Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı"

Transkript

1 20 09 Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı Karamursel Belediyesi

2 Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş savaşımızda çok çalışmış, düşmana mukavemet etmiş, kadını ve erkeği ile cepheye cephane ve silah taşımıştır. Bu sebeple burayı ziyaret etmekten son derece memnunum. 2

3 3

4 2009 YILI KARAMÜRSEL BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER: Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı Mali Hizmetler Yöneticisinin Beyanı 4

5 5

6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Değerli Meclis Üyeleri, Bir faaliyet yılını daha geride bıraktık faaliyet yılı hem seçim döneminin son üç ayını içine alması hem de döneminin baģlangıç yılı olması nedeniyle farklı bir yıl oldu sayılı yasa ile Belediyemize mahalle olarak katılan Belediyelerimizin eklenmesiyle 2009 yılının farklılığı, önemi ve özelliği daha da belirginleģir. Biz kendi halimizde sınırlı kıt kaynaklarla hizmet üretmeye çalıģırken, 5 adet Belediye mahalle olarak bize katılmıģtır. Hemen kolları sıvadık. Kısa vadeli ve uzun vadeli planlar hazırladık,öncelikleri belirledik ve iģe koyulduk.ciddi anlamda bir borç yükü ile karģı karģıya kalmıģtık.bize bağlanan belediyeler arasında yıllardır tam maaģ alamamıģ, kıdem tazminatı ödenmemiģ, sosyal haklardan alacaklı durumda olan personel bulunuyordu. Bizim Belediyemizde tarihleri arasında gününde maaģ ödenmeyen herhangi bir ay olmadı. 1 Nisan 2009 tarihinden önce sosyal haklar hariç brüt TL tutarında aylık öderken bu tarihten sonra brüt TL ödemeye baģladık ve TL ikramiye öderken TL ikramiye ödeme baģladık. Bize devredilen personel alacağı ve birikmiģ kıdem tazminatı TL iken, kamu kuruluģları ve Ģirketlerin alacakları TL idi ve iģleyen faiz nedeniyle sürekli artan bir borçla karģı karģıya idik.devir tarihi itibarı ile banka mevcudu olarak Belediyemiz hesaplarına toplam ,45 TL, tahakkuk artığı olarak da ,49 TL devretmiģti. Ayrıca Ġller Bankası payımızda ~ TL artıģ meydana gelmiģti. Ancak bu artıģ devraldığımız personel ücretlerini karģılamıyordu. Bir Belediye dıģında aktarılan taģınmazların hepsinde haciz vardı ve iģyeri durumunda olanlar 10 yıllığına kiraya verilerek kira bedelleri peģin alınmıģtı. Ġçinde bulunduğumuz durumun fotoğrafı hiçte iç açıcı değildi ama bahanelerin arkasına sığınarak LAF ÜRETMEK YERĠNE Ġġ,HĠZMET ÜRETMELĠYDĠK. Bu sloganla yola çıktık alacaklı iģçi ve firmalarla uzlaģma sağlayıp borç tutarlarını sabitleyip taksitler halinde ödeme yaparak önemli bir yol katettik. Bize katılan mahaller hizmet bekliyordu zabıta ve vezne noktaları açarak vatandaģa yerinde hizmet vermeye devam ettik yılı yatırımlarımızı yeni mahallelerimizden baģlatarak vatandaģa verdiğimiz sözü yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Sonuç olarak 2009 yılı bize katılan Belediyelerin sorunlarının çözümü ile sıkıntılı geçen bir yıl oldu diyebiliriz. Yeri gelmiģ iken bu faaliyet yılı içinde hem beyin gücü ile hem fiziki gücü ile katkıda bulunan tüm çalıģanlarıma ve siz değerli Meclis Üyelerime teģekkür ederim. Saygılarımla. I-GENEL BĠLGĠLER: A- Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ ÇAĞDAŞ VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE HALKA HİZMET VĠZYONUMUZ DEĞİŞEN VE GELİŞEN KARAMÜRSEL 6

7 Belediye, sağlıklı, düzenli, modern, yaģanabilir, yeģil, çağdaģ ve özgün bir kentte insanlarının ihtiyaçlarını sağlıklı sürdürülebilir biçimde karģılamak zorundadır. Bunun için belediye geliģim ve değiģimleri takip etmeli bu sürecin gerektirdiği dönüģümleri sağlayabilmelidir. B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar Belediyemizin yetki,görev ve sorumlulukları 5216 sayılı BüyükĢehir Kanunu 7.maddesinde belirtilmiģtir. a- Kanunlarla münhasıran BüyükĢehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b- BüyükĢehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c- Sıhhi iģyerlerini,2.ci ve 3.üncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri,umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d- Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark,spor,dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak,yaģlılar,özürlüler,kadınlar,gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve beceri kursları açmak,sağlık, eğitim, kültür tesis ve binaların yapım bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak,kent tarihi bakımından önem taģıyan mekanların ve iģlevlerin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. e- Defin hizmetlerini yapmak. C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1-Fiziksel Yapı Hizmet Binası: Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarına cepheli 5 katlı 247,33 m2 hizmet binası bulunmaktadır. Zemin katında iģyerleri,birinci katında Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler,Kültür Müdürlüğü ile Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları,ikinci katında Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü üçüncü katında BaĢkanlık, en üst katında Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Hizmet vermektedir. 7

8 Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ve Sosyal ĠĢlere ait binalar Kültür Sitesinin içinde Hizmet Binasının arka tarafında konuģlanmıģtır. Kültür Sitesi: Kültür Sitesi m2 lik bir alanda meslek edindirme kurs salonları ile sanatsal faaliyetlerin yapıldığı kurs salonlarını içinde barındırmaktadır.. Site içinde kapalı spor salonu, okuma salonu,sergi salonu bulunmaktadır. Hizmet Binasının hemen yanında Belediye Fırını bulunmaktadır. Kültür Merkezi: Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerin yapıldığı 600 kiģilik salon bulunmaktadır. Belediye ġantiyesi: Kayacık Mahallesinde m2 alan depolama ve parke üretim Ģantiyesi olarak kullanılmaktadır. Belediyemiz araç ve makine parkında bulunan araçlar aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. 8

9 ARAÇ ve MAKĠNE PARKI ĠNġAAT ARAÇLARI HĠZMET ARAÇLARI TEMĠZLĠK ARAÇLARI Ġġ MAKĠNALARI 41 K 2932 FATĠH 41 DY 253 OTOBÜS 41 K 3660 FATĠH MASTAġ BEKO 41 K 2983 FATĠH 41 K 3841 OTOBÜS 41 H 2698 ĠVECO FĠAT GRAYDER 41 K 3020 FATĠH 41 K 0025 KAMYONET 41 DK 643 BEDFORD FĠAT ALLĠS KÜÇÜK DOZER 41 K 3022 ĠVECO 41 H 2697 KAMYONET 4 CATERPĠLLER K 2933 BMC 41 K 5116 MĠNÜBÜS CATERPĠLLER BEKO 41 K 3023 ĠVECO 41 K 0505 NĠSSAN 41 K 2984 YIK.ARAC KIRICI(ATLAS COPCO) 41 DN 985 BEDFORD 41 K 0533 MAK. ARAC 41 K 0529 YIK.ARAC SĠLĠNDĠR 41 DN 122 FĠAT 41 K 3294 AMBULANS 41 EA 959 YIK.ARAC KAZICI YÜKLEYĠCĠ(MASTAġ) 41 K 2787 ÇĠFT KABĠN 41 K 1405 MĠNÜBÜS 41 K 3136 SÜP.ARAC KEPÇE(JCB) 41 E 9801 TRAKTÖR 41 EC 404 DOĞAN 41 K 6144 ĠVECO VĠNÇ 41 E 9333 TRAKTÖR 41 K 2985 CENZ.ARAC MĠNĠ YOL SÜP. ARACI LODER YÜKLEYĠCĠ 41 E 3972 TRAKTÖR 41 K 0456 TAKSĠ 41 H 0268 VĠDANJÖR 41 K 2251 KAMYON 41 K 3289 AMBULANS 41 E 7309 VĠDANJÖR 41 K 2971 TRAKTÖR 41 E 9771 RENAULT 41 DY 619 KAMYON 41 K 5200 TAKSĠ TRAKTÖR1991STAYER 41 H 2714 KAMYONET 41 K MOTORSĠKLET 41 K 2097 PĠKAP 41 K 5370 TAKSĠ 41 K 4358 MOTORSĠKLET 41 K 2370 OTOBÜS 41 K 2855 OTOBÜS 41 K 3972 BĠNEK ARACI 41 DY 254 OTOBÜS 41 DC 418 OTOBÜS 41 E 5036 OTOBÜS TARĠHĠ ĠTĠBARI ĠLE DEVROLAN ARAÇLAR EREĞLĠ YALAKDERE KIZDERBENT DEREKÖY AKÇAT 41 K 0456 LAGUNA 41 E 7309 VĠDANJÖR 41 K 5200 TAKSĠ 41 K 2251 KAMYON 41 K 2370 OTOBÜS 41 H 0268 VĠDANJÖR 41 E 9333 TRAKTÖR 41 H 2714 KAMYONET 41 K 2097 PĠKAP 41 K 2855 OTOBÜS 41 K 3289 AMBULANS 41 E 5036 OTOBÜS 41 E 3972 TRAKTÖR 41 K 2971 TRAKTÖR 41 DY 619 KAMYON 41 K 2787 ÇĠFT KABĠN 41 E 9771 RENAULT 41 K MOTORSĠKLET 41 K 5370 TAKSĠ 41 K 3972 BĠNEK ARACI 41 E 9801 TRAKTÖR 41 K 4358 MOTORSĠKLET KEPÇE JCB KAZICI YÜKLEYĠCĠ MASTAġ 9

10 10

11 11

12 2-ÖRGÜT YAPISI: KARAMÜRSEL BELEDĠYESĠ ORGANĠZASYON ġemasi 12

13 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Kurumumuzdaki tüm birimler bilgisayar otomasyonuna geçmiģ, altyapısı son teknolojiye göre donatılmıģtır. Bilgisayar kullanıcılarına gerekli eğitim verilerek yardımsız bilgisayar kullanabilmeleri sağlanmıģtır. Bilgisayar ve Yan Ürünler ile ilgili donanım çeģidimiz ve sayıları aģağıdaki gibidir. Cinsi Sayı Masaüstü bilgisayar 53 Diz üstü Bilgisayar 3 Yazıcı 33 Tarayıcı 1 Fotokopi Makinası 2 Wireles Modem 4 port GB 7200 RPM Harici Harddisk 3 ADSL Modem 5 Faks Makinesi 8 Ayrıca Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü bünyesinde: 1 adet veri tabanı sunucusu, 1 adet uygulama sunucusu, 1 adet e-belediye sunucu, 1 adet mail/virus sunucu, 1 adet web sunucusu, 1 adet Dosya Sistemi Sunucusu 3 Adet Yedekleme Ünites Network iletiģimimizi ; 5 adet 24 port 10/100 Mbit Layer 2 Web View Cisco switch 1 adet 16 port 1000 Mbit (1 Gbit) Layer 2 Web View Cisco switch 10 Adet Diğer Küçük Switch ler Telefon Telsiz Fax Kamera ADI ĠLETĠġĠM ARAÇLARI ADET Ġnsan Kaynakları: 2009 yılı faaliyet döneminin ilk üç ayında 12 memur, 134 iģçi, 5 sözleģmeli personel olmak üzere 151 kiģi çalıģmakta iken tarihi itibarı ile 30 memur, 175 iģçi, 6 sözleģmeli personel, 2 geçici iģçi olmak üzere 213 kiģi çalıģmaktadır ĠTĠBARIYLE PERSONEL SAYISI MEMUR 12 ĠġÇĠ 134 SÖZLEġMELĠ 5 TOPLAM

14 PERSONEL SAYISI TARĠHĠ ĠTĠBARI ĠLE MEVCUT PERSONEL SAYISI MEMUR 30 ĠġÇĠ 175 SÖZLEġMELĠ 6 GEÇĠCĠ ĠġÇĠ 2 TOPLAM BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Kadrolu Memur Sözleşmeli Personel Kadrolu İşçi 175 Geçici İşçi Faaliyet dönemi içinde 5747 sayılı kanun ile devredilen 5 belediyeden toplam 22 memur, 49 iģçi toplam 71 kiģi devrolmuģ, 1 memur TEDAġ tan nakil yolu ile geçiģ yapmıģtır.ayrıca Belediye BaĢkan adayı olarakseçimlere katılan 1 memur seçimleri kaybettiği için belediyesine memur olarak dönüģ yapmıģtır. Faaliyet döneminde 2 memur, 5 iģçi emekliye ayrılmıģtır.1 iģçi iģten ayrılmıģ, 4 memur baģka kurumlara yatay geçiģ yapmıģtır SAYILI YASA ĠLE DEVROLAN PERSONEL MEMUR ĠġÇĠ YALAKDERE 3 AKÇAT 2 5 DEREKÖY 2 12 EREĞLĠ 9 18 KIZDERBENT 7 14 TOPLAM

15 PERSONEL SAYISI ÇalıĢan personelin eğitim duruna bakıldığında % 57 ilkokul, % 14 i ortaokul, % 8 meslek lisesi, %13 lise, % 3 yüksek okul, % 5 i üniversite mezunu olduğu görülür. PERSONELĠN ÖĞRENĠM DURUMU MEMUR ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Üniversite Yüksekokul Lise Meslek Lisesi Ortaokul Ġlkokul TOPLAM Memurların % 23 ü kadın, % 76 sı erkektir. Kadın memurların % 14 ü üniversite, %57 i yüksekokul, % 29 u lise mezunudur. Erkek memurların % 9 u üniversite,% 13 u meslek lisesi,% 30 u lise, % 30 u ortaokul, % 17 si ilkokul mezunudur. PERSONEL TAHSİL DURUMU (MEMUR KADIN ERKEK İLKOKUL ORTAOKUL LİSE MESLEK LİSESİ YÜKSEK OKUL 1 2 ÜNİVERSİTE 15

16 PERSONEL SAYISI ĠĢçilerin % 10 u kadın, % 90 ı erkektir. Kadın iģçilerin % 16 sı üniversite, % 6 sı yüksekokul, % 44 ü lise, % 22 i meslek lisesi, % 6 sı ortaokul,% 6 sı ilkokul mezunudur. ĠĢçilerin, % 1 i üniversite, %6 sı meslek lisesi,%7 si lisesi, % 13 ü ortaokul, % 73 si ilkokul mezunudur. PERSONEL TAHSİL DURUMU (İŞÇİ) KADIN ERKEK İLKOKUL 1 ORTAOKUL 8 LİSE MESLEK LİSESİ YÜKSEK OKUL ÜNİVERSİTE SözleĢmeli personelin % 75 üniversite mezunu,% 25 si yüksekokul mezunu olup % 16 sı kadın, %84 ü erkektir. 5- SUNULAN HĠZMETLER: Belediye organizasyon Ģemasında yer alan ana birimler ile destek birimleri tarafından görev yetki ve sorumlulukları doğrultusunda hizmet sunulmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü: Belediye BaĢkanı nın vatandaģlar ve kurumlarla görüģmelerinin planlanması, gerçekleģtirilmesi, temsil ve ağırlama faaliyetlerinin organizasyonu, toplantılarının belirlenmesi ilgili kiģi ve kurumlara duyurulması. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Ġdare bütçesinin hazırlanması, Ġdare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi,bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının çıkarılması, mali istatistiklerin hazırlanması,fatura ve hak ediģlerin alacaklarına ödenmesi,maaģ, ücret, huzur haklarının tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesi,gelirlerin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsil edilmesi,muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi,mali raporların aylık olarak BaĢkanlığa sunulması,harcama birimlerinin faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlanması,yatırım programının hazırlanmasının koordinesi,taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi,mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sunulması ve danıģmanlık 16

17 yapılması,ön mali kontrolün yapılması, mali konularda üst yönetici tarafından verilen görevlerin yapılması. Fen ĠĢleri Müdürlüğü: Belediye sınırları içinde yürürlükteki imar planına uygun olarak yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılması,vatandaģların istek ve Ģikayetlerinin değerlendirilmesi, sonucun kiģi ve kurumlara iletilmesi,belediye sınırları içinde yeni yolların asfaltlanması, mevcut ve bozulan asfalt yolların onarılması,yeni yolların açılması., yol geniģletilmesi, tesviyelerinin yapılması, stabilize serilmesi,kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keģiflerin hazırlanması, inģaatların yaptırılması ve sonuçlandırılması,yatırım plan ve programının hazırlanması,yağmur suyu ızgara ve menfezlerinin temizlenmesi, ilavelerinin yapılması,resmi ve özel kuruluģların yol, kazı çalıģmalarına iliģkin taleplerini AYKOME ile birlikte değerlendirilerek ruhsatların verilmesi,uhdesinde bulunan iģ makinelerinin sevk ve idare edilmesi, periyodik bakımlarının yapılması, yedek parçalarının tamiri,kaçak ve ruhsatına aykırı yapılan yapıların yıkılması,tören ve merasimlerde platform kurulması,gerekli olan yerlere istinat duvarı ve merdiven yapılması. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü: 1/1000 nazım ve uygulama imar planlarına göre uygulama yapmak,ġmar uygulama çalıģmaları (parselasyon planlarının hazırlanması),ifraz, tevhit ve yola terk iģlemleri,ġmar durumu, temel vize krokilerinin hazırlanması,kamulaģtırma çalıģmaları,yapı projelerinin imar mevzuatına göre uygunluğunun denetimi,ġnģaatların kazı ve temel aģamasından itibaren bitimine kadar yerinde denetimi (kazı, temel, kat vizesi, kat irtifak ile cins tashihi iģlemleri),ġmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olan yapı projelerine inģaat ruhsatı düzenlenmesi,yerinde proje ve eklerine uygun olarak tamamlandığı görülen yapılara da yapı kullanma izin belgesi verilmesi,ģehrimizin ilgili yönetmeliklere göre düzenlen cadde ve sokak numaraları ile binalara ait kapı numaralarının düzenlenmesi,kent Bilgi Sistemi çalıģmaları için bina bazında veri toplama çalıģmalarının bilgisayarla kayıt yapılması, Zabıta Hizmetleri: Ġlçede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması,belediyenin karar organlarınca alınmıģ Zabıta ile ilgili kararların, emir ve yasakların uygulanması,belediye suçlarının iģlenmesini önleyici tedbirler alınması, suçları iģleyenlere ceza verilmesi iģlemlerinin sonuçlandırılması,bulunan eģyaların korunması, sahipleri çıkmayan eģyalarla ilgili yasal iģlemlerin yapılması, yasalara aykırı satıģ yapan seyyar satıcılarla mücadele yapılması,parlayıcı ve patlayıcı maddelerin Belediye sınırları içinde satıģ depolama ve taģımasının yasal uygunluğunun denetlenmesi,iģgale izin verilmeyen yerlerin iģgaline engel olunması,ruhsatsız çalıģan iģyerlerinin faaliyetinin durdurulması,gıda maddeleri tüzüğüne göre açıkta satılması sakıncalı gıda ürünlerinin saptanması,belediye sınırları içinde daimi ve günlük pazaryeri kurulması, değiģtirilmesi, iptal edilmesi, kaldırma çalıģmalarının yapılması,her türlü yıkım ve onarımlarda molozların çevreye dökülmesine engel olunması,çöp, süprüntü, kağıt, meyve artıkları, yemiģ kabukları, inģaat artıkları ile tükürerek yerleri kirletenlere engel olunması,binalardan halı, kilim silkeleyenlere engel olunması,bina ve inģaat dahilinde çıkan suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olunması,yollarda araç yıkayanlara engel olunması,dükkan ve binaların sokak cephelerine ilan ve reklam asanlara engel olunması,dilencilerin dilenmelerinin önlenmesi,pazarcı esnafının satıģa sunduğu ürünlere fiyat etiketi konulup konulmadığının kontrolü,ulusal bayram günlerinde tören alanıyla ilgili çalıģmaların yapılması. 17

18 Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ve Kültür Müdürlüğü: Yapılan çalıģmaların halka duyurulması,kurum faaliyetine göre geliģmelerin takip edilmesi,belediye imajının güçlendirilmesi,halkın bilinçlendirilmesi, broģür, bülten, web sayfası çalıģmalarının yapılması,vatandaģlardan gelen Ģikayetlerin ilgili birimlere ulaģtırılması ve çözüme kavuģturulması sonrası ilgililerine bilgi verilmesi,birimler tarafından yapılan çalıģmaların tanıtılması,karamürsel le ilgili önemli günlerin ve etkinliklerin düzenlenmesi,belediyemizin tanıtım çalıģmalarının yapılması,kent halkının yönetime katılımının sağlanması,konferans, panel, sempozyum, belgesel, film vb hazırlanması,basın KuruluĢları ile Belediye arasındaki haberleģme, talep ve ihtiyaçların tespit edilmesi, planlanması,ulusal ve yerel günlük gazetelerden Belediye yi ilgilendiren siyaset, ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili haber kupürlerinin derlenmesi,belediye BaĢkanı nın günlük programlarının basına bildirilmesi,basın bültenlerinin hazırlanması, basın bildirilerinin gönderilmesi,ġlçemizdeki sanat faaliyetlerinin yürütülmesi,tiyatronun ilçemizde yaygınlaģmasını sağlaması,belediye sınırları içinde düzenlenen çeģitli Ģenliklerle ilgili organizasyon yapılması. Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü: Belediye kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro, intibak, yer değiģtirme, hastalık, fazla çalıģma, emeklilik ve cezalandırma gibi özlük iģlerinin yürütülmesi ve bu konulara iliģkili iģ ve iģlemlerin yasalara uygun biçimde ve zamanında yapılması,kurumlar ve müdürlükler arası yazıģmaların yapılması,sorumluluk alanı ile ilgili kayıt, rapor ve yazıların saklanması arģivlenmesi,iģe alınacak personelin niteliklerini ve sınav yönetmeliklerinin tespit edilmesi,memur ve iģçi disiplin kurulu çalıģmalarına katılarak kurulun raportörlük görevinin yapılması. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü: Ġlçemizde oluģan katı atıkların toplanması, ĠzaydaĢ a nakledilmesi, pazar yerinde oluģan katı atıkların toplanması, pazar yeri alanının yıkanması, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, çöp konteynırlarının etrafının temiz tutulması, ilaçlanması, ambalaj atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının BüyükĢehir Belediyesi ile gerçekleģtirilmesi. Yazı ĠĢleri Müdürlüğü: Belediye Meclisinin toplantı gündeminin hazırlanması, meclis kararlarının yazılması, ilgili yerlere gönderilmesi, saklanması,encümen e girecek evrakların hazırlanması,encümen kararlarının yazılması, ilgili birimlere gönderilmesi, saklanması, Belediye ye gelen yazıların kayıtlanması, ilgili birimlere gönderilmesi. Destekleme Hizmetleri: Harcama birimlerinin ortak ihtiyaçlarının doğrudan temin veya ihale yolu ile satın alınması, harcama birimlerince ihale yolu ile alınacak olan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ihale iģlemlerinin yapılması, hemen tüketilmeyen malzemelerin ambarlarda saklanması, taģınırların giriģ, çıkıģ iģlemlerinin yapılması, taģınırların muayene kabulünün yapılması, gerekenlerin çıkıģ ve niteliklerine göre sayılması tartılması,ölçülmesi, teslim alınması, doğrudan tüketilmeyen taģınırların ambarlarda saklanması, bunlara iliģkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi, taģınır yönetim hesap cetvellerinin düzenlenmesi, taģınır kesin hesap cetvelinin düzenlenmesi. 18

19 Bilgi ĠĢlem Hizmetleri: Belediyemizin iç ve dıģ birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuģ olan programların bakım ve program güncelleģtirmelerini yapmak veya yaptırmak, Bilgisayar Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulundurmak, satınalma yoluyla alımı yapılan malzemelerin, bakım-onarım ve eğitimi ile ilgili konuları, yetkili olan firmalara yaptırmak, Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sağlamak, eğer garantisi devam ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini sağlamaktan ve bununla ilgili tüm iģlemlerden sorumludur, Virüs ya da trojenden kaynaklanan arıza sebebiyle gerekiyorsa bilgisayara sistemi yeniden yükler. Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin gerek yazılım gerek donanım ihtiyaçlarını temin etmek, Doğru ve güvenli veri sağlamak için veri tabanı iģletim sistemleri ile veri sözlüğünün sürekliliğini sağlamak, Tüm kayıtları günlük yedekleme iģlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak, Üst yönetim ve müdürlerin hazırlamıģ oldukları ihtiyaç program taslaklarının, programsal altyapısını sağlayarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini sağlamak,taģınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki diğer bilgilerin iliģkilendirilmesi ortamın sağlanması. 6-YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ĠÇ KONTROL; Ġdarenin amaçlarına, belirlenen politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere Ġdare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. Kamu Ġdarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluģur. Belediyemiz bu sistemini kurarken mesleki değerler ve dürüst yönetim anlayıģına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiģ standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve uygun bir çalıģma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından gerekli önlemleri almıģtır. Kurumumuzda iç kontrol standartları eylem planı oluģturularak yapılacak eylemler belirlenmiģ tamamlama tarihleri öngörülmüģtür. Öncelikle Nisan 2009 tarihi itibarı ile aramıza katılan personel ile ilgili görevlendirmeler yapılmıģ, yetki ve sorumlulukları belirlenerek kendilerine tebliğ edilmiģtir sayılı kanunla mahallemize dönüģen yerlerde hizmetin aksamadan sürekli verilebilmesi için vezne ve zabıta noktaları oluģturulmuģ gerekli iletiģim araçları tahsis edilerek zaman kaybının önüne geçilmiģtir. Faaliyet yılı içinde birimlerin faaliyetleri aylık ve altı aylık dönemler halinde raporlanarak izlenmeye çalıģılmıģtır. Ayrıca daire müdürlerinin birimlerine ait öncelik taģıyan konuların belirlenmesi sağlanmıģ ve çözümlerinin tartıģıldığı toplantılar gerçekleģtirilmiģtir. Ġç kontrol kapsamında kurum içi ve kurumlar arası eģgüdüm yolu ile iģ ve iģlemlerde standardizasyon sağlanmıģtır.bu Ģekilde oto kontrol sağlanarak vatandaģa eģit, objektif,standart hizmet sunulmuģtur. Kurumlar arasında uygulanan otokontrol sistemi vatandaģlarımızca benimsenmiģ, bu uygulama olumlu sonuçlara ulaģmamıza neden olmuģtur. Hizmetlerin etkili, hızlı, verimli yürütülmesi için BaĢkanın eģlik ettiği haftalık toplantılarla yapılacak iģler planlanmakta teknik ayrıntıları görüģülmekte, aksayan 19

20 yönler ve çözümleri tartıģılmaktadır. Ayrıca haftalık olarak mali konularda bilgi verilmekte gerektiğinde daire müdürleriyle toplantılar düzenlenmektedir. II- AMAÇ VE HEDEFLER: A-ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ. Ġlçemizde ve komģu ilçelerde meydana gelecek nüfus hareketlerini göz önüne alarak artan nüfusun ihtiyaç duyacağı yerleģim alanları açarak buraları planlamak, Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ve meslek odaları ile iģbirliği yaparak yapıların Ģehrin genel silüetine estetik değerlere bağlı kalarak plan, fen ve sağlık koģullarına uygun inģasını sağlamaktır. Hizmetlerimizin en yeni teknolojik kaynaklar ve çağdaģ yöntemlerle ilçemizin her noktasına ayrım yapmaksızın ulaģtırıp vatandaģlarımızın kentimizde yaģamaktan mutluluk duymalarını, ve yaģadıkları kente sahip çıkmalarını, korumalarını,geliģtirmelerini sağlamaktır. B-TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER Temel politikamız kentlinin beklenti ve gereksinmelerini karģılarken hizmeti kaliteden ödün vermeden sunarak kentli memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, yeniliklere açık olmak ve yeniliklerin yaģam kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirilmesini ve sağlıklı,düzenli kentleģme sağlamaktır. Uzun vadeli, sürdürülebilir çözümleri benimsemek.katılımcı,paylaģımcı birlikte yönetim anlayıģını kamu,özel sektör ve sivil toplum kuruluģları ile gerçekleģtirmektir. Karar alma sürecinde Ģeffaflık, hesap verilebilirlik ve hesap sorulabilirlik ölçütlerinden ödün vermemektir. 20

21 III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER. A-MALĠ BĠLGĠLER 1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2009 mali yılında bütçe geliri ile bütçe gideri farkı ,98 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bir önceki yıla göre % 49,36 oranın da azalma meydana gelmiģtir. Bir baģka deyiģle bütçe gelirleri bir önceki yıla göre % 27 oranında yükselmiģ, bütçe giderlerinde bir önceki yıla göre % 10 luk bir artıģ oluģmuģtur YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Hesap Kodu Ekon omik BÜTÇE GĠDERĠNĠN CARĠ YIL (2009) Hesap Kodu Ekono mik BÜTÇE GELĠRĠNĠN CARĠ YIL (2009) Pers. Giderleri , Vergi Gelirleri , Sosyal Güv. Kurum.Dev.Primi Gid , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar il , Faiz Giderleri , Diğer Gelirler , Cari Transferler , Sermaye Gelir 5.000, Sermaye Gid ,26 BÜTÇE GELĠRĠ TOPLAMI (B) ,79 BÜTÇE GEL.RET VE ĠADENĠN TÜRÜ Vergi Gelirleri 311, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.635, Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0 BÜTÇE GELĠR RET VE ĠADE TOPLAMI (C) 2.946,00 NET BÜTÇE GELĠRĠ (D=B-C) ,79 BÜTÇE GĠDERĠ TOPLAMI (A) ,77 BÜTÇE GELĠR - GĠDER FARKI (A-D) , YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Hesap Kodu CARĠ YIL EkonomikBÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ (2008) Hesap Ekonomik Kodu BÜTÇE GELĠRĠNĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2008) I TL I TL Personel Giderleri , Vergi Gelirleri , Sos.Güv.Kur.Öd , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal-Hiz.Gid , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Faiz Giderleri , Diğer Gelirler , Cari Transfer , Sermaye Gelirleri , Sermaye Gider , Alacaklardan Tahsilat 0, ,00 BÜTÇE GELĠR TOPLAMI ,87 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADENĠN TÜRÜ 810 Vergi Gelirleri 0, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.850, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER TOPLAMI (C) 4.850,00 NET BÜTÇE GELĠRĠ (D=B-C) ,87 BÜTÇE GĠDERĠ TO PLAMI (A) ,41 BÜTÇE GELĠR - GĠDER FARKI (A-D) ,54 21

22 2-TEMEL MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Faaliyet Sonuçları Tablosu 2009 faaliyet döneminde Belediyemizin elde ettiği gelirler, yaptığı giderler, mali ve mali olmayan varlıkların yönetimi ile yükümlülüklerine iliģkin iģlemlerden kaynaklanan gelir ve giderin gösterildiği tabloya göre ,14 YTL gider gerçekleģmiģ, faaliyet dönemine iliģkin her türlü gelir tahakkuku ise ,20TL olarak gerçekleģmiģtir faaliyet dönemi net açığı ,94 TL dir. Bir önceki yıla göre net açıkta % 104 oranında artmıģtır FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU Hesap Yard. Hesap GĠDERĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2009) Hesap Kodu Yardı Hesap GELĠRĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2009) Personel Giderleri , Vergi Gelirleri , Sosyal Güv Kurum Dev Primi Giderleri , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Faiz Giderleri , Diğer Gelirler , Cari Transferler , Sermaye Gelirleri , Gelirlerin Ret Ve Ġad.Kay. Giderler , Amortisman Giderleri , Ilk Madde ve Malzeme Giderleri , ,20 GİDERLER TOPLAMI ,14 GELİRLER TOPLAMI FAALİYET SONUCU ( + / - ) , FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU Hesap Kodu Yardımcı Hesap GĠDERĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2008) Hesap Kodu Yardımcı Hesap GELĠRĠN TÜRÜ CARĠ YIL I TL I TL Personel Giderleri , Vergi Gelirleri , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet ,13 Primi Giderleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Faiz Giderleri , Diğer Gelirler , Cari Transferler , Sermaye Gelirleri 5.000, Değer Ve Miktar DeğiĢimleri Giderleri45.744, Gelirlerin Ret Ve Ġadesinden Kaynaklanan ,67 Giderler Amortisman Giderleri , Ilk Madde ve Malzeme Giderleri ,31 (2008) ,18 GELĠRLER TO PLAMI ,83 FAALĠYET SO NUCU ( + / - ) ,35 22

23 4- BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU 2009 faaliyet döneminde net bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilat tutarı ,79 TL dir. Bu tutarın %35, ni vergi gelirleri, %17 ni teģebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,04 ni bağıģ ve yardımlar, % 44 nü diğer gelirler 0,005 i sermaye gelirleri oluģturmuģtur BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU Hesap Kodu Ekonomik BÜTÇE GELĠRĠNĠN TÜRÜ CARĠ YIL (2009) TL Vergi Gelirleri , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 5.000,00 BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI (A) , Vergi Gelirleri 311, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.635, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER TOPLAMI (B) 2.946,00 NET BÜTÇE GELĠRĠ ( A - B ) ,79 Diğer Gelirler 44% Sermaye Gelirleri 0% Vergi Gelirleri 35% Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4% TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17%

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 20 10 Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 2 0 1 0 9 Karamursel Belediyesi 01.04.2011 Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında

Detaylı

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir.

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. Belediyemizin 01.01.2012 31.12.2012 dönemine ilişkin gelir ve

Detaylı

BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 11 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 15 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

Detaylı

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 900.953.369,00 TL GROUPAMA SA. 900.953.369,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU - 2013 MALİ HİZMEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2013

Detaylı

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ANKARA MAMAK BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA MAMAK BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA MAMAK BELEDĠYESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ.1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 2 SAYIŞTAYIN

Detaylı

KİLİS İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KİLİS İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KİLİS İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 1

Detaylı

ARTVĠN BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ARTVĠN BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ARTVĠN BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 3.

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 25 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

BOLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 3.

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Temmuz 2015 ĠÇERĠK ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ...

III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... I İçindekiler SUNUġ... III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GĠRĠġ... 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... 3 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri... 9 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri...

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

BURSA NĠLÜFER BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BURSA NĠLÜFER BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BURSA NĠLÜFER BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5 (01.01.2012-31.12.2012) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 44.64 - TÜM MUHASEBE BİRİMLERİ 2012 Yılı BİLANÇOSU AKTİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 PASİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 1 DÖNEN VARLIKLAR 37.924.033,78 10 HAZIR DEGERLER

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1- ) Geçici Mizan (Form: ) 3-7 3) Kesin Mizan (Form: /1) 9-13

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TAMĠM Ġstanbul, 2 Nisan 2009 NO: 220 KONU: Vakfımızın 2008 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... Vakfımızın,

Detaylı