TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent."

Transkript

1 Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý 21 ARALIK 1963 l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BU KAZIÐI YEDÝK SAYILIR... KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ HIYAR... Erdoðan Baybars Ali Osman Elvan Levent Mehmet Levent Afrika dan Mektup Kýbrýs'ta Kýbrýs'ta bizi bizi de de derinden derinden etkileyecek etkileyecek olan olan iliþkiler... iliþkiler... Rüþvet ve yolsuzluk operasyonuyla Türk-ABD gerginliði iyice týrmandý... Erdoðan'ýn operasyonun arkasýnda ABD'yi iþaret etmesine Amerika'dan hemen yanýt geldi... ABD Büyükelçisi "Operasyonla ilgimiz yok" deyince AKP de geri adým attý... Pimi çektiler n Samsun'da konuþan Erdoðan ABD Büyükelçisi Ricciardone'yi hedef alarak þöyle dedi: Büyükelçiler bazý provokatif eylemlerin içerisine giriyorlar. Ben onlara da Samsun'dan sesleniyorum, iþinizi yapýn. Eðer görev alanýnýzýn dýþýna çýkarsanýz, bu hükümetlerinizin yetki alanýnda olduðu yere kadar gider. Biz sizleri ülkemizde tutmaya da mecbur deðiliz... n ABD Büyükelçisinin 17 Aralýk'ta AB büyükelçileri ile yaptýðý toplantýda, "Halkbank'ýn Ýran'la iliþkilerinin kesilmesini istedik, dinlemediler... Bir imparatorluðun çöküþünü izliyorsunuz" dediði ileri sürülmüþtü... n Büyükelçinin bu sözleri yalanlamasýndan sonra TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada "ABD Büyükelçisi'nin açýklamasýný yeterli buluyoruz. Bu aþamada bakanlýða çaðrýlmasýna yönelik bir plan söz konusu deðil" denildi... l 15. sayfada Tahir Gökçebel n 3. sayfada Noel Baba'yla zam protestosu 1001 türlü zam, 1002 imza Bugün gazetemizle birlikte Türkiye'deki operasyon Kýbrýs'ta da kaynaklarýn nereye gittiðini gösterdi... n 2. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... HAKAN ÞÜKÜR'ÜN KAFA GOLÜ OFSAYT SAYILIRSA... "Devlet içinde devlet" diyor Erdoðan... Ve kimse de, bizim buradan çýkýp kendisine sormuyor: -O halde bizi idare eden devlet hangisi? Bu paketi bize hazýrlayan kim? Kiminle muhatabýz? Suyu getirecek olan... Anastasiadis'e son cevabý verecek olan... Maaþlarýmýzý ödeyecek olan... Kim? Hangi devlet? Devlet içindeki devlet mi, devlet dýþýndaki devlet mi? Et ve týrnak gibi olduðumuza göre, bunu bilmek bizim de hakkýmýz deðil mi? Þaþýrmayalým... Yanlýþ kapý çalmayalým... Hele de Erdoðan'ýn dediði gibi, devlet içinde devlet bir çeteyse, pusuya düþmeyelim ansýzýn... Oyuna gelmeyelim! * Devlet içinde devlet demek yýldýr iktidarda da nasýl farketmedi... Üstelik tüm Ergenekon'u yere serdi!.. Çeteleri çökertti!.. Da devleti içten fethedenleri mi sezmedi? Bunca yýllýk Hocaefendi'nin sevgili öðrencisi... Hoca'sýný þimdi çetebaþý mý ilan etti? Ya Hocaefendi? Oturup kalkýp beddua yaðdýrýyor ona Pensilvanya'daki köþesinden... "Sizi gidi haramiler sizi... Yetimin hakký yenir mi? Evinize ateþler düþsün" diyor... * Ta Kýrgýzistan'dan bize "Beslemeler" diye seslenmiþti! Beslemelerin kim olduðunu iþte gördük biz de þimdi... Zavallý Kýbrýstürkü! Evinde bir para sayma makinasý bile yok ki... "Dýþ mihraklar" diyor... Dýþ mihraklar yapmýþ bu iþi... Soruyorlar ona: -O paracýklarý o ayakkabý kutularýna dýþ mihraklar mý koydu? Amerikan elçisini kovuyor... "Sen iþini yap" diye kükrüyor... Biz ne diyelim? Senin buradaki elçinin burnunu sokmadýðý iþimiz kalmadý... Ve þimdiye kadar aramýzdan hiç kimse çýkýp da "Sen iþini yap" demedi ona... "Seni buradan atarým ha..." demedi... Sen bize nankörlük basýyorsun da, sen çok mu vefalýsýn? Amerika seni Fethullah efendi ile besleyip büyüttü... Hatta baþbakan olmadan bile baþbakan ilan etti Beyaz Saray'da... O kadar vefasýz olma! 'Beslemeler' gibi nankörlük etme! * Bak, bu kara gününde bile kimse bizim burada laf etmiyor sana... Hatta o devlet içindeki devleti bertaraf edip bu meydan savaþýndan muzaffer çýkman için gizli dua edenler var senin için... Gizli gizliyse de aldýrma... Halden anla... Savaþ bitmedi henüz... Senin kazanacaðýndan emin deðiller... Hele bir tünelin ucunda ýþýk görünsün... Hakan Þükür'ün kafa golünün ofsayt olduðu anlaþýlsýn... O zaman gör müritlerini burada! CTP GENÇLERÝ "UMUT ATEÞÝ" YAKTI - Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler Gençlik Örgütü Girne Ýlçesi, önceki akþam Girne Barýþ Parký'nda "Umut Ateþi" yaktý. CTP/BG'den yapýlan açýklamaya göre, Girne Ýlçe Baþkaný Erkan Eminaða ve Girne Milletvekillerinden Ömer Kalyoncu da gençlerin etkinliðine katýldý. Gecenin açýlýþýnda kýsa bir konuþma yapan CTP/BG Gençlik Örgütü Girne Ýlçe Baþkaný ÞehanTomgüsehan, her geçen gün artan göç sayýsý ve Kýbrýslý Türklere dayatýlan ekonomik paketler sebebiyle Kýbrýs Sorununun çözümünün ne kadar elzem olduðunu bir kez daha gördüklerini söyledi. Bugün gelinen noktada "artýk çözülmezse çözülmez, biz önümüze bakacaðýz" gibi söylemlerle barýþ umutlarýnýn baltalanmak istendiðini savunan Tomgüsehan, buna izin vermeyeceklerini söyledi. Rüþvet ve yolsuzluk operasyonu Gökçebel: Takipçisiyiz Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel, "Türkiye'de yapýlan yolsuzluk operasyonunun yakýn takipçisiyiz" dedi. Tahir Gökçebel yaptýðý yazýlý açýklamada, soruþturmayla ilgili sürecin ayrýntýlarýna iþaret edip milyonlarca liranýn rüþvet ve yolsuzluklara gittiðini savunarak, "Bu olay Türkiye'nin kontrolü altýndaki Kuzey Kýbrýs'ta kaynaklarýn nereye gittiðini vatandaþa da açýkça anlatmýþtýr. Özelleþtirme ile Kýbrýs Türk Toplumuna ait kurumlarýnýn kimlere peþkeþ çekildiði görülmüþtür. Ýktidardakilere ayrýcalýklar ve lüks hayat saðlayan, halkýn ise nitelikli kamusal saðlýk, eðitim, hizmet hakkýný ortadan kaldýran bu rejimde kaynaklarýn nereye gittiðini açýkça göstermiþtir" ifadelerini kullandý Türkiye'de yaþanan rüþvet ve yolsuzluk skandallarýnýn net mesajlar verdiðini savunan Tahir Gökçebel, "Kayýt dýþýnýn %65'lerde olduðu, ekonomik deðerlerin yandaþ þirketlere devredildiði, vergilerin ayrýcalýklý zenginlerden alýnamadýðý, kamusal hizmetlerin ortadan kaldýrýldýðý bu hýrsýz sisteminin korunduðu ortadadýr" dedi. Gökçebel, halkýn zamlardan dolayý yaþayamayacak duruma geldiðini, açlýk sýnýrý altýnda kötü yaþam koþullarýna itildiðini, para ve kaynak yok diyerek kandýrýldýðýný iddia etti. Tahir Gökçebel, "CTP/BG-DP/UG Hükümeti kokuþmuþ olan bu sistemin bekçiliðini mi halkýn sözcülüðünü mü yapacaðýna karar vermelidir" ifadesini kullandý. TAK'A PROTESTO! Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), "Hýrsýzlarýn sistemi korunmaya devam edilecek mi?" baþlýklý bildirisi bültende 3. haber olarak yayýnlanmasýna raðmen yayýmlanmadýðý gerekçesiyle Türk Ajansý- Kýbrýs'ý protesto etti. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, dün saat 09.57'de yayýna verilen "GÖKÇEBEL: 'TÜRKÝYE'DE YAPILAN YOLSUZLUK OPERASYONUNUN TAKÝPÇÝSÝYÝZ'" baþlýklý habere raðmen ayný bildiriyi saat 11.01'de olarak tekrar yollayarak "Bu yazýyý hasýr altý eden, yokmuþ gibi davranan baþta TAK ve yanlý davranan bazý medya merkezlerini protesto ediyor ve yazýyý tekrar yolluyoruz" ifadelerine yer verdi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý 21 ARALIK 1963 Zehir zemberek soðuk bir kýþtý... Her yer buz kesmiþti... Yol kenarlarýnda birikmiþ yaðmur damlacýklarý bile donmuþtu yaþýndaydým... Ticaret Lisesi birinci sýnýf... Müdürümüz Niyazi Ali... Öðretmenlerimiz Hilmi Refik, Zeka Alsancak, Semih Seyyah, Vedat Ertay, Bekir Demiray, Özker Özgür ve Rumcacý Seyfullah Bey... Allahýna kadar bir disiplin... Üniforma da, kravat da þart... Kuru Çeþme Sokaðý'nda bir kadýn: Leyla... Mulla Hasan'ýn kahvesinde bir adam: Karanfilli... Bir tiyatro ustasý: Üner Ulutuð... Bir 'ölüyücü': Kör Arif... Bir ilahi üstadý: Ahmet Gürses... Noele beþ kala iþte Lefkoþa... Yýlbaþý aðaççýklarýnda sýrça toplar týngýr mýngýr... Mangal kokusu daracýk sokaklarda... Sokak Mecidiye Sokaðý... Bakkal Ýrfan... Yüzbaþý Yakup... Diþ doktoru Günay... Ve güzelliði dillere destan Güner Haným... Uyumlu ve topuklu adýmlarla geçer giderdi her gün bu sokaktan... Bir gazete: 'Akýn'... Eski, külüstür bir baský makinasý... Geceyarýsý mahalleyi ayaða kaldýrýrdý gürlemeye baþlayýnca... Geceler... Zulmetle ayrýlýk bestesi yapardý... Gece her akþamki gibi bir geceydi... Vakit geçti... Birden karanlýkta silahlar patladý... O tarafa koþtuk... O gece bir devrin bittiðini ve yeni bir devrin baþladýðýný çok sonra anladýk... Taktakale kana boyandý... Besbelli bu kýþýn ardýndan bahar olmayacaktý... Sonra kum torbalarý... Vareller... Mevziler... Ve saklandýklarý yerden çýkarýlan eski piyadeler, stenler, brenler... Çetinkaya'da bir þehit: Salahi Þevket... Kaymaklý'da Hüseyin Ruso... Ve dereyi geçip Kumsal'a çýkan Rumlar... Kim öldü, kim kaldý... Bilen yok... Gazeteye haber yetiþtirmeye çalýþýyoruz... Toz-duman arasýnda... Bir Bayraktar: Kenan Coygun... Bir Serdar: Kemal Þemi... Bir keskin niþancý: Tremeþeli... Ve bir göçmen yuvasý: Atatürk Ýlkokulu... Okullar tatil... Yakýnda daðlara çýkacaðýz... Kemanlar sustu, mermilerin melodisi vurdu Noel'in alnýna... Noel Baba yok... Þarjörlerini kuþanmýþ sakallý adamlar koþuþuyor sokaklarda... Yaðmur kokusu yok... Kan kokusu var... Tarih 31 Aralýk Sakallarý uzamýþ, pardesülü iki adam girdi gazeteden içeri Mecidiye Sokaðý'nda... -Abin nerde, dediler... Sabahleyin birkaç saatliðine uyumaya giden abimi gidip uyandýrdým... Kalkýp geldi... O iki adamla gitti... Geri dönmedi... Sarayönü karakolundaki hücreleri ben de yýllar sonra öðrendim... Onu da oraya atmýþlar... Lefkoþa Serdarý'nýn emri... Gidip görmek istedim... Kapýdan kovdular... Bu göz gözü görmeyen tozdan dumanda birbirimizi de nasýl öldüreceðimizi o gece anladým... Çocuklar tecavüze uðrayan kadýnlarýn hikayeleriyle büyüdüler... Tekke Bahçesi'ne yanyana sýralanýrken kanlý ölüler... Kocasýný nöbete yollayýp eþine tecavüz edenler de bu tarihin kirli sayfalarýnda yer aldý... Abim sabaha dek dönmedi... Öldürüp þehit diye gömmekten vazgeçtiler... 63'ün son gecesi... Gazeteyi üçümüz çýkardýk... Osman, Mehmet ve ben... Bu da son sayýsý oldu Akýn'ýn 'e Akýn'sýz baþladýk... Abim sabahleyin döndü... Günlerce öksürdü, hasta yattý... Ýki yýl sonra yeniden gazeteyi çýkardý... Zehir zemberek bir kýþtý...

3 x istence e Elvan Levent GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ Baraka imza kampanyasý baþlattý "1001 Türlü Zam 1002 Ýmza" (Mustafa Erkan) - Baraka Kültür Merkezi zamlarýn geri alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. "1001 türlü zam 1002 imza" adýyla baþlatýlan kampanya Sarayönü'nde start aldý. Halka kaðýtlar üzerinde 'Zam zam zam', 'Tüpe zam', 'Elektriðe zam', 'Sadece zam' yazýlý kaðýtlar yeni yýl hediyesi gibi daðýtýldý. Müzikler eþliðinde oyunlar oynadýlar ve dans ettiler. Vatandaþlar da bu protesto kampanyasýna büyük destek verdi. Sarayönü'nde baþlattýklarý imza kampanyasýna Büyük Han ve Arasta bölgesinde devam ettiler. 30 Aralýk'a kadar Maðusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinden de imza toplanacak. Baraka tarafýndan vatandaþlardan toplanacak olan bu imzalar yýlbaþý hediyesi olarak CTP-DP hükümetine takdim edilecek. Bir adam televizyonda konuþuyor ve þaþkýnlýk içinde, nasýl olur da kullandýðý tüm parfümeri ürünlerini 'facebook' sayfasýndaki reklamlarda gördüðünü bir türlü anlayamadýðýný söylüyordu. Evde sürekli kullandýðýnýz çay bitiyor, bir süre sonra 'facebook' sayfanýzda beliriyor içtiðiniz çayýn reklamý... Þaka gibi, deðil mi? Ama, þaka deðildi. Týpký bir arabanýn parçalarý gibi, bin parçaya bölüp, paraça parça sattýlar bize dair ne varsa, desek, yeriydi herhalde. Düþüncelerimizi devlete sattýlarsa, sevdiðimiz her þeyin adýný da üretici firmalara... Kurabiye hastasýsýnýz, kepek þampuaný kullanýyorsunuz, vitamin takviyesine ihtiyacýnýz var ve sürekli yeni mobilyalar satýn alýyorsunuz... Ve nedense bütün bunlarýn reklamý da mütemadiyen 'facebook' sayfanýzda beliriyor. Çünkü 'facebook' birçok maðazayla bir anlaþma yapmýþ... Maðazalar müþterilerin kredi kartý bilgilerini veriyorlar 'facebook'a... Bu bilgilerden, kimin nerede ne satýn aldýðý görülüyor zaten... 'Facebook' da, ürünlerin reklamýný kiþilerin kullandýklarý ürünler doðrultusunda yapýyor. Bundan, herkese büyük bir iyilik yaptýklarý havasýyla bahsediyorlar 'facebook' yetkilileri. Ancak ýsrarla da kiþilerin isimlerinin gizli tutulduðunu, kimsenin kiþisel bilgilerinin kötü amaçla kullanýlmadýðýný tekrarlýyorlar... Sadece ürünleri iyi pazarlama konusunda bu taktik çok iþe yarýyormuþ... Herþey tüketim için, herkes tüketim uðruna... Ne dersiniz, o kadar zeki olsaydýk bu 'að'a düþer miydik? Bunun zekayla bir ilgisi olmadýðýný düþünenler de vardý, sadece bir tür 'zyýflýk', diyorlardý. Zayýflýk... Kullan at. Kullan at. Tüketmeden duramýyoruz ve tüketirken tükenmek umurumuzda deðil. Amerikalý yazar, Jonathan Franzen örneðin, 'facebook'taki 'like' yani, 'beðen' seçeneðinin yaþadýðýmýz zamanýn ticaret kültüründe akla gelebilecek her anlamda 'sevgi'nin yerine geçtiðini söylüyor. 'Beðen' seçeneðini tuþluyorsunuz ve sevginizi açýk bir þekilde ilan etmiþ oluyorsunuz. Aslýnda devasa dijital bir belleðe kazýyorsunuz sevdiðiniz ne varsa. Filmler, þarkýlar, sözler, yemekler, fotoðraflar, kiþiler, gülüþler, bakýþlar... Ve bir gün bu kimsenin elle tutamadýðý kocaman 'sevgi'nin aleyhinizde delil olarak kullanýlabileceði aklýnýzýn ucundan bile geçmiyor. Geçse de, bana kalýrsa, pek bir kimse umursamýyor bunu, çünkü sanal da olsa 'tatmin' duygusu diðer herþeyin önüne geçmiþ durumda ki, bunun gerçek hayattaki tatminsizlikten kaynaklandýðý oldukça açýk zaten. Öte yandan, 'beðenilmek' uðruna kiþinin giremeyeceði kýlýk, takamayacaðý maske kalmamýþsa eðer... Dahasý, tüm hayatýný 'beðenilmek' odaklý yaþýyorsa, bunun kiþinin olduðu gibi sevilme ümidini tamamen yitirmiþ olduðu anlamýna geldiðinden kuþku duymuyor Franzen. Yani bir anlamda sosyal paylaþým sitelerinin müptelasý olanlarýn aslýnda acýnacak durumda olduklarýndan bahsediyor. Feci bir 'að'a düþtük ve bu aðda, hem kendimizi, hem de baþkalarýný kandýrýp duruyoruz kýsacasý. Uyuþturucunun teknolojik hallerindeyiz. Her gün bir serap görüyor ve onun gerçek olduðuna inanýyoruz. Ne kadar iyi kalpli, ne kadar akýllý, güzel, yetenekli, baþarýlý, eðlenceli... Ne büyük bir devrimci, en büyük isyankar, haksýzlýðýn en önde gelen savunucusu olduðumuz, her gün birkaç tuþa basarak kanýtladýðýmýz kahramanlýðýmýz, muhtemelen yaþadýðýmýz çaðda kendi kendimize söylediðimiz en büyük yalandý. Evet, bizi aldýlar, düþüncelerimize, ihtiyaçlarýmýza, beðendiklerimize göre ayýrýp parçaladýlar ve bir arabanýn parçalarý gibi, bütün bunlarý kime gerekiyorsa, ona sattýlar. Bu da bizim hiç görmediðimiz mutluluk için ödediðimiz bedel oldu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gelsin de AB'ciler hýyar nasýlmýþ görsün Küçük olsun diyerek kafayý yormasýnlar Çarþýdan al buzluða koy iki misli büyüsün Mucizenin hasýný burada tanýsýnlar Kalay ÞARAP MAHZENDE YILLANIR, DOLARLAR AYAKKABI KUTUSUNDA AKP Hükümeti'nin iþine geldi Gülen Cemaati ile birlikte karþýtlarýný komplolarla, üretilmiþ delillerle, akla mantýða sýðmayan abuk subuk iddianamelerle tutuklayýp hapse týktý. Allah'ýn iþine bak, þimdi iki taraf ters düþtü ve düþman oluverdi kardeþ olan Müslümanlar. Ýki taraf iktidar paylaþýmýnda anlaþamayýnca, ortaya saçýlýverdi kirli çamaþýrlar. Ne ki bekletmiþler kirli çamaþýrlarý besbelli Neden acaba? Þarap mahzende, dolarlar ayakkabý kutusunda yýllanýr diye mi? Kirli çamaþýrlar yýllandýkça daha hoþ kokar diye mi yoksa? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÝM ÇIKACAK? Yolsuzluk, rüþvet operasyonu Türkiye'yi sarstý. Her taraf darma duman... Bu toz duman sonucunda neler çýkacak göreceðiz... Yolsuzluk ve rüþvet operasyonunu yapan polis müdürleri görevden alýndý... Valiler oradan oraya atanýyor, görevden alýnýyor... Bu hareketler demokratik ülkelerde olduðunda deðil, görev yapan polislerin görevlerinden alýnmalarý, hükümetteyse olay hükümet olduðu gibi istifa eder... Türkiye'de piþkinlik diz boyu... Bu hareketler kendilerine birþey kazandýrýr mý? Mümkün deðil... Ayyuka çýktý yapýlanlar... Ergenekon, Balyoz maskaralýklarýyla gazetecileri, yazarlarý çizerleri, aydýnlarý tutuklayanlar "Demokratik hukuk devletine" güvenebilirsiniz diyorlardý... Ýçeriye attýklarý kiþileri çetecilikle, darbecilikle suçluyorlardý. Þimdi ayný savcýnýn yürüttüðü operasyonlarý yapanlara çeteler, darbeciler deniyor ve kökünün dýþarýda olduðu vurgulanýyor. Televizyonda telefon konuþmalarýný izliyordum... Birisi "yeþiller"den söz ediyordu... Aklýma 2000 yýlý casusluk komplosu sýrasýnda tutuklanmamýz geldi. Sorgucu kiþi, -Yeþillerden naber hocam, diye bir soru sormuþtu... Aklýma bizim yeþilciler geldi... Nerdendir bilemem ama bir dönem Kuþ-Kor Baþkaný olan Alev Ören'i hatýrladým. -Ben yeþilcilerle pek ilgim yok ama Kuþ- Kor Baþkaný Alev Ören'i tanýyorum, dedim. Sorgucu benim alay ettiðimi sandý. -Bizimle dalga geçme hocam, dolarlardan söz ediyorum ben, demiþti... Gezi olaylarýnda gençler, aileler TOMA'larla, çevik birliklerle, jandarmalarla sakat býrakýldý, öldürüldü... Tutuklanýp hapse atýlanlar oldu... Darbeciler diyerek haklarýnda yeni davalar açýlanlar var... Bunlarý yapanlara Tayyip Erdoðan alkýþ tuttu, övgüler düzdü ve birer maaþ ikramiye daðýttý. Diktatörlere bakýldýðýnda belli özellikleri aynýdýr... Tek adam düþüncesiyle hareket ederler... Eleþtirilere hiç tahammülleri yoktur. Elde ettikleri koltuklarý ölene kadar býrakmaz istemezler... Ýþte Hitler, iþte Franko... Stalin de tabii ki. Tayyip ilk seçiminden beri kendisini eleþtirenlere karþý tavýr alýyor... Onlarý analarýna yolluyor... Tutuklatýyor, baþka yerlere sürdürüyor. Geçtiðimiz yýllarda Kýbrýs'a geldiðinde polislerin, askerlerin, çevik birliðin sivillerle Tayyip Erdoðan'ýn bilhassa yollarda göz göze gelmemesi için nasýl emniyet tedbirleri aldýðýný unutmadýk. Pankart açmýþ diye KTHY binasý önünde duranlara saldýran polislerin yaptýklarýný da biliyoruz. Polis devletleri böyledir. Sizi ömür boyu veya uzun yýllar koltukta tutsun diye besledikleriniz bir gün baþýnýzý yiyebilirler... Yeniçeriler gibi el üstünde tutulan polisler bile dayanamadýlar anlaþýlan yapýlanlara.. Bir iþaretle yönetenleri deðiþtirme mekanizmasýný çalýþtýrdýlar... Tayyip direniyor hala... Bu savaþý Tayyip kazanýrsa muhaliflerinin anasýný aðlatacak... Kaybederse, bunu hissettiði anda Türkiye'yi terk edecek. Bu toz dumandan kim çýkacak? GAZETECÝLER YENÝ YIL RESEPSÝYONUNDA BULUÞTU Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin (KTGB) düzenlediði yeni yýl resepsiyonu önceki akþam birlik lokalinde yapýldý. Gazeteciler resepsiyonda sohbet etme, hasret giderme fýrsatý bularak yoðun tempolu çalýþmalarýndan kýsa süreliðine de olsa uzaklaþtý. Gazeteciler Birliði'nden verilen bilgiye göre, resepsiyonda konuþan Gazeteciler Birliði Baþkaný Hüseyin Güven, 2014 yýlýnýn basýn özgürlüðünün daha çok uygulandýðý bir yýl olmasý dileðinde bulundu. Hüseyin Güven, 2013'ün önemli deðerleri kaybettikleri üzücü ve zor bir yýl olduðunu ifade ederek, basýnýn duayen isimleri Bener Hakký Hakeri, Bilbay Eminoðlu, Özer Hatay ve Halil Kaymaklýlý'yý 2013'te art arda kaybettiklerini anýmsattý. Gazeteciler Birliði'nin sosyal etkinlikler yaparak, gazetecileri bir araya getirmek için KORKMAZHAN: CTP UBP'YÝ ARATMIYOR Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan CTP/BG- DP/UG koalisyon hükümetinin uygulamalarýný eleþtirerek, zamlarýn otomatiðe baðlandýðýný iddia etti. Korkmazhan yaptýðý yazýlý açýklamada, "UBP hükümetten fiilen gitmiþtir. Ancak CTP-DP hükümeti uyguladýðý halk düþmaný politikalarla UBP hükümetini aratmamaktadýr" dedi. Kýbrýs'ýn kuzeyinde baþta akaryakýt olmak üzere her þeyin zamlandýðýný ve zamlarýn devam ettiðini ifade eden Abdullah Korkmazhan, "CTP-DP hükümeti topluma zulüm etmekte, katmerli soygun yapmaktadýr" iddiasýnda bulundu "ÜLKE YANGIN YERÝ" Korkamazhan açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "CTP-DP hükümeti uyguladýðý aðýr vergi ve zamlarla ülkeyi yangýn yerine çevirdi. Çalýþan, dar gelirli, asgari ücretli, köylü, hayvancý ve üretici ay sonunu getirebilmek gayret gösterdiðini vurgulayan Güven, basýn mensuplarýndan böylesi etkinliklere daha çok katýlmalarýný istedi. için kýlý kýrk yarýyor. Otomatik zam politikasý ile hayatý sürekli pahalýlaþtýran CTP-DP hükümeti halkýn büyük bir kesimini açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamaya mahkum etti." "MECLÝSTE TEMSÝL EDÝLEN PARTÝLERÝN TÜMÜ AYNI" Birçok otel, casino, þirket ve þahsýn zarar beyan ederek vergi ödemediðini iddia eden ve bunun kabul edilemez olduðunu söyleyen Korkmazhan,"Birçok iþadamýnýn vergi ve KDV borçlarýnýn CTP-DP hükümeti tarafýndan silindiði, AKP yanlýsý birçok otel, casino ve þirketin zarar beyan ederek vergi ödemediði doðru mu?" diye sordu. "Mecliste temsil edilen partilerin tümü de aynýdýr. CTP-DP hükümeti bunun göstergesidir" diyen Abdullah Korkmazhan þöyle devam etti: "Kýbrýslý Türk toplumu AKP hükümetinin iþbirlikçisi olan düzen partilerine verdiði destekle kendi kendisini cezalandýrdýðýnýn farkýna varmalý, bu destekten vazgeçmelidir." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent HIYAR AKP kurmaylarýna göre, beslemeler, nankörler ve katýrlar cumhuriyeti olan KKTC... Dünyada eþi görülmemiþ bir mucizeye daha imza attý! Hýyar mucizesi! Öyle bir mucize ki... Bilim dünyasýný altüst etmesi iþten bile deðil! Dün Afrika'nýn manþetindeydi... Sevgili Önder Konuloðlu hýyar almýþ çarþýdan. Tazecik cm ya var ya yokmuþ... Yani AB standartlarýna tam uyumlu. Götürüp buzluða koyduðu hýyarý birkaç gün sonra kullanmak isteyince bir de ne görsün... Tanýyamamýþ nerdeyse... Serpilip büyümüþ o cm'lik hýyarcýk! Dayanamamýþ, metro ile ölçmüþ boyunu cm! Birkaç gün daha buzlukta kalsa... Nurtopu gibi bir hýyarcýðý daha olurdu Konuloðlu'nun! Bundan bir süre önce, domatesteki þekil bozukluklarý konusunda, ilgili daire müdürünün bir açýklamasý geldi aklýma. Hatýrladýðým kadarýyla o gibi þekil bozukluklarýnýn herhangi bir zirai ilâç ya da hormondan deðil, ürünün yetersiz beslenmesinden kaynaklandýðýný açýklamýþtý sayýn yetkili. Ve böylece zirai ilâç ve hormon kullanýmý da o açýklama ile aklanmýþtý tabii! Önder Konuloðlu'nun önceki gün "Afrika"ya getirdiði mucize hýyarýn resmine baktým gazetede. Hiçbir þekil bozukluðu yoktu. Tam aksine... Usta bir ressamýn fýrçasýndan... Bir heykeltraþýn yontusundan... Hatta daha da ileri giderek diyebilirim ki... Çok usta bir sünnetçinin elinden çýkmýþ kadar düzgün ve muntazamdý! Sayýn tarým yetkilisinin domates açýklamasýndan hareket edecek olursak... Belli ki dalýnda yeterli derecede beslenmiþ... Önder Konuloðlu'nun buzluðunda da, birkaç gün içinde serpilip büyüyerek 24 santime ulaþmýþtý! Devlet Laboratuvarýnýn her türlü modern teknoloji ile donatýldýðýný, gerekli denetim ve tahlillerin sürekli yapýldýðýný ve halkýmýzýn her türlü ürünü güvenle tüketebileceðini açýklayan yetkililer, santim boyunda bir hýyarýn, buzlukta bekletildiði birkaç gün içinde, iki misli büyüyerek nasýl 24 santime ulaþtýðýný da açýklarlarsa, halk da mucizevi hýyarýn sýrrýný öðrenerek rahatlamýþ olur! Usulsüz ilâç ve hormon kullanýlmasý sözkonusu deðilse... Acaba diyorum, sevgili Önder Konuloðlu'nun buzluðu, 12 santimlik bir hýyarý birkaç gün içinde büyütüp 24 santim yapan bir teknolojinin ürünü müdür?! Eðer öyle buzluklar varsa, sayýn yetkililer bunu da açýklasýnlar da, herkes aldýðý ya da alacaðý buzluðun marifetlerini öðrenmiþ olsun! Olmadý, týpký domatesteki þekil bozukluklarý gibi, "buzlukta hýyarýn boyunun uzamasý normaldir" desinler! Herkes de bilsin yiyeceði hýyarý! Olsun bitsin!

5 5 22 Aralýk 2013 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars CTP ile UBP'yi benzetmeye çalýþanlara çok gülüyorum. Hiç benzemiyorlar ki Biri enine büyüyor, diðeri boyuna. BU KAZIÐI YEDÝK SAYILIR... MÝÞ-MIÞLAR * Ersin Tatar, bütçe konuþmasýnda "Baþbakan yardýmcýsý ortalarda yok" eleþtirisi yapmýþ. - Baþbakan yardýmcýsýna ihtiyaç yok zaten. Usulen Etiket için! * Baþkentliler yollarýn bozukluðundan yakýnýyormuþ. - Ah gardaþ ah Sen gel bir de Maðusa'daki yollarý gör da haline þükret! * TDP Baþkaný Özyiðit "CTP'nin UBP'den ne farký kaldý?" diye sormuþ. - CTP ile UBP'yi mukayese etmekten vazgeçin artýk CTP UBP'yi çoktan solladý. UBP, bizi zamladýðýnda biraz olsun yüzü gýzarýr "bardon Amet" olsun derdi. Oysa CTP zamladýðýnda, hýrsýný alamayýp "daha dur bitmedi goyacaðým maliyetin altýndayýz" diyor. * Hristofyas'ýn tam bir düzine korumasý varmýþ. - E hani sevilen bir liderdi! * Meclis Baþkaný Siber, hedeflerinin "halkýn yaþam kalitesini yükseltmek" olduðunu söylemiþ - Allah razý olsun Soðuk günlerde odun veya kömür daðýtýrlarsa çok memnun oluruz. * Köpek vuran adam tutuklanmýþ. - Heyyyyyy Neler oluyor Vuracak av bulamýyorsanýz, köpeklerin günahý ne? Ýnsaf. * Güney'de giderler % 21 azaltýlmýþ. - Bizde kemer sýkmaya gerek yok Beyaz ekmek yemeye devam!.. * Önder Konuloðlu, buzdolabýnda büyüyen hýyarý metro ile ölçmüþ. - Metroya ne gerek vardý... Hýyar dediðin parmak ve karýþ ile ölçülür Ben hýyar boyunun cm ile söylendiðini hiç duymadým. 1 garýþ 4 barmak der genlikle adamlar. Lafýn geliþi yani. Baþbakan Yorgancýoðlu toplamda 15 kuruþ artýþ oldu diyor. Der tabii... Guruþa gurþun attýðýmýzý nerden bilsin... Bu insafsýz ve zalim hükümetin bize attýðý kazýðý çýkarmak için Yani Elektrik zammýný geri aldýrmak için Sendikalarýmýz Olanca güçleri ile... Ve çok yoðun bir þekilde Adeta 7X24 cansiperane çalýþýyorlar Dün yine eylem vardý. Amme Memurlarý Sendikasý, baþlarýnda Kaptan larý, zamcý hükümeti protesto için sokaktaydý. Bayraklarla Türkülerle Düdüklerle... Pankartlarla yürüdüler Ve gidip meclisin kapýsýna dayandýlar Ýþte Hesap sorma vakti gelmiþti nihayet. Aaaa O da ne Protesto etmeye, hesap sormaya geldikleri baþbakan, meclisten çýkmýþ, yanlarýna koþmuþtu. Ne yapacaklarýný bilemediler Hele baþbakan konuþmaya baþlayýnca iyiden iyiye þaþtýlar... Arkadaþlar sakin olun dedi baþbakan Arkasýndan müjdeli haberler verdi. 15 gün sonra, yani Ocak ayýnda size asgari ücreti de artýracam dedi Size hayat pahalýlýðý da verecem Bir acayip vaziyet oluþmuþtu! Protesto için gelmiþlerdi ama, bu müjdelerden sonra, baþbakaný alkýþlamamak için güç tuttular kendilerini. Madem bu döviz artar, bu benzin fiyatlarý artacak arkadaþlar Yani ilk defa zam görmüþ yeni gelin gibi durmayýn, bakmayýn öyle dedi baþbakan. Eylemciler kafa salladý. Tüp gaza zam yapan da biz deðiliz Þirketlerdir. Vallahi billahi bize tüp baþýna 50 kuruþ bile kalmaz, arzu ederseniz fedakarlýk yapar, onu da almayýz dedi baþbakan. Sevgili arkadaþlar, hazýr buluþmuþken bir þey daha söyleyim size. Biz bu elektriði hala maliyetin altýnda satarýk, bunu da böyle bilin BÖYLE BÝR ANDI ve hazýrlýklý olun yani Eylemcilerin caný sýkýlmýþtý ama, adam haklýydý!.. Doðru, açýk ve samimi konuþuyordu. Baþbakan son olarak katýlýmcý arkadaþlara teþekkür eder, baþarýlar dilerim diyerek meclise geri döndü. Ve böylelikle, zamlarý geri aldýrmak için yapýlan bir eylem daha sona erdi! Katýlýmcý arkadaþlar yavaþ yavaþ daðýlýrken, hepsinin kafasýndan ayný düþünce vardý: Biz bu kazýðý sonuna kadar yedik sayýlýr. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 GÜNLÜK GÜNLÜK "GÜLEN OPERASYONUN TAM ARKASINDA" 6'ncý Halk Konseyi Toplantýsý düzenlendi Toplantýya 60'a yakýn, kurum, kuruluþ, sendika ve sivil toplum örgütünün temsilcileri katýldý Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Rum tarafýnýn tanýnmýþlýðý ve Avrupa Birliði (AB) üyeliðini haksýz ve tek yanlý þekilde kullandýðýný vurguladý. Rum tarafýnýn bir anlaþmaya ihtiyacý olmadýðýný kaydeden Eroðlu, "Rumlarýn masada bulunmasýnýn tek nedeni kendilerini dünyaya kaçan taraf deðilmiþ gibi göstermek, ayný zamanda Kýbrýs Türk tarafý olarak bizi statükoya mahkum etmektir" dedi. Eroðlu, Rumlarýn müzakere masasýndan kaçmakla suçlanmamak için ayak sürüme politikasý güderek müzakerelerin devam ettiði izlenimi verdiðini ifade etti, bunun Kýbrýslý Türklerin önündeki en önemli engellerden biri olduðuna dikkat çekti. HALK KONSEYÝ KKTC Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan dün 6'ncý Halk Konseyi toplantýsý düzenlendi. Sayýþtay Baþkanlýðý salonunda dün saat 14.00'te baþlayan toplantýya 60'a yakýn, kurum, kuruluþ, sendika ve sivil toplum örgütünün temsilcileri katýldý. Eroðlu'na Halk Konseyi toplantýsýnda Müsteþarý Hasan Güngör ile Özel Temsilcisi ve Sözcüsü Osman Ertuð eþlik etti. Toplantýnýn sadece bir kýsmý basýna açýk Ahmet Þýk ve Nedim Þener Kanal D'de 32. Gün programýnda gündeme iliþkin sorularýný yanýtladý. Nedim Þener þöyle konuþtu: "Bize operasyonu yapan isim þu anda hükümete operasyon yapan ekibin baþýnda. 20 yýldan beri polis akademisi cemaatin elinde. Kazýmak kolay deðil. Görevden almalar cemaat mensuplarýný temizlemeye yeterli deðil. Adaleti kirleten ellerle, adalet getiremezler." Ahmet Þýk ise þunlarý söyledi: "Fethullah Gülen operasyonun tam arkasýnda. Bu savaþtaki taraflardan biri olan Savcý Zekeriya Öz'e birileri kahraman diyor ama bence sahte kahraman. Bu kavga kirli ellerin güç kavgasý. Bizim adýmýzý anarak 'bunlara da haksýzlýk yapýldý' demelerine midem bulanýyor. Nihai hedefin Tayyip Erdoðan olduðunu düþünüyorum. Devamý gelecektir. Bizim davamýz seçimin 1 gün sonrasýna ertelendi. Mahkeme seçimlerde kazanan tarafa göre bir karar verecek. Yaraya neþter vuracak el temiz deðil." ÝÞÝN ÖZETÝ gerçekleþti. Eroðlu burada yaptýðý konuþmada Kýbrýs sorununda gelinen son noktayý deðerlendirerek müzakerelerde çok kritik bir safhaya gelindiðini söyledi, "Bu kritik aþamada bir araya gelmemizin elzem olduðunu düþünerek sizleri Halk Konseyini toplantýsýna çaðýrdým" dedi. Anastasiades'i yerdi, Eroðlu'nu övdü Talat: Sezar'ýn hakký Sezar'a 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat katýldýðý bir TV programýnda çeþitli konularý deðerlendirdi. Mehmet Ali Talat'ýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, Talat, Anastasiades'in ortak metinle zeminin yeniden düzenleneceði izlenimi yarattýðýný ve dünyayý ikna ettiðini anlattý. Kasulides'in "Talat olsaydý bu metne ihtiyaç olmayacaktý" gibi bir ifade kullandýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine Talat, Rum tarafýnýn ne zaman kimi yereceðinin ya da kutsayacaðýnýn bilinmediðini söyleyerek, kendi döneminde de kendisi hakkýnda çok þeyler söylediðini, hatta 'Denktaþlaþtýðý' yönünde suçlamalarda dahi bulunulduðunu hatýrlattý. Talat, egemenlik konusunun deðil, ancak uygulamasýnýn tartýþýlmasý gerektiði üzerinde durarak boþuna zaman harcandýðýný, havanda su dövüldüðünü savundu. Tek egemenlik konusunun BM Güvenlik Konseyi kararlarýyla, Gali Fikirleriyle ve Kýbrýs Türk halkýnýn büyük bir çoðunlukla onayladýðý Annan Planý'yla baðlandýðýný anlatan Talat, gerisinin abesle iþtigal olduðunu ileri sürdü. Bugün varýlacak bir anlaþmanýn 1963'ten çok farklý olacaðýna dikkat çeken Talat, 60'lý yýllarda iki bölgelilik olmadýðýný hatýrlattý. Baþka bir soru üzerine çapraz oy sayesinde fanatiklerin etkili olamayacaklarýný söyleyen Talat, bu çevrelerin de politikalarýný gözden geçireceklerini, aksi halde dikiþ tutturamayacaklarýný kaydetti. BIRAKILAN YER Eroðlu'nun býrakýlan yerden devam edeceðini söylediðini hatýrlatan Talat, ancak nasýl devam edileceðinin önemli olduðunu ve ayný hýzla, ayný vizyonla devam etmenin önemine deðindi. Talat, Eroðlu'nun böyle yapmadýðýný, örneðin çapraz oy tartýþmasýnýn bir yýl sürdüðünü ve halen sonuçlanmýþ da olmadýðýný savundu. "SEZAR'IN HAKKI SEZAR'A" Cumhurbaþkaný Eroðlu'na yönelik son zamanlarda niye temkinli eleþtiriler getirdiðinin sorulmasý üzerine Talat, bunun doðru olduðunu, çünkü ayak sürüyen tarafýn Anastasiadis olduðunun görüldüðünü söyledi ve "Sezar'ýn hakký Sezar'a verilmeli" dedi. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! 1001 GECE MASALLARI Baraka Kültür Merkezi "1001 türlü zam, 1002 imza" adýyla zamlara karþý bir imza kampanyasý baþlatmýþ gece masallarýnýn son versiyonu bu olmalý... Ýþin içinde dev de var mý acaba? BÝLMEYEN MÝ KALDI? Sýk sýk duyuyoruz bugünlerde... CTP UBP'yi aratmýyormuþ! Kabul edin ki, bu konuda ikiye ayrýlýrýz... Bunun hep böyle olduðunu bilenler ve bunu þimdi anlayanlar! SEZAR'IN HAKKI Anastasiadis'i yeren Talat, Eroðlu'nu da övdü. Doðrusu Talat'tan ilk kez Eroðlu ile ilgili böyle bir söz duyduk. "Sezar'ýn hakký Sezar'a verilmeli" dedi... HARAMÝLER Fethullah Gülen Amerika'dan Erdoðan'a beddua yaðdýrmaya baþladý. "Allah haramilik yapanlarýn evlerine ateþler salsýn" diyor. Ya o haramilerin Ali Baba'sý ne olacak? Týrnak... "Baþbakan, 'abartýldý' diyerek, kendini halkýn algýsý ve rahatsýzlýðýnýn tamamen dýþýna çýkararak, bu rahatsýzlýðý küçümsüyor." Aysu Basri AKTER (Gazete 360) "Kim ne derse desin, suskun toplum olmakla hiçbir sorun aþýlmaz, aþýlamaz. Bu ülkede yapýlan ya da yapýlmayan her türlü iþin adresi vardýr. Bütün mesele hem doðru adresi bulmak hem de doðru tepkiyi ortaya koyabilmektir." Hasan HASTÜRER (Kýbrýs) " 'Tam geldik' diye düþünüyordum ki, bizim kimi 'sosyalist'lerin hala umut baðladýklarý ve Kýbrýs sorununun çözümünü tamamen teslim ettikleri AKP kurmaylarý ile Hoca Efendi'nin cemaati arasýnda bir süre önce çekilen kýlýçlar, þakýrtýlar arasýnda bir savaþa terk etmiþ durumda hal-i endamýný... Ne diyelim? Kýbrýs sorununda çözüm iradesini bir türlü eline alamayan 'beslemelerin' kaderi mi nedir? Buna da yakalanacaktýk!.." Halil PAÞA (Havadis) Günün Kahramaný TAHÝR GÖKÇEBEL AKM'DE TÖREN - Þehitler, "21-25 Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý" nedeniyle dün çeþitli törenlerle anýlýyor. Lefkoþa'da ilk Þehitler Abidesi önünde ve ardýndan da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ayrý ayrý anma töreni düzenlendi. AKM'deki tören saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Törene, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Türkiye Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça,, bakanlar, askeri erkan ve diðer yetkililer katýldý. Türkiye'deki olaylarýn nasýl sonuçlanacaðý henüz kestirilemediði için siyasi partilerimizle örgütlerimiz bunlarý deðerlendirmekten kaçýnýrken, KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel konuþtu... Bu olaylarý yakýndan takip ettiklerini söyleyen Gökçebel, "Bu olay Türkiye'nin kontrolü altýndaki Kuzey Kýbrýs'ta kaynaklarýn nereye gittiðini vatandaþa da açýkça anlatmýþtýr... Özelleþtirme ile Kýbrýs Türk toplumuna ait kurumlarýn kimlere peþkeþ çekildiði görülmüþtür" dedi. Bunun böyle olduðunu artýk hepimiz de anladýðýmýz halde neden susuyoruz? Þimdi konuþma zamaný deðil mi?

7 7 22 Aralýk 2013 Pazar IRMAK BEYLER EVÝNDE ÖLÜ BULUNDU Gazimaðusa'da dün sabah Irmak Beyler (E-45) evinde, koltuk üzerinde oturur durumda ölü olarak bulundu. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Beyler'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek. MORMENEKÞEMUTLUYAKA ANAYOLUNDA ARAÇ TAKLA ATTI ÜMÝT ÖZ AÐIR YARALANDI Mormenekþe-Mutluyaka Anayolunda önceki akþam meydana gelen kazada Ümit Öz (E-29) aðýr yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, sýralarýnda meydana gelen kaza, Ümit Öz'ün MK 379 plakalý salon araç ile Mutluyaka istikametine doðru dikkatsizce seyrettiði sýrada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiþ istikametine göre yolun solundan çýkýp, bordür taþlarýna çarpýp takla atmasýyla oldu. Kaza sonucu aðýr þekilde yaralanan araç sürücüsü Öz kaldýrýldýðý Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan tedavisine müteakip Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoðun bakým servisinde tedavi altýna alýndý. DÝPKARPAZ'DA HAYVAN HIRSIZLIÐI Dipkarpaz Taþocaðý Bölgesinde, 10 Aralýk'ta Ercan Zengin'a ait aðýldan bir baþ melez cinsi koyunun çalýnmasý olayýyla ilgili iki kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, A.A.(E-52)'nýn, Ercan Zengin'e ait aðýl içerisinden bir baþ melez cinsi koyunu çaldýðý tespit edildi. Soruþturmanýn ilerletilmesiyle A.A. ve mesele ile baðlantýsý olduðu tespit edilen M.A.(E-45) tutuklandý. Elektrik kesintileriyle ilgili açýklama GÖR DUY KONUÞ KONUÞ Gýda, Tarým Ve Enerji Bakanlýðý önceki akþamki elektrik kesintileri ile ilgili açýklama yaptý Gýda, Tarým Ve Enerji Bakanlýðý, önceki akþam ile olmak üzere iki kez meydana gelen ve yaklaþýk üç saat süren kesintilerin 66 kilovolt Girne - Alsancak yüksek gerilim hattýnda meydana gelen arýza ve buna baðlý oluþan ikincil arýzalar sonucu bazý santrallerin devre dýþý kalmasý nedeniyle meydana geldiðini duyurdu. Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý, önceki akþam ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintisi ile ilgili açýklama yaparak, vatandaþlarýn yaþadýðý maðduriyetten dolayý özür diledi ve arýzanýn tümüyle giderilmiþ olup enerji akýþýnýn saðlandýðýný belirtti. Ülke genelindeki tüm yüksek gerilim hatlarýnýn modernize edilmiþ olduðu, meydana gelen arýzalarýn ise ülkedeki eski ve arýza kaynaðý olan tek hat olan 66 kilovolt Girne Alsancak yüksek gerilim hattýndan kaynaklandýðý belirtilen açýklamada, KKTC elektrik iletiþim sisteminin tümüyle 132 kilovoltluk sisteme geçirildiðini, söz konusu hattýn da 2014 yýlý içerisinde yenileneceði ifade edildi. Ülke genelindeki arýzalarýn büyük çoðunluðunun kaynaðý olan 30 yýllýk eskimiþ ve yýpranmýþ bu hattýn yenilenmesi için dokümantasyon hazýrlýklarýnýn tamamlandýðý belirtilen açýklamada hat geçiþ izinleri aþamasýnda olan çalýþmanýn tamamlanmasýyla 2014 yýlý baþýnda ihaleye çýkýlmasýnýn hedeflendiði ifade edildi. Açýklamada, ihalenin tamamlanmasýyla 2014 yýlý sonunda bu hattýn da yenilenerek hizmete gireceði kaydedildi. Rüþvet ve yolsuzluk operasyonu Bakan çocuklarýndan 2'si tutuklandý Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen 3 ayrý soruþturma kapsamýnda adliyeye sevk edilen 81 kiþiden, 24'ü "rüþvet", kara para aklamak", "resmi belgede sahtecilik", "altýn kaçakçýlýðý" ve "imar kirliliðine neden olmak" suçlarýndan tutuklanýrken, 33'ü mahkemeden, 24'ü de savcýlýktan serbest býrakýldý. AA muhabirinin derlediði bilgilere göre, aralarýnda iþ adamlarý, bürokrat ve memurlarýn da bulunduðu çok sayýda kiþiye yönelik düzenlenen Ýstanbul merkezli operasyon 17 Aralýk sabahý baþladý. Ýstanbul Cumhuriyet savcýlarýndan Celal Kara'nýn yürüttüðü soruþturma kapsamýnda, yaklaþýk 2 yýllýk teknik ve fiziki takip sonucunda, "kara para aklama", "altýn kaçakçýlýðý" ve "kamu görevlilerine rüþvet" iddiasýyla operasyon düzenlendi. Ýstanbul Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince yapýlan operasyon sonucu, aralarýnda iþ adamý Reza Zerrab, Barýþ Güler, Salih Kaan Çaðlayan, Halk Bankasý Genel Müdürü Süleyman Aslan'ýn da bulunduðu 22 kiþi gözaltýna alýndý. ANKARA'DA BÝR EMNÝYET AMÝRÝ ÖLÜ BULUNDU Ankara - Ankara'da bir emniyet amiri ölü bulundu. Ankara Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesinde görevli Emniyet Amiri H. Y. Dikmen'de bir araçta ölü bulundu. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. HIRSIZLIK Lefkoþa'da, Narin Fetanet Can'a ait ikametgahta temizlikçi olarak çalýþan R.A.(K-37)'nýn ikametgah içerisinden muhtelif ziynet eþyalarý ile iki adet tiþört çaldýðý tespit edildi. Polis R.A.'yý arýyor. KASTÝ HASAR Küçük Erenköy Yüksek Tepe Bölgesi'nde, dere yataðý içerisinde bulunan Orman Dairesi'ne ait, dört adet zeytin aðacý A.K.(E-40) ve Ü.K.(E-37) tarafýndan kepçe yardýmý ile herhangi bir izinleri olmaksýzýn kasten ve kanunsuz olarak sökülmek suretiyle kasti hasara uðratýldý. Polis A.K ve Ü.K'yi tutukladý. ÝÞ KAZASI Edremit'de, bir inþaatta çalýþan Süleyman Özler (E-55), kalýp kýskacýnýn kopmasý sonucu 7.60 metre yükseklikten toprak zemine sýrtüstü düþerek aðýr yaralandý. Özler, kaldýrýldýðý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Nöroloji Servisinde yoðun bakýma alýndý. YUNANÝSTAN BÝR GÖÇMEN KENDÝNÝ YAKTI Yunanistan'ýn baþkenti Atina'da, Ýranlý olduðu tahmin edilen bir kiþi, üzerine benzin dökerek kendini yaktý. Yunan ANA-MPA ajansýnýn haberine göre, kent merkezindeki Aharnon Caddesi'nde sabah erken saatlerde bir kiþi kendini ateþe verdi. Ýranlý olduðu tahmin edilen ve üzerine benzin dökerek kendini yakan göçmenin hayatýný kaybettiði belirtildi. Olay yerinin yakýnýnda bulunan bir cüzdanda Ýranlý bir kiþiye ait belgeler çýktýðý kaydedildi. ALO AFRÝKA HATTI UNUTULAN POLÝS KULÜBESÝ!.. Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýz, Rauf Denktaþ'ýn emniyetini saðlamak için Köþklüçiftlik bölgesindeki çalýþma ofisinde görevlendirilen polis nöbet yerinin orada unutulduðunu söyledi. "Ben bir vatandaþ olarak dikkatimi çeken bir konuya deðinmek istiyorum. Rauf Denktaþ cumhurbaþkanlýðý görevinden ayrýldýktan sonra kendisine bir çalýþma ofisi verildi. Bu ofis yanýnda bir þoför, bir aþçý, bir fotoðrafçý ve tabii özel bir araç da tahsis edildi. Bunlarýn tüm masraflarýný þüphesiz bizler ödedik. Bu arada emniyet açýsýndan Denktaþ Bey'in emniyetini saðlamak için bir de polis nöbet kulübesi kondu oraya... Denktaþ Bey öleli bir yýlý geçti... Kapýlar kapandý, perdeler indirildi, bahçe kuru otlarla dolu... Tam olarak bilmiyorum ama aþçýsý, fotoðrafçýsý, þoförü oradan ayrýldý. Hükümet araca el koydu, geri aldý. Gerekli olan da oydu. Ancak Polis Genel Müdürlüðü bu konuda sýnýfta kaldý. Denktaþ Bey'in kapatýlan ofisi hala günde 24 saat olmak üzere bir polis tarafýndan beklenmektedir. Merak ediyorum, o polis kimin güvenliðini saðlamaktadýr orada... Dahasý, meraklý bir vatandaþ olarak araþtýrdým. Orada görev yapan polislerin tuvalet ihtiyaçlarýný giderecekleri bir yer bulunmamaktadýr. Düþünebilir misiniz, nöbet sýrasýnda sýkýþan bir polis nereye gidecek? Cadý Bar'ýn tuvaletine mi? Ya da bir evin kapýsýný çalýp izin mi isteyecek tuvaletine girebilmek için... Ondan sonrasý orasý küçük bir kulübe... Yazýn sýcaðýnda, kýþýn soðuðunda orada polislere nöbet tutturmak vicdansýzlýk deðilse nedir? Ben vatandaþ olarak Polis Genel Müdürlüðü'nün oradaki polisin görevinin ne olduðunu, hatta orada bulunma BÝZÝM DUVAR nedenini ve de Rauf Denktaþ'ýn ölmüþ olduðunu bile KKTC'NÝN unutmuþtur. Ben ve AYAÐI YOK, arkadaþlarým, oradaki nöbet AYAKKABI yerine 'unutulan görev yeri' KUTUSU VAR diyoruz." Bizim Mandra LTB TAÞKINKÖY'DE YENÝ FÝDANLAR DÝKTÝ Lefkoþa Türk Belediyesi'nin þehrin yeþilleþtirilmesi adýna Taþkýnköy'de bir park alanýna yeni fidanlar dikti. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Necati Taþkýn Ýlkokulu Ýzci Kolu'ndan çocuklarýn ve velilerin katýldýðý etkinlikte ilgili park alanýna yeni fidanlar dikildi. Fidan dikimine, LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu, Taþkýnköy Muhtarý Derviþ Dizliklioðlu, Park Bahçeler Þube Amiri Ferdiye Sav yanýnda ilgili þube personeli ve izci liderleri Kadriye Cenkler, Hacer Çapkýn, Þebnem Daðdelen katýldý. Mandrada Cuma günü geceyarýsý kesilen elektrikler, 7 saat sonra, Cumartesi sabahý saat 07.00'de gelir. Mandra, adýna yakýþýr zifiri karanlýk bir gece geçirirken, iþleri gereði o saatlerde çalýþmak zorunda olanlar, elektriksizlik yüzünden meydana gelen aksamalarla boðuþmak durumunda kalýrlar. Sokaktaki adam "Boþuna mandra dememiþler" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 22 Aralýk 2013 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Fethullah Gülen'den 'beddua'lar: "Allah, haramilik yapanlarýn evlerine ateþler salsýn" Fethullah Gülen, Herkul.org sitesine yüklenen son videosunda, 17 Aralýk'ta baþlayan operasyona da deðindi. Gülen yaptýðý konuþmada, yolsuzluk operasyonuna gönderme yaparak, "Allah onlarýn evlerine ateþler salsýn, yuvalarýný yýksýn, birliklerini bozsun, önlerini kessin" diyerek beddua etti Ýþte Gülen'in açýklamalarýndan çarpýcý bölümler: "UMUMUN HAKKI YENÝLMÝÞSE GÖZ YUMULAMAZ" "Bazý cinayetler vardýr ki, bunlar umumun hukukuna tecavüzle oluþmuþtur. Âmme hakkýdýr. Âmme hakký Allah hakkýdýr. Ýster Ýslam'ýn Hukuk Sistemi, isterse Modern Hukuk Sistemi âmme hakkýna taalluk eden meselelerde kat'iyen müsamahaya gitmezler. Umumun hukukuna tecavüz edilmiþse,o mevzuda birisi göz yumuyorsa, o da o haramîlerle müþterek demektir." "HARAMÝLÝÐÝ RÜÞVETÝ ALLAH BÝLÝYOR" "Önemli olan arýnmadýr. Ýçindeki o pislikleri atarak, 'Aktým, ak olmaya çalýþýyorum, inþaallah hep ak kalacaðým!' mülahazasýna baðlý daha insancýl davranýþlarla!.. Baþkalarýný hedef "Altýn aðalýðý yaparken iyiydi, hepsini açýklayacaðým" Baþbakan Tayyip Erdoðan, bazý bakan çocuklarý ve iþadamlarýnýn tutuklu bulunduðu yolsuzluk ve rüþvet operasyonuyla ilgili sert açýklamalarda bulundu. Erdoðan, "hükümete yönelik operasyon" diye nitelendirdiði operasyonun arkasýndakileri ve piyonlarýný tek tek açýklayacaðýný söyledi. Erdoðan, "Yolsuzluk iddialarý önemlidir, elbette soruþturulacaktýr ama iþin bir de öbür boyutu var. Bu, hükümete yönelik bir operasyondur. Bu iþin arkasýnda yurtiçinde dýþýnda kimler var, piyonlarý kimler hepsini açýklayacaðým" dedi. Erdoðan þöyle devam etti: SAVCI SAVCILIÐINI YAPSIN "Savcý, yok 'Marmaraymýþ' yok 'ruhsat niye verdin' diye operasyon yapýyor. 'Yok burasý yeþil alan yok burasý imarlý mý' diye operasyon yapýyor. Savcý savcýlýðýný yapsýn, sen imar göstererek toplum nazarýnda bir kýsým karanlýk kalemlerle onlarý karalamak suretiyle teselli olmak, bu dünyada bir þey olsa bile öbür tarafta iþe yaramaz. Çünkü harâmîliði, hýrsýzlýðý, rüþveti Allah biliyor." "ALLAH ONLARIN EVLERÝNE ATEÞLER SALSIN" "Eðer hakikaten bu olumsuz þeylerin üzerine giden arkadaþlar kimse onlar tanýmýyorum, binde birini bile tanýmýyorum. Bu iþin üzerine hukukun, dinin, demokrasinin gerektirdiði þeyler bunlardýr deyip arýnma, temizlenme adýna bir þey yaparken dinin ruhuna aykýrý bir þey yapmýþlarsa ben bizi de onlarýn içinde görerek diyorum, Allah bizi de onlarý da yerlerin dibine batýrsýn, evlerine ateþ salsýn, yuvalarýný baþlarýna yýksýn. Ama öyle deðilse, hýrsýzý görmeden hýrsýzý yakalayanýn üzerine gidenler, cinayeti görmeyip masum insanlarý karalamaya çalýþanlar Allah onlarýn evlerine ateþler salsýn, yuvalarýný yýksýn, birliklerini bozsun, önlerini kessin. Þimdiye kadar demediðimi dedim. Harâmîlik yapýp, milletin malýna menâline el uzattýklarý halde hala Müslüman olarak görünüyorlarsa öbür tarafta neyin ne olduðu belli olacaktýr. Haksýz, kimse, cezasýný bulacaktýr." Odatv.com müdürü müsün?. Bu savcý orada burada bunlardan öç alacaðým deyip duruyormuþ." ÝPEK MEDYA GRUBU HEDEFTE Erdoðan Ýpek medya grubunu, yani Bugün gazetesi, Bugün TV ve Kanal Türk'ü kast ederek "Bunlarýn maden ruhsatlarý ellerinden alýnýnca bas bas baðýrýyorlar. Altýn aðalýðý yaparken iyiydi. Bunlarýn hepsini açýklayacaðým" dedi. Maliye'nin gözü bir süredir Cemaat'e yakýnlýðý herkesçe bilinen Akýn Ýpek'in üzerindeydi. Yaklaþýk bir ay önce, Koza Holding'e ait altýn þirketi Koza Altýn'a vergi incelemesi baþlatýlmýþtý. Bu incelemeler þirketin hisselerinin düþmesine sebep oldu. Erdoðan'ýn da deðindiði gibi þirkete baðlý bazý maden ocaklarýnýn ruhsatlarý iptal edildi.erdoðan'ýn ne açýklayacaðý merak ediliyor. Odatv.com AKEL'de deðiþiklikler Katsuridis'in defteri dürüldü AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun, Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn da desteðiyle, AKEL Merkez Komitesi'nin dünkü toplantýsýnda yaþanan deðiþikliklerle birlikte, AKEL Genel Sekreterliði ve Polit Büro'da "tam denetim" elde ettiði haber verildi. Alithia gazetesi "Andros ile Hristofyas'ýn Zaferi" baþlýðýyla yayýmladýðý haberinde, Nikos Katsuridis'in AKEL'in Meclis'teki temsilciðinden ayrýlmasýnýn yaný sýra, hem Genel Sekreterliðe hem de Polit Büro'ya katýlmayacaðýný yazdý. Hristofyas'ýn, Katsuridis'in bütün görevlerinden muaf tutulmasý konusunda son ana kadar ýsrarcý olduðunu kaydeden gazete, Hristofyas'ýn iki yakýn çalýþma arkadaþý olan Rum Yönetimi eski sözcüsü Stefanos Stefanu ile eski Ticaret Bakaný Neoklis Silikiotis'in de Genel Sekreterliðe katýldýklarýný belirtti. Haberde, Baþkanlýk Ofisi eski müdürlerinden Hristos Hristofidis'in de Polit Büro'ya girdiði belirtildi. AKEL'in daha önce en güçlü adamlarýndan olan Katsuridis'in artýk yalnýzca milletvekili olduðunu ifade eden gazete, devamla, AKEL Merkez Komitesinin, partinin Meclis'teki temsilcisinin kim olacaðýna 3 Ocak'ta yapýlacak toplantýda karar vereceðini ekledi. KKTC'DE YAÞAYAN "MAHSUR" KIZLARA HPV AÞISI KKTC'de yaþayan 12 ile 18 yaþlarýndaki 8 "mahsur" (Rum ve Maronit) kýzýn, rahim aðzý kanserine karþý korunmak için HPV aþýsý olma amacýyla dün Rum tarafýna gittiði haber verildi. Ýlk dozu dün alan kýzlarýn, geriye kalan iki dozu daha almak için ilerleyen zamanlarda yine Rum tarafýna gideceðini yazan Fileleftheros gazetesi, aþýlarýn Rum Pediatri Þirketinin giriþimi ve bilgilendirme kampanyasý çerçevesinde yapýldýðýný belirtti. RUMLAR EKONOMÝK KRÝZDEN ÇIKIÞLA ÝLGÝLÝ ÝYÝMSER Ekonomik krizin etkileriyle mücadele eden Rumlarýn, krizden çýkýþla ilgili iyimser olduklarý ve memorandumla ilgili olumlu yaklaþým sergiledikleri bildirildi. Fileleftheros gazetesi, "IMR" ve Lefkoþa Üniversitesi Avrupa Ýliþkileri ve Uluslararasý Ýliþkiler Merkezi'nin, Aralýk tarihlerinde, Güney Kýbrýs genelinde 18 yaþ ve üstü 600 kiþinin katýlýmýyla, rasgele telefon görüþmeleri aracýlýðýyla gerçekleþtirdiði ankete göre, katýlýmcýlarýn yüzde 27'si, Rum Hükümeti'nin ekonomiyle ilgili icraatlarýný "olumlu" bulurken, yüzde 36'sý "çoðunlukla olumlu", yüzde 24,5'i "olumsuz", yüzde 12,5'i de "çoðunlukla olumsuz" bulduðunu belirttiðini yazdý. Katýlýmcýlar, Troyka'nýn Güney Kýbrýs'a uyguladýðý memorandumun sonuç verip vermeyeceði sorusuna ise, yüzde 21 oranýnda "evet", yüzde 38 oranýnda "belki evet", yüzde 24,5 oranýnda "hayýr", yüzde 6,5 oranýnda da "belki hayýr" yanýtýný verdi. Güney Kýbrýs'a uygulanacak ikinci bir memorandum konusunda, katýlýmcýlarýn yüzde 61'inin olumlu, yüzde 39'unun olumsuz yanýt verdiði ankette, rekabet edilebilirlik tedbiri olarak maaþlarda kesinti yapýlmasýna yüzde 9 "olumlu", yüzde 13 oranýnda "belki olumlu", yüzde 21 "olumsuz" yaklaþým sergilendi. KIBRIS TÜRK MALLARININ SATIÞINA ÝLÝÞKÝN RAPOR Güney Kýbrýs'taki Türk mallarýnýn satýþý veya istimlak edilmesine iliþkin þikayetleri araþtýrmak için kurulan Araþtýrma Komitesi'nin, altý aydýr sürdürdüðü çalýþmalar çerçevesinde 300 sayfadan oluþan raporunu dün Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Theodosis Tsiola'ya sunduðu belirtildi. Politis gazetesi, üç üyeden oluþan Araþtýrma Komitesi'nin, raporu, Rum Bakanlar Kurlu Sekreteri'ne sunmadan önce Hukuk Dairesi'ne giderek Baþsavcý Kostas Kliridis'e de teslim ettiðini yazdý. Habere göre Araþtýrma Komitesi Baþkaný Eleonora Nikolaidu, raporun artý eklerle birlikte 300 sayfadan oluþtuðunu ve incelenmesi gereken yeteri kadar malzemenin de bulunduðunu söyledi. Raporun kamuoyuna açýklanýp açýklanmayacaðý sorusu üzerine Nikolaidu, raporun, yasa gereði Baþsavcýnýn olur görüþü alýnmasýnýn ardýndan yayýmlanabileceðini ifade etti. APOEL TARAFTARLARI POLÝSE SALDIRDI Fileleftheros gazetesi haberinde, geçtiðimiz gün yapýlacak Digenis Oroklinis-APOEL maçý öncesinde, biletsiz bir þekilde sahaya girmeye çalýþan 50 kadar APOEL taraftarýný durdurmaya çalýþan polislerin, taraftarlarýn saldýrýsýna uðradýklarýný yazdý. Polislerin taraftarlarýn topluca saldýrýsýna uðradýklarýný ve ciddi þekilde yaralandýklarýný kaydeden gazete, olay sýrasýnda bir gözlemcinin yaralandýðýný da belirtti. Haberde, olayla ilgili olarak 4 gencin tutuklandýðý ve Larnaka Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldýklarý ifade edildi. "NEMESIS III" ADLI GEMÝ BATIRILDI Yapay resifler oluþturma amacýyla "Nemesis III" adlý geminin, önceki gün düzenlenen bir törenle Paralimni denizinde batýrýldýðý haber verildi. Alithia gazetesi Rum Tarým Bakanlýðý Balýkçýlýk ve Deniz Araþtýrmalarý Dairesi'nin, Paralimni Belediyesiyle iþbirliði içerisinde, Paralimni'de Vrisudia bölgesinde yapay resiflerden deniz koruma bölgesi oluþturulmasýnýn bir parçasý olarak Cuma günü Nemesis III gemisini batýrma töreni yaptýðýný yazdý. Gazete Güney Kýbrýs'ta yapay resifler oluþturma amacýyla resmi olarak, yasa temelinde ve ilk kez gemi batýrýldýðýný belirtti. MÜEBBET CEZA ALAN MAHKUM KOÞULLU SERBEST Müebbet hapis cezasýna çarptýrýlan ve 14 yýldýr Rum Merkezi Cezaevi'nde bulunan 53 yaþýndaki eski polis Hristos Simianos'un dün koþullu olarak serbest býrakýldýðý haber verildi. Simianos'un Rum Af Konseyi kararý temelinde koþullu olarak serbest býrakýldýðýný yazan Simerini gazetesi, pasaportuna el konulan Simianos'un "stop list"e yerleþtirildiðini ve haftada bir kez belirlenen polis karakoluna görüneceðini belirtti. 46 MAHKUMA "BAÞKANLIK AFFI" VERÝLMESÝ BEKLENÝYOR Simerini, Merkezi Cezaevi'nin, Noel arifesinde "Baþkanlýk affýyla" serbest býrakýlmasýna yönelik hazýrladýðý 46 mahkumun adýnýn yer aldýðý listenin Rum Hukuk Dairesi'nce onaylandýðýný, Rum Baþkanlýðý'na iletilmesinin beklendiðini haber verdi. 83 MÝLYON 500 BÝN EURO'LUK YARDIM ONAYLANDI Uluslararasý Para Fonu'ndan (IMF), Güney Kýbrýs'a, Avrupa Yatýrým Bankasý ile birlikte verilecek toplam 183 milyon 500 bin Euro'luk mali yardýmýn 83 milyon 500 bin Euro'luk kýsmýnýn dün onaylandýðý bildirildi. Alithia gazetesi, 83 milyon 500 bin Euro'luk yardýmýn, Güney Kýbrýs'ýn tabi tutulduðu ekonomik yardým programý çerçevesinde verildiðini yazdý. Haberde, Avrupa Yatýrým Bankasý'nýn Güney Kýbrýs'a vereceði 100 milyon Euro'nun da geçtiðimiz günlerde onaylandýðý anýmsatýldý. SOFOKLEUS'A BRÜKSEL'DE SALDIRI Rum kesiminin Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekillerinden Sofoklis Sofokleus'un, parlamento önünde iki kiþinin saldýrýsýna uðradýðý ve saldýrganlarýn Sofokleus'un cep telefonunu alarak kaçtýklarý haber verildi. Olayýn geçtiðimiz Pazartesi akþamüzeri gerçekleþtiðini yazan Fileleftheros, haberine, olayýn akabinde soyguncularýn kendilerini bekleyen taksiye binerek uzaklaþtýklarýný ekledi.

9 9 22 Aralýk 2013 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV EY DÝNDARLAR UYANIN! Soy, soðana çevir ne oluyor deyince 'dýþ mihrak, tuzak, komplo'... 'Allah de ne iþ varsa becer, Oh! ne ala ne þeker' Abdestli kapitalistler, yolsuzluk yapan hainler, yetim hakký yiyenler, "Allah" deyip cebini þiþirenler, bu düzen böyle sürer sandýnýz he. Namuslu AKP'liler, vicdanlý dindarlar sokaða dökülmeli. Bunlar Muaviye'nýn torunlarý. Hz.Ömer "Nedir bu saray" deyince "Bizans'a karþý güçlü görünmeliyiz" demiþti. Þu kýþta garibanlar tir tir titrerken, biz nasýl ayakkabý alacaðýz diye kývranýrken, ayakkabý kutusunda dolar biriktirenlerle hesabýmýz var! Yatak odasýna 7 kasa yaptýranlar, evinde para sayma makinesi bulunanlar Müslüman deðil münafýktýr. Ey dini çevreler! Gezi'de sýnavý kaybettiniz. Muktedirin yalanlarýna inandýnýz. Hala ayný yalanlarý tekrar ediyor. Uyanýn! Türkiye dindarlýði vicdanýna dönmeli, arýnmalý. Eðer bugün yolsuzluða/hýrsýzlýða karþý çýkmazsanýz, yarýn insan içine çýkamayacaksýnýz. ÝHSAN ELÝAÇIK (twitter) TARÝH 21 KASIM 2012 BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer adaya döner dönmez kollarý sývadý. Önümüzdeki yýl güneyde yapýlacak seçimlerden sonra taraflarýn önüne konmak için yeni bir plan hazýrlanýyor. Saffet geldi aþka, Saffet in aþký baþka... Gözden kaçmayanlar... BANKAYAAYAKKABI KUTUSU ÝLE GÝRMEK TC Halkbank Genel Müdürü'nün evinde, ayakkabý kutularýna saklanmýþ 4,5 milyon dolar bulundu. Twitter'cýlar balýklama daldý "ayakkabý kutusu"na. Birisi diyor ki: "Mesele camiye ayakkabý ile girmek deðil bankadan ayakkabý kutusu ile çýkmaktýr yeðenim" Diðeri ödeme seçeneklerini sýralýyor: "Nakit, kredi kartý, çek, ayakkabý kutusu " Bir baþkasý "Kütüphaneye 1,2 ayakkabý kutusu koy, zengin gösterir" diyor. Bütün mesele biber gazýndan kaçýp camiye ayakkabý ile girmek deðil Bankaya ayakkabý kutusu ile girip halkýn parasý ile çýkmaktýr DÝPNOT Google 2013 Þeffaflýk Raporu'nu açýkladý. Buna göre, 2013'te Türkiye Hükümeti Google'a içerik kaldýrmasý için 1673 kere baþvurdu. Geçen seneye göre 10 kat fazla. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bu devleti yaþatmak hepimizin görevi olmalýdýr. Bu da birlik ve beraberliðin korunmasýyla mümkün olur" Yýlmaz BORA (TMT Mücahitler Derneði Baþkaný) VÝRGÜL... EGEMENLÝÐÝ DEÐÝL "EGEMEN"Ý TARTIÞALIM Mehmet Ali Talat, egemenlik konusunun deðil, uygulamasýnýn tartýþýlmasý gerektiðini söyledi. Ne kadar yorucu aslýnda. Ýyisi mi, ne egemenliði tartýþalým, ne de uygulamasýný sayýn Talat. Hayýr, hayýr, bunlarýn hiçbirini tartýþmayalým. Ýyisi mi, senin o acentasý olmaktan gurur duyduðun AKP Hükümeti'nin içine düþtüðü rüþvet ve yolsuzluk bataðýný, gözaltýna alýnan Bakan çocuklarýný, adý rüþvet olaylarýna karýþan AB Bakaný Egemen Baðýþ'ý tartýþalým. Neyin acentasý olduðunun farkýnda mýsýn? BÖLÜNEN BÜTÜNLÜÐÜ DEMEK ÝSTEDÝN HERHALDE ASKER "Bu vatanýn bölünmez bütünlüðü için canýmýzý feda etmeye yemin etmiþ kiþiler olarak bizler ne topraðýmýzdan ne de bayraðýmýzdan vazgeçmeyiz" Ömer BULUT (Piyade Kurmay Yüzbaþý) "Erdoðan geri adým attýðý takdirde teslim alýnacaðýný biliyor" Operasyonun içeriðinin yolsuzluk olmasý AKP'nin sýkça yaptýðý temizlik ve "Ak" bir parti olma vurgusunu boþa düþürmeyi amaçlýyor. Gözaltýna alýnanlarýn AKP'li en üst düzey isimlerin oðullarý olmasý siyasetle sermaye ve rant arasýndaki baðlantýyý ifþa ediyor ve kamuoyu nezdindeki temiz iktidar algýsýný altüst ediyor. Operasyonun yolsuzlukta iþaret ettiði yerin TOKÝ olmasý da, AKP'nin kalbine saplanmýþ bir hançer. TOKÝ aracýlýðýyla hem AKP'nin hizmet söylemine darbe vuruluyor hem de "inþaat ya resulullah" düsturu üzerine kurulan rant mekanizmasýyla iktidar arasýndaki baðlantý deþifre ediliyor. Cemaat tek bir taþla üç kuþ birden vuruyor; AKP iktidarýnýn on bir yýl boyunca üzerine oturduðu maddi mekanizmalar tek bir hamleyle kýrýma uðratýlýyor. AKP cenahýnýn günlerdir "emniyet-yargý cuntasý" diye tarif ettiði entegre yapý, çok tanýdýk bir isim, Zekeriya Öz aracýlýðýyla devreye giriyor ve KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu iddianameler üzerinden gözaltý dalgasý baþlatýlýyor. Yakýn geçmiþte AKP ile Cemaat'in birlikte kullandýðý bu yöntemin, þimdi bumerang misali dönüp AKP'yi vurmasýný tarihin bir ironisi olarak kaydetmek gerekiyor. Cemaat operasyonu tek baþýna gerçekleþtirmiyor; arkasýnda uluslararasý bir destek var ve ipuçlarýna bakarak bu desteðin Cumhuriyetçi Parti içerisindeki neoconlar ve Tel Aviv kaynaklý olduðunu söyleyebiliyoruz. "One minute" hadisesi ve Mavi Marmara'dan beri Türkiye-Ýsrail iliþkilerinin durumu biliniyor; bu süreçte Gülen'in "otoriteye biat edilmeli" diyerek Ýsrail'in yanýnda saf tuttuðu da. Obama'nýn AKP ve Müslüman Kardeþler aracýlýðýyla Ortadoðu'da Þii eksenine karþý bir Sünni ekseni yaratma projesinin çökmesi ve ardýndan Ruhani iktidarýný fýrsat bilerek Ýran'la yakýnlaþmasýný sindiremeyen neoconlar da Ýsrail de bunun sorumlusu olarak ErdoðanDavutoðlu-Fidan troykasýný görüyorlar. Cemaat üzerinden AKP'ye bu sorumluluðun bedeli ödetiliyor. Böylelikle hem neoconlar ve Tel Aviv hem de Cemaat kendi mesajlarýný okkalý bir burun sürtme operasyonu aracýlýðýyla AKP ve Erdoðan'a iletmiþ oluyorlar. ( ) Ortada uluslararasý nitelikli bir operasyon var. Öyle ki operasyonla ilgili bilgilere Erdoðan'ýn en güvendiði Hakan Fidan ve yönettiði MÝT ya ulaþamýyor ya da ulaþsa dahi önleyemiyor. Erdoðan ne yapacak? Erdoðan geri adým attýðý takdirde teslim alýnacaðýný biliyor. AKP'nin Cemaate çok sert bir yanýt vereceðini söylemek için kâhin olmaya gerek yok; bazý gazeteci ve emniyetçilerin gözaltýna alýnmasýnýn þaþýrtýcý olmayacaðýný da eklemek mümkün. Her durumda emin olmamýz gereken þey þu: 17 Aralýk 2013 tarihinde AKP'yle Cemaat arasýndaki gayri resmi koalisyon resmen bitti. Bundan sonra yeni ittifaklar kaçýnýlmaz hale gelecek. Toplumsal muhalefetin bu ittifaklarý gözden kaçýrmamasý, yeni döneme hazýr olmasý gerekiyor. (Bu yazý Fatih Yaþlý'nýn "sol"da yayýmlanan "Cemaat Operasyonu: Tam Ýsabet!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 ARALIK MÜCADELE VE ÞEHÝTLER HAFTASI - 50 yýl önce Kýbrýs'ta meydana gelen kanlý olaylarda hayatýný kaybedenler, Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý çerçevesinde dün düzenlenen tören ve etkinliklerle anýlýyor. Hafta programý, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'ndan Piyade Kurmay Yüzbaþý Ömer Bulut'un dün sabah saat 08.00'de Bayrak Radyo ve Televizyonu'ndan yaptýðý konuþma ile baþladý. Lefkoþa Þehitler Abidesi'ndeki anma töreni ise Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun da katýlýmýyla saat 09.30'da baþladý. Törende, protokol sýrasýna göre çelenklerin anýta sunulmasýnýn ardýndan saygý duruþu, saygý atýþý ve Ýstiklal 22 Aralýk 2013 Pazar Marþý ile bayraklar göndere çekildi. Þehitleri anma törenine Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný (KTBK) Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ ile Güvenlik Kuvvetleri Komutaný (GKK) Tümgeneral Baki Kavun, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, Ana Muhalefet Partisi Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün, Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Kadri Fellahoðlu, Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði yetkilileri ve üyeleri, siyasi parti temsilcileri, üniversite rektörleri ve temsilcileri, muharip dernek, diðer dernek, kurum, kuruluþ ile okullardan temsilciler katýldý. ÝSKELE'DE TÖREN - 21 Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý çerçevesinde þehit düþenler Ýskele'de düzenlenen törenle anýldý. Ýskele Larnaka Þehitler Anýtý önünde yer alan anma töreni çelenklerin anýta konulmasýyla baþladý. Ýskele Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Saygý duruþu ve saygý atýþýnýn ardýndan tören Ýstiklal marþý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesi ile devam etti. Törende ilk konuþmayý Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýndan Piyade Üsteðmen Ozan Barsakçý yaparak, Rumlarýn Akritas planýný uygulamak ve adayý Yunanistan'a baðlamak amacýyla adaca katliamlar yaptýðýný, geçmiþin çok iyi bilinmesi gerektiðini belirtti. Ýskele Ticaret Lisesi Edebiyat öðretmeni Gülcan Genç ise konuþmasýnda Rumlarýn EONSÝS hayalini gerçekleþtirmek amacýyla adanýn her yerinde küçük büyük demeden acýmazsýzca katliamlar yaptýðýný anlatarak milli mücadele yýllarýnda, vatan uðruna hayatýný seve seve feda eden þehitleri rahmet ve saygýyla andýklarýný ifade etti.

11 11 22 Aralýk 2013 Pazar Günün Manisi Emine Hür Nar yapraðý sarardý O mevsim sonbahardý Yolda belde her yerde Gözüm seni arardý Kitap Dünyasý Kod Adý: Bozkurt Cüneyt Öztürk ÝLGÝ YAYINLARI TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Yanlýþ yola sapmak zarar getirir, derecesi ise ancak sonunda anlaþýlýr." Goethe KISKANÇ Ýyi ki aynacý deðilim Her gün bir ayna kýrardým Sana baktýðý için Sen baktýðýn için Ümit Y. Oðuzcan Bu yýl meydanda efsane grup Boney M rüzgarý var Maðusa 2014'ü Boney M ile karþýlayacak Maðusalýlar, 2014'e Namýk Kemal Meydaný'nda Boney-M konseriyle girecek.belediyeden yapýlan açýklamaya göre, yýl boyunca festivaller, konserler ve renkli etkinliklerle eðlencenin her alanýnda Maðusalýlarla bütünleþen Gazimaðusa Belediyesi, yeni yýla meydaný dolduracak Gazimaðusalýlar ile birlikte girecek. Namýk Kemal Meydaný'nda kurulacak sahnede eðlenceli müziklerle saat 21:00'da baþlayacak. Meydan kutlamalarý, 22:30'dan itibaren Boney M þarkýlarýyla eðlence dolu saatlerle devam edecek ve 2013 uðurlanýp 2014 karþýlanacak. Yeni yýlýn ilk anlarýnda hava fiþenk gösterileriyle birlikte Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp halkýn yeni yýlýný kutlayacaðý bir konuþma yapacak. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, ana caddeleri rengarenk ýþýklý süslemelerle donattýklarý Gazimaðusa'da, her yýl olduðu gibi bu yýl da coþkulu bir yýlbaþý kutlamasý yaþayacaklarýný söyledi. Kayalp, Gazimaðusalýlar'ýn yanýnda, diðer yerleþim birimlerinden gelen binlerce kiþinin katýlýmýyla 1997 yýlýndan beridir gerçekleþen yeni yýl kutlamalarýnda bu yýl BoneyM'in meydaný dev bir dans pistine çevireceðini, ardýndan ise yeni yýlýn ilk anlarýnda hava fiþenk gösterilerinin coþkuyu üst düzeye çýkaracaðýný belirtti. Yaþamak, baþkasýnýn yaþamasýna yardýmcý olmaktýr. Kan vererek bir hayat kurtarabilirsiniz!

12

13

14 14 22 Aralýk 2013 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Cevher Eczanesi: Mehmet Akif Cad. 101/ 5 E Dereboyu As-Can Sigorta, Citroen ve Adil Iþýk Karþýsý Tel: Ayþe Kaptan Eczanesi: Girne Cad. No:50 Tel: BULMACA Soldan Saða: 1-Pusulada güneydoðuyu gösteren yön. 2-Devam ettirme. Ay takviminin yedinci ayý, üç aylarýn birincisi. 3-Büyük zarar, üzüntü ve sýkýntýlara yol açan olay veya durum. Ýlâç, merhem. 4-Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. Kadýnlarýn kirpiklerini kývýrmak ve daha uzun göstermek için fýrça ile sürdükleri yaðlý boya. Ters okunuþu "Kuzu sesi". 5-Tekrarla, tekrar et. Toplum içindeki en küçük birlik. 6-Baþa "B" konursa "Anlam bakýmýndan birbirine baðlý iki dizeden oluþmuþ þiir parçasý" olur. Onbirer kiþilik iki takým arasýnda, küçük ve aðýr bir topu, ucu kývrýlmýþ sopalarla vurarak karþý kaleye sokmak amacýyla oynanan bir oyun. 7-3 yaþýna kadar olan at yavrusu. Ortada, herkesin içinde yapýlan. 8-Ok, kargý gibi þeylerin ucundaki sivri demir. Deðerli bir taþ. 9-Eski dilde "Yemek, yiyecek". Zat. 10-Bir nota. Ýþçi. Beyaz. 11-Ters okunuþu "Büyük, süslü köþk, saray gibi yapý". Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan renksiz, tuzlu sývý. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Maðusa Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir iþi yapabilecek yetenekte olma, yeterlik. Zeybek. 2-Olay, düþünce, duygu ve imajlarýn dil aracýlýðý ile biçimlendirilmesi sanatý, literatür. En kýsa zaman. 3-Kadýnlarýn omuzlarýný örtmek için kullandýklarý geniþ atký. Bir þeyi yapmayý önceden isteyip düþünme, maksat. 4-Öðrencilere ve yoksullara yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. Birine görevi karþýlýðý olarak veya geçimi için her ay ödenen para, aylýk. 5-Bir nesnenin dýþ çizgileri bakýmýndan niteliði, dýþtan görünüþü, biçim. Bir þeyi bulmaya çalýþma. 6-Elleri ve dizleri üzerinde yürümek. 7-Bir günün veya olayýn arkasýndan gelen zaman. Avrupa'da bir nehir. 8-Harf okunuþu. Lanetlenmiþ, melun. Engel. 9-Güzel kadýn. At yarýþlarýnda ayný koþunun birinci ve ikincisini tahmin ederek oynanan veya alýnan bilet. 10-Ters okunuþu "Çeyrek sona katýlacak sporcu ve takýmlarý ayýrmak için düzenlenen seçme yarýþý". Bir Osmanlý parasý, ondalýk. 11-Sicim. Mecazi anlamda "Çok az para". ELEMAN ARANIYOR Nakliyat firmasýnda çalýþacak ehliyetli bayan elemanlar aranýyor. Tel: SATILIK ARSA Çanakkale bölgesinde þehit arsasý Stg. Tel: SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 20 bin Stg. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý lüks daire * Metropol bölgesinde 3+1 beyaz eþyalý zemin kat daire * Yenikent'te 2+1 full eþyalý daire 800 TL * Gönyeli'de 3+1 full eþyalý lüks daire * Merit Otel karþýsý 3+1 full eþyalý daire. Satýlýk Serdarlý yeni bölgede 120 metrekare bahçeli, garajlý müstakil ev * Aþaðý Dikmen'de 3+1 bahçeli dubleks yeni ev * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev * K. Kaymaklý Yaman bölgesinde metrekare 2. kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire SATILIK Yeni anneler için Lansinoh (Ýngiltere) marka 1 ay kullanýlmýþ 2 pompalý anne sütü saðým makinasý ve yeni doðmuþ bebek için Avrupa malý 2 ay kullanýlmýþ lacivert renkli portbebe. Tel: SATILIK DÜKKAN Esnaf ve Zanaatkarlar Sitesi nde satýlýk dükkan. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Hamitköy'de içinde ev temeli bulunan hali arazi TL Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg

15 15 22 Aralýk 2013 Pazar Serdarlý, 2-0 lýk galibiyeti koruyamayýnca taraftarýný üzdü Serdarlý dondu kaldý (2-4) STAT: 14 Aðustos. HAKEMLER: Mehmet Malek, Gökhan Mersin, Necmi Bulut. SERDARLI: Çaðatay, M. Yorgancý, Rifat, Salim, M. Arnavut, Ümit (Ýlkay), Kaan, Serdar (Efe), Ýsmet, Ý. Kabore, Ý. Faye. BOSTANCI BAÐCIL: Ahmet, Devrim, A. Zaifoðlu (Zihni), Abdullah, Samorry, Patrick, Þahin, Ýsmail, Ramadan (Raif), Cenkay (Ali), Ertaç Taþkýran. GOLLER: Dk: KIRMIZI KART: Dk:21 Ümit, dk:27 Ý. Kabore (Serdarlý); Dk:33Ramadan, dk:69 Patrick, dk:75 ve dk:85 Ertaç Taþkýran (B. Baðcýl) K-PET Süper Ligi 13 üncü haftasýnda puan cetvelinin 11 inci sýrasýnda Sedarlý, 10 uncu sýradaki Bostancý Baðcýl ý konuk etti. Karþýlaþmayý konuk ekip B. Baðcýl 4-2 kazandý. 21. dakikada, Serdarlý dan Ümit in ceza sahasý dýþýndan sert þutunda defansa da çarpan top kale aðlarýyla kucaklaþtý, Serdarlý:1 B.Baðcýl: dakikada, Rifat ýn soldan ortasýnda topa iyi yükselen Ý. Kabora güzel bir kafa vuruþuyla topu aðlara gönderdi, Serdarlý:2 B.Baðcýl: dakikada, B. Baðcýl ýn geliþtirdiði ilk ataðý sorasýnda Ramadan ýn 25 metreden vurduðu top Kaan ýn sýrtýna çarpýp yön deðiþtirdi ve kale aðlarýyla kucaklaþtý, Serdarlý:2 B.Baðcýl:1. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý ev sahibi Serdarlý nýn 21 lik galibiyetinde kapandý. 69. dakikada, soldan Serdarlý ceza sahasýna giren Ertaç Taþkýran ýn çýkardýðý topu Patrick aðlara gönderdi ve skoru eþitledi, Serdarlý:2 B.Baðcýl: dakikada, Ýsmail in arka direðe gönderdiði topa Þahin kafa vurdu, kaleye giden topu Ertaç Taþkýran tamamladý ve takýmýný galibiyete yükseltti, Serdarlý:2 B.Baðcýl: dakikada, Patrick in saðdan geriye çýkarttýðý topa güzel vuran Ertaç Taþkýran, karþýlaþmanýn skorunu Serdarlý:2 B.Baðcýl:4 olarak ilan etti. Bu skorla konuk ekip B. Baðcýl puanlarýný 16 ya yükseltirken; ev sahibi Serdarlý 11 puanda kaldý. Galibiyet bir sayý fark ile geldi (66-67) Son bir buçuk dakikada maðlup duruma da düþen temsilcimiz Kuzey Kýbrýs Turkcell, rakibi Bornova Barýþ Gücü'nü son dakikada maðlup etmeyi baþardý... Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Kuzey Kýbrýs'ý temsil eden Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý dün oynadýðý karþýlaþmada rakibi Bornova Barýþ Gücü'nü maðlup etti. Ýlk periyotu galip kapatan temsilcimiz Kuzey Kýbrýs Turkcell, ik devreyi de galip kapattý. Ancak ikinci yarýya hýzlý baþlayan taraf konuk ekip Bornova Barýþ Gücü oldu. Üçüncü periyodu 41-41'lik berabere geçilen karþýlaþmanýn son bir buçuk dakikasýnda maðlup duruma da düþen temsilcimiz, galibiyeti son dakikada buldu ve karþýlaþmayý 66-57'lik skorla kazandý. RICCIARDONE'YÝ UYARDI ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone'yi de eleþtiren Erdoðan, "Ýþte son günlerde bakýnýz çok enteresan, büyükelçiler bazý provokatif eylemlerin içerisine giriyorlar. Ben onlara da Samsun'dan sesleniyorum, iþinizi yapýn. Eðer görev alanýnýzýn dýþýna çýkarsanýz bu hükümetlerimizin yetki alanýnda olan yere kadar gider. Biz sizleri ülkemizde tutmaya da mecbur deðiliz. Eðer sizin ülkelerinizde de bizim büyükelçilerimiz bu tür oyunlarýn içerisine giriyorsa siz bize haber verin, sizin göndermenize gerek yok biz alýrýz" dedi. ÝDDÝALAR NEYDÝ? ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone hakkýnda bugün yayýnlanan gazetelerde yolsuzluk ve rüþvet operasyonu konusunda açýklamalar yaptýðýna iliþkin haberler yayýnlanmýþtý. Yayýnlanan haberlerde, Yeniboðaziçi:0 Lef ke:2 Lefk n Lefke, dýþ sahada bir galibiyet daha elde etti. Puan cetvelinin üçüncü sýrasýndaki Lefke, rakibi Yeni Boðaziçi ni dýþ sahada 3-1 maðlup edip puanlarýný27 e yükseltti... Erdoðan ABD elçisini kovdu Samsunda konuþan TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan, ABD Büyükelçisi Ricciardone'ye "iþinizi yapýn" uyarýsýnda bulundu. Baþbakan Tayyip Erdoðan, "yolsuzluk ve rüþvet" iddialarýyla ilgili soruþturmaya iliþkin, "Yapýlan operasyon, uluslararasý boyutu ve maalesef yerel taþeronlarý olan hükümete karþý yapýlmýþ bir operasyondur" dedi. Erdoðan, bunun uluslararasý gruplarýn yerel taþeronlarýyla hükümete karþý yaptýðý bir operasyon olduðunu söyledi. Lefke nin serisi sürüyor Ricciardone'nin 17 Aralýk'ta AB Büyükelçileri ile biraraya gelerek, "Halkbank'ýn Ýran'la iliþkilerinin kesilmesini istedik dinlemediler. Bir imparatorluðun çöküþünü izliyorsunuz" dediði iddia edilmiþti. BÜYÜKELÇÝ ÝDDÝALARI YALANLAMIÞTI ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone ise ABD'nin, devam eden yolsuzluk operasyonuyla hiçbir þekilde ilgisi olmadýðýný vurgulayarak, "ABD ve Türkiye arasýndaki dostluk ve iþbirliði iki ülke için de hayati öneme sahiptir. Hiç kimse Türk-Amerikan iliþkilerini böyle asýlsýz iddialarla tehlikeye atmamalýdýr. Böyle bir toplantý yapýlmadýðý gibi, haberlerde ortaya atýlan iddialarýn tümü tamamen yalan ve iftiradýr" demiþti. AKP ÇARK ETTÝ Hükümet yanlýsý basýnýn "yolsuzluk operasyonu"nun arkasýndaki isim olarak iþaret ettiði, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da dün Samsun'da ülkeden kovmakla tehdit ettiði ABD Büyükelçisi Frank Ricciardone ile ilgili Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan açýklama geldi. Açýklama þöyle: "ABD büyükelçisinin açýklamasýný yeterli buluyoruz. Bu aþamada bakanlýða çaðýrýlmasýna yönelik bir plan söz konusu deðil." STAT: Osman E. Mehmet. HAKEMLER: Fehim Dayý, Serhat Tuna, Ahmet Karaoðullarý. YENÝ BOÐAZÝÇÝ: Ersoy, M. Sakallý, Hüseyin, M. Turgut, Abdullah (Seyfi), M. Barkýnay, Adem, Muammetali (Mustafa), M. Çaðakan, Maduka, Yusuf (Ýbrahim). LEFKE: Mehmet, Yakup, Salih, Aykut, Arif Solkanat, Arif Öztürk, Aziz, Smart (Ali Özbahar), Cahit Solkanat (Kemal Solkanat), Kasým Taðman (Buðra), Sherman. GOLLER: Dk:20 Kasým Taðman, dk:90+3 Ali Özbahar (Lefke). K-PET Süper Ligi 13 üncü haftasýnda dýþ sahada rakibi Yeni Boðaziçi ni 2-0 maðlup eden Lefke, ilk devreyi puan cetvelinin üçüncü sýrasýnda tamamladý. 3. dakikada, kaleci alaný içerisinde topla buluþan Sherman topa kötü vurunca takýmý Lefke yi mutlak bir golden etti. 5. dakikada, Salih Say ýn kafa vuruþunda top kaleci Ersoy da kaldý. 20. dakikada, Sherman ýn getirdiði top sonrasý Yeni Boðaziçi kaleci alaný içerisinde karambol oluþtu, topa son dokunan Kasým Taðman, gole adýný yazdýran futbolcu da oldu, Yeni Boðaziçi:0 Lefke: dakikada, geliþen Yeni Boðaziçi ataðýnda Maduka kaleci ile karþý karþýya kaldý, kaleci Mehmet topu kornere çelerek gole izin vermedi. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý konuk ekip Lefke nin 1-0 lýk galibiyetinde kapadý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf yine konuk ekip Lefke idi. 68. dakikada, Smart ýn saðdan þutunda kaleci Ersoy gole izin vermedi. 75. dakikada, Y. Boðaziçi nin kazandýðý serbest vuruþu M. Turgut direkt kaleye kullandý top üsten dýþarý gitti. 84. dakikada, Kemal ýn vuruþunda defanstan seken top az farkla yanan dýþarý gitti. 88. dakikada, M. Turgut un röveþata þutunda top Lefke üst kale direðinden oyun alanýna geri döndü dakikada, soldan getirdiði topla kaleci Ersoy un da geçen Sherman ýn verdiði topu Ali Özbahar kaleye gönderdi ve karþýlaþmanýn skorunu Yeni Boðaziçi:0 Lefke:2 olarak ilan etti. Bu skorla konuk ekip Lefke puanlarýný 27 e yükseltirken; ev sahibi Yeni Boðaziçi 11 puanda kaldý.

16 Türkiye'de derbi akþamý Türkiye Spor Toto Süper Ligde bu akþam derbi heyecaný yaþanacak. Saat 13.30'da Eskiþehirspor-Gaziantepspor vekayserispor-torku Konyaspor maçlarý oynanacak. Saat 16:00'da ise AntalyasporGençlerbirliði ve Karabükspor-Fenerbahçe karþý karþýya gelecek. Saat 20:00'de ise Galatasaray-Trabzonspor derbisi oynanacak. GG, Yalova'ya hayat verdi n Puan cetvelinin en alt iki sýrasýnda yer alan iki takýmýn mücadelesini kazanan konuk ekip Yalova oldu. Yalova nýn gollerini Zekai ve Burak atarken, Gençlik Gücü nün tek golü Özgür Ongun dan geldi. Bu sonuçla Yalova 2. galibiyetini almýþ oldu... STAT: Atatürk. HAKEMLER: Hakan Muhtaroðlu, Ali Akçýnar, Ali Karahasan. GENÇLÝK GÜCÜ: Hüseyin, Zeep (H.Kýnay), Derviþ, Mustafa Tuðra,, Zokou, Aþkýn (Özgür), Orhan, H.Göksun (Fuat), Hakan, Ahmet. YALOVA: M.Daðman, Azmi, M.Baran, Azat, Amadou, Muammer, Ertuð (Ali), Zekai, Juman (Ahmet), Gürbay, Burak (Mahmut). GOLLER: Dk:18 Burak, dk: 33 Zekai, dk: 45 Ertuð (Yalova); Dk:60 Özgür Ongun(GG). ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE (1-3) Lefke'nin serisi sürüyor Lefke, dýþ sahada bir galibiyet daha elde etti. Puan cetvelinin üçüncü sýrasýndaki Lefke, rakibi Yeni Boðaziçi'ni dýþ sahada 3-1 maðlup edip puanlarýný27'e yükseltti (Haberi sayfa 15'te) Serdarlý dondu kaldý (2-4) Karþýlaþmanýn daha 27'nci dakikasýnda 2-0 galip duruma yükselen ve birçok gol pozisyonuna giren Serdarlý karþýsýnda 4-2 galip gelmeyi baþaran Bostancý Baðcýl, haftayý ummadýðý üç puan ile kapattý (Haberi sayfa 15'te) DÜNKÜ SONUÇLAR K-PET Süper Ligi 13 üncü haftasýnda puan cetvelinin alt sýrasýnda giren iki takýmýn mücadelesinde, konuk ekip Yalova rakibi Gençlik Gücü nü 3-1 maðlup etti. 14. dakikada, Zekai nin saðdan Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK gönderdiði topla arka direkte buluþan Juman ýn þutunda kaleci Hüseyin gole izin vermedi. 18. dakikada, Zekai nin saðdan gönderdiði topla kaleci alaný içerisinde buluþan Burak düzgün bir vuruþla topu aðlara gönderdi, GG:0 Yalova: dakikada, Ertuð dan aldýðý pasla rakip ceza alaný içerisinde giren Zekai, kalecinin yanýndan topu aðlata yolladý, GG:0 Yalova: dakikada, rakip ceza alaný içerisinde topla buluþan Zokou nun vuruþunda top Yalova yan kale direðinden döndü, dönen topu H.Göksun tamamladý, ancak Yalova defansý top gol çizgisi üzerinden çýkardý. 45. dakikada, Ertuð un nefis pasýnda topla buluþan Zekai son çizgiye kadar inerek topu ceza alanýna çýkardý, Ertuð topu boþ kaleye yolladý, GG:0 Yalova:3 Karþýlaþmanýn ilk yarýsý konuk ekip Yalova nýn 3-0 lk galibiyeti ile kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf yine konuk ekip Yalova oldu. 60. dakikada, M.Ayker in ön ortasýnda topla buluþan Özgür Ongun topu kalecinin yanýndan aðlara gönderdi, GG:1 Yalova: dakikada, Burak ýn kaleye gönderdiði top önce kalecinin ellerine sonra da üst direðe vurarak dýþarýya gitti dakikada, Zekai nin vuruþunda top GG yan kale direðinden oyun alanýna geri döndü. Karþýlaþmayý 3-1 kazanan konuk ekip Yalova ikinci galibiyetini elde edip, puanlarýný 9 a yükseltirken; ev sahibi Gençlik Gücü ilk devreyi 6 puanla kapattý. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri K-Pet Süper Lig'de Yenicami - K. Kaymaklý: Y.Boðaziçi - Lefke: Gençlik Gücü - Yalova: Serdarlý - B.Baðcýl: K-Pet 1'inci Lig'de Türk Ocaðý- Düzkaya: Türkmenköy - Esentepe: Baf Ü.Y. - Binatlý: Deðirmenlik - Göçmenköy: K-Pet 2'nci Lig'de Girne H.E. - Çayönu: Görneç - Vadili: Karþýyaka - Tatlýsu: Çanakkale - Ortaköy: Zümrütköy - Gaziköy: GÜNÜN PROGRAMI K-Pet Süper Lig'de Doðan T.B. - Cihangir (Mehmet Sezener) M.T.G. - Mormenekþe (Ecvet Kanatlý) Hamitköy - Çetinkaya (Serkan Þimþek) K-Pet 1'inci Lig'de Lapta - Ozanköy (Murat Sapsýzoðlu) Akýncýlar - Dumlupýnar (Emre Öztaþlý) Gençler B. - Gönyeli (Kerem Eran) K-Pet 2'nci Lig'de Denizli - Mehmetçik (Hakký Emir) Geçitkale - Dipkarpaz (Osman Küçük) Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor?

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li başkan Hz. Muhammed in nüfus cüzdanını çıkarttı. Tayyip adını çocuklarının arasına koydu. 9 Ekim 2012 AKP li başkan, peygamberi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı