Gizli Bilgi Yok Edilmeli!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gizli Bilgi Yok Edilmeli!"

Transkript

1 Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Evrak mha Makineleri Katalo u

2 Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem, 2000 y l ndan itibaren sektörde faaliyet göstermekte, evrak imha makineleri, para sayma ve kontrol sistemleri, para sayma makineleri, bozuk para sayma ve sorter cihazlar konusunda yurt genelinde sat fl ve sat fl sonras destek hizmeti gerçeklefltirmektedir. Elektro Sistem, deneyimli sat fl/servis kadrosu, bak m ve yedek parça sto u, servis sonras garantisi ile müflteri memnuniyetini maksimum seviyede sunar. Veri imha cihazlar sektöründe önemli bir konuma sahip "Geha" markas n n Türkiye yetkili da t c s olan "Elektro Sistem", kaliteli hizmet ve sürekli ürün deste i prensipleriyle birçok kurumun destekçisi olmufltur. fiirketlerin veri depolama yöntemleri de iflirken, bilinen en güvenli döküman takibi olan belgeleme, de erini en ön s ralarda korumaktad r. Bilgi iletiflimi, geliflen teknoloji ile birlikte elektronik ortama tafl n rken, veri güvenli i standartlar da buna ayak uydurmufl; imha cihazlar gelifltirilmifltir. Elektro Sistem'in "Geha" güvencesiyle sundu u elektronik imha cihazlar, evrak yok etme iflleminin d fl nda, cd, disket gibi elektronik depolama ürünlerinin imhas n da gerçeklefltirmektedir. Kurumlar n en önemli varl olan, Kifliye Özel Bilgi, fiirket Bilgisi, Sat fl Raporlar, Pazarlama Hedefleri ve benzeri her tür gizli bilginin arfliv sonras imha edilmesi gerekmekte; yetkisiz kiflilerce kullan m önlenmelidir. Bilgi için: Veri güvenli i söz konusu oldu unda, Geha ya güvenebilirsiniz. Geha n n evrak imha makinesi yelpazesi mükeel veri güvenli i sa lar ve Geha ürün yelpazesi tüm ihtiyaçlar n z karfl lar. Kiflisel ya da gizli evraklar n imhas söz konusu oldu unda Geha n n kan tlanm fl kalitesine güvenin. Hangi gizli ya da kiflisel evraklar ö ütülmelidir? Kiflisel bilgiler Teklif müsveddeleri dökümanlar fl evraklar Bütçeler Veri - Bilgisayar ç kt lar Bordro dökümanlar fl raporlar Dizayn ve geliflme raporlar Banka hesap dökümanlar Dizayn fikirleri ve stratejik planlama HR dosyalar Kiflisel ve gizli tutanaklar Sat fl rakamlar ve istatistikler Kontratlar / müsvedde dökümanlar Gizli bilgiler Veri Güvenli i Kiflisel verilerin ve dökümanlar n imhas Data Protection Act (veri güvenli i hareketi) ile düzenlenir. Ka t imhas d fl bir servis sa lay c taraf ndan yap lsa bile (11 bafll k Alman Federal veri koruma hareketi BDSG), dökümanlar n ve kiflisel bilgilerin sahibi, verilerin düzgün ö ütülmesinden sorumludur. mha protokolü ya da bir sorumluluk anlaflmas olsa bile, sorumluluk ve mesuliyet 3. kiflilere nakledilemez (BDSG nin 7. ve 8. bafll ). En yüksek kalite standard Geha ka t ö ütücüleri Almanya da üretilmektedir*. Bu yüzden "Made in Germany" ibaresiyle en yüksek standartlar bekleyebilirsiniz. Elektro Sistem, kaliteli hizmet güvencesini dünyaca ünlü elektronik markas Geha dan al r. Shark serimiz özellikle küçük ofislerde ya da evde kiflisel ve gizli bilgileri imha etmek için dizayn edilmifltir. Anahtar özelliklerinden biri çekici tasar m d r. Kompakt tasar m - mükeel performans! serisinin modelleri küçük ofisler ve evlerde kullan m için idealdir. Kompakt dizaynlar sayesinde masan n üstüne ya da alt na konabilirler. serisi ö ütücüler yo un ofislerde merkezi ö ütücü fleklinde kullan labilirler. Çok fazla evrak imhas için gereken yerlerden birisi de atölyeler olabilir. Bu ö ütücüler yaln zca ka t imha etmez, ayn zamanda kredi kartlar ve Cd leri de imha eder. Güç serisinin yüksek performans modelleri sürekli kullan m ve oldukça fazla bilgisayar ç kt lar, kredi kartlar, Cd ler ve disketlerin imhas için dizayn edilmifltir. Büyük bilgisayar departmanlar ve arflivleri için tercih edilen çözümdür. Kiflisel verilerin imhas nda güvenlik seviyesi 5 ve HS 6 olan yüksek güvenlik seviyesi kullan l r. En s k ve en yüksek güvenlik gereksinimlerini kullan r ve dikkat edilmesi gereken yeni standartlara göre ayarlanm fl olan kesme ölçüsüdür. (1x5 parça) * bu tan m için geçerli de ildir

3 K saltmalar ve semboller. Semboller Döküman ö ütücü Ma aza kart ve kredi kart ö ütücü Floppy disk ö ütücü At k hazne kapasitesi Döküman ve CD/DVD ö ütücü Tekerlekli portatif model Güvenlik s n flar Seviye 1 Seviye 4 Kesim eni max. 12. Genel evraklar için Seviye 2 Parçac k ebad max. 2 x 15. Yüksek gizlilik tafl yan belgeler için. Seviye 5 Kesim eni max. 6. fiirket evraklar için Parçac k ebad max. 0.8 x 13. Çok yüksek güvenlik gerektiren belgeler için. Seviye 3 Kesim eni max. 2. fierit ya da 4x6. Seviye 6 Parçac k ebad max. 1 x 5. Bu model en geliflmifl standartlar kullan r. li güvenlik ve kalite Tüm Geha ka t ö ütücüleri güvenlik testlerinden geçmifltir, GS iflareti tafl rlar ve Avrupa Birli i nin gerektirdi i tüm yönetmeliklere uyumludur. Tüm Geha ö ütücüleri iki y ll k garantiyle sat l rlar., ve serileri ise on y l kesici dahilindedir. 4

4 Tümüyle yok etme pratik çözüm. DataShark Cd, disket ve ka t ö ütücü Ev ve küçük ofislerde pratik kullan m dizayn Otomatik bafllama - durma fonksiyonu At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda otomatik olarak durma 150 W V / 50 Hz x 190 x kg gümüfl / gri 2 y l Ürün kodu Model Kesim eni Güvenlik Kesim kapasitesi / seviyesi yaprak 80 g/m DataShark 4 x 30 /

5 Küçük ofislere kiflisel belge yokedici. Küçük ofislere kiflisel belge yokedici Önemli evraklar n ev ve küçük ofiste imhas için ideal Doldur - boflalt at k haznesi Otomatik bafllama - durma fonksiyonu Açma - kapama geri fonksiyonlu anahtar Ev ya da küçük ofislerde kiflisel belge ö ütücü Otomatik bafllama - durma fonksiyonu Açma - kapama geri fonksiyonlu anahtar Önemli evraklar n ev ve küçük ofiste imhas için ideal Doldur - boflalt at k haznesi (S4 - S6) Otomatik bafllama - durma fonksiyonu (3) Açma - kapama geri fonksiyonlu anahtar (4) 80 W x 180 x kg aç k gri / tafl gri 120 W x 200 x kg aç k gri / tafl gri seviyesi 70 g/m 2 80 g/m 2 seviyesi 70 g/m 2 80 g/m S6 5.8 / S6 5.8 / S4 3.9 / S4 3.9 / C 4 x 25 / W x 240 x kg (S6, S4) 4.5 kg (C) aç k gri / tafl gri seviyesi 70 g/m 2 80 g/m S6 5.8 / S4 3.9 / C 4 x 25 / (3) (4) 8 9

6 Küçük ofislere kiflisel belge yokedici. 130 Önemli evraklar n ev ve küçük ofiste imhas için ideal Ç kar labilir at k haznesi Güç tüketimi olmadan bekleme modu Otomatik açma - kapama fonksiyonu Açma - kapama ve geri fonksiyonlu anahtar 150 W x 273 x kg (S6, S4, S2) 6.8 kg (C) aç k gri / tafl gri Seviyesi 70 g/m 2 80 g/m S6 5.8 / S4 3.9 / S2 1.9 / C 4 x 25 /

7 Orta ölçekli flirketlere özel. Orta ölçekli flirketlere özel için ergonomik tasar m Yo un ifl temposunda pratik kullan m Kredi kartlar ve ma aza kartlar n imha eder (Model S6, S4, S2, C) At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda otomatik durma Ç kar labilir at k haznesi Güç tüketimi olmadan bekleme modu Açma - kapama geri fonksiyonlu anahtar Otomatik bafllama - durma fonksiyonu içerir için ergonomik tasar m Yo un ifl temposunda pratik kullan m Kredi kartlar ve ma aza kartlar n imha eder (Model S6, S4, S2, C) At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda otomatik durma Otomatik bafllama - durma fonksiyonu içerir, sensörden kontrol edilir (3) Ç kar labilir at k haznesi Güç tüketimi olmadan bekleme modu Açma - kapama geri fonksiyonlu anahtar Led göstergeli bekleme modu At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda fl kl ikaz Büyük ofislerde paylafl labilir (tekerlekli) döküman ö ütücü Kredi kartlar, ma aza kartlar (Model S6, S4, S2, C), CD (Model S6, S4) ve disketleri (S6) imha eder Otomatik açma - kapama fonksiyonu içerir, sensörden kontrol eder (5) At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda led göstergesi ikaz verir Ak ll elektronik kontrol sistemi Açma - kapama geri fonksiyonlu anahtar (4) 440 W x 281 x kg (S6, S4, S2) 12.5 kg (C, CF) 440 W x 281 x kg (S6, S4, S2) 12.5 kg (C, CF) 670 W x 347 x kg (S6, S4, S2) 30 kg (C) seviyesi 70 g/m 80 g/m S6 5.8 / Seviyesi 70 g/m 80 g/m 2 in seviyesi 70 g/m 2 80 g/m S4 3.9 / S6 5.8 / S6 5.8 / S2 1.9 / S4 3.9 / S4 3.9 / C 3.9 x 30 / S2 1.9 / S2 1.9 / C 3.9 x 30 / C 3.9 x 30 / CF 1.9 x 15 / CF 1.9 x 15 / (4) (3) (5)

8 Orta ölçekli flirketlere özel. 270 Büyük ofislerde paylafl labilir (tekerlekli) döküman ö ütücü Kredi kartlar, ma aza kartlar, CD ve disketleri imha eder (Model S4, S6, C) Ka t besleme ünitesi üzerinde güvenlik aparat CD ve disketler için ayr bölme (Model S4, S6, C) Otomatik bafllama ve durma içerir, sensörden kontrol edilir At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda led göstergesi ikaz verir, ka t s k flt nda otomatik geri ç kart r. Ak ll elektronik kontrol sistemi 1 W x 420 x kg (S6, S4) 48 kg (C, CF) seviyesi 70 g/m 2 80 g/m S6 5.8 / S4 3.9 / C 3.9 x 30 / CF 1.9 x 15 /

9 Ekstra güçlü modeller yüksek kapasite. Ekstra güçlü modeller yüksek kapasite IT departmanlar ve büyük ofisler için tekerlekli ideal ö ütücü Bilgisayar listeleri, kredi kartlar, ma aza kartlar ve CD ler için ideal ö ütücü Yo un ifl temposu için pratik kullan m Ka t besleme ünitesi üzerinde güvenlik aparat CD ve disketler için tasarlanm fl özel ünite At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda ve ka t s k flt nda geri ç karan, Led li otomatik durma Ak ll elektronik sistem Led göstergeli bekleme modu mha edilecek dökümanlar için y n ünitesi AC versiyonda en üst model olup, IT departmanlar ve büyük ofisler için ideal ö ütücü Bilgisayar ç kt lar (tüm modeller), ma aza kartlar, kredi kartlar, CD, disket (Model S4, S6, C), dat kasetler (Model C) için ideal ö ütücü CD, disket ve dat kasetler (Model SC, CF) için tasarlanm fl özel ünite Otomatik bafllama - bitirme fonksiyonu içerir, sensörden kontrol edilir At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda otomatik durur Ka t s k flmas durumunda güvenilir otomatik geri ç karma Ak ll kontrol sistemi Geri fonksiyonu ve devaml kullan m için transparan klavye (4) Ka t besleme ünitesi üzerinde güvenlik aparat (3) AC versiyonda en üst model olup, IT departmanlar ve büyük ofisler için ideal ö ütücü Bilgisayar ç kt lar (tüm modeller), ma aza kartlar, kredi kartlar, CD, disket (Model S4, S6, C), dat kasetler (Model C) için ideal ö ütücü CD, disket ve dat kasetler (Model SC, CF) için tasarlanm fl özel ünite Otomatik bafllama - bitirme fonksiyonu içerir, sensörden kontrol edilir At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda otomatik durur Ka t s k flmas durumunda güvenilir otomatik geri ç karma Ak ll kontrol sistemi Buruflturulmufl ka t / çöp kutusunda biriktirilmifl dökümanlar n imhas için tasarlanm fl kollu ek ka t besleme ünitesi (5-6) 1 W 595 x 510 x kg (S6, S4) 56 kg (C) 2100 W 595 x 470 x kg (S6, S4) 82 kg (C, CF) 2100 W 230 V / 50 Hz 595 x 470 x kg seviyesi 70 g/m 2 80 g/m 2 seviyesi 70 g/m 2 80 g/m S6 5.8 / S6 5.8 / S4 3.9 / S4 3.9 / C 3.9 x 50 / C 3.9 x 40 / CF 1.9 x 15 / seviyesi 70 g/m 2 80 g/m C 3.9 x 50 / (3) (5) (4) (6)

10 Ekstra güçlü modeller yüksek kapasite. 450 Tekerlekli, ekstra büyük toplama kapasitesi ile üç faz AC ba lant l döküman ö ütücü IT departmanlar ve büyük ofisler için ideal ö ütücü Çelik zincir sistemi ile maximum verim Bilgisayar ç kt lar (tüm modeller), ma aza kartlar, kredi kartlar, CD, disket (Model C) için ideal ö ütücü Buruflturulmufl ka tlar ek ka t besleme ünitesi ile kolayca imha edebilme Otomatik bafllama - durma fonksiyonu içerir, sensörden kontrol edilir At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda otomatik olarak durur Ka t s k flmas halinde güvenilir biçimde otomatik geri ç kar r Ak ll elektronik kontrol sistemi Yük arabas ile boflalt labilir çöp pofletlerini güvenli ve zahmetsiz flekilde tafl ma Led göstergeli bekleme modu Geri ç karma fonksiyonu ve sürekli kullan m için pratik transparan klavye mha edilecek dökümanlar için y n ünitesi 3000 W (C) 2200 W (CF) 3 x V / 50 Hz x 665 x 1590 (C) 750 x 665 x 1460 (CF) 220 kg (yaklafl k) Yüksek Güvenlik seviyesi 70 g/m 2 80 g/m C 3.9 x 50 / CF 2 x 15 /

11 Maksimum güvenlik yo un parçalama. Maksimum güvenlik yo un parçalama. 245 CSF 260 CSF + CHS Özel dökümanlar n yüksek güvenlik derecesinde imhas n gerçeklefltirir Masa ya da masa alt nda kullan labilen ö ütücüdür Yo un ifl temposunda pratiktir Otomatik bafllama - bitirme fonksiyonu içerir, sensörden kontrol edilir At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda otomatik durur Ç kar labilir at k haznesi Led göstergeli bekleme modu Özel dökümanlar n yüksek güvenlik içerikli imhas Tekerlekli, büyük ofislerin kullan m için ideal ö ütücü Otomatik bafllama - durma fonksiyonu içerir, sensörden kontrol edilir At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda otomatik durma Ka t s k flmas durumunda otomatik geri ç karmay sa layan ak ll elektronik kontrol sistemi 440 W 230 V / 50 Hz x 281 x kg 2 y l 670 W 230 V / 50 Hz x 347 x kg 2 y l seviyesi 70 g/m 2 80 g/m 2 seviyesi 70 g/m g/m CSF 0.78 x 11 / CSF 0.78 x 11 / CHS 1 x 5 / HS Level

12 Maksimum güvenlik yo un parçalama. Maksimum güvenlik yo un parçalama. 270 CSF + CHS 390 CSF + CHS Özel dökümanlar n yüksek güvenlik içerikli imhas Tekerlekli, büyük ofislerin kullan m için ideal ö ütücü Ka t besleme ünitesi üzerinde güvenlik aparat Otomatik bafllama - durma fonksiyonu içerir, sensörden kontrol edilir At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda ve ka t s k flmas nda geri ç kar r ve otomatik durur Ak ll elektronik kontrol sistemi Özel dökümanlar n yüksek güvenlik içerikli imhas It departmanlar ve büyük ofisler için pratiktir, tekerleklidir Bilgisayar ç kt lar n imha etmek için mükeel uyumludur (3) Otomatik bafllama - durma fonksiyonu içerir, sensörden kontrol edilir At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda ve ka t s k flmas nda geri ç kar r ve otomatik durur Ak ll elektronik kontrol sistemi Led göstergeli bekleme modu mha edilecek dökümanlar için y n ünitesi 1 W 230 V / 50 Hz x 420 x kg 2 y l seviyesi 70 g/m 2 80 g/m CSF 0.78 x 11 / CHS 1 x 5 / HS Level W 230 V / 50 Hz 595 x 510 x kg 2 y l seviyesi 70 g/m 2 80 g/m CSF 0.78 x 11 / CHS 1 x 5 / HS Level (3)

13 Maksimum güvenlik yo un parçalama. Ek üniteler CSF + CHS Plastik torba Özel dökümanlar n yüksek güvenlik içerikli imhas Alternatif model çeflitlerine göre en üst modeldir. It departmanlar ve büyük ofisler için idealdir, besleme ünitesi içerisinden dökülebilecek s v lara karfl özel korunma sistemi Otomatik bafllama - durma fonksiyonu içerir, sensörden kontrol edilir At k haznesi dolu ya da ç kar ld nda otomatik durma Ak ll elektronik kontrol sistemi Led göstergeli bekleme modu Paket bafl na = 500 torba Yeniden kullan labilir plastik torba Ürün kodu En son Eski Ebat modeller için modeller için GxU x x ,, x x W 230 V / 50 Hz 595 x 470 x kg 2 y l At labilir plastik torba Ürün kodu En son Eski Ebat modeller için modeller için GxU , 265 Turbo 840 x , x office, 22 U 975 x x , data 950 x , ,, x 850 Özel mekanik ya Parçac k ö ütücüsü kesim ünitesi için ya lama ve temizleme ya. Ünite bafl na fiyatland rma. seviyesi 70 g/m 2 80 g/m CSF 0.78 x 11 / CHS 1 x 5 / HS Level Özel ya Ürün kodu Hacim ml

14 Ürün Listesi Evrak mha Makineleri Ürün Listesi Evrak mha Makineleri Seri Model Kod Sayfa No S ra No Kesim boyutu/ format DataShark X X X X 4 x 30 Güvenlik Seviyesi Kesim uz./ 70 g/m 2 yaprak Kesim uz./ 80 g/m 2 yaprak Kapasite Ebat x 190 x 285 Seri Model Kod Sayfa No 260 S ra No Kesim boyutu / format S X X / Güvenlik Seviyesi Kesim uz./ 70 g/m 2 yaprak Kesim uz./ 80 g/m 2 yaprak Kapasite Ebat x 347 x S X / x 180 x C X X x 30 / x 347 x S X / x 180 x S X X X X 5.8 / x 420 x S X / x 200 x S X X X X 3.9 / x 420 x S X / x 200 x C X X X X 3.9 x 30 / x 420 x C X x 25 / x 200 x CF X x 15 / x 420 x S X / x 240 x S X X X X 5.8 / x 510 x S X / x 240 x S X X X X 3.9 / x 510 x C X x 25 / x 240 x C X X X X 3.9 x 40 / x 510 x S X / x 273 x 500 S X X X X 5.8 / x 470 x S X / x 273 x 500 S X X X X 3.9 / x 470 x S X / x 273 x 500 C X X X X 3.9 x 50 / x 470 x C X x 25 / x 273 x 500 CF X x 15 / x 470 x S X X / x 281 x C X X X X 3.9 x 50 / x 470 x S X X / x 281 x C X X X X 3.9 x 50 / x 665 x S X X / x 281 x CF X x 15 / x 665 x C X X x 30 / x 281 x CSF X x 11 / x 281 x CF X x 15 / S X X / x 281 x x 281 x CSF X x 11 / CHS X x 5 / x 347 x 828 HS Level x 347 x S X X / x 281 x CSF X x 11 / x 420 x S X X / x 281 x CHS X x 5 / HS Level x 420 x C X X x 30 / x 281 x CSF X x 11 / x 510 x CF X x 15 / x 281 x CHS X x 5 / HS Level x 510 x S X X X X 5.8 / x 347 x 828 CSF X x 11 / x 470 x S X X X / x 347 x 828 CHS X x 5 / HS Level x 470 x

15 K s kl Mah. Ferah Cad. Sümbül Sok. No: 15 Üsküdar STANBUL Tel: (0216) (0216) Fax: (0216)

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

PNÖMAT K TÜP S STEMLER HASTANELER Ç N AKILLI ÇÖZÜMLER B LG SAYAR KONTROLLÜ PNÖMAT K TÜP S STEM ÇÖZÜMLER Sa l k Hizmetlerinde Karfl lafl lan Zorluklar Hastanelerin temel görevi, kaliteli ve yenilikçi tedaviler

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü Türkiye Distribütörü Arifis Teknoloji Çözümleri Tic.Ltd.ti. Atatürk Mah. Sedef Cad. 31 Ada Residence A Blok Kat:16 D:66 34758 Ataflehir Kadıköy STANBUL Tel : +90 216 629 05 01 Fax : +90 216 629 04 94 info@arifis.com.tr

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)

ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ile birlikte efl telif hakkına sahip Dünya Fikri Mülkiyet

Detaylı

T CAR B LG SERV SLER Ç N YAYIN ÖZET

T CAR B LG SERV SLER Ç N YAYIN ÖZET stanbul, 2013 II Bafllang ç T CAR B LG SERV SLER Ç N YAYIN ÖZET ULUSLARARASI T CARET MERKEZ UNCTAD/WTO DÜNYA F KR MÜLK YET ÖRGÜTÜ Orjinali: Secrets of Intellectual Property: A guide for small and medium-sized

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı