan hiç vazgeçmeyelim. Tamam baþörtüsündeki inanç özgürlüðü misali, hýrsýzlýk yapanýn da elinin kesilmesi özgürlüðünü talep etmeyelim; ama yolda yürürken yüksek sesle hep hýrsýzlýklarýný konuþalým. Duymayan duysun. Unutmasýn. Otobüste giderken herkesin anlayacaðý þekilde konuþalým. Bilmeyen öðrensin. Aklýndan çýkmasýn. Býkmadan usanmadan sürekli bu konuyu konuþalým, lafý hep onlarýn hýrsýzlýklarýna baðlayalým. Hýrsýzlýklarýnýn gündemden düþmesine asla fýrsat vermeyelim. Günlerdir hýrsýzlarýn can düþmaný sosyalistler, devrimciler, muhalifler elbette bunun için sokaktalar. Peki, Ana Muhalefet Partisi ve hatta bazen sol parti sayýlan CHP ne yapýyor? Namuslu birkaç milletvekili seslerini duyurmaya çalýþýyor. Kýlýçdaroðlu da hýrsýzlýk, yolsuzluk, nüfuz ticareti babýnda güzel konuþuyor. Halka bunlarý çok iyi anlatmamýz lazým deyip duruyor. Ýyi de, nasýl anlatacaðýný neden söyleyemiyor? Alýn buyurun iþte, hýrsýzlýðý günah sayan samimi Müslüman seçmenlere doðrudan seslenebileceksiniz Sarýgül ün filan ikide bir Allah bismillah demesiyle deðil, ancak din iman deyip harama batanlara, yoksul hakkýný hacýlayanlara karþý ayaða kalkýnca, eyleme geçince anlaþýlýr samimiyetiniz. Ýþte penaltýyý atmanýz ve hatta doksana takmanýz için konjonktür topu önünüze koymuþ. Neden þutu çekmiyorsunuz? Hadi miting filan yapamadýnýz. Üyelerinizi, seçmenlerinizi sokaklara çýkaramadýnýz, balkonlara da mý çýkaramýyorsunuz! Balkondan tencere tavayla hýrsýzlara lanet okutmak da mý aklýnýza gelmiyor? Üstelik MÞ nin baþý bilhassa yargýçlarla-kadýlarla dertteyken Vakti zamanýnda ananý da al git diyebilen MÞ þimdi Anamý öpen kadý, kime þikâyet edeceksin? periþanlýðýndayken... Tek þikâyet merci Sam Amca sý bile Cemaati, kadýlarý fiþtikliyorken Play it again Sam! Çal Sam! Bir daha çal Ama hal böyleyken bizlere düþen düdük çalmak. Çünkü o hýrsýz düdükleri çok iyi tanýyoruz. Bu yüzden dediðimiz dedik, çaldýðýmýz iþte o düdük: Hýrsýz vaaar! Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir Kaçakçýlýk ve Mali Suç Þubesi'nin, Ulaþtýrma Bakanlýðý'na baðlý Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Liman Ýþletme Müdürlüðü ve baðlý bulunduðu daire baþkanlýklarýna yönelik Ýzmir, Ankara, Van, Hatay ve Ýstanbul'daki operasyonlarda yaklaþýk 27 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE Operasyonunun Ýstanbul ayaðýnda gözaltý listesinde ismi bulunan, eski Ulaþtýrma Bakaný ve AKP Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Binali Yýldýrým'ýn bacanaðý olan Cemalettin Haberdar'ýn da arandýðý iddia edildi. Gözaltýna alýnanlardan birinin Ýstanbul merkezli bir holding yöneticisi olduðu, limanlardaki ihale ve yolsuzluklarla ilgili soruþturmaya 1 yýl önce baþlandýðý ve teknik takip yapýldýðý da belirtildi. Polisin mahkeme kararlarý doðrultusunda zanlýlarý sabah da evlerinde gözaltýna aldýðý belirtildi. 'ÝHALEYE FESAT KARIÞTIRMA, USULSÜZLÜK' Ýzmir merkezli olmak üzere eþ zamanlý olarak Ankara, Van, Hatay ve Ýstanbul'da yapýlan operasyonda gözaltýna alýnan kiþiler arasýnda Ulaþtýrma Bakanlýðý'na baðlý TCDD Genel Müdürlüðü nde Görevli bir daire Baþkan Yardýmcýsý, Ýzmir Liman Ýþletmeleri Müdürü ve Ýzmir Liman Ýþletmeleri'nde görevli müdür yardýmcýlarý, deðiþik kademeden liman memurlarý ve ihale alan þirket sahiplerinin bulunduðu ifade edildi. Ýhalelerde ve iþlemlerde usulsüzlükler yapýp istedikleri kiþilere verilmesini saðladýklarý ileri sürülen zanlýlarýn ifadelerinin ardýndan yeni kiþilerin de gözaltýna alýnabileceði bildirildi.'rüþvet almak ve vermek, ihaleye fesat karýþtýrma, irtikap, görevi kötüye kullanmak ve zimmet, doðrudan temin alýmlarýna fesat karýþtýrýlmasý ve nitelikli dolandýrýcýlýk' suçlamalarýyla gözaltýna alýnan isimler isimler þöyle: Eski Ankara Limanlar Daire Baþkan Yrd. ve halen Van Gölü Feribot Ýþletmesi Müdürlüðünü yapan Þükrü Çelikyürek, Van; T.C.D.D. Ýzmir Liman Ýþletme Müdürü Turan Yalçýn, Ýzmir; T.C.D.D. Ýzmir Liman Ýþletme Müdür Yardýmcýsý Birol Bafra, Ýzmir; T.C.D.D. Ýzmir Liman Ýþletme Operasyon Müdürü Y. Þentürk Aktaþ, Ýzmir; T.C.D.D. Ýzmir Limaný Ýþletmede Memur Nuh Aslan, Ýzmir; T.C.D.D. Ýzmir Limaný Ýþletmede Puantör Memur Hüseyin Bülbül, Ýzmir; T.C.D.D. Ýzmir Limaný Ýþletmede Puantör Memur Ali Osman Yýlmaz, Ýzmir; T.C.D.D. Ýskenderun Liman Ýþletme Müdür Yardýmcýsý Okan Nar, Hatay; Akmar Liman Ve Tersane Ýþlt. San. Tic. Ltd. Þti. Yýlmaz Kurd, Ýstanbul; Ýndeks Elektrik Elektronik San. Tic. A.Þ. Mahmut Can Bayoðlu, Ýzmir; Ýndeks Elektrik Elektronik San. Tic. A.Þ. Muhammet Tayfur Uzun, Ýstanbul; Cemalettin Haberdar, Ýstanbul. 17 Aralýk'ta baþlatýlan yolsuzluk ve rüþvet operasyonu sonrasýnda Ýstanbul Emniyeti'nde baþlatýlan görevden almalarýn ardýndan 19 Aralýk'ta Ýzmir Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde görevli Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü, Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürü ve Terörle Mücadele Þube Müdürü görevlerinden alýnmýþtý. TCDD BÝNASINDA ARAMA ÝDDÝASI Ýzmir Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan baþlatýlan operasyonda sabah saatlerinde TCDD Genel Müdürlük binasýnda arama yapýldýðý iddia edildi. Ýddialara göre, perasyonun Ankara ayaðýnda gözaltýna alýnan 2 bürokrat Ýzmir e gönderildi. Mali Suçlarla Mücadele polisi, gözaltýna alýnan bürokratlarýn TCDD Genel Müdürlüðü ndeki makamlarýnda arama yaptý. Polislerin arama yaptýðý sýrada Genel Müdür Süleyman Karaman ýn da kendi makamýnda olduðu bildirildi. TCDD Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada ise "Genel müdürlük binamýzda arama yapýlmamýþtýr. 8 personelimiz bilgilerine baþvurulmak üzere gözaltýna alýnmýþtýr" denildi. TCDD'den yapýlan açýklama þöyle; "Bugün basýnda yer alan 'gözaltý' haberleriyle ilgili aþaðýdaki açýklamanýn yapýlmasý gerekli görülmüþtür. Ýzmir Cumhuriyet Savcýlýðýnca yürütülen bir soruþturma kapsamýnda Kuruluþumuzun 8 personeli bilgilerine baþvurulmak üzere gözaltýna alýnmýþtýr. Soruþturma Ýzmir Cumhuriyet Savcýlýðýnca gizli olarak yürütülmektedir. Soruþturma içeriði hakkýnda basýnda çýkan haberlerin Savcýlýk Soruþturmasýyla ilgisinin bulunup bulunmadýðý Kuruluþumuzun bilgisi haricindedir. TCDD Genel Müdürlüðünde arama yapýlmamýþtýr" VAN FERÝBOT ÝÞLETMELERÝ MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA Van Gölü Feribot Ýþletmeleri Müdürü Þ.Ç.'nin bugün sabahýn erken saatlerinde yapýlan eþ zamanlý operasyonlarda Tatvan'nýn Sanayi Mahallesi'ndeki evinde gözaltýna alýndýðý belirtildi. 2 yýldýr Tatvan Feribot Ýþletmeleri Müdürlüðü görevini yürüten Þ.Ç.'nin liman iþletmelerindeki ihalelerde yapýldýðý ileri sürülen usulsüzlükler nedeniyle gözaltýna alýndýðý kaydedildi. *** Yýldýrým'dan ezber bozan çýkýþ 'Zamanlama manidar' Ýzmir Liman Ýþletmesi ve TCDD'ye yönelik operasyonu deðerlendiren eski Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým "Elde edebildiðimiz bilgiye göre 2011 yýlýnýn baþlarýnda bir þikayet üzerine yükleme boþaltma iþlemleriyle ilgili baþlatýlan bir soruþturma geçmiþ, 2012 geçmiþ, 2013 geçmiþ, 2014 yýlýnýn baþýnda... Ben bunu halkýmýzýn takdirine sunuyorum. Zamanlamasý yönünden anlamlý buluyorum" dedi. Bu arada operasyonda gözaltýna alýnan Ýstanbul merkezli holdingin patronu M.C.B. nin yanýnda çalýþan bacanaðý C.H. nin de arananlar arasýnda bulunduðunun hatýrlatýlmasý üzerine Yýldýrým, Kendisi ile görüþmedim. Alýndý mý verildi mi bilmiyorum. Benim elimde bir bilgi yok dedi. ODA BAÞKANI DA GÖZALTINDA Bu arada Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube Baþkaný Y.Ö.'nün (Yusuf Öztürk) de operasyon kapsamýnda gözaltýnda olduðu ziyaret sýrasýnda ortaya çýktý. Bu nedenle Binali Yýldýrým'ý Deniz Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Geza Delogh karþýladý. Delogh, "Arkadaþýmýz bilgisine baþvurulmaz üzere çaðýrýldý. Bu tür iþlerle ilgisi olamaz" dedi. Yýldýrým da, "Ben de destek olmak üzere geldim, programýmý iptal etmedim' dedi. *** Operasyonu düzenleyen polisler görevden alýndý Ýzmir'de bu sabah Liman Ýþletmesine yönelik operasyonu gerçekleþtiren bir emniyet müdür yardýmcýsý ile iki þube müdürü görevden alýndý. Operasyonu yapan birimlerin baþýndaki Emniyet Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Þevik, Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdür Yardýmcýsý Taner Aydýn ve Narkotik Suçlarýyla Mücadele Þube Müdürü Behzat Tuzcu öðleden sonra görevlerinden alýndý. Emniyet Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Þevik, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarýyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele þubelerinden sorumluydu. Kaynak:BirGün 8/1/2014

3 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Çeþitli siyasal geleneklerden/örgütlerden, feminist ve sosyalist feminist kadýn inisiyatiflerinden ve baðýmsýz kadýnlardan oluþan Ankara Kadýn Platformu 8 Ocak akþamý saat 18:00 de yaptýðý eylemiyle Yargýtay da cezasý onaylanan Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Eþ Genel Baþkaný Sebahat TUNCEL ile dayanýþmada bulundu. Saat: 18:00 de, Kýzýlay da Ýnsan Haklarý Anýtý önünde yapýlan basýn açýklamasý formatýyla gerçekleþen eylemde biraraya gelen kadýnlar, TUNCEL in yanýnda olduklarýný ve onu yalnýz býrakmayacaklarýný vurguladýlar. Ankara Kadýn Platformu adýna açýklama yapan Ezilenlerin Sosyalist Partisi Ankara Ýl Baþkaný Fadime ÇELEBÝ, Yargýtay ýnýzý iyi biliyor ve TUNCEL hakkýndaki kararýnýzý tanýmýyoruz dedi. ÇELEBÝ tarafýndan yapýlan açýklamanýn tamamý þöyle; Yargýtay 9. Ceza Dairesi, Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan Sebahat Tuncel hakkýnda verilen hapis cezasýný onayladý. Bu kararýn meclis genel kurulunda gündeme alýnmasý ile Sebahat Tuncel in bugüne kadar verdiði hak ve özgürlük mücadelesinden bir kez daha iktidar eliyle özgürlüðünden alýkonulmasý söz konusu olabilir. Kadýnlarýn oylarýyla, kadýnlarýn adayý olarak seçilen Sebahat Tuncel hakkýnda yargý organýnýn verdiði siyasi kararý tanýmýyoruz! Yargýtay 9. Ceza Dairesi, hukuksuzluðun apaçýk yaþandýðý, hükümet eliyle, yargý süreçlerine müdahalelerin ayan beyan ortaya serildiði þu günlerde bizleri þaþýrtmadý, hiçbir hukuksal arka planý olmayan bu karar ile siyasi tehdit politikasýný, kadýn ve Kürt vekilimiz Sebahat Tuncel üzerinde kullanmayý seçti. Bir yüksek yargý organýnýn kararlarýnýn bazý siyasi öznelerin onayýndan geçtiði, sadece hükümet mensubu kiþilerin aleyhine olmasý nedeni ile hukuki süreçlerinin engellenmesi için bir gecede yasal düzenlemelerin yapýlabildiði, hakim ve savcýlarýn hükümet kanalýyla görevlerinden alýndýðý bir hukuk sisteminde Sebahat Tuncel hakkýnda alýnan bu kararýn baðýmsýz ve hukuki olduðunu kim hangi gerekçe ile savunabilir? Yargý tarafýndan daima siyasi tehdit altýnda býrakýlan bizler, bu karara pek tabii þaþýrmadýk. Çünkü biz yüksek yargý mercii olarak tabir edilen Yargýtay ý, kadýn cinayetleri, tecavüz davalarý, Kürt halkýnýn mücadelesi ile ilgili iktidarýn siyasetini üreterek verdiði kararlarýndan iyi biliyoruz. Bir halkýn demokratik hak mücadelesini terör olarak tanýmlayan, kadýn cinayetlerinde haksýz tahrik, kadýnlara ve kýz çocuklarýna karþý tecavüz suçu davalarýnda rýza arayan, yüksek yargýnýzýn milliyetçi, kadýn düþmaný, homofobik kararlarý nazarýmýzda hukuken yok hükmündedir. Sebahat Tuncel kadýnlarýn vekilidir. Politik mücadelesi nedeni ile tutuklu bir kadýn iken, kadýnlarýn, iradesi ile bizlerin sesi olmuþtur. Bizlerle birlikte, yan yana polis þiddetine karþý durmuþ; erkek egemen heteroseksist sistemle mücadele etmiþ, kadýnlarýn temel hak ve özgürlükleri ve halklarýn mücadeleleri için vekil olarak bizlerin iradesini meclisin gündemine taþýmýþtýr. Sebahat Tuncel bu kararý veren Yargýtay dahil olmak üzere iktidarýn tüm organlarýna karþý bizlerle birlikte tek ses, tek yürek olmuþtur. Biz kadýnlar, bu erkek saldýrýsýna karþý meclisteki kadýn vekilleri, kadýn dayanýþmasý göstermeye çaðýrýyoruz. Hukuk, adalet, demokrasi, hak ve özgürlükler bugün Türkiye de iktidarlarýn siyasetlerine baðýmlý hale gelmiþ yargý sisteminin üzerinde hâkimiyet kuramayacaðý kadar deðerlidir. Devletin, hukuku siyasi tehdit aracý haline getirerek, demokratik haklarýmýza, oyumuza, irademize, temsiliyetimize müdahale etmesine izin vermiyoruz. Sebahat Tuncel kadýn mücadelesinde yol arkadaþýmýz, meclisteki sesimizdir. YARGI (TAY) INIZI ÝYÝ BÝLÝYOR SEBAHAT TUNCEL HAKKINDAKÝ KARARINIZI TANIMIYORUZ yazýlý pankart açan kadýnlar, eylem süresince sýk sýk; SABAHAT TUNCEL ÝRADEMÝZDÝR SABAHAT TUNCEL YALNIZ DEÐÝLDÝR sloganlarýný haykýrdýlar. Kadýnlar Sebahat TUNCEL ile dayanýþma eyleminde, kadýnlara dönük ayrýmcý uygulamalarý ve adaletsizlikleri teþhir eden dövizler taþýdýlar. Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði arasýnda büyükbaþ hayvanlar için küpeleme sözleþmesi imzalandý. Sözleþme törenine, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz, Nevþehir Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkan Yardýmcýsý Osman Özkan, Þube Müdürleri ve teknik personeller katýldý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz törende yaptýðý konuþmada, büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn tanýmlanmasý Ýle Ýlgili yönetmeliklerinde deðiþiklik yapýldýðýný belirterek yönetmeliðinin geçici 1. maddesinde yapýlan deðiþiklik gereðince her yaþtaki sýðýr cinsi hayvanlarýn, 14 üncü maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen 20 günlük tanýmlama süresine bakýlmaksýzýn en geç 30 Haziran 2014 tarihine kadar tanýmlama ve kayýt iþlemlerinin yapýlacaðýný kaydetti. Koyun ve Keçi türü hayvanlarýn tanýmlanmasý iþleminin ise en geç 31 Aralýk 2014 tarihine kadar yapýlmasý gerektiðini ve her yaþtaki koyun ve keçi türü hayvana kimliklendirme ve kayýt iþlemi yapýlacaðýný söyleyen Yýlmaz, hayvanlarý küpeli ve kayýtlý olmayan yetiþtiricilerin maðdur olmamalarý için yönetmeliklerde belirtilen süre içindeküpeleme yetkisi verilen Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliðine, Küçükbaþ hayvanlar için Ýl veya Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne müracaat ederek, küpeletmeleri gerektiðini dile getirdi. Yýlmaz ayrýca 2014 Yýlý için büyükbaþ hayvanlar için küpeleme faaliyetlerinin Ýl Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði arasýnda imzalanan Sözleþme ile yeniden Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliðine devredildiðini açýkladý. Yýlmaz ýn açýklamasýnýn ardýndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði arasýnda karþýlýklý sözleþme imzalandý. Kaynak:Nevþehir Gazete

4 Radikal Ýki nin yayýn yönetmeni olan Tuðrul Eryýlmaz önceki hafta iþten çýkarýldý. Gazete Eryýlmaz la birlikte 13 kiþinin iþine son verdi. Eryýlmaz BirGün'e konuþtu. Neden? Kurulduðu 1996 dan beri Radikal Ýki nin yayýn yönetmeni olan Tuðrul Eryýlmaz önceki hafta iþten çýkarýldý. Gazete Eryýlmaz la birlikte 13 kiþinin iþine son verdi. Radikal gazetesinin dijital dönüþümü nden iþten atýlarak payýný aldý Tuðrul Eryýlmaz. 40 yýllýk gazeteci, TRT Haber Merkezi nde 1974 te gazeteciliðe baþladý. Çeþitli üniversitelerde dersler veren Eryýlmaz, bugüne kadar Nokta, Yeni Gündem, Tempo, Sokak, Cumhuriyet ve Yeni Asýr dergi ve gazetelerinde çalýþtý. Gazetecilik mesleðinin onurlu þekilde yapýlmasý için emek veren, hem birikimi hem de duruþuyla pek çok gazetecinin yetiþmesinde katkýsý olan Eryýlmaz, atýlma sürecini ve mesleðin bugün geldiði noktayý ilk kez BirGün e anlattý.»nasýl hissediyorsunuz kendinizi? Ýnsan kendini çok rahatlamýþ hissediyor. Ýþten kovulunca rahatlanýr mý? diyeceksin; zaten epeyce bir süredir artýk trafik memurluðu yapmaktan, farkýna vararak ya da varmayarak sansür ve otosansür uygulayarak çalýþmaktan rahatsýzdým. Bu yeni deðil ama giderek artýyor. Bir ülkenin medyasý o ülkenin siyasal iklimini yansýtýyor. Sistem otoriter hale geldikçe, yukarýdan baskýlar hissediyorsun. Ve gerçekten gazeteci olduðunu varsayacaðým insanlarýn sayýsý o kadar azaldý ki. Ben bile -ki arkadaþlarým oldukça kývrak bir zekâm olduðunu ve kötü bir eðitimim olmadýðýný söylerler- artýk baþa çýkamýyordum.»nasýl teblið edildi iþten çýkarýldýðýnýz? Radikal 2 yi küçülteceðiz, dijital olacaðýz, sen karar ver kim atýlacak dediler. Hayatýmda, ciddi mesleki hatasýný gördüðüm bir iki kiþi dýþýnda, kimseyi iþten attýðýmý hatýrlamýyorum. Baþtakilerin beceriksizliðinden dolayý bir gazete -patron gibi düþünüyorum- satýþ kaybediyorsa, reklam alamýyorsa ve zarardaysa, bunda muhabirlerin, genç editörlerin hiçbir dahli yok. Niye bedelini onlar ödesin, bizim gibi herifler dururken? Siz de rahat edin ben de rahat edeyim, ben gidiyorum o zaman dedim. Ama ben istifa etmiyorum, yollarýmýzý da dostça ayýrmýyoruz, siz beni atýyorsunuz dedim. Sonra çok kolaya kaçýyorlar, Kendisi gitti, biz onu niye atalým? diyorlar. Öyle bir þey yok, ben oradan kovuldum... Ama bütün özlük haklarýmý verdiler. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum; çünkü genç meslektaþlarýmýn özlük haklarý, sigorta, maaþ konularýnda ciddi sýkýntýlarý olduðunu biliyorum.»gazetecilerin sayýsý azaldý diyorsunuz. Kimler çalýþýyor gazetelerde? Yüzde 25 lik bölümü ayýrýrým; ama artýk Türkiye de gazetecilik belli siyasal odaklarýn sözcüsü olmaya dönüþtü, bir takým insanlarýn taþeronluk, tetikçilik yaptýðý bir alan oldu. Artýk siyasal parti misyonerleri var. Bunu uzunca bir süredir köþe yazarlarýyla yapýyorlardý. O köþe yazarlarý korkunç; parti sözcüsü gibi bir çoðu. Ne kafa açýyorlar, ne yeni bilgi veriyorlar, gerçek bir facia. Kapat gözlerini AKP, CHP sözcüsü konuþuyor, kapat gözlerini Bu adam Cemaatçi. Önce bunu sonra gazeteci olduðunu söylüyorsun. Ben önce gazeteci olduðunun hatýrlanmasýný isteyen bir kuþaktaným. Evrensel, klasik anlamda gazetecilik yapmak istiyordum. Ama sadece sermaye el deðiþtirmedi, medyayý yönetenler de deðiþtiler. Adamlarýný getiriyorlar. Bizim gibi yýllardýr gazetecilik yapanlarýn ne olduðu ortada; ama birdenbire siyasal etkiyle orta kademelere, tepelere gelenler var. Bunlarýn ne olduðunu bilemiyoruz, gizliyorlar kendilerini, bir yandan seninle domokratikmiþ gibi konuþuluyor; ama son karar onlarda olduðu için senin yapacak bir þeyin yok.»býa dan çýkan Gazetecilik ve Habercilik kitabýnda yazdýðýnýz bölümde Gazeteci iktidarla ters düþmek pahasýna, ezilenlerin sesi olmalý diyorsunuz. Buradan bakýnca, gazeteciliðin temel ilkeleri yok olalý çok olmadý mý? Bunu hatýrlatman çok hoþ; çünkü normal koþullarda belki de beþ sene önce bu gazeteyi býrakmam gerekirdi. Ama gazetecilik yapmak istiyorsun. Gazeteciliðin imtiyazý þuradan gelir, kamu adýna her çeþit iktidarý denetlersin. Bir tek Türkiye de, bu kadar çýlgýnca þu veya bu iktidar yanlýsý olan yayýnlar görmeye baþladým son 10 yýldýr. Þimdi tamamen çýktý ok yaydan. Ya AKP li olacaksýn ya Cemaatçi. Ya da bizim gibi ortada meczup olarak sayýlacaksýn ve iþinden ayrýlýp gideceksin. Medyada çalýþýp iktidarý denetleyemiyorsam kamu adýna, sesini duyuramayan kesimlerin sesi olamýyorsam artýk gazetecilik yapmamý haklýlaþtýracak bir þey kalmýyor. O zaman 5-6 bin lira maaþ için bu iþi sürdürmüþ olurum; ki bir süre de öyle yaptým itiraf edeyim. Ama artýk yapamayacaktým, haklýlaþtýramýyordum kendimi.»2006 da verdiðiniz bir röportajda Radikal Ýki de Sansür yok ama otosansür var demiþtiniz. Bugün durum ne? Ýnsanlar artýk o kadar salak deðiller, sadece hoþnutsuzluk belirtileri var. Mesela Kürt meselesiyle ilgili çok fazla mý yazý konuyor, Cemaat e fazla mý yükleniyor gibi sýkýntýlarýn açýkça söylenmesi gerekmiyor. 70 lerde TRT de Vietnam Kurtuluþ Ordusu yerine Vietkong deyin gibi net müdahaleler olurdu. Þimdi akýllarý sýra daha zarif müdahaleler yapýyorlar; ama mal o kadar meydanda ki... Yeni gelen insanlarý da kendilerine benzeyenlerden seçiyorlar. Salt siyasi deðil, gazetecilik anlayýþlarý farklý, bir tarafa yamanmak diyorum ben buna. Yandaþ, candaþ ne dersen de, yamanýyor bunlar...»sizinle birlikte genç arkadaþlar da atýldý gazeteden... Ah, sus, sus... Mesela ilk atýlanlar; Ankara bürodan çocuklar elveda diye mailler yazdýklarýnda... O beni çok etkiledi... Ne diyeceksin þimdi? Bu çocuklar meslektaþýn senin ve tepedekilerin beceriksizliði yüzünden iþsiz kaldýlar. Niye bunun hesabý sorulmuyor? Ama Türkiye de hiçbir þeyin hesabý sorulmuyor.»gazeteciler yýllardýr çeþitli dönüþümler adý altýnda iþten atýlýyor. Buna karþý nasýl bir örgütlenme var? Bütün mesele orada zaten. mesleki dayanýþmayý saðlayacak kapsamlý bir örgütümüz yok. Gazeteciler Cemiyet arada bir bildiri yayýnlayýp sert laflar etmek dýþýnda bir iþe yaramýyor. Basýn Konseyi zaten hiç ilgimi çekmedi baþýndan beri. Doðru dürüst sendikalaþma, mesleki dayanýþma, Ýngiltere deki National Union of Journalists (Ulusal Gazeteciler Sendikasý) gibi saðlam durabilen bir örgüt yok ki. Öyle kolay mý týk diye insanlarý atmak her tarafta. Ama sendikaya üye olunca iþten atýlma gibi baskýlar örgütlenmeyi engelliyor, sendika da bu bariyeri kýramýyor.»ýþten çýkarmalar olurken gazetenin internet sitesindeki yenilenmeyi öne çýkarmasý itibarý koruma çabasý mýydý? Onlar büyük bir ihtimalle çok doðru bir iþ yaptýklarýný düþünüyorlar. Dijital medya olmak istiyorlar. Dijital medya olduðun zaman senin muhabire, editöre ihtiyacýn olmayacaksa, eyvallah. Havuz sistemine geçmek gibi bir durum var Radikal le Hürriyet arasýnda anladýðým kadarýyla. Ben ona karýþmýyorum, onlar tepelerdeki fillerin verdiði kavga. Ben çimenlerle ilgiliyim, çünkü çimen deðilim belki ama onlara daha yakýným.»sizin ardýnýzdan gazete ciddi eleþtiriler içeren yazýlar da yayýnla... Bu çok bireysel bir þey, herkesin bir sýnýrý var. Emin ol ki ben 60 larýnda deðil de 40 larýnda olsaydým daha farklý olabilirdi. Bir iþyeri örgütümüz olsa ya da bir sendikamýz olsa kavga eder ve onun kararýna uyarsýn. Öyle bir þey olmayýnca, tamamen kiþilerin bireysel inisiyatiflerine kalmak zorunda.»naim Dilmener in yazmayý býrakmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? O kendi öyle karar vermiþ ama bence Nazan Özcan ve kalan diðer arkadaþlarým da ellerinden geleni yapacaklar. Ben biliyorum ki onlarýn da noktalarý var. Gerekirse kapýyý vurup çýkabilecek týynette çocuklar, çünkü benimle beraber büyüdüler.»kýrgýn mýsýnýz? Bana çok doðrusunu soruyorsan Ömür, bir yerde 17 sene çalýþmak benim yanlýþým. O biraz fazla olmuþ, saðlýklý deðil. Niye kýrgýn olayým Allahýný seversen, beni sevdiklerim kýrabilir sadece.»gazetecilik defterini kapattýnýz mý? Aaa, tabii, tabii, tabii... Hiç abartmýyorum, Radikal, Milliyet, Hürriyet i bir araya getiriyoruz, seni baþýna koyuyoruz deseler asla kabul etmem, bu koþullarda asla.»alternatif medya sizin için de bir çýkýþ olabilir mi? Bir internet sitesi kurmayý düþünür müsünüz? Biraz eski modayým, basýlý bir þey görmeyi seviyorum. Aslýnda gözüm de görmüyor doðru dürüst; yine de basýlý olan baþka. Fanzin çýkaralým diyorum. Ama insanlarla konuþmak lazým, böyle þeylere tek baþýna karar verilemiyor. Yani madem sen bana dilediðimi yapma þansýný vermeyeceksin, ancak böyle yýrtabiliriz.»dizilere senaryo danýþmanlýðý yapýyorsunuz. Daha çok dizide adýnýzý görecek miyiz? Artýk daha bol yapmaya çalýþacaðým çünkü para kazanmam lazým. Var bir-iki yeni þey ama kesinleþmiþ deðil. Ýnsanlarý parasýzlýkla terbiye edemezler. Ýnsanlar hayatlarýný minimize ederek, gayet güzel yaþayabilirler kýzým. 5 bin küsur 6 bine yakýn para alýyordum, gitti ne oldu? Hiçbir þey olmadý. Þimdi yine yollara düþeceðim, iki tane daha senaryo ya da çeviri aldýðýmda yine kazanacaðým. Bal gibi yaþanýyor. Yeter ki sen akþam rahat uyumak için hayatýný minimize etmeyi göze al. Vay efendim onlar nasýl yaþýyorlar?. Bana ne. Bence onlarýn hiçbiri akþam rahat uyuyamýyordur.»genç meslektaþlarýnýza bu iklimde devam edebilmek için ne tavsiye edersiniz? Biraz bükülsünler, hiç önemli deðil. Ama iþ kýrýlmaya gelince buna izin vermesinler, Her þeye raðmen burada kalacaðým demesinler. Hiçbir zaman umutsuzluk yok. Mesleðe sahip çýkmak lazým. Bu mesleði sevsinler. Gazetecilik eninde sonunda dibe vurup tekrar yukarý çýkacak. Bu sefer de Gresham kanunu tersine iþleyecek. Belki de bakarsýn, iyi paralar toplanýp bir araya gelir ve kötü paralarý sürer giderler piyasadan. Cambaz olman gerekiyor Ýtiraf edeyim ki gazetecilikte 2000 li yýllardan sonra zorlanmaya baþladýk esas olarak. En korkunç dönemde TRT de çalýþtým, orada baþa çýkabiliyorduk. 12 Mart ta Nokta da baþçavuþlarýn telefon açýp Þu yazýyý koymayacaksýnýz dediði, gece yataktan kaldýrýlýp Ecevit i kapak yapamazsýnýz denildiði dönemleri de yaþadýk. Ama orada düþman belliydi, ya onlara karþý bir þey yapacaktýn ya teslim olacaktýn. Giderek flulaþtý her þey. En çok gurur duyduðum iþler kýsa bir süre Hasan Cemal le Cumhuriyet te yaptýklarým ve Sokak dergisidir. Elimizden gelen her þeyi yaptýk o kýyamet günlerinde. Onlarýn dýþýnda asla geliþmiþ ülkelerdeki meslektaþlarýmýzýn yaptýðý tür gazeteciliði yapamadýk gibi geliyor. Siyaset, sermaye, medya üçgeni lafý kliþe ama boþ deðil. Ýyi gazetecilik yapman yetmiyor, bir sürü insaný memnun etmek zorundasýn. Patronun, sermayenin, iktidarýn bakýþý gibi o kadar çok þeyi göz önünde bulundurmalýsýn ki hakikaten cambaz olmak gerekiyor. Ve ben uzunca bir süre iyi bir cambaz olduðumu düþünmüþtüm ama yanýlmýþým 'O kasetleri yakardým'»son dönemde gazetelerde yayýmlanan sýzmýþ belgeler e ne diyorsunuz? Hasan Cemal in de yazdýðý güzel bir þey var, çok doðru; gazeteci egemenlerin gözünde þeytanýn avukatlýðýný yapmak zorunda. Aksi halde kâtip oluyorsun. Oturuyorsun egemenin yanýnda onun günlüklerini, istediðini yayýnlýyorsun. Biz gazeteciler olarak epey bir zamandýr haber bulmuyoruz, haberler bize sýzdýrýlýyor her taraftan. Bu istihbarat savaþlarýnýn aracýsý olmaktýr. Önüme birdenbire bilmem kimin kasetleri gelseydi ve onun tek kopyasý bende olsaydý, yemin ederim hepsini yakardým, can düþmaným bile olsa. Bilirdim ki benden çok daha güçlü birileri beni bir þekilde kullanýyorlar. Belki bizde de kabahat var, genç arkadaþlarýn bir kýsmýna anlattýk; ama çoðuna anlatamadýk. Bir yandan da bakýyorsun, Allahýný seversen, 1000 liraya 1500 liraya muhabir çalýþýyor, ne yapsýn o çocuklar? O kadar kötü bir sarmala girdik ki aslýnda öfkelenemiyorum bile sadece çaresizlikten üzülüyorum.»bu sarmalýn içinden nasýl çýkacaðýz? Bireyler burada çok önemlidir. Herkes bir yerinden tutup deðiþime katýlmak zorunda. Artýk gücünün yetmediði ve kullanýlmaya baþladýðýný hissettiðin anlar da oluyor. Ýþte orada ya kalýp paraný alacaksýn ya da defolup gideceksin.»defolup gittiðinde, iþ bulmak da zor... O yüzden kimseye bunu söyleyemiyorsun. Normal bir ülke olsa yedi arkadaþýmýz atýldýðý zaman, ayaklanmamýz gerekiyordu. Bütün Türkiye ye hâkim olan korkunun medyaya hâkim olmamasý mümkün deðil. Onun için Ne oldu da sen benim arkadaþlarýmý iþten attýn? diyemiyorsun. Herkes Baþbakan açýklama yapmýyor diye kýzýyor ya; kimse açýklama yapmýyor aslýnda. Þöyle laflarý bir gazetecinin kullanmasý çok ayýp deðil mi: Bu biraz fazla mý oldu?, Bunu haftaya mý ertelesek, yoksa biraz daha yumuþatsak mý? Acaba siyasi tutuklulardan fazla mý bahsettik? Ben çok yaptým bu konuþmalarý arkadaþlarýmla. Bu korkmak iþte. O noktada gazeteciliðin bitiyor. Gazeteci deðil propaganda aracý Gazeteciliðin amacý demokrasiye, ifade ve düþünce özgürlüðüne yönelik bariyerleri kýrmaktýr. Sen eðer Roboski de 34 kiþiyi öldürüp, baþka bir yerde 20 kiþiyi yakýp, o örgüt, bu örgüt yaptý ya da peþine düþeceðiz deyip beni kandýrýyorsan, ben bunun üzerine gitmeyi býrakmam. Ýþte ezilenlerin sesi olmak bu. Yoksa hakikaten bize gerek yok. Siyasi partilerin, hükümetin, bakanlýklarýn yayýnladýðý basýn bültenlerini açar okursunuz. Gazeteler niye hükümetin, partinin ya da bakanlýðýn basýn danýþmanlýðý örgütü gibi çalýþsýnlar? Senin amacýn Sulukule nin, Dolapdere nin, Gazi Mahallesi nin, Gülsuyu nun sesini deðil de onlarýn canýna ot týkayanlarýn sesini duyurmaksa, sana geçmiþ olsun. Sen gazeteci deðilsin, sadece o baþkaldýran çaresiz insanlarý susturmak için egemenlerin kullandýðý propaganda aracýsýn kardeþim. Ötesi yok ki. Kaynak:BirGün

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Sermaye sanatýný kazý - kazan

Sermaye sanatýný kazý - kazan Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı