TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent."

Transkript

1 Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý 21 ARALIK 1963 l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BU KAZIÐI YEDÝK SAYILIR... KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ HIYAR... Erdoðan Baybars Ali Osman Elvan Levent Mehmet Levent Afrika dan Mektup Kýbrýs'ta Kýbrýs'ta bizi bizi de de derinden derinden etkileyecek etkileyecek olan olan iliþkiler... iliþkiler... Rüþvet ve yolsuzluk operasyonuyla Türk-ABD gerginliði iyice týrmandý... Erdoðan'ýn operasyonun arkasýnda ABD'yi iþaret etmesine Amerika'dan hemen yanýt geldi... ABD Büyükelçisi "Operasyonla ilgimiz yok" deyince AKP de geri adým attý... Pimi çektiler n Samsun'da konuþan Erdoðan ABD Büyükelçisi Ricciardone'yi hedef alarak þöyle dedi: Büyükelçiler bazý provokatif eylemlerin içerisine giriyorlar. Ben onlara da Samsun'dan sesleniyorum, iþinizi yapýn. Eðer görev alanýnýzýn dýþýna çýkarsanýz, bu hükümetlerinizin yetki alanýnda olduðu yere kadar gider. Biz sizleri ülkemizde tutmaya da mecbur deðiliz... n ABD Büyükelçisinin 17 Aralýk'ta AB büyükelçileri ile yaptýðý toplantýda, "Halkbank'ýn Ýran'la iliþkilerinin kesilmesini istedik, dinlemediler... Bir imparatorluðun çöküþünü izliyorsunuz" dediði ileri sürülmüþtü... n Büyükelçinin bu sözleri yalanlamasýndan sonra TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada "ABD Büyükelçisi'nin açýklamasýný yeterli buluyoruz. Bu aþamada bakanlýða çaðrýlmasýna yönelik bir plan söz konusu deðil" denildi... l 15. sayfada Tahir Gökçebel n 3. sayfada Noel Baba'yla zam protestosu 1001 türlü zam, 1002 imza Bugün gazetemizle birlikte Türkiye'deki operasyon Kýbrýs'ta da kaynaklarýn nereye gittiðini gösterdi... n 2. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... HAKAN ÞÜKÜR'ÜN KAFA GOLÜ OFSAYT SAYILIRSA... "Devlet içinde devlet" diyor Erdoðan... Ve kimse de, bizim buradan çýkýp kendisine sormuyor: -O halde bizi idare eden devlet hangisi? Bu paketi bize hazýrlayan kim? Kiminle muhatabýz? Suyu getirecek olan... Anastasiadis'e son cevabý verecek olan... Maaþlarýmýzý ödeyecek olan... Kim? Hangi devlet? Devlet içindeki devlet mi, devlet dýþýndaki devlet mi? Et ve týrnak gibi olduðumuza göre, bunu bilmek bizim de hakkýmýz deðil mi? Þaþýrmayalým... Yanlýþ kapý çalmayalým... Hele de Erdoðan'ýn dediði gibi, devlet içinde devlet bir çeteyse, pusuya düþmeyelim ansýzýn... Oyuna gelmeyelim! * Devlet içinde devlet demek yýldýr iktidarda da nasýl farketmedi... Üstelik tüm Ergenekon'u yere serdi!.. Çeteleri çökertti!.. Da devleti içten fethedenleri mi sezmedi? Bunca yýllýk Hocaefendi'nin sevgili öðrencisi... Hoca'sýný þimdi çetebaþý mý ilan etti? Ya Hocaefendi? Oturup kalkýp beddua yaðdýrýyor ona Pensilvanya'daki köþesinden... "Sizi gidi haramiler sizi... Yetimin hakký yenir mi? Evinize ateþler düþsün" diyor... * Ta Kýrgýzistan'dan bize "Beslemeler" diye seslenmiþti! Beslemelerin kim olduðunu iþte gördük biz de þimdi... Zavallý Kýbrýstürkü! Evinde bir para sayma makinasý bile yok ki... "Dýþ mihraklar" diyor... Dýþ mihraklar yapmýþ bu iþi... Soruyorlar ona: -O paracýklarý o ayakkabý kutularýna dýþ mihraklar mý koydu? Amerikan elçisini kovuyor... "Sen iþini yap" diye kükrüyor... Biz ne diyelim? Senin buradaki elçinin burnunu sokmadýðý iþimiz kalmadý... Ve þimdiye kadar aramýzdan hiç kimse çýkýp da "Sen iþini yap" demedi ona... "Seni buradan atarým ha..." demedi... Sen bize nankörlük basýyorsun da, sen çok mu vefalýsýn? Amerika seni Fethullah efendi ile besleyip büyüttü... Hatta baþbakan olmadan bile baþbakan ilan etti Beyaz Saray'da... O kadar vefasýz olma! 'Beslemeler' gibi nankörlük etme! * Bak, bu kara gününde bile kimse bizim burada laf etmiyor sana... Hatta o devlet içindeki devleti bertaraf edip bu meydan savaþýndan muzaffer çýkman için gizli dua edenler var senin için... Gizli gizliyse de aldýrma... Halden anla... Savaþ bitmedi henüz... Senin kazanacaðýndan emin deðiller... Hele bir tünelin ucunda ýþýk görünsün... Hakan Þükür'ün kafa golünün ofsayt olduðu anlaþýlsýn... O zaman gör müritlerini burada! CTP GENÇLERÝ "UMUT ATEÞÝ" YAKTI - Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler Gençlik Örgütü Girne Ýlçesi, önceki akþam Girne Barýþ Parký'nda "Umut Ateþi" yaktý. CTP/BG'den yapýlan açýklamaya göre, Girne Ýlçe Baþkaný Erkan Eminaða ve Girne Milletvekillerinden Ömer Kalyoncu da gençlerin etkinliðine katýldý. Gecenin açýlýþýnda kýsa bir konuþma yapan CTP/BG Gençlik Örgütü Girne Ýlçe Baþkaný ÞehanTomgüsehan, her geçen gün artan göç sayýsý ve Kýbrýslý Türklere dayatýlan ekonomik paketler sebebiyle Kýbrýs Sorununun çözümünün ne kadar elzem olduðunu bir kez daha gördüklerini söyledi. Bugün gelinen noktada "artýk çözülmezse çözülmez, biz önümüze bakacaðýz" gibi söylemlerle barýþ umutlarýnýn baltalanmak istendiðini savunan Tomgüsehan, buna izin vermeyeceklerini söyledi. Rüþvet ve yolsuzluk operasyonu Gökçebel: Takipçisiyiz Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel, "Türkiye'de yapýlan yolsuzluk operasyonunun yakýn takipçisiyiz" dedi. Tahir Gökçebel yaptýðý yazýlý açýklamada, soruþturmayla ilgili sürecin ayrýntýlarýna iþaret edip milyonlarca liranýn rüþvet ve yolsuzluklara gittiðini savunarak, "Bu olay Türkiye'nin kontrolü altýndaki Kuzey Kýbrýs'ta kaynaklarýn nereye gittiðini vatandaþa da açýkça anlatmýþtýr. Özelleþtirme ile Kýbrýs Türk Toplumuna ait kurumlarýnýn kimlere peþkeþ çekildiði görülmüþtür. Ýktidardakilere ayrýcalýklar ve lüks hayat saðlayan, halkýn ise nitelikli kamusal saðlýk, eðitim, hizmet hakkýný ortadan kaldýran bu rejimde kaynaklarýn nereye gittiðini açýkça göstermiþtir" ifadelerini kullandý Türkiye'de yaþanan rüþvet ve yolsuzluk skandallarýnýn net mesajlar verdiðini savunan Tahir Gökçebel, "Kayýt dýþýnýn %65'lerde olduðu, ekonomik deðerlerin yandaþ þirketlere devredildiði, vergilerin ayrýcalýklý zenginlerden alýnamadýðý, kamusal hizmetlerin ortadan kaldýrýldýðý bu hýrsýz sisteminin korunduðu ortadadýr" dedi. Gökçebel, halkýn zamlardan dolayý yaþayamayacak duruma geldiðini, açlýk sýnýrý altýnda kötü yaþam koþullarýna itildiðini, para ve kaynak yok diyerek kandýrýldýðýný iddia etti. Tahir Gökçebel, "CTP/BG-DP/UG Hükümeti kokuþmuþ olan bu sistemin bekçiliðini mi halkýn sözcülüðünü mü yapacaðýna karar vermelidir" ifadesini kullandý. TAK'A PROTESTO! Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), "Hýrsýzlarýn sistemi korunmaya devam edilecek mi?" baþlýklý bildirisi bültende 3. haber olarak yayýnlanmasýna raðmen yayýmlanmadýðý gerekçesiyle Türk Ajansý- Kýbrýs'ý protesto etti. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, dün saat 09.57'de yayýna verilen "GÖKÇEBEL: 'TÜRKÝYE'DE YAPILAN YOLSUZLUK OPERASYONUNUN TAKÝPÇÝSÝYÝZ'" baþlýklý habere raðmen ayný bildiriyi saat 11.01'de olarak tekrar yollayarak "Bu yazýyý hasýr altý eden, yokmuþ gibi davranan baþta TAK ve yanlý davranan bazý medya merkezlerini protesto ediyor ve yazýyý tekrar yolluyoruz" ifadelerine yer verdi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý 21 ARALIK 1963 Zehir zemberek soðuk bir kýþtý... Her yer buz kesmiþti... Yol kenarlarýnda birikmiþ yaðmur damlacýklarý bile donmuþtu yaþýndaydým... Ticaret Lisesi birinci sýnýf... Müdürümüz Niyazi Ali... Öðretmenlerimiz Hilmi Refik, Zeka Alsancak, Semih Seyyah, Vedat Ertay, Bekir Demiray, Özker Özgür ve Rumcacý Seyfullah Bey... Allahýna kadar bir disiplin... Üniforma da, kravat da þart... Kuru Çeþme Sokaðý'nda bir kadýn: Leyla... Mulla Hasan'ýn kahvesinde bir adam: Karanfilli... Bir tiyatro ustasý: Üner Ulutuð... Bir 'ölüyücü': Kör Arif... Bir ilahi üstadý: Ahmet Gürses... Noele beþ kala iþte Lefkoþa... Yýlbaþý aðaççýklarýnda sýrça toplar týngýr mýngýr... Mangal kokusu daracýk sokaklarda... Sokak Mecidiye Sokaðý... Bakkal Ýrfan... Yüzbaþý Yakup... Diþ doktoru Günay... Ve güzelliði dillere destan Güner Haným... Uyumlu ve topuklu adýmlarla geçer giderdi her gün bu sokaktan... Bir gazete: 'Akýn'... Eski, külüstür bir baský makinasý... Geceyarýsý mahalleyi ayaða kaldýrýrdý gürlemeye baþlayýnca... Geceler... Zulmetle ayrýlýk bestesi yapardý... Gece her akþamki gibi bir geceydi... Vakit geçti... Birden karanlýkta silahlar patladý... O tarafa koþtuk... O gece bir devrin bittiðini ve yeni bir devrin baþladýðýný çok sonra anladýk... Taktakale kana boyandý... Besbelli bu kýþýn ardýndan bahar olmayacaktý... Sonra kum torbalarý... Vareller... Mevziler... Ve saklandýklarý yerden çýkarýlan eski piyadeler, stenler, brenler... Çetinkaya'da bir þehit: Salahi Þevket... Kaymaklý'da Hüseyin Ruso... Ve dereyi geçip Kumsal'a çýkan Rumlar... Kim öldü, kim kaldý... Bilen yok... Gazeteye haber yetiþtirmeye çalýþýyoruz... Toz-duman arasýnda... Bir Bayraktar: Kenan Coygun... Bir Serdar: Kemal Þemi... Bir keskin niþancý: Tremeþeli... Ve bir göçmen yuvasý: Atatürk Ýlkokulu... Okullar tatil... Yakýnda daðlara çýkacaðýz... Kemanlar sustu, mermilerin melodisi vurdu Noel'in alnýna... Noel Baba yok... Þarjörlerini kuþanmýþ sakallý adamlar koþuþuyor sokaklarda... Yaðmur kokusu yok... Kan kokusu var... Tarih 31 Aralýk Sakallarý uzamýþ, pardesülü iki adam girdi gazeteden içeri Mecidiye Sokaðý'nda... -Abin nerde, dediler... Sabahleyin birkaç saatliðine uyumaya giden abimi gidip uyandýrdým... Kalkýp geldi... O iki adamla gitti... Geri dönmedi... Sarayönü karakolundaki hücreleri ben de yýllar sonra öðrendim... Onu da oraya atmýþlar... Lefkoþa Serdarý'nýn emri... Gidip görmek istedim... Kapýdan kovdular... Bu göz gözü görmeyen tozdan dumanda birbirimizi de nasýl öldüreceðimizi o gece anladým... Çocuklar tecavüze uðrayan kadýnlarýn hikayeleriyle büyüdüler... Tekke Bahçesi'ne yanyana sýralanýrken kanlý ölüler... Kocasýný nöbete yollayýp eþine tecavüz edenler de bu tarihin kirli sayfalarýnda yer aldý... Abim sabaha dek dönmedi... Öldürüp þehit diye gömmekten vazgeçtiler... 63'ün son gecesi... Gazeteyi üçümüz çýkardýk... Osman, Mehmet ve ben... Bu da son sayýsý oldu Akýn'ýn 'e Akýn'sýz baþladýk... Abim sabahleyin döndü... Günlerce öksürdü, hasta yattý... Ýki yýl sonra yeniden gazeteyi çýkardý... Zehir zemberek bir kýþtý...

3 x istence e Elvan Levent GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ Baraka imza kampanyasý baþlattý "1001 Türlü Zam 1002 Ýmza" (Mustafa Erkan) - Baraka Kültür Merkezi zamlarýn geri alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. "1001 türlü zam 1002 imza" adýyla baþlatýlan kampanya Sarayönü'nde start aldý. Halka kaðýtlar üzerinde 'Zam zam zam', 'Tüpe zam', 'Elektriðe zam', 'Sadece zam' yazýlý kaðýtlar yeni yýl hediyesi gibi daðýtýldý. Müzikler eþliðinde oyunlar oynadýlar ve dans ettiler. Vatandaþlar da bu protesto kampanyasýna büyük destek verdi. Sarayönü'nde baþlattýklarý imza kampanyasýna Büyük Han ve Arasta bölgesinde devam ettiler. 30 Aralýk'a kadar Maðusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinden de imza toplanacak. Baraka tarafýndan vatandaþlardan toplanacak olan bu imzalar yýlbaþý hediyesi olarak CTP-DP hükümetine takdim edilecek. Bir adam televizyonda konuþuyor ve þaþkýnlýk içinde, nasýl olur da kullandýðý tüm parfümeri ürünlerini 'facebook' sayfasýndaki reklamlarda gördüðünü bir türlü anlayamadýðýný söylüyordu. Evde sürekli kullandýðýnýz çay bitiyor, bir süre sonra 'facebook' sayfanýzda beliriyor içtiðiniz çayýn reklamý... Þaka gibi, deðil mi? Ama, þaka deðildi. Týpký bir arabanýn parçalarý gibi, bin parçaya bölüp, paraça parça sattýlar bize dair ne varsa, desek, yeriydi herhalde. Düþüncelerimizi devlete sattýlarsa, sevdiðimiz her þeyin adýný da üretici firmalara... Kurabiye hastasýsýnýz, kepek þampuaný kullanýyorsunuz, vitamin takviyesine ihtiyacýnýz var ve sürekli yeni mobilyalar satýn alýyorsunuz... Ve nedense bütün bunlarýn reklamý da mütemadiyen 'facebook' sayfanýzda beliriyor. Çünkü 'facebook' birçok maðazayla bir anlaþma yapmýþ... Maðazalar müþterilerin kredi kartý bilgilerini veriyorlar 'facebook'a... Bu bilgilerden, kimin nerede ne satýn aldýðý görülüyor zaten... 'Facebook' da, ürünlerin reklamýný kiþilerin kullandýklarý ürünler doðrultusunda yapýyor. Bundan, herkese büyük bir iyilik yaptýklarý havasýyla bahsediyorlar 'facebook' yetkilileri. Ancak ýsrarla da kiþilerin isimlerinin gizli tutulduðunu, kimsenin kiþisel bilgilerinin kötü amaçla kullanýlmadýðýný tekrarlýyorlar... Sadece ürünleri iyi pazarlama konusunda bu taktik çok iþe yarýyormuþ... Herþey tüketim için, herkes tüketim uðruna... Ne dersiniz, o kadar zeki olsaydýk bu 'að'a düþer miydik? Bunun zekayla bir ilgisi olmadýðýný düþünenler de vardý, sadece bir tür 'zyýflýk', diyorlardý. Zayýflýk... Kullan at. Kullan at. Tüketmeden duramýyoruz ve tüketirken tükenmek umurumuzda deðil. Amerikalý yazar, Jonathan Franzen örneðin, 'facebook'taki 'like' yani, 'beðen' seçeneðinin yaþadýðýmýz zamanýn ticaret kültüründe akla gelebilecek her anlamda 'sevgi'nin yerine geçtiðini söylüyor. 'Beðen' seçeneðini tuþluyorsunuz ve sevginizi açýk bir þekilde ilan etmiþ oluyorsunuz. Aslýnda devasa dijital bir belleðe kazýyorsunuz sevdiðiniz ne varsa. Filmler, þarkýlar, sözler, yemekler, fotoðraflar, kiþiler, gülüþler, bakýþlar... Ve bir gün bu kimsenin elle tutamadýðý kocaman 'sevgi'nin aleyhinizde delil olarak kullanýlabileceði aklýnýzýn ucundan bile geçmiyor. Geçse de, bana kalýrsa, pek bir kimse umursamýyor bunu, çünkü sanal da olsa 'tatmin' duygusu diðer herþeyin önüne geçmiþ durumda ki, bunun gerçek hayattaki tatminsizlikten kaynaklandýðý oldukça açýk zaten. Öte yandan, 'beðenilmek' uðruna kiþinin giremeyeceði kýlýk, takamayacaðý maske kalmamýþsa eðer... Dahasý, tüm hayatýný 'beðenilmek' odaklý yaþýyorsa, bunun kiþinin olduðu gibi sevilme ümidini tamamen yitirmiþ olduðu anlamýna geldiðinden kuþku duymuyor Franzen. Yani bir anlamda sosyal paylaþým sitelerinin müptelasý olanlarýn aslýnda acýnacak durumda olduklarýndan bahsediyor. Feci bir 'að'a düþtük ve bu aðda, hem kendimizi, hem de baþkalarýný kandýrýp duruyoruz kýsacasý. Uyuþturucunun teknolojik hallerindeyiz. Her gün bir serap görüyor ve onun gerçek olduðuna inanýyoruz. Ne kadar iyi kalpli, ne kadar akýllý, güzel, yetenekli, baþarýlý, eðlenceli... Ne büyük bir devrimci, en büyük isyankar, haksýzlýðýn en önde gelen savunucusu olduðumuz, her gün birkaç tuþa basarak kanýtladýðýmýz kahramanlýðýmýz, muhtemelen yaþadýðýmýz çaðda kendi kendimize söylediðimiz en büyük yalandý. Evet, bizi aldýlar, düþüncelerimize, ihtiyaçlarýmýza, beðendiklerimize göre ayýrýp parçaladýlar ve bir arabanýn parçalarý gibi, bütün bunlarý kime gerekiyorsa, ona sattýlar. Bu da bizim hiç görmediðimiz mutluluk için ödediðimiz bedel oldu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gelsin de AB'ciler hýyar nasýlmýþ görsün Küçük olsun diyerek kafayý yormasýnlar Çarþýdan al buzluða koy iki misli büyüsün Mucizenin hasýný burada tanýsýnlar Kalay ÞARAP MAHZENDE YILLANIR, DOLARLAR AYAKKABI KUTUSUNDA AKP Hükümeti'nin iþine geldi Gülen Cemaati ile birlikte karþýtlarýný komplolarla, üretilmiþ delillerle, akla mantýða sýðmayan abuk subuk iddianamelerle tutuklayýp hapse týktý. Allah'ýn iþine bak, þimdi iki taraf ters düþtü ve düþman oluverdi kardeþ olan Müslümanlar. Ýki taraf iktidar paylaþýmýnda anlaþamayýnca, ortaya saçýlýverdi kirli çamaþýrlar. Ne ki bekletmiþler kirli çamaþýrlarý besbelli Neden acaba? Þarap mahzende, dolarlar ayakkabý kutusunda yýllanýr diye mi? Kirli çamaþýrlar yýllandýkça daha hoþ kokar diye mi yoksa? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÝM ÇIKACAK? Yolsuzluk, rüþvet operasyonu Türkiye'yi sarstý. Her taraf darma duman... Bu toz duman sonucunda neler çýkacak göreceðiz... Yolsuzluk ve rüþvet operasyonunu yapan polis müdürleri görevden alýndý... Valiler oradan oraya atanýyor, görevden alýnýyor... Bu hareketler demokratik ülkelerde olduðunda deðil, görev yapan polislerin görevlerinden alýnmalarý, hükümetteyse olay hükümet olduðu gibi istifa eder... Türkiye'de piþkinlik diz boyu... Bu hareketler kendilerine birþey kazandýrýr mý? Mümkün deðil... Ayyuka çýktý yapýlanlar... Ergenekon, Balyoz maskaralýklarýyla gazetecileri, yazarlarý çizerleri, aydýnlarý tutuklayanlar "Demokratik hukuk devletine" güvenebilirsiniz diyorlardý... Ýçeriye attýklarý kiþileri çetecilikle, darbecilikle suçluyorlardý. Þimdi ayný savcýnýn yürüttüðü operasyonlarý yapanlara çeteler, darbeciler deniyor ve kökünün dýþarýda olduðu vurgulanýyor. Televizyonda telefon konuþmalarýný izliyordum... Birisi "yeþiller"den söz ediyordu... Aklýma 2000 yýlý casusluk komplosu sýrasýnda tutuklanmamýz geldi. Sorgucu kiþi, -Yeþillerden naber hocam, diye bir soru sormuþtu... Aklýma bizim yeþilciler geldi... Nerdendir bilemem ama bir dönem Kuþ-Kor Baþkaný olan Alev Ören'i hatýrladým. -Ben yeþilcilerle pek ilgim yok ama Kuþ- Kor Baþkaný Alev Ören'i tanýyorum, dedim. Sorgucu benim alay ettiðimi sandý. -Bizimle dalga geçme hocam, dolarlardan söz ediyorum ben, demiþti... Gezi olaylarýnda gençler, aileler TOMA'larla, çevik birliklerle, jandarmalarla sakat býrakýldý, öldürüldü... Tutuklanýp hapse atýlanlar oldu... Darbeciler diyerek haklarýnda yeni davalar açýlanlar var... Bunlarý yapanlara Tayyip Erdoðan alkýþ tuttu, övgüler düzdü ve birer maaþ ikramiye daðýttý. Diktatörlere bakýldýðýnda belli özellikleri aynýdýr... Tek adam düþüncesiyle hareket ederler... Eleþtirilere hiç tahammülleri yoktur. Elde ettikleri koltuklarý ölene kadar býrakmaz istemezler... Ýþte Hitler, iþte Franko... Stalin de tabii ki. Tayyip ilk seçiminden beri kendisini eleþtirenlere karþý tavýr alýyor... Onlarý analarýna yolluyor... Tutuklatýyor, baþka yerlere sürdürüyor. Geçtiðimiz yýllarda Kýbrýs'a geldiðinde polislerin, askerlerin, çevik birliðin sivillerle Tayyip Erdoðan'ýn bilhassa yollarda göz göze gelmemesi için nasýl emniyet tedbirleri aldýðýný unutmadýk. Pankart açmýþ diye KTHY binasý önünde duranlara saldýran polislerin yaptýklarýný da biliyoruz. Polis devletleri böyledir. Sizi ömür boyu veya uzun yýllar koltukta tutsun diye besledikleriniz bir gün baþýnýzý yiyebilirler... Yeniçeriler gibi el üstünde tutulan polisler bile dayanamadýlar anlaþýlan yapýlanlara.. Bir iþaretle yönetenleri deðiþtirme mekanizmasýný çalýþtýrdýlar... Tayyip direniyor hala... Bu savaþý Tayyip kazanýrsa muhaliflerinin anasýný aðlatacak... Kaybederse, bunu hissettiði anda Türkiye'yi terk edecek. Bu toz dumandan kim çýkacak? GAZETECÝLER YENÝ YIL RESEPSÝYONUNDA BULUÞTU Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin (KTGB) düzenlediði yeni yýl resepsiyonu önceki akþam birlik lokalinde yapýldý. Gazeteciler resepsiyonda sohbet etme, hasret giderme fýrsatý bularak yoðun tempolu çalýþmalarýndan kýsa süreliðine de olsa uzaklaþtý. Gazeteciler Birliði'nden verilen bilgiye göre, resepsiyonda konuþan Gazeteciler Birliði Baþkaný Hüseyin Güven, 2014 yýlýnýn basýn özgürlüðünün daha çok uygulandýðý bir yýl olmasý dileðinde bulundu. Hüseyin Güven, 2013'ün önemli deðerleri kaybettikleri üzücü ve zor bir yýl olduðunu ifade ederek, basýnýn duayen isimleri Bener Hakký Hakeri, Bilbay Eminoðlu, Özer Hatay ve Halil Kaymaklýlý'yý 2013'te art arda kaybettiklerini anýmsattý. Gazeteciler Birliði'nin sosyal etkinlikler yaparak, gazetecileri bir araya getirmek için KORKMAZHAN: CTP UBP'YÝ ARATMIYOR Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan CTP/BG- DP/UG koalisyon hükümetinin uygulamalarýný eleþtirerek, zamlarýn otomatiðe baðlandýðýný iddia etti. Korkmazhan yaptýðý yazýlý açýklamada, "UBP hükümetten fiilen gitmiþtir. Ancak CTP-DP hükümeti uyguladýðý halk düþmaný politikalarla UBP hükümetini aratmamaktadýr" dedi. Kýbrýs'ýn kuzeyinde baþta akaryakýt olmak üzere her þeyin zamlandýðýný ve zamlarýn devam ettiðini ifade eden Abdullah Korkmazhan, "CTP-DP hükümeti topluma zulüm etmekte, katmerli soygun yapmaktadýr" iddiasýnda bulundu "ÜLKE YANGIN YERÝ" Korkamazhan açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "CTP-DP hükümeti uyguladýðý aðýr vergi ve zamlarla ülkeyi yangýn yerine çevirdi. Çalýþan, dar gelirli, asgari ücretli, köylü, hayvancý ve üretici ay sonunu getirebilmek gayret gösterdiðini vurgulayan Güven, basýn mensuplarýndan böylesi etkinliklere daha çok katýlmalarýný istedi. için kýlý kýrk yarýyor. Otomatik zam politikasý ile hayatý sürekli pahalýlaþtýran CTP-DP hükümeti halkýn büyük bir kesimini açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamaya mahkum etti." "MECLÝSTE TEMSÝL EDÝLEN PARTÝLERÝN TÜMÜ AYNI" Birçok otel, casino, þirket ve þahsýn zarar beyan ederek vergi ödemediðini iddia eden ve bunun kabul edilemez olduðunu söyleyen Korkmazhan,"Birçok iþadamýnýn vergi ve KDV borçlarýnýn CTP-DP hükümeti tarafýndan silindiði, AKP yanlýsý birçok otel, casino ve þirketin zarar beyan ederek vergi ödemediði doðru mu?" diye sordu. "Mecliste temsil edilen partilerin tümü de aynýdýr. CTP-DP hükümeti bunun göstergesidir" diyen Abdullah Korkmazhan þöyle devam etti: "Kýbrýslý Türk toplumu AKP hükümetinin iþbirlikçisi olan düzen partilerine verdiði destekle kendi kendisini cezalandýrdýðýnýn farkýna varmalý, bu destekten vazgeçmelidir." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent HIYAR AKP kurmaylarýna göre, beslemeler, nankörler ve katýrlar cumhuriyeti olan KKTC... Dünyada eþi görülmemiþ bir mucizeye daha imza attý! Hýyar mucizesi! Öyle bir mucize ki... Bilim dünyasýný altüst etmesi iþten bile deðil! Dün Afrika'nýn manþetindeydi... Sevgili Önder Konuloðlu hýyar almýþ çarþýdan. Tazecik cm ya var ya yokmuþ... Yani AB standartlarýna tam uyumlu. Götürüp buzluða koyduðu hýyarý birkaç gün sonra kullanmak isteyince bir de ne görsün... Tanýyamamýþ nerdeyse... Serpilip büyümüþ o cm'lik hýyarcýk! Dayanamamýþ, metro ile ölçmüþ boyunu cm! Birkaç gün daha buzlukta kalsa... Nurtopu gibi bir hýyarcýðý daha olurdu Konuloðlu'nun! Bundan bir süre önce, domatesteki þekil bozukluklarý konusunda, ilgili daire müdürünün bir açýklamasý geldi aklýma. Hatýrladýðým kadarýyla o gibi þekil bozukluklarýnýn herhangi bir zirai ilâç ya da hormondan deðil, ürünün yetersiz beslenmesinden kaynaklandýðýný açýklamýþtý sayýn yetkili. Ve böylece zirai ilâç ve hormon kullanýmý da o açýklama ile aklanmýþtý tabii! Önder Konuloðlu'nun önceki gün "Afrika"ya getirdiði mucize hýyarýn resmine baktým gazetede. Hiçbir þekil bozukluðu yoktu. Tam aksine... Usta bir ressamýn fýrçasýndan... Bir heykeltraþýn yontusundan... Hatta daha da ileri giderek diyebilirim ki... Çok usta bir sünnetçinin elinden çýkmýþ kadar düzgün ve muntazamdý! Sayýn tarým yetkilisinin domates açýklamasýndan hareket edecek olursak... Belli ki dalýnda yeterli derecede beslenmiþ... Önder Konuloðlu'nun buzluðunda da, birkaç gün içinde serpilip büyüyerek 24 santime ulaþmýþtý! Devlet Laboratuvarýnýn her türlü modern teknoloji ile donatýldýðýný, gerekli denetim ve tahlillerin sürekli yapýldýðýný ve halkýmýzýn her türlü ürünü güvenle tüketebileceðini açýklayan yetkililer, santim boyunda bir hýyarýn, buzlukta bekletildiði birkaç gün içinde, iki misli büyüyerek nasýl 24 santime ulaþtýðýný da açýklarlarsa, halk da mucizevi hýyarýn sýrrýný öðrenerek rahatlamýþ olur! Usulsüz ilâç ve hormon kullanýlmasý sözkonusu deðilse... Acaba diyorum, sevgili Önder Konuloðlu'nun buzluðu, 12 santimlik bir hýyarý birkaç gün içinde büyütüp 24 santim yapan bir teknolojinin ürünü müdür?! Eðer öyle buzluklar varsa, sayýn yetkililer bunu da açýklasýnlar da, herkes aldýðý ya da alacaðý buzluðun marifetlerini öðrenmiþ olsun! Olmadý, týpký domatesteki þekil bozukluklarý gibi, "buzlukta hýyarýn boyunun uzamasý normaldir" desinler! Herkes de bilsin yiyeceði hýyarý! Olsun bitsin!

5 5 22 Aralýk 2013 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars CTP ile UBP'yi benzetmeye çalýþanlara çok gülüyorum. Hiç benzemiyorlar ki Biri enine büyüyor, diðeri boyuna. BU KAZIÐI YEDÝK SAYILIR... MÝÞ-MIÞLAR * Ersin Tatar, bütçe konuþmasýnda "Baþbakan yardýmcýsý ortalarda yok" eleþtirisi yapmýþ. - Baþbakan yardýmcýsýna ihtiyaç yok zaten. Usulen Etiket için! * Baþkentliler yollarýn bozukluðundan yakýnýyormuþ. - Ah gardaþ ah Sen gel bir de Maðusa'daki yollarý gör da haline þükret! * TDP Baþkaný Özyiðit "CTP'nin UBP'den ne farký kaldý?" diye sormuþ. - CTP ile UBP'yi mukayese etmekten vazgeçin artýk CTP UBP'yi çoktan solladý. UBP, bizi zamladýðýnda biraz olsun yüzü gýzarýr "bardon Amet" olsun derdi. Oysa CTP zamladýðýnda, hýrsýný alamayýp "daha dur bitmedi goyacaðým maliyetin altýndayýz" diyor. * Hristofyas'ýn tam bir düzine korumasý varmýþ. - E hani sevilen bir liderdi! * Meclis Baþkaný Siber, hedeflerinin "halkýn yaþam kalitesini yükseltmek" olduðunu söylemiþ - Allah razý olsun Soðuk günlerde odun veya kömür daðýtýrlarsa çok memnun oluruz. * Köpek vuran adam tutuklanmýþ. - Heyyyyyy Neler oluyor Vuracak av bulamýyorsanýz, köpeklerin günahý ne? Ýnsaf. * Güney'de giderler % 21 azaltýlmýþ. - Bizde kemer sýkmaya gerek yok Beyaz ekmek yemeye devam!.. * Önder Konuloðlu, buzdolabýnda büyüyen hýyarý metro ile ölçmüþ. - Metroya ne gerek vardý... Hýyar dediðin parmak ve karýþ ile ölçülür Ben hýyar boyunun cm ile söylendiðini hiç duymadým. 1 garýþ 4 barmak der genlikle adamlar. Lafýn geliþi yani. Baþbakan Yorgancýoðlu toplamda 15 kuruþ artýþ oldu diyor. Der tabii... Guruþa gurþun attýðýmýzý nerden bilsin... Bu insafsýz ve zalim hükümetin bize attýðý kazýðý çýkarmak için Yani Elektrik zammýný geri aldýrmak için Sendikalarýmýz Olanca güçleri ile... Ve çok yoðun bir þekilde Adeta 7X24 cansiperane çalýþýyorlar Dün yine eylem vardý. Amme Memurlarý Sendikasý, baþlarýnda Kaptan larý, zamcý hükümeti protesto için sokaktaydý. Bayraklarla Türkülerle Düdüklerle... Pankartlarla yürüdüler Ve gidip meclisin kapýsýna dayandýlar Ýþte Hesap sorma vakti gelmiþti nihayet. Aaaa O da ne Protesto etmeye, hesap sormaya geldikleri baþbakan, meclisten çýkmýþ, yanlarýna koþmuþtu. Ne yapacaklarýný bilemediler Hele baþbakan konuþmaya baþlayýnca iyiden iyiye þaþtýlar... Arkadaþlar sakin olun dedi baþbakan Arkasýndan müjdeli haberler verdi. 15 gün sonra, yani Ocak ayýnda size asgari ücreti de artýracam dedi Size hayat pahalýlýðý da verecem Bir acayip vaziyet oluþmuþtu! Protesto için gelmiþlerdi ama, bu müjdelerden sonra, baþbakaný alkýþlamamak için güç tuttular kendilerini. Madem bu döviz artar, bu benzin fiyatlarý artacak arkadaþlar Yani ilk defa zam görmüþ yeni gelin gibi durmayýn, bakmayýn öyle dedi baþbakan. Eylemciler kafa salladý. Tüp gaza zam yapan da biz deðiliz Þirketlerdir. Vallahi billahi bize tüp baþýna 50 kuruþ bile kalmaz, arzu ederseniz fedakarlýk yapar, onu da almayýz dedi baþbakan. Sevgili arkadaþlar, hazýr buluþmuþken bir þey daha söyleyim size. Biz bu elektriði hala maliyetin altýnda satarýk, bunu da böyle bilin BÖYLE BÝR ANDI ve hazýrlýklý olun yani Eylemcilerin caný sýkýlmýþtý ama, adam haklýydý!.. Doðru, açýk ve samimi konuþuyordu. Baþbakan son olarak katýlýmcý arkadaþlara teþekkür eder, baþarýlar dilerim diyerek meclise geri döndü. Ve böylelikle, zamlarý geri aldýrmak için yapýlan bir eylem daha sona erdi! Katýlýmcý arkadaþlar yavaþ yavaþ daðýlýrken, hepsinin kafasýndan ayný düþünce vardý: Biz bu kazýðý sonuna kadar yedik sayýlýr. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 GÜNLÜK GÜNLÜK "GÜLEN OPERASYONUN TAM ARKASINDA" 6'ncý Halk Konseyi Toplantýsý düzenlendi Toplantýya 60'a yakýn, kurum, kuruluþ, sendika ve sivil toplum örgütünün temsilcileri katýldý Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Rum tarafýnýn tanýnmýþlýðý ve Avrupa Birliði (AB) üyeliðini haksýz ve tek yanlý þekilde kullandýðýný vurguladý. Rum tarafýnýn bir anlaþmaya ihtiyacý olmadýðýný kaydeden Eroðlu, "Rumlarýn masada bulunmasýnýn tek nedeni kendilerini dünyaya kaçan taraf deðilmiþ gibi göstermek, ayný zamanda Kýbrýs Türk tarafý olarak bizi statükoya mahkum etmektir" dedi. Eroðlu, Rumlarýn müzakere masasýndan kaçmakla suçlanmamak için ayak sürüme politikasý güderek müzakerelerin devam ettiði izlenimi verdiðini ifade etti, bunun Kýbrýslý Türklerin önündeki en önemli engellerden biri olduðuna dikkat çekti. HALK KONSEYÝ KKTC Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan dün 6'ncý Halk Konseyi toplantýsý düzenlendi. Sayýþtay Baþkanlýðý salonunda dün saat 14.00'te baþlayan toplantýya 60'a yakýn, kurum, kuruluþ, sendika ve sivil toplum örgütünün temsilcileri katýldý. Eroðlu'na Halk Konseyi toplantýsýnda Müsteþarý Hasan Güngör ile Özel Temsilcisi ve Sözcüsü Osman Ertuð eþlik etti. Toplantýnýn sadece bir kýsmý basýna açýk Ahmet Þýk ve Nedim Þener Kanal D'de 32. Gün programýnda gündeme iliþkin sorularýný yanýtladý. Nedim Þener þöyle konuþtu: "Bize operasyonu yapan isim þu anda hükümete operasyon yapan ekibin baþýnda. 20 yýldan beri polis akademisi cemaatin elinde. Kazýmak kolay deðil. Görevden almalar cemaat mensuplarýný temizlemeye yeterli deðil. Adaleti kirleten ellerle, adalet getiremezler." Ahmet Þýk ise þunlarý söyledi: "Fethullah Gülen operasyonun tam arkasýnda. Bu savaþtaki taraflardan biri olan Savcý Zekeriya Öz'e birileri kahraman diyor ama bence sahte kahraman. Bu kavga kirli ellerin güç kavgasý. Bizim adýmýzý anarak 'bunlara da haksýzlýk yapýldý' demelerine midem bulanýyor. Nihai hedefin Tayyip Erdoðan olduðunu düþünüyorum. Devamý gelecektir. Bizim davamýz seçimin 1 gün sonrasýna ertelendi. Mahkeme seçimlerde kazanan tarafa göre bir karar verecek. Yaraya neþter vuracak el temiz deðil." ÝÞÝN ÖZETÝ gerçekleþti. Eroðlu burada yaptýðý konuþmada Kýbrýs sorununda gelinen son noktayý deðerlendirerek müzakerelerde çok kritik bir safhaya gelindiðini söyledi, "Bu kritik aþamada bir araya gelmemizin elzem olduðunu düþünerek sizleri Halk Konseyini toplantýsýna çaðýrdým" dedi. Anastasiades'i yerdi, Eroðlu'nu övdü Talat: Sezar'ýn hakký Sezar'a 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat katýldýðý bir TV programýnda çeþitli konularý deðerlendirdi. Mehmet Ali Talat'ýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, Talat, Anastasiades'in ortak metinle zeminin yeniden düzenleneceði izlenimi yarattýðýný ve dünyayý ikna ettiðini anlattý. Kasulides'in "Talat olsaydý bu metne ihtiyaç olmayacaktý" gibi bir ifade kullandýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine Talat, Rum tarafýnýn ne zaman kimi yereceðinin ya da kutsayacaðýnýn bilinmediðini söyleyerek, kendi döneminde de kendisi hakkýnda çok þeyler söylediðini, hatta 'Denktaþlaþtýðý' yönünde suçlamalarda dahi bulunulduðunu hatýrlattý. Talat, egemenlik konusunun deðil, ancak uygulamasýnýn tartýþýlmasý gerektiði üzerinde durarak boþuna zaman harcandýðýný, havanda su dövüldüðünü savundu. Tek egemenlik konusunun BM Güvenlik Konseyi kararlarýyla, Gali Fikirleriyle ve Kýbrýs Türk halkýnýn büyük bir çoðunlukla onayladýðý Annan Planý'yla baðlandýðýný anlatan Talat, gerisinin abesle iþtigal olduðunu ileri sürdü. Bugün varýlacak bir anlaþmanýn 1963'ten çok farklý olacaðýna dikkat çeken Talat, 60'lý yýllarda iki bölgelilik olmadýðýný hatýrlattý. Baþka bir soru üzerine çapraz oy sayesinde fanatiklerin etkili olamayacaklarýný söyleyen Talat, bu çevrelerin de politikalarýný gözden geçireceklerini, aksi halde dikiþ tutturamayacaklarýný kaydetti. BIRAKILAN YER Eroðlu'nun býrakýlan yerden devam edeceðini söylediðini hatýrlatan Talat, ancak nasýl devam edileceðinin önemli olduðunu ve ayný hýzla, ayný vizyonla devam etmenin önemine deðindi. Talat, Eroðlu'nun böyle yapmadýðýný, örneðin çapraz oy tartýþmasýnýn bir yýl sürdüðünü ve halen sonuçlanmýþ da olmadýðýný savundu. "SEZAR'IN HAKKI SEZAR'A" Cumhurbaþkaný Eroðlu'na yönelik son zamanlarda niye temkinli eleþtiriler getirdiðinin sorulmasý üzerine Talat, bunun doðru olduðunu, çünkü ayak sürüyen tarafýn Anastasiadis olduðunun görüldüðünü söyledi ve "Sezar'ýn hakký Sezar'a verilmeli" dedi. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! 1001 GECE MASALLARI Baraka Kültür Merkezi "1001 türlü zam, 1002 imza" adýyla zamlara karþý bir imza kampanyasý baþlatmýþ gece masallarýnýn son versiyonu bu olmalý... Ýþin içinde dev de var mý acaba? BÝLMEYEN MÝ KALDI? Sýk sýk duyuyoruz bugünlerde... CTP UBP'yi aratmýyormuþ! Kabul edin ki, bu konuda ikiye ayrýlýrýz... Bunun hep böyle olduðunu bilenler ve bunu þimdi anlayanlar! SEZAR'IN HAKKI Anastasiadis'i yeren Talat, Eroðlu'nu da övdü. Doðrusu Talat'tan ilk kez Eroðlu ile ilgili böyle bir söz duyduk. "Sezar'ýn hakký Sezar'a verilmeli" dedi... HARAMÝLER Fethullah Gülen Amerika'dan Erdoðan'a beddua yaðdýrmaya baþladý. "Allah haramilik yapanlarýn evlerine ateþler salsýn" diyor. Ya o haramilerin Ali Baba'sý ne olacak? Týrnak... "Baþbakan, 'abartýldý' diyerek, kendini halkýn algýsý ve rahatsýzlýðýnýn tamamen dýþýna çýkararak, bu rahatsýzlýðý küçümsüyor." Aysu Basri AKTER (Gazete 360) "Kim ne derse desin, suskun toplum olmakla hiçbir sorun aþýlmaz, aþýlamaz. Bu ülkede yapýlan ya da yapýlmayan her türlü iþin adresi vardýr. Bütün mesele hem doðru adresi bulmak hem de doðru tepkiyi ortaya koyabilmektir." Hasan HASTÜRER (Kýbrýs) " 'Tam geldik' diye düþünüyordum ki, bizim kimi 'sosyalist'lerin hala umut baðladýklarý ve Kýbrýs sorununun çözümünü tamamen teslim ettikleri AKP kurmaylarý ile Hoca Efendi'nin cemaati arasýnda bir süre önce çekilen kýlýçlar, þakýrtýlar arasýnda bir savaþa terk etmiþ durumda hal-i endamýný... Ne diyelim? Kýbrýs sorununda çözüm iradesini bir türlü eline alamayan 'beslemelerin' kaderi mi nedir? Buna da yakalanacaktýk!.." Halil PAÞA (Havadis) Günün Kahramaný TAHÝR GÖKÇEBEL AKM'DE TÖREN - Þehitler, "21-25 Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý" nedeniyle dün çeþitli törenlerle anýlýyor. Lefkoþa'da ilk Þehitler Abidesi önünde ve ardýndan da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ayrý ayrý anma töreni düzenlendi. AKM'deki tören saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Törene, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Meclis Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Türkiye Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça,, bakanlar, askeri erkan ve diðer yetkililer katýldý. Türkiye'deki olaylarýn nasýl sonuçlanacaðý henüz kestirilemediði için siyasi partilerimizle örgütlerimiz bunlarý deðerlendirmekten kaçýnýrken, KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel konuþtu... Bu olaylarý yakýndan takip ettiklerini söyleyen Gökçebel, "Bu olay Türkiye'nin kontrolü altýndaki Kuzey Kýbrýs'ta kaynaklarýn nereye gittiðini vatandaþa da açýkça anlatmýþtýr... Özelleþtirme ile Kýbrýs Türk toplumuna ait kurumlarýn kimlere peþkeþ çekildiði görülmüþtür" dedi. Bunun böyle olduðunu artýk hepimiz de anladýðýmýz halde neden susuyoruz? Þimdi konuþma zamaný deðil mi?

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı