İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için"

Transkript

1 İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için ENVANTER VE BİLANÇO DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Serhan Gürkan

2 MUHASEBE KAVRAMI VE MUHASEBE SÜRECİ Muhasebe, işletmeyle ilgili mali nitelikli olayları tespit eden, sınıflandıran, kayıt eden, raporlayan ve yorumlayan bilim dalıdır. Mal alımı, mal satımı, alacak tahsili, bankaya para yatırma,fatura ödeme vb. Mali Nitelikli İşlem Muhasebe Süreci Kaydetme Sınıflandırma Özetleme Bilanço Gelir Tablosu Nakit Akım Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Raporlama İşletmenin bir dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerin muhasebe sürecinde nasıl işlendiği aşağıdaki şekil üzerinde genel hatlarıyla görülebilmektedir. 1

3 ENVANTER KAVRAMI Envanter çıkarmak; Saymak, ölçmek, tartmak ve değerleme yoluyla, bilanço günündeki mevcutları, alacakları, borçları kesin bir şekilde ayrıntılı olarak saptamaktır (TTK Mad. 73). Envanter çıkarmak; bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak saptamaktır (VUK Mad 186). Envanter işlemleri; Sayım işlemleri Değerleme işlemleri Envanter kayıtlarının yapılması, kapsayan bir süreçtir. Envanter işlemleri; (i) muhasebe dışı envanter ve (ii) muhasebe içi envanter, olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Muhasebe dışı envanter işlemleri, sayma ve değerleme işlemlerinden oluşmaktadır. Sayma işlemleri; işletmede varlıkların sayılması, ölçülmesi, tartılması diğer bir ifade ile miktar olarak tespit edilmesidir. Değerleme işlemleri ise bilanço unsurlarının (varlıklar ve borçlar) envanter günündeki değerlerinin belirlenmesidir. Muhasebe dışı envanter; iktisadi varlıkların muhasebe defterindeki hesaplarda yer alan değerleri dikkate alınmaksızın, bu varlık ve borçların tek tek sayılması, kontrol edilmesi ve değerlemesi işlemidir. Muhasebe içi envanter işlemleri (Kayıt İşlemleri), işletmedeki hesap kalanlarının muhasebe dışı envanterde yapılan sayım ve değerleme sonuçları ile karşılaştırılması ve varsa farkların muhasebe dışı envanter sonuçları ile uyumlu hale getirilmesi için yapılan ayarlama ve düzeltme kayıtlarına ilişkin işlemler ile dönem sonu kayıtları ve mali tabloların düzenlenmesine ilişkin işlemleri kapsamaktadır. Envanter Zamanı Kuruluş Dönem Sonu Tasfiye Birleşme 2

4 ENVANTER GÜNÜ (BİLANÇO GÜNÜ) VUK Md. 174 göre; hesap dönemi bir takvim yılıdır. Normal hesap dönemlerinde takvim yılı 01 Ocak 31 Aralık tarihleri arasındaki zaman dilimini kapsamaktadır. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılmakta ve ertesi dönem başında yeniden açılmaktadır. Bir hesap döneminin son günü envanter günü veya bilanço günü olarak adlandırılmaktadır. Envanter gününde yapılması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir (Erkan vd. 2010:11): 1. Dönem sonunda muhasebe kayıtlarına göre genel geçici mizan düzenlenir, 2. Muhasebe dışı envanter işlemleri yapılarak iktisadi kıymetlerin gerçek durumu tespit edilir, 3. Muhasebe dışı envanter sonuçları ile genel geçici mizan karşılaştırılır, varsa farklar tespit edilir, 4. Bulunan farkların sebeplerine göre gerekli düzenleyici muhasebe kayıtları yapılarak muhasebe içi envanter işlemleri yapılır, 5. Muhasebe kayıtları ile envanter sonuçları uyumu sağlanarak kesin mizan düzenlenir, 6. Son olarak finansal tablolar düzenlenir. Dönem sonu işlemlerinin bir diğer boyutu değerleme aşamasıdır. Muhasebe dışı envanter sonuçları ile genel geçici mizanı uyumlaştırırken; ayrıca değerleme işlemlerinin de yapılması gerekmektedir. Sağlıklı finansal tabloların düzenlenebilmesi için muhasebe dışı envanter ve değerleme işlemlerinin hatasız yapılması gerekmektedir. DEĞERLEME KAVRAMI Bilanço unsurlarının (varlıklar ve borçlar) envanter günündeki değerlerinin belirlenmesi sürecidir. Değerleme, işletmenin belirli bir andaki iktisadi ve mali durumunu ve hesap dönemi sonucunu (kar veya zarar) tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. 3

5 Hangi varlıkların hangi değerleme ölçüleri ile değerlenebileceği konusunda mevzuatımızda çeşitli düzenlemeler yapılmış olup bu düzenlemeler arasında kullanılması gereken değerleme ölçülerine ilişkin farklılıklar bulunabilmektedir. Muhasebe Uygulamalarını etkileyen değerleme ölçüleri TTK, VUK, SPM, TDMS ve TMS/TFRS de yer almaktadır. İşletmenin kullandığı değerleme ölçütlerindeki farklılıklar doğrudan karı etkilemektedir. Dolayısıyla vergi kanunlarının emrettiği değerleme ölçüleri ile diğer mevzuatlardaki değerleme ölçütleri arasında ortaya çıkan farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olan şirketler, Seri:XI, 25 Nolu Tebliğ ile 2005 yılından itibaren Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerleme yapmaya başlamıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ise değerleme konusunda Türkiye Muhasebe Standartlarını referans göstermektedir. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Uluslararası Muhasebe Standartlarının birebir Türkçe ye çevrilmesi ile oluşturulmuştur. Dolayısıyla ülkemizdeki standartlar ile birçok ülkenin (Kara Avrupası ülkeleri gibi) muhasebe standartları birbirinin aynısıdır. Yeni eklenen standartlar artık Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) adıyla yayımlanmaktadır. TMS/TFRS LERDEKİ DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ Tarihi Maliyet Bedeli: Varlıkların elde edildikleri tarihte alımları için ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarları ile veya onlara karşılık verilen varlıkların piyasa değerleridir. Gerçeğe Uygun Değer: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirdiği veya bir borcun ödendiği değerdir. Cari Maliyet: Varlığın cari maliyeti, bir varlığın özdeşi veya eşdeğeri olan başka bir varlığın alınması için hâlihazırda gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarını ifade etmektedir. Borcun cari maliyeti ise yükümlülüğün kapatılması için gereken nakit veya nakit benzerlerinin iskonto edilmemiş tutarıdır. 4

6 Gerçekleşebilir Değer: Bir varlığın gerçekleşebilir değeri, işletmenin normal faaliyet koşullarında, varlığın elden çıkarılması halinde ele geçecek olan nakit ve nakit benzerlerinin tutarını ifade etmektedir. VERGİ USUL KANUNA GÖRE DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ Maliyet Bedeli: İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması amacıyla yapılan ödemelerle bunlara bağlı diğer giderlerin toplamıdır. Maliyet bedeli; ekonomik bir değerin elde edilme bedeli ile değerinin artırılması için yapılan giderleri içerir. Elde etme maliyeti, varlığın işletmeye ulaşmasına kadar geçen süreçte yapılan, KDV hariç, tüm harcamaların (satın alma bedeli, gümrük vergisi, nakliye, sigorta, montaj, noter, emlak alım, hamaliye, nakliye gibi) toplamını ifade etmektedir. İtibari Değer (Nominal Değer): Senet ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerleridir. Tasarruf Değeri: Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. Nominal değerden hesaplanan reeskont tutarının indirilmesi ile hesaplanmaktadır. Mukayyet Değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. Borsa Rayici: Gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değeridir. Rayiç Bedel ve Vergi Değeri: Rayiç bedel; bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Vergi değeri; bina ve arazinin rayiç bedelidir. Emsal Bedeli: Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın değerleme günüde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. VARLIKLARA İLİŞKİN ENVANTER İŞLEMLERİ Bu başlık altında öncelikle dönen varlıklara ilişkin envanter işlemlerinden; daha sonra ise duran varlıklara ilişkin envanter işlemlerinden bahsedilecektir. Değerleme işlemleri Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları kapsamında ele alınmaktadır. VUK a uygun kayıtlara ise yer yer değinilmektedir. 5

7 Varlık hesaplarına ilişkin envanter işlemleri yapılırken; Öncelikle miktar olarak varlıklar incelenmekte; Daha sonra değer belirleme işlemlerine geçilmektedir. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ 100 KASA HESABI - TÜRK LİRASI KASASI Kasa mevcudu, sayım sonucunda gerçek kasada bulunan para miktarı ile 100 Kasa Hesabının kalınının aynı olması beklenmektedir. KASA NOKSANI Sayım sonucu kasada bulunan para mevcudunun Kasa Hesabının kalanından eksik çıkması durumunda kasa noksanı vardır. > Kasa noksanına; ticari işlemler sırasında fazla bir ödeme yapılmış olması, herhangi bir ödeme kaydının unutulmuş olması, para tahsilatının eksik yapılmış olması, kasadan sorumlu kişinin zimmetine para geçirmiş olması gibi olaylar neden olabilir. Kasa noksanının nedeni araştırılmak üzere kayıtlara alındığında 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlandırılırken; 100 Kasa hesabı alacaklandırılmaktadır. Daha sonra nedenin bulunup bulunmamasına göre söz konusu tutar, 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabından çıkartılıp ilgili hesaba aktarılır. Envanter gününde ( ) işletmenin kasasında TL olduğu tespit edilmiştir. Kasa hesabının borç tarafı ; alacak tarafı da dir. Farklılığın nedeni araştırılmak üzere kayıtlara alınmıştır. Her zaman hesaplardaki kalan tutarı, gerçek duruma eşitlenmektedir. 6

8 Örnekte, kasa hesabı TL borç kalanı vermiştir. Bunun anlamı işletmenin kasasında TL nakit olması gerektiğidir. Oysaki yapılan sayım sonucu TL olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda hesap kalanının (22.000TL) AZALTILARAK gerçek duruma (20.000TL) ye eşitlenmesi gerekmektedir. Fazlalık ve noksanlık gerçek duruma göre belirlenmektedir. Bu örnekte gerçekteki paramız, hesabın kalanından noksan olduğu için kasa noksanı olduğu tespit edilmiştir Borç Alacak 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS KASA HS Kasa noksanlığının nedeninin borçlu olduğumuz Emre Yılmaz a yapılan 2.000TL ödemenin kayıtlara geçirilmemesinden olduğu anlaşılmıştır Borç Alacak 320 SATICILAR HS SAYIM VE TES. NOKSANLARI HS KASA FAZLASI; sayım sonucu kasada bulunan para mevcudunun Kasa Hesabının kalanından fazla çıkması durumudur. > Kasa fazlasına; para tahsilat kaydının unutulmuş veya eksik yazılmış olması, eksik ödeme yapılmış olması, fazla tahsilat yapılmış olması, herhangi bir ödemenin fazla kaydedilmiş olması, neden olabilir. Kasa fazlasının nedeni araştırılmak üzere kayıtlara alındığında 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklandırılırken; 100 Kasa hesabı borçlandırılmaktadır. Daha sonra nedenin bulunup bulunmamasına göre söz konusu tutar, 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabından çıkartılıp ilgili hesaba aktarılır. 7

9 Envanter gününde ( ) işletmenin kasasında TL olduğu tespit edilmiştir. Kasa hesabının borç tarafı ; alacak tarafı da dir. Farklılığın nedeni araştırılmak üzere kayıtlara alınmıştır. Örnekte, kasa hesabı TL borç kalanı vermiştir. Bunun anlamı işletmenin kasasında TL nakit olması gerektiğidir. Oysaki yapılan sayım sonucu TL olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda hesap kalanının (15.000TL) ARTIRILARAK gerçek duruma (20.000TL) ye eşitlenmesi gerekmektedir. Fazlalık ve noksanlık gerçek duruma göre belirlenmektedir. Bu örnekte gerçekteki paramız, hesabın kalanından fazla olduğu için kasa fazlası olduğu tespit edilmiştir Borç Alacak 100 KASA HS SAYIM VE TES. FAZLALARI HS Kasa fazlasının nedeninin alacaklı olduğumuz Emre Yılmaz dan alınan 2.000TL ödemenin kayıtlara geçirilmemesinden olduğu anlaşılmıştır Borç Alacak 397 SAYIM VE TES. FAZLALARI HS ALICILAR HS Noksanlık veya fazlalığın nedeni bulunamaz ise 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hs. veya 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs. kullanılmaktadır. Bir önceki örnekte fazlalığın nedeni bulunamasaydı; Borç Alacak 397 SAYIM VE TES. FAZLALARI HS DİĞ. OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS Değer belirleme noktasında TL cinsinden nakit para açısından herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur; zaten üzerinde yazılı olan tutar paranın değerini göstermektedir. 8

10 - YABANCI PARA KASASI Yabancı para cinsinden nakitlerde envanter günü, resmi kur (T.C. Merkez Bankası resmi kuru) üzerinden TL karşılığı tespit edilmektedir. Ortaya çıkan olumlu değerleme farkları (kur yükselmişse) 646 Kambiyo Karı; olumsuz değerleme farkları (kur düşmüşse) ise 656 Kambiyo Zararları hesabında muhasebeleştirilmektedir. Dövizde alış ve satış kuru olmak üzere iki farklı kur vardır. Varlıkların değerlemesinde alış kurunu dikkate almalıyız. ALIŞ KURU > DEĞERLEME KURU KAMBİYO ZARARI DEĞERLEME KURU > ALIŞ KURU KAMBİYO KARI Envanter gününde ( ) işletmenin kasasında US Doları olduğu tespit edilmiştir. Bu dolarların kasa giriş tarihinde kur 1$=2,05TL dir. Değerleme tarihinde ise resmi kur 1$=2,10TL dir. Değerleme günkü değer (10.000$*2,10) TL Alış günkü değer (10.000$*2,05) TL Kambiyo kar veya zararı ( )...500TL KAR Borç Alacak 100 KASA HS. 02. Dolar Kasası KAMBİYO KARLARI HS. 500 Değerleme günü resmi kur 1$=1,95TL olsaydı; Değerleme günkü değer (10.000$*1,95) TL Alış günkü değer (10.000$*2,05) TL Kambiyo kar veya zararı ( )...(1.000) TL ZARAR 9

11 Borç Alacak 656 KAMBİYO ZARARLARI HS KASA HS. 02. Dolar Kasası ALINAN ÇEKLER Alınan çekler hesabının envanteri için yapılan işlemler, Kasa hesabında yapılan işlemlere çok benzemektedir. Öncelikle işletmenin elinde bulunan çekler ile 101 Alınan Çekler hesabındaki tutar karşılaştırılmakta ve fazlalık veya noksanlık olup olmadığı kontrol edilmektedir. Ortaya çıkan duruma göre gerekli düzeltme işlemleri yapılmaktadır. Miktar olarak kontrol edildikten sonra yabancı para cinsinden işletmenin elinde bulunan çekler, değerleme günündeki kur üzerinden TL ye çevrilir ve ortaya çıkan değerleme farkları, 646 Kambiyo Karı veya 656 Kambiyo Zararları hesaplarında muhasebeleştirilmektedir. İşletmenin verdiği yabancı para cinsinden çekler de değerlemeye tabi tutulmaktadır. TMS 39 Finansal Araçlar standardına göre çeklerin vade içermesi durumunda alınan çekler, alacaklarda olduğu gibi itfa edilmiş maliyet üzerinden değerlenmektedir. İtfa edilmiş maliyet, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu durum alacaklar başlığı altında anlatılacaktır. 102 BANKALAR Öncelikle miktar açısından kontrol amacıyla dönem sonunda bankalardan alınan hesap özetleri (ekstre) ile işletmenin bankalar hesabına ilişkin muhasebe kayıtları karşılaştırılmakta ve tutarsızlık olması durumunda düzeltme kayıtları gerçekleştirilmektedir. 10

12 Envanter günü bankalar hesabı TL borç kalanı vermektedir. Aynı gün bankadan alınan hesap özetinde bakiye TL olarak gözükmektedir. Yapılan incelemede aradaki farkın Emre Yılmaz ın borcuna karşılık göndermiş olduğu 5.000TL havalenin kayıtlara geçirilmemesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır Borç Alacak 102 BANKALAR HS ALICILAR HS Bankalar hesabına ilişkin değer belirleme noktasında iki temel konudan bahsedebiliriz. İlk olarak, yabancı para cinsinden mevduatta kurdaki değişimden kaynaklanan değerleme farklıları muhasebeleştirilmelidir. İkinci olarak ise işletmenin bankadaki mevduat hesaplarına işleyen faizin muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Yabancı para değerleme farklılıklarının muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemler kasa ve alınan çekler hesaplarındakine benzemektedir. Ortaya çıkan değerleme farkları kambiyo karı ve kambiyo zararı olarak muhasebeleştirilmektedir. İşletmenin bankadaki hesabına işleyen faiz tutarı 642 Faiz Gelirleri hesabında muhasebeleştirilmektedir. Ancak işleyen faiz karşısında borçlandırılacak hesap, mevduat hesabının vadeli veya vadesiz hesap olmasına göre farklılaşmaktadır. Vadesiz hesaplarda işleyen faiz her an çekilebilecek özellik taşıdığından doğrudan 102 Bankalar hesabına aktarılabilir. Elde edilen faiz geliri, gelir vergisine tabidir. Bankalar, işleyen faiz üzerinden gelir vergisi kesintisini yaptıktan sonra geriye kalan tutarı işletmenin hesabına yatırmaktadır. Söz konusu gelir vergisi kesintisi 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabında izlenmektedir. 11

13 Envanter günü bankadan alınan hesap özetinde işletmenin bankadaki hesabına 500TL faiz işlediği, bankanın %10 gelir vergisi kesintisini yaptıktan sonra geriye kalan tutarı banka hesabımıza yatırdığı anlaşılmıştır Borç Alacak 102 BANKALAR HS PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS FAİZ GELİRLERİ HS. 500 Ancak, işletmelerin bankadaki paraları genellikle vadeli mevduat hesaplarındadır; bu hesaplara tahakkuk eden faiz vade sonuna kadar çekilebilir duruma gelmemektedir. Dolayısıyla muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği işletmenin içinde bulunduğu faaliyet dönemine kaydetmesi gereken faiz geliri, henüz çekilebilir duruma gelmediği için dönem ayırıcı bir hesap olan 181 / 281 Gelir Tahakkukları hesabında izlenmektedir. 181 / 281 Gelir Tahakkukları hesabı gerçekleşmiş ancak henüz tahsil edilebilir duruma gelmemiş gelirlerin izlendiği hesaptır. Basit Faiz = Ana Para Faiz Oranı Geçen Gün Sayısı İşletme tarihinde bankaya TL lik %10 faizli 3 ay vadeli hesap açmıştır. Envanter günü yapılması gereken kayıt nedir? Gelir vergisi %10. İşlemiş Faiz = = 850TL TOPLAM FAİZ 3 AYLIK TL

14 Borç Alacak 181 GELİR TAHAKKUKLARI HS FAİZ GELİRLERİ HS. 850 Vade sonunda yapılması gereken kayıt ise; Borç Alacak 102 BANKALAR HS PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS GELİR TAHAKKUKLARI HS FAİZ GELİRLERİ HS MENKUL KIYMETLER Menkul kıymetler; işletmenin faiz ve kar payı sağlamak, fiyat değişimlerinden yararlanarak kar elde etmek amacıyla geçici bir süre elde tutmak üzere edinmiş oldukları hisse senedi, tahvil, hazine bonosu vb. varlıklardır. 110 HİSSE SENETLERİ İşletmenin elinde bulunan geçici yatırım amaçlı hisse senetleri miktar olarak kontrol edildikten sonra değerlemeye tabi tutulmaktadır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hisse senetlerinin gerçeğe uygun değeri ile değerlenmesi gerektiğini; değerleme farklarının ise kar zarar içerisinde muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu aşamada standart, işletmenin isteğine bağlı olarak, değerleme farklarının özkaynaklar içerisinde raporlanmasına izin vermektedir. Ancak bu yöntem spekülasyon amaçlı politikalardan çok, uzun vadeli yatırımlarda getiri amaçlı yönetim için daha uygundur (Örten vd., 2011:524). 13

15 Değer artışları ve azalışlarını kaydetmek için hesap planına 648 Borsa Değer Artış Kazançları Hs. ve 658 Borsa Değer Azalış Zararları Hs. eklenmiştir. Bunun yerine 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs. ile 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hs. da kullanılabilir. İşletme, tarihinde Arçelik A.Ş. ye ait hisse senetlerinden tanesini 12,20TL den adet geçici yatırım amacıyla satın almıştır Borç Alacak 110 HİSSE SENETLERİ HS BANKALAR HS Envanter günü ( ) senetlerin borsa değeri 12,50TL olduğunda; tarihinde hisse senetlerinin değeri TL tarihinde hisse senetlerinin değeri TL Değerleme farkı TL Kar Borç Alacak 110 HİSSE SENETLERİ HS BORSA DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI HS. 300 Envanter günü ( ) senetlerin borsa değeri 12,00TL olduğunda; tarihinde hisse senetlerinin değeri TL tarihinde hisse senetlerinin değeri TL Değerleme farkı TL Zarar Borç Alacak 658 BORSA DEĞER AZALIŞ ZARARLARI HS HİSSE SENETLERİ HS

16 Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre hisse senetleri alış bedeli ve borsa rayicinden düşük olanı ile değerlenmektedir. İhtiyatlılık kavramı gereği piyasa değeri alış değerinin altına inen hisse senetleri için piyasa değeri ile alış değeri arasındaki fark kadar karşılık ayrılabilmektedir. Değer artışları için herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Tahvil ve Bono Faizleri Kısa vadeli yatırım yaparak, diğer bir ifade ile fiyat değişimlerinden yararlanmak amacıyla, elde tutulan tahvil ve bonolar TFRS 9 uyarınca, aynı hisse senetlerinde olduğu gibi, gerçeğe uygun değeri üzerinden değerlenmelidir. Bu noktada söz konusu finansal varlıkların, aktif bir piyasada (borsa gibi) oluşan fiyatı gerçeğe uygun değer olarak kabul edilmektedir. Ancak sabit getirili menkul kıymet olan tahvil ve bono, hisse senedinden farklı olarak işlemiş bir faize sahiptir. Dolayısıyla tahvil ve bononun piyasa fiyatından işlemiş olan faizin çıkartılması ve bunların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. İşletme, faiz dönemi 1 Nisan Mart 2014 olan %20 faiz oranlı TL nominal değerli tahvili ihraç gününde nominal değeri üzerinden satın almıştır. Tahvilin envanter günü borsa değeri TL dir. İşlemiş Faiz = = TL Borsa değeri Alış değeri farkı ( ) TL İşlemiş faiz TL Değer artışı TL Borç Alacak 111 ÖZEL KES. TAH.SEN. VE BON. HS FAİZ GELİRLERİ HS BORSA DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI HS

17 Borsa değeri TL olsaydı; Borsa değeri Alış değeri farkı ( ) TL İşlemiş faiz TL Değer azalışı...(12.603)tl Borç Alacak 111 ÖZEL KES. TAH.SEN. VE BON. HS BORSA DEĞER AZALIŞ ZARARLARI HS FAİZ GELİRLERİ HS TFRS/TMS gereği gerçeğe uygun değer ile değerleme yapıldığı ve fark, kar veya zarara yansıtıldığı için karşılık ayırma işlemi kullanılmamaktadır. TİCARİ ALACAKLAR Ticari alacakların envanterinde öncelikle miktar olarak kontrolün yapılması gerekmektedir. 120 ALICILAR Senetsiz ticari alacaklarımızı izlediğimiz bu hesapta öncelikle alacaklı olduğumuz kişi veya kurumlara hesap bakiyeleri bildirilir ve bu bakiyeler üzerinden mutabakat sağlanmaya çalışılmaktadır. Mutabakat sürecinde hatalı veya eksik kayıtlar olduğu anlaşılırsa gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Alacaklı olduğumuz Çelik A.Ş. ile varılan mutabakat sonucunda tahsil edilmiş olan 5.000TL nin kayıtlara geçirildiğinin unutmuş olduğu anlaşılmıştır Borç Alacak 100 KASA HS ALICILAR HS

18 Yabancı para cinsinden alacaklarımız ise ortaya çıkan kur farkına göre envanter günündeki değerine getirilmelidir. Aradaki fark kambiyo karı veya kambiyo zararı olarak muhasebeleştirilir. Yurtdışına yapmış olduğumuz satıştan doğan ve 1$=2TL kuru üzerinden kaydedilmiş 5.000$ alacağımız bulunmaktadır. Envanter günü kur 1$=2,10TL dir Borç Alacak 120 ALICILAR HS KAMBİYO KARLARI HS $*0,10=500TL Alıcılar hesabının değerlemesine gelecek olursak, öncelikle TMS 18 Hasılat standardına göre vadeli satışlarda ortaya çıkan vade farkının faiz geliri olarak muhasebeleştirildiğini hatırlamamız gerekmektedir. Söz konusu faiz geliri, tahakkuk edinceye kadar aktif düzenleyici bilanço hesabında izlenmektedir. İşletme, tarihinde, peşin değeri TL olan bir malı 60 gün vadeli olarak TL + 300TL KDV ile Ahmet Yılmaz a satmıştır Borç Alacak 120 ALICILAR HS. 01. Ahmet Yılmaz YURTİÇİ SATIŞLAR HS ERTLENEMİŞ FAİZ GELİRLERİ HS HESAPLANAN KDV HS. 300 Bu şekilde yapılan bir kayıtta Alıcılar hesabını, TMS 39 Finansal Araçlar standardına göre itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden değerleme yapmamız gerekmektedir. Alıcılar hesabında itfa edilmiş maliyet değerini bulabilmemiz için etkin faiz yöntemi nden yararlanmaktayız. Etkin faiz yöntemi, işlemiş olan faizi hesaplamak için kullandığımız bir formüldür. 17

19 Alacağın gelecekteki değeri = Alacağın peşin değeri (1 + i) Vade 365 Alacağın gelecekteki değeri Alacağın bugünkü değeri = vadeye kalan gün (1 + i) 365 Buna göre yukarıdaki örnekte ortaya çıkan 200TL vade farkının 2013 yılına düşen kısmı etkin faiz yöntemine göre hesaplanıp 2013 yılı faiz geliri olarak kaydedilmelidir = (1 + i) i = (1,02) 6,08 1 = 0,128 Alacağın bugünkü değeri = (1,128) = TL Satışın yapıldığı günden envanter gününe kadar geçen sürede 200TL lik vade farkının 100TL si işlemiş faiz durumundadır. Bu 100TL nin gelir tablosuna aktarılması gerekmektedir Borç Alacak 125 ERTLENEMİŞ FAİZ GELİRLERİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 100 Basit matematiksel denklem ile de işlemiş faizi bulmak mümkündür. 60 günlük faiz 200TL ise 30 günlük işlemiş faiz ne kadardır? Şeklinde kurulacak bir denklemden 100TL sonucuna ulaşılabilecektir. Buna ek olarak, vadesi gelmesine rağmen tahsil edilmemiş alacaklar ile tahsil edilmesinde şüphe oluşan alacaklarımız bu hesaptan çıkartılarak 128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına aktarılmalıdır. Bu konuya ileride değinilecektir. 121 ALACAK SENETLERİ Alacak senetlerinde öncelikle işletmenin elinde bulunan senetlerin nominal değeri ile 121 Alacak Senetleri hesabının kalanı karşılaştırılmalı ve miktar açısından kontrolün 18

20 yapılması gerekmektedir. Tutarsızlık olması durumunda farkın nedeni araştırılıp; muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Alacak senetlerinin değerlemesi de Alıcılar hesabında olduğu gibi itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle ayrıca bir örneğe yer verilmemiştir. Şüpheli ve Değersiz Alacaklar Hem senetli hem de senetsiz alacaklarda tahsili şüpheli görülen alacaklar normal ticari alacakların izlendiği 120 Alıcılar ve 121 Alacak Senetleri hesaplarından 128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına aktarılırlar. TMS 18 Hasılat standardında, daha önce finansal tablolara yansıtılmış olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizliğin ortaya çıkması durumunda, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilme olasılığı muhtemel olmaktan çıkan tutar, başlangıçta muhasebeleştirilen hasılatın düzeltilmesi yerine, gider olarak finansal tablolara yansıtılır. şeklinde ifade yer almaktadır. Bu ifade, muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi gereği işletmeler şüpheli alacakları için karşılık ayırabilmektedir, şeklinde yorumlanmaktadır. Karşılık ayırma işleminde 654 Karşılık Giderleri hesabı borçlandırılırken; bir aktif düzenleyici hesap olan 122 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) hesabı alacaklandırılmaktadır. Şüpheli alacaklar için ayrılacak karşılıkların tahmin edilmesinde farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Alacakların yaşlandırması yolu ile ya da değerleme yapılan dönemden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili bulunduğu dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalaması, değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygulanarak tahmini şüpheli alacak karşılığı hesaplanabilmektedir. İşletmemizin 2011 yılında vadesinde tahsil edilemeyen alacakları toplamı TL dir; toplam vadeli satışları ise TL dir. İşletmemizin 2012 yılında vadesinde tahsil edilemeyen alacakları toplamı TL dir; toplam vadeli satışları ise TL dir yılındaki vadeli satışlar toplamımız ise TL dir. İşletmemiz şüpheli alacakları belirlerken önceki iki dönemin ortalamasından yararlanmaktadır. 19

21 2011 yılı / = 0, yılı / = 0,09 Son iki yıl ortalaması = (0,10+0,09) / 2 = 0, yılı beklenen şüpheli alacak tutarı * 0,095 = TL Borç Alacak 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS ALACAK SENETLERİ HS KARŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜP. TİC. ALA. KARŞ. HS Söz konusu şüpheli alacak tahsil edildiğinde veya tahsil edilmesi olanaksız hale geldiğinde ise daha önce ayrılan karşılık iptal edilmelidir yılı içerisinde bu alacaklardan TL lik kısmı tahsil edilirse yapılacak kayıt; Borç Alacak 100 KASA HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS ŞÜP. TİC. ALA. KARŞ. HS KONUSU KALMAYAN KARŞ. HS Bir ticari alacağın doğrudan tahsil edilmesinin imkansız hale gelmesi (Konkordato anlaşması, mahkeme kararı gibi) durumunda ise söz konusu alacak değersiz alacak olarak nitelendirilmektedir. Bir ticari alacağın değersiz hale gelmesi durumunda ise söz konusu tutar, ilgili ticari alacak hesabından (120 veya 121) çıkartılmakta ve 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabı aracılığıyla doğrudan zarar yazılmaktadır. 20

22 STOKLAR 153 TİCARİ MALLAR Stoklarla ilgili olarak en azından 31 Aralık tarihinde mutlaka fiili sayım yapılması gerekmektedir. İşletmenin sahip olduğu ticari mallarda fire ve eksikliklerin belirlenebilmesi için işletmenin sürekli envanter yöntemi uyguluyor olması gerekmektedir. Aralıklı envanter yönteminde, işletme dönem içindeki mal alışlarını kaydetmekte; ancak satılan malın maliyetini kaydetmemektedir. Dolayısıyla aralıklı envanter yönteminde 153 Ticari Mallar hesabının kalanı işletmenin depolarında olması gereken mal miktarını göstermemektedir. Sürekli envanter yöntemini kullanan işletmelerde ticari mallara ilişkin olarak yapılan fiziki sayım sonucunda belirlenen tutar ile 153 Ticari Mallar hesabının kalanı arasında oluşan tutarsızlıkların düzeltilmesi gerekmektedir. Söz konusu farklılıklar nedeni araştırılmak üzere 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı veya 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabına kaydedilmektedir. Dönem sonu envanterde saptanan ticari mal mevcudu ile hesabın kalanı arasında ortaya çıkan olumsuz fark, firelerden kaynaklanmış olabilir. Fireler; malların dökülme, buharlaşma, çekme, paslanma vb. nedenlerle ortaya çıkan miktarsal kayıplardır. Ticari mallarda ortaya çıkan firelerin stoklardan düşülmesi gerekmektedir. Fireleri ikili yapıda ele alabiliriz. Normal Fireler; işletmenin faaliyeti sonucu ortaya çıkan ve kabul edilebilir sınırlar içinde kalan firelerdir. Anormal Fireler; kabul edilebilir sınırların üzerinde gerçekleşen firelerdir. TMS 2 Stoklar standardı, normalin üstünde gerçekleşen kayıplar stokların maliyetine alınmaz ve oluştukları dönemin gideri olarak kabul edilerek sonuç hesaplarına aktarılır. demektedir. Normal fireler Satışların Maliyetine eklenirken, anormal fireler ise 659- Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabında muhasebeleştirilmektedir. 21

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (Şirket) Uşak Elektro Porselen A.Ş. adıyla 1972 yılında kurulmuştur. Şirket in kuruluş aşamasında elektro porselen üretimi

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir. NOT 1) ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş., Ankara Cd. Monero İş Mrk. No:221 K:4 5 Sirkeci, Eminönü / İstanbul, Türkiye merkez adresinde SPK dan almış bulunduğu

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR 30 HAZĐRAN TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR IŞIK SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Işık Sigorta A.Ş Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Işık Sigorta Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

TMS / TFRS UYGULAMALARI

TMS / TFRS UYGULAMALARI TMS / TFRS UYGULAMALARI ALİ OSMAN EFLATUN Sorumlu Ortak Başdenetçi Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. GENEL TANITIM Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 Standart

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Örneğimizde; İlk uygulamanın 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir.

Örneğimizde; İlk uygulamanın 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir. Muhasebe Sisteminde Yeni Trendler III Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Örnek Çalışma Adem Utku ÇAKIL SMMM I. Genel Kurallar ve Yapılacak işlemler 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2014 TARİHLİ MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2011 ve 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 ) İÇERDİKLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, 2010 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı