'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 05 TEMMUZ 2013 YIL: 10 SAYI: Ramazan Ümraniye'de bir baþka yaþanacak Üm ra ni ye Be le di ye si, her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da dop do lu bir Ra ma zan pro gra mý ha zýr la dý. 6 ayrý no kta her gün yak la þýk 5 bin ki þi ye if tar ye me ði ve re cek olan Üm ra ni ye Be le di ye si, 8 bin ai le ye de er zak yar dý mý ya pacak. Her yýl hazýrladýðý Ramazan etkinlikleriyle binlerce Ümraniyeliyi bir araya getiren Ümraniye Belediye si, bu yýl ki Ra ma zan ayý pro gra mý - ný tamamladý. Belediye, Ramazan ayýný en güzel þekilde idrak edebilmek amacýyla çok sayýda kültürel etkinlikle dolu bir program hazýrladý. DEV GE MÝ VE FÝ LÝ KA LAR ÜM RA NÝ YE MEY DA NI NA KU RUL DU Ramazan için hummalý çalýþmalarýna devam eden Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Meydan'ýna kurduðu Dev Gemide Ramazan ayýný en güzel þekilde idrak edebilmek amacýyla çeþitli etkinlikler düzenleyecek. Her yaþa hitap eden konserlerden sinema gösterimlerine, çocuk programlarýndan çeþitli sahne gösterilerine varýncaya kadar birçok etkinlik Ümraniyeliler ile buluþacak. Yine Ümraniye Meydan'ýna Hemþeri dernekleri için hazýrlanan özel tasarým 9 adet filika'da da dernekler hemþerileriyle buluþacak, yörelerinin kültürel motiflerini sergileyebilecekler. Ayrýca Þile-Aðva, Ordu, Sivas, Rumeli, Çorum, Artvin, Sam sun, Ser hat Ýl le ri, Van, Bo lu, Yozgat, Rize, Erzurum, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Çankýrý, Trabzon, Bayburt, Ankara, Balýkesir, Sinop, Gümüþhane, Kayseri ve Siirt hemþeri derneklerinin kendi hemþerileri ile bu luþ ma sý için her gün fark lý bir der - neðe Belediye Nikah Sarayý'nda iftar yemekleri de verilecek. 6 NO KTA DA HER GÜN 5 BÝN KÝ ÞÝ YE ÝF TAR Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayý boyunca, belediyeye ait tesisler ve ilçenin çeþitli noktalarýnda bulunan düðün sa lon la rýn da, her gün 5 bin ki þi ye iftar yemeði verecek. Ýftar yemekleri verilecek noktalar: - Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayý - Ümraniye Belediyesi Eski Bina Yemekhanesi - Çaðrý Düðün Salonu - Baþak Düðün Salonu - Umut Dü ðün Sa lo nu - Susam-2 Düðün Salonu 10 MA HAL LE DE 24 BÝN ÜM RA NÝ YE LÝ AY NI SOF RA DA Ümraniye belediyesi her yýl olduðu gibi bu yýlda mahalle iftarlarý düzenleyerek, vatandaþlarla bir araya gelecek. 10 ayrý mahallede mahalle büyüklüðüne gö re 2 bin ya da 4 bin ki þi lik if tar sof - ralarýnda buluþacak vatandaþlar Ramazan ayýnýn getirdiði kardeþlik ve yardýmlaþma duygularýný pekiþtirerek hep beraber iftar yapmalarý saðlanacak. Saadet Partisi'nin Sultanbeyli adayý Av. Arýkan 2014 yý lý nýn Mart ayýn da ya pý - la cak olan Ma hal li Ýda re ler se - çi mi ha re ket len me ye baþ la dý. Uzun za man dýr sa ha da se çim ça lýþ ma sý ya pan Sa a det Par ti si, se çim le re 8 ay ka la bir çok il ve il çe de be le di ye baþ kan aday la - rý ný açýk la ma ya baþ la dý. Sul - tan bey li Be le di ye Baþ kan ada yý ola rak Av. Ha lil Ýb ra him Arý - kan'ýn is mi açýk lan dý. Açýk la - mayý Ge nel Baþ kan Prof. Dr. Mus ta fa Ka ma lak yap tý. DÖRT ÝL ÇE NÝN BE LE DÝ YE BAÞ KAN ADA YI AÇIK LAN DI Saadet Partisi, Ýstanbul geniþletilmiþ il di van top lan tý sýn da Ýstanbul'un dört ilçe belediye baþkan adayýný açýkladý. Halkalý Spor Salonunda yapýlan geniþletilmiþ il di va ný top lan tý sý na Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak da katýldý. Programda üçü Avrupa Ya ka sý ol mak üze re dört il çe be le di ye baþ kan ada yý res mi ola rak açýk lan dý. Ana do lu Ya ka sýn da sa de ce Sul tan bey li Belediye Baþkan adayý açýklandý. Açýklamayý Sa a det Par ti si Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak yaptý. Sultanbeyli'nin adayýnýn, bir önceki seçimlerde ilçe halkýnýn yakýndan tanýdýðý Av.Halil Ýbrahim Arýkan olduðu açýklandý. 'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, belediye olarak düzenleyecekleri etkinliklerle Ramazan ayýný en iyi þekilde deðerlendirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Baþ kan Ha san Can, 'Ra ma zan ayý bo - yunca her yýl olduðu gibi vatandaþlarýmýza Ümraniye'nin 6 ayrý noktasýnda iftar yemekleri vereceðiz. Daðýtacaðýmýz erzak ve yardýmlarla Ramazan ayýnda fakir ve yardýma muhtaç vatandaþlarýmýzýn yüzünü güldürmeye çalýþacaðýz. Ýftar yemeklerimizi belediyemize ait Ümraniye Belediyesi Eski Hizmet Binasý Yemekhanesi ile ilçemi zin çe þit li no kta la rýn da yer alan dü - ðün salonlarýnda vereceðiz. 10 mahalleye yönelik Mahalle Ýftarlarý vereceðiz. Yine düzenlediðimiz Ramazan etkinlikleri ile gelenekselleþen Ramazan kutlamalarýný da sürdürüyoruz. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da Ümraniyelilere huzur ve mutluluk içinde bir Ramazan yaþatmayý amaçlýyoruz.' dedi. Fa tih Be le di ye Baþ - kanlýðýna Lütfi Kibiroðlu, Kaðýthane Bele di ye Baþ kan lý ðý na Zeynel Keskin, Gazios man pa þa Be le di ye Baþkanlýðýna da Bilal Ay'ýn isim le ri açýk - landý. ARI KAN: HA YIR LI OL MA SI NI DÝ LÝ YO RUM Sultanbeyli Belediye Baþkan adaylýðý ismi açýk lan dýk tan son ra telefonla görüþtüðümüz Sa a det Par ti si Sul tan bey li Be le di ye Baþkan Adayý Avukat Halil Ýbrahim Arýkan, ilk deðerlendirmesini ga ze te mize yap tý. Her þeyin hayýrlýsý olsun diyerek söze baþlayan Arýkan: "Genel Baþkanýmýzýn da katýldýðý geniþletilmiþ il di van top lan tý sýn da benimle birlikte dört da va ar ka da þý mý zýn adaylýðý resmi olarak açýk lan dý. Aday lý ðý - mý zýn Sul tan bey - li'mi ze ve bu il çe de ya þa yan in san la ra hayýrlý olmasýný diliyorum, dedi. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Soylu, Sultanbeyli den seslendi AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, Sultanbeyli AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Danýþma Meclisi toplantýsýnda güncel konulara iliþkin açýklamalarda bulundu. Soylu: "Ýnsan kaynaðýný güçlendiren, insanýna yatýrým yapan bir Türkiye'nin uluslararasý arenadaki etkisi de gün geçtikçe artýyor" dedi. Türkiye'nin 3 Kasým 2002'den itibaren demokratik ve ekonomik dönüþüm yaþadýðýný belirten Soylu, bu tarihin, halkýn bir ve beraber olma iradesini ortaya koymasý açýsýndan da önemli olduðunu kaydetti. Soylu, Türkiye'nin, iktidara ve millete tahammül edemeyenlerden dolayý dönem dönem sýkýntý çektiðini ama halkýn kararlý iradesinin hiç sarsýlmadýðýný ifa de et ti. Mil le tin her se - çimde, her imtihanda kendisini temsil edenleri tercih ettiðini anlatan Soylu, halkýn her fýr sat ta "Bu ül ke nin sahibi biziz" diye haykýrdýðýný söyledi. Türkiye'nin son 10 yýl da bü yük mü ca - deleler ortaya koyduðunu, gelecek 10 yýlda da dünyanýn en bü yük 10 dev le ti arasýna girmeyi amaçladýðýný belirten Soylu, içte ve dýþta bundan rahatsýzlýk duyanlar olduðunu dile getirdi. Soylu, dünün iktidar sahipleri ve bugünün yeni iktidar heveslilerinin antidemokratik eylemler içinde yer aldýklarýný, halkýn iktidarýna karþý bir tutum takýndýklarýný bildirdi. Ýmtiyazlarýný, ayrýcalýklarýný, iktidarlarýný kaybetmek istemeyenlerin Türkiye'de yepyeni oyunlar peþinde olduðunu kaydeden Soylu, Gezi Parký olaylarýnýn bu nun için bir ör nek olduðunu söyledi. Soylu, Türkiye'nin istikrarýný bozmaya, elde ettiði kazanýmlarý yok etmeye ça lý þan, tu zak ve oyun ku - ran bu hadiselerin hedefinde hükümetin bulunduðunu ifade etti. Türkiye'nin bu tür filmleri önceleri de gördüðüne dikkati çeken Soylu, yabancý medyanýn sanki Türkiye'de savaþ varmýþ gi bi bir du ru mu dün - yaya yaymaya çalýþtýðýný belirtti. Türkiye'yi içinden çýkamayacaðý sorunlarla karþý karþýya býrakmak için oyun oynandýðýný anlatan Soylu, "Türkiye'nin demokrasisine, istikrarýna, birliðine, beraberliðine suikast yapmaya çalýþtýlar" diye konuþtu.

2 01-15 Temmuz güncel Seyitoğlu: Başbakan Erdoğan a destek için AK Parti ye geçtik Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan Adem Seyitoğlu ve beraberindeki yaklaşık 150 kişi, Sultanbeyli AK Parti İlçe Teşkilatında düzenlenen bir törenle Ak Parti ye katıldı. Katılım töreninde konuşan Seyitoğlu, son zamanlarda ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak için var gücüyle mücadele eden Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan a destek olmak amacıyla AK Parti ye geçiş yapıyoruz dedi. S 150 KİŞİ AYNI ANDA AK PARTİ YE GEÇTİ ağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Sultanbeyli Ordulular Dernek Başkanlığı görevinde de bulunan Adem Seyitoğlu ve beraberindeki 150 kişi, dün AK Parti İlçe Teşkilatında yapılan katılım töreni ile AK Parti ye geçti. Seyitoğlu ve Balkan Göçmen Derneği Başkanı Ali Kılıç ın rozetini AK Parti İlçe Başkanı Ali Sevinç taktı. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Ali Sevinç, katılımcılara teşekkür ederek parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. AK Parti olarak amaçlarının ülkeye hizmet etmek olduğunu vurgulayan Sevinç: Bizler insanları olduğu gibi kabul ediyoruz. Yüreğinde ülkeye hizmet etmek sevdası olan insanların AK Parti de olduğunu ve AK Parti ye geldiğini biliyoruz. Bugün burada aramıza katılan yeni arkadaşlarımızın da aynı duygular içerisinde olduğunu biliyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla ülkemize ve özelde Sultanbeyli ye daha çok hizmetler üreteceğimizi tahmin ediyorum dedi. Sevinç konuşmasının sonlarında bugün yapılan bu mini tören vuslatı tez zamanda sona erdirmek için yapıldı. Asıl törenimiz bir sonraki ilçe danışma meclisinde Milletvekillerimizin de katılımıyla yapılacaktır dedi. SEYİTOĞLU: GEÇİMİZİN EN BÜYÜK ETKENİ BAŞBAKANA DESTEK OLMAK İlçe Başkanı Ali Sevinç in konuşmasından sonra kürsüye çıkan Adem Seyitoğlu, kendisiyle birlikte AK Parti ye katılan katılımcılara teşekkür etti. Uzun yıllar aktif siyaset yaptığını belirterek sözlerini sürdüren Seyitoğlu: Aktif siyasete son üç yıldır ara vermiş durumdaydım. Ancak, son zamanlarda üç beş ağacı bahane ederek ortaya çıkan ve bu ülkenin demokrasisine darbe vurmaya çalışan kişilerle mücadele eden Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma arkadaşlarına destek olmak için AK Parti ye topluca geçme kararı aldık dedi. Kendisiyle birlikte bu davaya destek olmak için gelen başta Ordulu hemşerileri olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür eden Seyitoğlu, kendisiyle birlikte AK Parti ye geçen Sultanbeyli Balkan Göçmenleri Dernek Başkanı Ali Kılıç, Vecdi Bayraktar ve İbrahim Temel i kürsüye davet ederek duygularını paylaşmalarını istedi. Yapılan konuşmalardan sonra solonda bulunan 150 kişi AK Parti üyelik formlarını doldurarak topluca AK Parti ye resmi olarak geçişlerini yaptılar. Tören yapılan ikramlar ve sohbetlerin ardından sona erdi. Sultanbeyli de Kur an Kurslarına büyük ilgi eğitim öğretim yılı Yaz Kur'an Kurslarının açılış programı Sultanbeyli Hasanpaşa Akşemsettin Kur an Kursu nda Sultanbeyli Müftüsü Osman Arslan ın da katılımıyla yapıldı. D iyanet İşleri Başkanığının Gel bu yaz Kuranı gönlüne yaz sloganıyla başlattığı eğitim öğretim yılı Yaz Kur an Kurslarının açılış konuşmasını yapan Mustafa Memiş bir selamlama konuşması yaptı ve ardından mikrofonu İlçe Müftüsü Osman Arslan a bıraktı. Arslan Çocuklarımızı kurslara getiriyoruz. Çok büyük ilgi var. Fakat gün geçtikçe sayı azılıyor. Kimisi tatile gidiyor, kimisi köyüne gidiyor. 9 haftalık bu dönem bitmeden kurslarda kimse kalmıyor. Bu konuda aileleri sağduyulu olmaya davet ediyorum. Kurs bitmeden, çocuklar eğitimi almadan götürmesinler, veliler planlarını ona göre yapsınlar dedi. Velileri sorumluluk almaya davet eden Arslan Çocuklarımızı getirip bırakıyoruz ama daha sonra hiç ilgilenmiyoruz. Çocuklar evden Kur an kursuna gidiyorum diye çıkıyor fakat buraya gelmiyor. Velisi de takip etmeyince çocuklar kurstan soğuyor ve bunu sürekli hale getiriyor. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım ve bu kurs döneminde yanlarında olalım, onlara daha çok ilgi gösterelim dedi. Erkek öğretici arıyoruz Arslan 9 hafta sürecek olan kurslar için erkek öğretici eksiliği çektiklerini de dile getirdi. Yapılan başvuruların %98 inin bayan öğretici olduğunu belirten Arslan, Erkek öğrencileri de bayan hocalar okutmak zorunda kalıyor. Yeterliliği olan erkek öğreticileri görev almak üzere müftülüğümüze davet ediyoruz dedi. Programda Diyanet işleri başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez in gönderdiği selamlama metni okundu ve öğrenci ve misafirlere ikramlar yapıldıktan sonra Tüm Türkiye de olduğu gibi Sultanbeyli de de 9 hafta sürecek olan yaz kuran kursu programı başladı. Memiş, Camimizin de bir yetimi olacak Akşemsettin Camii ve Kuran Kursu yöneticisi Mustafa Memiş, program sonrası gazetemiz yöneticilerine yaptığı açıklamada Cami cemaati ve görevlileri olarak bir yetime sahip çıkacaklarını belirtti. Memiş, İHH nın Türkiye de Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet ile işbirliği yaparak Türkiye deki ve Dünya daki Müslüman yetimler için ortaklaşa program yapacağını belirterek, bu sebeple biz de Akşemsettin Camii cemaati ve Kuran Kursu olarak bir yetimi sahipleneceğiz ve yetişmesine katkıda bulunacağız, dedi. Memiş başlattıkları bu projenin diğer camilere de örnek olmasını arzuladıklarını sözlerine ekledi.

3 05 TEMMUZ 2013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 05 TEMMUZ 2013 Y l : 10 Say : 294 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 05 TEMMUZ 2013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 05 TEMMUZ 2013 Benim de birkaç sorum olacak Geçtiðimiz haftaki yazýmda okuyucularýn sorularýna, kendimce cevap vermeye çalýþtým ve iyi de sonuç aldýðýmý düþünüyorum. Yanlýþ anladýðýmý yazanlar da var, benim istediðim ve öðrenmek istediðim de buydu diyen de. Tabi her hâlükârda beðenmeyen ve ben hala anlayamadým diyenlerde. Beni tanýyan, samimiyetimi bilenler ne demek istediðimi çok iyi anladýlar; bununla birlikte gazeteden veya internet ortamýndan tanýyanlar ise yazýlarýn samimiyetini sorgulamakla birlikte, hem renklerini belli ediyor, bizimde rengimizi sorguluyorlar. Paragraflarýn baþýný okuyanlar ne demek istediðimizi anlýyor kendince; asýl an- KAYA KILIÇ laþýlmasý gereken izahatlarý okumadan kanaat getiriyorlar. Uzunca yazýlar yazdýðým için tamamýný okuma gereði duymadýklarýný söyleyenlerde pek azýmsanacak kadar deðil hani. Bu görüþünüzü de dikkate almaya ve daha anlaþýlýr ve daha kýsa yazýlar yazmaya gayret göstereceðimi söylüyorum. Ne kadar gezi olaylarý etkisinde kalmadým desem de; durak yerlerini deðiþtirirken deðil ama yazýlardaki sivrilikleri kendimce törpülemeyi düþünüyorum. Birinci sorum þu: siyasi olmamama raðmen nasýl bir siyasi partinin temsilcisi ve sözcüsüymüþüm gibi eleþtiriler yapýlýyor. Üzerine basa, basa söylediðim ve daha önceleri de yazdýðým doðrularý yazmadýðýmý veya yazamadýðýmý mý düþünüyorsunuz. Ýkinci sorum ise þu: bir þeyi eleþtiriyor olmak veya çoðunluk dahi olsa, onlarla ayrý düþünmek( karþý görüþte olmak) yanlýþlýk mýdýr, azýnlýk olanlar doðru düþünemezler mi? Üçüncü sorum ise: illa birilerini yerden yere vurmamý lazým ki birilerine yaranayým veya hangi söylemimizden çýkarýyorsunuz bunlarý. Bu üç sorunun cevabýný ben üç aþaðý beþ yukarý tahmin edebiliyorum. Yerel seçimlerin yaklaþtýðý þu günlerde, yerel siyasilerin fikir ve düþüncelerinin sýkça yayýnlandýðý gazeteler töhmet altýnda demektir diyeceksiniz. Ben bu fikre katýlmakla birlikte; nitekim yerel gazete ve bunlarýnda kendilerince bir gideri var. Dün övdüðü adamlarla ters düþmüþ olacaðý gibi; yöneticilerin yanlýþlarýný da yazabilir diye düþünüyorum. Bu onun baþka kulvara geçiþini saðlamadýðý gibi argo tabirle 'arpasý kesilince' baðýrýp çaðýrýyor anlamýna gelmez diye düþünüyorum. Bu yazdýklarým gazeteler için de geçerli, yazarlarý içinde ayný diye düþünüyorum. Kýsa yazmaya söz verdiðim ilkyazýmý da kýsa tutmak adýna, kalýn huzur ve saðlýcakla. Türkiye bugünlerde neleri gördü diye tarihe bir not düþmek lazým! Ýlk defa birbirinden zýt ideolojiler ve fikirler bir arada eylem yaptýlar: Bir yanda Atatürk resimleri varken hemen yanýn terör örgütü ve illegal örgütlerin bayraklarý, a þ ý r ý sosyalistler ve ÝSA ulusalcýlar, Ülkenin DOÐAN zengin ve elitist kesimiyle fakir sosyalist insanlar, emperyalizme karþý olanlar ile küresel medya gruplarý. Ýnsan sormadan edemiyor: Bu nasýl bir koalisyon? Ama sonra þu atasözü aklýma geldi: Düþmanýmýn düþmaný benim dostumdur. Demek ki bu gruplarýn hepsinin ortak düþmaný Recep Tayyip Erdoðan. Erdoðan gitsin de gerisi önemli deðildir bunlar için. Peki Erdoðan ne yaptý da bu guruplar harekete geçtiler? Uyuyan devi uyandýrdý! Ne güzel Osmanlýdan sonra kendi içine hapsolmuþ, yeri geldiðinde Batý için savaþan, etliye sütlüye karýþmayan, hoþlarýna gitmedi mi bir askeri darbe ile kolayca alaþaðý edilen bir ülke idi Türkiye. Oysa þimdi kontrol edilemez bir hale geldi. Kaybettiði hafýzasý yerine geliyor, eski emperyal gücüne doðru adýmlar atýyor. Böyle bir Türkiye'yi Batý istemiyor. Böyle bir Türkiye Batý'nýn planlarýný bozabilir. Türkiye'de ikinci bir bir Mustafa Kemal istemiyorlar! Fakirin yanýnda olan bir Baþbakaný zenginler ve elitistler sevmezler! Çünkü fakir insanlar, zenginlerin sömürü kaynaklarýdýr. Fakir zenginleþirse, zen- Ne dersiniz, yeni bir dünya kurmak gerekmez mi? gin güç kaybeder! Fakir güçlenirse, baþýný kaldýrýrsa, düþünme kabiliyetini geliþtirirse, zengin irtifa kaybeder. Son 10 yýldaki orta sýnýfa bir bakýnýz: Orta sýnýf büyüyor ve geniþliyor ve pastadan daha fazla pay istiyor. Fakiri orta sýnýfa dahil eden bir Baþbakaný kapitalistler ve elitist kesimler sevmezler. Peki acaba sosyalistler neden sevmezler? Acaba onlardan daha sosyalist olduðu için olmasýn! Türkiye'nin ilacý istikrardý! Son 70 yýla baktýðýnýzda neler görüyorsunuz? Sürekli ekonomik krizler ve akabinde devam eden borç sarmalýnda kapý kapý dolaþan bir Türkiye! Sürekli kýsa aralýklarla gelip giden koalisyon hükümetleri! Uluslararasý arenada itibarsýzlaþmýþ kendine dahi faydasý olmayan bir Türkiye! Peki, son bir kaç yýldaki haberleri bir düþünün! Baþbakan Somali'de, Afrika'nýn deðiþik yerlerinde! Birileri soruyor: Ne iþi var orada? Ama þunu da sormuyor : Peki Fransa'nýn,Ýngiltere'nin.. Orada ne iþi var? Türkiye büyük bir devlet ama güçlü deðildi! Büyüklüðü tarihinden gelen köklere dayanýyor. Güçlülüðü ise yaptýðý ve yapacaðý iþlere baðlý. Eðer Batý'nýn peþinden dünyayý seyretmeye devam ederse büyüklüðünün kredisini hýzla tüketmeye devam edecekti. Oysa bugün Türkiye büyüklüðüne yaraþýr iþler yapýyor ve güçleniyor. Yani tarihin bize verdiði misyonu yeniden icra ediyoruz. Kaldýðýmýz yerden tarihimize göre kýsa bir aradan sonra devam ediyoruz. Deðerli Dostlar, Biz bu topraklarda hep vardýk. Ama Batý bir kaç asýr öncesine kadar yoktu. Bize ait olaný bizden çalmýþlardý. Þimdi tekrar geri alýyoruz. Onlar bizden aldýklarýný paramparça ettiler. Bugün Afrika'da, yakýn doðuda kavgalar bitmiyorsa bunun nedeni Batý'nýn cetvel merakýdýr. Önce cetvelle çizdiler, sonra da ameliyatla parçaladýlar! Aynýsýný Kore'de, Vietnam'da, Sudan'da yaptýlar. Kardeþleri bir birlerine düþman ettiler. Ayný dili konuþan, ayný inanca sahip insanlarýn arasýna cetvelle sýnýr çizip, duvarlar ördüler. Sorarým size: Osmanlý döneminde -ki o dönemin imkanlarý çok daha zor- bir çok farklý ýrktan ve mezhepten insanlar nasýl çatýþmadan bir çatý altýnda bir arada yaþayabildikler? Bugün baktýðýnýzda zannedersiniz ki asýrlardýr bu topraklarda kavga ediliyor. Batý'nýn olduðu her yerde kavga vardýr! Çünkü adaleti deðil sömürüyü ilke edinmiþtir Batý! Çünkü Batý için milyonlarca insan açlýktan ölse dahi, arz fazlalýðý olmasýn, fiyatlar düþmesin, kar azalmasýn diye temel ihtiyaç maddesi dahi olsa yok edilir. Çünkü Batý'nýn tekerleri kar güdüsüyle döner! Bugün Irak'ta Saddam öncesine göre tek mutlu olanlar Kürtlerdir. Her gün bir bomba patlayan bir ülke haline geldi Irak. Koca ABD Irak'ta düzeni saðlayamadý. Çünkü düzen için deðil sömürme için orada. Uluslararasý arenada birçok süslü sözler söylenir. Ama gerçeðin dilini konuþmazlar. Zira gerçeðin dilinin diplomasi ile arasý pek iyi deðildir. Ýþte bu nedenle de gerçeði söyleyeni, hele hele de haykýraný pek sevmezler! Artýk AB'ye ihtiyacýmýz kalmadý! AB'yi demokrasi standartlarýmýz için en önemli araç olarak görüyorduk. Askeri ve yargý vesayetine karþý bir kalkan iþlevi görüyordu. Oysa bugün böyle bir kalkana ihtiyacýmýz kalmadý. AB bizi oyaladýðýný ve kullandýðýný zannederken biz AB'yi kendi iç sorunlarýmýzý çözmek için kullandýk aslýnda. Aslýna bakarsanýz kendi içinde birlik oluþturamayan, kendi baþlarýnýn kellik sorununu çözemeyen bir AB'ye bizim ihtiyacýmýz yoktur TÜRKÇE OLÝMPÝYATLARI Ýzlerken duygulanmamak mümkün deðil. Orada birileri çok uzaklardan, tam 140 ülkeden gelmiþ. Bizim þarkýlarýmýzý, türkülerimizi, þiirleri okuyorlar. Sanki ülkemin adý Dünya, Dünyanýn adý ülkem. Bu ne muhteþem bir evrensel gösteri ve ne muhteþem bir milli gurur. Milliyetçilik ise en alasý oradaydý! Barýþ ise en alasý oradaydý! Yaratandan ötürü sevmek ise, en alasý oradaydý! Kýsacasý muhteþem bir güzellik ve duygu þöleni yaþandý. Allah emeði geçen herkesten razý olsun. Birileri sokaklarý savaþ meydanýna çevirirken onlar dünyanýn dört bir yanýndan en güzel gülleri yetiþtirmiþler! Birileri kapý komþumuzda katliamlar yaparken onlar insan olmanýn en hissi duygularýný seslendirdiler! Ýþte gerçek Türkiye bu! Türkiye her alanda gittikçe kendini buluyor ve evrenselleþiyor! Biz evrenselleþirken baþkalarýnýn derdi emperyalleþme, yeniden sömürmek! Dünya, kavgalardan, savaþlardan, zulümlerden yoruldu. Ne dersiniz, yeni bir dünya kurmak gerekmez mi? Sevginin, saygýnýn hâkim olduðu sýnýrlarýn olmadýðý bir dünya! Dünyanýn tek vatan, insanýn da tek vatandaþ olduðu bir Dünya! Hayal bile olsa, kurulmasý güzel bir hayal!

7 01-15 Temmuz 2013 güncel 7 Bağış, Sultanbeyli de dernek açılışı yaptı Sultanbeyli de Abdurrahmangazi Mahallesinde bulunan Sinop Gündüzlüler Kültür ve Dayanışma Derneği nin açılış törenine Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da katıldı. A vrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, Almanya ile son zamanlarda yaşanan olayların kriz olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Bağış, Almanya bizim çok önemli bir müttefikimizdir. dedi. Açılış töreni Bakan Bağış ın kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Açılışın ardından Bakan Bağış, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Türkiye ve Almanya arasında yaşanan gelişmelerle ilgili soruları cevaplayan Bağış, sözlerinin çarpıtıldığını ve farklı yönlere çekildiğini söyledi. Bağış, Sarkozy ile ilgili sözlerinde bir espri olduğunu belirterek şöyle devam etti: Kimse bizden farklı tavır beklemesin. Ülkemizin ve milletimizin çıkarları neyse onu yaparız. Bunlar yanlış bir amaçla farklı alanlara çekilen cümlelerdir. Orada aslında bir espri vardır. Sayın Sarkozy nin kendi tercihi ile siyaset sonrası seçtiği bir hobiye vurgu vardır. Bunların çok üstünde durmayı gerekli görmüyorum." Türk milletinin çıkarlarının göz önünde tutulması gerektiğini belirten Bağış, "Biz AB'nin Türkiye den sorumlu bakanı değiliz. Türkiye nin AB'den sorumlu bakanı ve başmüzakerecisiyiz. Sayın Başbakanımızın bize verdiği talimat, Diklenmeden dik duracaksınız talimatıdır. Onu en iyi şekilde 4 buçuk yıldır gerçekleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkalarında durduğu sürece milletin hakkını kimseye yedirtmeyeceklerini vurgulayan Bağış, Sinop'un, AK Parti'yi hiç bir zaman üzmediğini, Sinoplularla ayrı bir gönül bağları olduğunu anlattı. Büyümeye devam edeceğiz Sultanbeyli'nin yakaladığı yükselmede de Sinoplular'ın da büyük katkısı olduğunu dile getiren Bağış, şöyle konuştu: "Türkiye'nin değişiminin en önemli göstergelerinden biri Sinop Cezaevidir. O hapishanede yüzyıllar boyunca düşüncelerden dolayı birçok insan yatmıştır. Bugün Türkiye'nin bu kalkınma sürecinde, Sinop Cezaevi AB fonlarıyla bir müze haline dönüşmüştür. Türkiye kalkınıyor, büyüyor. Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetlerin üzerinde olmak için durmadan reform yapılıyor. Ancak içeride de dışarıda da bundan rahatsız olanlar olabilir. Ama verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileyecek değiliz. Onlara söyleyeceğimiz tek bir şey var; 'Nazar etme ne olur, çalış senin de olur.' Türkiye'nin yükselişini kaldıramayanlara 'gölge etme başka ihsan istemez' diyoruz. Zaten gölgede olanın hiç bir şekilde gölgesi olmaz. Türkiye risk alan ve büyüyen bir ülkedir. Büyümeye devam edeceğiz. AB sürecinde fasıllarımızı engellemek isteyenler olabilir. Onların bize engelleme çabalarına 'gözü namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz' diyoruz. Bizim gözümüz, Türkiye'nin daha da yüksek noktalara erişmesinde. Bizim gözümüz, Türkiye'nin çok güçlü, halkının çok müreffeh, halkının çok çağdaş olması yönünde. Kimileri 'duran adam', kimileri 'yatan adam' bile olsa biz 'durmak yok yola devam' diyeceğiz. Türkiye, 'Milli iradeye saygılıyız, seçtiğimiz lideri kimseye yedirtmeyiz' diye haykırıyor." Almanya bizim önemli bir müttefikimizdir Almanya nın Türkiye nin önemli bir müttefiki olduğunu anlatan Bağış, Almanya ve Türkiye nin çok güçlü ülkeler olduğunu dile getirdi. İki ülke arasında yaşananları kriz olarak adlandırmanın doğru olmayacağını kaydeden Bağış konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu durumu kriz olarak tanımlamak çok doğru değildir. İki ülke arasında Sultanbeyli li genç cami yolunda can verdi Sultanbeyli'de camiye gitmek için yoldan karşıya geçmeye çalışan bedensel engelli genç, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. bazen bu tür diyaloglar olabilir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Almanya da çok güçlü bir ülkedir. Almanya ile bu konularda farklı fikirlerimiz olabilir. Bunları konuşuruz. İki müttefik olarak da belli bir noktada çözümü gerçekleştiririz. Almanya bizim en çok ticaret yaptığımız, en çok vatandaşımızın bulunduğu önemli bir müttefikimizdir. Almanya nın yönetimi ile birçok konuda olduğu gibi bu konuda da diyalog ile birçok sorunu aşabiliriz. Kriz olarak değerlendirmek çok doğru değildir. Keza Dışişleri Bakanlığı'mız Almanya nın Ankara Büyükelçisi'ni çağırmıştır. Bu konudaki görüşleri alınmıştır. Bizim büyükelçimiz de Berlin de gerekli bilgileri vermiştir. Kimse benden Avrupa Birliği'nin Türkiye den sorumlu bakanıymışım gibi davranmamı beklemesin. Ana muhalefet partimizin sayın genel başkanı bunu hala idrak edemedi. S ultanbeyli'de camiye gitmek için yoldan karşıya geçmeye çalışan bedensel engelli genç, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Gencin olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. Öğle namazı için camiye giderken yoldan karşıya geçmeye çalışan Bayram Yaman'a (28), Cumali Özkartal yönetimindeki 34 BT 4840 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan Yaman, birkaç takla attıktan sonra yol ortasına düştü. Yaman'a Kendisinin önüne konulan her şeyi kabul edebilir. Ben ülkemin ve milletimin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarım." Açılışa Ak Parti Sultanbeyli İlçe başkanı Ali Sevinç, Sultanbeyli Belediye başkan yardımcısı H. Abdullah Uçan, meclis üyeleri ve çok sayıda çeşitli derneklerin başkan ve mensupları ile vatandaş katıldı. Program sonrasında tüm davetlilere keşkek ve ayran ikram edildi. çarpan otomobil ise metrelerce ilerledikten sonra durabildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Özkartal'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayı haber alınca olay yerine gelen Yaman'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaman'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

8

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 18 MART 2013 YIL: 10 SAYI: 286 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Baþbakan Erdoðan,

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı

Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu

Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 02 KASIM 2012 YIL: 9 SAYI: 277 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli

Detaylı

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak Sultanbeyli Belediyesi, çiçeklendirme çalýþmasýyla ilçenin birçok cadde ve sokaðýna on binlerce mevsimlik çiçek ve fidan ekti. Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri, Nisan ayýndan itibaren baþlattýðý çalýþma

Detaylı

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝ EDERÝZ. azetemiz; Anadolu Yakasý azeteciler Derneði Üydir Haftalýk Bölge azeteniz 04 EÝM 202 YIL: 9 SAYI: 275 026. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

Problemler yeni anayasa ile çözülür

Problemler yeni anayasa ile çözülür YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZEYNEP ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: 14.837 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Problemler yeni anayasa ile

Detaylı

Ümraniye, en temiz ilçe!

Ümraniye, en temiz ilçe! Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 29 AGUSTOS 2013 YIL: 10 SAYI: 296 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Bölgenin

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAZI DERS KÝTAPLARI BÝRLEÞTÝ OKUL ÇANTALARI HAFÝFLÝYOR 1570 ÖÐRENCÝSÝ VAR ÜNÝVERSÝTE GÝBÝ KUR ÂN KURSU HABERÝ SAYFA 3 TE HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.877 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

Sultanbeyli ağız ve diş sağlığı hastanesi hizmete girdi

Sultanbeyli ağız ve diş sağlığı hastanesi hizmete girdi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 27 ARALIK 2013 YIL: 10 SAYI: 304 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı