AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden tarih ve sayılı Resmi Gazete ile tarihinden itibaren yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik in 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. madde hükümlerine göre Başkanlığımız 2010 Mali Yılı Faaliyet Raporunu hazırlanmıştır. Başkanlığımız görevleri dahilindeki tüm faaliyetleri yansıtan bu çalışmanın birim çalışanlarımıza ve Üniversitemize faydalı olmasını diler, tüm çalışmalarımızda bize desteklerinden dolayı başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ olmak üzere, ADEK üyelerine ve özverili çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ahmet ERKAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1

3 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER... 4 A. MĠSYON VE VĠZYON... 4 B. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. BAġKANLIĞA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D. DĠĞER HUSUSLAR II. AMAÇ VE HEDEFLER A. BAġKANLIĞIN AMAÇ VE HEDEFLERĠ B. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDĠRME V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Yılı Birim Faaliyet Raporu 2

4 TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo 1 İdari Personel Hizmet Alanları ve Diğer Alanlara ait Tablo Tablo 2 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 3 Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı Tablo 4 Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Tablo 5 Personelin Eğitim Durumu Tablo 6 Personelin Hizmet Süreleri Tablo 7 Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 8 Bütçe işlem sayıları ve tutarları tablosu Tablo 9 Amaçlar ve Hedefler Tablosu Tablo 10 Birim 2009 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu Tablo 11 Mali Denetim Sonuçları EKLER Ek: 1- Ġç Kontrol Güvence Beyanı Ek:2- Kesin Mizan Ek:3- Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek:4- Bütçe Giderleri ve Ödenek Tablosu Ek:5- Ekonomik Ayırıma Göre Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek-6: Ekonomik Ayırıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek-7: Finansal Ayırıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek-8: Fonksiyonel Ayırıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek:9- Kurumsal Ayırıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek:10- Finansal Ayırıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek:11- SayıĢtay Ġlamları Cetveli Yılı Birim Faaliyet Raporu 3

5 I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON VE VĠZYON 1. Misyonumuz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığımız, yasal mevzuata dayanarak, Ulusal yükseköğretim ve Üniversitemiz stratejik hedefleri, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamayı; hesap verebilirlik ve malî saydamlığa dayalı malî yönetim yapısının, iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamayı ve iģleyiģini takip etmeyi; Üniversitemiz bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî iģlemlerin muhasebeleģtirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü yapmayı görev edinmiģtir. 2. Vizyonumuz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığımızın vizyonu; stratejisi ve mali bilgi birikimi ile kalite anlayıģına sahip çok iyi yetiģmiģ kalifiye personelle, verimliliği esas alarak, teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, plan ve projeye önem vererek, ulusal normlarda etkin mali denetim ve danıģma hizmeti veren ve standartları belirleyen, hesap verebilirlik ve malî saydamlığa dayalı görev anlayıģı içinde, Üniversitemiz birimleri arasında saygın bir birim olmaktır. B. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Yetkilerimiz BaĢkanlığımız, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 32 nci maddesi ve bu maddeye istinaden Maliye Bakanlığınca çıkartılan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ hükümleri gereği BaĢkanlığımız bütçesine konulan ödenekleri ön ödeme veya kesin ödeme Ģeklinde kullanmakla yetkilidir. Üniversitemiz gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililerine verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasıyla BaĢkanlığımız yetkilidir. Kanunla verilen yukarıdaki yetkilerin yanında Rektör tarafından verilen diğer yetkiler de kullanılmaktadır. 2. Görevlerimiz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığımızın görevleri 5436 Sayılı Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 4

6 Hakkında Yönetmelikte belirtilmiģtir. Bu yasal düzenlemelere göre BaĢkanlığımızın görevleri aģağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür: 1. Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi, 2. Bütçe ve Performans Programı, 3. Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol, 4. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama. BaĢkanlığımız, fonksiyonlar itibarı ile belirtilen bu görevlerini kurulmuģ olan Ģube müdürlükleri aracılığı ile yürütmektedir. Bu fonksiyonlar kapsamında 2007 faaliyet dönemi içerisinde tüm Ģubeler oluģturulmuģtur. Üniversitemizde, muhasebe yetkililiği görevi, BaĢkanlığımız muhasebe-kesin hesap ve raporlama fonksiyonunu yürüten alt birim yöneticisi tarafından yerine getirilmektedir. Yukarıda belirtilen yasal çerçeveye dayalı olarak fonksiyonlar itibarıyla ayrıntılı olarak görevlerimiz aģağıdaki gibidir; I. Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülen aşağıdaki görevler Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir: A. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak, B. Üniversitenin stratejik plan hazırlanmasını, güncellenmesini ve yenilenmesini koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek: Stratejik planlama çalıģmalarında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9 uncu Maddesi uyarınca yapılan düzenlemeler de göz önüne alınarak, Üniversitenin diğer birimlerinin katılımı ile özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, 2. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, 3. Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, C. Üniversite Stratejik Planlama çalıģmalarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulunun (ADEK in) sekretarya hizmetlerini yürütmek, D. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Üniversitenin faaliyet raporunu hazırlamak ve Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kuruluna sunmak. Ayrıca BaĢkanlığın faaliyet raporunu hazırlamak, E. Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5

7 1. Üniversitenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, 2. Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, 3. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler araştırmak ve önermek, 4. Üniversitenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, 5. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, 6. Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili bilgileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek, F. Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, 2. Üniversitenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak, G. Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak; H. Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek, 2. Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, 3. İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak, II. Bütçe ve Performans Programı fonksiyonu kapsamında yürütülen aşağıdaki görevler Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir: A. Üniversitenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek; Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanları harcama birimlerine göndermek, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim performans programlarını da esas alarak Üniversitenin performans programını hazırlamak ve Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna sunmak. B. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Üniversite bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve birim faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 6

8 C. Üniversitenin Bütçesini hazırlamak; Bütçe teklifinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, Üniversitenin stratejik planı ve performans programı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esas alınarak bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanları hazırlamak ve harcama birimlerine göndermek. Harcama birimleri tarafından performans programı ile uyumlu olarak hazırladıkları bütçe teklifleri esas alarak Üniversitenin bütçe teklifini hazırlamak ve Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna sunmak. Üniversitenin bütçe teklifini Maliye Bakanlığına, Üniversite performans programını ise Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına Rektör ile Milli Eğitim Bakanı tarafından imzalandıktan sonra göndermek. Bütçe ve yatırım programı teklifleri hakkında Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında teklifler hakkında görüşmeler yapmak ve yatırım programının vize işlemini ve bütçe kanun teklifini Maliye Bakanlığına ve TBMM ye sunmak. Kanunlaşan bütçeye göre performans programını revize etmek. D. Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, E. Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak; Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, Üniversitenin stratejik planı ve performans programı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esas alınarak Üniversitenin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman yatırımcı harcama birimlerine gönderilir ve ilgili harcama birimleri tarafından hazırlanan yatırım teklifleri konsolide edilerek Üniversitenin yatırım programı teklifi hazırlanır. 2. Yatırım uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak; Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler esas alınarak yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlanır izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sayıştay a, Maliye Bakanlığı na ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı na gönderilir. F. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. Ayrıntılı finansman programını hazırlamak; Ayrıntılı finansman programı, harcama birimlerinin teklifleri dikkate alınarak hazırlanır ve Rektör tarafından onaylandıktan sonra vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığının vizesi üzerine gerekli revize yapılarak ayrıntılı finansman programının son hali verilir. Harcama yetkilileri harcamaları Maliye Bakanlığınca vize edilen bu programa uygun olarak yaparlar. 2. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek; Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programına uygun olarak ödenek gönderme belgeleri düzenlenir Yılı Birim Faaliyet Raporu 7

9 G. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve malî istatistikleri hazırlamak; Bütçe işlemleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu ve Bakanlıkça yürürlüğe konulan düzenlemelere göre, gerçekleştirilir, kaydedilir, gerekli koordinasyon sağlanır ve izlenir. Bütçe işlemleri Rektör veya yetki verdiği kişilerin onayından sonra gerçekleştirilir. Bütçe kayıt ve işlemleri e-bütçe programında gerçekleştirilir ve harcama birimlerinin kullanımına açık tutulur. H. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde, Üniversitenin hazine yardımlarına iliģkin gelir ve alacaklarının tahakkuk ve takip iģlemlerini ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek, İ. Bütçe ve performans ile ilgili malî kanunlar ve diğer mevzuatın uygulanması konusunda Rektöre ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak, J. Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak; Üniversitenin, diğer idareler nezdindeki (Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü görev tanımı içindeki) malî iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, III. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol fonksiyonu kapsamında yürütülen aşağıdaki görevler İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir: A. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik iģlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, Üniversite tarafından gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve sonuçlarını Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna sunmak, 2. Üniversitenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 3. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek, B. Ön malî kontrol faaliyetini ve görevlerini yürütmek; Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. Kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için Maliye Bakanlığınca ve Üniversite Senatosu tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak gerekli ön malî kontrol işlemlerini yürütmek ve yapılan ön malî kontrol sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirmek. Ön malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur Yılı Birim Faaliyet Raporu 8

10 C. Ġç kontrol ve ön mali kontrol hususlarındaki malî kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, danıģmanlık yapmak ve malî mevzuatta meydana gelen değiģiklikler konusunda harcama birimlerini bilgilendirmek, D. Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak; Üniversitenin, diğer idareler nezdindeki (İç Kontrol Şube Müdürlüğünün görev tanımı içindeki) malî iş ve işlemleri izlemek ve sonuçlandırmak, harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, IV. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama fonksiyonu kapsamında yürütülen aşağıdaki görevler Muhasebe Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir: A. Üniversite özel bütçesinin muhasebe hizmetlerini yürütmek; Muhasebe hizmetleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Muhasebe Şube Müdürlüğü yöneticisi de olan muhasebe yetkilisi tarafından yerine getirilir. B. Ġlgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde Üniversite gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibi ve bu gelir ve alacakların tahsil iģlemlerini yürütmek. C. Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazların mal yönetim dönemine iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek/hazırlamak; Üniversitenin mülkiyetinde veya Üniversiteye tahsisli olan ya da Üniversitenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. D. Bütçe kesin hesabı ile bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve malî istatistikleri hazırlamak üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. Bütçe kesin hesabını hazırlamak; Bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak bütçe kesin hesabı, hazırlanır. Üniversitenin bütçe kesin hesabı, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanarak, Rektör ve Milli Eğitim Bakanı tarafından imzalandıktan sonra merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısına dahil edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir. 2. Bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin her türlü rapor, cetvel ve belgeyi hazırlamak, 3. Üniversitenin malî istatistiklerini hazırlamak ve Maliye Bakanlığına göndermek. E. Malî kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak; Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü görev tanımı içindeki konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu, yetki ve görevleri çerçevesinde, oluşturmak, izlemek ve istenilmesi halinde Rektöre, ilgili birim veya kurumlara vermek. Malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda gerekli bilgi ve belgeler uygun araçlarla harcama birimleri bilgilendirilir. F. Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak; Üniversitenin, diğer idareler nezdindeki (Muhasebe Şube Müdürlüğünün görev tanımı içindeki) malî iş ve işlemleri izlemek ve sonuçlandırmak, harcama birimleri arasında koordinasyon sağlamak, 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 9

11 3. Sorumluluklarımız Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığımız, görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Rektöre karģı sorumludur. BaĢkanlığımız, Üniversite kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, muhasebeleģtirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması hususunda çalıģmalar yapmaktan sorumludur. Üniversite gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olan BaĢkanlığımız, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil iģlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından, etkin bir ön malî kontrol yapılmasından sorumludur. BaĢkanlığımız, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve eriģilebilir Ģekilde tutulmasından sorumludur. BaĢkanlığımız, 5018 Sayılı Kanunun 34 üncü maddenin birinci fıkrasındaki ödemeye iliģkin hükümler ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye iliģkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. BaĢkanlığımız, bütçesinin harcama yetkilisi olarak verilen harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve ilgili Kanunlar çerçevesinde yapılması gereken diğer iģlemlerden dolayı hesap vermekle sorumludur. BaĢkanlığımız görevlileri, kullanmak üzere teslim aldıkları taģınırların kullanım sırasında korunmasından ve taģınıra verilen zararlardan sorumludur. C. BAġKANLIĞA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. Fiziksel Yapı BaĢkanlığımız Ahmet Necdet Sezer kampusunde bulunan Rektörlük binası (C) blok 2. katta faaliyetini yürütmektedir. Tablo 1 de görüldüğü üzere BaĢkanlığımız 4 yönetici çalıģma odası, 6 servis, 3 diğer hizmet alanı (1 arģiv, 1 sekreter odası ve 1 toplantı odası) olmak üzere toplam 13 bölüm ve 600 m² den oluģan idari ve diğer hizmet alanlarında faaliyet yürütmektedir. BaĢkanlığın tüm çalıģanlarını aynı katta toplayarak sabit bir fiziksel yerleģim 2008 yılından beri sağlanmıģtır. BaĢkanlığımızın kullanımında olan Toplantı Odası, Ġç Kontrol çalıģmaları için ihale ile hizmet alımı yapılan firmaya kullanması için sözleģme sonuna kadar tahsis edilmiģtir. Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı ÇalıĢma Odası Servis Diğer Hizmet Alanları (ArĢiv vb.) TOPLAM Tablo 1 İdari Personel Hizmet Alanları ve Diğer Alanlara ait Tablo 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 10

12 2. Örgüt Yapısı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı, BaĢkanlığın en üst amiri olup yasal düzenlemelerle BaĢkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinden dolayı Rektöre karģı sorumludur. BaĢkan, BaĢkanlığın alt birimleri ve çalıģanları arasında iģbölümü ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. BaĢkanlık 5436 sayılı Kanunla kurulmuģ ve yetki ve görevleri aynı Kanun, 5018 sayılı kanun ve Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiģtir. BaĢkanlığımızı örgütsel yapısı kanunlara ve Yönetmeliğe uygun olarak ĢekillendirilmiĢtir. Kanun ve Yönetmelikte belirtilen zorunluluklar, görevlerimizin fonksiyonel dağılımı, personel durumu ve iģ yoğunluğu dikkate alınarak aģağıdaki Ģekilde dört alt birim Ģeklinde örgütlenme çalıģmaları yürütülmektedir. BaĢkanlığın alt birimleri; organizasyon yapısı ve iģ akıģ haritasına göre sırasıyla Stratejik Planlama ġube Müdürlüğü, Bütçe ġube Müdürlüğü, Ġç Kontrol ġube Müdürlüğü ve Muhasebe ġube Müdürlüğünden oluģmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Bütçe İç Kontrol Muhasebe Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şekil; 1 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Örgüt ġeması 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1 Yazılımlar BaĢkanlığın iģ ve iģlemlerinin tamamı yazılım programları, kelime iģlemci ve sayısal iģlemci programlar sayesinde yürütülmektedir. Ayrıca, BaĢkanlığa ait web sitesi (http://www.strateji.aku.edu.tr) üniversite sunucusu üzerinden hizmet vermeye devam etmekte olup, sitemizde gerekli çağrı ve duyurular, yasal mevzuatlar ve onayı alınmıģ raporlar yayımlanmaktadır. BaĢkanlıkta kullanılan yazılımlar ise aģağıya çıkarılmıģtır. e-bütçe: BaĢkanlığın bütçe iģlemlerinin yürütülmesinde ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile bütçe iģlemlerine ait bilgi akıģını sağlamak üzere kullanılan aynı Genel Müdürlüğe ait yazılım programıdır Yılı Birim Faaliyet Raporu 11

13 say2000i: Üniversitemizin ve BaĢkanlığımızın muhasebe, yönetim dönemi ve kesin hesap iģlemleri, maaģ bordo kontrolleri ve SayıĢtay ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile muhasebe iģlemleri hakkında bilgi akıģını sağlamak üzere kullanılan aynı Genel Müdürlüğe ait donanım ve yazılım programıdır. KBS: Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi ile üniversite çalıģanların maaģ ve gelir hesapları düzenlenip takip edilmektedir. Global: Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından yapılan ve Üniversite bütçe iģlemlerinin takip edildiği yazılım programıdır. Ekders: Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından yapılan ve öğretim üye ve elamanlarının ders yükleri ile ekders ödemelerinin kontrolünün yapılabildiği yazılım programıdır. Evrak: Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından yapılan ve gelen, giden evraklarının kaydının tutulduğu yazılım programıdır. Taşınır: TaĢınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan ve taģınırların kayıt, kontrol ve muhasebeleģtirilmesinin yapıldığı yazılım programıdır. Kira: Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan ve kiralanan taģınmazların takip ve kontrolü için yapılan yazılım programıdır. TTS: TÜBĠTAK Projelerinin yürütüldüğü ve TÜBĠTAK a bağlı yazlım programıdır. BaĢkanlığımızın iģ ve iģlemlerini daha etkin ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütebilmesi için entegre bir yönetim bilgi sistemi kurulmasına ihtiyaç vardır. 3.2 Bilgisayarlar Masaüstü Bilgisayar Sayısı : 7 Adet (Maliye Bakanlığına ait) : 23 Adet (Üniversiteye ait ) Dizüstü Bilgisayar Sayısı : 1 Adet BaĢkanlığımızda mevcut bilgisayarların niteliklerinin arttırılmasına ihtiyaç vardır. 3.3 Kütüphane Kaynakları Basılı Yayınlar (Kitaplar, Dergiler, Gazeteler, Mevzuat Kitapları v.s) : 21 Adet BaĢkanlığın iģ ve iģlemlerini daha etkin yürütebilmesi için daha çok süreli ve süresiz yayınlara ihtiyacı vardır. 3.4 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar BaĢkanlığın kullanımında bulunan diğer bilgi ve teknolojik kaynaklar Tablo 2 de gösterilmiģtir. BaĢkanlıkta mevcut diğer bilgi teknolojik kaynaklar sayı ve niteliklerinin arttırılmasına ihtiyaç vardır Yılı Birim Faaliyet Raporu 12

14 Başkan Mali Hizmetler Uzmanı Mühendis Şef Memur Hizmetli Toplam. Yüzde Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Yazıcılar 15 Fotokopi Makinesi 1 Faksimile Makinesi 1 Sabit Telefon 31 Telsiz Telefon 2 Swich (Anahtar) 5 Televizyon 1 Para Sayma Makinesi 1 Kâğıt Ġmha Makinesi 1 Tablo 2 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. Ġnsan Kaynakları Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) BaĢkanlığın 2010 yılı faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları 1 Daire BaĢkanı, 2 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mühendis, 3 ġef, 8 Memur, 1 Hizmetliden oluģmaktadır. BaĢkanlığın organizasyon yapısına göre tarihi itibarı ile istihdam Ģekline göre dağılımı Tablo 3 teki gibidir. Haftalık 15 saat üzerinden 10 Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıģtırılarak, standart olarak yapılan iģlerde faydalanılmaktadır. BaĢkanlığımız personel sayısı en az %50 arttırılmasına ihtiyaç vardır. Birim/Unvan BaĢkanlık %12 Stratejik Planlama ġube Müdürlüğü 1 1 %06 Bütçe ġube Müdürlüğü %19 Muhasebe ġube Müdürlüğü %44 Ġç Kontrol ġube Müdürlüğü %19 T O P L A M %100 Tablo 3 Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı 4.1 Personel Durumu BaĢkanlığın tarihi itibariyle çalıģanların kadrolarının doluluk oranına göre durumu Tablo 4 te gösterilmiģtir. BaĢkanlığımız kadrolu çalıģanlarının 1/5 i baģka birim kadrolarında bulunup görevlendirme suretiyle BaĢkanlığımızda çalıģmakta olup, kadrosunda bulunan iki Ģube müdürü ise baģka birimde görevlendirilmiģtir. BaĢkanlığımız iģ ve iģlemlerinin yetiģtirebilmesi için haftalık 15 saat üzerinden 10 Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıģtırılmak zorunda kalınmaktadır. BaĢkanlığımızın iģ ve iģlemleri konusunda uzmanlaģmayı gerektiren iģler olup, bu da alanında eğitim görmüģ, tecrübe ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Bunun için çalıģanların tamamının BaĢkanlık kadrolarında olması, kadrosunda bulunanlarında BaĢkanlıkta çalıģması ve kısmi zamanlı öğrenci statüsünde çalıģanların yerine kadrolu personel çalıģtırılması önem arz etmektedir Yılı Birim Faaliyet Raporu 13

15 Dolu BoĢ Diğer BaĢka Birimden BaĢka Birimlere Toplam ÇalıĢan Personel Görevlendirilen Görevlendirilen Ġdari Personel (1+3+4)-5 Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı 1 1 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1 1 Toplam Tablo 4 Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 4.2 Personelin Eğitim Durumu BaĢkanlık çalıģanlarının tarihi itibariyle eğitim durumu Tablo 5 te gösterilmiģtir. BaĢkanlığın eğitim durumu, çalıģanların %62,5 i lisans ve üstü, diğerleri ise önlisans ve altı seviyesindedir. BaĢkanlığın iģ ve iģlemleri konusunda uzmanlaģmayı gerektiren iģler olup, bu da alanında tüm personelin en az lisans düzeyinde eğitim görmüģ çalıģanlardan oluģması beklenmektedir. Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Toplam KiĢi Sayısı Yüzde 6,25 18,75 12,50 37, Tablo 5 Personelin Eğitim Durumu 4.3 Personelin Hizmet Süreleri BaĢkanlık çalıģanlarının tarihi itibariyle hizmet süreleri Tablo 6 da gösterilmiģtir. Buna göre BaĢkanlık çalıģanlarının ortalama kıdem yılı 14 yıldır. Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 6,25 6,25 6,25 43,75 18,75 18,75 Tablo 6 Personelin Hizmet Süreleri 4.4 Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı BaĢkanlık çalıģanlarının tarihi itibariyle yaģ göre dağılımı Tablo 7 de gösterilmiģtir. Buna göre BaĢkanlık çalıģanlarının yaģ ortalaması 38 dir. Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 12, ,25 31,25 - Tablo 7 Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 14

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI İÇİNDEKİLER 1.... 3 1.1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi... 5 1.2. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi...

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı