"Ýþ çok ama çalýþacak eleman bulamýyoruz"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ýþ çok ama çalýþacak eleman bulamýyoruz""

Transkript

1 "Tarýmsal üretimde dünyada 7. sýradayýz" AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, sorunu olan kesimlerin siyasi aidiyetlerine bakmadan sorunlarýný çözdüklerini söyledi. 14. Oðuzlar Altýnkoz Kültür-Sanat Etkinlikleri Doða ve Su Sporlarý Festivali açýlýþ törenine konuþan Milletvekili Cahit Baðcý, "Bu katýldýðým 7. Oðuzlar Ceviz Festivalidir. Milletvekili seçildiðim günden bu yana her festivalde aranýzda bulunmaktan, kýnalý elleri sýkmaktan, coþkunuza ortak olmaktan dolayý çok mutluyum. Oðuzlar'ýn ismini dünyaya cevizi ile duyurmasýný saðlayan ve ayný zamanda beraberinde fidancýlýðýn da artýrmasýna vesile olan festivalin ilçe ve ilimiz ekonomisine katkýsý büyük olmuþtur. Baþta Belediye Baþkaný Ali Uyanýk olmak üzere emeði geçen herkesi kutluyorum" dedi.son günlerde muhalefet partileri tarafýndan sýk sýk dile getirilen "tarýmý bitirdiniz" eleþtirilerine tepki gösteren Baðcý, "Türk tarýmýnýn geldiði noktaya baktýðýmýzda muhalefetin ifadelerinin inandýrýcý olmadýðýný çok net bir þekilde görebiliriz. 7 DE TÜBÝTAK destekleri akademisyenlere anlatýlacak 40 KURUÞ TÜBÝTAK, ulusal ve uluslararasý akademik araþtýrmalara ve bilim insanlarýna çeþitli programlarý aracýlýðýyla destek veriyor ve bu desteklerim hakkýnda bilgi vermek amacýyla Türkiye genelinde üniversitelerde bilgi günleri düzenliyor. Bu kapsamda, Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda 01 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 14.00'da, 2 DE "Ýþ çok ama çalýþacak eleman bulamýyoruz" "Þii-Sünni kutuplaþmasýnýn mantýki bir temeli yok" Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi tarafýndan düzenlenen "Ortadoðu'nun Geleceði Açýsýndan Þiî-Sünni Ýliþkileri" konulu sempozyum Anitta Otel'de baþladý. Çok sayýda akademisyen ve öðrencinin katýldýðý sempozyumun açýþ konuþmasýný yapan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Mezhepleri Tarihi ABD Baþkaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez, Tarih boyunca Müslümanlar arasýnda yaþanan en önemli farklýlaþmanýn, Þia adý altýnda meydana gelen mezhebin oluþumu olduðunu ifade etti. 5 TE Sivas Valisi Kemelek'in acý günü Sivas Valisi hemþehrimiz Zübeyir Kemelek'in babasý Doðan Kemelek (77) önceki gün evinde vefat etti. Bir süredir þeker hastalýðý ve felç þikayetiyle Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören Doðan Kemelek, önceki gece evinde vefat etti. Cemil Hakyemez Oðuzlar Festivali 14. kez merhaba dedi 14'üncü Geleneksel Altýn Koz Kültür ve Sanat Etkinlikleri Doða ve Su Sporlarý Festivali'nin açýlýþý, renkli görüntülere sahne oldu. AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Oðuzlar Kaymakamý Hakan Engin, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, çevre ilçelerin belediye baþkanlarý, AK Parti yöneticileri ve çok sayýda vatandaþýn katýldýðý açýlýþ töreni, Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. 3 TE "Diyabetik Ayak Türkiye Projeksiyonu"nu belirlediler 4 TE "Bu Benim Eserim" Proje Çalýþmasý"na baþvurular baþladý Ýlköðretim öðrencilerine yönelik IX. Matematik ve Fen Bilimleri "Bu Benim Eserim" Proje Çalýþmasý"na baþvurular baþladý. 7 DE ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Kurum olarak son zamanlarda iþverenlerin iþçi ihtiyaçlarýný karþýlamakta sýkýntýlar yaþadýklarýný belirterek, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne 1 Mart 2013 tarihinden itibaren altý aylýk süre zarfýnda yansýyan 856 adet pozisyonda 1310 kiþilik iþverenlerin iþçi talebini karþýlayamadýklarýný kaydetti.eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda en fazla zorluk çektikleri mesleklerin baþýnda, 'Elektrik ve Oksijen Kaynakçýsý, Gaz Altý Kaynakçýsý, CNC Tornacý ve Frezeci, Torna Tezgâh Operatörü, Ön Muhasebeci, Mobilya Ýmalat Ýþçisi, Mobilya Döþemeci, Makine Teknik Ressam, SRC belgesine sahip þoförler, Elektrikçi, Oto Tamir ve Bakým Ustasý' geldiðinin altýný çizen Zafer Eyvaz, "Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu olarak bir kiþilik açýk pozisyon için en az 30 iþ arayan, gerek yazý ile davet edilmekte gerekse Kurumda kayýtlý cep telefon numaralarýna mesaj gönderilerek açýk olan pozisyon için Kuruma davet edilmektedir. 5 TE GÜNÜLDEN GÖNÜLE KARADAYI'' Cemalettin Kurtoðlu 5 TE Eczacý Odasýnda Genel Kurul heyecaný Bu yýl 26.'sý düzenlenen Ahilik Haftasý kutlamalarý dün yapýlan etkinliklerle sona erdi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesini ziyaret etti. Ziyareti sýrasýnda hastaneyi de gezen Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu'dan bilgi aldý. Çorum Eczacý Odasý Seçimleri Olaðan Genel Kurulu Eylül de yapýlacak. Genel kurulun bugün Oda toplantý salonunda saat 13.00'da gerçekleþtirilecek olan bölümünde konuþmalar yapýlacak. Çorum bölgede saðlýkta söz sahibi olacak 4 TE Ahilik Haftasý kutlamalarý mevlit ve pilav ikramýyla sona erdi 3 TE TKDK hibe kurslarýna ilgi yüksek Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'na sunulacak projeler için Çorum Halk Eðitim Merkezi tarafýndan "Týbbi ve Aromatik Bitki Yetiþtiriciliði" konusunda açýlan kursa ilginin yüksek olduðu bildirildi. 3 TE 3 TE 2 DE

2 ELEMAN ARANIYOR Çamaþýr Dünyasýnda çalýþacak BAYAN elemanlar aranýyor. bizimle çalýþmak isterseniz Adres: Yeniyol mah. HAMAM SK. NO :6 (ALÝ PAÞA KADINLAR HAMAMI KARÞISI) Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: HABER Ahilik Haftasý kutlamalarý mevlit ve pilav ikramýyla sona erdi Ýmsâk : 04:59 Güneþ : 06:25 Öðle : 12:38 Ýkindi : 15:58 Akþam : 18:39 Yatsý : 19:58 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta Bir kimse, çocuðuna bir günah öðretirse, bu çocuk o günahý iþledikçe, babasýna da o kadar günah yazýlýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ELÝF Ýncecikten bir kar yaðar, Tozar Elif, Elif deyi... Deli gönül abdal olmuþ, Gezer Elif, Elif deyi... Elif in uðru nakýþlý, Yavrý balaban bakýþlý, Yayla çiçeði kokuþlu, Kokar Elif, Elif deyi... Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: Bu yýl 26.'sý düzenlenen Ahilik Haftasý kutlamalarý dün yapýlan etkinliklerle sona erdi. Cuma namazýndan önce Ulu Cami'de ahirete intikal etmiþ ahi teþkilatý mensuplarý için mevlid-i þerif okutulurken Rüstem Eren Parký, Ýskilipli Atýf Hoca Parký ve Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda ahilik pilavý ikram edildi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da Ulu Camiinde Cuma Namazý sonrasýnda vatandaþlara ahilik pilavý ikram etti. Yasin YÜCEL 528 yýllýk köprüde araç tehlikesi Elif kaþlarýný çatar, Gamzesi sineme batar. Ak elleri kalem tutar, Yazar Elif, Elif deyi... Evlerinin önü çardak, Elif'in elinde bardak, Sanki yeþil baþlý ördek Yüzer Elif, Elif deyi... Karac'oðlan eðmelerin, Gönül sevmez deðmelerin, Ýliklemiþ düðmelerin, Çözer Elif, Elif deyi... ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Ecdat yadigarý 528 yýllýk Koyunbaba köprüsünün hala araç trafiðine açýk olmasý vatandaþlarýn tepkisini çekiyor. Her gün onlarca otobüs ve kamyonun geçtiði köprüsünün gelecek nesillere saðlam kalmasý için daha dikkatli hareket edilmesi gerektiðinin altýný çizen vatandaþlar, Yýl: 9 Sayý: 2591 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : "Köprü bir an önce araç trafiðine kapatýlmalý ve sadece yayalarýn kullanýmýna açýk kalmalýdýr. Aksi takdirde gelecek nesillerimiz Koyunbaba köprüsünü göremeyecekler. Yetkililerin bu konuda gerekli düzenlemeyi yapmasýný istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Haber Servisi TÜBÝTAK destekleri akademisyenlere anlatýlacak TÜBÝTAK, ulusal ve uluslararasý akademik araþtýrmalara ve bilim insanlarýna çeþitli programlarý aracýlýðýyla destek veriyor ve bu desteklerim hakkýnda bilgi vermek amacýyla Türkiye genelinde üniversitelerde bilgi günleri düzenliyor. Bu kapsamda, Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda 01 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 14.00'da, TÜBÝTAK Araþtýrma Destek Programlarý Baþkanlýðý (ARDEB) yetkililerinin katýlýmýyla, Ulusal-Akademik Ar-Ge destekleri ve Sosyal Bilimler alanlarýnda TÜBÝTAK desteklerine yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR KARACAOÐLAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,973 1,986 EUR 2,662 2,68 STERLiN 3,135 3,19 JPY YENi 0,0196 0,02 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ TEL: ERAY ECZANESÝ TEL: YAÞAM ECZANESÝ TEL: UYSAL ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TKDK hibe kurslarýna ilgi yüksek Çorum bölgede saðlýkta söz sahibi olacak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesini ziyaret etti. Ziyareti sýrasýnda hastaneyi de gezen Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu'dan bilgi aldý. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Ýsmail Kartal, Ýzleme Ölçme ve Deðerlendirme Baþkan Yardýmcýsý Op.Dr. Merve Akýn,Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani ve Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel'in de hazýr bulunduðu ziyarette hastane idarecileri ile bir toplantý yapan Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, Çorum'da saðlýk alanýnda güzel iþler yapýldýðýný, hastane inþaatýnýn bitiminden sonra Çorum'un bölgede saðlýk alanýnda söz sahibi olacaðýný dile getirerek, devletin yeni hastane inþaatý ile Çorum'a en büyük yatýrýmý yaptýðýný söyledi. Dokucu, yapýlan yatýrýmlarla Türkiye'de ve Çorum'da saðlýk alanýnda büyük ilerlemeler kaydedildiðini dile getirerek kalitenin giderek artýrýlacaðýný ifade etti. Dokucu, ayrýca yaptýklarý baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani, Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel ve Hastane Yönetici Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu'ya ve hastane idarecilerine teþekkür etti. Fatih AKBAÞ Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'na sunulacak projeler için Çorum Halk Eðitim Merkezi tarafýndan "Týbbi ve Aromatik Bitki Yetiþtiriciliði" konusunda açýlan kursa ilginin yüksek olduðu bildirildi. Týbbi ve Aromatik Bitki Yetiþtiriciliði ile ilgili teknik bilgilerin verildiði kursta TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðü personeli de proje hazýrlama konusunda kursiyerlerin sorularýný cevaplýyor. Kursta kursiyerlere 11. baþvuru çaðrý dönemi baþvuru kabul tarihlerinin 30 Eylül ile 31 Ekim arasýnda olduðu bilgisi verilirken hibe desteði, ekilebilecek bitkiler, proje hazýrlama ve uygulama esaslarý hakkýnda da detaylý bilgiler verildi. Uygun harcama tutarý üst limitinin 250 bin Avro olduðu belirtilirken hibe desteði oranýnýn yüzde 50 olduðu, desteðin sadece traktörle sýnýrlý olmadýðý, ilgili bitkinin tarýmýnda kullanýlan makineekipmanlarýnda destek kapsamýnda olduðu kaydedildi. Çorum'da düzenli gelir getirecek, Týbbi ve Aromatik Bitkiler arasýnda, Aspir, Haþhaþ, Kýrmýzýbiber, Kimyon, Kuþburnu, Böðürtlen, Nane, Sarýmsak ve benzeri ürünlerinde yer aldýðý ifade edildi. Proje baþvurusunda bulunacak yatýrýmcýlar için mesleki yeterliliði belgelemenin zorunluluðu ifade edilirken bu kapsamda alýnacak kurs sertifikasýnýn önemli bir fýrsat olduðuna dikkat çekildi.çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi baþlýðý adý altýnda desteklenecek yatýrýmlarýn, Arýcýlýk, Týbbi Aromatik Bitkilerin Yetiþtirilmesi ve Ýþlenmesi ile Süs Bitkisi Yetiþtiriciliðini kapsadýðý da belirtildi. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nun sunduðu desteklerden, baþvuru koþullarýna uygun tüm çiftçi ve yatýrýmcýlarýn faydalanma hakkýnýn olduðu da kaydedildi. Kursta destek saðlanan vergi muafiyetinin de saðlandýðý anlatýldý. Bahadýr YÜCEL Sivas Valisi Kemelek'in acý günü Sivas Valisi hemþehrimiz Zübeyir Kemelek'in babasý Doðan Kemelek (77) önceki gün evinde vefat etti. Bir süredir þeker hastalýðý ve felç þikayetiyle Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören Doðan Kemelek, önceki gece evinde vefat etti.sabah saatlerinde Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan Doðan Kemelek'in cenazesi, sabah hastane morgundan alýnarak Ýskilip Ulu Camisi'ne getirildi. Sivas Valisi Zübeyir Kemelek ve yakýnlarý cami önünde taziyeleri kabul etti. Kemelek'in cenazesi Cuma namazýndan sonra Ýskilip Ulu Camisi'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ýskilip Gülbaba Mezarlýðý'nda topraða verildi. Doðan Kemelek'i son yolculuðunda ailesi ve yakýnlarýyla birlikte Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Osman Güneþ, Çorum Valisi Sabri Baþköy, Kýrýkkale Valisi Ali Kolat, Çankýrý Valisi Vahdettin Özcan, Sivas Tugay Komutaný Tuðgeneral Fatih Celalettin Saðýr, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacýk, Sivas Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Aydýn, Sivas Emniyet Müdürü Selçuk Kýzýlay, Kýrýkkale Emniyet Müdürü Kadir Kartal, Çorum Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Sivas ve Çorum vali yardýmcýlarý, Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Belediye Baþkaný Numan Sezer, siyasi parti temsilcileri ile çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlar yalnýz býrakmadý. Haber Servisi Ýlköðretim öðrencilerine yönelik IX. Matematik ve Fen Bilimleri "Bu Benim Eserim" Proje Çalýþmasý"na baþvurular baþladý. Konu hakkýnda edinilen bilgiye göre proje baþvurularý, adresinden yapýlacak.proje çalýþmasýna baþvuru yapmadan önce mutlaka proje baþvurularý ve diðer konularda öðrenci ve öðretmenlere yardýmcý olmak için hazýrlanan "BBE Uygulama Kýlavuzu"nun okunmasý gerekiyor.bu çalýþmaya, eðitim öðretim yýlýnda ülke genelinde tüm ilköðretim kurumlarýnýn (ortaokullarýn) sadece 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri katýlabilecekler. Proje baþvurularýnda dikkat edilmesi gereken noktalar ise þunlar: "Projeler Ýlköðretim Matematik ve Fen Bilimleri müfredatlarýnda yer alan bilgi ve konularla ilgili yapýlacak araþtýrma projelerini kapsamaktadýr. Çalýþmalar müfredattaki içerik ve kazanýmlarla iliþkili olmalýdýr. Bu nedenle, uygulama ve tasarým projeleri (teknoloji tasarým, ders materyalleri, oyun tarzýndaki etkinlikler gibi) deðerlendirmeye alýnmayacak, araþtýrma projeleri deðerlendirilecek. BBE proje çalýþmasýna katýlmak hem öðrenciler hem de öðretmenler için hiçbir þekilde zorunlu deðil, gönüllülük esas. Öðrenciler tek baþlarýna veya iki kiþilik gruplar hâlinde proje hazýrlayabilecekler. Öðrenciler, hazýrlayacaklarý projeler için 1 danýþman öðretmen seçecekler. Her okul, birden fazla proje ile çalýþmaya katýlabilecek. Öðrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarýnýn sadece birinden 1 (bir) proje ile çalýþmaya katýlabilirler. Projeyi hazýrlayan öðrenci sayýsýnýn 1'den fazla olmasý durumunda her iki öðrencinin de ayný okulda öðrenim görüyor olmasý gerek. Danýþman öðretmen en fazla 3 projeye danýþmanlýk yapabilecek. BBE proje çalýþmasýna baþvuran projeler, 23 Eylül Mayýs 2014 tarihleri arasýnda ulusal ya da uluslar arasý hiçbir yarýþmaya katýlamazlar. Katýlanlar hangi aþamada olursa olsun elenecek. Proje baþvurularý, 23 Eylül Ocak 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak. Baþvuru tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecek. Proje uygulama kýlavuzu basýlý olarak okullara gönderilmeyecek, yalnýzca internet üzerinden ulaþýlabilecek. Proje baþvuru iþlemleri internet ortamýnda yapýlacak. "Bu Benim Eserim" Proje Çalýþmasý"na baþvurular baþladý Proje baþvurularý, projeler hazýrlanýp sonuçlandýrýldýktan sonra baþvuru formu doldurularak yapýlacak. Baþvuru iþlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleþtirilecek, yazýlý evrak biçiminde çýktý alýnmayacak. Elektronik ortamda yapýlan baþvurular öðrencilerin öðrenim gördüðü kurum/okul müdürlüðü tarafýndan yine elektronik ortamda onaylanacak. Kurum/okul müdürlükleri tarafýndan onaylanmayan baþvurular dikkate alýnmayacak. Proje hazýrlayan öðrenci/öðrenciler ile danýþman öðretmeni arasýnda birinci derecede akrabalýk baðý bulunmamalý. Ýl ve bölge çalýþma grubu üyelerinin, proje hazýrlayan öðrenci/öðrenciler ile danýþman öðretmeni arasýnda birinci derecede akrabalýk baðý bulunmamalý. ÝÇG Üyeleri, Ýlköðretim Öðrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalýþmasýnda proje hazýrlayan öðrencilerin danýþman öðretmeni olarak görev alamazlar. Okulda Fen Bilimleri ve Matematik branþlarýnda görevli öðretmenin bulunmamasý ya da okulda bu branþlarda gönüllü öðretmenin olmamasý durumunda, baþka branþlardaki öðretmenler de danýþman öðretmen olarak görev alabilirler. Danýþman öðretmenlerinin görevi projeyi hazýrlamak deðil, proje hazýrlayan öðrencilere danýþmanlýk yapmaktýr. Proje bankasýnda arama yapabilmek için en az 3 karakter girilmelidir. Proje son baþvuru tarihi olan 17 Ocak 2014 tarihinden sonra proje baþvuru formunda hiçbir deðiþiklik yapýlamayacak. Bölge sergisi ve final sergisine öðrenci ve danýþman öðretmenlerin katýlmasý zorunlu. Projeyi hazýrlayan öðrenci veya danýþman öðretmenin katýlamamasý veya yeni bir görevlendirmenin yapýlmasýna gerek duyulmasý halinde, durumun Temel Eðitim Genel Müdürlüðü bünyesindeki Merkez Yürütme Kurulu'na bildirilmesi zorunlu. MYK'nýn kararý geçerli olacak.öðrencilerin zihinsel üretim içinde olmalarýný saðlamak esas alýndýðýndan hazýrlanan ve onaylanan projelerin baþka bir projenin birebir aynýsý (kopyasý) ya da çevirisi olduðu, bilimsel etik beyanýna aykýrý davranýldýðý tespit edilirse, proje hangi aþamada olursa olsun süreçten çýkarýlacak ve ilgililer hakkýnda idari soruþturma açýlacak. Ayrýca verilen ödül ve belgeler geri alýnacak. Haber Servisi

4 HABER 4 "Ýslam coðrafyasýnda akan kaný durdurmak için mezhepçilik derhal terk edilmelidir" Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan baþta Mýsýr olmak üzere Ýslam coðrafyasýnda yaþanan sýkýntýlý sürecin ýrkçý emperyalizmin planladýðý Büyük Orta Doðu Projesi'nin iþletilmesi için olduðunu belirterek, Suriye'de akan kanýn da, Irak'ta patlayan bombalarýn da bu sürecin bir parçasý olduðunu iddia etti. Ýslam coðrafyasýnýn farklý bölgelerinde yaþanan sýkýntýlarý birbirinden baðýmsýz olaylar olarak deðerlendirmenin bu süreci okuyamamak olduðunu öne süren Harun Kaplan, "Mýsýr'da gerçekleþen darbenin arkasýnda ýrkçý emperyalizmin ve Siyonizm'in parmaðý olduðunu söylerken Ýslam coðrafyasýnýn bir baþka bölgesinde ayný emperyalist güçlerle ortak bir strateji izlemek en hafif tabirle tutarsýzlýktýr. Bizim öteden beri dillendirdiðimiz yeni bir dünya söylemi ancak Hakký üstün bir anlayýþla Ýslam Birliði'nin kurulmasýyla mümkün olacaktýr. Sömürüye dayalý küresel politikalara eklemlenen siyasi Bayata Belediye Oteli yeniden hizmette Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, geçmiþ yýllarda Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanýnda hizmet vermekte olan mevcut belediye otelinin günün þartlarýna cevap veremediðinden, Ýtfaiye Hizmet Binasý üzerinde bulunan iki adet dairenin restore edilip Belediye Oteli olarak hizmete baþladýðýný söyledi. Belediye Otelinin restorasyon çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü yaptýðý açýklamada, "Uzun yýllar önce yapýlarak hizmete açýlan Belediye Oteli günümüz þartlarýna göre ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiþti. Hýzla geliþen ve modernleþerek büyüyen ilçemizde gelen yerli yabancý misafirlerin ihtiyaç duyduðu belediyemize ait Belediye Oteline yeni bir proje hazýrlayarak restorasyon çalýþmalarýný tamamladýk. Hazýrladýðýmýz yeni proje ile mevcut Ýtfaiye Hizmet Binasý üzerinde atýl durumda bulunan iki adet daire tamamen restore edilerek günümüz þartlarýna uygun otel haline getirildi. 25 yataklý olarak hizmet verecek olan Belediye Oteli halkýmýza hayýrlý olsun" dedi. Haber Servisi Ekrem Ünlü hareketlerin ve bu siyasi hareketlerin gölgesinde faaliyet gösteren bazý oluþumlarýn Ýslam coðrafyasýnýn tamamýna dönük olmayan kýsmi çözüm arayýþlarý maalesef sabun köpüðü gibi sönüp gidecek tepkilerden öteye geçmeyecektir. Adaletten ve mazlumlardan yana olmak her platformda Ýslam Birliði'ni savunmayý ve buna yönelik adýmlarý desteklemeyi gerektirir. ABD, AB ve Ýsrail ile birlikte hareket etmeyi meþru görmek ya da NATO ile birlikte sýnýr ötesi operasyonlara onay vermek ancak ve ancak küresel sömürü sistemine katký saðlar" dedi. "Ýslam coðrafyasýnda akan kaný durdurmak, dökülen gözyaþýný dindirmek, daha fazla insanýn yitirilmesini önlemek için bölgecilik, ýrkçýlýk ve mezhepçilik kokan tutumlar derhal terk edilmelidir" diyen Kaplan, "Emperyalist oluþumlarýn bölgeye girmesine ya da bölgede varlýðýný sürdürmesine imkân veren ittifaklardan uzak durulmalýdýr. Bölgenin iç dinamikleri harekete geçirilmeli ve her türlü çözüm arayýþý bu þekilde denenmelidir. Duyarlýlýk sahibi tüm Müslümanlarýn Ýslam Birliði hedefini sürekli gündemlerinde tutmalarý ve Müslüman olsun ya da olmasýn her insanýn temel hak ve hürriyetlerden yaralanabileceði yeni bir dünyanýn kurulmasý için her zamankinden daha çok mücahede etmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Bayat Kent Konseyi toplandý Hakan Þeker Bayat Kent Konseyi 2.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý belediye toplantý salonunda Kent Konseyi Baþkaný Ekrem Ünlünün baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantý saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ve ardýndan Kent Konseyi Baþkaný Ekrem Ünlü'nün açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Divan baþkanlýðýna Bahadýr Ünlü, üyeliklerine Adem Okumuþ ve Veyis Çakýr'ýn getirildiði toplantý da Kent Konseyi Baþkaný Ekrem Ünlü, Kent Konseyinin kurulduðu günden buyana yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ýlçe Kaymakamý Hakan Þeker de yaptýðý konuþmada Kent Konseyi ve önemini belirterek çalýþmalarýn faydalý olacaðýna inandýðýný söyledi. Dilek ve temenniler bölümünde Yürütme Kurulu Üyesi Erol Yaðlý söz alarak Ýlçede amatör ligde mücadele eden Bayat Belediye Spora Kent Konseyi olarak maddi destek saðlanmasý için çalýþmalar yapýlmasýný istedi. Haber Servisi Mahir ODABAÞI BÝLÝNÇLÝ TÜKETÝCÝ OLMAK - 2 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Hayatýmýzý idame ettirebilmek için hem üretici hem de tüketici sahasýnda yer almak zorundayýz. Bu sahanýn aktörleri olarak zaman zaman olumlu olumsuz durumlarla karþýlaþýrýz. Bazen teþekkür eder, bazen þikâyet ederiz. Geçmiþ yýllara göre tüketiciler olarak biraz daha bilinçlendik. Daha doðrusu bu noktada devlet tarafýndan saðlanan imkânlar nedeniyle hakkýmýzý aramaya baþladýk. Bu bilinçlenme günden güne artmaktadýr. Ama yine de özellikle kýrsal kesimlere doðru gidildiðinde tüketici olarak haklarýný bilmeyenlerin sayýsýnýn azýmsanmayacak kadar çok olduðunu düþünüyorum. Bazen ilçeye gittiðimde bu noktada söz açýldýðýnda basit bir örnek verince 'BÝZ BÝLMÝYORDUK. ÝLK DEFA SENDEN DUYUYORUZ' diyenlerle karþýlaþýyorum. Bilgi eksikliði nedeniyle insanlarýmýzýn zarar görmemesi için imkânlar oranýnda uyarmak hepimizin görevi diye düþünüyorum. 'Kötü örnekler paylaþýldýkça normalleþir. Güzel örnekler paylaþýldýkça toplum güzelleþir' sýrrýnca bu noktada yaþadýðým birkaç örnek aktarmak istiyorum. Ümit ediyorum ki GÜZEL- LÝKLER örnek alýnýr. BEÞ YIL SONRA YENÝ BAZA VERDÝLER: Çorum faaliyet gösteren bir maðazadan çocuk odasý aldým. Ýçerisinde iki tane baza da vardý. Birkaç yýl geçince bazalardan birinde problem çýktý. Bende bazayý aldýðým maðazaya gittim. Durumu anlattým. 'Bir elaman gönderip baktýrabilirseniz memnun olurum 'dedim ama garanti süresi geçtiði için doðrusu pekte ilgileneceklerini düþünmedim. Birkaç gün sonra eve ambalajý açýlmamýþ yeni baza getirmiþler. Haným aradý. 'Sen yeni baza mý aldýn?' diye. 'Hayýr, almadým' deyince, 'kapýya yeni bir baza býrakýp gitmiþler' dedi. Bende herhalde yanlýþ anladýlar, yeni bir baza sipariþ verdiðimi düþündüler dedim. Ýlgili maðazaya gittiðimde, 'HOCAM SÝZÝN ADINIZA FABRÝKA ÝLE GÖRÜÞTÜK. DURUMU ANLATIK. YENÝ BÝR BAZA GÖNDERDÝLER' dedi. Durum böyle olunca bana da; ilgili maðaza sahibine teþekkür etmek, ayný maðazadan alýþ veriþe devam etmek ve bu nokta da alýþ veriþ için soran eþe dosta tavsiye etmek düþtü. Ticarete yabancý olmayan biri olarak gözlemim o dur ki, 'Müþterinin sorunuyla samimi ilgilenmek ve o müþteriyi kazanmak, çok para kazanmaktan önce gelir. Çünkü o bir müþterinin memnuniyeti beklenmedik zamanlarda onlarca müþteriye yansýr.'' (Gerçi müþterinin kahrýný çekmek bazen zordur) Sahi bu durumda kazanan KÝM OLDU? RAFTA ÝNDÝRÝM- KASA DA BÝNDÝRÝM: Yýllar önce bir marketten X marka iki paket tavuk ciðeri aldým. Tanýnmýþ bir marka olup, üretim tesislerinde vurulan perakende satýþ fiyatý TL ayný zamanda teþhir rafýnda da indirimli yazýyordu. Markette tartýlarak indirimli fiyatýn üzerine yapýþtýrýlan etikette ise X markasý yerine XY markasý yazýyor. Dolaysýyla ciðerin kilogram fiyatý TL olarak kasadan geçiyordu. Yani arada 0,350 kuruþ haksýz kazanç söz konusu idi. Bu ayrýntýyý görünce bunun yanlýþ bir uygulama olduðunu yetkiliye söyledim. Bunun üzerine yetkili: 'Hocam, sen 3.200TL üzerinden öde' dedi. Bende :'Benim 0,350 az veya çok ödemem önemli deðil. Önemli olan indirimli diye köyden kentten gelen, ayrýntýyý bilmeyen, okuryazar veya bilinçli tüketici olmayan insanlarýn bilmeden kandýrýlmasýdýr' dedim. X markasýný, XY olarak yüksek fiyatýndan ücretini ödedim. Etiketteki fiyat farklýlýðý ile ilgili resim çektim ve ilgili firmanýn genel merkezine gönderdim. Sonuç mu? HALA CEVAP BEKLÝYORUM Cevap verme zahmetinde bulunan olmadý. Bende artýk o marka ciðeri almamaya gayret ediyorum Tabi konusu açýlýnca da örnek te veriyorum MAKARNA PAKETÝNDEN KURT ÇIKTI: Öðrencilik yýllarýnda ilçede bakkalýmýz vardý. Dolaysýyla dersten çýktýðýmda soluðu orada alýrdým. Hem ders çalýþýr hem de severek bakkalý beklerdim. Hayata dair o bakkal dükkânýndan çok þeyler öðrendim. Mahalleden bir komþu bizim bakkaldan bir paket makarna almýþ. O makarna da bozuk çýkmýþ, yani kurtlanmýþ. O komþu geldi: 'aldýðým makarnadan kurt çýktý, geri getireceði dedi. Bende biz üretmedik ya, o makarnalarý toptancýdan yeni aldýk dedim. Ve çocuk kafasýyla makarnayý alan mahallemizden komþu olmasý, nazýmýzýn geçtiðini düþünmem nedeniyle 'kökü bir paket makarna. geri gelir mi, git yenisini al' deyince o müþteri doðru zabýtaya gider ve durumu anlatýr. Sonuç mu? Ýkinci gün zabýta, saðlýkçý dükkâna geldiler. Raftaki bozulmamýþ dahi olsa 80 civarýnda makarna paketini toplayýp götürdüler. Akýbet, benim cahilliðimden, toptancýnýn hatasýndan bir paket makarna için 80 paket makarna gitti. Ama ben gerekli dersi aldým. Tabi bu arada müþteriyi ciddiye almadýðým için abimden de özel fýrça da yedim. Tabi müþteri haklý Eczacý Odasýnda Genel Kurul heyecaný "Diyabetik Ayak Türkiye Projeksiyonu"nu belirlediler Çorum Eczacý Odasý Seçimleri Olaðan Genel Kurulu Eylül de yapýlacak. Genel kurulun bugün Oda toplantý salonunda saat 13.00'da gerçekleþtirilecek olan bölümünde konuþmalar yapýlacak. Yarýn ise saatleri arasýndan yine Oda konferans salonunda oy kullanma iþlemi gerçekleþtirilecek. Genel kurulda 161 üyenin oy kullanmasý bekleniyor. 5 dönemdir Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný yürüten Þevkat Güler ise bu genel kurulda aday olmayacak. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonunda "Diyabetik Ayak" sempozyumu gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ve Kritik Bakým Derneðinin ortaklaþa düzenlediði ve pek çok kurum ve kuruluþ tarafýndan desteklenen toplantý yurt çapýnda saðlýk çalýþanlarý tarafýndan büyük ilgi gördü. Yine ayný konuda Türkiye Projeksiyonu için Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato Salonunda "Diyabetik Ayak Türkiye Projeksiyonu Çorum Toplantýsý", Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýya Kamu Hastaneler Birliði Kurum Baþkaný Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu ve konuya taraf olan deðerli bürokratlar ve bilim adamlarý katýldý. Önleyici tedbirler ve mevcut komplikasyonlarýn uygun tedavi edilmesine dair pek çok konuda paydaþlarýn fikir birliðinin oluþtuðu toplantýda, uygun tedavi yöntemleri ve bu ciddi saðlýk sorununu önleyici tedbirler ele alýndý. Bahadýr YÜCEL

5 HABER 5 "Ýþ çok ama çalýþacak eleman bulamýyoruz" GÜNÜLDEN GÖNÜLE KARADAYI'' ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Kurum olarak son zamanlarda iþverenlerin iþçi ihtiyaçlarýný karþýlamakta sýkýntýlar yaþadýklarýný belirterek, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne 1 Mart 2013 tarihinden itibaren altý aylýk süre zarfýnda yansýyan 856 adet pozisyonda 1310 kiþilik iþverenlerin iþçi talebini karþýlayamadýklarýný kaydetti.eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda en fazla zorluk çektikleri mesleklerin baþýnda, 'Elektrik ve Oksijen Kaynakçýsý, Gaz Altý Kaynakçýsý, CNC Tornacý ve Frezeci, Torna Tezgâh Operatörü, Ön Muhasebeci, Mobilya Ýmalat Ýþçisi, Mobilya Döþemeci, Makine Teknik Ressam, SRC belgesine sahip þoförler, Elektrikçi, Oto Tamir ve Bakým Ustasý' geldiðinin altýný çizen Zafer Eyvaz, "Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu olarak bir kiþilik açýk pozisyon için en az 30 iþ arayan, gerek yazý ile davet edilmekte gerekse Kurumda kayýtlý cep telefon numaralarýna mesaj gönderilerek açýk olan pozisyon için Kuruma davet edilmektedir. Ancak çoðu açýk iþlerimiz için iþ arayanlarýmýz davetimize icabet edip açýk iþ hakkýnda bilgi dahi almamaktadýrlar. Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu olarak vasýfsýz iþ arayanlarýmýzý meslek sahibi yapýp iþ piyasasýnda aranan elemanlar haline getirmek için çeþitli projeler yürütmekteyiz. Þu an baþvurularý devam eden Gazaltý Kaynakçýsý, CNC Torna Tezgâh Operatörü, Bilgisayar Destekli Tasarým Elemaný (Autocad), Mobilya Ýmalatçýsý ve Elektrik ve Oksijen Kaynakçýsý kurslarýmýzla iþgücü piyasasýnýn yetiþmiþ eleman ihtiyacýný karþýlamaya çalýþýyoruz sayýlý Ýþ kanununa göre 50 ve daha fazla iþçi çalýþtýran özel sektör iþyerleri yüzde 3 oranýnda engelli iþçi çalýþtýrmak zorundadýr. Özel sektör iþyerlerimiz, iþyerlerinin engelli iþçi kontenjanlarýný Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi tarafýndan düzenlenen "Ortadoðu'nun Geleceði Açýsýndan Þiî-Sünni Ýliþkileri" konulu sempozyum Anitta Otel'de baþladý. Çok sayýda akademisyen ve öðrencinin katýldýðý sempozyumun açýþ konuþmasýný yapan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Mezhepleri Tarihi ABD Baþkaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez, Tarih boyunca Müslümanlar arasýnda yaþanan en önemli farklýlaþmanýn, Þia adý altýnda meydana gelen mezhebin oluþumu olduðunu ifade etti. Baþlangýçta sadece bir kabile kavgasý olarak deðerlendirilebilecek bir konunun, zaman içerisinde itikadî bir hüviyete bürünerek imamet temelli bir inanç farklýlýðýna dönüþmesinin, söz konusu büyük Ýslâm mezhebinin teþekkülüne yol açtýðýný belirten Hakyemez, Þia'nýn, içerisinde barýndýrdýðý alt kollarýyla birlikte ayrý bir mezhep olarak ortaya çýkýþýnýn, bu fýrka mensuplarýný bir nevi Müslüman toplumlarýn muhalefet hareketi konumuna getirdiðini vurguladý. Geri kalan Müslümanlarýn ise Sünnîlik adý altýnda bir araya geldiklerinden söz eden Doç.Dr Cemil Hakyemez, bu þekilde Þiîlik ve Sünnîlik olarak iki ana bünyeye bölünen Müslümanlarýn, asýrlarca kendilerini meþgul edecek bir mezhep kavgasýnýn içine girdiklerini ifade etti. Þiî-Sünnî kutuplaþmasýnýn, aslýnda mantýkî bir temeli olmamasýna raðmen her iki kesimin aralarýndaki problemlerin bir türlü üstesinden gelememeleri yüzünden kronik hale geldiðini ifade eden Hakyemez, bu sorun belli bir dönem vahim bir olay haline gelerek Þiîlik ve Sünnîlik isimlerinin yan yana kullanýlmasýnýn zihinlerde oluþturduðu çaðrýþýmýn, ancak bir çatýþmayý andýrýr hale geldiðini söyledi. Müslümanlar arasýndaki iç barýþýn saðlanmasýnýn, öncelikli olarak Þiîlik ve Sünnîliðin ne olduklarýnýn bilimsel yollarla ortaya konmasý ve tarih boyunca oluþmuþ yanlýþ mezhep algýlarýnýn deðiþtirilmesiyle mümkün olduðunu belirten Hakyemez, bu doðrultuda yapýlacak her çalýþmanýn, bu yöndeki geliþmeye katký saðlayacaðýný kaydetti. Geçmiþte olduðu gibi günümüzde de mezheplerin, Ýslâm dünyasýnýn fay hatlarý olmaya devam ettiðinin altýný çizen Hakyemez, yaptýðý konuþmada þunlarý dile getirdi: "Irak ve Suriye örneklerinde görüldüðü üzere Ýslâm dünyasýyla ilgili dýþarýdan yapýlan politik müdahalelere en açýk, manipüle edilmeye en müsait zemin, mezheplerdir. Çoðunluðu oluþturan Sünnîlik ile yine Müslümanlarýn önemli bir kýsmýnýn mensup olduðu Þiîlik ve bunlarýn kendi aralarýndaki iliþkileri bu çerçevede en dikkat çeken hatta Ortadoðu coðrafyasýnda meydana gelen her olayýn bir þekilde mezhep farklýlýklarýyla iliþkilendirildiðini söylemek hiç de abartý sayýlmayacaktýr. Biz, þu ana kadar Müslümanlarýn kendi iç problemlerini daha ziyade Batýlý bilim insanlarýnýn çalýþmalarý üzerinden öðrenip anlamaya çalýþtýk. Özellikle son zamanlarda Ortadoðu'da meydana gelen çatýþmalarýn analiz edilmesinde de görüldüðü gibi, olaylar daha ziyade yabancý akademisyen, gazeteci ve istihbarat elemanlarýnýn vermiþ olduðu bilgilerden yola çýkýlarak tahlil edilmektedir. Söz konusu bilgiler de ya taraflý olmakta, ya da doðruluðundan emin olamadýðýmýz yorumlarý içermektedir. Batý'da yapýlan akademik çalýþmalarýn önemli bir kýsmý ise daha ziyade indirgemeci bir yaklaþým sergilemekte olup zaman zaman da kendi belirledikleri sonuçlara ulaþmamýza neden olmaktadýr. Bu çýkmazdan kurtulmanýn en kalýcý yolu, bu alanda var olan birikimlerimizi bir araya getirerek eksiklerimizi ortaya koymak ve bu þekilde yeni araþtýrmalarýn önünü açmaktýr. Bu sebeple kendi ülkemizde çalýþmalarýna devam eden akademisyenlerimizle yaptýðýmýz bu sempozyum sayesinde daha özgün ve yararlý bilimsel faaliyetlerin önünü açmýþ olacaðýz. Yine bu çerçevede, Ortadoðu özelinde tüm Ýslam dünyasýnýn içerisinde bulunmuþ olduðu son derece hassas sürecin daha saðlýklý bir þekilde aþýlmasýna az da olsa katký saðlayacaðýmýzý düþünüyoruz.açýlýþýný yaptýðýmýz Þiî-Sünnî iliþkileri sempozyumu, ayný zamanda ülkemizdeki üniversitelerde ve az bir tamamlamak üzere Ýl Müdürlüðümüze sürekli talepte bulunmaktadýrlar. Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan bu taleplere yönelik görüþme günü belirlenmekte ve o gün engelli iþ arayanlarla iþverenler Kuruma davet edilmektedir. Birçok iþyerinin, engelli iþçi iþ arayan- iþveren görüþmesine maalesef engelli iþ arayanlarýmýz katýlmamaktadýr. Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu olarak þu an 215 açýk iþ pozisyonunda 323 kiþilik iþçi talebimiz bulunmaktadýr. Ýþ arayan vatandaþlarýmýzýn Ýl Müdürlüðümüze müracaat etmeleri halinde iþ arayanlarýn vasýflarý ile iþverenlerin iþçi talepleri karþýlaþtýrýlacak ve durumu uygun olan iþ arayanlar iþyerlerine yönlendirilecektir. Ýl Müdürlüðümüze müracaat eden vasýfsýz iþ arayanlar kurslarýmýza yönlendirilmekte, yeteneklerinin uygun olduklarý mesleklerde yetiþtirilerek, kurs bitimini müteakip iþleri hazýr bulunmakta ve iþe yerleþmektedirler. Vatandaþlarýmýza ayrýca günlük olarak kurs süresince 20 TL, kurs sonrasý staj aþamasýnda 25 TL cep harçlýðý verilmektedir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Fatih AKBAÞ "Þii-Sünni kutuplaþmasýnýn mantýki bir temeli yok" Cemil Hakyemez kýsmý da diðer bazý devlet kurumlarýnda görev yapan ve ayný zamanda Ýslâm Mezhepleri Tarihi alanýnda çalýþan tüm akademisyenlerin bir araya gelip tartýþtýðý bir koordinasyon toplantýsýdýr. Tamamen bilimsel kaygýlarla ve bilimsel çerçevede düþündüðümüz böyle bir organizasyonun ülkemizde hatta tüm Ýslâm dünyasýnda bu güne kadar yapýlmamýþ olmasý da, bu toplantýlarýn önemini bir kat daha artýrmaktadýr." Yapýlan açýþ konuþmasýnýn ardýndan Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Mesut Okumuþ, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Eski Muðla Üniversitesi Rektörü Ethem Ruhi Fýðlalý birer konuþma yaptý. Öðleden sonra baþlayan ve Þii-Sünni Ýliþkilerinin Tarihi Arka Planý konulu ilk oturum da Yrd.Doç.Dr. Hanifi Þahin "Abbasilerin son dönemlerinden Ýlhanlýlarýn yýkýlýþýna kadarki süreçte Þii-Sünni iliþkileri", Dr. Fatih Topaloðlu "Ýran Coðrafyasýnýn Þiileþme Süreci", Yrd. Doç.Dr. Mehmet Çelenk "Safeviler döneminin Þii-Sünni iliþkileri üzerinde etkisi" ve Yrd. Doç.Dr. Yusuf Gökalp tarafýndan "Yemen'de Zeydi-Sünni iliþkilerinin tarihi arka planý" konusunda bilgiler verdi. Günün ikinci oturumunda ise konu Þii-Sünni iliþkilerinde belirleyici olan yaklaþým biçimleri oldu. Ýkinci oturumda Prof.Dr. Zeki Ýþcan "Selefiliðin Þiilik deðerlendirmesi baðlamýnda nefret ve þiddet söylemi", Cemalettin Kurtoðlu ''Haksýzlýðýn önünde eðilmeyiniz.çünkü hakkýnýzla birlikte þerefinizi de kaybedersiniz'' HZ. ALÝ Yoðunluðum sebebi ile uzun bir süreden beri ara verdiðim köþe yazýlarýma baþlama vakti gelmiþte geçiyor bile dostlar, halbuki ülkemizde gündemi takip ettiðimizde konularý olaylarý yazmaya bir baþlasak, bütün sayfalar bile yetmez zannýmca, bukadar deðinilmesi gereken önemli ve gerekli hadiseler cereyan ederken, bu memleketin ekmeðini yiyen, suyunu içen bir ferdi olarak bir tarafa çekilip sessizce izlemenin çokta doðru olmadýðýný düþünüyorum. Zulmü alkýþlayamam, zalimi asla sevemem, Gelenin keyfi için geçmiþe asla sövemem. Üç buçuk soysuzun ardýndan zaðarlýk yapamam Hele hak namýna ölsem haksýzlýða tapamam. Yumuþak baþlý isem kim demiþ uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar taa ciðerim Onu dindirmek için kamçý yerim, çifte yerim, Adam aldýrma da git, diyemem aldýrýrým Çiðnerim, Çiðnenirim, Hakký tutar kaldýrýrým... Nede güzel söylemiþ koca Akif,þu dizelere bir bakýn hele... Yazýmýn baþýnda paylaþtýðým Hz. Ali efendimizin o meþhur ve bir okadar da önemli sözü, bana hem artýk bu kadar suskunluk ve tembelliðe bir son vermem gerektiði, hemde bugünkü konumuzun içeriðiyle alakalý bir rehber niteliðinde adeta. Bu arada, bundan sonra fýrsat bulduðumuz müddetçe dikkatimizi çeken ve deðinilmesi gerektiðine inandýðýmýz bütün mühim mevzuularýn altýný çizerek, sýk sýk yazmaða gayret edicez inþallah. Her birey gibi bende fýrsat buldukça, evimde olduðum zamanlarda tv izlemeðe çalýþýrým, genelde birincil olarak belgesel izlemeyi tercih etsemde, kimi zaman müzik, siyaset ve tartýþma programlarý, birde baþladýðý günden itibaren kaçýrmamaða büyük özen gösterdiðim KA- RADAYI adlý diziyi izlemeðe gayret ediyorum. Diziyi takip edenler bilirler, 1970'li yýllarda geçen, mahallenin Mert delikanlýsý Kunduracý Mahir, onun babasý eski kabadayý nam-ý diðer KÝBAR NAZÝF, ölümüne sevdalýsý Hakim Feride, onlara bir türlü gün yüzü göstermemeye adeta yemin etmiþ, adalet daðýtacaðý yerde hertürlü adaletsizliðin resmen kitabýný yazan ve Hakim Feridenin babasý (karanlýk iþler profesörü )Tekel ve Gümrük Bakaný Mehmet Saim beyin adamý ve karanlýk iþlerde gizli ortaðý da olan savcý TUR- GUT'un hikayesini anlatan bir dizi, Adý üzerinde bir dizi, bir filmden ibaret olsa da þöyle irdeleyip günümüzle kýyasladýðýnýz vakit aslýnda film diye izlediðimiz þeylerin gerçeklerle, eski ve yeni ve tarihlerle ne kadar çok örtüþtüðünü anlarsýnýz. Siyasetin ve iradenin tüm çirkinliðinin, güç ve dengelerle ortak noktada buluþtuðunda, nice akýla mantýða uymayan kaygan ve deðiþken senaryolarý ortaya çýkardýðýný, Adalet, Hak, Hukuk, denilen yüce kavramlarýn nasýlda birer komediye dönüþtüðünü, Zalimin nasýlda galip, mazlumunda nasýl maðdur olduðunu görürsünüz. ''Adalet topaldýr, aðýr aðýr yürür, fakat gideceði yere ergeç ulaþýr'' demiþ MIREBAU, Umalým ki öyle olsun, gerçi bizler Hakkaniyete inanan insanlarýz, ve biliriz ki, galip olacak ve deðiþmeyecek olan yalnýzca Allahýn adaletidir ve ilahi adalet birgün mutlaka tecelli eder. ''Bazen öyle konuþacaksýn ki karþýndaki cevap veremeyecek. Bazen de öyle bi susacaksýn ki karþýndaki konuþmaya cesaret edemeyecek ''demiþ Gabriel Garcia Marquez. Biz susma hakkýmýzý yeterince kullandýk dostlar, artýk konuþma vaktidir, bir sonraki yazýmýzda buluþuncaya dek hepiniz, muhabbetle ve sevgiyle kalýnýz. Prof.Dr.Ýlyas Üzüm "Geçmiþte ve günümüzde Þia'nýn Ehl-i Sünnet algýsý", Doç.Dr Cemil Hakyemez EhliSünnet'in Þiilik algýsý ve temel etkenler", Yrd. Doç.Dr. Ahmet Yönem ise "Þii-Sünni iliþkileri baðlamýnda günümüz selefiliði" konularýný anlattý. Ýran Devrimi'nin mezhebi yansýmalarý ve takrib çalýþmalarý konulu günün son oturumunda da Prof.Dr. Hasan Onat "Ýran Ýslam Devrimi ve Þiilik", Ýran'da Þii- Sünni yakýnlaþtýrma çalýþmalarý" ve Yrd. Doç.Dr. Adem Arýkan "Þiilerin takribi ve Suudilerin teklifi" konularýnda bilgiler verdi.bugün de devam edecek olan sempozyumda ise Ortadoðu'da mezhep coðrafyasý, Körfez Krizi sonrasý Ortadoðu'da Þiilik ve Sünnilik, Günümüz Ortadoðu'sunda birtakým mezhep hareketleri konularýnda 3 oturum gerçekleþtirilecek.

6 HABER TEK 6 KUDUZDAN KORUNMANIN EN ETKÝLÝ YOLU BÝLÝNÇLÝ OLMAKTIR! Bilindiði gibi, kuduz insanlýk tarihindeki en eski ve en ölümcül hastalýktýr. Kuduz hastalýðýnýn öneminin anlaþýlmasý ve hastalýða iliþkin farkýndalýðýn arttýrýlmasý amacýyla bütün dünya, 28 Eylül'de birlikte hareket etmektedir. 28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ GÜNÜ Öncülüðü Kuduz Kontrol Birliði tarafýndan yapýlan ve dünya çapýnda çok sayýda hayvan ve insan saðlýðý örgütü tarafýndan desteklenen Dünya Kuduz Günü etkinlikleri çerçevesinde kuduzun önlenebilir bir hastalýk olduðu, buna raðmen dünyada her yýl yaklaþýk kiþinin bu hastalýk nedeniyle öldüðü ve bunlarýn yarýsýnýn 15 yaþ altý çocuklar olduðu mesajlarýnýn herkese duyurulmasý amaçlanmýþtýr. Kuduz, hayvanlardan insanlara bulaþan viral bir hastalýk olup çakal, kurt ve tilki gibi doðadaki vahþi memeliler ve eðer aþýlanmamýþlarsa köpek, kedi, inek, eþek gibi evcil memeli hayvanlar arasýnda varlýðýný sürdürür. Kuduzun baþlýca bulaþma yolu enfekte hayvanlarýn ýsýrmasýdýr. Ayrýca, bütünlüðü bozulmuþ deri veya mukozalardan da enfekte olmuþ hayvanýn salyasý ile bulaþabilir. Kuduza yakalanmýþ hayvan ne gibi belirtiler gösterir? Kuduza yakalanmýþ evcil bir hayvanda bazý huy deðiþiklikleri görülür. Daha önceleri normal davranýþ gösteren hayvanlar sinirli ve saldýrgan olurlar. Dikkatlerini çeken her þeye karþý ýsýrma ve saldýrma isteði gösterirler. Yutak felcine baðlý olarak yutkunma reflekslerini yitirdiklerinden, sudan korkarlar ve aðýzlarýndan aþýrý miktarda salya aktýðý görülür. Vahþi hayvanlar, insanlara olan korkusunu yitirir ve evcil hayvan gibi insanlara yaklaþabilirler. Genelde gece ortaya çýkan vahþi hayvanlar, gündüz de ortalýkta görülebilirler ve dikkatini çeken her cisme saldýrýrlar. Hastalýðýn ileri safhalarýnda felç geliþir ve hayvanlar komaya girerek ölürler. Kuduzun insandaki belirtileri nelerdir? Hastalýk belirtileri virüsün vücuda girmesinden itibaren yaklaþýk 3-8 hafta sonra ortaya çýkar. Hastalýk insanlarda ilk önce halsizlik, ateþ, iþtahsýzlýk, bulantý, baþ ve boðaz aðrýsý gibi hastalýða özel olmayan belirtiler baþlar. Isýrýk yeri ve çevresinde aðrý ve kaþýntý görülebilir. Yutak felci sebebiyle kuduzun karakteristik belirtisi olan sudan korkma görülür. Daha sonra hasta komaya girer ve ölüm meydana gelir. Hastalýðýn belirtileri görüldükten sonra ölüm kaçýnýlmazdýr. Kuduz hastalýðýna iliþkin belirtiler görülmeye baþladýðýnda, kuduz hem insanlar hem de hayvanlar için ölümcüldür. Eriþkinlere göre hayvanlarla daha fazla yakýn temasta bulunmalarý ve ýsýrýlma, týrmalanma gibi durumlarda ailelerine haber vermemeleri sebebiyle çocuklarda kuduz riski daha fazladýr. Kuduzun önlenebilir bir hastalýk olmasý ise sevindiricidir. Hastalýðýn önlenmesinde hayvanlarýn rutin olarak aþýlanmasý çok önemlidir. Bu nedenle hayvanlarýmýzý aþýlatarak kendimizi, evcil hayvanlarýmýzý ve içinde yaþadýðýmýz toplumu korumalýyýz. Eðer ýsýrýlýrsanýz, ýsýrýk yarasýný vakit kaybetmeden bol su ve sabunla en az 15 dakika yýkayýnýz ve derhal bir saðlýk kuruluþuna baþvurunuz. Hekiminiz gerekli görür ve aþý programýna alýrsa aþýlarýnýzý aksatmadan uygulatýnýz. Eðer evcil hayvanýnýz ýsýrýlýrsa hemen bir veteriner hekime danýþýnýz. Ayrýca, kuduz hastalýðýnýn belirtileri ortaya çýktýktan sonra tedavisi mümkün olmadýðýndan ve ölümle sonuçlandýðýndan kuduz þüpheli temas durumunda özellikle yara tedavisi ile kuduz aþýsý ve kuduz antiserumu uygulamalarýnýn hayat kurtarýcý olduðu unutulmamalýdýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü TOPLANTIYA DAVET Çorum Aktif Çalýþanlar Derneði'nin (AKÇADER) Olaðan Genel Kurulu Pazartesi günü saat 14:00'da, dernek merkezimizde (çoðunluk saðlanamadýðý takdirde tarihinde ayný saat ve yerde) yapýlacaktýr. GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve yoklama, 2- Divan baþkanýnýn seçimi, 3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunup görüþülmesi, 4- Denetim kurulu raporunun okunup görüþülmesi, 5- Yönetim ve denetim kurulu seçimi, 6- Dilek ve temenniler, 4- Kapanýþ AKÇADER Yönetim Kurulu KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Yarýþmalarda dereceye girenler ödüllerini aldý Sakarya Semt Pazarý yeni yerinde Oðuzlar Belediyesi tarafýndan bu yýl 14'cüsü düzenlenen Altýnkoz Ceviz, Doða ve SuSporlarý Festivali kapsamýnda ceviz ürünleri ve çeþitli yarýþmalarda dereceye girenlerödüllendirildi. Festival etkinleri kapsamýnda düzenlenen ceviz yetiþtiricisi yarýþmasýnda birinci olan Sadýk Acar, ikinci Hanife Afþar'a ödülünü Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman'dan aldý. Ceviz tatlý yarýþmasýnda ise birinci olan Hatice Durmuþ, ikinci Yeliz Afþar ve üçüncü Ayten Þenol'a ise ödülünü AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý verdi. Cevizli börek yarýþmasýnda da derece giren, Hamide Semerci Elif Cömlek ve Ayten Þenol'a ödüllerini ise Oðuzlar Kaymakamý Hakan Engin takdim etti.düzenlenen resim yarýþmasýnda dereceye giren Oðuzlar Ýlkokulundan Ayþenir Karademir, Kevser Ocak ve Serhat Karasülük'e Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, þiir kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren Emine Çakýr, Makbule Avþar ve Nuriye Çakýr'a AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ödüllerini verdi. "Anýlarda Oðuzlar" fotoðraf yarýþmasýnda ise dereceye giren Þüheda Bera Nur Berkay Yücel ve Sibeþ Þenol'a ödülünü Uðurludað Ýlçesi Belediye Baþkaný Ahmet Ýpek ve Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altýntaþ takdim etti. Ayrýca 14.Geleneksel Altýn Koz Kültür Sanat Etkinlikleri Doða ve Su Sporlarý Festivali rolyefini veteriner hekim Tahir Selçuk Yavuz'a Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman'a AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý takdim etti. Kubilay Kaan YÜCEL Ceviz yemekleri ilgi çekti Oðuzlar Belediyesi'nin Altýnkoz Ceviz, Doða ve Su Sporlarý Festivali etkinlikleri kapsamýnda açýlan ceviz ürünleri standý yoðun ilgi gördü. Ceviz ürünleri standýný gezen AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve protokol üyelerine stantta cevizden yapýlan yiyeceklerden ikram edildi. Ceviz ürünleri standýný gezen protokol üyeleri ve vatandaþlar, düzenlenen ceviz tatlýsý ve cevizli börek ve yarýþmada dereceye girenler tarafýndan hazýrlanan yiyecekler beðeni topladý. Kubilay Kaan YÜCEL Her hafta Ýskilip'te pazar günleri Sakarya Mahallesinde kurulan semt pazarý yeni yerine taþýnýyor. Pazarbaþý çocuk parkýnýn arka tarafýndan ulaþýlan yeni Sakarya Semt Pazarý eski kurulan yere 100 metre uzaklýkta bulunuyor.mülkiyeti Ýskilip Belediyesine ait 6 bin metrekarelik alana kurulan yeni semt pazarýnýn zemini düzlenerek saðlamlaþtýrýldý. Etrafýnda araçlarýn park edebileceði alanlarýnda bulunduðu pazar yerine bay ve bayan tuvaletleri yapýlarak etraflarý parke taþ ile döþendi. Bu hafta yeni yerinde hizmet verecek olan pazarda her hangi bir aksaklýk yaþanmamasý için çalýþmalar aralýksýz devam ediyor. Semt pazarýnýn kurulduðu yýldan bu yana sürekli þikâyet konusu olan ve mahalle arasýndan uzaklaþtýrýlmasýný isteyen mahalle sakinleri ve esnaf yer deðiþikliðini memnuniyetle karþýladýlar.mahalle arasýnda olmasý nedeniyle baþta yangýn ve saðlýk hizmetlerinde aksamalara neden olma riski taþýyan güzergahtan baðýmsýz bir alana taþýnan pazarda esnaf ve hemþerilerimizin rahat alýþ, veriþ yapabilmeleri için gerekli düzenlemeler eksiksiz tamamlanýyor. Yetkililer yeni pazar yerinin eski pazara yakýn mesafede olmasýnýn ve araçlarýn park edebileceði otopark alanýnýn bulunmasýnýn önemli bir avantaj olduðuna dikkat çekerek, pazarýn sorunsuz çalýþmasý için gerekli tüm tedbirlerin alýndýðýný, bu alana tezgâh açan esnafýn konulan kurallara uymalarý gerektiðine vurgu yaptýlar. Emniyet ve Belediye Zabýta ekipleri burada sürekli görev yapacaklar. Bahadýr YÜCEL

7 HABER 7 T.C. KARGI (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2013/3 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Oðuzlar Festivali 14. kez merhaba dedi 14'üncü Geleneksel Altýn Koz Kültür ve Sanat Etkinlikleri Doða ve Su Sporlarý Festivali'nin açýlýþý, renkli görüntülere sahne oldu. AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Oðuzlar Kaymakamý Hakan Engin, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, çevre ilçelerin belediye baþkanlarý, AK Parti yöneticileri ve çok sayýda vatandaþýn katýldýðý açýlýþ töreni, Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.açýlýþ törenine katýlan protokol üyeleri, festival meþalesini birlikte tutuþturduktan sonra, Cumhuriyet Meydaný'na kadar mehter takýmý eþliðinde festival yürüyüþü yapýldý. Çorum Belediyesi Mehteran Bölüðü'nün renk kattýðý açýlýþ töreninde, protokol üyeleri ve vatandaþlarýn katýldýðý yürüyüþ sonunda, tören alanýnda açýlýþ konuþmalarý gerçekleþtirildi. Açýlýþ konuþmasýný yapan Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Oðuzlar'ýn yeni yüzü olarak ortaya çýkan Obruk Barajý ve ona baðlý olarak geliþecek su kültüründen bahsederek, bu yönde atýlan adýmlar ve yapýlacak projelere iliþkin bilgiler verdi. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman ise ilçenin kalkýnmasý için atýlan adýmlarýn, bölge halkýnýn kültürel ve ekonomik hayatýna önemli katkýlarý olduðunu ifade etti. Festivale katýlan konuklara teþekkür eden Zaman, festivalin 14. yýlýna ulaþmasýnýn önemli bir hizmet olduðunu kaydetti. Açýlýþ konuþmalarýndan festival kapsamýnda yapýlan yarýþmalarýn ödül töreni gerçekleþtirildi. Kompozisyon, þiir ve fotoðraf dallarýnda dereceyle girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafýndan takdim edildi. Kubilay Kaan YÜCEL "Tarýmsal üretimde dünyada 7. sýradayýz" AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, sorunu olan kesimlerin siyasi aidiyetlerine bakmadan sorunlarýný çözdüklerini söyledi. 14. Oðuzlar Altýnkoz Kültür-Sanat Etkinlikleri Doða ve Su Sporlarý Festivali açýlýþ törenine konuþan Milletvekili Cahit Baðcý, "Bu katýldýðým 7. Oðuzlar Ceviz Festivalidir. Milletvekili seçildiðim günden bu yana her festivalde aranýzda bulunmaktan, kýnalý elleri sýkmaktan, coþkunuza ortak olmaktan dolayý çok mutluyum. Oðuzlar'ýn ismini dünyaya cevizi ile duyurmasýný saðlayan ve ayný zamanda beraberinde fidancýlýðýn da artýrmasýna vesile olan festivalin ilçe ve ilimiz ekonomisine katkýsý büyük olmuþtur. Baþta Belediye Baþkaný Ali Uyanýk olmak üzere emeði geçen herkesi kutluyorum" dedi.son günlerde muhalefet partileri tarafýndan sýk sýk dile getirilen "tarýmý bitirdiniz" eleþtirilerine tepki gösteren Baðcý, "Türk tarýmýnýn geldiði noktaya baktýðýmýzda muhalefetin ifadelerinin inandýrýcý olmadýðýný çok net bir þekilde görebiliriz. Tarýmý bitirdiniz diyenler, Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý OECD'nin "Tarým Politikasý Ýzleme ve Deðerlendirme 2013 Raporu"na bir baksýnlar. AK Parti Hükümetleri olarak izlediðimiz Tarým ve Destekleme Politikalarýnýn üretim artýþýnda önemli rol oynadýðý teyit edilmiþtir. Tarýmsal üretimde dünyada 7. sýradayýz. Türkiye'yi ekonomik darboðaz ve yüksek enflasyon ortamýndan çýkarýp tarýmda ve sanayide dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirdik. Tarýmsal verimliliði artýrdýk. Bunu da devletimizin ve hükümetimizin üreticilere saðladýðý destekler sayesinde yaptýk. 2002'den 2012 yýlý sonuna kadar 870 milyon tarýmsal destekleme verdik. Tam 26 kalemde destekleme sunuyoruz. Bugün 188 ülkeye, 1663 çeþit tarýmsal ürün ihraç eden bir ülkeyiz. Türkiye Yüksek Faizli Dönemden, Faizsiz Finansman Dönemine girmiþtir. 2002'de çiftçi yüzde 59 faizle kredi kullanýyorken bugün yüzde 5 ile kredi kullanmaktadýr. Köylerde beldelerde üreticinin ayaðýna giden, onlarla omuz omuza çalýþan Tarým Danýþmanlarý ile çiftçilerimizi bilgiyle buluþturduk. Çorum da 210 Tarým Danýþmaný görev yapmaktadýr" ifadelerini kullandý.konuþmasýnda ülke gündemi hakkýnda da deðerlendirme yapan Baðcý, "Siyasette diyalog ve üslubu önemsiyoruz. Ülkemizin geleceðini taþ ve molotof atanlar deðil, oy atanlar belirlediði sürece ülkemizin yarýný bugünden iyi olacaktýr. Ortak coðrafyayý paylaþtýðýmýz komþu ülkelerimize bakýn, etrafýmýz kan gölü. Baðdat, Þam, Halep, Pakistan, Afganistan'da, Lübnan'da, Ürdün'de, Filistin'de ve Mýsýr'da bombanýn patlamadýðý, canlarýn yanmadýðý bir gün yok. Birliðimizi kardeþliðimizi koruyalým. Çevreyi sandýkta arayalým. Türkiye'yi kaos, kargaþa ve huzursuzlukla istikrarsýzlaþtýrmak isteyenlere fýrsat ve prim vermeyelim. Kavganýn, Þiddetin, Anarþinin geçmiþte bize ödettiði acý bedelleri unutmayalým. Hoþgörü ile saðduyu ile kardeþliðimizi koruyup geliþtirebiliriz. Hiç kimse Türkiye'de on yýlda yaþanan deðiþimi, geliþimi, kalkýnmayý, büyümeyi, istikrarý, demokratikleþmeyi inkar edemez, küçük göremez. Türkiye istikrarsýz ve içine kapanýk bir durumdan çýktý, küresel bir aktör G-20 üyesi oldu. Ýstikrarsýz bir coðrafya da istikrar adasý bir ülke olduk. Örnek/ model ülke olduk. Reformlarýmýza devam edeceðiz. Türkiye'yi daha demokratik bir ülke yapacaðýz" þeklinde kaydetti.oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk'ýn yaptýðý hizmetlerle ilçeye damgasýný vurduðunu dile getiren Baðcý, "AK Parti sorunu olan kesimlerin siyasi aidiyetlerine bakmadan sorun çözmeye devam etmektedir. AK Partili belediyelerimiz fark yaratmýþtýr. Ýlçelerimiz geliþmiþ, güzelleþmiþ yaþam memnuniyetimiz artmýþtýr. 14. Ceviz Festivalini kutladýðýmýz ilçemiz Oðuzlar Çorumumuz'un incisi, bölgemizin cazibe merkezlerinden birisi haline gelmiþtir. Bu durum, azmin, çabanýn, siyasette uyumlu çalýþmanýn sonucudur. Ali Uyanýk 'Anadolu'dan bir yýldýz doðacak adý Oðuzlar olacak' sloganýyla çýktýðý bu yolda yaptýðý hizmetlerle Oðuzlar'a damgasýný vurmuþtur. Anadolu'da bir yýldýz doðmuþtur" dedi. Ayrýca Oðuzlar'ýn hem Çorum'a hem de Türkiye'ye Su Sporlarý ve Doða Turizmi ile de sesini duyurduðunu ifade eden Baðcý, ilk defa Fly Board Su Sporlarý Türkiye Þampiyonasýnýn Oðuzlar'da yapýlacak olduðunu ve bunun kentin tanýtýmýna katký saðlayacaðýný belirtti. Kubilay Kaan YÜCEL Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Kargý Ýlçe, 1081 Parsel No, HACIHAMZA NAHÝYESÝ BAHÇELÝVLER MAH Mahalle/Mevkii, Adresi : Çorum ili Kargý Ýlçesi Hacýhamza Nahiyesi Bahçelievler Mah. Yüzölçümü : 865 metre kare Arsa Payý : 10/40 Ýmar Durumu : Ayrýk Nizam Konut Alaný Kýymeti : ,50 TL KDV Oraný : Kaydýndaki Þerhler : Çorum 4.Ýcra Md.2011/1370 Es.Dosyasý 1. Satýþ Günü : 01/11/2013 günü 10:00-10:10 arasý 2. Satýþ Günü : 27/11/2013 günü 10:00-10:10 arasý Satýþ Yeri : KARGI ADLÝYESÝ ÖNÜ Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanh alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanh alacaklýlar varsa alacaklarý toplamým ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 26/09/2013 Basýn: Resmi ilanlar de "Oðuzlar'a 400 milyonluk liralýk ekonomik girdi saðlamayý planlýyoruz" Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, "Marka bir ilçe olmak için elimizden geleni yapýyoruz" dedi. 14'üncü Geleneksel Altýn Koz Kültür ve Sanat Etkinlikleri Doða ve Su Sporlarý Festivali'nin açýlýþý töreninde konuþan Baþkan Uyanýk, "Bugün ülkede ceviz ile marka ilçe olma yolunda çaba sarf ediyoruz. Tabi ki daha çok yolumuz var þuanda iyi bir þekilde ilerliyoruz ama yapacak daha çok iþimiz var" þeklinde kaydetti. "Ortaya koyduðumuz vizyon projeler ile 9 yýlda 90 projeye imza atarak hayata geçirdik" diyerek sözlerine devam eden Uyanýk, "10 yýl içerisinde 400 milyonluk liralýk ekonomik girdi saðlamayý planlýyoruz. Sulama projesinden obruk projesine kadar pek çok projeyle bu olacak. Ýlçemiz elektrik ve telefon direklerinin tellerinden örümcek aðý gibiydi Milletvekilimiz Cahit Baðcý'nýn da katkýlarýyla tek seferde kazý çalýþmasý yaparak bütün kablolarý yerin altýna alarak görüntü kirliliðinden kurtulduk. Ýlçemiz daha estetik bir hale kavuþtu. Refah ve barýþ içerisinde ilçemiz her geçen gün kalkýnarak daha iyi noktalara taþýmanýn gururu içerisindeyiz" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL Baþkan Uyanýk'a teþekkür Oðuzlar 14'üncü Geleneksel Altýn Koz Kültür ve Sanat Etkinlikleri Doða ve Su Sporlarý Festivali'nin açýlýþýna katýlan AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk'a makamýnda nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. Ziyarette festival hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Ali Uyanýk "Ýlçemiz için geren tüm çalýþmalarý yapýyoruz. Burayý en iyi yerlere getirme noktasýnda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" dedi. Baðcý ve Ceylan'ýn yaptýðý çalýþmalardan dolayý Ali Uyanýk'a teþekkür ettiler.

8 YAÞAM Þiddetli aðrýyla geliyor 8 Gözüme Güzel Görünürse Adamýn biri bi meyhaneye gider garsondan bi duble raký ister. Ýçer bir tane daha ister onuda içtikten sonra garsonu çaðrýr bi duble raký daha ister cebinden bir resim çýkartýp geri koyar. Bi Kelime Avý raký daha... Adam gene resime bakar. Artýk garson dayanamaz "Abi bir sorun mu var resme bakýp bakýp içiyosun." Adam resmi gösterir, "Bu benim eþim gözüme nezaman güzel görünürse o zaman eve gidicem" Kalp krizi, organ yetmezlikleri ve felce kadar gidebilen bu rahatsýzlýk, hayati tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Memorial Hizmet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Kaya Süzer, 29 Eylül Dünya Kalp Günü öncesinde Aort yýrtýlmasý ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi. 40 YAÞIN ÜZERÝNDE RÝSK ARTIYOR Kalpten çýkarak, vücudun bütün organlarýna kaný taþýyan ana atardamar olan aortanýn içten yýrtýlmasý ve tabakalarý arasýna kan birikmesi þeklinde geliþen aort yýrtýlmasý, yýrtýlan kýsma göre göre saatler içinde ölümcül sonuçlar doðurabilmektedir. Aort yýrtýlmasý bir milyonda 5 kiþide görülen bir hastalýktýr. Aort yýrtýlmasýnýn her yaþta görülme ihtimaline karþýn, hastalarýn %75 i yaþ aralýðýndadýr. Þiddetli ve ani baþlayan, hastalarýn yýrtýlýr gibi diye tarif ettikleri sýrt veya göðüs aðrýsý en önemli þikayettir. KADINLARDA AORT YIRTILMALARININ ÜÇTE BÝRÝ GEBELÝK SIRASINDA Aort yýrtýlmasý büyük oranda yüksek tansiyonu olan hastalarda görülür. Damar sertliði ile bozulmuþ aortanýn duvarýnýn yüksek tansiyona baðlý damar içi artmýþ gerilim ile yýrtýlmasý sonucu bu hastalýk ortaya çýkar. Kadýnlarda 40 yaþ altýnda görülen aort yýrtýlmasý vakalarýnýn yarýsý gebeliðin son üç ayýnda olmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra aortanýn belli bir kýsmýnýn geliþmemesi, aort kapaðýnýn üç yerine iki yapraklý olmasý vedaha önceden aortayý ilgilendiren ameliyatlar geçirilmiþ olmasý aort yýrtýlmasýaçýsýndan risk faktörleri arasýnda yer almaktadýr.. Bazý doðuþtan gelen genetik hastalýklarda aort yýrtýlmasý daha sýk görülür. TEDAVÝ YIRTIÐIN YERÝNE GÖRE BELÝRLENÝR Aortanýn anatomik olarak dört bölümü vardýr. Bu kýsýmlar; kalpten çýkan aorta, arkus aorta, inen aorta ve karýn içine inen kýsým olan abdominal aorta olarak isimlendirilir. Aort diseksiyonunda içten olan yýrtýk %65 oranýnda çýkan aorta kýsmýndadýr. Aortanýn yýrtýlmasýnýn (diseksiyon) nerede olduðu taný, tedavi ve hastanýn yaþam beklentisi açýsýndan önem taþýmaktadýr. ERKEN CERRAHÝ MÜDAHALE HAYAT KURTARICIDIR Çýkan aortada içten yýrtýklar nedeni ile geliþen aort diseksiyonu acil cerrahi müdahale gerektirmektedir. Bu hastalar taný konulduðu anda ameliyat edilmelidirler. Çünkü bu hastalýk ilaç tedavisiyle yavaþlatýlsa bile, hastalarýn %50-80 i ilk 48 saat içinde, %98 i ilk bir haftada kaybedilebilmektedir. Açýk kalp ameliyatý þartlarýnda yýrtýlmýþ olan aorta dokusu sentetik suni damarlar ile deðiþtirilir. Kalbin ve diðer organlarýn yeniden kan alabilmeleri saðlanýr, yýrtýk nedeni ile olabilecek ani kan kaybý olasýlýðý ortadan kaldýrýlýr. Ameliyat yapýlmadýðý durumlarda hastalarýn %98 inin hayatýný kaybetmektedir. O nedenle acil müdahale çok önemlidir. Ýnen aorta kýsmýndaki yýrtýklarda ölüm ve komplikasyon olasýlýðý daha düþüktür. Bu yýrtýklarda ilk planda cerrahi tedavi yerine ilaç tedavisi ile hasta takip edilebilmektedir.ayrýca hastalarýn %10 unun belden aþaðýsýnda kalýcý felç geliþebilme olasýlýðý vardýr. Cerrahi tedavi dýþýnda özellikle inen aorta yýrtýklarýnýn büyük çoðunluðu aorta içine damar içinde ameliyatsýz suni yama yerleþtirme yöntemi ile tedavi edilebilmektedir. Giriþimsel ölüm risk oraný ameliyatlara kýyasla daha düþüktür. Yaþam þeklinin damar sertliðinden korunacak þekilde düzenlenmesi ve yüksek tansiyonun önlenmesi, ölümcül aort yýrtýlmasýnýn geliþme olasýlýðýný çok azaltacaktýr. 22:55 Destansý finalde, iyi ile kötünün mücadelesi büyücülük dünyasýný büyük bir savaþýn içine sokmuþtur. Tehdit hiçbir zaman bu kadar büyük olmamýþtýr ve artýk hiçbir yer güvenli deðildir. Bu arada, Lord Voldemort ile son karþýlaþmasýna gittikçe yaklaþan Harry Potter'ýn en büyük fedakarlýðý yapmasý gerekecektir. Her þey burada sona erecektir.saat : 22:55-01:30 (155 dakika) Tür : Sinema (Fantastik) Oyuncular : Emma Watson, Daniel Radcliffe Yönetmen : David Yates 22:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Aileler izin vermesin Sinema Harry Potter Þeker hastalýðýnýn temeli yýllar içerisinde atýlmakla birlikte çocuk yaþta edinilen beslenme alýþkanlýðý ile bu hastalýktan korunulabilir. Diyetisyen Serkan Tutar uyarýyor: Anne ve baba olarak bu hastalýða yakalanmýþ olsanýz da ayný kaderi çocuðunuzun yaþamasýna izin vermeyin! Peki korunmak için neler yapýlmalý. BÝR DÝYETÝSYENDEN YARDIM ALIN Þeker hastalarý için en önemli tedavi beslenme þeklinin düzenlenmesidir. Eðer kendi beslenme düzeninizi oluþturursanýz çocuðunuzun beslenme alýþkanlýklarýný erken yaþta yönlendirebilirsiniz. Özellikle porsiyon ölçüleri ve tüketilen besinlerin içeriði þeker hastalarý için çok önemlidir. Bunu ancak bir diyetisyen yardýmý ile saðlayabilirsiniz. AYNI TABAK VE MÝKTARDAN KURTULUN Anne ve babalarýn en sýk yapmýþ olduðu yanlýþ kendi tabaklarýna koyduklarý yemek miktarýný çocuklarýnýn tabaklarýna da koymalarýdýr. Sizin tüketebileceðiniz yemek miktarýnýn aynýsýný çocuðunuz tüketmediðinde aç kalacak düþüncesinden sýyrýlýn. Çünkü mide kapasitesi sizinkinin yarýsý hatta dörtte biri olan çocuklarýnýzdan ayný miktarda besin tüketmesini beklemeyin. SAÐLIKLI ATIÞTIRMALIKLARI ÖÐRETÝN Atýþtýrmalar yüzünden kilo alýyorum cümlesi çok sýk kullanýlsa da saðlýklý atýþtýrma alternatifleri de bulunmaktadýr. Cips, kremalý, þekerli bisküviler, pasta, kek, çikolata ve þekerli ürünler gibi ara atýþtýrmalýk yerine meyve, sandviç, tost, yoðurt, peynir tercih etmek hem çocuðunuzun daha az kalori almasýna hem de kan þekerinin ani yükselmemesine neden olur. Bu durumda þeker hastalýðý riski azalmaktadýr. ÇOCUÐUNUZLA HAREKET EDÝN Sizin iþ dýþýnda tüm gün oturduðunuzu gören çocuðunuzun hareketli olmasýný bekleyemezsiniz. Fiziksel aktiviteyi bir yaþam tarzý haline getirmek küçük yaþlarda baþlamaktadýr. Çocuðunuzla birlikte tatil günleri yürüyüþler yapmak veya herhangi bir sportif aktiviteye katýlmak hem sizin hem de çocuðunuzun gelecekteki saðlýðý için önemlidir. Eðer bunlarý yapacak zamanýnýz yok ise çocuðunuzun televizyon ve bilgisayar baþýndan kaldýracak bir fiziksel aktivite yapabileceði okullara veya kurslara gönderebilirsiniz.genellikle þeker hastalýðý olan anne ve babalarýn sýðýndýklarý nokta genetik faktörlerdir. Benim annem veya babamda þeker hastasýydý! cümlesini sýkça duymaktayýz. Burada gözden kaçýrýlan nokta insanýn beslenme alýþkanlýðý 0-4 yaþ arasý oluþmaktadýr. Bu dönemde çocuk, anne ve babasýndan gördüklerini örnek almaktadýr. Dolaysýyla anne veya babasý þeker hastasý olan çocuk, onun beslenme alýþkanlýðýnýn aynýsýný uyguladýðýndan þeker hastasý olma riski oldukça yükselecektir.anne ve babalarýn dikkat etmesi gereken en önemli husus belirli aralýklarla çocuklarýnýn kilo problemi olsun veya olmasýn diyetisyene götürmektir. Sadece kilo problemi için deðil, ileriki yaþlarda birçok hastalýk risk etmenleri bu þekilde ortadan kalkacaktýr. KENDÝNÝZÝ DE GÖZDEN GEÇÝRÝN Çocuðunuzun beslenmesine katkýda bulunmak ve ileriki yaþlarda þeker hastalýðýna yakalanmasýný istemiyorsanýz ilk olarak kendi beslenme düzeninizi gözden geçirmelisiniz. Þeker hastalýðý dikkat edilirse ömrünüzün sonuna kadar yaþam kalitenizin düþmesine neden olmaz. Dikkat edilmezse ciddi hayati tehlikelerle karþý karþýya kalabilirsiniz. Sinema Sinema Ödünç Sevgili Rachel, New York'ta bir hukuk firmasýnda çalýþan yetenekli bir avukat; cömert ve sadýk bir arkadaþtýr. Ancak ayný zamanda en iyi arkadaþý Darcy'nin kendisine sürekli hatýrlattýðý gibi ne yazýk ki hâlâ bekâr bir kadýndýr. Otuzuncu yaþ gününü kutladýktan sonra Rachel, kendini hukuk fakültesinden beri aþýk olduðu Dex'in kollarýnda bulur. Fakat Dex, Darcy'nin niþanlýsýdýr. Darcy'nin düðünü yaklaþýrken çýlgýnca geçen haftalar boyunca olaylar üst üste gelirken Rachel, kendini Darcy ile paylaþtýðý deðerli dostluk ve hayatýnýn aþký arasýnda kala kalmýþ halde bulur. Yönetmen : Luke Greenfield 20:00 Uzun Hikaye Bulgar Ali, küçük yaþta yetim kaldýktan sonra pehlivan dedesi Süleyman ile Bulgaristan dan Türkiye ye gelen bir Balkan göçmenidir. Ali yi dedesi, mert ve eþitliðe inanan bir insan olarak büyütür. Delikanlýlýk yýllarýnda aþýk olduðu Münire yi ailesi ona vermeyince kaçýran Ali nin hayatý, bundan sonra sevdiði kadýnla birlikte, tren istasyonlarýnýn arasýnda; kasaba kasaba gezip, nerede tutunabilirse orada yaþayarak geçer. Bu arada Mustafa adýnda bir de oðullarý olur. Fakat geçimini daktilo bilgisi, katiplik, muhasebe kaydý tutma gibi iþlerle kazanan 'sosyalist' lakaplý Ali, haksýzlýða katlanamayan kiþiliði nedeniyle, en basit eþitlik istediði kasabadan dahi bencil ve çýkarcý insanlarýn kumpasý nedeniyle kovulur. Said Halim Paþa 1863 yýlýnda Kahire'de doðmuþtur. Mýsýr Valisi Kavalalý Mehmet Ali Paþa'nýn dört oðlundan biri olan Mehmet Abdülhalim Paþa'nýn oðludur. Sait Halim Paþa ilk ve orta tahsilini Kahire'de özel olarak yapmýþ, Arapça, Farsça, Ýngilizce ve Fransýzca öðrenmiþtir. Daha sonra Ýsviçre'de beþ yýl siyasal bilgiler öðrenimi görmüþtür.1888'de Mîr-i Mîran rütbesi ile ve Mecîdî niþaný ile Þûra-yý Devlet (Danýþtay) âzâsý olmuþtur. Kendisine, 1889'da II. ve 1892'de I. rütbe Osmânî ve 1899'da murassa Mecîdî niþaný, 1900'de de Rumeli Beylerbeyi pâyesi verilmiþtir. 1908'de ise bulunduðu Þûrâ-yý Devlet âzâlýðýndan kadro dýþý býrakýlmýþ, ancak ayný dönemde Belediye genel seçimlerinde Yeniköy belediye dairesi reisliðine tayin olunmuþtur. Daha sonra ise Cemiyet-i Umumiye-i Belediye ikinci reisliði, 1908'de de Âyân Meclisi âzâlýðý yapmýþtýr. 23 Ocak Temmuz 1912 tarihlerinde Þura-yý Devlet reisliði de kendisine verilmiþtir.sait Halim Paþa'nýn gençlik resmi Sait Halim Paþa 1912'de reislikten çekilmiþtir. Bu sýrada Ýttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel sekreterliðine seçilmiþ, Mahmut Þevket Paþa'nýn sadrazamlýðý sýrasýnda 1913'de de 2. defa Þûrâ-yý Devlet reisliðine ve üç gün sonra Hariciye Nezareti'ne (Dýþiþleri Bakanlýðý'na) atanmýþtýr. Mahmut Þevket Paþa'nýn þehit edilmesinden sonra 1913'de Sadrazamlýða (Baþbakanlýða) getirilmiþtir.sait Halim Paþa, 1913 Eylül'ünde, Bulgarlarla Edirne'nin Osmanlý Devleti'nde kalmasý ve Meriç nehri hudut olmak üzere sulh imzalanmasý hizmeti sebebi ile Padiþah tarafýndan Ýmtiyaz Niþaný ile onurlandýrýlmýþtýr. Sait Halim Paþa'nýn mezarý Osmanlý Devleti 1914 yýlýnda tarafsýzlýðýnýn ihlal edilmesi nedeni ile I. Dünya Savaþý'na katýldý. Bu süreçte Almanya sefiri Baron Wangenheim ile Yeniköy'de Sait Halim Paþa Yalýsý'nda ittifak anlaþmasý imza edilmiþtir. 1915'te Hariciye Nazýrlýðý'ndan, 1917'de Sadrazamlýktan çekilmiþtir (yerine Talat Paþa geçmiþtir).1919 Mart ayýnda harp ilaný sýrasýndaki bazý kabine azalarý ve Sait Halim Paþa tutuklanmýþ, Paþa, diðer milletvekilleri ile beraber tahliye olunduktan sonra Roma'ya gitmiþtir. FENER BALIKLI LAZANYA Gelecek, bugünden ona Hazýrlananlara aittir. Malcolm X Malzemeler 400 gr. fener balýðý filetosu 8 adet lazanya 2 adet domates 2 adet sivri biber 1 diþ sarýmsak 1 adet küçük boy soðan 3 çorba kaþýðý zeytinyaðý Tuz, Karabiber 100 gr. kaþar peynir Galeta unu Yemeðin Tarifi Fener balýðý filetosunu ve kabuðu soyulmuþ domatesi küçük kuþbaþý doðrayýn. ince doðranmýþ soðaný zeytinyaðýnda hafif pembeleþtirin, sarýmsaðý, ince kýyýlmýþ biberi ve fener balýðýný ilave edip 3 dakika sote edin. Domates, tuz ve karabiber ekleyip 2 dakika daha piþirin. Lazanyayý haþlayýp, süzün. Lazanyalarý üst üste gelmemesine dikkat ederek tek sýra halinde yaðlanmýþ tepsiye dizin. Balýklý harcýn yarýsýný yayýn. Üzerine 1 kat daha lazanya yerleþtirin. Bu iþlemi er üste lazanya gelecek þekilde 1 kez daha tekrarlayýn. Lazanyanýn üzerine rendelenmiþ kaþar peyniri döküp, galeta unu serpin. Fener balýklý lazanyayý 200 derece ýsýtýlmýþ fýrýnda üzeri kýzarana kadar piþirin. Dilimledikten sonra sýcak olara servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Uzun Hikaye 22:55 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Yerli Dizi Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:30 Devket Kuþu 20:15 Gerzek Þaban 22:00 Cimri ve Cömert Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Yerli Dizi Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Var mýsýn Yok musun? 22:00 Ödünç Sevgili 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Ben Bilmem Eþim Bilir 09:00 Seksenler Yerli Dizi 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Osmanlý Tokadý 22:55 Harry Potter Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Yerli Dizi Ana Haber 18:50 Þefkat Tepe 19:55 Þefkat Tepe ü Yerli Dizi 22:10 Küçük Kýyamet 23:10 Ayne

9 HABER 9 Eðitim gönüllüsü Mustafa Basmacý son yolculuðuna uðurlandý Çorum'da geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybeden eðitim gönüllüsü Mustafa Basmacý (71) sevenleri tarafýndan son yolculuðuna uðurlandý. Ýskilip ilçesine de yaþayan Basmacý, organ yetmezliði nedeniyle uzun süredir hastalýkla mücadele ediyordu. Alýnan bilgiye göre Ýskilipte'ki evinde aniden rahatsýzlanan ve kalp krizi geçiren Mustafa Kemelek ailesine Valilerden taziye ziyareti Sivas Valisi Zübeyir Kemelek'in vefat eden babasý Doðan Kemelek Ýskilip Gül Baba Mezarlýðý'na defin edilmesinin ardýndan Vali Sabri Baþköy, Çankýrý Valisi Vahdettin Özcan, Kýrýkkale Valisi Ali Kolat, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Osman Güneþ, Sivas Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Aydýn, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacýk, Ýçiþleri Bakanlýðý Personel Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Özyapý ve Daire Baþkaný Osman Hacýbektaþoðlu ile diðer protokol üyeleri, Sivas Basmacý hayatýný kaybetti. Anayasa Mahkemesi üyesi Recep Kömürcü ve Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'in öðretmeni, Cihan Haber Ajansý redakte servisi yöneticisi Ýlhan Basmacý'nýn da babasý olan Mustafa Basmacý, için Ýskilip Ulu Cami'nde cenaze namazý kýlýndý. Basmacý'nýn cenazesi ilçe mezarlýðýnda topraða verildi. Mustafa Turhan'dan belediyeye teþekkür Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mustafa Turhan, mahallesinde yapýlan çalýþmalardan dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Mustafa Turhan yaptýðý açýklamada, "Halen mahallede devam etmekte olan kültür sitesi park yapýmý eski adliye binasý yerine yapýlan park Albayrak Ýlkokuluna yapýlan asfaltlama ve halen yapýmý devam eden otopark çalýþmasý ile ilgili mahalle sakinleri iþ yeri sahipleri ve muhtarlýk olarak memnuniyetlerini eden getirmiþ olup çalýþmalardan mutluluk duymaktadýr.ayrýca mahallede devam kamulaþtýrma iþlemlerinde hak sahiplerinin maðduriyetlerini göz önünde alarak belediyemize gayrimenkullerini rýzaen vermekte olup kimse arsa ve evini normal deðerinin altýnda vermemekte emlak raiç bedeli üzerinden almaktadýrlar. Bu konuda da memnuniyetlerini dile getirmektedirler. Belediyemizin yaptýðý bu çalýþmalarda baþta Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü bey ve Fen Ýþleri Müdürlüðü yetkililerine ve kamulaþtýrma ve asfaltlama park yapýmýnda emeði geçen tüm personele mahalle sakinleri ve muhtarlýk olarak teþekkürlerimizi bir borç biliyoruz.belediyemizin çalýþmalarýndan memnunuz baþarýlarýnýn devamýný temenni ediyoruz" dedi. Haber Servisi Valisi Zübeyir Kemelek ve Kemelek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.ziyarette; Vali Sabri Baþköy ve beraberindeki protokol üyeleri, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Kemelek ailesi ve yakýnlarýna taziye ile baþsaðlýðý dileklerini iletti. Ziraat Bankasý'ndan KOBÝ'lere 100 milyon euroluk kaynak Ziraat Bankasý KOBÝ'lerin ve daha büyük ölçekli firmalarýn finansmaný için Avrupa Yatýrým Bankasý (AYB) ile yeni bir kredi anlaþmasý imzaladý. AYB tarafýndan 200 milyon euro olarak onaylanan, KOBÝ ve daha büyük ölçekli firmalarýn finansmanýný amaçlayan kredinin, ilk etapta 100 milyon euroluk kýsmý kullanýma açýlacak. Projenin 100 milyon euro tutarýndaki ilk dilimi 3 yýl geri ödemesiz olmak üzere toplam 8 yýl vadeli olup, kalan 100 milyon euroluk dilimin kullanýma açýlmasý için de 2014 yýlý baþýnda kredi anlaþmasýnýn imzalanmasý bekleniyor. Konuyla ilgili açýklama yapan Ziraat Bankasý Uluslararasý Bankacýlýk ve Ortaklýklardan sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Osman Arslan, AYB ile imzalanan bu anlaþmanýn, Ziraat Bankasý'nýn müþteri odaklý yeni iþ modelinin bir parçasý olarak kaynak çeþitliliðini artýrma ve müþterilerine uygun vade ve maliyetlerle finansman imkaný saðlama stratejisi kapsamýnda önemli bir açýlým olduðunu ifade etti. Arslan, 2012 yýlýnda AYB'den KOBÝ'lerin finansmaný için 100 milyon euroluk kaynak temin ettiklerini ve bu krediyi çok hýzlý ve baþarýlý bir þekilde kullandýrarak AYB'den bu kez daha yüksek montanlý ve KOBÝ'lerin yanýsýra daha büyük ölçekli firmalara kullandýrýmý da içeren yeni bir iþlemi gerçekleþtirdiklerini vurguladý. Krediye iliþkin bilgi veren Arslan, yeni kredinin, çalýþan sayýsý 250'yi geçmeyen KOBÝ'ler ile çalýþan sayýsý bin 500'ü geçmeyen daha büyük ölçekli firmalara kullandýrýlacaðýný belirtti. Kredinin asgari 2 yýl vadeyle yatýrým ve iþletme sermayesi finansmanýnda kullandýrýlacaðýný ifade eden Arslan þunlarý kaydetti:"uzun vadeli kaynaklarýn reel sektöre aktarýlmasý ile Türkiye firmalarýnýn rekabet gücünü artýrmayý hedefliyoruz. Bankamýzýn yeni iþ modeline paralel olarak Ziraat Bankasý, ülkemiz firmalarýna saðlamakta olduðu desteði artýrarak devam ettiriyor. Ülkemiz firmalarýnýn dýþ ticaret alanýndaki ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla da her geçen gün ürün çeþitliliðimizi ve hizmet kalitemizi artýrarak müþterilerimizin kullanýmýna sunuyoruz." -"KOBÝ'LERE VE DÝÐER TÝCARÝ FÝRMALARA DESTEÐÝMÝZ SÜRECEK"- Arslan, kriz sonrasý ortamýn gerektirdiði yeni finansal mimariye uyum zorunluðunun ve Türkiye'nin uzun vadeli geliþme ve kalkýnma sürecinde büyük önem taþýyan KOBÝ'lere ve diðer ticari firmalara banka olarak desteklerinin kesintisiz sürdürüleceðini ifade etti. Arslan, Türkiye'nin kalkýnmasýna güçlü destek verme misyonlarý temelinde katma deðer yaratmaya devam edeceklerini vurguladý. Fitch'ten Türkiye'ye uyarý Kredi derecelendirme kuruluþu Fitch'in Kýdemli Direktörü Paul Rawkings'ten Türkiye ye yönelik uyarýlar geldi.türkiye nin Kredi Notu Görümü adlý konferansta konuþan Rawkings, Türkiye belki mükemmel fýrtýnanýn dibinde deðil ama oldukça yaklaþýyor.türkiye, Fed den orantýsýz þekilde etkilendi. Saðlam bir bankacýlýk sisteminin olmasý kilit unsur. Türkiye nin büyüme öngörülerinin çok olumlu olduðunu görüyoruz dedi. RESESYON UYARISI Rawkings, Yüksek dýþ finansman riskleri, yüksek cari açýk Türkiye yi dýþ finansman risklerine açýk hale getiriyor. Büyüme daralmasý iç tassarufun düþük olmasýndan kaynaklanýyor. Sermaye akýþýnda ani duruþ olursa Türkiye de resesyon görülebilir diye devam etti. Rawkings uyarýlarýna þöyle devam etti: Þu anda Türkiye için en büyük risk ani sermaye duruþu olabilir. Cari açýðý kýsa vadeli borçlarla finanse etmek mümkün deðil. Bankacýlýk sistemi stres testlerini kaldýrabilir gibi görünüyor. Merkez Bankasý oldukça proaktif bir tavýr takýndý. Esnek bir döviz kuru politikasý uygulandýðýný görüyoruz. Döviz kuru konusunda politikada deðiþiklikler yapýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Kamu sektörü dýþsal olaylardan bir nebze korunmuþ gibi duruyor. Ruhani: Üç ayda Tüketici kredileri milyar TL'ye yükseldi anlaþma istiyoruz Hasan Ruhani, bu konuda müzakere yürütmesi için dini lider Ayetullah Hamaney'den tam yetki aldýðýný vurguladý. Ýran ve ABD dýþiþleri bakanlarý görüþecekýran, uranyum zenginleþtirme programý konusunda bugün P5+1 olarak bilinen ülkelerle görüþmeler yapacak. Ýran Dýþiþleri Bakaný Cevad Zarif New York'ta ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry'nin yanýsýra, Çin, Rusya, Almanya Ýngiltere ve Fransa'dan temsilcileriyle bir araya gelecek. Zarif-Kerry görüþmesi, Ýran ve ABD arasýnda 1979'dan bu yana yapýlan en üst düzey görüþmelerden biri olacak. Hasan Ruhani Salý Günü Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nda yaptýðý konuþmada nükleer programlarý konusunda bir takvim çerçevesinde sonuç almaya yönelik görüþmeler yürütmeye hazýr olduðunu söylemiþti.ýran 2006 yýlýndan bu yana Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin beþ daimi üyesi ve Almanya'yla müzakereler yürütüyor.batýlý ülkeler Ýran'ýn nükleer silah geliþtirmeye çalýþtýðýný iddia ederken Ýran uranyum zenginleþtirme programýnýn elektrik enerjisi üretmeye yönelik olduðunda ýsrar ediyor. 'Her þey mümkün'ruhani demecinde müzakerelerin bir takviminin olmasýnýn sonuç alýnmasýný kolaylaþtýracaðýný belirterek "Süre ne kadar kýsa olursa herkes için o kadar iyi. Ýran'ýn tercihi üç ay. Altý ay da iyi. Çözüm aylarla ifade edilmeli, yýllarla deðil" dedi.ruhani, iki ülke arasýnda yýllardýr devam eden husumete raðmen, ABD Baþkaný Barack Obama'yla bir araya gelmeleri halinde geleceðe bakabileceklerini vurguladý, "Bir baþlangýca ihtiyacýmýz var. Bu nükleer mesele olabilir. Bu meselenin çözümünden sonra diðer alanlarda ilerleme kaydetmemek imkansýz. Çözümden sonra her þey mümkün" dedi. Tüketici kredileri Eylül haftasýnda 157 milyon TL artýþla 235 milyar 506 milyon TL düzeyine yükseldi. Konut kredilerinin 222 milyon TL artýþla 105 milyar 450 milyon TL'ye ulaþtýðý bir haftalýk dönemde, taþýt kredileri 15 milyon TL azalýþla 8 milyar 330 milyon TL oldu. Merkez Bankasý'nýn Haftalýk Para ve Banka Bülteni'ne göre 20 Eylül tarihleri arasýnda toplam tüketici kredileri 157 milyon TL artýþla 235 milyar 349 milyon TL'den 235 milyar 506 milyon TL'ye yükseldi. Bu kredilerin 224 milyar 596 milyon TL'si mevduat bankalarý, 1 milyar 471 milyon TL'si kalkýnma ve yatýrým bankalarý, 9 milyar 439 milyon TL'si ise katýlým bankalarý tarafýndan kullandýrýldý. Tüketici kredileri, 20 Eylül itibarýyla 28 Aralýk 2012'ye göre yüzde 21.5 oranýnda, 41 milyar 654 milyon TL tutarýnda artýþ gösterdi. -KONUT KREDÝLERÝ MÝLYAR TL- 20 Eylül itibarýyla mevduat, katýlým, kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn 235 milyar 506 milyon TL düzeyinde gerçekleþen tüketici kredilerinin, 105 milyar 450 milyon TL'sini konut kredileri oluþturdu. Konut kredileri bir önceki haftaya göre 222 milyon TL artýþ gösterdi Eylül haftasýnda taþýt kredileri 15 milyon TL azalýþla 8 milyar 330 milyon TL'ye gerilerken, diðer krediler 49 milyon TL azalýþla 121 milyar 726 milyon TL düzeyinde gerçekleþti.

10 HABER 10 TZOB: Vekaleten kesimde kimse maðdur olmasýn Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, vekaleten kesimde, üreticinin de vekalet veren vatandaþýn da maðdur olmamasý için sýký önlemler alýnmasý gerektiðini belirterek, "Vekaleten kurban kesmeyi taahhüt eden bu kuruluþlarýn, bu dönemde ne kadar hayvaný nereden aldýðýnýn, hangi þartlarda ve nerelerde ne kadar kurbanlýk kestiðinin, vekaleti veren kurban sahibinin vekaletinin yerine getirilip getirilmediðinin yetkili kurumlar tarafýndan sýký bir þekilde kontrol edilmesi maðduriyeti önleyecektir" dedi.bayraktar, yaptýðý açýklamada, besicilerin, kurbanlýklarýný özellikle büyükþehirlere götürme konusunda hazýrlýklara baþladýklarýný dile getirdi. Kurbanlýk satýþlarýnýn illere ve bölgelere göre farklýlýk gösterdiðini, kimi yerlerde canlý kilogram ve et fiyatý üzerinden, kimi yerlerde ise canlý hayvan üzerinden pazarlýk yöntemiyle satýþ yapýldýðýný hatýrlatan Bayraktar, hayvanlar pazarlara indirilmeden önce, iller bazýnda tahmini fiyatlarý derleyerek kamuoyuna duyurulacaklarýný aktardý. -"BELEDÝYELERÝN ÇADIR KÝRALARI ÜRETÝCÝMÝZÝ MAÐDUR ETMEMELÝ"- Kurbanlýklarý büyükþehirlerde belediyelerin belirlediði yerlerde satmak isteyen üreticilerin satýþ süresince hayvanlarýný bulunduracaklarý yerlere ciddi bir kira bedeli ödediklerini kaydeden Bayraktar, þunlarý ifade etti: "Bayramýn yaklaþmasýyla birlikte bu tür yerlerin kira bedellerini belirleme çalýþmalarý da baþlamýþtýr. Üreticilerimizin yüksek maliyetli üretimleri ve hayvancýlýðýmýzýn geçtiði süreç de dikkate alýnarak, belediyelerimizin bu yerlerin kira bedeli belirlemede daha hassas davranmalarýný, kurbanlýk satýþ yerlerini kiralarken, buralarý gelir getirici bir yer deðil, bir kamu hizmeti olarak görmelerini ve kira bedellerini mümkün olduðunca düþük tutmalarýný bekliyoruz. Belediyelerin çadýr kiralarý üreticimizi maðdur etmemeli. Üreticimiz, hayvanlarýn taþýndýðý mesafeye göre deðiþmekle birlikte, ciddi bir nakliye ücreti ödüyor; eðer hayvanlarý satamazsa dönüþ için de nakliye parasý veriyor, bu da masraflarýn daha da artmasýna neden oluyor. Ayrýca, hayvanlarýný satacaklarý yere bir, iki hafta önceden giden üreticilerimiz kaldýklarý sürede kiþisel masraflarý için de önemli denebilecek harcamalar yapýyor." Vekaleten kesimde, üreticinin de vekalet veren vatandaþýn da maðdur olmamasý için sýký önlemler alýnmasý gerektiðini vurgulayan Bayraktar, "Vekaleten kurban kesmeyi taahhüt eden bu kuruluþlarýn, bu dönemde ne kadar hayvaný nereden aldýðýnýn, hangi þartlarda ve nerelerde ne kadar kurbanlýk kestiðinin, vekaleti veren kurban sahibinin vekaletinin yerine getirilip getirilmediðinin yetkili kurumlar tarafýndan sýký bir þekilde kontrol edilmesi, hem hayýr iþlemeyi düþünen vatandaþlarýmýzýn hem de üreticilerimizin maðdur olmasýný önleyecektir" dedi. Bakan Güler: Yöneticilerin ifadesine baþvurulacak Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi akademik yýlý açýlýþ törenini çýkýþýnda gazetecilere açýklamalarda bulunan Bakan Güler, taraftar gruplarýna yönelik operasyonda gözaltýna alýnanlarýn sayýsýnýn 72'ye yükseldiðini, 96 kiþi hakkýnda ise yakalama kararýnýn olduðunu belirtti. Taraftar gruplarýnýn, futbol kulüplerinden "menfaat" talep ettiklerini ifade eden Güler þunlarý söyledi: "Futbol kulüplerinin istediklerinin karþýlanmamasý durumunda kulübün spor müsabakalarýnda insanlarý kýþkýrtmakla, olay çýkartarak rakip takýmýn oyuncularýnýn taraftarlarýnýn güvenliklerinin tehlikeye atmakla tehdit ettikleri, yine bu þekilde spor kulüplerinin ceza almasýný saðlamakla ve kendilerini maddi zarara sokmakla tehdit ettiklerini örgütlü bir biçimde 6222 sayýlý konunda yer alan suçlarý iþledikleri, yaðma giriþiminde bulunduklarý, güvenlik kuvvetlerine karþý saldýrgan tutumda bulunduklarý, mal ve can emniyetini de tehlikeye soktuklarý idealarý sözkonusundur." Eylemler içerisinde silahla tehdit, silah bulundurmak, darp, yaralamak, bazý tesisleri basmak gibi eylemlerin sözkonusu olduðunu ifade eden Güler, "Ayrýca Cumhuriyet savcýlýðýn talimatýyla bazý eski ve yeni yöneticilerinde ifadesine baþvurulacaðý bilgisi bizde mevcuttur. Onlarla ilgili bir gözaltý iþlemi sözkonusu deðildir. Ýfadeleri alýnmak üzere savcýlýða getirilmesi talimatý verilmiþtir" dedi ve þöyle devam etti: "Bu operasyonun geçtiðimiz derbi maçýndan sonraki süreye rastlamasý iþin bir organize boyutuyla ilgili soruþturmanýn ayrý olarak yürütüldüðünü ama 6222 sayýlý konun ile yürütülmekte olan çalýþmanýn da ayrýca devam etmekte olduðunu ifade etmek isterim. Bir örgütlü olarak suç iþleyen taraftar gruplara yönelik önceden beri baþlatýlan terörle mücadele konunun da görevli Cumhuriyet savcýlýðýn nezaretinde yürütülen bir soruþturma, bir diðeri de derbi maçýnda sahaya giren veya diðer konuda ön görülen suçlarý iþleyen veya ihlallerde bulunanlarla ilgili tespitler ayrý ayrý yürütülmektedir." Fenerbahçe, Beþiktaþ, Galatasaray kulüplerin taraftar gruplarýna yönelik 16 eylemle ilgili idealarla sýnýrlý olduðunu kaydeden Güler, "Her birinde ayrý ayrý gruplarýn oluþtuðunu biliyoruz. Mesela bir kulüpte 4, bir kulüpte 3, bir diðer kulüpte de 1 taraftar grubu þeklinde tespit var. Yani bir taraftar grubu þeklinde deðil. Onlarýn içinde ayrý ayrý gruplarýn oluþtuðunu görüyoruz. Nihayetinde bu organize örgütlenme iddiasýdýr. Buna göre gerekli tespitler yapýlacaktýr" diye konuþtu. Güler, bir gazetecinin, "Yöneticilerden bazýlarýnýn ifadesi alýnacak mý, þüpheli olarak?" sorusuna, "Elbette bir kýsmý þüpheli olarak Cumhuriyet baþsavcýlýðý tarafýndan gözaltý iþlemi yapýlmadan ifadelerine baþvurulacak. Bunun gereði ve taktiri adli makamlara aittir. Adli makamlarýn verdiði talimatlarý yerine getirmekle yükümlüdür polisimiz" dedi. Tüketici kredileri milyar TL'ye yükseldi Tüketici kredileri Eylül haftasýnda 157 milyon TL artýþla 235 milyar 506 milyon TL düzeyine yükseldi. Konut kredilerinin 222 milyon TL artýþla 105 milyar 450 milyon TL'ye ulaþtýðý bir haftalýk dönemde, taþýt kredileri 15 milyon TL azalýþla 8 milyar 330 milyon TL oldu. Merkez Bankasý'nýn Haftalýk Para ve Banka Bülteni'ne göre 20 Eylül tarihleri arasýnda toplam tüketici kredileri 157 milyon TL artýþla 235 milyar 349 milyon TL'den 235 milyar 506 milyon TL'ye yükseldi. Bu kredilerin 224 milyar 596 milyon TL'si mevduat bankalarý, 1 milyar 471 milyon TL'si kalkýnma ve yatýrým bankalarý, 9 milyar 439 milyon TL'si ise katýlým bankalarý tarafýndan kullandýrýldý. Tüketici kredileri, 20 Eylül itibarýyla 28 Aralýk 2012'ye göre yüzde 21.5 oranýnda, 41 milyar 654 milyon TL tutarýnda artýþ gösterdi. Aylin öðretmen okulunu müsabakalara iddialý hazýrlýyor Osmancýk Daniþment Ortaokulu na atanan Beden Eðitimi Öðretmeni Aylin Esenkar bu yýl yapýlacak olan ortaokullar arasý spor müsabakalarýna oldukça iddialý hazýrlanýyor. Göreve baþlar baþlamaz okuldaki farkýný hissettiren Aylin öðretmen öðrencilerini müsabakalara hazýrlayarak okulda öðrenci ve öðretmen arasýnda bir sevgi yumaðý oluþmasýný saðladý. Ýki haftalýk kýsa bir süre içerisinde okuldaki futbol seçmelerine baþlayan Aylin öðretmene okuldaki öðretmen arkadaþlarý da destek veriyor. Aylin öðretmenin büyük bir heyecan ile þimdiden öðrencilerini futbol müsabakalarýna hazýrlamasý da ilçe halkýnýn ilgisini çekmekle birlikte takdirle karþýlanýyor. Daniþment'te evimde gibiyim diyen Aylin öðretmen "Okulda hiç yabancýlýk çekmedim. Öðretmen arkadaþlarým ve öðrencilerimle çabuk kaynaþtýk. Okul müdürümüz Sakin Karakaþ ve öðretmen arkadaþlarýmýz çalýþmalarýmýza yoðun destek veriyor. Ýlçede görev yapan tecrübeli beden eðitimi öðretmeni arkadaþlarým desteklerini esirgemiyorlar. Çok rahat bir ortamda çalýþýyorum. Biraz malzeme eksiðimiz var. Okul müdürümüzden söz aldýk eksiklerimizi en kýsa zamanda gidereceðiz. Daniþment Ortaokulu oldukça sosyal bir okul. Göreve baþladýðýmda çevremden hep anlattýlar. Daniþment in sosyal ve kültürel etkinliklerde iddialý 502 KESK üyesine dava Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, KESK'in geçen yýl mart ayýnda Kýzýlay'da yaptýðý ve iki gün süren olaylý eylemine iliþkin 502 kiþi hakkýnda dava açtý. KESK, "Öncelikle bu davanýn, AKP rejiminin gölgesinde bulunan ülkemizde demokrasinin, insan haklarýnýn rafa kalktýðýnýn önemli bir kanýtý olarak tarihe geçeceði bilinmelidir" açýklamasýnda bulundu. KESK tarafýndan yapýlan açýklamada, "Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Konfederasyonumuzun 28 Mart 2012 tarihinde Kýzýlay'da yaptýðý, iki gün süren ve polis saldýrýsý ile sonlanan eðitimde sistemini getiren yasaya karþý yapmýþ olduðu eyleme iliþkin aralarýnda Genel Baþkanýmýz ve Genel Sekreterimizin de bulunduðu 502 kiþi hakkýnda dava açtý" denildi. Öncelikle bu davanýn, AK Parti rejiminin gölgesinde bulunan Türkiye'nin demokrasinin, insan haklarýnýn rafa kalktýðýnýn önemli bir kanýtý olarak tarihe geçeceðinin bilinmesi gerektiði anlatýlan açýklamada, davada yargýlanmak istenenlerin bu ülkenin meþru demokratik haklarýný kullanan emekçileri, bu ülkenin eþit, parasýz, laik, bilimsel ve anadilinde eðitim hakký için mücadele edenleri olduðu belirtildi. Bu kiþilerin sadece kamu emekçilerinin deðil toplumun geniþ kesimlerini doðrudan ilgilendiren düzenlemelere karþý sorumluluklarýnýn gereðini yerine getirdikleri savunulan açýklamada, "Kamu emekçilerinin kitlesel basýn açýklamasý yapmasýnýn önünde hiçbir yasal engel olmamasýna raðmen Ankara Valiliði "olay çýkar' gibi son derece taraflý bir bakýþ açýsý ve "2911 Sayýlý Toplantý ve Gösteri Yürüyüþlerine Muhalefet Edileceði' gerekçesiyle eylemi yasaklamýþ, fakat barýþçýl bir þekilde, demokratik tepkilerini ifade etmek isteyenlerin tüm baský ve tehditlere raðmen kent meydanýnda toplanarak geleceðine sahip çýkma iradelerine engel olamamýþtý" denildi. olduðunu biliyor ve bu bilinçle çalýþmalarýmý sürdürüyorum. Okullarýn yeni açýldýðýný da göz önüne alýrsak öðrencilerimizin biraz antrenman eksikliði var. Onu da en kýsa zamanda gidereceðiz. Çalýþmalarýmýzý destekleyen okul müdürümüze, öðretmen arkadaþlarýma ve Osmancýk halkýna teþekkür ediyorum" dedi. SPOR SERVÝSÝ "Küresel ýsýnmadan insan sorumlu" BBC Türkçe'nin yansýttýðý habere göre, son 15 yýldýr küresel ýsýnmada gözlenen duraksamanýn uzun vadeli bir trendi yansýtamayacak kadar kýsa dönemli olduðu vurgulanýyor. Raporda, sera gazý salýmýnýn devam etmesinin daha fazla küresel ýsýnmaya ve iklim sisteminde çok yönlü deðiþime yol açacaðýna dikkat çekiliyor. Bu deðiþiklikleri sýnýrlamak için "tatmin edici ve sürekli bir þekilde sera gazý salýmýnýn azaltýlmasý" gerektiði vurgulanýyor.stokholm'de bir hafta boyunca devam eden yoðun tartýþmalarýn ardýndan, küresel ýsýnmaya dair kapsamlý fiziksel verileri içeren özet, bu konuda tedbir kararlarý alacak olan yetkililere sunuldu. IPCC raporu, 1950'lerden bu yana iklimde gözlenen deðiþikliklerin birçoðunun "görülmemiþ seviyede" olduðuna ve bu ýsý artýþýnýn yarýdan fazlasýnýn insan faaliyetlerinden kaynaklandýðýna dikkat çekiyor.son 30 yýlda dünya yüzeyindeki sýcaklýðýn giderek arttýðý ve 1850'den bu yana -hatta muhtemelen son 1400 yýlda- kaydedilenden daha yüksek olduðu belirtiliyor. Raporu hazýrlayan çalýþma grubunun eþ baþkaný Qin Dahe, "atmosfer ve okyanusta ýsýnma kaydedildiðini, kar ve buz miktarýnda azalma olduðunu, ortalama deniz seviyesinde yükselme gözlendiðini ve sera gazý yoðunlaþmasýnda artýþ olduðunu" kaydetti. IPCC'nin önümüzdeki 12 ayda yayýmlanacak olan 36 sayfalýk raporunun ilk bölümü, küresel ýsýnmanýn gerçekleþme þekli ve nedenleri konusunda en kapsamlý bilgileri içeriyor. Rapor, 1998'den bu yana ýsý artýþýnda kaydedilen duraksama için "Kýsa dönemlere ait kayýtlarda baþlama ve bitiþ tarihi büyük hassasiyete neden olur ve genel olarak uzun dönemli iklim eðilimlerini yansýtmaz" ifadesini kullandý. Ancak raporda, 2007'de ifade edilen 2,0-4,5 derecelik ýsý artýþý seviyesi 1,5-4,5 seviyesine çekildi.küresel ýsýnmaya karþý uygulanacak önlemleri belirleyecek kurumlar için hazýrlanan özet raporda bilim insanlarý, deniz seviyesinde görülecek yükselmenin son 40 yýlda kaydedilenden daha fazla olacaðýna dikkat çekiyor.

11 SPOR 11 Özbað: Baharý, kýþa döndürmeyelim Çorumspor, Kastamonu'yu bekliyor Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta bu yýl ligde tutunma mücadelesi veren Çorumspor yarýn ilk hafta karþýlaþmasýna futbolcularýnýn lisansýný yetiþtiremediði için çýkamayan ancak dün son anda 14 futbolcusuna lisan çýkaran Kastamonuspor'u Nazmi Avluca Sahasý'nda konuk edecek.nazmi Avluca Sahasý'da yarýn saat 16.00'da baþlayacak olan Çorumspor-Kastamonuspor karþýlaþmasýný Trabzon bölgesi hakemi Bora Konuksever yönetecek. Karþýlaþma öncesinde Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediðini sahaya mutlak kazanmak için çýkacaklarýný söyledi.teknik adamýn Çorumspor'u Kastamonuspor karþýlaþmasýna þu onbir ile çýkarmasý bekleniliyor: Ali, Osman Seçgin, Bilal, Harun, Avne, Hüseyin, Abdullah, Veli, Uður, Arif, Gökhan. ADNAN YALÇIN Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, yarýn deplasmanda karþýlaþacaklarý Batman Petrolspor maçý için "Yakaladýðýmýz olumlu hava çok güzel ancak bahar havasýný kýþ havasýna döndürmemiz lazým" yorumunda bulunarak þu deðerlendirmeyi yaptý. Özbað "Önceliðimiz olan lig karþýlaþmasýna geri döndük. Hafta arasýnda oynadýðýmýz kupa maçýnýn havasýndan çýkmamýz lazým övgüler methiyeler çok güzel ancak artýk ayaklarýmýz yere basmalý. Bahar havasýný kýþa döndürmemiz lazým. Bu yönde toplantýlarýmýzý yaptýk maç saatine kadarda futbolcularýmýzýn rehavet havasýndan çýkmasýný saðlayacaðýz. Batman Petrolspor karþýlaþmasý ve içerde üst üste oynayacaðýmýz 2 maçý birlikte deðerlendiriyoruz. Bu 3 karþýlaþmadan en az 7 puanla çýkmayý hedefliyoruz. Ýyi futbol ve puan istikrarýmýzý devam ettirip bu hedefimize ulaþmak için çalýþmalarýmýzý yaptýk. Bu karþýlaþmada sadece Oðuzhan Saraçoðlu sakatlýðý nedeniyle oynamayacak. Ýmam'ýn durumu maç saatinde belli olacak. Bu iki futbolcumuzun dýþýnda eksiðimiz yok. Ýnanýyorum ki iyi havamýzý devam ettirip Batman deplasmanýnda 3 puanla döneceðiz. Ancak kazanamazsak, kaybetmemeliyiz diye düþünüyorum. Ligde Batman maçýndan sonra evimizde üst üste iki karþýlaþmada Sakaryaspor ve Elibol Sandýklýspor maçlarýnda istediðimiz sonuçlarý aldýðýmýz takdirde zirveye tutunma adýna önemli bir adým atmýþ oluruz. Onun içinde Batman maçýný kesinlikle kaybetmemiz gerekiyor. Taktiksel olarak hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Orta alaný kalabalýk tutarak kontrataklarla rakip kalede goller bulmayý amaçlýyoruz. Savunmada istediðimiz düzeye geliyoruz orta sahada pas trafiðini kurmamýz halinde istediðimiz alarak Çorum'a döneceðimize inanýyorum" þeklinde konuþtu. ADNAN YALÇIN "Taraftar desteðiyle Çorum'u devireceðiz" Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyespor'un yarýn deplasmanda Batman 16 Mayýs Stadý'nda Batman Petrolspor ile oynayacaðý karþýlaþmayý Sivas bölgesi hakemlerinden Yakup Bakýr yönetecek.batman 16 Mayýs Stadý'nda saat 15.00'te baþlayacak maçta Bakýr'ýn yardýmcýlýklarýný ise Yozgat bölgesinden Hicabi Pür ile Sivas bölgesinden Ali Murat Kaya yapacak. Sivas bölgesinden Gökmen Karataþ ise karþýlaþmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.sivas bölgesi Ulusal Hakemi Yusuf Bakýr,Çorum Belediyespor'un geçtiðimiz sezon evinde 0-1 yenildiði Yimpaþ Yozgatspor karþýlaþmasýnda düdük çalmýþtý. 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 4. hafta Batman Petrolspor'un tecrübeli golcüsü Burçað, Pazar günü Çorum Belediyespor maçýnda taraftarýn desteðini beklediklerini söyledi. Kupaya veda ettiklerini ve artýk lige dönüþ yaptýklarýný belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin tecrübeli golcüsü Burçað; "Çorum Belediyespor maçý önemli. Takýmýmýz Boluspor ile 120 dakika mücadele ettik. Üç gün arayla iki maç yaptýk. Her þeyi unuttuk. Pazar günü Çorum Belediyespor maçýný düþünüyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Kritik bir sýnav bizi bekliyor. Taraftarýmýza da büyük bir görev düþüyor. Taraftarýmýz tribünde sahada da takým arkadaþlarýmýzla birlikte herkes görevini yapacak. Çorum Belediyespor'un gücünün farkýndayýz. Ligin en iyi takýmý olduðumuzu bu maçta göstermeyi hedefliyoruz" diye konuþtu. Öte yandan geçen hafta Sakarya maçýnda attýðý iki golle dikkat çeken Burçað, Çorum karþýsýnda da fileleri havalandýracaðýný söyledi. SPOR SERVÝSÝ Batman Petrolspor hakemi Yakup Bakýr maçlarýný yönetecek hakemler þöyle: 29 EYLÜL PAZAR: Batman Petrolspor- Çorum Belediyespor: Yakup Bakýr Hacettepe-Ünyespor: Mehmet Karanlýk Balçova Belediyespor-Elibol Sandýklýspor: Erkan Yurtsever Sakaryaspor-Manavgat Evrensekispor: Bilal Kunt Sancaktepe Belediyespor-Bursa Nilüferspor: Murat Erdoðan Orhangazispor-Maltepespor: Ahmet Eþref Sarý Erzurum Büyükþehir Belediyespor-68 Yeni Aksarayspor: Sezer Yalçýn Darýca Gençlerbirliði-Elazýð Belediyespor: Cihan Ataþ Çýksalýnspor-Düzyurtspor: Ýlker Güneþ SPOR SERVÝSÝ Güneþ: Taraftarýmýzý Kýlýçcýoðlu'na bekliyoruz Bölgesel Amatör Lig 6. Grup mücadelesine ilk hafta da aldýðý maðlubiyet ile baþlayan Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ, yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda aðýrlayacaklarý Kastamonuspor'u yenmek için sahaya çýkacaklarýný söyledi. Güneþ maç öncesi yaptýðý açýklamasýnda þunlarý söyledi. " Lisans sorunu nedeniyle ilk hafta karþýlaþmasýna çýkamayan Kastamonuspor'un durumu bizi ilgilendirmiyor. Biz rakibimiz Çorum'a gelecek ve tam kadro gelecek þekilde hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Dediðim gibi rakibimizin nasýl bir kadro ile çýkacaðý veya çýkmayacaðý bizi ilgilendirmiyor. Hafta içinde tüm hazýrlýklarýmýzý kazanmak üzerine yaptýk. Sakatlýklarýmýz Osman Boran, Orhan ve Batuhanla birlikte hazýr olmayan yeni transferlerin bu maçta sahaya süremeyecek olmamýza raðmen onlarýn yerlerine bu maçta sahaya çýkacak tüm oyuncularýma güveniyorum. Bizde as ve yedek ayrýmý yok. Sakatlarýn yerine oynayacak herkese güveniyorum. Futbolcularým beni bu maçta mahcup etmeyecek ve alacaklarý galibiyet ile Ýskilip Belediyespor maçýný da unutturacaðýz. Ben Ýskilip maçýnda bizi yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýza seslenmek istiyorum nasýl o karþýlaþmada bizi destekledilerse bu maçta da bizi Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda bizi yalnýz býrakmasýnlar " þeklinde konuþarak açýklamalarýný tamamladý. ADNAN YALÇIN Armutçu: Kazanmak için sahaya çýkacaðýz Bölgesel Amatör Lig maçýnda yarýn deplasmanda Tosya Belediyespor ile karþýlaþacak olan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu karþýlaþma öncesi verdiði demecinde kendileri için önce dostluk ve centilmenliðin geldiðinin altýný çizerek sahaya centilmence mücadele etmeye ve kazanmaya çýkacaklarýný söyledi.armutçu, geçtiðimiz sezon yaþanan olaylarý unuttuklarýný bu karþýlaþmayý centilmence bir mücadele vererek kazanmak istediklerini söylerken, kadro eksiklerinin kendilerini sýkýntýya soktuðunu sözlerine eklemekten kendini alamadý. Teknik adam, Tosya karþýlaþmasý öncesinde sakatlýklarý süren Yunus Emre, Eray, Cem'i kadroya almayacaðýný bunlara ek olarak kýrmýzý kart cezalýsý Salih'inde bu maçta oynamayacaðýný belirterek, Çorumspor maçýnda sakatlanan Turgay'ý da riske atmak istemediðini söyledi. Armutçu, bu eksiklere ek olarak ablasýnýn düðününe gidecek olan Osman Gýdýk'ýn da ulaþým sorunu nedeniyle maça yetiþememe durumu olduðunu da iletti. Tosya karþýlaþmasýna taraftar götürmeyeceklerinin altýný çizen Armutçu, "Yarýn dostluðun ve centilmenliðin daha fazla konuþulacaðý bir karþýlaþma sonunda kazanmak istiyoruz. Bizim açýmýzdan oldukça önemli bir karþýlaþmada tüm eksiklerimize raðmen sahaya kazanmak için çýkacaðýz" dedi. ADNAN YALÇIN HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'dehafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde: Ýskilip Tosya'dan karlý dönmek istiyor Lige Çorumspor galibiyeti ile 3 puanla giriþ yapan Ýskilip Belediyespor yarýn Tosya Belediyespor deplasmanýndan puanla dönmek istiyor. Tosya Ýlçe Sahasý'nda yarýn saat 16.00'da baþlayacak olan Tosya Belediyespor-Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasýný Ýstanbul bölgesi hakemi Abdullah Buðra Taþkýnsoy yönetecek.ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu bu karþýlaþmaya tüm eksiklerine raðmen kazanmak için gideceklerini belirterek Tosya Belediyespor'a da baþarýlar diledi. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu'nun Tosya Belediyespor karþýlaþmasýna þu muhtemel 11 ile çýkmasý bekleniliyor: Mertcan, Enes, Emrecan, Burakhan, Engin, Ali, Hüseyin(Sefa), Muhammed Thione, Mustafa Veran, Ýlker(Osman Gýdýk), Mustafa Uçar. ADNAN YALÇIN

12 Cafer Aydýn'a 2 maç ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun(PFDK) tarih ve 16 sayýlý toplantýsýnda almýþ olduðu kararlara göre Orhangazispor Kulübü teknik sorumlusu Cafer Aydýn'ýn, Bursa Nilüferspor A.Þ. - Orhangazispor Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasýnda, ihraç öncesi ve ihraç sonrasý müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle 2 Resmi maçtan men ve TL para cezasý verildi. Çorumspor Yönetiminden, Belediyespor Yönetimine cevap! Önceki gün yerel gazetelerde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn BAL Ligi karþýlaþmalarý için Çorumspor'a verilip verilmeyeceðinin konu edildiði Belediyespor Yönetiminin yazýlý basýn açýklamasýna Çorumspor Yönetimi'nden cevap gecikmedi. Çorumspor Yönetimi dün yaptýðý yazýlý basýn açýklamasý ile Belediyespor yönetimine þu ifadelerle cevap verdi. Çorumspor Yönetiminin yazýlý basýn açýklamasý: "Kamoyunun bilgisine;bilindiði üzere Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu 10 yýllýðýna Çorumspor'a tahsis edilmiþtir. Bu süreninde tarihinde sona ermesi gerekirken, Çorumspor kulüp baþkaný aranarak, stadýn bakýma alýnmasý gerektiði ve hem Belediyespor'un ve Çorumspor'un bu sahada maçlarýný oynayacaðý söylenmiþtir. Bunun üzerine kulüp baþkanýmýz Rumi Ispanak, Gençlik Hizmetleri Ýl Müdürlüðü'ne baþvurarak sözleþmemizin bitimine 4 aya gibi bir zaman kala stadýn bakým ve onarýmýnýn yapýlabilmesi için sözleþmeyi feshetmiþtir. Buna karþýn Çorumspor'un maçlarýný Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda oynamasýnda ve soyunma odalarýnýn hafta içi Çorumspor'da kalmasýnda herhangi bir sakýnca olmayacaðý tarafýmýza taahüt edilmiþtir. Buna karþýlýkta Çorumspor kulübü Çorum futbolunun daha ilerilere gidebilmesi için iyi niyetli olarak sözleþmeyi feshetmiþtir. Stadyum Belediyespor'a kiralandýktan sonra bizler Çorumspor kulübü olarak Dr Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda sezon açýlýþý için program düzenledik ve bu doðrultuda kamuoyunun bildiði üzere etkinliðimizi stadyumda yapmak ve Çarþambaspor ile oynayacaðýmýz açýlýþ maçýyla taraftarýmýzla bütünleþmek ve yapmýþ olduðumuz transferlerimizi seyircilerimizle buluþturmak istedik.fakat bizlere programa 2 gün kala stadyumda maç yapamayacaðýmýz ve çim sahanýn bakýma alýnacaðý tarafýmýza söylendi ve bizde iyi niyetli olarak,etkinliðimizin bir bölümünü stadyumda ve Çarþambaspor ile yapacaðýmýz maçý Nazmi Avluca Sahasý'na almak zorunda kaldýk. Daha sonra Belediyespor futbol takýmý bakýma aldýk dedikleri sahada hafta baþýndan itibaren Dr Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nun yeþil zemininde antrenman ve maç yapmýþlardýr. BU NE PERHÝS BU NE LA- HANA Biz ilk hafta Ýskilip Belediyespor ile deplasmanda oynadýk ve bu güne kadar Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'na soyunmak dýþýnda hiçbir zaman girmemiþ bulunmaktayýz.çorumspor'un stadyumla ilgili sýkýntý yaþamamasý için Belediyespor Kulüp Baþkanlýðý'na dilekçe ile baþvuru yaptýk. Hafta arasý Baþkanýmýz Rumi Ispanak aranarak Belediyespor ile Çorumspor arasýnda stadyum sözleþmesi imzalamak için Belediyespor yetkilileri ile karþýlýklý sözleþme imzalandý. Ne olduysa bundan sonra baþladý, aynen açýlýþýmýzda olduðu gibi hafta sonunda oynayacaðýmýz Kastamonuspor maçý öncesi de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn tekrar bakýma alýndýðý baþkanýmýz Rumi Ispanak'ý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül telefonla arayarak bildirdi ve baþkan Gül, stadyumun bakýma alýndýðýný Kastamonu maçýnýn Nazmi Avluca Sahasý'nda oynamamýzý istedi. Baþkanýmýz Rumi Ispanak bunun teknik ve güvenlik olarak mümkün olmadýðýný ve Kastamonuspor'un bir hafta önce maça çýkmadýðýný bu hafta da sahaya çýkmama ihtimalinin yüksek olduðunu ve sezon açýlýþýný saha bakýmda bahanesiyle sezon açýlýþýný bize yaptýrýlmadýðýný ve hafta içinde Belediyespor'un kullandýðýný tüm kamuoyu biliyor dediðini, Belediyespor baþkaný Zeki Gül ile paylaþtý ve bizim Kastamonuspor'un maça gelmesi durumunda maçýmýzý Dr Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda oynayacaðýmýzý Baþkan Zeki Gül'e bildirmiþ bulunmaktayýz. Kamuoyunun da bildiði üzere, Çorumspor 2. Lig'de oynarken Belediyespor Bal Lig'inde Dr Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nu hiç bir zorlukla karþýlaþmadan Cumartesi günü maçýný oynarken, Pazar Çorumspor maçýný oynadý. Geçmiþe bakýldýðýnda ne demek istedigimizi kamuoyunun takdirine býrakýyoruz" denildi. Belediyespor Batman'a 3 puan için gitti Spor Toto 3. Lig 2 Grup'ta 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren Çorum Belediyespor, 5. Hafta karþýlaþmasýnda yarýn deplasmanda Batman Petrolspor ile karþýlaþacak. Ligde geride kalan 4 haftada 7 puan toplayan Çorum Belediyespor ligdeki ikinci deplasmanýnda mutlak 3 puan parolasý ile sahaya çýkacak. Hafta içinde Gaziantepspor ile oynadýðý Ziraat Türkiye Kupasý karþýlaþmasýnda oynadýðý futbolla büyük beðeni toplayan Çorum Belediyespor'da sakat Oðuzhan Saraçoðlu forma giyemeyecek. Sakatlýklarý süren Ýmam ve Akif'in tedavileri devam ederken, baþka sakat ve cezalý oyuncu bulunmuyor. Ligde 4 maçta topladý 6 puanla 9. Sýrada yer alan Batman Petrolspor ise geçtiðimiz hafta Sakaryaspor önünde aldýðý galibiyetin verdiði moralle Belediyespor önüne evinde 2 galibiyetini alarak zirve yarýþýný sürdürmek isteyecek. Yarýn Batman 16 Mayýs Stadý'nda saat 15.00'te oynanacak olan Batman Petrolspor-Çorum Belediyespor maçýný Sivas bölgesi hakemlerinden Yakup Bakýr Yönetecek. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað'ýn Batman Petrolspor karþýsýna þu isimleri sürmesi bekleniliyor: Çaðrý, Eray, Osman Bodur(Ýmam) Nedim, Yakup, Okan(Oðuzhan Yalçýn), Furkan, Murathan, Mehmet, Kývanç ve Buðra. ADNAN YALÇIN

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 GÜZ 2013 ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 GÜZ 2013 ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI (27-29 Eylül 2013, ÇORUM) ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı