Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı"

Transkript

1 20 09 Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı Karamursel Belediyesi

2 Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş savaşımızda çok çalışmış, düşmana mukavemet etmiş, kadını ve erkeği ile cepheye cephane ve silah taşımıştır. Bu sebeple burayı ziyaret etmekten son derece memnunum. 2

3 3

4 2009 YILI KARAMÜRSEL BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER: Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı Mali Hizmetler Yöneticisinin Beyanı 4

5 5

6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Değerli Meclis Üyeleri, Bir faaliyet yılını daha geride bıraktık faaliyet yılı hem seçim döneminin son üç ayını içine alması hem de döneminin baģlangıç yılı olması nedeniyle farklı bir yıl oldu sayılı yasa ile Belediyemize mahalle olarak katılan Belediyelerimizin eklenmesiyle 2009 yılının farklılığı, önemi ve özelliği daha da belirginleģir. Biz kendi halimizde sınırlı kıt kaynaklarla hizmet üretmeye çalıģırken, 5 adet Belediye mahalle olarak bize katılmıģtır. Hemen kolları sıvadık. Kısa vadeli ve uzun vadeli planlar hazırladık,öncelikleri belirledik ve iģe koyulduk.ciddi anlamda bir borç yükü ile karģı karģıya kalmıģtık.bize bağlanan belediyeler arasında yıllardır tam maaģ alamamıģ, kıdem tazminatı ödenmemiģ, sosyal haklardan alacaklı durumda olan personel bulunuyordu. Bizim Belediyemizde tarihleri arasında gününde maaģ ödenmeyen herhangi bir ay olmadı. 1 Nisan 2009 tarihinden önce sosyal haklar hariç brüt TL tutarında aylık öderken bu tarihten sonra brüt TL ödemeye baģladık ve TL ikramiye öderken TL ikramiye ödeme baģladık. Bize devredilen personel alacağı ve birikmiģ kıdem tazminatı TL iken, kamu kuruluģları ve Ģirketlerin alacakları TL idi ve iģleyen faiz nedeniyle sürekli artan bir borçla karģı karģıya idik.devir tarihi itibarı ile banka mevcudu olarak Belediyemiz hesaplarına toplam ,45 TL, tahakkuk artığı olarak da ,49 TL devretmiģti. Ayrıca Ġller Bankası payımızda ~ TL artıģ meydana gelmiģti. Ancak bu artıģ devraldığımız personel ücretlerini karģılamıyordu. Bir Belediye dıģında aktarılan taģınmazların hepsinde haciz vardı ve iģyeri durumunda olanlar 10 yıllığına kiraya verilerek kira bedelleri peģin alınmıģtı. Ġçinde bulunduğumuz durumun fotoğrafı hiçte iç açıcı değildi ama bahanelerin arkasına sığınarak LAF ÜRETMEK YERĠNE Ġġ,HĠZMET ÜRETMELĠYDĠK. Bu sloganla yola çıktık alacaklı iģçi ve firmalarla uzlaģma sağlayıp borç tutarlarını sabitleyip taksitler halinde ödeme yaparak önemli bir yol katettik. Bize katılan mahaller hizmet bekliyordu zabıta ve vezne noktaları açarak vatandaģa yerinde hizmet vermeye devam ettik yılı yatırımlarımızı yeni mahallelerimizden baģlatarak vatandaģa verdiğimiz sözü yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Sonuç olarak 2009 yılı bize katılan Belediyelerin sorunlarının çözümü ile sıkıntılı geçen bir yıl oldu diyebiliriz. Yeri gelmiģ iken bu faaliyet yılı içinde hem beyin gücü ile hem fiziki gücü ile katkıda bulunan tüm çalıģanlarıma ve siz değerli Meclis Üyelerime teģekkür ederim. Saygılarımla. I-GENEL BĠLGĠLER: A- Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ ÇAĞDAŞ VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE HALKA HİZMET VĠZYONUMUZ DEĞİŞEN VE GELİŞEN KARAMÜRSEL 6

7 Belediye, sağlıklı, düzenli, modern, yaģanabilir, yeģil, çağdaģ ve özgün bir kentte insanlarının ihtiyaçlarını sağlıklı sürdürülebilir biçimde karģılamak zorundadır. Bunun için belediye geliģim ve değiģimleri takip etmeli bu sürecin gerektirdiği dönüģümleri sağlayabilmelidir. B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar Belediyemizin yetki,görev ve sorumlulukları 5216 sayılı BüyükĢehir Kanunu 7.maddesinde belirtilmiģtir. a- Kanunlarla münhasıran BüyükĢehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b- BüyükĢehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c- Sıhhi iģyerlerini,2.ci ve 3.üncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri,umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d- Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark,spor,dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak,yaģlılar,özürlüler,kadınlar,gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve beceri kursları açmak,sağlık, eğitim, kültür tesis ve binaların yapım bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak,kent tarihi bakımından önem taģıyan mekanların ve iģlevlerin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. e- Defin hizmetlerini yapmak. C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1-Fiziksel Yapı Hizmet Binası: Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarına cepheli 5 katlı 247,33 m2 hizmet binası bulunmaktadır. Zemin katında iģyerleri,birinci katında Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler,Kültür Müdürlüğü ile Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları,ikinci katında Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü üçüncü katında BaĢkanlık, en üst katında Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Hizmet vermektedir. 7

8 Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ve Sosyal ĠĢlere ait binalar Kültür Sitesinin içinde Hizmet Binasının arka tarafında konuģlanmıģtır. Kültür Sitesi: Kültür Sitesi m2 lik bir alanda meslek edindirme kurs salonları ile sanatsal faaliyetlerin yapıldığı kurs salonlarını içinde barındırmaktadır.. Site içinde kapalı spor salonu, okuma salonu,sergi salonu bulunmaktadır. Hizmet Binasının hemen yanında Belediye Fırını bulunmaktadır. Kültür Merkezi: Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerin yapıldığı 600 kiģilik salon bulunmaktadır. Belediye ġantiyesi: Kayacık Mahallesinde m2 alan depolama ve parke üretim Ģantiyesi olarak kullanılmaktadır. Belediyemiz araç ve makine parkında bulunan araçlar aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. 8

9 ARAÇ ve MAKĠNE PARKI ĠNġAAT ARAÇLARI HĠZMET ARAÇLARI TEMĠZLĠK ARAÇLARI Ġġ MAKĠNALARI 41 K 2932 FATĠH 41 DY 253 OTOBÜS 41 K 3660 FATĠH MASTAġ BEKO 41 K 2983 FATĠH 41 K 3841 OTOBÜS 41 H 2698 ĠVECO FĠAT GRAYDER 41 K 3020 FATĠH 41 K 0025 KAMYONET 41 DK 643 BEDFORD FĠAT ALLĠS KÜÇÜK DOZER 41 K 3022 ĠVECO 41 H 2697 KAMYONET 4 CATERPĠLLER K 2933 BMC 41 K 5116 MĠNÜBÜS CATERPĠLLER BEKO 41 K 3023 ĠVECO 41 K 0505 NĠSSAN 41 K 2984 YIK.ARAC KIRICI(ATLAS COPCO) 41 DN 985 BEDFORD 41 K 0533 MAK. ARAC 41 K 0529 YIK.ARAC SĠLĠNDĠR 41 DN 122 FĠAT 41 K 3294 AMBULANS 41 EA 959 YIK.ARAC KAZICI YÜKLEYĠCĠ(MASTAġ) 41 K 2787 ÇĠFT KABĠN 41 K 1405 MĠNÜBÜS 41 K 3136 SÜP.ARAC KEPÇE(JCB) 41 E 9801 TRAKTÖR 41 EC 404 DOĞAN 41 K 6144 ĠVECO VĠNÇ 41 E 9333 TRAKTÖR 41 K 2985 CENZ.ARAC MĠNĠ YOL SÜP. ARACI LODER YÜKLEYĠCĠ 41 E 3972 TRAKTÖR 41 K 0456 TAKSĠ 41 H 0268 VĠDANJÖR 41 K 2251 KAMYON 41 K 3289 AMBULANS 41 E 7309 VĠDANJÖR 41 K 2971 TRAKTÖR 41 E 9771 RENAULT 41 DY 619 KAMYON 41 K 5200 TAKSĠ TRAKTÖR1991STAYER 41 H 2714 KAMYONET 41 K MOTORSĠKLET 41 K 2097 PĠKAP 41 K 5370 TAKSĠ 41 K 4358 MOTORSĠKLET 41 K 2370 OTOBÜS 41 K 2855 OTOBÜS 41 K 3972 BĠNEK ARACI 41 DY 254 OTOBÜS 41 DC 418 OTOBÜS 41 E 5036 OTOBÜS TARĠHĠ ĠTĠBARI ĠLE DEVROLAN ARAÇLAR EREĞLĠ YALAKDERE KIZDERBENT DEREKÖY AKÇAT 41 K 0456 LAGUNA 41 E 7309 VĠDANJÖR 41 K 5200 TAKSĠ 41 K 2251 KAMYON 41 K 2370 OTOBÜS 41 H 0268 VĠDANJÖR 41 E 9333 TRAKTÖR 41 H 2714 KAMYONET 41 K 2097 PĠKAP 41 K 2855 OTOBÜS 41 K 3289 AMBULANS 41 E 5036 OTOBÜS 41 E 3972 TRAKTÖR 41 K 2971 TRAKTÖR 41 DY 619 KAMYON 41 K 2787 ÇĠFT KABĠN 41 E 9771 RENAULT 41 K MOTORSĠKLET 41 K 5370 TAKSĠ 41 K 3972 BĠNEK ARACI 41 E 9801 TRAKTÖR 41 K 4358 MOTORSĠKLET KEPÇE JCB KAZICI YÜKLEYĠCĠ MASTAġ 9

10 10

11 11

12 2-ÖRGÜT YAPISI: KARAMÜRSEL BELEDĠYESĠ ORGANĠZASYON ġemasi 12

13 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Kurumumuzdaki tüm birimler bilgisayar otomasyonuna geçmiģ, altyapısı son teknolojiye göre donatılmıģtır. Bilgisayar kullanıcılarına gerekli eğitim verilerek yardımsız bilgisayar kullanabilmeleri sağlanmıģtır. Bilgisayar ve Yan Ürünler ile ilgili donanım çeģidimiz ve sayıları aģağıdaki gibidir. Cinsi Sayı Masaüstü bilgisayar 53 Diz üstü Bilgisayar 3 Yazıcı 33 Tarayıcı 1 Fotokopi Makinası 2 Wireles Modem 4 port GB 7200 RPM Harici Harddisk 3 ADSL Modem 5 Faks Makinesi 8 Ayrıca Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü bünyesinde: 1 adet veri tabanı sunucusu, 1 adet uygulama sunucusu, 1 adet e-belediye sunucu, 1 adet mail/virus sunucu, 1 adet web sunucusu, 1 adet Dosya Sistemi Sunucusu 3 Adet Yedekleme Ünites Network iletiģimimizi ; 5 adet 24 port 10/100 Mbit Layer 2 Web View Cisco switch 1 adet 16 port 1000 Mbit (1 Gbit) Layer 2 Web View Cisco switch 10 Adet Diğer Küçük Switch ler Telefon Telsiz Fax Kamera ADI ĠLETĠġĠM ARAÇLARI ADET Ġnsan Kaynakları: 2009 yılı faaliyet döneminin ilk üç ayında 12 memur, 134 iģçi, 5 sözleģmeli personel olmak üzere 151 kiģi çalıģmakta iken tarihi itibarı ile 30 memur, 175 iģçi, 6 sözleģmeli personel, 2 geçici iģçi olmak üzere 213 kiģi çalıģmaktadır ĠTĠBARIYLE PERSONEL SAYISI MEMUR 12 ĠġÇĠ 134 SÖZLEġMELĠ 5 TOPLAM

14 PERSONEL SAYISI TARĠHĠ ĠTĠBARI ĠLE MEVCUT PERSONEL SAYISI MEMUR 30 ĠġÇĠ 175 SÖZLEġMELĠ 6 GEÇĠCĠ ĠġÇĠ 2 TOPLAM BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Kadrolu Memur Sözleşmeli Personel Kadrolu İşçi 175 Geçici İşçi Faaliyet dönemi içinde 5747 sayılı kanun ile devredilen 5 belediyeden toplam 22 memur, 49 iģçi toplam 71 kiģi devrolmuģ, 1 memur TEDAġ tan nakil yolu ile geçiģ yapmıģtır.ayrıca Belediye BaĢkan adayı olarakseçimlere katılan 1 memur seçimleri kaybettiği için belediyesine memur olarak dönüģ yapmıģtır. Faaliyet döneminde 2 memur, 5 iģçi emekliye ayrılmıģtır.1 iģçi iģten ayrılmıģ, 4 memur baģka kurumlara yatay geçiģ yapmıģtır SAYILI YASA ĠLE DEVROLAN PERSONEL MEMUR ĠġÇĠ YALAKDERE 3 AKÇAT 2 5 DEREKÖY 2 12 EREĞLĠ 9 18 KIZDERBENT 7 14 TOPLAM

15 PERSONEL SAYISI ÇalıĢan personelin eğitim duruna bakıldığında % 57 ilkokul, % 14 i ortaokul, % 8 meslek lisesi, %13 lise, % 3 yüksek okul, % 5 i üniversite mezunu olduğu görülür. PERSONELĠN ÖĞRENĠM DURUMU MEMUR ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Üniversite Yüksekokul Lise Meslek Lisesi Ortaokul Ġlkokul TOPLAM Memurların % 23 ü kadın, % 76 sı erkektir. Kadın memurların % 14 ü üniversite, %57 i yüksekokul, % 29 u lise mezunudur. Erkek memurların % 9 u üniversite,% 13 u meslek lisesi,% 30 u lise, % 30 u ortaokul, % 17 si ilkokul mezunudur. PERSONEL TAHSİL DURUMU (MEMUR KADIN ERKEK İLKOKUL ORTAOKUL LİSE MESLEK LİSESİ YÜKSEK OKUL 1 2 ÜNİVERSİTE 15

16 PERSONEL SAYISI ĠĢçilerin % 10 u kadın, % 90 ı erkektir. Kadın iģçilerin % 16 sı üniversite, % 6 sı yüksekokul, % 44 ü lise, % 22 i meslek lisesi, % 6 sı ortaokul,% 6 sı ilkokul mezunudur. ĠĢçilerin, % 1 i üniversite, %6 sı meslek lisesi,%7 si lisesi, % 13 ü ortaokul, % 73 si ilkokul mezunudur. PERSONEL TAHSİL DURUMU (İŞÇİ) KADIN ERKEK İLKOKUL 1 ORTAOKUL 8 LİSE MESLEK LİSESİ YÜKSEK OKUL ÜNİVERSİTE SözleĢmeli personelin % 75 üniversite mezunu,% 25 si yüksekokul mezunu olup % 16 sı kadın, %84 ü erkektir. 5- SUNULAN HĠZMETLER: Belediye organizasyon Ģemasında yer alan ana birimler ile destek birimleri tarafından görev yetki ve sorumlulukları doğrultusunda hizmet sunulmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü: Belediye BaĢkanı nın vatandaģlar ve kurumlarla görüģmelerinin planlanması, gerçekleģtirilmesi, temsil ve ağırlama faaliyetlerinin organizasyonu, toplantılarının belirlenmesi ilgili kiģi ve kurumlara duyurulması. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Ġdare bütçesinin hazırlanması, Ġdare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi,bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının çıkarılması, mali istatistiklerin hazırlanması,fatura ve hak ediģlerin alacaklarına ödenmesi,maaģ, ücret, huzur haklarının tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesi,gelirlerin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsil edilmesi,muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi,mali raporların aylık olarak BaĢkanlığa sunulması,harcama birimlerinin faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlanması,yatırım programının hazırlanmasının koordinesi,taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi,mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sunulması ve danıģmanlık 16

17 yapılması,ön mali kontrolün yapılması, mali konularda üst yönetici tarafından verilen görevlerin yapılması. Fen ĠĢleri Müdürlüğü: Belediye sınırları içinde yürürlükteki imar planına uygun olarak yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılması,vatandaģların istek ve Ģikayetlerinin değerlendirilmesi, sonucun kiģi ve kurumlara iletilmesi,belediye sınırları içinde yeni yolların asfaltlanması, mevcut ve bozulan asfalt yolların onarılması,yeni yolların açılması., yol geniģletilmesi, tesviyelerinin yapılması, stabilize serilmesi,kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keģiflerin hazırlanması, inģaatların yaptırılması ve sonuçlandırılması,yatırım plan ve programının hazırlanması,yağmur suyu ızgara ve menfezlerinin temizlenmesi, ilavelerinin yapılması,resmi ve özel kuruluģların yol, kazı çalıģmalarına iliģkin taleplerini AYKOME ile birlikte değerlendirilerek ruhsatların verilmesi,uhdesinde bulunan iģ makinelerinin sevk ve idare edilmesi, periyodik bakımlarının yapılması, yedek parçalarının tamiri,kaçak ve ruhsatına aykırı yapılan yapıların yıkılması,tören ve merasimlerde platform kurulması,gerekli olan yerlere istinat duvarı ve merdiven yapılması. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü: 1/1000 nazım ve uygulama imar planlarına göre uygulama yapmak,ġmar uygulama çalıģmaları (parselasyon planlarının hazırlanması),ifraz, tevhit ve yola terk iģlemleri,ġmar durumu, temel vize krokilerinin hazırlanması,kamulaģtırma çalıģmaları,yapı projelerinin imar mevzuatına göre uygunluğunun denetimi,ġnģaatların kazı ve temel aģamasından itibaren bitimine kadar yerinde denetimi (kazı, temel, kat vizesi, kat irtifak ile cins tashihi iģlemleri),ġmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olan yapı projelerine inģaat ruhsatı düzenlenmesi,yerinde proje ve eklerine uygun olarak tamamlandığı görülen yapılara da yapı kullanma izin belgesi verilmesi,ģehrimizin ilgili yönetmeliklere göre düzenlen cadde ve sokak numaraları ile binalara ait kapı numaralarının düzenlenmesi,kent Bilgi Sistemi çalıģmaları için bina bazında veri toplama çalıģmalarının bilgisayarla kayıt yapılması, Zabıta Hizmetleri: Ġlçede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması,belediyenin karar organlarınca alınmıģ Zabıta ile ilgili kararların, emir ve yasakların uygulanması,belediye suçlarının iģlenmesini önleyici tedbirler alınması, suçları iģleyenlere ceza verilmesi iģlemlerinin sonuçlandırılması,bulunan eģyaların korunması, sahipleri çıkmayan eģyalarla ilgili yasal iģlemlerin yapılması, yasalara aykırı satıģ yapan seyyar satıcılarla mücadele yapılması,parlayıcı ve patlayıcı maddelerin Belediye sınırları içinde satıģ depolama ve taģımasının yasal uygunluğunun denetlenmesi,iģgale izin verilmeyen yerlerin iģgaline engel olunması,ruhsatsız çalıģan iģyerlerinin faaliyetinin durdurulması,gıda maddeleri tüzüğüne göre açıkta satılması sakıncalı gıda ürünlerinin saptanması,belediye sınırları içinde daimi ve günlük pazaryeri kurulması, değiģtirilmesi, iptal edilmesi, kaldırma çalıģmalarının yapılması,her türlü yıkım ve onarımlarda molozların çevreye dökülmesine engel olunması,çöp, süprüntü, kağıt, meyve artıkları, yemiģ kabukları, inģaat artıkları ile tükürerek yerleri kirletenlere engel olunması,binalardan halı, kilim silkeleyenlere engel olunması,bina ve inģaat dahilinde çıkan suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olunması,yollarda araç yıkayanlara engel olunması,dükkan ve binaların sokak cephelerine ilan ve reklam asanlara engel olunması,dilencilerin dilenmelerinin önlenmesi,pazarcı esnafının satıģa sunduğu ürünlere fiyat etiketi konulup konulmadığının kontrolü,ulusal bayram günlerinde tören alanıyla ilgili çalıģmaların yapılması. 17

18 Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ve Kültür Müdürlüğü: Yapılan çalıģmaların halka duyurulması,kurum faaliyetine göre geliģmelerin takip edilmesi,belediye imajının güçlendirilmesi,halkın bilinçlendirilmesi, broģür, bülten, web sayfası çalıģmalarının yapılması,vatandaģlardan gelen Ģikayetlerin ilgili birimlere ulaģtırılması ve çözüme kavuģturulması sonrası ilgililerine bilgi verilmesi,birimler tarafından yapılan çalıģmaların tanıtılması,karamürsel le ilgili önemli günlerin ve etkinliklerin düzenlenmesi,belediyemizin tanıtım çalıģmalarının yapılması,kent halkının yönetime katılımının sağlanması,konferans, panel, sempozyum, belgesel, film vb hazırlanması,basın KuruluĢları ile Belediye arasındaki haberleģme, talep ve ihtiyaçların tespit edilmesi, planlanması,ulusal ve yerel günlük gazetelerden Belediye yi ilgilendiren siyaset, ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili haber kupürlerinin derlenmesi,belediye BaĢkanı nın günlük programlarının basına bildirilmesi,basın bültenlerinin hazırlanması, basın bildirilerinin gönderilmesi,ġlçemizdeki sanat faaliyetlerinin yürütülmesi,tiyatronun ilçemizde yaygınlaģmasını sağlaması,belediye sınırları içinde düzenlenen çeģitli Ģenliklerle ilgili organizasyon yapılması. Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü: Belediye kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro, intibak, yer değiģtirme, hastalık, fazla çalıģma, emeklilik ve cezalandırma gibi özlük iģlerinin yürütülmesi ve bu konulara iliģkili iģ ve iģlemlerin yasalara uygun biçimde ve zamanında yapılması,kurumlar ve müdürlükler arası yazıģmaların yapılması,sorumluluk alanı ile ilgili kayıt, rapor ve yazıların saklanması arģivlenmesi,iģe alınacak personelin niteliklerini ve sınav yönetmeliklerinin tespit edilmesi,memur ve iģçi disiplin kurulu çalıģmalarına katılarak kurulun raportörlük görevinin yapılması. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü: Ġlçemizde oluģan katı atıkların toplanması, ĠzaydaĢ a nakledilmesi, pazar yerinde oluģan katı atıkların toplanması, pazar yeri alanının yıkanması, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, çöp konteynırlarının etrafının temiz tutulması, ilaçlanması, ambalaj atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının BüyükĢehir Belediyesi ile gerçekleģtirilmesi. Yazı ĠĢleri Müdürlüğü: Belediye Meclisinin toplantı gündeminin hazırlanması, meclis kararlarının yazılması, ilgili yerlere gönderilmesi, saklanması,encümen e girecek evrakların hazırlanması,encümen kararlarının yazılması, ilgili birimlere gönderilmesi, saklanması, Belediye ye gelen yazıların kayıtlanması, ilgili birimlere gönderilmesi. Destekleme Hizmetleri: Harcama birimlerinin ortak ihtiyaçlarının doğrudan temin veya ihale yolu ile satın alınması, harcama birimlerince ihale yolu ile alınacak olan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ihale iģlemlerinin yapılması, hemen tüketilmeyen malzemelerin ambarlarda saklanması, taģınırların giriģ, çıkıģ iģlemlerinin yapılması, taģınırların muayene kabulünün yapılması, gerekenlerin çıkıģ ve niteliklerine göre sayılması tartılması,ölçülmesi, teslim alınması, doğrudan tüketilmeyen taģınırların ambarlarda saklanması, bunlara iliģkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi, taģınır yönetim hesap cetvellerinin düzenlenmesi, taģınır kesin hesap cetvelinin düzenlenmesi. 18

19 Bilgi ĠĢlem Hizmetleri: Belediyemizin iç ve dıģ birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuģ olan programların bakım ve program güncelleģtirmelerini yapmak veya yaptırmak, Bilgisayar Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulundurmak, satınalma yoluyla alımı yapılan malzemelerin, bakım-onarım ve eğitimi ile ilgili konuları, yetkili olan firmalara yaptırmak, Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sağlamak, eğer garantisi devam ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini sağlamaktan ve bununla ilgili tüm iģlemlerden sorumludur, Virüs ya da trojenden kaynaklanan arıza sebebiyle gerekiyorsa bilgisayara sistemi yeniden yükler. Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin gerek yazılım gerek donanım ihtiyaçlarını temin etmek, Doğru ve güvenli veri sağlamak için veri tabanı iģletim sistemleri ile veri sözlüğünün sürekliliğini sağlamak, Tüm kayıtları günlük yedekleme iģlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak, Üst yönetim ve müdürlerin hazırlamıģ oldukları ihtiyaç program taslaklarının, programsal altyapısını sağlayarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini sağlamak,taģınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki diğer bilgilerin iliģkilendirilmesi ortamın sağlanması. 6-YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ĠÇ KONTROL; Ġdarenin amaçlarına, belirlenen politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere Ġdare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. Kamu Ġdarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluģur. Belediyemiz bu sistemini kurarken mesleki değerler ve dürüst yönetim anlayıģına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiģ standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve uygun bir çalıģma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından gerekli önlemleri almıģtır. Kurumumuzda iç kontrol standartları eylem planı oluģturularak yapılacak eylemler belirlenmiģ tamamlama tarihleri öngörülmüģtür. Öncelikle Nisan 2009 tarihi itibarı ile aramıza katılan personel ile ilgili görevlendirmeler yapılmıģ, yetki ve sorumlulukları belirlenerek kendilerine tebliğ edilmiģtir sayılı kanunla mahallemize dönüģen yerlerde hizmetin aksamadan sürekli verilebilmesi için vezne ve zabıta noktaları oluģturulmuģ gerekli iletiģim araçları tahsis edilerek zaman kaybının önüne geçilmiģtir. Faaliyet yılı içinde birimlerin faaliyetleri aylık ve altı aylık dönemler halinde raporlanarak izlenmeye çalıģılmıģtır. Ayrıca daire müdürlerinin birimlerine ait öncelik taģıyan konuların belirlenmesi sağlanmıģ ve çözümlerinin tartıģıldığı toplantılar gerçekleģtirilmiģtir. Ġç kontrol kapsamında kurum içi ve kurumlar arası eģgüdüm yolu ile iģ ve iģlemlerde standardizasyon sağlanmıģtır.bu Ģekilde oto kontrol sağlanarak vatandaģa eģit, objektif,standart hizmet sunulmuģtur. Kurumlar arasında uygulanan otokontrol sistemi vatandaģlarımızca benimsenmiģ, bu uygulama olumlu sonuçlara ulaģmamıza neden olmuģtur. Hizmetlerin etkili, hızlı, verimli yürütülmesi için BaĢkanın eģlik ettiği haftalık toplantılarla yapılacak iģler planlanmakta teknik ayrıntıları görüģülmekte, aksayan 19

20 yönler ve çözümleri tartıģılmaktadır. Ayrıca haftalık olarak mali konularda bilgi verilmekte gerektiğinde daire müdürleriyle toplantılar düzenlenmektedir. II- AMAÇ VE HEDEFLER: A-ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ. Ġlçemizde ve komģu ilçelerde meydana gelecek nüfus hareketlerini göz önüne alarak artan nüfusun ihtiyaç duyacağı yerleģim alanları açarak buraları planlamak, Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ve meslek odaları ile iģbirliği yaparak yapıların Ģehrin genel silüetine estetik değerlere bağlı kalarak plan, fen ve sağlık koģullarına uygun inģasını sağlamaktır. Hizmetlerimizin en yeni teknolojik kaynaklar ve çağdaģ yöntemlerle ilçemizin her noktasına ayrım yapmaksızın ulaģtırıp vatandaģlarımızın kentimizde yaģamaktan mutluluk duymalarını, ve yaģadıkları kente sahip çıkmalarını, korumalarını,geliģtirmelerini sağlamaktır. B-TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER Temel politikamız kentlinin beklenti ve gereksinmelerini karģılarken hizmeti kaliteden ödün vermeden sunarak kentli memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, yeniliklere açık olmak ve yeniliklerin yaģam kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirilmesini ve sağlıklı,düzenli kentleģme sağlamaktır. Uzun vadeli, sürdürülebilir çözümleri benimsemek.katılımcı,paylaģımcı birlikte yönetim anlayıģını kamu,özel sektör ve sivil toplum kuruluģları ile gerçekleģtirmektir. Karar alma sürecinde Ģeffaflık, hesap verilebilirlik ve hesap sorulabilirlik ölçütlerinden ödün vermemektir. 20

21 III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER. A-MALĠ BĠLGĠLER 1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2009 mali yılında bütçe geliri ile bütçe gideri farkı ,98 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bir önceki yıla göre % 49,36 oranın da azalma meydana gelmiģtir. Bir baģka deyiģle bütçe gelirleri bir önceki yıla göre % 27 oranında yükselmiģ, bütçe giderlerinde bir önceki yıla göre % 10 luk bir artıģ oluģmuģtur YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Hesap Kodu Ekon omik BÜTÇE GĠDERĠNĠN CARĠ YIL (2009) Hesap Kodu Ekono mik BÜTÇE GELĠRĠNĠN CARĠ YIL (2009) Pers. Giderleri , Vergi Gelirleri , Sosyal Güv. Kurum.Dev.Primi Gid , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar il , Faiz Giderleri , Diğer Gelirler , Cari Transferler , Sermaye Gelir 5.000, Sermaye Gid ,26 BÜTÇE GELĠRĠ TOPLAMI (B) ,79 BÜTÇE GEL.RET VE ĠADENĠN TÜRÜ Vergi Gelirleri 311, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.635, Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0 BÜTÇE GELĠR RET VE ĠADE TOPLAMI (C) 2.946,00 NET BÜTÇE GELĠRĠ (D=B-C) ,79 BÜTÇE GĠDERĠ TOPLAMI (A) ,77 BÜTÇE GELĠR - GĠDER FARKI (A-D) , YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Hesap Kodu CARĠ YIL EkonomikBÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ (2008) Hesap Ekonomik Kodu BÜTÇE GELĠRĠNĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2008) I TL I TL Personel Giderleri , Vergi Gelirleri , Sos.Güv.Kur.Öd , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal-Hiz.Gid , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Faiz Giderleri , Diğer Gelirler , Cari Transfer , Sermaye Gelirleri , Sermaye Gider , Alacaklardan Tahsilat 0, ,00 BÜTÇE GELĠR TOPLAMI ,87 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADENĠN TÜRÜ 810 Vergi Gelirleri 0, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.850, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER TOPLAMI (C) 4.850,00 NET BÜTÇE GELĠRĠ (D=B-C) ,87 BÜTÇE GĠDERĠ TO PLAMI (A) ,41 BÜTÇE GELĠR - GĠDER FARKI (A-D) ,54 21

22 2-TEMEL MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Faaliyet Sonuçları Tablosu 2009 faaliyet döneminde Belediyemizin elde ettiği gelirler, yaptığı giderler, mali ve mali olmayan varlıkların yönetimi ile yükümlülüklerine iliģkin iģlemlerden kaynaklanan gelir ve giderin gösterildiği tabloya göre ,14 YTL gider gerçekleģmiģ, faaliyet dönemine iliģkin her türlü gelir tahakkuku ise ,20TL olarak gerçekleģmiģtir faaliyet dönemi net açığı ,94 TL dir. Bir önceki yıla göre net açıkta % 104 oranında artmıģtır FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU Hesap Yard. Hesap GĠDERĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2009) Hesap Kodu Yardı Hesap GELĠRĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2009) Personel Giderleri , Vergi Gelirleri , Sosyal Güv Kurum Dev Primi Giderleri , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Faiz Giderleri , Diğer Gelirler , Cari Transferler , Sermaye Gelirleri , Gelirlerin Ret Ve Ġad.Kay. Giderler , Amortisman Giderleri , Ilk Madde ve Malzeme Giderleri , ,20 GİDERLER TOPLAMI ,14 GELİRLER TOPLAMI FAALİYET SONUCU ( + / - ) , FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU Hesap Kodu Yardımcı Hesap GĠDERĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2008) Hesap Kodu Yardımcı Hesap GELĠRĠN TÜRÜ CARĠ YIL I TL I TL Personel Giderleri , Vergi Gelirleri , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet ,13 Primi Giderleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Faiz Giderleri , Diğer Gelirler , Cari Transferler , Sermaye Gelirleri 5.000, Değer Ve Miktar DeğiĢimleri Giderleri45.744, Gelirlerin Ret Ve Ġadesinden Kaynaklanan ,67 Giderler Amortisman Giderleri , Ilk Madde ve Malzeme Giderleri ,31 (2008) ,18 GELĠRLER TO PLAMI ,83 FAALĠYET SO NUCU ( + / - ) ,35 22

23 4- BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU 2009 faaliyet döneminde net bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilat tutarı ,79 TL dir. Bu tutarın %35, ni vergi gelirleri, %17 ni teģebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,04 ni bağıģ ve yardımlar, % 44 nü diğer gelirler 0,005 i sermaye gelirleri oluģturmuģtur BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU Hesap Kodu Ekonomik BÜTÇE GELĠRĠNĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2009) TL Vergi Gelirleri , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 5.000,00 BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI (A) , Vergi Gelirleri 311, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.635, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER TOPLAMI (B) 2.946,00 NET BÜTÇE GELĠRĠ ( A - B ) ,79 Diğer Gelirler 44% Sermaye Gelirleri 0% Vergi Gelirleri 35% Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4% TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17%

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR HĠZMET VARDIR BU MĠLLETE HĠZMET EDEN ONUN EFENDĠSĠ OLUR 2 K.ATATÜRK 01.04.2014-31.12.2014 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T.

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T. 2013 T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web : www.kartepe.bel.tr Şubat 2013 I II III IV BAġKANIN SUNUġU

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014 T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2010-2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BaĢkanın SunuĢu 1 GiriĢ 3 Bölüm 1: Durum Analizi 4 1. Tarihi GeliĢim 4 2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 5 2.1.

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR...

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... 7 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ... 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ... 10 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ... 11 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ... 17

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı