YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE"

Transkript

1 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir Kaçakçýlýk ve Mali Suç Þubesi'nin, Ulaþtýrma Bakanlýðý'na baðlý Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Liman Ýþletme Müdürlüðü ve baðlý bulunduðu daire baþkanlýklarýna yönelik Ýzmir, Ankara, Van, Hatay ve Ýstanbul'daki operasyonlarda yaklaþýk 27 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE Operasyonunun Ýstanbul ayaðýnda gözaltý listesinde ismi bulunan, eski Ulaþtýrma Bakaný ve AKP Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Binali Yýldýrým'ýn bacanaðý olan Cemalettin Haberdar'ýn da arandýðý iddia edildi. Gözaltýna alýnanlardan birinin Ýstanbul merkezli bir holding yöneticisi olduðu, limanlardaki ihale ve yolsuzluklarla ilgili soruþturmaya 1 yýl önce baþlandýðý ve teknik takip yapýldýðý da belirtildi. Genelkurmay Askeri Savcýlýðý, Roboski katliamýyla ilgili takipsizlik kararý verdi. Katliamda aile fertlerini kaybeden Roboskili Ferhat Encü, bianet e yaptýðý açýklamada Sözün bittiði yerdeyiz dedi. Diyarbakýr Barosu Baþkaný, Roboskili ailelerin avukatý Tahir Elçi de kararýn henüz kendilerine teblið edilmediðini, ancak böyle bir kararýn hukuka aykýrý ve kabul edilemez olduðunu söyledi. Elçi, Böyle bir karar bizim için sürpriz olmaz. Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði arasýnda büyükbaþ hayvanlar için küpeleme sözleþmesi imzalandý. Sözleþme törenine, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz, Nevþehir Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkan Yardýmcýsý Osman Özkan, Þube Müdürleri ve teknik personeller katýldý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz törende yaptýðý konuþmada, büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn tanýmlanmasý Ýle Ýlgili yönetmeliklerinde deðiþiklik yapýldýðýný belirterek yönetmeliðinin geçici 1. maddesinde yapýlan deðiþiklik gereðince her yaþtaki sýðýr cinsi hayvanlarýn, 14 üncü maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen 20 günlük tanýmlama süresine bakýlmaksýzýn... Çeþitli siyasal geleneklerden/örgütlerden, feminist ve sosyalist feminist kadýn inisiyatiflerinden ve baðýmsýz kadýnlardan oluþan Ankara Kadýn Platformu... Edebiyat dili, öteki bütün dillerin ötesinde bir dünya kurduðundan beri yaratýcýlýðýn kendini gösterdiði asýl alan oldu. Özellikle modernizmin romanýn biçimini deðiþtirmek ve karþý karþýya geldiði yeni gerçekliði kavrayýp anlatacak yeni biçimler bulmak zorunda kaldýðý günden bugüne, dil, öteki bütün yazýnsal öðelerden...

2 Çalan çalana Helal olsun! Çalmak, bu memlekette artýk haram sayýlmýyor MÞ (Malum Þahýs) namý diðer, Suçlu Þahýs, itiraz edenleri hem susturuyor, hem suçlu çýkarýyor. Yani? Yavuz hýrsýz ev sahibini bastýrýyor! Çalmak? Ýlla ki araklamak ve baþka bir deyiþle: Hacýlamak! AKP nin sýrrý: hacýlamak! Ýþte budur! Anahtar kelime, zamana ve zemine uyan kelime vallahi budur Çal Hacý! Bir daha çal Vur patlasýn ÇAL oynasýn. Kendisine ak diyenler önüne gelene kara ÇALsýn. Palavra vaatlerle oy toplayabilenler seçmenlerinin aðzýna birer parmak bal ÇALsýn. Eh iþte, þimdi zaten ÇAL(ýþmak) ibadetin yarýsý ve onun da birinci yarýsý, ÇAL yeterli. Karný zil ÇALanlar kaybetsin, yaðma sofrasýna iþtahla kaþýk ÇALanlar kazansýn. Her telden ÇALmayý bilen liberaller miberaller efendilerinin borusunu ÇALmaya devam etsin... *** Aziz Nesin in kehaneti gerçekleþti: Memleketin birinde hop tirinam hallerdeyiz. Adaletin kýrýntýsý yok, Týr dolusu devlet sýrrý var, Kürt meselesinde tahliye rüþveti, Ergenekon da yeniden yargýlama vaadi, ABD elçisine atýlan postanýn yutulmasý var Bunlarýn hepsi ciddi ve önemli... Cemaat te çete tespitine eyvallah. Cemaat in kurduðu kumpaslarýn teþhirine eyvallah. Cemaat in saray darbesine çanak tutmamaya da eyvallah. Ýyi de ayakkabý kutusu? Jet ile umre? Kol gibi kol saati? Rüþvetler, nüfuz ticaretleri, kutudaki eurolar, dolarlar, çil çil liralar? Demek ki Hýrsýz vaaar! Hýrsýzlarý teþhir etmekten, yakalamaktan hiç vazgeçmeyelim. Tamam baþörtüsündeki inanç özgürlüðü misali, hýrsýzlýk yapanýn da elinin kesilmesi özgürlüðünü talep etmeyelim; ama yolda yürürken yüksek sesle hep hýrsýzlýklarýný konuþalým. Duymayan duysun. Unutmasýn. Otobüste giderken herkesin anlayacaðý þekilde konuþalým. Bilmeyen öðrensin. Aklýndan çýkmasýn. Býkmadan usanmadan sürekli bu konuyu konuþalým, lafý hep onlarýn hýrsýzlýklarýna baðlayalým. Hýrsýzlýklarýnýn gündemden düþmesine asla fýrsat vermeyelim. Günlerdir hýrsýzlarýn can düþmaný sosyalistler, devrimciler, muhalifler elbette bunun için sokaktalar. Peki, Ana Muhalefet Partisi ve hatta bazen sol parti sayýlan CHP ne yapýyor? Namuslu birkaç milletvekili seslerini duyurmaya çalýþýyor. Kýlýçdaroðlu da hýrsýzlýk, yolsuzluk, nüfuz ticareti babýnda güzel konuþuyor. Halka bunlarý çok iyi anlatmamýz lazým deyip duruyor. Ýyi de, nasýl anlatacaðýný neden söyleyemiyor? Alýn buyurun iþte, hýrsýzlýðý günah sayan samimi Müslüman seçmenlere doðrudan seslenebileceksiniz Sarýgül ün filan ikide bir Allah bismillah demesiyle deðil, ancak din iman deyip harama batanlara, yoksul hakkýný hacýlayanlara karþý ayaða kalkýnca, eyleme geçince anlaþýlýr samimiyetiniz. Ýþte penaltýyý atmanýz ve hatta doksana takmanýz için konjonktür topu önünüze koymuþ. Neden þutu çekmiyorsunuz? Hadi miting filan yapamadýnýz. Üyelerinizi, seçmenlerinizi sokaklara çýkaramadýnýz, balkonlara da mý çýkaramýyorsunuz! Balkondan tencere tavayla hýrsýzlara lanet okutmak da mý aklýnýza gelmiyor? Üstelik MÞ nin baþý bilhassa yargýçlarla-kadýlarla dertteyken Vakti zamanýnda ananý da al git diyebilen MÞ þimdi Anamý öpen kadý, kime þikâyet edeceksin? periþanlýðýndayken... Tek þikâyet merci Sam Amca sý bile Cemaati, kadýlarý fiþtikliyorken Play it again Sam! Çal Sam! Bir daha çal Ama hal böyleyken bizlere düþen düdük çalmak. Çünkü o hýrsýz düdükleri çok iyi tanýyoruz. Bu yüzden dediðimiz dedik, çaldýðýmýz iþte o düdük: Hýrsýz vaaar! Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir Kaçakçýlýk ve Mali Suç Þubesi'nin, Ulaþtýrma Bakanlýðý'na baðlý Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Liman Ýþletme Müdürlüðü ve baðlý bulunduðu daire baþkanlýklarýna yönelik Ýzmir, Ankara, Van, Hatay ve Ýstanbul'daki operasyonlarda yaklaþýk 27 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE Operasyonunun Ýstanbul ayaðýnda gözaltý listesinde ismi bulunan, eski Ulaþtýrma Bakaný ve AKP Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Binali Yýldýrým'ýn bacanaðý olan Cemalettin Haberdar'ýn da arandýðý iddia edildi. Gözaltýna alýnanlardan birinin Ýstanbul merkezli bir holding yöneticisi olduðu, limanlardaki ihale ve yolsuzluklarla ilgili soruþturmaya 1 yýl önce baþlandýðý ve teknik takip yapýldýðý da belirtildi. Polisin mahkeme kararlarý doðrultusunda zanlýlarý sabah da evlerinde gözaltýna aldýðý belirtildi. 'ÝHALEYE FESAT KARIÞTIRMA, USULSÜZLÜK' Ýzmir merkezli olmak üzere eþ zamanlý olarak Ankara, Van, Hatay ve Ýstanbul'da yapýlan operasyonda gözaltýna alýnan kiþiler arasýnda Ulaþtýrma Bakanlýðý'na baðlý TCDD Genel Müdürlüðü nde Görevli bir daire Baþkan Yardýmcýsý, Ýzmir Liman Ýþletmeleri Müdürü ve Ýzmir Liman Ýþletmeleri'nde görevli müdür yardýmcýlarý, deðiþik kademeden liman memurlarý ve ihale alan þirket sahiplerinin bulunduðu ifade edildi. Ýhalelerde ve iþlemlerde usulsüzlükler yapýp istedikleri kiþilere verilmesini saðladýklarý ileri sürülen zanlýlarýn ifadelerinin ardýndan yeni kiþilerin de gözaltýna alýnabileceði bildirildi.'rüþvet almak ve vermek, ihaleye fesat karýþtýrma, irtikap, görevi kötüye kullanmak ve zimmet, doðrudan temin alýmlarýna fesat karýþtýrýlmasý ve nitelikli dolandýrýcýlýk' suçlamalarýyla gözaltýna alýnan isimler isimler þöyle: Eski Ankara Limanlar Daire Baþkan Yrd. ve halen Van Gölü Feribot Ýþletmesi Müdürlüðünü yapan Þükrü Çelikyürek, Van; T.C.D.D. Ýzmir Liman Ýþletme Müdürü Turan Yalçýn, Ýzmir; T.C.D.D. Ýzmir Liman Ýþletme Müdür Yardýmcýsý Birol Bafra, Ýzmir; T.C.D.D. Ýzmir Liman Ýþletme Operasyon Müdürü Y. Þentürk Aktaþ, Ýzmir; T.C.D.D. Ýzmir Limaný Ýþletmede Memur Nuh Aslan, Ýzmir; T.C.D.D. Ýzmir Limaný Ýþletmede Puantör Memur Hüseyin Bülbül, Ýzmir; T.C.D.D. Ýzmir Limaný Ýþletmede Puantör Memur Ali Osman Yýlmaz, Ýzmir; T.C.D.D. Ýskenderun Liman Ýþletme Müdür Yardýmcýsý Okan Nar, Hatay; Akmar Liman Ve Tersane Ýþlt. San. Tic. Ltd. Þti. Yýlmaz Kurd, Ýstanbul; Ýndeks Elektrik Elektronik San. Tic. A.Þ. Mahmut Can Bayoðlu, Ýzmir; Ýndeks Elektrik Elektronik San. Tic. A.Þ. Muhammet Tayfur Uzun, Ýstanbul; Cemalettin Haberdar, Ýstanbul. 17 Aralýk'ta baþlatýlan yolsuzluk ve rüþvet operasyonu sonrasýnda Ýstanbul Emniyeti'nde baþlatýlan görevden almalarýn ardýndan 19 Aralýk'ta Ýzmir Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde görevli Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü, Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürü ve Terörle Mücadele Þube Müdürü görevlerinden alýnmýþtý. TCDD BÝNASINDA ARAMA ÝDDÝASI Ýzmir Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan baþlatýlan operasyonda sabah saatlerinde TCDD Genel Müdürlük binasýnda arama yapýldýðý iddia edildi. Ýddialara göre, perasyonun Ankara ayaðýnda gözaltýna alýnan 2 bürokrat Ýzmir e gönderildi. Mali Suçlarla Mücadele polisi, gözaltýna alýnan bürokratlarýn TCDD Genel Müdürlüðü ndeki makamlarýnda arama yaptý. Polislerin arama yaptýðý sýrada Genel Müdür Süleyman Karaman ýn da kendi makamýnda olduðu bildirildi. TCDD Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada ise "Genel müdürlük binamýzda arama yapýlmamýþtýr. 8 personelimiz bilgilerine baþvurulmak üzere gözaltýna alýnmýþtýr" denildi. TCDD'den yapýlan açýklama þöyle; "Bugün basýnda yer alan 'gözaltý' haberleriyle ilgili aþaðýdaki açýklamanýn yapýlmasý gerekli görülmüþtür. Ýzmir Cumhuriyet Savcýlýðýnca yürütülen bir soruþturma kapsamýnda Kuruluþumuzun 8 personeli bilgilerine baþvurulmak üzere gözaltýna alýnmýþtýr. Soruþturma Ýzmir Cumhuriyet Savcýlýðýnca gizli olarak yürütülmektedir. Soruþturma içeriði hakkýnda basýnda çýkan haberlerin Savcýlýk Soruþturmasýyla ilgisinin bulunup bulunmadýðý Kuruluþumuzun bilgisi haricindedir. TCDD Genel Müdürlüðünde arama yapýlmamýþtýr" VAN FERÝBOT ÝÞLETMELERÝ MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA Van Gölü Feribot Ýþletmeleri Müdürü Þ.Ç.'nin bugün sabahýn erken saatlerinde yapýlan eþ zamanlý operasyonlarda Tatvan'nýn Sanayi Mahallesi'ndeki evinde gözaltýna alýndýðý belirtildi. 2 yýldýr Tatvan Feribot Ýþletmeleri Müdürlüðü görevini yürüten Þ.Ç.'nin liman iþletmelerindeki ihalelerde yapýldýðý ileri sürülen usulsüzlükler nedeniyle gözaltýna alýndýðý kaydedildi. *** Yýldýrým'dan ezber bozan çýkýþ 'Zamanlama manidar' Ýzmir Liman Ýþletmesi ve TCDD'ye yönelik operasyonu deðerlendiren eski Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým "Elde edebildiðimiz bilgiye göre 2011 yýlýnýn baþlarýnda bir þikayet üzerine yükleme boþaltma iþlemleriyle ilgili baþlatýlan bir soruþturma geçmiþ, 2012 geçmiþ, 2013 geçmiþ, 2014 yýlýnýn baþýnda... Ben bunu halkýmýzýn takdirine sunuyorum. Zamanlamasý yönünden anlamlý buluyorum" dedi. Bu arada operasyonda gözaltýna alýnan Ýstanbul merkezli holdingin patronu M.C.B. nin yanýnda çalýþan bacanaðý C.H. nin de arananlar arasýnda bulunduðunun hatýrlatýlmasý üzerine Yýldýrým, Kendisi ile görüþmedim. Alýndý mý verildi mi bilmiyorum. Benim elimde bir bilgi yok dedi. ODA BAÞKANI DA GÖZALTINDA Bu arada Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þube Baþkaný Y.Ö.'nün (Yusuf Öztürk) de operasyon kapsamýnda gözaltýnda olduðu ziyaret sýrasýnda ortaya çýktý. Bu nedenle Binali Yýldýrým'ý Deniz Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Geza Delogh karþýladý. Delogh, "Arkadaþýmýz bilgisine baþvurulmaz üzere çaðýrýldý. Bu tür iþlerle ilgisi olamaz" dedi. Yýldýrým da, "Ben de destek olmak üzere geldim, programýmý iptal etmedim' dedi. *** Operasyonu düzenleyen polisler görevden alýndý Ýzmir'de bu sabah Liman Ýþletmesine yönelik operasyonu gerçekleþtiren bir emniyet müdür yardýmcýsý ile iki þube müdürü görevden alýndý. Operasyonu yapan birimlerin baþýndaki Emniyet Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Þevik, Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdür Yardýmcýsý Taner Aydýn ve Narkotik Suçlarýyla Mücadele Þube Müdürü Behzat Tuzcu öðleden sonra görevlerinden alýndý. Emniyet Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Þevik, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarýyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele þubelerinden sorumluydu. Kaynak:BirGün 8/1/2014

3 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Çeþitli siyasal geleneklerden/örgütlerden, feminist ve sosyalist feminist kadýn inisiyatiflerinden ve baðýmsýz kadýnlardan oluþan Ankara Kadýn Platformu 8 Ocak akþamý saat 18:00 de yaptýðý eylemiyle Yargýtay da cezasý onaylanan Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Eþ Genel Baþkaný Sebahat TUNCEL ile dayanýþmada bulundu. Saat: 18:00 de, Kýzýlay da Ýnsan Haklarý Anýtý önünde yapýlan basýn açýklamasý formatýyla gerçekleþen eylemde biraraya gelen kadýnlar, TUNCEL in yanýnda olduklarýný ve onu yalnýz býrakmayacaklarýný vurguladýlar. Ankara Kadýn Platformu adýna açýklama yapan Ezilenlerin Sosyalist Partisi Ankara Ýl Baþkaný Fadime ÇELEBÝ, Yargýtay ýnýzý iyi biliyor ve TUNCEL hakkýndaki kararýnýzý tanýmýyoruz dedi. ÇELEBÝ tarafýndan yapýlan açýklamanýn tamamý þöyle; Yargýtay 9. Ceza Dairesi, Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan Sebahat Tuncel hakkýnda verilen hapis cezasýný onayladý. Bu kararýn meclis genel kurulunda gündeme alýnmasý ile Sebahat Tuncel in bugüne kadar verdiði hak ve özgürlük mücadelesinden bir kez daha iktidar eliyle özgürlüðünden alýkonulmasý söz konusu olabilir. Kadýnlarýn oylarýyla, kadýnlarýn adayý olarak seçilen Sebahat Tuncel hakkýnda yargý organýnýn verdiði siyasi kararý tanýmýyoruz! Yargýtay 9. Ceza Dairesi, hukuksuzluðun apaçýk yaþandýðý, hükümet eliyle, yargý süreçlerine müdahalelerin ayan beyan ortaya serildiði þu günlerde bizleri þaþýrtmadý, hiçbir hukuksal arka planý olmayan bu karar ile siyasi tehdit politikasýný, kadýn ve Kürt vekilimiz Sebahat Tuncel üzerinde kullanmayý seçti. Bir yüksek yargý organýnýn kararlarýnýn bazý siyasi öznelerin onayýndan geçtiði, sadece hükümet mensubu kiþilerin aleyhine olmasý nedeni ile hukuki süreçlerinin engellenmesi için bir gecede yasal düzenlemelerin yapýlabildiði, hakim ve savcýlarýn hükümet kanalýyla görevlerinden alýndýðý bir hukuk sisteminde Sebahat Tuncel hakkýnda alýnan bu kararýn baðýmsýz ve hukuki olduðunu kim hangi gerekçe ile savunabilir? Yargý tarafýndan daima siyasi tehdit altýnda býrakýlan bizler, bu karara pek tabii þaþýrmadýk. Çünkü biz yüksek yargý mercii olarak tabir edilen Yargýtay ý, kadýn cinayetleri, tecavüz davalarý, Kürt halkýnýn mücadelesi ile ilgili iktidarýn siyasetini üreterek verdiði kararlarýndan iyi biliyoruz. Bir halkýn demokratik hak mücadelesini terör olarak tanýmlayan, kadýn cinayetlerinde haksýz tahrik, kadýnlara ve kýz çocuklarýna karþý tecavüz suçu davalarýnda rýza arayan, yüksek yargýnýzýn milliyetçi, kadýn düþmaný, homofobik kararlarý nazarýmýzda hukuken yok hükmündedir. Sebahat Tuncel kadýnlarýn vekilidir. Politik mücadelesi nedeni ile tutuklu bir kadýn iken, kadýnlarýn, iradesi ile bizlerin sesi olmuþtur. Bizlerle birlikte, yan yana polis þiddetine karþý durmuþ; erkek egemen heteroseksist sistemle mücadele etmiþ, kadýnlarýn temel hak ve özgürlükleri ve halklarýn mücadeleleri için vekil olarak bizlerin iradesini meclisin gündemine taþýmýþtýr. Sebahat Tuncel bu kararý veren Yargýtay dahil olmak üzere iktidarýn tüm organlarýna karþý bizlerle birlikte tek ses, tek yürek olmuþtur. Biz kadýnlar, bu erkek saldýrýsýna karþý meclisteki kadýn vekilleri, kadýn dayanýþmasý göstermeye çaðýrýyoruz. Hukuk, adalet, demokrasi, hak ve özgürlükler bugün Türkiye de iktidarlarýn siyasetlerine baðýmlý hale gelmiþ yargý sisteminin üzerinde hâkimiyet kuramayacaðý kadar deðerlidir. Devletin, hukuku siyasi tehdit aracý haline getirerek, demokratik haklarýmýza, oyumuza, irademize, temsiliyetimize müdahale etmesine izin vermiyoruz. Sebahat Tuncel kadýn mücadelesinde yol arkadaþýmýz, meclisteki sesimizdir. YARGI (TAY) INIZI ÝYÝ BÝLÝYOR SEBAHAT TUNCEL HAKKINDAKÝ KARARINIZI TANIMIYORUZ yazýlý pankart açan kadýnlar, eylem süresince sýk sýk; SABAHAT TUNCEL ÝRADEMÝZDÝR SABAHAT TUNCEL YALNIZ DEÐÝLDÝR sloganlarýný haykýrdýlar. Kadýnlar Sebahat TUNCEL ile dayanýþma eyleminde, kadýnlara dönük ayrýmcý uygulamalarý ve adaletsizlikleri teþhir eden dövizler taþýdýlar. Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði arasýnda büyükbaþ hayvanlar için küpeleme sözleþmesi imzalandý. Sözleþme törenine, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz, Nevþehir Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkan Yardýmcýsý Osman Özkan, Þube Müdürleri ve teknik personeller katýldý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz törende yaptýðý konuþmada, büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn tanýmlanmasý Ýle Ýlgili yönetmeliklerinde deðiþiklik yapýldýðýný belirterek yönetmeliðinin geçici 1. maddesinde yapýlan deðiþiklik gereðince her yaþtaki sýðýr cinsi hayvanlarýn, 14 üncü maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen 20 günlük tanýmlama süresine bakýlmaksýzýn en geç 30 Haziran 2014 tarihine kadar tanýmlama ve kayýt iþlemlerinin yapýlacaðýný kaydetti. Koyun ve Keçi türü hayvanlarýn tanýmlanmasý iþleminin ise en geç 31 Aralýk 2014 tarihine kadar yapýlmasý gerektiðini ve her yaþtaki koyun ve keçi türü hayvana kimliklendirme ve kayýt iþlemi yapýlacaðýný söyleyen Yýlmaz, hayvanlarý küpeli ve kayýtlý olmayan yetiþtiricilerin maðdur olmamalarý için yönetmeliklerde belirtilen süre içindeküpeleme yetkisi verilen Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliðine, Küçükbaþ hayvanlar için Ýl veya Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne müracaat ederek, küpeletmeleri gerektiðini dile getirdi. Yýlmaz ayrýca 2014 Yýlý için büyükbaþ hayvanlar için küpeleme faaliyetlerinin Ýl Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði arasýnda imzalanan Sözleþme ile yeniden Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliðine devredildiðini açýkladý. Yýlmaz ýn açýklamasýnýn ardýndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði arasýnda karþýlýklý sözleþme imzalandý. Kaynak:Nevþehir Gazete

4 Radikal Ýki nin yayýn yönetmeni olan Tuðrul Eryýlmaz önceki hafta iþten çýkarýldý. Gazete Eryýlmaz la birlikte 13 kiþinin iþine son verdi. Eryýlmaz BirGün'e konuþtu. Neden? Kurulduðu 1996 dan beri Radikal Ýki nin yayýn yönetmeni olan Tuðrul Eryýlmaz önceki hafta iþten çýkarýldý. Gazete Eryýlmaz la birlikte 13 kiþinin iþine son verdi. Radikal gazetesinin dijital dönüþümü nden iþten atýlarak payýný aldý Tuðrul Eryýlmaz. 40 yýllýk gazeteci, TRT Haber Merkezi nde 1974 te gazeteciliðe baþladý. Çeþitli üniversitelerde dersler veren Eryýlmaz, bugüne kadar Nokta, Yeni Gündem, Tempo, Sokak, Cumhuriyet ve Yeni Asýr dergi ve gazetelerinde çalýþtý. Gazetecilik mesleðinin onurlu þekilde yapýlmasý için emek veren, hem birikimi hem de duruþuyla pek çok gazetecinin yetiþmesinde katkýsý olan Eryýlmaz, atýlma sürecini ve mesleðin bugün geldiði noktayý ilk kez BirGün e anlattý.»nasýl hissediyorsunuz kendinizi? Ýnsan kendini çok rahatlamýþ hissediyor. Ýþten kovulunca rahatlanýr mý? diyeceksin; zaten epeyce bir süredir artýk trafik memurluðu yapmaktan, farkýna vararak ya da varmayarak sansür ve otosansür uygulayarak çalýþmaktan rahatsýzdým. Bu yeni deðil ama giderek artýyor. Bir ülkenin medyasý o ülkenin siyasal iklimini yansýtýyor. Sistem otoriter hale geldikçe, yukarýdan baskýlar hissediyorsun. Ve gerçekten gazeteci olduðunu varsayacaðým insanlarýn sayýsý o kadar azaldý ki. Ben bile -ki arkadaþlarým oldukça kývrak bir zekâm olduðunu ve kötü bir eðitimim olmadýðýný söylerler- artýk baþa çýkamýyordum.»nasýl teblið edildi iþten çýkarýldýðýnýz? Radikal 2 yi küçülteceðiz, dijital olacaðýz, sen karar ver kim atýlacak dediler. Hayatýmda, ciddi mesleki hatasýný gördüðüm bir iki kiþi dýþýnda, kimseyi iþten attýðýmý hatýrlamýyorum. Baþtakilerin beceriksizliðinden dolayý bir gazete -patron gibi düþünüyorum- satýþ kaybediyorsa, reklam alamýyorsa ve zarardaysa, bunda muhabirlerin, genç editörlerin hiçbir dahli yok. Niye bedelini onlar ödesin, bizim gibi herifler dururken? Siz de rahat edin ben de rahat edeyim, ben gidiyorum o zaman dedim. Ama ben istifa etmiyorum, yollarýmýzý da dostça ayýrmýyoruz, siz beni atýyorsunuz dedim. Sonra çok kolaya kaçýyorlar, Kendisi gitti, biz onu niye atalým? diyorlar. Öyle bir þey yok, ben oradan kovuldum... Ama bütün özlük haklarýmý verdiler. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum; çünkü genç meslektaþlarýmýn özlük haklarý, sigorta, maaþ konularýnda ciddi sýkýntýlarý olduðunu biliyorum.»gazetecilerin sayýsý azaldý diyorsunuz. Kimler çalýþýyor gazetelerde? Yüzde 25 lik bölümü ayýrýrým; ama artýk Türkiye de gazetecilik belli siyasal odaklarýn sözcüsü olmaya dönüþtü, bir takým insanlarýn taþeronluk, tetikçilik yaptýðý bir alan oldu. Artýk siyasal parti misyonerleri var. Bunu uzunca bir süredir köþe yazarlarýyla yapýyorlardý. O köþe yazarlarý korkunç; parti sözcüsü gibi bir çoðu. Ne kafa açýyorlar, ne yeni bilgi veriyorlar, gerçek bir facia. Kapat gözlerini AKP, CHP sözcüsü konuþuyor, kapat gözlerini Bu adam Cemaatçi. Önce bunu sonra gazeteci olduðunu söylüyorsun. Ben önce gazeteci olduðunun hatýrlanmasýný isteyen bir kuþaktaným. Evrensel, klasik anlamda gazetecilik yapmak istiyordum. Ama sadece sermaye el deðiþtirmedi, medyayý yönetenler de deðiþtiler. Adamlarýný getiriyorlar. Bizim gibi yýllardýr gazetecilik yapanlarýn ne olduðu ortada; ama birdenbire siyasal etkiyle orta kademelere, tepelere gelenler var. Bunlarýn ne olduðunu bilemiyoruz, gizliyorlar kendilerini, bir yandan seninle domokratikmiþ gibi konuþuluyor; ama son karar onlarda olduðu için senin yapacak bir þeyin yok.»býa dan çýkan Gazetecilik ve Habercilik kitabýnda yazdýðýnýz bölümde Gazeteci iktidarla ters düþmek pahasýna, ezilenlerin sesi olmalý diyorsunuz. Buradan bakýnca, gazeteciliðin temel ilkeleri yok olalý çok olmadý mý? Bunu hatýrlatman çok hoþ; çünkü normal koþullarda belki de beþ sene önce bu gazeteyi býrakmam gerekirdi. Ama gazetecilik yapmak istiyorsun. Gazeteciliðin imtiyazý þuradan gelir, kamu adýna her çeþit iktidarý denetlersin. Bir tek Türkiye de, bu kadar çýlgýnca þu veya bu iktidar yanlýsý olan yayýnlar görmeye baþladým son 10 yýldýr. Þimdi tamamen çýktý ok yaydan. Ya AKP li olacaksýn ya Cemaatçi. Ya da bizim gibi ortada meczup olarak sayýlacaksýn ve iþinden ayrýlýp gideceksin. Medyada çalýþýp iktidarý denetleyemiyorsam kamu adýna, sesini duyuramayan kesimlerin sesi olamýyorsam artýk gazetecilik yapmamý haklýlaþtýracak bir þey kalmýyor. O zaman 5-6 bin lira maaþ için bu iþi sürdürmüþ olurum; ki bir süre de öyle yaptým itiraf edeyim. Ama artýk yapamayacaktým, haklýlaþtýramýyordum kendimi.»2006 da verdiðiniz bir röportajda Radikal Ýki de Sansür yok ama otosansür var demiþtiniz. Bugün durum ne? Ýnsanlar artýk o kadar salak deðiller, sadece hoþnutsuzluk belirtileri var. Mesela Kürt meselesiyle ilgili çok fazla mý yazý konuyor, Cemaat e fazla mý yükleniyor gibi sýkýntýlarýn açýkça söylenmesi gerekmiyor. 70 lerde TRT de Vietnam Kurtuluþ Ordusu yerine Vietkong deyin gibi net müdahaleler olurdu. Þimdi akýllarý sýra daha zarif müdahaleler yapýyorlar; ama mal o kadar meydanda ki... Yeni gelen insanlarý da kendilerine benzeyenlerden seçiyorlar. Salt siyasi deðil, gazetecilik anlayýþlarý farklý, bir tarafa yamanmak diyorum ben buna. Yandaþ, candaþ ne dersen de, yamanýyor bunlar...»sizinle birlikte genç arkadaþlar da atýldý gazeteden... Ah, sus, sus... Mesela ilk atýlanlar; Ankara bürodan çocuklar elveda diye mailler yazdýklarýnda... O beni çok etkiledi... Ne diyeceksin þimdi? Bu çocuklar meslektaþýn senin ve tepedekilerin beceriksizliði yüzünden iþsiz kaldýlar. Niye bunun hesabý sorulmuyor? Ama Türkiye de hiçbir þeyin hesabý sorulmuyor.»gazeteciler yýllardýr çeþitli dönüþümler adý altýnda iþten atýlýyor. Buna karþý nasýl bir örgütlenme var? Bütün mesele orada zaten. mesleki dayanýþmayý saðlayacak kapsamlý bir örgütümüz yok. Gazeteciler Cemiyet arada bir bildiri yayýnlayýp sert laflar etmek dýþýnda bir iþe yaramýyor. Basýn Konseyi zaten hiç ilgimi çekmedi baþýndan beri. Doðru dürüst sendikalaþma, mesleki dayanýþma, Ýngiltere deki National Union of Journalists (Ulusal Gazeteciler Sendikasý) gibi saðlam durabilen bir örgüt yok ki. Öyle kolay mý týk diye insanlarý atmak her tarafta. Ama sendikaya üye olunca iþten atýlma gibi baskýlar örgütlenmeyi engelliyor, sendika da bu bariyeri kýramýyor.»ýþten çýkarmalar olurken gazetenin internet sitesindeki yenilenmeyi öne çýkarmasý itibarý koruma çabasý mýydý? Onlar büyük bir ihtimalle çok doðru bir iþ yaptýklarýný düþünüyorlar. Dijital medya olmak istiyorlar. Dijital medya olduðun zaman senin muhabire, editöre ihtiyacýn olmayacaksa, eyvallah. Havuz sistemine geçmek gibi bir durum var Radikal le Hürriyet arasýnda anladýðým kadarýyla. Ben ona karýþmýyorum, onlar tepelerdeki fillerin verdiði kavga. Ben çimenlerle ilgiliyim, çünkü çimen deðilim belki ama onlara daha yakýným.»sizin ardýnýzdan gazete ciddi eleþtiriler içeren yazýlar da yayýnla... Bu çok bireysel bir þey, herkesin bir sýnýrý var. Emin ol ki ben 60 larýnda deðil de 40 larýnda olsaydým daha farklý olabilirdi. Bir iþyeri örgütümüz olsa ya da bir sendikamýz olsa kavga eder ve onun kararýna uyarsýn. Öyle bir þey olmayýnca, tamamen kiþilerin bireysel inisiyatiflerine kalmak zorunda.»naim Dilmener in yazmayý býrakmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? O kendi öyle karar vermiþ ama bence Nazan Özcan ve kalan diðer arkadaþlarým da ellerinden geleni yapacaklar. Ben biliyorum ki onlarýn da noktalarý var. Gerekirse kapýyý vurup çýkabilecek týynette çocuklar, çünkü benimle beraber büyüdüler.»kýrgýn mýsýnýz? Bana çok doðrusunu soruyorsan Ömür, bir yerde 17 sene çalýþmak benim yanlýþým. O biraz fazla olmuþ, saðlýklý deðil. Niye kýrgýn olayým Allahýný seversen, beni sevdiklerim kýrabilir sadece.»gazetecilik defterini kapattýnýz mý? Aaa, tabii, tabii, tabii... Hiç abartmýyorum, Radikal, Milliyet, Hürriyet i bir araya getiriyoruz, seni baþýna koyuyoruz deseler asla kabul etmem, bu koþullarda asla.»alternatif medya sizin için de bir çýkýþ olabilir mi? Bir internet sitesi kurmayý düþünür müsünüz? Biraz eski modayým, basýlý bir þey görmeyi seviyorum. Aslýnda gözüm de görmüyor doðru dürüst; yine de basýlý olan baþka. Fanzin çýkaralým diyorum. Ama insanlarla konuþmak lazým, böyle þeylere tek baþýna karar verilemiyor. Yani madem sen bana dilediðimi yapma þansýný vermeyeceksin, ancak böyle yýrtabiliriz.»dizilere senaryo danýþmanlýðý yapýyorsunuz. Daha çok dizide adýnýzý görecek miyiz? Artýk daha bol yapmaya çalýþacaðým çünkü para kazanmam lazým. Var bir-iki yeni þey ama kesinleþmiþ deðil. Ýnsanlarý parasýzlýkla terbiye edemezler. Ýnsanlar hayatlarýný minimize ederek, gayet güzel yaþayabilirler kýzým. 5 bin küsur 6 bine yakýn para alýyordum, gitti ne oldu? Hiçbir þey olmadý. Þimdi yine yollara düþeceðim, iki tane daha senaryo ya da çeviri aldýðýmda yine kazanacaðým. Bal gibi yaþanýyor. Yeter ki sen akþam rahat uyumak için hayatýný minimize etmeyi göze al. Vay efendim onlar nasýl yaþýyorlar?. Bana ne. Bence onlarýn hiçbiri akþam rahat uyuyamýyordur.»genç meslektaþlarýnýza bu iklimde devam edebilmek için ne tavsiye edersiniz? Biraz bükülsünler, hiç önemli deðil. Ama iþ kýrýlmaya gelince buna izin vermesinler, Her þeye raðmen burada kalacaðým demesinler. Hiçbir zaman umutsuzluk yok. Mesleðe sahip çýkmak lazým. Bu mesleði sevsinler. Gazetecilik eninde sonunda dibe vurup tekrar yukarý çýkacak. Bu sefer de Gresham kanunu tersine iþleyecek. Belki de bakarsýn, iyi paralar toplanýp bir araya gelir ve kötü paralarý sürer giderler piyasadan. Cambaz olman gerekiyor Ýtiraf edeyim ki gazetecilikte 2000 li yýllardan sonra zorlanmaya baþladýk esas olarak. En korkunç dönemde TRT de çalýþtým, orada baþa çýkabiliyorduk. 12 Mart ta Nokta da baþçavuþlarýn telefon açýp Þu yazýyý koymayacaksýnýz dediði, gece yataktan kaldýrýlýp Ecevit i kapak yapamazsýnýz denildiði dönemleri de yaþadýk. Ama orada düþman belliydi, ya onlara karþý bir þey yapacaktýn ya teslim olacaktýn. Giderek flulaþtý her þey. En çok gurur duyduðum iþler kýsa bir süre Hasan Cemal le Cumhuriyet te yaptýklarým ve Sokak dergisidir. Elimizden gelen her þeyi yaptýk o kýyamet günlerinde. Onlarýn dýþýnda asla geliþmiþ ülkelerdeki meslektaþlarýmýzýn yaptýðý tür gazeteciliði yapamadýk gibi geliyor. Siyaset, sermaye, medya üçgeni lafý kliþe ama boþ deðil. Ýyi gazetecilik yapman yetmiyor, bir sürü insaný memnun etmek zorundasýn. Patronun, sermayenin, iktidarýn bakýþý gibi o kadar çok þeyi göz önünde bulundurmalýsýn ki hakikaten cambaz olmak gerekiyor. Ve ben uzunca bir süre iyi bir cambaz olduðumu düþünmüþtüm ama yanýlmýþým 'O kasetleri yakardým'»son dönemde gazetelerde yayýmlanan sýzmýþ belgeler e ne diyorsunuz? Hasan Cemal in de yazdýðý güzel bir þey var, çok doðru; gazeteci egemenlerin gözünde þeytanýn avukatlýðýný yapmak zorunda. Aksi halde kâtip oluyorsun. Oturuyorsun egemenin yanýnda onun günlüklerini, istediðini yayýnlýyorsun. Biz gazeteciler olarak epey bir zamandýr haber bulmuyoruz, haberler bize sýzdýrýlýyor her taraftan. Bu istihbarat savaþlarýnýn aracýsý olmaktýr. Önüme birdenbire bilmem kimin kasetleri gelseydi ve onun tek kopyasý bende olsaydý, yemin ederim hepsini yakardým, can düþmaným bile olsa. Bilirdim ki benden çok daha güçlü birileri beni bir þekilde kullanýyorlar. Belki bizde de kabahat var, genç arkadaþlarýn bir kýsmýna anlattýk; ama çoðuna anlatamadýk. Bir yandan da bakýyorsun, Allahýný seversen, 1000 liraya 1500 liraya muhabir çalýþýyor, ne yapsýn o çocuklar? O kadar kötü bir sarmala girdik ki aslýnda öfkelenemiyorum bile sadece çaresizlikten üzülüyorum.»bu sarmalýn içinden nasýl çýkacaðýz? Bireyler burada çok önemlidir. Herkes bir yerinden tutup deðiþime katýlmak zorunda. Artýk gücünün yetmediði ve kullanýlmaya baþladýðýný hissettiðin anlar da oluyor. Ýþte orada ya kalýp paraný alacaksýn ya da defolup gideceksin.»defolup gittiðinde, iþ bulmak da zor... O yüzden kimseye bunu söyleyemiyorsun. Normal bir ülke olsa yedi arkadaþýmýz atýldýðý zaman, ayaklanmamýz gerekiyordu. Bütün Türkiye ye hâkim olan korkunun medyaya hâkim olmamasý mümkün deðil. Onun için Ne oldu da sen benim arkadaþlarýmý iþten attýn? diyemiyorsun. Herkes Baþbakan açýklama yapmýyor diye kýzýyor ya; kimse açýklama yapmýyor aslýnda. Þöyle laflarý bir gazetecinin kullanmasý çok ayýp deðil mi: Bu biraz fazla mý oldu?, Bunu haftaya mý ertelesek, yoksa biraz daha yumuþatsak mý? Acaba siyasi tutuklulardan fazla mý bahsettik? Ben çok yaptým bu konuþmalarý arkadaþlarýmla. Bu korkmak iþte. O noktada gazeteciliðin bitiyor. Gazeteci deðil propaganda aracý Gazeteciliðin amacý demokrasiye, ifade ve düþünce özgürlüðüne yönelik bariyerleri kýrmaktýr. Sen eðer Roboski de 34 kiþiyi öldürüp, baþka bir yerde 20 kiþiyi yakýp, o örgüt, bu örgüt yaptý ya da peþine düþeceðiz deyip beni kandýrýyorsan, ben bunun üzerine gitmeyi býrakmam. Ýþte ezilenlerin sesi olmak bu. Yoksa hakikaten bize gerek yok. Siyasi partilerin, hükümetin, bakanlýklarýn yayýnladýðý basýn bültenlerini açar okursunuz. Gazeteler niye hükümetin, partinin ya da bakanlýðýn basýn danýþmanlýðý örgütü gibi çalýþsýnlar? Senin amacýn Sulukule nin, Dolapdere nin, Gazi Mahallesi nin, Gülsuyu nun sesini deðil de onlarýn canýna ot týkayanlarýn sesini duyurmaksa, sana geçmiþ olsun. Sen gazeteci deðilsin, sadece o baþkaldýran çaresiz insanlarý susturmak için egemenlerin kullandýðý propaganda aracýsýn kardeþim. Ötesi yok ki. Kaynak:BirGün

5 Edebiyat dili, öteki bütün dillerin ötesinde bir dünya kurduðundan beri yaratýcýlýðýn kendini gösterdiði asýl alan oldu. Özellikle modernizmin romanýn biçimini deðiþtirmek ve karþý karþýya geldiði yeni gerçekliði kavrayýp anlatacak yeni biçimler bulmak zorunda kaldýðý günden bugüne, dil, öteki bütün yazýnsal öðelerden baðýmsýz, kendi gerçekliðini özgürce yaþamaya koyuldu. Son zamanlarda belki en çok eksikliðini duyduðumuz sorun, özgün biçimleri bulamayýþýmýz. Anlatýlan hikâyeleri bazen birbirinden ayýrt etmekte güçlük çekiyoruz, bazen de anlatmaya ne kadar deðdiðinden emin olamadýðýmýz hikâyeler yazýlanlarýn niteliði hakkýnda kuþkya düþürüyor. Kadri Öztopçu nun Yara romanýnýn, iki öykü kitabýndan sonra, öykülerindeki anlatýmýn dýþýna çýkma denemesi olduðunu da düþündüm. Yara küçük bir roman ama hikâyesi önemli. Acý bir çocukluk hikâyesi var. Yoksul ama sevecen, tombalacýlýðý benzersiz bir iþ gibi yapan bir baba. Sýk sýk içeri girip çýkar, sonunda sýradan bir neden yüzünden býçaklanarak öldürülür. Sokaðýn ta kendisidir yaþanan. Babanýn ölümü çocuðu içinden çýkýlmasý güç bir dünyanýn içine sokar. Hayat acýsý, çocuk acýsý ve bir çocuðun altýndan kalkamayacaðý yüklerin altýnda ezilen bir dünya. Anlatmaya deðer hikâyeleri olmasý, yazarý bir basamaktan alýp yukarýya çýkarmaya baþlar. Kadri Öztopçu nun, yollarýn pek çýkmadýðý hayatlara uzanan hikâyeleri bu küçük romanýnda bize keder verecek kadar etkileyici. Üstelik çocuklarýn yeterince anlatýlmadýðý bir edebiyatýn içinden çýkýyor Yara. Böyle bir çocukluðun sonunda mutluluk gelmez. O hayatlar, mutluluða izin vermeyecek kadar serttir ve edebiyat kendi gerçekliði içinde de sahici hayatlar kurguladýðý için karþýlýksýz mutluluklar yaratmaz. Yara nýn hikâyesinde yer yer metaforlar da öne çýkýyor. Daha doðrusu, böyle bir anlatý metaforlar olmadan yazýlamazmýþ duygusunu veriyor. Tabut, sürekli çocukla birlikte yaþar. Tabut dediðin dilsiz bir kutu; konuþmuyor, söylemiyor; belki incecik kanýyor kimselere göstermeden. Kulaklarýnda uðursuz bir patlamadan artakalmýþ saðýr edici bir uðultu; susuyor; musalla taþýnýn üstünde, bardaktan boþanýrcasýna yaðan yaðmura aldýrmadan, bilmeden belki ýslandýðýný, belki bir tabut olduðunu bile bilmeden, boylu boyunca yatýyor. Baba ölmüþtür ama tabut çocukla birlikte yaþamayý böyle sürdürür. Çocuðun dayanýlmaz acýsý tabutu yaný baþýnda tutarak hafifler, hafifleyebildiðince. Düþselliðin de payý epeyce yer tutar. Çocuk, ölümden sonra da kopamaz babasýndan. Babasý göðsünde kocaman kanlý bir delik, çýkagelir ve karþýlýklý konuþurlar, sonra birbirlerini nasýl gördüklerini anlatýrlar, evden, anneden söz açarlar. Düþselliðin, metaforlarýn ve imgelerin Yara nýn anlatýsýna masalsý bir boyut kazandýrdýðýný hemen söyleyebiliriz ve Kadri Öztopçu, bütün bunlarýn dengesini çok baþarýlý biçimde kurmuþtur. Yara nýn dili Dilden söz açmamýn nedeni Yara nýn dili olduðuna göre, bunun üstünde duralým. Ýlkin, gerçekçi hikâyelerin diliyle yazýlmamýþ Yara. Düzanlatýmlý deðil ama Kadri Öztopçu nun Yara da seçtiði bu dil, dolayýmlý bir yazýnsal dil de deðil. Bu dili düzanlatýmdan çýkaran, üslubunu özelleþtirme çabasý. Ýmgelerle, metaforlarla, söz sanatlarýyla kendini oluþturan, coþkusal bir üslupla yazýlmýþ olmasý, Yara yý dolaysýz dille yazýlmýþ bir metin olmaktan çýkarýyor. Örnekse: Yapraklarý kederden mi korkudan mý bilinmez tir tir titreyen aðaçlar var sonra; sonra, pencere önlerinde boyunlarýný bükmüþ solgun sardunyalar, menekþeler; kendi kokularýndan baþlarý dönmüþ, sararmýþ fesleðenler; pencereden pencereye gerilmiþ iplere asýlý tokaç yorgunu çamaþýrlar var, yaðmurun altýnda unutulmuþ, yeniden sýrýlsýklam. Bu imgeci dil, Yara yý yer yer þiirselleþtiriyor. Þiirsellik: aslýnda düzyazýda çoðu kez olumsuz bir özelliði belirtir ama Yara da bu anlama gelen bir olumsuzluktan söz edilemez. Özgün bir anlatým yaratma endiþesinin düzeyi olarak görebiliriz bu þiirelliði. Deðil mi ki hem çocuðun gözünden anlatýlýyor hem de yer yer masalsý bir dünya kuruluyor, dili gerçeðin elinden alýp düþsel bir gerçekliðe taþýmak, onu þiirin yapýmbiçimlerinden yararlanmaya da kendiliðinden götürür. Demek ki çocuðun dünyasýnda aðaçlar tir tir titreyecek, çamaþýrlar yorgun düþecek... Üstelik bu dil doðrudan verdiði anlamlarýn dýþýnda çaðrýþýmlar da yaratmayacak. Bunu Yara nýn özgünlüðü olarak deðerlendirebiliriz. Varsa bir eksiklik Özgünlüðünü gösterebilmek için Yara nýn sanatsal dilini örnekleyebiliriz. Rüzgâr bölümünün giriþindeki þu cümleler elbette çarpýcýdýr: Günler süren ve evimizin tepesine bir karabasan gibi çöken dondurucu soðuklar baþladýðýnda babam henüz ölmüþtü ve keder keskin bir rüzgâr olmuþ, evin içinde dolanýp durmaktaydý. Koridorlarý bir kardanadam hayaleti gibi uðultuyla geçiyor, geçerken upuzun ve amansýz bir hançeri andýran sivri, üstelik buz gibi soðuk diliyle yaladýðý duvarlarý, o duvarlarda asýlý biri ötekine benzemeyen kýrýk dökük çerçevelerdeki sararmýþ fotoðraflarý, o fotoðraflardaki solgun, bazýlarý bana yabancý bedenleri, hatta yine o fotoðraflardaki eþyalarý bile üþütüyordu. Bunun Yara nýn bütün dilini anlatabilecek bir örnek olduðunu da belirtebiliriz. Neyi anlatýyorsa rüzgârý ya da tabutu ona bir kiþilik vermeye çalýþan bir dille yazýlmýþ Yara. Bu anlatým hemen büyülü gerçekçiliðin hikâye dilini hatýrlatabilir, yerinde de olur bu karþýlaþtýrma. Yara bu özelliðini kýsa cümlelerin art arda geldiði yerlerde oluþturduðu ritmiyle tamamlýyor. Bu dilin uçlara gittiði yerlerde, bazen savrulmalar olduðunu da düþünebiliriz. Yukarýdaki paragraftaki rüzgâr betimlemesi ya da, Göðe açýlmýþ avuçlarýma yaðmur sularý doluyor cümlesi benzerleri elbette çok sayýda verilebilir ne kadar güçlü çaðrýþýmlara sahipse, Þimþekler çakýyor, gözlerimizi kör eden/ Aramýza yýldýrýmlar düþüyor ardý ardýna. / Gök gürültüleri bastýrýyor sözlerimizi, gibi düþüþlere de rastlanabilir. Bu tür örnekleri anlatýlana güç kazandýrmaya çalýþýrken yapýlmýþ tökezlemeler olarak görebiliriz. Sanýrým yoðun imgeci dil bazen benzerleri çok yazýldýðý için kaçýnýlmasý gereken anlam vurgularýný kaçýnýlmaz biçimde içine çekiyor. Ne ki, Yara nýn süsleyici benzetmelere gereksiniminin hiç kalmadýðý da okurken görülüyor. Yara, çok sevdiði babasýnýn ölümünü yakýndan izlemiþ çocuðun korkusunu anlatýyor. Ýnsaný, hem de ruh dünyasýnýn derinliklerine inerek anlatmaya çalýþan edebiyat, edebiyatýn da ta kendisi sayýlabilir. Kadri Öztopçu nun, az bulunur bir seçim yaparak Yara yý bir çocuðun acýsý, ümitsizliði ve korkusu üstüne kurmuþ olmasýný ayrýca önemli ve özenle okunmaya deðer buluyorum. YARA Kadri Öztopçu Can Yayýnlarý 2013, 99 sayfa, 9,5 TL. Kaynak:Radikal Kitap

6 Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Manisa Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, 2012 yýlýnda Afyonkarahisar'da yaklaþýk 450 bin ton patates üretildiði ve kentin bu üretim rakamý ile Türkiye sýralamasýnda 4'ncü sýrada yer aldýðý belirtildi yýlý geçici verilerine göre, Türkiye'de 1 milyon 736 bin dekarlýk alanda ekilen patatesin 1 milyon 719 dekarlýk alaný hasat edildiðinin belirtildiði açýklamada, 2012 yýlýnda Türkiye'de patates üretiminin bir önceki yýla göre yüzde 3,74'lük bir artýþ göstererek 4 milyon 821 bin tona çýktýðý kaydedildi. TÜÝK tarafýndan patates üretimine iliþkin yapýlan yazýlý açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "2012 yýlýnda patates üretim miktarý en yüksek 5 kentte sýrasýyla, Niðde 801, Ýzmir 591 bin Konya 460 bin Afyonkarahisar 433 bin ve Nevþehir 323 bin ton patates üretimi gerçekleþtirilmiþtir. Ülkemizde 10 kentte patates üretimi yapýlmýyor olup en az patates üretimi yapýlan il ise 39 tonla Çanakkale'dir yýlý geçici verilerine göre, Afyonkarahisar'da patates üretimi, bir önceki yýla göre yüzde 2,48 artarak 433 Kýrþehir Halk Saðlýðý Müdürlüðü Ekipleri tarafýndan karbonmonoksit zehirlenmesine karþýn uyarýda bulunmak amacý ile broþür ve afiþ daðýtýmý yapýlýyor. Karbon monoksit zehirlenmelerine karþý Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Çevre ve Çalýþan Saðlýðý Birimi,Çevre Saðlýðý Teknisyenleri, halkýn yoðun olduðu yerler ve caddelerde konu ile ilgili afiþ ve bildiriler daðýtýyor. Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, "Bilgisizlik, yanlýþ kullaným ve ihmal yüzünden soba, þofben, baca zehirlenmeleri hemen her yýl kýþ aylarýnda özellikle alçak basýnçlý havalarda tehlikeli boyutlara ulaþmaktadýr. Güneybatýdan esen bir rüzgar olan "lodos" nedeniyle her yýl onlarca kiþi özellikle sobadan olmak üzere sýzan karbon bin 463 ton olarak gerçekleþmiþ olup Afyonkarahisar, bu üretim miktarý ile Türkiye üretiminin yüzde 8,99'unu karþýlamaktadýr. Afyonkarahisar, ayrýca bu deðerle en fazla patates üretimi yapan 4. il konumundadýr yýlý geçici verilerine göre Afyonkarahisar ilinde patates üretiminin en fazla olduðu ilçeler sýrasýyla 142 bin tonla Sandýklý, 98 bin tonla Þuhut, 69 bin tonla Dinar, 35 bin tonla Çobanlar ve 31 bin tonla merkez ilçe olmuþtur yýlýnda Ege Bölgesi'nde patates üretim miktarý bir önceki yýla göre yüzde 10,72 artarak 1milyon 98 bin ton olmuþtur. Ege Bölgesi, 345 bin 495 dekarlýk hasat alanýyla Türkiye toplam patates üretiminin yüzde 22,79'unu karþýlamaktadýr yýlýnda Ege Bölgesi kentleri arasýnda en fazla patates üretimine sahip kent 591 bin 474 tonluk üretimle Ýzmir olurken en az patates üretime sahip olan kent ise 799 tonla Denizli olmuþtur. Afyonkarahisar ise 433 bin 463 ton patates üretimi ile Ýzmir'den sonra Ege Bölgesi illeri arasýnda en fazla üretim yapan 2'nci kent konumundadýr." Kaynak:Sondakika Haber monoksit gazý ile zehirlenmektedir. Karbon monoksit renksiz, tatsýz, kokusuz, yanýcý zehirli bir gazdýr. Vücuda solunum yolu ile girer ve doðrudan kana geçerek oksijen alýmýný engeller zehirlenme ve ölüme neden olur" denildi. Kaynak:Sondakika Haber Balýkesir in Burhaniye ilçesinde, Zeytin Fotoðraf Amatörleri Derneði (Zeyfod) üyesi 5 fotoðrafçý, Nevþehir in Ürgüp ilçesinde sergi açacak. Dernek üyeleri Aydan Tortop, Demet Týðýn Akman, Emel Semizoðlu, Güvenç Uðuz ve Sabriye Uðuz, Ürgüp de, Cemal Süreya nýn çok sevilen Üvercinka þiirinden ismini alan Üvercinka Sanat Galerisi ve Üvercinka Sanat Kahvesi nde "Hep Yaþam" fotoðraf sergisine katýlacak. Sergi, 11 Ocak-12 Nisan 2014 tarihleri arasýnda açýk olacak. Sergi, 5 fotoðraf sanatçýsýnýn 30 fotoðrafýný içeriyor. Türkiye nin ve özellikle Burhaniye ve çevresinin yaþamýný anlatan fotoðraflar, izleyicilerle paylaþýlacak. Burhaniye Belediye sinin katkýlarýyla, Üvercinka Sanat Galerisi ve Üvercinka Sanat Kahvesi nin ev sahipliðiyle hayat bulan fotoðraf sergisi, Ürgüp te gerçekleþiyor. Hep Yaþam" diyen ZEYFOD üyesi 5 fotoðrafçý, hayatlarýna Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi'nde (KAPEM) halen devam eden eðitim dönemi kurslarý ile birlikte 10 bin 85 kiþinin 40 a yakýn branþta eðitimleri gerçekleþtirilmiþ olacak yýlýnda çalýþmalarýna baþlayan KAPEM de Kadýn Üst Giysileri Dikimi, Mutfak Takýmlarý Hazýrlama, Elde Kurdele Iþi, Tel Kýrma, Pratik Ingilizce, Arapça, Almanca, Osmanlýca, Bilgisayar Iþletmenliði ve Operatörlüðü, Diksiyon, Ebru, Gitar, dahil olan anlarý bu sergi ile gösterecek. Serginin ilgi görmesini beklediklerini anlatan Yrd. Doç. Dr. Sabriye Sabriye Çelik, serginin, 12 Nisan 2014 tarihine kadar Üvercinka Sanat Kahvesi nde görülebileceðini anlattý. Çelik, "Üvercinka Sanat Galerisi ve Üvercinka Sanat Kahvesi, Nergis Canefe nin yerel ustalarla çalýþarak inþa ettiði bu iki mekân, sanatçýlara ve sanat tutkunlarýna hizmet etmektedir. Eserlerimiz, Ürgüp teki bu mekânlarda sergilenecek, paylaþýlacak ve yaþatýlacaktýr" dedi. Kaynak:Nevþehir Gazete Baðlama, Tarým, Çocuk bakýmý, Istihdam danýþmanlýðý, AB proje döngüsü, Taký tasarýmý, Tezhip Minyatür, Bilgisayarlý muhasebe, Halk oyunlarý ve zihinsel engellilere yönelik Dekoratif Ev Aksesuarlarý Hazýrlama kurslarý gibi 40 a yakýn branþta eðitim kurslarý düzenlendi. KAPEM de eðitimler halen Kadýn Çalýþmalarý ve Eðitim Merkezi, 2000 Evler Mahallesi Kadýn Eðitim birimi, Cevher Dudayev Mahallesi Kadýn Eðitim Birimi ile Adnan Menderes Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nin ikinci katýnda veriliyor.

7 RTE-Cemaat savaþý karþýlýklý top atýþlarý ile sürüyor. Cemaat in, RTE nin yumuþak karný olarak keþfettiði yolsuzluklar hamlesine, RTE, kumpas hamlesi ile karþýlýk vermeyi deniyor. Ergenekon, Balyoz vb. davalarýn yeniden görülmesine yakýlan yeþil ýþýk, T.Barolar Birliði Baþkaný Feyzioðlu na tanýnan inisiyatif, RTE nin TSK yý yanýna çekmeye dönük hamlelerinden. Bununla kendini affettirebilir mi RTE bilinmez, ama amaç zaten seçmene þirinlik, Cemaat e puan kaybettirme Dahasý, Cemaat i bir örgüt olarak algýlatýp devamýnda da yapýlacak operasyona kamuoyunu hazýrlama çabasý. RTE nin bir þirinlik çabasý da Kürt siyasetine dönük. Dört yýldýr tutuklu milletvekillerinin salýnmasý, bir tür lütuf olarak pazarlanýyor. DÖRTLÜ BASINÇ Fethullah Gülen ve cemaatini bu itibarsýzlaþtýrma, sonra da tasfiye etme planýna RTE yi umutsuzca zorlayan, tabii ki sýkýþmýþlýðý. Daha önce de sözünü ettiðim Dörtlü basýnç, AKP nin üstünden hiç eksik olmadýðý gibi, beter artýyor. Dýþ basýnçta, ABD ve AB kanadýnda en ufak bir azalma yok. Batý medyasýnda RTE ve iktidarý için bir tek iyi haber çýkmýyor. Ülke imajýnýn iyi bir yerde olduðunu söylemek mümkün deðil. Ýkinci basýnç ögesi olan Cemaat, en kanlý cephe durumunda. RTE ve çevresinin Cemaatçi bilenen yargý ve emniyetteki kadrolarýna dönük tasfiyenin artarak sürmesi bekleniyor. Cemaat in bu hamleyi öngörmemiþ olmasý mümkün deðil. Onlar da bir yandan baþlatýlmýþ yolsuzluk operasyonlarýnda gidebildikleri kadar gitme çabasýný, bir yandan da görevden almalara karþý hukuk mücadelesi ni sürdürüyorlar. Cemaat medyasý, Özel Yetkili Mahkemelerdeki skandal davalarýn yeniden görülmesi çabalarýný, darbecileri, PKK lýlarý salýverme olarak kamuoyuna þikayet ediyor. Bunu daha yüksek sesle söyleyecekleri açýk. Cemaat in, atacak daha çok barutu olduðunu söylemekle yetinelim ve savaþý gözlemlemeye devam edelim. MUHALEFET Üçüncü basýnç ögesi olarak geleneksel muhalefet bileþenlerinden CHP yi, gayretli bulan da var, yetersiz bulan da. Yerel seçimlere dönük özellikle Ýstanbul ve Ankara için seçtiði adaylarý isabetli bulan da var, bulmayan da. Yolsuzluk gibi halkýn duyarsýz olmadýðý bir konuyu, açýlmýþ damardan iþlemeyi pek becerebildikleri söylenemez. Kriz masasý adý altýnda kurulan heyetten çýkan rapor pek sýradan. Verilen soru önergeleri medyadan alýntýlar biçiminde. Hele ki TIR-MÝT gafýyla ellerine çiçeði burnunda bir bakan geçmiþken silkelemeyi pek becerebildikleri söylenemez. Yýpratan bir muhalefetten henüz eser yok. Sokak muhalefeti, yolsuzluk operasyonunun ilk dalgasýnda iyi performans göstermekle beraber, muhalefeti, protesto ve gösteri yürüyüþü dalgasýný büyütemediler. Kürt siyaseti de olan bitenler karþýsýnda ikircikli tutumu nedeniyle etkili bir aktör görünümünde deðil. Daha çok, bölgede, yerel seçimlere dönük hazýrlýkla meþgul. EKONOMÝ BASINCI Rejimin üstünde aðýrlýðýný daha çok hissettiren ve ivmesi artacak olan, dördüncü basýnç olarak ekonomi. ABD nin deðiþen para politikasý ile birlikte sýcak para, Türkiye benzeri ülkelerden çýkmaya baþlamýþtý. Bu uzaklaþma, içerideki çatýþmalarla artýyor. Politik risk katsayýsý büyüyen Türkiye, yabancý yatýrýmcýlar için hýzla gözden düþüyor. Bu durum, anýnda döviz kuruna yansýyor ün mayýs ayýnda FED Baþkaný nýn demeçleriyle baþlayan kur týrmanýþý, þimdilerde iç politik çatýþmalarla hýzlandý. Yabancýlarýn çýkýþýna, içeridekilerin döviz limanýna sýðýnma davranýþý eklenince dolar kuru, 2.20 TL yi gördü. Politik risk karþýsýnda müdahalenin etkisiz olacaðýný düþünen Merkez Bankasý nýn geri durmasý, rezervden alýmlarla kura müdahale etmemesi, faiz silahýna hiç dokunmamasý, belirsizlikleri iyice artýrýyor. Dolardaki artýþ, 2013 Mayýs-Aralýk döneminde yüzde 13 e ; 2014 Ocak 7 itibariyle ise yüzde 20 ye yaklaþtý. Bu ölçüde bir kur artýþýnýn ilk elde akla getirebileceði tahribat, enflasyon ile ilgili Mayýs-aralýk döneminde, dolardaki yüzde 13 artýþa karþýlýk, üretici fiyatlarý(üfe) yüzde 6 yý bulmayan bir yükseliþ gösterdi. Ýthalatla karþýlanan enerji ürünlerinde fiyat artýþý genelde yüzde 2 de kaldý. Bu, zam baskýsý altýndaki en önemli kalemin elektrik ve doðalgaz olduðuna iþaret ediyor. Zaten, Enerji Piyasasý Denetleme Kurulu Baþkaný, yerel seçimleri beklemeden zam geleceðinin ilk sinyallerini verdi. Büyük ölçüde ithal girdi ve ithal makineteçhizat kullandýðý için kur artýþýna en duyarlý bir diðer sektör olan imalat sanayinde de 2013 mayýs-aralýk üretici fiyat artýþý yüzde 6,7 de kaldý.bu, dolardaki yüzde 13 artýþýn en az 6 puan gerisinde kalan bir veri. Dolayýsýyla ithalata baðýmlýlýklarý oranýnda imalat sanayiinin alt dallarýnda (baþta kimya-ilaç, otomotiv, ara ve yatýrým mallarý) zamlar kendini dayatýyor. Kurdaki hýzlý artýþýn, dolar kredisi kullanmýþ firmalara önemli kambiyo zararlarý yazacaðý açýk.bu, hem firmalarýn hem de kredi açmýþ bankalarýn sýkýntýya girmeleri demek. Daralacak iç taleple birlikte birçok firmanýn kemer sýkacaklarýný, tensikata gidecekleri sýr deðil. Bu da yüzde 10 u görmüþ iþsizliðin birkaç puan daha artmasý demek. Ýki haneli enflasyon ve iþsizlik, sokaktaki seçmen için, yolsuzluk algýsýný yükseltici bir etken. RTE, diðer basýnçlara karþý koymayý denese bile, ekonomi basýncý ile baþ etmesi zorlaþýyor. (Yurt) Askeri savcýlýk Roboski katliamý soruþturmasýnda takipsizlik kararý verdi. Avukat Elçi: "Olayda sorumluluðu olan kurumun bünyesindeki askeri savcýlýðýn soruþturmayý tarafsýz ve adil yürütemeyeceðini söylemiþtik." Ayça SÖYLEMEZ Genelkurmay Askeri Savcýlýðý, Roboski katliamýyla ilgili takipsizlik kararý verdi. Katliamda aile fertlerini kaybeden Roboskili Ferhat Encü, bianet e yaptýðý açýklamada Sözün bittiði yerdeyiz dedi. Diyarbakýr Barosu Baþkaný, Roboskili ailelerin avukatý Tahir Elçi de kararýn henüz kendilerine teblið edilmediðini, ancak böyle bir kararýn hukuka aykýrý ve kabul edilemez olduðunu söyledi. Elçi, Böyle bir karar bizim için sürpriz olmaz. Olayda sorumluluðu bulunan kurumun bünyesinde yer alan askeri savcýlýk tarafýndan, soruþturmanýn objektif tarafsýz ve adil yürütülemeyeceðini söylemiþtik diye konuþtu. "Görevlerini yaptýlar" Soruþturmada þüpheli askerler Ýlhan Bölük, Yýldýrým Güvenç, Aygün Eker, Halil Erkek ve Ali Rýza Kuðu hakkýnda kovuþturmaya yer olmadýðýna karar verildi: TSK personelinin bahsi geçen TBMM ve Bakanlar Kurulu kararlarý çerçevesinde kanunun emrini icra kapsamýnda kendilerine verilen görev gereklerini yerine getirdiklerini, görevi yerine getirirken kaçýnýlmaz hataya düþtükleri dolayýsýyla eylemleri hakkýnda kamu davasý açýlmasýný gerektiren sebep bulunmadýðý anlaþýldýðýndan soruþturma konusu bu olay hakkýnda 353 Sayýlý Kanunu'nun 107. maddesi uyarýnca þüphelilere ve müdafiler olaydan zarar görenlere ve vekillerine ve Genelkurmay a tebliðinden itibaren 15 gün içinde askeri veya sivil askeri makamlara veya bizzat askeri savcýlýða sözlü veya yazýlý müracaatla itiraz etmeleri halinde itiraz incelemesi en yakýn Askeri Mahkeme sýfatýyla Hava Kuvvetleri Askeri mahkemesinde yapýlmak üzere kovuþturmaya yer olmadýðýna karar verildi. Sonraki aþama: Anayasa Mahkemesi Gözaltýnda polis tarafýndan katledilen gazeteci Metin Göktepe, ölümünün 18. yýlýnda mezarý baþýnda anýldý. Polisler tarafýndan katledilen Evrensel gazetesi Muhabiri Metin Göktepe ölümünün 18. yýlýnda Esenler de bulunan mezarý baþýnda kitlesel bir törenle anýldý. "Ýnadýna hepimiz birer Metin'iz", "Özgür basýn susturulamaz" sloganlarý atýlan anma sýrasýnda konuþan Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe, "Hepiniz benim için birer Metin'siniz. Adalet diye bir þey yok" dedi. Göktepe'nin ardýndan konuþan Evrensel Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Fatih Polat, Metin Göktepe cinayetinde adaletin yarým kaldýðýný ifade ederek Metin Göktepe gazeteciliðinin, "gerçeði açýða çýkarmakta ýsrar ve gazeteci dayanýþmasý" olduðunu belirtti. Polat, Gezi direniþi sýrasýnda yaralanan, iþlerinden alýkonulan bütün gazetecileri selamladý. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Baþkaný Turgay Olcayto ise 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü olduðunu hatýrlatarak, o tarihte Mecllis'e giderek gazetecilerin sorunlarýný grubu bulunan partilere ileteceklerini kaydetti. Olcayto konuþmasýnda devletin iþlediði suçlarýn cezasýz býrakýldýðýný söyleyerek Gezi'de öldürülen gençlerin katillerinin bu zamana kadar hala cezalandýrýlmadýðýna vurgu yaptý. Metin Göktepe nin arkadaþý Murat Ýnceoðlu ise konuþmasýna Göktepe ile Avukat Elçi, bundan sonraki hukuki süreci de þöyle anlattý: Görevsizlik ve yetkisizlik kararlarý itiraza tabiidir. Askeri mahkeme nezdinde itiraz hakkýmýzý kullanacaðýz. Ýtirazýn sonucuna göre olaðan baþvurur yollarý tamamlanmýþ olur. Bu durumda Anayasa Mahkemesi ne baþvuru hakkýmýz doðar. Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Eþ Baþkan Yardýmcýsý ve Hukuk Komisyonu Baþkaný Meral Danýþ Beþtaþ da mahkeme kararýný Twitter hesabýndan açýkladý. Encü: Mazlumlar için hukuk, adalet yok Ferhat Encü, kararla ilgili þunlarý söyledi: Bekliyordum ama duyduktan sonra çok üzüldüm ve sinirlendim. Ýki yýldýr mücadele veriyoruz. Çalmadýðýmýz kapý kalmadý. Baþbakan, Ankara nýn karanlýk dehlizlerinde kaybolmayacak demiþti. Meclis te komisyon kuruldu, komisyon raporunda Kasýt yok dedi, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevsizlik verdi. Bu sonucu tahin ediyorduk. Son bir aylýk sürece baktýðýmýzda da mazlumlar için hukuk, adalet, devlet yok. Ýnsanlýk tarihine karar leke olarak geçecektir bu karar. Devlet kendisini bir kez daha akladý. Açýk bir katliamýn ortaya çýkarýlmamasý vicdanlarý sýzlattý. Tüm Türkiye yi, tüm insanlýðý vicdanýyla baþ baþa býrakýyorum. Mücadelemiz sürecek, olayýn aydýnlatýlmasý, hesap sorulmasý için. Ne olmuþtu? Þýrnak'ýn Uludere ilçesindeki Ortasu/Roboski ve Gülyazý/Bujeh köylerinden, 28'i ayný aileden 34 kiþi savaþ uçaklarýnýn bombardýmanýyla 28 Aralýk 2011'de öldürüldü. Roboski katliamý dosyasý, 11 Haziran 2013 teki görevsizlik kararýyla askeri savcýlýða gönderildi. 1,5 yýldýr yürüten Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, taksirle ölme sebebiyet vermekten dolayý Roboski katliamýyla ilgili soruþturma dosyasý hakkýnda görevsizlik kararý verip dosyayý Genelkurmay Askeri Savcýlýðý na gönderdi. Kaynak:Bianet beraber alanlarda beraber çalýþtýklarýný söyleyerek baþladý. Ýnceoðlu, Göktepe nin haberciliðin bedelini canýyla ödediðini, bazý gazetecilerin ise özgürlükleriyle ödediðini söyledi. Ýnceoðlu,". Birlik olmalýyýz. Sevdiklerimizi korumak için bir arada olmaya devam edelim" þeklinde konuþtu. EMEP Genel Baþkaný Selma Gürkan ise Metin Göktepe gazeteciliðinin hala gerçerliliðini koruduðunu belirtti. Gürkan, gazeteciliðin önemli bir sýnavdan geçtiðini söyledi. Gürkan, Metin Göktepe gazeteciliðini ilke edinen gazetecilerin gerçeðin yanýnda saf tuttuðunu belirtti. Toplumsal Bellek Platformu adýna konuþan Aysel Ocak ise konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: "Metin en karanlýk dönemlerimizde gözümüz, kulaðýmýz oldu. Metin için emri verenler cezasýzlýk kalkaný ile korunuyor."biz adalet istiyoruz. O tuðla çekilsin, kim altýnda kalacaksa kalsýn. Gerçekler bir an önce açýða çýksýn" Kaynak(soL - Haber Merkezi)

8 Burcu CANSU/ANKARA Saðlýk Bakanlýðý, esnek ilaç uygulamasý konusunda taslak bir çalýþma yaptý ve bunu Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) gündemine taþýdý. EKK'da yer alan bakanlýklarýn temsilcilerinden oluþan komisyon taslak üzerinde çalýþmaya baþladý. Buna göre esnek ilaç uygulamasýna geçilecek. Bakanlýk ilaç ithalatý için her yýl ihaleye çýkacak. Ýhaleyi kazanan þirket ilaç getirme yetkisini alacak. Böylece Türkiye'de bulunamayan ilaçlar için yurt dýþýndan ilaç getirmeye tek yetkili Türk Eczacýlar Birliði (TEB) olmayacak. TEKELLEÞME DEÐÝL, HASTA YARARI DÜÞÜNÜLMELÝDÝR Saðlýk Bakanlýðý, Kanser gibi kritik hastalýklardan muzdarip olanlara da kolaylýk saðlanacak. Ýlaç konusunda yapýlan bir baþka çalýþmaya göre ise yurtiçi ilaç üreticileri teþvik edilecek derken, TEB Baþkaný Erdoðan Çolak, Türkiye de ruhsatý olmayan veya piyasada bulunmayan ilaç temininde tartýþma tekelleþme deðil, hasta yararý üzerinden olmalýdýr dedi. Bakanlýðýn açýklamasýnýn ardýndan TEB Genel Merkez binasýnda basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýya TEB Baþkaný Erdoðan Çolak, TEB Genel Sekreteri Harun Kýzýlay katýldý. PROTOKOLSÜZ ÝLAÇ DAVA KONUSU Açýklamayý yapan Baþkan Çolak, TEB, 1996 yýlýndan beri Saðlýk Bakanlýðý ile sonuncusunu da 2006 da yaptýðý protokoller çerçevesinde piyasada bulunmayan ya da ruhsatý olmayan ilaçlarý, hastalara bilabedel ulaþtýrmaya devam etmektedir. Daha önce Mart ayýnda konu ile ilgili bir düzenleme yapýlmýþ, ancak yasal sorun olduðu tarafýmýzdan yetkililere iletildikten sonra, 2013 yýlý Aðustos ayýnda SGK tarafýndan Saðlýk Uygulama Tebliði deðiþtirilmiþ ve Mevzuat deðiþikliði yapýlarak Saðlýk Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ diðer taraflarla da protokol imzalamak suretiyle ruhsatý olmayan ya da piyasada bulunmayan ilaçlarý yurtdýþýndan getirtme yetkisi verileceði maddesi eklenmiþtir. Arkasýndan Bakanlýk tarafýndan yayýnlanan þartlar ile ecza depolarýnýn ayný iþlemi yapabilmesine olanak tanýnmýþtýr. Bu iþlem Birliðimiz ve Saðlýk Bakanlýðý arasýnda dava konusu olmuþ olup, dava halen Ýdare Mahkemesi nde devam etmektedir bilgisini verdi. HEM HASTA HEM DE KAMU ZARAR GÖRECEK Çolak, Birliðimiz, bu ilaçlarý getirirken hastalarýn ilaca daha hýzlý ulaþabilmesi için kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþu olmasýnýn getirdiði tüm avantajlarý hasta lehine kullanmaktadýr. Hasta ile irtibatýmýzý saðlayan bu hizmet, bizim için bir kar deðil, itibar meselesidir derken, Gün geçtikçe bu tip ilaçlara eriþmek isteyen hasta sayýsý artmakta ve birliðimiz artan bu talebi karþýlamak için her türlü önlemi almaktadýr. Bu hizmetin özel þirketlere de açýlmasýnýn, bu hizmeti veren bir kurum olarak deðil, ilaç hizmetinin asýl sorumlusu eczacýlarý temsil eden bir kurum olarak, hem hastalarýmýza hem kamu maliyesine zarar vereceðini düþünüyoruz ifadelerini kullandý. ÖZEL ÞÝRKETLER, MALÝYETÝ ÝKÝ KAT ARTACAKTIR Kendilerini kamunun, hastanýn ve eczacýnýn yararýný ayný anda korumakla görevli bir kurum olarak gördüklerini belirten Çolak, kamuyu bu konuda uyarmayý bir borç biliyoruz: Bu ilaçlarý getirme hakkýnýn özel þirketlere de verilmesi durumunda maliyetleri en az iki kat artacaktýr. Bir ilaç ancak eczacý tarafýndan ve eczane ortamýnda hastaya verilebilir. Ancak özel þirketlere ilaç getirtme hakký verilirse yeni bir eczacýlýk modeli geliþmiþ olur. Bu nedenlerle; ruhsatlý olmayan ilaçlara ivedilikle ruhsat verilmeli ve bu ilaçlar da diðer normal ilaçlar gibi eczanelerden halka ulaþtýrýlmalýdýr sözlerini kaydetti. PROTOKOL SORUNU ÇÖZÜLMELÝ Çolak, piyasada bulunmayan kanser ilaçlarý için bu durumun çözüm olmayacaðýnýn altýný çizerken, Piyasada bulunmayan ilaçlarýn nedeni, yanlýþ fiyat politikalarýdýr. Þirketlerin kar hýrsý ile piyasaya girmesi ile bu sorun çözülemez. Yurt dýþýndan getirilecek ilaçlarda ruhsat olmadýðý için muhtemelen getirilecek ilaçlar yeterli denetimleri yapýlamamýþ ilaçlar olacaktýr. Bu daha büyük bir soruna yol açacaktýr. Yapýlmasý gereken ilaçlardaki protokol sorunun çözülmesidir diye konuþtu. Kaynak:BirGün

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı