Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri"

Transkript

1 Araştırma/Research Article Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri Aygül Akyüz 1 *, Nuran Tosun 2, Dilek Yıldız 3, Ayşe Kılıç 4 1 GATA Hemşirelik Yüksek Okulu Kadın Hst. ve Doğum Hem. BD, 2 İç Hst. Hem. BD, 3 Çocuk Sağ. ve Hst. Hem. BD, 4 Hem. Hiz. Md.lüğü Eğitim Koordinatörlüğü, Ankara. * Aygül Akyüz, GATA Hemşirelik Yüksek Okulu, 06010, Etlik, Ankara. Kor Hek 2007; 6 (6): Özet: Tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanan bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin klinik öğretimleri sırasında, hemşirelerin kendi sorumluluklarına ve öğrencilerin çalışma sistemlerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini, GATA eğitim hastanesinde görev yapan hemşireler, örneklemini ise Aralık 2005 tarihinde hafta içi gündüz vardiyasında (08:00-17:00) çalışan ve çalışmayı kabul eden 165 hemşire oluşturmuştur. Veri toplamak için, literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Bu formda hemşirelerin, öğrencilerin klinik öğretimleri sırasında kendi sorumluluklarına, öğrencilerin çalışma sistemlerine, rol modeli olma konusundaki görüşlerine ve klinik öğretimden sorumlu olunması gereken personelle ilgili prensipleri içeren maddeler yer almaktadır. Verilerin analizinde yüzdelik oranlar ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmada hemşirelerin %66,1 i dersin öğretim elemanının, %23.6 sı ise kendilerinin klinik öğretim sırasında öğrencilerden birinci derecede sorumlu olması gerektiğini belirtmişlerdir. Klinikte öğrenci hemşire bulunmasını hemşirelerin %32.1 i hasta bakım kalitesini ve %32.1 i iş doyumlarını artırdığını bunun yanında %49.1 i hastaya ayırdıkları zamanı kısıtlamadığını ve %44.8 i iş yüklerini artırmadığını belirtmişlerdir. Hemşirelerin %65.8 i öğrencilerin hasta merkezli çalışmaları gerektiğini ifade etmiş, %77.6 sı klinik öğretimde kendilerini öğrenciler için iyi bir rol modeli olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Anahtar kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, klinik öğretim, hemşirelerin sorumlulukları, rol model Reflection of the Nurses on their Responsibilities and the Students Working System During Clinical Teaching Abstract: In this descriptive study, we aimed to determine the views of nurses on their responsibilities and the students working system during student clinical teaching. The study universe consisted of nurses working at the Gulhane Military Medical Faculty training hospital while the study sample consisted of 165 nurses working the day shift (08:00-17:00) on weekdays during December 2005 and willing to participate in the study. We used the survey form developed by the researchers following a literature survey to collect the data. This form contained items on the nurses own responsibilities during the clinical teaching of the students, the working system of the students, their views on being role models and the principles regarding the staff responsible for clinical teaching. Percentages and the chi-square test were used for the analysis of the data. Within the context of the research, 66,1% of the nurses have stated that the course instructor should possess the primary responsibility for the students during the clinical study while some 23,6% of the nurses expressed that the responsibility belonged to themselves. According to the 32,1% of the nurses, the presence of intern nurses in the clinic would increase patient care quality while 32,1% of them indicated an increase in job satisfaction; 49,1% of them expressed that it would not constitute a limitation of time allocated to the patient care and finally 44,8% of them stated that this presence of intern nurses would not increase their workload. 65,8% of the nurses have implied that students should conduct their studies as patientcentric, while 77,6% of them expressed that they would see themselves as the perfect role model for their students during the clinical teachings. Key words: Nursing students, clinical teaching, nurses responsibility, role modelling GİRİŞ Klinik öğretim, hemşirelik eğitim programlarında önemli bir yer tutar. Klinik öğretim, öğrenciye, teorik bilgisini uygulamaya koyma, mesleki kimlik kazanma ve yaparak öğrenme fırsatı veren bir süreç olarak tanımlanabilir(1-3). Klinik öğretimin en önemli amaçları, öğrencilerin önceden kazandıkları temel bilimsel bilgileri uygulamadaki becerilerle entegre etmelerini, tanı, tedavi ve hasta bakımına ilişkin konularda yeterli 459

2 olmalarını ve temel mesleki ve kişisel beceri ve davranışları kazanmalarını sağlamaktır. Hemşire eğitimciler; klinik ortamda öğrenciye beceri, motor ve entelektüel öğrenme, problem çözme, zamanı etkin kullanma, profesyonel karar verme fırsatları sağlama, öğrencinin yaratıcı yeteneklerini teşvik etme ve öğrenciye yeterli rehberlik sağlamak üzerinde durmalıdır (1-5). Klinik ortamın bu amaçlara hizmet edecek şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin desteklenmesi gerekir. Klinik öğretimde; öğretim elemanlarının yanı sıra klinik sorumlu hemşireleri, klinik hemşireleri, alanında uzmanlaşmış hemşireler (yoğun bakım hemşiresi, hemodiyaliz hemşiresi gibi) ve tüm sağlık ekibi üyeleri sorumluluk almalı ve iyi rol modeli olmalıdır (3-7). Klinik uygulama alanlarında rol modelliği, taklit davranışlardan daha ileri bir durum olup, öğrencinin gelişimini etkileyen bir faktördür. İyi bir rol modeli; yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalı, iyi standartlara sahip davranışlar sergilemeli, öğrencileri yetişkin bireyler olarak görmeli, öğrenmeye yardım edici bir atmosfer içinde çalışmalı, öğrenciye uygulamalar sırasında bilgi vermeli, soru sormasına izin vermeli, gerekirse tekrarlayan sunumlar yapmalı, öğrencinin beceriyi kazanması için bağımsız olarak uygulamasına fırsat sağlamalı, zamanında ve yapıcı geri bildirimler vermeli, öğrencinin yardıma ihtiyacı olduğunda eğitimciye rahatlıkla yaklaşabilecekleri bir ortam yaratmalı, eğitimin hedeflerini bilmeli, öğrencinin eğitim gereksinimlerini karşılamak için ekip üyeleri ile işbirliği yapmalı, iletişim ve liderlik becerileri olmalı, öğrencileri kritik düşünme ve bakımı farklı durumlara yansıtma gibi konularda yönlendirmelidir. Okul ve klinik arasında etkili bir iletişim kurulması, eğitim hedefleri konusunda işbirliği yapılması ve klinik eğitim hemşiresinin bu işbirliği konusunda bilgili ve yetkili olması, klinik eğitimde rol modelliğinin gerektiği gibi sağlanabilmesinde tamamlayıcı unsurlardır (2,3,5-9). GATA Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin klinik öğretimlerini yürüttüğümüz GATA Eğitim Hastanesi; Ana Bilim Dalı Başkanlıkları, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Hemşirelik Yüksek Okulu nun sürekli iletişim halinde bulunduğu, planlanan hedefler doğrultusunda klinik öğretimlerin sürdürüldüğü, olumlu ve dinamik bir eğitim ortamıdır. Bu çalışma; hemşirelik öğrencilerinin klinik öğretimleri sırasında, hemşirelerin kendi sorumluluklarına ve öğrencilerin çalışma sistemlerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmanın evrenini GATA Eğitim Hastanesinde görev yapan hemşireler; örneklemi ise Aralık 2005 tarihinde hafta içi, gündüz vardiyasında (08:00-17:00) çalışan ve öğrencilerin uygulamaya çıktıkları kliniklerde görev yapan hemşireler oluşturmuştur. GATA Eğitim Hastanesinde 594 hemşire görev yapmaktadır. Bunların 230 u gece vardiyasında çalışmaktadır. Araştırma kapsamına gündüz vardiyasında çalışan hemşirelerin %45.3 ünü oluşturan, 165 hemşire alınmıştır. 40 hemşire izinli olduğu, diğerleri de araştırmaya katılmayı istemedikleri için araştırma dışında kalmışlardır. Veri toplamak için, literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Form geliştirildikten sonra, ön uygulama ile üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmış ve son şekli verilmiştir.anketler klinik sorumlu hemşirelerine verilerek hemşireler tarafından doldurulması sağlanmıştır. Anket formunda; hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini içeren beş soru, hemşirelerin, öğrencilerin klinik öğretimleri sırasında kendi sorumluluklarına ve öğrencilerin çalışma sistemlerine ilişkin görüşlerini, Tamamen katılıyorum, Kısmen katılıyorum veya Katılmıyorum şeklinde işaretledikleri likert tipi 19 soru, öğrencilerin klinik öğretiminden sorumlu olması gereken personeli önem sırasına göre işaretledikleri bir soru, klinikteki ideal öğrenci sayılarını, rol modeli olma konusundaki görüşlerini ve öğrencilerden beklentilerini değerlendirmeye yönelik üç adet açık uçlu soru yer almaktadır. Verilerin istatistiksel analizinde, SPSS 10,0 istatistik programında yüzdelik oranlar, ortalama ve Ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel olarak önemlilik için, p<0,05 kabul edilmiştir. BULGULAR Araştırmaya katılan hemşirelerin %46.7 sinin yaşları arasında bulunduğu, %54.5 inin ön lisans düzeyinde eğitim aldığı, %68.5 inin çalışma süresinin 10 yılın altında olduğu, %50.9 unun servis hemşiresi olarak görev yaptığı ve %34.5 inin çalışma sırasında 1-10 hastaya bakım verdiği belirlenmiştir (Tablo 1). Hemşireler klinik öğretim sırasında öğrencilerden birinci derecede dersin öğretim görevlilerini (%66.1), ikinci derecede klinik sorumlu hemşiresini (%55.2) ve üçüncü derecede klinik hemşiresini (%40.6) sorumlu kişi olarak belirtmişlerdir (Tablo 2). Hemşirelerin öğrenim dereceleri, çalışma süreleri, klinikteki görevleri ile bu konudaki görüşleri arasında 460

3 istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenememiştir (p>0.05). Tablo 1. Araştırmaya katılan hemşirelerin tanıtıcı özellikleri Özellikler Sayı % Yaş ve üstü Öğrenim derecesi Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Yüksek Okulu Çalışma Süresi (yıl) ve üstü Klinikteki görevi Klinik başhemşiresi Servis hemşiresi Yoğun bakım hemşiresi Poliklinik hemşiresi Sorumlu olduğu hasta sayısı ve üzeri Hemşireler, öğrencilerin klinik öğretimleri sırasında büyük oranda kendilerini sorumlu hissettiklerini (%44.8), uygulama amaçlarını bildikleri taktirde daha faydalı olabileceklerini (%58.2) belirtmişlerdir. Hemşireler, öğrencilerin hemşireyi sadece izleyerek bir şey öğrenemeyeceklerini (%53.3), kendilerinin onlara rehberlik etmesi gerektiğini (%69.1) düşünmektedir. Klinik öğretimden sadece öğretim görevlisinin sorumlu olduğunu düşünme oranı %24.2 dir. Hemşireler büyük oranda öğrencilerin klinik uygulamalarda öğrenme sorumluluğunu almalarının ve bu konuda çaba göstermelerinin gerekli olduğunu (%89.1) düşünmektedir (Tablo 3). Tablo 3 te yer alan veriler, Tablo 1 de yer alan hemşirelerin tanıtıcı özellikleri karşılaştırılmıştır. Buna göre klinikte sorumlu hemşire ve yoğun bakım hemşiresi olarak çalışanların kendilerini öğrencilerin klinik öğretimlerinde daha sorumlu hissettikleri (p<0.001) belirlenmiştir. Hemşirelerin bakım verdiği hasta sayısı arttıkça, öğrenciye uygulamalarında rehber olmalıyız görüşü azalırken (p=0.04), klinik öğretimden öncelikle öğretim görevlisinin sorumlu olması gerektiği görüşünün arttığı (p=0.01) belirlenmiştir. Hemşireler en yüksek oranda, klinikte öğrenci hemşirelerin bulunmasının hasta bakım kalitesini (%47.3) ve iş doyumlarını (%51.5) kısmen arttırdığını, hastaya ayırdıkları zamanı kısıtlamadığını (%49.1) ve iş yüklerini arttırmadığını (%44.8) düşünmektedir. Bunların yanında, katılımcıların %21.2 si klinikte işlerinin yoğunluğundan dolayı öğrenci hemşirelere ayıracak zamanı olmadığını belirtmektedir (Tablo 4). Tablo 2. Katılımcılara göre klinik öğretimde öğrenci sorumluluğunu alma derecesi Klinik öğretimde öğrenci 1.derece sorumlu 2.derece sorumlu 3.derece sorumlu sorumluluğunu alacak kişiler Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Dersin öğretim görevlisi 109 (66.1) 5 (9.1) 41 (24.8) Klinik sorumlu hemşiresi 17 (10.3) 91 (55.2) 57 (34.5) Klinik hemşiresi 39 (23.6) 59 (35.8) 67 (40.6) Tablo 3. Öğrencilerin klinik öğretimleri sırasında, hemşirelerin kendi sorumluluklarına ilişkin görüşleri Tamamen Kısmen Katılmıyor Görüşler katılıyor katılıyor Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Kendimi öğrencilerden sorumlu hissediyorum 74 (44.8) 70 (42.4) 21 (12.7) Staja ilişkin amaç ve hedefleri bilmem gerekir, böylece daha yararlı olabilirim 96 (58.2) 39 (23.6) 30 (18.2) Öğrenciler ben bir şey öğretmesem de beni izleyerek uygulamaları öğrenebilirler 21 (12.7) 56 (33.9) 88 (53.3) Klinik hemşiresi öğrenciye öğrenmesi gerekli konularda rehber olmalıdır 114 (69.1) 41 (24.8) 10 (6.1) Klinik öğretimde öğrenciden asıl sorumlu kişi dersin öğretim görevlisidir, hemşirenin rolü olduğunu düşünmüyorum 40 (24.2) 66 (40.0) 59 (35.8) 461

4 Öğrenci, klinikte öğrenmesi gereken konu ve becerileri klinik hemşiresinden öğrenmek için kendisi çabalamalıdır 147 (89.1) 15 (9.1) 3 (1.8) *Satır yüzdesi alınmıştır. Tablo 4. Hemşirelerin kliniklerde öğrencilerin varlığının kendi çalışmalarına olan etkilerine ilişkin görüşleri Tamamen Kısmen Katılmıyor Görüşler katılıyor katılıyor Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Klinikte öğrenci hemşirelerin olması hastaya ayırdığım zamanı ve hasta bakım kalitemi arttırıyor 31 (18.8) 78 (47.3) 56 (33.9) Öğrenci hemşirelerin varlığı hastaya ayırdığım zamanı kısıtlıyor 21 (12.7) 63(38.2) 81 (49.1) Öğrenci hemşirelerin varlığı iş yükümü arttırıyor 26 (15.8) 65 (39.4) 74 (44.8) Klinikte işlerimin yoğunluğundan dolayı öğrenci hemşirelere ayıracak zamanım yok 35 (21.2) 73 (44.2) 57 (34.5) Öğrenci hemşirelerle çalışmak iş doyumumu arttırıyor 53 (32.1) 85 (51.5) 27 (16.4) *Satır yüzdesi alınmıştır. Tablo 4 te yer alan veriler hemşirelerin tanıtıcı özellikleri ile karşılaştırıldığında, hemşirelerin yaşları arttıkça, klinikte öğrencilerin varlığının iş yükünü arttırdığını (p=0.01) ve işlerin yoğunluğundan dolayı öğrencilere ayıracak zaman bulamadığını (p<0.001) düşünmenin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde arttığı belirlenmiştir. Hemşirelerin öğrenim derecesi arttıkça, klinikte öğrencilerle çalışmanın iş doyumunu arttırdığı görüşü (p=0.04) artmakta, ancak, işlerin yoğunluğundan öğrenciye zaman ayıramadığını düşünme azalmaktadır (p<0.001). Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Hemşirelerin çalışma süreleri yükseldikçe öğrencilerin klinikteki varlıklarının iş yükünü arttırdığını düşünme (p<0.001) artmaktadır. Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Hemşirelerin %68.5 i öğrencilerin hasta merkezli çalışmaları gerektiği görüşüne tamamen, %41.2 si ise klinik hemşiresi gibi tam sorumluluk alarak çalışmaları gerektiği görüşüne kısmen katılmaktadır. Öğrencilerin tüm hastaların takiplerini almalarına kısmen (%40.6), ancak alınan takiplerin gözlem formuna kaydedilmesine tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. Hemşirelerin %74.5 i öğrencilerin tedavi uygulamalarına katılmalarını, %61.8 i klinik dışı görevlere katılmaması gerektiğini düşünmektedir (Tablo 5). Öğrencilerin iş merkezli çalışması gerektiği görüşü, hemşirelerin çalışma süresi arttıkça artarken (p<0.001), öğrenim derecesi arttıkça azalmaktadır (p=0.02). Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Hemşireler, klinik öğretimler sırasında öğrencinin tam olarak öğrenebilmesi için kendilerine düşen öğrenci sayısının ortalama 4.2 (SD:2.0) olması gerektiğini düşünmektedir. Araştırma kapsamına giren hemşirelerin %77.6 sı klinik öğretimde kendilerini öğrenciler için iyi bir rol model olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bu hemşirelerin %46.9 u işlerinde yeterli bilgi ve beceri düzeyine sahip olmalarını, rol modelliği için önemli bir neden olarak göstermişlerdir. Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri ile kendini rol model olarak görme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenememiştir (p>0.05). Hemşireler klinik öğretim sırasında öğrencilerden mesleği ve hemşirelik becerilerini öğrenmeye istekli olmalarını beklediklerini belirtmişlerdir(%52.8). Tablo 5. Hemşirelerin klinik öğretim sırasında öğrencilerin çalışma sistemlerine ilişkin görüşleri Tamamen Kısmen Görüşler katılıyor katılıyor Katılmıyor Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Öğrenci hemşireler iş merkezli çalışmalı 43 (26.1) 49 (29.7) 73 (44.2) Öğrenci hemşire klinik hemşiresi gibi tam sorumluluk alarak çalışmalıdır, bu öğrenmesini kolaylaştırır 49 (29.7) 68 (41.2) 48 (29.1) Öğrenci hemşireler hasta merkezli çalışmalı 113 (68.5) 42 (25.5) 10 (6.1) Öğrenci hemşireler bütün hastaların ANT sini almalı 55 (33.3) 67 (40.6) 43 (26.1) Öğrenci hemşireler alınan ANT leri hemşire gözlem formuna kaydetmeli 71 (43.0) 43 (26.1) 51 (30.9) Öğrenci hemşireler tedavilere katılmalı 123 (74.5) 37 (22.4) 5 (3.0) 462

5 Öğrenci hemşireler hasta ile ilgili klinik dışı görevlere katılmalı (röntgene götürme, alınan kanı birime ulaştırma vb) *Satır yüzdesi alınmıştır. TARTIŞMA Araştırmada hemşireler, klinik öğretimde öğrencilerden birinci derecede dersin öğretim elemanının, daha sonra da klinik sorumlu hemşirelerinin sorumlu olması gerektiğini belirtmişlerdir (Tablo 2). Son yıllarda, klinik ortamda öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler konusunda çalışmalar yoğunlaşmış ve esas olarak süpervizor ilişkilerinin önemi vurgulanmıştır (3). Klinik öğretim sadece öğretim elemanı ile öğrencinin birlikte yürüttüğü bir uygulama olmayıp, öğrencinin deneyimli ve yeterli klinik hemşireleri ile yoğun ve kaliteli bağlantılar kurmasını gerektiren bir eğitim yaşantısıdır (4). Sorumlu öğretim elemanları, klinik sorumlu hemşireleri ve klinik hemşireleri ile sürekli iletişim halinde olmalı ve özellikle öğrencilerin çalışmalarına ilişkin bilgilerden haberdar olmalarını sağlamalıdır. Donaldson ve Carter, personelin yasal ve profesyonel sorumlulukları nedeniyle, öğrencilerin uygulamalarda daha emniyetli olması için süpervizyon yapma ihtiyacı hissettiklerini belirtmektedir (4). Araştırmamızda, hemşirelerin, öğrencilerin klinik uygulamaları sırasında, büyük oranda kendilerini sorumlu hissettiklerini ifade etmeleri (Tablo 3) ve klinik sorumlu hemşireleri ve yoğun bakım hemşirelerinin sorumluluk hissetme durumunun anlamlı bir farklılık göstermesi bu konuyu desteklemekte ve olumlu olarak değerlendirilmektedir. Ancak hemşirelerin baktığı hasta sayısı arttıkça, klinik öğretimden öncelikle öğretim görevlisinin sorumlu olması gerektiği, kendisinin bu konuda bir sorumluluğunun bulunmadığı görüşünün artması (p=0.01), öğrenciye yeterli zaman ayıramayacakları düşüncesinden kaynaklanabilir. Literatürde, eğitim programı ve eğitim hedeflerinin klinik ile paylaşılmasının önemi vurgulanmaktadır (1,4,5). Araştırmamızda da hemşireler uygulama hedeflerini bildiklerinde daha faydalı olabileceklerini belirtmişlerdir (Tablo 3). GATA Hemşirelik Yüksek Okulu nda da her eğitim öğretim yılında, öğrencilerin klinik öğretim hedefleri hakkında bilgi vermek ve önerileri değerlendirmek amacıyla, klinik sorumlu hemşireleri ve eğitim hemşireleri ile toplantılar yapılmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre hemşireler, öğrencilerin sadece izleyerek bir şey öğrenemeyeceklerini, kendilerinin onlara rehberlik etmesi gerektiğini düşünmekte (Tablo 3), ancak sorumlu oldukları hasta 22 (13.3) 41 (24.8) 102 (61.8) sayısı arttıkça bu görüşü destekleme durumu azalmaktadır (p=0.04). Sibson ve Machen de çalışmalarında; primer hemşirelerin desteği ve bire bir süpervizyonu ile etkin bir eğitim ortamı oluşturulduğunu, negatif sonuçların genellikle hasta yoğunluğu ve zaman kısıtlılığından kaynaklandığını ortaya koymuşlardır (7). Öğrenciye rol modeli olmada; gözlem sırasında bilgi verilmesi, tekrarlayan sunumlar yapılması, küçük sınıflarda öğrenci ile daha fazla bir arada olunması, büyük sınıflarda ise öğrencinin bağımsız uygulamalara teşvik edilmesi önemlidir (2). Literatürde, öğrencilerin öz yeterliğinin bilgi ve davranış arasında önemli rol oynadığı, bilgileri yetersiz olan öğrencinin uygulama alanında zayıf kaldığı vurgulanmaktadır. Çalışmamızda hemşireler büyük oranda, öğrencilerin klinik öğretimde öğrenme sorumluluğunu almalarının ve bu konuda çaba göstermelerinin gerekli olduğunu (%89.1) düşünmeleri doğru bir yaklaşımdır (Tablo 3). Sibson ve Machen in çalışmasında, klinik hemşireleri; öğrencilerin klinikte bulunmalarının kendileri için bir öğrenme fırsatı yarattığını, klinik ortamın öğrenme için düzenlenmesinin iş doyumlarını ve bakım kalitesini arttırdığını, öğrencilerin ekip için taze bir nefes ve hastalar için yeni bir yüz olduğunu belirtmişlerdir (7). Bu çalışmada da hemşireler, klinikte öğrenci hemşirelerin bulunmasının kısmen hasta bakım kalitesini ve iş doyumlarını arttırdığını, hastaya ayırdıkları zamanı kısıtlamadığını, iş yüklerini arttırmadığını düşünmeleri literatür sonuçlarını desteklemektedir. Bu araştırmada elde edilen diğer bir sonuç; hemşirelerin yaşları ve çalışma süreleri arttıkça, klinikte öğrenci varlığının iş yüklerini artırdığı görüşünün anlamlı olarak artmasıdır. Bu sonucun, öğrencilerin klinik öğretimleri ile genç hemşirelerin ilgilenmesini istemeleri ile uygunluk gösterdiği düşünülebilir. Hemşirelerin öğrenim düzeyi arttıkça, klinikte öğrencilerle çalışmanın iş doyumunu arttırdığı görüşünün anlamlı (p=0.04) olarak artması da, çoğunluğu yeni mezun olan lisans mezunu hemşirelerin, klinik öğretimi farklı bir boyutta ele aldıklarını ortaya koymaktadır. Sibson ve Machen da çalışmalarında, genç hemşirelerin öğrencilerle karşılıklı etkileşimde bulunarak olumlu eğitim ortamından etkilendiklerini ve iş doyumlarının arttığını göstermiş olup bu araştırmanın sonuçları ile uyumludur (7). 463

6 Yapılan çalışmalarda; öğrencilerin primer hemşire olarak çalışmaları, kompleks hemşirelik becerisi gerektiren durumlarda doğrudan süpervizyon, stabil hastalarda ise indirekt süpervizyon yoluyla otonomi ve sorumluluk kazanmaları ve ekibin bir parçası olmaları gerektiği vurgulanmaktadır (1,2,7). Ayrıca klinik öğretimde öğrencilere öğretilecek olan beceriler; sık uygulanan, dersin hedeflerine yönelik ve hastanın rahatlığı için önemli olduğu düşünülen beceriler olması gerektiği önerilmektedir. Çalışmada hemşirelerin, öğrencilerin iş merkezli değil hasta merkezli çalışmaları, kısmen klinik hemşiresi gibi sorumluluk almaları ve tedavi uygulamalarına katılmaları gerektiğini düşünmeleri literatür ile benzerlik göstermektedir (Tablo 5). Her ne kadar çalışmaya katılan hemşirelerin %43.0 ü, öğrencilerin aldıkları hasta takiplerini hemşire gözlem formuna kaydetmesi görüşüne tamamen katılsalar da, bu durum etik ve yasal açıdan önerilen bir durum değildir. Klinikte öğrenci sayısı arttıkça, öğrencilerin klinik öğretimlerinden sorumlu olan kişilerin, her bir öğrenciye, hedeflenen becerileri kazandırmasına yardım etmede ayırdıkları zaman da sınırlı olmaktadır. Eğitimci hemşireye düşen öğrenci sayısı az olduğu zaman klinik öğretim daha etkili olmaktadır. Çalışmamızda hemşireler, klinik uygulamaları sırasında öğrencinin tam olarak öğrenebilmesi için kendilerine düşen öğrenci sayısının ortalama 4.2 (SD:2.0) olması gerektiğini düşünmektedir. Klinikteki öğrenci sayılarının belirlenmesinde; öğrenci-eğitimci-hemşire oranı, kliniğin hasta kapasitesi, yatan hastaların özellikleri ve bakım gereksinimleri, öğrencinin sınıfı göz önüne alınmalıdır. İstendik klinik öğretim ortamı, öğrencinin deneyimli personel ile daha sık ve kaliteli bağlantılar kurması ile ilgilidir. Yapılan çalışmalarda, klinik ortamda öğrenciye hedeflenen becerilerin kazandırılabilmesi için, iyi rol modellerinin önemi vurgulanmış ve kalifiye bir personelin olmadığı ortamlarda problemlerin ortaya çıkabileceği belirtilmiştir. İnsanların beceri geliştirmede genellikle örnek modeller tarafından sergilenen standartları benimsediği, rol modeli olmanın taklit davranışlardan daha ileri bir durum olduğu ve önemli oranda gözlemcinin davranışlarında etkili olduğu ifade edilmektedir (2). Araştırmada hemşirelerin %77.6 sı klinik öğretimde kendilerini öğrenciler için iyi bir rol model olarak gördüklerini, bu hemşirelerin de %46.9 u işlerinde yeterli bilgi ve beceri düzeyine sahip olmalarını, rol modelliği için önemli bir neden olarak göstermişlerdir. Bu sonuçlar; hastanede görev yapan hemşirelerin, klinik öğretimin öneminin bilincinde ve olumlu eğitim ortamı oluşturmak için istekli olduklarını düşündürmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; -Klinik eğitim programı ve eğitim hedeflerinin sürekli güncellenmesi ve bunların okul-klinik işbirliğini güçlendirebilmek amacıyla klinik hemşireleriyle paylaşılması, -Her kliniğin eğitim hemşiresinin öğrenim derecesine göre belirlenmesi ve klinik eğitime yönelik bilgilerinin hizmet içi eğitimlerle güncel tutulması, -Eğitim hemşirelerinin klinik içi görevlerinin, klinik eğitime gerektiği gibi destek verebilecek şekilde düzenlenmesi önerilmektedir. KAYNAKLAR 1 Çavuşoğlu H. Klinik öğretim I. Türk Hemşireler Dergisi. 1991;41: Donaldson JH, Carter C. The value of role modelling: Perceptions of undergraduate and diploma nursing (adult) students. Nurse Education in Practice. 2005;5: Tiwari A, Lam D, Yuen KH, Chan R, Fung T, Chan S. student learning in clinical nursing education: Perceptions of the relationship between assessment and learning. Nurse Education in Practice. 2005;25: Burns I, Paterson IM. Clinical practice and placement support: Supporting learning in practice. Nurse Education in Practice. 2005;5: Mannix J, Faga P, Beale B, Jockson D. Towards sustainable models for clinical education in nursing: an on-going conversation. Nurse Education in Practice. 2006;6: Clarke DJ, Copeland L. Developing nursing practice through work-based learning. Nurse Education in Practice. 2003;3: Sibson L, Machen I. Practice nurses as mentors for student nurses: An untapped educational resource? Nurse Education in Practice. 2003; 3: Çavuşoğlu H. Klinik öğretim II. Türk Hemşireler Dergisi. 1991;41: Cope P, Cuthbertson P, Stoddart B. Situated learning in the practice placement. Journal of Advanced Nursing. 2000;31(4):

ARAŞTIRMA. Balikesir Saglik Bil Derg Cilt:3 Sayı:3 Aralık 2014 135 BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL

ARAŞTIRMA. Balikesir Saglik Bil Derg Cilt:3 Sayı:3 Aralık 2014 135 BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL HEMŞİRELERİN İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ OPINIONS AND SUGGESTIONS OF NURSES ABOUT INTERNSHIP

Detaylı

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma *Aysun Çakır, **Sibel Yıldırım,**Süleyman Çırak, ** Figen Bozkurt, * Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri The Views of the Fourth Year Students and Nurses About Internship Practices (Araştırma) Öğr.Gör.Dr. Ayten

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ

EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ Yrd Doç. Dr. Handan GÜLER Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü BİLGİ Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek ve zekanın

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Akut Resusitasyon Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Onam Alma - Uluslararası Durum Belirleme Anketi -

Akut Resusitasyon Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Onam Alma - Uluslararası Durum Belirleme Anketi - Bu anket çalışması, bir uluslararası araştırma ekibi tarafından bilgilendirilmiş onam alınamayacak kişilerde akut resusitasyon çalışmalarındaki uluslararası kabul edilebilirlik ve düzenleyici durumu tespit

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ a a Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir,

Detaylı

Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerini Mesleki Yaşama Hazırlamada Yıl İçi ve Yaz Stajlarının Katkısı

Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerini Mesleki Yaşama Hazırlamada Yıl İçi ve Yaz Stajlarının Katkısı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31 (1) 9-13, 2005 ORİJİNAL YAZI Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerini Mesleki Yaşama Hazırlamada Yıl İçi ve Yaz Stajlarının Katkısı Türkan ÇALIŞKAN *, Semra AKGÖZ

Detaylı

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN İyi bir hasta bakım organizasyonu oluşturulması, - Hemşirelik bakım kalitesini arttırır, - Hasta bakım maliyetini azaltır. Bir serviste hasta

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI DERS TANITIM FORMU. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI DERS TANITIM FORMU. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı Kodu Yarıy ıl KRİTİK DÜŞÜNME FELS 201 Teori Uygulama Laboratuv ar Yerel Kredi 2 42 - - 3 3 AKTS Önkoşullar Dersin

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin değerlendirilmesi

Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin değerlendirilmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 164-171 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2008 Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

HASTA VE AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEME İLKAY AKSOY GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ

HASTA VE AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEME İLKAY AKSOY GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ HASTA VE AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEME İLKAY AKSOY GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ KONU BAŞLIKLARI Hemşirenin eğitici rolü ve iletişim Hasta ve aile eğitimi Hasta eğitiminin

Detaylı

HEMŞİRELERİN UYGULANAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINDAN BEKLENTİLERİ VE BU PROGRAM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

HEMŞİRELERİN UYGULANAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINDAN BEKLENTİLERİ VE BU PROGRAM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMA HEMŞİRELERİN UYGULANAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINDAN BEKLENTİLERİ VE BU PROGRAM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ Nurhan AYTUĞ KANBER* Öznur GÜRLEK* Alınış Tarihi: 19.07.2010 Kabul Tarihi: 29.05.2011 ÖZET

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİMLERİNE VERDİĞİ KATKIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİMLERİNE VERDİĞİ KATKIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2012 Cumhuriyet Nursing Journal 2012 Cumhuriyet Hem Der 2012 Cumhuriyet Nurs J 2012 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİMLERİNE VERDİĞİ KATKIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM Gamze Varlı Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Klinik Eğitim Hemşiresi Sunu Planı Hemşirelik ve hasta/hasta yakınları eğitimi

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ. İlan Bilgileri

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ. İlan Bilgileri Şube: Acıbadem Hst. Taksim İlan Adı: Endoskopi Hemşiresi Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde Acıbadem Taksim Hastaanemizde görevlendirilmek üzere; - Hemşirelik Lisans ya da Sağlık Meslek Lisesi mezunu, -

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ

HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ Eğitim istendik davranış değişikliklerini gerçekleştirecek bilimsel yapıdaki planlı etkinlikler bütünüdür. Bu nedenle hasta eğitimi hastanın istendik davranışları kazanarak sağlığına

Detaylı

Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına İlişkin Görüşleri TÜRKÇE ÇEVİRİ ORJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 13 Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına İlişkin Görüşleri Views of Final Year Nursing Students

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2 Mühendislik eğitimi üzerinde işyeri ve fuar ziyaretlerinin önemi bilinen bir durumdur. Biyomedikal mühendisliği ise ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan görece yeni bir alandır. Lise düzeyinde alanın içeriği

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0-16.01.2017) Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Celal Bayar

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim Uzm. Hemşire Begüm Yalçın Doğum Tarihi: 12.02.1985 beyalcin@ku.edu.tr Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dr. Ayfer Kocabaş Sınıf Öğretmenliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZET Cumhuriyet Dönemi nde 1924-1925

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU. Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010

KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU. Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010 KLİNİK EĞİTİM HEMŞİRESİ REHBERLİĞİNDE İŞE YENİ BAŞLAYAN HEMŞİRELERİN ORYANTASYONU Hazırlanma Tarihi: 21.09.2010 İşe yeni başlayan hemşirelerin oryantasyonu Oryantasyon eğitimi, kurumda yeni göreve başlayan

Detaylı

ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI)

ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) No: Dersin Adı: DEĞERLENDIRME KRITERLERI Klinikler ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN 1 GELIŞTIRILMESI

Detaylı

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket 'Çocuk Gelişimi Programı Program Çıktıları Kazanım Anketi'

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket 'Çocuk Gelişimi Programı Program Çıktıları Kazanım Anketi' Sonuçlar Anket 487486 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 59 Anketteki toplam kayıt: 59 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 29 S1 için alan özeti S1 Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişiminin temel

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

DUYURU MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DAVETLİDİR. REKTÖRLÜK

DUYURU MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DAVETLİDİR. REKTÖRLÜK DUYURU ÜNİVERSİTEMİZ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ 21 HAZİRAN 2013 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00 DE SAKARYA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMUNDA YAPILACAKTIR. MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE

Detaylı

SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ

SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Eylem TOPBAŞ, Öğr. Gör. Gülay BİNGÖL, Öğr. Gör. Öznur GÖRGEN, Yrd. Doç. Dr. Banu TERZİ

Detaylı

Özel Bir Hastanede Hemşireler Çalışma Zamanlarını Nasıl Kullanıyorlar?

Özel Bir Hastanede Hemşireler Çalışma Zamanlarını Nasıl Kullanıyorlar? Özel Bir Hastanede Hemşireler Çalışma Zamanlarını Nasıl Kullanıyorlar? Doç. Dr. Dilek Ekici* Uzm. Hem. Emel Gürçay** *Gazi Üniversitesi, SBF, Hemşirelik Bölümü **Güven Hastanesi, Hemşirelik Hizmerleri

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Hemşirelerin Hemşirelik Bilişimi Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Trabzon İline Ait Bir Çalışma

Hemşirelerin Hemşirelik Bilişimi Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Trabzon İline Ait Bir Çalışma TURKMIA 10 Proceedings 123 VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Hemşirelerin Hemşirelik Bilişimi Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Trabzon İline Ait Bir Çalışma a b Kemal TURHAN, Aslı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2015 2016 DEĞERLENDİRME REHBERİ Sevgili öğrencimiz, Klinik Uygulama Dersi nde, lisans eğitimi süresince kazandığınız bilgi ve becerilerinizi birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerini karşılamada

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR

HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR Son yıllarda dünyada meydana gelen hızlı gelişme ve değişmeler her alanda olduğu gibi sağlık bakım sistemi üzerinde de etkisini göstermektedir. Toplum, nüfus özellikleri, ekonomi,

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU 14-15 HAZİRAN 2016 Saat 14 Haziran Salı 15 Haziran Çarşamba 09.00-09.30 Açılış-Tanışma Katılımcı

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

HEMŞİRELERİN ADANA SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KLİNİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ*

HEMŞİRELERİN ADANA SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KLİNİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ* HEMŞİRELERİN ADANA SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KLİNİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ* Zehra ESKİMEZ** Nazan ALPARSLAN*** Gürsel ÖZTUNÇ**** Serap TORUN***** Kabul Tarihi: 1.12.2004

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sağlık Meslek Lisesi, Staj uygulamaları, Öğrenci, Hemşire, Etkililik

Anahtar Kelimeler: Sağlık Meslek Lisesi, Staj uygulamaları, Öğrenci, Hemşire, Etkililik Titrek, O., Hakkakul, M. A., Varlı, S. (2015). Hemşirelik bölümü staj uygulamalarının etkililik düzeyine ilişkin öğrenci ve rehber hemşirlerin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin interdisipliner ekip içindeki rol ve sorumlulukları;

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin interdisipliner ekip içindeki rol ve sorumlulukları; DİYABET HEMŞİRELİĞİ Diyabet bireyin ve ailesinin yaşamını çeşitli boyutları ile etkileyen, zorunlu yaşam tarzı değişikliklerini gerektiren, komplikasyonları nedeni ile yaşam kalitesini azaltan ve bu etkileri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ Hem. Filiz ARIK O.M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi İngiltere ye dönünce sağlık istatistik yöntemlerinin kurucusu kabul edilen Farr ile işbirliği yapmıştır. Yazdığı

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

KLİNİK UYGULAMA (STAJ) REHBERİ

KLİNİK UYGULAMA (STAJ) REHBERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA (STAJ) REHBERİ HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA (STAJ) REHBERİ Hemşirelik;

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayfer Ayan(1) Cemile Aksoy(2) Hande Edizkan Budak(3) 1 Acıbadem Bursa Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 2 Acıbadem Bursa Hastanesi, Eğitim ve

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM 202 Adı Soyadı Okul Numarası Tarih YAZ STAJI ÇALIŞMASI Adı Soyadı : Okul Numarası : Staj Başlama Tarihi

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.tr; drrozturk@gmail.com; www.twitter.com/drrecepozturk

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ KLİNİK UYGULAMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ*

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ KLİNİK UYGULAMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ* HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ KLİNİK UYGULAMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ* Kabul Tarihi:20.06.2005 ÖZET Bu çalışma, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği(DKHH)

Detaylı