MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında yer alan Makine Mühendisliği Uygulaması I ve Makine Mühendisliği Uygulaması II derslerinin bölümümüzün eğitim amaçlarını gerçekleştirebilecek ve prgram çıktılarını elde edebilecek şekilde etkin larak uygulanması için yöntem luşturmaktır. 2. Kavramlar 2.1.Tasarım Tasarım, istenilen gereksinimleri karşılayacak bir sistem, bileşen veya sürecin rtaya çıkarılması sürecidir. Tasarım sürecinde eldeki kaynaklar belirli kısıtlara rağmen en ptimal biçimde, belirlenmiş tasarım amaçlarını karşılayan çıktılara dönüştürülür. Mühendislik Tasarımı sürecinde matematik, temel bilimler ve mühendislik bilimleri alanında kazanılmış bilgiler eş zamanlı ve eş amaçlı larak kullanılır. Tasarım sürecinde nihai tasarımın elde edilmesi için karar alma işlemlerinin bir çk kez tekrarlanması gerekebilir. Tasarım sürecinin temel aşamaları: tasarım planlama, kaynak araştırması, kavram (knsept) geliştirme, yapılabilirlik değerlendirmesi, sentez (ön tasarım, detaylı tasarım), analiz, prttip geliştirme/pilt tesis/deneme üretimi, dğrulama ve geçerli kılma testleridir. 2.2.Prje Tabanlı Öğretim Tasarım, mühendisliği diğer mesleklerden ayırt eden en önemli fnksiyndur. Mühendislik prgramlarının amacı genel larak ssyal gereksinimleri karşılayan etkin tasarımlar yapan mühendisleri mezun etmek şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım dğrultusunda, mühendis yetiştiren prgramların tasarım pedagjisi knusuna özel önem atfetmesi, bu kapsamda prje tabanlı öğretime gereken önemi vermesi inkar edilemez bir gerçektir. Bu nedenle, dünyanın her yerindeki mühendislik prgramlarında bitirme prjesi dersi bulunmakta, bu ders, mühendislik müfredatının en önemli dersi larak kabul edilmektedir.. Prje Tabanlı Öğretim, öğrencinin aktif katılımını güdüleyen, yaratıcılığını ön plana çıkaran, planlama, değerlendirme, karar verme ve uygulama yeteneklerini geliştiren, değişik alanlarda elde edilen bilgilerin eş amaçlı larak tümleşik yapıda kullanılmasını sağlayan, farklı araç, kaynak ve teknikleri kullanmasını destekleyen, teknik bilgi ve beceri dışındaki ssyal becerilerini de kullanmasın ve geliştirmesini destekleyen bir eğitim yöntemidir Makine Mühendisliği Uygulamalarının Amacı Öğrencilere pratiğe uygulanabilir bir tasarım prblemi üzerinde çalışma fırsatı tanıyarak prje planlama, knsept luşturma, yaratıcı düşünme, tasarım yapma, prttip üretimi, dğrulama ve geçerli kılma test prgramı luşturma ve uygulama, takım çalışması yapma, tplantı yapma, sözlü ve yazılı iletişim sağlama, prfesynel yazılımları kullanma, teknik rapr yazma, sözlü ve pster sunum yapma knularında bilgi ve deneyim kazandırmaktır Makine Mühendisliği Uygulaması Derslerinin S.Ü. Makina Mühendisliği Prgram Çıktıları ile Etkileşimi S.Ü. Makine Mühendisliği Bölümü için belirlenmiş Prgram Çıktıları ndan MMU 2 dersi ile gerçekleştirilebilecekler aşağıda altı çizilmiş larak verilmiştir: Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği prgramından mezun lan öğrencilerin aşağıdaki özelliklere sahip lması beklenilir: 1

2 Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 I. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilimleri alanlarında yeterli bilgi temeline, mesleki uygulamalarla ilgili terik ve uygulamalı bilgilerini mühendislik prblemlerini mdellemek ve çözmek üzere entegre larak kullanabilme becerisine sahip, II. Karmaşık yapıdaki makine mühendisliği prblemlerini tespit etme, tanımlama, frmüle etme ve çözme ve bu amaçlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan analitik yöntemleri ve mdelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahip, III. İstenilen gereksinimleri karşılayabilecek yeni veya geliştirilmiş sistem/ süreç /cihaz / ürünü, amaçlanan kullanımla ilgili teknik/eknmik/ssyal kısıtları veya tasarım girdilerini göz önüne alarak tasarlama ve tasarım sürecinde ihtiyaç duyulabilecek mdern tasarım tekniklerini/araçlarını/cihazlarını kullanma becerisi kazanmış, IV. Mühendislik prblemlerinin çözümü için gerekli lan mdern teknik ve araçlar ile bilişim teknljilerini etkin biçimde kullanma becerisine sahip, V. Mühendislik prblemlerinin incelenmesi ve çözümü için gerekli labilecek deney ve ölçüm sistemlerini tasarlama, kullanma, veri tplama, snuçları analiz etme ve yrumlama becerisine sahip, VI. Tasarımda ve mühendislik prblemlerinin çözümünde çk disiplinli faaliyetlerin gerekliliğinin bilincinde lan, mühendislik prblemlerini çözmek için bireysel çalışma ve aynı disiplindeki veya farklı disiplinlerdeki kişilerden luşan ekipler içinde çalışma alışkanlığı ve yeteneği kazanmış, VII. Mühendislik uygulamaları için Türkçe ve İngilizce dillerde etkin sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerilerine sahip, VIII. Kişisel gelişimine önem veren, yaşam byu öğrenmenin gerekliliğini kavramış, yeni bilgilere erişebilme, bilim ve teknljideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip, IX. Mesleki srumlulukları ile etik srumluluklarının bilincinde lan, mesleki uygulamaların etik byutunu sağlıklı larak algılayıp muhakeme edebilen, X. Prje yönetimi, risk yönetimi, kalite yönetimi, stratejik yönetim ve değişim yönetimi gibi mesleki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi, XI. Mesleki uygulamaların ülke ve dünya ölçeğinde eknmik, hukuksal ve ssyal alanda luşturacağı etkileri kestirebilen, iş sağlığı ve güvenliği, dğal çevrenin krunması ve güvenliği, ürün srumluluğu, ürün güvenliği ve güvenilirliği, enerji verimliliği vb. kavramlar ile çağın srunları hakkında bilgi sahibi. 2.5.Makine Mühendisliği Uygulaması Derslerinden Beklenilen Çıktılar Öğrenciler bir takım halinde çalışarak pratiğe uygulanabilir bir tasarım prblemini çözümleme ve prttip üretimi yapma, yapılan tasarımı değerlendirme ve sunma knusunda deneyim kazanacaktır. Bu deneyim, belirlenmiş bir bütçe sınırına uyularak gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, makine mühendisliği eğitimi süresince almış ldukları derslerde elde ettikleri bilgi ve yetenekleri yenilikçi ve iddialı bir tasarım prblemini çözmek üzere kullanma imkanına sahip lacaktır. MMU 2 Prjesi, öğretim elemanlarından luşan, içinde sanayiden gelen katılımcıların da bulunabileceği bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Öğrenciler, yaptıkları prjenin sanayiden gelen katılımcıların da bulunabileceği bir jüri tarafından değerlendirileceğini göz önüne alarak çalışacaklardır. 3. Uygulama 3.1. Prje Knuları MMU I ve MMU II prje knuları aşağıda belirtilen dört farklı prgramın her hangi birinden seçilebilir. 2

3 Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 Endüstri Ortaklığı Prgramı: Endüstriden sağlanan bağışlarla finanse edilecek, destek sağlayan endüstri kuruluşlarının ihtiyacı lan tasarım prblemlerini çözümlemek amacıyla yürütülecek tasarım prjelerini içermektedir. Bu prjeler için uygun lduğunda TÜBİTAK, TTGV, SAN-TEZ, Kalkınma Ajansı vb. kuruluşlardan destek alınabilecektir. Öğrenciler, bu prgram kapsamında yaptıkları çalışmanın, içinde sanayiden gelen katılımcıların da bulunduğu bir jüri tarafından değerlendirileceğini göz önüne alarak çalışır. Araştırma Ortaklığı Prgramı: KOSGEB, TEKNOGİRİŞİM, TÜBİTAK 2209 vb. Ar-Ge destek prgramlarından destek alarak yürütülecek, prje yürütücüsü öğrenciler lan tasarım prjelerini içerir. Bu prgram kapsamında yürütülecek prjeler için finansal destek alınması knusundaki srumluluk ilgili öğrencilere aittir. Tasarım Yarışmaları Prgramı: Resmi veya özel sektör kuruluşları ile meslek kuruluşları veya öğrenci rganizasynları tarafından düzenlenen yarışmalara katılmak üzere öğrenciler tarafından yürütülecek tasarım prjelerini içerir. Bu prjelerin finansmanı ilgili yarışma prgramı tarafından veya öğrenci rganizasynları tarafından veya bizzat öğrenciler tarafından karşılanır. Yenilikçi Prjeler Prgramı: Öğretim elemanları tarafından ilan edilen veya öğrenciler tarafından üretilen yenilikçi ve iddialı prje knularını gerçekleştirmek üzere yürütülecek tasarım prjelerini içerir. Bu kapsamdaki prjeler için gerekli labilecek finansman bizzat öğrenciler tarafından karşılanır. Prje Knuları aşağıdakilerden her hangi biri labilir: Yeni test cihazı/düzeneği/sistemi Yeni ürün Aksesuar ürün (Örnek: Otmbil tmatik park sistemi) Geliştirilmiş ürün Yeni süreç Geliştirilmiş süreç Prje knuları, mümkün lan ölçüde endüstrinin ihtiyaçları dğrultusunda belirlenir. Prje knularını Bölüm Başkanlığı, Ana Bilim Dalı Başkanlıkları ve öğretim elemanları üretim ve hizmet sektörü kuruluşları ile kurduğu ikili ilişkiler kapsamında belirler. Prje knularının sanayinin ihtiyaçları dğrultusunda belirlenmesi için: Sanayide atölye veya rganizasyn stajı yapan öğrenciler, staj işvereninin Prje Knusu Bilgi Frmu MM-FR-14 dldurarak bölüme göndermesini sağlar, Her Ana Bilim Dalı Başkanlığı bünyesindeki öğretim elemanlarının her yıl en az 10 üretim/hizmet sektörü kuruluşunu ziyaret etmesini sağlar. MMU I prjesi öğrencilerin tasarım prjesi yürütme knusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmasını amaçlar. Bu nedenle, MMU I prjesinde öğrencilerin prje yürütme knusunda kazandığı deneyim, rtaya knulan tasarımın kalitesinden daha önceliklidir. Bu tespit dğrultusunda, MMU I prjesi knusunun MMU II prjesi knusuna göre daha klay ve/veya basit lması beklenilir. MMU II prjesinde ise öğrencilerin almış lduğu derslerde elde ettiği bilgileri kullanarak verilen kısıtlar altında belirlenmiş tasarım amaçlarını karşılayan yeni bir tasarım rtaya çıkarması beklenilir. Bu nedenle MMU II prje knusunun MMU I prjesine göre daha karmaşık ve daha uğraştırıcı lması beklenilir. Prje kapsamında tasarlanacak cihaz/düzenek/sistem/ürün/sürecin prttipinin/pilt tesisinin üretilmesi Makine Mühendisliği Prgram Çıktılarının gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle, öğretim elemanlarının MMU II prje çalışmaları kapsamında prttip/pilt tesis üretimi ve dğrulama ve geçerli kılma testlerinin uygulanması çalışmalarına yer vermesi beklenilir. 3

4 Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 Verilecek MMU I ve MMU II prjeleri kesinlikle tasarım faaliyetlerini içermelidir. (İçinde tasarım faaliyeti lmayan, hazır bir deney setinden elde edilen snuçların işlenip yrumlanması, bir knuda literatür araştırması yapılması, iki ürünün mukayesesi vb. prjeler MÜDEK akreditasyn kriterlerini karşılamamaktadır. ) Buna ilave larak MMU II prjelerinde aşağıdaki ilkelere uyulur: Prfesynel yazılımların (Autdesk Inventr, ANSYS, Prengineer, MasterCAm, Adams, Cimatrn, Fluent, NASTRAN, CATIA, Autdesk Mldflw vb.) kullanılmasına özen gösterilir, Örnek : Türbin ve pmpa tasarımı (ANSYS ve Fluent kullanarak) Yrulma Test Cihazı Tasarımı (ANSYS, NASTRAN, CATIA, Unigraphics vb. kullanarak) Rüzgar Tüneli Tasarımı ve Prttip Üretimi (ANSYS ve Fluent kullanarak) 3 Eksenli Endüstriyel Rbt Tasarımı (ANSYS ve MATLAB Simulink kullanarak) Tasarlanan ürünün mdel veya prttipinin, tasarlanan sürecin pilt tesisinin imal edilmesine özen gösterilir, Örnek: Quadrcpter Tasarımı Ve Prttip Üretimi Bzuk Para Sayma Makinası Tasarımı ve Prttip Üretimi Hvercraft Tasarımı ve Prttip Üretimi PLC Kntrllü Rbt Tasarımı ve Prttip Üretimi İnsansız Sualtı Aracı Tasarımı ve Prttip Üretimi Bilgisayar Destekli Kalite Kntrl Sistemi Tasarımı ve Prttip Üretimi Savurma döküm süreci tasarımı ve deneme üretimi Prfesynel yazılım kullanılmayan veya prttip üretim çalışması yer almayan MMU 2 prje knularının rutinin ötesinde lması, yani tasarım için öngörülen bazı kısıtlar veya hedefler içerecek özellikte lması beklenilir. Prje çalışmaları kapsamında prfesynel yazılımlarla tasarım çalışmaları yer almıyr ise ya da tasarlanan ürün veya sistemin prttip üretimi yapılmayacak ise Hidrlik Pres Tasarımı, Mbil Hidrlik Vinç Tasarımı, Santrifüj Pmpa Tasarımı, Sıhhi Tesisat Sistemi Tasarımı gibi prjeler MMU II prjesi larak verilememesi beklenilir. Bu tür prjeler ya ilgili derste uygulama prjesi larak veya MMU1 prjesi larak verilebilir. 6 katlı bir binanın sıhhi tesisat prjesi veya hidrlik pres prjesi öğrencinin ilgili derste öğrendiği bilgilerle yapabileceği prjelerdir. Oysa MMU II prjesi öğrencinin almış lduğu tüm derslerden edindiği bilgi ve deneyimi bir ana tasarım deneyiminde dönüştürmesini hedeflemektedir. Bu nedenle prje isiminde prjenin knsepti veya kısıtlarını ifade eden ayırt edici bir unsur lması gereklidir. Bu kapsamda verilebilecek prjelere örnekler: Titreşim Etkili Hidrlik Pres Tasarımı, Mbil Hidrlik Vinçler İçin Mment (Devrilme Önleme) Kntrl Sistemi Geliştirilmesi, Düşük Ağırlıklı Mbil Hidrlik Vinç Tasarımı, Kmpakt Mbil Hidrlik Vinç Tasarımı, Su Tasarrufuna Yönelik Sıhhi Tesisat Prjesi, Bir Kapalı Spr Salnunun Sıhhi Tesisat Prjesi, 4

5 Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 Yeşil Bina Tasarımı, Seyyar Klima Ünitesi Tasarımı Güneş Enerjisi Destekli Hibrit Kalrifer Tesisatı Prjesi, Yüksek Seviyeli Prgramlama Dili Kullanarak Havalandırma /Klima Tesisi Prjelendirme (Örnek uygulama yapılmalı) Yüksek Seviyeli Prgramlama Dili Kullanarak Isı Yalıtımı Prjelendirmesi (Örnek uygulama yapılmalı) Yenilenebilir Enerji nin Kullanıldığı Sistem/Mekanların Tasarımı (Örnek uygulama yapılmalı) 3.2. Prje Knularının İlan Edilmesi ve Seçilmesi Güz yarıyılı başlamadan önce Bölüm Başkanlığı öğretim elemanı başına düşecek tahmini prje öğrencisi sayısını ilan ederek öğretim elemanlarından Makine Mühendisliği Uygulaması I dersinde vereceği prje knularını ister. Güz ve bahar yarıyılı başlamadan önce Bölüm Başkanlığı öğretim elemanı başına düşecek tahmini prje öğrencisi sayısını ilan ederek öğretim elemanlarından Makine Mühendisliği Uygulaması II dersinde vereceği prje knularını ister. Öğretim elemanlarının MMU Prje Knusu Bildirim Frmu MM-FR-13 ile bildirdiği prje knuları, Prje Krdinatörü ve ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlıklarınca gözden geçirilir. Gözden geçirme snucuna göre Bölüm Başkanlığı ilgili öğretim elemanından belirlediği prje knularını red eder veya revizyn isteyebilir. Prje Krdinatörü ve Ana Bilim Dalı Başkanlığınca naylanan MMU I-II Prje Knuları Bölüm Başkanlığınca tpluca ilan edilir. Öğretim elemanları Bölüm Başkanlığına bilgi vermek kşuluyla MMU II dersinde vereceği prje knularını yarıyıl başlamadan önceki bir tarihte (bir önceki yıl snunda veya bir önceki yarıyıl içinde) ilan edebilir. Bu durumda, ilgili öğretim elemanı, ilan edeceği knuları MMU Prje Knusu Bildirim Frmu MM-FR-13 ile Bölüm Başkanlığına ileterek ilan etmek için nay alır. Öğrenciler ilan edilen prje knularından her hangi biri üzerinde çalışmak veya kendi belirledikleri yenilikçi ve iddialı bir tasarım prjesi üzerinde çalışmak üzere ilgili öğretim elemanları ile görüşmeler yaparlar. Öğrenciler, takım çalışması şeklinde verilecek prjeler için ilgili öğretim elemanları ile görüşmeleri ferdi larak yapabileceği gibi kendi takımlarını luşturarak takım halinde de yapabilirler. Öğrenciler/Takımlar yaptığı görüşmeler snucunda seçtiği bir öğretim üyesi ile belirledikleri prje için MMU Prje Prtklü MM-FR-02 imzalar. Öğrenciler/Takımlar birden fazla Öğretim Elemanı ile prje prtklü imzalayamaz. Böyle bir durumda öğrenciye/takıma verilecek prje knusu Bölüm Başkanlığınca belirlenir. Öğretim Elemanları, öğrencilerle imzaladıkları MMU Prje Prtklü MM-FR-02 frmlarını Bölüm başkanlığınca ilan edilen tarihe kadar Bölüm Başkanlığına elden teslim eder. Prje dağıtım listeleri Bölüm Başkanlığınca bölüm web sayfasında ve ilan panlarında ilan edilir. Geç kayıt, ilgili öğretim elemanı ile iletişim kuramama vb. nedenlerle prje knusu alamayan öğrenciler, MMU Prje Tercih Frmu MM-FR-05 ile istediği prje knusunu almak üzere Bölüm Başkanlığına müracaat eder. Bu öğrencilerin prje knularının dağıtımı, öğretim elemanlarının bş 5

6 Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 kalan öğrenci kntenjanları ve öğretim elemanlarının kıdemleri esas alınarak Bölüm Başkanlığınca yapılır. Öğrenciler, bu yönergede yer alan esaslara uygunluk sağlamak kşuluyla geçen yıl/yarıyılda başarısız lduğu prje knusunu önceki yıl/yarıyıldaki prje danışmanının yeniden alabilir. Prje alan öğrencilerin hem mekanik hem de ısıl sistemlerin tasarımı knusunda deneyim kazanmasını sağlamak üzere mekanik sistem/ürün/süreç tasarımına daklanmış prjelerde akışkan/ısı hesaplamalarını gerektiren tasarım girdileri/kısıtları tanımlanmasına özen gösterilecek, ısıl sistem/ürün/süreç tasarımına daklanmış prjelerde mekanik eleman/bileşenlerle ilgili hesaplamaları gerektiren tasarım girdileri/kısıtları tanımlanmasına özen gösterilecek, Prje Danışmanları/Prje Krdinatörü, prje alan öğrencilerin hem mekanik hem de ısıl sistemlerin tasarımı knusunda deneyim kazanmasını sağlamak üzere öğrencilerin MMU ı ve MMU II prjelerini bir ısıl sistem, bir termal sistem/ürün/süreç tasarımı yapacak şekilde seçmesini sağlamaya özen gösterecek, bu durumun gerçekleşmesi için özendirici önlemler alacaktır. Prje alan öğrenciler, hem mekanik hem de ısıl sistemlerin tasarımı knusunda deneyim kazanmak zrunda lduğunun bilinciyle özel ilgi duyduğu alanla(ısıl/mekanik) ilgili prje knusunu MMU II de almayı, daha az ilgi duyduğu alanla ilgili prje knusunu MMU I prjesi larak almayı tercih edecektir. Prje Danışmanları/Prje Krdinatörü öğrencilerin bu tür isteklerini karşılamaya azami özeni gösterecektir. 4. MMU Derslerinin Yürütülmesi MMU 2 Prje çalışmaları tercihan 2- kişiden luşan (en çk 5) 3 takımlar tarafından yürütülmesi beklenilir. Takımlara yan dal veya çift anadal prgramı yapan öğrenciler alınabileceği gibi diğer bölümlerden prje öğrencisi/gönüllü öğrenci alınabilir. Takım luşturmadaki zrluklar, öğrenci sayının yetersizliği gibi zrunlu hallerde prjeler tek bir öğrenci tarafından münferiden yürütülebilir. Prje takımları, öğrencilerin kendi aralarında luşturdukları takımlar labileceği gibi, prje danışmanının luşturduğu takımlar labilir. Takımlar luşturulurken takımın iyi anlaşan kişilerden değil, birbirini tamamlayan kişilerden luşması göz önünde bulundurulmalıdır. Takımlar, Prje Danışmanı tarafından, gerektiğinde MMU Prje Gruplandırma Bilgi Frmu MM-FR-08 ile takım üyeleri hakkında gerekli bilgileri tplayarak luşturulur. MMU I dersi kapsamında haftalık ders prgramında belirtilen saatlerde tasarım süreci ile ilgili terik bilgilerin verileceği dersler yapılır. Dersler, Bölüm Prje Krdinatörü tarafından verilir. Bu derslere devam zrunlu lup, derse devam etmeyen öğrenciler, uygulamadan başarılı lsalar dahi devamsız sayılır. MMU ı ve MMU II dersleri uygulamalı deslerdir. Bu derslerden kalan öğrenciler dersi tekrar aldığında dersin tüm mükellefiyetlerini yeniden sağlamak zrundadır bahar yarıyılından itibaren MMU II dersini alan öğrencilere tasarım çalışmalarında ihtiyaç duydukları bilgileri vermek üzere Prje Yönetimi, Hata Türü ve Etkileri Analizi, Prje Yazım Kuralları, İş Güveliği, Ürün Geliştirme Süreci, Teknik Resim, Mesleki Yazılımlar, Maliyet Analizi vb. knularda seminerler verilecektir. Seminerlerin tarih ve yeri yarıyıl içinde ilan edilecektir. Seminerlere ve derslere %70 devam zrunluluğu vardır. Devam zrunluluğunu tamamlayamayan öğrencilerin prjeleri jüriye/değerlendirmeye alınmaz. 6

7 Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 Öğrenciler prje çalışmalarını, prje danışmanı lan öğretim elemanı ile haftalık görüşmeler yaparak sürdürürler. Haftalık görüşmeler yarıyıl başında belirlenmiş görüşme saatlerinde dershanelerde yapılır. Prje danışmanı ile haftalık görüşmelere %80 devam zrunluluğu vardır. Devam zrunluluğunu tamamlayamayan öğrencilerin prjeleri jüriye/değerlendirmeye alınmaz. Öğretim elemanları öğrencilerin devamını izlemek üzere Prje Devam İzleme Frmu MM-FR-03 tutar. Öğrenciler devam ettikleri dersler için bu frma imza atar. MMU Prjesi vize ntu, prje danışmanı tarafından, takımların/öğrencilerin luşturduğu Prje Vize Rapru MM-FR-12 üzerinde inceleme yapılarak ve öğrencilerin/takımların yaptığı sözlü sunuşları esas alınarak verilir. Öğrencilerin ara sınav başarı değerlendirilmesinde; prje ile ilgili larak yaptığı teknik çalışmaların yanı sıra, kaynak araştırma, prje planlama, kavram luşturma, takım içinde çalışma knularındaki perfrmansı da göz önüne alınır. 5. MMU I-II Prjelerinin İçeriği Her Prje çalışmasında aşağıdaki adımlar bulunmak zrundadır. 1. Her öğrenci/takım Etik Sözleşme MM-FR-07 yi imzalar. 2. Her bir öğrenci/prje takımı, Micrsft Office vb. yazılım kullanarak Prje Planı (Gantt) şeması luşturur, Gantt şeması şeklindeki prje planını kullandığı prfesynel yazılımın çıktısı larak veya Prje Planı Frmu MM-FR-11 kullanarak dkümante edip danışmanına sunar. 3. Her bir prje takımı, takımın rganizasyn yapısını belirleyip takımdaki üyelerin yetki ve srumluluklarını tanımladığı bir Prje Organizasynu Tanımlama Frmu MM-FR-15 dldurarak prje danışmanına teslim eder. Prje süreci byunca tanımlanan rganizasyn yapısına uyulur. Bireysel prjeler için bu adıma gerek yktur. 4. Her bir prje takımı, prje planında yer alan iş paketlerinin tanımlandığı, prje iş paketi sayısınca İş Paketi Tanımlama Frmlarını MM-FR-13 dldurarak prje danışmanına teslim eder. 5. Her öğrenci/takım, danışmanına kaynak araştırma snuçlarını içeren Kaynak Araştırması Rapru MM-FR-01 sunar. 6. Her bir öğrenci/prje takımı, kaynak araştırması yaptıktan snra prje knusu tasarımla ilgili knsepti luşturarak Kavram Tanımlama ve Tasarım Girdileri Frmunu MM-FR-10 dldurup danışmanına teslim eder, danışmanın tasarım girdilerini naylamasından snra tasarıma başlar. 7. Ön tasarım ve detaylı tasarım yarıyıl içinde ders içi ve dışı saatlerde yapılır. Prjenin ilerleme durumu prje danışmanınca her hafta yapılacak haftalık prje görüşmelerinde izlenir. Prje ilerleme durumu prje danışmanı tarafından Prje Faaliyetleri İzleme Frmu MM-FR-04 üzerinde izlenir. 8. Her öğrenci/takım, uygun bir yazılım kullanarak tasarladığı sistem/ürünle ilgili 3 D virtüel mck-up mdeli luşturarak tasarımın simülasynunu yapar. Virtüel mdel için Slidwrks, ADAMS vb. prfesynel yazılımlardan birinin kullanılması zrunludur. 9. Her öğrenci/takım vize sınavı haftasında Prje Vize Rapru Frmu MM-FR-12 hazırlayarak prje danışmanına teslim eder, vize ntu almak üzere bu raprdaki hususları prje danışmanına sözlü larak sunar. 10. Her prjede maliyet analizi yapılması zrunludur. Maliyet analizine esas alınacak üretilecek birim sayısı prje danışmanı tarafından belirlenir. 7

8 Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi Revizyn N 00 Sayfa N 1/ Her prjede geliştirilen ürün/sistem/sürece ait Kmple Resim Mntaj Resimleri Her bir bileşene ait imalat resmi ve perasyn planı bulunur. Teknik resimler teknik resim standartlarına uygun larak Autcad/Slidwrks vb. yazılımlar kullanılarak çizilir. Teknik resimlerin başkalarına çizdirilmesi kabul edilmez. Teknik resimlerin her hangi bir sözlü anlatıma gerek lmaksızın tasarımı yapılan ürünün imalatı için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde hazırlanmasına özen gösterilir. Teknik resimler hiyerarşik biçimde numaralandırılır. Tasarlanan sistem/ürüne ait parça ve bileşenlerin üretimi için gerekli perasyn planları Parça Üretimi Operasyn Planı Frmu MM-FR-16 ile dökümante edilir. 11. Her öğrenci/takım hazırladığı prje için Makina Mühendisliği Bölümü Prje Yazım Kuralları nda verilen frmata uygun bir Prje Rapru luşturur. Prje Raprunun elektrnik kpyası CD veya uygun diğer bir kayıt rtamına kaydedilmiş larak prje danışmanına teslim edilir, yazıcı çıktısı lan kpyası ise MMU I Prjesi için Bölüme teslim edilmek üzere prje danışmanına, MMU II prjesi için prje jürisine sunulmak üzere Prje Krdinatörüne teslim edilir. 12. MMU II prjesi için her öğrenci/takım, multimedya rtamında hazırlanmış bir sunum hazırlayarak prje jürisinde sunum yapar. Hazırlanan sunumun elektrnik kpyası prje rapru ekine knulur. Takımlar sunum için kendi aralarında iş bölümü yaparlar. Sunum sırasında takımın her üyesi mümkün lan ölçüde eşit miktarda zaman kullanır. Sunum yaparken her üye prjeye kendi katkısı hakkında bilgi verir. 13. Multimedya sunum yapılırken prje takımı/öğrenci yaptığı prjesinin ve yaptığı tasarımın ülke ve dünya ölçeğinde eknmik, hukuksal ve ssyal alanda luşturacağı etkileri irdelemesi ve prjesini ve prje kapsamında yaptığı tasarımı mesleki etik açıdan değerlendirmesi gereklidir. 14. MMU II prjesi için her öğrenci/takım hazırladığı prjeyi tanıtan A1 byutunda bir pster hazırlayıp kâğıt çıktı ve elektrnik kpya larak teslim eder. 15. Prje rapru MS Wrd ve/veya MathCAD rtamında luşturulur. Teknik resimler danışman öğretim elemanının özel bir isteği lmaması halinde Autcad ve/veya Slidwrks yazılımları kullanılarak çizilir. 16. Hazırlanan prjeler MMU I için prje danışmanına, PROJE II için Bölüm Prje Krdinatörüne Prje Rapru ve ekindeki Prje Dsyası ile birlikte teslim edilir. Prje Dsyasında aşağıdaki dkümanlar bulunur: Prje Dsyası Kntrl Listesi Frmu MM-FR-018 İmzalanmış Etik Sözleşme MM-FR-07 Takım Üyelerinin Prjeye Katkısı Beyan Frmu MM-FR-19 (Takımlar için) Prje Planlama yazılımının çıktısı lan Gantt şeması şeklindeki prje planı veya Prje Planı Frmu MM-FR-11 Prje Organizasynu Tanımlama Frmu MM-FR-15 İş Paketi Tanımlama Frmları MM-FR-09 Kaynak Araştırması Rapru MM-FR-01 Kavram Tanımlama ve Tasarım Girdileri Frmu MM-FR-10 8

9 Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 Prje Faaliyetleri İzleme Frmu MM-FR-04 3D Virtüel Mck-Up Mdeli Dsyaları (Elektrnik kpya) Prje Vize Rapru Frmu MM-FR-12 Prttip Ürün 6. MMU Prjelerinin Değerlendirilmesi Multimedya sunum dsyası (Elektrnik kpya) (MMU II prjelerinde) A1 byutunda Prje Tanıtım Psteri (Kağıt çıktı) (MMU II prjelerinde) A1 byutunda Prje Tanıtım Psteri (Elektrnik kpya) (MMU II prjelerinde) Prje Rapru (Prje danışmanı için elektrnik kpya) Prje Rapru ekinde CD vb. elektrnik kayıt rtamına kayıt edilmiş Teknik Resimler ve Operayn Planları (Kmple Resim, Mntaj Resimleri, Her bir bileşene ait imalat resimleri ve Parça Üretimi Operasyn Planı Frmları MM-FR-16 ) Prje Rapru (Bölüm arşiv kpyası için kağıt çıktı şeklinde) Aşağıdaki durumlarda MMU I-II Prjeleri değerlendirmeye alınmaz Prje Rapru ekinde kağıt çıktı şeklinde Teknik Resimler ve Operayn Planları (Kmple Resim, Mntaj Resimleri, Her bir bileşene ait imalat resimleri ve Parça Üretimi Operasyn Planı Frmları MM-FR-16 ) MMU I derslerinin ve MMU II seminerlerinin %70 ine ve/veya haftalık prje görüşmelerinin %80 ine devam etmeyen öğrencilerin prjeleri, Prttip imalatı yapılması gerekmesine rağmen prttip ürün imal edilmemiş prjeler, Bu yönergeye göre prje ekinde bulunması gereken dkümanlardan biri veya bir kaçı eksik lan prjeler. MMU I-II Prjesi hazırlayan her öğrenci/takım vize sınavı haftasında Prje Vize Rapru Frmu MM- FR-12 hazırlayarak prje danışmanına teslim eder, vize ntu almak üzere bu raprdaki hususları prje danışmanına sözlü larak sunar. Prje danışmanı öğrencinin/takımın prjedeki ilerleme durumunu ve haftalık prje görüşmelerine davam durumunu göz önüne alarak vize ntu verir. MMU I-II vize ntları Prje Nt Listesi MM-FR-20 ile öğrenci işleri yazılımına girilmek üzere Bölüm Prje Krdinatörüne iletilir. MMU I Prjeleri prje danışmanı tarafından değerlendirilir. Her öğrenci/takım prje çalışmalarını Makina Mühendisliği Bölümü Prje Yazım Kuralları nda verilen frmata göre hazırladığı Prje Raprunun bir yazılı kpyası(bölüm arşiv kpyası için) ve bir elektrnik kpyasını (Prje danışmanı için) prje danışmanına teslim eder. Ekleri tamamlanmayan prjeler değerlendirmeye alınmaz. Prje danışmanı, prje değerlendirmesini Prje Bireysel Değerlendirme Frmunda MM-FR-04 verilen kriterlere göre yaparak değerlendirme snucunu bu frma işler. Prjenin tüm eklerini içerdiğini belirten, danışman tarafından imzalanmış Prje Dsyası Kntrl Listesi Frmu MM-FR-018 danışman tarafından dldurulup imzalanmış Prje Değerlendirme Frmu MM-FR-04 e iliştirilerek nt listesine giriş yapılmak üzere Prje Krdinatörüne iletilir. MMU II Prje değerlendirme jürileri ve jüri değerlendirme prgramı Bölüm Prje Krdinatörü tarafından luşturulur, Bölüm Başkanı tarafından naylanarak yürürlüğe girer. Jüriler en az iki en 9

10 Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 çk dört kişiden luşur. Jürilerde imkânlar ölçüsünde sanayiden gelen üyelerin lmasına özen gösterilir. MMU 2 Prjesi yapan her öğrenci/takım, prje çalışmalarını Makina Mühendisliği Bölümü Prje Yazım Kuralları nda verilen frmata göre hazırladığı Prje Raprunun ve A1 (594mm 841mm) byutunda hazırladığı prje psterinin kâğıt çıktılarını (Bölüm arşiv kpyası için), Prje Raprunun ve A1 (594mm 841mm) byutunda hazırladığı prje psterinin elektrnik kpyalarını (Prje Danışmanı için), Prje danışmanının prjenin jüriye alınabileceğini belirtmek üzere imzaladığı Prje Teslim Frmu MM-FR-17 ile birlikte Prje Krdinatörüne teslim eder. Ekleri tamamlanmamış lan veya prje danışmanının jüri değerlendirmesine hazır bulmadığı prjeler jüri değerlendirmesine alınmaz. Öğrenci/Takım prje knusu, faaliyetlerini ve snucunu jüri üyelerine anlatmak üzere bir sunum yapar. Jüri üyeleri tarafından srulan sruları cevaplar. Prje değerlendirme jürisi/prje danışmanı gerek gördüğü takdirde takım üyelerinin prjeye yaptığı katkıyı belirlemek amacıyla takım üyelerini tek başına değerlendirmeye alabilir. Prje değerlendirme Jürisi üyeleri, takımın başarısını ve takım üyelerinin bireysel başarısını Prje Bireysel Değerlendirme Frmunda MM-FR-06 belirtilen kriterlere göre değerlendirir. Jüri üyeleri takım üyelerinin bireysel değerlendirmesini yaparken üyenin prje çalışmasında üstlendiği rl, sunumdaki perfrmansı, prje knusuna hakimiyeti, takımın diğer üyelerin verdiği nt göz önüne alır. Prje danışmanı, üyenin bireysel başarı ntunu belirlerken prje görüşmelerine devamını da göz önüne alır. Üyenin bireysel perfrmans ntu: pzitif veya negatif işaretli nrmalizasyn ntunun Takım Ntuna eklenmesiyle hesaplanır. Jüri değerlendirmesi, bireysel değerlendirmelerin rtalaması alınarak yapılır. Değerlendirme snucu Prje Değerlendirme Frmuna MM-FR-21 işlenerek jüri üyeleri tarafından imzalanır. Jüri değerlendirmesine alınan prjeler için prje dsyasının eksiksiz larak teslim edildiğini belirtmek üzere Prje Dsyası Kntrl Listesi Frmu MM-FR-018 Jüri Değerlendirme Frmuna iliştirilir. Prje değerlendirmesini yapan Jüri öğrenci/takım Başarılı /Başarılı (-) / Başarısız larak değerlendirir. Prje değerlendirme jürisi tarafından Başarılı(-) değerlendirmesi yapılan prjelerde yapılacak düzeltme ve değişiklikler Prje Değerlendirme Frmuna MM-FR-21 işlenir. Başarılı(-) değerlendirmesi yapılan prjenin müellifi lan öğrenci/takım, jürinin istediği düzeltme/değişiklik/ilaveleri yaptıktan snra prje rapru ve prje dsyasını jüri üyeleri ve prje danışmanının yeniden incelemesine sunar, prje danışmanı tarafından istenilmesi halinde prje danışmanı ve katılabilecek diğer jüri üyelerine bir sunum yaparlar. Jüri üyeleri, prje rapru ve prje dsyasında yapılan düzeltme/değişiklik/ilaveleri yeterli bulduğu takdirde değerlendirme snucu Başarılı ya dönüşür. Aksi halde değerlendirme snucu Başarısız a dönüşür. Yeniden incelemede başarısız bulunan prje için takımın tüm üyeleri başarısız sayılır. Başarısız lan takım üyelerinin ntu Prje Danışmanı tarafından belirlenir. MMU I ve MMU II vize/final/bütünleme ntları Bölüm Prje Krdinatörü tarafından dersin AKTS (ECTS) frmunda ilan edilen yönteme göre hesaplanarak öğrenci işleri tmasyn yazılımına girilir. Jüri tarafından başarılı bulunan prjelere ait psterler yıl byunca bu amaç için ayrılmış panlarda sergilenir. Prje çalışması snucunda bir mdel ve/veya prttip ürün elde edilmişse ürün ve çalışmayı gösteren pster aynı anda sergilenir. 10

11 Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 Aksi belirtilmedikçe prje snucunda elde edilen tasarıma ait fikri ve sınai mülkiyet hakları öğrencinin, prttip ürünün mülkiyeti bölümündür. Farklı uygulamalar için öğrenci ile bölüm ve prje danışmanı arasında bu hakların paylaşımını düzenleyen prtkl imzalanır. 7. Uygulama Bu Yönerge Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Makine Mühendisliği Bölümü Prje Krdinatörü tarafından uygulanır. REFERANS DOKÜMANLAR Kaynak Araştırması Rapru MM-FR-01 MMU Prje Prtklü MM-FR-02 Prje Devam İzleme Frmu MM-FR-03 Prje Faaliyetleri İzleme Frmu MM-FR-04 MMU Prje Tercih Frmu MM-FR-05 Prje Bireysel Değerlendirme Frmu MM-FR-06 Etik Sözleşme MM-FR-07 MMU Prje Gruplandırma Bilgi Frmu MM-FR-08 İş Paketi Tanımlama Frmu MM-FR-09 Kavram Tanımlama ve Tasarım Girdileri Frmu MM-FR-10 Prje Planı Frmu MM-FR-11 Prje Vize Rapru MM-FR-12 MMU Prje Knusu Bildirim Frmu MM-FR-13 Prje Knusu Bilgi Frmu MM-FR-14 Prje Organizasynu Tanımlama Frmu MM-FR-15 Parça Üretimi Operasyn Planı Frmu MM-FR-16 Prje Teslim Frmu MM-FR-17 Prje Dsyası Kntrl Listesi Frmu MM-FR-018 Takım Üyelerinin Prjeye Katkısı Beyan Frmu MM-FR-19 Prje Nt Listesi MM-FR-20 MM-FR-21 Prje Değerlendirme Frmu Makina Mühendisliği Bölümü Prje Yazım Kuralları 11

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Sayfa No 1 / 9 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında yer alan Makine Mühendisliği Uygulaması I ve Makine Mühendisliği

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders No : 0010090001 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders No : 0700000 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Staj II (EE 499) Ders Detayları

Staj II (EE 499) Ders Detayları Staj II (EE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Staj II EE 499 Bahar 0 0 0 0 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı II IE 402 Güz 1 4 0 3 14 Ön Koşul

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı I IE 401 Güz 2 2 0 3 11 Ön Koşul

Detaylı

Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bütün programlarda okutulan

Detaylı

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II EEE112 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Projesi CEAC 404 Bahar 1 4 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyeleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II BIL122 2. 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri BIL121 Teknik İngilizce I Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II ENG 302 Bahar 3 0 0

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Rassal Modeller IE 324 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i IE 201 Olasılık ve İstatistik

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Kimya EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Kimya EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Kimya EEE120 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zrunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TASARIMI & BİTİRME PROJESİ DERSLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Fakülte Kurulu nun 01.07.2015 gün ve 40 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hukuku BIL411 7 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları

Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Destek Sistemleri IE 444 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Ders Adı Akıllı Mekatronik Sistemler Ders Kodu MECE 404 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması I IE 222 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 275 Doğrusal

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Algoritmalar ve Programlama Lab. II BIL104 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma BIL221 3 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları

Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Müşteri İlişkileri Yönetimi IE 422 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Resim MECE 104 Bahar 2 0 2 3 4.5 Ön

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzman Sistemler IE 416 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Devre Analizi I (EE 209) Ders Detayları

Devre Analizi I (EE 209) Ders Detayları Devre Analizi I (EE 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Devre Analizi I EE 209 Güz 3 2 2 4 8.5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157 Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu /

Detaylı

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Analizi IE 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik (MECE 451) Ders Detayları

Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik (MECE 451) Ders Detayları Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik (MECE 451) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik MECE 451 Güz 3 0 0 3 4

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK (MMM 4709) ve BİTİRME PROJESİ (MMM 4098) DERSLERİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bu yönerge (MMM4709) Bitirme Projesi Hazırlık ve (MMM 4098) Bitirme Projesi derslerinin

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri (AVM426) Ders Detayları

Yönetim Bilgi Sistemleri (AVM426) Ders Detayları Yönetim Bilgi Sistemleri (AVM426) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Yönetim Bilgi Sistemleri AVM426 Seçmeli 3 0 0 5 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri BIL311 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemleri (AVM429) Ders Detayları

Kalite Yönetim Sistemleri (AVM429) Ders Detayları Kalite Yönetim Sistemleri (AVM429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Kalite Yönetim Sistemleri AVM429 Seçmeli 3 0 0 5 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları

Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Semineri IE 589 Bahar 0 0 0 0 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları Ders Adı Kimya Mühendisliği Tasarımı I Ders Kodu CEAC 405 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi MFGE 420 Bahar 3 0

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Revizyon Tarihi: 26.10.2016 Revizyon Numarası: 02 BME 491 VE BME 492/494 BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI (YÖNETİM, DANIŞMANLIK

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü BİTİRME PROJESİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bitirme projesi dersinde öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini veya

Detaylı

Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları

Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik II PHYS 102 Her İkisi 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon COMPE 376 Her İkisi 2 2 0

Detaylı

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş CMPE105 Güz 1 2

Detaylı

1) Programlama dillerinin temel kavramlarını öğrenir. 1,2,4 1

1) Programlama dillerinin temel kavramlarını öğrenir. 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Programlama Dilleri BIL204 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Çizelgeleme (IE 434) Ders Detayları

Çizelgeleme (IE 434) Ders Detayları Çizelgeleme (IE 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çizelgeleme IE 434 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları

Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Yönetimi AVM424 Seçmeli 3 0 0 5 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Lojik Tasarımı BIL281 3 5+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ergonomi (IE 316) Ders Detayları

Ergonomi (IE 316) Ders Detayları Ergonomi (IE 316) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergonomi IE 316 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Havayolu Yönetimi (AVM202) Ders Detayları

Havayolu Yönetimi (AVM202) Ders Detayları Havayolu Yönetimi (AVM202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Havayolu Yönetimi AVM202 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Mikrodalga Devre Tasarımı (EE 434) Ders Detayları

Mikrodalga Devre Tasarımı (EE 434) Ders Detayları Mikrodalga Devre Tasarımı (EE 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mikrodalga Devre Tasarımı EE 434 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 310

Detaylı

Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş (CMPE236) Ders Detayları

Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş (CMPE236) Ders Detayları Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş (CMPE236) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş CMPE236

Detaylı

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tesis Planlama IE 407 Bahar 3 0 0 3 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması (AVM303) Ders Detayları

Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması (AVM303) Ders Detayları Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması (AVM303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması AVM303 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Elektronik Devreler II (EE 313) Ders Detayları

Elektronik Devreler II (EE 313) Ders Detayları Elektronik Devreler II (EE 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Devreler II EE 313 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 212 Dersin

Detaylı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 102 ) Ders Detayları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 102 ) Ders Detayları Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 102 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş EE 102 Bahar

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mikroişlemciler BIL242 4 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri (AVM301) Ders Detayları

Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri (AVM301) Ders Detayları Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri (AVM301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri AVM301 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 & ENG102

Detaylı

E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları

E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS E-Ticaret ve KKP IE 421 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi (AVM307) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetimi (AVM307) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetimi (AVM307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnsan Kaynakları Yönetimi AVM307 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik I BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik I BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik I BIL131 1 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Mühendisliğine Giriş BIL151 1. 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Görme EE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 275, MATH

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

Yazılım Mühendisliği (SE 346) Ders Detayları

Yazılım Mühendisliği (SE 346) Ders Detayları Yazılım Mühendisliği (SE 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Mühendisliği SE 346 Bahar 2 2 0 3 6.0 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Görüntü İşleme BIL413 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE 310*) Ders Detayları

RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE 310*) Ders Detayları RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE 310*) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati RF ve Mikrodalga Mühendisliği EE 310* Bahar 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları

Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgütsel Davranış MGMT 206 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı