'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 05 TEMMUZ 2013 YIL: 10 SAYI: Ramazan Ümraniye'de bir baþka yaþanacak Üm ra ni ye Be le di ye si, her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da dop do lu bir Ra ma zan pro gra mý ha zýr la dý. 6 ayrý no kta her gün yak la þýk 5 bin ki þi ye if tar ye me ði ve re cek olan Üm ra ni ye Be le di ye si, 8 bin ai le ye de er zak yar dý mý ya pacak. Her yýl hazýrladýðý Ramazan etkinlikleriyle binlerce Ümraniyeliyi bir araya getiren Ümraniye Belediye si, bu yýl ki Ra ma zan ayý pro gra mý - ný tamamladý. Belediye, Ramazan ayýný en güzel þekilde idrak edebilmek amacýyla çok sayýda kültürel etkinlikle dolu bir program hazýrladý. DEV GE MÝ VE FÝ LÝ KA LAR ÜM RA NÝ YE MEY DA NI NA KU RUL DU Ramazan için hummalý çalýþmalarýna devam eden Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Meydan'ýna kurduðu Dev Gemide Ramazan ayýný en güzel þekilde idrak edebilmek amacýyla çeþitli etkinlikler düzenleyecek. Her yaþa hitap eden konserlerden sinema gösterimlerine, çocuk programlarýndan çeþitli sahne gösterilerine varýncaya kadar birçok etkinlik Ümraniyeliler ile buluþacak. Yine Ümraniye Meydan'ýna Hemþeri dernekleri için hazýrlanan özel tasarým 9 adet filika'da da dernekler hemþerileriyle buluþacak, yörelerinin kültürel motiflerini sergileyebilecekler. Ayrýca Þile-Aðva, Ordu, Sivas, Rumeli, Çorum, Artvin, Sam sun, Ser hat Ýl le ri, Van, Bo lu, Yozgat, Rize, Erzurum, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Çankýrý, Trabzon, Bayburt, Ankara, Balýkesir, Sinop, Gümüþhane, Kayseri ve Siirt hemþeri derneklerinin kendi hemþerileri ile bu luþ ma sý için her gün fark lý bir der - neðe Belediye Nikah Sarayý'nda iftar yemekleri de verilecek. 6 NO KTA DA HER GÜN 5 BÝN KÝ ÞÝ YE ÝF TAR Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayý boyunca, belediyeye ait tesisler ve ilçenin çeþitli noktalarýnda bulunan düðün sa lon la rýn da, her gün 5 bin ki þi ye iftar yemeði verecek. Ýftar yemekleri verilecek noktalar: - Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayý - Ümraniye Belediyesi Eski Bina Yemekhanesi - Çaðrý Düðün Salonu - Baþak Düðün Salonu - Umut Dü ðün Sa lo nu - Susam-2 Düðün Salonu 10 MA HAL LE DE 24 BÝN ÜM RA NÝ YE LÝ AY NI SOF RA DA Ümraniye belediyesi her yýl olduðu gibi bu yýlda mahalle iftarlarý düzenleyerek, vatandaþlarla bir araya gelecek. 10 ayrý mahallede mahalle büyüklüðüne gö re 2 bin ya da 4 bin ki þi lik if tar sof - ralarýnda buluþacak vatandaþlar Ramazan ayýnýn getirdiði kardeþlik ve yardýmlaþma duygularýný pekiþtirerek hep beraber iftar yapmalarý saðlanacak. Saadet Partisi'nin Sultanbeyli adayý Av. Arýkan 2014 yý lý nýn Mart ayýn da ya pý - la cak olan Ma hal li Ýda re ler se - çi mi ha re ket len me ye baþ la dý. Uzun za man dýr sa ha da se çim ça lýþ ma sý ya pan Sa a det Par ti si, se çim le re 8 ay ka la bir çok il ve il çe de be le di ye baþ kan aday la - rý ný açýk la ma ya baþ la dý. Sul - tan bey li Be le di ye Baþ kan ada yý ola rak Av. Ha lil Ýb ra him Arý - kan'ýn is mi açýk lan dý. Açýk la - mayý Ge nel Baþ kan Prof. Dr. Mus ta fa Ka ma lak yap tý. DÖRT ÝL ÇE NÝN BE LE DÝ YE BAÞ KAN ADA YI AÇIK LAN DI Saadet Partisi, Ýstanbul geniþletilmiþ il di van top lan tý sýn da Ýstanbul'un dört ilçe belediye baþkan adayýný açýkladý. Halkalý Spor Salonunda yapýlan geniþletilmiþ il di va ný top lan tý sý na Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak da katýldý. Programda üçü Avrupa Ya ka sý ol mak üze re dört il çe be le di ye baþ kan ada yý res mi ola rak açýk lan dý. Ana do lu Ya ka sýn da sa de ce Sul tan bey li Belediye Baþkan adayý açýklandý. Açýklamayý Sa a det Par ti si Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak yaptý. Sultanbeyli'nin adayýnýn, bir önceki seçimlerde ilçe halkýnýn yakýndan tanýdýðý Av.Halil Ýbrahim Arýkan olduðu açýklandý. 'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, belediye olarak düzenleyecekleri etkinliklerle Ramazan ayýný en iyi þekilde deðerlendirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Baþ kan Ha san Can, 'Ra ma zan ayý bo - yunca her yýl olduðu gibi vatandaþlarýmýza Ümraniye'nin 6 ayrý noktasýnda iftar yemekleri vereceðiz. Daðýtacaðýmýz erzak ve yardýmlarla Ramazan ayýnda fakir ve yardýma muhtaç vatandaþlarýmýzýn yüzünü güldürmeye çalýþacaðýz. Ýftar yemeklerimizi belediyemize ait Ümraniye Belediyesi Eski Hizmet Binasý Yemekhanesi ile ilçemi zin çe þit li no kta la rýn da yer alan dü - ðün salonlarýnda vereceðiz. 10 mahalleye yönelik Mahalle Ýftarlarý vereceðiz. Yine düzenlediðimiz Ramazan etkinlikleri ile gelenekselleþen Ramazan kutlamalarýný da sürdürüyoruz. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da Ümraniyelilere huzur ve mutluluk içinde bir Ramazan yaþatmayý amaçlýyoruz.' dedi. Fa tih Be le di ye Baþ - kanlýðýna Lütfi Kibiroðlu, Kaðýthane Bele di ye Baþ kan lý ðý na Zeynel Keskin, Gazios man pa þa Be le di ye Baþkanlýðýna da Bilal Ay'ýn isim le ri açýk - landý. ARI KAN: HA YIR LI OL MA SI NI DÝ LÝ YO RUM Sultanbeyli Belediye Baþkan adaylýðý ismi açýk lan dýk tan son ra telefonla görüþtüðümüz Sa a det Par ti si Sul tan bey li Be le di ye Baþkan Adayý Avukat Halil Ýbrahim Arýkan, ilk deðerlendirmesini ga ze te mize yap tý. Her þeyin hayýrlýsý olsun diyerek söze baþlayan Arýkan: "Genel Baþkanýmýzýn da katýldýðý geniþletilmiþ il di van top lan tý sýn da benimle birlikte dört da va ar ka da þý mý zýn adaylýðý resmi olarak açýk lan dý. Aday lý ðý - mý zýn Sul tan bey - li'mi ze ve bu il çe de ya þa yan in san la ra hayýrlý olmasýný diliyorum, dedi. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Soylu, Sultanbeyli den seslendi AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, Sultanbeyli AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Danýþma Meclisi toplantýsýnda güncel konulara iliþkin açýklamalarda bulundu. Soylu: "Ýnsan kaynaðýný güçlendiren, insanýna yatýrým yapan bir Türkiye'nin uluslararasý arenadaki etkisi de gün geçtikçe artýyor" dedi. Türkiye'nin 3 Kasým 2002'den itibaren demokratik ve ekonomik dönüþüm yaþadýðýný belirten Soylu, bu tarihin, halkýn bir ve beraber olma iradesini ortaya koymasý açýsýndan da önemli olduðunu kaydetti. Soylu, Türkiye'nin, iktidara ve millete tahammül edemeyenlerden dolayý dönem dönem sýkýntý çektiðini ama halkýn kararlý iradesinin hiç sarsýlmadýðýný ifa de et ti. Mil le tin her se - çimde, her imtihanda kendisini temsil edenleri tercih ettiðini anlatan Soylu, halkýn her fýr sat ta "Bu ül ke nin sahibi biziz" diye haykýrdýðýný söyledi. Türkiye'nin son 10 yýl da bü yük mü ca - deleler ortaya koyduðunu, gelecek 10 yýlda da dünyanýn en bü yük 10 dev le ti arasýna girmeyi amaçladýðýný belirten Soylu, içte ve dýþta bundan rahatsýzlýk duyanlar olduðunu dile getirdi. Soylu, dünün iktidar sahipleri ve bugünün yeni iktidar heveslilerinin antidemokratik eylemler içinde yer aldýklarýný, halkýn iktidarýna karþý bir tutum takýndýklarýný bildirdi. Ýmtiyazlarýný, ayrýcalýklarýný, iktidarlarýný kaybetmek istemeyenlerin Türkiye'de yepyeni oyunlar peþinde olduðunu kaydeden Soylu, Gezi Parký olaylarýnýn bu nun için bir ör nek olduðunu söyledi. Soylu, Türkiye'nin istikrarýný bozmaya, elde ettiði kazanýmlarý yok etmeye ça lý þan, tu zak ve oyun ku - ran bu hadiselerin hedefinde hükümetin bulunduðunu ifade etti. Türkiye'nin bu tür filmleri önceleri de gördüðüne dikkati çeken Soylu, yabancý medyanýn sanki Türkiye'de savaþ varmýþ gi bi bir du ru mu dün - yaya yaymaya çalýþtýðýný belirtti. Türkiye'yi içinden çýkamayacaðý sorunlarla karþý karþýya býrakmak için oyun oynandýðýný anlatan Soylu, "Türkiye'nin demokrasisine, istikrarýna, birliðine, beraberliðine suikast yapmaya çalýþtýlar" diye konuþtu.

2 01-15 Temmuz güncel Seyitoğlu: Başbakan Erdoğan a destek için AK Parti ye geçtik Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan Adem Seyitoğlu ve beraberindeki yaklaşık 150 kişi, Sultanbeyli AK Parti İlçe Teşkilatında düzenlenen bir törenle Ak Parti ye katıldı. Katılım töreninde konuşan Seyitoğlu, son zamanlarda ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak için var gücüyle mücadele eden Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan a destek olmak amacıyla AK Parti ye geçiş yapıyoruz dedi. S 150 KİŞİ AYNI ANDA AK PARTİ YE GEÇTİ ağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Sultanbeyli Ordulular Dernek Başkanlığı görevinde de bulunan Adem Seyitoğlu ve beraberindeki 150 kişi, dün AK Parti İlçe Teşkilatında yapılan katılım töreni ile AK Parti ye geçti. Seyitoğlu ve Balkan Göçmen Derneği Başkanı Ali Kılıç ın rozetini AK Parti İlçe Başkanı Ali Sevinç taktı. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Ali Sevinç, katılımcılara teşekkür ederek parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. AK Parti olarak amaçlarının ülkeye hizmet etmek olduğunu vurgulayan Sevinç: Bizler insanları olduğu gibi kabul ediyoruz. Yüreğinde ülkeye hizmet etmek sevdası olan insanların AK Parti de olduğunu ve AK Parti ye geldiğini biliyoruz. Bugün burada aramıza katılan yeni arkadaşlarımızın da aynı duygular içerisinde olduğunu biliyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla ülkemize ve özelde Sultanbeyli ye daha çok hizmetler üreteceğimizi tahmin ediyorum dedi. Sevinç konuşmasının sonlarında bugün yapılan bu mini tören vuslatı tez zamanda sona erdirmek için yapıldı. Asıl törenimiz bir sonraki ilçe danışma meclisinde Milletvekillerimizin de katılımıyla yapılacaktır dedi. SEYİTOĞLU: GEÇİMİZİN EN BÜYÜK ETKENİ BAŞBAKANA DESTEK OLMAK İlçe Başkanı Ali Sevinç in konuşmasından sonra kürsüye çıkan Adem Seyitoğlu, kendisiyle birlikte AK Parti ye katılan katılımcılara teşekkür etti. Uzun yıllar aktif siyaset yaptığını belirterek sözlerini sürdüren Seyitoğlu: Aktif siyasete son üç yıldır ara vermiş durumdaydım. Ancak, son zamanlarda üç beş ağacı bahane ederek ortaya çıkan ve bu ülkenin demokrasisine darbe vurmaya çalışan kişilerle mücadele eden Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma arkadaşlarına destek olmak için AK Parti ye topluca geçme kararı aldık dedi. Kendisiyle birlikte bu davaya destek olmak için gelen başta Ordulu hemşerileri olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür eden Seyitoğlu, kendisiyle birlikte AK Parti ye geçen Sultanbeyli Balkan Göçmenleri Dernek Başkanı Ali Kılıç, Vecdi Bayraktar ve İbrahim Temel i kürsüye davet ederek duygularını paylaşmalarını istedi. Yapılan konuşmalardan sonra solonda bulunan 150 kişi AK Parti üyelik formlarını doldurarak topluca AK Parti ye resmi olarak geçişlerini yaptılar. Tören yapılan ikramlar ve sohbetlerin ardından sona erdi. Sultanbeyli de Kur an Kurslarına büyük ilgi eğitim öğretim yılı Yaz Kur'an Kurslarının açılış programı Sultanbeyli Hasanpaşa Akşemsettin Kur an Kursu nda Sultanbeyli Müftüsü Osman Arslan ın da katılımıyla yapıldı. D iyanet İşleri Başkanığının Gel bu yaz Kuranı gönlüne yaz sloganıyla başlattığı eğitim öğretim yılı Yaz Kur an Kurslarının açılış konuşmasını yapan Mustafa Memiş bir selamlama konuşması yaptı ve ardından mikrofonu İlçe Müftüsü Osman Arslan a bıraktı. Arslan Çocuklarımızı kurslara getiriyoruz. Çok büyük ilgi var. Fakat gün geçtikçe sayı azılıyor. Kimisi tatile gidiyor, kimisi köyüne gidiyor. 9 haftalık bu dönem bitmeden kurslarda kimse kalmıyor. Bu konuda aileleri sağduyulu olmaya davet ediyorum. Kurs bitmeden, çocuklar eğitimi almadan götürmesinler, veliler planlarını ona göre yapsınlar dedi. Velileri sorumluluk almaya davet eden Arslan Çocuklarımızı getirip bırakıyoruz ama daha sonra hiç ilgilenmiyoruz. Çocuklar evden Kur an kursuna gidiyorum diye çıkıyor fakat buraya gelmiyor. Velisi de takip etmeyince çocuklar kurstan soğuyor ve bunu sürekli hale getiriyor. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım ve bu kurs döneminde yanlarında olalım, onlara daha çok ilgi gösterelim dedi. Erkek öğretici arıyoruz Arslan 9 hafta sürecek olan kurslar için erkek öğretici eksiliği çektiklerini de dile getirdi. Yapılan başvuruların %98 inin bayan öğretici olduğunu belirten Arslan, Erkek öğrencileri de bayan hocalar okutmak zorunda kalıyor. Yeterliliği olan erkek öğreticileri görev almak üzere müftülüğümüze davet ediyoruz dedi. Programda Diyanet işleri başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez in gönderdiği selamlama metni okundu ve öğrenci ve misafirlere ikramlar yapıldıktan sonra Tüm Türkiye de olduğu gibi Sultanbeyli de de 9 hafta sürecek olan yaz kuran kursu programı başladı. Memiş, Camimizin de bir yetimi olacak Akşemsettin Camii ve Kuran Kursu yöneticisi Mustafa Memiş, program sonrası gazetemiz yöneticilerine yaptığı açıklamada Cami cemaati ve görevlileri olarak bir yetime sahip çıkacaklarını belirtti. Memiş, İHH nın Türkiye de Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet ile işbirliği yaparak Türkiye deki ve Dünya daki Müslüman yetimler için ortaklaşa program yapacağını belirterek, bu sebeple biz de Akşemsettin Camii cemaati ve Kuran Kursu olarak bir yetimi sahipleneceğiz ve yetişmesine katkıda bulunacağız, dedi. Memiş başlattıkları bu projenin diğer camilere de örnek olmasını arzuladıklarını sözlerine ekledi.

3 05 TEMMUZ 2013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 05 TEMMUZ 2013 Y l : 10 Say : 294 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 05 TEMMUZ 2013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 05 TEMMUZ 2013 Benim de birkaç sorum olacak Geçtiðimiz haftaki yazýmda okuyucularýn sorularýna, kendimce cevap vermeye çalýþtým ve iyi de sonuç aldýðýmý düþünüyorum. Yanlýþ anladýðýmý yazanlar da var, benim istediðim ve öðrenmek istediðim de buydu diyen de. Tabi her hâlükârda beðenmeyen ve ben hala anlayamadým diyenlerde. Beni tanýyan, samimiyetimi bilenler ne demek istediðimi çok iyi anladýlar; bununla birlikte gazeteden veya internet ortamýndan tanýyanlar ise yazýlarýn samimiyetini sorgulamakla birlikte, hem renklerini belli ediyor, bizimde rengimizi sorguluyorlar. Paragraflarýn baþýný okuyanlar ne demek istediðimizi anlýyor kendince; asýl an- KAYA KILIÇ laþýlmasý gereken izahatlarý okumadan kanaat getiriyorlar. Uzunca yazýlar yazdýðým için tamamýný okuma gereði duymadýklarýný söyleyenlerde pek azýmsanacak kadar deðil hani. Bu görüþünüzü de dikkate almaya ve daha anlaþýlýr ve daha kýsa yazýlar yazmaya gayret göstereceðimi söylüyorum. Ne kadar gezi olaylarý etkisinde kalmadým desem de; durak yerlerini deðiþtirirken deðil ama yazýlardaki sivrilikleri kendimce törpülemeyi düþünüyorum. Birinci sorum þu: siyasi olmamama raðmen nasýl bir siyasi partinin temsilcisi ve sözcüsüymüþüm gibi eleþtiriler yapýlýyor. Üzerine basa, basa söylediðim ve daha önceleri de yazdýðým doðrularý yazmadýðýmý veya yazamadýðýmý mý düþünüyorsunuz. Ýkinci sorum ise þu: bir þeyi eleþtiriyor olmak veya çoðunluk dahi olsa, onlarla ayrý düþünmek( karþý görüþte olmak) yanlýþlýk mýdýr, azýnlýk olanlar doðru düþünemezler mi? Üçüncü sorum ise: illa birilerini yerden yere vurmamý lazým ki birilerine yaranayým veya hangi söylemimizden çýkarýyorsunuz bunlarý. Bu üç sorunun cevabýný ben üç aþaðý beþ yukarý tahmin edebiliyorum. Yerel seçimlerin yaklaþtýðý þu günlerde, yerel siyasilerin fikir ve düþüncelerinin sýkça yayýnlandýðý gazeteler töhmet altýnda demektir diyeceksiniz. Ben bu fikre katýlmakla birlikte; nitekim yerel gazete ve bunlarýnda kendilerince bir gideri var. Dün övdüðü adamlarla ters düþmüþ olacaðý gibi; yöneticilerin yanlýþlarýný da yazabilir diye düþünüyorum. Bu onun baþka kulvara geçiþini saðlamadýðý gibi argo tabirle 'arpasý kesilince' baðýrýp çaðýrýyor anlamýna gelmez diye düþünüyorum. Bu yazdýklarým gazeteler için de geçerli, yazarlarý içinde ayný diye düþünüyorum. Kýsa yazmaya söz verdiðim ilkyazýmý da kýsa tutmak adýna, kalýn huzur ve saðlýcakla. Türkiye bugünlerde neleri gördü diye tarihe bir not düþmek lazým! Ýlk defa birbirinden zýt ideolojiler ve fikirler bir arada eylem yaptýlar: Bir yanda Atatürk resimleri varken hemen yanýn terör örgütü ve illegal örgütlerin bayraklarý, a þ ý r ý sosyalistler ve ÝSA ulusalcýlar, Ülkenin DOÐAN zengin ve elitist kesimiyle fakir sosyalist insanlar, emperyalizme karþý olanlar ile küresel medya gruplarý. Ýnsan sormadan edemiyor: Bu nasýl bir koalisyon? Ama sonra þu atasözü aklýma geldi: Düþmanýmýn düþmaný benim dostumdur. Demek ki bu gruplarýn hepsinin ortak düþmaný Recep Tayyip Erdoðan. Erdoðan gitsin de gerisi önemli deðildir bunlar için. Peki Erdoðan ne yaptý da bu guruplar harekete geçtiler? Uyuyan devi uyandýrdý! Ne güzel Osmanlýdan sonra kendi içine hapsolmuþ, yeri geldiðinde Batý için savaþan, etliye sütlüye karýþmayan, hoþlarýna gitmedi mi bir askeri darbe ile kolayca alaþaðý edilen bir ülke idi Türkiye. Oysa þimdi kontrol edilemez bir hale geldi. Kaybettiði hafýzasý yerine geliyor, eski emperyal gücüne doðru adýmlar atýyor. Böyle bir Türkiye'yi Batý istemiyor. Böyle bir Türkiye Batý'nýn planlarýný bozabilir. Türkiye'de ikinci bir bir Mustafa Kemal istemiyorlar! Fakirin yanýnda olan bir Baþbakaný zenginler ve elitistler sevmezler! Çünkü fakir insanlar, zenginlerin sömürü kaynaklarýdýr. Fakir zenginleþirse, zen- Ne dersiniz, yeni bir dünya kurmak gerekmez mi? gin güç kaybeder! Fakir güçlenirse, baþýný kaldýrýrsa, düþünme kabiliyetini geliþtirirse, zengin irtifa kaybeder. Son 10 yýldaki orta sýnýfa bir bakýnýz: Orta sýnýf büyüyor ve geniþliyor ve pastadan daha fazla pay istiyor. Fakiri orta sýnýfa dahil eden bir Baþbakaný kapitalistler ve elitist kesimler sevmezler. Peki acaba sosyalistler neden sevmezler? Acaba onlardan daha sosyalist olduðu için olmasýn! Türkiye'nin ilacý istikrardý! Son 70 yýla baktýðýnýzda neler görüyorsunuz? Sürekli ekonomik krizler ve akabinde devam eden borç sarmalýnda kapý kapý dolaþan bir Türkiye! Sürekli kýsa aralýklarla gelip giden koalisyon hükümetleri! Uluslararasý arenada itibarsýzlaþmýþ kendine dahi faydasý olmayan bir Türkiye! Peki, son bir kaç yýldaki haberleri bir düþünün! Baþbakan Somali'de, Afrika'nýn deðiþik yerlerinde! Birileri soruyor: Ne iþi var orada? Ama þunu da sormuyor : Peki Fransa'nýn,Ýngiltere'nin.. Orada ne iþi var? Türkiye büyük bir devlet ama güçlü deðildi! Büyüklüðü tarihinden gelen köklere dayanýyor. Güçlülüðü ise yaptýðý ve yapacaðý iþlere baðlý. Eðer Batý'nýn peþinden dünyayý seyretmeye devam ederse büyüklüðünün kredisini hýzla tüketmeye devam edecekti. Oysa bugün Türkiye büyüklüðüne yaraþýr iþler yapýyor ve güçleniyor. Yani tarihin bize verdiði misyonu yeniden icra ediyoruz. Kaldýðýmýz yerden tarihimize göre kýsa bir aradan sonra devam ediyoruz. Deðerli Dostlar, Biz bu topraklarda hep vardýk. Ama Batý bir kaç asýr öncesine kadar yoktu. Bize ait olaný bizden çalmýþlardý. Þimdi tekrar geri alýyoruz. Onlar bizden aldýklarýný paramparça ettiler. Bugün Afrika'da, yakýn doðuda kavgalar bitmiyorsa bunun nedeni Batý'nýn cetvel merakýdýr. Önce cetvelle çizdiler, sonra da ameliyatla parçaladýlar! Aynýsýný Kore'de, Vietnam'da, Sudan'da yaptýlar. Kardeþleri bir birlerine düþman ettiler. Ayný dili konuþan, ayný inanca sahip insanlarýn arasýna cetvelle sýnýr çizip, duvarlar ördüler. Sorarým size: Osmanlý döneminde -ki o dönemin imkanlarý çok daha zor- bir çok farklý ýrktan ve mezhepten insanlar nasýl çatýþmadan bir çatý altýnda bir arada yaþayabildikler? Bugün baktýðýnýzda zannedersiniz ki asýrlardýr bu topraklarda kavga ediliyor. Batý'nýn olduðu her yerde kavga vardýr! Çünkü adaleti deðil sömürüyü ilke edinmiþtir Batý! Çünkü Batý için milyonlarca insan açlýktan ölse dahi, arz fazlalýðý olmasýn, fiyatlar düþmesin, kar azalmasýn diye temel ihtiyaç maddesi dahi olsa yok edilir. Çünkü Batý'nýn tekerleri kar güdüsüyle döner! Bugün Irak'ta Saddam öncesine göre tek mutlu olanlar Kürtlerdir. Her gün bir bomba patlayan bir ülke haline geldi Irak. Koca ABD Irak'ta düzeni saðlayamadý. Çünkü düzen için deðil sömürme için orada. Uluslararasý arenada birçok süslü sözler söylenir. Ama gerçeðin dilini konuþmazlar. Zira gerçeðin dilinin diplomasi ile arasý pek iyi deðildir. Ýþte bu nedenle de gerçeði söyleyeni, hele hele de haykýraný pek sevmezler! Artýk AB'ye ihtiyacýmýz kalmadý! AB'yi demokrasi standartlarýmýz için en önemli araç olarak görüyorduk. Askeri ve yargý vesayetine karþý bir kalkan iþlevi görüyordu. Oysa bugün böyle bir kalkana ihtiyacýmýz kalmadý. AB bizi oyaladýðýný ve kullandýðýný zannederken biz AB'yi kendi iç sorunlarýmýzý çözmek için kullandýk aslýnda. Aslýna bakarsanýz kendi içinde birlik oluþturamayan, kendi baþlarýnýn kellik sorununu çözemeyen bir AB'ye bizim ihtiyacýmýz yoktur TÜRKÇE OLÝMPÝYATLARI Ýzlerken duygulanmamak mümkün deðil. Orada birileri çok uzaklardan, tam 140 ülkeden gelmiþ. Bizim þarkýlarýmýzý, türkülerimizi, þiirleri okuyorlar. Sanki ülkemin adý Dünya, Dünyanýn adý ülkem. Bu ne muhteþem bir evrensel gösteri ve ne muhteþem bir milli gurur. Milliyetçilik ise en alasý oradaydý! Barýþ ise en alasý oradaydý! Yaratandan ötürü sevmek ise, en alasý oradaydý! Kýsacasý muhteþem bir güzellik ve duygu þöleni yaþandý. Allah emeði geçen herkesten razý olsun. Birileri sokaklarý savaþ meydanýna çevirirken onlar dünyanýn dört bir yanýndan en güzel gülleri yetiþtirmiþler! Birileri kapý komþumuzda katliamlar yaparken onlar insan olmanýn en hissi duygularýný seslendirdiler! Ýþte gerçek Türkiye bu! Türkiye her alanda gittikçe kendini buluyor ve evrenselleþiyor! Biz evrenselleþirken baþkalarýnýn derdi emperyalleþme, yeniden sömürmek! Dünya, kavgalardan, savaþlardan, zulümlerden yoruldu. Ne dersiniz, yeni bir dünya kurmak gerekmez mi? Sevginin, saygýnýn hâkim olduðu sýnýrlarýn olmadýðý bir dünya! Dünyanýn tek vatan, insanýn da tek vatandaþ olduðu bir Dünya! Hayal bile olsa, kurulmasý güzel bir hayal!

7 01-15 Temmuz 2013 güncel 7 Bağış, Sultanbeyli de dernek açılışı yaptı Sultanbeyli de Abdurrahmangazi Mahallesinde bulunan Sinop Gündüzlüler Kültür ve Dayanışma Derneği nin açılış törenine Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da katıldı. A vrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, Almanya ile son zamanlarda yaşanan olayların kriz olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Bağış, Almanya bizim çok önemli bir müttefikimizdir. dedi. Açılış töreni Bakan Bağış ın kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Açılışın ardından Bakan Bağış, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Türkiye ve Almanya arasında yaşanan gelişmelerle ilgili soruları cevaplayan Bağış, sözlerinin çarpıtıldığını ve farklı yönlere çekildiğini söyledi. Bağış, Sarkozy ile ilgili sözlerinde bir espri olduğunu belirterek şöyle devam etti: Kimse bizden farklı tavır beklemesin. Ülkemizin ve milletimizin çıkarları neyse onu yaparız. Bunlar yanlış bir amaçla farklı alanlara çekilen cümlelerdir. Orada aslında bir espri vardır. Sayın Sarkozy nin kendi tercihi ile siyaset sonrası seçtiği bir hobiye vurgu vardır. Bunların çok üstünde durmayı gerekli görmüyorum." Türk milletinin çıkarlarının göz önünde tutulması gerektiğini belirten Bağış, "Biz AB'nin Türkiye den sorumlu bakanı değiliz. Türkiye nin AB'den sorumlu bakanı ve başmüzakerecisiyiz. Sayın Başbakanımızın bize verdiği talimat, Diklenmeden dik duracaksınız talimatıdır. Onu en iyi şekilde 4 buçuk yıldır gerçekleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkalarında durduğu sürece milletin hakkını kimseye yedirtmeyeceklerini vurgulayan Bağış, Sinop'un, AK Parti'yi hiç bir zaman üzmediğini, Sinoplularla ayrı bir gönül bağları olduğunu anlattı. Büyümeye devam edeceğiz Sultanbeyli'nin yakaladığı yükselmede de Sinoplular'ın da büyük katkısı olduğunu dile getiren Bağış, şöyle konuştu: "Türkiye'nin değişiminin en önemli göstergelerinden biri Sinop Cezaevidir. O hapishanede yüzyıllar boyunca düşüncelerden dolayı birçok insan yatmıştır. Bugün Türkiye'nin bu kalkınma sürecinde, Sinop Cezaevi AB fonlarıyla bir müze haline dönüşmüştür. Türkiye kalkınıyor, büyüyor. Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetlerin üzerinde olmak için durmadan reform yapılıyor. Ancak içeride de dışarıda da bundan rahatsız olanlar olabilir. Ama verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileyecek değiliz. Onlara söyleyeceğimiz tek bir şey var; 'Nazar etme ne olur, çalış senin de olur.' Türkiye'nin yükselişini kaldıramayanlara 'gölge etme başka ihsan istemez' diyoruz. Zaten gölgede olanın hiç bir şekilde gölgesi olmaz. Türkiye risk alan ve büyüyen bir ülkedir. Büyümeye devam edeceğiz. AB sürecinde fasıllarımızı engellemek isteyenler olabilir. Onların bize engelleme çabalarına 'gözü namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz' diyoruz. Bizim gözümüz, Türkiye'nin daha da yüksek noktalara erişmesinde. Bizim gözümüz, Türkiye'nin çok güçlü, halkının çok müreffeh, halkının çok çağdaş olması yönünde. Kimileri 'duran adam', kimileri 'yatan adam' bile olsa biz 'durmak yok yola devam' diyeceğiz. Türkiye, 'Milli iradeye saygılıyız, seçtiğimiz lideri kimseye yedirtmeyiz' diye haykırıyor." Almanya bizim önemli bir müttefikimizdir Almanya nın Türkiye nin önemli bir müttefiki olduğunu anlatan Bağış, Almanya ve Türkiye nin çok güçlü ülkeler olduğunu dile getirdi. İki ülke arasında yaşananları kriz olarak adlandırmanın doğru olmayacağını kaydeden Bağış konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu durumu kriz olarak tanımlamak çok doğru değildir. İki ülke arasında Sultanbeyli li genç cami yolunda can verdi Sultanbeyli'de camiye gitmek için yoldan karşıya geçmeye çalışan bedensel engelli genç, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. bazen bu tür diyaloglar olabilir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Almanya da çok güçlü bir ülkedir. Almanya ile bu konularda farklı fikirlerimiz olabilir. Bunları konuşuruz. İki müttefik olarak da belli bir noktada çözümü gerçekleştiririz. Almanya bizim en çok ticaret yaptığımız, en çok vatandaşımızın bulunduğu önemli bir müttefikimizdir. Almanya nın yönetimi ile birçok konuda olduğu gibi bu konuda da diyalog ile birçok sorunu aşabiliriz. Kriz olarak değerlendirmek çok doğru değildir. Keza Dışişleri Bakanlığı'mız Almanya nın Ankara Büyükelçisi'ni çağırmıştır. Bu konudaki görüşleri alınmıştır. Bizim büyükelçimiz de Berlin de gerekli bilgileri vermiştir. Kimse benden Avrupa Birliği'nin Türkiye den sorumlu bakanıymışım gibi davranmamı beklemesin. Ana muhalefet partimizin sayın genel başkanı bunu hala idrak edemedi. S ultanbeyli'de camiye gitmek için yoldan karşıya geçmeye çalışan bedensel engelli genç, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Gencin olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. Öğle namazı için camiye giderken yoldan karşıya geçmeye çalışan Bayram Yaman'a (28), Cumali Özkartal yönetimindeki 34 BT 4840 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan Yaman, birkaç takla attıktan sonra yol ortasına düştü. Yaman'a Kendisinin önüne konulan her şeyi kabul edebilir. Ben ülkemin ve milletimin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarım." Açılışa Ak Parti Sultanbeyli İlçe başkanı Ali Sevinç, Sultanbeyli Belediye başkan yardımcısı H. Abdullah Uçan, meclis üyeleri ve çok sayıda çeşitli derneklerin başkan ve mensupları ile vatandaş katıldı. Program sonrasında tüm davetlilere keşkek ve ayran ikram edildi. çarpan otomobil ise metrelerce ilerledikten sonra durabildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Özkartal'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayı haber alınca olay yerine gelen Yaman'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaman'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

8

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği resmi açılış töreninin bir etabını da Artvin de yaptı. Valilik Meydanı

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı(ÇSGB) Süleyman Soylu nun ev

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

İşte Marpoll'ün Son Anketi

İşte Marpoll'ün Son Anketi İşte Marpoll'ün Son Anketi Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Işık; Araştırmada anketörlerimiz Şehit Abdullah Çavuş, Namık Kemal, Mağralı, Sakarya, Yunus Emre ve İsmet paşa

Detaylı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FATİH ACAR: -BU SÜRECİ OLUMLU BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYABİLİRSEK TÜRKİYE YE ÇOK DAHA KALİTELİ

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

İstanbul, AK Parti ile güzel

İstanbul, AK Parti ile güzel İstanbul, AK Parti ile güzel Aralık 05, 2013-5:15:52 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının yine Kadir Topbaş olduğunu söyledi. İstanbul'da iki dönem Büyükşehir Belediye

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET Toplum Projesi etkinliği olarak İngilizce öğretmenimiz, rehberlik öğretmenimiz ve biz, yani beş Tarsus lu öğrenci, belediyenin Tarsus ta yürüttüğü sosyal hizmetlerin neler

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR!

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! Aliağa(Özel ) Günümüzde Aliağa ilçesinin bulunduğu bölgede Milattan önce (MÖ) 1100 yılında kurulan ve Aiolis şehirlerinin başkenti konumunda olan Kyme Antik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 65 YAŞ ÜSTÜ İLE ENGELLİ VATANDAŞLARA ZİYARETLERİMİZ 28 Mayıs 2015 Perşembe günü Müstecep, Vakıfiğdemir ve Deliler Mahallelerine gidip, ihtiyaç

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN ENGELLİLERE MÜJDE

MAHÇİÇEK TEN ENGELLİLERE MÜJDE MAHÇİÇEK TEN ENGELLİLERE MÜJDE Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, engelli vatandaşlar için hayata geçirmeyi planladıkları bakım

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 04.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kamu Hizmetlerindeki Verimlilik İKÇÜ de Tartışıldı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca her yıl organize edilen, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan

Detaylı

Aile Bülteni. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programını açıkladı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programını açıkladı. aile.gov.tr Aile Bülteni Yıl 2015 Şubat Sayı 21 Aylık Süreli Elektronik Yayın Başbakan Ahmet Davutoğlu Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programını açıkladı Başbakan Davutoğlu son derece büyük önem verdikleri,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (4-10 Ekim 2010) 4 EKİM 2010, PAZARTESİ Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

EYÜP BELEDİYESİ AÇIKHAVA MAHALLE İFTARI VE MAHALLE KONSER PROGRAMI LİSTESİ:

EYÜP BELEDİYESİ AÇIKHAVA MAHALLE İFTARI VE MAHALLE KONSER PROGRAMI LİSTESİ: EYÜP BELEDİYESİ AÇIKHAVA MAHALLE İFTARI VE MAHALLE KONSER PROGRAMI LİSTESİ: 28 Haziran Cumartesi İlk Gün İftarı (Tarihi Galata Köprüsü- Feshane Bahçesi) 29 Haziran Pazar- Pirinççi Köyü Mah. iftarı (Pirinççi

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

Üsküdar Belediyesi'nden Olimpiyat Þampiyonu Aslý'ya ev hediyesi

Üsküdar Belediyesi'nden Olimpiyat Þampiyonu Aslý'ya ev hediyesi RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ. Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 15-31 AÐUSTOS 2012 YIL: 9 SAYI: 272 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Aralık 02, 2016-2:37:00 Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başkentin gelişimine,

Detaylı

SESIN YOLCULUGU 8: GENÇ BESTECILER SENLIGI

SESIN YOLCULUGU 8: GENÇ BESTECILER SENLIGI Portal Adres SESIN YOLCULUGU 8: GENÇ BESTECILER SENLIGI : www.bugunbugece.com İçeriği : Kültür/Sanat Tarih : 06.04.2015 : http://www.bugunbugece.com/git-gor/sesin-yolculugu-8-genc-besteciler-senligi 1/2

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

1 von 5 21.11.2013 22:24

1 von 5 21.11.2013 22:24 Anasayfa Hamburg GEZİ + POLİS + ORUÇ = İFTAR Tarih : 2013.07.27 17:17:32 Hamburg Sivasspor Taraftar Derneği nin iftar yemeğinde, Gezi Parkı ve Hamburg polisinin Türk gençlerine karşı baskılı tutumuna yönelik

Detaylı

CADDELER KAR VE BUZDAN TEMİZLENDİ

CADDELER KAR VE BUZDAN TEMİZLENDİ Sayfa 2 de Sayfa 5 te Sayfa 3 te SOHBET KONYA'NIN KURUCUSU KAZİMAĞA! Konyamızın renkli simalarından KURUCU KAZİMAĞA vefat etti. Ahmet YILDIZ DiYORUMki TAVIR EKMEĞİN HİKAYESİ MHP VEKİLLERİNE ÇAĞRI Ekmek

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi tam kadro halk gününde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkan yardımcıları,

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :1-8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZKAB, 2. yılını Selvitopu yla kutladı Merkezi Karabağlar'da bulunan

Detaylı

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE Bodrum Hilmi Uran Meydanı nda uzun bir süre Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan ve geçtiğimiz yıl, 1960 lı yıllarda sonradan eklenen kısımları

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden

Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden sadakataşlarından aldığı ilhamla, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyor.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri!

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen in kurşunlanmasının

Detaylı

Haber Bülteni. Yeni Seçilen Üyelerin TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN ı Ziyareti. Sayı: 236 Yıl:20. Temmuz 2016

Haber Bülteni. Yeni Seçilen Üyelerin TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN ı Ziyareti. Sayı: 236 Yıl:20. Temmuz 2016 Sayı: 236 Yıl:20 Temmuz 2016 Adres : T.C. Sayıştay Başkanlığı 06100 Balgat/Ankara Tel : 0.312 295 30 00 Faks : 0.312 295 40 94 e-mail : sayistay@sayistay.gov.tr web : www.sayistay.gov.tr 1 Yeni Seçilen

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Aşkale İhracaat Şampiyonu

Aşkale İhracaat Şampiyonu Fabrika Haberleri Aşkale İhracaat Şampiyonu Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları içinde 2007 İhracat Şampiyonu olmuştur. Şirket, Anadolu nun 250 Büyük şirketi sıralamasında ise 2007 yılı rakamlarına göre

Detaylı

Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı

Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı 14. Dönem Siyaset Akademisi Lider Ülke: Türkiye Yerel Yönetimler-II programında dereceye girenler ödüllerini Sayın Başbakanımızın elinden aldı. Mart

Detaylı

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA SAYI : TEŞ / 81.02 / 2014 / 649-1409 KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milli birliği temsil eden kişiyi ilk defa milletimiz 10 Ağustos

Detaylı

Tek Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe

Tek Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe Tek Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe Bodrum Yüzme İhtisas Kulübü nün 4 sporcusu İstanbul da düzenlenen 13+ yaş milli takım seçmelerinde Galatasaray ve Fenerbahçe gibi yüzmede birinciliği bırakmayan

Detaylı