SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2064 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1098 SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Mehmet DEM RC (Ünite 1-4, 7) Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ (Ünite 2) Prof.Dr. Osman fi MfiEK (Ünite 3) Prof.Dr. fiefik KURULTAY (Ünite 4) Prof.Dr. Merih KIVANÇ (Ünite 5, 6, 8) Prof.Dr. Hüseyin Hüsnü GÜNDÜZ (Ünite 7) Dr. Nuray UÇAN (Ünite 9) Editör Yrd.Doç.Dr. Nalan Y lmaz SARIÖZLÜ ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2010 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Cengiz Hakan Ayd n Yrd.Doç.Dr. Çetin Polat Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Zeliha fienel Grafiker Ahmet Kökbudak Nihal Sürücü Ufuk Önce Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Kontrolü ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde 250 adet bas lm flt r. ESK fieh R, A ustos 2010

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Sütle lgili Genel Bilgiler...2 SÜTÜN OLUfiUMU... 3 Memenin Anatomisi... 3 Sütü Meydana Getiren Unsurlar n Biyosentezi... 4 Süt Proteinlerinin Oluflumu... 4 Süt Ya n n Oluflumu... 4 Süt fiekerinin Oluflumu... 5 Mineral Maddeler ve Vitaminlerin Oluflumu... 5 Süt Çeflitleri ve Bileflimleri... 5 nek Sütü... 6 Koyun Sütü... 6 Keçi Sütü... 6 Manda Sütü... 7 Kad n Sütü... 7 SÜTÜN ÖZELL KLER... 7 Sütün Duyusal Özellikleri... 7 Sütün Rengi... 7 Sütün Kokusu... 8 Sütün Tad... 8 Sütün Fiziksel Özellikleri... 8 Yo unluk... 8 Yüzey Gerilimi... 9 Viskozite... 9 Sütün Asitli i Elektriksel Özellikler Sütün Ozmotik Bas nc Sütün Is Kapasitesi Refraktometre ndisi Sütün Donma Noktas Sütün Tampon Özelli i Sütün Kaymak Ba lama Gücü SÜTÜN B LEfiENLER Su Süt Proteinleri Süt Ya Karbonhidratlar Mineral Maddeler Vitaminler Enzimler SÜTÜN M KTAR VE B LEfi M N ETK LEYEN FAKTÖRLER Irk Laktasyon Dönemi Hayvan n Yafl Hayvan n Sa l k Durumu Yem ÜN TE

4 iv çindekiler Mevsimin Etkisi Sa m n Etkisi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 3. ÜN TE Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Kontrolü SÜTÜN SA IMI VE TOPLANMASI Ç SÜTÜN SO UTULMASI VE DEPOLANMASI Ç SÜTÜN FABR KAYA TAfiINMASI SÜT filetmeler NDE TEM ZL K VE SAN TASYON Gü ümlerin Temizlik ve Dezenfeksiyonu Süt Depolama Tanklar n n Temizlik ve Dezenfeksiyonu Separatörlerin Temizlik ve Dezenfeksiyonu Pastörizatör Ünitelerinin Temizlik ve Dezenfeksiyonu Di er Alet ve Ekipman n Temizlik ve Dezenfeksiyonu flletmenin Temizlik ve Dezenfeksiyonu Süt Tankerlerinin Temizli i SÜTÜN FABR KAYA KABULÜ Süte Uygulanan Teknolojik fllemler Sütün Temizlenmesi Süt Ya n n Ayr lmas Sütün Homojenizasyonu Sütün Standardizasyonu Süt Havas n n Al nmas Süte Is l fllem Uygulanmas Pastörizasyon Düflük S cakl kta Uzun Süre (LTLT) Pastörizasyon Yöntemi Yüksek S cakl kta K sa Süre (HTST) Pastörizasyon Yöntemi Klasik Sterilizasyon Otoklavda Sterilizasyon fiiflelerde Sterilizasyon UHT Yöntemi ile Sterilizasyon ndirekt UHT Yöntemi ile Sterilizasyon Direkt UHT Yöntemi ile Sterilizasyon Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Süt Ürünleri flleme Teknolojileri ÇME SÜTÜ TEKNOLOJ S Pastörize Süt Pastörize Süt Üretiminde Kullan lacak Çi Sütte Aranan Özellikler Pastörizasyon Yöntemleri Pastörize Sütün Muhafazas, Tafl nmas, Da t m ve Sat fl Sterilize Süt... 53

5 çindekiler v Sterilize Süt Üretiminde Kullan lacak Sütte Aranan Özellikler Sterilize Süt Üretim Yöntemleri FERMENTE SÜT ÜRÜNLER TEKNOLOJ S Yo urt Yo urt Üretimi Ayran Kefir K m z TEREYA TEKNOLOJ S Teraya Üretimi Hammadde Sütten Krema Elde Etme Metotlar Kreman n fllenmesi Kreman n Nötrlenmesi Kreman n Pastörizasyonu Kreman n Havas n n Al nmas Kreman n So utulmas Kreman n Olgunlaflt r lmas Tereya Kültürünün Özellikleri ve Haz rlanmas Kreman n Yay klanmas Tereya n n Yo rulmas (Malakse fllemi) Tereya n n Tuzlanmas Tereya n n Ambalajlanmas Kontinü Tereya Üretimi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Süt Ürünleri flleme Teknolojileri II PEYN R TEKNOLOJ S Peynire fllenecek Süt Sütün Temizlenmesi Sütün Pastörizasyonu Sütün Standardizasyonu Starter Kültürler Sütün Olgunlaflt r lmas S cakl k Ayarlanmas Asitlik Gelifltirici Kültür lavesi Yard mc Maddeler ve Özel Kültürlerin Kat lmas Sütün Mayalanmas (Sütün P ht laflt r lmas ) Asitle P ht laflt rma Maya ile P ht laflt rma P ht Kesim Olgunlu unun Belirlenmesi P ht n n fllenmesi P ht n n Kesilmesi P ht n n Is t lmas ve Süzülmesi P ht n n Tuzlanmas ÜN TE

6 vi çindekiler Peynirin Olgunlaflt r lmas Olgunlaflman n Seyri ve fiartlar Beyaz Peynir Yap m Süt Al m Sütün Standardize Edilmesi Sütün Is t lmas Sütün Mayalanmas P ht n n flleme Zaman n n Belirlenmesi P ht n n fllenmesi Tuzlama Ön Olgunlaflt rma ve Olgunlaflt rma Kaflar Peyniri Yap m SÜT TOZU TEKNOLOJ S Süt Tozu Üretimi Süt Seçimi ve Ön fllemler Homojenizasyon Konsantre Elde Edilmesi Kurutma Ambalajlama Depolama nstant Süt Tozu DONDURMA TEKNOLOJ S Dondurma Yap m Metodu Kullan lan Maddeler ve Özellikleri Dondurma Miksinin Haz rlanmas Miksin Dondurulmas Dondurman n Paketlenmesi Dondurman n Sertlefltirilmesi Dondurman n Depolanmas Baz Dondurma Reçeteleri Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Süt Endüstrisinde Yararl Mikroorganizmalar SÜT VE ÜRÜNLER NDE YARARLI M KROORGAN ZMALAR BAKTER LER Laktik Asit Bakterileri Lactobacillus Streptococcus Lactococcus Leuconosoc Pediococcus Enterococcus Di er Bakteriler Bifidobacterium Propionibacterium

7 çindekiler vii Brevibacterium MAYALAR Yarrowia lipolytica Debaryomyces hansenii Kluyveromyces marxianus KÜFLER Geotrichum candidum Penicillium STARTER KÜLTÜRLER Starter Kültürlerin S n fland r lmas Starter Kültür Üretim fiekilleri Bakteriyofaj Kalite Kontrolü Bakteriler Küf Kefir Tanesi Ticari Starter Kültürlerde Mikrobiyolojik Kriterler PROB YOT KLER Probiyotik Olarak Kullan lan Bakteriler Mayalar Probiyotik Bakterilerde Aranan Özellikler Probiyotik Kültürlerin Sa l k Üzerine Etkisi Probiyotik Süt Ürünleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Süt Endüstrisinde Bozulmalara Neden Olan ve Patojen Miroorganizmalar Ç SÜTÜN M KROB YOLOJ K KAL TES SÜTE M KROORGAN ZMALARIN BULAfiMA KAYNAKLARI SÜT ENDÜSTR S NDE BOZULMAYA NEDEN OLAN M KROORGAN ZMALAR Çi Süt Pastörize Süt Koyulaflt r lm fl Süt ve Süt Tozu Krema Tereya Peynir Yo urt Dondurma ve Buzlu Süt SÜT ENDÜSTR S NDE PATOJEN M KROORGAN ZMALAR Özet Kendimizi S nayal m S ra Sizde Yan t Anahtar Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE

8 viii çindekiler 7. ÜN TE Süt ve Ürünlerinde Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Analizler SÜT ANAL ZLER Sütten Örnek Alma ve Duyusal Özelliklerinin Tespiti Örnek Alma Koku Tat Görünüfl Sütün Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Kurumadde Tayini Kül Tayini Özgül A rl k Tayini Asitlik Tayini Formal Titrasyon ile Protein Tayini Süte Kar flt r lan Kimyasal Maddelerin Tespiti Ya Tayini (Gerber Metodu) Sütün S cakl kla Muamele Edilip Edilmedi inin Tespiti Azot Tayini (Kjeldahl) Refraktometre ndisi Süte Yap lan Hilelerin Teflhisi YO URT ANAL ZLER Örnek Alma ve Duyusal Analizler Kurumadde Tayini Ya Tayini Asitlik Tayini (SH) Niflasta Aranmas Jelatin Aranmas TEREYA ANAL ZLER Örnek Alma ve Duyusal Analizler Tereya nda Su Tayini Tereya nda Ya Tayini Tereya ndan Tuz Tayini Tereya nda Asitlik Tayini Tereya nda Fosfataz Testi Reichert-Meissl Say s n n Belirlenmesi Polenske Say s n n Belirlenmesi yot Say s n n Belirlenmesi (Hanus Metodu) Tereya lar nda Margarin Aranmas Tereya lar n n Bozulma Derecesinin Belirlenmesi Tereya lar nda Peroksit Say s PEYN R ANAL ZLER Örnek Alma ve Duyusal Muayeneler Renk ve Görünüfl Kitle ve Yap Tat ve Koku Maya Kuvvetinin Belirlenmesi Kurumadde Tayini

9 çindekiler ix Ya Tayini (Gerber Metodu) Tuz Oran n n Belirlenmesi Asitlik Tayini (% Süt Asidi) Azotlu Maddelerin Belirlenmesi Suda Eriyen Azot (Peynirin Olgunluk Durumu) Amonyak Halindeki Azot (Protein Olmayan Azot) Toplam Uçucu Ya Asitleri Belirlenmesi SÜT TOZU ANAL ZLER Örnek Alma ve Duyusal Testler Ya Tayini (Gerber Metodu) Su Tayini Asitlik Tayini Protein Tayini Çözünürlük Tayini DONDURMA ANAL ZLER Örnek Alma ve Duyusal Testler Kurumadde Tayini Ya Tayini Protein Tayini Asitlik Tayini Dondurmada Jelatin Aranmas Koruyucu Madde Aranmas Hacim Genifllemesi (Overrun) Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Süt ve Ürünlerinde Mikrobiyolojik Analizler SÜT VE ÜRÜNLER N N M KROB YOLOJ K NCELENMES Çi Süt Numunenin Al nmas çme Sütü Sterilizasyon Kontrolü Enterobacteriaceae Say m Koyulaflt r lm fl Süt Fermente Süt Ürünleri Peynir Tereya, Kaymak ve Benzeri Ürünler Süt Tozu, Peyniralt Tozu, Kazeinat Dondurma D REK M KROSKOB K SAYIM YÖNTEMLER Direk Mikroskobik Say m (Breed Metotu) Preparat Haz rlama Mikroskop Faktörünün (MF) Hesaplanmas Sonuçlar n De erlendirilmesi Direkt Epifloresan Filtre Tekni i (DEFT) ile Say m SÜTTE BOYA ND RGEME TESTLER Metilen Mavisi ndirgeme Testi ÜN TE

10 x çindekiler Boya Çözeltisinin Haz rlanmas fllem De erlendirme Resazurin Testi Boya Çözeltisinin Haz rlanmas fllem PASTÖR ZASYON KONTROLÜ Fosfataz Aktivitesi Tayini (Modifiye Sanders ve Sager fllemi) Çözeltiler Örne in Haz rlanmas Standart E rinin Haz rlanmas Fosfataz Aktivitesi Tayini (Aschaffenburg ve Mullen fllemi) Çözeltiler Örne in Haz rlanmas fllem Peroksidaz Tayini fllem NH B TÖR MADDELER N ARANMASI Sütte Antibiyotik Aranmas fllem SOMAT K HÜCRE SAYIMI Boya Çözeltisi fllem Mikroskopta Say m fierit Say m Görüfl Sahas Say m Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Süt ve Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler SÜT VE SÜT ÜRÜNLER LE LG L MEVZUATLAR Ç SÜT VE ISIL filem GÖRMÜfi ÇME SÜTLER KREMA VE KAYMAK YEN LEB L R KAZE N VE KAZE NAT KOYULAfiTIRILMIfi SÜT VE SÜT TOZU FERMENTE SÜT ÜRÜNLER PEYN R TEREYA I, D ER SÜT YA I ESASLI SÜRÜLEB L R ÜRÜNLER VE SADE YA DONDURMA Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük

11 Önsöz xi Önsöz Yeterli ve dengeli beslenmede süt ve süt ürünlerinin önemli bir yeri vard r. Süt ve süt ürünlerinin kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kriterlerine uygun olarak üretilmeleri sa l m z aç s ndan son derece önemlidir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitapta, süt ile ilgili genel bilgiler; süt üretimi ve süte uygulanan ön ifllemler; içme sütü ve fermente süt ürünlerinin üretilmesi; süt ve ürünlerinin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri; süt ve ürünlerinde yararl mikroorganizmalar; süt ve ürünlerinde bozulmalara neden olan ve patojen mikroorganizmalar; süt ve süt ürünleri ile ilgili mevzuatlar yer almaktad r. Kitapta her ünitenin içinde yer alan S ra Sizde sorular ile ö rencilerin verilen bilgiler do rultusunda yorum yapma yeteneklerinin gelifltirilmesi amaçlanm flt r. Baz ünitelerin sonunda yer alan Okuma Parças bölümleriyle konu ile ilgili daha fazla bilgi sunulmufltur. Kendimizi S nayal m sorular n cevaplamak ö rencilere, bilgilerini pekifltirme ve ayn zamanda s navlara haz rl k aç s ndan yarar sa layacakt r. Bu kitab n haz rlanmas nda baflta yazarlar olmak üzere eme i geçen herkese çok teflekkür eder, kitab n tüm ö rencilere yararl olmas dile iyle baflar lar dilerim. Editör Yard.Doç.Dr. Nalan YILMAZ SARIÖZLÜ

12 1SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Sütün oluflumunu, sütü meydana getiren maddelerin biyosentezini aç klayabilecek, Sütü oluflturan tüm bileflenleri s ralayabilecek, Sütün duyusal ve fiziksel özelliklerini ve bu özelliklerin farkl süt çeflitlerinde nas l de iflti ini aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Sütün oluflumu Sütü oluflturan maddeler Sütün fiziksel özellikleri Sütün duyusal özellikleri Farkl süt çeflitleri çerik Haritas Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Kontrolü Sütle lgili Genel Bilgiler SÜTÜN OLUfiUMU SÜTÜN ÖZELL KLER SÜTÜN B LEfiENLER SÜTÜN M KTAR VE B LEfi M N ETK LEYEN FAKTÖRLER

13 Sütle lgili Genel Bilgiler SÜTÜN OLUfiUMU Memenin Anatomisi Süt derideki ter bezlerinin flekil de ifltirmesinden oluflan memenin bir salg s d r. Memeli hayvanlar n karakteristik bir organ olan meme, genellikle hayvan n kar n veya gö üs bölgelerinde yer al r. Canl n n türüne göre de iflik flekiller gösteren meme organ d fltan, uçlar nda meme bafllar bulunan bir torbay and r r. Sütün emilmesine veya sa lmas na yarayan meme bafllar n n delikleri bulunmaktad r. Memenin bir kesiti al n r incelenirse; fonksiyon yönünden ayr ve müstakil olan her meme haznesine, çap ve say lar tür ve rka göre de iflen çok say da kanallar n geldi i görülür (fiekil 1.1). Meme atardamar Meme kanal Meme atardamar Deri alt abdominal kanal fiekil 1.1 nek Memesi Kesiti. Salg bezi dokusu Arka çeyrek Ön çeyrek Salg bezi kesesi Meme kesesi Fürstenberg roseti Süt ç k fl kanal

14 4 Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Kontrolü Memedeki kan damarlar n n sütü oluflturan hücrelere ve dokulara yeterli miktarda kan temin etmeleri gerekir. Çünkü 1 litre sütün oluflumu için ortalama litre kan gerekmektedir. Süt salg lama hücreleri olan alveoller süt oluflturan dokular n yap elemanlar - d r. Alveollerin çaplar mikrondur ve içine sütün boflald ve geçti i bir oday çevrelemifllerdir. Alveollerin sütünün d flar ya pompalanmas kandaki oksitosin hormonu ile sa lanmaktad r. Bunun için her bir alveol kapiler damarlar ile çevrelenmifltir ve bu damarlar hücrelere sütün yap tafllar n transfer ederler. fiekil 1.1 de üzüm salk m n and ran alveollerin ve bir alveolün kesiti görülmektedir. Gebelikle birlikte meme organ nda büyük bir faaliyet bafllar. Gebeli in ilk yar s nda follikel hormonu etkisiyle sütü alveollerden süt haznesine tafl yacak olan kanalc k ve kanallarda bir geliflme görülür. kinci yar da ise progesteron hormonunun deste- i ile alveoller iyice belirginleflmeye bafllar. Memede büyüme fark edilir ve organ süt vermeye haz r duruma gelir. Do umla birlikte salg lanan prolaktin hormonu alveolün yüzeyini çepeçevre saran süt hücrelerini faaliyete geçirerek süt salg lanmas na neden olur. Prolaktin hormonu ayr ca süt bezelerinde hücre yenilenmesini sa lar. lk üretim merkezlerinde, yani alveollerin içinde toplanan süt, çevredeki büzülme yetene indeki kaslar n bas nc yla k lcal borusundan süt kanalc na ak t l r. Milyonlarca alveolden süt, gittikçe büyüyen kanal ve kanalc klarla süt haznesine gelir. Buradan da meme ucu arac l ile ya emilerek ya da sa mla d flar al n r. Her bir meme ucunun di er bölümlerle ba lant s yoktur. Her bölüm müstakil çal fl r. Çevresindeki kasç klar sayesinde süt kendili inden d flar ç kmaz. Sütün sa m veya emme sonucu d flar ç kmas nda memeye masaj yap lmas, optik, akustik veya buza n n emmesinin sa lanmas fleklindeki uyar larla oksitosin hormonu salg lan r ve böylece sütün alveollerden ç k fl gerçeklefltirilmifl olur. Buna karfl olumsuz uyar lar (gürültü, korku, vurma) böbrek üstü bezlerini uyararak adrenalin hormonunun salg lanmas na neden olurlar. Bu durum oksitosin hormonunun etkisini kald rarak sütün d flar verilmesini önler. Oksitosin hormonu etkisi 10 dakika devam etmektedir. Bu nedenle sa m n aral ks z hemen yap lmas gerekmektedir. Sütü Meydana Getiren Unsurlar n Biyosentezi Süt alveol hücrelerinde sentezlenir. Sütün baz bileflenleri direkt olarak kandan geçerken, büyük k sm da kandaki temel tafllar yla yeniden sentezlenmektedir. Süt Proteinlerinin Oluflumu Süt proteinlerinin % 90 ndan fazlas süte özgüdür, yani sadece memede sentezlenir. Proteinlerin sentezi için esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler do rudan kandan al n r. Protein sentezinde, amino asitler adenozin-trifosfat taraf ndan aktive edilir ve bir molekül ribonükleik aside transfer olur. Transfer-RNA aktive amino asitleri ribozomlara tafl r. Aminoasitlerin ba lanmas ndan oluflan polipeptit zincirlerinin sentezlenmesinden sonra proteinler ribozomlardan çözülür ve hücre plazmas na geçip golgi vakuollerinde toplan rlar. Muhtemelen kazeinin fosfat gruplar gibi prostetik gruplar da burada toplanmaktad r. Süt Ya n n Oluflumu Süt ya kimyasal olarak trigliseritlerden oluflmaktad r. Yap s nda k sa zincirli ya asitlerinin fazla miktarda bulunmas yla karakterize edilmektedir. Süt ya n n süt bezlerinde sentezlenmesinde, kan serumundaki ya fraksiyonuna ait ya asitlerinin rolü bulunmaktad r. Ya, ya asitleri ile birlikte oluflturan gliserinin sentezi

15 1. Ünite - Sütle lgili Genel Bilgiler 5 için özellikle kan glikozuna gereksinim bulunmaktad r. Gliserin direkt kandan da al nabilir. Sentezlenen trigliseridler küçük damlalar halinde bir araya gelerek stabilize edilmifl membran taraf ndan sar l rlar. Membranlar k smen golgi vakuollerinden oluflur, luminal k s mlar ise dahili hücre membran ndan oluflan bir baflka tabakayla çevrilmifllerdir. Süt fiekerinin Oluflumu Süt flekeri (laktoz) galaktoz ve glukozdan oluflan bir disakkarittir ve süt bezlerine özgün bir sentez ürünüdür. Kandaki glukoz laktoz üretimi için önemli bir hammaddedir. Önce glukoz, UDP-galaktoz (uracyldifosfat-galaktoz) a sentezlenir. Bu da tekrar glukoz-1-fosfat ile laktoza dönüflür. Süt flekeri (laktoz), galaktoz ve glukozdan oluflan bir disakkarittir ve süt bezlerine özgün bir sentez ürünüdür. Mineral Maddeler ve Vitaminlerin Oluflumu Laktozla birlikte sütün ozmotik bas nc n oluflturan mineral maddeler do rudan kandan al n r ve süte verilir. Sütte kalsiyum, fosfor ve potasyum yüksek de erler halinde bulunmas na karfl n, sodyum ve klor iyonlar n n konsantrasyonu düflüktür. Vitaminler, herhangi bir de iflime u ramaks z n kan yoluyla süte geçerler. Vitaminler nas l di er organlarda lokalize olurlarsa, meme bezinde de birikmifl durumda bulunurlar. Bugüne kadar meme bezinde spesifik bir vitamin sentezinin oluflumu ispatlanm fl de ildir. Ancak Vitamin A bir istisna teflkil etmektedir. Bir ön vitamin olarak kabul edilen -karoten, süt hücrelerinde Vitamin A ya dönüflmektedir. Süt proteinlerinin oluflumu hakk nda bilgi veriniz. 1 Süt Çeflitleri ve Bileflimleri Süt her durum ve flart alt nda ayn nitelikte salg lanan bir madde de ildir. Çeflitli etkenler ürünün miktar, bileflim ve kalitesini genifl ölçüde de ifltirmektedir. SORU Yap lan araflt rmalar sütün miktar, bileflimi ve kalitesine en çok süt hayvan n n tür, rk ve flahsiyeti, laktasyon, yafl, mevsim, sa m, hareket, bak m, yem ve hastal klarla, sa- mdan sonraki ifllemler, ayr ca çeflitli hileler, sütle temas eden ekipmanlar, süzme ve nihayet so utman n etki yapt n göstermifltir. Çeflitli tür sütlerin ortalama bileflimleri Tablo 1.1 de gösterilmifltir. SORU Kurumadde Süt ya Protein Laktoz Mineral Tablo 1.1 Süt çeflidi AMAÇLARIMIZ (%) (%) (%) (%) madde Çeflitli tür AMAÇLARIMIZ sütlerin ortalama bileflimleri nsan (Oysun, 1987; Metin, nek K T A P 2005). 0.7 K T A P Koyun Keçi TELEV ZYON 0.8 Manda K srak Eflek NTERNET 0.5 Deve Ren geyi i Balina TELEV ZYON NTERNET

16 6 Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Kontrolü nek Sütü Süt deyince flüphesiz ilk akla gelen inek sütüdür. Veriminin fazlal ve laktasyon döneminin uzunlu u nedeniyle bugün birçok ülkede süt hayvan olarak yaln z inekler kullan lmaktad r. çme sütü ve birçok süt ürününün ifllenmesine uygun olan inek sütünün bileflimine ait ortalama de erler Tablo 1.2 de verilmifltir. nek sütünün bileflimi baflta rk olmak üzere çeflitli faktörlerin etkisi alt nda de ifliklik gösterir. Tablo 1.2 nek sütünün ortalama bileflimi (Metin 2005). Laktoz (%4.7) Ya (%3.5) Azotlu maddeler (%3.6) Mineral maddeler (%0.75) Di er maddeler nek Sütü Kuru Madde (%12.5) Su (%87.5) Trigliseritler Fosfolipitler Steroller Serbest ya asitleri Mumlar Squalenler Ya da eriyen vitaminler Kazein Laktalbumin Laktoglobulin Proteaz peptin Protein olmayan maddeler Ca, Na, K, Mg, Mg, P, C1 Fe, Cu Gazlar Suda çözünen vitaminler Enzimler Koruyucu maddeler Organik asitler Koyun Sütü Koyun sütü protein, ya, mineral maddeler ve dolay s yla kurumaddece zengin bir süt çeflididir. çme sütü olarak uygun de ildir. Bileflimce zengin oldu u için peynir, yo urt ve tereya gibi süt ürünlerinin ifllenmesinde inek sütlerinden üstün tutulur. Yap s ndaki proteinli maddelerin büyük k sm (4/5 i) kazein oldu u için kazeinli sütler grubuna girer. Keçi Sütü Koyun sütü gibi, keçi sütü de birçok ülkede, bu arada ülkemizde de ekonomik de- eri olan bir süt çeflididir. Bileflimi inek sütüne benzerlik gösterir. Kazein fazlal nedeniyle keçi sütü de kazeinli sütler grubuna girmektedir. Peynir mayas ile inek ve koyun sütüne göre daha çabuk ve kolay p ht lafl r. Ya globülleri küçük oldu- u için daha zor kaymak ba lar. Keçi sütünden Fransa, spanya ve talya gibi ülkelerde yap lan keçi peynirleri di er peynirlere tercih edilmektedir. Bizim ülkemizde inek ve koyun sütlerine kar flt r larak peynir ve yo urt üretiminde kullan l r. Sindirimi kolay olan bir süttür.

17 1. Ünite - Sütle lgili Genel Bilgiler 7 Bu bak mdan sindirim güçlü ü çeken hastalar ve bebeklerin beslenmesinde keçi sütü tercih edilir. Bilefliminde mangan, demir ve B12 vitamini çok düflüktür. Bundan dolay bu sütlerle uzun süre beslenmelerde kans zl k (anemi) görülebilir. Manda Sütü Kurumaddece özellikle ya yönünden çok zengin bir süt çeflididir (Tablo 1.2). Bu nedenle tereya ve kaymak üretiminde aranan bir süttür. Mandalar karoteni A vitaminine çevirme gücünde olduklar için süt ve ya lar n n rengi beyazd r. Ya lar nda doymam fl ya asitleri nispeten düflük olup, buna paralel iyot say lar da daha düflüktür. Protein, laktoz ve mineral madde oranlar inek sütlerine yak nd r. Proteinin % 77 si kazeindir. Bundan dolay manda sütleri de kazeinli sütlerdendir. Manda sütü üretimi fazla olan Asya ülkelerinde, manda sütlerinden pastörize ve sterilize süt üretiminde yararlan lmaktad r. Süt ya fazla oldu u için fizyolojik aç - dan de erli bir süt olarak kabul edilir. nek, koyun, keçi ve manda sütlerini içerdikleri süt ya miktar na göre SIRA s ralay n z. S ZDE Kad n Sütü Kad n sütü kurumaddece inek sütlerine yak n bir de er gösterirse de, kurumaddeyi oluflturan bileflenlerin miktarlar yönünden oldukça farkl bir yap dad r. En baflta kad n sütleri % 7 ye yak n laktoz oran ile dikkat çekmektedir. SORU Buna karfl l k protein ve özellikle mineral madde miktar oldukça düflüktür. Ya miktar ise inek sütlerindeki düzeydedir. Kad n sütünde kazein inek sütüne göre daha düflük, serum proteinleri yüksektir. Bundan dolay albuminli sütler grubuna girer, sindirimi kolayd r. Asitli i düflük, inek sütünün yaklafl k yar s asit de eri gösterdi i için kad n sütünün asit ve peynir mayas yla p ht laflmas daha güçtür. Kad n sütlerinin inek sütlerine göre C ve A vitaminince daha zengin, B1, B2 ve B12 vitaminlerince de fakir oldu u belirlenmifltir. SÜTÜN ÖZELL KLER Süt, süt serumu ve bunun içerisinde süspansiyon durumunda K ya T Aglobülleri P ve kolloidal olarak da lm fl kazein parçac klar ndan meydana gelmifl bir emülsiyondur. Kazein ve ya sütün fleffaf olmayan ve flartlara ba l olarak mavimt rak görünümünden sorumludurlar. Mera yemlenmesinde süt sar mt rak TELEV ZYON bir çizgiye gelir. Sar mt rak renk tonu ya a ve onun renk maddesinin miktar na ba lan r. SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 2 K T A P TELEV ZYON Sütün Duyusal Özellikleri NTERNET Sütün Rengi Normal bir süt porselen beyaz renktedir. Bu renk, sütteki kalsiyum kazeinat gibi koloidal parçac klarla süt ya globüllerinin fl geçirmemesinden dolay d r. neklerin yeflil yemlerle beslendi i dönemlerde sütlerinin renginin sar ms olmas, yemlerle al nan ve süt ya ile iliflkili olan A vitamininin provitamini olan -karoten (sar pigment maddesi) den ileri gelmektedir. Sütün rengine süt hayvan n n türü, rk, flahsiyeti, yedi i yemlerin ve hastal klar n da etkisi bulunmaktad r. Genellikle inekler yemdeki karoteni süte daha çok geçirebilme özelli ine sahip olduklar ndan, inek sütü di er tür sütlere göre daha sar ms d r. Karoten, inek vücudunda A vitaminine dönüfltü ünde renksizleflmektedir. Ya al nm fl ve kuru maddesi az olan sütlerin rengi mavimsidir. Süte hile amac y- NTERNET neklerin yeflil yemlerle beslendi i dönemlerde sütlerinin renginin sar ms olmas, yemlerle al nan ve süt ya ile iliflkili olan A vitamininin provitamini olan -karoten (sar pigment maddesi) den ileri gelmektedir.

18 8 Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Kontrolü Sütün SORU yo unlu u süte yap lan hilelerin belirlenmesinde önemli bir kriterdir. 3 la su kat lmas da sütün mavimsi renginin artmas na neden olur. Sütün p ht laflt r lmas ndan arta kalan peyniralt suyunun yeflilimsi-sar rengi ise riboflavin (B2 vitamini) den kaynaklanmaktad r. Sütün renginin bazen hafif k rm z olmas na de iflik yemler veya meme rahats zl klar nda süte kan s zmas neden olabilmektedir. Sütün Kokusu Taze ve normal sütün kendisine has kokusu bulunmaktad r. Süt çevrenin koku maddelerini çok kolay alabilen ve tutabilen bir özelli e sahiptir. Koku ve lezzet maddelerini bünyesinde toplayan unsur sütün ya k sm d r. Hayvan n hormon durumundaki bozulmalar ve memesindeki rahats zl klar da sütün kokusunu etkileyebilmektedir. Sütün Tad Sütün normal tad hafif tatl ms d r. Meme hastal klar nda ve laktasyon sonunda artan klor miktar sonucu süt biraz tuzlumsu bir tat al r. Teknolojik ifllemlere ( s tmak gibi) ba l olarak veya mikroorganizmalar n üremesi sonucunda normalden sapan lezzet oluflur. Sütün tad esas nda süt fosfatitlerine ba l olarak flekillenirse de, tat oluflumunda süt flekeri ve ya n n da belirli bir etkisi vard r. Pancar yapraklar, bozuk silaj ve fi gibi yemlerin çok miktarda verilmesi sonucu süt hofla gitmeyen ac bir tat al r. Sütteki oksidasyon tad na, doymam fl ya asitlerinin oksidasyonu neden olmaktad r. Oksidasyon özellikle ya globül membranlar nda görülmektedir. Çünkü burada doymam fl ya asitleri ve katalitik iz elementlerle birlikte fosfolipitler bulunmaktad r. Sütün pastörizasyonunda veya UHT iflleminde hafif bir piflmifl tat ortaya ç kar. Bu tat kondanse ve klasik sterilizasyon metoduyla sterilize edilen sütlerde daha fazla hissedilir. Piflmifl tada, kükürtlü aminoasitlerden s cakl n etkisiyle sülfidril gruplar n n aç a ç kmas neden olur. Is l ifllem etkisiyle ortaya ç kan Maillard reaksiyonu da sütte karamel tada neden olmaktad r. Sütün kokusu SIRA hakk nda S ZDE bilgi veriniz. Sütün Fiziksel Özellikleri Yo unluk Yo unluk veya SORU özgül a rl k denildi inde, her birim hacmin kütlesi veya a rl anlafl lmaktad r. Sütün yo unlu u onun emülsiyon, kolloidal ve hakiki çözelti yapan maddelerinin cinsine ve miktar na ba l olarak de iflir. Sütteki yüksek ya oran (emülsiyon faz) sütün yo unlu unu azalt r. Buna karfl l k proteinler (kolloidal faz), laktoz ve mineral maddelerdeki (hakiki çözelti) art fl yo unlu u artt r r. nek sütünün yo unlu u 15 C de ortalama dolay nda de iflim gösterir. S - cakl k art fl da yo unlu un düflmesine neden olur. Sütün yo unlu u süte yap lan hilelerin belirlenmesinde önemli bir kriterdir. De iflik tür sütlerin yo unluk de erleri Tablo 1.3 te verilmifltir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

19 1. Ünite - Sütle lgili Genel Bilgiler 9 Süt Çeflidi Yo unluk (g/ml) nek sütü Koyun sütü Keçi sütü Manda sütü Tablo 1.3 De iflik tür sütlerin yo unluk de erleri (g/ml) (Yetiflmeyen, 1995). Ya s z sütün özgül a rl ya n çekilme derecesine ba l d r. Ya ve özgül a rl k de erlerine göre kuru madde oran Fleischman formülü ile yaklafl k olarak afla daki gibi hesaplanabilir: KM(%) = F + KM: Kuru madde g: Yo unluk F: Ya miktar 2.665(100g -100) g Sa mdan hemen sonra sütün yo unlu u birkaç saat sonrakine göre daha azd r. Bu fark 15 C de kadard r. Bu fark muhtemelen sütün so utulmas nda süt ya n n yani ya globüllerinin donmas veya gazlarla ilgilidir. Süt serumunun özgül a rl sütten daha azd r. Çünkü peyniralt suyu hemen hemen tamamen moleküler ve iyonize bileflenlerden süt flekeri, mineral madde ve düflük miktarlarda protein maddelerinden oluflmufltur. Sütün yo unlu unun daha yüksek oldu u nokta, sudaki gibi +4 C de il, aksine 0 C nin alt nda bulunur. Ya ve özgül a rl k de erlerine göre kuru madde miktar hangi formülle SIRA belirlenmektedir? S ZDE Yüzey Gerilimi Yüzey gerilimi bir s v n n yüzeyini 1 cm2 büyütmek amac yla yap lan ifli belirten bir de erdir. Bu de er erg/cm2 veya dyn/cm olarak ifade edilir. Sütün ortalama yüzey gerilimi 52 dyn/cm dolay ndad r. Süt ya, süt proteinleri SORU ve serbest ya asitleri sütün yüzey aktivitesini oluflturan unsurlard r. Kazein oran n n yükselmesiyle yüzey gerilimi azal r. Sütün çalkalanmas ve s t lmas yüzey gerilimini etkiler. Ayr ca meme fonksiyonlar, gebelik, laktasyon periyodu ve yemlemenin yüzey gerilimi üzerine etkisi vard r. Kolostrum (a z sütü) döneminde proteinlerin yüksek oranda olmas nedeniyle yüzey gerilimi en düflük noktadad r. Sütün yüzey gerilimi ve viskozitesi ile köpük oluflturma yetene i aras nda yak n bir iliflki bulunmaktad r. Sütün ifllenmesinde kal c köpük oluflumu istenmeyen bir durumdur. Özellikle ya s z süt kuvvetli köpürme özelli indedir. Bunun yan nda dövme krema yap m nda ise köpüklenme gerekli olmaktad r. K T A P Viskozite Bir ak flkan n viskozitesi veya ak flkanl iç sürtünmenin bir ölçüsüdür. Yani bir s - v bir kaptan di er bir kaba aktar l rken belli bir direnç gösterir, TELEV ZYON iflte bu özellik viskozite olarak adland r l r. Suyun viskozitesi 20 C de 1.0 cp (centipoise) d r. Sütün viskozitesi ise 20 C de ortalama suyun iki kat, yani 2.0 cp kadard r ve bileflimine ba l olarak de iflir. Viskoziteye daha çok süt proteinleri etki etmektedir. Özellikle kazein miktar ve kazein misellerinin büyüklü ü etkili olmaktad r. Ayr ca ya NTERNET miktar ve ya globüllerinin büyüklü ü ve süte yap lan ifllemlerden homojenizas- SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 4 K T A P Sütün viskozitesi ise 20 C de ortalama suyun iki kat, yani 2.0 TELEV ZYON cp kadard r ve bileflimine ba l olarak de iflir. NTERNET

20 10 Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Kontrolü yon viskozite üzerine önemli etkiye sahip bulunmaktad r. S cakl n artmas sütün emülsiyon ve kolloidal fazlar n etkileyerek viskoziteyi azalt r. S cakl k derecesi ile viskozite aras ndaki bu ters iliflki Tablo 1.4 te gösterilmifltir. Tablo 1.4 Sütün çeflitli s cakl k derecelerindeki viskozitesi (cp) ( nal, 1990; Demirci ve Gündüz, 1991). S cakl k ( C) Viskozite (cp) Ya l süt Ya s z süt Sütün Asitli i Sütün asitli i zay f organik asitlerden oluflmaktad r. Zay f asitlerde titrasyon ile tespit edilen asitlik konsantrasyonu, sütte bulunan serbest H+ iyonlar konsantrasyonundan daha büyüktür. Bu nedenle titrasyonla belirlenen potansiyel asitlik ile ph de eri ile ölçülen aktüel asitlik aras nda bir farkl l k vard r. Yeni sa lan taze ve normal bir sütün hidrojen iyonu konsantrasyonu 6.6 ph dolay ndad r. Yani süt hafif asit bir reaksiyon gösterir. E er yeni sa lan 10 ml süt fenolftaleyn indikatörü kullan larak N/10 normal NaOH ile titre edilirse 1.6 ml alkaliye ihtiyaç gösterir. Yani süt asidi cinsinden de erlendirilirse taze sütün asitlik derecesi % 0.16 kadard r. Do al asitlik olarak adland r lan bu asitlik birinci derecede kazein, fosfat ve sitratlardan ikinci derecede de albumin, globulin ve karbondioksitten ileri gelmektedir. Sütün bileflimi de ifliklik gösterdi i için asitlik derecesi de farkl olabilmektedir. Sütün do al asitli i sabit kalmaz. Çeflitli mikroorganizmalar, özellikle laktozu parçalayan süt asidi bakterilerinin faaliyeti sonucunda meydana gelen laktik asit sütün asitli ini gelifltirir. Bu durumda; Toplam asitlik = Do al asitlik + Geliflen asitlik fleklinde ifade edilir. Sütte asitli in geliflmesi arzulanmayan bir olayd r. Asitli in geliflmesi sütün tad - n de ifltirdi i gibi, sütlerin çeflitli flekillerde ifllenmesini; özellikle yüksek derecelerde s t lmas n da zorlaflt rmaktad r. Asitlik daha da geliflirse oda s cakl nda bile sütün yap s de iflir, yani p ht lafl r. Sütün asitli i mastitis, flap, çiçek ve meme veremi gibi hastal klarda düflmektedir. Ayr ca süte kat lan su, soda vb. nötralize edici maddeler de asitli in azalmas - na neden olurlar. Süt teknolojisinde asitlik ço u kez Soxhlet-Henkel derecesi olarak veya k saca SH olarak ifade edilir. Yeni sa lm fl bir inek sütünün titrasyon asitli i SH veya % süt asidi cinsinden % aras ndad r. Yeni sa lan sütün ph de eri 6.8 in üzerinde ise meme hastal ndan veya nötralize edici madde kat ld ndan flüphelenmek gerekir. E er ph de eri 6.5 den düflükse a z sütü oldu undan flüphe edilir veya afl r derecede asitlik art fl olmufltur ve ifllemede sorun oluflturacakt r. Asitlik derecesi için alkol testi de bir ölçü olarak kullan labilmektedir. Örne in 2 ml süt 2 ml alkolle (% 68 lik) kar flt r l r. Normal taze süt hiçbir p ht göstermezken, sütün asitli i 9.0 SH da iken p ht c klar görülmeye bafllar. Çi süt al mlar nda

BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ

BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2069 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1103 BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Merih KIVANÇ (Ünite 7,12) Doç.Dr. Cengiz CANER (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I Yazarlar Doç.Dr. Abdullah KARASU (Ünite 1) Prof.Dr. Nevzat YÜRÜR (Ünite 1, 3, 4) Prof.Dr. lhan TURGUT (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI Yazarlar Prof.Dr. Kurtulufl KARAMUSTAFA (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜREL (Ünite 3-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bengül Gülümser ARSLAN (Ünite 1) Prof.Dr. Muharrem AFfiAR (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr. Etem

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı