İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için"

Transkript

1 İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için ENVANTER VE BİLANÇO DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Serhan Gürkan

2 MUHASEBE KAVRAMI VE MUHASEBE SÜRECİ Muhasebe, işletmeyle ilgili mali nitelikli olayları tespit eden, sınıflandıran, kayıt eden, raporlayan ve yorumlayan bilim dalıdır. Mal alımı, mal satımı, alacak tahsili, bankaya para yatırma,fatura ödeme vb. Mali Nitelikli İşlem Muhasebe Süreci Kaydetme Sınıflandırma Özetleme Bilanço Gelir Tablosu Nakit Akım Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Raporlama İşletmenin bir dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerin muhasebe sürecinde nasıl işlendiği aşağıdaki şekil üzerinde genel hatlarıyla görülebilmektedir. 1

3 ENVANTER KAVRAMI Envanter çıkarmak; Saymak, ölçmek, tartmak ve değerleme yoluyla, bilanço günündeki mevcutları, alacakları, borçları kesin bir şekilde ayrıntılı olarak saptamaktır (TTK Mad. 73). Envanter çıkarmak; bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak saptamaktır (VUK Mad 186). Envanter işlemleri; Sayım işlemleri Değerleme işlemleri Envanter kayıtlarının yapılması, kapsayan bir süreçtir. Envanter işlemleri; (i) muhasebe dışı envanter ve (ii) muhasebe içi envanter, olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Muhasebe dışı envanter işlemleri, sayma ve değerleme işlemlerinden oluşmaktadır. Sayma işlemleri; işletmede varlıkların sayılması, ölçülmesi, tartılması diğer bir ifade ile miktar olarak tespit edilmesidir. Değerleme işlemleri ise bilanço unsurlarının (varlıklar ve borçlar) envanter günündeki değerlerinin belirlenmesidir. Muhasebe dışı envanter; iktisadi varlıkların muhasebe defterindeki hesaplarda yer alan değerleri dikkate alınmaksızın, bu varlık ve borçların tek tek sayılması, kontrol edilmesi ve değerlemesi işlemidir. Muhasebe içi envanter işlemleri (Kayıt İşlemleri), işletmedeki hesap kalanlarının muhasebe dışı envanterde yapılan sayım ve değerleme sonuçları ile karşılaştırılması ve varsa farkların muhasebe dışı envanter sonuçları ile uyumlu hale getirilmesi için yapılan ayarlama ve düzeltme kayıtlarına ilişkin işlemler ile dönem sonu kayıtları ve mali tabloların düzenlenmesine ilişkin işlemleri kapsamaktadır. Envanter Zamanı Kuruluş Dönem Sonu Tasfiye Birleşme 2

4 ENVANTER GÜNÜ (BİLANÇO GÜNÜ) VUK Md. 174 göre; hesap dönemi bir takvim yılıdır. Normal hesap dönemlerinde takvim yılı 01 Ocak 31 Aralık tarihleri arasındaki zaman dilimini kapsamaktadır. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılmakta ve ertesi dönem başında yeniden açılmaktadır. Bir hesap döneminin son günü envanter günü veya bilanço günü olarak adlandırılmaktadır. Envanter gününde yapılması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir (Erkan vd. 2010:11): 1. Dönem sonunda muhasebe kayıtlarına göre genel geçici mizan düzenlenir, 2. Muhasebe dışı envanter işlemleri yapılarak iktisadi kıymetlerin gerçek durumu tespit edilir, 3. Muhasebe dışı envanter sonuçları ile genel geçici mizan karşılaştırılır, varsa farklar tespit edilir, 4. Bulunan farkların sebeplerine göre gerekli düzenleyici muhasebe kayıtları yapılarak muhasebe içi envanter işlemleri yapılır, 5. Muhasebe kayıtları ile envanter sonuçları uyumu sağlanarak kesin mizan düzenlenir, 6. Son olarak finansal tablolar düzenlenir. Dönem sonu işlemlerinin bir diğer boyutu değerleme aşamasıdır. Muhasebe dışı envanter sonuçları ile genel geçici mizanı uyumlaştırırken; ayrıca değerleme işlemlerinin de yapılması gerekmektedir. Sağlıklı finansal tabloların düzenlenebilmesi için muhasebe dışı envanter ve değerleme işlemlerinin hatasız yapılması gerekmektedir. DEĞERLEME KAVRAMI Bilanço unsurlarının (varlıklar ve borçlar) envanter günündeki değerlerinin belirlenmesi sürecidir. Değerleme, işletmenin belirli bir andaki iktisadi ve mali durumunu ve hesap dönemi sonucunu (kar veya zarar) tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. 3

5 Hangi varlıkların hangi değerleme ölçüleri ile değerlenebileceği konusunda mevzuatımızda çeşitli düzenlemeler yapılmış olup bu düzenlemeler arasında kullanılması gereken değerleme ölçülerine ilişkin farklılıklar bulunabilmektedir. Muhasebe Uygulamalarını etkileyen değerleme ölçüleri TTK, VUK, SPM, TDMS ve TMS/TFRS de yer almaktadır. İşletmenin kullandığı değerleme ölçütlerindeki farklılıklar doğrudan karı etkilemektedir. Dolayısıyla vergi kanunlarının emrettiği değerleme ölçüleri ile diğer mevzuatlardaki değerleme ölçütleri arasında ortaya çıkan farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olan şirketler, Seri:XI, 25 Nolu Tebliğ ile 2005 yılından itibaren Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerleme yapmaya başlamıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ise değerleme konusunda Türkiye Muhasebe Standartlarını referans göstermektedir. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Uluslararası Muhasebe Standartlarının birebir Türkçe ye çevrilmesi ile oluşturulmuştur. Dolayısıyla ülkemizdeki standartlar ile birçok ülkenin (Kara Avrupası ülkeleri gibi) muhasebe standartları birbirinin aynısıdır. Yeni eklenen standartlar artık Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) adıyla yayımlanmaktadır. TMS/TFRS LERDEKİ DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ Tarihi Maliyet Bedeli: Varlıkların elde edildikleri tarihte alımları için ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarları ile veya onlara karşılık verilen varlıkların piyasa değerleridir. Gerçeğe Uygun Değer: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirdiği veya bir borcun ödendiği değerdir. Cari Maliyet: Varlığın cari maliyeti, bir varlığın özdeşi veya eşdeğeri olan başka bir varlığın alınması için hâlihazırda gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarını ifade etmektedir. Borcun cari maliyeti ise yükümlülüğün kapatılması için gereken nakit veya nakit benzerlerinin iskonto edilmemiş tutarıdır. 4

6 Gerçekleşebilir Değer: Bir varlığın gerçekleşebilir değeri, işletmenin normal faaliyet koşullarında, varlığın elden çıkarılması halinde ele geçecek olan nakit ve nakit benzerlerinin tutarını ifade etmektedir. VERGİ USUL KANUNA GÖRE DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ Maliyet Bedeli: İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması amacıyla yapılan ödemelerle bunlara bağlı diğer giderlerin toplamıdır. Maliyet bedeli; ekonomik bir değerin elde edilme bedeli ile değerinin artırılması için yapılan giderleri içerir. Elde etme maliyeti, varlığın işletmeye ulaşmasına kadar geçen süreçte yapılan, KDV hariç, tüm harcamaların (satın alma bedeli, gümrük vergisi, nakliye, sigorta, montaj, noter, emlak alım, hamaliye, nakliye gibi) toplamını ifade etmektedir. İtibari Değer (Nominal Değer): Senet ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerleridir. Tasarruf Değeri: Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. Nominal değerden hesaplanan reeskont tutarının indirilmesi ile hesaplanmaktadır. Mukayyet Değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. Borsa Rayici: Gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değeridir. Rayiç Bedel ve Vergi Değeri: Rayiç bedel; bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Vergi değeri; bina ve arazinin rayiç bedelidir. Emsal Bedeli: Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın değerleme günüde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. VARLIKLARA İLİŞKİN ENVANTER İŞLEMLERİ Bu başlık altında öncelikle dönen varlıklara ilişkin envanter işlemlerinden; daha sonra ise duran varlıklara ilişkin envanter işlemlerinden bahsedilecektir. Değerleme işlemleri Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları kapsamında ele alınmaktadır. VUK a uygun kayıtlara ise yer yer değinilmektedir. 5

7 Varlık hesaplarına ilişkin envanter işlemleri yapılırken; Öncelikle miktar olarak varlıklar incelenmekte; Daha sonra değer belirleme işlemlerine geçilmektedir. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ 100 KASA HESABI - TÜRK LİRASI KASASI Kasa mevcudu, sayım sonucunda gerçek kasada bulunan para miktarı ile 100 Kasa Hesabının kalınının aynı olması beklenmektedir. KASA NOKSANI Sayım sonucu kasada bulunan para mevcudunun Kasa Hesabının kalanından eksik çıkması durumunda kasa noksanı vardır. > Kasa noksanına; ticari işlemler sırasında fazla bir ödeme yapılmış olması, herhangi bir ödeme kaydının unutulmuş olması, para tahsilatının eksik yapılmış olması, kasadan sorumlu kişinin zimmetine para geçirmiş olması gibi olaylar neden olabilir. Kasa noksanının nedeni araştırılmak üzere kayıtlara alındığında 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlandırılırken; 100 Kasa hesabı alacaklandırılmaktadır. Daha sonra nedenin bulunup bulunmamasına göre söz konusu tutar, 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabından çıkartılıp ilgili hesaba aktarılır. Envanter gününde ( ) işletmenin kasasında TL olduğu tespit edilmiştir. Kasa hesabının borç tarafı ; alacak tarafı da dir. Farklılığın nedeni araştırılmak üzere kayıtlara alınmıştır. Her zaman hesaplardaki kalan tutarı, gerçek duruma eşitlenmektedir. 6

8 Örnekte, kasa hesabı TL borç kalanı vermiştir. Bunun anlamı işletmenin kasasında TL nakit olması gerektiğidir. Oysaki yapılan sayım sonucu TL olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda hesap kalanının (22.000TL) AZALTILARAK gerçek duruma (20.000TL) ye eşitlenmesi gerekmektedir. Fazlalık ve noksanlık gerçek duruma göre belirlenmektedir. Bu örnekte gerçekteki paramız, hesabın kalanından noksan olduğu için kasa noksanı olduğu tespit edilmiştir Borç Alacak 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS KASA HS Kasa noksanlığının nedeninin borçlu olduğumuz Emre Yılmaz a yapılan 2.000TL ödemenin kayıtlara geçirilmemesinden olduğu anlaşılmıştır Borç Alacak 320 SATICILAR HS SAYIM VE TES. NOKSANLARI HS KASA FAZLASI; sayım sonucu kasada bulunan para mevcudunun Kasa Hesabının kalanından fazla çıkması durumudur. > Kasa fazlasına; para tahsilat kaydının unutulmuş veya eksik yazılmış olması, eksik ödeme yapılmış olması, fazla tahsilat yapılmış olması, herhangi bir ödemenin fazla kaydedilmiş olması, neden olabilir. Kasa fazlasının nedeni araştırılmak üzere kayıtlara alındığında 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklandırılırken; 100 Kasa hesabı borçlandırılmaktadır. Daha sonra nedenin bulunup bulunmamasına göre söz konusu tutar, 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabından çıkartılıp ilgili hesaba aktarılır. 7

9 Envanter gününde ( ) işletmenin kasasında TL olduğu tespit edilmiştir. Kasa hesabının borç tarafı ; alacak tarafı da dir. Farklılığın nedeni araştırılmak üzere kayıtlara alınmıştır. Örnekte, kasa hesabı TL borç kalanı vermiştir. Bunun anlamı işletmenin kasasında TL nakit olması gerektiğidir. Oysaki yapılan sayım sonucu TL olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda hesap kalanının (15.000TL) ARTIRILARAK gerçek duruma (20.000TL) ye eşitlenmesi gerekmektedir. Fazlalık ve noksanlık gerçek duruma göre belirlenmektedir. Bu örnekte gerçekteki paramız, hesabın kalanından fazla olduğu için kasa fazlası olduğu tespit edilmiştir Borç Alacak 100 KASA HS SAYIM VE TES. FAZLALARI HS Kasa fazlasının nedeninin alacaklı olduğumuz Emre Yılmaz dan alınan 2.000TL ödemenin kayıtlara geçirilmemesinden olduğu anlaşılmıştır Borç Alacak 397 SAYIM VE TES. FAZLALARI HS ALICILAR HS Noksanlık veya fazlalığın nedeni bulunamaz ise 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hs. veya 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs. kullanılmaktadır. Bir önceki örnekte fazlalığın nedeni bulunamasaydı; Borç Alacak 397 SAYIM VE TES. FAZLALARI HS DİĞ. OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS Değer belirleme noktasında TL cinsinden nakit para açısından herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur; zaten üzerinde yazılı olan tutar paranın değerini göstermektedir. 8

10 - YABANCI PARA KASASI Yabancı para cinsinden nakitlerde envanter günü, resmi kur (T.C. Merkez Bankası resmi kuru) üzerinden TL karşılığı tespit edilmektedir. Ortaya çıkan olumlu değerleme farkları (kur yükselmişse) 646 Kambiyo Karı; olumsuz değerleme farkları (kur düşmüşse) ise 656 Kambiyo Zararları hesabında muhasebeleştirilmektedir. Dövizde alış ve satış kuru olmak üzere iki farklı kur vardır. Varlıkların değerlemesinde alış kurunu dikkate almalıyız. ALIŞ KURU > DEĞERLEME KURU KAMBİYO ZARARI DEĞERLEME KURU > ALIŞ KURU KAMBİYO KARI Envanter gününde ( ) işletmenin kasasında US Doları olduğu tespit edilmiştir. Bu dolarların kasa giriş tarihinde kur 1$=2,05TL dir. Değerleme tarihinde ise resmi kur 1$=2,10TL dir. Değerleme günkü değer (10.000$*2,10) TL Alış günkü değer (10.000$*2,05) TL Kambiyo kar veya zararı ( )...500TL KAR Borç Alacak 100 KASA HS. 02. Dolar Kasası KAMBİYO KARLARI HS. 500 Değerleme günü resmi kur 1$=1,95TL olsaydı; Değerleme günkü değer (10.000$*1,95) TL Alış günkü değer (10.000$*2,05) TL Kambiyo kar veya zararı ( )...(1.000) TL ZARAR 9

11 Borç Alacak 656 KAMBİYO ZARARLARI HS KASA HS. 02. Dolar Kasası ALINAN ÇEKLER Alınan çekler hesabının envanteri için yapılan işlemler, Kasa hesabında yapılan işlemlere çok benzemektedir. Öncelikle işletmenin elinde bulunan çekler ile 101 Alınan Çekler hesabındaki tutar karşılaştırılmakta ve fazlalık veya noksanlık olup olmadığı kontrol edilmektedir. Ortaya çıkan duruma göre gerekli düzeltme işlemleri yapılmaktadır. Miktar olarak kontrol edildikten sonra yabancı para cinsinden işletmenin elinde bulunan çekler, değerleme günündeki kur üzerinden TL ye çevrilir ve ortaya çıkan değerleme farkları, 646 Kambiyo Karı veya 656 Kambiyo Zararları hesaplarında muhasebeleştirilmektedir. İşletmenin verdiği yabancı para cinsinden çekler de değerlemeye tabi tutulmaktadır. TMS 39 Finansal Araçlar standardına göre çeklerin vade içermesi durumunda alınan çekler, alacaklarda olduğu gibi itfa edilmiş maliyet üzerinden değerlenmektedir. İtfa edilmiş maliyet, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu durum alacaklar başlığı altında anlatılacaktır. 102 BANKALAR Öncelikle miktar açısından kontrol amacıyla dönem sonunda bankalardan alınan hesap özetleri (ekstre) ile işletmenin bankalar hesabına ilişkin muhasebe kayıtları karşılaştırılmakta ve tutarsızlık olması durumunda düzeltme kayıtları gerçekleştirilmektedir. 10

12 Envanter günü bankalar hesabı TL borç kalanı vermektedir. Aynı gün bankadan alınan hesap özetinde bakiye TL olarak gözükmektedir. Yapılan incelemede aradaki farkın Emre Yılmaz ın borcuna karşılık göndermiş olduğu 5.000TL havalenin kayıtlara geçirilmemesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır Borç Alacak 102 BANKALAR HS ALICILAR HS Bankalar hesabına ilişkin değer belirleme noktasında iki temel konudan bahsedebiliriz. İlk olarak, yabancı para cinsinden mevduatta kurdaki değişimden kaynaklanan değerleme farklıları muhasebeleştirilmelidir. İkinci olarak ise işletmenin bankadaki mevduat hesaplarına işleyen faizin muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Yabancı para değerleme farklılıklarının muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemler kasa ve alınan çekler hesaplarındakine benzemektedir. Ortaya çıkan değerleme farkları kambiyo karı ve kambiyo zararı olarak muhasebeleştirilmektedir. İşletmenin bankadaki hesabına işleyen faiz tutarı 642 Faiz Gelirleri hesabında muhasebeleştirilmektedir. Ancak işleyen faiz karşısında borçlandırılacak hesap, mevduat hesabının vadeli veya vadesiz hesap olmasına göre farklılaşmaktadır. Vadesiz hesaplarda işleyen faiz her an çekilebilecek özellik taşıdığından doğrudan 102 Bankalar hesabına aktarılabilir. Elde edilen faiz geliri, gelir vergisine tabidir. Bankalar, işleyen faiz üzerinden gelir vergisi kesintisini yaptıktan sonra geriye kalan tutarı işletmenin hesabına yatırmaktadır. Söz konusu gelir vergisi kesintisi 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabında izlenmektedir. 11

13 Envanter günü bankadan alınan hesap özetinde işletmenin bankadaki hesabına 500TL faiz işlediği, bankanın %10 gelir vergisi kesintisini yaptıktan sonra geriye kalan tutarı banka hesabımıza yatırdığı anlaşılmıştır Borç Alacak 102 BANKALAR HS PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS FAİZ GELİRLERİ HS. 500 Ancak, işletmelerin bankadaki paraları genellikle vadeli mevduat hesaplarındadır; bu hesaplara tahakkuk eden faiz vade sonuna kadar çekilebilir duruma gelmemektedir. Dolayısıyla muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği işletmenin içinde bulunduğu faaliyet dönemine kaydetmesi gereken faiz geliri, henüz çekilebilir duruma gelmediği için dönem ayırıcı bir hesap olan 181 / 281 Gelir Tahakkukları hesabında izlenmektedir. 181 / 281 Gelir Tahakkukları hesabı gerçekleşmiş ancak henüz tahsil edilebilir duruma gelmemiş gelirlerin izlendiği hesaptır. Basit Faiz = Ana Para Faiz Oranı Geçen Gün Sayısı İşletme tarihinde bankaya TL lik %10 faizli 3 ay vadeli hesap açmıştır. Envanter günü yapılması gereken kayıt nedir? Gelir vergisi %10. İşlemiş Faiz = = 850TL TOPLAM FAİZ 3 AYLIK TL

14 Borç Alacak 181 GELİR TAHAKKUKLARI HS FAİZ GELİRLERİ HS. 850 Vade sonunda yapılması gereken kayıt ise; Borç Alacak 102 BANKALAR HS PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS GELİR TAHAKKUKLARI HS FAİZ GELİRLERİ HS MENKUL KIYMETLER Menkul kıymetler; işletmenin faiz ve kar payı sağlamak, fiyat değişimlerinden yararlanarak kar elde etmek amacıyla geçici bir süre elde tutmak üzere edinmiş oldukları hisse senedi, tahvil, hazine bonosu vb. varlıklardır. 110 HİSSE SENETLERİ İşletmenin elinde bulunan geçici yatırım amaçlı hisse senetleri miktar olarak kontrol edildikten sonra değerlemeye tabi tutulmaktadır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hisse senetlerinin gerçeğe uygun değeri ile değerlenmesi gerektiğini; değerleme farklarının ise kar zarar içerisinde muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu aşamada standart, işletmenin isteğine bağlı olarak, değerleme farklarının özkaynaklar içerisinde raporlanmasına izin vermektedir. Ancak bu yöntem spekülasyon amaçlı politikalardan çok, uzun vadeli yatırımlarda getiri amaçlı yönetim için daha uygundur (Örten vd., 2011:524). 13

15 Değer artışları ve azalışlarını kaydetmek için hesap planına 648 Borsa Değer Artış Kazançları Hs. ve 658 Borsa Değer Azalış Zararları Hs. eklenmiştir. Bunun yerine 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs. ile 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hs. da kullanılabilir. İşletme, tarihinde Arçelik A.Ş. ye ait hisse senetlerinden tanesini 12,20TL den adet geçici yatırım amacıyla satın almıştır Borç Alacak 110 HİSSE SENETLERİ HS BANKALAR HS Envanter günü ( ) senetlerin borsa değeri 12,50TL olduğunda; tarihinde hisse senetlerinin değeri TL tarihinde hisse senetlerinin değeri TL Değerleme farkı TL Kar Borç Alacak 110 HİSSE SENETLERİ HS BORSA DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI HS. 300 Envanter günü ( ) senetlerin borsa değeri 12,00TL olduğunda; tarihinde hisse senetlerinin değeri TL tarihinde hisse senetlerinin değeri TL Değerleme farkı TL Zarar Borç Alacak 658 BORSA DEĞER AZALIŞ ZARARLARI HS HİSSE SENETLERİ HS

16 Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre hisse senetleri alış bedeli ve borsa rayicinden düşük olanı ile değerlenmektedir. İhtiyatlılık kavramı gereği piyasa değeri alış değerinin altına inen hisse senetleri için piyasa değeri ile alış değeri arasındaki fark kadar karşılık ayrılabilmektedir. Değer artışları için herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Tahvil ve Bono Faizleri Kısa vadeli yatırım yaparak, diğer bir ifade ile fiyat değişimlerinden yararlanmak amacıyla, elde tutulan tahvil ve bonolar TFRS 9 uyarınca, aynı hisse senetlerinde olduğu gibi, gerçeğe uygun değeri üzerinden değerlenmelidir. Bu noktada söz konusu finansal varlıkların, aktif bir piyasada (borsa gibi) oluşan fiyatı gerçeğe uygun değer olarak kabul edilmektedir. Ancak sabit getirili menkul kıymet olan tahvil ve bono, hisse senedinden farklı olarak işlemiş bir faize sahiptir. Dolayısıyla tahvil ve bononun piyasa fiyatından işlemiş olan faizin çıkartılması ve bunların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. İşletme, faiz dönemi 1 Nisan Mart 2014 olan %20 faiz oranlı TL nominal değerli tahvili ihraç gününde nominal değeri üzerinden satın almıştır. Tahvilin envanter günü borsa değeri TL dir. İşlemiş Faiz = = TL Borsa değeri Alış değeri farkı ( ) TL İşlemiş faiz TL Değer artışı TL Borç Alacak 111 ÖZEL KES. TAH.SEN. VE BON. HS FAİZ GELİRLERİ HS BORSA DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI HS

17 Borsa değeri TL olsaydı; Borsa değeri Alış değeri farkı ( ) TL İşlemiş faiz TL Değer azalışı...(12.603)tl Borç Alacak 111 ÖZEL KES. TAH.SEN. VE BON. HS BORSA DEĞER AZALIŞ ZARARLARI HS FAİZ GELİRLERİ HS TFRS/TMS gereği gerçeğe uygun değer ile değerleme yapıldığı ve fark, kar veya zarara yansıtıldığı için karşılık ayırma işlemi kullanılmamaktadır. TİCARİ ALACAKLAR Ticari alacakların envanterinde öncelikle miktar olarak kontrolün yapılması gerekmektedir. 120 ALICILAR Senetsiz ticari alacaklarımızı izlediğimiz bu hesapta öncelikle alacaklı olduğumuz kişi veya kurumlara hesap bakiyeleri bildirilir ve bu bakiyeler üzerinden mutabakat sağlanmaya çalışılmaktadır. Mutabakat sürecinde hatalı veya eksik kayıtlar olduğu anlaşılırsa gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Alacaklı olduğumuz Çelik A.Ş. ile varılan mutabakat sonucunda tahsil edilmiş olan 5.000TL nin kayıtlara geçirildiğinin unutmuş olduğu anlaşılmıştır Borç Alacak 100 KASA HS ALICILAR HS

18 Yabancı para cinsinden alacaklarımız ise ortaya çıkan kur farkına göre envanter günündeki değerine getirilmelidir. Aradaki fark kambiyo karı veya kambiyo zararı olarak muhasebeleştirilir. Yurtdışına yapmış olduğumuz satıştan doğan ve 1$=2TL kuru üzerinden kaydedilmiş 5.000$ alacağımız bulunmaktadır. Envanter günü kur 1$=2,10TL dir Borç Alacak 120 ALICILAR HS KAMBİYO KARLARI HS $*0,10=500TL Alıcılar hesabının değerlemesine gelecek olursak, öncelikle TMS 18 Hasılat standardına göre vadeli satışlarda ortaya çıkan vade farkının faiz geliri olarak muhasebeleştirildiğini hatırlamamız gerekmektedir. Söz konusu faiz geliri, tahakkuk edinceye kadar aktif düzenleyici bilanço hesabında izlenmektedir. İşletme, tarihinde, peşin değeri TL olan bir malı 60 gün vadeli olarak TL + 300TL KDV ile Ahmet Yılmaz a satmıştır Borç Alacak 120 ALICILAR HS. 01. Ahmet Yılmaz YURTİÇİ SATIŞLAR HS ERTLENEMİŞ FAİZ GELİRLERİ HS HESAPLANAN KDV HS. 300 Bu şekilde yapılan bir kayıtta Alıcılar hesabını, TMS 39 Finansal Araçlar standardına göre itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden değerleme yapmamız gerekmektedir. Alıcılar hesabında itfa edilmiş maliyet değerini bulabilmemiz için etkin faiz yöntemi nden yararlanmaktayız. Etkin faiz yöntemi, işlemiş olan faizi hesaplamak için kullandığımız bir formüldür. 17

19 Alacağın gelecekteki değeri = Alacağın peşin değeri (1 + i) Vade 365 Alacağın gelecekteki değeri Alacağın bugünkü değeri = vadeye kalan gün (1 + i) 365 Buna göre yukarıdaki örnekte ortaya çıkan 200TL vade farkının 2013 yılına düşen kısmı etkin faiz yöntemine göre hesaplanıp 2013 yılı faiz geliri olarak kaydedilmelidir = (1 + i) i = (1,02) 6,08 1 = 0,128 Alacağın bugünkü değeri = (1,128) = TL Satışın yapıldığı günden envanter gününe kadar geçen sürede 200TL lik vade farkının 100TL si işlemiş faiz durumundadır. Bu 100TL nin gelir tablosuna aktarılması gerekmektedir Borç Alacak 125 ERTLENEMİŞ FAİZ GELİRLERİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 100 Basit matematiksel denklem ile de işlemiş faizi bulmak mümkündür. 60 günlük faiz 200TL ise 30 günlük işlemiş faiz ne kadardır? Şeklinde kurulacak bir denklemden 100TL sonucuna ulaşılabilecektir. Buna ek olarak, vadesi gelmesine rağmen tahsil edilmemiş alacaklar ile tahsil edilmesinde şüphe oluşan alacaklarımız bu hesaptan çıkartılarak 128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına aktarılmalıdır. Bu konuya ileride değinilecektir. 121 ALACAK SENETLERİ Alacak senetlerinde öncelikle işletmenin elinde bulunan senetlerin nominal değeri ile 121 Alacak Senetleri hesabının kalanı karşılaştırılmalı ve miktar açısından kontrolün 18

20 yapılması gerekmektedir. Tutarsızlık olması durumunda farkın nedeni araştırılıp; muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Alacak senetlerinin değerlemesi de Alıcılar hesabında olduğu gibi itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle ayrıca bir örneğe yer verilmemiştir. Şüpheli ve Değersiz Alacaklar Hem senetli hem de senetsiz alacaklarda tahsili şüpheli görülen alacaklar normal ticari alacakların izlendiği 120 Alıcılar ve 121 Alacak Senetleri hesaplarından 128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına aktarılırlar. TMS 18 Hasılat standardında, daha önce finansal tablolara yansıtılmış olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizliğin ortaya çıkması durumunda, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilme olasılığı muhtemel olmaktan çıkan tutar, başlangıçta muhasebeleştirilen hasılatın düzeltilmesi yerine, gider olarak finansal tablolara yansıtılır. şeklinde ifade yer almaktadır. Bu ifade, muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi gereği işletmeler şüpheli alacakları için karşılık ayırabilmektedir, şeklinde yorumlanmaktadır. Karşılık ayırma işleminde 654 Karşılık Giderleri hesabı borçlandırılırken; bir aktif düzenleyici hesap olan 122 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) hesabı alacaklandırılmaktadır. Şüpheli alacaklar için ayrılacak karşılıkların tahmin edilmesinde farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Alacakların yaşlandırması yolu ile ya da değerleme yapılan dönemden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili bulunduğu dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalaması, değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygulanarak tahmini şüpheli alacak karşılığı hesaplanabilmektedir. İşletmemizin 2011 yılında vadesinde tahsil edilemeyen alacakları toplamı TL dir; toplam vadeli satışları ise TL dir. İşletmemizin 2012 yılında vadesinde tahsil edilemeyen alacakları toplamı TL dir; toplam vadeli satışları ise TL dir yılındaki vadeli satışlar toplamımız ise TL dir. İşletmemiz şüpheli alacakları belirlerken önceki iki dönemin ortalamasından yararlanmaktadır. 19

21 2011 yılı / = 0, yılı / = 0,09 Son iki yıl ortalaması = (0,10+0,09) / 2 = 0, yılı beklenen şüpheli alacak tutarı * 0,095 = TL Borç Alacak 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS ALACAK SENETLERİ HS KARŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜP. TİC. ALA. KARŞ. HS Söz konusu şüpheli alacak tahsil edildiğinde veya tahsil edilmesi olanaksız hale geldiğinde ise daha önce ayrılan karşılık iptal edilmelidir yılı içerisinde bu alacaklardan TL lik kısmı tahsil edilirse yapılacak kayıt; Borç Alacak 100 KASA HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS ŞÜP. TİC. ALA. KARŞ. HS KONUSU KALMAYAN KARŞ. HS Bir ticari alacağın doğrudan tahsil edilmesinin imkansız hale gelmesi (Konkordato anlaşması, mahkeme kararı gibi) durumunda ise söz konusu alacak değersiz alacak olarak nitelendirilmektedir. Bir ticari alacağın değersiz hale gelmesi durumunda ise söz konusu tutar, ilgili ticari alacak hesabından (120 veya 121) çıkartılmakta ve 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabı aracılığıyla doğrudan zarar yazılmaktadır. 20

22 STOKLAR 153 TİCARİ MALLAR Stoklarla ilgili olarak en azından 31 Aralık tarihinde mutlaka fiili sayım yapılması gerekmektedir. İşletmenin sahip olduğu ticari mallarda fire ve eksikliklerin belirlenebilmesi için işletmenin sürekli envanter yöntemi uyguluyor olması gerekmektedir. Aralıklı envanter yönteminde, işletme dönem içindeki mal alışlarını kaydetmekte; ancak satılan malın maliyetini kaydetmemektedir. Dolayısıyla aralıklı envanter yönteminde 153 Ticari Mallar hesabının kalanı işletmenin depolarında olması gereken mal miktarını göstermemektedir. Sürekli envanter yöntemini kullanan işletmelerde ticari mallara ilişkin olarak yapılan fiziki sayım sonucunda belirlenen tutar ile 153 Ticari Mallar hesabının kalanı arasında oluşan tutarsızlıkların düzeltilmesi gerekmektedir. Söz konusu farklılıklar nedeni araştırılmak üzere 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı veya 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabına kaydedilmektedir. Dönem sonu envanterde saptanan ticari mal mevcudu ile hesabın kalanı arasında ortaya çıkan olumsuz fark, firelerden kaynaklanmış olabilir. Fireler; malların dökülme, buharlaşma, çekme, paslanma vb. nedenlerle ortaya çıkan miktarsal kayıplardır. Ticari mallarda ortaya çıkan firelerin stoklardan düşülmesi gerekmektedir. Fireleri ikili yapıda ele alabiliriz. Normal Fireler; işletmenin faaliyeti sonucu ortaya çıkan ve kabul edilebilir sınırlar içinde kalan firelerdir. Anormal Fireler; kabul edilebilir sınırların üzerinde gerçekleşen firelerdir. TMS 2 Stoklar standardı, normalin üstünde gerçekleşen kayıplar stokların maliyetine alınmaz ve oluştukları dönemin gideri olarak kabul edilerek sonuç hesaplarına aktarılır. demektedir. Normal fireler Satışların Maliyetine eklenirken, anormal fireler ise 659- Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabında muhasebeleştirilmektedir. 21

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz.

Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz. Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz. KTÜ İşletme Bölümü Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN - Prof. Dr. Uğur KAYA

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 3. Hafta Ders İçeriği VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 15 Stoklar Grubu 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE YABANCI KAYNAKLAR- Borç ve Gider Karşılıkları YABANCI KAYNAKLAR- Gelecek Dönem / Dönemlere İlişkin Gelirler ve Gider Tahakkukları YABANCI KAYNAKLAR- Diğer Yabancı Kaynaklar Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI 12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Değerleme ve Envanteri: 120 ALICILAR HESABI Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımda Alıcılar hesabının borç kalanı 8800,- TL olmasına rağmen yapılan kontrolde

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Monografi Çözümü Teknik A.Ş. nin 31.12.2016 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir. Dönem sonu işlemlerine ait bilgiler şöyledir; KDV mahsup kaydı yapılmıştır. Yapılan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı. 2005 Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı