T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ"

Transkript

1 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010

2 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar....5 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı... 6 a)ofis Alanları:... 6 b) Ambar Alanları:... 7 c) Kütüphane Kaynakları:... 7 d) Malzeme Durumu: Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar ve Bilgisayarlar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Ġdari Personel Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin YaĢ Durumu Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Sunulan Hizmetler Bütçe ve Performans Programı Birimi Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi Ġç kontrol ve ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğünün Görevleri Muhasebe,Kesin Hesap ve Raporlama ġube Müdürlüğünün Görevleri Diğer Görevler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi.. 24 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- BaĢkanlığımız Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Güçlü Yönler B- Zayıflıklar Zayıf Yönler C- Fırsatlar Fırsatlar D- Tehditler Tehditler E- Değerlendirme V- EKLER...48 EK 1: Kanunlar (Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat...48 EK 2: Kanun Hükmünde Kararnameler...49 EK 3: Yönergeler EK 4: Tüzük ve Yönetmelikler...50 IV- HARCAMA YETKĠLĠSĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 SUNUġ Birimimiz 2009 Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi topluma karģı sorumluluklarımızdan birisi olarak gören bir anlayıģla hazırlanmıģ bulunmaktadır. Bu Faaliyet Raporunun yayımlanmasının yasal dayanağını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi teģkil etmektedir. Bu maddeye göre kamu kuruluģlarının yıllık faaliyet raporlarını bilgi iletiģim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmaları gerekmektedir. Yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu rapor web sitemizde yayınlanmıģtır. Daire BaĢkanlığımızın, her zaman var olan yüksek hedeflerine azim ve kararlıkla ulaģacağından, çağdaģ uygarlık yolunda yorulmadan ilerleyeceğinden kuģku duymuyorum. Birimimizin 2009 Yılı Faaliyet Raporu titiz bir Ģekilde hazırlanmıģtır. Raporda ortaya çıkan veriler Daire BaĢkanlığımızın performansının bir göstergesidir. Dolayısıyla raporda yer alan verilerle kamuoyu Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının performansını değerlendirme olanağını bulacaktır Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ederim. Levent ÖZGÜMÜġ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanı 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Evrensel değerler, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda, üniversitemizin mali hizmetlerinin sunulmasını kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde ve zamanında elde edilmesi ve kullanılmasını, kaynakları kanunların verdiği yetki çerçevesinde koordine ederek analiz, planlama, yürütme iģlemlerini yapmak ve yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri paydaģlarımızla iģbirliği içinde yerine getirmektir. Vizyon Bilgi ve teknolojik geliģme süreçlerini takip eden geniģ ufuklu, yaratıcı, yenilikçi, iģinde uzman personeliyle çağdaģ ve bilimsel geliģmelerini çalıģmalarına empoze eden, teknolojik imkanlarla donatılmıģ, evrensel ve milli değerlere sahip ve onları benimsemiģ bir baģkanlık olmak. 4

5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı nın yetki görev ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiģtir. Söz konusu yönetmeliğin 5. maddesinde Strateji GeliĢtirme birimlerinin görevleri aģağıda belirtildiği Ģekilde sayılmıģtır. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak. Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak. Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek. Ġdarede kurulmuģsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek. 5

6 Genel bütçe kapsamı dıģında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek. Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik iģlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı a) Ofis Alanları: KAPALI ALANLARIN HĠZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI Hizmet Alanı Sayısı (adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis ÇalıĢma Odası ÇalıĢma Odası TOPLAM Yukarıdaki tablodan da anlaģıldığı üzere fiziki yapı oldukça yetersizdir. Bu durum çalıģanların performansını olumsuz yönde etkilemektedir. 6

7 b) Ambar Alanları: Ambar Sayısı: 1 adet Ambar Alanı: 60 m 2 c) Kütüphane Kaynakları: BaĢkanlığımız iģlerde aksaklıkların yaģanmaması çıkan kanun ve yönetmeliklerin takibi için Mevzuat dergisi alımı yapmaktadır. Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 1 Adet d) Malzeme Durumu: MALZEME DURUMU Sıra No Cinsi Adet 1 ÇalıĢma Masası 7 9 Telefon Makinesi 7 10 Hesap Makinesi 7 11 Çelik Kasa 1 13 Evrak Dolabı 9 15 Para Sayma Makinesi 1 16 Güç Kaynağı 1 7

8 2- Örgüt Yapısı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA BİRİMİ STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA PERFORMANS VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ BÜTÇE HAZIRLIK BÜTÇE UYGULAMASI İŞLEMLERİ GELİR TAKİP MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ KESİN HESAP VE RAPORLAMA MUHASEBE İŞLEM TETKİK I TETKİK II İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ ÖN KONTROL I ÖN KONTROL II 8

9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Birimde idari amaçlı olarak kullanılan bilgisayar sayıları tabloda gösterilmiģtir. Bu bilgisayarlardan altı tanesi Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalıģan say2000i sistemi olarak bilinen bilgisayarlardan oluģmaktadır. Ayrıca yazılım olarak da Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü nün Say2000i programı; Bütçe ve Mali kontrol Genel Müdürlüğü nün e-bütçe programı kullanılmaktadır. Ayrıca Maliye Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı nın SGB.net yazılımının kullanımı için gerekli alt yapı çalıģmaları tamamlanmıģtır. Cinsi 3.1- YAZILIM VE BĠLGĠSAYARLAR Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) TOPLAM Yazılım 3 3 Masa Üstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar Say 2000i Bilgisayar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.2- DĠĞER BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) TOPLAM Barkot Okuyucu 1 1 Yazıcı 4 4 Vezne Yazıcısı 1 1 Fotokopi Makinesi 1 1 Faks 1 1 Say 2000i Yazıcısı 1 1 Tarayıcılar 1 1 9

10 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- İdari Personel STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ĠDARĠ PERSONEL LĠSTESĠ Adı - Soyadı Ünvanı Birimi Levent ÖZGÜMÜġ Daire BaĢkanı BaĢkanlık / Muhasebe Yetkilisi Etem AZMANOĞLU ġube Müdürü Ġç Kontrol Fatih YOLDAġ Gülen DENĠZLĠ Bilgisayar ĠĢletmeni Bilgisayar ĠĢletmeni Stratejik Yönetim ve Planlama Bütçe ve Performans Programı Stratejik Yönetim ve Planlama Bütçe ve Performans Programı Saniye KOCAKAYA Veznedar Muhasebe (Vezne) Mutlu TÜLÜCEOĞLU Memur Muhasebe Yasemin ÖZLÜ Bilgisayar ĠĢletmeni Muhasebe Hakan ÇETĠNKAYA Memur Muhasebe Ġç Kontrol Duygu TELCĠ Firma Personeli BaĢkanlık Ġdari Personelin Eğitim Durumu ĠDARĠ PERSONELĠN EĞĠTĠM DURUMU Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde % 11,11 22,22 55,56 11,11 11% 11% 56% 22% Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. 10

11 Ġdari Personelin YaĢ Durumu ĠDARĠ PERSONELĠN YAġ ĠTĠBARIYLA DAĞILIMI 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ KiĢi Sayısı Yüzde % 66,67 11,11 11,11 11, yaģ 51 yaģ üzeri 11% 11% 11% 67% yaş yaş yaş yaş Ġdari Personelin Hizmet Süreleri ĠDARĠ PERSONELĠN HĠZMET SÜRESĠNE GÖRE DAĞILIMI 3 yıl ve altı 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde % 66,67 11,11 11,11 11,11 11% 11% 11% 67% 3 yıl ve altı 4-6 yıl yıl 21 yıl ve üzeri 11

12 5- Sunulan Hizmetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunu'nun 15'inci maddesine uygun olarak hazırlanan BaĢkanlığımız Ģube müdürlüklerinin çalıģma usul ve esaslarına iliģkin yönergelerinde BaĢkanlığımızca sunulan hizmetler aģağıdaki Ģekilde belirlenmiģtir Bütçe ve Performans Programı Birimi ġekil 1: Bütçe ve Performans Birimi TeĢkilat ġeması - Görevleri: *Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına uygun olarak bütçenin hazırlanması Üniversitemiz bütçesi Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Bütçe Hazırlama Rehberi" ile Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından yayınlanan "Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"nde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda birimlerden gelen bütçe teklifleri derlenerek hazırlanır. * Ödeneklere ait ayrıntılı harcama ve finansman programı hazırlamak Birimlerden Bütçe ve Performans Programı ġube Müdürlüğüne gelen harcama programı teklifleri konsolide edilerek, Üniversite bütçesine ait ayrıntılı harcama ve finansman programı hazırlanır. Bu programa uygun olarak ayrıntılı finansman icmal cetveli hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilir. 12

13 * Bütçe iģlemlerini gerçekleģtirmek ve kayıtlarını tutmak Ödenek gönderme, aktarma ve ekleme gibi bütçe iģlemlerine iliģkin yazıģmalar yapılır, kayıtlar elektronik ve yazılı ortamda tutulur, bütçe istatistiklerinde kullanılmak üzere dosyalanır. Her yılın Temmuz ayında Üniversitemizin birinci altı aylık bütçe geliģimi kamuoyuna sunulmaktadır. * Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması Yatırım programı Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra ödeneklerin Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Kararda belirtilen süre ve esaslar doğrultusunda bütçe ödenek iģlemleri açısından koordinasyonu sağlanır. - Bütçe ve Performans birimine Ait Tablolar: Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Bütçe Servisinde Yapılan ĠĢlem Sayıları 2008 Yılı 2009 Yılı ArtıĢ Oranı % Ödenek Ekleme ĠĢlem Sayısı ,38 Ödenek Aktarma ĠĢlem Sayısı Ödenek Gönderme ĠĢlem Sayısı ,59 Tenkis ĠĢlem Sayısı ,95 Yatırım Programı Revize ĠĢlem Sayısı Ödenek Ekleme İşlem Sayısı Ödenek Aktarma İşlem Sayısı Ödenek Gönderme İşlem Sayısı Tenkis İşlem Sayısı Yatırım Prog.Revize İşlem Sayısı 2008 Yılı 2009 Yılı 13

14 Yapılan Bütçe Eklemelerinin Bütçe Tertibine Göre Dağılımı 2008 Yılı 2009 Yılı ArtıĢ Oranı% 01- Personel Giderleri 02- S.G.K. D.Prim.Gid. 03- Mal ve Hizmet Al.Gid. 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri , , ,13 TOPLAM , Personel Giderleri S.G.K. D.Prim.Gid Mal ve Hizmet Al.Gid Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri 2008 Yılı 2009 Yılı 14

15 5.2- Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi ġekil 2: Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi TeĢkilat ġeması 2009 yılında, 2008 yılı içerisinde hazırlık çalıģmaları baģlayan Üniversitemizin yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalıģmaları tamamlanmıģ olup; tarih ve 26 sayılı Senato Kararıyla Üniversitemizin Stratejik Planı kabul edilmiģtir. - Görevleri: *Stratejik Plan hazırlık çalıģmaları Üniversite harcama birimlerinin Stratejik Planları Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı nın kamu kuruluģları için yayınladığı Stratejik Planlama Hazırlama Kılavuzu nca gerekli iģlemler yapılır. *Üniversite gelirlerini tahakkuk ettirmek Kurumun öz gelirlerinin belirlenmesi ve tahsilinin yapılabilmesine iliģkin tahakkuk iģlemleri bu birimde yapılır. *Performans Programı hazırlık çalıģmaları Stratejik Planların yıllık uygulama dilimlerini oluģturan performans programları Maliye Bakanlığınca belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde harcama birimleri tarafından oluģturulur. Harcama birimlerinin performans programları konsolide edilerek Üniversitenin idari performans programı hazırlanır. *Kamu zararlarının tahsiline iliģkin iģlemler tarih ve sayılı Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına verilen görevleri yerine getirmektir. 15

16 *Üniversite faaliyet raporunun hazırlık koordinasyonu Üniversite faaliyet raporu; harcama birimi faaliyet raporları, kesin hesap verileri ve değerlendirme raporları çerçevesinde, Üniversite faaliyet sonuçlarını gösterecek Ģekilde hazırlanıp üst yönetimin onayına sunulur. *Stratejik amaç ve hedefler ile performans amaç ve hedeflerinin değerlendirilmesinde kullanılacak verilerin tespiti Stratejik amaç ve hedefler ile performans amaç ve hedeflerinin değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Strateji GeliĢtirme Kurulu ile beraber Üniversite stratejik göstergelerini belirler. Bu göstergelerle ilgili veriler BaĢkanlığımız tarafından birimlerden temin edilir. *Yönetim Bilgi Sisteminin oluģturulması ve desteklenmesi Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte "Yönetim Bilgi Sistemine iliģkin hizmetleri yerine getirmek" bu ġube Müdürlüğünün görevleri arasındadır. Üniversitemize ait bilgilerin tek bir kaynaktan sağlanabilmesi ve sağlıklı veri alınabilmesi içi Üniversitemiz Yönetim Bilgi Sistemine iliģkin projenin hazırlanması ve uygulanması zorunlu bulunmaktadır. * Ġstatistiksel verilerin toplanması Yönetim Bilgi Sistemi oluģturulduğunda birimlerden gelen istatistiksel veriler tasnif ve analiz edilerek raporlanacaktır Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğünün Görevleri ġekil 3: Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi 16

17 2009 yılı içerisinde Kamu Ġç Kontrol Standartları na uyum için Rektörlük Makamı ndan alınan tarih ve 100 sayılı olurla 10 kiģiden oluģan Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama grubu oluģturulmuģtur. OluĢturulan bu grup çeģitli tarihlerde toplam 5 toplantı yaparak Maliye Bakanlığı nın belirlemiģ olduğu standartlar doğrultusunda Üniversitemizin Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanmıģ ve Rektörlük Makamının tarihli oluruyla uygulama aģamasına geçilmiģtir. - Görevleri: *Taahhüt evrakı ve sözleģme tasarısının kontrolü Harcama birimlerinin harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleģme tasarıları kanunla belirlenen miktarı aģması durumunda kontrole tabidir. Kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleģme tasarıları BaĢkanlıkça yapılan iģlem sonucunda görüģ yazısı ile harcama yetkilisine gönderilir. * Ödenek aktarma iģlemlerinin kontrolü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmalar harcama birimlerinin talebi üzerine Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve Rektörün onayına sunulur. *Ödenek gönderme belgeleri Ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi ve ödenek kayıt ve dağıtım iģlemlerine onay verilmesi anlamına gelen ön kontrol iģlemlerinin yapılması ve uygun görüģ verilmesi bu ġube Müdürlüğü tarafından yapılır. * Kadro dağıtım cetvellerinin kontrolü Cetveller 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro Ġhdas Serbest Bırakma ve Kadro DeğiĢikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığı ile uygunluk sağlandıktan sonra BaĢkanlıkça kontrol edilir. *Seyahat kartı listelerinin kontrolü Seyahat kartı verilecek personel listesi, harcama birimlerinin teklifi üzerine BaĢkanlık tarafından ilgili mevzuat ile Maliye Bakanlığının düzenlemelerine uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden kontrol edilir. * Geçici iģçi pozisyonlarının kontrolü Merkezi Yönetim ve Bütçe Kanununda belirlenen yetki çerçevesinde, geçici iģçi pozisyon sayıları (adam/ay) aylar ve birimler itibariyle dağılımı kontrol edilir. 17

18 * Seyyar görev tazminatı cetvellerinin kontrolü Harcama birimlerince teģkilat yapıları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan seyyar görev dağılımı listeleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, ödenek durumu ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen cetvellere uygunluk açısından incelenir. * Yan ödeme cetvellerinin kontrolü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile geçici 9.maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen devlet memurlarının iģlemleriyle ilgili cetveller kontrol edilir. Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen sözleģme cetvelleri ve toplu sözleģmelerin ilgili kanunlarına uygunluk yönünden incelenmesi Bu sözleģmeler BaĢkanlıkça, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen cetveller ve tip sözleģme ile ilgili kanunlara, diğer mevzuata ve bütçelerinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden incelenir. * Diğer görevler Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere iliģkin mali karar ve iģlemler, Üniversitemiz bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programları, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmektedir. Ön Mali Kontrol alt biriminde, maaģ ve ek ders ödemeleri ön incelemeleri, tedavi giderleri, TÜBĠTAK ve Bilimsel AraĢtırma Projeleri ön incelemeleri, cari ve yatırım giderleri ön incelemeleri, Bütçe ve personel iģlemlerine iliģkin ön incelemeler yapılmaktadır Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama ġube Müdürlüğünün Görevleri ġekil 4: Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi TeĢkilatı 18

19 - Görevleri: * Gelir ve alacakların tahsili ġube Müdürlüğü, Muhasebe Yetkilileri aracılığıyla tarh ve tahakkuk edilerek tahsil edilebilir hale gelmiģ gelir ve alacakları nakden veya mahsuben tahsil eder. * Gider ve Borçların Ödenmesi Gider ve borçlar Üst Yöneticinin onayı ile muhasebe yetkilisi tarafından hak sahiplerine ödenir. Üniversitemiz adına tahakkuk eden gider ve borçlar hak sahiplerine, Ödeme Emri Belgesinde hata ve noksanlık yoksa Müdürlüğe intikalinden itibaren 4 iģ günü içerisinde ödenmekte, hata ve noksanlık bulunması halinde hata ve noksanlığın tespitini izleyen iģ günü yazılı olarak ilgili harcama birimine iade edilmekte, düzeltilmesini müteakiben 2 iģ günü içerisinde ödemesi yapılmaktadır. *Üniversite kesin hesabının hazırlanması Üniversite kesin hesabı bu ġube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, Rektör ve Milli Eğitim Bakanı tarafından onaylanır ve Maliye Bakanlığına, Yüksek Öğretim Kurumuna ve TBMM Plan Bütçe Komisyonuna gönderilir. * Mali iģlemlerin muhasebeleģtirilmesi MuhasebeleĢtirme iģlemleri bu ġube Müdürlüğü tarafından Üniversitemizin tabi olduğu Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen muhasebeleģtirme belgeleri ve hususları çerçevesinde yapılır. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almakta ve saklamaktadır. * TaĢınır ve taģınmazların kaydının tutulması Mevzuata göre Üniversitemiz birimlerinin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazları ile bunlara iliģkin iģlemlerin kayıtlarının Mali hizmetler birimince konsolide edilerek idarenin taģınır ve taģınmaz kayıtları oluģturulur. Mal yönetim dönemine iliģkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır. *Mali istatistiklerin hazırlanması Üniversitemiz mali istatistiklerinin hazırlanmasına dayanak teģkil eden istatistiksel bilgiler bu ġube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilir. * Mali iģlemlerin raporlanması Tüm rapor, cetvel ve belgeler hazırlandıktan sonra bir örneği harcama birimleri tarafından BaĢkanlığımıza gönderilir. 19

20 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Muhasebe Servisi ĠĢlemleri 2008 Yılı 2009 yılı ArtıĢ Oranı% Yevmiye Sayısı ,49 KiĢi Borçlarına Alınan Evrak Sayısı KiĢi Borçlarına Alınıp Tahsil Edilen Evrak Sayısı MaaĢ Ödemesi Yapılan Personel Sayısı Ödenen Gelir Vergisi Miktarı - TL Ödenen Damga Vergisi Miktarı - TL , , , ,24 72, , ,38 66,07 Ödenen KDV Miktarı - TL , ,95 178,96 SGK 'ya Memurlar Ġçin Yapılan Ödemeler - TL SGK 'ya Diğer KiĢiler Ġçin Yapılan Ödemeler - TL , ,50 45, , ,14 7, Yılı 2009 yılı Kişi Borçlarına Alınan Evrak Sayısı Kişi Borçlarına Alınıp Tahsil Edilen Evrak Sayısı Maaş Ödemesi Yapılan Personel Sayısı , , , ,16 Ödenen Gelir Vergisi Miktarı - TL ,38 Ödenen Damga Vergisi Miktarı - TL , , ,64 Ödenen KDV Miktarı - TL , ,48 SGK 'ya Memurlar İçin Yapılan Ödemeler - TL ,89 SGK 'ya Diğer Kişiler İçin Yapılan Ödemeler - TL , Yılı 2009 Yılı 20

21 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Vezne ĠĢlemleri 2008 Yılı 2009 yılı ArtıĢ Oranı% Teminat Mektubu Sayısı ,41 Kesilen Vezne Alındı Sayısı ,14 Bankadaki Mevcut Hesapların Sayısı Kesilen Teslimat Müzekkeresi Sayısı Bütçe ĠĢlemleri Ġçin Kesilen Ödeme Emri Sayısı Diğer ĠĢlemler Ġçin Kesilen Ödeme Emri Sayısı , , , ,00 Kasaya Alınan Para Miktarı - TL , ,02-76,05 Kasadan Ödeme Olarak Yapılan Para Miktarı - TL , ,08-78,02 Bankaya Yatan Para Miktarı - TL , ,90 114,80 Bankadan Ödenen Para Miktarı- TL , ,00 90, Teminat Mektubu Sayısı Kesilen Vezne Alındı Sayısı 9 Bankadaki Mevcut Hesapların Sayısı Kesilen Teslimat Müzekkeresi Sayısı Bütçe İşlemleri İçin Kesilen Ödeme Emri Sayısı Diğer İşlemler İçin Kesilen Ödeme Emri Sayısı 2008 Yılı 2009 yılı 21

22 , , , , , , , , , ,08 Kasaya Alınan Para Miktarı - TL Kasadan Ödeme Olarak Yapılan Para Miktarı - TL , , , ,74 Bankaya Yatan Bankadan Ödenen Para Miktarı - TL Para Miktarı-TL 2008 Yılı 2009 Yılı 5.5- Diğer Görevler * tarih ve sayılı Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca bildirilen alacakların muhasebe iģlemleri yürütülmektedir. *Ġhale Komisyonlarına üye olarak katılınmaktadır. *Muhasebe Birimimizce, harcama birimlerinden gelen her türlü personel istihkakı (maaģ, ek ders, harcırah, avans vb.), müteahhit hak ediģleri, mamul mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik primi kesintileri, Vergi Dairesine beyanname vermek suretiyle Gelir Vergisi, Damga Vergisi, KDV tevkifatı, Emekli Sandığı kesintileri, personel ücretlerinden yapılan icra kesintileri, TÜBĠTAK Projeleri, Bilimsel AraĢtırma Projeleri, Avrupa Birliği Hibeleri, elektrik, su ve haberleģme ücretleri, tedavi giderleri ödenmektedir. *Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliģ tarihinden itibaren, en geç dört iģ günü içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleģtirilerek tutarları hak sahiplerin banka hesabına yatırılır. Eksik veya hatalı ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iģ günü içerisinde gerekçeleriyle birlikte gerekli birime gönderilir. *Muhasebe Birimimizce, avans artıkları, kiģi borcu tahsilâtları, Muhasebe Yetkilisi mutemetlerinde tahsil edilen her türlü gelirleri, ġartname satıģ bedelleri, geçici ve kesin teminat sayılan her türlü kıymetli emtia ve para tahsil edilmektedir 22

23 *Banka hesaplarımız yatırılan her türlü para ile avans kapama iģlemleri yukarıda sayılan ödeme ve tahsilâta iliģkin muhasebeleģtirme iģlemleri ile ödenekli gider iģlemlerinin mahsubu yapılmaktadır. *Mali raporlar, Muhasebe Birimimizce, Devlet Muhasebesi Standartları kurulu tarafından belirlenen standartlara, kamu idarelerinin tabi olduğu muhasebe yönetmeliklerine ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak düzenlenir ve mevzuatında belirlenen sürelerde ilgili mercilere gönderilir. Gelen Evrak Sayısı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı'nda GerçekleĢtirilen Evrak Kayıt ĠĢlem Sayıları 2008 Yılı 2009 yılı ArtıĢ Oranı % ,32 Giden Evrak Sayısı ,86 TOPLAM , Yılı 2009 yılı Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı TOPLAM 23

24 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve mali hizmetleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanarak 01/01/2006 tarihinde kurulmuģtur. BaĢkanlık, sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayısı ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak iç yapısını oluģturmakta ve bu esaslar dahilinde hizmet vermektedir. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı; Bütçe ve Performans Müdürlüğü, Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Müdürlüğü, Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü olmak üzere 4 alt birimden oluģmaktadır sayılı Kanun ile, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünün, iç kontrol sistemi ve dıģ denetim mekanizmalarıyla yapılması öngörülmüģtür. o o o o 5018 sayılı Kanuna göre, Ġç Kontrol Sistemi; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ön mali kontrol ve iç denetimden oluģmaktadır. Üniversitemiz harcama birimleri, kurumsal kodları altında öngörülen ödeneklerden yaptıkları harcamalarında süreç kontrolüne uygun olarak ön mali kontrol yapmakta ayrıca, BaĢkanlığımız Ön Mali Kontrol ve Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama birimlerinde de ön mali kontrolü yapılmaktadır. 24

25 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- BaĢkanlığımız Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç-1: Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve fiziki altyapıyı oluģturmak ve güçlendirmek. HEDEF-1.1.: Üniversitemiz birimleri ile BaĢkanlığımız arasındaki bütçe iģlemlerine yönelik olarak iģlemlerin tamamının internet ortamından yürütülmesini sağlamaya yönelik çalıģmaları 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak HEDEF-1.2: Üniversitemiz birimlerinin demirbaģ ile tüketime yönelik mal ve malzeme alımları envanter kayıtlarının düzenli tutulması ve raporlanmasına yönelik taģınır mal iģlemleri programını 2010 yılına kadar tamamlamak HEDEF-1.3: BaĢkanlığımız alt birimlerinin iģ ve evrak akıģlarına yönelik süreç Ģemalarını 2010 yılı sonuna kadar oluģturmak. Stratejik Amaç-2:BaĢkanlığımız çalıģanlarının bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak. HEDEF-2.1: ÇalıĢan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar sosyal aktivite programını hazırlamak. HEDEF-2.2: 2008 yılından baģlayarak eğitim ve seminerler ile çalıģanların bilgi ve becerilerini geliģtirmek Stratejik Amaç-3: PaydaĢların beklentilerini karģılayan hizmetler sunabilmek amacıyla paydaģlarla iliģkiler/ ve iģbirliğini sürekli geliģtirmek. HEDEF-3.1: BaĢkanlığımız faaliyetleri ile ilgili üniversitemiz birimlerini bilgilendirmek amacıyla bülten veya e-bülten çıkarılmasını 2010 yılı sonuna kadar sağlamak. 25

26 B- Temel Politikalar ve Öncelikler BaĢkanlığımız, kurumsal anlamda ve personel anlamında genç ve dinamik bir birimdir. Personelimizin özverili çalıģması bizim en büyük avantajımızdır fakat çalıģma alanı, bilgi iģlem donanımı ve teknolojik alt yapı bakımından eksikliklerimiz bulunmaktadır. Eksikliklerimizi mümkün olan en kısa sürede gidermek ve bu süre içerisinde iģlerin aksamadan yürümesini sağlamanın gayreti içindeyiz. BaĢkanlığımızın donanım ve alt yapı eksikliklerini gidermek için yürüttüğü çalıģmalar, dünyada değiģen eğilimlere paralel olarak, "insan" odaklı olup; faaliyetlerimizi de bu eksende önceliklendirmekteyiz. Üniversitemiz Stratejik Yönetim ve Planlama, Performans ve Kalite Ölçütlerini GeliĢtirme, Yönetim Bilgi Sistemi ve Mali Hizmetler fonksiyonlarını yürüten BaĢkanlığımızın öncelikleri; -ÇALIġMA ORTAMININ DAHA ERGONOMĠK HALE GETĠRĠLMESĠ; BaĢkanlığımız 2008 yılı içerisinde, çalıģma ortamının daha ergonomik hale getirilmesi çalıģmaları kapsamında, fiziki ortamın ve teknolojik imkanların iyileģtirilmesi, mevcut imkanların gözden geçirilmesi ve yeniden dizaynı faaliyetlerini gerçekleģtirmeyi hedeflemektedir.çalıģma ortamının iyileģtirilmesi çalıģmaları bizim için süreklilik arz eden bir konu olup, kaliteli iģ ve hizmet üretimi için her zaman önceliklerimiz arasında olacaktır. -HIZMET IÇI EĞITIM VERILMESI; BaĢkanlığımızın görev alanına giren konular, teknik bilgi ve beceri gerektiren iģler olup, yapılan iģ ve iģlemlerin mali sorumluluğu vardır. Ġlgili mevzuat yeni ve sürekli revize edilmektedir. Mevcut personelimizin çoğu memuriyette yenidir. Bu ve benzeri nedenler, BaĢkanlık olarak hizmet içi eğitime daha fazla önem ve öncelik vermemizin temel gerekçeleridir.personelimizin rahat ve verimli çalıģabilmesi için gerekli bilgisayar çevre birimleri ve parçaları ile günün Ģartlarına göre ihtiyaç duyulabilecek teknolojik ve diğer eksikliklerin tedarik edilmesi, 2008 yılı ve sonraki yıllarda da önceliklerimiz arasında yer alacaktır. -YÖNETIM BILGI SISTEMININ OLUġTURULMASI; Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca BaĢkanlığımız Üniversitemiz Yönetim Bilgi Sistemini oluģturmakla yükümlü kılınmıģtır. Sistemin oluģturulması yönetmeliğin verdiği bir yükümlülük olmasının yanı sıra Üniversitemiz açısından iģlerin akıģını hızlandıracağı, kolaylaģtıracağı ve hata oranını minimuma düģüreceği için de önemlidir. 26

27 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 01- Personel Giderleri 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alımları 1.a- Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Bütçe Uygulama Sonuçları: Bütçe Ödeneği Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2009 Yılı Bütçe Ödenekleri Toplam Ödenek GerçekleĢme Durumu % Kesin Harcama Kalan Ödenek , ,41 766, , ,97 48, , , ,55 Açıklama TOPLAM , , ,17 Kesin Harcama; ,83 TL Kalan Ödenek; 3.553,17 TL Bütçe Ödeneği ; TL Gerçekleşme Durumu % ; 97,36 Serbest Ödenek; TL BaĢlangıç Ödeneği TL Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ekonomik ayrıma Göre Bütçe Ödenekleri GerçekleĢme Toplamı TL BaĢlangıç Ödeneği TL GerçekleĢme Toplamı TL ArtıĢ Miktarı TL ArtıĢ Oranı % 01. Personel Giderleri , , SGK Dev.Prim Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Gid , ,27 TOPLAM , ,69 27

28 2008 Gerçekleşme Toplamı TL 2009 Gerçekleşme Toplamı TL , , , Personel Giderleri 02. SGK Dev.Prim Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Gid Üniversitemiz Bütçe Uygulama Sonuçları 2009 BÜTÇE ÖDENEKLERĠ Bütçe Ödeneği TL Toplam Ödenek TL GerçekleĢme Durumu % Kesin Harcama TL Kalan Ödenek TL 01- Personel Giderleri 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri , , , , , TOPLAM , YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GERÇEKLEġME DURUMU Kesin Harcama TL; Kalan Ödenek TL; Bütçe Ödeneği TL; Gerçekleşme Durumu %; 72,79 Serbest Ödenek TL;

29 2009 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERĠNĠN GĠDER KALEMLERĠNE GÖRE HARCAMA TUTAR DAĞILIMI 06- Sermaye Giderleri; Personel Giderleri; Cari Transferler ; Mal ve Hizmet Alım Giderleri; Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri; BÜTÇE ÖDENEKLERĠNĠN BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEKLERĠNE GÖRE DAĞILIMI 06- Sermaye Giderleri; Personel Giderleri; Cari Transferler ; Mal ve Hizmet Alım Giderleri; Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri;

30 01. Personel Giderleri 02. SGK Dev. Prim Giderleri 03. Mal ve Hizm. Alım Giderler 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri EKONOMĠK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERĠ BaĢlangıç Ödeneği TL GerçekleĢme Toplamı TL BaĢlangıç Ödeneği TL GerçekleĢme Toplamı TL 2008 GerçekleĢme Toplamı 2009 GerçekleĢme Toplamı ArtıĢ Miktarı TL ArtıĢ Oranı % , , , , ,10 TOPLAM , TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 01. Personel Giderleri 02. SGK Dev.Prim Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Gid. 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri 30

31 I II III IV Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 Faaliyet Raporu [2010] Yılları Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırılması GĠDERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI 2007 Yılı Harcama 2008 Yılı Harcama Yılları Harc. ArtıĢ Oranı % 2009 Yılı Harcama Yıllar ı Harc. ArtıĢ Oranı % MAL VE HĠZMET ALIM 3 GĠDERLERĠ , ,31 39, ,68 55,58 ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME 3 1 ALIMLARI 8.519,54 Teks.ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımı 320, Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 8064, Diğer Mal ve Malz. Alımları 135, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,66 5, ,18 48, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , ,21 57, ,88 30, Kırtasiye Alımları , ,45 57, ,39 67, Büro Malzemesi Alımları 983, ,31 666, Periyodik Yayın Alımları ,36 531, ,16 87, Diğer Yayın Alımları 4.146, ,36-47, , Baskı ve Cilt Giderleri , ,49 58, ,22-65, Diğer Kırtasiye ve Büro 0 Malzemesi Alımları 1.150,74 70,8-93,85 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , ,57 70, ,10 2, Su Alımları , ,56 54, ,21 3,01 31

32 Temizlik Malzemesi Alımları , ,01 90, ,89 2, Enerji Alımları , ,27-13, ,00 64, Yakacak Alımları , ,70-18, ,25 60, Akaryakıt ve Yağ Alımları , ,63 150, ,90 24, Elektrik Alımları , ,94 1, ,85 91, Yiyecek ve İçecek Alımları , Ġçecek Alımları 717, Yem Alımları , Diğer Yiyecek Ġçecek ve Yem 0 Alımları 7.522, Giyim ve Kuşam Alımları , ,48 16, ,41 20, Giyecek Alımları , ,57-36, ,33 77, Spor Malzemeleri Alımları , ,81-21, ,68 8, Tören Malzemeleri Alımları ,00-100, Diğer Giyim ve KuĢam 0 Alımları , ,40 96, Özel Malzeme Alımları , ,36 51, ,19 47,65 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları , ,27 41, ,28 32, Tıbbi Malzeme ve Ġlaç Alımları 718,04 9 Diğer Özel Malzeme 0 Alımları , ,09 81, ,87 80,97 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , ,77 236, ,35-44,18 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 2.541, ,23 59,64 9 Diğer Tüketim Mal ve 0 Malzemesi Alımları , ,31 214, ,12-51,43 32

33 3 3 YOLLUKLAR , ,12 30, ,18 49, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , ,17 3, ,53 31, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , ,71 15, ,27 39, Yurtiçi Tedavi Yollukları , ,46-17, ,26 11, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , ,55 169, ,84 88, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , ,55 169, ,84 88, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 679, ,40 304, ,81 43, YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları 679, ,40 304, ,81 43, GÖREV GĠDERLERĠ 1.913, ,19 157, Yasal Giderler 1.216, ,69 125, Mahkeme Harç ve Giderleri 16,35 270, , Diğer Yasal Giderler 1.200, ,00 105,83 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 697, ,50 213, ĠĢletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 489, ,84 154,41 9 Diğer Vergi, Resim ve 0 Harçlar ve Benzeri Giderler 207,94 938,66 351, HĠZMET ALIMLARI , ,11 87, ,66 82, Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , ,96 87, ,50 85,67 Bilgisayar Hizmeti Alımları(Yazılım ve Donanım Hariç) 2.024, Müteahhitlik Hizmetleri (Yemek Hizmet Alımları) , ,23 46, ,15 85,40 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 1.000, Temizlik Hizmeti Alım Giderleri , ,03 150, ,45 71,99 33

34 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri , ,70 157, ,40 102, Haberleşme Giderleri , ,00 22, ,82 76, Posta ve Telgraf Giderleri , ,00 3, ,89 13, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , ,75 36, ,43 105, Bilgiye Abonelik Giderleri 2.446, ,25-33,80 475,5-70, Taşıma Giderleri 1.770, Yük TaĢıma Giderleri 1.770, Tarifeye Bağlı Ödemeler , ,93 107, ,54 21, Ġlan Giderleri , ,56 108, ,08 22, Sigorta Giderleri 1.149, ,37 92, ,46 5, Kiralar , ,20 19, TaĢıt Kiralaması Giderleri , ,80-3,62 Yüzer TaĢıt Kiralaması Giderleri 4.500, , Diğer Kiralama Giderleri 2.400, ,40 407, Diğer Hizmet Alımları , ,22 79, ,60 90, YurtdıĢı Staj ve Öğrenim Giderleri ,98 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri ,33 549, ,82 518,30 Lojman ĠĢletme - 1 Maliyetlerine Katılım 100, Giderleri 1.376, Diğer Hizmet Alımları 9.939, ,27 60, ,80-10, TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 1.129, ,81 219, ,10 121, Temsil Giderleri 1.129, ,81 219, ,10 121,0 34

35 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 1.129, ,81 219, ,10 121,00 MENKUL MAL,G.MADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , ,32 8, ,58 10, Menkul Mal Alım Giderleri , ,63 14, ,73 2, Büro ve ĠĢyeri Mal ve Malzeme Alımları , ,21 63, ,67-55,35 Büro ve ĠĢyeri Makine ve Techizat Alımları , ,12-35, ,60 8,28 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 585, ,91 865, ,0 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 1.437,24 855,97-40, Diğer Dayanıklı Mal ve 0 Malzeme Alımları 385, , , ,49 702,6 Gayri Maddi Hak Alımları , , ,50 825, Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları , , Fikri Hak Alımları , Bakım ve Onarım Giderleri , ,69-8, ,35 71, TefriĢat Bakım ve Onarım Giderleri 601,8 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , ,61-9, ,65 65,57 TaĢıt Bakım ve Onarım Giderleri 7.737, ,08 0, ,90 88,24 9 Diğer Bakım ve Onarım 0 Giderleri 120, GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , ,80 18, ,99 92, Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , ,80 19, ,99 92, Büro Bakım ve Onarımı Giderleri , ,60 104, ,30 62,52 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , ,20 21, ,69 106,90 35

36 Diğer Hizmet Binası Bakım 0 ve Onarım Giderleri , , , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 1.180, Diğer TaĢınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 1.180, TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ , ,90 67, ,26 3, Kamu Personeli Ted.ve Sağ.malz.gid , ,28 96, ,85 0, Kamu Personeli ilaç gid , ,25 49, ,89 7, Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri , ,70 26, ,17-13, Öğrenci Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri , ,80-52, Diğer Tedavi ve Sağlık 0 Malzemesi Giderleri 126, , , ,17 37, Diğer İlaç Giderleri , ,67-20, ,35 92, Öğrenci Ġlaç Giderleri , ,67-20, Diğer Ġlaç Giderleri ,35 5 CARĠ TRANSFERLER , ,34 59, ,71 35, GÖREV ZARARLARI , ,87 46, ,83-10, Sosyal Güvenlik Kurumu'na , ,87 46, ,83-10, Sosyal Güvenlik Kurumu'na , ,87 46, ,83-10, HAZĠNE YARDIMLARI , Diğer Hazine Yardımları ,00 Bilimsel AraĢtırma Projelerinin Desteklenmesine ĠliĢkin Giderler ,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN , ,47 200, , ,94

37 TRANSFERLER Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , ,47 200, ,88-12, Memurların Öğle Yemeğine Yardım , ,47 200, ,88-12,94 6 SERMAYE GĠDERLERĠ , ,94 716, ,08 192, MAMUL MAL ALIMLARI , ,13 447, ,03 52,53 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları , Büro MefruĢatı Alımları , Diğer MefruĢat Alımları ,91 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları , ,82 776, ,45 19, Büro Makinaları Alımları , , Bilgisayar Alımları , ,20 418, ,98-21, Laboratuar Cihazı Alımları , ,11 28, ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları 2.250, ,55 9 Diğer Makine Teçhizat 0 Alımları , , Avadanlık Alımları ,80-100, Laboratuar Gereçleri Alımları ,80-100, Taşıt Alımları , , Kara TaĢıtı Alımları , , Yayın Alımları ve Yapımları , ,51 158, ,14 123, Basılı Yayın Alımları ve Yapımları , ,51 158, ,65 51,37 37

38 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları , GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI , ,28-1,61 Bilgisayar Yazılımı Alımları , ,28-1, Bilgisayar Yazılımı Alımları , ,28-1,61 GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE 6 4 KAMULAġTIRMASI Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri Hizmet Binası Ġçin Arsa Alım ve KamulaĢtırma Giderleri GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ , , , ,84 393, Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , ,00 243, ,00-33, Proje Giderleri , ,00 243, , MüĢavirlik Giderleri Müteahhitlik Giderleri , ,84 464, Hizmet Binası , ,61 570, Diğerleri , ,23 177,94 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ , ,80 657, ,93 0, Müteahhitlik Giderleri , ,80 657, ,93 0, Hizmet Binası , ,80 657, ,93 0,24 38

39 EKONOMĠK SINIFLANDIRMANIN ĠKĠNCĠ DÜZEYĠNE GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERĠ DAĞILIMI BaĢlangıç Ödeneği TL GerçekleĢme Toplamı TL GerçekleĢme Oranı % BaĢlangıç Ödeneği TL GerçekleĢme Toplamı TL GerçekleĢme Oranı % 01. PERSONEL GĠDERLERĠ ,01 114, , Memurlar ,58 117, , SözleĢmeli Personel , , ĠĢçiler ,70 97, , Geçici Personel ,73 126, , SOS.GÜV.KUR. DEV. PRĠMĠ 111,70 GĠD , , Memurlar ,46 120, , SözleĢmeli Personel ,13 112, , ĠĢçiler ,60 57, , Geçici Personel ,16 96, , MAL ve HĠZ. ALIM GĠDERLERĠ ,48 86, , , Üretime Yön. Mal ve Malz. 0 Alımları , Tüketime Yön. Mal ve Malz. 87,37 Alımları , , Yolluklar ,12 73, , Görev Giderleri ,59 27, , Hizmet Alımları ,19 86, , Temsil ve Tanıtma Giderleri ,81 45, , Menkul Mal,G.Maddi Hak 116,34 Alım,Bakım ve Onarım Giderleri , , Gayri Menkul Bakım ve 65,48 Onarım Giderleri , , Tedavi ve Cenaze Giderleri ,90 74, , CARĠ TRANSFERLER ,34 90, , Cari Transferler ,87 125, , Kar Amacı Gütmeyen 36,79 KuruluĢlara Yapılan Transferler , , SERMAYE GĠDERLERĠ ,94 66, , Mamul Mal Alımı ,13 138, , Gayri Maddi Hak Alımları ,14 138, , Gayrimenkul Alımları ve 0 KamulaĢtırılması , Gayrimenkul Sermaye Üretim 28,04 Giderleri , , Gayrimenkul Büyük Onarım 221,90 Giderleri , ,21 39

40 2009 BÜTÇE GELĠRLERĠ 2009 Bütçe Tahmini TL 2009 GerçekleĢme Durumu TL GerçekleĢme Oranı % 03 Sermaye Gelirleri ,38 135,57 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,52 155, Diğer Gelirler ,98 - TOPLAM ,88 154, , ,38 03 Sermaye Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar , Diğer Gelirler 2009 Bütçe Tahmini TL 2009 Gerçekleşme Durumu TL 2009 BÜTÇE GELĠRLERĠ GERÇEKLEġME DURUMU 2009 Gerçekleşme Durumu TL; ,88 Gerçekleşme Oranı %; 154, Bütçe Tahmini TL;

41 EKONOMĠK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GELĠRLERĠ DAĞILIMI Bütçe Tahmini TL GerçekleĢme Toplamı TL Bütçe Tahmini TL GerçekleĢme Toplamı TL ArtıĢ Miktarı TL ArtıĢ Oranı % 03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Alınan BağıĢ ve Yardımlar , , Diğer Gelirler 0, , , ,72 TOPLAM , , GerçekleĢme Toplamı TL 2009 GerçekleĢme Toplamı TL ,52 TL TL TL ,38 TL ,98 TL TL 03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar 05- Diğer Gelirler 41

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK I) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠMĠ RAPORU 1 II) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI PERFORMANS DENETĠMĠ

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı