YAYIN NO : YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü YAYIN NO : YILI FAALĠYET RAPORU Yayına Hazırlayan : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

2 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL MÜDÜR SUNUġ MEVZUAT ÇALIġMALARI Mevzuat Listesi Tebliğler BELGELENDĠRME ÇALIġMALARI Yılları Arasında Genel Müdürlüğümüzce Onaylanan Garanti Belgelerinin Yıllara Göre Dağılımı Grafiği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Tarihleri Arasında Onaylanan Garanti Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı Tablosu Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Tarihleri Arasında Onaylanan Garanti Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı Grafiği Yılları Arasında Genel Müdürlüğümüzce Onaylanan SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerinin Yıllara Göre Dağılımı Grafiği Yılları Arasında Genel Müdürlüğümüzce Onaylanan SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı Tablosu Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Sektörlere Göre Dağılımı Grafiği Tarihleri Arasında Onaylanan SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerinin REKLAM KURULU Reklam Kurulu BaĢkanlığı ÇalıĢmaları Reklam Kurulu 2009 Yılı ve Güncel Üye Listesi

3 TÜKETĠCĠ ġġkayetlerġ Yılları Arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatına Yapılan ġikayet BaĢvurusunun Yıllara Göre Dağılımı 2009 Yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına UlaĢan Tüketici ġikayetlerinin Konularına ve Sonuçlarına Göre Dağılım Tablosu 2009 Yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatına UlaĢan BaĢvuruların Sektörel Dağılımı TÜKETĠCĠ SORUNLARI HAKEM HEYETLERĠ Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine UlaĢan Tüketici ġikayetlerinin Yıllara Göre Dağılımı Yılları Arasında Hakem Heyetlerine UlaĢan Tüketici ġikayetlerinin Ġl ve Ġlçelere Göre Dağılımı Tablosu 2009 Yılı Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine UlaĢan Tüketici ġikayetlerinin Konularına ve Sonuçlarına Göre Dağılımı Tablosu PĠYASA GÖZETĠM VE DENETĠM FAALĠYETLERĠ Yılları Arasında 4077 Sayılı Kanun Uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatınca Uygulanan Ġdari Para Cezaları Dağılımı Grafik 4077 Sayılı Kanuna Göre 2009 Yılında TaĢra TeĢkilatınca ve Genel Müdürlüğümüz Kontrolörleri Tarafından Yapılan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tablosu 4703 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan DüzenlenmemiĢ Alan Piyasa Gözetim ve Denetimi Tablosu TÜKETĠCĠ MAHKEMELERĠ

4 TÜKETĠCĠ KONSEYĠ 13. Tüketici Konseyine Katılan Delegeler 13. Tüketici Konseyi Kararları TÜKETĠCĠ ÖDÜLLERĠ 12. Geleneksel Tüketici Ödüllerini Almaya Hak Kazanan KiĢi, Kurum ve KuruluĢlar EĞĠTĠM ÇALIġMALARI Tüketicinin Eğitimi ve Bilgilendirme ÇalıĢmaları Verilen Eğitimler ĠĢtirak Edilen Toplantılar GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN PROJE ÇALIġMALARI Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBĠS) DIġ ĠLĠġKĠLER Uluslararası KuruluĢlarla ĠliĢkiler

5 Ramazan ERSOY Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdür V. ve Reklam Kurulu BaĢkanı

6 Her alanda oldukça hızlı geliģen, değiģen ve globalleģen bir dünyada yaģıyoruz. ĠletiĢim ve satın alma teknik ve biçimlerindeki hızlı değiģiklikler ve artan rekabet ortamı bu piyasadan mal ve hizmet satın alan tüketicilerin korunmasının ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda hem tüketicileri korumak, onları yasal haklarından faydalanmaları konusunda bilinçlendirmek hem de piyasaya mal ve hizmet arz ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan satıcı ve sağlayıcıları daha kaliteli mal ve hizmet üretmeye yöneltmek gerekmektedir. Firmaların artan rekabet koģullarına ayak uydurabilmelerinde tüketici memnuniyetini ilke edinmeleri büyük önem arz etmektedir. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü olarak diğer faaliyetlerimizin yanı sıra tüketicinin bilinçlenmesi ve hak arama yollarından faydalanabilmesi yönünde çalıģmalarımızı sürdürmekteyiz. Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri tüketici Ģikayetleri, belgelendirme hizmetleri, reklam ve ilanlar ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ekseninde yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüz tüketici Ģikayetleri ile ilgili olarak, hem Genel Müdürlüğümüze, hem de Ġl Müdürlüklerimize intikal eden Ģikayetler ile Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine intikal eden Ģikayetleri takip ve koordine etmektedir. Genel Müdürlüğümüze intikal eden Ģikayetler hakkında tüketicilerimize gerekli yönlendirilme yapılmaktadır sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un hak arama sürecinde tüketicilere sağladığı temel iki mekanizma bulunmaktadır. 1. Ayıplı mal veya hizmet alınmıģ ise; Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri-TSHH Her yıl belirlenen parasal tutara kadar olan uyuģmazlıklarda TSHH ne baģvuru zorunludur. ( 2009 yılı için 936, 97 TL, 2010 yılı için 938,75TL) Belirlenen bu tutarların üzerindeki uyuģmazlıklarda TSHH ne baģvurulabileceği gibi, Tüketici Mahkemelerine de baģvurulabilir. Ancak limit üzerindeki uyuģmazlıklarda TSHH ne yapılan baģvurularda TSHH nin alacağı kararların bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. ( 2009 Yılında 2.446,03 TL, 2010 yılı için 2.450,67TL)

7 Tüketici Mahkemeleri Bilindiği üzere, Tüketici Mahkemeleri özel ihtisas mahkemeleridir sayılı Kanun, tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuģmazlıkların çözümü konusunda, tüketici sorunları hakem heyetlerini ve tüketici mahkemelerini yetkilendirmektedir. Böylece, tüketici ile satıcılar arasındaki uyuģmazlıkların kısa sürede ve basit Ģekilde çözülmesi amaçlanmıģtır. 2. Mal ve hizmet alımı sonrasında; Garanti Belgesi, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu, SatıĢ sonrası hizmetlerinin verileceği iģyerleri listesi, verilmemiģ ise; 81 ildeki Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerimize müracaat ederek hem belge eksikliklerinin giderilmesi, hem de ilgili firmalar hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca, alıģveriģler esnasında fiyat etiketlerinde bulunması gereken unsurların bulunmaması ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi konularında da Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlükleri gerekli iģlem yapmaları konusunda yetkilidirler. 3. Genel Müdürlüğümüz; Süreli yayın kuruluģları tarafından düzenlenen promosyonlar Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar konusunda Reklam Kurulu Sekreterya hizmetlerini, Piyasa Gözetim ve Denetim faaliyetlerini, yürütmekten sorumludur.

8 Haklarını ve hak arama yollarını bilen tüketiciler, bir taraftan ihtiyaçlarını karģılarken diğer taraftan da satıcı ve sağlayıcıları, piyasaya daha kaliteli mal ve hizmet sunmaları konusunda zorlayacaklardır. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını önemseyen üretici, satıcı ve sağlayıcıların Tüketici Memnuniyeti merkezli politikalar üretmelerinin altyapısını hazırlayacaklardır. Bu durum, hem Türk ekonomisinin ulusal ve uluslar arası pazarlarda rekabet edebilirlik gücünü artıracak, hem de kayıt dıģı ekonominin önlenmesine de katkı sağlayacaktır. Serbest piyasa ekonomisinin temeli tüketici egemenliği olup tüketicinin talep ve tercihlerine göre mal ve hizmet üretmektir. Tüketici en ileri düzeyde, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabetçi piyasa ortamında korunabilir. Tüketicinin korunması amacı ile yapılan ilk yasal düzenleme tarihinde yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dur. Söz konusu Kanun da 4822 sayılı Kanun ile önemli değiģiklikler yapılmıģtır tarihinde yürürlüğe giren değiģikliklerle, tüketicilere yeni haklar ve hak arama sürecinde yenilikler getirilmiģtir yılında hazırlık çalıģmaları sürdürülen Tüketici Bilgi Sistemi-TÜBĠS tamamlanarak tüketicilerin kullanımına sunulmuģtur.tübġs, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan iģ ve iģlemlerin elektronik ortamda gerçekleģtirilmesi, tüketicilerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, sınır ötesi tüketici uyuģmazlıklarında uluslararası tüketici kurumlarıyla koordinasyonun sağlanabilmesi ve tüketici uyuģmazlıklarında tüketici sorunları hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinin karar süreçlerinin desteklenmesi amacıyla oluģturulan bir sistemdir. Bu sistem kapsamında öncelikle; tüketicilerin bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine hizmet eden baģta Sivil Toplum KuruluĢları (STK) olmak üzere, tüketicinin korunmasına yönelik faaliyette bulunan tüm tarafların faaliyetlerini duyurabileceği bir internet sayfası hizmete sunulmaktadır. TÜBĠS e, adreslerinden eriģim sağlanabilmektedir.

9 TÜBĠS vasıtasıyla tüketicilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlanması, tüketici Ģikayetlerinin internet üzerinden tek bir noktadan alınması, 81 Ġl ve 893 Ġlçedeki (Ankara Çankaya ve Bursa Osmangazi Ġlçelerinde ikiģer adet) 975 adet Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde alınacak kararlarda optimum doğruluk ve yerindelik seviyesinin yakalanması, TSHH ile Tüketici Mahkemelerinin UYAP aracılığı ile entegre edilerek, bürokrasinin azaltılması, hali hazırda elektronik ortamda yürütülen belgelendirme hizmetlerinin sisteme entegre edilmesi ile orta ve uzun vadede bu sistemle tüketicinin korunmasına yönelik çok daha güçlü bir çatının oluģturulması hedeflenmektedir. Tüketici çıkarlarını etkileyen sınır ötesi ticari faaliyetler hakkında bilgi paylaģımı ve kanun uygulayıcı kurumlar arasında uluslar arası iģbirliğini sağlamayı hedefleyen ve halihazırda 38 ülkenin üye olduğu ICPEN e Genel Müdürlüğümüz 15 Temmuz 2008 tarihinde üyelik için baģvurmuģtur yılında ICPEN e üye olunması hedeflenmiģtir yılı faaliyetlerimizi içeren istatistiki bilgiler aģağıda gösterilmiģtir. a- 975 yerde faaliyet gösteren TSHH ne toplam tüketici baģvuruda bulunmuģ; bunlardan adedinin incelenmesi yıl içinde tamamlanmıģ olup, tüketici lehine sonuçlananların oranı %83 ( adet) olarak gerçekleģmiģtir. b- Bakanlığımız merkez ve taģra teģkilatına toplam adet tüketici baģvuruda bulunmuģ; bunlardan adedinin incelenmesi yıl içinde tamamlanmıģ olup, tüketici lehine sonuçlananların oranı % 84 ( adet) olarak gerçekleģmiģtir. Ayrıca illerde Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüklerinde tüketicilerin Ģikayetlerini iletebilecekleri ve bilgi alabilecekleri 175 Alo Tüketici Hattı faaliyet göstermektedir yılında bu hatta baģvuru yapılmıģtır. c- Reklam Kurulu na adet baģvuru yapılmıģtır. Bunlardan 866 adedi incelemeye alınmıģ olup, 801 adedi 4077 sayılı Kanun un 16 ncı maddesine aykırı bulunmuģtur. Anılan Kanun hükmüne aykırı bulunan reklamlara Durdurma, Düzeltme, Durdurma ve Düzeltme, Tedbiren Durdurma ve/veya Ġdari Para Cezaları birlikte veya ayrı ayrı uygulanmıģ olup, 2009 yılında uygulanan idari para cezası miktarı toplam olarak TL olarak gerçekleģmiģtir. d- Tüketici Konseyi 13 üncü kez 27 Nisan 2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konferans Salonunda 54 delegenin katılımı ile toplanmıģtır.

10 e sayılı Kanuna aykırılıklar nedeniyle, Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri sonucunda Genel Müdürlüğümüz Kontrolörlerince TL ceza öngörülmüģtür. Bakanlığımızca Ticari Reklam ve Ġlanlar için TL, Süreli Yayın KuruluĢlarına Promosyon ile ilgili düzenlemeye aykırılık nedeniyle TL, Kampanyalı satıģlara aykırılık nedeni ile TL olarak toplam TL, TaĢra TeĢkilatınca da TL olmak üzere 4077 sayılı Kanuna göre toplam TL idari para cezası uygulanmıģtır. f- ÇeĢitli sektörlere ait adet Garanti Belgesi, adet SatıĢ Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi, 202 adet Kapıdan SatıĢ, 23 adet Kampanyalı SatıĢ Yetki Belgesi onaylanmıģtır. g sayılı Ürünlere ĠliĢkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna göre DüzenlenmemiĢ Alanda yer alan tüketici ürünlerinde, 2009 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından 167 firmada 1740 ürün denetlenmiģ olup, güvensizliği tespit edilen 4 firmaya uyarı yapılmıģtır. h- Ülkemizde, tüketici bilincinin geliģtirilmesi, 4077 sayılı Kanun un daha geniģ kitlelere tanıtılması, tüketicilere mal ve hizmet sunan firmaların tüketici memnuniyetini ilke edinen firma politikaları oluģturmalarının sağlanması amacıyla 7 kategoride düzenlenen 12. Geleneksel Tüketici Ödülleri, 22 Nisan 2009 tarihinde Ankara da yapılan törenle 25 kiģi, kurum ve kuruluģa verilmiģtir. Tüketicileri korumanın en etkin yolunun onların bilinçlenmesi olduğu gerçeğinden hareketle, tüketicilerin her platformda aydınlatılması, eğitilmesi ve bu bilinçlenme sonucunda da tüketicinin bizzat haklarına sahip çıkarak 4077 sayılı Yasayla tanınan yollardan yaygın biçimde yararlanmaları sağlanmıģ olacaktır. Tüketicilerin bilinç düzeyini daha iyi noktalara taģıyabilmek için Genel Müdürlük olarak önümüzdeki yıllarda da çalıģmalarımız artarak devam edecektir. Ramazan ERSOY Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdür V.

11 MEVZUAT ÇALIġMALARI

12 BaĢbakanlık Mevzuatı GeliĢtirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KuruluĢu : 7 Ekim ÇARġAMBA Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ Kanun KANUN KABUL TARĠHĠ RESMĠ GAZETE YÜRÜRLÜK TARĠHĠ

13 11 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLĠĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 4077 SAYILI TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN 22 NCĠ VE TÜKETĠCĠ SORUNLARI HAKEM HEYETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ NĠN 5 ĠNCĠ MADDELERĠNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: TRKGM-2009/3) MADDE 1 (1) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un değiģik 22 nci maddesinde belirlenen usule göre BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 0,19 (sıfır virgül ondokuz) oranında artıģ esas alınarak 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un değiģik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına iliģkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına iliģkin alt parasal sınır 938,75 TL, b) 1/8/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükģehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuģmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına iliģkin alt parasal sınır 2.450,67 TL, olarak tespit edilmiģtir. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

14 11 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLĠĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 4077 SAYILI TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN 25 ĠNCĠ MADDESĠNE GÖRE 2010 YILINDA UYGULANACAK OLAN ĠDARĠ PARA CEZALARINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO : TRKGM-2009/2) MADDE 1 (1) 4822 sayılı Kanun ile değiģik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 5728 sayılı Kanunla değiģik 25 inci maddesinde düzenlenmiģ olan idari para cezaları, 14/11/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 392 Sıra No lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde tespit edilen 2009 yılı için yeniden değerleme oranı olan %2,2 (iki virgül iki) artıģ esas alınarak, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aģağıdaki Ģekilde artırılmıģtır: 4077 sayılı Kanun'un 5728 sayılı Kanunla DeğiĢik 25 inci Maddesinin; 1/1/ /12/2009 TL Birinci fıkrasındaki ceza miktarı: Ġkinci fıkrasındaki ceza miktarı: Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı: Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları: BeĢinci fıkrasındaki ceza miktarları: Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı: Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları: Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları: Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı: MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 1/1/ /12/2010 TL

15 BELGELENDĠRME ÇALIġMALARI

16 BELGELENDĠRME ÇALIġMALARI Genel Müdürlüğümüz tarafından 4 alanda belgelendirme faaliyetleri sürdürülmektedir. Bunlardan Garanti Belgesi ve SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi 1995 yılından itibaren, Kampanyalı SatıĢ Ġzin Belgesi ve Kapıdan SatıĢ Yetki Belgesi ise 2003 yılından itibaren verilmektedir. 1. Garanti Belgesi Ġmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala iliģkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baģlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti Ģartları Bakanlıkça baģka bir ölçü birimi ile belirlenebilir. Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı iģçilik masrafı, değiģtirilen parça bedeli ya da baģka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, bu hükümlerin kapsamı dıģındadır. 2. SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine düzenlenen bir belgedir. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleģme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kiģiler tarafından kurulabilir. Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala iliģkin arızanın servis istasyonuna bildirimi,

17 garanti süresi dıģında ise malın teslim tarihinden itibaren 30 iģ gününü geçemez. 3. Kampanyalı SatıĢ Ġzin Belgesi Gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iģtirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satıģlara Kampanyalı SatıĢ denir. a) Konut ve tatil amaçlı taģınmaz, b) Motorsiklet, c) Otomobil, d) Minibüs mal gruplarına ait ülke genelini kapsayan kampanyalı satıģ düzenleyenler Bakanlığımız Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne, yerel düzeyde kampanya düzenleyenler ise merkezlerinin bulunduğu ildeki Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğüne baģvurarak Kampanyalı SatıĢ Ġzin Belgesi almak zorundadır. 4. Kapıdan SatıĢ Yetki Belgesi ĠĢyeri, fuar, panayır gibi satıģ mekanları dıģında yapılan satımlara Kapıdan SatıĢ denir. Kapıdan satıģ yapan satıcı veya sağlayıcılar merkezlerinin bulunduğu ildeki Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğüne baģvurarak Kapıdan SatıĢ Ġzin Belgesi almak zorundadır. Bu tür satıģlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleģmenin imzalandığı tarihten itibaren baģlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satıģ iģlemine konu mal veya hizmet karģılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

18 Satıcı, kapıdan satıģ sözleģmesinde bulunması gereken diğer unsurlara ilave olarak en az on altı punto ve koyu siyah harflerle yazılmıģ cayma bildiriminin kendisine ulaģtığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleģmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı ve sağlayıcı, sözleģmede bu bilgilerin yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleģmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür yılında adet Garanti Belgesi, adet SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, 23 adet Kampanyalı SatıĢ Ġzin Belgesi ve 202 adet Kapıdan SatıĢ Yetki Belgesi onaylanmıģtır. Garanti Belgesi, SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi iģlemleri elektronik imza ile online olarak gerçekleģtirilmektedir.

19 TARĠHLERĠ ARASINDA ONAYLANAN GARANTĠ BELGESĠ SAYISI (ADET)

20 SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞINCA TARĠHLERĠ ARASINDA ONAYLANAN GARANTĠ BELGELERĠNĠN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI SEKTÖR ADI ** SAGLIK SEKTÖRÜ OPTIK ALET VE CIHAZLAR YANGINDAN KORUNMA EKIPMANLARI GENEL AMAÇLI AKISKAN SISTEMLERI VE BILESENLERI ALET VE CIHAZLARI IMALAT SANAYI ENERJI VE ISI TRANSFERI MOTOR, CĠHAZ VE ALETLERĠ ELEKTRIKLI ALET CIHAZLAR VE EKIPMANLARI ELEKTRONIK TELEKOMÜNIKASYON ALET VE CIHAZLARI KARAYOLU TASITLARI DENIZ VE HAVA TASITLARI, AKSAM VE PARÇALARI ( Deniz ve kar motorsikletleri dahil ) INSAN VE YÜK TASIMA MAKINA VE ALETLERI GIDA, SÜT VE IÇKI SANAYI MAKINALARI VB. AMBALAJ SANAYI MAKINALARI VB TEKSTIL SANAYI DERI VE KÜRK ISLEME MAKINALARI 1 0 1

21 16 17 EV VE BENZERI YERLERDE KULLANILAN ELEKTRIKLI, GAZLI ALET VE CIHAZLAR TARIM VE HAYVANCILIK ALET VE MAKĠNALARI MATBAA MAKINALARI SANAYI VE EV TIPI MUTFAK ESYALARI SERAMIK SANAYI ÖLÇME TEST ALET VE CIHAZLARI OYUN,SPOR VE AV AMAÇLI ALET VE MAKINALAR MÜZIK ENSTRÜMANLARI BÜRO, MUHASEBE MAKINALARI HERTÜRLÜ METAL, AHSAP, PVC VE BENZERI MALZEMELI MOBILYA HERTÜRLÜ METAL, AHSAP, PVC VE BENZERI MALZEMELI KAPI VE PENCERE SISTEMLERI PLASTIK SANAYI OTOMOTIV SANAYI SERVIS HIZMETLERI CIHAZ VE EKIPMANLARI EĞĠTĠM AMAÇLI ALET, CĠHAZ VE SĠSTEMLER ĠHTĠYARĠ TOPLAM *Genel Müdürlüğümüz tarafından 2003 yılından itibaren kullanılmaya baģlanılan üzerinden garanti belgesi onaylama iģlemlerine; 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlükleri de sisteme dahil olmaya baģladığından, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait rakamlar içerisine sistemi kullanan Ġl Müdürlüklerinin vermiģ oldukları garanti belgeleri sayıları da dahil edilmiģtir.

22 TARĠHLERĠ ARASINDA ONAYLANAN GARANTĠ BELGESĠ SEKTÖREL DAĞILIMI TOPLAM ELEKTRONIK TELEKOMÜNIKASYON ALET VE CIHAZLARI EV VE BENZERI YERLERDE KULLANILAN ELEKTRIKLI, GAZLI ALET VE CIHAZLAR ÖLÇME TEST ALET VE CIHAZLARI KARAYOLU TASITLARI IMALAT SANAYI SAGLIK SEKTÖRÜ GENEL AMAÇLI AKISKAN SISTEMLERI VE BILESENLERI ALET VE CIHAZLARI TARIM VE HAYVANCILIK ALET VE MAKĠNALARI HERTÜRLÜ METAL, AHSAP, PVC VE BENZERI MALZEMELI MOBILYA INSAN VE YÜK TASIMA MAKINA VE ALETLERI OPTIK ALET VE CIHAZLAR TEKSTIL SANAYI ENERJI VE ISI TRANSFERI MOTOR, CĠHAZ VE ALETLERĠ ELEKTRIKLI ALET CIHAZLAR VE EKIPMANLARI OYUN,SPOR VE AV AMAÇLI ALET VE MAKINALAR SANAYI VE EV TIPI MUTFAK ESYALARI ĠHTĠYARĠ YANGINDAN KORUNMA EKIPMANLARI BÜRO, MUHASEBE MAKINALARI HERTÜRLÜ METAL, AHSAP, PVC VE BENZERI MALZEMELI KAPI VE PENCERE SISTEMLERI OTOMOTIV SANAYI SERVIS HIZMETLERI CIHAZ VE EKIPMANLARI GIDA, SÜT VE IÇKI SANAYI MAKINALARI VB. SERAMIK SANAYI EĞĠTĠM AMAÇLI ALET, CĠHAZ VE SĠSTEMLER MATBAA MAKINALARI MÜZIK ENSTRÜMANLARI DENIZ VE HAVA TASITLARI, AKSAM VE PARÇALARI ( Deniz ve kar motorsikletleri dahil ) AMBALAJ SANAYI MAKINALARI VB. PLASTIK SANAYI DERI VE KÜRK ISLEME MAKINALARI

23 TARĠHLERĠ ARASINDA ONAYLANAN SATIġ SONRASI HĠZMETLERĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ SAYISI (ADET)

24 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TARĠHLERĠ ARASINDA ONAYLANAN SATIġ SONRASI HĠZMETLERĠ YETERLĠLĠK BELGELERĠNĠN YILLARA GÖRE DAĞILIMI SIRA NO SEKTÖR ADI YILLAR SAĞLIK SEKTÖRÜ YANGINDAN KORUNMA GENEL AMAÇLI AKIġKAN SĠSTEMLERĠ VE BĠLEġENLERĠ ALET VE CĠHAZLARI (Sabit ve basınçlı kaplar, pompa ve motolar, su arıtma, klima ve klima sistemleri vs.) ĠMALAT SANAYĠ (Takım tezgahları, taģınabilir elektrikli el aletleri, kaynak makinaları) ENERJĠ ISI TRANSFERĠ MOTOR CĠHAZ VE ALETLERĠ (Ġçten yanmalı motorlar, kazan, brülör, kombi, kat kaloriferi vb.) ELEKTRĠKLĠ ALET CĠHAZ VE EKĠPMANLAR (Jenaratör, redresör, akümülatör, kesintisiz güç kaynağı, Ģalt cihazı, anahtarlama ve kontrol üniteleri) DĠĞER ELEKTRĠKLĠ GAZLI ALET VE CĠHAZLAR (Evlerde kullanılan fırın, ocak, çamaģır makinası vs. küçük elektrikli aletler, sanayi tip fırın ocak vs.) ELEKTRONĠK TELEKOMĠNĠKASYON ALET VE CĠHAZLAR (Telefon, teleks, radyo, tv, video, uydu anten sistemleri, kameralar, fotoğraf makinaları, fotokopi, ozalit, bilgisayar sistemleri, alarm cihazları) KARAYOLU TAġITLARI (Kamyon, kamyonet, otobüs, binek otomobiller, bisiklet, motosiklet vs.) DENĠZ VE HAVA TAġITLARI AKSAM VE PARÇALARI

25 ĠNSAN VE YÜK TAġIMA MAKĠNA VE ALETLERĠ (Lift, forklift, vinç, asansör, inģaat ve kazı makinaları, endüstriyel kamyonlar vs.) SANAYĠ MAKĠNALARI (Tekstil trikotaj konfeksiyon makinaları, Gıda-içki sanayii, Ambalajlama-matbaa-ağaç iģleme makinaları vs. TARIM ALET VE MAKĠNALARI (Ekim, dikim, toprak iģleme, hayvancılık makinaları tarımsal mücadele ekipmanları vs.) OYUN, SPOR, VE AV AMAÇLI ALET VE MAKĠNALAR (Tv oyunları, kondüsyon aletleri, spor aletleri vs.) MÜZĠK ENSTRÜMANLARI BÜRO, MUHASEBE MAKĠNALARI (Yazı, hesap ve para sayma makinaları) MOBĠLYA SANAYĠ (Her türlü ahģap ve metal mobilya, her türlü ahģap, metal ve PVC kapı ve pencere sistemleri) OTOMOTĠV SANAYĠ SERVĠS HĠZMETLERĠ CĠHAZ VE EKĠPMANLARI (Otomobil tamir, bakım ve test iģlemlerinde kullanılan ve garanti belgesi ile satılmak zorunda olan cihaz ve ekipmanlar) ÖLÇME ALET VE CĠHAZLARI TEST ALET VE CĠHAZLARI EĞĠTĠM AMAÇLI ALET, CĠHAZ VE SĠSTEMLER LĠSTEDE SEKTÖR OLARAK GÖZÜKMEYEN VE FĠRMA TALEBĠ ÜZERĠNE DÜZENLENEN BELGELER TOPLAM

26 TARĠHLERĠ ARASINDA ONAYLANAN SATIġ SONRASI HĠZMETLERĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ SEKTÖREL DAĞILIMI TOPLAM ELEKTRONĠK TELEKOMĠNĠKASYON ALET VE CĠHAZLAR (Telefon, teleks, radyo, tv, video, uydu anten sistemleri, kameralar, fotoğraf makinaları, fotokopi, ozalit, bilgisayar sistemleri, alarm cihazları) ÖLÇME ALET VE CĠHAZLARI MOBĠLYA SANAYĠ (Her türlü ahģap ve metal mobilya, her türlü ahģap, metal ve PVC kapı ve pencere sistemleri) SAĞLIK SEKTÖRÜ ĠNSAN VE YÜK TAġIMA MAKĠNA VE ALETLERĠ (Lift, forklift, vinç, asansör, inģaat ve kazı makinaları, endüstriyel kamyonlar vs.) GENEL AMAÇLI AKIġKAN SĠSTEMLERĠ VE BĠLEġENLERĠ ALET VE CĠHAZLARI (Sabit ve basınçlı kaplar, pompa ve motolar, su arıtma, klima ve klima sistemleri vs.) DĠĞER ELEKTRĠKLĠ GAZLI ALET VE CĠHAZLAR (Evlerde kullanılan fırın, ocak, çamaģır makinası vs. küçük elektrikli aletler, sanayi tip fırın ocak vs.) KARAYOLU TAġITLARI (Kamyon, kamyonet, otobüs, binek otomobiller, bisiklet, motosiklet vs.) TARIM ALET VE MAKĠNALARI (Ekim, dikim, toprak iģleme, hayvancılık makinaları tarımsal mücadele ekipmanları vs.) ELEKTRĠKLĠ ALET CĠHAZ VE EKĠPMANLAR (Jenaratör, redresör, akümülatör, kesintisiz güç kaynağı, Ģalt cihazı, anahtarlama ve kontrol üniteleri) ĠMALAT SANAYĠ (Takım tezgahları, taģınabilir elektrikli el aletleri, kaynak makinaları) ENERJĠ ISI TRANSFERĠ MOTOR CĠHAZ VE ALETLERĠ (Ġçten yanmalı motorlar, kazan, brülör, kombi, kat kaloriferi vb.) BÜRO, MUHASEBE MAKĠNALARI (Yazı, hesap ve para sayma makinaları) OYUN, SPOR, VE AV AMAÇLI ALET VE MAKĠNALAR (Tv oyunları, kondüsyon aletleri, spor aletleri vs.) SANAYĠ MAKĠNALARI (Tekstil trikotaj konfeksiyon makinaları, Gıda-içki sanayii, Ambalajlama-matbaa-ağaç iģleme makinaları vs. YANGINDAN KORUNMA TEST ALET VE CĠHAZLARI OTOMOTĠV SANAYĠ SERVĠS HĠZMETLERĠ CĠHAZ VE EKĠPMANLARI (Otomobil tamir, bakım ve test iģlemlerinde kullanılan ve garanti belgesi ile satılmak zorunda olan cihaz ve ekipmanlar) MÜZĠK ENSTRÜMANLARI EĞĠTĠM AMAÇLI ALET, CĠHAZ VE SĠSTEMLER DENĠZ VE HAVA TAġITLARI AKSAM VE PARÇALARI LĠSTEDE SEKTÖR OLARAK GÖZÜKMEYEN VE FĠRMA TALEBĠ ÜZERĠNE DÜZENLENEN BELGELER

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü) T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.0GM.0.71.03.910.01/2691 02/04/2010 Konu : 2010 Mali Yılında Aylıkla Ödüllendirilecek Yönetici ve Öğretmenler... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Ġlhan ÖZTÜRK BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ İLE BELİRLENEN ACİL DURUM YÖNETİMİ GEREKTİRENHALLER: 1.Dış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

EK: tarih ve sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı.

EK: tarih ve sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı. No: 2016/44 Tarih: 10.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur oto klima gazı fiyatları federal klima klima gaz dolum cihazı fiyatları klima gazı oto klima gaz dolum cihazı fiyatları

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRETĠM... 1 2. DIġ TĠCARET... 1 ĠTHALAT... 1 ĠHRACAT... 2 3. YURTĠÇĠ LPG TĠCARETĠ... 3 3.1 DAĞITICILAR BAZINDA

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı