YAYIN NO : YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü YAYIN NO : YILI FAALĠYET RAPORU Yayına Hazırlayan : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

2 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL MÜDÜR SUNUġ MEVZUAT ÇALIġMALARI Mevzuat Listesi Tebliğler BELGELENDĠRME ÇALIġMALARI Yılları Arasında Genel Müdürlüğümüzce Onaylanan Garanti Belgelerinin Yıllara Göre Dağılımı Grafiği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Tarihleri Arasında Onaylanan Garanti Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı Tablosu Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Tarihleri Arasında Onaylanan Garanti Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı Grafiği Yılları Arasında Genel Müdürlüğümüzce Onaylanan SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerinin Yıllara Göre Dağılımı Grafiği Yılları Arasında Genel Müdürlüğümüzce Onaylanan SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı Tablosu Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Sektörlere Göre Dağılımı Grafiği Tarihleri Arasında Onaylanan SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerinin REKLAM KURULU Reklam Kurulu BaĢkanlığı ÇalıĢmaları Reklam Kurulu 2009 Yılı ve Güncel Üye Listesi

3 TÜKETĠCĠ ġġkayetlerġ Yılları Arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatına Yapılan ġikayet BaĢvurusunun Yıllara Göre Dağılımı 2009 Yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına UlaĢan Tüketici ġikayetlerinin Konularına ve Sonuçlarına Göre Dağılım Tablosu 2009 Yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatına UlaĢan BaĢvuruların Sektörel Dağılımı TÜKETĠCĠ SORUNLARI HAKEM HEYETLERĠ Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine UlaĢan Tüketici ġikayetlerinin Yıllara Göre Dağılımı Yılları Arasında Hakem Heyetlerine UlaĢan Tüketici ġikayetlerinin Ġl ve Ġlçelere Göre Dağılımı Tablosu 2009 Yılı Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine UlaĢan Tüketici ġikayetlerinin Konularına ve Sonuçlarına Göre Dağılımı Tablosu PĠYASA GÖZETĠM VE DENETĠM FAALĠYETLERĠ Yılları Arasında 4077 Sayılı Kanun Uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatınca Uygulanan Ġdari Para Cezaları Dağılımı Grafik 4077 Sayılı Kanuna Göre 2009 Yılında TaĢra TeĢkilatınca ve Genel Müdürlüğümüz Kontrolörleri Tarafından Yapılan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tablosu 4703 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan DüzenlenmemiĢ Alan Piyasa Gözetim ve Denetimi Tablosu TÜKETĠCĠ MAHKEMELERĠ

4 TÜKETĠCĠ KONSEYĠ 13. Tüketici Konseyine Katılan Delegeler 13. Tüketici Konseyi Kararları TÜKETĠCĠ ÖDÜLLERĠ 12. Geleneksel Tüketici Ödüllerini Almaya Hak Kazanan KiĢi, Kurum ve KuruluĢlar EĞĠTĠM ÇALIġMALARI Tüketicinin Eğitimi ve Bilgilendirme ÇalıĢmaları Verilen Eğitimler ĠĢtirak Edilen Toplantılar GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN PROJE ÇALIġMALARI Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBĠS) DIġ ĠLĠġKĠLER Uluslararası KuruluĢlarla ĠliĢkiler

5 Ramazan ERSOY Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdür V. ve Reklam Kurulu BaĢkanı

6 Her alanda oldukça hızlı geliģen, değiģen ve globalleģen bir dünyada yaģıyoruz. ĠletiĢim ve satın alma teknik ve biçimlerindeki hızlı değiģiklikler ve artan rekabet ortamı bu piyasadan mal ve hizmet satın alan tüketicilerin korunmasının ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda hem tüketicileri korumak, onları yasal haklarından faydalanmaları konusunda bilinçlendirmek hem de piyasaya mal ve hizmet arz ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan satıcı ve sağlayıcıları daha kaliteli mal ve hizmet üretmeye yöneltmek gerekmektedir. Firmaların artan rekabet koģullarına ayak uydurabilmelerinde tüketici memnuniyetini ilke edinmeleri büyük önem arz etmektedir. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü olarak diğer faaliyetlerimizin yanı sıra tüketicinin bilinçlenmesi ve hak arama yollarından faydalanabilmesi yönünde çalıģmalarımızı sürdürmekteyiz. Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri tüketici Ģikayetleri, belgelendirme hizmetleri, reklam ve ilanlar ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ekseninde yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüz tüketici Ģikayetleri ile ilgili olarak, hem Genel Müdürlüğümüze, hem de Ġl Müdürlüklerimize intikal eden Ģikayetler ile Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine intikal eden Ģikayetleri takip ve koordine etmektedir. Genel Müdürlüğümüze intikal eden Ģikayetler hakkında tüketicilerimize gerekli yönlendirilme yapılmaktadır sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un hak arama sürecinde tüketicilere sağladığı temel iki mekanizma bulunmaktadır. 1. Ayıplı mal veya hizmet alınmıģ ise; Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri-TSHH Her yıl belirlenen parasal tutara kadar olan uyuģmazlıklarda TSHH ne baģvuru zorunludur. ( 2009 yılı için 936, 97 TL, 2010 yılı için 938,75TL) Belirlenen bu tutarların üzerindeki uyuģmazlıklarda TSHH ne baģvurulabileceği gibi, Tüketici Mahkemelerine de baģvurulabilir. Ancak limit üzerindeki uyuģmazlıklarda TSHH ne yapılan baģvurularda TSHH nin alacağı kararların bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. ( 2009 Yılında 2.446,03 TL, 2010 yılı için 2.450,67TL)

7 Tüketici Mahkemeleri Bilindiği üzere, Tüketici Mahkemeleri özel ihtisas mahkemeleridir sayılı Kanun, tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuģmazlıkların çözümü konusunda, tüketici sorunları hakem heyetlerini ve tüketici mahkemelerini yetkilendirmektedir. Böylece, tüketici ile satıcılar arasındaki uyuģmazlıkların kısa sürede ve basit Ģekilde çözülmesi amaçlanmıģtır. 2. Mal ve hizmet alımı sonrasında; Garanti Belgesi, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu, SatıĢ sonrası hizmetlerinin verileceği iģyerleri listesi, verilmemiģ ise; 81 ildeki Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerimize müracaat ederek hem belge eksikliklerinin giderilmesi, hem de ilgili firmalar hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca, alıģveriģler esnasında fiyat etiketlerinde bulunması gereken unsurların bulunmaması ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi konularında da Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlükleri gerekli iģlem yapmaları konusunda yetkilidirler. 3. Genel Müdürlüğümüz; Süreli yayın kuruluģları tarafından düzenlenen promosyonlar Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar konusunda Reklam Kurulu Sekreterya hizmetlerini, Piyasa Gözetim ve Denetim faaliyetlerini, yürütmekten sorumludur.

8 Haklarını ve hak arama yollarını bilen tüketiciler, bir taraftan ihtiyaçlarını karģılarken diğer taraftan da satıcı ve sağlayıcıları, piyasaya daha kaliteli mal ve hizmet sunmaları konusunda zorlayacaklardır. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını önemseyen üretici, satıcı ve sağlayıcıların Tüketici Memnuniyeti merkezli politikalar üretmelerinin altyapısını hazırlayacaklardır. Bu durum, hem Türk ekonomisinin ulusal ve uluslar arası pazarlarda rekabet edebilirlik gücünü artıracak, hem de kayıt dıģı ekonominin önlenmesine de katkı sağlayacaktır. Serbest piyasa ekonomisinin temeli tüketici egemenliği olup tüketicinin talep ve tercihlerine göre mal ve hizmet üretmektir. Tüketici en ileri düzeyde, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabetçi piyasa ortamında korunabilir. Tüketicinin korunması amacı ile yapılan ilk yasal düzenleme tarihinde yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dur. Söz konusu Kanun da 4822 sayılı Kanun ile önemli değiģiklikler yapılmıģtır tarihinde yürürlüğe giren değiģikliklerle, tüketicilere yeni haklar ve hak arama sürecinde yenilikler getirilmiģtir yılında hazırlık çalıģmaları sürdürülen Tüketici Bilgi Sistemi-TÜBĠS tamamlanarak tüketicilerin kullanımına sunulmuģtur.tübġs, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan iģ ve iģlemlerin elektronik ortamda gerçekleģtirilmesi, tüketicilerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, sınır ötesi tüketici uyuģmazlıklarında uluslararası tüketici kurumlarıyla koordinasyonun sağlanabilmesi ve tüketici uyuģmazlıklarında tüketici sorunları hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinin karar süreçlerinin desteklenmesi amacıyla oluģturulan bir sistemdir. Bu sistem kapsamında öncelikle; tüketicilerin bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine hizmet eden baģta Sivil Toplum KuruluĢları (STK) olmak üzere, tüketicinin korunmasına yönelik faaliyette bulunan tüm tarafların faaliyetlerini duyurabileceği bir internet sayfası hizmete sunulmaktadır. TÜBĠS e, adreslerinden eriģim sağlanabilmektedir.

9 TÜBĠS vasıtasıyla tüketicilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlanması, tüketici Ģikayetlerinin internet üzerinden tek bir noktadan alınması, 81 Ġl ve 893 Ġlçedeki (Ankara Çankaya ve Bursa Osmangazi Ġlçelerinde ikiģer adet) 975 adet Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde alınacak kararlarda optimum doğruluk ve yerindelik seviyesinin yakalanması, TSHH ile Tüketici Mahkemelerinin UYAP aracılığı ile entegre edilerek, bürokrasinin azaltılması, hali hazırda elektronik ortamda yürütülen belgelendirme hizmetlerinin sisteme entegre edilmesi ile orta ve uzun vadede bu sistemle tüketicinin korunmasına yönelik çok daha güçlü bir çatının oluģturulması hedeflenmektedir. Tüketici çıkarlarını etkileyen sınır ötesi ticari faaliyetler hakkında bilgi paylaģımı ve kanun uygulayıcı kurumlar arasında uluslar arası iģbirliğini sağlamayı hedefleyen ve halihazırda 38 ülkenin üye olduğu ICPEN e Genel Müdürlüğümüz 15 Temmuz 2008 tarihinde üyelik için baģvurmuģtur yılında ICPEN e üye olunması hedeflenmiģtir yılı faaliyetlerimizi içeren istatistiki bilgiler aģağıda gösterilmiģtir. a- 975 yerde faaliyet gösteren TSHH ne toplam tüketici baģvuruda bulunmuģ; bunlardan adedinin incelenmesi yıl içinde tamamlanmıģ olup, tüketici lehine sonuçlananların oranı %83 ( adet) olarak gerçekleģmiģtir. b- Bakanlığımız merkez ve taģra teģkilatına toplam adet tüketici baģvuruda bulunmuģ; bunlardan adedinin incelenmesi yıl içinde tamamlanmıģ olup, tüketici lehine sonuçlananların oranı % 84 ( adet) olarak gerçekleģmiģtir. Ayrıca illerde Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüklerinde tüketicilerin Ģikayetlerini iletebilecekleri ve bilgi alabilecekleri 175 Alo Tüketici Hattı faaliyet göstermektedir yılında bu hatta baģvuru yapılmıģtır. c- Reklam Kurulu na adet baģvuru yapılmıģtır. Bunlardan 866 adedi incelemeye alınmıģ olup, 801 adedi 4077 sayılı Kanun un 16 ncı maddesine aykırı bulunmuģtur. Anılan Kanun hükmüne aykırı bulunan reklamlara Durdurma, Düzeltme, Durdurma ve Düzeltme, Tedbiren Durdurma ve/veya Ġdari Para Cezaları birlikte veya ayrı ayrı uygulanmıģ olup, 2009 yılında uygulanan idari para cezası miktarı toplam olarak TL olarak gerçekleģmiģtir. d- Tüketici Konseyi 13 üncü kez 27 Nisan 2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konferans Salonunda 54 delegenin katılımı ile toplanmıģtır.

10 e sayılı Kanuna aykırılıklar nedeniyle, Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri sonucunda Genel Müdürlüğümüz Kontrolörlerince TL ceza öngörülmüģtür. Bakanlığımızca Ticari Reklam ve Ġlanlar için TL, Süreli Yayın KuruluĢlarına Promosyon ile ilgili düzenlemeye aykırılık nedeniyle TL, Kampanyalı satıģlara aykırılık nedeni ile TL olarak toplam TL, TaĢra TeĢkilatınca da TL olmak üzere 4077 sayılı Kanuna göre toplam TL idari para cezası uygulanmıģtır. f- ÇeĢitli sektörlere ait adet Garanti Belgesi, adet SatıĢ Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi, 202 adet Kapıdan SatıĢ, 23 adet Kampanyalı SatıĢ Yetki Belgesi onaylanmıģtır. g sayılı Ürünlere ĠliĢkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna göre DüzenlenmemiĢ Alanda yer alan tüketici ürünlerinde, 2009 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından 167 firmada 1740 ürün denetlenmiģ olup, güvensizliği tespit edilen 4 firmaya uyarı yapılmıģtır. h- Ülkemizde, tüketici bilincinin geliģtirilmesi, 4077 sayılı Kanun un daha geniģ kitlelere tanıtılması, tüketicilere mal ve hizmet sunan firmaların tüketici memnuniyetini ilke edinen firma politikaları oluģturmalarının sağlanması amacıyla 7 kategoride düzenlenen 12. Geleneksel Tüketici Ödülleri, 22 Nisan 2009 tarihinde Ankara da yapılan törenle 25 kiģi, kurum ve kuruluģa verilmiģtir. Tüketicileri korumanın en etkin yolunun onların bilinçlenmesi olduğu gerçeğinden hareketle, tüketicilerin her platformda aydınlatılması, eğitilmesi ve bu bilinçlenme sonucunda da tüketicinin bizzat haklarına sahip çıkarak 4077 sayılı Yasayla tanınan yollardan yaygın biçimde yararlanmaları sağlanmıģ olacaktır. Tüketicilerin bilinç düzeyini daha iyi noktalara taģıyabilmek için Genel Müdürlük olarak önümüzdeki yıllarda da çalıģmalarımız artarak devam edecektir. Ramazan ERSOY Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdür V.

11 MEVZUAT ÇALIġMALARI

12 BaĢbakanlık Mevzuatı GeliĢtirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KuruluĢu : 7 Ekim ÇARġAMBA Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ Kanun KANUN KABUL TARĠHĠ RESMĠ GAZETE YÜRÜRLÜK TARĠHĠ

13 11 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLĠĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 4077 SAYILI TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN 22 NCĠ VE TÜKETĠCĠ SORUNLARI HAKEM HEYETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ NĠN 5 ĠNCĠ MADDELERĠNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: TRKGM-2009/3) MADDE 1 (1) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un değiģik 22 nci maddesinde belirlenen usule göre BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 0,19 (sıfır virgül ondokuz) oranında artıģ esas alınarak 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un değiģik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına iliģkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına iliģkin alt parasal sınır 938,75 TL, b) 1/8/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükģehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuģmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına iliģkin alt parasal sınır 2.450,67 TL, olarak tespit edilmiģtir. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

14 11 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLĠĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 4077 SAYILI TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN 25 ĠNCĠ MADDESĠNE GÖRE 2010 YILINDA UYGULANACAK OLAN ĠDARĠ PARA CEZALARINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO : TRKGM-2009/2) MADDE 1 (1) 4822 sayılı Kanun ile değiģik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 5728 sayılı Kanunla değiģik 25 inci maddesinde düzenlenmiģ olan idari para cezaları, 14/11/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 392 Sıra No lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde tespit edilen 2009 yılı için yeniden değerleme oranı olan %2,2 (iki virgül iki) artıģ esas alınarak, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aģağıdaki Ģekilde artırılmıģtır: 4077 sayılı Kanun'un 5728 sayılı Kanunla DeğiĢik 25 inci Maddesinin; 1/1/ /12/2009 TL Birinci fıkrasındaki ceza miktarı: Ġkinci fıkrasındaki ceza miktarı: Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı: Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları: BeĢinci fıkrasındaki ceza miktarları: Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı: Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları: Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları: Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı: MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 1/1/ /12/2010 TL

15 BELGELENDĠRME ÇALIġMALARI

16 BELGELENDĠRME ÇALIġMALARI Genel Müdürlüğümüz tarafından 4 alanda belgelendirme faaliyetleri sürdürülmektedir. Bunlardan Garanti Belgesi ve SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi 1995 yılından itibaren, Kampanyalı SatıĢ Ġzin Belgesi ve Kapıdan SatıĢ Yetki Belgesi ise 2003 yılından itibaren verilmektedir. 1. Garanti Belgesi Ġmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala iliģkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baģlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti Ģartları Bakanlıkça baģka bir ölçü birimi ile belirlenebilir. Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı iģçilik masrafı, değiģtirilen parça bedeli ya da baģka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, bu hükümlerin kapsamı dıģındadır. 2. SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine düzenlenen bir belgedir. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleģme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kiģiler tarafından kurulabilir. Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala iliģkin arızanın servis istasyonuna bildirimi,

17 garanti süresi dıģında ise malın teslim tarihinden itibaren 30 iģ gününü geçemez. 3. Kampanyalı SatıĢ Ġzin Belgesi Gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iģtirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satıģlara Kampanyalı SatıĢ denir. a) Konut ve tatil amaçlı taģınmaz, b) Motorsiklet, c) Otomobil, d) Minibüs mal gruplarına ait ülke genelini kapsayan kampanyalı satıģ düzenleyenler Bakanlığımız Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne, yerel düzeyde kampanya düzenleyenler ise merkezlerinin bulunduğu ildeki Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğüne baģvurarak Kampanyalı SatıĢ Ġzin Belgesi almak zorundadır. 4. Kapıdan SatıĢ Yetki Belgesi ĠĢyeri, fuar, panayır gibi satıģ mekanları dıģında yapılan satımlara Kapıdan SatıĢ denir. Kapıdan satıģ yapan satıcı veya sağlayıcılar merkezlerinin bulunduğu ildeki Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğüne baģvurarak Kapıdan SatıĢ Ġzin Belgesi almak zorundadır. Bu tür satıģlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleģmenin imzalandığı tarihten itibaren baģlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satıģ iģlemine konu mal veya hizmet karģılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

18 Satıcı, kapıdan satıģ sözleģmesinde bulunması gereken diğer unsurlara ilave olarak en az on altı punto ve koyu siyah harflerle yazılmıģ cayma bildiriminin kendisine ulaģtığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleģmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı ve sağlayıcı, sözleģmede bu bilgilerin yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleģmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür yılında adet Garanti Belgesi, adet SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, 23 adet Kampanyalı SatıĢ Ġzin Belgesi ve 202 adet Kapıdan SatıĢ Yetki Belgesi onaylanmıģtır. Garanti Belgesi, SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi iģlemleri elektronik imza ile online olarak gerçekleģtirilmektedir.

19 TARĠHLERĠ ARASINDA ONAYLANAN GARANTĠ BELGESĠ SAYISI (ADET)

20 SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞINCA TARĠHLERĠ ARASINDA ONAYLANAN GARANTĠ BELGELERĠNĠN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI SEKTÖR ADI ** SAGLIK SEKTÖRÜ OPTIK ALET VE CIHAZLAR YANGINDAN KORUNMA EKIPMANLARI GENEL AMAÇLI AKISKAN SISTEMLERI VE BILESENLERI ALET VE CIHAZLARI IMALAT SANAYI ENERJI VE ISI TRANSFERI MOTOR, CĠHAZ VE ALETLERĠ ELEKTRIKLI ALET CIHAZLAR VE EKIPMANLARI ELEKTRONIK TELEKOMÜNIKASYON ALET VE CIHAZLARI KARAYOLU TASITLARI DENIZ VE HAVA TASITLARI, AKSAM VE PARÇALARI ( Deniz ve kar motorsikletleri dahil ) INSAN VE YÜK TASIMA MAKINA VE ALETLERI GIDA, SÜT VE IÇKI SANAYI MAKINALARI VB. AMBALAJ SANAYI MAKINALARI VB TEKSTIL SANAYI DERI VE KÜRK ISLEME MAKINALARI 1 0 1

21 16 17 EV VE BENZERI YERLERDE KULLANILAN ELEKTRIKLI, GAZLI ALET VE CIHAZLAR TARIM VE HAYVANCILIK ALET VE MAKĠNALARI MATBAA MAKINALARI SANAYI VE EV TIPI MUTFAK ESYALARI SERAMIK SANAYI ÖLÇME TEST ALET VE CIHAZLARI OYUN,SPOR VE AV AMAÇLI ALET VE MAKINALAR MÜZIK ENSTRÜMANLARI BÜRO, MUHASEBE MAKINALARI HERTÜRLÜ METAL, AHSAP, PVC VE BENZERI MALZEMELI MOBILYA HERTÜRLÜ METAL, AHSAP, PVC VE BENZERI MALZEMELI KAPI VE PENCERE SISTEMLERI PLASTIK SANAYI OTOMOTIV SANAYI SERVIS HIZMETLERI CIHAZ VE EKIPMANLARI EĞĠTĠM AMAÇLI ALET, CĠHAZ VE SĠSTEMLER ĠHTĠYARĠ TOPLAM *Genel Müdürlüğümüz tarafından 2003 yılından itibaren kullanılmaya baģlanılan üzerinden garanti belgesi onaylama iģlemlerine; 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlükleri de sisteme dahil olmaya baģladığından, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait rakamlar içerisine sistemi kullanan Ġl Müdürlüklerinin vermiģ oldukları garanti belgeleri sayıları da dahil edilmiģtir.

22 TARĠHLERĠ ARASINDA ONAYLANAN GARANTĠ BELGESĠ SEKTÖREL DAĞILIMI TOPLAM ELEKTRONIK TELEKOMÜNIKASYON ALET VE CIHAZLARI EV VE BENZERI YERLERDE KULLANILAN ELEKTRIKLI, GAZLI ALET VE CIHAZLAR ÖLÇME TEST ALET VE CIHAZLARI KARAYOLU TASITLARI IMALAT SANAYI SAGLIK SEKTÖRÜ GENEL AMAÇLI AKISKAN SISTEMLERI VE BILESENLERI ALET VE CIHAZLARI TARIM VE HAYVANCILIK ALET VE MAKĠNALARI HERTÜRLÜ METAL, AHSAP, PVC VE BENZERI MALZEMELI MOBILYA INSAN VE YÜK TASIMA MAKINA VE ALETLERI OPTIK ALET VE CIHAZLAR TEKSTIL SANAYI ENERJI VE ISI TRANSFERI MOTOR, CĠHAZ VE ALETLERĠ ELEKTRIKLI ALET CIHAZLAR VE EKIPMANLARI OYUN,SPOR VE AV AMAÇLI ALET VE MAKINALAR SANAYI VE EV TIPI MUTFAK ESYALARI ĠHTĠYARĠ YANGINDAN KORUNMA EKIPMANLARI BÜRO, MUHASEBE MAKINALARI HERTÜRLÜ METAL, AHSAP, PVC VE BENZERI MALZEMELI KAPI VE PENCERE SISTEMLERI OTOMOTIV SANAYI SERVIS HIZMETLERI CIHAZ VE EKIPMANLARI GIDA, SÜT VE IÇKI SANAYI MAKINALARI VB. SERAMIK SANAYI EĞĠTĠM AMAÇLI ALET, CĠHAZ VE SĠSTEMLER MATBAA MAKINALARI MÜZIK ENSTRÜMANLARI DENIZ VE HAVA TASITLARI, AKSAM VE PARÇALARI ( Deniz ve kar motorsikletleri dahil ) AMBALAJ SANAYI MAKINALARI VB. PLASTIK SANAYI DERI VE KÜRK ISLEME MAKINALARI

23 TARĠHLERĠ ARASINDA ONAYLANAN SATIġ SONRASI HĠZMETLERĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ SAYISI (ADET)

24 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TARĠHLERĠ ARASINDA ONAYLANAN SATIġ SONRASI HĠZMETLERĠ YETERLĠLĠK BELGELERĠNĠN YILLARA GÖRE DAĞILIMI SIRA NO SEKTÖR ADI YILLAR SAĞLIK SEKTÖRÜ YANGINDAN KORUNMA GENEL AMAÇLI AKIġKAN SĠSTEMLERĠ VE BĠLEġENLERĠ ALET VE CĠHAZLARI (Sabit ve basınçlı kaplar, pompa ve motolar, su arıtma, klima ve klima sistemleri vs.) ĠMALAT SANAYĠ (Takım tezgahları, taģınabilir elektrikli el aletleri, kaynak makinaları) ENERJĠ ISI TRANSFERĠ MOTOR CĠHAZ VE ALETLERĠ (Ġçten yanmalı motorlar, kazan, brülör, kombi, kat kaloriferi vb.) ELEKTRĠKLĠ ALET CĠHAZ VE EKĠPMANLAR (Jenaratör, redresör, akümülatör, kesintisiz güç kaynağı, Ģalt cihazı, anahtarlama ve kontrol üniteleri) DĠĞER ELEKTRĠKLĠ GAZLI ALET VE CĠHAZLAR (Evlerde kullanılan fırın, ocak, çamaģır makinası vs. küçük elektrikli aletler, sanayi tip fırın ocak vs.) ELEKTRONĠK TELEKOMĠNĠKASYON ALET VE CĠHAZLAR (Telefon, teleks, radyo, tv, video, uydu anten sistemleri, kameralar, fotoğraf makinaları, fotokopi, ozalit, bilgisayar sistemleri, alarm cihazları) KARAYOLU TAġITLARI (Kamyon, kamyonet, otobüs, binek otomobiller, bisiklet, motosiklet vs.) DENĠZ VE HAVA TAġITLARI AKSAM VE PARÇALARI

25 ĠNSAN VE YÜK TAġIMA MAKĠNA VE ALETLERĠ (Lift, forklift, vinç, asansör, inģaat ve kazı makinaları, endüstriyel kamyonlar vs.) SANAYĠ MAKĠNALARI (Tekstil trikotaj konfeksiyon makinaları, Gıda-içki sanayii, Ambalajlama-matbaa-ağaç iģleme makinaları vs. TARIM ALET VE MAKĠNALARI (Ekim, dikim, toprak iģleme, hayvancılık makinaları tarımsal mücadele ekipmanları vs.) OYUN, SPOR, VE AV AMAÇLI ALET VE MAKĠNALAR (Tv oyunları, kondüsyon aletleri, spor aletleri vs.) MÜZĠK ENSTRÜMANLARI BÜRO, MUHASEBE MAKĠNALARI (Yazı, hesap ve para sayma makinaları) MOBĠLYA SANAYĠ (Her türlü ahģap ve metal mobilya, her türlü ahģap, metal ve PVC kapı ve pencere sistemleri) OTOMOTĠV SANAYĠ SERVĠS HĠZMETLERĠ CĠHAZ VE EKĠPMANLARI (Otomobil tamir, bakım ve test iģlemlerinde kullanılan ve garanti belgesi ile satılmak zorunda olan cihaz ve ekipmanlar) ÖLÇME ALET VE CĠHAZLARI TEST ALET VE CĠHAZLARI EĞĠTĠM AMAÇLI ALET, CĠHAZ VE SĠSTEMLER LĠSTEDE SEKTÖR OLARAK GÖZÜKMEYEN VE FĠRMA TALEBĠ ÜZERĠNE DÜZENLENEN BELGELER TOPLAM

26 TARĠHLERĠ ARASINDA ONAYLANAN SATIġ SONRASI HĠZMETLERĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ SEKTÖREL DAĞILIMI TOPLAM ELEKTRONĠK TELEKOMĠNĠKASYON ALET VE CĠHAZLAR (Telefon, teleks, radyo, tv, video, uydu anten sistemleri, kameralar, fotoğraf makinaları, fotokopi, ozalit, bilgisayar sistemleri, alarm cihazları) ÖLÇME ALET VE CĠHAZLARI MOBĠLYA SANAYĠ (Her türlü ahģap ve metal mobilya, her türlü ahģap, metal ve PVC kapı ve pencere sistemleri) SAĞLIK SEKTÖRÜ ĠNSAN VE YÜK TAġIMA MAKĠNA VE ALETLERĠ (Lift, forklift, vinç, asansör, inģaat ve kazı makinaları, endüstriyel kamyonlar vs.) GENEL AMAÇLI AKIġKAN SĠSTEMLERĠ VE BĠLEġENLERĠ ALET VE CĠHAZLARI (Sabit ve basınçlı kaplar, pompa ve motolar, su arıtma, klima ve klima sistemleri vs.) DĠĞER ELEKTRĠKLĠ GAZLI ALET VE CĠHAZLAR (Evlerde kullanılan fırın, ocak, çamaģır makinası vs. küçük elektrikli aletler, sanayi tip fırın ocak vs.) KARAYOLU TAġITLARI (Kamyon, kamyonet, otobüs, binek otomobiller, bisiklet, motosiklet vs.) TARIM ALET VE MAKĠNALARI (Ekim, dikim, toprak iģleme, hayvancılık makinaları tarımsal mücadele ekipmanları vs.) ELEKTRĠKLĠ ALET CĠHAZ VE EKĠPMANLAR (Jenaratör, redresör, akümülatör, kesintisiz güç kaynağı, Ģalt cihazı, anahtarlama ve kontrol üniteleri) ĠMALAT SANAYĠ (Takım tezgahları, taģınabilir elektrikli el aletleri, kaynak makinaları) ENERJĠ ISI TRANSFERĠ MOTOR CĠHAZ VE ALETLERĠ (Ġçten yanmalı motorlar, kazan, brülör, kombi, kat kaloriferi vb.) BÜRO, MUHASEBE MAKĠNALARI (Yazı, hesap ve para sayma makinaları) OYUN, SPOR, VE AV AMAÇLI ALET VE MAKĠNALAR (Tv oyunları, kondüsyon aletleri, spor aletleri vs.) SANAYĠ MAKĠNALARI (Tekstil trikotaj konfeksiyon makinaları, Gıda-içki sanayii, Ambalajlama-matbaa-ağaç iģleme makinaları vs. YANGINDAN KORUNMA TEST ALET VE CĠHAZLARI OTOMOTĠV SANAYĠ SERVĠS HĠZMETLERĠ CĠHAZ VE EKĠPMANLARI (Otomobil tamir, bakım ve test iģlemlerinde kullanılan ve garanti belgesi ile satılmak zorunda olan cihaz ve ekipmanlar) MÜZĠK ENSTRÜMANLARI EĞĠTĠM AMAÇLI ALET, CĠHAZ VE SĠSTEMLER DENĠZ VE HAVA TAġITLARI AKSAM VE PARÇALARI LĠSTEDE SEKTÖR OLARAK GÖZÜKMEYEN VE FĠRMA TALEBĠ ÜZERĠNE DÜZENLENEN BELGELER

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç Kanun Numarası : 4077 Kabul Numarası : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde

Detaylı

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001 T.C.

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-28 Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı 2013-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-16691 28 EYLÜL 2010 KONU : Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi GENELGE (2010/14) Hava Kirliliğinin Kontrolü

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI Haziran 2006 ANKARA Yayın No:158 SUNUŞ Son 60 yıl içinde büyük

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 tarihi itibariyle TBMM de kabul edilmiş olup 28 Kasım 2013 tarihinde

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında. 18.03.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/45 KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sunuş...4 BÖLÜM 1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI...5 1.1. Kurumsal Yapı... 5 1.1.1. İnsan Kaynakları... 6 1.1.2. Mali Durum...

İÇİNDEKİLER Sunuş...4 BÖLÜM 1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI...5 1.1. Kurumsal Yapı... 5 1.1.1. İnsan Kaynakları... 6 1.1.2. Mali Durum... 2002 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sunuş...4 BÖLÜM 1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI...5 1.1. Kurumsal Yapı... 5 1.1.1. İnsan Kaynakları... 6 1.1.2. Mali Durum... 7 1.1.3. Fiziki Altyapı... 8 1.2.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı