2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2 SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen, esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi çağdaģ kavramları benimsemiģ bir anlayıģa, yapıya ve iģleyiģe dayanan bir sisteme dönüģtürülmesi gereklidir. Bu doğrultuda; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu nun verdiği yetkiler çerçevesinde belediyeler, hizmetlerini yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sunmalı ve faaliyetlerini planlı bir Ģekilde yerine getirmelidir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gereklikliliği, kaynakların etkin bir Ģekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ihtiyacı söz konusu olmuģtur. Bunun sonucu olarak hazırlanan Adalar Belediye BaĢkanlığı 2008 yılı faaliyetleri sorumlu olan birimlerin ilgili olduğu kanun ve yönetmelik çerçevesinde önceliklerine göre planlanarak gerçekleģtirilmiģ olup, idari ve mali kaynaklarımız ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin hükümlerine göre kullanılmıģtır. Bu rapor meclisimizde görüģülüp değerlendirileceği gibi, ilçemiz halkı tarafından incelenerek halkımızın da Ġdarenin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. ġeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gereği olarak tüm yöneticilerimizin bir yıllık süre içinde gerçekleģtirdikleri faaliyetleri bu tür raporlarla ortaya koymaları faaliyet sonuçlarının çok daha verimli hale gelmesini sağlayacaktır. Bu açıdan 2008 yılı faaliyet raporu siz değerli Meclis Üyelerimizin ve müteakiben de Adalar halkının görüģ, değerlendirme ve eleģtirilerine sunulmuģ olacaktır. Bu konudaki görüģ ve değerlendirmeleriniz daha sonraki yıllarda yapılacak çalıģmalarımıza rehber ve ıģık olacaktır yılı faaliyet raporunu hazırlayan ilgili yönetici arkadaģlarımı hem bu rapor, hem de yıl içinde gösterdikleri baģarılı çalıģmaları nedeniyle kutluyor, yatırımcı dairelerin yönetici ve mensuplarına teģekkür ediyor, bundan sonraki yıllarda kendilerine daha ileri hedefler için üstün baģarılar diliyorum yılı içinde daha rahat yaģanabilir, yeģil ve temiz bir çevre yaratmak ve Adaların Tarihi ve Turistik kültürüne sahip çıkmak için yoğun çalıģmalar yapılmıģ olup daha da ilerisine ulaģmak için de çalıģmalarımıza büyük bir özenle devam edilecektir. Saygılarımla, CoĢkun ÖZDEN Adalar Belediye BaĢkanı 2

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 28 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 28 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 29 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 57 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 112 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler 113 B- Zayıflıklar 113 EKLER 1 Belediye BaĢkanı Ġç Kontrol Güvence Beyanı Mali Hizmet Birim Yöneticisi Beyanı 115 3

4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz; Adalar Ġlçesinin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri ve çevreyi koruyarak, halkın yaģam kalitesini yükseltmek ve kardeģlik duyguları içerisinde kent bilincini geliģtirmek için kaynakları etkin ve verimli kullanarak belediye hizmetlerini sunmak Vizyonumuz; Dünyanın her yerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip, kültür, sanat, tarih, doğa, spor, deniz ve ticareti ile yaģanabilir, refah düzeyi yüksek ve huzurlu Adalar Ġlçesi için el ele B- Yetki, Görev, Sorumluluklar 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 4

5 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyük Ģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet 5

6 ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyemiz organlarının Görev, Sorumluluk ve Yetkileri Belediye baģkanının görev ve yetkileri : a) Belediye teģkilâtının en üst amiri olarak belediye teģkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene baģkanlık etmek. e) Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerini denetlemek. l) ġartsız bağıģları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluģturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediye meclisinin görev ve yetkileri : a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıģma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüģmek ve onaylamak, büyük Ģehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç 6

7 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) ġartlı bağıģları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģ bin YTL' den fazla dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi iģletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iģlet veya yap-iģletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. k) Meclis baģkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleģtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiģtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıģındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karģılıklı iģ birliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemģehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye baģkanıyla encümen arasındaki anlaģmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıģ belediye imar programlarını görüģerek kabul etmek. Belediye encümeninin görev ve yetkileri: a) Stratejik plân ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüģ bildirmek. b) Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarının anlaģma ile tasfiyesine karar vermek. g) TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliģkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 7

8 Fen ĠĢleri Müdürlüğünün görev ve yetkileri: a) Dosyaları yasa ve mevzuata uygun hazırlamak. b) Gelen, giden evrakları kaydetmek ve gereğini yapmak. c) Müdürlük memur ve iģçi personele ait iģlemlerin takip ve düzenlenmesi özlük hakları ile ilgili birimleri bilgilendirilmesi iģlemlerini yürütmek. d) Belediyenin, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi konusundaki programları hazırlamak; Çevreyi ve çevre değerlerini bozucu çevreyi kirletici faaliyetlere engel olmak için önceden gerekli tedbirleri almak. e) Belde dahilinde, mevcut hava, su, toprak, gürültü ve kıyıların kirliliğinin belirlenmesi için envanter çalıģması yapmak; Belde dahilindeki hava, su, toprak, gürültü ve kıyı kirliliğini ölçmek, denetlemek, izlemek ve gerekli yatırımları Belediyenin diğer birimleri ile uygulamak, gerekli olursa laboratuar kurmak, f) HemĢerilerin ve diğer kiģi ve kuruluģların dilek ve Ģikayetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve Ģikayet sahibine bilgi vermek, g) Katı atıkların sağlıklı bir biçimde toplanmasını, taģınmasın sağlamak, programlı bir biçimde katı atıkların kaynağında azaltılması, ayrılması ve değerlendirilmesi için çalıģmak, çalıģmaları desteklemek, mevcut yollarda meydana gelen bozulmaların giderilmesi amacı ile iģ gücü ve makine desteği vermek, bordür ve tretuarların tamiri ihtiyaç halinde yeniden yapımını temin etmek, h) Gürültü Kontrol Yönetmeliği ne göre tesislerin gürültü iģlemlerini takip etmek ve yönetmelik doğrultusunda gürültü kirliliğine sebep olan kiģi veya tesisler hakkında cezai iģlem yürütmek, talep üzerine gürültü ölçümleri yapmak ve ölçüm neticelerini içeren rapor düzenlemek gerekli koģullarda kontrol izin belgesi düzenlemek, i) Ġlçede oluģan içme ve atık su hakkında gelen Ģikayetleri değerlendirmek, araģtırmak, çözüme kavuģturmak, etüt-plan-proje yapmak veya yaptırmak; gerekli hallerde ĠSKĠ ile iģbirliği halinde çözüm yolları bulmak. Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda kontrol yapmak gerekli hallerde yasal iģlem yapmak. Atık su ve yağmur suyu ile ilgili sistemlerin tamamlanmasını sağlamak ve bu konularda gelen Ģikayetleri değerlendirmek. j) Katı Atık Kontrol Yönetmeliği, Tıbbi Atık Kontrol Yönetmeliği kapsamında önlem almak sistem ve proje geliģtirerek atık toplama konusunda gerekli önlemleri almak, bu konularda vatandaģları bilgilendirmek amaçlı program ve toplantılar yapmak, yönetmeliğe aykırı hususlarda gerekli yasal iģlemler yapmak. Hafriyat ve Yıkıntı Atıkları Kontrol Yönetmeliği kapsamında kontrol ve denetimler yapmak yönetmeliğe aykırı durumlarda gerekli yasal iģlemleri yapmak. Sorumluları uyarmak. Ġlçede hafriyat ve yıkıntı atıklarının çevre kirliliği yaratmaması ve ilçenin doğal yapısının bozulmaması yönünde Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalıģmalar yapmak. k) Çevre Kanunu kapsamında; kontrol ve denetimler yaparak hava kirliliği, tıbbi atık kontrolü, çevre kirliliği, su kirliliği, deniz suyu kirlilik tespiti, tehlikeli atık kontrolleri vb. tüm çevresel konularda denetim ve kontrol yapmak ve yaģanabilir ortamları sağlamak. l) Mevcut yolların periyodik bakım-onarımlarını yapmak (çukur ve bozukluklarının giderilmesi) yolların asfaltlanması. Asfalt yollarda yapılan kazılar sonucu açılan tranģelerin üstlerinin asfaltlanması, yollarda oluģan ani çökmelerin tespiti ve tamiri, trotuarların yapım bakım ve onarımı, m) Ġmar durumuna uygun olarak açılacak yolların açılması yolun ve trotuarların yapımına hazır hale gelmesi n) Yağmur suyu kanallarının periyodik olarak temizlenmesi bakımı, onarımı ve ızgaraların kontrolü, o) Karla buzla mücadele çalıģmalarını organize etmek ve ekipleri oluģturmak, p) Yolların kıģ Ģartlarına hazırlanması; buzlanmaya karģı tuzlama vb. çalıģmaları yapma, buzlanmıģ yolların temizlenmesi 8

9 q) Ġlçede içinde araç-gereç ve ekipman ihtiyaçlarını karģılamak r) Gerekli hallerde protokol yapmak, yapılan protokol kapsamında personel ve araç desteği vermek s) Müdürlükle ilgili konularda ihale dosyaları hazırlamak t) Ġlçe sorunlarına çözüm önerileri sunmak, Müdürlüğün hizmetleri konusunda eğitim, araģtırma yapmak, yaptırmak, desteklemek, halkın bilincini geliģtirici her türlü giriģimde bulunmak, u) Beldenin doğal ve kültürel değerlerini korumak, peyzajını bozucu, görsel kirlilik yaratıcı faaliyetlere engel olmak, v) Beldenin doğal değerleri olan yeģil alanları korumak, artırmak ve yeni düzenlemeler için her türlü giriģimde bulunmak, yeni yatırım projeleri hazırlamak veya hazırlatmak w) Belde de yeni rekreasyon alanları ve parklar düzenlemek, gerekirse proje hazırlamak ve hazırlatmak, x) BaĢkanlığımıza ait olan gemilerin tamir bakımını yapmak iģletmeye hazırlamak ve personel temin etmek gerekirse kurumlarla ortak projeler geliģtirerek gemi hizmetlerinin devamlılığını sağlamak y) Müdürlük bünyesinde Makine-ikmal birimini kurarak ilçenin makine parkını oluģturmak bu konuda yatırım yapmak z) Belediyemiz sınırlarında yaģayan kiģilerin fiziki ve sosyal yaģamını sağlıklı ve mutlu sürdürebilmelerini sağlamak için tüm kuruluģlar ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile koordinasyonu sağlayarak ilçemizdeki yatırımların takibini sağlamak, ilçede bulunan park yeģil alanları düzenlemek, yeni park alanları, spor tesisi kurmak veya kurdurmak, aa) Belediyemize ait binaların bakım onarımını sağlamak malzeme ve ekipman desteği vermek, ilçede yapılan tören, açılıģ, festival vb. sosyal-kültürel etkinliklerin hazırlık ve organizasyonunda düzenleme çalıģmaları yapmak bb) Müdürlük yukarıda belirtilen görevler dıģında, baģkanlıkça verilen ve diğer ilgili mevzuatla çevreye iliģkin olarak Belediyeye verilen görevleri yerine getirir. Müdürlük faaliyet raporlarını, bütçe ve yatırım programlarını hazırlamak; a) Müdürlük bünyesinde görevli iģçi ve memur personel ile ilgili tüm iģlemleri koordine etmek gerekli hallerde BaĢkanlık Makamına rapor hazırlamak b) Geleceğe yönelik projeler üretmek ve faaliyete geçmesi yönünde Müdürlüğü ilgilendiren hususlarla ilgili tüm iģlemleri sürdürmek c) Müdürlük hizmet alanlarında üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak d) Müdürlüğün personel ihtiyacını tespit etmek, personelin özlük iģlemleri için gereken giriģimi yapmak, müdürlük personeline hizmet içi eğitim yaptırmak e) Gelecekteki çalıģmalara ıģık tutacak analiz ve raporları hazırlamak f) Müdürlük bütçesinin doğru ve verimli kullanımını temin etmek Ġlçe sorunlarını gidermek amacı ile diğer Kurum ve KuruluĢlarına yardım ve destek sağlamak. Müdürlüğün Park, Bahçe yeģil alan ilgili görevleri; a) Ġdarenin bu konudaki plan ve programını oluģturmak, hazırlanan programların düzenli olarak gerçekleģmesini temin etmek b) Ġlçenin doğal dokusunu korumak, mevcut yeģil alanların düzenlenmesi ve bakımı yanında yeni rekreasyon alanları oluģturmak, c) Ġlçede ihtiyaç duyulan bitki ve malzeme konusunda araģtırma yapmak, temini yönünde gerekli iģlemleri tamamlamak, 9

10 d) Hizmet alanında görevlendirilen personelin düzenli olarak çalıģmasını temin ve takip etmek e) Hizmet konusunda gelen Ģikayetleri değerlendirmek sonuca bağlamak, f) Mevcut yeģil alanların aktif kullanımını sağlamak, ilçenin doğal bitki dokusunun sağlıklı geliģimini sağlayıcı önlemler almak, g) Belde de yeni rekreasyon alanları ve parklar düzenlemek, gerekirse proje hazırlamak, hazırlatmak, h) Ġlçede yeni yeģil alanlar, çocuk parkı, oturma ve dinlenme yerleri tasarlamak; tasarlanan alanların halkın kullanımı için gerekli koģulları oluģturmak ve bakımını temin etmek, i) Müdürlük makamının hizmet konusu iģ ile ilgili tüm görevleri yerine getirmek ve ilgili mercilere bilgi vermek, j) Ġlçenin doğal bitki örtüsünü korumak Anıtlar Kurulu ilgi kararlarının uygulanmasını sağlamak, k) Çocuk oyun gurupları ve spor alanları düzenlerken ilgili tebliğ ve yönetmeliklere göre iģlem yapmak, l) Ġlçemizde bulunan sağlık, eğitim, elektrik, içme ve atık su, orman ve çevre alanlarında hizmet veren Kurumlara Müdürlük Makamının ve BaĢkanlık Makamının bilgi ve talebi doğrultusunda malzeme ve personel desteği sunmak Müdürlüğün Temizlik hizmetleri ile ilgili görevleri; a) Ġlçenin genel temizlik politikasını oluģturmak, b) Mevcut araç, personel ve ekipmanın değerlendirilmesi, günlük atıkların toplanması veya toplatılmasını temin etmek, c) Ġlçe temizlik hizmetlerinin sunulması için gerekli koģulların oluģması, evsel atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıkların tespit ve takibini yapmak, d) Katı atıkların sağlıklı bir biçimde toplanmasını, taģınmasını sağlamak, programlı bir biçimde katı atıkların kaynağında azaltılması, ayrılması ve değerlendirilmesi için çalıģmak, çalıģmaları desteklemek, e) Gelen Ģikayetleri en kısa sürede değerlendirmek ve ilgili makamlara bilgi vermek, f) Ġlçede temizlik hizmetinin düzenli yürütülmesi amacı ile görevlendirilen ekipman ve personelin kontrolünü yapmak, g) Çevre Kanunu ile ilgili yönetmelikler kapsamında ilçe atık toplama sistemini oluģturmak bu konuda ilgili kurum ve kuruluģlardan yardım ve destek almak, h) Ambalaj Atıkları, Atık Bitkisel Yağ, Gemi Atıkları, Deniz Kirliliği, Su Kirliliği, Hava Kirliliği, Tıbbi Atık, Atık Pil vb. konularda ilçe içi çözüm önerileri ve projeler üretmek, i) Tüm çevre konularında VatandaĢ ve Eğitim Kurumlarını kapsayan program, etkinlik, eğitim toplantıları organize etmek, j) Çevre bilincinin yerleģmesi ve etkin katılım amacı ile Çevre Gönüllüleri projesini oluģturmak ve etkin kullanımını sağlamak k) Ġlçede bulunan tüm alanlarda (orman içi vb. alanlar) temizlik konusunda denetim ve kontrolleri sürdürmek, sürekli hizmet devamlılığı konusunda ekipler oluģturmak l) Çevre Kanunu ilgili maddeleri doğrultusunda gerekli yasal iģlemleri sürdürmek, m) Moloz Atıkların ilgili yönetmelikler doğrultusunda toplatılması, bertaraf edilmesi yönünde ilçe içi önlemler almak, gerekli ekip ve araç desteğini oluģturmak, n) Müdürlük diğer hizmet birimleri ile koordineli çalıģmalara destek vermek, o) Ġlçenin temizlik konusunda ihtiyacı olan araç-gereç ve ekipman tespitini yapmak, p) Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karģılığı ücretlerin tahsil edilmesini sağlamak 10

11 q) Ġlçemizde bulunan sağlık, eğitim, elektrik, içme ve atık su, orman ve çevre alanlarında hizmet veren kurumlara Müdürlük Makamının ve BaĢkanlık Makamının bilgi ve talebi doğrultusunda araç ve personel desteği sunmak. Müdürlüğün yol bakım-onarım ile ilgili görevleri; a) Ġmar Planlama Müdürlüğünce yapılan Ġmar Planları Fen ĠĢleri Müdürlüğü nce gönderildiğinde mevcut olanaklar çerçevesinde planlarda ön görülen yolların açılması ile ilgili çalıģmalar. Aplikasyon ve kazık çakma iģleminin tamamlanmasından sonra yolun açılması ve kaplama iģlemlerinin yapılması b) Mevcut yollarda meydana gelen bozulmaların iģ gücü ve makinelerden oluģan ekiplerle giderilmesi, c) Belediye Sorumluluk alanına giren yollarda bozuk olan bordür ve kaldırımların tamiri ile yeni açılan veya kaldırım ve bordürü olmayan yerlerde yeni bordür ve kaldırım yapılması, d) KıĢ aylarında yağan Kar ın yoldan kaldırılması ve meydana gelen buzlanmanın giderilmesi için gerekli çalıģmanın yapılması, e) Gerek Belediyece yapılan inģaat çalıģmaları sırasında ve gerekse fazla yağan yağmur sonrası oluģan moloz ve teressübatın kaldırılması için gerekli çalıģmanın yapılması, f) Yeni açılan yolların asfalt kaplama yapılması için gerekli malzemenin temini ve çalıģmanın yapılması, g) Yapılması düģünülen bina ve binanın üzerine yapılacağı arazide ilgili incelemeleri yaparak projelendirme çalıģması yapmak, h) Mevcut veya yapılacak binaların tesisatları için gerekli proje çalıģmalarını yapmak, i) Ġmar Planlama Müdürlüğünden gelen yıkım kararlarına personel ve ekipman desteği sunmak j) Belediyenin diğer birimlerinden gelen taleplerin ekipman ve personel ihtiyacı olan birimlerin en az bir gün önceden bildirmeleri halinde gerekli personel ve ekipmanı sağlamak, k) Ġlçede bulunan diğer kurumların çalıģmaları sonucu hasar gören yol-trotuar-bordür vb. alanlarda meydana gelen hasarları tespit etmek, gerekli çalıģmaları sürdürmek, l) Belediyeye ait tüm bina ve tesisatların bakım ve onarımlarının yapılması, m) Belediye Gelirleri Kanunu gereği Belediyece yapılan alt yapı harcamalarının bu hizmetlerden yararlananlardan tahsili için gerekli belgeleri düzenleyerek Hesap ĠĢleri Müdürlüğüne göndermek n) Ġlçede yapılan düzenleme ve projelere gerekli desteği sunmak, o) Ġlçemizde bulunan sağlık, eğitim, elektrik, içme ve atık su, orman ve çevre alanlarında hizmet veren Kurumlara Müdürlük Makamının ve BaĢkanlık Makamının bilgi ve talebi doğrultusunda araç ve personel desteği sunmak, p) Müdürlük hizmet alanları konularında elektrik, trafik, vb. konularda çalıģmalar yapmak Müdürlüğün Makine-Ġkmal ile ilgili görevleri; a) Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait araçları sicil dosyalarını açmak, yapılan bakım, onarım ve Trafik Kanununa göre yapılması gereken dönemsel incelemelere iliģkin rapor ve bilgileri bu dosyalara iģlemek, b) Belediye araçların ekonomik ömrünü uzatabilmek ve arızalarını asgariye indirebilmek için periyodik bakımlarının yapılması, c) Müdürlük araçlarının arızalanması durumunda gerekli onarımların yapılması için parça ve malzemelerin temini ve onarımı ile onarımın atölyede yapılamaması durumunda piyasada tamir ettirilmesi için gerekli çalıģmaların yapılması. Diğer birimlere ait araçların arızalanması 11

12 durumunda gerekli kontrolün yapılarak tamirin yapılabilmesi için arıza tespit formunun hazırlanarak ilgili birime bildirilmesi. Tüm onarımlar sonrası yapılan bakım ve onarımların kontrolü. d) Müdürlük araçlarının çalıģması için gerekli akaryakıt ve madeni yağın temini ve depolanması ile diğer Müdürlüklerce temin edilen akaryakıtın depolanması ve dağıtımının yapılmasını sağlamak, e) Ekipman ve personel ihtiyacı olan birimlerin bildirmeleri halinde gerekli personel ve araç ekipmanı sağlamak, f) Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait deniz hizmet araçlarının Müdürlük Makamınca verilen program doğrultusunda iģletmek üzere gerekli çalıģmaları aģağıda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür. 1- Araçlar Belediye hizmetlerini aksatmayacak Ģekilde program yapılarak kiraya verilecektir. 2- Adalara giriģ izni olmayan motorlu araçların çıkarma gemisi ile adaya nakli yapılacaktır. 3- Adalar ilçesinde ikamet eden kamu personeli, kurumlarından yazı getirmeleri ve gerekli yasal izinleri almaları koģulu ile çıkarma gemisinden ücretsiz yararlandırılacaktır. 4- Ġlçe dahilinde ikamet eden ve çıkarma gemisini kullanmak isteyen fakir vatandaģlardan yeģil kart sahibi olmaları, durumlarını kanıtlayan muhtarlık belgesi getirmeleri veya Belediyeye verecekleri muhtaçlık dilekçesine istinaden Zabıta Amirliğince yapılacak tetkikte fakir olduklarının tespiti durumunda ücret talep edilmeden çıkarma gemisi kullandırılacaktır. 5- Çıkarma gemisi ile Adalar arası geçiģlerden aksi belirtilmediği sürece tarife karģılıklarından %75 indirimli ücret alınacaktır. g) Deniz araçlarının iģletilmesi için gerekli tamir-bakım-onarım iģlemlerini zamanında sürdürmek h) Meclis Kararları doğrultusunda Müdürlük emrinde bulunan kara ve deniz araçları ilçemizin her türlü ihtiyacını ve ana kara bağlantısını sağlamak amacıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belediye meclisi tarafından belirlenen ücret karģılığı veya iģ yapan özel firmalarla Belediye arasında maliyet bedelinin altına inmemek, Ģekil ve Ģartları Belediyece belirlemek üzere Belediye BaĢkanı ve görevlendireceği BaĢkan Yardımcısı tarafından hazırlanıp taraflarca imzalanacak sözleģme ile kiraya verilir. Sürekli iģ en az iki ay süren iģlerdir. SözleĢmenin feshi halinde ücret tarifesine göre uygulamaya devam edilir. i) Müdürlük makamınca verilen görevleri yapmak j) Makine Ġkmal biriminin düzenli programlı konuģlandırılması, yapılan çalıģmaların düzenli dosyalanmasını temin etmek, k) Ġlçemizde bulunan sağlık, eğitim, elektrik, içme ve atık su, orman çevre alanlarında hizmet veren Kurumlara Müdürlük Makamının VE BaĢkanlık Makamının bilgi ve talebi doğrultusunda araç ve personel desteği sunmak, l) Müdürlük hizmetlerinin düzenli yürütülmesi amacı ile konuģlandırılan makine parkı ve deniz araçlarını güvenliği konusunda önlem almak Müdürlüğün DemirbaĢ ile ilgili görevleri; a) Müdürlüğün DemirbaĢ kayıtlarını tutmak b) Müdürlüğün denetim ve kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek, c) Ekonomik ömrünü tamamlamıģ olan ve DemirbaĢ düģümü yapılması gerekli araçgereç ve malzemenin düģümünü gerçekleģtirerek Müdürlük Makamına rapor hazırlamak ve DemirbaĢ düģümünü gerçekleģtirmek 12

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GĠRESUN BELEDĠYESĠ Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 2 Giresun Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI. T.C. Bahçelievler Belediyesi. (t-1) (t) (t+1) Hazırlayan: Mahmut ALTUNDAĞ - Nazmi YÜKSEL

PERFORMANS PROGRAMI. T.C. Bahçelievler Belediyesi. (t-1) (t) (t+1) Hazırlayan: Mahmut ALTUNDAĞ - Nazmi YÜKSEL T.C. Bahçelievler Belediyesi Performans Programı 2010 PERFORMANS PROGRAMI (t-1) (t) (t+1) Hazırlayan: Mahmut ALTUNDAĞ - Nazmi YÜKSEL 1 2 GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3 ABDULLAH GÜL CUMHURBAġKANI 4 RECEP

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T.

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T. 2013 T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web : www.kartepe.bel.tr Şubat 2013 I II III IV BAġKANIN SUNUġU

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı