T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ"

Transkript

1 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010

2 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar....5 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı... 6 a)ofis Alanları:... 6 b) Ambar Alanları:... 7 c) Kütüphane Kaynakları:... 7 d) Malzeme Durumu: Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar ve Bilgisayarlar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Ġdari Personel Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin YaĢ Durumu Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Sunulan Hizmetler Bütçe ve Performans Programı Birimi Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi Ġç kontrol ve ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğünün Görevleri Muhasebe,Kesin Hesap ve Raporlama ġube Müdürlüğünün Görevleri Diğer Görevler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi.. 24 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- BaĢkanlığımız Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Güçlü Yönler B- Zayıflıklar Zayıf Yönler C- Fırsatlar Fırsatlar D- Tehditler Tehditler E- Değerlendirme V- EKLER...48 EK 1: Kanunlar (Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat...48 EK 2: Kanun Hükmünde Kararnameler...49 EK 3: Yönergeler EK 4: Tüzük ve Yönetmelikler...50 IV- HARCAMA YETKĠLĠSĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 SUNUġ Birimimiz 2009 Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi topluma karģı sorumluluklarımızdan birisi olarak gören bir anlayıģla hazırlanmıģ bulunmaktadır. Bu Faaliyet Raporunun yayımlanmasının yasal dayanağını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi teģkil etmektedir. Bu maddeye göre kamu kuruluģlarının yıllık faaliyet raporlarını bilgi iletiģim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmaları gerekmektedir. Yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu rapor web sitemizde yayınlanmıģtır. Daire BaĢkanlığımızın, her zaman var olan yüksek hedeflerine azim ve kararlıkla ulaģacağından, çağdaģ uygarlık yolunda yorulmadan ilerleyeceğinden kuģku duymuyorum. Birimimizin 2009 Yılı Faaliyet Raporu titiz bir Ģekilde hazırlanmıģtır. Raporda ortaya çıkan veriler Daire BaĢkanlığımızın performansının bir göstergesidir. Dolayısıyla raporda yer alan verilerle kamuoyu Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının performansını değerlendirme olanağını bulacaktır Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ederim. Levent ÖZGÜMÜġ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanı 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Evrensel değerler, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda, üniversitemizin mali hizmetlerinin sunulmasını kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde ve zamanında elde edilmesi ve kullanılmasını, kaynakları kanunların verdiği yetki çerçevesinde koordine ederek analiz, planlama, yürütme iģlemlerini yapmak ve yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri paydaģlarımızla iģbirliği içinde yerine getirmektir. Vizyon Bilgi ve teknolojik geliģme süreçlerini takip eden geniģ ufuklu, yaratıcı, yenilikçi, iģinde uzman personeliyle çağdaģ ve bilimsel geliģmelerini çalıģmalarına empoze eden, teknolojik imkanlarla donatılmıģ, evrensel ve milli değerlere sahip ve onları benimsemiģ bir baģkanlık olmak. 4

5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı nın yetki görev ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiģtir. Söz konusu yönetmeliğin 5. maddesinde Strateji GeliĢtirme birimlerinin görevleri aģağıda belirtildiği Ģekilde sayılmıģtır. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak. Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak. Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek. Ġdarede kurulmuģsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek. 5

6 Genel bütçe kapsamı dıģında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek. Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik iģlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı a) Ofis Alanları: KAPALI ALANLARIN HĠZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI Hizmet Alanı Sayısı (adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis ÇalıĢma Odası ÇalıĢma Odası TOPLAM Yukarıdaki tablodan da anlaģıldığı üzere fiziki yapı oldukça yetersizdir. Bu durum çalıģanların performansını olumsuz yönde etkilemektedir. 6

7 b) Ambar Alanları: Ambar Sayısı: 1 adet Ambar Alanı: 60 m 2 c) Kütüphane Kaynakları: BaĢkanlığımız iģlerde aksaklıkların yaģanmaması çıkan kanun ve yönetmeliklerin takibi için Mevzuat dergisi alımı yapmaktadır. Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 1 Adet d) Malzeme Durumu: MALZEME DURUMU Sıra No Cinsi Adet 1 ÇalıĢma Masası 7 9 Telefon Makinesi 7 10 Hesap Makinesi 7 11 Çelik Kasa 1 13 Evrak Dolabı 9 15 Para Sayma Makinesi 1 16 Güç Kaynağı 1 7

8 2- Örgüt Yapısı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA BİRİMİ STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA PERFORMANS VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ BÜTÇE HAZIRLIK BÜTÇE UYGULAMASI İŞLEMLERİ GELİR TAKİP MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ KESİN HESAP VE RAPORLAMA MUHASEBE İŞLEM TETKİK I TETKİK II İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ ÖN KONTROL I ÖN KONTROL II 8

9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Birimde idari amaçlı olarak kullanılan bilgisayar sayıları tabloda gösterilmiģtir. Bu bilgisayarlardan altı tanesi Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalıģan say2000i sistemi olarak bilinen bilgisayarlardan oluģmaktadır. Ayrıca yazılım olarak da Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü nün Say2000i programı; Bütçe ve Mali kontrol Genel Müdürlüğü nün e-bütçe programı kullanılmaktadır. Ayrıca Maliye Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı nın SGB.net yazılımının kullanımı için gerekli alt yapı çalıģmaları tamamlanmıģtır. Cinsi 3.1- YAZILIM VE BĠLGĠSAYARLAR Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) TOPLAM Yazılım 3 3 Masa Üstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar Say 2000i Bilgisayar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.2- DĠĞER BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) TOPLAM Barkot Okuyucu 1 1 Yazıcı 4 4 Vezne Yazıcısı 1 1 Fotokopi Makinesi 1 1 Faks 1 1 Say 2000i Yazıcısı 1 1 Tarayıcılar 1 1 9

10 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- İdari Personel STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ĠDARĠ PERSONEL LĠSTESĠ Adı - Soyadı Ünvanı Birimi Levent ÖZGÜMÜġ Daire BaĢkanı BaĢkanlık / Muhasebe Yetkilisi Etem AZMANOĞLU ġube Müdürü Ġç Kontrol Fatih YOLDAġ Gülen DENĠZLĠ Bilgisayar ĠĢletmeni Bilgisayar ĠĢletmeni Stratejik Yönetim ve Planlama Bütçe ve Performans Programı Stratejik Yönetim ve Planlama Bütçe ve Performans Programı Saniye KOCAKAYA Veznedar Muhasebe (Vezne) Mutlu TÜLÜCEOĞLU Memur Muhasebe Yasemin ÖZLÜ Bilgisayar ĠĢletmeni Muhasebe Hakan ÇETĠNKAYA Memur Muhasebe Ġç Kontrol Duygu TELCĠ Firma Personeli BaĢkanlık Ġdari Personelin Eğitim Durumu ĠDARĠ PERSONELĠN EĞĠTĠM DURUMU Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde % 11,11 22,22 55,56 11,11 11% 11% 56% 22% Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. 10

11 Ġdari Personelin YaĢ Durumu ĠDARĠ PERSONELĠN YAġ ĠTĠBARIYLA DAĞILIMI 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ KiĢi Sayısı Yüzde % 66,67 11,11 11,11 11, yaģ 51 yaģ üzeri 11% 11% 11% 67% yaş yaş yaş yaş Ġdari Personelin Hizmet Süreleri ĠDARĠ PERSONELĠN HĠZMET SÜRESĠNE GÖRE DAĞILIMI 3 yıl ve altı 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde % 66,67 11,11 11,11 11,11 11% 11% 11% 67% 3 yıl ve altı 4-6 yıl yıl 21 yıl ve üzeri 11

12 5- Sunulan Hizmetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunu'nun 15'inci maddesine uygun olarak hazırlanan BaĢkanlığımız Ģube müdürlüklerinin çalıģma usul ve esaslarına iliģkin yönergelerinde BaĢkanlığımızca sunulan hizmetler aģağıdaki Ģekilde belirlenmiģtir Bütçe ve Performans Programı Birimi ġekil 1: Bütçe ve Performans Birimi TeĢkilat ġeması - Görevleri: *Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına uygun olarak bütçenin hazırlanması Üniversitemiz bütçesi Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Bütçe Hazırlama Rehberi" ile Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından yayınlanan "Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"nde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda birimlerden gelen bütçe teklifleri derlenerek hazırlanır. * Ödeneklere ait ayrıntılı harcama ve finansman programı hazırlamak Birimlerden Bütçe ve Performans Programı ġube Müdürlüğüne gelen harcama programı teklifleri konsolide edilerek, Üniversite bütçesine ait ayrıntılı harcama ve finansman programı hazırlanır. Bu programa uygun olarak ayrıntılı finansman icmal cetveli hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilir. 12

13 * Bütçe iģlemlerini gerçekleģtirmek ve kayıtlarını tutmak Ödenek gönderme, aktarma ve ekleme gibi bütçe iģlemlerine iliģkin yazıģmalar yapılır, kayıtlar elektronik ve yazılı ortamda tutulur, bütçe istatistiklerinde kullanılmak üzere dosyalanır. Her yılın Temmuz ayında Üniversitemizin birinci altı aylık bütçe geliģimi kamuoyuna sunulmaktadır. * Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması Yatırım programı Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra ödeneklerin Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Kararda belirtilen süre ve esaslar doğrultusunda bütçe ödenek iģlemleri açısından koordinasyonu sağlanır. - Bütçe ve Performans birimine Ait Tablolar: Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Bütçe Servisinde Yapılan ĠĢlem Sayıları 2008 Yılı 2009 Yılı ArtıĢ Oranı % Ödenek Ekleme ĠĢlem Sayısı ,38 Ödenek Aktarma ĠĢlem Sayısı Ödenek Gönderme ĠĢlem Sayısı ,59 Tenkis ĠĢlem Sayısı ,95 Yatırım Programı Revize ĠĢlem Sayısı Ödenek Ekleme İşlem Sayısı Ödenek Aktarma İşlem Sayısı Ödenek Gönderme İşlem Sayısı Tenkis İşlem Sayısı Yatırım Prog.Revize İşlem Sayısı 2008 Yılı 2009 Yılı 13

14 Yapılan Bütçe Eklemelerinin Bütçe Tertibine Göre Dağılımı 2008 Yılı 2009 Yılı ArtıĢ Oranı% 01- Personel Giderleri 02- S.G.K. D.Prim.Gid. 03- Mal ve Hizmet Al.Gid. 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri , , ,13 TOPLAM , Personel Giderleri S.G.K. D.Prim.Gid Mal ve Hizmet Al.Gid Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri 2008 Yılı 2009 Yılı 14

15 5.2- Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi ġekil 2: Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi TeĢkilat ġeması 2009 yılında, 2008 yılı içerisinde hazırlık çalıģmaları baģlayan Üniversitemizin yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalıģmaları tamamlanmıģ olup; tarih ve 26 sayılı Senato Kararıyla Üniversitemizin Stratejik Planı kabul edilmiģtir. - Görevleri: *Stratejik Plan hazırlık çalıģmaları Üniversite harcama birimlerinin Stratejik Planları Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı nın kamu kuruluģları için yayınladığı Stratejik Planlama Hazırlama Kılavuzu nca gerekli iģlemler yapılır. *Üniversite gelirlerini tahakkuk ettirmek Kurumun öz gelirlerinin belirlenmesi ve tahsilinin yapılabilmesine iliģkin tahakkuk iģlemleri bu birimde yapılır. *Performans Programı hazırlık çalıģmaları Stratejik Planların yıllık uygulama dilimlerini oluģturan performans programları Maliye Bakanlığınca belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde harcama birimleri tarafından oluģturulur. Harcama birimlerinin performans programları konsolide edilerek Üniversitenin idari performans programı hazırlanır. *Kamu zararlarının tahsiline iliģkin iģlemler tarih ve sayılı Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına verilen görevleri yerine getirmektir. 15

16 *Üniversite faaliyet raporunun hazırlık koordinasyonu Üniversite faaliyet raporu; harcama birimi faaliyet raporları, kesin hesap verileri ve değerlendirme raporları çerçevesinde, Üniversite faaliyet sonuçlarını gösterecek Ģekilde hazırlanıp üst yönetimin onayına sunulur. *Stratejik amaç ve hedefler ile performans amaç ve hedeflerinin değerlendirilmesinde kullanılacak verilerin tespiti Stratejik amaç ve hedefler ile performans amaç ve hedeflerinin değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Strateji GeliĢtirme Kurulu ile beraber Üniversite stratejik göstergelerini belirler. Bu göstergelerle ilgili veriler BaĢkanlığımız tarafından birimlerden temin edilir. *Yönetim Bilgi Sisteminin oluģturulması ve desteklenmesi Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte "Yönetim Bilgi Sistemine iliģkin hizmetleri yerine getirmek" bu ġube Müdürlüğünün görevleri arasındadır. Üniversitemize ait bilgilerin tek bir kaynaktan sağlanabilmesi ve sağlıklı veri alınabilmesi içi Üniversitemiz Yönetim Bilgi Sistemine iliģkin projenin hazırlanması ve uygulanması zorunlu bulunmaktadır. * Ġstatistiksel verilerin toplanması Yönetim Bilgi Sistemi oluģturulduğunda birimlerden gelen istatistiksel veriler tasnif ve analiz edilerek raporlanacaktır Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğünün Görevleri ġekil 3: Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi 16

17 2009 yılı içerisinde Kamu Ġç Kontrol Standartları na uyum için Rektörlük Makamı ndan alınan tarih ve 100 sayılı olurla 10 kiģiden oluģan Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama grubu oluģturulmuģtur. OluĢturulan bu grup çeģitli tarihlerde toplam 5 toplantı yaparak Maliye Bakanlığı nın belirlemiģ olduğu standartlar doğrultusunda Üniversitemizin Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanmıģ ve Rektörlük Makamının tarihli oluruyla uygulama aģamasına geçilmiģtir. - Görevleri: *Taahhüt evrakı ve sözleģme tasarısının kontrolü Harcama birimlerinin harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleģme tasarıları kanunla belirlenen miktarı aģması durumunda kontrole tabidir. Kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleģme tasarıları BaĢkanlıkça yapılan iģlem sonucunda görüģ yazısı ile harcama yetkilisine gönderilir. * Ödenek aktarma iģlemlerinin kontrolü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmalar harcama birimlerinin talebi üzerine Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ġube Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve Rektörün onayına sunulur. *Ödenek gönderme belgeleri Ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi ve ödenek kayıt ve dağıtım iģlemlerine onay verilmesi anlamına gelen ön kontrol iģlemlerinin yapılması ve uygun görüģ verilmesi bu ġube Müdürlüğü tarafından yapılır. * Kadro dağıtım cetvellerinin kontrolü Cetveller 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro Ġhdas Serbest Bırakma ve Kadro DeğiĢikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığı ile uygunluk sağlandıktan sonra BaĢkanlıkça kontrol edilir. *Seyahat kartı listelerinin kontrolü Seyahat kartı verilecek personel listesi, harcama birimlerinin teklifi üzerine BaĢkanlık tarafından ilgili mevzuat ile Maliye Bakanlığının düzenlemelerine uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden kontrol edilir. * Geçici iģçi pozisyonlarının kontrolü Merkezi Yönetim ve Bütçe Kanununda belirlenen yetki çerçevesinde, geçici iģçi pozisyon sayıları (adam/ay) aylar ve birimler itibariyle dağılımı kontrol edilir. 17

18 * Seyyar görev tazminatı cetvellerinin kontrolü Harcama birimlerince teģkilat yapıları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan seyyar görev dağılımı listeleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, ödenek durumu ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen cetvellere uygunluk açısından incelenir. * Yan ödeme cetvellerinin kontrolü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile geçici 9.maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen devlet memurlarının iģlemleriyle ilgili cetveller kontrol edilir. Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen sözleģme cetvelleri ve toplu sözleģmelerin ilgili kanunlarına uygunluk yönünden incelenmesi Bu sözleģmeler BaĢkanlıkça, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen cetveller ve tip sözleģme ile ilgili kanunlara, diğer mevzuata ve bütçelerinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden incelenir. * Diğer görevler Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere iliģkin mali karar ve iģlemler, Üniversitemiz bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programları, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmektedir. Ön Mali Kontrol alt biriminde, maaģ ve ek ders ödemeleri ön incelemeleri, tedavi giderleri, TÜBĠTAK ve Bilimsel AraĢtırma Projeleri ön incelemeleri, cari ve yatırım giderleri ön incelemeleri, Bütçe ve personel iģlemlerine iliģkin ön incelemeler yapılmaktadır Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama ġube Müdürlüğünün Görevleri ġekil 4: Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi TeĢkilatı 18

19 - Görevleri: * Gelir ve alacakların tahsili ġube Müdürlüğü, Muhasebe Yetkilileri aracılığıyla tarh ve tahakkuk edilerek tahsil edilebilir hale gelmiģ gelir ve alacakları nakden veya mahsuben tahsil eder. * Gider ve Borçların Ödenmesi Gider ve borçlar Üst Yöneticinin onayı ile muhasebe yetkilisi tarafından hak sahiplerine ödenir. Üniversitemiz adına tahakkuk eden gider ve borçlar hak sahiplerine, Ödeme Emri Belgesinde hata ve noksanlık yoksa Müdürlüğe intikalinden itibaren 4 iģ günü içerisinde ödenmekte, hata ve noksanlık bulunması halinde hata ve noksanlığın tespitini izleyen iģ günü yazılı olarak ilgili harcama birimine iade edilmekte, düzeltilmesini müteakiben 2 iģ günü içerisinde ödemesi yapılmaktadır. *Üniversite kesin hesabının hazırlanması Üniversite kesin hesabı bu ġube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, Rektör ve Milli Eğitim Bakanı tarafından onaylanır ve Maliye Bakanlığına, Yüksek Öğretim Kurumuna ve TBMM Plan Bütçe Komisyonuna gönderilir. * Mali iģlemlerin muhasebeleģtirilmesi MuhasebeleĢtirme iģlemleri bu ġube Müdürlüğü tarafından Üniversitemizin tabi olduğu Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen muhasebeleģtirme belgeleri ve hususları çerçevesinde yapılır. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almakta ve saklamaktadır. * TaĢınır ve taģınmazların kaydının tutulması Mevzuata göre Üniversitemiz birimlerinin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazları ile bunlara iliģkin iģlemlerin kayıtlarının Mali hizmetler birimince konsolide edilerek idarenin taģınır ve taģınmaz kayıtları oluģturulur. Mal yönetim dönemine iliģkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır. *Mali istatistiklerin hazırlanması Üniversitemiz mali istatistiklerinin hazırlanmasına dayanak teģkil eden istatistiksel bilgiler bu ġube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilir. * Mali iģlemlerin raporlanması Tüm rapor, cetvel ve belgeler hazırlandıktan sonra bir örneği harcama birimleri tarafından BaĢkanlığımıza gönderilir. 19

20 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Muhasebe Servisi ĠĢlemleri 2008 Yılı 2009 yılı ArtıĢ Oranı% Yevmiye Sayısı ,49 KiĢi Borçlarına Alınan Evrak Sayısı KiĢi Borçlarına Alınıp Tahsil Edilen Evrak Sayısı MaaĢ Ödemesi Yapılan Personel Sayısı Ödenen Gelir Vergisi Miktarı - TL Ödenen Damga Vergisi Miktarı - TL , , , ,24 72, , ,38 66,07 Ödenen KDV Miktarı - TL , ,95 178,96 SGK 'ya Memurlar Ġçin Yapılan Ödemeler - TL SGK 'ya Diğer KiĢiler Ġçin Yapılan Ödemeler - TL , ,50 45, , ,14 7, Yılı 2009 yılı Kişi Borçlarına Alınan Evrak Sayısı Kişi Borçlarına Alınıp Tahsil Edilen Evrak Sayısı Maaş Ödemesi Yapılan Personel Sayısı , , , ,16 Ödenen Gelir Vergisi Miktarı - TL ,38 Ödenen Damga Vergisi Miktarı - TL , , ,64 Ödenen KDV Miktarı - TL , ,48 SGK 'ya Memurlar İçin Yapılan Ödemeler - TL ,89 SGK 'ya Diğer Kişiler İçin Yapılan Ödemeler - TL , Yılı 2009 Yılı 20

21 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Vezne ĠĢlemleri 2008 Yılı 2009 yılı ArtıĢ Oranı% Teminat Mektubu Sayısı ,41 Kesilen Vezne Alındı Sayısı ,14 Bankadaki Mevcut Hesapların Sayısı Kesilen Teslimat Müzekkeresi Sayısı Bütçe ĠĢlemleri Ġçin Kesilen Ödeme Emri Sayısı Diğer ĠĢlemler Ġçin Kesilen Ödeme Emri Sayısı , , , ,00 Kasaya Alınan Para Miktarı - TL , ,02-76,05 Kasadan Ödeme Olarak Yapılan Para Miktarı - TL , ,08-78,02 Bankaya Yatan Para Miktarı - TL , ,90 114,80 Bankadan Ödenen Para Miktarı- TL , ,00 90, Teminat Mektubu Sayısı Kesilen Vezne Alındı Sayısı 9 Bankadaki Mevcut Hesapların Sayısı Kesilen Teslimat Müzekkeresi Sayısı Bütçe İşlemleri İçin Kesilen Ödeme Emri Sayısı Diğer İşlemler İçin Kesilen Ödeme Emri Sayısı 2008 Yılı 2009 yılı 21

22 , , , , , , , , , ,08 Kasaya Alınan Para Miktarı - TL Kasadan Ödeme Olarak Yapılan Para Miktarı - TL , , , ,74 Bankaya Yatan Bankadan Ödenen Para Miktarı - TL Para Miktarı-TL 2008 Yılı 2009 Yılı 5.5- Diğer Görevler * tarih ve sayılı Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca bildirilen alacakların muhasebe iģlemleri yürütülmektedir. *Ġhale Komisyonlarına üye olarak katılınmaktadır. *Muhasebe Birimimizce, harcama birimlerinden gelen her türlü personel istihkakı (maaģ, ek ders, harcırah, avans vb.), müteahhit hak ediģleri, mamul mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik primi kesintileri, Vergi Dairesine beyanname vermek suretiyle Gelir Vergisi, Damga Vergisi, KDV tevkifatı, Emekli Sandığı kesintileri, personel ücretlerinden yapılan icra kesintileri, TÜBĠTAK Projeleri, Bilimsel AraĢtırma Projeleri, Avrupa Birliği Hibeleri, elektrik, su ve haberleģme ücretleri, tedavi giderleri ödenmektedir. *Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliģ tarihinden itibaren, en geç dört iģ günü içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleģtirilerek tutarları hak sahiplerin banka hesabına yatırılır. Eksik veya hatalı ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iģ günü içerisinde gerekçeleriyle birlikte gerekli birime gönderilir. *Muhasebe Birimimizce, avans artıkları, kiģi borcu tahsilâtları, Muhasebe Yetkilisi mutemetlerinde tahsil edilen her türlü gelirleri, ġartname satıģ bedelleri, geçici ve kesin teminat sayılan her türlü kıymetli emtia ve para tahsil edilmektedir 22

23 *Banka hesaplarımız yatırılan her türlü para ile avans kapama iģlemleri yukarıda sayılan ödeme ve tahsilâta iliģkin muhasebeleģtirme iģlemleri ile ödenekli gider iģlemlerinin mahsubu yapılmaktadır. *Mali raporlar, Muhasebe Birimimizce, Devlet Muhasebesi Standartları kurulu tarafından belirlenen standartlara, kamu idarelerinin tabi olduğu muhasebe yönetmeliklerine ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak düzenlenir ve mevzuatında belirlenen sürelerde ilgili mercilere gönderilir. Gelen Evrak Sayısı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı'nda GerçekleĢtirilen Evrak Kayıt ĠĢlem Sayıları 2008 Yılı 2009 yılı ArtıĢ Oranı % ,32 Giden Evrak Sayısı ,86 TOPLAM , Yılı 2009 yılı Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı TOPLAM 23

24 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve mali hizmetleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanarak 01/01/2006 tarihinde kurulmuģtur. BaĢkanlık, sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayısı ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak iç yapısını oluģturmakta ve bu esaslar dahilinde hizmet vermektedir. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı; Bütçe ve Performans Müdürlüğü, Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Müdürlüğü, Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü olmak üzere 4 alt birimden oluģmaktadır sayılı Kanun ile, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünün, iç kontrol sistemi ve dıģ denetim mekanizmalarıyla yapılması öngörülmüģtür. o o o o 5018 sayılı Kanuna göre, Ġç Kontrol Sistemi; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ön mali kontrol ve iç denetimden oluģmaktadır. Üniversitemiz harcama birimleri, kurumsal kodları altında öngörülen ödeneklerden yaptıkları harcamalarında süreç kontrolüne uygun olarak ön mali kontrol yapmakta ayrıca, BaĢkanlığımız Ön Mali Kontrol ve Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama birimlerinde de ön mali kontrolü yapılmaktadır. 24

25 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- BaĢkanlığımız Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç-1: Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve fiziki altyapıyı oluģturmak ve güçlendirmek. HEDEF-1.1.: Üniversitemiz birimleri ile BaĢkanlığımız arasındaki bütçe iģlemlerine yönelik olarak iģlemlerin tamamının internet ortamından yürütülmesini sağlamaya yönelik çalıģmaları 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak HEDEF-1.2: Üniversitemiz birimlerinin demirbaģ ile tüketime yönelik mal ve malzeme alımları envanter kayıtlarının düzenli tutulması ve raporlanmasına yönelik taģınır mal iģlemleri programını 2010 yılına kadar tamamlamak HEDEF-1.3: BaĢkanlığımız alt birimlerinin iģ ve evrak akıģlarına yönelik süreç Ģemalarını 2010 yılı sonuna kadar oluģturmak. Stratejik Amaç-2:BaĢkanlığımız çalıģanlarının bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak. HEDEF-2.1: ÇalıĢan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar sosyal aktivite programını hazırlamak. HEDEF-2.2: 2008 yılından baģlayarak eğitim ve seminerler ile çalıģanların bilgi ve becerilerini geliģtirmek Stratejik Amaç-3: PaydaĢların beklentilerini karģılayan hizmetler sunabilmek amacıyla paydaģlarla iliģkiler/ ve iģbirliğini sürekli geliģtirmek. HEDEF-3.1: BaĢkanlığımız faaliyetleri ile ilgili üniversitemiz birimlerini bilgilendirmek amacıyla bülten veya e-bülten çıkarılmasını 2010 yılı sonuna kadar sağlamak. 25

26 B- Temel Politikalar ve Öncelikler BaĢkanlığımız, kurumsal anlamda ve personel anlamında genç ve dinamik bir birimdir. Personelimizin özverili çalıģması bizim en büyük avantajımızdır fakat çalıģma alanı, bilgi iģlem donanımı ve teknolojik alt yapı bakımından eksikliklerimiz bulunmaktadır. Eksikliklerimizi mümkün olan en kısa sürede gidermek ve bu süre içerisinde iģlerin aksamadan yürümesini sağlamanın gayreti içindeyiz. BaĢkanlığımızın donanım ve alt yapı eksikliklerini gidermek için yürüttüğü çalıģmalar, dünyada değiģen eğilimlere paralel olarak, "insan" odaklı olup; faaliyetlerimizi de bu eksende önceliklendirmekteyiz. Üniversitemiz Stratejik Yönetim ve Planlama, Performans ve Kalite Ölçütlerini GeliĢtirme, Yönetim Bilgi Sistemi ve Mali Hizmetler fonksiyonlarını yürüten BaĢkanlığımızın öncelikleri; -ÇALIġMA ORTAMININ DAHA ERGONOMĠK HALE GETĠRĠLMESĠ; BaĢkanlığımız 2008 yılı içerisinde, çalıģma ortamının daha ergonomik hale getirilmesi çalıģmaları kapsamında, fiziki ortamın ve teknolojik imkanların iyileģtirilmesi, mevcut imkanların gözden geçirilmesi ve yeniden dizaynı faaliyetlerini gerçekleģtirmeyi hedeflemektedir.çalıģma ortamının iyileģtirilmesi çalıģmaları bizim için süreklilik arz eden bir konu olup, kaliteli iģ ve hizmet üretimi için her zaman önceliklerimiz arasında olacaktır. -HIZMET IÇI EĞITIM VERILMESI; BaĢkanlığımızın görev alanına giren konular, teknik bilgi ve beceri gerektiren iģler olup, yapılan iģ ve iģlemlerin mali sorumluluğu vardır. Ġlgili mevzuat yeni ve sürekli revize edilmektedir. Mevcut personelimizin çoğu memuriyette yenidir. Bu ve benzeri nedenler, BaĢkanlık olarak hizmet içi eğitime daha fazla önem ve öncelik vermemizin temel gerekçeleridir.personelimizin rahat ve verimli çalıģabilmesi için gerekli bilgisayar çevre birimleri ve parçaları ile günün Ģartlarına göre ihtiyaç duyulabilecek teknolojik ve diğer eksikliklerin tedarik edilmesi, 2008 yılı ve sonraki yıllarda da önceliklerimiz arasında yer alacaktır. -YÖNETIM BILGI SISTEMININ OLUġTURULMASI; Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca BaĢkanlığımız Üniversitemiz Yönetim Bilgi Sistemini oluģturmakla yükümlü kılınmıģtır. Sistemin oluģturulması yönetmeliğin verdiği bir yükümlülük olmasının yanı sıra Üniversitemiz açısından iģlerin akıģını hızlandıracağı, kolaylaģtıracağı ve hata oranını minimuma düģüreceği için de önemlidir. 26

27 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 01- Personel Giderleri 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alımları 1.a- Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Bütçe Uygulama Sonuçları: Bütçe Ödeneği Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2009 Yılı Bütçe Ödenekleri Toplam Ödenek GerçekleĢme Durumu % Kesin Harcama Kalan Ödenek , ,41 766, , ,97 48, , , ,55 Açıklama TOPLAM , , ,17 Kesin Harcama; ,83 TL Kalan Ödenek; 3.553,17 TL Bütçe Ödeneği ; TL Gerçekleşme Durumu % ; 97,36 Serbest Ödenek; TL BaĢlangıç Ödeneği TL Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ekonomik ayrıma Göre Bütçe Ödenekleri GerçekleĢme Toplamı TL BaĢlangıç Ödeneği TL GerçekleĢme Toplamı TL ArtıĢ Miktarı TL ArtıĢ Oranı % 01. Personel Giderleri , , SGK Dev.Prim Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Gid , ,27 TOPLAM , ,69 27

28 2008 Gerçekleşme Toplamı TL 2009 Gerçekleşme Toplamı TL , , , Personel Giderleri 02. SGK Dev.Prim Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Gid Üniversitemiz Bütçe Uygulama Sonuçları 2009 BÜTÇE ÖDENEKLERĠ Bütçe Ödeneği TL Toplam Ödenek TL GerçekleĢme Durumu % Kesin Harcama TL Kalan Ödenek TL 01- Personel Giderleri 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri , , , , , TOPLAM , YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GERÇEKLEġME DURUMU Kesin Harcama TL; Kalan Ödenek TL; Bütçe Ödeneği TL; Gerçekleşme Durumu %; 72,79 Serbest Ödenek TL;

29 2009 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERĠNĠN GĠDER KALEMLERĠNE GÖRE HARCAMA TUTAR DAĞILIMI 06- Sermaye Giderleri; Personel Giderleri; Cari Transferler ; Mal ve Hizmet Alım Giderleri; Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri; BÜTÇE ÖDENEKLERĠNĠN BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEKLERĠNE GÖRE DAĞILIMI 06- Sermaye Giderleri; Personel Giderleri; Cari Transferler ; Mal ve Hizmet Alım Giderleri; Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri;

30 01. Personel Giderleri 02. SGK Dev. Prim Giderleri 03. Mal ve Hizm. Alım Giderler 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri EKONOMĠK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERĠ BaĢlangıç Ödeneği TL GerçekleĢme Toplamı TL BaĢlangıç Ödeneği TL GerçekleĢme Toplamı TL 2008 GerçekleĢme Toplamı 2009 GerçekleĢme Toplamı ArtıĢ Miktarı TL ArtıĢ Oranı % , , , , ,10 TOPLAM , TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 01. Personel Giderleri 02. SGK Dev.Prim Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Gid. 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri 30

31 I II III IV Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 Faaliyet Raporu [2010] Yılları Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırılması GĠDERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI 2007 Yılı Harcama 2008 Yılı Harcama Yılları Harc. ArtıĢ Oranı % 2009 Yılı Harcama Yıllar ı Harc. ArtıĢ Oranı % MAL VE HĠZMET ALIM 3 GĠDERLERĠ , ,31 39, ,68 55,58 ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME 3 1 ALIMLARI 8.519,54 Teks.ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımı 320, Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 8064, Diğer Mal ve Malz. Alımları 135, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,66 5, ,18 48, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , ,21 57, ,88 30, Kırtasiye Alımları , ,45 57, ,39 67, Büro Malzemesi Alımları 983, ,31 666, Periyodik Yayın Alımları ,36 531, ,16 87, Diğer Yayın Alımları 4.146, ,36-47, , Baskı ve Cilt Giderleri , ,49 58, ,22-65, Diğer Kırtasiye ve Büro 0 Malzemesi Alımları 1.150,74 70,8-93,85 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , ,57 70, ,10 2, Su Alımları , ,56 54, ,21 3,01 31

32 Temizlik Malzemesi Alımları , ,01 90, ,89 2, Enerji Alımları , ,27-13, ,00 64, Yakacak Alımları , ,70-18, ,25 60, Akaryakıt ve Yağ Alımları , ,63 150, ,90 24, Elektrik Alımları , ,94 1, ,85 91, Yiyecek ve İçecek Alımları , Ġçecek Alımları 717, Yem Alımları , Diğer Yiyecek Ġçecek ve Yem 0 Alımları 7.522, Giyim ve Kuşam Alımları , ,48 16, ,41 20, Giyecek Alımları , ,57-36, ,33 77, Spor Malzemeleri Alımları , ,81-21, ,68 8, Tören Malzemeleri Alımları ,00-100, Diğer Giyim ve KuĢam 0 Alımları , ,40 96, Özel Malzeme Alımları , ,36 51, ,19 47,65 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları , ,27 41, ,28 32, Tıbbi Malzeme ve Ġlaç Alımları 718,04 9 Diğer Özel Malzeme 0 Alımları , ,09 81, ,87 80,97 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , ,77 236, ,35-44,18 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 2.541, ,23 59,64 9 Diğer Tüketim Mal ve 0 Malzemesi Alımları , ,31 214, ,12-51,43 32

33 3 3 YOLLUKLAR , ,12 30, ,18 49, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , ,17 3, ,53 31, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , ,71 15, ,27 39, Yurtiçi Tedavi Yollukları , ,46-17, ,26 11, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , ,55 169, ,84 88, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , ,55 169, ,84 88, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 679, ,40 304, ,81 43, YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları 679, ,40 304, ,81 43, GÖREV GĠDERLERĠ 1.913, ,19 157, Yasal Giderler 1.216, ,69 125, Mahkeme Harç ve Giderleri 16,35 270, , Diğer Yasal Giderler 1.200, ,00 105,83 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 697, ,50 213, ĠĢletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 489, ,84 154,41 9 Diğer Vergi, Resim ve 0 Harçlar ve Benzeri Giderler 207,94 938,66 351, HĠZMET ALIMLARI , ,11 87, ,66 82, Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , ,96 87, ,50 85,67 Bilgisayar Hizmeti Alımları(Yazılım ve Donanım Hariç) 2.024, Müteahhitlik Hizmetleri (Yemek Hizmet Alımları) , ,23 46, ,15 85,40 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 1.000, Temizlik Hizmeti Alım Giderleri , ,03 150, ,45 71,99 33

34 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri , ,70 157, ,40 102, Haberleşme Giderleri , ,00 22, ,82 76, Posta ve Telgraf Giderleri , ,00 3, ,89 13, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , ,75 36, ,43 105, Bilgiye Abonelik Giderleri 2.446, ,25-33,80 475,5-70, Taşıma Giderleri 1.770, Yük TaĢıma Giderleri 1.770, Tarifeye Bağlı Ödemeler , ,93 107, ,54 21, Ġlan Giderleri , ,56 108, ,08 22, Sigorta Giderleri 1.149, ,37 92, ,46 5, Kiralar , ,20 19, TaĢıt Kiralaması Giderleri , ,80-3,62 Yüzer TaĢıt Kiralaması Giderleri 4.500, , Diğer Kiralama Giderleri 2.400, ,40 407, Diğer Hizmet Alımları , ,22 79, ,60 90, YurtdıĢı Staj ve Öğrenim Giderleri ,98 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri ,33 549, ,82 518,30 Lojman ĠĢletme - 1 Maliyetlerine Katılım 100, Giderleri 1.376, Diğer Hizmet Alımları 9.939, ,27 60, ,80-10, TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 1.129, ,81 219, ,10 121, Temsil Giderleri 1.129, ,81 219, ,10 121,0 34

35 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 1.129, ,81 219, ,10 121,00 MENKUL MAL,G.MADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , ,32 8, ,58 10, Menkul Mal Alım Giderleri , ,63 14, ,73 2, Büro ve ĠĢyeri Mal ve Malzeme Alımları , ,21 63, ,67-55,35 Büro ve ĠĢyeri Makine ve Techizat Alımları , ,12-35, ,60 8,28 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 585, ,91 865, ,0 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 1.437,24 855,97-40, Diğer Dayanıklı Mal ve 0 Malzeme Alımları 385, , , ,49 702,6 Gayri Maddi Hak Alımları , , ,50 825, Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları , , Fikri Hak Alımları , Bakım ve Onarım Giderleri , ,69-8, ,35 71, TefriĢat Bakım ve Onarım Giderleri 601,8 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , ,61-9, ,65 65,57 TaĢıt Bakım ve Onarım Giderleri 7.737, ,08 0, ,90 88,24 9 Diğer Bakım ve Onarım 0 Giderleri 120, GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , ,80 18, ,99 92, Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , ,80 19, ,99 92, Büro Bakım ve Onarımı Giderleri , ,60 104, ,30 62,52 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , ,20 21, ,69 106,90 35

36 Diğer Hizmet Binası Bakım 0 ve Onarım Giderleri , , , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 1.180, Diğer TaĢınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 1.180, TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ , ,90 67, ,26 3, Kamu Personeli Ted.ve Sağ.malz.gid , ,28 96, ,85 0, Kamu Personeli ilaç gid , ,25 49, ,89 7, Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri , ,70 26, ,17-13, Öğrenci Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri , ,80-52, Diğer Tedavi ve Sağlık 0 Malzemesi Giderleri 126, , , ,17 37, Diğer İlaç Giderleri , ,67-20, ,35 92, Öğrenci Ġlaç Giderleri , ,67-20, Diğer Ġlaç Giderleri ,35 5 CARĠ TRANSFERLER , ,34 59, ,71 35, GÖREV ZARARLARI , ,87 46, ,83-10, Sosyal Güvenlik Kurumu'na , ,87 46, ,83-10, Sosyal Güvenlik Kurumu'na , ,87 46, ,83-10, HAZĠNE YARDIMLARI , Diğer Hazine Yardımları ,00 Bilimsel AraĢtırma Projelerinin Desteklenmesine ĠliĢkin Giderler ,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN , ,47 200, , ,94

37 TRANSFERLER Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , ,47 200, ,88-12, Memurların Öğle Yemeğine Yardım , ,47 200, ,88-12,94 6 SERMAYE GĠDERLERĠ , ,94 716, ,08 192, MAMUL MAL ALIMLARI , ,13 447, ,03 52,53 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları , Büro MefruĢatı Alımları , Diğer MefruĢat Alımları ,91 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları , ,82 776, ,45 19, Büro Makinaları Alımları , , Bilgisayar Alımları , ,20 418, ,98-21, Laboratuar Cihazı Alımları , ,11 28, ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları 2.250, ,55 9 Diğer Makine Teçhizat 0 Alımları , , Avadanlık Alımları ,80-100, Laboratuar Gereçleri Alımları ,80-100, Taşıt Alımları , , Kara TaĢıtı Alımları , , Yayın Alımları ve Yapımları , ,51 158, ,14 123, Basılı Yayın Alımları ve Yapımları , ,51 158, ,65 51,37 37

38 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları , GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI , ,28-1,61 Bilgisayar Yazılımı Alımları , ,28-1, Bilgisayar Yazılımı Alımları , ,28-1,61 GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE 6 4 KAMULAġTIRMASI Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri Hizmet Binası Ġçin Arsa Alım ve KamulaĢtırma Giderleri GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ , , , ,84 393, Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , ,00 243, ,00-33, Proje Giderleri , ,00 243, , MüĢavirlik Giderleri Müteahhitlik Giderleri , ,84 464, Hizmet Binası , ,61 570, Diğerleri , ,23 177,94 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ , ,80 657, ,93 0, Müteahhitlik Giderleri , ,80 657, ,93 0, Hizmet Binası , ,80 657, ,93 0,24 38

39 EKONOMĠK SINIFLANDIRMANIN ĠKĠNCĠ DÜZEYĠNE GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERĠ DAĞILIMI BaĢlangıç Ödeneği TL GerçekleĢme Toplamı TL GerçekleĢme Oranı % BaĢlangıç Ödeneği TL GerçekleĢme Toplamı TL GerçekleĢme Oranı % 01. PERSONEL GĠDERLERĠ ,01 114, , Memurlar ,58 117, , SözleĢmeli Personel , , ĠĢçiler ,70 97, , Geçici Personel ,73 126, , SOS.GÜV.KUR. DEV. PRĠMĠ 111,70 GĠD , , Memurlar ,46 120, , SözleĢmeli Personel ,13 112, , ĠĢçiler ,60 57, , Geçici Personel ,16 96, , MAL ve HĠZ. ALIM GĠDERLERĠ ,48 86, , , Üretime Yön. Mal ve Malz. 0 Alımları , Tüketime Yön. Mal ve Malz. 87,37 Alımları , , Yolluklar ,12 73, , Görev Giderleri ,59 27, , Hizmet Alımları ,19 86, , Temsil ve Tanıtma Giderleri ,81 45, , Menkul Mal,G.Maddi Hak 116,34 Alım,Bakım ve Onarım Giderleri , , Gayri Menkul Bakım ve 65,48 Onarım Giderleri , , Tedavi ve Cenaze Giderleri ,90 74, , CARĠ TRANSFERLER ,34 90, , Cari Transferler ,87 125, , Kar Amacı Gütmeyen 36,79 KuruluĢlara Yapılan Transferler , , SERMAYE GĠDERLERĠ ,94 66, , Mamul Mal Alımı ,13 138, , Gayri Maddi Hak Alımları ,14 138, , Gayrimenkul Alımları ve 0 KamulaĢtırılması , Gayrimenkul Sermaye Üretim 28,04 Giderleri , , Gayrimenkul Büyük Onarım 221,90 Giderleri , ,21 39

40 2009 BÜTÇE GELĠRLERĠ 2009 Bütçe Tahmini TL 2009 GerçekleĢme Durumu TL GerçekleĢme Oranı % 03 Sermaye Gelirleri ,38 135,57 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,52 155, Diğer Gelirler ,98 - TOPLAM ,88 154, , ,38 03 Sermaye Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar , Diğer Gelirler 2009 Bütçe Tahmini TL 2009 Gerçekleşme Durumu TL 2009 BÜTÇE GELĠRLERĠ GERÇEKLEġME DURUMU 2009 Gerçekleşme Durumu TL; ,88 Gerçekleşme Oranı %; 154, Bütçe Tahmini TL;

41 EKONOMĠK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GELĠRLERĠ DAĞILIMI Bütçe Tahmini TL GerçekleĢme Toplamı TL Bütçe Tahmini TL GerçekleĢme Toplamı TL ArtıĢ Miktarı TL ArtıĢ Oranı % 03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Alınan BağıĢ ve Yardımlar , , Diğer Gelirler 0, , , ,72 TOPLAM , , GerçekleĢme Toplamı TL 2009 GerçekleĢme Toplamı TL ,52 TL TL TL ,38 TL ,98 TL TL 03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar 05- Diğer Gelirler 41

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Gülen DENİZLİ Bilgisayar İşletmeni Levent ÖZGÜMÜŞ Daire Başkanı http://strateji.edu.tr ÖNSÖZ 2006

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012)

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012) B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Gülen DENİZLİ Bilgisayar İşletmeni Levent ÖZGÜMÜŞ Daire Başkanı İletişim Bilgileri Milli Piyango Eğitim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-MART GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK VE KULLANILAMAYACAK IV DÜZEY BÜTÇE KODLARI KURUMSAL SINFLANDIRMA FONKSİYONEL KODLAR

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 7

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BIRIM FAALIYET RAPORU i İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 1 B- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR Levent ÖZGÜMÜŞ Daire Başkanı Zafer BALCI Bilgisayar İşletmeni Seda ÇAĞLAR

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı