Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir"

Transkript

1 DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI SAFA 12 DE GERÇEKTEN HABER VERiR ASA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR IL: 43 SAI: ELÜL 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir TÜRKÝE NÝN KARA DÖNEMLERÝNDEN BÝRÝ OLAN 12 ELÜL DARBESÝNÝN ILDÖNÜMÜNDE, DEMOKRATÝK ENÝ ANAASA ÇAÐRISI APILDI. DARBECÝDEN HESAP SORULSUN umemur-sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Darbeler, milleti, kurumlarý, sivil toplumu ve siyaseti, halka raðmen hizaya getirme, silâhýn gölgesinde yönetme ve millet iradesini devre dýþý býrakma düþüncesinin en somut örneðidir dedi. Gündoðdu, darbeci zihniyetle hesaplaþmanýn adresinin ve zemininin TBMM olduðuna, Meclis'in de bu konuda halký aydýnlatmasý gerektiðine vurgu yaptý. VESAETÇÝ ANAASA KALDIRILSIN u En büyük beklentimiz yýllardýr özlemini duyduðumuz demokratik bir anayasa ile darbeler döneminin tamamen kapatýlmasýdýr diyen Ahmet Gündoðdu, Darbe dönemlerinin izlerini kökünden silecek, bir daha vesayet iklimlerinin oluþmasýna izin vermeyecek, ÖK, MGK, AÞ gibi kurumlarýn olmadýðý yeni bir anayasanýn hayata geçirilmesi gerekmektedir dedi. nhaberi sayfa 8 de 11 ELÜL DEN 13 ELÜL E nfaruk Çakýr ýn yazýsý sayfa 8 de Gündoðdu, ülkemizde darbeler döneminin kapanmasýný istedi. FOTOÐRAF: AA SÝSTEM NE KADAR DEÐÝÞTÝRÝLÝRSE DEÐÝÞTÝRÝLSÝN Demokrat insan yetiþmeden çözüm yok u AKP Kütahya Milletvekili Ýdris Bal, Türkiye nin sorunlarýna çözüm bulmak için baþkanlýk sisteminin tartýþýlmasý gerektiðini belirterek, ancak demokrasi bütün kurum ve kurallarýyla yerleþmeden, demokrat insan tipi yetiþmeden, hiçbir sistemin mu'cizevî olarak çözüm saðlayamayacaðýný söyledi. nhaberi 9 da / DARBELERE DAÝR nabdil ýldýrým ýn yazýsý sayfa 10 da ÝNTÝHARLAR TOPLUMSAL SORUN HALÝNE GELDÝ CHP GENEL BAÞKANI KEMAL KILIÇDAROÐLU: 10 yýlda 27 bin intihar Sözlerimin arkasýndayým u Türkiye Psikiyatri Derneði Genel Baþkaný Prof. Dr. Tunç Alkýn, intihar ve intihar giriþiminin bütün dünyada olduðu gibi, Türkiye de de önemli bir halk saðlýðý sorunu haline geldiðini ve Türkiye de son 10 yýlda yaklaþýk 27 bin kiþinin intihar ederek hayatýný sonlandýrdýðýný, yine yaklaþýk 500 bin kiþinin de intihar giriþiminde bulunduðunu ifade etti. nhaberi sayfa 8 de uchp Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Afyonkarahisar da meydana gelen patlamayla ilgili olarak, Bu bir sabotajdýr iddiasýnýn arkasýnda olduðunu belirterek, Bana bilgi veren tüm uzmanlar aðýrlýklý olarak bu sabotajdýr dediler. Milleti kandýrmasýnlar dedi. nhaberi sayfa 9 da SAGI DA, AÐIT DA, ACI DA BÝZE ÖZGÜ OLMALI G. Kurmay Kýlýçdaroðlu na dâvâ açýyor / 9 da Cenazede çalgý olmaz u Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Antalya da þehit cenazesinde bando takýmýnýn cenaze marþýný çalmasýyla alâkalý olarak, Doðrusu insanlarýn acýlarýna, insanlarýn duygu dünyasýna devletin biraz daha anlayýþlý davranmasýný istiyorum. Bizim saygýmýzýn, bizim aðýdýmýzýn, bizim acýmýzýn bize ait olmasý lâzým ifadesini kullandý. nhaberi sayfa 8 de Elektrik sayaç bedeli kalkýyor nhaberi sayfa 11 de Gazi Polis Merkezi ne gelen canlý bomba, el bombasýný içeri atýp, üzerindeki bombayý patlattý. FOTO: AA 25 AÞINDAKÝ TERÖRÝSTÝN KÝMLÝÐÝ DE, ÖRGÜTÜ DE TESBÝT EDÝLDÝ Ýstanbul da canlý bomba: 1 polis þehit u Sultangazi deki Gazi Polis Merkezi ne düzenlenen canlý bomba saldýrýsýnda 1 polis memuru þehit oldu, 4 ü polis olmak üzere 7 kiþi de yaralandý. Olayla ilgili açýklama yapan Ýstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn, Gazi Karakolumuza bir canlý bomba gelip kendini patlatmýþtýr. Kendisi olay yerinde ölmüþ. Bir polis arkadaþýmýz þehit olmuþtur dedi. nhaberi 9 da Esad, çekilme þartýný Rusya ya açýkladý u7 ISSN GEÇEN HAFTA SONU ÝSTANBUL DA TOPLANAN ADINLAR Kürt sorununun çözümü adalet ve kardeþlikte u Doðu-Batý Kardeþlik Platformu, Kürt sorunu ve diðer bütün sorunlarýn ancak Ýslâm ýn hak ve adalet ve kardeþlik ilkeleri ýþýðýnda çözülebileceði inancýnda olduklarýný açýkladý. nhaberi 9 da Doðudan Batýya Kardeþlik Platformu nm. Lâtif Salihoðlu nun yazýsý sayfa 5 te Ekonomideki yavaþlama olumlu deðil u11

2 2 12 ELÜL 2012 ÇARÞAMBA L HÝ KA  E T De ki: Elbette Rabbim beni dosdoðru bir yola eriþtirdi bütün bâtýl dinlerden yüzünü çevirip Allah a yönelmiþ Ýbrahim in milliyeti olan dosdoðru ve saðlam bir dine ki, o hiçbir zaman müþriklerden olmadý. H AD Ý S Kul, a Rabbi, ya Rabbi diye Allah'a duâ ettiðinde Allah þöyle buyurur: Duâna icabet ediyorum. Ýste ki sana verilsin. En'âm Sû re si: 161 /  ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 430 / Ha di s-i Þe rif Me â li As ke rin si ya se te mü da ha le si, müt hiþ za rar la rý ne ti ce ver miþ tir ah lû ka týn Ta rih-i â lem se râ pâ þe ha det e di yor ki, as ker ne fe ra tý nýn si ya se te mü da ha le le ri dev let çe ve mil let çe müt hiþ za rar la rý in taç et miþ tir. A sâ ki re Hi tap (Di nî Ce ri de, nu ma ra 110, 30 Ni san 1909) Ey a sâ kir-i mu vah hi dîn! Fahr-i  le min (a ley his sa lâ tü ves se lâm) fer ma ný ný si ze teb lið e di yo rum ki, þe ri at da i re sin de u lü lem re i ta at farz dýr. U lü lem ri niz ve üs tad la rý nýz, za bit le ri niz dir. As ker lik o ca ðý ce sîm ve mun ta zam bir fab ri ka ya ben zer. Çark la rýn bi ri in ti zam ve i ta at te ser keþ lik et mek le, bü tün fab ri ka her cü merc o lur. Si zin o mun ta zam ve kuv vet li fab ri ka-i as ke ri ye niz, o tuz mil yon Os man lý ve üç yüz mil yon nü fus-u Ýs lâ mi ye nin nok ta-i is ti na dý ve mâ den-i is tim da dý dýr. Si zin i ki müt hiþ is tib da dý kan sýz ve def a ten öl dür me niz ha ri ku lâ de ol du ðun dan ve þe ri at-ý gar râ nýn i ki mu 'ci ze-i gar râ sý ný iz har et ti ði niz den, za i fü l-a ki de o lan la ra ha mi yet-i Ýs lâ mi ye nin kuv ve ti ni ve þe ri a týn kud si ye ti ni i ki bür han i le iz har ey le di niz. Bu i ki in ký lâ býn pa ha sý na bin ler þe hit ver sey dik, u cuz sa ya cak týk. Lâ kin i ta a ti niz den bin de bir cüz ü fe da o lun sa, bi ze pek çok pa ha lý dü þer. Zi ra i ta a ti ni zin te na ku su, uk de-i ha ya ti ye ve ya ha ra ret-i ga ri zi ye nin te na ku su gi bi, mev ti in tâc e der. Ta rih-i â lem se râ pâ þe ha det e di yor ki, as ker ne fe ra tý nýn si ya se te mü da ha le le ri dev let çe ve mil let çe müt hiþ za rar la rý in taç et miþ tir. El bet te ha mi yet-i Ýs lâ mi ye niz böy le si zi uh de niz de o lan ha yat-ý Ýs lâ mi ye ye za rar ve re cek nok ta lar dan men e de cek tir. Si ya set dü þü nen ler, si zin kuv ve-i mü fek ki re niz hük mün de o lan za bit le ri niz ve u lü le mir le ri niz dir. Ba zen za rar zan net ti ði niz þey, si ya se ten bü yük za ra rý def et ti ði i çin ayn-ý mas la hat ol du ðun dan, za bit le ri niz tec rü be le ri ha se biy le gö rü yor ve si ze e mir ve ri yor. Siz de de te red düt câ iz de ðil dir. Ef âl-i hu su si ye-i nâ meþ ru a, san at ta ki me ha ret ve ha za ka te mü na fi de ðil dir ve san a tý men fur et mez. Na sýl ki bir ta bib-i hâ zýk ve bir mü hen dis-i mâ hi rin nâ meþ rû ha re kâ tý i çin, on la rýn týp ve hen de se le rin den ma ni-i is ti fa de o la maz. Ke za lik, fenn-i harp te tec rü be li ve o san at ta ma hir ve ha mi yet-i Ýs lâ mi ye i le mü nev ve rü l-fi kir za bit le ri ni zin ba zý la rý nýn cüz î nâ meþ rû ha re kâ tý i çin i ta a ti ni ze ha lel ver me yi niz. Zi ra fenn-i harp mü him bir san at týr. Hem de si zin ký ya mý nýz, þe ri at-ý gar râ, yed-i bey zâ-i Mû sâ gi bi, sâ ir se beb-i tef ri ka ve te þet tüt-ü ef kâr o lan ce mi yet le ri bel et ti. Sa hir le ri de sec de ye mec bur ey le di. Ha re kâ tý nýz bu in ký lâb da i lâç gi biy di ki, faz la ol sa zeh re mün ka lib o lur. Ve ha yat-ý Ýs lâ mi ye yi fe na bir has ta lý ða he def e der. Hem de him me ti niz le biz de ki is tib dat þim di lik mah vol du. Lâ kin, te rak ki ler i çin Av ru pa nýn is tib dâd-ý mâ ne vi si al týn da yýz. Ni ha yet de re ce de ih ti yat ve i ti dal lâ zým dýr. a þa sýn þe ri at-ý gar râ! a þa sýn as ker ler! Hut be-i Þa mi ye, s. 114 LÛ GAT ÇE: a sâ kir-i mu vah hi dîn: Tev hid eh li, Al lah ýn bir li - ði ne i nan mýþ as ker ler. Fahr-i  le min:  lem le - rin ö vün cü, â lem le rin ken di siy le ö vün dü ðü Pey gam be ri miz (a.s.m.). u lü lemr: E mir sa hip le - ri, i da re e den ler. her cü merc: Ka rý þýk lýk, kar ma ka rý þýk ol ma. mâ den-i is tim dad: ar dým kay na ðý. is tib dad: Bas ký. za i fü l-a ki de: Ý nanç za - yýf lý ðý. ha mi yet-i Ýs lâ mi ye: Ýs - lâ mý ko ru ma, Müs lü - man la ra sa hip çýk ma ve mü da fa a et me gay re ti. te na kus: Ek sil me, nok - san laþ ma. uk de-i ha ya ti ye: Ha yat dü ðü mü. ha ra ret-i ga ri zi ye: Duy gu la rýn kuv vet li ol - ma sý ha li, a teþ li lik. mevt: Ö lüm. uh de: Bir i þi ü ze ri ne al - ma, söz ver me. kuv ve-i mü fek ki re: Dü þün me duy gu su. za bit: Su bay, as ke ri ku - man da e den rüt be li as ker. ayn-ý mas la hat: Fay - da nýn ta ken di si. ef âl-i hu su si ye-i nâ - meþ ru a: Meþ rû ol ma yan hu su si fi il ler. ha za kat: Üs tad lýk, us - ta lýk. mü na fi: Zýt, ters, ay ký rý. men fur: Nef ret e di len. ta bib-i hâ zýk: Ý þi nin uz - ma ný o lan, ma ha ret li dok tor. ma ni-i is ti fa de: Ýs ti fa - de ye en gel. mü nev ve rü l-fi kir: Ay - dýn fi kir li. yed-i bey zâ-i Mû sâ: Hz. Mû sâ nýn be yaz ve par lak e li. se beb-i tef ri ka: Ay rý lýk se be bi. te þet tüt-ü ef kâr: Fi kir da ðý nýk lý ðý, fi kir ay rý lý ðý. bel : Or ta dan kal dýr ma. sa hir: Si hir ya pan. mün ka lib: Ýn ki lâb et - miþ, dö nüþ müþ. sa mi_ce be ma il.com en þe ref li si o - M la rak ya ra tý lan in sa na, yer yü zü nü be þik ya pa rak o nu sa yý sýz ni met ler le bes le yip bü yü ten Ce nâb-ý Hak, o nun fi i lî du â sý nýn ne ti ce si o la rak çok fark lý ni met le ri ni de ih san et miþ tir. Ýn sa noð lu nun ö zel lik le son i ki yüz yýl i çin de el de et ti ði bü tün tek no lo jik ge liþ me ve bu luþ la rý, is ti dat ve ka bi li yet di liy le Al lah a arz et ti ði fi i lî du â la rý nýn bir so nu cu dur. An cak â yet le rin i fa de siy le çok za lim ve çok nan kör o lan in san, o ni met le ri ken di il mî ça lýþ ma sý nýn ne ti ce si ol du ðu nu ka bul e der ve za hi rî se bep le re ve re rek Al lah i le ba ðý ný ke ser, ta bi at ve te sa dü fe ha va le e der. E bu Ce hil den da ha faz la bir ca hil lik ser gi ler. Bu gün i ti ba riy le sa na yi ve tek no lo ji nin ru hu hük mün de o lan e lek trik ni me ti de on lar dan bi ri dir. E lek trik de ni lin ce ak la ilk ge len Tho mas E di son dur yý lýn da do ðan E di son un a i le si Hol lan da dan A me ri ka ya gi dip yer leþ miþ ve E di son da il köð re ni mi ni o ra da yap mýþ týr. On i ki ya þýn da i ken al gý la ma prob le mi ol du ðun dan ge ri ze kâ lý ol du ðu ka bul e di lip o kul dan u zak laþ tý rý lan E di son, da ha son ra i þit me za fi ye ti ne de ma ruz kal mýþ. Fa kat a zim li ve ka rar lý bir ya pý ya sa hip ve çok ça lýþ kan o lan E di son, bir çok bu luþ la ra im za at tý ðý gi bi, 1880 yý lýn da bin ler ce de ney den son ra e lek trik ve am pu lü keþ fet miþ tir. Ka bi li yet di liy le o Al lah tan is te miþ, Al lah da o nun e liy le in san lý ða bu en bü yük ni me ti ni ih san et miþ tir. Bu çað da ar týk e lek trik siz ha yat dü þü nü le mez hâ le gel miþ tir. Ter mik, hid ro lik, rüz gâr ve a tom gi bi e ner ji san tral le rin den el de e di len e lek trik gü cü, ha ya týn her a la ný na si ra yet et miþ tir. E lek trik ni me ti nin kýy me ti, e lek trik ler ke si lip ý þýk lar sön dü ðün de, a san sör ler ve sâ ir e lek trik li â let ler ça lýþ ma dý ðýn da ha tý ra gel mek te dir. Ýn sa noð lu nun bu nan kör lü ðü ne dik kat çe ken Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri Ba zen, ga yet de rin ve bi lin mez ve çok e hem mi yet li ve bin FUAT TÜRKER il.com Al lah, sa mi mî o lan, gö nül den i ma ný di le yen ve Ken di si ne yol a ra yan ku lu nun kal bi ni yu mu þa týr, kal bi ne i ma ný ve sev gi si ni yer leþ ti rir. Da ha ön ce Ken di si ne i nan ma yan, gaf let per de le ri dolayýsýyla ger çek ler den ha ber siz o lan in sa nýn kal bi ni çe vi re rek sa mi mî bir du ru ma dön dü re bi lir. Al lah ýn var lý ðý nýn ve eþ siz ya rat ma sý nýn de lil le ri nin, Ka týn dan rah me tiy le sun du ðu gü zel lik le rin, ko ru ma sý nýn, mer ha me ti nin far kýn da bi le ol ma yan in san, bun la rýn bi lin ci ne va rýr. Rabb i ne u zak ve di ne da ir o lum suz dü þün ce ler i çin de i ken o lum lu dü þün me ye baþ lar.  de ta uy ku dan u yan mýþ gi bi, Rab bi ni an ma ya, þük ret me ye baþ lar. Çün kü, Al lah si ze i ma ný sev dir di, o nu kalp le ri niz de süs le yip-çe ki ci kýl dý ve si ze in kâ rý, fýs ký ve is ya ný çir kin gös ter di. Ýþ te on lar, doð ru yo lu bul muþ (ir þad) o lan lar dýr. (Hu cu rat Sû re si, 7) â ye tiy le ha ber ve ril di ði gi bi, Al lah, ku lu nun kal bi ne i ma ný sin dir miþ, o nu in kâr ve is yan dan çe vir miþ tir. Al lah o kal bi fet het miþ tir. Feth; aç mak, a çýl mak, kalp gö zü nün a çýl ma sý dýr. Ka ran lýk ku yu la ra Al lah ýn lüt fuy la ý þý ðýn i ni þi, ay dýn lýk la ra çý kýþ týr fe tih. Rab bi miz Fe tih Sû re si nde þöy le bu yu ru yor: E lek trik ni me ti ci het te de hik me ti bu lu nan bir ha ki ka te, fen nî bir nam ta kar. Gü ya o nam i le ma hi ye ti an la þýl dý; a di leþ ti, hik met siz, ma na sýz kal dý. Ýþ te gel, be lâ hat ve ha ma ka týn ni ha yet siz de re ce le ri ne bak ki; yüz say fa i le ta rif e dil se ve hik met le ri be yan e dil se, an cak ta ma mýy la bi li ne cek de rin ve ge niþ bir ha ki kat-ý meç hu le ye bir nam ta kar, ma lûm bir þey gi bi Bu, bu dur der. (Nur  le mi nin Bir A nah ta rý, s. 26) Böy le ce in sa ný in san lýk tan çý ka rýr. Hâl bu ki mah lû ka ta ve Ý lâ hî ni met le re Al lah he sa bý na ba kýl ma lý ki in san, in san ol sun, kal bi i man la dol sun ve hak kýy la Al lah a kul luk ya pa bil sin. Ce nâb-ý Hak, ba zý za man ve a sýr lar da giz li kal mýþ ni met le ri ni, du â-i fi i lî o lan te lâ huk-u ef kâr dan (fi kir le rin bir bi ri ne yar dým et me sin den) i le ri ge len ta har ri yat (a raþ týr ma lar) ne ti ce sin de el le ri ne ih san e der. Bu na kar þý þü kür et mek lâ zým ge lir ken, bir küf ran-ý ni met ne vin den a dî, â ciz bir in sa nýn i ca dý, hü ne ri na za rýy la ba kýp; son ra o kül lî bir þu ur ve i lim ve i ra de ve rah met ve ih sa nýn ne ti ce si o lan o ha ri ka la rý u nut tu rup, yal nýz in ce bir Þüp he siz, Biz sa na a pa çýk bir fe tih ver dik. Öy le ki Al lah, se nin geç miþ ve ge le cek (her) gü na hý ný ba ðýþ la sýn, ü ze rin de ki ni me ti ni ta mam la sýn ve se ni dos doð ru bir yo la yö nelt sin. Ve Al lah, sa na üs tün ve o nur lu bir za fer le yar dým et sin. Mü min le rin kalp le ri ne, i man la rý na i man ka týp-art týr sýn lar di ye, gü ven duy gu su ve hu zur in di ren O dur. Gök le rin ve ye rin or du la rý Al lah ýn dýr: Al lah bi - Kal bin fet hi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Bü tün bun lar,) mü min er kek le ri ve mü min ka dýn la rý, i çin de e be dî ka lý cý lar ol mak ü ze re, al týn dan ýr mak lar a kan cen net le re sok ma sý ve kö tü lük le ri ni ör tüp-ba ðýþ la ma sý i çin dir. Ýþ te bu, Al lah Ka týn da bü yük kur tu luþ ve mut lu luk tur. (Fe tih Sû re si, 1-5) Be di üz za man ko nu yu þöy le a çýk lý yor: Ý man, Sa d-ý Taf ta za nî nin tef si ri ne gö re; Ce nâb-ý Hak kýn, is te di ði ku lu nun kal bi ne, per de si ni gös te rip; þu ur suz te sa dü fe, ta bi a ta ve ca mit (can sýz) mad de le re ha va le e dip, ah sen-i tak vim de (en gü zel ya ra tý lýþ ta) o lan in sa ni ye tin ma hi ye ti ne zýt bir cehl-i mut lak (mut lak ca hil lik) ka pý sý ný aç mak týr. (Nur  le mi nin Bir A nah ta rý, s. 41) Ý nanç lý bir Hý ris ti yan ol du ðu söy le nen E di son i çin A ca ba o da Cen ne te gi de cek mi? di ye so ru lar so ru lur. Ev ve lâ, Al lah ýn cen ne ti ge niþ tir, her ke si i çi ne a lýr. Ý kin ci si, in sa ný cen ne te gö tü ren tek ha ki kat i man dýr. Ý man ol maz sa, bin ler ke þif ve bu luþ ya pýl sa da cen ne tin yü zü gö rü le mez. Ü çün cü sü, in san lý ða bü yük fay da sý do ku nan kâ þif ler za ten dün ya da þan, þöh ret ve ser vet gi bi þey ler le üc ret le ri ni a lý yor lar.  hi ret te i se, e ðer i ma ný yok sa yap tý ðý i yi lik ler i çin ce hen nem de ki a zap la rý za man la ha fif leþ ti ri lir. Dör dün cü sü, E di son e ðer sa mi mî o la rak Al lah a ve â hi re te i nan mýþ, Haz ret- i Mu ham med in de ( asm) Müs lü man la rýn pey gam be ri ol du ðu nu ka bul et miþ se, o da kur tu lan lar dan ol ma sý na ne ma ni var? Al lah ýn rah me ti ne sý nýr ko nu la maz. cüz-i ih ti ya rý nýn sar fýn dan son ra (i ra de si ni kul lan dýk tan son ra) il ka et ti ði (ver di ði, at tý ðý) bir nur dur de nil miþ tir. Öy ley se, i man, Þems-i E ze li den vic dan-ý be þe re ih san e di len bir nur ve bir þu â dýr ki, vic da nýn iç yü zü nü ta ma mýy la ý þýk lan dý rýr. Ve bu sa ye de, bü tün kâ i nat la bir ün si yet (dost luk), bir em ni yet pey da o lur ve her þey le kesb-i mu a re fe e der (ta ný þýk lýk ka za nýr). Ve in sa nýn kal bin de öy le bir kuv ve-i mâ ne vi ye hu su le ge lir ki, in san, o kuv vet le her mu sî be te, her ha di se ye kar þý mu ka ve met e de bi lir. Ve öy le bir vüs at ve ge niþ lik ve rir ki, in san o vüs at le (ge niþ lik le) geç miþ ve ge le cek za man la rý yu ta bi lir. (Ý þâ ra tül-ý câz) Ý man nur dur, ý þýk týr. Al lah bu nu ru ve ý þý ðý di le di ði ku lu nun kal bi ne a ký týr. Ci sim le ri na sýl yan sýt týk la rý ý þýk la gö rü yor sak, kâ i nat ta ki i man ha ki kat le ri ni de i ma nýn ý þý ðýy la fark e de riz. Göz le ri miz le eþ ya ya ba kar, gö rür, i man gö züy le gök le rin, ye rin, a ra sýn da ki le rin; can lý-can sýz her þe yin a ra tý cý sý ný kav ra rýz. Ý mam Ga za li þöy le söy lü yor; Kal bin lez ze ti her þe yin ha ki ka tý ný bil mek tir, bu da Ma ri fe tul lah týr. Ma ri fe tul lah yo lun da ne ka dar i ler ler se o nis bet te lez zet a lýr. ( ki kat.com/nur/tsvf/ tsvf16.html) Ýn sa nýn be de ni ni ve ru hu nu di ri tu tan i ma ný dýr. Kal bi, ken di si ni Al lah tan u zak tu tan en gel ler den a rýn mýþ ve ye ri ne i man yer leþ miþ in sa nýn þu u ru a çýk, kal bi te miz dir Ýnsanoðlunun özellikle son iki yüz yýl içinde elde ettiði bütün teknolojik geliþme ve buluþlarý, istidat ve kabiliyet diliyle Allah a arz ettiði fiilî duâlarýnýn bir sonucudur. Ancak âyetlerin ifadesiyle çok zalim ve çok nankör olan insan, o nimetleri kendi ilmî çalýþmasýnýn neticesi olduðunu kabul eder ve zahirî sebeplere vererek Allah ile baðýný keser, tabiat ve tesadüfe havale eder. An cak o ra da i man yok sa sev gi de yok tur. Kalp ten sev gi nin a lýn ma sý i se in sa nýn in san lýk tan çýk ma sý dýr, çok bü yük a zap týr. Rabb i miz le bað lan tý mý zý ke sin ti ye uð rat ma ma lý, O nun son suz kud re ti kar þý sýn da ac zi mi zi gör me li, a yak la rý mý zý sað lam ký lýp kal bi mi ze i ma ný rap te de cek gü cü ver me si ni is te me li... Sa mi mî ol ma lý, ha lis ol ma lý. Al lah o za man ken di de rin sýr la rý ný a çar, Ken di ni sev di rir, hi da yet na sip e der. Ý man, Al lah ýn ya ra ta ca ðý bir þey dir ve çok bü yük bir kon for dur: Ý man sa hi bi o lan in san dün ya nýn en bü yük kon fo ru nu ya þý yor de mek tir. Çün kü i man lý bir in san dün ya nýn en a kýl lý, en ka li te li, en de rin dü þü nen ve en ra hat ya þa yan in sa ný dýr. Son suz güç sa hi bi o lan Al lah ýn ko ru ma sýn da ya þa mak ne bü yük ra hat lýk týr Ý man ni me ti ni el de et mek i çin sa mi mî du â et me li, Al lah tan hi da yet di le me li. Fe ra set, ba si ret ve rir, kalp gö zü mü zü de rin le me si ne a çar Al lah ve çok güç lü bir i man na sip e der. Bu fe tih müj de si dir. Ve se ve ce ði niz bir baþ ka (ni met) da ha var: Al lah tan yar dým ve za fer (nus ret) ve ya kýn bir fe tih. Mü min le ri müj de le. (Saff Sû re si, 13) Ey bü tün ha yýr ka pý la rý ný a çan, bü tün mev cû da týn ay rý ay rý ve mun ta zam sû ret le ri ni en gü zel mer te be de fet he den, her ha yýr, be re ket, mu vaf fa ki yet ve fe tih O nun en gü zel mer te be de ki te cel li yât-ý rah me tiy le vü cu da ge len Hay ru l-fâ ti hîn; fet het kalp le ri mi zi!

3

4 4 12 ELÜL 2012 ÇARÞAMBA KÜLTÜR SANAT Gâye-i hayâle yürümek Ba zen in san ham le ler de bu lun mak is ti yor ha yal dün ya sýn da. Bel li be lir siz ol sa da, ya bir tur na gi bi u mu da sü zül mek ya da pe - puk ku þu gi bi bel li bir ýz tý ra bý be lirt mek is ti yor bir a ðaç ko vu ðun da. Bir Ni ha vend saz mü zi ði me - se lâ O nun tý ný sýn da a ðýr ak sak yü rür ken toz lu yol lar da, Tit rer sa rý yap rak lar ge ce le ri/ür pe rir bir an in san rüz gâr la/ De rin bir so luk a lýr her ye - ri/üc ra kö þe ler in ler a ný lar la þek lin de mýs ra lar a - lýp gö tü rür in sa ný, e lin de ol ma dan. Ýþ te böy le bir ruh hâ li dir ki, iç dün ya nýz da bir hen gâ me o luþ tu rur. Ve bu hen gâ me nin i çin de, ka lem le mü rek kep a ra sý na ken di niz den bir par ça da ha ek le mek i çin, a par to par il ham ko yu nu a rý - yor su nuz. Bir iç mu ha se be i çin bu lun du ðu nuz an - dan ge ri ye doð ru a dým a tar ken, ya þa dý ðý nýz bir ön - ce ki gü nü öz le me se be bi ne ta ký lý yor su nuz e li niz de ol ma dan. Bu öz le min, Ey ta rih yüz le ri mi zi sil me u nu tul ma nýn ay na sýn da di ye ni dâ e den þâ ir den ar ta ka lan bir duy gu nun e se ri ol du ðu nu fark e di - yor su nuz. Bu dü þün ce ler le Hâ lid bin Ve lid i ha týr lý yor su - nuz. Ö lüm dö þe ðin dey ken doð rul mak i çin ký lý cý ný is te yip, Ben ya ta ðým da ö le ce ðim i çin ü zü lü yo - rum de me si dü þün dür mek te si zi. Ö te yan dan Ho me ros un Ýl ya da ve O dis se des ta ný na gi di yor e - li niz. Bir þark, di yor su nuz; bir de garp. Tam da or - ta sýn day ken dü þün ce zin ci ri nin, say fa lar a ra sýn dan Hec tor un se si, Bin yýl son ra biz den ar ta ka lan, kül le ri miz o la cak di ye yük se lir ken, Ac hil les (A - þil) in, A ma i sim le ri miz ya þa ya cak söz le ri ya ka la - yý ve ri yor bam te li ni zi. Bu zýt ku tup lu dü þün ce zin ci ri hal ka hal ka i ler - ler ken, u nus Em re de ko nak la ma dan e de mi yor - su nuz. Bun da ge len ler gi der, her giz gel mez yo la gi der/bi zim hâ li miz den ha ber so ran la ra se lâm ol - sun mýs ra la rý ný o kur ken, mut lak ger çek le baþ ba - þa ol du ðu nu zu his set mek, i çi ni ze tat lý bir ür per ti ve ri yor. Su su yor su nuz, ay ný za man da da yü rü yor - su nuz. A ca ba ge le ce ðe bir iz ka la cak mý ben den? gi bi bir dü þün ce tu fa ný i çin de, u nus un, Mis kin u nus söy ler sö zü, kan yaþ i le dol du gö zü/bil me - yen ne bil sin bi zi, bi len le re se lâm ol sun tü rün den duy gu la ným lar, ma sum lu ðun bü tün a ðaç la ra ye þil bir ör tü o la rak se ril di ði, mar tý çýð lýk la rý nýn þen len - dir di ði bir þe hir de si zi a pay rý bir dün ya nýn sý nýr la - rý na ta þý yor. Ar týk Fu zu lî nin, Ger ben, ben i sem; ne sin sen ey yâr/ger sen sen i sen, ki mim men-i zâr bey tin - de di le ge tir di ði bir lik hâ li ni, fark lý bir at mos fer de ya þa dý ðý ný zý id rak e di yor su nuz. Me sa fe ler ký sal - mýþ, u fuk ta bek le yen gâ ye-i ha ya li niz ar týk a vu - cu nu za doð ru yak laþ mýþ týr. U sul ca do ku nu yor su - nuz. Bir þey ler fý sýl da ma sý ný bek li yor su nuz is ter is - te mez. O ðuz Ka ðan Des ta nýn da ge çen bir ý þýk huz me si ni ya þý yor su nuz san ki. Bü yü yor, bü yü yor ve ci sim le þip si ze hi tap e di yor: Sen öl sen bi le bir gün, nâ mýn yü rü sün An la ya ca ðý nýz, ar týk lam ba dan cin çýk mýþ ve þâ i - rin dil len dir di ði i fa de yi ku la ðý ný za fý sýl da mýþ týr. Siz is ter bu na il ham pe ri si de yin, is ter baþ ka bir þey; a - ma sa hi ci bir þi zof ren ol ma yo lun da i ler li yor su - nuz dur. Ni haî ha ya li niz ar týk ö nü nüz de yü rü yor, ko nu þu yor ve dur ma dan si ze gel i þa re ti yap mak - tan çe kin mi yor dur. Siz o na, Su da, rüz gâr da, kuþ - ta se nin se dâ ný du yup/se ni be yaz çi çek li dal lar i - çin de san mak/vus la týn rü ya sý ný gör mek üz re u - yu yup/has re tin a za bý na er mek i çin u yan mak (F. Na fiz Çam lý bel) gi bi ne þi de le ri sý ra lar ken, o hâ lâ bir Di van e de bi ya tý gü ze li gi bi bir tür lü ya ka la ya - ma dý ðý nýz, a ma si ze göz kýrp ma ya de vam e den bir ya ra týk e da sýy la pe þi niz sý ra yü rü mek te dir. Gâ ye-i ha yal yü rü mek te ve el bet te her za man ö nü nüz den yü rü ye cek tir. A ma ne var ki öm rün sý ný rý na sýl o lu yor sa, ka lem le mü rek ke bin sý ný rý da o la cak týr. Hâl böy le o lun ca, bir ân-ý sey ya le di ye iç ge çi rip dü þün ce le ri ni zi þöy le nok ta lý yor su nuz: Gâ ye-i ha yal bu ga li ba. Bu dün ya da is ten se de ya - ka la na ma ya cak dil ber; a ma ta kip e dil di ðin de, in sa - ný da ðýn zir ve si ne ka dar gö tü re bi le cek bir a la ge - yik A la ge yik uð run da öl mek de var, sað ka lýp za - fe re er mek de! Ha ki kat þu ki, as lo lan o nun yo lun - da yü rü ye bil mek te. Ca il lo u Ýs tan bul da CA IL LO U ve Ar ka daþ la rý Or kes tra sý Ýs tan bul da ilk kez Pa zar gü nü Sa at 15:00 te Ne o ma rin de sah ne a lý yor. Ca il lo u ve Ar ka daþ la rý Or kes tra la rý eþ li ðin de Ýs tan - bul da ilk kez kon ser ve re cek. Ca il lo u kon se ri ön ce sin de i se Ne o ma rin de ke yif li fa a li yet ler, ö dül lü ya rýþ ma lar ve sah ne gös - te ri le ri ger çek le þe cek. Ca il lo u, Ro si e, Cle men ti ne, Le o, Xa i vi - or, Em ma, Gil bert ten o lu þan Ca il lo u Or kes tra sý sý ra sýy la A li Ba ba, A rý Výz Výz, Kü çük Kur - ba ða, Ar ka da þým E þek, Let s Sing A Song, Chic ken Pox, Va ca ti on, We re The Best Fri ends, Days of the We ek, The Silly Tra in Song þar - ký la rý ný ses len di re cek. Kültür Sanat Servisi Bursa Büyükþehir Belediyesi, Cumalýkýzýk, Sultan Külliyeleri ve Hanlar Bölgesi için "Dünya Miras Listesine" baþvuruda bulundu. FO TOÐ RAF: A A Bursa dan DÜNA MÝRASI için resmî baþvuru BURSA BÜÜK ÞEHÝR BELEDÝESÝ VE DÝARBAKIR VALÝLÝÐÝ ÞEHÝRLERÝNDEKÝ KÜLTÜR MÝRASINI KORUMAK ÝÇÝN UNESCO A RESMÎ BAÞVURUDA BULUNDU. BUR SA Bü yük þe hir Be le di ye si nin Cu ma lý ký - zýk, Sul tan Kül li ye le ri ve Han lar Böl ge si nin U NES CO Dün ya Mi ra sý Lis te si ne a lýn ma sý yö nün de ki ça lýþ ma la rý kap sa mýn da res mî baþ - vu ru ya pýl dý. Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya - pý lan a çýk la ma da, Sul tan Kül li ye le ri, Han lar Böl ge si ve Cu ma lý ký zýk ýn tam pon böl ge sý nýr - la rý re viz yo nu nun Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý - ðý nca o nay lan ma sý nýn ar dýn dan a day lýk baþ - vu ru su nun Kül tür Var lýk la rý ve Mü ze ler Ge - nel Mü dür lü ðü ne tes lim e di le rek, res mî baþ - vu ru nun ya pýl dý ðý kay de dil di. U NES CO Dün - ya Mi ras Lis te si Ge çi ci Lis te si nde, Bur sa ve Cu ma lý ký zýk Er ken Os man lý Kent sel ve Kýr sal er le þim le ri a dýy la yer a lan a lan la rýn Dün ya Mi ras Lis te si ne a lýn ma sý i çin Kül tür ve Tu - rizm Ba kan lý ðý i le ko or di ne li o la rak baþ la tý lan ça lýþ ma kap sa mýn da, yö ne tim a la ný sý nýr la rý - nýn re viz yo nu nun ta lep e dil di ði, ba kan lý ðýn Or han ga zi Kül li ye si ve çev re si ni kap sa yan Bur sa Han lar Böl ge si, Hü da ven di gâr, ýl dý - rým, e þil ve Mu ra di ye de ki Sul tan Kül li ye le ri ve Cu ma lý ký zýk Kö yü yö ne tim a la ný sý nýr la rý ný o nay la dý ðý bil di ril di. Bu kap sam da re vi ze e dil - miþ o nay lý sý nýr la rýn uz man gö rüþ le ri doð rul - tu sun da a dý Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun Do ðu þu: Bur sa ve Cu ma lý ký zýk o la rak de ðiþ ti - ri len ve uz man da nýþ man Gi o ra So lar ta ra fýn - dan ha zýr la nan a day lýk baþ vu ru dos ya sý nýn, Dün ya Mi ras Mer ke zi nce ön de ðer len dir me ya pýl ma sý a ma cýy la Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý - ðý Kül tür Var lýk la rý ve Mü ze ler Ge nel Mü - dür lü ðü ne gön de ril di ði a çýk lan dý. Bursa / a a B U L M A C A Di yar ba kýr da U NES CO ya ha zýr lýk ya pý yor DÝAR BA KIR Va li si Mus ta fa Top rak, Di yar ba kýr Sur la rý nýn U NES CO Dün ya Kül tür Mi ra sý Lis te si ne gir me si i çin 2014 yý lýn da baþ vu ru dos ya - sý ný su na cak la rý ný söy le di. Va li Mus ta fa Top rak, Kal kýn ma Ba kan lý ðý Ca - zi be Mer kez le ri ni Des tek le me Prog ra mý kap sa mýn da ha zýr la nan Di yar - ba kýr ýn kül tü rel mi ra sý nýn ta ný tý mý ve ko run ma sý ný he def le yen 6 pro je - nin ta ný tý mý i çin dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Di yar ba kýr ýn tu rizm alt ya pý sý nýn ge liþ ti ril me si, kül tü rel mi ra sý nýn ko run ma sý ve ta ný tým ça lýþ - ma la rý nýn sað lan ma sý nýn, i lin sos yo-e ko no mik kal kýn ma sý na çok bü yük kat ký su na ca ðý ný be lirt ti. Top rak, A ma cý mýz geç miþ ten bi ze ge len ta ri hî e ser le ri ge le cek ku þak la ra res to ras yo nu ve o na rý mý ya pýl mýþ þe kil de bý - rak mak týr. Bu an lam da cid dî ça lýþ ma lar ya pýl mak ta dýr. Bu pro je le rin ilk yý lýn da 16 mil yon li ra lýk bir har ca ma ya pý la cak. 2-3 yýl i çe ri sin de ya pý la cak ça lýþ ma lar la ta ri hî sur la rýn bü tün len miþ ol du ðu, yý kýk dö kük burç la rýn o - na rýl ma ya baþ lan dý ðý ný gör müþ o la ca ðýz de di. Diyarbakýr / a a SOL DAN SA ÐA 1. Ha re ket ni ce li ði. 2. Te da vi etme. - Gün düz ya pý lan gös te ri. 3. Hu ku kî do kü man la rý tan zim ve tas - dik e den, ye min li be yan la rý ya zý lý o la rak tesbit e den ki þi. - Uc u ca ek le mek. 4. Ýs veç pa ra bi ri mi o lan kron'un yüz de bi ri. - Mi mar lýk la il gi li, mi mar lý ða i liþ kin. 5. Ge mi le rin ba rýn ma la rý na, yük a lýp bo þalt ma la rý na, yol cu in di rip bin dir me le ri ne ya - ra yan tabiî ve ya sun'î sý ðý nak. - Bir lik no ta nýn ya rý sü re de ðe rin de ki no ta. 6. Bu bit ki ler le ya pýl mýþ ve ya bu bit ki ler le dol - du rul muþ sý fat. - Ez gi, tür kü, nað me. 7. Su üs tün de yü zen, in san ve yük ta þý ma ya ya ra yan bü yük ta þýt, se fi ne. - Bir e ser de, dü þün ce le rin, duy gu la rýn, ha yal le rin do ðuþ ve de ðer le ri ni, bun la rýn an la tý mýn da tu tu la cak yol la rý ko nu e di nen bir e de bi - yat bil gi si da lý. 8. A tom nu ma ra sý 44, a tom a ðýr lý ðý akb, er gi me nok ta sý C, kay na ma nok ta sý C o - lan ge çiþ me ta li. - Pat lý can gil ler (So la na ce a e) fa mil ya sýn dan yum ru la rý ye nen ot su bit ki tü rünün halk arasýnda söyleniþi. 9. Ge nel lik le a çýk ye þil, toz du ru mun day ken yað lý bir gö rü nüm de, öz gül a ðýr lý ðý 2,7, sert li ði 1 o lan, hid rat lý tabiî mag nez - yum. - Bir ki li mi o luþ tu ran i ki par ça dan her bi ri. 10. Emret me yet ki si ne sa hip üst. - Kü çük ma ða ra. - Ý lâ hî ce za DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI K A R Ý E R B O Z A A L A B A L I K B E L R A M A A N A A B A A C A R L T A A D A N E E L A M A N E O M UR Ý L Ý K N E H A R K A A O Ý L A T O K A T B Z Ý K Ý R T N R A M Ý L A N O E P E U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Bir o yun da, ki þi ler den bi ri nin ken di ken di ne yap tý ðý ko nuþ ma. - Kal si yum e le men ti nin sim ge si. 2. ü - rüt me gü cü nü dik ta tör ce kul la nan. 3. Hü zün, ke der. - Gü ney Af ri - ka'da uy gu la nan ge le nek sel týp bi çi mi. 4. Ki mi yö re le ri miz de ha la. - Sý nýr a þan bir a kar su yu muz. - As so ci a ted Press'in ký sa sý. 5. Ýn ce ya pý lý, ye pe lek, na ze nin. - Ý zo e lek trik nok ta. 6. Ka lý cý lýk, e be di lik. 7. Ge nel lik. 8. Sahip ol ma du ru mu. 9. Ge nel o na rým iþ le ri. 10. Es ki dil de ku zey. - Mut lu ol mak tan do ðan ve dý þa vu ru lan se vinç, þe ta - ret. 11. Kýr gý zis tan da bir il. - Bir çok ka lýn di rek yan ya na bað la na - rak ya pý lan, düz ve kor ku luk suz de niz ve ya ýr mak ta þý tý. 12. El ve ya o to ma tik do ku ma tez gâh la rýn da at ký ve ya ar gaç de ni len ve e ni ne o lan ip lik le ri, u zun la ma sý na o lan a rýþ la rýn a ra sýn dan ge çir me ye ya - ra yan ma su ra lý a raç. - A sit i yon laþ ma sa bi te si Kýþ ha zýr lýk la rý Ey lül be ra be rin de sa de ce hüz nü, ke de ri ve ih ti yar bir mev - si mi ge tir me di. Ne va le sin de bam baþ ka te lâþ lar var dý, çar - ça buk bi zi koy nu na al dý. O, gü zel gü neþ li gün le rin ar týk ter let me di ði ni bel le tir ce si ne zih ni mi ze, his set ti rir ce si ne te ni mi - ze, se rin rüz gâr lar la an sý zýn ge lin ce ken di mi zi kýþ ha zýr lýk la rý nýn hen gâ me sin de koþ tu ru yor bul duk. Öy le ya de rin dü þün ce le rin gi rift kýv rým la rýn da kay bol ma ma - lýy dýk. Hüz ne ye nil me me li, ter si ne kar þý sýn da dim dik dur ma lý. Zi ra ya pý la cak pek çok iþ sa býr sýz lýk la bi zi bek li yor. Ön ce li ði Pa zar a lýþ ve riþ le ri al dý. Seb ze nin, mey ve nin en i yi si ni ve en u cu zu nu seç mek i çin u za yan i kin di son ra la rýn da tez gâh la - rýn, gür ses li sa tý cý la rýn a ra sýn da koþ tur duk. Bam ya nýn kü çük o - la ný ný, kýr mý zý bi be rin al ya nak lý sý ný, bar bun ya nýn kör pe ci ði ni, do ma te sin hor mon su zu nu seç tik. Ki lo lar ca po þet ler le dö ner ken e ve, kol la rý mýz yük le rin a ðýr lý ðýy la fer yat et se de duy maz dan gel - dik. Çün kü bi li yor duk; ra hat zah met te, zah met ra hat tay dý. Le ziz tat la rýn du ra ðý mut fa ða a týn ca ken di mi zi ten ce re ler de kâh haþ la dýk, kâh ký zart týk yi ye cek le ri. Renk renk, ko ku ko ku ya yýl dý lar o da la ra. Po þet le re sa rýp sar ma la dýk, buz lu ða yer leþ tir - dik. Ka va noz la ra dol dur duk, raf la ra diz dik. He men ce cik bit mez di mut fak iþ le ri, bit me di de. Gün ler bo yu sür dü bel ki de. A ma ni ha yet ta mam lan dý. Ge ri ye tat lý bir yor - gun luk kal dý. Fa kat du run bir da ki ka. Ký þa ha zýr lýk sa de ye me-iç mey le sý - nýr lý de ðil dir. Gü ne þin son ý þýk la rýn dan da ya rar lan ma lý. Va kit bit me den, kül ren gi bu lut lar se ma ya yer leþ me den bir an ev vel san dýk lar da, va liz ler de sak lý çe yiz ler ha va lan dý rýl ma lý. Na kýþ na kýþ iþ len miþ her bir el e me ði göz nu ru el den ge çi ril me li. Ha tý ra lar yâd e dil - me li bu nu ya par ken. Mu hay yi le de can lan ma lý ka re ler te ker te - ker. Bak, bu ke nar la rý ye þil kýr mý zý o ya lar la çev ri li tül bent an ne - an nen den. Di ðe ri de. Ma vi nin, sa rý nýn, si ya hýn hâ kim ol du ðu pa tik ler ha lan dan, tey zen den ve sa ir ak ra ba lar dan bir kü çük a - ný. a þu gü ze lim boh ça lar, ör tü ler, yas týk ký lýf la rý Hav lu lar, nev re sim ler, bat ta ni ye ler Bu gün mo da sý geç miþ ol sa da her par ça, gö zü müz de dün ya nýn en kýy met li ha zi ne si o la rak yer le - rin de mah fuz kal mak ta dýr. Za ma ný ge lin ce çý ka rý lýp a sýl sa hip - le ri ne ar ma ðan e di le cek tir. Sý ra gel di mi yas týk ve yor gan la rý gü ne þe ser me ye. as týk la rýn i çi a çý lýp da yün le ri ze mi ne yas lan dý mý bu iþ de ta mam la ný yor de mek tir. Se vi ne bi li riz. U zun bir so pay la bi raz döv me li, son ra ser best bý rak ma lý yýz. Bir kaç gün din len di mi ye ter. e ni den ký - lýf la ra dol du rur, gar d rop la ra yer leþ ti ri riz. Es ki den ol sa ha lý lar e vin av lu sun da ya hut so ka ðýn or ta sýn da kom þu ka dýn lar la hiç bit me ye cek soh bet le rin eþ li ðin de yý ka nýr dý. Þim di a part man la rýn sý kýþ te piþ ol du ðu þe hir ler de bu na im kân yok. Öy ley se biz de ha lý la rý mý zý, ha lý yý ka ma fab ri ka sý na yol la ya lým. Bir te le fon a ça lým, gel sin al sýn lar e vin bütün ha lý la rý ný. Ak la yýp pak la yýp ge tir sin ler, e li mi ze tes lim et sin ler. Oh, mis gi bi. Ter te miz. Ev de son rö tuþ lar Bir ke na ra a týl mýþ, terk e dil miþ ký ya fet ler te miz le ni lip ih ti yaç sa hip le ri ne da ðý týl mak ü ze re po þet le re gir - sin. En ký sa za man da ye ni sa hip le ri ne u laþ tý rýl sýn. Fark lý in san la ra u fuk lar aç mak ü ze re ev de ki kü tüp ha ne yi de ka rýþ týr ma lý i yi ce. Bir da ha dö nüp o ku ma ya ca ðý mýz ki tap lar, göz - den düþ müþ e ser ler ko li le re di zi lip ya bir o ku la ya bir kü tüp ha ne - ye gön de ril me li. Ta ki ya zý nýn dün ya sý ný baþ ka la rý da keþ fet sin. Dip bu cak te miz len miþ tir yu va mýz. Her yer, her þey ti ril ti ril. Ar týk ha zý rýz. Son ba har bütün za ra fe tiy le ya þa sýn öm rü nü. Gö nül rý za sýy la ký þa bý rak sýn ye ri ni. Gel sin de li fi þek ya ðan yað - mur lar, kar lý ba ran lý ge çen kýþ lar. E li miz de bir bar dak çay, pen - ce re den iz le ye lim sey ri ni. Sahaf Enderunî Ýsmail anýlacak EN DE RU NÎ Ýs ma il a dýy la ta ný nan sa - haf Ýs ma il Öz do ðan, Ýs tan bul da a ný la - cak. E de bi yat Sa nat ve Kül tür A raþ týr - ma la rý Der ne ði nin (ES KA DER) ya rýn dü zen le ye ce ði an ma, Ca ða loð lu nda ki Ti maþ Ki tap kah ve de, Ba bý a li Soh bet le - ri çer çe ve sin de ger çek leþ ti ri le cek. An - ma fa a li ye tin de, ge çen haf ta vefat e den Öz do ðan ý ya kýn dan ta ný yan ya zar lar, ga ze te ci ler, sa haf lar ve kül - tür a dam la rý, Be ya zýt Be yaz sa ray Çar þý sý nda ki dük kâ ný ný bir a ka - de mi ye çe vi ren En de ru nî Ýs ma il i an la ta cak. Öz do ðan ýn sa hi bi ol du ðu En de run Ki ta be vi, ö zel lik le 1970 ve 1980 li yýl lar da a ka de - mis yen ve ya zar la rýn uð rak ye riy di. Kültür Sanat Servisi Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da

5 12 ELÜL 2012 ÇARÞAMBA MAKALE 5 VE CÝ ZE fer sa dog ni as ya.com.tr Ka dý nýn, e þi ne her za man ön ce lik ver me si ge rek ti ði ne de ðin miþ tik. Fa kat il gi nin do zu nu da a yar la ma lý dýr. Her þey de ol du ðu gi bi il gi gös te rir ken de den ge yi tut tur mak ö nem li dir. Faz la il gi kar þý sýn da er kek ya bu na lýr ya da þý ma rýr. Ka dýn lar bir bir le ri ne ba zý tav si ye ler de bu lu nur lar. E þin le çok il gi len ki, gö zü dý þa rý ya kal ma sýn. a hut e þin le hiç il gi len me, me rak - 12 Ey lül ün ar dýn dan 12 Ey lül a þý 40 ýn al týn da o lan lar bu ta ri hi bil mez ler. Bu mil let ne ler çek ti, ne ler gör dü, ne ler gö rü yor a þa dý ðý mýz te rö rün al týn da da ay ný an la yýþ hâ kim. 12 Ey lül bir dö nüm nok ta sý i di. Sin si bir plan dý, ha in bir pro je i di. Ýh ti lâ lin ol gun laþ ma sý i çin bir yýl bek le dik le ri ni, ih ti lâ li ya pan la rýn að zýn dan din le miþ tik. Son ra ne ler ol du? Bin ler ce genç ha ya týn dan ol du, yüz ler ce yu va yý kýl dý, ül ke en a zýn dan 10 yýl ge ri ye git ti. Öy le bir gün i di o gün. a pý lan ih ti lâl a na ya sa sý hâ lâ ha ya tý mýz da. Bit ti mi? Ha yýr bit me di. Ma hir Kay nak 11 Ey lül ü de, 12 Ey lül ü de ya pan la rýn ay ný ol du ðu nu i fa de e di yor. 12 Ey lül de Kah ra man or du i da re ye el koy du man þe ti de Cum hu ri yet ga ze te si ne a it i di. Mev cut ik ti da rý nor mal yol lar i le el de e de me yen ler bu sin si yo lu seç miþ ti. Si ya set o za man alt-üst ol muþ tu. De ðer ler de ðiþ miþ, an la yýþ lar de ðiþ miþ, ha ya týn a ký þý de ðiþ miþ ti. Genç ler i de al den, dâ vâ dan çok he vâî a kým la rýn pe þin den ko þar ol muþ tu. Ki mi top çu, ki mi pop çu ol muþ tu. A ma bu mil let yi ne her þe ye rað men on la rýn is ti ka me tin den git me di. Ba zý a cý lar ya þan dý. Iz tý rap lar ay yu ka çýk tý. Bir mil let al da týl mýþ tý. Ý þin ve hâ me ti ni gö ren le re ha in na za rý i le ba kýl mýþ tý. Ne ol du? Her þey bu gün a çýk ça gö rün dü. Bu gün 12 Ey lül ü sa vu nan kim ler? Ve te rör. Sý ra bu gün ki 12 Ey lül de. Han gi al çak lar bu i þi yön len di ri yor? Kim bun la ra ku cak a çý yor? Bu sin si en tri ka nýn me ka niz ma sý ne re de? ýl lar ca sü ren bu fit ne nin so nu ne o la cak? U ya nýk ol mak þart. Ka fa mý zý ku ma göm mek i le so run lar bit mi yor. Mad dî ve ma ne vî za rar lar dan ne za man kur tu la ca ðýz? Bu nu yi tir di ði miz yer de a ra mak en sað lýk lý sý dýr. a ra bel li dir. Te da vi de sað lýk lý yol i se teþ his te dir. Ku lak ka pa mak i le 12 Ey lül ler bit mez, de vam e der. Avrupa, bizdeki cehâlet ve taassup müsaâdesiyle, Þeriatý, hâþâ ve kellâ, istibdada müsait zannettiklerinden, nihâyet derecede kalben üzülmüþtüm. Onlarýn zannýný tekzip etmek için, Meþrûtiyeti herkesten ziyade Þeriat nâmýna alkýþladým. Bediüzzaman Said Nursî Eþinizi aþýrý ilgiye boðmayýn! lan sýn, o se nin le il gi len sin. Bun lar if rat i le tef ri tin en â lâ sý ör nek le ri dir. Ka dýn, bu nun ken di si ne ya pýl dý ðý ný dü þün sün; na sýl kar þý lar? Em pa ti kur sun. Ne ler his se der? Na sýl bir ruh hâ li ne bü rü nür? Bun lar dan hoþ la nýr mý? Ce vap o lum suz dur. Ýl gi nin a zý da faz la sý da za rar. Faz la il gi in sa ný ra hat et tir mez. Ýl gi siz lik fe na dýr. Ýl gi i yi dir, lâ zým dýr, a ma had di aþ ma ma lý dýr. Her þey de ol du ðu gi bi, il gi de de den ge ö nem li dir. Den ge yi sað la mak da si zin e li niz de dir. HA A VE ÝF FET, KO RU U CU ZIR HI NIZ DIR Ha yâ Ne be vî, me le kî, hat tâ Ý lâ hî bir va sýf. U tan ma an la mý na ge lir. Ha yâ ve if fet, fýt rat, vic dân ve akl-ý se lî min ge re ði dir. Ha yâ î man ve tak vâ nýn var lý ðý na da bir de lil dir. Ýf fet na mus lu luk, ha ram ve ya sak o lan þey le re yak laþ ma mak þek lin de ta rif e di lir lü gat lar da. Her na ma zýn her re kâ týn da tek rar la dý ðý mýz, dosdoð ru yol un (Fâ ti ha Sû re si, 6.) þe rit le rin den bi ri si dir. Ýf fet, þeh vet kuv ve ti nin va sat, den ge mer te be si dir. Ýf fet li nin he lâ le þeh ve ti var, ha ra ma yok tur. Bir çok â yet-i ke rî me ve ha dis-i þe rîf, in san la rý, her tür lü ha yâ sýz lýk tan sa kýn dýr mak ta dýr. Er kek ve ka dýn la rýn if fet li ol ma la rý em re di lir. Di ni miz, ko nuþ mak tan din le me ye, hâl ve ha re ket le ri miz den sâ ir dav ra nýþ la rý mý za ka - dar ha yâ nýn hâ kim ol ma sý i çin ge rek li bü tün gü zel lik ler ve mü ey yi de le ri ge tir miþ tir. Ve kö tü ah lâ ký ký na mýþ, teh li ke ve za rar la rý ný an lat mýþ týr: On lar nâ mus la rý ný ko rur lar. (Me â ric Sû re si, 29.) Zi na ya yak laþ ma yýn; þüp he siz ki o pek çir kin bir þey dir ve pek kö tü bir yol dur. (Ýs râ Sû re si, 32.) Fert le ri if fet ma ya sý i le yoð rul muþ bir â i le ve ha yâ sa hi bi â i le ler den mey da na ge len bir top lu ma, fü cûr, nâ mus la rý pâ yi mal, fu huþ, zi nâ gi bi kir li lik le rin bu la þa ma ya ca ðý a pa çýk týr. El bet te te miz dü þün ce, te miz duy gu, te miz dav ra nýþ, te miz gi yim-ku þam dan te miz ne ti ce ler a lý nýr. Doðudan Batýya Kardeþlik Platformu Geç en haf ta so nu gün le ri ni ruh ve mâ nâ yö nü i ti ba ri yle "Ýs lâm kar deþ li ði"nin a ðýr bas tý ðý bir plat form da ge çir dik. Do ðu dan ba tý dan, Tür ki ye'nin he men her böl ge sin den ge le rek Ýs tan bul'da top la nan 60 ka dar Si vil Top lum Ku ru lu þu (STK) tem sil ci si ni bir a ra ya ge ti rip kay naþ tý ran ya pý nýn a sýl a dý "Do ðu Ba tý Kar deþ lik Plat for mu"dur. Bu ra da "Do ðu" ta bi riy le Kürt ler, "Ba tý" ta bi riy le de Türk kar deþ ler kast e di li yor. ak la þýk üç yýl ka dar ev vel teþ kil e di len plat for mun bu i sim le yâd e dil me si ni tek lif e den ler, Do ðu lu Kürt kar deþ ler ol muþ. Kim se nin ka tý bir tu tu mu yok. Za man i çin de i sim de ði þik li ði ne gi di le bi lir ve da ha mü te kâ mil bir i sim ko nu la bi lir. Bu se bep le, biz de bü tün Tür ki ye'yi tem sil ka bi li ye ti ni ha iz bir is min ba þý na "Do ðu dan Ba tý ya..." ta bir le ri ni koy ma yý uy gun bul duk. Zi ra, "Do ðu Ba tý" de nin ce, ilk ak la ge len Kürt ve Türk; da ha sý, do ðu il le ri i le ba tý il le ri o lu yor. "Do ðu dan Ba tý ya" de nil di ðin de i se, bu ge niþ da i re nin i çi ne hem bü tün Tür ki ye coð raf ya sý, hem de Tür ki ye'de ya þa yan bü tün din kar deþ le ri da hil o lu yor. Her ne i se, i sim me se le si ne ta ký lýp kal ma ma lý; i þin mâ nâ ve ma hi yet ci he ti ne dö nüp bak ma lý. Ne ti ce i ti ba riy le, Ýs lâ mî du yar lý ða sa hip Türk ve Kürt kar deþ ler "Kar deþ lik Þû râ sý" mâ nâ sýn da ki bu plat form da bir a ra ya ge li yor ve ay ný mâ nâ po ta sýn da e ri ye rek, müz min bir der din der ma ný ný bul ma ya ça lý þý yor. Gö re bil di ðim ka da rýy la, hep si de sa mi mî ve ih lâs lý bir þe kil de ko nu ya e ði le rek, düþ man e dil mek is te nen Türk ve Kürt le rin bin yýl lýk din kar deþ li ði ni ye ni den ve e sas lý bir þe kil de ih ya et me nin a z mi ni, gay re ti ni ser gi li yor. Hep bir lik te, deh þet li bir yan gý ný sön dür me ye gay ret e di yor. ak la þýk üç gün de vam e den top lan tý lar da ki o tu rum la rýn ço ðu na biz de iþ ti rak et tik. Top lan tý sü re sin ce plat form ü ye le ri nin ta ma mý na ya ký ný ko nu hak kýn da "Söy le ye cek sö zü müz var" di ye rek mik ro fo nu al dý, kür sü ye çý kýp duy gu ve dü þün ce le ri ni di le ge tir di. Bu ra da ba zý tes bit le ri mi zi ak tar dýk tan son ra, plat form a dý na ba sý na ve ka mu o yu na a çýk ha va da a çýk la nan ni haî bil dir ge nin mad de le ri ne ge çe lim. Ko nuþ ma cý la rýn he men ta ma mý nýn Ýs lâ mî has sa si ye te sa hip, ha mi yet li ve ha lis ni yet li ol du ðu na ka na at ge tir mek le be ra ber, ba zý la rý nýn i fa de ve üs lûp tar zý ný ra hat sýz e di ci bul du ðu mu i fa de et me li yim. Bun lar, ra di ka list ko ku lar iþ mam e den, a ji te e di ci ma hi yet ta þý yan, sû i zan na se be bi yet ve ren ve da ha zi ya de din dar ol ma yan ce re yan la rýn jar go nu nu ha týr la týr cins ten gör dü ðü müz ta bir ve i fa de ler dir. Ko nuþ ma la rýn da Ri sâ le i Nur'da i fa de si ni bu lan öl çü ve kýs tas la ra ay ký rý düþ me yen, ya hut uy gun luk arz e den ka tý lým cý lar la bi re bir gö rü þe rek teb rik ve tak dir le ri mi zi iz har et tik. Bir ko nuþ ma cý nýn þu mâ nâ da ki ko nuþ ma sý cid den tak di re þa yan dýr: "Biz za fer den de ðil, se fer den so rum lu yuz. Biz teb lið ve ir þad hiz me ti ne me mu ruz; ne ti ce Ce nâb ý Hakk'a a it." Kar deþ lik Plat for mu na, hiç bir si ya sî par ti tem sil ci si ka bul e dil mi yor. Bü tün si ya sî par ti le re e þit bir me sa fe nin ko run ma sý e sas a lýn mýþ gö rü nü yor. "Müs lü man lar, bu so ru nu çö ze mez, a ra la rýn da ya þa nan bu sý kýn tý nýn üs te sin den ge le mez" þek lin de ö zet le ne bi le cek bir id di a Kardeþlik Platformu toplantýsýndan bir görünüm. ve is nat, as la ve kat'a ka bul e di le mez. Ka tý lým cý la rýn he men ta ma mý, geç miþ te Türk Kürt kar deþ li ði ne hiz met e den ler rah met le a ný lýr ken, bu kar deþ li ði bo zan ve za rar ve ren le re de lâ net ler yað dý rýl dý. Ke zâ, ay ný gü na hý ir ti kap e den ýrk çý ce re yan lar ve po li ti ka lar yer den ye re vu rul du. Has se ten Türk kar deþ le rin, bir li ði mi zi ze hir le yen ve ih ti lâ fý kö rük le yen "Ke ma list Türk çü lük" ce re ya ný na kar þý ser gi le miþ ol duk la rý mer da ne ta výr ve bu me yan da sarf et tik le ri sa mi ma ne söz ler, her tür lü tak di rin ü ze rin dey di. Bu tes bit le ri ak tar dýk tan son ra, þim di de plat form a dý na ya pý lan ba sýn a çýk la ma sý ve ni haî bil di ri nin mad de le ri ne ge çi y o ruz. er darlý ðý se be biy le, bun la rý ö zet le ye rek ve ri yo ruz. Do ðu Ba tý Kar deþ lik Plat for mu Ýs tan bul bu luþ ma sý 7 9 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ril di. Cu ma gü nü e ni As ya Vak fý nýn Sü ley ma ni ye mer kez bi na sýn da baþ la yan prog ra ma, Cu mar te si ve Pa zar gün le ri ÝHH Vak fý ge nel mer kez top lan tý sa lo nun da de vam e dil di. Üç gün bo yun ca de vam e den yo ðun mü za ke re le rin so nuç bil dir ge si ka tý lým cý la rýn ve va tan daþ la rýn iþ ti ra kiy le Sa raç ha ne Par ký nda ba sýn a çýk la ma sýy la ka mu o yu na du yu rul du. Kürt so ru nu nun çö zü mün de Ýs lâm or tak pay da sýn da bu lu þan si vil top lum ku ru luþ la rý nýn i ni si ya tif üst len me si a ma cýy la 2010 yý lýn da Bur sa da þe kil le nen Do ðu Ba tý Kar deþ lik Plat for mu, bu gü ne ka dar Bur sa, Di yar ba kýr An ka ra ve son o la rak Ýs tan bul ol mak ü ze re dört kar deþ lik bu luþ ma sý ger çek leþ tir miþ tir. Plat for mun son Ýs tan bul bu luþ ma sýn da a þa ðý da or ta ya ko nu lan gö rüþ le rin çö züm sü re ci ne kat ký sað la ya ca ðý dü þün ce siy le ka mu o yuy la pay la þýl ma sýn da fay da mü lâ ha za e dil miþ tir. 1) Cum hu ri ye te ha kim ve sa yet çi zih ni ye tin ta sal lu tun dan kur tul ma dýk ça so ru nun çö zü mü ne i liþ kin sað lýk lý bir sü re cin o luþ tu ru la ma ya ca ðý an la þýl mýþ týr. 2) e ni a na ya sa nýn ýrkçý, u lus çu i de o lo jik vur gu lar dan a rýn dý rýl mýþ, te mel hak ve öz gür lük le ri mer ke ze a lan bir an la yýþ la ha zýr lan ma sý ge rek ti ði ka na a ti ne va rýl mýþ týr. 3) Ka lý cý ba rý þýn te si si i çin si lâh lý ça týþ ma la ra son ve ril me li. 4) Ko nu þu lan her di lin Al lah ýn bir â ye ti ol du ðu ger çe ðin den ha re ket le, a na dil de e ði tim hak ký nýn a na ya sal gü ven ce ye ka vuþ tu rul ma sý ge re kir. 5) Tev hid i Ted ri sat Kà nu nu kal dý rýl ma lý, ka pa tý lan med re se ler a çý la rak ya sal gü ven ce ye ka vuþ tu rul ma lý ve bu bað lam da yüz yýl ön ce sin den Sa id Nur sî ta ra fýn dan pro je len di ri len Med re se tüz zeh ra, ça ðýn de ði þen þart la rý na gö re gün cel le ne rek ha ya ta ge çi ril me si sað lan ma lý. 6) Ro bos ki (U lu de re) kat li â mý fa il le ri nin An ka ra nýn deh liz le ri nde kay bol ma sý na i zin ve ril me me li. 7) A na do lu coð raf ya sýn da ya þa yan halk la rýn ge le ce ði, em per ya list güç le rin men fa at le ri ne kur ban e dil me me li. 8) Kürt hal ký nýn duy gu ve dü þün ce le ri ni tem sil e den Müs lü man ka na at ön der le ri de so ru nun çö zü mün de mu ha tap a lýn ma lý. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Sadeleþmez zadeleþir Ko nu, çe þit li ke sim ler ta ra fýn dan e ni ne bo yu na in ce len di; fi kir ler ya zýl dý, hal kýn gö rü þü ne su nul du. Ben de niz ay ný mev zu u ha týr lat sa da, sa de leþ tir me hu su sun da dil ve e de bi yat ba ký mýn dan u mu mî du ru ma te mas et mek is ti yo rum. Ma lûm dur, bu gü ne ka dar çe þit li e ser ler, i yi an la þýl ma dý ðý dü þün ce ve id di a sý i le çe þit li kim se ler ta ra fýn dan sa de leþ ti ril me ye ça lý þýl mýþ týr. Bi zim ca mi a da bu iþ, Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nda ya pýl mak is te nin ce gün de me gel di. Ev ve lâ þu a dý bir tah lil e de lim: sa de leþ tir me! Ý yi ev saf ta bir süt, kay na tý lýr ve kay ma ðý a lý nýr sa, as lý na gö re sa de le þir. Da ha in ce bir ta kým iþ lem ler le ya ðý a lý nýr sa, i yi ce sa de le þir. Süt fab ri ka la rýn da ya pýl dý ðý gi bi pey nir ha li ne ge ti ri lip i çin de ka lan ka ze i ni ve sa ir mad de le ri se çi le se çi le, sa de le þe sa de le þe as lî mad de si o lan su dan baþ ka ne ka lýr? Türk çe ye kar þý gi ri þi len su-i kast la rýn bir bö lü mü de bu sa de leþ tir me i þi ol sa ge rek A rý dil di ri dil di ye, yüz ler ce yýl dan be ri bir me de ni yet di li ha li ne gel miþ o lan di li miz, bir ka bi le di li ha li ne ge ti ril miþ ti. a zý mýz de ðiþ ti ril di ðin den es ki e ser le ri za ten o ku ya maz ol muþ tuk. Ke li me ler de de ði þin ce, o ku sak da an la ya maz du ru ma gir dik. Ha ni, çe þit li coð raf ya lar da ya þa yan, ýrk ba ký mýn dan Türk o lan in san la rýn, dil le ri ay ný kök ten ol sa da bir bir le ri ni an la ya maz ha le gir me le ri gi bi, biz de çok de ðil yüz yýl ön ce ki, el li yýl ön ce ki Türk çe yi an la ya maz, ko nu þa maz ol duk. Þü kür ler ol sun ki, ben de niz 1960 la ra ka dar ya zýl mýþ Türk çe e de bî e ser le rin bir ço ðu nu as lýn dan, dün ya klâ sik le ri ni de he nüz uy du ruk dil le ter cü me e dil me den, i yi e de bi yat çý la rýn çe vir dik le ri þek li i le o ku mak ni me ti ne e riþ tim. E de bi yat tan e be di ya ta in ti ka lim de Ri sa le-i Nur Kül li ya tý i le o lun ca, bu ray de ði þik li ðin den faz la ca sar sýn tý duy ma dým. A ma bu yaþ lar da ol ma yan in san lar, bil has sa on yýl da bir li san da ya pý lan tah ri bat lar yü zün den, klâ sik sa yý lan hiç bir e se ri as lýn dan an la ya rak o ku ma ra hat lý ðý na e ri þe me di ler. Böy le bir iþ i çin bü yük gay ret ve fe da kâr lýk yap mak, a de ta ye ni bir dil öð ren mek gi bi zah met ler çek mek ge rek ti. Bu du rum da, be ðen di ði bir e se rin genç ku þak la ra ak ta rýl ma sý ný sað la mak gi bi i yi ni yet le sa de leþ tir me ya pan lar or ta ya çýk tý. u ka rý da yaz dý ðým süt mi sa li gi bi, o ra sýn dan bu ra sýn dan kýr pý lan ve ne re dey se sa de su ya ti rit di ye bi le ce ði miz kop ya þa he ser ler e de bi yat dün ya mý za gir miþ ol du. Bu i þi, hiç de i yi ni ye ti ne yor ma dý ðým, 1950 ön ce si hü kü met le ri nin mil lî e ði tim, kül tür ve sa ir ba kan lýk la rý i le bir lik te mem le ke ti miz de men fi ce re yan la rýn yer leþ me si ne gay ret ve hiz met e den ga ze te ler, der gi ler bir hay li i ler let ti ler. Ge rek mil lî, ge rek ya ban cý e de bi ya týn seç kin ve geç kin e ser le ri ni sa de leþ ti rip mil le te tak dim et ti ler. Mil let de o e se ri bu lun dur mak ve ya o ku dum de mek i çin de ol sa al dý; kü tüp ha ne le ri ne koy du. Sa de leþ ti ren le rin bir ço ðu, e de bî bir gay ret ten zi ya de, mev cut zih ni ye te ya ran mak i çin is te ne ni ye ri ne ge tir di. Hâl bu ki bir e ser sa de leþ mez; za de le þir. O e ser, a sýl sa hi bi nin de ðil, i çi ne par mak ka rýþ tý ran ve ka lem oy na tan þah sýn za de-i dehn i, za de-i tab ý o lur. He le e ser, bir ro man ve ya hi kâ ye gi bi o lay lar ü ze rin de in þa e dil miþ i se, vak a la rý kýr pa rak, ö zet le ye rek, is te me di ði bö lü mü at la ya rak a de ta ye ni den ya zýl mýþ böy le bir ki ta býn ger çek mü el li fi i le a lâ ka sý, yal nýz ca o za týn a dýn dan i ba ret ka lýr. Bu sa de leþ ti ril miþ e se rin ya za rý o la rak, sa de leþ ti ren ki þi nin a dý nýn ya zýl ma sý da ha i sa bet li o lur. Bu du ru mun bir tek is tis na sý o la bi lir: O da mü el li fin, ken di e se ri ni is ti fa mek tup la rýn da ya zýl dý ðý gi bi gör dü ðü lü zum ü ze ri ne sa de leþ tir me si o la bi lir. Bun dan baþ ka sý na ar týk o e se rin a dý ve ri le mez! Ne ti ce-i ke lâm: Han gi e ser o lur sa ol sun, an cak mü el li fi ta ra fýn dan de ðiþ ti ri le bi lir, sa de leþ ti ri le bi lir. Bun la rýn dý þýn da ya pý lan ta sar ruf lar e de bi ya týn na mus an la yý þý na uy maz! TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Birol ve Nurcihan Pekel'in oðlu Ali ile usuf ve Mediha Atalay'ýn kýzý, Zeynep Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Sincan eni Asya Okuyucularý ANKARA

6 6 12 ELÜL 2012 ÇARÞAMBA URT HABER e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO U RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel ö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: e ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 25 Þev val 1433 Ru mî: 30 A ðus tos 1428 E ði tim de da yat ma lar bit sin EÐÝTÝM-BÝR-SEN'DEN APILAN AÇIKLAMADA, "ENÝ EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM ILINDA ÝNSANLARI TEK TÝPLEÞTÝREN, ONURUNU HÝÇE SAAN, KARMA EÐÝTÝM MECBURÝETÝ DÂHÝL BÜTÜN ANTÝDEMOKRATÝK DAATMALAR SON BULMALI" DENÝLDÝ. FATÝH KARAGÖZ ANKARA E NI E ði tim öð re tim yý lý nýn baþ la ma sý dolayýsýyla bir a çýk la ma ya pan E ði tim ci ler Bir li ði Sen di ka sý (E ði tim-bir-sen) e ði tim-öð re tim yý lý nýn bi rin ci sý nýf lar la baþ la dý a ðý ný ha týr la ta rak, ye ni dö nem de e ði tim ka ti le, e ði tim ci ler i se say gý bek le mek te dir gö rü þü di le ge ti ril di. Tür ki ye e ði tim de yýl lar ca ka li te yi de ðil, i de o lo jik da yat ma la rý, bas ký ve zu lüm le ri ko nuþ tu ðu a çýk la nan a çýk la ma da þöy le de nil di: Ü ni ver si te ka pý la rýn da ki göz yaþ la rý ve tur ni ke le re sý kýþ tý rý lan öz gür lük ler ye ni ÖK yö ne ti mi nin öz gür lük çü uy gu la ma la rý i le ü ni ver si te ka pý la rýn da son bul du. Hu ku kî da ya nak tan yok sun ya sak ve da yat ma lar, ba zý yö net me lik ler do la yý sýy la ça lý þan la ra uy gu lan ma ya de vam e dil mek te dir. Ka mu sal A lan ya la ný in san o nu ru nun ö nü ne di kil mek te ve ka mu ça lý þan la rý i nan cý nýn ge re ði o lan en de mok ra tik hak ký ný kul la na ma mak ta dýr. e ni e ði tim-öð re tim yý lýn da in san la rý tek tip leþ ti ren, o nu ru nu hi çe sa yan, kar ma e ði tim mec bu ri ye ti dâ hil bü tün an ti de mok ra tik da yat ma lar son bul ma lý, meþ rû ta lep ler ye ri ne ge ti ril me li ve in sa ný mer ke ze a lan yak la þým la rýn ha ya ta ge çi ril me si ne ve e ði ti min si vil leþ ti ril me si ne de vam e dil me li dir. e ni e ði tim sis te min de zo run lu luk dolayýsýyla o ku la gi de cek öð ren ci sa yý sýn da cid dî o ran da ar týþ ol du ðu, 2012 yý lýn da i lâ ve ten ü re ti len 20 bin 500 ders lik, Ýs tan bul un ba zý il çe le ri baþ ta ol mak ü ze re ö zel lik le ba zý böl ge ler de sý nýf mev cut la rý nýn 50 nin ü ze ri ne çýk ma sý ný en gel le ye me ye ce ði bil di ril di. A çýk la ma da, e ði - tim-öð re tim yý lý ders lik ih ti ya cýn da ki ar týþ dolayýsýyla sý kýn tý lý ge çe ce ði vur gu lan dý. ÖÐ RET MEN LER, A Ý LE BÜ TÜN LÜÐÜ ÝS TÝ OR Öð ret men le rin il i çi, il dý þý is te ðe bað lý yer de ðiþ tir me le ri i le ö zür gru bu a ta ma la rýn da ya þa nan so run la rýn he nüz a i le bü tün lü ðü nün sað la na ma dý ðý, bu du rum da 7 bi ni sý nýf öð ret me ni ol mak ü ze re 11 bin öð ret men bu lun du ðu vur gu lan dý. A çýk la ma da, Ta yin dö nem le ri nin kur gu lan ma sýn dan ön ce, a lan de ði þik li ði gi bi bir ký sým a dým la rýn za ma nýn da a týl ma ma sý ne de niy le norm lar da ya þa nan da ral ma, öð ret men le rin ta yin ta lep le rin de ha re ket a la ný ný da ralt mýþ týr. Ö zel lik le sý nýf öð ret men le ri nin il dý þý ta yin ta lep le rin de 7 il, ö zür gru bu ta yin ta lep le rin de i se 10 i lin a çýl ma sý, il em ri hak ký nýn ve ril me me si ne de niy le a na ya sal zo run lu luk o lan a i le bü tün lü ðü hâ lâ sað la na ma mýþ týr. e ni e ði tim-öð re tim yý lý nýn a i le bü tün lü ðü sað la na ma yan öð ret men le re ze hir ol ma ma sý i çin bir an ön ce öð ret men ta yin le ri ya pýl ma lý, a i le bü tün lük le ri sað lan ma lý, il em ri uy gu lan ma lý ve il dý þý is te ðe bað lý a ta ma lar da ta yin o la ma yan öð ret men le ri de ra hat lat mak a dý na be ca yi þin yo lu a çýl ma lý dýr de nil di. Kat sa yý ve ba þör tü sü gi bi ko nu lar da bi lim sel ger çek lik ten u zak bað naz yap tý rým la ra son ve ren ye ni an la yý þýn de va mý o la rak ÖK ün, ye ni e ði tim yý lýn da ÖK Re for mu nu gün de mi ne al ma sý ge rek ti ði de i fa de e dil di. Kaz dað la rý na a teþ düþ tü BALIKESÝR'ÝN HAVRAN ÝLÇESÝ SINIRLARINDA ÇIKAN ORMAN ANGINININ, RÜZGÂR DOLAISILA BÜÜDÜÐÜ VE 500 HEKTARLIK ALANI ETKÝLEDÝÐÝ BÝLDÝRÝLDÝ. TÜRKÝE'NÝN OKSÝJEN DEPOSU KAZDAÐLARI'NDAKÝ ORMAN ANGINI KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI. BA LÝKE SÝR ÝN Hav ran il çe si sý nýr la rýn da ön ce ki gün çý kan or man yan gý ný nýn, rüz gâr dolayýsýyla bü yü dü ðü Kaz dað la rý nda 500 hek tar lýk a la ný et ki le di ði bil di ril di. Or man yan gý ný ný sön dür me ça lýþ ma la rý ný ye rin de yö ne ten Ba lý ke sir Va li si Ah met Tur han, yap tý ðý a çýk la ma da, þid det li rüz gâr dolayýsýyla yan gý nýn kon trol al tý na a lý na ma dý ðý ný söy le di. E kip le rin zor þart lar al týn da ça lýþ tý ðý ný i fa de e den Tur han, bü yü yen yan gý nýn et ki le di ði a la nýn 500 hek ta ra u laþ tý ðý ný ve ha len dur du ru la ma dý ðý ný kay det ti. Hav ran ci va rýn da ki bü tün be le di ye le rin it fa i ye e kip le ri nin sön dür me ça lýþ ma la rý na ka týl dý ðý böl ge ye, Ba lý ke sir Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü nden e kip ler i le o la sý ze hir len me ve ya ra lan ma la ra kar þý çok sa yý da am bu lans sevk e dil di. an gýn sön dür me ça lýþ ma la rý na, Ba lý ke sir Or man Böl ge Mü dür lü ðü nün ta le bi ü ze ri ne, Bur sa, Ýz mir ve Ça nak ka le den ge len e kip ler de ka tý lý yor. an gý na, ha va nýn ka rar ma sý dolayýsýyla sa de ce ka ra dan rüz gâr el ver di ði sü re ce a ra lýk lar la mü da ha le e di le bil di. Ý KÝ KÖ BO ÞAL TIL DI Kaz dað la rý nýn Hav ran il çe si sý nýr la rýn da çý kan or man yan gý ný nýn, et ki li ol du ðu nu böl ge de bu la nan Hav ran ýn Te pe o ba ve Ka la bak Kö yü sa kin le ri, or man yan gý ný dolayýsýyla köy le rin ü ze ri ne du man çök me si ve yan gý nýn ko nut la ra u laþ ma ih ti ma li ne kar þý ba zý eþ ya la rý ný a la rak ev le ri ni terk et ti. Jan dar ma e kip le ri, za man za man yap týk la rý a nons lar la köy le rin bo þal týl ma sý ko nu sun da çað rý da bu lun du. Ka la bak Kö yü, as ker le rin yar dý mýy la bo þal týl dý. Köy ca mi i nin ho par lör le rin den hal kýn, ev le ri ni ve kö yü bo þalt ma sý is ten di. Ý ki köy de yak la þýk 550 ha ne nin bu lun du ðu bil di ril di. an gý ný nýn teh dit et ti ði köy le ri terk e den ler, rüz gâ rýn yön de ðiþ tir me siy le dün sa bah ev le ri ne ge ri dön dü. DÖRT KOL DAN MÜ DA HA LE Ön ce ki gün öð le den son ra he nüz be lir le ne me yen sebeple çý kan or man yan gý nýn ýn, et ki li ol du ðu a lan 500 hek ta rý geç ti. an gý na, ge ce bo yun ca a ra lýk lar la ka ra dan a ra zöz ve iþ ma ki ne le ri i le mü da ha le e dil di. Ha va nýn ay dýn lan ma sýy la u çak ve he li kop ter ler le yan gý na mü da ha le ye ye ni den baþ lan dý. an gý na, 2 u çak, 3 he li kop ter, 47 a ra zöz, 10 do zer ve 467 ki þiy le mü da ha le e di li yor. Or man yan gý ný, ge ce sa at le rin de rüz gâ rýn þid det li ol ma sý dolayýsýyla bü yü ye rek 500 hek ta rýn ü ze rin de bir a la ný et ki le di. Ge ce bo yun ca a ra lýk lar la ka ra dan mü da ha le e di len yan gýn sön dür me ça lýþ ma la rý na, sa ba hýn ilk ý þýk la rýn dan i ti ba ren u çak ve he li kop ter ler le de vam e dil di. Or man yan gý ný na, 2 u çak, 3 he li kop ter, 47 a ra zöz, 10 do zer, 3 ilk mü da ha le yer e ki bi, 17 or man tek nik e le ma ný, 350 yan gýn sön dür me iþ çi si ve 100 or man kö yün de i ka met e den yan gýn sön dür me mü kel lef le riy le mü da ha le e di li yor. Ça lýþ ma la ra as ker ve be le di ye le rin it fa i ye e kip le ri de des tek ve ri yor. Ba lý ke sir Or man Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le ri, rüz gâ rýn hý zý ný kes ti ði ni, ça lýþ ma la rýn da ha et kin yü rü tül dü ðü nü bil dir di. Ba lý ke sir / a a Ö zür gru bun da dram ar ta rak de vam e di yor Me mur-sen An ka ra Ýl Baþ ka ný ve E ði tim-bir- Sen 1 No lu Þu be Baþ ka ný Mus ta fa Kýr, ö zür gru bu a ta ma la rýn da öð ret men faz la lý ðý ge rek - çe siy le is te di ði i le a ta na ma yan sý nýf öð ret men - le ri nin dra mý ar ta rak de vam et ti ði ni be lir te rek, Ge rek eþ du ru mu, ge rek se di ðer ö zür gru bu ta - yin le ri ne ge ti ri len bu ký sýt la ma lar her þey den ön ce in sa nî ge rek çe ler a çý sýn dan bü yük bir hak - sýz lýk týr de di. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn bu me - se le ye hem çö züm bul ma dý ðý ný hem de çö züm o la rak sen di ka lar dan ge len her ö ne ri yi e li nin ter siy le it ti ði ni söy le yen Mus ta fa Kýr, Ba kan lýk ö zür gru bu a ta ma la rýn da ya þa na cak dra mý gör - mez lik ten, bil mez lik ten ve duy maz lýk tan gel - miþ tir. Oy sa ki bu gün bu se bep le çok öð ret men eþ le rin den ve ço cuk la rýn dan ay rý kal mýþ týr. An - ne le rin den ba ba la rýn dan ay rý ka lan ço cuk la rýn, ço cuk la rýn dan ay rý ka lan an ne ve ba ba la rýn psi - ko lo ji si bo zul muþ tur. Bu yüz den sa de ce par ça - lan mýþ a i le ler o luþ ma mýþ ay ný za man da yu va sý yý kýl mýþ a i le ler de o luþ muþ tur de di. Kýr, MEB Ý - nat laþ ma de ðil, is ti þa re yo lu nu seç me li dir di ye ko nuþ tu. Recep Gören / Ankara DGS yer leþ tir me so nuç la rý a çýk lan dý n 2012 Di key Ge çiþ Sý na vý (DGS) yer leþ tir me so nuç la rý, ÖSM nin in ter net si te sin den a çýk lan dý. ÖSM den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, 2012-DGS so nuç la rý na gö re, ter cih ya pan a day la rýn yük se köð re tim prog ram la rý na mer ke zi yer leþ tir me iþ lem le ri ta mam la na rak, ÖSM nin in ter net ad re sin den a çýk lan dý. A day lar, yer leþ tir me so nuç la rý ný, T.C. kim lik nu ma ra la rý ve þif re le riy le öð re ne bi le cek. Ka yýt hak ký ka za nan a day la rýn ka yýt iþ lem le ri, il gi li ü ni ver si te ta ra fýn dan Ey lül 2012 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. An ka ra / a a URT KUR dan burs des te ði n 2012 urt Dý þýn da Ça lý þan la rýn Ço cuk la rý (ÇS) sý na vý so nu cu bir yük sek öð re tim prog ra mý na yer le þen öð ren ci le rin yurt, burs ve öð re nim kre di si baþ vu ru la rý Ey lül 2012 ta rih le rin de ya pý la cak. ük sek Öð re nim Kre di ve urt lar Ku ru mu (URT KUR) Ge nel Mü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma da, URT KUR yurt la rýn da ba rýn ma, burs ve öð re nim kre di si a la cak la rýn baþ vu ru ta rih le ri ne i liþ kin bil gi ve ril di ÇS sý na vý so nu cu bir yük sek öð re tim prog ra mý na yer le þen öð ren ci le rin yurt, burs ve öð re nim kre di si baþ vu ru la rý Ey lül 2012 ta rih le rin de ku ru mun in ter net si te sin den ya pý la cak. An ka ra / a a Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Bir ki þi nin bir ki þi ye küs me si el bet te ü zü cü. Bir a i le nin, bir a i le ye küs me si bi raz da ha ü zü cü. a bir a þi re tin bir a þi re te küs me si çok da ha ü zü cü. Ar týk bir top lu mun bir top lu ma, bir mil le tin bir mil le te küs me si ni dü þü nün. Deh þet ve ri ci! Ve böy le ye ti þen bir nes lin iç dün ya sýn da ki o lu þan yý ký mý dü þü nün. Küs me yi a lýþ kan lýk hâ li ne ge tir miþ bir mil let, küs me yi se ver ha le gel miþ bir in san top lu lu ðu, ko lay ca kü sü ve ren in san lar, küs me ye yat kýn in san lar i yi ye a lâ met de ðil el bet. Ýn san bir küs me ye gör sün, ar ka sý ke sil mi yor. Her ke se küs me ye, her þe ye küs me ye a lý þý yor. Son ra da küs tü üm küs tü ü üm di ye tür kü ler hay kýr ma ya ka dar va rý yor iþ. Bu bir has ta lýk kap ma ya ben zi yor. Te da vi ol maz sa, git gi de bü yü yor, hat ta bu la þý yor. O nun i çin bir yer de bir küs var sa, he men bir o pe ras yon baþ la týl ma lý dýr. Kim se kim sey le küs kal ma ma lý dýr. Küs kal mak, kös-kös kal mak gi bi dir. Küs kal mak, in sa nýn ý þý ðý nýn sön me si dir. Top lum da ne ka dar küs var sa, o ka dar ý þý ðý sön müþ in san var de mek tir. *** Küs mek, gü nü müz de an ne ba ba la rýn, kar deþ le rin, kom þu la rýn, ak ra ba la rýn a ra la rý ný aç mýþ, bir lik ve be ra ber li ði da ðýt mýþ týr. Küs mek, ba zen öy le bir sos yal prob lem o lu yor ki, ar týk bi rey ler den çý kýp, a i le le re, hat ta ak ra ba la ra, a þi re te, top lu mun ö nem li bir in san gru bu na ka dar yay gýn la þa bi li yor. On yýl lar ca sü ren a þi ret küs kün lük le ri, ken di bi rey le ri a ra sýn da, ken di a i le le ri a ra sýn da ne bü yük bir kin dal ga sý o luþ tu ru yor. On yýl lar ca o a i le ler de ye ti þen ço cuk lar, genç ler bir bir le riy le küs þe kil de bü yü yor lar. Hep kin to hum la rý e kil di gö nül le ri ne. Düþ man lýk lar a þý lan dý. Ney se ki za man za man gün yü zü ne çý kan akl-ý se lim ler küs a þi ret le rin ba rý þý a dýy la bu bü yük kir li lik dal ga sý na son ve re bil di ler. Ni te kim kan dâ vâ la rý da bir küs kün lük dâ vâ sý de ðil mi dir? Ta biî küs mek te ya þa nan sý kýn tý ve zu lüm ler den bi ri si, bi ri si ne küs o lun ca sa de ce o na küs kal mý yor su nuz. A i le den bi ri si ne küs i se niz, a i le nin di ðer bi rey le ri ne de küs ol mak bir zo run lu luk muþ gi bi o lu yor. Hat ta ba zen bi ri le ri ne küs me ye ne kü - Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Bü yük/kü çük küs mek ler sya ho o.com sü yor lar. Bu i se, as lýn da tam bir zu lüm dür. Oy sa di ni miz, Bi ri si nin ha ta sý i le baþ ka sý mes ul ol maz di yor. Pek çok in san küs kün le ri, küs kün lük le ri art týr ma ya ça ba lý yor. Bi ri le ri nin bi ri le ri ne küs ol ma sýn dan zevk du yu yor. Has ta ruh lar. Za val lý lar. Oy sa bir yer ler de küs ler var sa, o ra lar be re ket siz le þir. O ra lar dan rah met çe ki lir. Bu, bi rey i çin de öy le dir, dev let i çin de. O za man kü se rek ve ya küs tü re rek rah met ten mah rum kal ma yýn. Ol maz mý? Var mý küs ol du ðu nuz bi ri le ri? a da si ze küs o lan bi ri le ri var mý? En ö nem li gün dem bu de ðil mi? Ne ya par sa nýz ya pýn be ni küs tü re mez si niz di ren ci ne gü zel bir di renç. Be ni küs tü re mez si niz! Be ni küs tü re mez si niz! Ta bi î, Üç gün kat-ý mü kâ le me, ko nuþ ma ma hak ký mý kul la na bi li rim di ye bi lir si niz! *** On yýl lar ca bir bi ri i le küs, kýr gýn, dar gýn dev let ler, mil let ler ol du. Oy sa bu ne za lim ce bir si ya set pro pa gan da sý dýr. Kar de þi kar de þe küs tür me po li ti ka sý ne ka dar kah re di ci. Ön ce küs tür me, son ra kýr dýr ma po li ti ka sý. E vet, kü çük bü yük fark et mez, kim se kim se ye küs ol ma sýn. He le he le Müs lü man sa, hiç küs kal ma sýn. A ma ba kýn þöy le bir çev re ni ze, o ka dar çok bir bi ri i le küs in san var ki! O za man a ra bu lu cu la ra ne çok ih ti yaç var. Ta biî a ra bo zu cu lar da ça lý þý yor lar. Va li ler, kay ma kam lar bu lun duk la rý þe hir de, il çe de a i le küs kün lük le ri ni, a þi ret küs kün lük le ri ni or ta dan kal dý rý yor. Â kil in san lar, ka na at ön der le ri top lum sal küs kün lü ðü yý kýp, top lum sal ba rý þa ça lý þý yor. Küs mek, top lum sal bir ger çek ol du ðu gi bi, ba rýþ mak da bir o ka dar ol ma sý ge re ken ger çek tir. Tâ ki ha yat, sað lýk lý ca ya þa na bil sin. De ðil mi?

7 DÜNA 12 ELÜL 2012 ÇARÞAMBA 7 Ý ran ýn an la þýl maz tu tu mu sebebiy le i ler le me kay de de mi yo ruz n U LUS LA RA RA SI A tom E ner ji si Ku ru mu (U A EK) Baþ ka ný u ki ya A ma no, Ý ran ýn nük le er prog ra mý nýn de ne ti min de çý kar dý ðý zor luk la rý si nir bo zu cu o la rak ni te le di ve Ý ran ýn an la þýl maz tu tu mu dolayýsýyla i ler le me kay de di le me di ði ni söy le di. Ku ru mun Vi ya na da ki mer ke zin de ki yö ne tim ku ru lu o la ðan top lan tý sý nýn a çý lýþ o tu ru mu nun ar dýn dan ba sý na a çýk la ma lar da bu lu nan A ma no, Ý ran ýn nük le er prog ra mý na i liþ kin ha zýr la dý ðý son ra po ru top lan tý da ü ye ül ke le re sun du ðu nu be lir te rek, Ý ran ýn nük le er prog ra mý nýn as ke rî bo yu tu na i liþ kin kuþ ku la rýn gi de ril me si i çin yap týk la rý de ne tim ler de en gel ler le kar þý laþ týk la rý ný bil dir di. A ma no, Par çin nük le er te si si ne U A EK mü fet tiþ le ri nin gir me si ne i zin ve ril me miþ ol ma sý nýn þef faf iþ bir li ði ö nün de bü yük bir en gel teþ kil et ti ði ni vur gu la dý. Viyana / a a IKB, Ha þi mi nin i dam ka ra rý na tep ki li n I RAK Kürt Böl ge sel ö ne ti mi (IKB), I rak Cum hur baþ ka ný ar dým cý sý Ta rýk Ha þi mi hak kýn da ve ri len i dam ka ra rý nýn ül ke de a cý mez hep ça týþ ma la rý na yol a ça bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. IKB den ya pý lan a çýk la ma da, Ha þi mi nin, gý ya býn da i dam ce za sý na çarp tý rýl ma sýy la il gi li o la rak, ar gý ba ðým sýz lý ðý ve yar gý ka rar la rý na say gý lý ol mak her ke sin gö re vi dir, an cak yar gý da ba ðým sýz ve ta raf sýz ol ma lý dýr de nil di. E sef ve ri ci o la rak ni te len di ri len i dam ka ra rý nýn, za ten kri tik bir dö nem den ge çen I rak ý ye ni kriz le re sü rük le ye bi le ce ði u ya rý sý nýn yer al dý ðý a çýk la ma da, bü tün ta raf la rýn, so ru nun çö zü mü i çin, tep ki ve he sap laþ ma tav rýn dan u zak, i zan doð rul tu sun da ha re ket et me si çað rý sýn da bu lu nul du. I rak mah ke me si, ön ce ki gün I rak Cum hur baþ ka ný ar dým cý sý Ta rýk Ha þi mi ve Ö zel Ka lem Mü dü rü Ah med Kah tan hak kýn da, a dam öl dür me ye az met tir mek ve te rö re des tek ver mek su çun dan, tem yiz yo lu a çýk ol mak ü ze re i dam ce za sý ver miþ ti. Baðdat / a a Ý ÝT den Ku düs ün kal kýn ma sý na yar dým n ÝS LÂM Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu, Ku düs te ki kal kýn ma pro je le ri i çin ba zý ül ke ler le i le ti þim kur duk la rý ný bil dir di. Ýh sa noð lu, teþ ki lâ ta ü ye ül ke le rin Cid de de ki mer kez bi na sýn da Dý þiþ le ri Ba kan la rý Kon se yi nin 39. o tu ru mu na ha zýr lýk top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas i le ö zel sek tö rün kal kýn ma sýy la il gi li pro je le ri nin uy gu lan ma sý ný ta kip et me ko nu sun da an laþ ma ya var dýk la rý ný bil dir di. Ýh sa noð lu ay rý ca Ci bu ti de ka sým a yýn da ya pý la cak Dý þiþ le ri Ba kan la rý Kon se yi top lan tý sýn da Ýs ra il in Mes cid-i Ak sa ya yö ne lik bas ký la rý ol mak ü ze re Fi lis tin de ki ge liþ me le rin e le a lý na ca ðý ný kay det ti. Kahire / a a Ö SO, Ýb ra hi mi i le gö rüþ me ye cek n ÖZ GÜR Su ri ye Or du su (Ö SO) si ya sî da nýþ ma ný Bes sam Da de, al dýk la rý or tak ka rar doð rul tu sun da BM ve A rap Bir li ði Ö zel Tem sil ci si El- Ah dar el-ýb ra hi mi i le her han gi bir te mas ta bu lun ma ya cak la rý ný be lirt ti. Bes sam Da de, Ö SO li der le ri o la rak el-ýb ra hi mi i le gö rüþ me me ka ra rý al dýk. Ö SO a dý al týn da Ýb ra hi mi i le gö rü þen ler yal nýz ca ken di le rin den so rum lu dur. Bi zim ge nel gö rü þü mü zü yan sýt ma mak ta dýr de di. Da de, Ýb ra hi mi nin, A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil el-a ra bi ve Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî yi zi ya re ti ve Ý ran a ya pa ca ðý zi ya re ti a çýk la ma sý na i liþ kin, Bun la rýn hep si si ya sî ve dip lo ma tik ça ba lar, Beþ þar E sad ta ra fýn dan bu ça ba la ra da o lum lu ce vap gel me ye cek i fa de si ni kul lan dý. Beþ þar E sad þid det ten baþ ka hiç bir þey den an la maz, o nun la an la ya ca ðý dil den ko nuþ mak ge re kir i fa de le ri ni kul la nan Da de, Ýb ra hi mi nin gö re vi ni, Su ri ye yö ne ti mi nin öm rü nü u zat mak, yý kým ve ci na yet le re sü re ta ný mak o la rak ni te le di. Da de, E ðer Ýb ra hi mi Su ri ye hal ký na ve Su ri ye dev ri mi ne hiz met et mek is ti yor sa bir an ön ce Su ri ye yö ne ti mi nin gö re vi bý rak ma sý ge rek ti ði ni söy le me li dir di ye ko nuþ tu. Kahire / a a O ba ma, ba ðýþ lar da da Rom ney i geç ti ABD DE baþ kan lýk se çim le ri yak la þýr ken, Baþ kan Ba rack O ba ma nýn se çim kam pan ya sý, A ðus tos a yýn da 114 mil yon do lar ba ðýþ top la ya rak, ay lýk ba ðýþ mik ta rýn da Ni san a yýn dan bu ya na ilk kez ra ki bi Cum hu ri yet çi Par ti baþ kan a da yý Mitt Rom ney i geç ti. Son gün ler de ya pý lan an ket ler de Rom ney i le a ra sýn da ki far ký ol duk ça ar ttýr dý ðý göz le nen O ba ma ya, gü - Su ri ye nin 'So ma li leþ me' ris ki ol du ðu nu kay de den Bog da nov, 1990 Lüb nan sa va þý son ra sý o luþ tu ru lan ba rýþ kon fe ran sý gi bi, Su ri ye de de bir kon fe rans top lan ma sý ný ö ner di. FO TO: A A Esad, çekilme þartýný Rusya ya açýkladý RUSA DIÞÝÞLERÝ BAKAN ARDIMCISI MÝHAÝL BOGDANOV, SURÝE CUMHUR- BAÞKANI BEÞÞAR ESAD'IN HALKIN BAÞKA BÝR ÝSMÝ DESTEKLEMESÝ DURU- MUNDA ÝKTÝDARDAN ARILACAÐINI KENDÝLERÝNE ÝLETTÝÐÝNÝ SÖLEDÝ. RUS A Dý þiþ le ri Ba kan ar dým cý sý Mi ha il Bog da nov, Su ri ye Cum hur baþ ka ný Beþ þar E sad ýn hal kýn baþ ka bir is mi des tek le me si du ru mun da ik ti dar dan ay rý la ca ðý ný ken di le ri ne i let ti ði ni söy le di. Pa ris te Su ri ye mu ha le fet tem sil ci le ri ve Fran sýz yet ki li ler le gö rü þen Bog da nov, Le Fi ga ro ya ver di ði rö por taj da, E sad bi ze, e ðer halk ken di si ni des tek le me yi bý ra kýr, cum hur baþ kan lý ðý se çim le rin de bir baþ ka is mi des tek ler se gö re vi bý ra ka ca ðý ný söy le di. de di. Bog da nov a gö re Su ri ye re ji mi hâ lâ güç lü ve hal kýn ö nem li bir kýs mý ye ni i sim ko nu sun da en di þe li. Su ri ye de Cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri 2014 de ya pý la cak. Ce nev re mu ta ba ka tý çer çe ve sin de ik ti dar ve mu ha le fe tin ma - sa ya o tu ra rak si ya sî dö nü þüm sü re ci nin pa ra met re le ri ni be lir le me si ge rek ti ði ni kay de den Bog da nov, Rus ya, Su ri ye de si vil ba rý þýn sað lan ma sý na ak tif des tek ar zu su nu yi ne le di de di. Mu ha lif le re ya pý lan si lâh yar dý mý dolayýsýyla Su ri ye nin So ma li leþ me ris ki ol du ðu nu kay de den Bog da nov, 1990 Lüb nan sa va þý son ra sý o luþ tu ru lan ba rýþ kon fe ran sý gi bi, Su ri ye de de Hýris ti yan, A le vî ve Dür zü top lu luk la rýn tem sil e di le ce ði bir kon fe rans top lan ma sý ný ö ner di. Bog da nov, Biz Mos ko va da bir kon fe rans ö ner dik. Bi ri le ri Ce nev re ya da Pa ris i se vi yor sa fark et mez. Bi zim i ti ra zý mýz yok. Ö nem li o lan, müm kün ol du ðun ca hýz lý bu sü re ci baþ lat mak çað rý sý yap tý. Moskova / ci han zel bir ha ber de se çim kam pan ya sýn da top la nan ba ðýþ lar ko nu sun da gel di. O ba ma nýn kam pan ya sý, A ðus tos a yýn da 114 mil yon do lar ba ðýþ top la dýk la rý ný a çýk la dý. Böy le ce O ba ma, top la nan ay lýk ba ðýþ mik ta rýn da Ni san a yýn dan bu ya na ilk kez Rom ney i geç miþ ol du. Rom ney cep he si i se, A ðus tos a yýn da 111 mil yon do lar ba ðýþ top la ya bil di. Was hing ton / a a Kosova Baþbakaný Taçi, 90 ülke tarafýndan tanýndýklarýný ve bunun uluslar arasý toplumun Kosova'ya güveni olarak tanýdýklarýný söyledi. FO TOÐ RAF: A A Ko so va tam ba ðým sýz lý ðý na ka vuþ tu KO SO VA U lus la ra ra sý ön len dir me Gru bu nun Baþ þehir Priþ ti ne de ya pý lan 16. ve son top lan tý sýn da ül ke nin ba ðým sýz lý ðý ný de net le me ye son ver me ka ra rý a lýn dý. U lus la ra ra sý ön len dir me Gru bu ndan ya pý lan a çýk la ma da, 2 Tem muz da ge ti ri len Ko so va Sta tü sü Çö zü mü Ý çin Kap sam lý Ö ne ri nin (SPRS) ül ke ge ne lin de uy gu lan dý ðý, Ko so va ku rum la rý nýn so rum lu luk la rý na gö re a na ya sa ve bi rin cil mev zu at de ði þik lik le ri pa ket le ri nin o nay lan dý ðý be lir til di. A tý lan a dým la rý göz ö nün de bu lun du ran grup, bu gün Ko so va nýn ba ðým sýz lý ðý ný de net le me ye ve U lus la ra ra sý Si vil Tem sil ci nin ül ke de ki gö re vi ne son ver di. Ge rek li i da rî iþ lem le rin ar dýn dan U lus la ra ra sý Si vil O fis in de se ne so nun da ka pa tý la ca ðý kay de dil di. Priþtine / a a KOSOVA BAÞBAKANI HAÞÝM TAÇÝ: ULUSLAR ARASI TOPLANTI APILMALI RUS A, Su ri ye kri zi ko nu sun da Ce nev re'de u la þý lan mu ta ba kat çer çe ve sin de ye ni bir u lus lar a ra sý kon - fe ran sýn ya pýl ma sý ný is te di. Rus ya Dý þiþ le ri Ba kan ar dým cý sý Mi ha il Bog da nov, Pa ris'e ger çek leþ tir di ði i ki gün lük zi ya ret te, Su ri ye kri zi ko nu sun da Rus - ya'nýn gö rüþ le ri ni yi ne le di. Kri zin bütün ta raf la rý nýn ka tý la ca ðý ye ni bir u lus lar a ra sý top lan tý ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le yen Bog da nov, "Biz top lan tý i çin Mos ko va'yý ö ne ri yo ruz. An cak ba zý la rý Pa ris ya da Ce nev re'yi is ter se, bu na da bir i ti ra zý mýz yok" de di. Kriz den çý kýþ i çin, BM ve A rap Bir li ði'nin es ki Su ri ye ö zel tem sil ci si Ko fi An nan ta ra fýn dan or ta ya ko nu - lan pla nýn ve Ce nev re'de va rý lan mu ta ba ka týn uy gu - lan ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi zen Bog da nov, Rus - ya'nýn ba rýþ çýl bir çö züm i çin ça ba la dý ðý ný i fa de et ti. e ni viz yo nu muz, NA TO ve AB ü ye li ðidir KO SO VA Baþ ba ka ný Ha þim Ta çi, ül ke sin de ki de ne tim li ba ðým sýz lý ðýn kal dý rýl ma sý ve tam ba ðým sýz lý ða ka vuþ ma la rý nýn ar dýn dan ye ni viz yon la rý nýn NA TO ve AB ü ye li ði ol - du ðu nu a çýk la dý. U lus lar a ra sý ö ne tim Gru bu, Ko so va nýn baþþehri Priþ ti ne de yap tý ðý top lan týy la Ko so va nýn gö ze tim li ba ðým sýz lý ðý ný so na er dir di. ABD ve Tür ki ye nin ya ný sý ra 23 ül ke nin de yer al dý ðý grup ta Tür ki ye yi Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek tem sil et ti. Ko so va Baþ ba ka ný Ha þim Ta çi de bu gü nü ba þa rý lý ve ta ri hî bir gün o la rak ni te len - dir di. Dün ya Ban ka sý ve IMF nin ü ye si ol duk la rý ný, 90 ül ke ta ra fýn dan ta nýn dýk la rý ný vur gu la yan Ta çi, bu nun u lus lar a ra sý top lu mun Ko so va ya bir gü ve ni ol du ðu nu, bu nu da hü kü met o la rak yap týk la rý ça lýþ ma la rýn bir ba þa rý sý o la rak de ðer len dir di. Priþtine / a a Ortadoðu da bir cephe unsuru: Irak DR. GÖKTÜRK TÜSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi Arap Ba ha rý bað la mýn da þid det le nen ve Or ta do ðu da yer a lan ül ke le ri ken di güç le ri, i de o lo ji le ri, çý kar la rý ve müt te fik lik le ri bað la mýn da sis te mik bir ter cih yap ma ya zor la yan bü yük çap lý si ya sal kri zin cid dî ma na da et ki de bu lun du ðu en ö nem li ül ke ler den bi ri de I rak ol muþ tur. Ge li nen sü reç te, I rak ýn Or ta do ðu ta ban lý sis te mik mü ca de le ek se nin de bir cep he ül ke si ha li ne gel di ði ni/ge ti ril di ði ni gö rü yo ruz. I rak ýn A rap Ba ha rý bað la mýn da or ta ya çý kan Or ta do ðu mer kez li sis te mik mü ca de le ye bir cep he ül ke si o la rak ek lem len me si nin en ö nem li sebebi, ül ke de ya þa yan et nik/dinî grup la rýn he men hep si nin ken di le ri ne öz gü bi rer si ya sî a jan da la rý nýn ve müt te fik le ri nin ol ma sý dýr. Bu du rum I rak ýn bü tün cül bir dýþ po li ti ka uy gu la ma sý na yö ne le bil me si ni ve u lu sal gü cü ne ve çý kar la rý na da ya lý bir ter cih te bu lu na bil me si ni en gel le mek te dir. I rak ýn ABD Ýþ ga li son ra sý fe de ral te mel de ye ni den teþ ki lât lan dý rýl ma sý ve bu sis te me pek de a þi na ol ma yan yö ne tim sel bi rim le rin ken di le ri ni her an lam da ba ðým sýz bir ak tör gi bi gör me ye baþ la ma la rý mer kez kaç kuv vet le rin güç len me le ri ne ze min ha zýr lar ken, mer ke zi hü kü me tin yet ki le ri ve yet kin li ði ko nu sun da da cid dî bir boþ lu ðun ve meþ rû i yet kri zi nin or ta ya çýk ma sý ný be ra be rin de ge tir miþ tir. U zun sü re Sad dam Hü se yin in dik ta yö ne ti mi al týn da ya þa mýþ o lan I rak ta nü fu sun % 60 ýn dan faz la sý ný o luþ tu ran ve Sad dam dö ne min de çok bü yük bir si ya sal, top lum sal ve mez hep sel bas ký al týn da ya þa dý ðý ný söy le ye bi le ce ði miz Þiî le rin, iþ gal son ra sý o lu þan si ya sî ya pý da ik ti da ra gel miþ ol ma sý, de mok ra tik ku ral ve ka i de ler çer çe ve sin de nor mal ve bek le nen bir so nuç o la rak gö rü le bi lir. Ni te kim ABD nin I rak ta kur gu la ma ya ça lýþ tý ðý si ya sal-yö ne tim sel ya pý, Þiî le ri sü reç ten dýþ la ma yý ön gör me yen an cak on la rý Sün nî ler ve Kürt ler i le or tak ha re ket et me ye zor la ma yý he def le yen bir an la yý þa ha iz di. Ge li nen nok ta da, kâ ðýt ü ze rin de de ol sa bu tarz bir yö ne tim sel ya pý nýn o luþ tu rul du ðu söy le ne bi lir. Ne var ki, ül ke de ya þa yan fark lý top lum sal grup la rýn ta rihî bo yu ta da ha iz ol du ðu nu söy le ye bi le ce ði miz re ka bet le ri ve top rak ta ban lý ça týþ ma la rý, A rap Ba ha rý nýn sebep ol du ðu u lus la r a ra sý sis te mik kriz i le bir leþ ti ði nok ta da I rak ý bir cep he ül ke si ha li ne çe vir miþ tir. Þiî kö ken li Nu ri El Ma li ki nin ba þýn da bu lun du ðu I rak Hü kü me ti nin Sün nî kö ken li I rak Cum hur baþ ka ný ar dým cý sý Ta rýk Ha þi mi ve yi ne Sün nî kö ken li Baþ ba kan ar dým cý sý Sa lih Mut lak i le gir di ði si ya sî mü ca de le, I rak ta ki Þiî-Sün nî çe kiþ me si nin en ö nem li ör ne ði o la rak göz ler ö nü ne se ril miþ tir. Bu mü ca de le ek se nin de Böl ge sel Kürt ö ne ti mi nin Ha þi mi ve Mut lak a des tek ve re rek ve hat ta on la rý bel li bir sü re sak la ya rak Ma li ki nin ba þýn da ol du ðu I rak ö ne ti mi ne tes lim et me me si ve hat ta Me sud Bar za ni nin, Nu ri El Ma li ki yi, Sad dam tar zý bir dik ta re ji mi oluþturarak Þiî ço ðun lu ða yas la nan tek çi bir yö ne tim o luþ tur mak la suç la ma sý ol duk ça ö nem li dir. I rak ta ya þa nan kim lik ek sen li si ya sî mü ca de le, bu ül key le çok ya kýn dan il gi li o lan ve A rap Ba ha rý bað la mýn da bir bir le riy le cid dî bir böl ge sel güç mü ca de le si ne gi ri þen dýþ ak tör le ri de bu ül ke ye yön len dir mek te dir. ABD nin li der li ði ni yap tý ðý ve Tür ki ye i le ge liþ tir di ði müt te fik lik i liþ ki le ri bað la mýn da, A rap Ba ha rý ný da kul la na rak þe kil len dir me ye ça lýþ tý ðý böl ge sel ta sav vur Ý ran ý ra hat sýz et ti ði i çin, Ý ran, I rak ta, Þiî ço ðun lu ðu na da ya lý Nu ri El Ma li ki yö ne ti mi ne des tek ver me yi ter cih et mek te ve Ma li ki nin en ö nem li des tek çi si o la rak or ta ya çýk mak ta dýr. I rak, sa hip ol du ðu top lum sal çe þitli lik ve bu çe þit li li ðin si ya sal re ka bet çer çe ve sin de ge liþ tir di ði mü ca de le ye ek lem len miþ bir ül ke gö rün tü sü ver mek te ve bu yö nüy le Lüb nan i le çok cid dî bir ben zer lik gös ter mek te dir. A rap Ba ha rý nýn Or ta do ðu ya ge tir di ði de ði þim ta le bi nin et nik ve dinî kim lik çer çe ve sin de yan lýþ bir þe kil de an lam lan dý rýl dý ðý bu ül ke, ça tý þan çý kar lar ek se nin de her an yan gýn ye ri ne dö ne bi le cek bir gö rü nüm ser gi le mek te ve bu yö nüy le A rap Ba ha rý nýn Su ri ye den son ra uð ra ya bi le ce ði ye ni bir du rak iz le ni mi ni ver mek te dir. TAZÝE Gazetemiz Erciþ temsilcisi Ali Sinoðlu ile Osman Gazi, Ömer Faruk, Ýrfan ve Burhan kardeþlerimizin babasý, Seyyid Mehmet Sinoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Van eni Asya Okuyucularý

8 8 12 ELÜL 2012 ÇARÞAMBA HA BER ca ni as ya.com.tr 11 Eylül'den 13 Eylül'e Aradan yýllar geçmesine raðmen 12 Eylül 1980 askerî darbesinin tam bir muhasebesinin yapýlabildiði söylenemez. Elbette konu hakkýnda çok þey söylendi, yazýldý; ama bu darbenin ülkeye ve millete nelere mal olduðu dört baþý mamur bir þekilde ortaya konulamadý. Meselâ, darbenin Türkiye'yi ekonomik anlamda kaç yýl geriye götürdüðü sorusu cevapsýz kaldý. Ýnsanoðlu, unutma hastalýðý ile karþý karþýya olduðu için kýsa bir hatýrlatma gerekebilir: 12 Eylül 1980 tarihinde yönetime el koyan askerî cunta, milletin seçtiði hükümeti alaþaðý edip TBMM'yi de kapatmýþtý. Darbecilerin en çok tekrarladýðý bahane, ülkenin uçuruma yuvarlanmak üzere olduðuydu. "Siyasetçiler tencereyi pisletti, kan gövdeyi götürüyordu ve bu sebeple biz yönetime el koyduk. Her þey fýstýk gibi olacak ve yeniden demokrasiye geçilecek" diyorlardý. 12 Eylül 1980 öncesinde 'kan'ýn 'gövde'yi götürdüðü doðru bir tesbitti, ama kaný kimin durdurmasý gerektiði ve bunun niçin yapýlmadýðý cevapsýz kalmýþtý. Düþünün ki 11 Eylül 1980 günü kan akýyor, ama darbe sonrasý ilk günden itibaren kan akmasý duruyordu. Elbette 'kan'ýn akmasýnýn durmasý iyi bir þeydi, ama "11 Eylül'de akan kan, 12 Eylül ya da 13 Eylül'de nasýl durdu?" sorusuna bu güne kadar darbeciler ikna edici bir cevap veremedi. Bugün olduðu gibi 12 Eylül 1980'de de ülkenin asayiþinden sorumlu olanlar belliydi. Kanýn akmasýndan sorumlu olanlar, görevlerini yerine getirmeyenler vardý; ama bunlarýn kaçý siyasiydi? 11 Eylül günü ile 13 Eylül günü arasýnda, terörle mücadele noktasýnda ihtiyaç duyulan malzeme noktasýnda yani; silah, kanun ve diðer konularda bir fark var mýydý? 11 Eylül günü kan akmasýný engellemekle görevli olanlar ile, 13 Eylül günü bu iþi yapanlar farklý mýydý? Silah, kanun ve mühimmat eksikliðinden dolayý mý 11 Eylül 1980 gününe kadar yýllarca kan aktý? Herkes biliyor ki 11 Eylül ile 13 Eylül 1980 günü arasýnda teröre karþý kullanýlan 'malzeme'ler bakýmýndan bir fark yoktu. O halde 13 Eylül'de durabilen kan, 11 Eylül'e kadar niçin ve nasýl devam etti? 13 Eylül'de "Kaný durdurduk, ülkeyi uçurumun kenarýndan kurtardýk" diye övünenler, bu iþi demokrasi kurallarý içinde 11 Eylül'e kadar niçin yapmadý? Tek bir sebebi vardý ve bunu da dönemin 3. Ordu Komutaný Org. Bedreddin Demirel, Milliyet'e verdiði bir röportajda açýklamýþtý: Darbe þartlarý olgunlaþsýn diye bekledik! Bu itiraf, bu beyan dikkate alýnmadan yapýlacak her türlü "12 Eylül deðerlendirmesi" eksik kalýr. Elbette siyasîlerin ve bürokratlarýn da onlarca, belki de yüzlerce hatasý olmuþtur; ama hiç bir hata "darbe"yi haklý kýlamaz, darbecileri temize çýkaramaz. Üstelik darbecilerin þikâyet ettiði ve darbeye bahene gösterdikleri devam eden anarþiyi önleme vazifesi de yine kendilerinindi! Hem vazifelerini yapmýyorlar, hem de üstüne üstlük anayasayý ilga edip ikinci bir 'suç' iþliyorlar. Gerek 27 Mayýs 1960 darbesi, gerekse 12 Eylül 1980 darbesinde yaþananlarýn temelinde, darbecilerin aslî vazifelerini yapmamasý vardýr. Bu darbeler ve sonraki yýllarda gerçekleþtirilen 'post-modern darbe'lerde asýl kabahat, milleti korumak için ellerine verilen silahý, milletin göðsüne dayayanlarýndýr. Bu bilinmediði sürece ne 27 Mayýs ne de 12 Eylül ve elbette sonraki darbelerin doðru tahlili yapýlamaz. Peki, darbe dönemlerini geride býrakabildik mi? Bu soruya 'evet' cevabý vermeyi çok arzu ederdik, ama insanlarýn zihni darbeci anlayýþtan korunmadýktan sonra "darbe dönemleri geride kaldý" demek dolay deðil. Nitekim, Kütahya Milletvekili Ýdris Bal, bu anlamdaki bir soruyu cevaplandýrýrken þöyle demiþ: "Demokrasi tüm kurum ve kurallarýyla yerleþmeden, demokrat insan tipi yetiþmeden, hiçbir sistem mucizevî çözüm saðlayamayacak.'' O halde siyasetçilere düþen birinci vazife, "demokrat insan" yetiþtirmek için gereken þartlarý saðlamak olmalý. Bunun ilk adýmý da elbette eðitim sistemiyle atýlmalý. Okulda, evde ve iþte demokrasi anlayýþýna ve uygulamasýna yer yoksa, "demokrat insan"larýn yetiþmesini de beklemeyelim... TEBRÝK Kardeþlerimiz Reþat ve Münibe Tarak'ýn Fatma Pelin ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Tebrik eder, uzun ömürler dileriz. Kahramanmaraþ eni Asya Okuyucularý DARBELERÝN ÝZÝ, SÝVÝL DEMOKRATÝK ANAASA ÝLE SÝLÝNÝR Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, darbe dönemlerinin izlerini kökünden silecek, bir daha vesayet iklimlerinin oluþmasýna izin vermeyecek yeni demokratik bir anayasanýn hayata geçirilmesi gerektiðini kaydetti. ME MUR-Sen ve E ði tim-bir- Sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, ''Dar be ler, mil le ti, ku rum la rý, si vil top lu mu ve si - ya se ti, hal ka rað men hi za ya ge tir me, si la hýn göl ge sin de yö - net me ve mil let i ra de si ni dev - re dý þý bý rak ma dü þün ce si nin en so mut ör ne ði dir'' de - di.gün doð du, sen di ka ge nel mer ke zin de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, top lu mun bü - tün ke sim le ri nin ka tý lý mýy la ''Ö den miþ Be del ler U nu tul - ma sýn'' baþ lý ðý al týn da Meh met KÜLTÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü - nay, An tal ya'da þe hit ce na ze sin de ban do ta ký mý nýn ce na ze mar þý ný çal ma sýy la il gi li, ''bu ko nu da ki tar týþ ma yý 20 yýl dan be ri sür - dür dü ðü nü'' i fa de e de rek, ''Doð ru su in san - la rýn a cý la rý na, in san la rýn duy gu dün ya sý na dev le tin bi raz da ha an la yýþ lý dav ran ma sý ný is ti yo rum. Bu ka dar top lum dev le tin den ko pa rýl maz, bi zim ri tü el le ri mi zin bi ze a it ol ma sý la zým. Bi zim say gý mý zýn, bi zim a ðý - dý mý zýn, bi zim a cý mý zýn bi ze a it ol ma sý la - zým'' de di. Cer mo dern'de ba sýn ku ru luþ la - rý nýn An ka ra tem sil ci le riy le ye mek te bir a - ra ya ge len Gü nay, gün de me i liþ kin so ru la rý ce vap la dý. Þýr nak'ýn U lu de re il çe sin de as - ker le ri ta þý yan mi ni bü sün dev ril me si so nu - cu þe hit o lan Jan dar ma Uz man Ça vuþ Os - man Çe lik'in ce na ze tö re nin de ya þa nan la - rýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Gü nay, ken di si - Memur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu. A kif Ý nan Ha tý ra a rýþ ma sý dü zen le dik le ri ni ha týr lat - tý.gün doð du, ''Dar be ler, mil le - ti, ku rum la rý, si vil top lu mu ve si ya se ti, hal ka rað men hi za ya ge tir me, si la hýn göl ge sin de yö - net me ve mil let i ra de si ni dev re dý þý bý rak ma dü þün ce si nin en so mut ör ne ði dir'' de di. Dar be ci zih ni yet le he sap laþ ma nýn ad - re si nin ve ze mi ni nin TBMM ol du ðu na i þa ret e den Gün doð - du, Mec lis'in mil let a dý na dar - be le ri a raþ tý rýp ger çek le ri hal ka an lat mak zo run da ol du ðu nu bil dir di.''en bü yük bek len ti miz yýl lar dýr öz le mi ni duy du ðu muz de mok ra tik bir a na ya sa i le dar be ler dö ne mi nin ta ma men ka pa týl ma sý dýr'' di yen Gün doð - du, ''Dar be dö nem le ri nin iz le - ri ni kö kün den si le cek, bir da ha ve sa yet ik lim le ri nin o luþ ma sý - na i zin ver me ye cek ye ni bir a - na ya sa nýn ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ni'' i fa de et ti.gün doð - du, bu a na ya sa da, ÖK, MGK, AÞ gi bi ve sa yet ku rum la rý nýn ol ma ma sý ge rek ti ði ni de bil dir - di. An ka ra/a a nin geç miþ te de ay ný ko nu da has sa si ye ti gös ter di ði ni be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: '' yýl la rýn da ben CHP'dey ken Or - du'da yým Mus ta fa Ma lay Or du Va li si. Bir - lik te ya kýn da ki bir köy de ki bir þe hit ce na ze - si ne ka týl dýk. ol yü rü me ye bi le zor bir yol, HE SAP LAÞ MA NIN ZA MA NI GEL DÝ a rýþ ma da de re ce gi ren e - ser le ri ''Ka ran lýk Dö nem ler ve Ö den miþ Be del ler'' a dýy la 3 cilt te ki tap laþ týr dýk la rý ný an la - tan Gün doð du, ''Geç miþ ten bu ya na sus tu ru lan, bas tý rý - lan, yok sa yý lan ve öz gür lük - le ri e lin den a lý nan la ra i a dei i ti - bar yap mak ve so rum lu la rýy la he sap laþ ma nýn za ma ný nýn gel di ði ni dü þü ne rek böy le bir ya rýþ ma yý dü zen le dik. Ý yi ki böy le bir pro je ye im za at mý - þýz, zi ra or ta ya ka ran lýk dö - nem le ri ay dýn la ta cak ha ki - kat ler çýk tý'' de di. Ki tap la rýn se na rist ler i çin de i yi bir kay - nak ol du ðu nu ve de ðer len di - ril me si ge rek ti ði nin al tý ný çi - zen Gün doð du, bu be del le ri ö de yen le rin a ný la rý nýn top - lum la bu luþ tu rul ma sý ný tem - sil et tik le ri mis yon a çý sýn dan son de re ce ö nem se dik le ri ni kay det ti. Top lan tý da E ði tim- Bir-Sen Ka dýn Kol la rý Baþ ka ný Mu am mer U zun ca, ya rýþ ma - da bi rin ci se çi len e se ri o ku du. U zun ca'nýn e se ri o kur ken duy gu lu an lar ya þa dý ðý da göz len di. Günay: Cenazede müzik çalmak olmaz AV RU PA Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, yurt dý þýn da ki Türk le rin se çim ler de bu lun duk la rý ül ke ler de oy kul - lan ma sý i le il gi li son ge liþ me le ri de ö zet le - ye rek, oy kul la na bil me nin Türk le rin a na - ya sal hak ký ol du ðu nu ve bir son ra ki se - çim ler de bu nun müm kün o la bi le ce ði ni kay det ti. Ba kan Ba ðýþ, A A Ge nel Mü dü rü ve ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ke mal Öz - türk mo de ra tör lü ðün de ki A A E di tör Ma - sa sý'na ko nuk o la rak, so ru la rý ce vap la dý. Av ru pa'da gi de rek týr ma nan ýrk çý lýk la il gi li so ru ü ze ri ne Ba ðýþ, ken di si nin bu ar - tan ýrk çý lýk ve a þý rý cý lý ðý Av ru pa'nýn i çin de Kültür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay. hen dek li bir yol. 20 yaþ la rýn da bir de li kan lý þe hit ol muþ her kes að lý yor, ba ðý rý þý yor. Köy hal ký o ra da bek li yor, göð sü nü dö vü yor. Bir ses ol du ar ka da. Be le di ye ban do su nu ge tir - miþ ler. Be le di ye ban do su Cho pin çal ma ya ça lý þý yor. a ni yü rü ye cek yol yok Per þem - be'nin bir kö yü. Ýn san lar þa þýr dý. Að la ya cak - lar mý sus ma la rý mý ge re ki yor? Bu Cho pin mi Ýs tik lal Mar þý mý. Son ra yü rü me ye de - vam e den dev let er ka ný ný gö rün ce on lar da böy le þaþ kýn að la ma yý a zal ta rak yü rü dü. Or du'ya dön dü ðüm de ar ka daþ la ra 'ya bu ka dar mý dev let hal kýn dan ko par. Bu ka dar mý dev let hal ký nýn ha di yü zü nü gül - dür mü yor a cý sý na bu ka dar mý say gý sýz o - lur?' de dim. Bu tar týþ ma baþ la ya lý 20 se ne ol du. Bir tek bir var 'Al la hu Ek ber Al la hu Ek ber' sey yah tek bir var, bu nu her kes bay - ram dan sey ran dan bi lir.'' An ka ra/a a Gurbeçtiye ilk seçimde oy kullanma müjdesi bu lun du ðu e ko no mik kri ze bað la dý ðý ný söy le ye rek, in san la rýn iþ le ri ni kay bet me kor ku su ya þa dýk la rý dö nem ler de uç gö - rüþ le re yö nel me ih ti mal le ri nin yük se le - bil di ði ni, bu du ru mun bir çok ül ke nin ta - ri hin de gö rül dü ðü nü bil dir di. Ba kan Ba - ðýþ, yurt dý þýn da ki Türk le rin se çim ler de bu lun duk la rý ül ke ler de oy kul lan ma sý i le il gi li, Türk le rin a na ya sal hak ký ol du ðu nu ve bir son ra ki se çim ler de bu nun müm - kün o la bi le ce ði ni kay det ti. Türk nü fu su - nun en yo ðun ol du ðu Al man ya i çin bir gü ven lik has sa si ye ti nin söz ko nu su ol du - ðu nu, an cak uz la þý ya va rýl dý ðý ný be lir ten Ba ðýþ, se çim ler de el çi lik ve kon so los luk - lar da ku ru lan san dýk lar da güm rük ler de kul la nýl dý ðý bi çim de 2 haf ta bo yun ca oy kul la ný la bi le ce ði ni bil dir di. Ba kan Ba ðýþ, "Bir son ra ki ge nel se çim ler de bü tün el çi - lik ve kon so los luk lar la ku ru lan san dýk lar - da va tan daþ la rý mýz oy kul la na bi le cek ler" di ye ko nuþ tu.ba ðýþ, sü reç baþ la dý ðý za - man her bir va tan da þýn bað lý ol du ðu yer - de seç men lis te le rin de ad la rý nýn yer a la - ca ðý ný, se çim dö ne mi ne ge li nin ce bel li bir sü re i çin de va tan daþ la rýn ka yýt lar da ki ad - la rý ný gös te re rek oy la rý ný kul la na bi le ce ði - ni bil dir di. An ka ra / a a Son 10 yýl da yak la þýk 27 bin ki þi in ti har et ti ntür KÝ E Psi ki yat ri Der ne ði Ge nel Baþ - ka ný Prof. Dr. Tunç Al kýn, in ti har ve in ti - har gi ri þi mi nin bü tün dün ya da ol du ðu gi - bi Tür ki ye'de de ö nem li bir halk sað lý ðý so ru nu ha li ne gel di ði ni ve Tür ki ye'de son 10 yýl da yak la þýk 27 bin ki þi nin in ti har e - de rek ha ya tý ný son lan dýr dý ðý ný yi ne yak la - þýk 500 bin ki þi nin de in ti har gi ri þi min de bu lun du ðu nu i fa de et ti. Tür ki ye Psi ki yat ri Der ne ði'nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Baþ kan Al kýn, in ti har ol gu su ko nu sun da, Dün ya Sað lýk Ör gü tü ta ra fýn dan 10 Ey lül Dün ya Ýn ti ha rý Ön le me gü nü i lan e dil di - ði ni ha týr lat tý. Ýn ti ha rýn bir den faz la et ke - ne bað lý ge li þen kar ma þýk bir dav ra nýþ ol - du ðu nu be lir ten Al kýn, þöy le de vam et ti: ''Baþ ta dep res yon ol mak ü ze re ruh sal has - ta lýk lar in ti har ris kin de 10 kat ar tý þa se bep o lur. a pý lan a raþ týr ma lar da Ýn ti har la rýn yüz de 90'ýn da bir psi ki yat rik ta ný var lý ðý gös te ril miþ ol ma sý na rað men bek le ne nin ak si ne bu ki þi le rin yal nýz dört te bi ri ö lüm - le ri ön ce sin de bir sað lýk ku ru lu þu na baþ - vur muþ lar dýr. Ö lüm cül sað lýk prob le mi o - lan bu ki þi ler den yüz de 75'i fark e di le me - miþ ve sað lýk hiz met le rin den ya rar la na - ma mýþ týr. Psi ki yat rik te da vi ye ih ti yaç du - yan bu ki þi le rin, er ken fark e dil me si ve et - kin te da vi le ri nin sað lan ma sý yö nün de top - lum sal du yar lý lý ðýn ar tý rýl ma sý na ih ti yaç var dýr.'' An ka ra/a a Öz trak: Ba kan la rýn i þi ne? nchp Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Fa ik Öz - trak, Tür ki ye'de büt çe den, köp rü gü zer ga - hý na, öð ret men a ta ma la rýn dan þam pi yon - luk ku pa sý nýn ve ri le ce ði ye re ka dar her þe - yin Baþ ba kan'ýn að zý na bak tý ðý ný be lir te - rek, Ba kan lar Ku ru lu'nda ki 25 Ba ka nýn Tür ki ye'nin giz li iþ si zi ol du ðu nu sa vun du. Öz trak, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, a çýk la - nan e ko no mik ve ri le ri de ðer len dir di. Bu yý lýn i kin ci üç a yýn da e ko no mi nin yüz de 3,3 bü yü me si bek le nir ken, ger çek leþ me - nin yüz de 2,9 ol du ðu nu, i kin ci üç ay da bü yü me ve ri si a çýk la nan 51 ül ke i çin de Tür ki ye'nin bu bü yü mey le 20. sý ra da yer al dý ðý nýn al tý ný çi zen Öz trak, a çýk la ma sýn - da þun la rý kay det ti:''tür ki ye AKP e lin de ka nun dev le ti ol mak tan çýk mýþ, Baþ ba - kan'ýn i ki du da ðý na ba kan key fi bir re jim ha li ne gel miþ tir. Bu ül ke de büt çe den, köp rü gü zerg hý na, öð ret men a ta ma la rýn - dan þam pi yon luk ku pa sý nýn ve ri le ce ði ye - re ka dar her þey Baþ ba kan'ýn að zý na ba ký - yor sa, Sa yýn Ba kan la ra si zin i þi niz ne dir di ye sor mak bi zim hak ký mýz dýr. Bu gün Ba kan lar Ku ru lu'nda ki 25 Ba kan Tür ki - ye'nin giz li iþ si zi dir. Büt çe yi tut tur mak i - çin a lý na cak ted bir le re iþ siz Ba kan la rýn i þi - ne son ver mek le baþ la mak ge re kir. Bu, büt çe de ö nem li bir ta sar ruf im kâ ný sað la - ya cak týr.'' An ka ra/a a A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu top lan dý ntbmm A da let Ko mis yo nu Baþ ka ný ve A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ü ye si AKP An ka ra Mil let ve ki li Ah met Ý yi ma ya, BDP'li le rin ma sa dan kalk ma ih ti ma li ni ön gö rüp gör me di ði nin so rul ma sý ü ze ri ne ''So run lar çö züm le ri ni de i çe ri sin de ge ti - rir. Her so run bi za ti hi bün ye sin de çö zü - mü de ta þýr. Öy le bir so run la kar þý kar þý ya ge lin me si ha lin de ben ta bii çö zü mün o lu - þa bi le ce ði ni dü þü nü yo rum'' de di. A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu TBMM Baþ ka ný Ce - mil Çi çek'in baþ kan lý ðýn da top lan dý. Top - lan tý ya ge liþ le rin de ga ze te ci le rin so ru la rý - ný ce vap lan dý ran ko mis yon ü ye le ri, BDP'nin A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo - nu'ndan ay rýl ma ih ti ma liy le il gi li tar týþ - ma la rý de ðer len dir di. BDP Di yar ba kýr Mil let ve ki li Al tan Tan, bir ga ze te ci nin ''BDP ma sa dan kal kar mý?'' þek lin de ki so - ru su na, ''BDP'nin að zýn dan çýk ma yan laf - lar ü ze rin den spe kü las yon yap mak da sa - de ce a te þe ben zin dök mek tir. Bu a teþ de baþ ta bu ben zi ni dö ken le ri ya kar. Ken di - le ri ne dik kat et sin ler. e ni bir Tür ki ye'yi en faz la biz is ti yo ruz. e ni bir Tür ki ye, de mok ra tik bir Tür ki ye, en ge liþ miþ de - mok ra si ve de mok ra tik il ke ler çer çe ve sin - de ki bir Tür ki ye en faz la bi ze la zým. ok - sa fa þizm den bes le nen le rin böy le bir Tür - ki ye ih ti yaç la rý za ten yok. Sa yýn Bur han Ku zu'ya ha týr la tý yo rum, dik kat et sin'' di ye ce vap ver di. An ka ra/a a ZAÝ nnü fus Cüz da ný mý kay bet tim. Hü küm süz dür. Hüseyin Kaya / AÐRI SATILIK DAÝRE Merkez Isparta, Karaaðaç mahalle zemin üzeri, K2 de, 3+1, 120 m 2 G.D.B. Cepheli 88 yapýmý dairedir. 125,00 TL Tel: (0 535) ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (az) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0532)

9 HA BER 9 12 ELÜL 2012 ÇARÞAMBA 12 Ey lül ön ce si... Aziz mil le ti mi zin re fah ve sa a de ti ni ya rým a sýr dýr yer le bir e den ha in ih - ti lâl le rin en deh þet li le rin den bi ri o - lan 12 Ey lül 1980 ih ti lâ li nin ü ze rin den 32 yýl geç miþ, 33. se ne ye gi ril miþ tir. Bu 12 Ey lül hak kýn da çok þey ko nu þu lup ya zý lýr, fa kat o ta rih ten ön ce siy le il gi li her ke sin tam o la rak ma lû ma tý yok tur. Ýh ti lâ lin li - de ri Ke nan Ev ren, Ge nel kur may Baþ kan lý - ðý na na sýl gel miþ ve ya ge ti ril miþ tir? Bu nu çok kim se bil mez. Bu ya zý da, biz o mev - zu ya te mas et mek is ti yo ruz: i ne bir ih ti lâl müs ved de si o lan 12 Mart 1971 ha di se si nin ü ze rin den, o ha in 12 Ey lül e ka dar ge çen do kuz bu çuk se ne - lik za man da öy le ha di se ler ya þan mýþ ki, a - kýl la ra dur gun luk ve ren o ha di se ler ne ti - ce sin de Tür ki ye tam bir ka o sa so kul muþ, ki min ne yap tý ðý, ki min ne ol du ðu an la þýl - maz bir ha le gel miþ tir den i ti ba ren üç se çi mi de Halk Par ti si ve þü re kâ sý nýn her tür lü a yak o yu - nu na rað men mil le tin tem sil ci si DP a lýn - ca, ar týk o nun so nu nu ta yin e den ilk ih ti lâl o lan 1960 dar be si ya pýl mýþ, her þe yi alt-üst et miþ ler di. Son ra ki dö nem de yi ne to par la - nan De mok rat lar, 1965 ve 1969 se çim le ri ni de a lýn ca, bu se fer sah ne ye baþ ka tak tik ler sü rü lüp, di ni si ya se te â let e den si ya sî ce re - yan or ta ya sü rül müþ ve bir ta kým ha di se ler ne ti ce sin de de (o ha di se le rin bir ço ðu nu ya - þa ya rak gel di ði miz den, an lat ma ya kalk sak say fa lar yet mez, a ma bun la rýn ba zý la rý ný za man za man ge rek ta ra fý mýz ca, ge rek se baþ ka ka lem ler ta ra fýn dan ya zý lý yor) o ta - rih ten i ti ba ren De mok rat mis yo na öy le bir dar be vu rul muþ ki, on dan son ra bu gü ne ka dar da ha be li ni doð rul ta ma mýþ týr. Ýþ te 12 Mart son ra sýn da; De mok rat la rýn da ðý týl ma sý, Si ya sal Ýs lâm ý tem sil e den le - rin (ya sak lý ol ma la rý na rað men, ka nu nu de le rek) se çi me so kul ma la rý, eþ ya nýn ta bi - a tý na ay ký rý gi bi gö zü ken E ce vit-er ba kan ko a lis yo nu ve o ra da ko mü nist le rin af fýy la baþ la yan, 12 Ey lül ön ce si a nar þi ve ka o sun nü ve si nin a týl ma sý gi bi ha di se ler ve zo ra ki ni kâh gi bi de ol sa, mem le ke ti ko mü nist güç le re tes lim et me mek i çin ya pý lan MC hü kü met le ri Ve i þin en kri tik ya ný o lan as ker le rin dep re þen ih ti lâl ci lik o yun la rý - nýn sah ne len me si i þi ve sâ i re, ve sâ i re Bah set ti ði miz gi bi, þer kuv vet le rin çe þit - li a yak o yun la rý ne ti ce sin de De mok rat la - rýn bir tür lü tek ba þý na ik ti da ra ge le me yip, ko a lis yon la rýn hü küm sür dü ðü o gün ler de ( ) Ge nel kur may Baþ kan lý ðý na gi - den yol da, o ma ka ma ge ti ri le cek pa þa la rýn bir ma ce ra sý var dýr. O gün le rin Ka ra Kuv - vet le ri Ko mu ta ný Or ge ne ral Na mýk Ke - mal Er sun Baþ ba kan Sü ley man De mi rel ta ra fýn dan ih ti lâl ça lýþ ma sý i çin de ol du ðu tes bit e di lin ce, re sen e mek li e dil miþ ti. O - nun ye ri ne ge le cek o lan ka ra kuv vet le ri ko mu ta ný o la rak De mi rel in a da yý, A li Fet hi E se ner dir. De mi rel, o nun sað lam ve i yi bir as ker ol du ðu nu, mil le tin tas vip e de - ce ði ve ih ti lâ le kar þý bir ya pý da ol du ðu nu bil di ðin den, ka rar na me si ni ha zýr la ya rak Köþk e gön de rir. Fa kat ken di si de e mek li bir pa þa o lan Cum hur baþ ka ný Fah ri Ko ru - türk (60 ih ti lâ lin den son ra Cum hur baþ - kan la rý sün gü zo ruy la, de mok rat ol ma yan yol lar la hep e mek li pa þa lar dan ya pý lý yor - du), o ka rar na me ye þid det le ve i nat la kar þý çý ka rak, yi ne De mi rel e gö re sað lam bir ya pý da ol ma yan Ad nan Er söz ün ka ra kuv vet le ri ko mu ta ný ya pýl ma sý ný is te ye - rek, E se ner in ka rar na me si ni hü kü me te ge ri i a de et miþ ve Er söz ün ü ze rin de i nat et miþ tir. Çün kü ka ra kuv vet le ri ko mu ta ný o la cak þa hýs, he men son ra ki dö nem de ge - nel kur may baþ ka ný o la cak týr. Ýþ te De mi rel bu nun he sa bý ný yap mak ta, ih ti lâl le rin ö - nü nü ke si ci ted bir o la rak, E se ner Pa þa da ýs rar et mek te dir. A ma ma a le sef, Cum hur - baþ ka ný nýn i na dý ný ve ýs ra rý ný a þa ma mýþ - týr. Ta biî, ko mu tan lýk ma ka mý da boþ kal - ma ya ca ðýn dan, hak ký ve sý ra sý ol ma ma sý - na rað men, a ra dan çý kan Ke nan Ev ren is - mi, E ce vit in de gi ri þi miy le Ko ru türk ta ra - fýn dan da des tek le ne rek or ta ya sü rül müþ ve zor la may la o ma ka ma ge ti ril miþ tir. Ý - ler le yen za man da Ev ren, ge nel kur may baþ ka ný ol muþ ve son ra sýn da da he pi mi - zin bil di ði gi bi 12 Ey lül 1980 meþ um ih ti - lâl-i ha i na ne si ya pýl mýþ týr. E ðer, De mi rel gö rü þün de mu vaf fak o - lup, A li Fet hi E se ner Pa þa yý o ma ka ma ge - ti re bil sey di, bu gün ta ri hi miz de 12 Ey lül di ye bir ha di se nin is mi zik re dil me ye cek ti bel ki de... A ma ma a le sef iþ te, bir tez gâh la mil le tin ba þý na ço rap ör dü ler. Tür ki ye yi en az el li se ne ge ri ye gö tü rüp, mil le tin he - bâ en hem ma lý, hem ca ný git miþ ol du. AKP Kü tah ya Mil let ve ki li Ýd ris Bal, Tür ki ye nin so run la rý na çö züm bul mak i çin baþ kan lýk sis te mi nin tar tý þýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, an cak de mok ra si bütün ku rum ve ku ral la rýy la yer leþ me den, de mok - rat in san ti pi ye tiþ me den, hiç bir sis te min mu' ci ze vi o la rak çö züm sað la ya ma ya ca ðý ný söy le di. Bal, dü - zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ha - zýr la dý ðý Baþ kan lýk Sis te mi Tür ki - ye nin So run la rý ný Çö zer mi? ra - po ru nu a çýk la dý. Ra po ru Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i le pay laþ tý - ðý ný an la tan Bal, Par la men ter sis - tem mi baþ kan lýk sis te mi mi? ko - nu su na ül ke çý ka rý pen ce re sin den bak tý ðý ný i fa de et ti. Tür ki ye ta ri hi - ne ba kýl dý ðýn da hü kü met le rin gö - rev sü re si nin or ta la ma 1,5 yýl ol du - ðu nu be lir ten Bal, ya pý la nýn hü kü - met kur ma ve boz ma o yu nu ol du - ðu nu, bu ne den le ko nu nun so run ol du ðu ve na sýl çö zü le bi le ce ði ü ze - rin de dur mak ge rek ti ði ni söy le di. Tür ki ye de ko a lis yon la rýn ül ke ye kan kay bet tir di ði ni sa vu nan Bal, Par la men ter sis tem ma ni pü las yo - na a çýk týr, yö ne tim de çift baþ lý lýk müm kün dür, kuv vet ler ay rý lý ðý yok tur, mil let ve kil le ri nin et kin ça - lýþ ma sýn da de za van taj o luþ tur mak - ta, seç men ler as lýn da ki me oy ver - dik le ri ni bil me mek te, ba kan lar mil let ve kil le ri i çin den çýk tý ðý i çin ya sa ma nýn yü rüt me yi de net le me si pra tik te müm kün de ðil dir, se çim ba raj la rý ne de niy le seç me nin i ra de - si tam o la rak Mec li se yan sý ma ma sý so run o luþ tur mak ta dýr de di. Baþ - kan lýk sis te min de yü rüt me ve ya - sa ma nýn ay rý se çim ler le se çil di ði ni ve ger çek an lam da kuv vet ler ay rý lý - ðý nýn ol du ðu nu an la tan Bal, yö ne - tim de is tik rar ve sü rek li lik o la bil di - ði ni, se çim sü re le ri nin bel li ol du - ðu nu ve de ðiþ me di ði ni, yay gýn ka - ný nýn ak si ne e ya let sis te mi ne ge çiþ zo run lu lu ðu ol ma dý ðý ný kay det ti. Bal, Baþ kan lýk sis te min de baþ - kan, par la men ter sis tem de hem ya sa ma hem yü rüt me ye hük me - den, Baþ ba kan a gö re da ha za yýf týr. Kar þý sýn da med ya ve ka mu o yu de - ne ti mi, hal ka he sap ver me zo run - lu lu ðu var dýr. Ba kan la rýn bir da ha se çil me kay gý sý ol ma ya ca ðý i çin ic - ra at la rý ný öz gür ce sür dü re bi le cek - ler. Baþ kan ýn se çi min de meþ ru i yet so ru nu ol maz. Ay rý ca sis tem ye ni yüz le rin or ta ya çýk ma sý na im kan ve rir di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin so run la rý na çö züm bul mak i çin baþ kan lýk sis te mi nin tar tý þýl ma sý ge re ði ne i þa ret e den Bal, de mok ra - si nin tüm ku rum ve ku ral la rýy la yer leþ me den ve de mok rat in san ti - pi ye tiþ me den, hiç bir sis te min mu ci ze vi çö züm sað la ya ma ya ca ðý - ný vur gu la dý. An ka ra / a a De mok rat in san ti pi ye tiþ me den çö züm yok TÜRKÝE'NÝN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK ÝÇÝN BAÞKANLIK SÝSTEMÝNÝN TARTIÞILMASI GEREKTÝÐÝNÝ ÝFADE EDEN AKP KÜTAHA MÝLLETVEKÝLÝ ÝDRÝS BAL, DEMOKRAT ÝNSAN TÝPÝ ETÝÞMEDEN, HÝÇBÝR SÝSTEMÝN MUCÝZEVÎ OLARAK ÇÖZÜM SAÐLAAMAACAÐINI SÖLEDÝ. os man zen ni as ya.com.tr ESAS NO: 2012/571 Aþaðýda ilçesi, köyü, ada ve parsel nosu, maliki ve kamulaþtýrma miktarý belirtilen taþýnmazýn Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu tarafýndan kamulaþtýrýlmasýna karar verilmiþ olup Mahkememize 2942 Sayýlý asanýn Kamulaþtýrma Kanununun 10. maddesine göre bedel tespit ve tescil davasý açýlmýþtýr. Teblið tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Ýdari argýda iptal ve Adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltme davasý açabileceði, açýlacak davalarda husumetin Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'na yöneltilmesi ve dava açanlarýn Mahkememize bilgi vermesi gerektiði, 30 gün içinde idari yargýda iptal davasý açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurma kararý aldýðýnýzý belgelendirmediðiniz takdirde kamulaþtýrma kesinleþecek olup Mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden davacý tarafýndan talep edilen irtifak hakký Türkiye Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi adýna tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adýnýza T.C. Ziraat Bankasý Hacýbektaþ Þube Müdürlüðüne yatýrýlacaktýr. Konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz gerekmektedir. Ýlgililere 2942 Sayýlý asanýn 10. maddesi gereðince ÝLAN olunur. Duruþma günü: 18/10/2012 Duruþma Saati: 09:30 DAVA KONUSU KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER: Bulunduðu er : Nevþehir Ýli, Hacýbektaþ Ýlçesi, Savat Mahallesi, Çayýrbaðý Mevkii. Pafta No : III Ada No : 226 Parsel No : 6 Vasfý : Bahçe üzölçümü : 4.684,00 m 2, Kamulaþtýrýlan Miktarý : 2.005,96 m 2 Ýrtifak Kamulaþtýrmasý Maliki : Bekir KARABACAK. B: T. C. HACIBEKTAÞ ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. ESAS NO: 2012/572. Aþaðýda ilçesi, köyü, ada ve parsel nosu, maliki ve kamulaþtýrma miktarý belirtilen taþýnmazýn Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu tarafýndan kamulaþtýrýlmasýna karar verilmiþ olup Mahkememize 2942 Sayýlý asanýn Kamulaþtýrma Kanununun 10. maddesine göre bedel tespit ve tescil davasý açýlmýþtýr. Teblið tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Ýdari argýda iptal ve Adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltme davasý açabileceði, açýlacak davalarda husumetin Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'na yöneltilmesi ve dava açanlarýn Mahkememize bilgi vermesi gerektiði, 30 gün içinde idari yargýda iptal davasý açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurma kararý aldýðýnýzý belgelendirmediðiniz takdirde kamulaþtýrma kesinleþecek olup Mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden davacý tarafýndan talep edilen mülkiyet ve irtifak hakký Türkiye Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi adýna tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adýnýza T.C. Ziraat Bankasý Hacýbektaþ Þube Müdürlüðüne yatýrýlacaktýr. Konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz gerekmektedir. Ýlgililere 2942 Sayýlý asanýn 10. maddesi gereðince ÝLAN olunur. Duruþma günü : 18/10/2012 Duruþma Saati : 09:35 DAVA KONUSU KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER: Bulunduðu er : Nevþehir Ýli, Hacýbektaþ Ýlçesi, Savat Mahallesi, Karapýnar Mevkii. Pafta No : IV Ada No : 96 Parsel No : 6 Vasfý : Tarla üzölçümü : ,00 m 2, Kamulaþtýrýlan Miktarý : 1.625,44 m 2 Ýrtifak Kamulaþtýrmasý, 6,18 m 2 Mülkiyet Kamulaþtýrmasý, Malikleri : Zöhra ILMAZ, Fatma APADIN (ILMAZ), Ceyhan TÜRKILMAZ, Canan KESKÝ B: T. C. HACIBEKTAÞ ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. Dosya No: 2012/150 talimat. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn günü 10:00-10:05 Saatleri arasýnda eni Sanayi Sitesi 12 Ekim Cad. No: 54/A Kardeþler Otopark Merkez Balýkesir adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde, günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin yüzde kýrkýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 VE DEÐÝÞEN ORANLARDA/Oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur Muhammen Kýymeti : Tutarý-TL Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri ,00 TL 1 43 KZ 553 plakalý 2011 Model Ford Cargo 3232S-E5 Model Damperli kamyon. 12 tekerli, aracýn ön camý çatlak, ön tampon hasarlý, araç çekici ile otoparka getirilmiþ, anahtar ve ruhsat yok, lastikler iyi durumda. Beyaz renkli, aracýn otoparka giriþi 19/06/2012'dir ,00 TL TOPLAM B: BALIKESÝR 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. TEBRÝK Önce can oðlumuz M. Zekeriya ile deðerli gelinimiz Afife'nin ve ardýndan biricik kýzýmýz Hanife Nuriye ile kýymetli damadýmýz Rasim'in Niþan, kýna ve düðün merasimlerinde bizlere eþlik ederek sevincimizi paylaþan hýsýmlarýmýz KASAR ve TÖSTEN aile bireylerine, akrabalarýna, komþu ve dostlarý ile beraber, aðabeyim Þemsettin, kardeþim Ahmet ve yengelerime, ablalarýma, kayýnlarýma, baldýzlarýma, yeðenlerime, çocuklarýma, damadým Recep ve aile büyüklerine, akrabalarým Aksöz, Iþýk, Aksoy, ýldýz, Turan ve diðer ailelere, muhterem hocalarýmýz Cüneyt Gökçe, Murat Ergin, Levent, Kemal, aþar, Hikmet ve diðerlerine, ney ustasý Mehmet Çoksevim ve ekibine, komþularým Mustafa, Hüseyin, Serdar, Münip, Bekir, Ýsmail, Hasan, Ahmet, Ramazan, Gazi, Ali, Selim, Nazým, Kenan, Mühsin, Aslan ve Celil Beylere, gelen tüm misafirlerimizi en iyi þekilde karþýlayýp, iaþe ve konaklamalarýný eksiksiz planlayarak hepimizi fazlasý ile memnun eden, fedakâr aðabeyim Faruk Ateþ ve ailesine, misafirlere mihmandarlýk yaparak onlarý yalnýz býrakmayan Bahri Göçmen ve ailesine, sevincimizi paylaþan yakýndan ve uzaktan gelen; telefon, , telgraf ve çelenk gönderen, duâ eden, gazetemize ilan veren bütün can dostlarýmýza, hürmetlerimi iletir, teþekkürlerimizi sunuyoruz... Mehmet Þerif GÜNDÜZ ve ailesi DO ÐU-BA TI Kar deþ lik Plat for mu Ýs - tan bul bu luþ ma sý 7-9 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ril di. Cu ma gü nü e ni As ya Vak fý nýn Sü ley ma ni ye mer kez bi na sýn da baþ la yan prog ra - ma, Cu mar te si ve Pa zar gün le ri ÝHH Vak fý ge nel mer kez top lan tý sa lo nun - da de vam e dil di. Tür ki ye nin bir çok i lin den ge len STK tem sil ci le ri, Kürt So ru nu nun çö zü mün de söy le ne cek sö zü müz var di ye rek çö züm ö ne ri le - ri ni i fa de et ti ler. Üç gün bo yun ca de - vam e den yo ðun mü za ke re le rin so - nuç bil dir ge si ka tý lým cý la rýn ve va tan - daþ la rýn iþ ti ra kiy le Sa raç ha ne Par - ký nda ba sýn a çýk la ma sýy la ka mu o yu - na du yu rul du. Kürt So ru nu nun çö zü mün de Ýs - lam or tak pay da sýn da bu lu þan si vil top lum ku ru luþ la rý nýn i ni si ya tif üst - len me si a ma cýy la 2010 yý lýn da Bur - sa da þe kil le nen Do ðu Ba tý Kar deþ lik Plat for mu, bu gü ne ka dar Bur sa, Di - yar ba kýr An ka ra ve son o la rak Ýs tan - bul ol mak ü ze re dört kar deþ lik bu - luþ ma sý ger çek leþ tir di. Ül ke nin dört bir ya nýn dan Ýs la mi STK tem sil ci le ri nin ka tý lým la rýy la o luþ - tu ru lan Do ðu Ba tý Kar deþ lik Plat for mu ilk a þa ma da cid dî an lam da za yýf la yan duy gu sal bað la rýn ye ni den güç len di ril - me si i çin, ön ce lik li o la rak so run la il gi li dü þün ce le ri ni öz gür ce pay laþ týk la rý or - tak bir ze min o luþ tu rul du. Da ha ön ce ki bu luþ ma lar da ol du ðu gi bi bu bu luþ ma da da Kürt so ru nu - nun a da let, öz gür lük ve kar deþ lik te - me lin de çö zü mü ne yö ne lik baþ la tý - lan ça ba lar iv me ka za na rak ye ni bir a þa ma ya gel di. Plat for mun Ýs tan bul Bu luþ ma sýn - da ko nu þu lan lar ö zet le ne rek 11 mad de ha lin de ka mu o yu na a çýk lan - dý. Ýþ te o mad de ler: 1- Cum hu ri ye te ha kim ve sa yet çi zih ni ye tin ta sal lu tun dan kur tul ma - dýk ça so ru nun çö zü mü ne i liþ kin sað - lýk lý bir sü re cin o luþ tu ru la ma ya ca ðý an la þýl mýþ týr. 2- e ni a na ya sa nýn u lus çu i de o lo - jik vur gu lar dan a rýn dý rýl mýþ, te mel hak ve öz gür lük le ri mer ke ze a lan bir an la yýþ la ha zýr lan ma sý ge rek ti ði ka - na a ti ne va rýl mýþ týr. 3- A dem-i Mer ke zi yet çi yö ne tim mo del le ri tar tý þýl ma lý, ye rin den si ya - sal yö ne tim im kân la rý art tý rýl ma lý dýr. 4- Ka lý cý ba rý þýn te si si i çin si lâh lý ça týþ ma la ra son ve ril me li dir. 5- Top lum sal ba rý þý te min mak sa - dýy la si ya sî ge nel af der hal çý ka rýl ma - lý dýr. 6- Ko nu þu lan her di lin Al lah ýn bir a ye ti ol du ðu ger çe ðin den ha re ket le, A na dil de e ði tim hak ký nýn en ký sa sü - re de a na ya sal gü ven ce ye ka vuþ tu rul - ma sý ge rek ti ði hu su sun da fi kir bir li - ði ne va rýl mýþ týr. 7- Tev hi di Ted ri sat Ka nu nun kal - dý rýl ma sý, ka pa tý lan med re se le rin ya - sal gü ven ce ye ka vuþ tu rul ma sý ve bu bað lam da yüz yýl ön ce sin den Sa id Nur sî ta ra fýn dan pro je len di ri len Med re se tüz-zeh ra nýn ça ðýn de ði þen þart la rý na gö re gün cel le ne rek ha ya ta ge çi ril me si sað lan ma lý dýr. 8- Ro bos ki Kat li â mý nýn Fa il le ri nin An ka ra nýn deh liz le ri nde kay bol - ma sý na i zin ve ril me me li dir. 9- A na do lu coð raf ya sýn da ya þa yan halk la rýn ge le ce ði kü re sel em per ya - list güç le rin men fa at le ri ne kur ban e - dil me me li dir. 10- Kürt hal ký nýn duy gu ve dü þün - ce le ri ni tem sil e den Müs lü man ka - na at ön der le ri de so ru nun çö zü - mün de mu ha tap a lýn ma lý dýr 11- Do ðu Ba tý Kar deþ lik Plat for - mu, Kürt So ru nuy la il gi li her tür lü ge liþ me nin ta kip çi si ol ma ya ve mü da hi li ol ma ya de vam e de cek - tir. Ýs tan bul / e ni As ya Sul tan ga zi de can lý bom ba nýs TAN BUL Sul tan ga zi de ki Ga zi Po lis Mer ke zi nde bir pat la ma mey da na gel di. Mey da na ge len pat la ma da, po lis me mu ru Bü lent Öz kan þe hit ol du. Pat la ma nýn can lý bom ba sal dý rý sý ü ze ri ne mey da na gel di ði bil di ril di. Canlý bomba ka ra ko lun ni za mi ye ka pý - sýýna saldýrdý. a ra lý lar, o lay ye ri ne sevk e di len am bu lans lar la çev re - de ki has ta ne le re kal dý rýl dý. Bom ba im ha e kip le ri nin ça lýþ ma yap tý ðý o lay ye ri ne ge len Ýl Em ni yet Mü - dü rü Hü se yin Çap kýn da pat la - may la il gi li bil gi al dý. Em ni yet Mü dü rü Çap kýn, Sul tan ga zi de ki Ga zi Po lis Mer ke zi nde ki pat la - may la il gi li o la rak, Ga zi Ka ra ko - lu mu za bir can lý bom ba ge lip ken di ni pat lat mýþ týr. Ken di si o lay ye rin de öl müþ. Bir po lis ar ka da þý - mýz þe hit ol muþ tur. Tek bir ki þi ön ce el bom ba sý at mýþ, son ra ken di si ni pat lat mýþ. Can lý bom ba 25 yaþ la rýn da bir er kek. Ör gü tü de þim di lik söy le me ye lim dedi. Çapkýn, "Ka ra ko lun a mi ri, 2 ko - mi ser, 1 po lis ol mak ü ze re 4 per - so ne li miz ya ra lý. Ý çe ri de bank lar - da o tu ran 3-4 va tan da þý mý zýn ol - du ðu nu bi li yo ruz. On lar la il gi li ha fif ya ra lý tes bi ti miz var diye konuþtu. Ýs tan bul / a a TSK, Ký lýç da roð lu na sa bo taj dâ vâ sý a ça cak nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er - do ðan, Türk Si lâh lý Kuv vet le - ri nin, Af yon ka ra hi sar da ki pat la - ma i çin yüz de yüz sa bo taj a çýk - la ma sý ya pan CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu na da va a ça - ca ðý ný söy le di. Er do ðan, hü kü met o la rak ken di le ri nin de yar gý yo lu - nu a çýk tut tuk la rý ný söy le di. A zer - bay can a ha re ke tin den ön ce An - ka ra E sen bo ða Ha va li ma ný nda ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Baþ - ba kan Er do ðan, Af yon da ki pat la - ma ko nu sun da ken di si ne yö nel ti - len so ru la rý ce vap la dý. Er do ðan, þe hit le rin ce na ze le rin ad lî ma - kam larýn, çalýþmalarýný tamamladýktan sonra teslim edileceðini bildirdi. Erdoðan, "O ra da ki yet ki - li ler den baþ ta al bay, yar bay, bin - ba þý, ast su bay ol mak ü ze re 4 ta - ne si gö rev le rin den a lý na rak fark lý yer le re ta yin le ri ya pýl mýþ va zi yet - te dedi. An ka ra / ci han Ký lýç da roð lu, sa bo taj da ýs rar lý nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký - lýç da roð lu, Af yon ka ra hi sar da ki pat la may la il gi li Na sýl med ya ya çý kan uz man lar Bu bir sa bo taj dýr di ye söy le di ler se ba na da bil gi ve - ren tüm uz man lar a ðýr lýk lý o la rak Bu bir sa bo taj dýr de di ler i fa de si - ni ku lan dý. Ký lýç da roð lu, par ti ge - nel mer ke zin de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Af yon ka ra hi sar da - ki pat la ma nýn ar dýn dan o la yýn ka - za ol du ðu yö nün de a çýk la ma lar ya pýl dý ðý ný söy le di. Ken di si nin a - na mu ha le fet par ti si li de ri ol du ðu - nu vur gu la yan Ký lýç da roð lu, Ba - na her yer den bil gi ge lir. Bý ra kýn bil gi gel me yi en yet ki li in san la rý a - ra rým ve ko nu þu rum ne dir bu o - lay di ye. Na sýl med ya ya çý kan uz - man lar Bu bir sa bo taj dýr di ye söy le di ler se a ðýr lýk lý o la rak, ba na da bil gi ve ren tüm uz man lar a ðýr - lýk lý o la rak Bu bir sa bo taj dýr de di - ler. El bom ba sý ye re dü þe cek miþ de pat la ya cak mýþ cep ha ne lik... As ker lik ya pan her kes bu nu bi lir, mil le ti kan dýr ma sýn lar. O a çý dan söy lü yo rum. Ba na ge len bil gi ler o la yýn sa bo taj ol du ðu yö nün de dir, a ðýr lýk lý o la rak. Hat ta bi ri si ay nen þu nu söy le di; üz de 99 bi le de mi - yo rum, yüz de 99,5. An ka ra / a a Uysal: Ko ca don, gö re vi ne i a de e dil sin nde MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal, es ki Bod rum Be le di ye Baþ ka ný Meh - met Ko ca don un en ký sa sü re de gö re vi ne i a de e dil me si ni is te di. Uy sal, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nca gö re vin den a lý nan es ki Bod rum Be le di ye Baþ ka ný Ko ca don a ve hu ku ka gü ven le ri ni çe þit li ve si le ler le i fa - de et tik le ri ni be lirt ti. Uy sal, Bü - yük bir ha ta dan dö nül dü. Baþ ka - ný mýz, kal dý ðý yer den, mil le tin ken di si ne gü ve ni ni kat mer len di - re rek hiz met le ri ne de vam e de - cek i fa de le ri ni kul lan dý. Uysal, Ko ca don un bu haf ta i çin de Ý çiþ - le ri Ba kan lý ðý na, ar dýn dan da Ý - da re Mah ke me si ne yü rüt me yi dur dur may la il gi li ta lep le ri ni i le - te ce ði ni bil dir di. An ka ra / a a Kürt sorunu, kardeþlik temeliyle çözülür AKP Kü tah ya Mil let ve ki li Ýd ris Bal

10 MEDA POLÝTÝK ELÜL 2012 ÇARÞAMBA 27 MA IS 1960 dan bu ya na dar be ci kur may la rý mýz ne ler le uð raþ tý lar?.. 1. Üç dar be, bir post mo dern dar be yap tý lar. 2. Hal kýn seç ti ði (i yi ve ya kö tü) si vil ik ti dar la rý de - vir di ler, i da re ye el koy du lar. 3. Ke ma list res mî i de o lo ji yi ve ve sa yet re ji mi ni a - yak ta tut mak i çin bü tün yol la rý de ne di ler, bü tün bas ký la rý yap tý lar, ço ðun lu ðu ez di ler. 4. Ve sa yet re ji mi sis te mi ni pe kiþ tir mek i çin el le - rin den ge le ni yap tý lar. 5. Hal kýn te mel in san hak la rý ný ve bil has sa din ve vic dan hür ri ye ti ni ký sýt la dý lar. 6. Mil yon lar ca Kürt va tan da þýn ben Kür düm de - me si ni, Kürt çe ko nuþ ma sý ný, Kürt çe ya yýn yap ma sý - ný ya sak la dý lar. 7. Müs lü man ka dýn la rýn ba þör tü le riy le uð raþ tý lar. 8. Gar ni zon lar da ki, as ke ri o kul ve te sis ler de ki ca - mi ve mes cit le ri ka pat tý lar, i ba det e den per so ne le i yi göz le bak ma dý lar.. 9. Ö dül al mýþ çok ba þa rý lý din dar su bay ve ast su - bay la rý or du dan at tý lar, pe ri þan et ti ler. 10. Or du ev le ri ne ba þör tü lü ka dýn la rý ve sa kal lý er - kek le ri al ma dý lar. 11. Al týn yü zük tak ma yan per so ne li mim le di ler. 12. Ýs mi Ab düs se lam ve ken di si din dar bir ha cý o - lan va tan da þýn ço cuk la rý as ke rî o kul la ra a lýn ma dý. 13. Di yar ba kýr ha pis ha ne sin de en gi zis yon iþ ken - ce le rin den be te ri ya pýl dý. 14. PKK te rö rü nün göl ge sin de u yuþ tu ru cu ti ca re - ti ya pýl ma sý ön len me di. Da ha bu say dýk la rým gi bi bir yý ðýn a kýl al maz iþ ler ya pýl dý. Bun lar ya pý lýr ken as ker lik hiz met le ri, sa vun - ma ya yö ne lik ça lýþ ma lar ak sa dý, ih mal e dil di. So nun da te rör yan gý ný bü yü dü, ya yýl dý. Or du muz dün ya nýn sa yý lý or du la rýn dan... Deh þet - li si lah lar, top lar, tank lar, fü ze ler, he li kop ter ler, u - çak lar... üz bin ler ce as ker... üz mil yar lar ca do lar - lýk bir bi ri kim... Ve bu or du PKK (Krip to Er me ni ve Krip to Si yo - nist) çe te ler le baþ e de mi yor, ül ke nin bir kýs mý san ki sa vaþ a la ný. E e e u zun yýl lar bo yun ca ül ke nin ço ðun lu ðu nu o - luþ tu ran Sün nî le ri dýþ lar san, mil yon lar ca Kürt va - tan daþ re a li te si ni ka bul et mez sen, per so ne lin na ma - zýy la ni ya zýy la uð ra þýr san, bü tün gay ret ve him me ti - ni res mî i de o lo ji bay ra ðý ný yü celt mek i çin sarf e der - sen o la ca ðý buy du. Meh med Þev ket Ey gi, Mil lî Ga ze te, 11 Ey lül 2012 Pe ki Tür ki ye e ði tim de ne yi ya pa mý yor? En bü yük prob lem ne? Be nim gör dü ðüm hâ lâ bir Ýn gi liz ce öð re te mi yo ruz ço cuk la - ra me se la... E ÐER ye te ri ka dar öð ret men ol maz sa Ýn gi liz ce öð re te cek, ye te ri ka dar ders mal ze me si ol maz sa, Ýn gi liz ce öð re ne mez ço cuk. e te ri ka dar ni te lik li öð ret men ol maz sa, yi ne ço cuk lar Ýn gi liz ce öð re - ne mez. Ba kýn, ü ni ver si te ler, ÖK, e ði tim fa kül te - le rin de ye tiþ tir di ði öð ret men le ri Mil li E ði tim e ye tiþ ti ri yor as lýn da de ðil mi? A ma yýl lar dýr söy - len me si ne rað men ü ni ver si te ler de ki e ði tim fa - kül te le riy le Mil li E ði tim Ba kan lý ðý i le ti þim i çi ne da hi gir me di. Mil li E ði tim yap mak is te dik le ri ko - nu sun da, ü ni ver si te ler den, a ka de mis yen ler den ne ka dar bil gi al dý, ne ka dar al ma dý, he pi miz gö - rü yo ruz iþ te. O öð ret men ler bu top lu mun ço - cuk la rý ný, to run la rý ný o kul lar da e ðit mek le yü - küm lü ha le ge le cek ler. Pe ki Tür ki ye de yak la þýk 650 bin öð ret men var. Ü ni ver si te den me zun ol - duk tan son ra e mek li o la na ka dar ge çen yýl lýk dö nem de bu öð ret men le rin yüz de ka çý mes le ki ge li þim e ði tim le ri a lý yor? Ne ka da rý se ne ön ce öð ren di ði bil gi ler le bu top lu mun ço cuk la rý na öð ret men lik ya pý yor? Bil gi nin bu ka - dar hýz la de ðiþ ti ði, ge li þi min bu ka dar hýz lý ol du - ðu bir dün ya da biz ço cuk la rý mý zý 10 yýl, 20 yýl ön - ce ki bil gi ler le, bil gi le ri ni ye ni le me yen öð ret men - ler le baþ ba þa bý ra kýr sak e ði tim de ki ge li þim na sýl o la cak? Do la yý sýy la sa de ce o kul la ra de ðil, öð ret - men e ði ti mi ne de, yö ne ti ci e ði ti mi ne de kay nak ay rýl ma sý la zým. Tür ki ye de 50 bi ne ya kýn il köð re - tim o ku lu var. Bu o kul la rýn yö ne ti ci le ri gü nün o - kul yö ne tim fel se fe siy le ya kýn dur maz sa, sa de ce dü dük ça la yým, öð ret men ler be nim ta li mat la rý - ma uy sun lar gi bi bir an la yýþ la gi der se o o ku lun bü tün sel ge li þi mi müm kün mü? Ý yi de biz e ði ti min ka li te si ni tar tý þa mý - yo ruz bi le... Hep yap-boz... Dün kü ko nuþ - ma mýz da, de bir yýl i çin de de ði þir de miþ ti niz... De ne me tah ta sý gi bi... Ön ce den tar tý þýl mý yor çün kü. Bir ke re da ha tek rar lý yor o lu yo rum a ma bu i þin te me lin de ki yan lýþ lýk; mer ke zi yet çi ta sa rým sis te mi. E sas i þin sý kýn tý sý, ta ma men her þe yin mer kez den ta sar lan - ma sý. Bu gün as ke ri mü da ha le ler le ku ru lan bir ta - kým sis tem le re tep ki o la rak þim di de fark lý o la rak, mer kez de kon trol e le ge çin ce Ma dem o öy le yap tý, ben de böy le yap tým de ni yor. A ma sis te mi de ðiþ tir mez sek, da ha ka tý lým cý, da ha ye re lin ter - cih le ri ve ka rar la rýy la o luþ tu ra bi le cek, top lu mun bü tü nü nün sa hip le ne bi le ce ði bir sis tem ha li ne ge tir mez sek bu gün bun lar ya pý lýr, ya rýn ik ti da ra bir baþ ka sý ge lir, o da ben zer ve ya çok da ha baþ ka de ði þik le ri bir dü dük ça la rak ya pa bi lir. a ni düð - me ye bas, de ðiþ sin! an lýþ o lan bu. Ben bu nu e leþ - ti ri yo rum te mel de. Bu gün kü ler bu yan lýþ ta. Bu - gün kü yö ne ti min bas tý ðý düð me yi ne yan lýþ bir düð me. Ve ne ya zýk ki bu yan lýþ düð me, mil yon - lar ca in sa ný et ki li yor. Bu nu de ðiþ tir mek la zým. Bir düð me ye bas tý ðý nýz za man bir den bi re her þe yin al tüst ol ma ya ca ðý bir an la yýþ ol ma sý la zým. ÖÐ RET MEN LE RÝ DE E ÐÝT ME LÝ ÝZ Me se la? Ba kýn bu mer ke zi an la yý þýn Tür ki ye de ki ko me - di siy le il gi li ya þa dý ðým bir þe yi an la ta yým si ze. ýl - lar ön ce Mar din de Be le di ye Baþ ka ný yla, ya ni ye - re lin seç ti ði in san la so kak la rý do la þý yo rum. Mar - din in o da ra cýk so kak la rý na a raç gi re mi yor ta bi i... Or ta lýk ta hep e þek ler var. Çöp le ri fa lan e þek ler le top lu yor lar. Be le di ye nin e þek le ri bun lar da. Soh - bet e di yo ruz Be le di ye Baþ ka ný yla. De dim ki, Bu - ra nýn in sa ný nýn oy la rýy la se çil miþ bi ri o la rak si zin yet ki le ri niz ne dir Mar din in sa ný na kar þý? De di ki, Bak, gör dü ðün gi bi bu ra da so kak lar da ki çöp le ri biz a raç lar la top la ya mý yo ruz. An cak e þek ler le top la ya bi li yo ruz. Bi zim be le di ye miz de 160 ta ne kad ro lu e þek var. Ve ay rý ca 180 ta ne de kad ro lu ça lý þa ný mýz var. Bun la rýn kad ro o na yý An ka ra dan a lýn mýþ týr. Al lah ge cin den ver sin, kad ro lu 180 me mur dan bi ri ve fat e der se, ye ri ne bi ri ni al mak i - çin An ka ra dan Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ndan i zin al ma - mýz ge re kir. E e de dim, Bir yet ki yok ki bu ra - da! ok de di; Ý zin ol ma dan, ve fat e den me mu - run ye ri ne me mur a la mam. A ma þöy le bir yet - kim var. Kad ro lu e þek ten bi ri ö lür se ye ri ne sor - ma dan ye ni bir e þek ko ya bi li yo rum. Ka ra mi zah gi bi... Ýþ te þim di biz bu top lu mun mer ke zi an la yý þý ný sa de ce e ði tim de de ðil, her a lan da bu þe kil de uy - gu la dý ðý mýz za man bu top lum sos yal ge li þim o la - rak hiç bir ye re gi de mez. Ko nu þan: Mi ne Þe no cak lý, Va tan, 11 Ey lül 2012 TÜR KÝ E DEN Pa kis tan a, Su ri ye den Af ga nis tan a Ýs lam dün ya sý, yüz yýl la rýn i çin de o lu þan, kül tü rel zen gin li ði ni bü yük öl çü de yi tir di. Ýs lam dün ya sý - nýn kül tü rel yok sul lu ðu, e ko no mik ve si ya sal a lan - lar da da et ki le ri ni gös ter di. Müs lü man ül ke ler, dün ya nýn en yok sul la rý ol ma ya nýn da, en da yat - ma cý yö ne tim le ri ne sa hip ler. Ýs lam dün ya sýn da, sa vaþ i çin de sa vaþ ya þa ný yor. Müs lü man ül ke ler de ki ik ti dar ça týþ ma la rý, se çim a lan la rýn dan, sa vaþ a lan la rý na ta þýn dý. I rak baþ ta ol - mak ü ze re, bü tün ik ti dar sa vaþ la rý, mez hep sa vaþ la - rý na dö nüþ tü. Mez hep ler a ra sýn da ki nef re tin do ður - du ðu nef ret, bü tün Müs lü man ül ke le re ya yýl dý. Do - ðal kay nak zen gi ni ül ke ler, tü ke tim ü rün le rin den ya tý rým ü rün le ri ne ka dar, bü tün ih ti yaç la rý ný it hal e - den, yok sul ül ke le re dö nüþ tü ler. Ýs lam dün ya sý nýn kül tü rel de rin li ðiy le bir lik te ü re - tim gü cü nü yi tir me si nin pe þin den, de mok ra si yok sul - lu ðu gel di. Ül ke le rin kül tü rel, e ko no mik ve de mok ra - tik zen gin lik le ri, bir le þik kap la ra ben zer, kül tü rel dü - zey le ri, ö te ki i ki a lan da ki dü zey le ri ni be lir ler. Kül tür yok su lu ül ke le rin de mok ra si ve e ko no mi zen gi ni ol - ma la rý müm kün de ðil dir. Þid de tin do ður du ðu þid de - tin, ö nü ne geç mek i çin, kül tü re ön ce lik ve ril me li dir. Kül tür de zen gin leþ me ol ma dan, e ko no mi de zen - gin leþ me, e ko no mi de zen gin leþ me ol ma dan de - mok ra si de zen gin leþ me ol maz. Ýs lam dün ya sý nýn de mok ra tik a çý lý mýn da, e ko no mik ge liþ me, kül tü rel ge liþ me yi iz ler. Kül tür e ko no mi ye, e ko no mi de - mok ra si ye ye ni a çý lým lar za na dý rýr. Kül tür e ko no - mi nin, e ko no mi de mok ra si nin te mel le ri ni o luþ tu - rur. Kül tür le ri ni ge liþ ti re me yen ül ke ler, e ko no mi le - riy le bir lik te de mok ra si le ri ni ge liþ ti re mez ler. E de bi yat, mi ma ri, si ne ma ve ti yat ro kül tü rel a la - nýn a na sü tun la rý dýr. Kül tü rel ha yat ta e ni ne bo yu na tar tý þý lan ko nu lar, er ken ya da geç e ko no mik ve si - ya sal a lan da, ken di le ri ne ge niþ uy gu la ma a la ný bu - lur lar. Kül tü rün ön cü le ri, yýl lar son ra sý ný gö rür ler, ge le ce ðin dün ya sý ný bu gü nün dün ya sý na ta þýr lar. Se - zai Ka ra koç un Tür ki ye nin dö nü þüm stra te ji si o lan, Ýs la mýn Di ri li þi ki ta býn da vur gu la dý ðý gi bi: Bu gün e de bi ya ta gi ren ya rýn ha ya ta gi rer. Kül tü re o dak la nan ül ke ler de, da yat ma cý yö ne tim - ler den de mok ra tik yö ne tim le re, dev let o dak lý e ko - no mi den, pa zar o dak lý e ko no mi le re ge çiþ sü re ci, bü yük bir hýz ve yo ðun luk ka za nýr. E ko no mik bü yü - me de, do ðal kay nak lar dan ön ce kül tü rel kay nak lar ge lir. De ðer li kül tür ü re te me yen ül ke ler, de ðer li ü - rün ü re te mez ler. Kül tür le rin gö rev le ri, zor laþ týr mak de ðil ko lay laþ - týr mak, nef ret et tir mek de ðil sev dir mek, tü ket tir - mek de ðil ü ret tir mek tir. Nef ret bah çe le rin den, sev gi çi çek le ri de ril mez. Sa vaþ o lan ül ke ye ba rýþ, kül tür le gö tü rü lür. E ko no mi a ða cý, kül tü rün bah çe sin de bü yür. Kül tür ba rý þýn e vi dir. Na zif Gür do ðan, e ni Þa fak, 11 Ey lül 2012 Kü çük bir ri ca GA ZE TE CÝ o la rak de ðil, va ta ný ný çok se ven mü zi - ðe me rak lý bir va tan daþ o la rak ör ne ðin Ýs tan bul Def ter dar lý ðý hal ký ay dýn lat sa ne i yi o lur. Ýs tan bul da bu yaz ay la rýn da ki kon ser ler de han gi þar ký cý yý kaç ki þi iz le di, kaç li ra hâ sý lat el de e dil di, þar ký cý lar ne ka dar pa ra al dý, dev - le te ne ka dar ver gi kal dý? Ma dem bu iþ gi de - rek bü yü yen ba ca sýz fab ri ka gi bi. On bir ler ce li ra nýn el de ðiþ tir di ði bir en düs tri... Ra kam la rý bil mek hak ký mýz de ðil mi? Di ðer ko nu lar da iþ ya pan i þa dam la rý nýn gü na hý ne? Her þe yi ku - ru þu ku ru þu na bil di ri yor lar. Þu ka dar sat tý, þu ka dar ih raç et ti, kâ rý þu, za ra rý bu di ye e ko no - mi say fa la rýn da o ku yo ruz. Þar ký cý lýk ya pan lar ve ya kon ser dü zen le yen ler ö zel in san lar mý? Ço ðu nun ser ve ti, be nim di yen i þa da mýn dan çok da ha faz la. Ý þa da mý ya nýn da yüz ler ce ki þi ça lýþ tý rý yor, on la rýn si gor ta prim le ri ni dü þü - nür ken uy ku la rý ka çý yor. Oy sa çok zen gin sa - nat çý la rýn ya nýn da sa de ce i ki gü ven lik ça lý þý - yor. On lar da ta þe ron... Ýs ter se niz o la ya da ha ge niþ a çý dan ba ka lým. Ýs tan bul da Ku ru çeþ me A re na, Har bi ye A çýk - ha va, Dol ma bah çe Kü çük Çift lik gi bi pek çok a çýk ha va kon ser a la ný var. Ö zel ü ni ver si te le - rin he men he men hep si kam püs le rin de böy le bir i þe or tam ha zýr lý yor. ak la þýk 15 Ma yýs tan be ri de Ýs tan bul ge ce le rin de pek çok kon ser ol du. Ra ma zan a yýn da bi le pop kon se ri var dý. Ay ný ge ce bir bi ri ne çok ya kýn, üç sa lon da on bin ler ce gen cin ka týl dý ðý kon ser ler gör dük. Hâ lâ da de vam e di yor kon ser ler. Ki mi bi let sa tý þý ol ma dý ðý i çin ses siz ce ip tal e dil se de... a ban cý grup la rýn kon ser le ri ni ko nu dý þý tu - tu yo rum. Çün kü on lar tam an la mýy la ka pa lý ku tu. e ni al bü mü nü ta nýt mak i çin dü zen le - nen dün ya tu ru di ye bir ge rek çe le ri var. Ta bii ki bu i þi sak la mak. Ýs tan bul da ki kon ser le rin ço ðu na bü yük fir ma lar spon sor ol du. Rek lam - la rý ný yap týr mak i çin on bin ler ce li ra yý hiç dü - þün me den ver di ler. Te le fon cu lar, meþ ru bat çý - lar na sýl ol sa ver dik le ri pa ra yý yol-su-e lek trik o la rak ge ri a lý yor lar. Kon ser ler i çin sa na tý ný ve is mi ni or ta ya ko yan þar ký cý lar i se ta bii ki pa ra a lý yor lar. A ma ne ka dar? Ör ne ðin Tar kan... Beþ kon se rin de beþ bin ki þi lik ye ri mer di ven - le re dek dol dur du. Pe ki bu kon ser le ri kaç ki þi iz le di? Tar kan kaç li ra al dý ve dev le te ö de nen ver gi ne ka dar? Bi len var mý? Ýþ te be nim gi bi me rak lý va tan daþ lar bun la rý öð ren mek is ti yor. Cem ýl maz, Aj da Pek kan, Se zen Ak su, Ke - nan Do ðu lu, Fun da A rar, Gül ben Er gen, Hül - ya Av þar gi bi Al lah ýn her gü nü med ya da kar - þý mý za çý kan sü pers tar la rýn du ru mu a çýk lan - sýn is ti yo rum. Ay kut I þýk lar, Bu gün, 11 Ey lül 2012 Ne gün ler ya þa dýk za man i çin de, Dar be ler, dik ta lar, zu lüm ler gör dük Tank lar ge çit yap tý gül bah çe sin de, Zin ci re vu ru lan bül bül ler gör dük. a þý mý zýn el li yi e pey ce aþ ma sý ha - se biy le, ya kýn ta ri hin dar be le ri ne ya kýn dan þa hit ol duk yý lýn - da he nüz beþ ya þýn da ol du ðu muz i çin o gün kü o lay la rý net o la rak ha týr la ma sak da, dar be nin o lu þu nu bi rin ci a ðýz lar dan din le dik, so nuç la rý ný da za man i çin de biz zat ya þa mak su re tiy le gör müþ ol duk. i ne de 1960 dar be si ni il mel ya kîn o la - rak gör dü ðü mü zü i fa de et mek is ti yo - rum. A ma on dan son ra ki le ri i se ba zý la rý - ný ay nel ya kin, ba zý la rý ný da hak kal ya kin o la rak gör müþ ve ya þa mýþ ol duk. 12 Mart Muh tý ra sý ný da bir dar be sa yar - sak, dar be i le ilk ta nýþ ma mýz 12 Mart ta ol du di ye bi li riz. O ta rih te li se yýl la rý nýn ver di ði me rak ve he ye can la gün cel o lay la rý ta kip e di yor duk. Ý yi bir e ni As ya o ku yu - cu su ol du ðu muz i çin ya þa nan la rý e ni As - ya nýn ba kýþ a çý sý i le de ðer len di ri yor, o na gö re po zis yon a lý yor duk. Ba zý ar ka daþ la rýn si ya sî le re duy duk la rý gü ven siz li ðin yan lýþ ol du ðu nu, bu na lým lar dan çýk mak i çin baþ ka güç ler den me det um ma ya ge rek ol - ma dý ðý ný sa vu nu yor duk. Ay ný za man da ko mü nizm ve a nar þiz me kar þý i man e sas - la rý i le kar þý koy mak tan baþ ka ça re ol ma - dý ðý ný, e ni As ya nýn ta viz siz is tik rar çiz gi - si ve o ku du ðu muz Ri sa le-i Nur ders le rin - de öð ren miþ o lu yor duk. Da ha son ra, 12 Ey lül dar be-i mü na fý - kâ ne si ne gi den yo lun da her a dý mý na biz zat þa hit ol duk. A nar þi nin en az gýn yýl la rý ný An ka ra da ü ni ver si te öð ren ci si o la rak ya þa dýk. Öð ren ci yurt la rý nýn, o kul kam püs le ri nin, ma hal le ve so kak la rýn na sýl par sel len di ði ni gör dük. Bir sem te Mos ko va Ma hal le si, baþ ka bir sem te Er ge ne kon Ma hal le si a dý nýn ve ril di ði - ni, bi ri sin de ye þil par ka lý la rýn, di ðe rin de çen gel bý yýk lý la rýn hâ ki mi yet kur du ðu nu, ders ha ne ve am fi ler de bi le sað cý la rýn sað ta raf ta ki sý ra la ra, sol cu la rýn da sol ta raf - ta ki sý ra la ra o tur du ðu nu, din dar lar de - dik le ri biz le rin de or ta sý ra lar da yer al dý - ðý mý zý ha týr lý yo rum. Bu deh þet den ge si a ra sýn da na sýl bir te dir gin lik ya þa dý ðý mý zý tak dir e der si niz sa ný rým. Genç li ðin ka ný ü ze rin de ik bal he sap la rý ya pan lar, ni ha yet or ta mýn ol gun laþ tý ðý na ka rar ver di ler ve 12 Ey lül 1980 gü nü, ha re - ke te geç ti ler. Ýþ te be nim de ken di mi sý cak bir dar be nin i çin de bul du ðum gün, 12 Ey - lül 1980 gü nü dür. Bo lu Ýl Jan dar ma A lay Ko mu tan lý ðýn da as ker lik gö re vi mi i fa e - der ken ger çek le þen bu dar be de, biz de fi - gü ran o la rak rol al mýþ ol duk. 27 Ma yýs dar be si ni il mel ya kin, 12 Mart Muh tý ra sý ný ay nel ya kin bi lir ken, 12 Ey lül dar be si ni hak kal ya kin o la rak ya þý yor duk. O gün ha - ya tý mýn en a ðýr gö re vi ni yap mak zo run da kal mýþ tým. Meh med  kif in Al lah bir da - ha bu mil le te Ýs tik lâl Mar þý yaz dýr ma sýn de di ði gi bi, ben de Al lah bir da ha be ni böy le bir va zi fe i fa et mek zo run da bý rak - ma sýn di ye du â e di yo rum. 12 Ey lül ün ge le ce ði, 11 Ey lül den bel li ol muþ tu. Biz a lay ya zý cý sý ol du ðu muz - dan, 11 Ey lül ak þa mý san tra la þif re li me - saj la rýn gel di ði ni bi li yor duk. Za ten ka - mu o yun da da bir dar be bek len ti si ol du - ðun dan, bu me saj la rýn hay ra â la met ol - ma dý ðý ný tah min et miþ tik. O ak þam ko - mu tan la rýn da he ye can lý ve ger gin ol - duk la rý ný fark e di yor duk. Dar be nin ne ka dar kö tü bir þey ol du ðu nu, si vil ha ya tý - mýz da bi ze ne ka dar zor luk lar çý ka ra ca - ðý ný bil di ði miz i çin, en di þe li bir bek le yiþ i çin dey dik. Ba zý saf dil ar ka daþ lar i se, dar - be o lur sa as ker le rin si vil le r ü ze rin de da - ha et ki li o la ca ðý ný ve bun da ken di le ri nin de nü fuz ve i ti bar sa hi bi o la cak la rý ný dü - þü ne rek se vinç du yu yor lar dý. 12 Ey lül sa ba hý sa at da a larm ve - ril di ði za man, düð me ye ba sýl dý ðý ný an la - mýþ týk. He men si lâh ku þa nýp iç ti ma ye rin - de top lan dýk. A lay ko mu ta ný duy gu sal bir ko nuþ ma ya pa rak, or du nun i da re ye el koy du ðu nu, bun dan son ra bi zi da ha ö - nem li ve zor bir va zi fe nin bek le di ði ni, mem le ket le ri miz de bu lu nan a i le le ri mi zin da ha hu zur lu ve gü ven li bir þe kil de ya þa - ma la rý i çin biz le re böy le va zi fe düþ tü ðü nü an lat tý, son ra da Bu ha re kât, va ta na ve mil le te ha yýr lý ol sun di ye rek söz le ri ni ta - mam la dý. Bu a ra da, he men kar þý mýz da bu lu nan ga zi no da ki te le viz yon da Ha san Mut lu can ýn da vu dî se sin den kah ra man lýk tür kü le ri du yu lu yor du. Ko nuþ ma lar dan son ra dar be nin ilk ic - ra a tý na baþ la mak ü ze re va zi fe tak si mi ya - pýl dý. Bö lük ler man ga la ra ay rý la rak, her man ga bir so kak ba þý ný tu ta cak, va tan daþ - la rýn so ka ða çýk ma sý na en gel o lu na cak tý. Biz de man ga mý zý a la rak bir so ka ðýn ba þý - ný tut tuk. Tam bu sý ra da sa bah e za ný o - kun ma ya baþ la mýþ tý. Ý çi me de rin bir hü - zün çök tü. Þim di sa bah na ma zý i çin e vin - den çý kan mü min le ri u ya ra cak, so ka ða çýk ma nýn ya sak ol du ðu nu söy le ye cek tik. a ni o in san la rý ca mi yo lun dan ge ri çe vi - re cek tik. Böy le ce ha ya tý mýn en zor va zi fe - si ni yap mak zo run da ka la cak tým. Ne te - kim az son ra ba þýn da be re si, e lin de a sa sý o lan bir am ca e vin den çýk tý, ca mi ye doð ru yö nel di. Þim di ben bu am ca ya ne di ye cek - tim? Bu ya sa ðý ken di si ne na sýl an la ta cak - tým? A ma e mir de mi ri ke si yor du. Mah - cup bir þe kil de, as ke re ya kýþ ma yan bir ses to nu i le Am ca bu sa bah na ma zý ný zý e vi - niz de ký lýn, so ka ða çýk mak ya sak di ye bil - dim. A dam ca ðýz za ten kar þý sýn da tam teç - hi zat lý bir man ga as ke ri gö rün ce ir kil miþ, yü zü ne bir kor ku ve en di þe düþ müþ tü. A - ma ev lâ dým ben so ka ða çýk mý yo rum, ca - mi ye gi di yo rum de di. Biz de ken di si ne du ru mu i zah et me ye ça lýþ týk. Ýh ti lâl ol du - ðu nu, i kin ci bir em re ka dar so ka ða çýk ma ya sa ðý i lân e dil di ði ni an lat ma ya ça lýþ týk. Da ha son ra bir kaç yaþ lý am ca ya da ha ay ný i ka zý yap mak zo run da kal dýk. Böy le ce 12 Ey lül dar be si ilk dar be yi ca mi ce ma a ti ne vu ru yor, bu nu da bi zim gi bi din dar A na - do lu ço cuk la rý nýn e liy le ya pý yor du. Bir gün ön ce dar be o la cak di ye se vi nen ar ka - daþ la ra, Ýþ te dar be ol du ve ba ba la rý mýz, de de le ri miz ca mi yo lun dan ge ri çev ril di, þim di mem nun mu su nuz? di ye sor dum. Kim se að zý ný aç mý yor, her kes ü ze rin de ki va zi fe nin mah cu bi ye ti al týn da e zi li yor du. Da ha son ra ki gün ler de dar be nin ge - tir di ði pek çok mað du ri yet le re þa hit ol - duk. Ne za re te at tý ðý mýz in san la rýn sa - bah la ra ka dar iþ ken ce le re ma ruz kal dý - ðý ný gör dük. Sa nýk la rý ko nuþ tur mak i çin be den le ri ne e lek trik ve ri lir ken, ba zen man ye to ko lu nu çe vir mek zo run da kal - dýk. Bir ta raf tan da mem le ket te bu lu - nan ya kýn la rý mý zý me rak e di yor duk. A - ca ba on lar da ev le rin den a lý nýp ne za ret - ler de bu þe kil de sor gu la ný yor lar mýy dý? Si vil ha yat ta ta ný dý ðý mýz ar ka daþ la rý mýz, ge ri ci fa a li yet ler de bu lun mak suç la ma - sýy la ay ný mu a me le le re ma ruz ka lý yor lar mýy dý? Ga ze te miz ka pa týl mýþ mýy dý? Ri - sa le-i Nur lar yi ne top la tý lý yor muy du? Biz böy le en di þe ler le gün le ri mi zi ge çi - rir ken, mem le ket ten ge len mek tup la rýn sa yý sý da a zal mýþ tý. Za ten mek tup lar a çýk o la rak ge li yor, gön de rir ken de Er mek - tu bu gö rül müþ tür dam ga sý i le gi di yor - du. Be nim de ev de bu lu nan ki tap la rým a ra sýn da di nî ya yýn lar ve Ri sa le-i Nur lar bu lu nu yor du. Köy le re sýk sýk bas kýn lar ya pý lýp, si lâh ve ya sak ya yýn a ra ma sý ya - pýl dý ðý ný bil di ðim i çin, ki tap la rý mý me rak e di yor dum. E þi me yaz dý ðým mek tup lar - da da o ki tap la rý sak la di ye mi yor dum. Çün kü mek tup lar o ku nu yor du. Ni te kim kö yü müz de ki ge nel a ra ma sý ra sýn da bi - zim ev de a ran mýþ ve ki tap la rým di dik di dik e dil miþ. A ma e þim, fe ra se ti sa ye - sin de böy le bir a ra ma nýn o la ca ðý ný dü - þün müþ ve as ker ler kö ye gel me den Ri sa - le-i Nur la rý ve di nî ki tap la rý sak la mýþ. A - ra ma sý ra sýn da ev de bol mik tar da ki tap bu lun du ðu nu gö ren as ker ler Bu ki tap - lar ki min? di ye sor muþ lar, ha ným da E - þi min ki tap la rý, o da þim di si zin gi bi as - ker de miþ. Ne ti ce de Her han gi bir suç un su ru bu lu na ma dý di ye tu ta nak tu ta - rak ev den ay rýl mýþ lar. Dar be le re da ir söy le ne cek çok söz, an - la tý la cak çok ha tý ra var. Zi ra dar be ler dö - ne mi 12 Ey lül den son ra da de vam et ti. 28 Þu bat gi bi Post mo dern de ni len bir dar - be yi da ha hem ay nel ya kin, hem de hak - kal ya kin o la rak ya þa dýk. 28 Þu bat ta e ni As ya ya yö ne lik bas ký lar da biz de na si bi - mi zi al dýk. Ý lâ hî Ý kaz muhtevalý bir ya zý - mýz dan do la yý DGM de yar gý la nýp 18 ay ha pis ce za sý na çarp tý rýl dýk. Ce nâb-ý Hakk ýn hýf zýy la ve Üs ta dý mý zýn ta sar ru - fuy la ce za mýz in faz e dil me den bu ba di re yi de at lat týk. A ma üç yýl sü ren yar gý la ma sü - re cin de a i le ce zor gün ler ya þa dý ðý mý zý da be lirt mek du ru mun da yým. Her za man dar be le rin en a ðýr be de li ni din dar ke sim ö de miþ tir. Ö zel lik le ta viz siz is tik rar çiz gi sin den ay rýl ma yan lar, dar be - le rin en bü yük mað dur la rý ol muþ lar dýr. On lar mað dur ol muþ, mah kûm ol muþ, a - ma hiç bir za man mað lûp ol ma mýþ lar dýr. Hakk ýn ha tý rý ný baþ ka la rý nýn ha tý rý na fe da et me yen ve hiç bir bas ký ya baþ eð me yen mu hab bet fe da i le ri, her de vir de her tür lü dar be ye kar þý dâ vâ sý ný mü da fa a et miþ ve her za man da mu zaf fer ol muþ lar dýr. Dar be ler dö ne mi nin so na er miþ ol ma - sý ný di li yor, bir da ha dar be le re da ir ha tý ra - lar ya þan ma ma sý ný te men ni e di yo rum. Dar be le re da ir Ýs lâm dün ya sýn da nef re tin do ður du ðu nef ret Dar be ci pa þa lar ne ler yap tý? E sas sý kýn tý, her þe yin mer kez den ta sar lan ma sý ÝB RA HÝM BE TÝL:

11 EKONOMÝ 12 ELÜL 2012 ÇARÞAMBA 11 HABERLER E ko no mi de ki ya vaþ la ma o lum lu de ðil E lek trik sa yaç be de li kal ka cak ne LEK TRÝK da ðý tým sis te mi ne ye ni bað la na cak o lan müþ te ri nin sa ya cý nýn te mi ni ve mon ta jý 31 A ra lýk 2013 ten son ra da ðý tým þir ke ti ta ra fýn dan ya pý la cak. e ni sa yaç la rýn te mi ni ve mon ta jý sý ra sýn da da ðý tým þir ke ti a bo ne den her han gi bir be del is te me ye cek, sa ya - cýn mül ki ye ti de da ðý tým þir ke ti ne a it o la cak. Sa ya cýn ye rin den sö kül me si du ru mun da; sö kü len sa ya cýn ye ri - ne da ðý tým li san sý sa hi bi tü zel ki þi ta ra fýn dan ge çi ci o - la rak, as ga rî sö kü len sa ya cýn fonk si yon la rý ný ye ri ne ge - ti re cek ni te lik te bir sa yaç ta ký la cak. An cak, ge çi ci o lan bu uy gu la ma bir ay dan faz la o la ma ya cak. An ka ra / a a Ü çün cü ha va li ma ný pro je si ne Da nýþ tay u ya rý sý n TAV ve A lar ko gi bi bü yük þir ket le rin ya kýn ta ki be al - dý ðý Ýs tan bul a ü çün cü ha va li ma ný pro je si ni de ðer len di - ren uz man lar, ö zel leþ tir me de Re ka bet Hu ku ku nun þart koþ tu ðu pro se dür ler ye ri ne ge ti ril mez se i ha le nin Da - nýþ tay a gö tü rü le bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu nu yor. Re ka bet Ka nu nu nun bir leþ me ve dev ral ma la ra da ir mad de le ri u ya rýn ca þe hir de bir den faz la ha va li ma ný nýn tek bir iþ - let me ta ra fýn dan iþ le til me si nin ya sak la na bi le ce ði ni ak - ta ran AC TE CON Re ka bet ve Re gü lâs yon Da nýþ man - lýk ýn or ta ðý A li I lý cak, Ü çün cü ha va li ma ný nýn iþ le til - me si nin ki me ve ri le ce ði ne bað lý o la rak çok bü yük bir hu ku ki aç ma zýn i çi ne gi ril me si ris ki bu lu nu yor. Re ka - bet Ku ru lu bu tip ö zel leþ tir me ler de pi ya sa nýn re ka bet çi bir þe kil de ya pý lan dý rýl ma sý na yö ne lik ön gö rüþ bil di rir. Her ne ka dar bu gö rü þün bað la þý cý ol ma dý ðý be lir til se de ö zel leþ tir me sü re ci ku ru mun çý kar dý ðý teb lið le re gö - re yü rü tül mez se Da nýþ tay ta ra fýn dan ip tal e dil me teh li - ke si bu lu nu yor. Bu ne den le sü re cin re ka bet hu ku ku na uy gun yö ne til me si çok ö nem li de di. Ýstanbul / ci han Ý TO, Hol lan da i le kolay vi ze an laþ ma sý ya pa cak n ÝS TAN BUL Ti ca ret O da sý nýn (Ý TO), Av ru pa ül ke - le ri i le iþ ya pan iþ a dam la rý nýn ö nün de ki en bü yük en - gel ler den bi ri ol ma ya de vam e den Schen gen Vi ze si a - lý mýn da kar þý la þý lan so run la rý a zalt mak i çin 2008 yý - lýn dan i ti ba ren yü rüt tü ðü ça lýþ ma lar çer çe ve sin de, bu kez Hol lan da i le vi ze ko lay laþ týr ma an laþ ma sý ya pý lý - yor. Ý TO dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ý TO ve Hol - lan da Ýs tan bul Baþ kon so los lu ðu a ra sýn da im za la na cak an laþ ma i le iþ a dam la rý ar týk gün ler ce vi ze sý ra sý bek - le me ye cek. Ýþ Vi ze si Baþ vu ru la rý na Ý liþ kin An laþ ma i le vi ze iþ lem le ri ko lay la þa cak. Ým za la na cak an laþ ma i le, be lir li kri ter le re sa hip o lan ve Hol lan da i le mev cut ya da po tan si yel iþ i liþ ki le ri bu lu nan Ý TO ü ye si iþ a - dam la rý na O da nýn ve re ce ði ta ný ma mek tu bu sa ye - sin de, bu ki þi le rin do la þým vi ze si o la rak ad lan dý rý lan 1 i le 5 yýl a ra sýn da ki u zun sü re li vi ze ye sa hip ol ma sý sað la na cak. An laþ ma Ýs tan bul Ti ca ret O da sý ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu rat al çýn taþ ve Hol lan da nýn Ýs - tan bul Baþ kon so lo su On no Ker vers ta ra fýn dan 13 Ey - lül Per þem be gü nü im za la na cak. Ýstanbul / aa ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝKTÝSAT TEORÝSÝ ANABÝLÝM DALI BAÞKANI ARDIÇ: ''(CARÎ AÇIKTAKÝ DÜÞÜÞ) OLUMLU BÝR GELÝÞME, AMA MAALESEF BU OLUMLU GELÝÞME, EKONOMÝDEKÝ AVAÞLA- MADAN KANAKLANIOR. EKONOMÝDEKÝ AVAÞLAMA ÝSE OLUMLU BÝR ÞE DEÐÝL.'' E ko no mi de ki so ðut ma tedbir le ri göz den ge çi ril sin BUR SA Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (BTSO) Baþ - ka ný Ce lal Sön mez, TÜ ÝK in a çýk la dý ðý 2012 yý lý i kin ci çey rek bü yü me ra kam la rýy la il gi li, O la - ða nüs tü bir ge liþ me ya þan maz sa yüz de 4 lük bü yü me he de fi nin al týn da ka lý na cak gi bi gö rü - nü yor. E ko no mi de ki so ðut ma ön lem le ri nin da - ha hýz lý göz den ge çi ril me sin de fay da var de di. Sön mez, 2012 yý lý i kin ci çey rek bü yü me ra kam - la rý ný de ðer len dir di ði ya zý lý a çýk - la ma sýn da, i kin ci çey rek te iç ta - lep te ki ya vaþ la ma nýn i yi ce be lir - gin leþ ti ði ni i fa de et ti. Bü yü me - nin bi le þen le ri ne bak týk la rýn da i - kin ci çey rek te dýþ ta le bin bü yü - me ye kat ký sý nýn 5,7 pu an i le zir - ve yap tý ðý ný, bu na kar þý lýk stok lar da hil iç ta le bin bü yü me ye -2,8 pu an dü þü rü cü et ki yap tý ðý ný gör dük le ri ni bil - di ren Sön mez, Stok lar ha riç iç ta lep 2009 yý lý ü çün cü çey re ðin den bu ya na ilk kez bü yü me ye ne ga tif kat ký yap tý i fa de le ri ni kul lan dý. Sön - mez, yý lýn i kin ci çey re ðin de ka mu har ca ma la rý bir ön ce ki yý la gö re yüz de 2,1 ar tar ken ö zel BTSO Baþ ka ný Ce lal Sön mez sek tör har ca ma la rý nýn yüz de 2,4 da ral dý ðý ný be lir te rek, Ö zel tü ke tim har ca ma la rý bir ön ce - ki yý la gö re yüz de 0,5 ö zel sek tör ya tý rým la rý i se yüz de 7,9 da ral dý. Ö zel tü ke tim har ca ma la rý en son 2009 yý lý ü çün cü çey re ðin de, ö zel sek tör ya tý rým har ca ma la rý i se en son 2009 yý lý dör - dün cü çey re ðin de a zal mýþ tý de ðer len dir me sin de bu lun du. Ý kin ci çey rek te sa na yi ve ta rým sek tö rün de bü yü me nin hýz lan - dý ðý ný, in þa at sek tö rü nün i se ya vaþ la dý ðý ný vur gu la yan Sön - mez, þun la rý kay det ti: Ön cü gös ter ge ler yý lýn i kin ci çey re - ðin de ih ra cat ar tý þý nýn hýz kes - ti ði ni, iç ta lep te ki za yýf sey rin i - se mev cu di ye ti ni ko ru du ðu nu gös te ri yor. Do la yý sýy la e ko no - mi de den ge le me den zi ya de cid di bir hýz kay bý - nýn ya þan dý ðý ný söy le mek müm kün. O la ða nüs - tü bir ge liþ me ya þan maz sa yüz de 4 lük bü yü me he de fi nin al týn da ka lý na cak gi bi gö rü nü yor. E - ko no mi de ki so ðut ma ön lem le ri nin da ha hýz lý göz den ge çi ril me sin de fay da var. Bursa / aa ÝS TAN BUL Ü ni ver si te si Ýk ti sat Te o ri si A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Ka ya Ar dýç, ca rî a çýk ta ki dü þü þün o lum lu bir ge liþ me ol du ðu nu an cak bu o lum lu ge - liþ me nin, e ko no mi de ki ya vaþ la ma dan kay nak lan dý ðý ný be lir te rek, E ko no mi - de ki ya vaþ la ma i se o lum lu bir þey de ðil de di. Mer kez Ban ka sý ta ra fýn dan bu gün a çýk la nan, 2012 yý lý O cak-tem muz dö - ne mi ne i liþ kin ö de me ler den ge si ve ri le - ri ni, de ðer len di ren Ar dýç, ca rî a çýk ta ki ge ri le me nin se vin di ri ci ol du ðu nu söy le - di. Tem muz a yýn da ki ca rî a çý ðýn, bek - len ti le rin de bir mik tar al týn da ger çek - leþ ti ði ni be lir ten Ar dýç, þun la rý kay det ti: ý lýn 7 a yýn da 15,7 mil yar do lar bir a - zal ma var ca rî iþ lem ler a çý ðýn da. Bu, o - lum lu bir ge liþ me a ma ma a le sef bu o - lum lu ge liþ me, e ko no mi de ki ya vaþ la ma - dan kay nak la ný yor. E ko no mi de ki ya vaþ - la ma i se o lum lu bir þey de ðil. Gö nül di - ler di ki bu dü þüþ; e ko no mi nin bü yü me hý zý ya vaþ la ma dan ol sun a ma Tür ki - ye de ki ü re tim ya pý sý nýn dý þa ba ðým lý lý ðý, baþ ta e ner ji ol mak ü ze re... Ü re tim ya pa - bil mek i çin it ha lat yap mak zo run da yýz. Ýt ha lat yap týk ça da ca ri a çýk ar tý yor. An - cak þim di e ko no mi ya vaþ la yýn ca ü re tim de it ha lat da düþ tü ve bu da ca rî a çýk ra - kam la rý na yan sý dý. a ni bu o lum lu bir ge liþ me a ma ken di i çin de de bir o lum - suz luk i çe ri yor. An ka ra / a a ÜZDE 4'LÜK BÜÜME HEDEFÝ AKALANMAZ TÜ ÝK in a çýk la dý ðý 2. çey rek bü yü me ra kam la rý ný da de ðer len di ren Ar dýç, yý lýn i kin ci çey re - ðin de ger çek le þen yüz de 2,9 luk bü yü me nin, bek len ti le rin al týn da ol du ðu na dik ka ti çek ti. Ön cü gös ter ge le re ba kýl dý ðýn da, yýl so nu i çin Or ta Va de li Prog ram da (OVP) ön gö rü len yüz - de 4 lük bü yü me he de fi nin ya ka la na ma ya ca ðý ný sa vu nan Ar dýç, Ýn þal lah ben ya ný lý rým, a - ma ba na gö re yýl so nun da yüz de 3,5 gi bi bir bü yü me ra ka mý gö re ce ðiz di ye ko nuþ tu. TAZÝE Gazetemiz Erciþ temsilcisi Ali Sinoðlu ile Osman Gazi, Ömer Faruk, Ýrfan ve Burhan kardeþlerimizin babasý, Seyyid Mehmet Sinoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara eni Asya okuyucularý TAZÝE Gazetemiz Erciþ temsilcisi Ali Sinoðlu ile Osman Gazi, Ömer Faruk, Ýrfan ve Burhan kardeþlerimizin babasý, Seyyid Mehmet Sinoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mehmet Çalýþkan / ALOVA TAZÝE Gazetemiz Erciþ temsilcisi Ali Sinoðlu ile Osman Gazi, Ömer Faruk, Ýrfan ve Burhan kardeþlerimizin babasý, Seyyid Mehmet Sinoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Seydiþehir eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Deðerli kardeþlerimiz (ESÜMED üyesi) Ali Pekel Beyefendi ile Zeynep Atalay Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Eskiþehir eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Kardeþimiz Selahattin Kavþut'un oðlu Sabri ile Semra Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Batman eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Hasan alçýn'ýn aðabeyi Emin alçýn'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Dr. Mehmet Kaðan Dr. Osman Ataç TAZÝE Muhterem kardeþimiz Hasan alçýn'ýn aðabeyi Emin alçýn'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Selahaddin Vatansever, Abdullah Eraçýkbaþ, Ali Kölemen, Ayhan Demiröz, Cemal Gündoðdu, Mefail Güreler, ýlmaz Günaydýn, Ýbrahim Þencan TEBRÝK Kardeþimiz Said Demirtaþ'ýn oðlu A. Metin ile eter Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Batman eni Asya Okuyucularý TEBRÝK ve DUURU Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesini kazanan bayan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: Büro : (0 501) Ayfer : (0 541) Canan : (0 536) TEBRÝK Kardeþlerimiz Kenan Kara ve Sonay Hanýmefendinin Berat isminde erkek çocuklarý olmuþtur. Tebrik eder, yavruya saðlýklý, hayýrlý bir ömür ve iki cihan saadeti dileriz. Sivas eni Asya Okuyucularý

12 12 12 ELÜL 2012 ÇARÞAMBA RÖPORTAJ Ýs lâm ül ke le riy le kar deþ lik hu kuku muz var 3 M. LATÝF SALÝHOÐLU Tür ki ye nin 1959 da baþ la yan AB ye ü ye lik sü re ci ni na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Tür ki ye nin AB ü ye lik sü re ci De mok rat Par ti nin baþ lat tý ðý bir o lay dýr. Do la yý sýy la, o gün kü dü þün ce miz le bu gü nü müz a ra sýn da bir fark o la maz. Bu yo la çý kar ken, o gün in san la rý mýz ve ül ke miz i çin dün ya mil let ler a i le sin de say gýn bir yer is ti yor duk. Þu an da da ay ný is te ði miz sü rü yor. Üs te lik, AB ü ye lik ar zu muz sa de ce bir gi ri þim, bir mü ra ca at ol mak tan çýk mýþ, bu gün ar týk Tür ki ye nin bir dev let po li ti ka sý ha li ne gel miþ tir. Tür ki ye bu sü reç te çok ö nem li yol lar kat et miþ tir. E ko no mik ve si ya sî kri ter ler ba ký mýn dan bu gün AB ü ye si ül ke le rin bir ço ðun dan da da ha i le ri bir nok ta da dýr. Ma ma fih, Tür ki ye ba zý AB ül ke le ri nin ön yar gý la rý ný he nüz ký ra ma mýþ týr. Av - Tür ki ye'nin AB ü ye lik sü re ci, De mok rat Par ti'nin 1959'da baþ lat tý ðý bir ha di se dir. Do la yý sýy la, o gün kü dü þün ce miz le bu gü nü müz a ra sýn da bir fark o la maz. ru pa Bir li ði nin ki mi ül ke le ri AB fik ri ni or ta ya a tar lar ken, sa hip ol duk la rý duy gu ve dü þün ce le ri ne ya zýk ki za man i çin de mu ha fa za e de me miþ ler dir, Müs lü man Tür ki ye nin AB ü ye si ol ma sý ný he nüz haz met mek ten, iç sel leþ tir mek ten u zak gö rün mek te dir ler. An cak ö zel lik le þu i çin de bu lun du ðu muz e ko no mik kriz sü re cin de i na ný yo rum ki, bu yak la þým la rý nýn en faz la AB ye za rar ver di ði ni ve ver me ye de vam e de ce ði ni gö re cek ler dir. Tür ki ye nin AB ü ye si ol ma nok ta sýn da ki ka rar lý lý ðýn dan vaz geç me si i çin þu an bir ne den yok tur. An cak, AB ül ke le ri nin bir kýs mý nýn Tür ki ye ye dö nük re zerv le ri nin de AB de ðer le riy le ir ti ba tý nýn cid dî o la rak sor gu lan ma sý da bir ge rek li lik tir. i ne 1959 da u lus la r a ra sý hu kuk plat for mun da Tür ki ye nin ga ran tör lük hak ký ný el de et me siy le baþ la yan ve 1974 te ya þa nan sa vaþ la fark lý ÝSLÂM ÜLKELERÝ ÝLE MÜNASEBETLERÝMÝZÝN GELÝÞTÝRÝLEREK SÜRDÜRÜLMESÝ, BÝZÝM ÝÇÝN TARÝHÎ VE ONTOLOJÝK (VARLIK SEBEBÝNE DAALI) BÝR MECBURÝETTÝR. bir bo yut ka za nan Kýb rýs me se le si nin na sýl bir yak la þým la çö zü me ka vuþ tu rul ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yor su nuz? Bu gün Tür ki ye nin Kýb rýs i le il gi li bir ta sav vur a la ný, söz hak ký var sa, bu ra da el bet te ki De mok rat Par ti nin dýþ po li ti ka an la yý þý nýn et ki si ol muþ tur. De mok rat Par ti nin Kýb rýs po li ti ka sý ön ce lik le Tür ki ye nin ga ran tör lü ðü nü sað la mýþ, son ra sýn da Kýb rýs Ba rýþ Ha re kâ tý nýn ve þu an da bir dev let o la rak var lý ðý ný sür dü ren Ku zey Kýb rýs Türk Cum hu ri ye ti nin ö nü nü aç mýþ týr. Bi zim a ma cý mýz a da da ka lý cý bir ba rý þýn te si si, Kýb rýs ta ki soy daþ la rý mý zýn gü ven li ði dir. Kuþ ku suz ki, a da nýn je o po li tik ve je os tra te jik ko nu mu o kun ma dan Kýb rýs la il gi li çö züm süz lük, çö züm de ðil dir tü rün den ez be re, slo ga nik si ya set ler le ba þa rý el de e di le mez. Si ya set çi nin reh be ri her za man a kýl ve ta rih tir. Bu ko nu da a lý nan yol la rýn gör mez den ge lin me si, yi ne çok ez ber ci bir yak la þým la yýl dýr bir çö züm ü re ti le me di ði nin id di a e - dil me si boþ ve mes net siz dir. Bil gi siz li ðin gös ter ge si dir. Bu u zun, sa býr lý ve zah met li sü reç ne ti ce sin de dir ki bu gün a da da bir Türk Dev le ti var dýr. Bu dev le te doð ru ge li nen sü re ci yok say mak, san ki ken di li ðin den ol muþ, hep böy ley miþ gi bi ad de dip, bü tün geç mi þi bir ka lem de si lip sö zü mo na çö züm a ra yýþ la rý i çin de ol mak, ne dip lo ma si i le ne si ya set le i liþ ki len di ri le bi lir. Si ya set de, dip lo ma si de ba rýþ ve uz laþ ma a ra yýþ la rý ný ka za ným la rý mý zý ko ru yup ge liþ ti re rek ga ran ti al tý na al ma yý, ba rý þý, sü kû nu, hu zu ru bu de ðer ler ü ze ri ne in þa et me yi zo run lu ký lar. Kýb rýs ko nu sun da ki ka rar lý ve ta viz siz tu tu mu muz 1959 dan bu gü ne a da da bir Türk Dev le ti o la rak te za hür et miþ tir ve bu ko nu da De mok rat Par ti den da ha so mut ve ger çek çi a dým a tan, po li ti ka o luþ tu ran, bu po li ti ka lar ne ti ce sin de de ka za nan ol ma mýþ týr. Ka za ným la rý mý zý ko ru ya rak i ler le me ye mec bu ruz te ku ru lan Bað dat Pak tý i le baþ la yýp 1969 da Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý i le de vam e den Ýs lâm ül ke le ri a ra sýn da ki mü na se bet le ri na sýl gö rü yor ve bu ko nu yu ge le ce ðe ba kan yö nüy le na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Ýs lâm ül ke le ri i le i liþ ki le ri mi zin ge liþ ti ri le rek sür dü rül me si bi zim ta ri hî ve on to lo jik bir zo run lu lu ðu muz dur. üz yýl lar ca ay ný dev le tin, bay ra ðýn ve coð raf ya nýn a i di ye tiy le ya þa mýþ o lan mil let le rin bir lik le ri ni ye ni þart la ra gö re ye ni den te sis et me le rin den da ha do ðal ne o la bi lir? An cak sý fýr so run söy le miy le yo la çý ký lýr ken, i çin den çý kýl maz bir bo zuk i liþ ki ler dü ze ni nin ku rul ma sý ný da el bet te ki o nay la ma mýz müm kün de ðil dir. Ke sin lik le so run suz, kar deþ çe, dost ça i liþ ki ler ve bu nu ku rum sal laþ tý ra cak ya pý la ra ih ti ya cý mýz var dýr. A dý ne o lur, ne ol maz, es ki le rin ü ze rin de mi gi de riz, ye ni le ri ni de mi ku ra rýz bun lar te fer ru at týr, a ma bi zim i çin i liþ ki le rin sü rek li ve sür dü rü le bi lir ol ma sý e sas týr. Ýs lâm ül ke le ri a ra sýn da ki mü na se bet le rin kar deþ lik hu ku ku nun gö ze til di ði bir ik li me ta þýn ma sý i se za ru ret tir. üz yýl lar ca Os man lý Ba rý þý i çin de ya þa mýþ bu mil let le rin el bet te ki, geç miþ de ne yim le ri nin ý þý ðýn da çok sað lýk lý mo del ler ge liþ tir me le ri ve bun la rý iþ le te bil me le ri müm kün dür. Biz De mok rat Par ti o la rak, DP ve AP dö nem le rin de baþ la dý ðý mýz ve ku rum sal laþ týr mak i çin yo ðun ça ba lar sarf et ti ði miz bu i liþ ki le ri ger çek çi ze min ler de sür dür me yi ö nem si yo ruz. Ýs lâm ve A rap dün ya sý nýn bu gün i ti ba riy le kar þý kar þý ya bu lun du ðu sý kýn tý la rý ne ye bað lý yor ve bun dan kur tul ma la rý ný ne þe kil de müm kün gö rü yor su nuz? Ýs lâm dün ya sý nýn, ö zel lik le de A rap dün ya sý nýn i çin de bu lun du ðu sý kýn tý lar a þi kâr dýr. Bir ev vel ki so ru nuz la bað lan tý lý o la rak da ce vap la ya lým mü sa a de niz le Her þey den ev vel Müs lü man ül ke ler a ra sýn da ki i liþ ki le rin de rin leþ ti ril me si ve kök lü ha le ge ti ril me si lâ zým dýr. Ý kin ci o la rak; Müs lü man ül ke le rin hep sin de in san hak la rý ve de mok ra si ko nu sun da e sas lý a dým la rýn a týl ma sý ge rek mek te dir. Þu a na ka dar ne ya zýk ki, Ýs lâm ül ke le ri nin pek ço ðun da Ýs lâm ýn ru hu na, ö zü ne ay ký rý bir þe kil de bas ký cý, dik ta tor yal re jim ler hü küm sür müþ tür. Bun lar hak la rý ný ez me yi, mad dî ve ma ne vî an lam da tam bir bas ký a la nýn da tut ma yý re jim le ri nin de va mý o la rak ad det miþ ler dir. Ü zün tüy le i fa de et mek ge re kir ki, A rap Ba ha rý o la rak tak dim e di len sü reç le re hal kýn da hil ol ma sý nýn en ö nem li se bep le ri ni de bu ra da gör mek lâ zým dýr. El bet te ki, Ba tý lý söy lem le öz gür leþ me/öz gür leþ tir me a maç lý mü da ha le ler, yi ne Müs lü man la rýn ka ný, ca ný, ma lý ve na mu su ü ze ri ne fa tu ra e dil mek te dir. Bun la rýn da as la ka bu lü müm kün de ðil dir. Su ri ye'de iç ba rý þýn, öz gür lük or ta mý nýn sað lan ma sý i çin, kan dö kül me si ni en gel le yen yol la rýn a ran ma sý e sas ol ma lý. A ci li yet arz e den Su ri ye nin du ru mu hak kýn da ne ler söy le mek is ter si niz? Su ri ye me se le si ger çek ten ta ze ve ka na ma ya de vam e den bir ya ra dýr den be ri Ba as, 1970 den be ri de E sad Dik ta tör lü ðü ül ke yi u zun yýl lar dan be ri ka sýp ka vur mak ta dýr. Ýn san la rýn re form is tek le ri nin, öz gür lük ta lep le ri nin te ka bül et ti ði çok hak lý, meþ rû bir a lan var. An cak Su ri ye hal ký nýn bu ta le bi nin dýþ sal mü da ha le ler le ger çek leþ ti ril mek is ten me si, týp ký I rak ta Sad dam re ji mi ne kar þý ya pý lan mü da ha le ler le ay ný ne ti ce yi do ðu ra ca ðý, ül ke nin yýl lar ca i çin den çý ka ma ya ca ðý bir a nar þi ve ka os or ta mý na gi re ce ði ha ki ka ti ni göz den ka çýr ma mak lâ zým dýr. Mil yon lar ca Müs lü ma nýn ka ný nýn a ka ca ðý bir sü re ce, sý nýr kom þu lu ðu nun dý þýn da ta ri hî, kül tü rel ve di nî bað la rý do la yý sýy la Tür ki ye nin dah li nin ne þe kil de o la ca ðý nýn çok i yi dü þü nül me si þart týr. Ar týk el bet te ki E sad a i le si nin Su ri ye hal ký na rað men yö ne tim le ri ni sür dür me le ri ni de ka bul len mek müm kün de ðil dir, an cak bu nun Tür ki ye nin i çin de o la ca ðý bir sý cak sa vaþ la ger çek leþ ti ril mek is ten me si ni de ka bul len mek müm kün de ðil dir. Su ri ye de iç ba rý þýn, öz gür lük or ta mý nýn te si sin de kan ol ma yan yol la rýn a ran ma sý e sas ol ma lý dýr. De mok rat la rýn þe ref tab lo su (1) 1946yý lý baþ la rýn da ku ru lan, ku rul du ðu ay ný yý lýn Tem muz' un da ge nel se çim le re ka týl dý ðý i çin çok a ðýr bas ký la ra uð ra yan, baþ la rý na gelmedik e zâ ce fâ kalmayan De mok rat lar, ül ke nin cid dî mâ nâ - da de mok ra si ye ge çiþ yap ma sý ný sað la ya - rak, bu me yan da mü him bir pâ ye ka zan dý lar ve pek bü yük bir þe re fe na il ol du lar. Za man i çin de tür lü bas ký la ra, dar be le re, muh tý ra la ra, hat ta i dam la ra rað men, baþ - lat mýþ ol duk la rý hiz met le re kal dýk la rý yer - den de vam et ti ler. Ýþ te, o hiz met ler den bir kaç ör nek... Ýt ti had ý Ýs lâm Tür ki ye, Ý ran, I rak ve Pa kis tan'ýn müþ te - rek li ðiy le Þu bat 1955'te ku ru lan ve Üs tad Be - di üz za man'ýn tâ bi riy le "Ýt ti had ý Ýs lâ mýn bir ne vi çe kir de ði"ni teþ kil e den Bað dat Pak tý, gü nü müz i ti ba riy le bir mâ nâ da Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý is miy le hiz me ti ni de vam et ti ri yor. Bað dat Pak tý'nýn ku ru lu þu na çok se vi nen ve hü kü met te ki yet ki li ze vâ tý teb rik e den Be di üz za man, za man la bu çer çe ve nin da ha da ge niþ le til me si ni ve di ðer Ýs lâm dev let le ri - ne þâ mil ký lýn ma sý tav si ye sin de bu lu nur... Ne var ki, bu pak týn ku rul ma sý, ha riç te ki za - lim ler i le da hil de ki mü na fýk la rý te dir gin et ti. Bu te dir gin lik se be biy le, he men bir yýl son ra (1956) Su ri ye i le a ra mýz da ki sý ný ra bir in san lýk a yý bý o lan ma yýn lar dö þen di. Ýþ bu ka da rýy la bit me di; ay rý ca, o bir li ðe im za a tan bü tün dev let ve hü kü met baþ - kan la rý na kar þý giz li bir plan yü rü tül dü. Sý ra - sýy la dar be le re ma ruz bý ra kýl dý. Hat ta, iþ ti - rak çi ül ke le rin baþ ba kan i le dý þiþ le ri ba kan - la rý da hil he men bü tün li der le ri kat le dil di. (Kral Fay sal, Nu ri Sa id, Ad nan Men de res, Fa - tin Rüþ tü Zor lu, ve sa i re ) Di ðer me se le ler de ol du ðu gi bi, de mek ki Ýs lâm Bir li ði ni teþ kil et me dâ vâ sý nýn da bir be de li var mýþ. * * * Bu gün Ek me led din Ýh sa noð lu'nun Ge nel Sek re ter li ðin de hiz me ti ni sür dü ren Ýs lâm Ýþ - bir li ði Teþ ki lâ tý ku ru lu þu da, yi ne Ey lül 1969'da Fas'ýn baþ þehri Ra bat'ta ger çek leþ - ti ril di. Ha len 57 ü ye si bu lu nan, Av ru pa Kon - se yi, Bir leþ miþ Mil let ler gi bi u lus lar a ra sý hu - ku ka gö re tü zel ki þi li ðe sa hip bir teþ ki lât týr. Kýb rýs'ta ga ran tör lük hak ký Tür ki ye'nin Kýb rýs me se le siy le il gi li o la rak bu gün e lin de bu lun dur du ðu "ga ran tör lük hak ký" yi ne De mok rat la rýn sa ye sin de müm - kün o la bil miþ tir. Ö zet le: Kýb rýs Ant laþ ma la rý i le il gi li gö rüþ - me ler, Tür ki ye i le u na nis tan a ra sýn da 6 11 Þu bat 1959 ta rih le rin de Zü rih'te ya pýl dý. Gö rüþ me ler ne ti ce sin de, Kýb rýs Ant laþ ma - la rý nýn te me li ni teþ kil e de cek me tin ler ha zýr - lan dý ve ü ze rin de mu ta ba ka ta va rýl dý. Tür ki ye i le u na nis tan a ra sýn da im za la - nan ya da pa ra fe e di len me tin le rin Ýn gil te re ve Kýb rýs'ta ki Türk ve Rum tem sil ci le ri ta ra - fýn dan da im za lan ma sý ge re ki yor du. Ýþ te, 11 Þu bat'ta Zü rih'te ü ze rin de mu ta býk ka lý nan me tin ler, 19 Þu bat'ta Lon dra'da Ýn gil - te re Baþ ba ka ný Mac mil lan, u na nis tan Baþ ba - ka ný Ka ra man lis ve Tür ki ye Baþ ba ka ný Men de - res ta ra fýn dan im za lan dý. (Bu a ra da, Men de - res'in de i çin de bu lun du ðu u çak, Lon dra ya kýn - la rýn da düþ tü. Men de res, sað sâ lim kur tul du.) Ant laþ ma la ra, Kýb rýs'ta ki Rum ke si mi a dý - na Ma ka ri os, Türk top lu mu a dý na da Fa zýl Kü çük im za koy du. 19 Þu bat 1959'da Lon dra'da im za e di len Zü rih Ant laþ ma sý ve di ðer bel ge ler, Kýb rýs ko nu sun da ki te mel bel ge le ri teþ kil et mek te o lup, Tür ki ye, el li üç se ne dir da ha o za man Kýb rýs me se le sin de ka za nýl mýþ o lan te mel hak la rýn ü ze ri ne he nüz bir i lâ ve de bu lu na bil - miþ de ðil. 1974'te ki ba þa rý lý sa va þa rað men, dip lo ma si de ve u lus lar a ra sý plat form da, her han gi bir i ler le me sað la na ma dý. NA TO ü ye li ði Tür ki ye'nin 1952'de NA TO'ya ü ye ol ma sý, De mok rat la rýn ik ti da rý sa ye sin de müm kün ha le gel miþ tir. O gün kü Sov yet Rus ya kar þý - sýn da böy le si bir it ti fa ka da hil ol mak ka çý nýl - maz dý. Tam 60 se ne dir, hiç bir dev let Tür ki - ye'ye kar þý sal dýr gan bir po li ti ka güt me miþ, ya hut gü de me miþ tir. Tür ki ye, o ta rih ler de bü yük yar dým lar al dý ve bu yar dým la rý der hal ya tý rý ma dö nüþ tür dü. Ül ke, bir u - cun dan bir u cu na a de ta þan ti ye sa ha sý na çev ril di. Bir dev let po li ti ka sý o la rak, Tür ki ye'nin NA TO ü ye li ði bu gün de de vam e di yor. AB ü ye li ði sü re ci Tür ki ye i le Av ru pa Bir li ði'nin ilk cid dî mü - na se be ti, 31 Tem muz 1959'da Tür ki ye'nin Av ru pa E ko no mik Top lu lu ðu'na yap mýþ ol - du ðu or tak lýk baþ vu ru su i le baþ lar. a ni, Bu gün Av ru pa Bir li ði Ba kan lý ðý se vi - ye sin de yü rü tü len bu mü na se be tin ilk a dý - mý, yi ne De mok rat lar, do la yý sýy la son Men - de res Hü kü me ti ta ra fýn dan a týl mýþ. Dar be ler dö ne min de bu mü na se bet ler bü - yük öl çü de don du rul du; an cak, Tür ki ye yi ne de AB ü ye li ði he de fin den vaz geç me di. Hat - ta, en kar þýt gö rüþ te o lan lar bi le, za man i - çin de gö rüþ le ri ni tas hih, ya hut ta dil et mek du ru mun da kal dý. AB'ye ü ye o lup ol ma mak bir ya na, in san mer kez li bir me de ni yet se vi ye si ni he def it ti - haz et mek ve bu is ti ka met te i ler le me ye ça - lýþ mak, en bü yük ka zanç ol sa ge rek tir. a rýn: E zân ý Mu ham me dî, A ya sof ya v.d. DEVAM EDECEK

13 HA BER LER BAL ü re ti ci si ve ay ný za man da 35 yýl lýk e ði tim ci Ha san Þa hin, son ay - lar da bal la il gi li ol duk ça yo ðun tar - týþ ma la rýn ya þan dý ðý ný söy le di. Ö - zel lik le ö ne çý kan u cuz bal ve sah te bal ko nu sun da tü ke ti ci le ri u yar dý. Ha san Þa hin Bal mar ka sýy la ü re tim ya pan e ði tim ci Ha san Þa hin, ger çek ba lýn na sýl ü re til di ði ne, han gi kri ter - le re sa hip ol ma sý ge rek ti ði ne dik kat çe ke rek, tü ke ti ci le rin ger çek bal ý ta da bil me le ri i çin bil me si ge re ken püf nok ta lar hak kýn - da a çýk la ma lar da bu lun du. Do ðu A na do lu Böl ge sin de Van, Hak kâ ri yö re sin de a rý - cý lý ðýn ge liþ me sin de ve a rý cý a i le le rin ye tiþ ti ril me - sin de ö nem li rol oy na dý ðý ný ak ta ran e ði tim ci ve bal ü re ti ci si Ha san Þa hin, ta rým sek tö rü nün ol - maz sa ol ma zý o lan a rý cý lý ðýn da ha tek nik þart lar da ya pýl ma sý ko nu sun - da ö nem li gö rev ler üst len di ði ni kay - det ti. ak la þýk 35 yýl lýk bir tec rü be ye sa hip ol du ðu nu ak ta ran, sa hip ol du - ðu Ha san Þa hin Bal fir ma sý nýn Tür - ki ye de a rý cý lýk ve bal sek tö rü nün ge liþ me sin de ö nem li kat ký la rýy la hiz met et me ye de vam et ti ði nin al tý ný çi zen Þa hin, Van ve Hak kâ ri yö re sin de bal lý bit - ki le rin tes bi ti ve bu na pa ra - lel o la rak a rý cý lý ða teþ vik ko nu sun da ge rek li ça lýþ - ma la rý ya pan bir fir ma yýz. Bu yö re de ü re ti len çok ka - li te li bal la rý tü ke ti ci le re u - laþ ma sýn da ö nem li bir rol oy nu yo ruz. Ça ba mýz, doð - ru, ka li te li ve gü ve ni lir bal la rý Ha san Þa hin Bal ga ran ti si i le tü ke ti ci nin sof ra la rý ný za ta þý mak - týr de di. Ba lýn ku sur suz gö rü nü mü, ta bi a - týn iz le ri ni ta þý yan lez ze ti ve bes le - yi ci muhtevasý i le in san lýk ta ri hin de çok ö nem li bir ye re sa hip ol du ðu nu ve geç mi þi on bin yýl ön ce si ne da - ya nan ba lýn, in san ha ya tý nýn ve e ko no mi si nin bir par ça sý ol du - ðu nu be lir ten Ha san Þa hin, þun - la rý kay det ti: Bal; in san la rýn ilk be sin kay nak la rýn dan bi ri dir. Sa - de ce bu ka dar u zun sü re dir kul la - ný lan bir be sin ol ma sý bi le ba lýn ha - ya tý mý za renk ka tan ne ka dar de - ðer li ve zen gin bir ta biî ü rün ol du - ðu nun bir is pa tý dýr. Bal, bo zul ma - yan ya pý sý dolayýsýyla çok de ðer li bir be sin o la rak yüz yýl lar bo yu in - san lýk i çin fay da kay na ðý ol muþ tur. Ta rih bo yun ca in san la rýn bir be sin kay na ðý o la rak fark lý din ler ta ra fýn - dan da ö nem sen miþ ve kut sal ka bul e dil miþ tir. Pey gam be ri mi zin (asm) ba lýn bin der de de va ol du ðu na ve sof ra dan bal ye me den kal kýl ma ma sý ge rek ti ði ne da ir ha dis le ri var dýr. HÝ LE LÝ BAL NA SIL A PI LI OR? Ta biî bal la, ta biî ol ma yan bal a ra - sýn da ki fark na sýl an la þýl dý ðý na da ir bil gi ler ve ren Ha san Þa hin, þe ker li bal lar a rý la rýn, þe ker þu ru buy la bes - len me le ri ne ti ce sin de el de e di len bal lar ol du ðu nu vur gu la ya rak, þun - la rý ak tar dý: A rý, ba lý çi çe ðin nek ta - rýn dan de ðil, he men ko va nýn i çi ne kon muþ o lan þe ker den i mal e der. Bu þe kil de ü re ti len bal lar, ta bi a týn ve çi çek le rin ö zü nü, sað lý ðý ný ta þý - ma mak ta dýr ve bal a dý al týn da sa tý - þa su nu la maz. Sun'î bal lar i se þe ker þu rup la rý na a ro ma ve bo ya i lâ ve si i - le ü re ti len ü rün ler o lup, bu du ru - mun e ti ket le rin de mut la ka be lir til - me si ge re kir. Bun la rýn ya ný sý ra bir de tabiî bal la ra çe þit li þe ker þu rup - la rý, su, ni þas ta vs. ka tý la rak ya pý lan hi le yön tem le ri var dýr. Bu ra da a - maç u cuz mad de ler ka ta rak mik ta - rýn art tý rýl ma sý dýr. u ka rý da ki tüm uy gu la ma lar bal da sah te ci li ðe gir - mek te dir ve do ðal bal a dý al týn da sa tý þa su nu la maz. Do ðal bal, a rý la - rýn çi çek le rin öz le rin den ya ni nek - tar la rýn dan el de et ti ði ya ni di rekt ve yal nýz tabiattan ge len bal dýr. SAH TE BA LI TA NI MAK ZOR DUR Ýs ter pe tek, is ter süz me ol sun, ger çek ba lý sah te sin den a yýr ma - nýn, uz man lar i çin bi le son de re ce zor ol du ðu na dik kat çe ken Ha san Þa hin, ký va mý na ya da ren gi ne ba - ka rak, kok la ya rak, hat ta ta da rak ba lýn ger çe ði ni sah te sin den a yýrt et me nin ne re dey se im kân sýz ol - du ðu söy le di. En doð ru, sað lýk lý ve e min yol, la bo ra tuv ar a na li zi - dir di yen Ha san Þa hin, i le ri tek - no lo ji i le do na týl mýþ la bo ra tuv ar - lar da, de ne yim li uz man lar ca ya pý - la cak a na liz ler, ger çek ba lýn sah - te sin den kuþ ku ya yer ver me ye cek bi çim de a yýrt e dil me si ni sað lar. BA LIN KA LÝ TE SÝ GÖ RÜN TÜ SÜ LE AN LA ÞIL MAZ Bal la rýn ka li te si nin, hi le siz ve ka lýn tý sýz ol ma la rýy la il gi li ol du - ðu nu ak ta ran Ha san Þa hin, Ba - lýn ta dý, ko ku su ve ya ren gi ne ba - ka rak, ka li te kri te ri be lir le mek doð ru de ðil dir. Ba lýn ka li te si sa - de ce la bo ra tu var a na liz le ri i le tes bit e di le bi lir. a ni en i yi ne ti - ce, bütün bal a na liz le ri nin ya pý - lýp, so nuç la rýn ko nu sun da de ne - yim li uz man bi lim a dam la rý ta - ra fýn dan yo rum lan ma sýy la el de e di lir þek lin de ko nuþ tu. AÝLE LER ço cu ðu nu za o - yun cak a lýr ken bir kez da - ha dü þü nün. Zi ra uz man - la ra gö re a lý nan her o yun - cak ço cu ðun ge li þi mi ve ge le ce ði i çin be lir le yi ci rol oy na ya bi li yor. Ki mi o - yun cak lar i le ri de pa rag raf so ru la rý çöz me si ne o lum - lu kat ký ya par ken yan lýþ ter cih le a lý nan ki mi o yun - cak lar sa ço cu ðun zi hin sel ge li þi mi ni bi le et ki li yor. Uz man lar ay rý ca her ço - cu ða ya þý na uy gun o yun - cak a lýn ma sý ko nu sun da a i le le ri u yar dý. e ni e ði tim sis te mi, i le ço cuk la ra o yun oy na ya rak öð ren me fýr sa - tý ný ve ri yor. Ço cuk lar o - ku lu nu se ve rek hem e ði ti - ci o yun lar la o yun oy nu - yor lar, hem de be den sel, zi hin sel ve duy gu sal ge li - þim le ri ni bu e ði ti ci o yun - lar la ge liþ ti re bi li yor lar. Zam bak a yýn la rý nýn ye - ni e ði ti ci o yun cak mar ka sý PAL, Av ru pa Bir li ði o yun - cak gü ven li ði ve ço cuk sað lý ðý stan dart la rý na uy - gun o yun cak la rýy la ço cuk la rý ha ya ta ha zýr lamayý hedefliyor. PAL E ði ti ci O yun cak Ü rün Mü dü - rü Mu rat Üs tün baþ, o yun cak se çi min - de ya pý lan yan lýþ la ra de ði ne rek a i le le ri u yar dý. O yun cak ko nu sun da ço cuk tan ön ce an ne ba ba yý e ðit mek ge rek ti ði ne i þa ret e den Üs tün baþ, An ne ba ba nýn dik kat et me si ge re ken ler den bi ri si, ço - cu ðun ya þý na uy gun o yun cak seç me si. Ba zen çok i yi ni yet le yap tý ðý mýz, ço cu - ðu muz mut lu ol sun di ye al dý ðý mýz bir o yun cak, ço cu ðun yaþ gru bu ve ge li - þim ev re le ri i çin uy gun de ðil se, bu ço - cu ðun i le riki a þa ma lar da ge li þim ev re - le ri ne de en gel o lu yor de di. A ÞI NA GÖ RE O UN CAK Üs tün baþ, ö zel lik le 0-3 yaþ dö ne mi ço cu ðun hem ki þi lik ya pý sý nýn, hem dü - þün ce ya pý sý nýn o luþ tu ðu dö nem ol ma - sý dolayýsýyla bu yaþ ta a lý nan o yun ca ðýn ö zen le se çil me si ge rek ti ði ni dik kat çekerek, Bu dö nem ler de a lý na cak her o - yun cak çok cid dî kri ter le re gö re a lýn - ma sý ge re ki yor. Ge li þi gü zel o yun cak a - lýn ma ma sý ný tav si ye e di yo ruz de di. E ÐÝ TÝM DE O UN VE O UN CA ÐIN Ö NE MÝ A lý nan her o yun cak ço cu - ðun ge le ce ði ne yön ver di ði ni i fa de e den Üs tün baþ söz le ri - ne þöy le de vam et ti: Ço cu - ðun hem ge li þi mi ni, hem ge - le ce ði ni yön len di rir. Ör nek ver mek ge re kir se; ü ni ver si te sý na výn da pa rag raf so ru la rý her öð ren ci nin çok cid dî sý - kýn tý ya þa dý ðý so ru lar. Pa rag - ra fý o kur su nuz, so ru ya gel di ði za man tek rar pa rag ra fa dön - me ih ti ya cý his se der si niz çün - kü ço cuk (öð ren ci) ký sa bel lek u zun bel lek ça lýþ ma sý yap ma - mýþ. Ýþ te söz ko nu su o lan bel - lek ça lýþ ma sý o yun cak lar da mev cut. Ço cu ðun ký sa ve u - zun bel lek ça lýþ ma sý yap ma sý - na im kân ta ný yan o yun cak sa - ye sin de i le ri de pa rag raf so ru - la rý ný ra hat lýk la çö ze bi li yor." DÝK KAT E DÝL ME SÝ GE RE KEN LER Üs tün baþ a gö re o yun cak se çer ken dik kat e dil me si ge - re ken ler den bir ta ne si de ü - rün ka li te si. Türk o yun cak pi ya sa sýn da ne ya zýk ki ka li te - li ol ma yan o yun cak la rýn yer a la bil di ði ni be lir ten Üs tün baþ, Bu du rum da te mel iþ an ne ve ba ba ya dü þü yor. Ön ce lik le bi li - nen mar ka lar dan o yun cak al ma lý. Ay rý ca ke sin lik le o yun cak la rýn ku tu la rýn da han - gi yaþ i çin ol du ðu nu gös ter me si ge re ki - yor. Çün kü yaþ ev re le ri söy le di ði miz gi bi, ço cu ðun ge li þim ev re le ri a çý sýn dan çok ö nem li bir sü reç. Sað lýk lý ü rün le rin ter cih e dil me si. Bu da ü rü nün ka li te siy le a la ka lý bir du rum. 1 li ra gi bi ol duk ça u cuz o - yun cak lar a lýn ma ma lý a çýk la ma sýn da bu lun du. Ýstanbul / eni Asya 35 ILLIK BALCI HASAN ÞAHÝN, "ÝLERÝ TEKNOLOJÝ ÝLE DONATILMIÞ LABORATUVARLARDA, TECRÜBELÝ UZMANLAR- CA APILACAK ANALÝZLER, GERÇEK BALI SAHTESÝNDEN KUÞKUA ER VERMEECEK ÞEKÝLDE AIRT EDER" DEDÝ. He mo ro id e karþý bol su i çin nhalk a ra sýn da ba sur o la rak bi li nen he mo ro id has ta lý ðýn dan ko run mak i çin bir kaç ted bi rin ye - ter li o la ca ðý be lir til di. A ðýr yük kal dýr ma ma yý ve bol su iç me yi tav si ye e den uz man lar, ö zel lik le dar iç ça ma þý rý ve giy si gi yil me me si u ya rý sýn da bu - lun du. Ö zel Ba har Has ta ne si Ge nel Cer ra hi Uz - ma ný Op. Dr. E mi ne Bü küm, he mo ro i din genç e - riþ kin yaþ lar da gö rül me ye baþ la dý ðý ný be lirt ti. aþ i ler le dik çe gö rül me sýk lý ðý nýn art tý ðý ný vur gu la yan Op. Dr. Bü küm, do ðum lar ve ha re ket siz bir ha - yat dolayýsýyla ba yan lar da er kek le re na za ran da ha sýk gö rül dü ðü nü kay det ti. Hal kýn yüz de 30 un da gö rü len he mo ro i din 40 yaþ ü ze rin de gö rül me o - ra ný nýn da ha da art tý ðý ný vur gu la yan Op. Dr. Bü - küm, he mo ro i di ko lay laþ tý ran se bep le ri þöy le sý - ra la dý: A i le sel yat kýn lýk, ka býz lýk, u zun sü ren is - hal, ka býz lý ða ne den o lan ve ya art tý ran se bep ler, po sa sýz gý da lar la bes len me a lýþ kan lý ðý, a þý rý ter le - me, az su iç me, dýþ ký la ma za ma ný nýn er te len me - si, se ya hat ler, ka rýn i çi ba sýnç ar tý þý na yol a çan et - ken ler, a cý lý ve ba ha rat lý gý da la rýn faz la tü ke til me - si, al kol tü ke ti mi, yaþ lý lýk. Bur sa / ci han Tro pi kal gribe a þý ü mi di ntro PÝ KAL böl ge ler de her yýl ço ðu ço cuk 10 bin ki þi nin ö lü mü ne sebep o lan Deng vi rü sü ne et ki li ilk a þý ge liþ ti ril di. The Lan cet der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma da, Fran sýz Sa no fi Pas te ur þir ke ti nin ge liþ tir di ði a þý, Tay land da 4 bin den faz la ço cuk ü ze rin de de nen di ve yüz de 30,2 et ki - li ol du. A raþ týr ma cý lar dan Dr. De rek Wal la ce, a - raþ týr ma nýn ilk kez Deng hum ma sý na kar þý bir a - þý nýn gü ven li o la bi le ce ði ni gös ter di ði ni be lirt ti. Ýlk a þa ma da bi li m a dam la rý ha yal ký rýk lý ðý na uð - ra sa da i kin ci a þa ma da, CD-TDV a dý ve ri len a þý, vi rü sün 4 tü rün den 3 ün de et ki li ol du. DEN- 2 vi rü sü nün a þý nýn et ki le ri ne di renç gös ter di ði ni be lir ten bi lim a dam la rý, ko nu ya i liþ kin da ha faz la a raþ týr ma ya pýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Bi li m a dam la rý nýn bir son ra ki a dý mý a raþ týr ma yý da ha faz la ki þi ü ze rin de de ne mek o la cak. Tro pi kal grip de de ni len Deng hum ma sý nýn be lir ti le ri a - teþ, ba það rý sý ve de ri ya nýk la rý o la rak bi li ni yor. Has ta lýk, sýt ma ya ben zer þe kil de, siv ri si nek ler a - ra cý lý ðýy la in san la ra bu la þý yor. Ku luç ka dö ne - min den son ra ge nel o la rak ha fif a te þe sebep o lan has ta lýk ba zý va k'a lar da ö lüm cül o la bi li yor. Ke sin te da vi si ol ma yan has ta lý ða kar þý bu gü ne ka dar a - þý ge liþ ti ri le me di. Pa ris / a a A me li yat lar da do ku bo zul ma sý so ru nu na çö züm npar MAK uç la rý nýn nor mal þart lar da his se de - me ye ce ði ba sýnç, ha va de re ce si ve do ku nu lan nes ne nin has sa si ye ti gi bi du rum la rýn al gý lan ma - sý ný sað la yan ve týp ta kul la nýl ma sý plan la nan es - nek ka u çuk tan bir ci haz ge liþ ti ril di. Na no tech no - logy der gi sin de çý kan ha ber de, i çin de al týn e lek - trot kat man la rý ba rýn dý ran çok in ce po li i mik plas tik le rin sý kýþ tý rýl ma sýy la o lu þan na no kap la - ma lý si li kon ka u çuk tan ya pýl mýþ ve par mak u cu - na ta ký la rak kul la ný la cak ye ni bir ci ha zýn, ö zel lik - le cer rah la rý mem nun e de ce ði be lir til di. ABD de - ki Il li no is Ü ni ver si te si nden Prof. John Ro gers ve a raþ týr ma e ki bi, ci ha zýn par mak i ziy le doð ru dan te ma sa gir me si sa ye sin de ba sýnç, ha va de re ce si ya da e lektrik sel a ký mý ölç me ye im kân sað la dý ðý ný an lat tý. Bu na gö re, ci ha zýn par ma ða ta kýl ma sýy la, te ne uy gu la nan kü çük vol taj da ki e lek trik a ký mý, sen sör ler sa ye sin de do ku nu lan nes ne ye gö re par - mak u cu nu ka rýn ca lan dý ra rak vol ta jý ný a yar lý yor. Prof. Ro gers, a me li yat lar da kul la ný lan el di ven le - rin bu ci haz i çin uy gun ol du ðu nu, ci ha zýn na no kap la ma sý sa ye sin de, do ku nu lan nes ne nin in ce li - ði nin da ha ra hat al gý la na ca ðý ný söy le di. Ro gers, bi le ðe bað lý pil ler den el de e di len al ter na tif yük sek fre kans lý a kým lar o luþ tu ran ci ha zýn, na no kap la - ma lý el di ven de kul la nýl ma sý sa ye sin de, a me li yat sý ra sýn da do ku bo zul ma sý gi bi is ten me yen du - rum lar la ar týk kar þý la þýl ma ya ca ðý ný kay det ti. A - me li yat lar i çin bu ci ha zýn dý þýn da bir a let ü ze rin - de da ha ça lýþ týk la rý ný be lir ten Ro gers, kal bin ü ze - ri ni ör te cek na no kap la ma lý ço ra ba ben zer MC10 a dýn da ki ci ha zýn, hay van lar ü ze rin de de - ney a þa ma sýn da ol du ðu nu a çýk la dý. An ka ra / a a Ý yot suz tuz ti ro it has ta lý ðý na se bep nhak KÂ RÝ Dev let Has ta ne si Ge nel Cer ra hi Uz - ma ný Ýs ma il Bi ri, Tür ki ye ge ne lin de ti ro it kan - se ri yüz de 10 se vi ye le rin de i ken, Hak kâ ri de za - ma nýn da mü da ha le ya pýl ma dý ðý i çin bu o ran yüz de 20 ci va rýn da dýr de di. Bi ri, 1,5 yýl dan bu ya na gö rev yap tý ðý kent te bin ler ce ti roit has ta sý ný mu a ye ne et ti ði ni be lirt ti. ö re de ti ro it has ta lý ðý - nýn yay gýn ol ma sý nýn i yot suz tuz kul la ný mý nýn faz la lý ðýn dan kay nak lan dý ðý ný vur gu la yan Bi ri, has ta lý ða ya ka la nan va tan daþ la rýn te da vi de geç kal ma sý dolayýsýyla has ta lý ðýn i ler le ye rek gu at ra dö nüþ tü ðü nü söy le di. Bi ri, gu atr has ta lý ðý nýn, Hak kâ ri ve yö re sin de yay gýn ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, has ta la rýn bir ço ðu nun cer ra hi mü da - ha le den kork tu ðu i çin dok to ra baþ vur ma dý ðý ný i - fa de et ti. Mu a ye ne ler sý ra sýn da, has ta lar da 4-5 san ti met re lik no dül ler le kar þý laþ tý ðý ný an la tan Bi - ri, þöy le ko nuþ tu: A me li yat et ti ðim has ta lar i çe - ri sin de kan ser o ra ný nýn yük sek ol du ðu nu gör - düm. Tür ki ye ge ne lin de ti ro it kan se ri yüz de 10 se vi ye le rin de i ken, Hak kâ ri de za ma nýn da mü - da ha le ya pýl ma dý ðý i çin bu o ran yüz de 20 ci va - rýn da dýr. Þehirde her 5 ti ro it a me li ya tý nýn bir ta - ne si ti ro it kan se ri çýk mak ta dýr. Bi ri, has ta lý ða kar þý a lý na cak en bü yük tedbirin, ye mek ler de i - yot lu tuz tü ke til me si nin sað lan ma sý ol du ðu nu söz le ri ne ek le di. Hak kâ ri / a a Ger çek bal a na liz le bel li o lur A Ý LE SAÐ LIK E LÜL 2012 ÇARÞAMBA 35 yýllýk bal üreticisi ve eðitimci Hasan Þahin, Van-Hakkâri bölgesinde balcýlýðýn geliþmesine yönelik bir çok çalýþmaya da imza atmýþ. Hasan Þahin Bal'ýn kurucusu Ha san Þa - hin, Ba lýn ta dý, ko ku su ve ya ren gi ne ba ka rak, ka li te kri te ri be lir le mek doð ru de ðil dir" cümlesinin altýný çiziyor. ÝÞ TE BAL AL MA KRÝ TER LE RÝ 35 yýl lýk bal ü re ti ci si o la rak, tü ke ti ci ye ka li te li bal u laþ týr ma gay re ti i - çin de ol du ðu nun al tý ný çi zen Ha san Þa hin, bal a lýr ken rek lâm dan çok ne - le re dik kat e dil me si ne da ir nok ta la rý da þöy le a çýk la dý. Mar ka lý bal a lýn: Ba lýn ka li te si ni ta da rak ya da baþ ka her han gi bir du yu sal ö zel li ðin den an la mak müm kün de ðil dir. A çýk ta sa tý lan bal lar da, ris ki tü ke ti ci, mar ka - lý bal lar da i se ris ki am ba laj la yan fir ma ta þýr. E ti ke ti i yi in ce le yin: Al dý ðý nýz ba lýn kim den ve na sýl gel di ði ne dik kat e din. a ni ký sa ca sý bal cý ný za gü ve nin. Ýn san sað lý ðý i çin son de re ce ö nem li o lan ba lýn bi linç li tü ke til me si sað lýk lý ne sil ler i çin ö nem li dir. RECEP BOZDAÐ ÝS TAN BUL O yun ca ðý ço cu ða gö re se çin Tü tün kul la ný mý dü þüþe geçti SÝGA RA ve Sað lýk U lu sal Ko mi te si nce (SSUK), tü - tün kul la ný mý nýn a zal ma sý nýn, ge le cek te kan ser baþ - ta ol mak ü ze re tü tü nün sebep ol du ðu has ta lýk la rýn a za la ca ðý nýn gös ter ge si ol du ðu bil di ril di. SSUK un ya zý lý a çýk la ma sýn da, ül ke de 1996 yý lýn dan be ri yü rü - tü len tü tün kon tro lü prog ram la rý nýn te mel a ma cý - nýn, in san sað lý ðý i çin tar týþ ma sýz za rar lý o lan tü tün kul la ný mý ný a zalt mak ol du ðu be lir til di. Ül ke de tü tün kon tro lü i çin ya pý lan mü da ha le le rin, ge nel o la rak tü tün ü rün le ri ni sa týn al ma yý güç leþ tir mek, ka pa lý a - lan lar da kul la ný mý sý nýr lan dý ra rak di ðer ki þi le rin et - ki le nim le ri ni a zalt mak ve bý rak mak is te yen le re yar - dým cý ol mak þek lin de ya pý lan dý rýl dý ðý i fa de e di len a - çýk la ma da, tü tün kon tro lü nün ba þa rý sýn da ki en ö - nem li gös ter ge nin top lum da ki tü tün kul la ným sýk lý ðý ol du ðu na i þa ret e dil di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ta ra fýn dan 2012 yý lýn da yü rü tü len ve so nuç la - rý bir sü re ön ce a çýk la nan Kü re sel e tiþ kin Tü tün A - raþ týr ma sý na gö re, ül ke de e riþ kin ler a ra sýn da tü tün kul la ný mý nýn a zal dý ðý na dik kat çe ki len a çýk la ma da, 2008 yý lýn da her 100 ki þi den 31 i tü tün kul la nýr ken bu o ra nýn 2012 de 27 ye düþ tü ðü be lir til di. Tü tün kul la - ným o ra ný nýn er kek ler de 6,5 pu an, ka dýn lar da i se 2,1 pu an a zal dý ðý i fa de e di len a çýk la ma da, e riþ kin ler de 15 ya þýn ü ze rin de 12 ay i çin de tü tün kul lan ma yý bý rak - ma yý is te me 2008 yý lýn da yüz de 27,8 i ken 2012 yý lýn - da yüz de 35,4 e çýk tý ðý kay de dil di. An ka ra / a a

14 14 12 ELÜL 2012 ÇARÞAMBA SPOR UEFA F.BAHÇE'NÝN GELÝRÝNE EL KODU U E FA, Fi nan sal Fa ir Play uy gu la - ma sý nýn ge rek li lik le ri ni sað la ma dý ðý ge rek çe siy le, Tür ki ye'den Fe ner - bah çe ve Es ki þe hirs por'un da da hil ol du ðu 23 ku lü bün bu yýl U E - FA'dan el de e de ce ði ge lir le rin, ge - çi ci o la rak don du rul du ðu nu a çýk la - dý. U E FA Ku lüp Fi nan sal Kon trol Bir li ði (CFCB) Baþ ka ný Je an-luc De ha e ne'nin, U E FA'nýn res mi in - ter net si te sin de ki a çýk la ma sýn da, se zo nun da U E FA'nýn or ga ni zas yon la rýn da mü ca de le e - de cek 23 ku lüp hak kýn da, Fi nan sal Fa ir Play uy gu la ma sý nýn ge rek li lik - le ri ni ye ri ne ge tir me dik le ri ge rek - çe siy le so ruþ tur ma a çýl dý ðý ve a ra - la rýn da Tür ki ye'den Fe ner bah çe ve Es ki þe hirs por'un da bu lun du ðu ku - lüp le rin U E FA'dan sað la ya ca ðý ge - lir le rin so ruþ tur ma bo yun ca don - du rul du ðu be lir til di. UEFA, Finansal Fair Play uygulamasýnýn gerekliliklerini saðlamadýklarý gerekçesiyle, Fenerbahçe ve Eskiþehirspor ile birlikte toplam 23 kulübün bu yýl UEFA'dan elde edeceði gelirleri dondurdu. U E FA, 30 Ha zi ran 2012 ta ri hi ne ka dar va de si ge len borç la rý nýn du - ru muy la il gi li bil gi ver mek zo run da o lan 23 ku lü bün, son ta rih o lan 30 Ey lül 2012 ta ri hi ne ka dar ken di le - rin den is te nen bil gi le ri gün cel len - miþ o la rak ver me si ge rek ti ði ni kay - det ti. So ruþ tur ma nýn, ve ri ler de ki den ge sað la na na ya da CFCB'nin ni hai ka ra rý na ka dar de vam e de ce ði i fa de e dil di. Ge lir le ri don du ru lan 23 ku lüp þöy le: Bo rac Ban ja Lu ka (Bos na Her sek), Sa ra je vo (Bos na Her sek), Zel jez ni car (Bos na Her - sek), CSKA Sof ya (Bul ga ris tan), Haj duk Split (Hýr va tis tan), NK O si - jek (Hýr va tis tan), At le ti co Mad rid (Ýs pan ya), Ma la ga (Ýs pan ya), Mac - ca bi Ne tan ya (Ýs ra il), Shken di ja (Ma ke don ya), Flo ri a na (Mal ta), Bu - duc nost Pod go ri ca (Ka ra dað), Ru - dar Pjevl ja (Ka ra dað), Ruch Chor - zow (Po lon ya), Spor ting Liz bon (Por te kiz), Di na mo Bük reþ (Ro - man ya), Ra pid Bük reþ (Ro man ya), Vas lui (Ro man ya), Ru bin Ka zan (Rus ya), Par ti zan (Sýr bis tan), Voj - vo di na (Sýr bis tan), Es ki þe hirs por (Tür ki ye), Fe ner bah çe (Tür ki ye). F.Bahçe taraftar dernekleri toplanýyor FENERBAHÇE Kulübü'nün dünyanýn dört bir yanýna yayýlmýþ taraftar derneklerinin temsilcileri, 15 Eylül Cumartesi günü, Düzce'nin Kaynaþlý Ýlçesi'ndeki Fenerbahçe Topuk aylasý Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde bir araya gelecek. Fenerbahçe Kulübü'nden yapýlan açýklamada, taraftar derneklerinin temsilcilerinin, 15 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Topuk aylasý Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde toplanacaklarý bildirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün yurt içi ve yurt dýþýndaki toplam 145 taraftar derneðinin temsilcilerinin, 14 Eylül Cuma gününden itibaren Topuk aylasý Tesisleri'nde buluþmaya baþlayacaðý kaydedildi. Asbaþkan Mithat enigün, yaptýðý açýklamada, baþkan Aziz ýldýrým'ýn da katýlacaðý bu toplantýyla, Fenerbahçe'de birlik beraberliðinin hiç eksilmeden hep arttýðýnýn gösterileceðini söyledi. Kýrkpýnar pehlivanlarý Ölüdeniz'de güreþecek KIRK PI NAR yað lý gü reþ le rin de ter dö ken peh li van lar Muð la'nýn Fet hi - ye il çe sin de ya pý la cak 2. Ö lü de niz að lý peh li van Gü reþ le ri'ne ka tý la - cak. Fet hi ye Gü reþ Ýh ti sas Ku lü bü Baþ ka ný peh li van ük sel Top çu, be ra be rin de he yet le bir lik te Ö lü de - niz Be le di ye Baþ ka ný Ke ra met tin ýl maz'ý zi ya ret et ti. Zi ya ret sý ra sýn - da 14 E kim'de ya pý la cak Ö lü de niz yað lý peh li van gü reþ le ri or ga ni zas - yo nu hak kýn da bil gi ler ve ril di. Fet - hi ye Gü reþ Ýh ti sas Ku lü bü Baþ ka ný peh li van ük sel Top çu, a maç la rý - nýn Ö lü de niz ve Fet hi ye nin ta ný tý - mý na kat ký sað la mak ve gü re þe il gi du yan genç le rin teþ vi ki i çin alt ya pý - ya kay nak sað la mak ol du ðu nu söy - le di. Top çu, Kýrk pý nar da ilk 16 ya gi ren peh li van la rýn Ö lü de niz gü reþ - le ri ne da vet e dil di ði ni de be lir te rek va tan daþ lar dan gü reþ le re des tek ver me le ri ni is te di. Ö lü de niz Be le di - ye Baþ ka ný Ke ra met tin ýl maz da bu yýl 2.si dü zen le ne cek o lan gü reþ - ler le, Ö lü de niz de ta til ya pan tu rist - le re gü reþ spo ru nu ta nýt mak is te - dik le ri ni söy le di. Tu riz min çe þit len - di ril me si a çý sýn dan gü reþ le rin ya pý - la ca ðý a la na tu rist le ri da vet e de cek - le ri ni kay de den ýl maz, ö zel lik le böl ge de yer le þik o la rak ya þa yan Ýn - gi liz le rin gü reþ ler de ki yer le ri ni þim - di den a yýrt tý ðý ný a çýk la dý. Ankara Belediyesi'nden Rýza'ya 150 bin TL ödül ANKARA Bü yük þe hir Be le di ye Mec li si, Lon dra O lim - pi yat la rý'nda bronz ma dal ya ka za nan Rý za Ka ya alp e 150 bin li ra ö dül ve ril me si ni oy bir li ði i le ka bul et ti. Be le di ye Mec li si ay rý ca Lon dra O lim pi yat la rý na ka tý - lan Bü yük þe hir Be le di ye si, AS KÝ ve E GO bün ye sin de - ki 13 spor cu ya da 50 bin TL ö dül ve ril me si ka rar laþ týr - dý. An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me lih Gök - çek baþ kan lý ðýn da top la nan be le di ye mec li sin de, Lon - dra o lim pi yat la rýn da gü reþ bran þýn da bronz ma dal ya ka za nan Rý za Ka ya alp e 150 bin li ra ö dül ve ril me si oy - bir li ði i le ka bul e dil di. Baþ kan Gök çek in Ken di sin den þam pi yon luk bek li yor duk an cak her þe ye rað men bi zi gu rur la tem sil et ti ði i çin yi ne de o na te þek kür e di yo - ruz di ye rek kür sü ye ça ðýr dý ðý o lim pi yat ü çün cü sü Ka ya alp i se þöy le ko nuþ tu: 7 se ne dir AS KÝ Spor Ku lü - bün de yim; ger çek ten Tür ki ye nin en i yi le ri a ra sýn da. 3 yýl dýr da son maç hep ben de ka lý yor. Ýs tan bul Bü yük - þe hir i hep ye ni yo ruz. Gök çek baþ ka ný mýz bü yük des - tek ve ri yor ve ver me ye de de vam e di yor. Biz de bu des te ði kar þý lýk sýz bý rak mý yo ruz. Av ru pa ve dün ya þam pi yo na la rýn dan hep al týn ma dal yay la dön düm. Ba - zý ha ta lar so nu cu son maç ta i se al týn dan ol dum. A ma 2016 da ke sin lik le ka zan mak is ti yo rum." Rixos Cup Basketbol Turnuvasý baþlýyor AN TAL A'DA bu gün baþ la ya cak o lan 5. U lus la ra ra sý Ri xos Cup Bas ket bol Tur nu va sý'nda dört yer li ve i ki ya ban cý bas ket bol ta ký mý ký ya sý ya mü ca de le e de cek. Ge çen se zon da üç ku pa al mýþ Be þik taþ i le bir lik te bu se zo nun þam pi yon luk a day la rý A na do lu E fes, Ga la ta - sa ray Me di cal Park ve Ban vit, U nics Ka zan (Rus ya), Ci bo na Zag rep (Hýr va tis tan) ta kým la rý bas ket bol se - ver le re he ye can lý an lar ya þa ta cak. Ri xos Cup'a Uk ray - na'nýn dün ya ca ün lü a mi go ta ký mý Red Fox da yük sek tem po lu þov la rýy la renk ka ta cak. Tur nu va ön ce si ta - kým tem sil ci le ri nin ve Ri xos Ho tels Mar ka dan So - rum lu Baþ kan ar dým cý sý Ba þak E rel'in ka tý la ca ðý ba - sýn top lan tý sý da bu gün ya pý la cak. Ýs tan bul Sul tan ga zi Be le di ye si ta ra fýn dan E sen te pe Ma hal le si'nde dü zen le nen 2. At lý Ci rit O yun la rý'nda Er zin can, Bay burt, Ma ni sa ve Er zu rum'dan ge len ci rit çi ler, ký ya sý ya mü ca de le et ti. Ýstanbul'da cirit þenliði Türklerin, OrtaAsya'dan Anadolu'ya taþýdýklarý Cirit Oyunlarý, Sultangazi Belediyesi tarafýndan geleneksel hale getirildi. Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen Sultangazi Belediyesi 2. Geleneksel Cirit Þöleni'nde, Erzincan, Bayburt, Manisa ve Erzurum'dan gelen ciritçiler, kýyasýya mücadele etti. CÝ RÝT, bir di ðer de yim le Çav gan, Türk le rin yüz yýl lar dan be ri oy na - dýk la rý bir A ta spo ru. Ba rýþ za ma - nýn da as ker le rin at üs tün de an tren - man yap ma sýy la doð du ðu na i na ný - lan, sa vaþ ve av spo ru ci rit o yu nu na Sul tan ga zi il çe si i kin ci kez ev sa hip - li ði yap tý. Ýs tan bul Sul tan ga zi Be le - di ye si ta ra fýn dan E sen te pe Ma hal - le si'nde dü zen le nen 2. At lý Ci rit O - yun la rý'nda Er zin can, Bay burt, Ma - ni sa ve Er zu rum'dan ge len ci rit çi - ler, ký ya sý ya mü ca de le et ti. Ma ni sa ve Er zin can At lý Spor Ku lüp spor - cu la rý nýn mü ca de le siy le baþ la yan ci rit o yun la rýn da Sul tan ga zi li ler he - ye can do lu da ki ka lar ya þa dý. Ge le nek sel Spor Dal la rý Fe de - ras yo nu ö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ýr fan De de oð lu'nun yö ne ti min de ya pý lan mü sa ba ka yý 55'e 28 skor la Ma ni sa Ci rit Ta ký mý ka zan dý. Bay burt ve Er zu rum At lý Spor Ku lüp le ri'nin ya rý þýy la de vam e - den mü sa ba ka lar da 30'a 68 skor la Er zu rum At lý Spor Ku lü bü o yun - la rýn bi rin ci si ol du. Mü sa ba ka lar - da bir bi rin den gü zel ha re ket le riy le göz dol du ran 54 ya þýn da ki Er zu - rum At lý Spor Ku lü bü Kap ta ný Mu am mer Çið dem, Sul tan ga zi Be le di ye Baþ ka ný Ca hit Al tu nay ta ra fýn dan teb rik e dil di. Ci rit Þö le ni da ha son ra bü tün ta kým lar dan o luþ tu ru lan Kar ma Ci rit o yu nuy la so na er di. Ci rit mü sa ba ka la rýn dan son ra ko nuþ - ma ya pan Sul tan ga zi Be le di ye Baþ ka ný Ca hit Al tu nay, ci rit o - yun la rý na Sul tan ga zi li le rin gös - ter di ði il gi den mem nun kal dýk la - rý ný söy le di. Ci rit o yun la rý ný ge le - nek sel ha le ge tir dik le ri ni kay de - den Baþ kan Al tu nay, "Bu a ta spo ru mu zu ya þa tan spor cu la rý - mý za te þek kür e di yo ruz. Bu a ta spo ru mu za Sul tan ga zi li le ri miz de te vec cüh gös ter di. Bü yük he - ye can ve mü ca de le ye sah ne o lan ci rit o yun la rý ný il çe miz de ya þat - ma ya ve ne sil den ne si le ak tar - ma ya de vam e de ce ðiz" de di. Ci rit o yun la rýn da Sul tan ga zi li ler he ye can do lu da ki ka lar ya þa dý. Gökhan Çelik ismini Bocce tarihine yazdýrdý AV RU PA Er kek ler Vo lo Þam pi yo - na sý'nda bronz ma dal ya ka za na rak bir il ki ger çek leþ ti ren Gök han Çe - lik, is mi ni Boc ce ta ri hi ne yaz dýr dý Hýr va tis tan'ýn Pa zin ken tin de 3-8 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da ya pý lan þam pi yo na da Tür ki ye'yi an tre nör Hak ký Ü nal yö ne ti min de ki spor - cu lar Gök han Çe lik, Fa ik Dur sun Öz türk, Mu ham med ýl maz Du - ran ve Rüs tem Ham di tem sil et ti. Türk spor cu lar ge le nek sel o yun - lar da fi nal le re kal ma yý ba þa ra maz - ken, a týþ o yun la rý nýn ü çün de de e - le me ler de ba þa rý lý o la rak fi nal gru - bu na yük sel di ler. Bu spor cu lar dan Fa ik Dur sun Öz türk, Ba sa mak di - sip li nin de þam pi yo na yý 5. sý ra da ta mam lar ken, Rö le di sip li nin de ya rý þan Öz türk -Ham di çif ti i se þam pi yo na yý 6. sý ra da ta mam la dý.

15 SPOR 12 ELÜL 2012 ÇARÞAMBA 15 Satranç Olimpiyatý'nda KÜRSÜE ÇIKAMADIK 40. Dünya Satranç Olimpiyatý Ýstanbul'da sona erdi.türkiye Satranç Federasyonu Baþkaný Ali Nihat azýcý, ''Türkiye'de bir büyük satranç organizasyonu da baþarýyla tamamlandý'' dedi. Türkiye 6 takýmla katýldýðý organizasyonda baþarýlý olamayarak, dereceye giremedi. ÝSTANBUL'DA dü zen le nen 40. Dün ya Sat ranç O lim pi ya tý'nda Er me nis tan ve Rus ya 9'ar ga li bi yet le ilk sý ra da yer a lýr - ken, Tür ki ye 6 ta kým la ka týl dý ðý or ga ni - zas yon da ba þa rý sýz ol du ve de re ce ye gi re - me ye rek ha yal ký rýk lý ðý mey da na ge tir di. Ýs tan bul'da 12 yýl a ra dan son ra i kin ci kez dü zen le nen Dün ya Sat ranç O lim pi ya tý, haf ta so nun da ya pý lan 11. tur mü ca de le - le riy le ta mam lan dý. Mü sa ba ka lar dan son - ra WOW O tel'de dü - zen le nen ka pa nýþ tö - re ni ne Dün ya Sat ranç Fe de ras yo nu (FI DE) E ROL DO URAN e ni as ya.com.tr Baþ ka ný Kir san Il - yumz hi nov, Tür ki ye Sat ranç Fe de ras yo nu (TSF) Baþ ka ný A li Ni hat a zý cý ve yö ne - tim ku ru lu ü ye le ri, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan ve ki li Ah met Se la met, o - lim pi yat lar da mü ca de le e den spor cu lar, an tre nör ler ve çok sa yý da da vet li ka týl dý. Tür ki ye'nin er kek ler ve ka dýn lar da, Tür - ki ye, Tür ki ye 2016 ve Tür ki ye 2023 ol - mak ü ze re 3 fark lý ta kým la, top lam 30 spor cuy la tem sil e dil di ði 40. Dün ya Sat - ranç O lim pi ya tý'nda 161 ül ke den bin 500'ü aþ kýn spor cu mü ca de le et ti. ER ME NÝS TAN VE RUS A ÝLK SI RA DA 40. Dün ya Sat ranç O lim pi ya tý'nda er - kek ler de Er me nis tan 9 ga li bi yet, 1 be ra - ber lik ve 1 mað lu bi yet le bi rin ci sý ra da yer Ýstanbul'da düzenlenen ve büyük bir ilgi gören 40. Dün ya Sat ranç O lim pi ya tý'nda 161 ül ke den bin 500'ü aþ kýn spor cu mü ca de le et ti. al dý. Rus ya, 9 ga li bi yet, 1 be ra ber lik ve 1 mað lu bi yet le i kin ci sý ra nýn sa hi bi o lur ken, son tur da Çin'i ye nen Uk ray na i se tur nu - va yý 9 ga li bi yet ve 2 mað lu bi yet le ü çün cü sý ra da ta mam la dý. Ka dýn lar da i se son o - lim pi yat þam pi yo nu Rus ya, son tur da Ka - za kis tan'ý 4-0 mað lup e de rek 8 ga li bi yet ve 3 be ra ber lik a la rak na mað lup þam pi yon ol du. Çin, 8 ga li bi yet ve 3 be ra ber lik le i kin - ci li ði a lýr ken, Uk ray na i se 7 ga li bi yet ve 4 be ra ber lik le o yun la rý ü çün cü sý ra da bi tir di. TÜR KÝ E BA ÞA RI SIZ OL DU Or ga ni zas yon da Tür ki ye a dý na ya rý þan 6 ta kým da ka te go ri le rin de de re ce ye gi re - me di. Er kek ler de Tür ki ye Ta ký mý 41'in ci, Tür ki ye 2016 Ta ký mý 48'in ci, Tür ki ye 2023 Ta ký mý da 151'in ci sý ra da yer al dý. Ka dýn lar da i se Tür ki ye Ta ký mý 42'in ci, Tür ki ye 2016 Ta ký mý 59'un cu ve Tür ki ye 2023 Ta ký mý da 95'in ci ol du. Ka pa nýþ tö - re nin de ko nu þan TSF Baþ ka ný ve Or ga ni - zas yon Ko mi te si Baþ ka ný A li Ni hat a zý cý, Satranç Federasyonu Baþkaný Ali Nihat azýcý. or ga ni zas yo nu ba þa rý lý bir þe kil de dü zen - le dik le ri ni be lir te rek, þun la rý kay det - ti:''tür ki ye Sat ranç Fe de ras yo nu o la rak der si mi zi i yi ça lýþ týk. E li miz den ge le nin en i yi si ni yap mak i çin ça ba gös ter dik. Sa ný - yo rum ki sý na vý i yi bir de re ce i le geç tik. Tür ki ye'de bir bü yük sat ranç or ga ni zas - yo nu da ba þa rýy la so na er di. Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý'nýn, Spor Ge nel Mü dür lü - ðü'nün, ye rel yö ne ti min ve ku rum sal spon so ru mu zun ver di ði des tek le, Türk sat ran cý hýz la yük se li yor. 40. Dün ya Sat - ranç O lim pi ya tý, Tür ki ye Cum hu ri ye - ti'nin ta ri hin de ki en ö nem li or ga ni zas yon - lar dan bi ri si ol du. Bir çok re ko ra im za at - týk.'' Tür ki ye'nin dün ya sat ran cý nýn ö nem - li mer kez le rin den bi ri si ol ma ya de vam e - de ce ði ne i nan dý ðý ný vur gu la yan a zý cý, or - ga ni zas yo nun ger çek leþ ti ril me sin de e me - ði ge çen le re te þek kür et ti. FIDE BAÞKANI TEÞEKKÜR ETTÝ FI DE Baþ ka ný Kir san Il yumz hi nov da Tür ki ye'nin sat ranç o lim pi yat la rý na muh te þem bir ev sa hip li ði yap tý ðý ný ve dün ya da sat ran cýn ge liþ me si i çin bü yük bir des tek ver di ði ni i fa de et ti. 40. Dün ya Sat ranç O lim pi ya tý es na sýn da 83. FI DE Kon gre si, Dün ya 16 aþ Al tý Sat ranç O - lim pi ya tý ve 11. U lus la ra ra sý Ýs tan bul Sat ranç Fes ti va li de ger çek leþ ti ril di. De - re ce ye gi ren ta kým lar, ma dal ya la rý ný ve ku pa la rý ný FI DE Baþ ka ný Kir san Il yumz - hi nov'un e lin den al dý. Sadri Þener, Avrupa'ya veda etmelerinin büyük bir ekonomik kayba sebep olacaðýný söyledi. Þad ri Þe ner'den Gü neþ'e gü ve no yu Sezona lig ve Avrupa'da aldýðý sonuçlarla iyi baþlangýç yapamayan Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener, Teknik Direktör Þenol Güneþ ve ekibinin gerekli müdahaleleri yaparak kýsa sürede süreci lehlerine çevireceklerini düþündüðünü söyledi. TRABZONSPOR Ku lü bü Baþ ka ný Sad - ri Þe ner, Trab zons por Der gi si'nin bu ay ki sa yý sýn da ''Tek yü rek li ol ma lý yýz'' baþ lýk lý ya zý sýn da ge ri de bý rak týk la rý dö nem de ya þa dýk la rý ka yýp la rýn a þýl - ma sý i çin ön ce lik li o la rak el e le ve rip güç le ri ni bir leþ tir me le ri ge rek ti ðin be - lirt ti. Fut bol da ba þa rý i çin sa de ce bir ta ra fýn üs tün gay ret gös ter me si nin ye - ter li ol ma dý ðý ný kay de den Þe ner, ''Ca - mi a la rýn bü tü nüy le tek yü rek o la rak ha re ket et me le ri he def le re u la þýl ma sý - ný sað la yan fak tör le rin ba þýn da ge lir. Trab zons por'un bu ö zel li ði gös te re bil - di ði dö nem ler de za fer ler ka zan dý ðý ger çe ði ni he pi miz bi li yo ruz'' de di. HUZUR ORTAMI SAÐLAACAÐIZ Spor tif an lam da ba kýl dý ðýn da el le - rin de ki kad ro nun da ha i yi so nuç lar el de e de bi le cek bir ya pý da ol du ðu nu dü þün dük le ri ni an la tan Þe ner, ''El bet - te tek nik di rek tö rü müz Þe nol Gü neþ ve e ki bi ge re ken mü da ha le le ri ya pa - rak ký sa sü re de sü re ci le hi mi ze çe vi re - cek ler dir. Bi ze yö ne tim ku ru lu o la rak dü þen gö rev i se ta ký mý mý zýn hu zur or ta mý i çe ri sin de kal ma sý ný sað la ya - cak mü da ha le le ri yap mak týr. Za man i ler le dik çe her þe yin dü ze le ce ði ne i na - ný yo ruz'' di ye ko nuþ tu. A sýl ü zül dük le ri ko nu nun lig de ki ka yýp lar dan çok, Av ru pa'ya ve da et - me le ri ol du ðu nu i fa de e den Þe ner, ''Çün kü Av ru pa'da yo la de vam et me - nin hem pres tij hem de e ko no mik an - lam da ku lüp le re bü yük fay da sý var. Bu nu ge çen se zon Þam pi yon lar Li gi ma ce ra mýz da çok i yi gör dük. E leþ ti ril - di ði miz ko nu la rýn ba þýn da ge len trans fer de bi raz geç kal dý ðý mýz doð - ru dur an cak kad ro mu za kat tý ðý mýz o - yun cu lar da ya ba na a týl ma ma lý. Bu a - þa ma da med ya nýn di ðer ku lüp le re gös ter di ði ta výr la bi ze yak la þý mý a ra - sýn da ki fark top lu mu et ki li yor. Top lu - mun e ði lim le ri i se is ter is te mez ta ký - ma yan sý yor. Oy sa kit le hu zu ru nu ya - ka la dý ðý mýz an da da ha i yi so nuç lar a - la ca ðý mýz mu hak kak týr. Tüm ta raf tar - la rý mý zýn bu ba kýþ a çý sýy la ha re ket et - me le ri ni bek li yo ruz'' de di. OLA DEVAM EDECEÐÝZ Sadri Þe ner, ken di le ri nin de öz e leþ - ti ri ya pýp, doð ru la rý ve yan lýþ la rý ný de - ðer len di re rek yo la öy le de vam e de - cek le ri ni belirterek, ''Trab zons por'un var lý ðý he pi miz i çin ö nem liy se bu so - rum lu luk i çe ri sin de dav ran ma lý, ü ze - ri mi ze dü þen gö rev le ri ye ri ne ge tir - me li yiz'' þek lin de ko nuþ tu. ARSAVÝN ORTADA KALDI! 2008 Av ru pa Þam pi yo na sý nda yýl dý zý par la yan ve bü yük ta kým la rýn trans fer lis te si ne gir me yi ba þa ran An drey Ar - þa vin es ki gün le ri ni a rý yor. Ar se nal e trans fer o lan ve i yi baþ lan gýç ya pan Ar þa vin, son yýl lar da ya þa dý ðý fo rum - suz luk yü zün den ho ca sý ta ra fýn da ye - dek bý ra kýl dý. Ge çen se ne a ra dö nem - de es ki ta ký mý Ze nit e ki ra lýk o la rak ge - len yýl dýz o yun cu for ma þan sý bul sa da es ki for mun dan u zak o yun ser gi le di. Rus mil li ta ký mýn 2012 Av ru pa Þam - pi yo na sý kad ro sun da yer a lan Ar þa vin, a lý nan ba þa rý sýz so nuç la rýn ar dýn dan mil let ve ki li i le tar týþ mýþ ve yo ðun e leþ - ti ri ye ma ruz kal mýþ tý. Trans fer dö ne - min de baþ ka ta ký ma gi de me yen ve Ar se nal e ge ri dön mek zo run da ka lan Ar þa vin, son Rus ya Ku zey Ýr lan da kad ro su na da ça ðý rýl ma dý. 16 Ey lül Pa zar gü nü bir bi rin den çe kiþ me li ya rýþ la ra sah ne o la cak. Avrupa Süpermoto Þampiyonasý Akyazý'da SAKARA Ak ya zý da ki Ke nan So fu oð lu Pis ti bu haf - ta so nu ilk kez ö nem li bir or ga ni zas yo na ev sa hip li ði ya pa cak. Av ru pa, Do ðu Av ru pa ve Tür ki ye Sü per - mo to Þam pi yo na la rý 1516 Ey lül 2012 ta rih le rin de Ke nan So fu oð lu Pis ti nde dü zen le ne cek. Av ru pa ve Do ðu Av ru pa Sü per mo to Þam pi yo na sý nda 2012 yý - lý nýn þam pi yon la rý nýn be lir le ne ce ði son a yak ya rý þý na ya ban cý spor cu la rýn bü yük il gi gös ter me si bek le ni - yor. Dün ya Sü pers port Þam pi yo na sý nda ül ke mi zi ba þa rýy la tem sil e den Ke nan So fu oð lu, Av ru pa Þam - pi yo na sý na ka tý la cak spor cu la rý yal nýz bý rak ma ya cak. Ýlk kez Av ru pa Þam pi yo na sý na ev sa hip li ði ya pa cak Ke nan So fu oð lu Pis ti ye ni dü zen le me ler le þam pi yo - na ya ha zýr ha le ge ti ril di. Dün ya stan dart la rý na sa hip pist, Av ru pa Þam pi yo na sý i çin ye ni den dü zen le nir - ken, ye ni pa dok a la ný ve pist gi riþ çý kýþ la rýy la da ha da gü ven li ha le ge ti ril di. Ukrayna'ya 5-0 yenildik 20 aþ Altý Milli Futbol Takýmý, Ukrayna ile deplasmanda oynadýðý özel maçý 5-0 kaybetti. Teknik direktör Feyyaz Uçar yönetimindeki ayyýldýzlýlar, Kiev'deki Kocha Zaspa Stadý'nda oynanan karþýlaþmada rakibine 5-0'lýk skorla farklý maðlup oldu. Milli takým, Ukrayna ile ayný statta 8 Eylül'de oynadýðý karþýlaþmayý da 1-0 kaybetmiþti.

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R 12 ELÜL 2012 ÇARÞAMBA G. Kore den uzaya roket GÜNE Kore, gelecek ay uzaya gözlem uydusu taþýyan bir roket göndereceðini açýkladý. Bilim Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, bir kýsmý Rusya da bir kýsmý ise Güney Kore de üretilen Naro roketinin Ekim arasýnda fýrlatýlacaðý belirtildi. Güney Kore, 2009 ve 2010 yýllarýnda da uzaya roket göndermeyi denemiþ, ancak baþarýsýz olmuþtu. Seul / aa Ak ya tan'da çalýþmalar so nu cun da 44 ye tiþ kin saz ke di si be lir len di. Saz ke di le ri ya þý yor WWF-TÜR KÝE ve Do ða Ko le ji nin A da na-ak ya tan a ban Ha ya tý Ge liþ tir me Sa ha sý nda saz ke di si ni ko ru ma ya yö ne lik ça lýþ ma la rý nýn i kin ci yýl so nuç la rý a lýn dý. Do ða Ko le ji nin des te ðiy le ger çek leþ ti ri len Saz Ke di si nin Ý zin de Pro je si ; fo - to ka pan lar ve vi de o ka pan kul la ný la rak Tür ki ye de tü re i liþ - kin ger çek leþ ti ri len ilk po pü las yon ça lýþ ma sý ni te li ðin de. Or - man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý, VI I. Böl ge Mü dür lü ðü i le iþ bir li ði i çin de ger çek leþ ti ri len a ra zi ça lýþ ma la rý so nu cun da, Ak ya tan a ban Ha ya tý Ge liþ tir me Sa ha sý nda a lan ça lýþ - ma la rý so nu cun da 44 ye tiþ kin saz ke di si be lir len di. Nes li dün ya da teh li ke al týn da bir tür o lan saz ke di si nin tü rü nün de va mý, Ak ya tan da ki ya þam a lan la rý nýn mev cut du ru mu - nun ko run ma sý ný ge rek ti ri yor. Ýstanbul / eni Asya KORSANLA MÜCADELEDE AFRÝKA KADAR OLAMADIK KÜRESEL REKABET GÜCÜ ENDEKSÝ RAPORUNA GÖRE, FÝKRÎ MÜLKÝET HAKLARI ALANINDA 144 ÜLKE ARASINDA 86. SIRADA ER ALAN TÜRKÝE, UGANDA'NIN BÝLE GERÝSÝNDE KALDI. TÜR KÝE DE ilk kez dü zen le nen Dün ya E ko no mi Fo ru mu (The World E co no mic Fo rum WEF) ta - ra fýn dan ha zýr la nan Kü re sel Re ka bet Gü cü En dek si Ra po ru nda Tür ki ye nin, bu yýl 7 ü ze rin - den 4.45 pu an a la rak 16 ba sa mak bir den yük se lip 43 ün cü sý ra ya yer leþ me si, iþ dün ya sý ný ya tý rým ya pý - la bi lir ül ke o lu yo ruz ha va sý na sok tu. An cak ya ban cý ya tý rým cý lar i çin bü yük ö nem ta þý yan ra por da Tür ki - ye nin fik rî mül ki yet hak la rý ba ký mýn dan du ru mu - nun iç ler a cý sý ol du ðu or ta ya çýk tý. Ra por da fik rî mül ki yet hak la rý a la nýn da 144 ül ke a ra sýn da 86. sý ra - da yer a lan Tür ki ye, U gan da nýn bi le ge ri sin de kal dý. Fik rî mül ki yet a la nýn da ki u lus la r a ra sý dâ vâ lar dan ve bu a lan da ki a ka de mik ça lýþ ma la rýy la ta ný nan A vu kat Dr. Ca hit Su luk un ver di ði bil gi ye gö re, Tür ki ye bir ön ce ki yý la gö re 22 ba sa mak yük sel di, a ma U gan da, Ga na, Ru an da, Um man ve Gam bi ya gi bi ül ke le rin de ge ri sin de kal dý. Ýstanbul / Seyhan Þentürk U zak tan ku man da lý ha mam bö ce ði ABD DE a raþ týr ma la rý ný sür dü ren Türk bi lim a da mý Al per Boz kurt, ge liþ tir di ði kü çük bir ay gýt i le ya rý-ro - bo tik ha le ge tir di ði ha mam bö ce ði ni u zak tan ku man - day la is te di ði yö ne ha re ket et ti re bil di. Ka me ra da ta þý - ya bi len bi yo-ro bo tik bö cek, dep rem fe lâ ket le rin de en kaz al týn da ka lan in san la rýn kur ta rýl ma sýn da kul la - ný la bi le cek. Kü çük bir sýrt çan ta sý gi bi ha mam bö ce ði - ne yer leþ ti ri len 0.7 gram a ðýr lý ðýn da ki mik ro iþ lem ci li ay gýt, an ten ve al gý la yý cý lar i çe ri yor. Ci haz, bir mik ro kon trol bi ri mi nin yer al dý ðý in ce ve sert dev re kar tý, sin yal a lý cý sý, u ya rý e lek trot la rý ný bað la yan min ya tür fiþ ler ve lit yum-i on po li mer ba tar ya dan o lu þu yor. U - zak tan ku man da i le yön len di ri len mik ro iþ lem ci sa ye - sin de ha mam bö ce ði ka vis li bir hat bo yun ca mü kem - mel doð ru luk ta yü rü tül dü. Ýstanbul / cihan 62 ya þýn da o ku ma yý öð ren di ZON GUL DAK TA, 62 ya þýn da o ku ma yaz ma yý öð re nen Zü - ley ha Sun gur, ken di si ni 7 ya - þýn da gi bi his set ti ði ni söy le di. Sun gur, he de fi nin ü ni ver si te - yi bi tir mek ol du ðu nu da vur - gu la dý. 8 Ey lül Dün ya O ku - ma Gü nü dolayýsýyla Zon gul - dak Va li li ði ö nün de dü zen le - nen tö ren, renk li gö rün tü le re sah ne ol du. Ýl köð re tim bi rin - ci sý nýf öð ren ci le ri ta ra fýn dan gü nün ö ne mi ni an la tan þi ir le rin o kun du ðu tö ren de, 62 ya þýn da o ku ma yaz ma öð re nen Zü ley ha Sun gur da o ku ma ve yaz ma nýn ö ne - mi ni ihtiva eden bir ya zý sý ný o ku du. a zý sý ný o kur ken zor la nan Zü ley ha Sun gur un kur du ðu cüm le ler, tö ren a la nýn da ki le ri duy gu lan dýr dý. Zonguldak / cihan Apple da mý kopyacý? GÜ NE Ko re nin tek no lo ji de vi Sam sung un ü rün le - ri ni kop ya la dý ðý i çin dâ vâ üs tü ne dâ vâ a çan App le ýn da kop ya cý ol du ðu id di a e - dil di. Cult of Mac ad lý in ter net si te sin de ya yým - la nan fo toð raf lar la App le i le Al man Bra un þir ke ti nin ü rün le ri a ra sýn da ki ben zer lik - ler or ta ya kon du. Bir fo toð raf ta Bra un un 1958 yý lýn da ü - ret ti ði cep rad yo suy la App le in çok sa tan Mp3 ça la rý i Pod a ra sýn da ta sa rým ben zer lik le ri gö ze çar pý yor. Baþ ka bir ben zer lik de App le in çok sa tan cep te le fo nu ip ho ne da ki he sap ma ki ne siy le Bra un un 1977 yý lýn da pi ya sa ya sür dü - ðü he sap ma ki ne si a ra sýn da gö rü lü yor. New ork / cihan

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin TELEVZYON: FRIND OLDIÐIIZ BÐILILIÐIIZ lkol, sigara, uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðýnýn yanýnda, belirgin olarak göremediðimiz ve hatta çoðu kez farkýnda olmadýðýmýz bir baðýmlýlýk var; televizyon baðýmlýlýðý.

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı