TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent."

Transkript

1 Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý 21 ARALIK 1963 l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BU KAZIÐI YEDÝK SAYILIR... KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ HIYAR... Erdoðan Baybars Ali Osman Elvan Levent Mehmet Levent Afrika dan Mektup Kýbrýs'ta Kýbrýs'ta bizi bizi de de derinden derinden etkileyecek etkileyecek olan olan iliþkiler... iliþkiler... Rüþvet ve yolsuzluk operasyonuyla Türk-ABD gerginliði iyice týrmandý... Erdoðan'ýn operasyonun arkasýnda ABD'yi iþaret etmesine Amerika'dan hemen yanýt geldi... ABD Büyükelçisi "Operasyonla ilgimiz yok" deyince AKP de geri adým attý... Pimi çektiler n Samsun'da konuþan Erdoðan ABD Büyükelçisi Ricciardone'yi hedef alarak þöyle dedi: Büyükelçiler bazý provokatif eylemlerin içerisine giriyorlar. Ben onlara da Samsun'dan sesleniyorum, iþinizi yapýn. Eðer görev alanýnýzýn dýþýna çýkarsanýz, bu hükümetlerinizin yetki alanýnda olduðu yere kadar gider. Biz sizleri ülkemizde tutmaya da mecbur deðiliz... n ABD Büyükelçisinin 17 Aralýk'ta AB büyükelçileri ile yaptýðý toplantýda, "Halkbank'ýn Ýran'la iliþkilerinin kesilmesini istedik, dinlemediler... Bir imparatorluðun çöküþünü izliyorsunuz" dediði ileri sürülmüþtü... n Büyükelçinin bu sözleri yalanlamasýndan sonra TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada "ABD Büyükelçisi'nin açýklamasýný yeterli buluyoruz. Bu aþamada bakanlýða çaðrýlmasýna yönelik bir plan söz konusu deðil" denildi... l 15. sayfada Tahir Gökçebel n 3. sayfada Noel Baba'yla zam protestosu 1001 türlü zam, 1002 imza Bugün gazetemizle birlikte Türkiye'deki operasyon Kýbrýs'ta da kaynaklarýn nereye gittiðini gösterdi... n 2. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... HAKAN ÞÜKÜR'ÜN KAFA GOLÜ OFSAYT SAYILIRSA... "Devlet içinde devlet" diyor Erdoðan... Ve kimse de, bizim buradan çýkýp kendisine sormuyor: -O halde bizi idare eden devlet hangisi? Bu paketi bize hazýrlayan kim? Kiminle muhatabýz? Suyu getirecek olan... Anastasiadis'e son cevabý verecek olan... Maaþlarýmýzý ödeyecek olan... Kim? Hangi devlet? Devlet içindeki devlet mi, devlet dýþýndaki devlet mi? Et ve týrnak gibi olduðumuza göre, bunu bilmek bizim de hakkýmýz deðil mi? Þaþýrmayalým... Yanlýþ kapý çalmayalým... Hele de Erdoðan'ýn dediði gibi, devlet içinde devlet bir çeteyse, pusuya düþmeyelim ansýzýn... Oyuna gelmeyelim! * Devlet içinde devlet demek yýldýr iktidarda da nasýl farketmedi... Üstelik tüm Ergenekon'u yere serdi!.. Çeteleri çökertti!.. Da devleti içten fethedenleri mi sezmedi? Bunca yýllýk Hocaefendi'nin sevgili öðrencisi... Hoca'sýný þimdi çetebaþý mý ilan etti? Ya Hocaefendi? Oturup kalkýp beddua yaðdýrýyor ona Pensilvanya'daki köþesinden... "Sizi gidi haramiler sizi... Yetimin hakký yenir mi? Evinize ateþler düþsün" diyor... * Ta Kýrgýzistan'dan bize "Beslemeler" diye seslenmiþti! Beslemelerin kim olduðunu iþte gördük biz de þimdi... Zavallý Kýbrýstürkü! Evinde bir para sayma makinasý bile yok ki... "Dýþ mihraklar" diyor... Dýþ mihraklar yapmýþ bu iþi... Soruyorlar ona: -O paracýklarý o ayakkabý kutularýna dýþ mihraklar mý koydu? Amerikan elçisini kovuyor... "Sen iþini yap" diye kükrüyor... Biz ne diyelim? Senin buradaki elçinin burnunu sokmadýðý iþimiz kalmadý... Ve þimdiye kadar aramýzdan hiç kimse çýkýp da "Sen iþini yap" demedi ona... "Seni buradan atarým ha..." demedi... Sen bize nankörlük basýyorsun da, sen çok mu vefalýsýn? Amerika seni Fethullah efendi ile besleyip büyüttü... Hatta baþbakan olmadan bile baþbakan ilan etti Beyaz Saray'da... O kadar vefasýz olma! 'Beslemeler' gibi nankörlük etme! * Bak, bu kara gününde bile kimse bizim burada laf etmiyor sana... Hatta o devlet içindeki devleti bertaraf edip bu meydan savaþýndan muzaffer çýkman için gizli dua edenler var senin için... Gizli gizliyse de aldýrma... Halden anla... Savaþ bitmedi henüz... Senin kazanacaðýndan emin deðiller... Hele bir tünelin ucunda ýþýk görünsün... Hakan Þükür'ün kafa golünün ofsayt olduðu anlaþýlsýn... O zaman gör müritlerini burada! CTP GENÇLERÝ "UMUT ATEÞÝ" YAKTI - Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler Gençlik Örgütü Girne Ýlçesi, önceki akþam Girne Barýþ Parký'nda "Umut Ateþi" yaktý. CTP/BG'den yapýlan açýklamaya göre, Girne Ýlçe Baþkaný Erkan Eminaða ve Girne Milletvekillerinden Ömer Kalyoncu da gençlerin etkinliðine katýldý. Gecenin açýlýþýnda kýsa bir konuþma yapan CTP/BG Gençlik Örgütü Girne Ýlçe Baþkaný ÞehanTomgüsehan, her geçen gün artan göç sayýsý ve Kýbrýslý Türklere dayatýlan ekonomik paketler sebebiyle Kýbrýs Sorununun çözümünün ne kadar elzem olduðunu bir kez daha gördüklerini söyledi. Bugün gelinen noktada "artýk çözülmezse çözülmez, biz önümüze bakacaðýz" gibi söylemlerle barýþ umutlarýnýn baltalanmak istendiðini savunan Tomgüsehan, buna izin vermeyeceklerini söyledi. Rüþvet ve yolsuzluk operasyonu Gökçebel: Takipçisiyiz Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel, "Türkiye'de yapýlan yolsuzluk operasyonunun yakýn takipçisiyiz" dedi. Tahir Gökçebel yaptýðý yazýlý açýklamada, soruþturmayla ilgili sürecin ayrýntýlarýna iþaret edip milyonlarca liranýn rüþvet ve yolsuzluklara gittiðini savunarak, "Bu olay Türkiye'nin kontrolü altýndaki Kuzey Kýbrýs'ta kaynaklarýn nereye gittiðini vatandaþa da açýkça anlatmýþtýr. Özelleþtirme ile Kýbrýs Türk Toplumuna ait kurumlarýnýn kimlere peþkeþ çekildiði görülmüþtür. Ýktidardakilere ayrýcalýklar ve lüks hayat saðlayan, halkýn ise nitelikli kamusal saðlýk, eðitim, hizmet hakkýný ortadan kaldýran bu rejimde kaynaklarýn nereye gittiðini açýkça göstermiþtir" ifadelerini kullandý Türkiye'de yaþanan rüþvet ve yolsuzluk skandallarýnýn net mesajlar verdiðini savunan Tahir Gökçebel, "Kayýt dýþýnýn %65'lerde olduðu, ekonomik deðerlerin yandaþ þirketlere devredildiði, vergilerin ayrýcalýklý zenginlerden alýnamadýðý, kamusal hizmetlerin ortadan kaldýrýldýðý bu hýrsýz sisteminin korunduðu ortadadýr" dedi. Gökçebel, halkýn zamlardan dolayý yaþayamayacak duruma geldiðini, açlýk sýnýrý altýnda kötü yaþam koþullarýna itildiðini, para ve kaynak yok diyerek kandýrýldýðýný iddia etti. Tahir Gökçebel, "CTP/BG-DP/UG Hükümeti kokuþmuþ olan bu sistemin bekçiliðini mi halkýn sözcülüðünü mü yapacaðýna karar vermelidir" ifadesini kullandý. TAK'A PROTESTO! Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), "Hýrsýzlarýn sistemi korunmaya devam edilecek mi?" baþlýklý bildirisi bültende 3. haber olarak yayýnlanmasýna raðmen yayýmlanmadýðý gerekçesiyle Türk Ajansý- Kýbrýs'ý protesto etti. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, dün saat 09.57'de yayýna verilen "GÖKÇEBEL: 'TÜRKÝYE'DE YAPILAN YOLSUZLUK OPERASYONUNUN TAKÝPÇÝSÝYÝZ'" baþlýklý habere raðmen ayný bildiriyi saat 11.01'de olarak tekrar yollayarak "Bu yazýyý hasýr altý eden, yokmuþ gibi davranan baþta TAK ve yanlý davranan bazý medya merkezlerini protesto ediyor ve yazýyý tekrar yolluyoruz" ifadelerine yer verdi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý 21 ARALIK 1963 Zehir zemberek soðuk bir kýþtý... Her yer buz kesmiþti... Yol kenarlarýnda birikmiþ yaðmur damlacýklarý bile donmuþtu yaþýndaydým... Ticaret Lisesi birinci sýnýf... Müdürümüz Niyazi Ali... Öðretmenlerimiz Hilmi Refik, Zeka Alsancak, Semih Seyyah, Vedat Ertay, Bekir Demiray, Özker Özgür ve Rumcacý Seyfullah Bey... Allahýna kadar bir disiplin... Üniforma da, kravat da þart... Kuru Çeþme Sokaðý'nda bir kadýn: Leyla... Mulla Hasan'ýn kahvesinde bir adam: Karanfilli... Bir tiyatro ustasý: Üner Ulutuð... Bir 'ölüyücü': Kör Arif... Bir ilahi üstadý: Ahmet Gürses... Noele beþ kala iþte Lefkoþa... Yýlbaþý aðaççýklarýnda sýrça toplar týngýr mýngýr... Mangal kokusu daracýk sokaklarda... Sokak Mecidiye Sokaðý... Bakkal Ýrfan... Yüzbaþý Yakup... Diþ doktoru Günay... Ve güzelliði dillere destan Güner Haným... Uyumlu ve topuklu adýmlarla geçer giderdi her gün bu sokaktan... Bir gazete: 'Akýn'... Eski, külüstür bir baský makinasý... Geceyarýsý mahalleyi ayaða kaldýrýrdý gürlemeye baþlayýnca... Geceler... Zulmetle ayrýlýk bestesi yapardý... Gece her akþamki gibi bir geceydi... Vakit geçti... Birden karanlýkta silahlar patladý... O tarafa koþtuk... O gece bir devrin bittiðini ve yeni bir devrin baþladýðýný çok sonra anladýk... Taktakale kana boyandý... Besbelli bu kýþýn ardýndan bahar olmayacaktý... Sonra kum torbalarý... Vareller... Mevziler... Ve saklandýklarý yerden çýkarýlan eski piyadeler, stenler, brenler... Çetinkaya'da bir þehit: Salahi Þevket... Kaymaklý'da Hüseyin Ruso... Ve dereyi geçip Kumsal'a çýkan Rumlar... Kim öldü, kim kaldý... Bilen yok... Gazeteye haber yetiþtirmeye çalýþýyoruz... Toz-duman arasýnda... Bir Bayraktar: Kenan Coygun... Bir Serdar: Kemal Þemi... Bir keskin niþancý: Tremeþeli... Ve bir göçmen yuvasý: Atatürk Ýlkokulu... Okullar tatil... Yakýnda daðlara çýkacaðýz... Kemanlar sustu, mermilerin melodisi vurdu Noel'in alnýna... Noel Baba yok... Þarjörlerini kuþanmýþ sakallý adamlar koþuþuyor sokaklarda... Yaðmur kokusu yok... Kan kokusu var... Tarih 31 Aralýk Sakallarý uzamýþ, pardesülü iki adam girdi gazeteden içeri Mecidiye Sokaðý'nda... -Abin nerde, dediler... Sabahleyin birkaç saatliðine uyumaya giden abimi gidip uyandýrdým... Kalkýp geldi... O iki adamla gitti... Geri dönmedi... Sarayönü karakolundaki hücreleri ben de yýllar sonra öðrendim... Onu da oraya atmýþlar... Lefkoþa Serdarý'nýn emri... Gidip görmek istedim... Kapýdan kovdular... Bu göz gözü görmeyen tozdan dumanda birbirimizi de nasýl öldüreceðimizi o gece anladým... Çocuklar tecavüze uðrayan kadýnlarýn hikayeleriyle büyüdüler... Tekke Bahçesi'ne yanyana sýralanýrken kanlý ölüler... Kocasýný nöbete yollayýp eþine tecavüz edenler de bu tarihin kirli sayfalarýnda yer aldý... Abim sabaha dek dönmedi... Öldürüp þehit diye gömmekten vazgeçtiler... 63'ün son gecesi... Gazeteyi üçümüz çýkardýk... Osman, Mehmet ve ben... Bu da son sayýsý oldu Akýn'ýn 'e Akýn'sýz baþladýk... Abim sabahleyin döndü... Günlerce öksürdü, hasta yattý... Ýki yýl sonra yeniden gazeteyi çýkardý... Zehir zemberek bir kýþtý...

3 x istence e Elvan Levent GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ Baraka imza kampanyasý baþlattý "1001 Türlü Zam 1002 Ýmza" (Mustafa Erkan) - Baraka Kültür Merkezi zamlarýn geri alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. "1001 türlü zam 1002 imza" adýyla baþlatýlan kampanya Sarayönü'nde start aldý. Halka kaðýtlar üzerinde 'Zam zam zam', 'Tüpe zam', 'Elektriðe zam', 'Sadece zam' yazýlý kaðýtlar yeni yýl hediyesi gibi daðýtýldý. Müzikler eþliðinde oyunlar oynadýlar ve dans ettiler. Vatandaþlar da bu protesto kampanyasýna büyük destek verdi. Sarayönü'nde baþlattýklarý imza kampanyasýna Büyük Han ve Arasta bölgesinde devam ettiler. 30 Aralýk'a kadar Maðusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinden de imza toplanacak. Baraka tarafýndan vatandaþlardan toplanacak olan bu imzalar yýlbaþý hediyesi olarak CTP-DP hükümetine takdim edilecek. Bir adam televizyonda konuþuyor ve þaþkýnlýk içinde, nasýl olur da kullandýðý tüm parfümeri ürünlerini 'facebook' sayfasýndaki reklamlarda gördüðünü bir türlü anlayamadýðýný söylüyordu. Evde sürekli kullandýðýnýz çay bitiyor, bir süre sonra 'facebook' sayfanýzda beliriyor içtiðiniz çayýn reklamý... Þaka gibi, deðil mi? Ama, þaka deðildi. Týpký bir arabanýn parçalarý gibi, bin parçaya bölüp, paraça parça sattýlar bize dair ne varsa, desek, yeriydi herhalde. Düþüncelerimizi devlete sattýlarsa, sevdiðimiz her þeyin adýný da üretici firmalara... Kurabiye hastasýsýnýz, kepek þampuaný kullanýyorsunuz, vitamin takviyesine ihtiyacýnýz var ve sürekli yeni mobilyalar satýn alýyorsunuz... Ve nedense bütün bunlarýn reklamý da mütemadiyen 'facebook' sayfanýzda beliriyor. Çünkü 'facebook' birçok maðazayla bir anlaþma yapmýþ... Maðazalar müþterilerin kredi kartý bilgilerini veriyorlar 'facebook'a... Bu bilgilerden, kimin nerede ne satýn aldýðý görülüyor zaten... 'Facebook' da, ürünlerin reklamýný kiþilerin kullandýklarý ürünler doðrultusunda yapýyor. Bundan, herkese büyük bir iyilik yaptýklarý havasýyla bahsediyorlar 'facebook' yetkilileri. Ancak ýsrarla da kiþilerin isimlerinin gizli tutulduðunu, kimsenin kiþisel bilgilerinin kötü amaçla kullanýlmadýðýný tekrarlýyorlar... Sadece ürünleri iyi pazarlama konusunda bu taktik çok iþe yarýyormuþ... Herþey tüketim için, herkes tüketim uðruna... Ne dersiniz, o kadar zeki olsaydýk bu 'að'a düþer miydik? Bunun zekayla bir ilgisi olmadýðýný düþünenler de vardý, sadece bir tür 'zyýflýk', diyorlardý. Zayýflýk... Kullan at. Kullan at. Tüketmeden duramýyoruz ve tüketirken tükenmek umurumuzda deðil. Amerikalý yazar, Jonathan Franzen örneðin, 'facebook'taki 'like' yani, 'beðen' seçeneðinin yaþadýðýmýz zamanýn ticaret kültüründe akla gelebilecek her anlamda 'sevgi'nin yerine geçtiðini söylüyor. 'Beðen' seçeneðini tuþluyorsunuz ve sevginizi açýk bir þekilde ilan etmiþ oluyorsunuz. Aslýnda devasa dijital bir belleðe kazýyorsunuz sevdiðiniz ne varsa. Filmler, þarkýlar, sözler, yemekler, fotoðraflar, kiþiler, gülüþler, bakýþlar... Ve bir gün bu kimsenin elle tutamadýðý kocaman 'sevgi'nin aleyhinizde delil olarak kullanýlabileceði aklýnýzýn ucundan bile geçmiyor. Geçse de, bana kalýrsa, pek bir kimse umursamýyor bunu, çünkü sanal da olsa 'tatmin' duygusu diðer herþeyin önüne geçmiþ durumda ki, bunun gerçek hayattaki tatminsizlikten kaynaklandýðý oldukça açýk zaten. Öte yandan, 'beðenilmek' uðruna kiþinin giremeyeceði kýlýk, takamayacaðý maske kalmamýþsa eðer... Dahasý, tüm hayatýný 'beðenilmek' odaklý yaþýyorsa, bunun kiþinin olduðu gibi sevilme ümidini tamamen yitirmiþ olduðu anlamýna geldiðinden kuþku duymuyor Franzen. Yani bir anlamda sosyal paylaþým sitelerinin müptelasý olanlarýn aslýnda acýnacak durumda olduklarýndan bahsediyor. Feci bir 'að'a düþtük ve bu aðda, hem kendimizi, hem de baþkalarýný kandýrýp duruyoruz kýsacasý. Uyuþturucunun teknolojik hallerindeyiz. Her gün bir serap görüyor ve onun gerçek olduðuna inanýyoruz. Ne kadar iyi kalpli, ne kadar akýllý, güzel, yetenekli, baþarýlý, eðlenceli... Ne büyük bir devrimci, en büyük isyankar, haksýzlýðýn en önde gelen savunucusu olduðumuz, her gün birkaç tuþa basarak kanýtladýðýmýz kahramanlýðýmýz, muhtemelen yaþadýðýmýz çaðda kendi kendimize söylediðimiz en büyük yalandý. Evet, bizi aldýlar, düþüncelerimize, ihtiyaçlarýmýza, beðendiklerimize göre ayýrýp parçaladýlar ve bir arabanýn parçalarý gibi, bütün bunlarý kime gerekiyorsa, ona sattýlar. Bu da bizim hiç görmediðimiz mutluluk için ödediðimiz bedel oldu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gelsin de AB'ciler hýyar nasýlmýþ görsün Küçük olsun diyerek kafayý yormasýnlar Çarþýdan al buzluða koy iki misli büyüsün Mucizenin hasýný burada tanýsýnlar Kalay ÞARAP MAHZENDE YILLANIR, DOLARLAR AYAKKABI KUTUSUNDA AKP Hükümeti'nin iþine geldi Gülen Cemaati ile birlikte karþýtlarýný komplolarla, üretilmiþ delillerle, akla mantýða sýðmayan abuk subuk iddianamelerle tutuklayýp hapse týktý. Allah'ýn iþine bak, þimdi iki taraf ters düþtü ve düþman oluverdi kardeþ olan Müslümanlar. Ýki taraf iktidar paylaþýmýnda anlaþamayýnca, ortaya saçýlýverdi kirli çamaþýrlar. Ne ki bekletmiþler kirli çamaþýrlarý besbelli Neden acaba? Þarap mahzende, dolarlar ayakkabý kutusunda yýllanýr diye mi? Kirli çamaþýrlar yýllandýkça daha hoþ kokar diye mi yoksa? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÝM ÇIKACAK? Yolsuzluk, rüþvet operasyonu Türkiye'yi sarstý. Her taraf darma duman... Bu toz duman sonucunda neler çýkacak göreceðiz... Yolsuzluk ve rüþvet operasyonunu yapan polis müdürleri görevden alýndý... Valiler oradan oraya atanýyor, görevden alýnýyor... Bu hareketler demokratik ülkelerde olduðunda deðil, görev yapan polislerin görevlerinden alýnmalarý, hükümetteyse olay hükümet olduðu gibi istifa eder... Türkiye'de piþkinlik diz boyu... Bu hareketler kendilerine birþey kazandýrýr mý? Mümkün deðil... Ayyuka çýktý yapýlanlar... Ergenekon, Balyoz maskaralýklarýyla gazetecileri, yazarlarý çizerleri, aydýnlarý tutuklayanlar "Demokratik hukuk devletine" güvenebilirsiniz diyorlardý... Ýçeriye attýklarý kiþileri çetecilikle, darbecilikle suçluyorlardý. Þimdi ayný savcýnýn yürüttüðü operasyonlarý yapanlara çeteler, darbeciler deniyor ve kökünün dýþarýda olduðu vurgulanýyor. Televizyonda telefon konuþmalarýný izliyordum... Birisi "yeþiller"den söz ediyordu... Aklýma 2000 yýlý casusluk komplosu sýrasýnda tutuklanmamýz geldi. Sorgucu kiþi, -Yeþillerden naber hocam, diye bir soru sormuþtu... Aklýma bizim yeþilciler geldi... Nerdendir bilemem ama bir dönem Kuþ-Kor Baþkaný olan Alev Ören'i hatýrladým. -Ben yeþilcilerle pek ilgim yok ama Kuþ- Kor Baþkaný Alev Ören'i tanýyorum, dedim. Sorgucu benim alay ettiðimi sandý. -Bizimle dalga geçme hocam, dolarlardan söz ediyorum ben, demiþti... Gezi olaylarýnda gençler, aileler TOMA'larla, çevik birliklerle, jandarmalarla sakat býrakýldý, öldürüldü... Tutuklanýp hapse atýlanlar oldu... Darbeciler diyerek haklarýnda yeni davalar açýlanlar var... Bunlarý yapanlara Tayyip Erdoðan alkýþ tuttu, övgüler düzdü ve birer maaþ ikramiye daðýttý. Diktatörlere bakýldýðýnda belli özellikleri aynýdýr... Tek adam düþüncesiyle hareket ederler... Eleþtirilere hiç tahammülleri yoktur. Elde ettikleri koltuklarý ölene kadar býrakmaz istemezler... Ýþte Hitler, iþte Franko... Stalin de tabii ki. Tayyip ilk seçiminden beri kendisini eleþtirenlere karþý tavýr alýyor... Onlarý analarýna yolluyor... Tutuklatýyor, baþka yerlere sürdürüyor. Geçtiðimiz yýllarda Kýbrýs'a geldiðinde polislerin, askerlerin, çevik birliðin sivillerle Tayyip Erdoðan'ýn bilhassa yollarda göz göze gelmemesi için nasýl emniyet tedbirleri aldýðýný unutmadýk. Pankart açmýþ diye KTHY binasý önünde duranlara saldýran polislerin yaptýklarýný da biliyoruz. Polis devletleri böyledir. Sizi ömür boyu veya uzun yýllar koltukta tutsun diye besledikleriniz bir gün baþýnýzý yiyebilirler... Yeniçeriler gibi el üstünde tutulan polisler bile dayanamadýlar anlaþýlan yapýlanlara.. Bir iþaretle yönetenleri deðiþtirme mekanizmasýný çalýþtýrdýlar... Tayyip direniyor hala... Bu savaþý Tayyip kazanýrsa muhaliflerinin anasýný aðlatacak... Kaybederse, bunu hissettiði anda Türkiye'yi terk edecek. Bu toz dumandan kim çýkacak? GAZETECÝLER YENÝ YIL RESEPSÝYONUNDA BULUÞTU Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin (KTGB) düzenlediði yeni yýl resepsiyonu önceki akþam birlik lokalinde yapýldý. Gazeteciler resepsiyonda sohbet etme, hasret giderme fýrsatý bularak yoðun tempolu çalýþmalarýndan kýsa süreliðine de olsa uzaklaþtý. Gazeteciler Birliði'nden verilen bilgiye göre, resepsiyonda konuþan Gazeteciler Birliði Baþkaný Hüseyin Güven, 2014 yýlýnýn basýn özgürlüðünün daha çok uygulandýðý bir yýl olmasý dileðinde bulundu. Hüseyin Güven, 2013'ün önemli deðerleri kaybettikleri üzücü ve zor bir yýl olduðunu ifade ederek, basýnýn duayen isimleri Bener Hakký Hakeri, Bilbay Eminoðlu, Özer Hatay ve Halil Kaymaklýlý'yý 2013'te art arda kaybettiklerini anýmsattý. Gazeteciler Birliði'nin sosyal etkinlikler yaparak, gazetecileri bir araya getirmek için KORKMAZHAN: CTP UBP'YÝ ARATMIYOR Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan CTP/BG- DP/UG koalisyon hükümetinin uygulamalarýný eleþtirerek, zamlarýn otomatiðe baðlandýðýný iddia etti. Korkmazhan yaptýðý yazýlý açýklamada, "UBP hükümetten fiilen gitmiþtir. Ancak CTP-DP hükümeti uyguladýðý halk düþmaný politikalarla UBP hükümetini aratmamaktadýr" dedi. Kýbrýs'ýn kuzeyinde baþta akaryakýt olmak üzere her þeyin zamlandýðýný ve zamlarýn devam ettiðini ifade eden Abdullah Korkmazhan, "CTP-DP hükümeti topluma zulüm etmekte, katmerli soygun yapmaktadýr" iddiasýnda bulundu "ÜLKE YANGIN YERÝ" Korkamazhan açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "CTP-DP hükümeti uyguladýðý aðýr vergi ve zamlarla ülkeyi yangýn yerine çevirdi. Çalýþan, dar gelirli, asgari ücretli, köylü, hayvancý ve üretici ay sonunu getirebilmek gayret gösterdiðini vurgulayan Güven, basýn mensuplarýndan böylesi etkinliklere daha çok katýlmalarýný istedi. için kýlý kýrk yarýyor. Otomatik zam politikasý ile hayatý sürekli pahalýlaþtýran CTP-DP hükümeti halkýn büyük bir kesimini açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamaya mahkum etti." "MECLÝSTE TEMSÝL EDÝLEN PARTÝLERÝN TÜMÜ AYNI" Birçok otel, casino, þirket ve þahsýn zarar beyan ederek vergi ödemediðini iddia eden ve bunun kabul edilemez olduðunu söyleyen Korkmazhan,"Birçok iþadamýnýn vergi ve KDV borçlarýnýn CTP-DP hükümeti tarafýndan silindiði, AKP yanlýsý birçok otel, casino ve þirketin zarar beyan ederek vergi ödemediði doðru mu?" diye sordu. "Mecliste temsil edilen partilerin tümü de aynýdýr. CTP-DP hükümeti bunun göstergesidir" diyen Abdullah Korkmazhan þöyle devam etti: "Kýbrýslý Türk toplumu AKP hükümetinin iþbirlikçisi olan düzen partilerine verdiði destekle kendi kendisini cezalandýrdýðýnýn farkýna varmalý, bu destekten vazgeçmelidir." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent HIYAR AKP kurmaylarýna göre, beslemeler, nankörler ve katýrlar cumhuriyeti olan KKTC... Dünyada eþi görülmemiþ bir mucizeye daha imza attý! Hýyar mucizesi! Öyle bir mucize ki... Bilim dünyasýný altüst etmesi iþten bile deðil! Dün Afrika'nýn manþetindeydi... Sevgili Önder Konuloðlu hýyar almýþ çarþýdan. Tazecik cm ya var ya yokmuþ... Yani AB standartlarýna tam uyumlu. Götürüp buzluða koyduðu hýyarý birkaç gün sonra kullanmak isteyince bir de ne görsün... Tanýyamamýþ nerdeyse... Serpilip büyümüþ o cm'lik hýyarcýk! Dayanamamýþ, metro ile ölçmüþ boyunu cm! Birkaç gün daha buzlukta kalsa... Nurtopu gibi bir hýyarcýðý daha olurdu Konuloðlu'nun! Bundan bir süre önce, domatesteki þekil bozukluklarý konusunda, ilgili daire müdürünün bir açýklamasý geldi aklýma. Hatýrladýðým kadarýyla o gibi þekil bozukluklarýnýn herhangi bir zirai ilâç ya da hormondan deðil, ürünün yetersiz beslenmesinden kaynaklandýðýný açýklamýþtý sayýn yetkili. Ve böylece zirai ilâç ve hormon kullanýmý da o açýklama ile aklanmýþtý tabii! Önder Konuloðlu'nun önceki gün "Afrika"ya getirdiði mucize hýyarýn resmine baktým gazetede. Hiçbir þekil bozukluðu yoktu. Tam aksine... Usta bir ressamýn fýrçasýndan... Bir heykeltraþýn yontusundan... Hatta daha da ileri giderek diyebilirim ki... Çok usta bir sünnetçinin elinden çýkmýþ kadar düzgün ve muntazamdý! Sayýn tarým yetkilisinin domates açýklamasýndan hareket edecek olursak... Belli ki dalýnda yeterli derecede beslenmiþ... Önder Konuloðlu'nun buzluðunda da, birkaç gün içinde serpilip büyüyerek 24 santime ulaþmýþtý! Devlet Laboratuvarýnýn her türlü modern teknoloji ile donatýldýðýný, gerekli denetim ve tahlillerin sürekli yapýldýðýný ve halkýmýzýn her türlü ürünü güvenle tüketebileceðini açýklayan yetkililer, santim boyunda bir hýyarýn, buzlukta bekletildiði birkaç gün içinde, iki misli büyüyerek nasýl 24 santime ulaþtýðýný da açýklarlarsa, halk da mucizevi hýyarýn sýrrýný öðrenerek rahatlamýþ olur! Usulsüz ilâç ve hormon kullanýlmasý sözkonusu deðilse... Acaba diyorum, sevgili Önder Konuloðlu'nun buzluðu, 12 santimlik bir hýyarý birkaç gün içinde büyütüp 24 santim yapan bir teknolojinin ürünü müdür?! Eðer öyle buzluklar varsa, sayýn yetkililer bunu da açýklasýnlar da, herkes aldýðý ya da alacaðý buzluðun marifetlerini öðrenmiþ olsun! Olmadý, týpký domatesteki þekil bozukluklarý gibi, "buzlukta hýyarýn boyunun uzamasý normaldir" desinler! Herkes de bilsin yiyeceði hýyarý! Olsun bitsin!

5 5 22 Aralýk 2013 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars CTP ile UBP'yi benzetmeye çalýþanlara çok gülüyorum. Hiç benzemiyorlar ki Biri enine büyüyor, diðeri boyuna. BU KAZIÐI YEDÝK SAYILIR... MÝÞ-MIÞLAR * Ersin Tatar, bütçe konuþmasýnda "Baþbakan yardýmcýsý ortalarda yok" eleþtirisi yapmýþ. - Baþbakan yardýmcýsýna ihtiyaç yok zaten. Usulen Etiket için! * Baþkentliler yollarýn bozukluðundan yakýnýyormuþ. - Ah gardaþ ah Sen gel bir de Maðusa'daki yollarý gör da haline þükret! * TDP Baþkaný Özyiðit "CTP'nin UBP'den ne farký kaldý?" diye sormuþ. - CTP ile UBP'yi mukayese etmekten vazgeçin artýk CTP UBP'yi çoktan solladý. UBP, bizi zamladýðýnda biraz olsun yüzü gýzarýr "bardon Amet" olsun derdi. Oysa CTP zamladýðýnda, hýrsýný alamayýp "daha dur bitmedi goyacaðým maliyetin altýndayýz" diyor. * Hristofyas'ýn tam bir düzine korumasý varmýþ. - E hani sevilen bir liderdi! * Meclis Baþkaný Siber, hedeflerinin "halkýn yaþam kalitesini yükseltmek" olduðunu söylemiþ - Allah razý olsun Soðuk günlerde odun veya kömür daðýtýrlarsa çok memnun oluruz. * Köpek vuran adam tutuklanmýþ. - Heyyyyyy Neler oluyor Vuracak av bulamýyorsanýz, köpeklerin günahý ne? Ýnsaf. * Güney'de giderler % 21 azaltýlmýþ. - Bizde kemer sýkmaya gerek yok Beyaz ekmek yemeye devam!.. * Önder Konuloðlu, buzdolabýnda büyüyen hýyarý metro ile ölçmüþ. - Metroya ne gerek vardý... Hýyar dediðin parmak ve karýþ ile ölçülür Ben hýyar boyunun cm ile söylendiðini hiç duymadým. 1 garýþ 4 barmak der genlikle adamlar. Lafýn geliþi yani. Baþbakan Yorgancýoðlu toplamda 15 kuruþ artýþ oldu diyor. Der tabii... Guruþa gurþun attýðýmýzý nerden bilsin... Bu insafsýz ve zalim hükümetin bize attýðý kazýðý çýkarmak için Yani Elektrik zammýný geri aldýrmak için Sendikalarýmýz Olanca güçleri ile... Ve çok yoðun bir þekilde Adeta 7X24 cansiperane çalýþýyorlar Dün yine eylem vardý. Amme Memurlarý Sendikasý, baþlarýnda Kaptan larý, zamcý hükümeti protesto için sokaktaydý. Bayraklarla Türkülerle Düdüklerle... Pankartlarla yürüdüler Ve gidip meclisin kapýsýna dayandýlar Ýþte Hesap sorma vakti gelmiþti nihayet. Aaaa O da ne Protesto etmeye, hesap sormaya geldikleri baþbakan, meclisten çýkmýþ, yanlarýna koþmuþtu. Ne yapacaklarýný bilemediler Hele baþbakan konuþmaya baþlayýnca iyiden iyiye þaþtýlar... Arkadaþlar sakin olun dedi baþbakan Arkasýndan müjdeli haberler verdi. 15 gün sonra, yani Ocak ayýnda size asgari ücreti de artýracam dedi Size hayat pahalýlýðý da verecem Bir acayip vaziyet oluþmuþtu! Protesto için gelmiþlerdi ama, bu müjdelerden sonra, baþbakaný alkýþlamamak için güç tuttular kendilerini. Madem bu döviz artar, bu benzin fiyatlarý artacak arkadaþlar Yani ilk defa zam görmüþ yeni gelin gibi durmayýn, bakmayýn öyle dedi baþbakan. Eylemciler kafa salladý. Tüp gaza zam yapan da biz deðiliz Þirketlerdir. Vallahi billahi bize tüp baþýna 50 kuruþ bile kalmaz, arzu ederseniz fedakarlýk yapar, onu da almayýz dedi baþbakan. Sevgili arkadaþlar, hazýr buluþmuþken bir þey daha söyleyim size. Biz bu elektriði hala maliyetin altýnda satarýk, bunu da böyle bilin BÖYLE BÝR ANDI ve hazýrlýklý olun yani Eylemcilerin caný sýkýlmýþtý ama, adam haklýydý!.. Doðru, açýk ve samimi konuþuyordu. Baþbakan son olarak katýlýmcý arkadaþlara teþekkür eder, baþarýlar dilerim diyerek meclise geri döndü. Ve böylelikle, zamlarý geri aldýrmak için yapýlan bir eylem daha sona erdi! Katýlýmcý arkadaþlar yavaþ yavaþ daðýlýrken, hepsinin kafasýndan ayný düþünce vardý: Biz bu kazýðý sonuna kadar yedik sayýlýr. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 GÜNLÜK GÜNLÜK "GÜLEN OPERASYONUN TAM ARKASINDA" 6'ncý Halk Konseyi Toplantýsý düzenlendi Toplantýya 60'a yakýn, kurum, kuruluþ, sendika ve sivil toplum örgütünün temsilcileri katýldý Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Rum tarafýnýn tanýnmýþlýðý ve Avrupa Birliði (AB) üyeliðini haksýz ve tek yanlý þekilde kullandýðýný vurguladý. Rum tarafýnýn bir anlaþmaya ihtiyacý olmadýðýný kaydeden Eroðlu, "Rumlarýn masada bulunmasýnýn tek nedeni kendilerini dünyaya kaçan taraf deðilmiþ gibi göstermek, ayný zamanda Kýbrýs Türk tarafý olarak bizi statükoya mahkum etmektir" dedi. Eroðlu, Rumlarýn müzakere masasýndan kaçmakla suçlanmamak için ayak sürüme politikasý güderek müzakerelerin devam ettiði izlenimi verdiðini ifade etti, bunun Kýbrýslý Türklerin önündeki en önemli engellerden biri olduðuna dikkat çekti. HALK KONSEYÝ KKTC Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan dün 6'ncý Halk Konseyi toplantýsý düzenlendi. Sayýþtay Baþkanlýðý salonunda dün saat 14.00'te baþlayan toplantýya 60'a yakýn, kurum, kuruluþ, sendika ve sivil toplum örgütünün temsilcileri katýldý. Eroðlu'na Halk Konseyi toplantýsýnda Müsteþarý Hasan Güngör ile Özel Temsilcisi ve Sözcüsü Osman Ertuð eþlik etti. Toplantýnýn sadece bir kýsmý basýna açýk Ahmet Þýk ve Nedim Þener Kanal D'de 32. Gün programýnda gündeme iliþkin sorularýný yanýtladý. Nedim Þener þöyle konuþtu: "Bize operasyonu yapan isim þu anda hükümete operasyon yapan ekibin baþýnda. 20 yýldan beri polis akademisi cemaatin elinde. Kazýmak kolay deðil. Görevden almalar cemaat mensuplarýný temizlemeye yeterli deðil. Adaleti kirleten ellerle, adalet getiremezler." Ahmet Þýk ise þunlarý söyledi: "Fethullah Gülen operasyonun tam arkasýnda. Bu savaþtaki taraflardan biri olan Savcý Zekeriya Öz'e birileri kahraman diyor ama bence sahte kahraman. Bu kavga kirli ellerin güç kavgasý. Bizim adýmýzý anarak 'bunlara da haksýzlýk yapýldý' demelerine midem bulanýyor. Nihai hedefin Tayyip Erdoðan olduðunu düþünüyorum. Devamý gelecektir. Bizim davamýz seçimin 1 gün sonrasýna ertelendi. Mahkeme seçimlerde kazanan tarafa göre bir karar verecek. Yaraya neþter vuracak el temiz deðil." ÝÞÝN ÖZETÝ gerçekleþti. Eroðlu burada yaptýðý konuþmada Kýbrýs sorununda gelinen son noktayý deðerlendirerek müzakerelerde çok kritik bir safhaya gelindiðini söyledi, "Bu kritik aþamada bir araya gelmemizin elzem olduðunu düþünerek sizleri Halk Konseyini toplantýsýna çaðýrdým" dedi. Anastasiades'i yerdi, Eroðlu'nu övdü Talat: Sezar'ýn hakký Sezar'a 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat katýldýðý bir TV programýnda çeþitli konularý deðerlendirdi. Mehmet Ali Talat'ýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, Talat, Anastasiades'in ortak metinle zeminin yeniden düzenleneceði izlenimi yarattýðýný ve dünyayý ikna ettiðini anlattý. Kasulides'in "Talat olsaydý bu metne ihtiyaç olmayacaktý" gibi bir ifade kullandýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine Talat, Rum tarafýnýn ne zaman kimi yereceðinin ya da kutsayacaðýnýn bilinmediðini söyleyerek, kendi döneminde de kendisi hakkýnda çok þeyler söylediðini, hatta 'Denktaþlaþtýðý' yönünde suçlamalarda dahi bulunulduðunu hatýrlattý. Talat, egemenlik konusunun deðil, ancak uygulamasýnýn tartýþýlmasý gerektiði üzerinde durarak boþuna zaman harcandýðýný, havanda su dövüldüðünü savundu. Tek egemenlik konusunun BM Güvenlik Konseyi kararlarýyla, Gali Fikirleriyle ve Kýbrýs Türk halkýnýn büyük bir çoðunlukla onayladýðý Annan Planý'yla baðlandýðýný anlatan Talat, gerisinin abesle iþtigal olduðunu ileri sürdü. Bugün varýlacak bir anlaþmanýn 1963'ten çok farklý olacaðýna dikkat çeken Talat, 60'lý yýllarda iki bölgelilik olmadýðýný hatýrlattý. Baþka bir soru üzerine çapraz oy sayesinde fanatiklerin etkili olamayacaklarýný söyleyen Talat, bu çevrelerin de politikalarýný gözden geçireceklerini, aksi halde dikiþ tutturamayacaklarýný kaydetti. BIRAKILAN YER Eroðlu'nun býrakýlan yerden devam edeceðini söylediðini hatýrlatan Talat, ancak nasýl devam edileceðinin önemli olduðunu ve ayný hýzla, ayný vizyonla devam etmenin önemine deðindi. Talat, Eroðlu'nun böyle yapmadýðýný, örneðin çapraz oy tartýþmasýnýn bir yýl sürdüðünü ve halen sonuçlanmýþ da olmadýðýný savundu. "SEZAR'IN HAKKI SEZAR'A" Cumhurbaþkaný Eroðlu'na yönelik son zamanlarda niye temkinli eleþtiriler getirdiðinin sorulmasý üzerine Talat, bunun doðru olduðunu, çünkü ayak sürüyen tarafýn Anastasiadis olduðunun görüldüðünü söyledi ve "Sezar'ýn hakký Sezar'a verilmeli" dedi. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! 1001 GECE MASALLARI Baraka Kültür Merkezi "1001 türlü zam, 1002 imza" adýyla zamlara karþý bir imza kampanyasý baþlatmýþ gece masallarýnýn son versiyonu bu olmalý... Ýþin içinde dev de var mý acaba? BÝLMEYEN MÝ KALDI? Sýk sýk duyuyoruz bugünlerde... CTP UBP'yi aratmýyormuþ! Kabul edin ki, bu konuda ikiye ayrýlýrýz... Bunun hep böyle olduðunu bilenler ve bunu þimdi anlayanlar! SEZAR'IN HAKKI Anastasiadis'i yeren Talat, Eroðlu'nu da övdü. Doðrusu Talat'tan ilk kez Eroðlu ile ilgili böyle bir söz duyduk. "Sezar'ýn hakký Sezar'a verilmeli" dedi... HARAMÝLER Fethullah Gülen Amerika'dan Erdoðan'a beddua yaðdýrmaya baþladý. "Allah haramilik yapanlarýn evlerine ateþler salsýn" diyor. Ya o haramilerin Ali Baba'sý ne olacak? Týrnak... "Baþbakan, 'abartýldý' diyerek, kendini halkýn algýsý ve rahatsýzlýðýnýn tamamen dýþýna çýkararak, bu rahatsýzlýðý küçümsüyor." Aysu Basri AKTER (Gazete 360) "Kim ne derse desin, suskun toplum olmakla hiçbir sorun aþýlmaz, aþýlamaz. Bu ülkede yapýlan ya da yapýlmayan her türlü iþin adresi vardýr. Bütün mesele hem doðru adresi bulmak hem de doðru tepkiyi ortaya koyabilmektir." Hasan HASTÜRER (Kýbrýs) " 'Tam geldik' diye düþünüyordum ki, bizim kimi 'sosyalist'lerin hala umut baðladýklarý ve Kýbrýs sorununun çözümünü tamamen teslim ettikleri AKP kurmaylarý ile Hoca Efendi'nin cemaati arasýnda bir süre önce çekilen kýlýçlar, þakýrtýlar arasýnda bir savaþa terk etmiþ durumda hal-i endamýný... Ne diyelim? Kýbrýs sorununda çözüm iradesini bir türlü eline alamayan 'beslemelerin' kaderi mi nedir? Buna da yakalanacaktýk!.." Halil PAÞA (Havadis) Günün Kahramaný TAHÝR GÖKÇEBEL AKM'DE TÖREN - Þehitler, "21-25 Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý" nedeniyle dün çeþitli törenlerle anýlýyor. Lefkoþa'da ilk Þehitler Abidesi önünde ve ardýndan da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ayrý ayrý anma töreni düzenlendi. AKM'deki tören saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Törene, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Türkiye Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça,, bakanlar, askeri erkan ve diðer yetkililer katýldý. Türkiye'deki olaylarýn nasýl sonuçlanacaðý henüz kestirilemediði için siyasi partilerimizle örgütlerimiz bunlarý deðerlendirmekten kaçýnýrken, KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel konuþtu... Bu olaylarý yakýndan takip ettiklerini söyleyen Gökçebel, "Bu olay Türkiye'nin kontrolü altýndaki Kuzey Kýbrýs'ta kaynaklarýn nereye gittiðini vatandaþa da açýkça anlatmýþtýr... Özelleþtirme ile Kýbrýs Türk toplumuna ait kurumlarýn kimlere peþkeþ çekildiði görülmüþtür" dedi. Bunun böyle olduðunu artýk hepimiz de anladýðýmýz halde neden susuyoruz? Þimdi konuþma zamaný deðil mi?

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA"

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN AVRUPA- AFRÝKA DP'de Bengü Þonya kolay lokma olmadýðýný ispat etti ve Denktaþ geri adým attý. CTP ise kavgasýz gürültüsüz oybirliðiyle Kutlay Erk'i genel sekreter seçti. Et ve týrnak gibiyiz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı