"Ýþ çok ama çalýþacak eleman bulamýyoruz"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ýþ çok ama çalýþacak eleman bulamýyoruz""

Transkript

1 "Tarýmsal üretimde dünyada 7. sýradayýz" AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, sorunu olan kesimlerin siyasi aidiyetlerine bakmadan sorunlarýný çözdüklerini söyledi. 14. Oðuzlar Altýnkoz Kültür-Sanat Etkinlikleri Doða ve Su Sporlarý Festivali açýlýþ törenine konuþan Milletvekili Cahit Baðcý, "Bu katýldýðým 7. Oðuzlar Ceviz Festivalidir. Milletvekili seçildiðim günden bu yana her festivalde aranýzda bulunmaktan, kýnalý elleri sýkmaktan, coþkunuza ortak olmaktan dolayý çok mutluyum. Oðuzlar'ýn ismini dünyaya cevizi ile duyurmasýný saðlayan ve ayný zamanda beraberinde fidancýlýðýn da artýrmasýna vesile olan festivalin ilçe ve ilimiz ekonomisine katkýsý büyük olmuþtur. Baþta Belediye Baþkaný Ali Uyanýk olmak üzere emeði geçen herkesi kutluyorum" dedi.son günlerde muhalefet partileri tarafýndan sýk sýk dile getirilen "tarýmý bitirdiniz" eleþtirilerine tepki gösteren Baðcý, "Türk tarýmýnýn geldiði noktaya baktýðýmýzda muhalefetin ifadelerinin inandýrýcý olmadýðýný çok net bir þekilde görebiliriz. 7 DE TÜBÝTAK destekleri akademisyenlere anlatýlacak 40 KURUÞ TÜBÝTAK, ulusal ve uluslararasý akademik araþtýrmalara ve bilim insanlarýna çeþitli programlarý aracýlýðýyla destek veriyor ve bu desteklerim hakkýnda bilgi vermek amacýyla Türkiye genelinde üniversitelerde bilgi günleri düzenliyor. Bu kapsamda, Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda 01 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 14.00'da, 2 DE "Ýþ çok ama çalýþacak eleman bulamýyoruz" "Þii-Sünni kutuplaþmasýnýn mantýki bir temeli yok" Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi tarafýndan düzenlenen "Ortadoðu'nun Geleceði Açýsýndan Þiî-Sünni Ýliþkileri" konulu sempozyum Anitta Otel'de baþladý. Çok sayýda akademisyen ve öðrencinin katýldýðý sempozyumun açýþ konuþmasýný yapan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Mezhepleri Tarihi ABD Baþkaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez, Tarih boyunca Müslümanlar arasýnda yaþanan en önemli farklýlaþmanýn, Þia adý altýnda meydana gelen mezhebin oluþumu olduðunu ifade etti. 5 TE Sivas Valisi Kemelek'in acý günü Sivas Valisi hemþehrimiz Zübeyir Kemelek'in babasý Doðan Kemelek (77) önceki gün evinde vefat etti. Bir süredir þeker hastalýðý ve felç þikayetiyle Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören Doðan Kemelek, önceki gece evinde vefat etti. Cemil Hakyemez Oðuzlar Festivali 14. kez merhaba dedi 14'üncü Geleneksel Altýn Koz Kültür ve Sanat Etkinlikleri Doða ve Su Sporlarý Festivali'nin açýlýþý, renkli görüntülere sahne oldu. AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Oðuzlar Kaymakamý Hakan Engin, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, çevre ilçelerin belediye baþkanlarý, AK Parti yöneticileri ve çok sayýda vatandaþýn katýldýðý açýlýþ töreni, Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. 3 TE "Diyabetik Ayak Türkiye Projeksiyonu"nu belirlediler 4 TE "Bu Benim Eserim" Proje Çalýþmasý"na baþvurular baþladý Ýlköðretim öðrencilerine yönelik IX. Matematik ve Fen Bilimleri "Bu Benim Eserim" Proje Çalýþmasý"na baþvurular baþladý. 7 DE ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Kurum olarak son zamanlarda iþverenlerin iþçi ihtiyaçlarýný karþýlamakta sýkýntýlar yaþadýklarýný belirterek, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne 1 Mart 2013 tarihinden itibaren altý aylýk süre zarfýnda yansýyan 856 adet pozisyonda 1310 kiþilik iþverenlerin iþçi talebini karþýlayamadýklarýný kaydetti.eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda en fazla zorluk çektikleri mesleklerin baþýnda, 'Elektrik ve Oksijen Kaynakçýsý, Gaz Altý Kaynakçýsý, CNC Tornacý ve Frezeci, Torna Tezgâh Operatörü, Ön Muhasebeci, Mobilya Ýmalat Ýþçisi, Mobilya Döþemeci, Makine Teknik Ressam, SRC belgesine sahip þoförler, Elektrikçi, Oto Tamir ve Bakým Ustasý' geldiðinin altýný çizen Zafer Eyvaz, "Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu olarak bir kiþilik açýk pozisyon için en az 30 iþ arayan, gerek yazý ile davet edilmekte gerekse Kurumda kayýtlý cep telefon numaralarýna mesaj gönderilerek açýk olan pozisyon için Kuruma davet edilmektedir. 5 TE GÜNÜLDEN GÖNÜLE KARADAYI'' Cemalettin Kurtoðlu 5 TE Eczacý Odasýnda Genel Kurul heyecaný Bu yýl 26.'sý düzenlenen Ahilik Haftasý kutlamalarý dün yapýlan etkinliklerle sona erdi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesini ziyaret etti. Ziyareti sýrasýnda hastaneyi de gezen Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu'dan bilgi aldý. Çorum Eczacý Odasý Seçimleri Olaðan Genel Kurulu Eylül de yapýlacak. Genel kurulun bugün Oda toplantý salonunda saat 13.00'da gerçekleþtirilecek olan bölümünde konuþmalar yapýlacak. Çorum bölgede saðlýkta söz sahibi olacak 4 TE Ahilik Haftasý kutlamalarý mevlit ve pilav ikramýyla sona erdi 3 TE TKDK hibe kurslarýna ilgi yüksek Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'na sunulacak projeler için Çorum Halk Eðitim Merkezi tarafýndan "Týbbi ve Aromatik Bitki Yetiþtiriciliði" konusunda açýlan kursa ilginin yüksek olduðu bildirildi. 3 TE 3 TE 2 DE

2 ELEMAN ARANIYOR Çamaþýr Dünyasýnda çalýþacak BAYAN elemanlar aranýyor. bizimle çalýþmak isterseniz Adres: Yeniyol mah. HAMAM SK. NO :6 (ALÝ PAÞA KADINLAR HAMAMI KARÞISI) Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: HABER Ahilik Haftasý kutlamalarý mevlit ve pilav ikramýyla sona erdi Ýmsâk : 04:59 Güneþ : 06:25 Öðle : 12:38 Ýkindi : 15:58 Akþam : 18:39 Yatsý : 19:58 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta Bir kimse, çocuðuna bir günah öðretirse, bu çocuk o günahý iþledikçe, babasýna da o kadar günah yazýlýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ELÝF Ýncecikten bir kar yaðar, Tozar Elif, Elif deyi... Deli gönül abdal olmuþ, Gezer Elif, Elif deyi... Elif in uðru nakýþlý, Yavrý balaban bakýþlý, Yayla çiçeði kokuþlu, Kokar Elif, Elif deyi... Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: Bu yýl 26.'sý düzenlenen Ahilik Haftasý kutlamalarý dün yapýlan etkinliklerle sona erdi. Cuma namazýndan önce Ulu Cami'de ahirete intikal etmiþ ahi teþkilatý mensuplarý için mevlid-i þerif okutulurken Rüstem Eren Parký, Ýskilipli Atýf Hoca Parký ve Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda ahilik pilavý ikram edildi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da Ulu Camiinde Cuma Namazý sonrasýnda vatandaþlara ahilik pilavý ikram etti. Yasin YÜCEL 528 yýllýk köprüde araç tehlikesi Elif kaþlarýný çatar, Gamzesi sineme batar. Ak elleri kalem tutar, Yazar Elif, Elif deyi... Evlerinin önü çardak, Elif'in elinde bardak, Sanki yeþil baþlý ördek Yüzer Elif, Elif deyi... Karac'oðlan eðmelerin, Gönül sevmez deðmelerin, Ýliklemiþ düðmelerin, Çözer Elif, Elif deyi... ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Ecdat yadigarý 528 yýllýk Koyunbaba köprüsünün hala araç trafiðine açýk olmasý vatandaþlarýn tepkisini çekiyor. Her gün onlarca otobüs ve kamyonun geçtiði köprüsünün gelecek nesillere saðlam kalmasý için daha dikkatli hareket edilmesi gerektiðinin altýný çizen vatandaþlar, Yýl: 9 Sayý: 2591 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : "Köprü bir an önce araç trafiðine kapatýlmalý ve sadece yayalarýn kullanýmýna açýk kalmalýdýr. Aksi takdirde gelecek nesillerimiz Koyunbaba köprüsünü göremeyecekler. Yetkililerin bu konuda gerekli düzenlemeyi yapmasýný istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Haber Servisi TÜBÝTAK destekleri akademisyenlere anlatýlacak TÜBÝTAK, ulusal ve uluslararasý akademik araþtýrmalara ve bilim insanlarýna çeþitli programlarý aracýlýðýyla destek veriyor ve bu desteklerim hakkýnda bilgi vermek amacýyla Türkiye genelinde üniversitelerde bilgi günleri düzenliyor. Bu kapsamda, Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda 01 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 14.00'da, TÜBÝTAK Araþtýrma Destek Programlarý Baþkanlýðý (ARDEB) yetkililerinin katýlýmýyla, Ulusal-Akademik Ar-Ge destekleri ve Sosyal Bilimler alanlarýnda TÜBÝTAK desteklerine yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR KARACAOÐLAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,973 1,986 EUR 2,662 2,68 STERLiN 3,135 3,19 JPY YENi 0,0196 0,02 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ TEL: ERAY ECZANESÝ TEL: YAÞAM ECZANESÝ TEL: UYSAL ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TKDK hibe kurslarýna ilgi yüksek Çorum bölgede saðlýkta söz sahibi olacak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesini ziyaret etti. Ziyareti sýrasýnda hastaneyi de gezen Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu'dan bilgi aldý. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Ýsmail Kartal, Ýzleme Ölçme ve Deðerlendirme Baþkan Yardýmcýsý Op.Dr. Merve Akýn,Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani ve Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel'in de hazýr bulunduðu ziyarette hastane idarecileri ile bir toplantý yapan Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, Çorum'da saðlýk alanýnda güzel iþler yapýldýðýný, hastane inþaatýnýn bitiminden sonra Çorum'un bölgede saðlýk alanýnda söz sahibi olacaðýný dile getirerek, devletin yeni hastane inþaatý ile Çorum'a en büyük yatýrýmý yaptýðýný söyledi. Dokucu, yapýlan yatýrýmlarla Türkiye'de ve Çorum'da saðlýk alanýnda büyük ilerlemeler kaydedildiðini dile getirerek kalitenin giderek artýrýlacaðýný ifade etti. Dokucu, ayrýca yaptýklarý baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani, Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel ve Hastane Yönetici Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu'ya ve hastane idarecilerine teþekkür etti. Fatih AKBAÞ Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'na sunulacak projeler için Çorum Halk Eðitim Merkezi tarafýndan "Týbbi ve Aromatik Bitki Yetiþtiriciliði" konusunda açýlan kursa ilginin yüksek olduðu bildirildi. Týbbi ve Aromatik Bitki Yetiþtiriciliði ile ilgili teknik bilgilerin verildiði kursta TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðü personeli de proje hazýrlama konusunda kursiyerlerin sorularýný cevaplýyor. Kursta kursiyerlere 11. baþvuru çaðrý dönemi baþvuru kabul tarihlerinin 30 Eylül ile 31 Ekim arasýnda olduðu bilgisi verilirken hibe desteði, ekilebilecek bitkiler, proje hazýrlama ve uygulama esaslarý hakkýnda da detaylý bilgiler verildi. Uygun harcama tutarý üst limitinin 250 bin Avro olduðu belirtilirken hibe desteði oranýnýn yüzde 50 olduðu, desteðin sadece traktörle sýnýrlý olmadýðý, ilgili bitkinin tarýmýnda kullanýlan makineekipmanlarýnda destek kapsamýnda olduðu kaydedildi. Çorum'da düzenli gelir getirecek, Týbbi ve Aromatik Bitkiler arasýnda, Aspir, Haþhaþ, Kýrmýzýbiber, Kimyon, Kuþburnu, Böðürtlen, Nane, Sarýmsak ve benzeri ürünlerinde yer aldýðý ifade edildi. Proje baþvurusunda bulunacak yatýrýmcýlar için mesleki yeterliliði belgelemenin zorunluluðu ifade edilirken bu kapsamda alýnacak kurs sertifikasýnýn önemli bir fýrsat olduðuna dikkat çekildi.çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi baþlýðý adý altýnda desteklenecek yatýrýmlarýn, Arýcýlýk, Týbbi Aromatik Bitkilerin Yetiþtirilmesi ve Ýþlenmesi ile Süs Bitkisi Yetiþtiriciliðini kapsadýðý da belirtildi. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nun sunduðu desteklerden, baþvuru koþullarýna uygun tüm çiftçi ve yatýrýmcýlarýn faydalanma hakkýnýn olduðu da kaydedildi. Kursta destek saðlanan vergi muafiyetinin de saðlandýðý anlatýldý. Bahadýr YÜCEL Sivas Valisi Kemelek'in acý günü Sivas Valisi hemþehrimiz Zübeyir Kemelek'in babasý Doðan Kemelek (77) önceki gün evinde vefat etti. Bir süredir þeker hastalýðý ve felç þikayetiyle Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören Doðan Kemelek, önceki gece evinde vefat etti.sabah saatlerinde Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan Doðan Kemelek'in cenazesi, sabah hastane morgundan alýnarak Ýskilip Ulu Camisi'ne getirildi. Sivas Valisi Zübeyir Kemelek ve yakýnlarý cami önünde taziyeleri kabul etti. Kemelek'in cenazesi Cuma namazýndan sonra Ýskilip Ulu Camisi'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ýskilip Gülbaba Mezarlýðý'nda topraða verildi. Doðan Kemelek'i son yolculuðunda ailesi ve yakýnlarýyla birlikte Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Osman Güneþ, Çorum Valisi Sabri Baþköy, Kýrýkkale Valisi Ali Kolat, Çankýrý Valisi Vahdettin Özcan, Sivas Tugay Komutaný Tuðgeneral Fatih Celalettin Saðýr, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacýk, Sivas Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Aydýn, Sivas Emniyet Müdürü Selçuk Kýzýlay, Kýrýkkale Emniyet Müdürü Kadir Kartal, Çorum Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Sivas ve Çorum vali yardýmcýlarý, Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Belediye Baþkaný Numan Sezer, siyasi parti temsilcileri ile çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlar yalnýz býrakmadý. Haber Servisi Ýlköðretim öðrencilerine yönelik IX. Matematik ve Fen Bilimleri "Bu Benim Eserim" Proje Çalýþmasý"na baþvurular baþladý. Konu hakkýnda edinilen bilgiye göre proje baþvurularý, adresinden yapýlacak.proje çalýþmasýna baþvuru yapmadan önce mutlaka proje baþvurularý ve diðer konularda öðrenci ve öðretmenlere yardýmcý olmak için hazýrlanan "BBE Uygulama Kýlavuzu"nun okunmasý gerekiyor.bu çalýþmaya, eðitim öðretim yýlýnda ülke genelinde tüm ilköðretim kurumlarýnýn (ortaokullarýn) sadece 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri katýlabilecekler. Proje baþvurularýnda dikkat edilmesi gereken noktalar ise þunlar: "Projeler Ýlköðretim Matematik ve Fen Bilimleri müfredatlarýnda yer alan bilgi ve konularla ilgili yapýlacak araþtýrma projelerini kapsamaktadýr. Çalýþmalar müfredattaki içerik ve kazanýmlarla iliþkili olmalýdýr. Bu nedenle, uygulama ve tasarým projeleri (teknoloji tasarým, ders materyalleri, oyun tarzýndaki etkinlikler gibi) deðerlendirmeye alýnmayacak, araþtýrma projeleri deðerlendirilecek. BBE proje çalýþmasýna katýlmak hem öðrenciler hem de öðretmenler için hiçbir þekilde zorunlu deðil, gönüllülük esas. Öðrenciler tek baþlarýna veya iki kiþilik gruplar hâlinde proje hazýrlayabilecekler. Öðrenciler, hazýrlayacaklarý projeler için 1 danýþman öðretmen seçecekler. Her okul, birden fazla proje ile çalýþmaya katýlabilecek. Öðrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarýnýn sadece birinden 1 (bir) proje ile çalýþmaya katýlabilirler. Projeyi hazýrlayan öðrenci sayýsýnýn 1'den fazla olmasý durumunda her iki öðrencinin de ayný okulda öðrenim görüyor olmasý gerek. Danýþman öðretmen en fazla 3 projeye danýþmanlýk yapabilecek. BBE proje çalýþmasýna baþvuran projeler, 23 Eylül Mayýs 2014 tarihleri arasýnda ulusal ya da uluslar arasý hiçbir yarýþmaya katýlamazlar. Katýlanlar hangi aþamada olursa olsun elenecek. Proje baþvurularý, 23 Eylül Ocak 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak. Baþvuru tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecek. Proje uygulama kýlavuzu basýlý olarak okullara gönderilmeyecek, yalnýzca internet üzerinden ulaþýlabilecek. Proje baþvuru iþlemleri internet ortamýnda yapýlacak. "Bu Benim Eserim" Proje Çalýþmasý"na baþvurular baþladý Proje baþvurularý, projeler hazýrlanýp sonuçlandýrýldýktan sonra baþvuru formu doldurularak yapýlacak. Baþvuru iþlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleþtirilecek, yazýlý evrak biçiminde çýktý alýnmayacak. Elektronik ortamda yapýlan baþvurular öðrencilerin öðrenim gördüðü kurum/okul müdürlüðü tarafýndan yine elektronik ortamda onaylanacak. Kurum/okul müdürlükleri tarafýndan onaylanmayan baþvurular dikkate alýnmayacak. Proje hazýrlayan öðrenci/öðrenciler ile danýþman öðretmeni arasýnda birinci derecede akrabalýk baðý bulunmamalý. Ýl ve bölge çalýþma grubu üyelerinin, proje hazýrlayan öðrenci/öðrenciler ile danýþman öðretmeni arasýnda birinci derecede akrabalýk baðý bulunmamalý. ÝÇG Üyeleri, Ýlköðretim Öðrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalýþmasýnda proje hazýrlayan öðrencilerin danýþman öðretmeni olarak görev alamazlar. Okulda Fen Bilimleri ve Matematik branþlarýnda görevli öðretmenin bulunmamasý ya da okulda bu branþlarda gönüllü öðretmenin olmamasý durumunda, baþka branþlardaki öðretmenler de danýþman öðretmen olarak görev alabilirler. Danýþman öðretmenlerinin görevi projeyi hazýrlamak deðil, proje hazýrlayan öðrencilere danýþmanlýk yapmaktýr. Proje bankasýnda arama yapabilmek için en az 3 karakter girilmelidir. Proje son baþvuru tarihi olan 17 Ocak 2014 tarihinden sonra proje baþvuru formunda hiçbir deðiþiklik yapýlamayacak. Bölge sergisi ve final sergisine öðrenci ve danýþman öðretmenlerin katýlmasý zorunlu. Projeyi hazýrlayan öðrenci veya danýþman öðretmenin katýlamamasý veya yeni bir görevlendirmenin yapýlmasýna gerek duyulmasý halinde, durumun Temel Eðitim Genel Müdürlüðü bünyesindeki Merkez Yürütme Kurulu'na bildirilmesi zorunlu. MYK'nýn kararý geçerli olacak.öðrencilerin zihinsel üretim içinde olmalarýný saðlamak esas alýndýðýndan hazýrlanan ve onaylanan projelerin baþka bir projenin birebir aynýsý (kopyasý) ya da çevirisi olduðu, bilimsel etik beyanýna aykýrý davranýldýðý tespit edilirse, proje hangi aþamada olursa olsun süreçten çýkarýlacak ve ilgililer hakkýnda idari soruþturma açýlacak. Ayrýca verilen ödül ve belgeler geri alýnacak. Haber Servisi

4 HABER 4 "Ýslam coðrafyasýnda akan kaný durdurmak için mezhepçilik derhal terk edilmelidir" Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan baþta Mýsýr olmak üzere Ýslam coðrafyasýnda yaþanan sýkýntýlý sürecin ýrkçý emperyalizmin planladýðý Büyük Orta Doðu Projesi'nin iþletilmesi için olduðunu belirterek, Suriye'de akan kanýn da, Irak'ta patlayan bombalarýn da bu sürecin bir parçasý olduðunu iddia etti. Ýslam coðrafyasýnýn farklý bölgelerinde yaþanan sýkýntýlarý birbirinden baðýmsýz olaylar olarak deðerlendirmenin bu süreci okuyamamak olduðunu öne süren Harun Kaplan, "Mýsýr'da gerçekleþen darbenin arkasýnda ýrkçý emperyalizmin ve Siyonizm'in parmaðý olduðunu söylerken Ýslam coðrafyasýnýn bir baþka bölgesinde ayný emperyalist güçlerle ortak bir strateji izlemek en hafif tabirle tutarsýzlýktýr. Bizim öteden beri dillendirdiðimiz yeni bir dünya söylemi ancak Hakký üstün bir anlayýþla Ýslam Birliði'nin kurulmasýyla mümkün olacaktýr. Sömürüye dayalý küresel politikalara eklemlenen siyasi Bayata Belediye Oteli yeniden hizmette Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, geçmiþ yýllarda Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanýnda hizmet vermekte olan mevcut belediye otelinin günün þartlarýna cevap veremediðinden, Ýtfaiye Hizmet Binasý üzerinde bulunan iki adet dairenin restore edilip Belediye Oteli olarak hizmete baþladýðýný söyledi. Belediye Otelinin restorasyon çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü yaptýðý açýklamada, "Uzun yýllar önce yapýlarak hizmete açýlan Belediye Oteli günümüz þartlarýna göre ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiþti. Hýzla geliþen ve modernleþerek büyüyen ilçemizde gelen yerli yabancý misafirlerin ihtiyaç duyduðu belediyemize ait Belediye Oteline yeni bir proje hazýrlayarak restorasyon çalýþmalarýný tamamladýk. Hazýrladýðýmýz yeni proje ile mevcut Ýtfaiye Hizmet Binasý üzerinde atýl durumda bulunan iki adet daire tamamen restore edilerek günümüz þartlarýna uygun otel haline getirildi. 25 yataklý olarak hizmet verecek olan Belediye Oteli halkýmýza hayýrlý olsun" dedi. Haber Servisi Ekrem Ünlü hareketlerin ve bu siyasi hareketlerin gölgesinde faaliyet gösteren bazý oluþumlarýn Ýslam coðrafyasýnýn tamamýna dönük olmayan kýsmi çözüm arayýþlarý maalesef sabun köpüðü gibi sönüp gidecek tepkilerden öteye geçmeyecektir. Adaletten ve mazlumlardan yana olmak her platformda Ýslam Birliði'ni savunmayý ve buna yönelik adýmlarý desteklemeyi gerektirir. ABD, AB ve Ýsrail ile birlikte hareket etmeyi meþru görmek ya da NATO ile birlikte sýnýr ötesi operasyonlara onay vermek ancak ve ancak küresel sömürü sistemine katký saðlar" dedi. "Ýslam coðrafyasýnda akan kaný durdurmak, dökülen gözyaþýný dindirmek, daha fazla insanýn yitirilmesini önlemek için bölgecilik, ýrkçýlýk ve mezhepçilik kokan tutumlar derhal terk edilmelidir" diyen Kaplan, "Emperyalist oluþumlarýn bölgeye girmesine ya da bölgede varlýðýný sürdürmesine imkân veren ittifaklardan uzak durulmalýdýr. Bölgenin iç dinamikleri harekete geçirilmeli ve her türlü çözüm arayýþý bu þekilde denenmelidir. Duyarlýlýk sahibi tüm Müslümanlarýn Ýslam Birliði hedefini sürekli gündemlerinde tutmalarý ve Müslüman olsun ya da olmasýn her insanýn temel hak ve hürriyetlerden yaralanabileceði yeni bir dünyanýn kurulmasý için her zamankinden daha çok mücahede etmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Bayat Kent Konseyi toplandý Hakan Þeker Bayat Kent Konseyi 2.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý belediye toplantý salonunda Kent Konseyi Baþkaný Ekrem Ünlünün baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantý saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ve ardýndan Kent Konseyi Baþkaný Ekrem Ünlü'nün açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Divan baþkanlýðýna Bahadýr Ünlü, üyeliklerine Adem Okumuþ ve Veyis Çakýr'ýn getirildiði toplantý da Kent Konseyi Baþkaný Ekrem Ünlü, Kent Konseyinin kurulduðu günden buyana yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ýlçe Kaymakamý Hakan Þeker de yaptýðý konuþmada Kent Konseyi ve önemini belirterek çalýþmalarýn faydalý olacaðýna inandýðýný söyledi. Dilek ve temenniler bölümünde Yürütme Kurulu Üyesi Erol Yaðlý söz alarak Ýlçede amatör ligde mücadele eden Bayat Belediye Spora Kent Konseyi olarak maddi destek saðlanmasý için çalýþmalar yapýlmasýný istedi. Haber Servisi Mahir ODABAÞI BÝLÝNÇLÝ TÜKETÝCÝ OLMAK - 2 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Hayatýmýzý idame ettirebilmek için hem üretici hem de tüketici sahasýnda yer almak zorundayýz. Bu sahanýn aktörleri olarak zaman zaman olumlu olumsuz durumlarla karþýlaþýrýz. Bazen teþekkür eder, bazen þikâyet ederiz. Geçmiþ yýllara göre tüketiciler olarak biraz daha bilinçlendik. Daha doðrusu bu noktada devlet tarafýndan saðlanan imkânlar nedeniyle hakkýmýzý aramaya baþladýk. Bu bilinçlenme günden güne artmaktadýr. Ama yine de özellikle kýrsal kesimlere doðru gidildiðinde tüketici olarak haklarýný bilmeyenlerin sayýsýnýn azýmsanmayacak kadar çok olduðunu düþünüyorum. Bazen ilçeye gittiðimde bu noktada söz açýldýðýnda basit bir örnek verince 'BÝZ BÝLMÝYORDUK. ÝLK DEFA SENDEN DUYUYORUZ' diyenlerle karþýlaþýyorum. Bilgi eksikliði nedeniyle insanlarýmýzýn zarar görmemesi için imkânlar oranýnda uyarmak hepimizin görevi diye düþünüyorum. 'Kötü örnekler paylaþýldýkça normalleþir. Güzel örnekler paylaþýldýkça toplum güzelleþir' sýrrýnca bu noktada yaþadýðým birkaç örnek aktarmak istiyorum. Ümit ediyorum ki GÜZEL- LÝKLER örnek alýnýr. BEÞ YIL SONRA YENÝ BAZA VERDÝLER: Çorum faaliyet gösteren bir maðazadan çocuk odasý aldým. Ýçerisinde iki tane baza da vardý. Birkaç yýl geçince bazalardan birinde problem çýktý. Bende bazayý aldýðým maðazaya gittim. Durumu anlattým. 'Bir elaman gönderip baktýrabilirseniz memnun olurum 'dedim ama garanti süresi geçtiði için doðrusu pekte ilgileneceklerini düþünmedim. Birkaç gün sonra eve ambalajý açýlmamýþ yeni baza getirmiþler. Haným aradý. 'Sen yeni baza mý aldýn?' diye. 'Hayýr, almadým' deyince, 'kapýya yeni bir baza býrakýp gitmiþler' dedi. Bende herhalde yanlýþ anladýlar, yeni bir baza sipariþ verdiðimi düþündüler dedim. Ýlgili maðazaya gittiðimde, 'HOCAM SÝZÝN ADINIZA FABRÝKA ÝLE GÖRÜÞTÜK. DURUMU ANLATIK. YENÝ BÝR BAZA GÖNDERDÝLER' dedi. Durum böyle olunca bana da; ilgili maðaza sahibine teþekkür etmek, ayný maðazadan alýþ veriþe devam etmek ve bu nokta da alýþ veriþ için soran eþe dosta tavsiye etmek düþtü. Ticarete yabancý olmayan biri olarak gözlemim o dur ki, 'Müþterinin sorunuyla samimi ilgilenmek ve o müþteriyi kazanmak, çok para kazanmaktan önce gelir. Çünkü o bir müþterinin memnuniyeti beklenmedik zamanlarda onlarca müþteriye yansýr.'' (Gerçi müþterinin kahrýný çekmek bazen zordur) Sahi bu durumda kazanan KÝM OLDU? RAFTA ÝNDÝRÝM- KASA DA BÝNDÝRÝM: Yýllar önce bir marketten X marka iki paket tavuk ciðeri aldým. Tanýnmýþ bir marka olup, üretim tesislerinde vurulan perakende satýþ fiyatý TL ayný zamanda teþhir rafýnda da indirimli yazýyordu. Markette tartýlarak indirimli fiyatýn üzerine yapýþtýrýlan etikette ise X markasý yerine XY markasý yazýyor. Dolaysýyla ciðerin kilogram fiyatý TL olarak kasadan geçiyordu. Yani arada 0,350 kuruþ haksýz kazanç söz konusu idi. Bu ayrýntýyý görünce bunun yanlýþ bir uygulama olduðunu yetkiliye söyledim. Bunun üzerine yetkili: 'Hocam, sen 3.200TL üzerinden öde' dedi. Bende :'Benim 0,350 az veya çok ödemem önemli deðil. Önemli olan indirimli diye köyden kentten gelen, ayrýntýyý bilmeyen, okuryazar veya bilinçli tüketici olmayan insanlarýn bilmeden kandýrýlmasýdýr' dedim. X markasýný, XY olarak yüksek fiyatýndan ücretini ödedim. Etiketteki fiyat farklýlýðý ile ilgili resim çektim ve ilgili firmanýn genel merkezine gönderdim. Sonuç mu? HALA CEVAP BEKLÝYORUM Cevap verme zahmetinde bulunan olmadý. Bende artýk o marka ciðeri almamaya gayret ediyorum Tabi konusu açýlýnca da örnek te veriyorum MAKARNA PAKETÝNDEN KURT ÇIKTI: Öðrencilik yýllarýnda ilçede bakkalýmýz vardý. Dolaysýyla dersten çýktýðýmda soluðu orada alýrdým. Hem ders çalýþýr hem de severek bakkalý beklerdim. Hayata dair o bakkal dükkânýndan çok þeyler öðrendim. Mahalleden bir komþu bizim bakkaldan bir paket makarna almýþ. O makarna da bozuk çýkmýþ, yani kurtlanmýþ. O komþu geldi: 'aldýðým makarnadan kurt çýktý, geri getireceði dedi. Bende biz üretmedik ya, o makarnalarý toptancýdan yeni aldýk dedim. Ve çocuk kafasýyla makarnayý alan mahallemizden komþu olmasý, nazýmýzýn geçtiðini düþünmem nedeniyle 'kökü bir paket makarna. geri gelir mi, git yenisini al' deyince o müþteri doðru zabýtaya gider ve durumu anlatýr. Sonuç mu? Ýkinci gün zabýta, saðlýkçý dükkâna geldiler. Raftaki bozulmamýþ dahi olsa 80 civarýnda makarna paketini toplayýp götürdüler. Akýbet, benim cahilliðimden, toptancýnýn hatasýndan bir paket makarna için 80 paket makarna gitti. Ama ben gerekli dersi aldým. Tabi bu arada müþteriyi ciddiye almadýðým için abimden de özel fýrça da yedim. Tabi müþteri haklý Eczacý Odasýnda Genel Kurul heyecaný "Diyabetik Ayak Türkiye Projeksiyonu"nu belirlediler Çorum Eczacý Odasý Seçimleri Olaðan Genel Kurulu Eylül de yapýlacak. Genel kurulun bugün Oda toplantý salonunda saat 13.00'da gerçekleþtirilecek olan bölümünde konuþmalar yapýlacak. Yarýn ise saatleri arasýndan yine Oda konferans salonunda oy kullanma iþlemi gerçekleþtirilecek. Genel kurulda 161 üyenin oy kullanmasý bekleniyor. 5 dönemdir Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný yürüten Þevkat Güler ise bu genel kurulda aday olmayacak. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonunda "Diyabetik Ayak" sempozyumu gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ve Kritik Bakým Derneðinin ortaklaþa düzenlediði ve pek çok kurum ve kuruluþ tarafýndan desteklenen toplantý yurt çapýnda saðlýk çalýþanlarý tarafýndan büyük ilgi gördü. Yine ayný konuda Türkiye Projeksiyonu için Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato Salonunda "Diyabetik Ayak Türkiye Projeksiyonu Çorum Toplantýsý", Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýya Kamu Hastaneler Birliði Kurum Baþkaný Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu ve konuya taraf olan deðerli bürokratlar ve bilim adamlarý katýldý. Önleyici tedbirler ve mevcut komplikasyonlarýn uygun tedavi edilmesine dair pek çok konuda paydaþlarýn fikir birliðinin oluþtuðu toplantýda, uygun tedavi yöntemleri ve bu ciddi saðlýk sorununu önleyici tedbirler ele alýndý. Bahadýr YÜCEL

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı