Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 46. Bülent Ağaoğlu. Haziran ASÜD'ün katkılarıyla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 46. Bülent Ağaoğlu. Haziran 2013. ASÜD'ün katkılarıyla"

Transkript

1 Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 46 Bülent Ağaoğlu Haziran 2013 ASÜD'ün katkılarıyla

2

3 G da Teknolojisi Derne i Yay n no: 46 YOĞURT KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu 2013 Haziran

4 G da Teknolojisi Derne i Yay n no: 46 A ao lu B Yo urt Kaynakças. G da Teknolojisi Derne i Yay n no: 46. Sim Matbaas, Ankara, 50 s. Kaynak gösterilmek kayd ile izin almaya gerek kalmadan ço alt labilinir. Bu bas l yay n, ve sayfas nda aç k arfliv olarak yay mlanmaktad r. Devam nda, konu ile yeni kay tlar, ayn adreslerde sürekli olarak güncellenmektedir. İsteme adresleri: G da Teknolojisi Derne i Ankara Üniv. G da Mühendisli i Bölümü Ziraat Fakültesi Yerleflkesi D flkap Ankara e-posta: Ambalajl Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne i O uzlar Mahallesi Ceyhun At f Kansu Caddesi Sokak No:8/4 Balgat/Ankara e-posta: Bas m: Sim Matbaac l k Ltd. fiti. G.M.K. Bulvar No: 108/1 Maltepe - Ankara Tel: (0312) ii

5 İÇİNDEKİLER Künye ii çindekiler iii Taranan Kaynaklar iv Önsöz; Bülent A ao lu v Önsöz; G da Teknolojisi Derne i vi Kiaplar, Ders Notlar ve Broflürler Makaleler Standartlar Tezler ve Projeler Di erleri iii

6 TARANAN KAYNAKLAR* DERGİLER Akademik G da Dergisi; Dünya G da; GIDA Dergisi; G da Mühendisli i Dergisi; G da Teknolojisi Dergisi; KÜKEM (Kültür Koleksiyonlar, Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji) Dergisi TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi; Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi; Yemek ve Kültür Dergisi; KONGRE ve SEMPOZYUMLAR 1. Uluslararas G da Kongresi, 2010 Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklafl mlar Sempozyumu 2012 Süt Endüstrisinde Yeni E ilimler Sempozyumu 2003 International Dairy Symposium, 2004 Kafkaslardan Adriyati e Gelenkesel G dalar Sempozyumu, 2010 Süt ve Süt Sempozyumu 1-2 (çeflitli y llar) Geleneksel G dalar Sempozyumlar 1-3 (çeflitli y llar) Türkiye G da Kongreleri 1-11 (çeflitli y llar) TEZLER VERİTABANLARI * Taranan kaynakların sadece en önemli olanları listelenmiştir. iv

7 ÖNSÖZ Dünyada yo urt Türklerle özdeflleflmifl bir ürün. Türk denildi inde akla gelenlerden birisi de yo urttur. Dünyada yo urdu en çok Türkler tüketiyor. Türkiye de y ll k 30 kiloluk yo urt tüketimiyle dünya lideriyiz. Baflka baz dillerde yo urt kelimesi Türkçe kökenlidir. ngilizce, Almanca, Frans zca, spanyolca, S rpça, Bulgarca, Rusça, Macarca da Türkçeden geçmifltir. Yo urt kültürü üzerine ülkemizde sadece tek kitap var. (Artun Ünsal: Silivrim kaymak! stanbul: 2007.) Dünyada bizimle özdeflleflmifl bir ürün için kaynakça haz rlamam fl olmam z bir eksiklik olarak gördüm. 250 civar nda kaynakça haz rlad m. Yaklafl k 20'si bas l olarak yay nland. Yo urt kaynakças n yay nlatmaya özel bir önem verdim. Özellikle yabanc ülkelerin kütüphanelerinde bu kaynakça yer almal diye hayal ettim. Biz Türkler uluslararas bir yo urt sitesi yapmal y z. Bu site ülkemizin, kültürümüzün tan t lmas için yap lmas gerekenlerden biri say lmal d r. Dünyada ç km fl bütün yo urt yay nlar Türkiye de bir kütüphanade toplanabilir. Tüm yo urt yay nlar m z dijitallefltirilip internette hizmete sunulabilir. nternetteki yabanc yo urt linkleri de derlenebilir. "Türk kültüründe yo urt" konulu yabanc dillerde kitapç klar yay nlanabilir. Yerli literatürün bibliyometrik analizi yap lmal d r. Dünyada günümüze kadar yo urt üzerine yap lm fl yay nlar n (kitaplar, makaleler ve tezler) kaynakças n n yap lmas n ve güncellefltirilmesini de ülkemiz üstlenmelidir. Bütün dillerde yo urt kelimesinin karfl l listelenmelidir. Çal flmam bitirdikten sonra kitap olarak yay nlanmas için giriflimlerim oldu. lgili birkaç kurulufla baflvurdum. Bafllang çta sadece G da Teknolojisi Derne i'nden cevap ald m. Dernek Yönetim Kurulu Baflkan Sn. Prof. Dr. Kadir Halkman n flahs nda G da Teknolojisi Derne ine bu kaynakçaya sahip ç karak yay nlanmas n sa lad ve teknik destek verdi i için çok teflekkür ederim. Devam nda, kitab n bas lmas için maddi destek sa layan Ambalajl Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne i (ASÜD)'ne yo urt/ ayran konusundaki duyarl klar ve sahip ç kmalar için en içten teflekkürlerimi sunuyorum. Sevgi ve sayg lar mla, Bülent A ao lu stanbul, 12 Haziran 2013 v

8 ÖNSÖZ Merhaba, G da Teknolojisi Derne i olarak "Yo urt Kaynakças " adl bu yay n, gerek bas l eser gerek sayfam zda yay mlamaktan mutluluk duyuyoruz. 20 Ocak 2013 tarihinde bafllayan çal flmalar, Haziran 2013'te tamamlanabildi. Yo urt ve ayran toplam olarak 61 kitap, ders notu ve broflür, 281 araflt rma makalesi, 281 tez ve araflt rma projesi ile di erleri olmak üzere toplam 941 kaynak içinde kimi meslektafllar m z n çal flmalar n n yer almam fl olmas n do al bir gözden kaç rma olarak kabul ediyoruz. Devam nda, bu kitab n sadece bu tarihe kadar eriflilebilen kaynaklar içerdi i de aç kt r. Gerek, gözden kaç r lm fl olanlar gerek yeni yay nlar sayfam zda güncelleyece iz. Bunun için, adresine bilgi verilmesi yeterlidir. Devam nda, baz kaynaklarda yay m tarihi vb. eksikliklerin de ilgili meslektafl m z taraf ndan taraf m z bildirilmesini rica ediyoruz. Bu çal flmada GIDA Teknolojisi Derne i olarak katk m z sadece kaynaklar n GIDA Dergisi kurallar na standart hale çevrilmesi ve grupland r lmas ndan ibarettir. GIDA Dergisi 38. cilt 3. say ile size ulaflan bu yay n, ulusal ve özellikle yurt d fl ndaki kütüphanelere gönderilecektir. Bu flekilde yazar n ve GIDA Teknolojisi Derne inin 2 farkl amac gerçekleflmifl olacakt r. Derne imizin bu yay ndan beklentisi, yazar n amac na ek olarak yo urt konusunda çal flan araflt rmac lar n bu kaynak ile önceden yap lm fl çal flmalar hakk nda bilgi sahibi olmas, ayn konuda yeniden çal flma yap lmas n n olabildi ince önlenmesidir. Son olarak; bu çal flman n bas l yay n haline getirilmesinde gereken maddi deste i sa layan Ambalajl Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne i (ASÜD)'ne en içten teflekkürlerimi sunuyorum. Bu çal flman n, Üniversite - Sanayi ve devam nda G da Teknolojisi Derne i gibi "Sivil Toplum Örgütlerinin" ortaklafla çal flmalar konusunda önemli bir ilerleme olmas n gönülden diliyorum. Sevgi ve sayg lar mla, Prof. Dr. A. Kadir Halkman G da Teknolojisi Derne i Baflkan vi

9 Yoğurt Kaynakçası KİTAPLAR, DERS NOTLARI ve BROŞÜRLER Adam RC Yo urt ders kitab. Ege Üniv Ziraat Fakültesi yay nlar, Yay. No: 45, zmir, Türkiye, 44 s. Akal n S Yo urda ifllenecek sütlerin standardizasyonu. Notlari/Yogurt 3 4.pdf (Eriflim tarihi ). Akal n S Yo urt ve benzeri ürünler teknolojisi ders notlar. Ders Notlari/Yogurt 6. pdf (Eriflim tarihi ). Akgün S Yo urt kültürü kullanarak inek sütü ile kaflar peyniri yap m tekni inin gelifltirilmesi üzerinde araflt rmalar. Ankara Üniv Veteriner Fakültesi, Ankara, Türkiye, 174 s. Ak n N Modern yo urt bilimi ve teknolojisi. Konya, Türkiye, 456 s. Ak fl B, Türkkan M Bir gün Hoca Nasrettin göle yo urt mayalarken. Gendafl Kültür, stanbul, Türkiye, 63 s. Alperden Süt ürünlerinde starter kültür kullan lmas yo urt starter kültürleri. Gebze, Türkiye, 82 s. Anon? Türk yo urdunun mikrobiyolojisi. Bölge Veteriner Hekimleri Odas, Ankara, Türkiye, 39 s. Anon Su ve yo urt da t m yönetmeli i. Selüloz Bas mevi, zmit, Türkiye, 10 s. Anon Türkiye Selüloz ve Ka t Fabrikalar flletmesi Genel Müdürlü ü yönetmelikler vb. süt veya yo urt da t m yönetmeli i. Selüloz Bas mevi, zmit, Türkiye, 10 s. Anon Yo urt, peynir, tereya yap m. Akbank köy yay nlar, Tar m dizisi: 5, Ankara, Türkiye, 24 s. Anon Çaycuma müessesesi süt veya yo urt da t m yönetmeli i. Türkiye Selüloz ve Kâ t Fabrikalar flletmesi Genel Müdürlü ü, stanbul, Türkiye, 6 s. Anon Türkiye Selüloz ve Kâ t flletmeleri Genel Müdürlü ü Aksu müessesesi süt veya yo urt da t m yönetmeli i. Selüloz Bas mevi, zmit, Türkiye, 6 s. Anon Yo urt ustas e itimi ders notlar. Tar m Orman ve Köyiflleri Bakanl, Türkiye, 86 s. Anon Süt ve süt ürünleri sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yay nlar, Yay. No: 394, 9-10 Haziran, 336 s. Anon Süt ürünleri imalatç lar n n el kitab süt, yo urt, ayran. stanbul Büyükflehir Belediyesi Sa l k Daire Baflkanl, Yay. No: 8, 65 s. Büyükk l ç N Meyveli yo urt yap m üzerine araflt rmalar. Ankara G da Kontrol ve Araflt rma Enst Müdürlü ü, Ankara, Türkiye, 29 s. Demirci M (ed) Süt ve süt ürünleri sempozyumu, geleneksel süt ürünleri. Milli Prodüktivite Merkezi Yay nlar, Yay. No: 621, May s, Tekirda, 427 s. Demirci M, Gündüz H Süt teknolo unun el kitab. Hasad Yay nc l k, stanbul, Türkiye. 191 s. Demirci M, fiimflek O Süt iflleme teknolojisi. Hasad Yay nc l k, stanbul, Türkiye. DPT G da Sanayii Özel htisas Komisyonu Raporu, Süt ve Süt Ürünleri Alt Komisyonu Raporu. Devlet Planlama Teflkilat VIII. Befl Y ll k Kalk nma Plan. DPT Yay. No: 2636-Ö K: 644, Ankara, Türkiye, 83 s. El-Din mam CS Sütçülük, yo urtçuluk. Cemal Efendi Matbaas, stanbul, Türkiye. 63 s. Eralp M Peynir teknolojisi. Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 331 s. Ferid A.? Yo urtçuluk. Sanayii Nefise Matbaas, stanbul, Türkiye, 15 s. 1

10 Bülent Ağaoğlu Gürsel A Yo urt yap m nda starter miktar ve niteli inin asit ve aroma maddeleri oluflumuna etkisi. Ankara Fen Bilimleri Enst, Ankara, Türkiye, 21 s. Güventürk U Dayan kl ayran yap m üzerinde bir araflt rma. zmir l Kontrol Laboratuvar Müdürlü ü Yay nlar, Yay. No: 28, zmir. Güzel Seydim Z (ed), Ekinci Kitifl FY (ed), Seydim AC (ed) Recent developments in dairy science and technology international dairy symposium proceedings. Süleyman Demirel Üniv, Isparta, Türkiye, 386 p. zmen ER Süt ve mamülleri teknolojisi. Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 155, Ankara, Türkiye, 628 s. Kaptan N Süt teknolojisi. Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 969, Ankara, Türkiye, 155 s. MEB G da teknolojisi; Ayran. Milli E itim Bakanl MEGEP 541GI s. Metin F Ankara da imal edilen yo urtlar n kalite sorunlar üzerinde araflt rma. G da flleri Genel Müdürlü ü, Yay. No: , Ankara, Türkiye, 106 s. Metin M, Hocalar BT Fermente süt mamulleri teknolojisi. Ege Üniv Ege Meslek Yüksekokulu Ço altma Yay nlar, Yay. No: 7, zmir, Türkiye. Metin M Bölüm: Sütün bileflimi ve ifllenmesi. Süt teknolojisi. Ege Üniv Mühendislik Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 33, zmir, Türkiye, s Öncel R Süt ve sütten yap lanlar: S hhi süt, krema, tereya, peynir, yo urt. Do anlar Bas mevi, zmir, Türkiye, 51 s. Özer BH Yo urt bilimi ve teknolojisi. Sidas Yay nc l k, zmir, Türkiye, 490 s. Özünlü Tamuçay B, Koçak C, Aydemir S Ayran stabilitesini etkileyen faktörler. GIDA 35, 43 s. Pekakcan Z Çatalca kazas Mimar Sinan köyü yo urt günü. Yeni Türkiye Bas mevi, stanbul, Türkiye, 5 s. Sezgin E Ankara da tüketilen yo urtlar n yap m nda kullan lan mayalar n baz teknik ve biyolojik nitelikleri üzerinde araflt rmalar. Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 722, Ankara, Türkiye, 98 s. Sezgin E Peynir suyu tozunun yo urt yap m nda kullan lmas üzerine araflt rmalar. Tar m Orman ve Köyiflleri Bakanl Ankara l Kontrol Laboratuvar Müdürlü ü, Yay. No: 2, Ankara, Türkiye, 24 s. Sezgin E Effect of the different fortification methods on the quality of Turkish type yoghurt. Atatürk Üniv Ziraat Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 1295, Erzurum, Türkiye. fiadi R Yo urt hakk nda bakteriyoloji tedkikat ve Türk basili. H fz ss hha Müessesesi Neflriyat, stanbul, Türkiye, 16 s. fievket S Sütçülük ve yo urtçuluk. Mesai Matbaas, stanbul, Türkiye, 70 s. fiimflek O Ayran yap m nda farkl stabilizatör kullan m ve etkileri. Trakya Üniv Tekirda Ziraat Fakültesi, Yay. No: 229, Araflt rma No: 89, Tekirda. fiükrü K Sütçülük ve yo urtçuluk. Orhaniye Matbaas, stanbul, Türkiye, 51 s. Tekinflen OC, Atasefer M, Kelefl A Süt ürünleri: süt yo urt, tereya, peynir üretim kontrol. Selçuk Üniv Bas mevi, Konya, Türkiye, 87 s. Tekinflen OC Üretim ve kontrol: Süt, yo urt, peynir tereya. Selçuk Üniv Bas mevi, Konya, Türkiye, 90 s. Uyguç OF.? Yo urtculuk. Sanayi-i Nefise Matbaas, stanbul, Türkiye, 15 s. Üçüncü M Süt ve mamulleri teknolojisi. Ege Üniv Mühendislik Fakültesi G da Mühendisli i Bölümü, zmir, Türkiye. 2

11 Yoğurt Kaynakçası Üçüncü M Süt ve mamulleri teknolojisi. Ege Üniv Yay nlar, zmir, Türkiye, 571 s. Ünsal A Silivrim kaymak: Türkiye nin yo urtlar. Yap Kredi Yay nlar, stanbul, Türkiye, 375 s. Ünver AS Türklerde yo urt tarihinin eskili i hakk nda bir kaç kelime. stanbul Tedavi Klini i ve Laboratuvar, stanbul, Türkiye, 6 s. Yayg n H, K l ç S Mand ralarda saf kültürle peynir ve yo urt yap m n n verimlilik standardizasyon ve kaliteye etkileri. Milli Protüktivite Merkezi Yay nlar, Yay. No: 429. Ankara, Türkiye, 55 s. Yayg n H nek, koyun, keçi ve manda sütlerinden yap lan yo urtlarda asetaldehit ve di er baz uçucu aroma maddeleri miktar üzerinde bir araflt rma. Ege Üniv Ziraat Fakültesi, Yay. No: 444, zmir, Türkiye, 44 s. Yayg n H Yo urt teknolojisi. Akdeniz Üniv Yay. No: 75, Antalya, Türkiye, 331 s. Yöney Z Fermente olmufl süt mamülleri teknolojisi. Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 159, Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 46 s. Yöney Z Fermente olmufl süt ve mamulleri teknolojisi. Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 46s. Yöney Z Konserve yo urtlar n n ifllenifli ve dayan kl l üzerine teknolojik araflt rmalar. Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 63s. Yöney Z Süt ve mamulleri muayene ve analiz metotlar. Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 182s. Yöney Z Yo urt teknolojisi. Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 101 s. Yöney Z Atasözleri ve deyimlerle süt ve mamulleri. Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 598, Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 15 s. Yöney, Z Yo urt teknolojisi. Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 103 s. MAKALELER Acar E, Tunail N Morphological characterization of bacteriophages of yoghurt starter cultures. Recent Devolopments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28, Isparta, 144. Acar E, Tunail N. 2006, Yo urt starter kültür fajlar n n s n fland r lmas. Türkiye 9. G da Kongresi, May s, Bolu. Acar Soykut E, Tunail N Süt endüstrisinde sorun yaratan termofilik fajlar. GIDA 34 (2): Acar Soykut E, Tunail N Termofilik faj taksonomisi. GIDA 34 (4): A ao lu S, Alemdar S, Ekici K Van da aç k olarak tüketime sunulan ayranlar n mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi. Yüzüncü Y l Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): Akal n AS, Gönç S Effect of viscous cultures on the rheological and sensory properties, flavor substances and starter bacteria counts of set yogurt. GIDA 24 (5): Akal n AS, K n k Ö, Gönç S Yo urt üretimi ve depolama s ras nda organik asitlerin belirlenmesi. GIDA 23 (1): Akal n AS, Ünal G Yo urdun beslenme aç s ndan önemi. Tar m Türk Dergisi Y l: 7, 35: Akal n S, Gönç S, Uysal HR, Karagözlü C Yo urt yap m ve muhafazas s ras nda karbonhidratlar n de iflimi üzerine araflt rmalar. GIDA 21 (4):

12 Bülent Ağaoğlu Akal n S, Gönç S, Uysal HR, Karagözlü C Yo urt yap m ve muhafazas sonras nda karbonhidratlar n de iflimi üzerine araflt rmalar. GIDA 21 (4): Akar B, Öner MD Is l ifllemin set yo urt üretiminde uygulanmas. G da Mühendisli i 3. Ulusal Sempozyumu Araflt rmalar Eylül, ODTÜ Kampüsü, Ankara. Akbayar Y Akk flla da yo urt bayram. Türk Folklor Araflt rmalar, stanbul, 301: Akbulut N, Kavas G Yo urt teknolojisinde bakteriyofajlar n önemi ve al nmas gerekli önlemler. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul, Akbulut N, K n k Ö, Kavas G Yersinia enterocolitica ve baz Enterobacteriaceae türlerinin yo urtta canl kalma düzeyleri. GIDA 20 (1): Akdemir Evrendilek G, Avflar YK, Karagül Yüceer Y Survival of Escherichia coli O157: H7 in different types of yoghurt products. Recent Developments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28, Isparta, Akdemir Evrendilek G, Yeom HW, Zhang QH Microbial, sensory and physical evaluations of a yoghurt-based drink processed by pulsed electric fields. Recent Developments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28, Isparta, Akgün S, Anar fi, Soyutemiz GE Yo urtlarda ya tayininde yeni yöntemler üzerine araflt rmalar. Uluda Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 1: Akgün S Yo urt üzerine bilimsel bir sohbet. Veteriner Hekimler Derne i Dergisi, 80 (1): Ak n MB, Eren O, Ak n MS Farkl oranlarda inek/keçi sütü kar fl m ndan üretilen tuzlu yo urtlar n baz özellikleri. 1. Geleneksel G dalar Sempozyumu, Eylül, Van, Ak n MS, Ak n Güler MB, K rmac HA Farkl oranlarda inülin ve maltrin ilavesinin probiyotik yo urt dondurmalar n n yo urt ve probiyotik bakteri say lar na etkileri. Türkiye 10. G da Kongresi, May s, Erzurum, Ak n MS, Ak n Güler MB Phsical and sensory characteristics of reduced fat yog-ice cream as influenced by fat replacers. Harran Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (3): Ak n MS, Konar A nek ve keçi sütlerinden üretilen ve 15 gün süre ile depolanan sade yo urtlar n mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine karfl laflt rmal bir araflt rma. Harran Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (4): 1-8. Ak n MS, Konar A nek ve keçi sütlerinden üretilen ve 15 gün süre ile depolanan meyveli / aromal yo urtlar n fizikokimyasal ve duygusal özelliklerinin belirlenmesi üzerine karfl laflt rmal bir araflt rma. Turk J Agric For, 23 (3): Ak n N Bioyo urt, bifiduslu fermente süt ve yo urt ile bunlar n konsantre ürünlerindeki laktoz, glikoz, galaktoz, L (+) ve D (-) laktik asit miktarlar. GIDA 22 (5): Ak n N nek ve keçi sütünden üretilen baz konsantre fermente süt ürünlerinin sertli i ve duyusal özellikleri. Do a, Türk Veterinerlik ve Hayvanc l k Dergisi, 23 (3): Akkaya L, Alisarl M, Kenar B, Kara HH Farkl s cakl klarda depolaman n koyun yo urtlar nda Staphylococcus aureus un (SEA FDA 196E) geliflimi ve enterotoksin üretimi üzerine etkisi. Veterinarium, 16: 1-8. Akkaya L, Birdane YO, O uz H, Cemek M Occurrence of AFM1 in yogurt samples from afyonkarahisar, Turkey. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 50:

13 Yoğurt Kaynakçası Akkaya L, Birdane YO, O uz H, Çemek M Afyonkarahisar da tüketime sunulan yo urtlarda aflatoksin M1 varl n n araflt r lmas. 2. Ulusal Veteriner G da Hijyeni Kongresi, stanbul, Akkaya L, Telli R, Sa d ç O Growth-death kinetics of Listeria monocytogenes in strained yo urt. Int Food Properties, 12: Akk l ç ME, Tatl P, Çerçi H Elaz yöresinde süt ve süt ürünlerinin pazarlama yöntemleri ve problemleri üzerine bir çal flma. Lalahan Hayvanc l k Araflt rma Enst Dergisi, 41 (2): Akmano lu M Yo urtçulu umuzu gelifltiremiyoruz. stanbul Ticaret, stanbul, Akp nar D, K l ç Baflyi it G Farkl yo urtlardan izole edilen laktik asit bakterilerinin baz teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya, 386. Akp nar D, K l ç Baflyi it G farkl yo urtlardan izole edilen laktik asit bakterilerinin baz probiyotik özelliklerin belirlenmesi. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklafl mlar Sempozyumu, Kas m, Denizli, 133. Aksu H, Özgen Arun Ö, Çolak H Yo urdun inkubasyonu ve so uk muhafazas n n Escherichia coli 0157: H7 canl l üzerine etkisi. Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 30 (2): Aktafl N lkö retim 1-3. s n f hayat bilgisi ders program n n besin ve beslenme ile ilgili kazan m ve etkinlikler aç s ndan incelenmesi. Selçuk Üniv Sosyal Bilimler Enst Dergisi, (26): Akyüz N, Coflkun H Meyveli yo urt üretimi. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Akyüz N, Çoflkun H, Bak rc, Çon A H Van ve yöresinde imal edilen kurutlar üzerinde bir araflt rma. GIDA 18 (4): Akyüz N, Gülümser S Kurutun yap l fl ve bileflimi üzerine bir araflt rma. GIDA 12 (3): Akyüz N Süte natamycin ilavesinin sade ve meyveli yo urtlar n raf ömrü üzerine etkisi. 3. G da Mühendisli i Kongresi, 2-4 Ekim, Ankara, 641. Albay Z, fiimflek B Tuzlu yo urtlar n üretimi ve depolanmas s ras nda aflatoksin M1 konsantrasyonundaki de ifliklikler. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya, 226. Altan M, U urlu E Do al ac l ayran. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklafl mlar Sempozyumu, Kas m, Denizli. Altay N, Gürakan GC Phage resistance profiles of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus isolates from traditional Turkish yogurts. 1st International Congress On Food Technology, 3-6 Kas m, Antalya, Türkiye, 253. Anar fi, Temelli S Ayran üretim aflamalar nda kritik kontrol noktalar n n saptanmas. Uluda Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 19 (3): Anar fi Yo urt haline gelen sütün niteliklerindeki de iflmeler. Uluda Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 3: Anar fi Yo urt üretiminde kritik kontrol noktalar n n belirlenmesi. GIDA 6 (1): An l G, Alpkent Z Farkl oranlarda L. acidophilus ve B. bifidiim kat lm fl yo urt kültürüyle üretilen yo unlar n özellikleri ve bunlar n depolama s ras ndaki de iflimi li y llarda G da Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, Ekim, zmir, 40. Anon? Probiyotik kültürler ve sa l k üzerine etkileri. asp?id=217 (Eriflim tarihi ). Anon yi yo urt nas l yap l r? Yeni Ziraat Gazetesi, stanbul, 1: 7. 5

14 Bülent Ağaoğlu Anon Türklerde yo urt tarihinin eskili i hakk nda birkaç kelime. Tedavi fierir ve Lab. Mec, 6 (22): Anon Ankara piyasas nda muhtelif isimler alt nda sat lmakta olan kase yo urtlar n n kaliteleri üzerinde bir araflt rma. Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enst Dergisi, 1-2: Anon Beslenme bozuklu u ve ishal olan süt çocuklar nda laktoz intolerans s kl ve geçifl beslenmesinde yo urdun yeri. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Bilim Kongresi T p Araflt rma Grubu Tebli leri (C Seksiyonu), stanbul, Anon Beslenme bozuklu u ve ishal olan süt çocuklar nda laktoz intolerans s kl ve geçifl beslenmesinde yo urdun yeri. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Bilim Kongresi T p Araflt rma Grubu Tebli Özetleri, stanbul, Anon Uzun yaflaman n s rr : yo urt. TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 159: 45. Anon Ispanakla neden yo urt yenilir? TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 229: 33. Anon Probiyotik yo urt. TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 373: 15. Anon Van da sat fla sunulan torba yo urtlar n n kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerinde araflt rmalar. Yüzüncü Y l Üniv Sa l k Bilimleri Dergisi, 4 (1/2): Anon Yo urtlar n kalite kriterleri üzerine bir araflt rma li y llarda G da Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, Ekim, zmir, 16. Anon Farkl oranlarda inek ve koyun sütünden üretilen yo urtlar n baz kalite nitelikleri. Hayvanc l k Araflt rma Dergisi, 11 (2): Anon Hayvansal g dalar ve beslenmedeki önemi: Süt, peynir, yo urt, yumurta, bal k, k rm z et, tavuk eti. Borsavizyon, 71: Anon A z kokusuna karfl yo urt. TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 450: 6. Anon Farkl s cakl klarda depolaman n koyun yo urtlar nda Staphylococcus aureus un (SEA FDA 196E) geliflimi ve enterotoksin üretimi üzerine etkisi. Veterinarium, 16 (1): 1-8. Anon Atalar m z n dünyaya arma an yo urt. TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 100: 34. Anon lk yo urt nas l mayaland? TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 458: 34. Anon Yo urt içinde ilaç olmaz. Çiftlik, 272: 42. Anon Margarinin yo urtta ne ifli var? G da Teknolojisi, 11 (11): Anon Prebiyotiklerle kilo yönetiminde yeni umut. G dahatt, 24: Anon Yo urtla 9 gün. Yeni fiafak, 17 (5860): 17. Anon nsanl k kadar eski g da: Yo urt. Dünya G da, 18 (5): 49. Aral G G da maddelerimizden yo urdun Mycobacterium tuberculosis üzerine olan bakterisit tesiri. Türk Romatoloji ve Fizikoterapi Mecmuas, 17 (1-2): Ar can A, And ç S Survival of E. coli O157: H7 in yogurt incubated until two different ph values and stored at 4 C. Kafkas Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (4): Arslan F, K l ç S Geleneksel yöntemle üretilmifl peynir ve yo urtlardan izole edilen laktik bakterilerin g da kaynakl patojenler üzerindeki antimikrobiyal etkinlikleri. Süt Endüstrisinde Yeni E ilimler Sempozyumu, May s, zmir. Arslan F, K l ç S Yo urt bakterilerine ait bakteriyosinlerin g da kaynakl patojenler üzerindeki antimikrobiyel etki spektrumunun incelenmesi. 1. Ulusal G da ve Beslenme Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim, stanbul. 6

15 Yoğurt Kaynakçası Asl m B, Beyatl Y, Halkman AK Yo urt starter kültür metabolitlerinin inhibisyon etkisi. Turk J Biol, 24 (1): Asl m B, Beyatl Y Köy ve kasaba yo urtlar nda izole edilen Lactobacillus bulgaricus sufllar n n metabolik ve antimikrobiyal aktiviteleri üzerine bir araflt rma. GIDA 22 (6): Asl m B, Beyatl Y Antibiotic resistance and plasmid DNA contents of Streptococcus thermophilus strains isolated from Turkish yogurts. Turk J Vet Anim Sci, 28 (2): Ataman P Yo urt tart flmalar. Dünya G da, 14 (4): Atamer M, Ayd n G, Sezgin E Hidrolize peyniralt suyu konsantresinin yo urt üretiminde kullan m olanaklar n n araflt r lmas. GIDA 18 (2): Atamer M, Gürsel A, Özünlü Tamuçay B, Gencer N, Y ld r m G, Odabafl S, Karademir E, fienel E, K rdar S Dayan kl ayran üretiminde pektin kullan m olanaklar üzerine bir araflt rma, GIDA 24 (2): Atamer M, Moharrami MR, Sezgin E Peyniralt suyu konstantrat n n süzme (torba) yo urdu üretiminde kullan m olanaklar n n araflt r lmas. GIDA 20 (3): Atamer M, Öner Z, Çavufl A Chr. Hansen yo urt kültürlerinden yararlan larak üretilen set-tipi yo urtlar n baz kalite ölçütlerinin karfl laflt r lmas. GIDA 14 (2): Atamer M, Özer B, Güler Z Laktoperoksidaz / tiyosiyanat / hidrojenperoksih aktivasyonu ile korunmufl sütlerden üretilen yo urtlar n baz nitelikleri üzerine araflt rma. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Atamer M, Sezgin E, Yetiflmeyen A Torba yo urtlar n n baz niteliklerinin araflt r lmas. GIDA 24 (1): Atamer M, Sezgin E Yo urtlarda, kurumadde art r m n n p ht n n fiziksel özellikleri üzerine etkisi. GIDA 11 (6): Atamer M, Sezgin E nkübasyon sonu asitli inin yo urt kalitesi üzerine etkisi. GIDA 12 (4): Atamer M, Yetiflmeyen A, Alpar O Farkl s uygulamalar n n inek sütlerinden üretilen yo urtlar n baz özellikleri üzerine etkisi. GIDA 11 (1): Atamer M, Yetiflmeyen A, Ergül E, Da l o lu O, Y ld r m M Torba yo urdu üretiminde, kurumadde ve bileflenlerinin torbada tutulma ve serumdaki kay plar üzerinde bir araflt rma. GIDA 15 (1): Atamer M, Yetiflmeyen A, Karademir E, Tamuçay B, Deveci O, Gencer N Keçi sütünden set-tipi yo urt üretiminde ultrafiltrasyon (UF) tekni inden yararlanma olanaklar üzerine bir araflt rma. GIDA 6 (3): Atamer M, Y ld r m M, Da l o lu O Set ve süzme yo urtlar n n depolama sürecindeki tat-aroma de iflimi üzerine asitlik geliflimi, lipoliz, oksidasyon ve proteoliz in etkisi. Do a, Türk Veterinerlik ve Hayvanc l k Dergisi, 1: Atamer M, Y ld r m M, Y ld r m Z Farkl bas nçlarda uygulananan homojenizasyon iflleminin set yo urtlar n baz nitelikleri üzerine etkisi 2. serbest ya asitleri içeri ine etkisi. GIDA 17 (5): Atamer M Yo urt yap m nda kullan lan stabilizatörler. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul, Atasever Aydemir M, Atasever M, Özturan K Erzurum da sat fla sunulan yo urt ve ayran örneklerindeki aflatoksin M1 düzeyleri. Turk J Vet Anim Sci, 35 (1): Atasever M Yo urt üretiminde baz stabilizörlerin kullan m. Yüzüncü Y l Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 15 (1-2):

16 Bülent Ağaoğlu Atasoy FA, Türko lu H, Özer BH fianl urfa ilinde üretilen ve sat fla sunulan süt, yo urt ve urfa peynirlerinin baz mikrobiyolojik özellikleri. Harran Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (3-4): Avflar YK, Koçak C, Özünlü Tamuçay B Bas nçl karbondioksit uygulamas n n ayran n kalite kriterleri üzerine etkisi. GIDA 33 (1): 3-9. Avflar YK, Sangün MK, Karagül Yüceer Y, Akdemir Evrendilek G Changes in the fatty acids composition of salted yoghurt during production. Recent Devolopments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28, Isparta, Avflar YK, fiahin K, Türk H, Atay Avflar T The origin of Sürk cheese and salted yoghurt of Hatay with an anthropological approach. Recent Devolopments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28, Isparta, Ayar A, Ak n N, Turan S Farkl bileflimlerde haz rlanan aromal yo urtlar n baz duyusal ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araflt rma. GIDA 6 (10): Ayar A, Ak n N Probiyotik bir ürün olarak yo urt. Türkiye 7. G da Kongresi May s, Ankara. Ayar A Geleneksel yöntemle süzme yo urt üretimi s ras nda mineral madde miktarlar nda meydana gelen de iflmeler. (Eriflim tarihi ). Aydemir G Yaflama gelene i ilk yo urt. Atlas, 159: Babayi it MA, O ur R, Tekbafl ÖF, Hasde M Genç eriflkin erkeklerde alkolsüz içecek tüketim al flkanl klar n n ve etki eden faktörlerin araflt r lmas. Genel T p Dergisi, 16 (4): Baltac C, lyaso lu H, Ertop Hendek M, riz fi Yo urtta Karboksi Metil Selüloz (CMC) un kalitatif tayininde yenilikçi metot yaklafl m. Türkiye 11. G da Kongresi, Ekim, Hatay, 536. Baflaran V Do an n hediyesi yo urt. Skylife, 23 (246): Bay ro lu F, Baydafl B, Meral, Türkdo an K Yo urt ile beslemenin ratlarda serum biyokimyasal parametreleri üzerine etkisi. Van T p Dergisi, 6 (4): 5-7. Bayraktaro lu G, Obuz E Ya oran ndaki de iflimin yo urdun kalite özellikleri üzerine etkisi. 5. G da Mühendisli i Kongresi, Kas m, Ankara. Baysal A.? Yo urt: Küreselleflen Türk Besini. php?p_id=7&pages= Articles (Eriflim tarihi ). Bayflu N nek sütü ve yo urdu üzerinde aminoasit spektrumu, total protein ve laktoz yönünden araflt rmalar. Ankara Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 19 (4): Bekân fi Bir sa l k kayna : ulusal besinimiz yo urt. Türk Folklor Araflt rmalar, 18 (350): Bektafl S Peynir, tereya ve yo urt üretimindeki sorunlar. Tar m Orman ve Köyiflleri Bakanl Dergisi, 44: Beyatl Y, Asl m B Köy ve kasaba yo urtlar ndan izole edilen Streptococcus thermophilus sufllar n n metabolik ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi. Kukem Dergisi, 20 (1): 1-8. Beyazova U, Tüysüz B, Benli D Türkiye nin bir k rsal bölgesinde genç annelerde emzirme al flkanl klar. Türk Pediatri Arflivi, 28 (3): Biçer O, Güler MB, Keskin M, Kaya fi Hatay da keçi yetifltiricili i ve keçi sütünün baz yöresel süt ürünlerin üretimindeki önemi ve kullan m. 2. Hatay Mutfa Sempozyumu, Temmuz, Antakya, Bingöl fi Süt ve süt ürünleri sanayiinde verimlilik ve kay plar. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. 8

17 Yoğurt Kaynakçası Borcakl M, Koçer H Comprasion of two commercial systems and classical methods for the identification of Turkish yoghurt strains. IUFOST, 13. Dünya G da Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Nantes. Bostan A Yo urdun mucizesi. Bart n da Tar m, 11 (34): 7. Bulca S, Bircan C. 2012, Ayd n piyasas nda sat fla sunulan peynir ve yo urtlarda aflatoksin M1 miktar n n belirlenmesi. Türkiye 11. G da Kongresi; Ekim, Hatay, 501. Bügü M Yo urt, yo urt bakterileri ve yo urdun patojen bakteriler üzerine etkisi hakk nda k sa bir derleme. Bornova Veteriner Araflt rma Enst Dergisi, 11: Ca lar A, Çakmakç S Yo urdun insan sa l ve beslenmesindeki rolü ve önemi. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Candan S Yo urt nas l yap l r? Ziraat Dünyas, Ankara, 2: Cankurt H, Demiral E, Sa d ç O, Karabacak M Geleneksel bir yo urt çeflidi: Yann k Yo urdu. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya, 453. Cankurt H, Sa d ç O, Yetim H Yo urt suyunun flalgam suyu üretiminde de erlendirilmesi. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya, 643. Cebeci Perker B, Yalç n E Yeni ürünün pazara sunulmas nda markan n önemi ve probiyotik yo urt pazar üzerine bir uygulama. Dokuz Eylül Üniv flletme Fakültesi Dergisi, 12 (2): Ceber E, Çak r D Prostat kanserini etkileyen beslenme biçimleri. T p Bilimleri Dergisi, 29 (3): Ça lar A, Ceylan ZG, Kökosmanl M Torba yo urtlar n n kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine bir araflt rma. GIDA 22 (3): Çak ro lu FP Yo urdun besleyici ve sa l koruyucu etkisi. GIDA 28 (1): Çakmakç S, Çetin B, Turgut T, Gürses M, Erdo an A Probiotic properties, sensory qualities, and storage stability of probiotic banana yogurts. Turk J Vet Anim Sci, 36 (3): Çakmakç S, Çetin B, Turgut T Probiyotikli çilekli yo urtlar n probiyotik ve mikrobiyolojik özelliklerinin muhafaza süresince de iflimi. Türkiye 11. G da Kongresi, Ekim, Hatay. Çakmakç S, Gündo du E Yo urdun yararlar ne kadar tekrarlansa yine de az. Hasad: G da, 20 (238): Çakmakç S, Öztürk S Yo urdun antitümör ve antikanserojenik özelli i li y llarda G da Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, Ekim, zmir. Çakmakç S, Öztürk S Yo urdun antikanserojenik özelli i. GIDA 6 (12): Çakmakç S, Turgut T, Çetin B, Erdo an A, Gürses M Farkl probiyotik bakterilerle üretilen muzlu yo urtlar n baz kalite özelliklerinin muhafaza süresince de iflimi. Türkiye 9. G da Kongresi Kitab, May s, Bolu. Çakmakç S, Türko lu H, Çalar A nsan beslenmesinde yo urdun yeri ve önemi. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 32 (384): Çald ranl S Enfeksiyonlar n tedavisinde yo urt. enfeksiyonlarin-tedavisinde-yogurt.html (Eriflim tarihi ). Çelik C Antibiyotiklerin yo urtta p ht oluflumuna etkisi. Ankara Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 36 (3): Çelik fi, Çeleb E, Bilgen fi Meyveli yo urt üretiminde geleneksel üzüm pekmezinin kullan m. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya,

18 Bülent Ağaoğlu Çelik fi, Durmaz H, fiat G, fienocak G And z pekmezi içeren set tipi meyveli yo urtlar n baz fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. Türkiye 10. G da Kongresi, May s, Erzurum. Çelik fi, Durmaz H, fiat G, fienocak G And z pekmezi içeren set tipi yo urtlar n baz fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. GIDA 34 (4): Çelikel N, Kavas G, K n k Ö Baz bitki özütlerinin süt ve yo urt ortam nda farkl patojenler. (Eriflim tarihi ). Çelikel N, Kavas G, K n k Ö Baz bitki özütlerinin süt ve yo urt ortam nda farkl patojenler üzerine olan antibakteriyel etkilerinin belirlenmesi. GIDA 10 (12): Çetin H Dam zl k süt s rc l nüve iflletmelerinin sa lad yararlar. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Çetinkaya A, Elmal M, Karada o lu G, Yaman H Geleneksel lezzetler: Kars kremal kurut. G da Mühendisli i Dergisi, 20: Çetinkaya A, Elmal M, Karada o lu G, Yaman H Kars kremal kurut. GIDA 20 (9): Çetinkaya A Kars kremal kurut. Geleneksel G dalar Sempozyumu, Eylül, Van. Çetinkaya A Kafkas Üniv ö rencilerinin içme sütü ve süt ürünlerini tüketim al flkanl klar n n belirlenmesi. Atatürk Üniv Veteriner Bilimleri Dergisi, 5 (2): Çevik O, Y ld r m Y Bulan k do rusal programlama ile süt ürünleri iflletmesinde bir uygulama. Karamano lu Mehmetbey Üniv Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi, 12 (18): Ç nar F, Ercan 0, Aflk n B, Karacabey E, Küçüköner E At k meyve posas kullan m ile meyveli yo urt üretimi ve baz kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya, 287. Çiçek B, Budak N, fiahin H Kayseri ilinde ev kad nlar n n besinleri saklama uygulamalar. Sa l k Bilimleri Dergisi, 14 (1): Çiftçi G, Ye in S, Deveci N Peyniralt Suyundan Yo urt Eldesi. GIDA 22 (2): Çiftçi H, Y ld z E, Mercanl gil SM Depresyon ve beslenme tedavisi. T p Bilimleri Dergisi, 28 (3): Çoksöyler N, Aksu Y, Karaaslan A, Çoksöyler N Mut yöresinde üretilen geleneksel g da maddeleri ve muhafaza yöntemleri. Geleneksel G dalar Sempozyumu, Eylül, Van. Çopur ÖU, Korukluo lu M, Dönmez G Meyveli yo urt üretiminde baz stabilizer maddelerin kullan lma olanaklar üzerinde bir araflt rma. Uluda Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi, 10: Çoflkun F The effect of using different levels of calcium carbonate on the pysical, chemical and sensory properties of yoghurt. GIDA 36 (3): Da c EK, D rak M, Day soylu KS Soya yo urdunun geleneksel Kahramanmarafl tarhanas yap m nda kullan lmas. Türkiye 10. G da Kongresi, May s, Erzurum. Da deviren M Tuzlu Yo urt. Yemek ve Kültür, 8: Da l A, Gürsoy A Yo urt dondurmas üretimi ve özellikleri. Türkiye 10. G da Kongresi, May s, Erzurum. Davis JG Modern yo urt imalât ve kontrolü. Türk Veteriner Hekimleri Derne i Dergisi, Ankara, 4:

19 Yoğurt Kaynakçası Demir MK, Elgün A, Argun Mfi Sütçülük yan ürünlerinden peynir alt, yay k alt ve süzme yo urt sular katk lar n n baz ekmek özelliklerine etkileri üzerine bir araflt rma. GIDA 34 (2): Demiral E, Cankurt H, Sa d ç O D m z Yo urdu. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya, 427. Demiray MG Gemerek te Yo urt Bayram. Sivas Folkloru, 5: 12. Demirci M, Eker B, Do an M Yo urt iflletmelerinde alet ve ekipmanlar. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Demirci M, Gündüz H Farkl oranlarda süt tozu kat lm fl inek sütlerinden de iflik maya (Starter kültür) kullan larak elde edilen yo urtlar n özellikleri üzerinde bir araflt rma. GIDA 8 (6): Demirci M, Gündüz HH Modern Yo urt flleme Tekni i. Hasad, stanbul, 17: Demirci M, Kurultay fi, Öksüz Ö Mevzuat aç s ndan fermente süt ürünleri ve problemleri. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Demirci T, Öner Z, Dedebafl T, Alp D Features of determination of yogurt containing roseship. The 1st international symposium on traditional foods from Adriatic to Caucasus, Nisan, Tekirda. Demirci T, Öner Z, Dedebafl T, Alp D Kuflburnu içeren yo urtlar n özelliklerinin belirlenmesi. The 1st international symposium on traditional foods from Adriatic to Caucasus, Nisan, Tekirda. Demircio lu Y Geleneksel bir g da: Kurut. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Van, Depmeci T, Boyac o lu D, Nilüfer D Meyveli yo urdun duyusal özelliklerine peyniralt suyu tozu ilavesinin etkisi. Dünya G da, 4: Dertli E, Ak n N Süt ve ürünlerinde CO 2 uygulamalar 2: çi ve pastörize süt. GIDA 33 (6): Dertli E, Ak n N Süt ve ürünlerinde CO 2 uygulamalar -I: genel bilgiler. GIDA 33 (4): Dertli E, Ak n N Süt ve ürünlerinde CO 2 uygulamalar 3: çeflitli süt ürünleri. GIDA 34 (2): Deveci O, Salih ZA, Sezgin E A study on some characterictics of light yoghurts marketed in Ankara. Recent Devolopments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28, Isparta, D raman H, Özdemir D, Gündüz HH, Demirci M Trakya Bölgesinde üretilen çeflitli süt ürünlerinin nitrat ve nitrit düzeylerine göre kemometrik yöntemlerle s n fland r lmas. GIDA 34 (6): D raman H zmir ilinde sat lan baz Türk süt ürünlerindeki ya asitlerinin cis-trans izomerleri ve konjuge linoleik asit düzeylerinin kapiler gaz kromatografik yöntem ile belirlenmesi üzerine bir çal flma. GIDA 29 (5): Dindar A Mikroplar n bafl düflman Yo urt. Somuncu Baba Kültür-Edebiyat ve Araflt rma Dergisi, 16 (106): Do an C, Do an N Farkl oranlarda Sirmo (Allium ursinum) ilavesinin yo urdun antioksidan kapasitesine etkisi. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklafl mlar Sempozyumu, Kas m, Denizli. Do an HB, Çak r, Keven F, Coflansu S, K ral N, nan Da er T, Gürsu G, Halkman AK Çeflitli g dalarda koliform, fekal koliform ve E. coli varl. GIDA 26 (2):

20 Bülent Ağaoğlu Durak Y, Kelefl F, Uysal A, Alada MO Konya yöresi taze ev yap m yo urtlar n mikrobiyolojik özelliklerinin araflt r lmas. Selçuk Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (44): Durlu Özkaya F, ç N, Tunail N Termofilik fajlara dirençli yo urt kültürleri ve rotasyon. 11. KÜKEM Biyoteknoloji Kongresi, 6-9 Eylül, Isparta. Durmuflkahya C Yo urtsuz yo urt nas l yap l r? Bilim ve Teknik, 38 (447): 92. Duru S, Özgünefl H Ankara piyasas nda sat lan ayran ve yo urt örneklerinin hijyenik kaliteleri üzerinde araflt rmalar. GIDA 6 (4): Duru S, Özgünefl H Ankara Piyasas nda sat lan ayran ve yo urt örneklerinin hijyenik kaliteleri üzerinde araflt rmalar. GIDA 6 (4): E dirici O Danone Tikveflli yo urtta sofral k-yemeklik dönemi bafllatt. G da Teknolojisi, 14 (7): Eker B, Tan F Silaj yemin süt verimi ve kalitesi üzerine etkileri. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Elmal M, Yaman H Microbiological quality of yoghurt consumed in Kars. stanbul Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 31 (1): Engez ST, U ur H, Karagülle B Ayran üretiminde çeflitli k vam vericilerin kullan m olanaklar n n araflt r lmas. Celal Bayar Üniv Fen Bilimleri Dergisi, 2 (2): Er B, Bayhan Öktem A, Yentür G The determination of nitrate and nitrite levels in Turkish white cheese samples consumed in Ankara region. GIDA 33 (4): Er E Plakal yo urt sütü evaparatörü. G da Teknolojisi, 9 (12): Eralp M Kurut yap l fl ve terkibi. Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Y ll, Fasikül: 3-4, Ankara. Erdo rul Ö, Erbilir F Isolation and characterization of Lactobacillus bulgaricus and Lactobacillus casei from various foods. Turk J Biol, 30 (1): Erdo rul ÖT, Çolak H, Ergün Ö Yersinia enterocolitica n n farkl s ifllemleri kullan larak üretilen yo urtlarda varl ve geliflimi. stanbul Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 28 (2): Eren H Yo urt. 5. Milletleraras Yemek Kongresi, 1-3 Eylül, stanbul, ss. Ergüllü E, Demiryol Yo urda de iflik oranlarda su kat larak yap lan ayranlar n baz özellikleri üzerinde araflt rmalar. GIDA 8 (5): Ergüllü E De iflik oranlarda suland r lm fl sütlerden yap lan yo urtlardan elde edilen ayranlar n baz özellikleri üzerinde araflt rmalar. Ege Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi, 3: 1-9. Ergün Ö, Bayraktar N, Bostan K Piyasa yo urtlar n n kimyasal ve mikrobiyolojik kaliteleri üzerine araflt rmalar. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 3-4: Erkaya T, fiengül M A comparative study on some quality properties and mineral contents of yoghurts produced from different type of milks. Kafkas Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 18 (2): Erkmen O, Söylemez Z Gaziantep yöresi yo urtlar n n kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 1: Ersan S, Gültekin Özgüven M, Berktafl, Tuna HE, Erdem O, Özçelik B, Günefl G Use of potentially probiotic culture Bacillus inducus HU36 in yogurt production and its effects on quality. IFT, New Orleans, 11-14th June, USA. Ersoy G, Özdemir G Akdeniz diyetinin sa l a yararlar. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 22 (1):

YOGURT BIBLIOGRAPHY Bülent Ağaoğlu 2013 June With Supports of ASÜD

YOGURT BIBLIOGRAPHY Bülent Ağaoğlu 2013 June With Supports of ASÜD The Association of Food Technology; Turkey, Publication no: 46 English version YOGURT BIBLIOGRAPHY Bülent Ağaoğlu 2013 June With Supports of ASÜD The Association of Food Technology; Turkey, Publication

Detaylı

DİYET ACIDOPHILUS BIFIDUS YOĞURDU VE DİYET YOĞURDUN KALİTE NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ

DİYET ACIDOPHILUS BIFIDUS YOĞURDU VE DİYET YOĞURDUN KALİTE NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi

Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi Umut GÖNEN PROJE EKİBİ Tuncay ŞAKİR Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU PROJE DANIŞMANLARI Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR ÇANAKKALE 25 OCAK 2 ŞUBAT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 999-00 Y. Celal Bayar Üniversitesi Gıda Müh./Gıda Teknolojisi 00-00 Doktora

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 07.07.2010 Doktora Süleyman Demirel Üniv. Müh.- Mim. Fak. Mim. Fak.

ÖZGEÇMİŞ. ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 07.07.2010 Doktora Süleyman Demirel Üniv. Müh.- Mim. Fak. Mim. Fak. ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL ÜNVANI ADI SOYADI : Yrd. Doç. Dr. Özge Duygu Okur YAZIŞMA ADRESİ : Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü ZONGULDAK DOĞUM TARİHİ ve YERİ : Ankara, 23.07.1979 YABANCI

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Batman da Tüketime Sunulan Yoğurtların Bazı Kimyasal ve Tekstürel Özellikleri

Batman da Tüketime Sunulan Yoğurtların Bazı Kimyasal ve Tekstürel Özellikleri ÖZET Batman da Tüketime Sunulan Yoğurtların Bazı Kimyasal ve Tekstürel Özellikleri Leyla EREN KARAHAN Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü, Batman leyla.karahan@batman.edu.tr Bu araştırmada

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YAYINLAR LİSTESİ. Yurtdışında Yayınlanan Makale Sayıları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YAYINLAR LİSTESİ. Yurtdışında Yayınlanan Makale Sayıları ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015- EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YAYINLAR LİSTESİ BÖLÜM: SÜT TEKNOLOJİSİ Bölüm Adı Süt Teknolojisi Türkçe Kitap Yabancı Dilde Kitap Türkiye de Yayınlanan Makale Sayıları

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 1 KREMA YOĞURDUNUN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SÜT TOZU İLAVESİ VE DEPOLAMA SÜRESİNİN ETKİLERİ* The Effects of Milk Powder Addition and Storage Period on the Properties of Cream Yogurt Gamze Fulya İPİN Mehmet

Detaylı

STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı

STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı Giriş Materyal ve Yöntem Araştırma Bulguları ve Tartışma Sonuçlar ve Öneriler Dünya

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HALİL TOSUN

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HALİL TOSUN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : HALİL TOSUN Doğum Tarihi : 13.04.1969 Öğrenim Durumu Doktora 1998-2003 1994-1997 Lisans 1987-1992 EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Ahmet YAMAN

Öğr. Gör. Dr. Ahmet YAMAN Öğr. Gör. Dr. Ahmet YAMAN 1. KİŞİSEL BİLGİLER: Adı ve soyadı: : Ahmet YAMAN Unvanı : Öğretim Görevlisi Doktor Doğum tarihi : 08/03/1972 Doğum yeri : İstanbul Yabancı dili : İngilizce Adres : Abant İzzet

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

Doktora Tezi : Growth abilities and enterotoxin production of Staphylococcus aureus strains in herby cheese.

Doktora Tezi : Growth abilities and enterotoxin production of Staphylococcus aureus strains in herby cheese. CURCICULUM VITAE Name Surname: LEVENT AKKAYA Birth Date: 1967 E-mail: leventakkaya@aku.edu.tr Phone: 05057922925 Degree Department University Years Master of Science Faculty of Veterinary Medicine Uludağ

Detaylı

EDUCATION Degree University Department / Program Years

EDUCATION Degree University Department / Program Years Dr. Aytunga BAĞDATLI EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Çanakkale Mart University Food Engineering 000-00 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 00-00 Ph.D. Celal Bayar University

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSĐ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2009/25) 16 Şubat 2009 Resmî Gazete Sayı : 27143

TÜRK GIDA KODEKSĐ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2009/25) 16 Şubat 2009 Resmî Gazete Sayı : 27143 TÜRK GIDA KODEKSĐ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2009/25) 16 Şubat 2009 Resmî Gazete Sayı : 27143 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik olarak

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Vet. Bil. Derg. (2008), 24, 1; 69-75 ARAÞTIRMA MAKALESÝ KONYA DA ÜRETÝLEN SÜZME (TORBA) YOÐURTLARIN BAZI MÝKROBÝYOLOJÝK VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝ K. Kaan Tekinþen @ 1 Mustafa Nizamlýoðlu 1 Nazif Bayar 2

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine, 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ PEYNĠR TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2015/6) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, doğrudan tüketime

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL GDM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 GDM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL GDM-5502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8

Detaylı

DİYARBAKIR DA TAZE OLARAK TÜKETİLEN ÇÖKELEK PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. Ayşe Nilay ÖNGANER 1,* Sevda KIRBAĞ 1

DİYARBAKIR DA TAZE OLARAK TÜKETİLEN ÇÖKELEK PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. Ayşe Nilay ÖNGANER 1,* Sevda KIRBAĞ 1 24 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 24-33 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 DİYARBAKIR DA TAZE OLARAK TÜKETİLEN ÇÖKELEK PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl LİSANS MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1998-2002

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl LİSANS MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1998-2002 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : OKTAY YILDIZ 2. Doğum Tarihi : 10.09.1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl LİSANS MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1998-2002

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma* I.Bazı Kimyasal Özellikler

Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma* I.Bazı Kimyasal Özellikler Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 64-71 ISSN 1018-8851 Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma* I.Bazı Kimyasal Özellikler

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2008

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2008 ÖZGEÇM VE YAYIN L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Volkan GÖZEN Do um Tarihi ve Yeri: 20 Nisan 1973, Malatya Medeni Durumu: Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Tar msal Yap lar ve Ege Üniversitesi

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 22.01- Yükseköğretim

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Devlet Kastamonu Üniversitesi Örgün -

Devlet Kastamonu Üniversitesi Örgün - YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 015 BAŞARI SIRASI 015 TABAN PUANI Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Devlet Çanakkale

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü : 11.07.1978 - Trabzon

ÖZGEÇMİŞ. : Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü : 11.07.1978 - Trabzon 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ ÜNVANI ADI SOYADI YAZIŞMA ADRESİ DOĞUM TARİHİ ve YERİ TEL : 0462 3340550 :Yrd. Doç. Dr. : Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü : 11.07.1978

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Res. Asst. Ceyda SÖBELİ

Res. Asst. Ceyda SÖBELİ Res. Asst. Ceyda SÖBELİ EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Celal Bayar University Faculty of Engineering Food Engineering Dept. 00-00 M.S. Celal Bayar University Instıtute of Naturel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aslı AKPINAR

Yrd. Doç. Dr. Aslı AKPINAR Yrd. Doç. Dr. Aslı AKPINAR ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Süt Teknolojisi 999-200 Y. Lisans Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/ Süt

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

İngilizce 1998 Bahar KPDS 82

İngilizce 1998 Bahar KPDS 82 Prof.Dr. FİLİZ KÖK Besin-gıda Eğitim Bilgileri 1995-2001 Doktora Fırat Üniversitesi Gıda Veterinerlik Gıda Hijyeni Ve Yabancı Dil Bilgisi İngilizce 1998 Bahar KPDS 82 Akademik Ünvan Ve Görevler 1995-2015

Detaylı

Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN

Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN Öğr. Gör. Süleyman GÖKMEN GİRİŞ Fonksiyonel Gıda Tanımı Et Ürünlerine Tedbirli Yaklaşım Et ürünlerine Konjuge Linoleik asit ilavesi Et ürünlerine Diyet Lifi İlavesi Et ürünlerine Probiyotik İlavesi Et

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ

ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ TANIM Zeytin mahsulünün işlenmesini, sofralık zeytin ve zeytinyağının teknolojik üretimini kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesini, sonuçların yorumlanmasını ve doğru

Detaylı

Prof. Dr. Nuray GÜZELER ŞAHAN

Prof. Dr. Nuray GÜZELER ŞAHAN Prof. Dr. Nuray GÜZELER ŞAHAN Kişisel Bilgiler Doğum Yeri ve Tarihi : İskenderun, 01.01.1964 Adres : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü.01330, Balcalı- Adana Tel : 0 322 338

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Okullarda Uyuşturucu ve AIDS Mücadele Kulüplerinin Geliştirilmesi Semineri, 9 Ekim 2009, İZMİR

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Okullarda Uyuşturucu ve AIDS Mücadele Kulüplerinin Geliştirilmesi Semineri, 9 Ekim 2009, İZMİR ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı : SEMRA GİRGEÇ Adresi : İzmir Üniversitesi Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular / İZMİR Telefon : (232) 246 49 49 ext.628 E-Mail Adresi : semra.girgec@izmir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. UZMANLIK ALANLARI : Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi, Fonksiyonel Süt Ürünleri TEL : 0372 643 66 01-02-03 / 5077 : oduyguokur@beun.edu.

ÖZGEÇMİŞ. UZMANLIK ALANLARI : Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi, Fonksiyonel Süt Ürünleri TEL : 0372 643 66 01-02-03 / 5077 : oduyguokur@beun.edu. ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL ÜNVANI ADI SOYADI : Yrd. Doç. Dr. Özge Duygu Okur YAZIŞMA ADRESİ : Bülent Ecevit Mühendislik Fakültesi Bölümü ZONGULDAK DOĞUM TARİHİ ve YERİ : Ankara, 23.07.1979 YABANCI DİL : İngilizce

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. HİJYEN ve SANİTASYON. (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK)

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. HİJYEN ve SANİTASYON. (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK) İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK) Hijyen ve Sanitasyon... 1 İdeal Bir Dezenfektanın Özellikleri... 5 Dezenfektan Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

Geleneksel Gıdalarda Bulunan Bozulma Etkeni Mayalar 1

Geleneksel Gıdalarda Bulunan Bozulma Etkeni Mayalar 1 Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2011 Cilt: 09 Sayı: 1 Sayfa: 18-21 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702110103.pdf Özet Geleneksel Gıdalarda Bulunan Bozulma

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇIFTLIGI

ATATÜRK ORMAN ÇIFTLIGI Saglık - Ve Lezzetin Çatısı.. -. ATATÜRK ORMAN ÇIFTLIGI Ürün Katalogu - ÜRÜN ADI MİKTARI GR/ KG ŞEKLİ Açık Süt 10 Lt Bag In Box BARKOD Günlük Pastorize Süt Lt Kutu 8690115940043 4 Günlük Pastorize Süt

Detaylı

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya 23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya www.koyunkecisagligisempozyumu2013.org De erli Meslektafllar m, De erli Kat l mc lar Beslenmemizde hayvansal proteinlerden et ve süt çok önemli

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kitosanın Şarapta Bozulma Yapan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kitosanın Şarapta Bozulma Yapan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen ARIK Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üni Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Erciyes Üniversitesi 2005-2009 Gıda Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

A. SCI kapsamında yer alan dergilerde yayınlanan makaleler

A. SCI kapsamında yer alan dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Yard. Doç. Dr. Kurban YAŞAR 1974 yılında Afşin de doğmuş, 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2000 yılında Trakya Üniversitesi Gıda

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

MİNCİ (MİNZİ) PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MİNCİ (MİNZİ) PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ GIDA (2012) 37 (6): 349-354 GD12057 Araflt rma / Research MİNCİ (MİNZİ) PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özet Hatice Şanlıdere Aloğlu 1, İlkay Turhan 2, Zübeyde Öner 3 1 K rklareli Üniversitesi,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Kazanımlar

Endüstriyel Simbiyoz Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Kazanımlar Endüstriyel Simbiyoz Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Kazanımlar Merve Böğürcü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Endüstriyel Simbiyoz Paneli 16 Ekim 2014 Konya İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ

Detaylı

DENİZLİ'DE YAZ VE KIŞ MEVSİMLERİNDE ÜRETİLEN TORBA YOĞURTLARIN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ'DE YAZ VE KIŞ MEVSİMLERİNDE ÜRETİLEN TORBA YOĞURTLARIN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 1 : 81-86

Detaylı

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER P R O F. D R. M Ü K E R R E M K AYA A T A T Ü R K Ü N İ V E R S İ T E S İ Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü E R

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Pütürlü plastik kaplama işlemleri (tamponun tamamına veya teknik olarak mümkün olan şartlarda lokal). Pütürlü tabi plastik kaplama ve renklendirme işlemi kapsam içindedir. Hizmetten Nasıl Yararlanacaksınız?

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ Fermente Sütler Tebliği (Tebliğ No: 2001/ 21 )

TÜRK GIDA KODEKSİ Fermente Sütler Tebliği (Tebliğ No: 2001/ 21 ) Resmi Gazete; tarih 03. 09. 2001, sayı: 24512 Tarım ve Köyişleri ve Sağlık Bakanlığından TÜRK GIDA KODEKSİ Fermente Sütler Tebliği (Tebliğ No: 2001/ 21 ) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; Fermente sütlerin

Detaylı