AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden tarih ve sayılı Resmi Gazete ile tarihinden itibaren yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik in 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. madde hükümlerine göre Başkanlığımız 2010 Mali Yılı Faaliyet Raporunu hazırlanmıştır. Başkanlığımız görevleri dahilindeki tüm faaliyetleri yansıtan bu çalışmanın birim çalışanlarımıza ve Üniversitemize faydalı olmasını diler, tüm çalışmalarımızda bize desteklerinden dolayı başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ olmak üzere, ADEK üyelerine ve özverili çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ahmet ERKAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1

3 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER... 4 A. MĠSYON VE VĠZYON... 4 B. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. BAġKANLIĞA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D. DĠĞER HUSUSLAR II. AMAÇ VE HEDEFLER A. BAġKANLIĞIN AMAÇ VE HEDEFLERĠ B. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDĠRME V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Yılı Birim Faaliyet Raporu 2

4 TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo 1 İdari Personel Hizmet Alanları ve Diğer Alanlara ait Tablo Tablo 2 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 3 Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı Tablo 4 Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Tablo 5 Personelin Eğitim Durumu Tablo 6 Personelin Hizmet Süreleri Tablo 7 Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 8 Bütçe işlem sayıları ve tutarları tablosu Tablo 9 Amaçlar ve Hedefler Tablosu Tablo 10 Birim 2009 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu Tablo 11 Mali Denetim Sonuçları EKLER Ek: 1- Ġç Kontrol Güvence Beyanı Ek:2- Kesin Mizan Ek:3- Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek:4- Bütçe Giderleri ve Ödenek Tablosu Ek:5- Ekonomik Ayırıma Göre Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek-6: Ekonomik Ayırıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek-7: Finansal Ayırıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek-8: Fonksiyonel Ayırıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek:9- Kurumsal Ayırıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek:10- Finansal Ayırıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu Ek:11- SayıĢtay Ġlamları Cetveli Yılı Birim Faaliyet Raporu 3

5 I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON VE VĠZYON 1. Misyonumuz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığımız, yasal mevzuata dayanarak, Ulusal yükseköğretim ve Üniversitemiz stratejik hedefleri, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamayı; hesap verebilirlik ve malî saydamlığa dayalı malî yönetim yapısının, iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamayı ve iģleyiģini takip etmeyi; Üniversitemiz bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî iģlemlerin muhasebeleģtirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü yapmayı görev edinmiģtir. 2. Vizyonumuz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığımızın vizyonu; stratejisi ve mali bilgi birikimi ile kalite anlayıģına sahip çok iyi yetiģmiģ kalifiye personelle, verimliliği esas alarak, teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, plan ve projeye önem vererek, ulusal normlarda etkin mali denetim ve danıģma hizmeti veren ve standartları belirleyen, hesap verebilirlik ve malî saydamlığa dayalı görev anlayıģı içinde, Üniversitemiz birimleri arasında saygın bir birim olmaktır. B. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Yetkilerimiz BaĢkanlığımız, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 32 nci maddesi ve bu maddeye istinaden Maliye Bakanlığınca çıkartılan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ hükümleri gereği BaĢkanlığımız bütçesine konulan ödenekleri ön ödeme veya kesin ödeme Ģeklinde kullanmakla yetkilidir. Üniversitemiz gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililerine verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasıyla BaĢkanlığımız yetkilidir. Kanunla verilen yukarıdaki yetkilerin yanında Rektör tarafından verilen diğer yetkiler de kullanılmaktadır. 2. Görevlerimiz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığımızın görevleri 5436 Sayılı Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 4

6 Hakkında Yönetmelikte belirtilmiģtir. Bu yasal düzenlemelere göre BaĢkanlığımızın görevleri aģağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür: 1. Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi, 2. Bütçe ve Performans Programı, 3. Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol, 4. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama. BaĢkanlığımız, fonksiyonlar itibarı ile belirtilen bu görevlerini kurulmuģ olan Ģube müdürlükleri aracılığı ile yürütmektedir. Bu fonksiyonlar kapsamında 2007 faaliyet dönemi içerisinde tüm Ģubeler oluģturulmuģtur. Üniversitemizde, muhasebe yetkililiği görevi, BaĢkanlığımız muhasebe-kesin hesap ve raporlama fonksiyonunu yürüten alt birim yöneticisi tarafından yerine getirilmektedir. Yukarıda belirtilen yasal çerçeveye dayalı olarak fonksiyonlar itibarıyla ayrıntılı olarak görevlerimiz aģağıdaki gibidir; I. Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülen aşağıdaki görevler Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir: A. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak, B. Üniversitenin stratejik plan hazırlanmasını, güncellenmesini ve yenilenmesini koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek: Stratejik planlama çalıģmalarında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9 uncu Maddesi uyarınca yapılan düzenlemeler de göz önüne alınarak, Üniversitenin diğer birimlerinin katılımı ile özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, 2. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, 3. Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, C. Üniversite Stratejik Planlama çalıģmalarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulunun (ADEK in) sekretarya hizmetlerini yürütmek, D. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Üniversitenin faaliyet raporunu hazırlamak ve Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kuruluna sunmak. Ayrıca BaĢkanlığın faaliyet raporunu hazırlamak, E. Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5

7 1. Üniversitenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, 2. Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, 3. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler araştırmak ve önermek, 4. Üniversitenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, 5. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, 6. Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili bilgileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek, F. Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, 2. Üniversitenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak, G. Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak; H. Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek, 2. Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, 3. İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak, II. Bütçe ve Performans Programı fonksiyonu kapsamında yürütülen aşağıdaki görevler Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir: A. Üniversitenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek; Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanları harcama birimlerine göndermek, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim performans programlarını da esas alarak Üniversitenin performans programını hazırlamak ve Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna sunmak. B. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Üniversite bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve birim faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 6

8 C. Üniversitenin Bütçesini hazırlamak; Bütçe teklifinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, Üniversitenin stratejik planı ve performans programı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esas alınarak bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanları hazırlamak ve harcama birimlerine göndermek. Harcama birimleri tarafından performans programı ile uyumlu olarak hazırladıkları bütçe teklifleri esas alarak Üniversitenin bütçe teklifini hazırlamak ve Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna sunmak. Üniversitenin bütçe teklifini Maliye Bakanlığına, Üniversite performans programını ise Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına Rektör ile Milli Eğitim Bakanı tarafından imzalandıktan sonra göndermek. Bütçe ve yatırım programı teklifleri hakkında Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında teklifler hakkında görüşmeler yapmak ve yatırım programının vize işlemini ve bütçe kanun teklifini Maliye Bakanlığına ve TBMM ye sunmak. Kanunlaşan bütçeye göre performans programını revize etmek. D. Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, E. Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak; Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, Üniversitenin stratejik planı ve performans programı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esas alınarak Üniversitenin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman yatırımcı harcama birimlerine gönderilir ve ilgili harcama birimleri tarafından hazırlanan yatırım teklifleri konsolide edilerek Üniversitenin yatırım programı teklifi hazırlanır. 2. Yatırım uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak; Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler esas alınarak yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlanır izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sayıştay a, Maliye Bakanlığı na ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı na gönderilir. F. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. Ayrıntılı finansman programını hazırlamak; Ayrıntılı finansman programı, harcama birimlerinin teklifleri dikkate alınarak hazırlanır ve Rektör tarafından onaylandıktan sonra vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığının vizesi üzerine gerekli revize yapılarak ayrıntılı finansman programının son hali verilir. Harcama yetkilileri harcamaları Maliye Bakanlığınca vize edilen bu programa uygun olarak yaparlar. 2. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek; Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programına uygun olarak ödenek gönderme belgeleri düzenlenir Yılı Birim Faaliyet Raporu 7

9 G. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve malî istatistikleri hazırlamak; Bütçe işlemleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu ve Bakanlıkça yürürlüğe konulan düzenlemelere göre, gerçekleştirilir, kaydedilir, gerekli koordinasyon sağlanır ve izlenir. Bütçe işlemleri Rektör veya yetki verdiği kişilerin onayından sonra gerçekleştirilir. Bütçe kayıt ve işlemleri e-bütçe programında gerçekleştirilir ve harcama birimlerinin kullanımına açık tutulur. H. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde, Üniversitenin hazine yardımlarına iliģkin gelir ve alacaklarının tahakkuk ve takip iģlemlerini ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek, İ. Bütçe ve performans ile ilgili malî kanunlar ve diğer mevzuatın uygulanması konusunda Rektöre ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak, J. Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak; Üniversitenin, diğer idareler nezdindeki (Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü görev tanımı içindeki) malî iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, III. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol fonksiyonu kapsamında yürütülen aşağıdaki görevler İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir: A. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik iģlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, Üniversite tarafından gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve sonuçlarını Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna sunmak, 2. Üniversitenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 3. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek, B. Ön malî kontrol faaliyetini ve görevlerini yürütmek; Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. Kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için Maliye Bakanlığınca ve Üniversite Senatosu tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak gerekli ön malî kontrol işlemlerini yürütmek ve yapılan ön malî kontrol sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirmek. Ön malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur Yılı Birim Faaliyet Raporu 8

10 C. Ġç kontrol ve ön mali kontrol hususlarındaki malî kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, danıģmanlık yapmak ve malî mevzuatta meydana gelen değiģiklikler konusunda harcama birimlerini bilgilendirmek, D. Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak; Üniversitenin, diğer idareler nezdindeki (İç Kontrol Şube Müdürlüğünün görev tanımı içindeki) malî iş ve işlemleri izlemek ve sonuçlandırmak, harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, IV. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama fonksiyonu kapsamında yürütülen aşağıdaki görevler Muhasebe Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir: A. Üniversite özel bütçesinin muhasebe hizmetlerini yürütmek; Muhasebe hizmetleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Muhasebe Şube Müdürlüğü yöneticisi de olan muhasebe yetkilisi tarafından yerine getirilir. B. Ġlgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde Üniversite gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibi ve bu gelir ve alacakların tahsil iģlemlerini yürütmek. C. Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazların mal yönetim dönemine iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek/hazırlamak; Üniversitenin mülkiyetinde veya Üniversiteye tahsisli olan ya da Üniversitenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. D. Bütçe kesin hesabı ile bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve malî istatistikleri hazırlamak üzere özetle aģağıdaki görevler yapılır; 1. Bütçe kesin hesabını hazırlamak; Bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak bütçe kesin hesabı, hazırlanır. Üniversitenin bütçe kesin hesabı, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanarak, Rektör ve Milli Eğitim Bakanı tarafından imzalandıktan sonra merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısına dahil edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir. 2. Bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin her türlü rapor, cetvel ve belgeyi hazırlamak, 3. Üniversitenin malî istatistiklerini hazırlamak ve Maliye Bakanlığına göndermek. E. Malî kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak; Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü görev tanımı içindeki konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu, yetki ve görevleri çerçevesinde, oluşturmak, izlemek ve istenilmesi halinde Rektöre, ilgili birim veya kurumlara vermek. Malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda gerekli bilgi ve belgeler uygun araçlarla harcama birimleri bilgilendirilir. F. Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak; Üniversitenin, diğer idareler nezdindeki (Muhasebe Şube Müdürlüğünün görev tanımı içindeki) malî iş ve işlemleri izlemek ve sonuçlandırmak, harcama birimleri arasında koordinasyon sağlamak, 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 9

11 3. Sorumluluklarımız Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığımız, görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Rektöre karģı sorumludur. BaĢkanlığımız, Üniversite kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, muhasebeleģtirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması hususunda çalıģmalar yapmaktan sorumludur. Üniversite gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olan BaĢkanlığımız, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil iģlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından, etkin bir ön malî kontrol yapılmasından sorumludur. BaĢkanlığımız, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve eriģilebilir Ģekilde tutulmasından sorumludur. BaĢkanlığımız, 5018 Sayılı Kanunun 34 üncü maddenin birinci fıkrasındaki ödemeye iliģkin hükümler ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye iliģkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. BaĢkanlığımız, bütçesinin harcama yetkilisi olarak verilen harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve ilgili Kanunlar çerçevesinde yapılması gereken diğer iģlemlerden dolayı hesap vermekle sorumludur. BaĢkanlığımız görevlileri, kullanmak üzere teslim aldıkları taģınırların kullanım sırasında korunmasından ve taģınıra verilen zararlardan sorumludur. C. BAġKANLIĞA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. Fiziksel Yapı BaĢkanlığımız Ahmet Necdet Sezer kampusunde bulunan Rektörlük binası (C) blok 2. katta faaliyetini yürütmektedir. Tablo 1 de görüldüğü üzere BaĢkanlığımız 4 yönetici çalıģma odası, 6 servis, 3 diğer hizmet alanı (1 arģiv, 1 sekreter odası ve 1 toplantı odası) olmak üzere toplam 13 bölüm ve 600 m² den oluģan idari ve diğer hizmet alanlarında faaliyet yürütmektedir. BaĢkanlığın tüm çalıģanlarını aynı katta toplayarak sabit bir fiziksel yerleģim 2008 yılından beri sağlanmıģtır. BaĢkanlığımızın kullanımında olan Toplantı Odası, Ġç Kontrol çalıģmaları için ihale ile hizmet alımı yapılan firmaya kullanması için sözleģme sonuna kadar tahsis edilmiģtir. Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı ÇalıĢma Odası Servis Diğer Hizmet Alanları (ArĢiv vb.) TOPLAM Tablo 1 İdari Personel Hizmet Alanları ve Diğer Alanlara ait Tablo 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 10

12 2. Örgüt Yapısı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı, BaĢkanlığın en üst amiri olup yasal düzenlemelerle BaĢkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinden dolayı Rektöre karģı sorumludur. BaĢkan, BaĢkanlığın alt birimleri ve çalıģanları arasında iģbölümü ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. BaĢkanlık 5436 sayılı Kanunla kurulmuģ ve yetki ve görevleri aynı Kanun, 5018 sayılı kanun ve Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiģtir. BaĢkanlığımızı örgütsel yapısı kanunlara ve Yönetmeliğe uygun olarak ĢekillendirilmiĢtir. Kanun ve Yönetmelikte belirtilen zorunluluklar, görevlerimizin fonksiyonel dağılımı, personel durumu ve iģ yoğunluğu dikkate alınarak aģağıdaki Ģekilde dört alt birim Ģeklinde örgütlenme çalıģmaları yürütülmektedir. BaĢkanlığın alt birimleri; organizasyon yapısı ve iģ akıģ haritasına göre sırasıyla Stratejik Planlama ġube Müdürlüğü, Bütçe ġube Müdürlüğü, Ġç Kontrol ġube Müdürlüğü ve Muhasebe ġube Müdürlüğünden oluģmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Bütçe İç Kontrol Muhasebe Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Şekil; 1 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Örgüt ġeması 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1 Yazılımlar BaĢkanlığın iģ ve iģlemlerinin tamamı yazılım programları, kelime iģlemci ve sayısal iģlemci programlar sayesinde yürütülmektedir. Ayrıca, BaĢkanlığa ait web sitesi (http://www.strateji.aku.edu.tr) üniversite sunucusu üzerinden hizmet vermeye devam etmekte olup, sitemizde gerekli çağrı ve duyurular, yasal mevzuatlar ve onayı alınmıģ raporlar yayımlanmaktadır. BaĢkanlıkta kullanılan yazılımlar ise aģağıya çıkarılmıģtır. e-bütçe: BaĢkanlığın bütçe iģlemlerinin yürütülmesinde ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile bütçe iģlemlerine ait bilgi akıģını sağlamak üzere kullanılan aynı Genel Müdürlüğe ait yazılım programıdır Yılı Birim Faaliyet Raporu 11

13 say2000i: Üniversitemizin ve BaĢkanlığımızın muhasebe, yönetim dönemi ve kesin hesap iģlemleri, maaģ bordo kontrolleri ve SayıĢtay ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile muhasebe iģlemleri hakkında bilgi akıģını sağlamak üzere kullanılan aynı Genel Müdürlüğe ait donanım ve yazılım programıdır. KBS: Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi ile üniversite çalıģanların maaģ ve gelir hesapları düzenlenip takip edilmektedir. Global: Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından yapılan ve Üniversite bütçe iģlemlerinin takip edildiği yazılım programıdır. Ekders: Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından yapılan ve öğretim üye ve elamanlarının ders yükleri ile ekders ödemelerinin kontrolünün yapılabildiği yazılım programıdır. Evrak: Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından yapılan ve gelen, giden evraklarının kaydının tutulduğu yazılım programıdır. Taşınır: TaĢınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan ve taģınırların kayıt, kontrol ve muhasebeleģtirilmesinin yapıldığı yazılım programıdır. Kira: Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan ve kiralanan taģınmazların takip ve kontrolü için yapılan yazılım programıdır. TTS: TÜBĠTAK Projelerinin yürütüldüğü ve TÜBĠTAK a bağlı yazlım programıdır. BaĢkanlığımızın iģ ve iģlemlerini daha etkin ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütebilmesi için entegre bir yönetim bilgi sistemi kurulmasına ihtiyaç vardır. 3.2 Bilgisayarlar Masaüstü Bilgisayar Sayısı : 7 Adet (Maliye Bakanlığına ait) : 23 Adet (Üniversiteye ait ) Dizüstü Bilgisayar Sayısı : 1 Adet BaĢkanlığımızda mevcut bilgisayarların niteliklerinin arttırılmasına ihtiyaç vardır. 3.3 Kütüphane Kaynakları Basılı Yayınlar (Kitaplar, Dergiler, Gazeteler, Mevzuat Kitapları v.s) : 21 Adet BaĢkanlığın iģ ve iģlemlerini daha etkin yürütebilmesi için daha çok süreli ve süresiz yayınlara ihtiyacı vardır. 3.4 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar BaĢkanlığın kullanımında bulunan diğer bilgi ve teknolojik kaynaklar Tablo 2 de gösterilmiģtir. BaĢkanlıkta mevcut diğer bilgi teknolojik kaynaklar sayı ve niteliklerinin arttırılmasına ihtiyaç vardır Yılı Birim Faaliyet Raporu 12

14 Başkan Mali Hizmetler Uzmanı Mühendis Şef Memur Hizmetli Toplam. Yüzde Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Yazıcılar 15 Fotokopi Makinesi 1 Faksimile Makinesi 1 Sabit Telefon 31 Telsiz Telefon 2 Swich (Anahtar) 5 Televizyon 1 Para Sayma Makinesi 1 Kâğıt Ġmha Makinesi 1 Tablo 2 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. Ġnsan Kaynakları Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) BaĢkanlığın 2010 yılı faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları 1 Daire BaĢkanı, 2 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mühendis, 3 ġef, 8 Memur, 1 Hizmetliden oluģmaktadır. BaĢkanlığın organizasyon yapısına göre tarihi itibarı ile istihdam Ģekline göre dağılımı Tablo 3 teki gibidir. Haftalık 15 saat üzerinden 10 Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıģtırılarak, standart olarak yapılan iģlerde faydalanılmaktadır. BaĢkanlığımız personel sayısı en az %50 arttırılmasına ihtiyaç vardır. Birim/Unvan BaĢkanlık %12 Stratejik Planlama ġube Müdürlüğü 1 1 %06 Bütçe ġube Müdürlüğü %19 Muhasebe ġube Müdürlüğü %44 Ġç Kontrol ġube Müdürlüğü %19 T O P L A M %100 Tablo 3 Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı 4.1 Personel Durumu BaĢkanlığın tarihi itibariyle çalıģanların kadrolarının doluluk oranına göre durumu Tablo 4 te gösterilmiģtir. BaĢkanlığımız kadrolu çalıģanlarının 1/5 i baģka birim kadrolarında bulunup görevlendirme suretiyle BaĢkanlığımızda çalıģmakta olup, kadrosunda bulunan iki Ģube müdürü ise baģka birimde görevlendirilmiģtir. BaĢkanlığımız iģ ve iģlemlerinin yetiģtirebilmesi için haftalık 15 saat üzerinden 10 Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıģtırılmak zorunda kalınmaktadır. BaĢkanlığımızın iģ ve iģlemleri konusunda uzmanlaģmayı gerektiren iģler olup, bu da alanında eğitim görmüģ, tecrübe ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Bunun için çalıģanların tamamının BaĢkanlık kadrolarında olması, kadrosunda bulunanlarında BaĢkanlıkta çalıģması ve kısmi zamanlı öğrenci statüsünde çalıģanların yerine kadrolu personel çalıģtırılması önem arz etmektedir Yılı Birim Faaliyet Raporu 13

15 Dolu BoĢ Diğer BaĢka Birimden BaĢka Birimlere Toplam ÇalıĢan Personel Görevlendirilen Görevlendirilen Ġdari Personel (1+3+4)-5 Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı 1 1 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1 1 Toplam Tablo 4 Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 4.2 Personelin Eğitim Durumu BaĢkanlık çalıģanlarının tarihi itibariyle eğitim durumu Tablo 5 te gösterilmiģtir. BaĢkanlığın eğitim durumu, çalıģanların %62,5 i lisans ve üstü, diğerleri ise önlisans ve altı seviyesindedir. BaĢkanlığın iģ ve iģlemleri konusunda uzmanlaģmayı gerektiren iģler olup, bu da alanında tüm personelin en az lisans düzeyinde eğitim görmüģ çalıģanlardan oluģması beklenmektedir. Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Toplam KiĢi Sayısı Yüzde 6,25 18,75 12,50 37, Tablo 5 Personelin Eğitim Durumu 4.3 Personelin Hizmet Süreleri BaĢkanlık çalıģanlarının tarihi itibariyle hizmet süreleri Tablo 6 da gösterilmiģtir. Buna göre BaĢkanlık çalıģanlarının ortalama kıdem yılı 14 yıldır. Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 6,25 6,25 6,25 43,75 18,75 18,75 Tablo 6 Personelin Hizmet Süreleri 4.4 Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı BaĢkanlık çalıģanlarının tarihi itibariyle yaģ göre dağılımı Tablo 7 de gösterilmiģtir. Buna göre BaĢkanlık çalıģanlarının yaģ ortalaması 38 dir. Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 12, ,25 31,25 - Tablo 7 Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 14

16 5. Sunulan Hizmetler BaĢkanlığın alt birimler itibarıyla sunduğu hizmetler aģağıya çıkarılmıģtır; 5.1 Stratejik Planlama ġube Müdürlüğü Stratejik Planlama ġube Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler Ģunlardır; a) Üniversitemiz 2009 Yılı Faaliyet Raporu tamamlandı ve Maliye Bakanlığı na gönderildi. b) Üniversitemiz 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu hazırlandı ve Yükseköğretim Kurulu na gönderildi. c) Üniversitemiz tüm birimlerine birim faaliyet raporları ve birim değerlendirme raporlarının hazırlanması ve dikkat edilecek unsurlar konusunda danıģmanlık hizmeti verildi. d) Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu toplantılarında sekretarya görevleri yürütüldü, kurulun verdiği görevler tamamlandı. 5.2 Bütçe ġube Müdürlüğü Bütçe ġube Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler Ģunlardır; a) Üniversitemiz 2010 Yılı Bütçesi Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı hazırlanmıģtır. b) Her türlü bütçe iģlemi (ödenek aktarma, ödenek ekleme, ödenek revize, ödenek gönderme ve tenkis) yapılmıģtır (Tablo 8). c) Bütçe iģlemleri ile ilgili Üniversitemiz birimlerine danıģmanlık hizmeti sunulmuģtur. d) Yukarıda saylan her türlü bütçe iģlemleri ile ilgili yazıģmalar yapılmıģtır. e) Bütçe iģlemleri ile ilgili her türlü araģtırma, inceleme ve planlama yapılmıģtır. f) 2011 Yılı Bütçesi ve yatırım programı hazırlık çalıģmaları yürütülmüģ Maliye Bakanlığı ve DPT ile bütçe görüģmeleri gerçekleģtirilmiģ, birimlerimize bütçe hazırlıkları ile ilgili danıģmanlık yapılmıģ ve 2011 yılı bütçesi hazırlanmıģtır. g) 2011 yılı Afyon Kocatepe Üniversitesi Performans Programı hazırlanıp Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiģtir. Ayrıca bütçe ve performans programı hazırlanırken, e-bütçe iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi hususunda harcama birimlerine danıģmanlık yapılmıģtır tarihi itibariyle gerçekleģen bütçe iģlemlerinin sayısal verileri aģağıda listelenmiģtir: Bütçe ĠĢlemleriyle Ġlgili Sayısal Bilgiler: Bütçe Hizmeti Verilen Birimlerin Sayısı : 46 Bütçe Giderleri Toplamı : ,21 TL 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 15

17 İşlemin Türü Adedi Tutarı (TL) Ödenek Gönderme ,00 Ödenek Tenkis ,58 Ödenek Ekleme ,00 Ödenek Aktarma ,00 AHP Revize ,00 Bütçe ĠĢlem Ġptali 10 T O P L A M ,82 Tablo 8 Bütçe işlem sayıları ve tutarları tablosu 5.3 Ġç Kontrol ġube Müdürlüğü Ġç Kontrol ġube Müdürlüğü tarafından üniversitenin 2010 mali yılına ait harcamalarının ön malî kontrol iģlemleri yerine getirilmiģtir. Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere iliģkin malî karar ve iģlemler, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmektedir Yılı Ġçinde Ġç Kontrol ġube Müdürlüğü tarafından gerçekleģtirilen faaliyetler Ģunlardır; Yapım ĠĢlerine ait 13 adet ihaleye ait ön mali kontrol yapılarak uygunluk görüģ yazısı hazırlandı. 179 adet sözleģmeli personele ait sözleģme taslakları incelendi ve 4 adet görüģ yazısı yazıldı. Hizmet alımı iģleri ile ilgili 12 adet ihale dosyası incelendi ve görüģ verildi. Mal alımları ile ilgili 18 adet ihale dosyası incelendi ve görüģ verildi. 36 adet kredi talepnamesine Olur alındı. Zam ve tazminatlara iliģkin cetveller incelendi ve Maliye Bakanlığına bildirildi. Birimimizde çalıģan personel ile ilgili tüm iģ ve iģlemleri yapıldı. Birimler tarafından mali konularda sorulan sorulara sözlü ve yazılı görüģler verildi. Üniversitemiz Ġç Kontrol Sistemini kurmak amacıyla hizmet alımı ihalesi gerçekleģtirilmiģ olup, bir danıģmanlık firmasının çalıģmaya baģlamasına olur alınmıģtır. Firma çalıģmalarında Üniversitemiz birimleriyle olan iliģkilerinde koordinasyon sağlanmıģtır. 5.4 Muhasebe ġube Müdürlüğü Muhasebe ġube Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler Ģunlardır; 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 16

18 Üniversitemizin 2010 yılına ait tüm muhasebe hizmetleri (Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerinin kayıtlarının yapılması ve raporlanması) yerine getirilmiģtir. Üniversitenin 2009 mali yılı bütçe kesin hesabı çıkarılarak 100 adet bastırılmıģ ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, SayıĢtay BaĢkanlığına ve TBMM ye teslim edilmiģtir. Üniversitenin 2009 mali yılı yönetim dönemi raporları hazırlanarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne ve sarf evraklarıyla birlikte SayıĢtay BaĢkanlığına teslim edilmiģtir. Üniversitenin 2009 mali yılı sarf evrakları SayıĢtay Denetçilerince yerinde yapılan denetime ibraz edilmiģ ve bu denetçiler tarafından hazırlanan sorgulara Üniversitemiz adına savunmaları ve izahatları ile ilgili koordinasyon yazılmıģtır. Üniversitenin tüm gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil iģlemleri yürütülmüģtür. Üniversitenin istenen tüm mali istatistikleri hazırlanmıģ ve sunulmuģtur. Üniversitemize ait taģınırların amortisman iģlemleri yapılmıģ ve Üniversitemize bağlı birimlerin taģınır yönetim hesabı cetvelleriyle say2000i arasında mutabakat sağlanmıģtır. Bütçe Gelirleri Toplamı : ,45 Bütçe Giderleri Toplamı : ,21 Yevmiye Sayısı : Takip Edilen Ġcra Dosyası Sayısı : 29 Takip Edilen KiĢi Borcu Dosyası Sayısı : yılı sonu itibarıyla izlenen toplam 15 TÜBĠTAK projesi bulunmaktayken, 2010 yılı içinde 1 yeni proje kabul edilmiģ ve 4 proje tamamlanarak sona ermiģtir yılında AB Hibeleri Proje Kapsamında 5 adet projenin say2000i sistemi üzerinden takibi ve muhasebeleģtirilmesi yapılmıģ ve 3 adet proje tamamlanarak sona ermiģtir. Ġzlenmesi kabul edilen 2 yeni projeye ait bankada hesap açtırılmıģtır. FARABĠ değiģim projesi kapsamında hesap açtırılmıģ ve projeye iliģkin ödeme ve muhasebeleģtirme iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Ġç Kontrol iģlemleri tarih ve sayılı 3 nolu Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan Ġç Kontrol ve Ön Malî Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar çerçevesinde harcama birimleri ve Strateji geliģtirme Daire BaĢkanlığımız tarafından yürütülmektedir. a) BaĢkanlık, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmaya devam etmekte ve ön malî kontrol faaliyetini Ġç Kontrol ve Ön Malî Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütmektedir. BaĢkanlık 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 17

19 Muhasebe Yetkilisi, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve eriģilebilir Ģekilde tutulmasından sorumlu olduğunun bilinci içinde hareket etmektedir. b) BaĢkanlık iģ ve iģlemlerin yürütülmesinden dolayı Rektöre karģı sorumludur. BaĢkanlık idari yönden Genel Sekretere bağlı olup, ikinci derecede görev dağılımı ile belirlenmiģ olan Rektör yardımcısına bağlı ve ona karģı sorunludur. Yaptığımız iģ ve iģlemler Üniversitemiz Rektörü ve yukarıda belirtilen amirlerin yönetim ve kontrolündedir. c) Daire BaĢkanı, bağlı müdür, mali hizmetler uzmanı, memur ve diğer tüm personelin yaptığı iģ ve iģlemleri takip ve kontrol etmekte, Muhasebe yetkilisi bağlı memurlar ve diğer personelin yaptığı tüm iģlemleri kontrol ettikten sonra ödeme yapmaktadır. Diğer yetkililerde bağlı memur ve personelin yaptığı iģleri kontrol etmektedir. D. DĠĞER HUSUSLAR Faaliyet yılı içerisinde Daire BaĢkanı ve mali hizmetler uzmanları nezdinde 5018 ve 5436 Sayılı Kanunlarla BaĢkanlığımıza verilen görevler ile mali mevzuat ve diğer iģ ve iģlemler konusunda personellerimizi bilgilendirme ve eğitim çalıģmaları yapılmıģtır. BaĢkanlığımız personeli bilgi ve becerilerini arttırmak üzere Kurum dıģı eğitim ve toplantılara katılmıģlardır. BaĢkanlığımız personelinin katıldığı eğitimler ve toplantılar Ģunlardır; ADI SOYADI TARİHİ YERİ KONUSU A. ERKAN / ANTALYA Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi A. ERKAN ANTALYA 5018 Sayılı Kanun A. ERKAN ANKARA ÜNĠV. Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı A. ERKAN MALĠYE BAKANLIĞI KBS. Proje Uygulamaları Eğitimi A. ERKAN SABANCI ÜNĠV. Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi A. ERKAN HACETTEPE ÜNĠV. Döner Sermayeli ĠĢletmeler Genel Tebliği A. ERKAN ANTALYA Adım Üniversiteleri Y. BOZOK ANTALYA Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği Y. BOZOK MALĠYE BAKANLIĞI KBS. Proje Uygulamaları Eğitimi Y. BOZOK ANTALYA Tubitak S.GÜRSOY ANTALYA Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği S.GÜRSOY ANTALYA Adım Üniversiteleri 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 18

20 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. BAġKANLIĞIN AMAÇ VE HEDEFLERĠ BaĢkanlığımızın iki ana amacı mevcut olup, her amaca ait üç er hedef belirlenmiģtir. Bu amaç ve bağlı hedefler Tablo 9 da gösterilmiģtir. Stratejik Amaçlar Amaç 1 Üniversitenin stratejik yönetim çalıģmaları ile planlamayı gerçekleģtirmek, Amaç 2 Üniversitenin mali hizmetlerini yürütmek Tablo 9 Amaçlar ve Hedefler Tablosu B. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER Stratejik Hedefler Hedef -1 Üniversite stratejik planın, hazırlanması, yenilenmesi ve/veya revizesi sırasında, yasal mevzuatla belirtilen Ģekil ve süreler içinde yasal mevzuatla istenen düzeyde stratejik planlama çalıģmaları tamamlamak. Hedef -2 Üniversite stratejik plan çalıģmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla her yıl periyodik olarak, yasal mevzuatla belirtilen Ģekil ve sürede yasal mevzuatla istenen düzeyde faaliyetlerin değerlendirilme ve geliģtirme çalıģmalarını yürütmek. Hedef -3 Üniversite stratejik plan çalıģmalarını etkinleģtirmek için yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek. Hedef -1 Stratejik plana uygun olarak yasal mevzuatla belirtilen Ģekil ve süreler içinde performans programını hazırlamak; Üniversite stratejik planına ve performans programına uygun olarak yasal mevzuatla belirtilen Ģekil ve süreler içinde bütçeyi hazırlamak ve uygulama çalıģmalarını yerine getirmek, Hedef -2 Ġç kontrol ve ön mali kontrol hizmetlerini yerine getirmek, Hedef -3 Muhasebe ve raporlama hizmetlerini yerine getirmek, BaĢkanlığımız, yıllarını kapsayan Üniversitemizin ilk stratejik planında benimsenen temel politika ve öncelikleri aynen benimsenmiģ olup bu politika ve öncelikler dikkate alınarak uygulanabilmesi için ayrıca aģağıdaki değerleri de kabul etmiģtir. 1. Mali bilgi konusunda kendisini sürekli yenileyen ve geliģtiren yaratıcı düģünceye sahip personelle hizmet sunmak, 2. ĠĢbirliği içinde görev ve sorumluluklarına bağlı çalıģma anlayıģı, 3. Mesleki değerlere saygı, dürüst, katılımcı ve paylaģımcı yönetim anlayıģı, 4. Hizmetler esnasında tüm çalıģanlarımızın etik kurallara en üst düzeyde uyma anlayıģı, 5. Tüm faaliyetlerin icrasında hukukun üstünlüğü ve kanunlara uygunluk, 6. Tüm hizmetlerde üst düzey profesyonellik, detaylara dikkat edilerek sıfır hata anlayıģı, 7. Planlamaya ve teknoloji kullanımına önem verme, 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 19

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2009 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BIRIM FAALIYET RAPORU i İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 1 B- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı :B.30.2.ÇNÜ.0.65.00.00/(2. Konu : Yapılandırma Raporu Çankırı, 21/01/2009 REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz Strateji Geliştirme

Detaylı

2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Şubat 2008 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2007 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulamaya konulan yeni kamu mali yönetim

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Dairesi

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 YYÜ Zeve Kampüsü 65080 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örgüt Şeması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERİSTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERİSTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERİSTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu ŞUBAT 2017 1 HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Başkanlığımız, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 01/01/2016

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MART 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.II I-GENEL BİLGİLER.1 A- Misyon ve Vizyon.1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Daire Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 60 ıncı maddesinde sayılan

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012)

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012) B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MART 2014 8 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.3 I-GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğün

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 GENEL BİLGİLER... 3 MĠSYON... 3 VĠZYON... 3 YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 YETKĠ

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Kırıkkale Üniversitesinin tüm

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 BiRiM FAALiYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 GENEL BİLGİLER... 3 MİSYON... 3 VİZYON... 3 YETKİ VE SORUMLULUK... 4 GÖREVLERİ... 4 İDAREYE

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 12 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART/ 2014, KARABÜK İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Birim Faaliyet Raporu

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa SU NUŞ 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 6 B- Birime İlişkin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yeşilyurt

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı