BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ 13-27 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 28 31 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 32 39"

Transkript

1 BİRİMLERİMİZ; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-12 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 4 43 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEHER DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 2

3 I- GENEL BİLGİLER Müdürlüğümüz, 213 yılı faaliyet raporunu gelecek yıllardaki rapor formatına ışık tutacak bir biçimde hazırlamaya çalışmıştır. Bundan sonraki yıllarda bu format daha da geliştirilecek ve performans hedefleri temel alınarak hazırlanacaktır. A- MİSYON VE VİZYON A.1 MİSYONUMUZ: Belediyeye meclisi ve encümeninin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak sekretarya işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yaparak belediye kuruluş ve üniteleri ile koordinasyonu sağlamaktır. A.2 VİZYONUMUZ Birimimiz; hizmette verimlilik ve devamlılığı, adaleti, uyumu esas alan, bilgi ve teknolojiye hâkim, güvenilir, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı hedefler. A.3 İLKELERİMİZ -İşlemlerin zamanında ve doğru yapılmasıyla Güvenilirlik, -İşlem ve uygulamalarda Hukuka Uygunluk, -Hizmet sunumlarında yerindelik ve uygunluk prensibinden hareketle Etkinlik, -Nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik, -Karar ve değerlendirmelerde Açıklık, -Hizmet sunumlarında Adalet, -Yaklaşımda Eşitlik, -Çalışmalarda Ekip Ruhu, -Araştırma ve Uygulamalarla Sürekli Gelişim, -Sürekli gelişim için Sürekli Eğitim B- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 3

4 MECLİS İŞLEMLERİ - Meclis gündemi oluşturmak; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince belediye başkanı tarafından belirlenen meclis gündemini oluşturmak. Oluşturulan meclis gündemini en az üç gün önceden üyelere gönderilmesi sağlanarak, ilanı yapmak, - Devam cetveli; Meclis üyelerine ait devam cetvelini oturumdan önce meclis başkanına teslim edip oturumdan sonra devam cetvelini teslim alarak saklamak, - Meclis tutanaklarının tutulması; meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilerek, başkan ve katip üyelere imzalatmak, Dosyalarına yerleştirerek saklanmasına ve kaybolmamasına özen gösterilmek, - Meclis kararlarının yazılması; Meclis toplantısında alınan kararlar bilgisayar ortamında yazılarak, başkan ve katiplere imzalatmak, - Komisyon kararlarını yazmak; ihtisas komisyonlarına gönderilen konularla ilgili raporları ihtisas komisyonu başkanlarının hazırladıkları şekliyle bilgisayar ortamında yazmak, - Kararların Kaymakamlık makamına gönderilmesi: kararlar 5393 sayılı Kanunun 23. maddesi gereğince Mülki idare amirine (Kaymakamlık Makamına ) göndermek, - Kararların Müdürlüklere gönderilmesi; Kesinleşen meclis kararları gerekli işlemlerin yapılabilmesi için ilgili olduğu müdürlüğe zimmet karşılığı teslim etmek ve ilanını yapmak, - Meclis karar örneği almak isteyen ilgililere makbuz karşılığında bizzat Başkanlık makamının yazılı emri üzerine verilmesi sağlamak, - Belediye meclisince alınan kararlar sıra numarasına göre düzenli bir şekilde dosyalamak, - Meclise ait dosya ve kararları tutanak ve defter v.s. gibi evrakı mahkeme ile inceleme yapacak bilirkişilere Başkanlık Makamının yazılı emri ile vermek. Evrakın uzun zaman kullanılması gerektiğinde örnek çıkartılarak aslına uygun olduğu onaylandıktan sonra asıllar gelinceye kadar suretleri dosyasında saklamak. B.2-ENCÜMEN İŞLEMLERİ - Kayıt işlemi; Encümene gelen evrakları evrak defterine kaydetmek - Encümen gündemi oluşturulması; Encümen Başkanının emir ve gözetimi altında rapor yazıcı tarafından hazırlanır. Hazırlanan gündem çoğaltılarak Encümen üyelerine dağıtmak - Kararların karar defterine işlenmesi; Gündeme alınan konular gündemdeki sırasına göre Encümen karar defterine kayıt etmek - Encümen kararlarının yazılması; Encümende verilen kararlar, rapor yazıcı tarafından metin haline getirmek, - İmzalarının tamamlanması; Metin haline getirilen kararlar Encümen Başkanı ve üyeler tarafından imzalanır. Karar defterindeki ilgili yere (katılmadı) veya (izinli) deyimleri yazmak ve imzalatmak, -Kararların ilgili müdürlüklere gönderilmesi; İmzası tamamlanan kararlar ilgili müdürlüklere gecikmeksizin göndermek, - Encümen kararlarının asılları müdürlükçe düzenlenmiş esasa göre muntazam dosyalanarak saklanmasına dikkat ve özen göstermek, 4

5 B.3-EVRAK İŞLEMLERİ a)genel Evrak Çalışmaları; -Belediye ye gelen yazılar, evrak defterinin gelen evrak bölümüne kayıt edildikten sonra ilgili birimlere havalesi yapmak, zimmet karşılığı birimlere teslim etmek, -Belediyeden çıkan yazılar, giden evrak bölümüne kaydedildikten sonra zimmet karşılığı ilgili birimlere teslim etmek -Posta ile gönderilecek evrak, posta zimmet fişine kaydedilir ve post makinesinden geçirildikten sonra PTT ye zimmet karşılığı devretmek, -Belediye birimleri ve kamu kurum ve kuruluşlardan gelen, gerek ihale ilanlarının gerekse duyuru niteliğindeki ilanların Belediyemiz ilan tahtasında ilan edilmesini sağlayarak, buna ait tutanak ve raporlar ilgili kurum, kuruluş ve müdürlüğe iletmek, -Posta ile gönderilen mektuplara posta makinesi için avans alınarak harcamaların sonunda Mali Hizmetler Müdürlüğünce mahsubun yapılması sağlamak, -Acil ulaştırılması gereken evrak elden takip edilerek zaman kaybının önlenmesine çalışmak, -Vatandaşlar tarafından belediyemize verilen dilekçeler, dilekçe kayıt defterine işlenerek ilgili müdürlüklere havaleleri yapmak, b)diğer İşlemlerle ilgili Çalışmalar; -Müdürlüğün her türlü özlük işleri ile belediyemiz içi ve dışıyla yapılan yazışmaları yürütmek. -Müdürlüğün demirbaş, kırtasiye, araç ve gereçlerinin alınması sağlamak, sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince meclis üyeleri huzur hakkı tahakkuk ettirilerek, ödemenin yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne üst yazı ile göndermek, sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince encümen başkanı ve üyelerine ödenek tahakkuk ettirilerek, ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne üst yazı ile göndermek, Yukarıda sayılan mevzuat ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde yetkilerini kullanarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir. C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER C.1- FİZİKSEL YAPI Müdürlüğümüz, Belediye hizmet binası içerisinde 1. katta Yazı işleri Müdürlüğü odasında faaliyetlerini sürdürmekte olup, odamızın fiziki ortamı küçük olması nedeniyle çalışma şartlarımızı olumsuz etkilemekte ve verimi düşürmektedir. 5

6 C. 2- ÖRGÜT YAPISI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ C.3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Demirbaş, Makine, Cihaz adı Sayısı Bilgisayar Kasaları 2 Ekranlar 2 Lazer yazıcılar 1 Sabit telefonlar 1 Telsiz telefonlar 1 Switchler 1 Fotokopi yazıcı Faks makinesi 1 Dizüstü Bilgisayar 1 C.4-İNSAN KAYNAKLARI 6

7 Mevcut Personel Durumu Görevi Kadro Durumu Öğrenim Durumu Adedi Müdür Memur Lise 1 Büro işçisi Kadrolu işçi Lise 1 işçi Hizmet alımı Önlisans 1 TOPLAM 3 C.5- SUNULAN HİZMETLER: -Meclis ve Encümen gündeminin hazırlanması, onaylatılması ve ilanının yapılması -Meclis ve encümen toplantıları aşamasında sekretarya hizmetlerinin yapılması tutanak ve kararların yazılması -Yazılan encümen kararlarının imzalatılarak ilgili birimlere dağıtılması -Meclis komisyon raporlarının yazılması ve ilan edilmesi, -Meclis kararlarının imzalatılması,kesinleşen kararların dağıtılması ve ilanın yapılması Belediyemize gelen ve giden evrakların tasnifini ve havalesini yaparak ilgili birim ve kurumlara dağıtımı -Belediyemizin birimleri ile Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ilanların yapılarak, tutanaklarının ilgili birim ve kurumlara gönderilmesi -Kamu kurum ve kuruluşlarına gidecek evrakların posta işlemleri yapılarak postalanması -Meclis üyelerinin huzur haklarının tahakkuk ettirilmesi, -Encümen üyelerinin Ödeneklerinin tahakkuk ettirilmesi, -Müdürlüğün her türlü özlük işleri ile Belediyemiz içi ve dışıyla yapılan yazışmaları yapmak, -Teftiş Layihasıyla ilgili yazışmalar ve karşı görüşümüzün düzenlenmesi, -Müdürlüğe gelen evrakın kaydı ve dağıtımını yapmak. C.6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 7

8 Gazipaşa Belediye Başkanı, Belediye İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.gazipaşa Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Gazipaşa Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Gazipaşa Belediye Başkanının görevi; belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamaktır. D- DİĞER HUSUSLAR II- AMAÇ ve HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇ: Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilecektir. HEDEF: Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranı artırılacaktır. B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER C-DİĞER HUSUSLAR III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER: 1-Bütçe Uygulama Sonuçları -Birimimizin 212 yılı Toplam Gider Bütçesi 165.,TL olarak öngörülmüş, ,5 TL sı harcanmıştır: 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar -Personel giderleri olarak 7.51,55 TL, -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri olarak ,35 TL -Mal ve Hizmet alım giderleri olarak ,68 TL olarak harcama yapılmıştır 213 yılı içinde yapılan harcamalar neticesinde birimimizin 212 yılı için gerçekleşme yaklaşık %74 tür 3-Mali Denetim Sonuçları Birimimizde işlem gören bütün gider evraklarının ; 25,26,27 ve 28 yılları Mali Denetimi Sayıştay Başkanlığınca yapılmış olup, bu denetimlerde Belediyemizin iş ve işlemlerine ilişkin 8

9 önemli bir husus yer almamıştır. 4-Diğer Hususlar B-PERFORMANS BİLGİLERİ B.1-EVRAK KAYIT İŞLERİ -Belediyeye gelen evrakların dağıtımı, yazı işlerinde gelen yazılar defterine kaydedildikten sonra yapılmaktadır. Yazı işlerine gelen evraklar günü gününe kayda alınarak, konularına göre ilgili birimlere gönderilmiş, yazı işleri birimini ilgilendirenler hakkında da gereği yapılarak dosyalanmıştır. Bu çalışma dönemi çerisinde 3473 adet gelen evrak kaydı yapılmıştır. -Gelen yazılara cevap, görevlendirme ve çeşitli nitelikte olmak üzere 1363 adet giden evrak kaydı yapılmıştır. -Dilekçe kayıt defterine personelin izin dilekçeleri dahil 1981 adet dilekçe kaydı yapılmış ve gerekli görülenler ilgili birimlerine gönderilmiştir. B.2-MECLİS İŞLERİ -Belediyenin en büyük karar organı olan Belediye meclisi, bu çalışma dönemi içinde 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince her ay toplanmış olup, 13 adet olağan ve 2 adet olağanüstü toplantı yapılmıştır. Bu çalışma dönemi içinde yapılan 15 adet toplantı sonucunda 282 adet karar alınmıştır. Bu toplantıların tutanak özetleri, karar özetleri ve kararları yazılarak ilgili birim ve kişilere tebliği yapılmıştır. B.3-ENCÜMEN İŞLERİ -Bu çalışma dönemi içinde Belediye Encümeni olağan olarak haftada bir gün ve acil durumlarda da olağanüstü olmak üzere 46 adet toplantı yapmış ve bu toplantılar sonucunda 382 adet encümen kararı alınarak yazılmıştır. Encümeni ilgilendiren kiraya verme, satma, tahsis, istimlak, ifraz, tevhit, tescil, narh ve diğer sosyal içerikli işlere ait alınan encümen kararları yazılarak ilgili birim ve kişilere tebliği yapılmıştır. B.4-PERSONEL İŞLERİ -Ayrıca bir personel işleri birimi olmadığından Belediye personel işleri de yazı işleri birimi tarafından yürütülmektedir. a) Memurlara ait işler -Memurların Sicil ve terfi işleri düzenli olarak takip edilerek terfi etmesi gerekenlerin terfileri yapılmış, görevde yükselme sınavına girecek memurların, görevde yükselme ile ilgili iş ve işlemleri 9

10 tamamlanmıştır. Şu anda toplam 43 adet memur çalışmaktadır. Memur personelin yıllık, mazeret, hastalık v.s. izinleri birimleriyle irtibatlı olarak takip edilip sonuçlandırılmış, sonuçtan birimlerinin haberdar edilmesi sağlanmıştır. b)işçilere ait işler : -Bu çalışma dönemi içinde Belediyemizde 3 adet özürlü işçi ve 2 adet eski hükümlü dahil olmak üzere toplam 72 adet işçi çalışmaktadır. -İşçilerin çalışması, dönem içinde birimlerince ve Başkanlığımca sıkı bir şekilde takip edilerek disipline riayet etmeyenler hakkında Sendika Disiplin Kurulunca gerekli soruşturma yapılarak sözleşme gereği disiplin cezası verilmiştir. -Bütün işçi personelin yıllık, mazeret, hastalık v.s. izinleri birimleriyle irtibatlı olarak takip edilip sonuçlandırılmış, sonuçtan birimlerinin haberdar edilmesi sağlanmıştır. c)sözleşmeli Personel: -Belediyemizde 213 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince ; 1 adet mimar, 1 adet Peyzaj mimar, 2 adet programcı,1 adet çevre mühendisi ve 2 adet inşaat teknikeri ve 1 adet ekonomist kadrosunda olmak üzere toplam 8 adet tam zamanlı sözleşmeli personel olarak sözleşmeleri yapılmış olup, Kamuoyunda torba kanun olarak bilinen 6495 sayılı Kanun 2 Ağustos 213'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile memur kadrolarına atamaları yapılmıştır. Bu tarihten sonra yıl içinde ihtiyaç duyulması nedeniyle mühendis kadrosunda 1 adet inşaat mühendisi tam zamanlı sözleşmeli personel olarak sözleşmesi yapılmıştır. IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER - Her türlü mevzuat değişimi yakından takip edilmektedir. - Takım ruhu ile sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. - Müdürlüğün mevcut dosyalama arşivinin yeterli olması için çalışmalar yapılmaktadır. B-ZAYIFLIKLAR - Gelecekte İhtiyacı karşılayacak elektronik bir arşiv sisteminin oluşturulamamış olması, - Belediyenin evrak geliş gidişi takip edecek tüm müdürlüklerin kullandığı ortak bir bilgisayar programının olmaması. C-DEĞERLENDİRME YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 212 VE 213 YILLARININ KARŞILAŞTIRMASI 1

11 212 yılı 213 yılı ÖNGÖRÜLEN TOPLAM GİDER BÜTÇESİ 146., 165., HARCANAN TOPLAM MİKTAR , ,5 PERSONEL GİDERİ ,2 7.51,55 SGK DEVLET PİRİMİ GİDERİ , ,35 MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ 25.41, ,68 GERÇEKLEŞME ORANI 8% %74 GELEN EVRAK KAYDI GİDEN EVRAK KAYDI DİLEKÇE KAYDI MECLİS TOPLANTI SAYISI MECLİS KARAR SAYISI ENCÜMEN TOPLANTI SAYISI ENCÜMEN KARAR SAYISI MEMUR PERSONEL SAYISI İŞÇİ PERSONEL SAYISI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI 5 1 HİZMET ALIMI PERSONEL SAYISI V-ÖNERİ VE TEDBİRLER EK-1 11

12 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için, idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Seher DEMİR Yazı İşleri Müdürü 12

13 ZABITA MÜDÜLÜĞÜ ZEKİ AYDIN ZABITA MÜDÜRÜ 13

14 GİRİŞ: Belediye Zabıta Müdürlüğü İçişleri Bakanlığınca düzenlenerek 11 NİSAN 27 tarih ve 2649 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği ve diğer Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kararname ile kendisine verilmiş yetki görev ve sorumluluğu ve emirleri uygulamakla yükümlü, ilçemiz düzenini, esenliğini, huzurunu ve sağlığını korumakla görevli Belediye Kolluk Kuvvetidir. VİZYONUMUZ: Yapılan görevlerle ilgili olarak öncelikle hizmet sunduğu, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde ilçe halkının memnuniyetini üst seviyede tutmak, ilçe halkıyla uyum içerisinde, hizmetlerini gelen istemlerde göz önünde bulundurularak değerlendirmek ve bu amaçla gelişen teknoloji ve mevzuatı izleyerek sürekli kendini yenilemektedir. MİSYONUMUZ: Zabıta Teşkilatlarının asli görevi ilçe halkının sıhhat, esenlik ve huzurunu sağlamak amacı ile belediyenin diğer birimleri ile koordineli çalışmak ve yetkili birimlerin almış olduğu kararların uygulanmasını sağlamaktır. İLKEMİZ: Düzenli, temiz ve yaşanabilir bir Gazipaşa İlçesi için üzerimize düşen görevleri yapmak amacı ile haftanın 7 günü, 24 saati, yılın 365 günü çalışmak, halkımıza sunmuş olduğumuz hizmette adalet, dürüstlük ve kaliteden ödün vermemek temel ilkemizdir. 14

15 Kadro ve ünvanlar: 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri V. 1 Kom.V. 9 Zabıta Memuru 2 Kadrolu İşçi 1 Hizmet alımı işçisi 3 Özel Güvenlik Personeli (Hizmet alımı) Toplam:18 Personel BAĞLILIK: Belediye Zabıta Teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, Zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan Yardımcısına devredebilir. Özel Kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük Mülkü Amiri Belediye Zabıtasını görevlendirilebilir. Bu durumlarda ilgili Belediye Başkanına bilgi verilir. 1- Belediye Meclisinin ve Belediye Encümeninin almış oldukları kararlar, emir ve yasaklar uygulanmış sonuçlar takip edilmiştir. (para cezaları, faaliyetten menler vs.) 2- Ulusal Bayramlarda, genel tatil günleri ve özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerle ilgili olarak; a) Tören alanının düzeni b) Çelenk sunumu c) Tören alanı civarında önlemlerin alınması hususunda gerekli çalışmalar yapılmıştır. 3- Cumhuriyet Bayramında gerekli tedbirler alınarak işyerlerinin ve meskenlere bayrak astırılması sağlanmıştır Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerleri kontrol edilmiştir. 5- Bulunmuş ve teslim edilmiş eşyalar ve mallar, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve gerekli araştırmaları yapılmış sahipleri bulunanlara teslim edilmiş, bulunmayanlar kayıt altına alınmıştır. 6- Yapılan denetimlerde etiketsiz mal satışına kesinlikle müsamaha edilmemiş ve kontroller devamlı surette sürmüştür Sayılı Ceza evleriyle, kurumlara ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkındaki Kanuna göre ceza evlerinde hükümlü olarak bulunanlar ile 419 sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyan edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırılması yapılmış ve muhtaç olanlarla ilgili olumlu rapor verilmiştir Sayılı Belediye Gelirler Kanuna göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olunmuş, diğer işgaliye bedelleri tahsildarlara yardımcı olunmak suretiyle tahsil ettirilmiştir. 9- Toptancı Hal dışında satışlara kanunlar çerçevesinde engel olunmuş ve Toptancı Haline şahıslar yönlendirilmiştir. 15

16 1-Pazar yerlerinde ve işyerlerinde ölçü ve ayarlar kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontroller yapılmış hileli, ayarı bozuk, terazi, kantar, baskül ve litre gibi ölçü aletleri satıştan men edilmiştir /7/25 tarihli ve 25/927 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan işyeri açma ve çalışma ruhsatları hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre ilçemizde ruhsatsız işyerlerine gerekli uyarılar ve tutanaklar tanzim edilerek gerekli kararların alınması ve ruhsat almaları sağlanmıştır. (Sıhhi müessese, Gayri Sıhhi müessese, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vb.) Sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili olarak gerekli ikazlar ve İdari Yaptırım Karar Tutanakları, Durum Tespit İdari Yaptırım Tutanağı ve Tebliğ Tutanağı kurallara uymayanlara tanzim edilerek Belediye Encümeni ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne havale edilmiştir. 13-Mülki İdare Amirimizin, Belediye Başkanımızın ve yetkili kıldıkları Amirlerin hizmetle ilgili emirleri yerine getirilmiş ve gereği yapılmıştır. İMAR İLE İLGİLİ GÖREVLER 1- Fen işleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü elemanları ile birlikte yasal işlemler gerçekleştirilmiştir. (inşaatların mühürlenmesi, binaların kontrol edilmesi, ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi, gecekondulaşmanın önlenmesi, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirlerin alınması, inşaatların güvenlik tedbirlerinin alınması, gerekli görülen arsaların etrafının çevrilmesi, açıkta buluna kuyu ve havuz gibi yerlerin çevresinde önlem alınması gerekliyse kapattırılması, kanalizasyon ve fosseptik sızıntılarına mani olunması, hafriyat atıkları ile moloz atıklarının müsaade edilen yerlere döktürülmesi, yıkılacak derecede eskimiş binalar etrafında gerekli güvenlik önlemleri alınarak ilgili müdürlüğüne bildirilmeleri sağlanmıştır. 16

17 SAĞLIKLA İLGİLİ GÖREVLER: Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/24 tarihli ve 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun, ilgili Tüzük ve Yönetmeliğin uygulanmasında gerekli kararların yerine getirilmesinde istenildiğinde görevli personellere yardımcı olunmuştur. 2- İlgili kuruluşlar eşliğinde gayri sıhhi müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri işbirliğinde denetlenmiştir. 3- Ev, Apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin açığa atılmaması, Konteynır ve çöp bidonlarına atılması hususunda gerekli denetimler yapılmış görüldüğünde önce ihtar daha sonra yasal cezai işlemler uygulanmıştır. 4- Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcılar men edilmiş, ilçe dışından gelenler ilçe dışına çıkartılarak bir daha ilçede seyyar satıcılık yapmayacağına dair taahhütname alınmıştır. 5- Yıkanmadan, soyulmadan ve pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satışına müsaade edilmemiş, kapalı olarak muhafaza edilmesi sağlanmıştır. 6- Müsaade edilmeyen yerlerde kurban kesimine izin verilmemiş, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarının genel düzeni, sağlık şartları kontrol edilmiş ve belirlenen yerler numaralandırılarak kura ile hak sahiplerine dağıtılmış ve işgaliye bedelleri tahsilat şubesine yatırtılmıştır. 7- İlgili Yönetmelikler doğrultusunda çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu bozan, ruh sağlığına zarar verecek seviyede olan gürültüler önlenmiş ve yasal işlemler yapılmıştır. 8- İlgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde fırın işyerleri denetlenmiş, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılmıştır. 17

18 TRAFİKLE İLGİLİ GÖREVLER: 1- İlçemizde faaliyet gösteren taksi, minibüs ve köy taşımacılarına gerekli kontroller yapılmış ve kurallara uymaları sağlanmıştır. 2- Araç park yerleri kontrol edilerek düzenlenmesi sağlanmış uymayanlar hakkında (yaya kaldırımları, meydanlara park eden araç sahiplerine gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.) yasal yaptırımlar uygulanmıştır. 3- Belediyemiz birimlerinden alt yapı çalışmaları, asfalt dökümü vb. işlerde gerekli trafik önlemleri alınmıştır. 4- Gazipaşa Otogarına giriş, çıkış yapan otobüsler kontrol edilmiş, otogar binamızın genel düzeni sağlanarak, kurallara uymayanlara gerekli işlemler yapılmıştır. 18

19 YARDIM GÖREVİ: 1- İlçemize gelen yerli ve yabancı turistler ile ilçenin yabancısı şahıslara yardımcı olunmuştur. 2- Korunmaya ve yardıma muhtaç şahıslarla ilgili araştırma yapılmış, bunlardan yardıma muhtaç olanlara olumlu rapor vererek ilgili birimlere yönlendirilmişlerdir. 19

20 213 Faaliyet Raporu ile ilgili çalışmaların dokümanı: 1- Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçemizde 1.75 işyeri denetlenmiş olup; bunlardan işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayanlar, Hafta tatili, İlan reklam vergisi harçlarını yatırmayanlar, işyeri önü işgaliyeleri, Pazar yeri işgaliye harçları vb. harçlarının yatırılması sağlanmıştır. Sağlıksız faaliyet gösterenler, gramaj kontrolleri genel temizlik, etiket kontrolleri, Pazar kuruluş ve bitiş düzenleri, Pazar yerlerinde sağlıksız ve fahiş fiyattan satış yapanlara gerekli denetimler, süt ürünlerinin soğuk hava deposunda muhafazası kanatlı hayvan satışlarına kesinlikle müsamaha gösterilmemesi, terazi kontrolleri, Pazar civarının seyyar satıcılardan arındırılması, pazarcı esnafının vatandaşlara saygı kuralları çerçevesinde davranması vb. kurallar denetlenmiştir. Kurallara uymayanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 168 Sayılı Kanununun 1 nci maddesi gereği faaliyetten men ler, ayrıca 12 Temmuz 212 ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik gereği denetimler devam etmektedir. Umuma açık istirahat ve eğlence işyerlerinin, gayri sıhhi işyerlerinin ve sıhhi işyerlerinin periyodik denetimleri yapılmaktadır. 2- Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Ruhsat Büro kısmınca 98 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. 2

21 3- Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işyerlerine, meskenlere, seyyar satıcılara, dilencilere, otomobil, Kamyon ve Otobüslere kurallara uymadığı tespit edilenlere 68 adet tutanak tanzim edilmiştir. Belediye Encümenince ceza verilen tutanaklar; Durum Tespit İdari Yaptırım Tutanağı;16 İdari Yaptırım Karar Tutanağı;18 Diğer ve 168 Sayılı Kanun;34 Toplam:68 Düzenlenmiş bulunan tutanaklara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 168 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereği, muhalefet edenlere, aykırı davrananlara Belediye Encümenince verilen cezalara istinaden gereği yapılmıştır. Otobüs Terminali denetimleri yapılmakta olup, kural ihlali yapanlar uyarılmış İl Trafik Komisyonundan gelen kararlar anında uygulanmıştır. 4- Zabıta Müdürlüğü şikayet takip birimine intikal eden şikayetler anında ekiplere bildirilerek, gerekli kontrolleri yapılmış uyarılar ve yasal cezai işlemler yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğünce ekiplerine gelen ihbar ve şikayetler toplamı :35 dir. Yapılan şikayet kontrollerin 36 si asılsız çıkmış diğer şikayetler, suç unsurları giderilene kadar takip edilmiş ve sonuçlandırılmıştır. 5- Zabıta Müdürlüğüne yazılı olarak verilmiş ve havale edilmiş bulunan dilekçe miktarı 18 dir. Bunlardan Zabıta birimince yapılması gerekenlerin tamamı sonuçlandırılmıştır. Dilekçe konuları, a)asker aileleri muhtaçlık araştırması, b)hükümlü muhtaçlık araştırması, c)öğrenci muhtaçlık araştırması, d)mesken, işyeri, açık alan vb. dilekçeler. 21

22 6- Dilenci ve seyyar satıcılar İlçe dışından gelerek dilencilik yapan toplam:5 dilenci gerekli cezalar uygulanarak ilçe dışına çıkartılmıştır. İlçe içinde ve dışından gelerek seyyar satıcılık yapanlar satıştan men edilmiş, gıda maddesi satan seyyar satıcılara ilgili kuruluşlar ile işbirliği içerisinde denetimler yapılmış, sağlıksız gıdalar teknik personel raporu ile imha edilmiştir. 7- Sokak hayvanları ve başıboş hayvanların kontrolü ve muhafaza altına alınması belediye sözleşmeli Veteriner Hekimi ve görevli ekipler ile yerine getirilmiş ve başıboş olanların barınağına teslim edilmesi sağlanmıştır. Toplam:15 adet başıboş hayvan kontrollerinin ve bakımının yapılması için barınağa götürülmüştür. 22

23 8- Ayrıca Tellaliye memurluğu ve evlendirme memurluğu, müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olup; İcra müdürlüğüne ve orman işletme müdürlüğüne zabıta memuru görevlendirilerek belediyemizin iş ve işlerini takip etmeleri (Tellaliye memurluğu) sağlanmıştır. 1-İlçemiz Fuar alanında pazartesi (giyim pazarı), Cuma (yaş sebze meyve ve ihtiyaç pazarı) günleri kurulan Pazar yerlerimizde şüpheli kontrol yapılmakta olup, işgaliye harçlarını yatırmaları sağlanmaktadır. Toplam:1 bin adet etiket bastırılarak pazarcı esnaflarına dağıtılmıştır. 23

24 11-Zabıta Müdürlüğümüze intikal eden tüm yazılar ve genelge hükümleri değerlendirilerek ilgili kurumlara yazışmaların yapılması kaydedilmesi ve dosyalanmaları sağlanmıştır. Belediye Meclis ve Encümen Kararları anında uygulanmıştır. 12-İlçemiz genelinde gıda üreten ve satış yapan işyerleri (unlu mamül satış yeri, Pastaneler, Fırınlar ve Lokantalar) periyodik olarak denetlenmektedir. 24

25 Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri içkili-içkisiz yerler devamlı surette kontrolleri yapılmış olup, olumsuzluk görüldüğünde gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Gece denetimleri nöbetçi zabıta memurluğunca sürekli olarak devam etmektedir. 427 Sayılı Tütün Mamulleri Hakkındaki Kanunun uyarınca ilgili kuruluşların; Toplum Sağlığı merkezine bağlı sağlık personelleri, Emniyet mensubu ve zabıta personeli ekiplerince ilgili görevler yapılmaktadır. Kurum içi ve dışı yazışmalar düzenli bir şekilde yapılarak gerekli yerlere iletilmiştir. Belediye Başkanlığına intikal eden yazılı ve sözlü her türlü belediye suçları değerlendirilmiş ve sonuçlanması sağlanmıştır. Kurumumuza gelen yazılı dilekçe ve şikayet dilekçeleri öncelikli olarak değerlendirilmiş olup, yazışmaları yapılmıştır. 213 yılı itibari ile değerlendirilmemiş dilekçe bulunmamaktadır. 25

26 Ayrıca Yat Limanına giriş ve çıkış yapan tekneler kontrol edilmekte olup, atık maddelerini düzenli şekilde belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü vidanjörü ile alınması ve katı atık maddelerinin atılması için belediye çöplük alanına döktürülmesi ve kontrolü sağlanmaktadır. Kurban pazarı ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve kurbanlık satışı yapan esnaflara kura ile yer dağıtımı yapılarak zabıta marifetiyle işgaliye ücretlerini ödemelerini sağlanmıştır. 213 yılı Turizm sezonunda sahilde piknik alanlarında, etkinliklerde zabıta marifeti ile yapılan uygulama neticesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Halkımızın ve turistlerin girip çıkması muhtemel her türlü işyerleri kontrol edilmiş, ilçemize gelen turistlerin rahat alışveriş yapmaları ve eğlenmeleri sağlanmıştır. Bilgilerinize arz ederim. 26

27 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için, idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Zeki AYDIN Zabıta Müdürü 27

28 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ FUAT UYSAL SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ 28

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Değerli Meclis Üyeleri Zaman hızla akıp gidiyor Zamanı durdurabilmek ise mümkün değil. Bitmekte olan bir gün hem yitirilen zamanı, hem de yaşanması muhtemel

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 3 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 05.07.2010 Karar No 110 Özü: Zabıta Müdürlüğü

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin ---/04/2014

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini, Sosyal hizmetler

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı