Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 46. Bülent Ağaoğlu. Haziran ASÜD'ün katkılarıyla

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 46. Bülent Ağaoğlu. Haziran 2013. ASÜD'ün katkılarıyla"

Transkript

1 Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 46 Bülent Ağaoğlu Haziran 2013 ASÜD'ün katkılarıyla

2

3 G da Teknolojisi Derne i Yay n no: 46 YOĞURT KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu 2013 Haziran

4 G da Teknolojisi Derne i Yay n no: 46 A ao lu B Yo urt Kaynakças. G da Teknolojisi Derne i Yay n no: 46. Sim Matbaas, Ankara, 50 s. Kaynak gösterilmek kayd ile izin almaya gerek kalmadan ço alt labilinir. Bu bas l yay n, ve sayfas nda aç k arfliv olarak yay mlanmaktad r. Devam nda, konu ile yeni kay tlar, ayn adreslerde sürekli olarak güncellenmektedir. İsteme adresleri: G da Teknolojisi Derne i Ankara Üniv. G da Mühendisli i Bölümü Ziraat Fakültesi Yerleflkesi D flkap Ankara e-posta: Ambalajl Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne i O uzlar Mahallesi Ceyhun At f Kansu Caddesi Sokak No:8/4 Balgat/Ankara e-posta: Bas m: Sim Matbaac l k Ltd. fiti. G.M.K. Bulvar No: 108/1 Maltepe - Ankara Tel: (0312) ii

5 İÇİNDEKİLER Künye ii çindekiler iii Taranan Kaynaklar iv Önsöz; Bülent A ao lu v Önsöz; G da Teknolojisi Derne i vi Kiaplar, Ders Notlar ve Broflürler Makaleler Standartlar Tezler ve Projeler Di erleri iii

6 TARANAN KAYNAKLAR* DERGİLER Akademik G da Dergisi; Dünya G da; GIDA Dergisi; G da Mühendisli i Dergisi; G da Teknolojisi Dergisi; KÜKEM (Kültür Koleksiyonlar, Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji) Dergisi TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi; Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi; Yemek ve Kültür Dergisi; KONGRE ve SEMPOZYUMLAR 1. Uluslararas G da Kongresi, 2010 Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklafl mlar Sempozyumu 2012 Süt Endüstrisinde Yeni E ilimler Sempozyumu 2003 International Dairy Symposium, 2004 Kafkaslardan Adriyati e Gelenkesel G dalar Sempozyumu, 2010 Süt ve Süt Sempozyumu 1-2 (çeflitli y llar) Geleneksel G dalar Sempozyumlar 1-3 (çeflitli y llar) Türkiye G da Kongreleri 1-11 (çeflitli y llar) TEZLER VERİTABANLARI * Taranan kaynakların sadece en önemli olanları listelenmiştir. iv

7 ÖNSÖZ Dünyada yo urt Türklerle özdeflleflmifl bir ürün. Türk denildi inde akla gelenlerden birisi de yo urttur. Dünyada yo urdu en çok Türkler tüketiyor. Türkiye de y ll k 30 kiloluk yo urt tüketimiyle dünya lideriyiz. Baflka baz dillerde yo urt kelimesi Türkçe kökenlidir. ngilizce, Almanca, Frans zca, spanyolca, S rpça, Bulgarca, Rusça, Macarca da Türkçeden geçmifltir. Yo urt kültürü üzerine ülkemizde sadece tek kitap var. (Artun Ünsal: Silivrim kaymak! stanbul: 2007.) Dünyada bizimle özdeflleflmifl bir ürün için kaynakça haz rlamam fl olmam z bir eksiklik olarak gördüm. 250 civar nda kaynakça haz rlad m. Yaklafl k 20'si bas l olarak yay nland. Yo urt kaynakças n yay nlatmaya özel bir önem verdim. Özellikle yabanc ülkelerin kütüphanelerinde bu kaynakça yer almal diye hayal ettim. Biz Türkler uluslararas bir yo urt sitesi yapmal y z. Bu site ülkemizin, kültürümüzün tan t lmas için yap lmas gerekenlerden biri say lmal d r. Dünyada ç km fl bütün yo urt yay nlar Türkiye de bir kütüphanade toplanabilir. Tüm yo urt yay nlar m z dijitallefltirilip internette hizmete sunulabilir. nternetteki yabanc yo urt linkleri de derlenebilir. "Türk kültüründe yo urt" konulu yabanc dillerde kitapç klar yay nlanabilir. Yerli literatürün bibliyometrik analizi yap lmal d r. Dünyada günümüze kadar yo urt üzerine yap lm fl yay nlar n (kitaplar, makaleler ve tezler) kaynakças n n yap lmas n ve güncellefltirilmesini de ülkemiz üstlenmelidir. Bütün dillerde yo urt kelimesinin karfl l listelenmelidir. Çal flmam bitirdikten sonra kitap olarak yay nlanmas için giriflimlerim oldu. lgili birkaç kurulufla baflvurdum. Bafllang çta sadece G da Teknolojisi Derne i'nden cevap ald m. Dernek Yönetim Kurulu Baflkan Sn. Prof. Dr. Kadir Halkman n flahs nda G da Teknolojisi Derne ine bu kaynakçaya sahip ç karak yay nlanmas n sa lad ve teknik destek verdi i için çok teflekkür ederim. Devam nda, kitab n bas lmas için maddi destek sa layan Ambalajl Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne i (ASÜD)'ne yo urt/ ayran konusundaki duyarl klar ve sahip ç kmalar için en içten teflekkürlerimi sunuyorum. Sevgi ve sayg lar mla, Bülent A ao lu stanbul, 12 Haziran 2013 v

8 ÖNSÖZ Merhaba, G da Teknolojisi Derne i olarak "Yo urt Kaynakças " adl bu yay n, gerek bas l eser gerek sayfam zda yay mlamaktan mutluluk duyuyoruz. 20 Ocak 2013 tarihinde bafllayan çal flmalar, Haziran 2013'te tamamlanabildi. Yo urt ve ayran toplam olarak 61 kitap, ders notu ve broflür, 281 araflt rma makalesi, 281 tez ve araflt rma projesi ile di erleri olmak üzere toplam 941 kaynak içinde kimi meslektafllar m z n çal flmalar n n yer almam fl olmas n do al bir gözden kaç rma olarak kabul ediyoruz. Devam nda, bu kitab n sadece bu tarihe kadar eriflilebilen kaynaklar içerdi i de aç kt r. Gerek, gözden kaç r lm fl olanlar gerek yeni yay nlar sayfam zda güncelleyece iz. Bunun için, adresine bilgi verilmesi yeterlidir. Devam nda, baz kaynaklarda yay m tarihi vb. eksikliklerin de ilgili meslektafl m z taraf ndan taraf m z bildirilmesini rica ediyoruz. Bu çal flmada GIDA Teknolojisi Derne i olarak katk m z sadece kaynaklar n GIDA Dergisi kurallar na standart hale çevrilmesi ve grupland r lmas ndan ibarettir. GIDA Dergisi 38. cilt 3. say ile size ulaflan bu yay n, ulusal ve özellikle yurt d fl ndaki kütüphanelere gönderilecektir. Bu flekilde yazar n ve GIDA Teknolojisi Derne inin 2 farkl amac gerçekleflmifl olacakt r. Derne imizin bu yay ndan beklentisi, yazar n amac na ek olarak yo urt konusunda çal flan araflt rmac lar n bu kaynak ile önceden yap lm fl çal flmalar hakk nda bilgi sahibi olmas, ayn konuda yeniden çal flma yap lmas n n olabildi ince önlenmesidir. Son olarak; bu çal flman n bas l yay n haline getirilmesinde gereken maddi deste i sa layan Ambalajl Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne i (ASÜD)'ne en içten teflekkürlerimi sunuyorum. Bu çal flman n, Üniversite - Sanayi ve devam nda G da Teknolojisi Derne i gibi "Sivil Toplum Örgütlerinin" ortaklafla çal flmalar konusunda önemli bir ilerleme olmas n gönülden diliyorum. Sevgi ve sayg lar mla, Prof. Dr. A. Kadir Halkman G da Teknolojisi Derne i Baflkan vi

9 Yoğurt Kaynakçası KİTAPLAR, DERS NOTLARI ve BROŞÜRLER Adam RC Yo urt ders kitab. Ege Üniv Ziraat Fakültesi yay nlar, Yay. No: 45, zmir, Türkiye, 44 s. Akal n S Yo urda ifllenecek sütlerin standardizasyonu. Notlari/Yogurt 3 4.pdf (Eriflim tarihi ). Akal n S Yo urt ve benzeri ürünler teknolojisi ders notlar. Ders Notlari/Yogurt 6. pdf (Eriflim tarihi ). Akgün S Yo urt kültürü kullanarak inek sütü ile kaflar peyniri yap m tekni inin gelifltirilmesi üzerinde araflt rmalar. Ankara Üniv Veteriner Fakültesi, Ankara, Türkiye, 174 s. Ak n N Modern yo urt bilimi ve teknolojisi. Konya, Türkiye, 456 s. Ak fl B, Türkkan M Bir gün Hoca Nasrettin göle yo urt mayalarken. Gendafl Kültür, stanbul, Türkiye, 63 s. Alperden Süt ürünlerinde starter kültür kullan lmas yo urt starter kültürleri. Gebze, Türkiye, 82 s. Anon? Türk yo urdunun mikrobiyolojisi. Bölge Veteriner Hekimleri Odas, Ankara, Türkiye, 39 s. Anon Su ve yo urt da t m yönetmeli i. Selüloz Bas mevi, zmit, Türkiye, 10 s. Anon Türkiye Selüloz ve Ka t Fabrikalar flletmesi Genel Müdürlü ü yönetmelikler vb. süt veya yo urt da t m yönetmeli i. Selüloz Bas mevi, zmit, Türkiye, 10 s. Anon Yo urt, peynir, tereya yap m. Akbank köy yay nlar, Tar m dizisi: 5, Ankara, Türkiye, 24 s. Anon Çaycuma müessesesi süt veya yo urt da t m yönetmeli i. Türkiye Selüloz ve Kâ t Fabrikalar flletmesi Genel Müdürlü ü, stanbul, Türkiye, 6 s. Anon Türkiye Selüloz ve Kâ t flletmeleri Genel Müdürlü ü Aksu müessesesi süt veya yo urt da t m yönetmeli i. Selüloz Bas mevi, zmit, Türkiye, 6 s. Anon Yo urt ustas e itimi ders notlar. Tar m Orman ve Köyiflleri Bakanl, Türkiye, 86 s. Anon Süt ve süt ürünleri sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yay nlar, Yay. No: 394, 9-10 Haziran, 336 s. Anon Süt ürünleri imalatç lar n n el kitab süt, yo urt, ayran. stanbul Büyükflehir Belediyesi Sa l k Daire Baflkanl, Yay. No: 8, 65 s. Büyükk l ç N Meyveli yo urt yap m üzerine araflt rmalar. Ankara G da Kontrol ve Araflt rma Enst Müdürlü ü, Ankara, Türkiye, 29 s. Demirci M (ed) Süt ve süt ürünleri sempozyumu, geleneksel süt ürünleri. Milli Prodüktivite Merkezi Yay nlar, Yay. No: 621, May s, Tekirda, 427 s. Demirci M, Gündüz H Süt teknolo unun el kitab. Hasad Yay nc l k, stanbul, Türkiye. 191 s. Demirci M, fiimflek O Süt iflleme teknolojisi. Hasad Yay nc l k, stanbul, Türkiye. DPT G da Sanayii Özel htisas Komisyonu Raporu, Süt ve Süt Ürünleri Alt Komisyonu Raporu. Devlet Planlama Teflkilat VIII. Befl Y ll k Kalk nma Plan. DPT Yay. No: 2636-Ö K: 644, Ankara, Türkiye, 83 s. El-Din mam CS Sütçülük, yo urtçuluk. Cemal Efendi Matbaas, stanbul, Türkiye. 63 s. Eralp M Peynir teknolojisi. Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 331 s. Ferid A.? Yo urtçuluk. Sanayii Nefise Matbaas, stanbul, Türkiye, 15 s. 1

10 Bülent Ağaoğlu Gürsel A Yo urt yap m nda starter miktar ve niteli inin asit ve aroma maddeleri oluflumuna etkisi. Ankara Fen Bilimleri Enst, Ankara, Türkiye, 21 s. Güventürk U Dayan kl ayran yap m üzerinde bir araflt rma. zmir l Kontrol Laboratuvar Müdürlü ü Yay nlar, Yay. No: 28, zmir. Güzel Seydim Z (ed), Ekinci Kitifl FY (ed), Seydim AC (ed) Recent developments in dairy science and technology international dairy symposium proceedings. Süleyman Demirel Üniv, Isparta, Türkiye, 386 p. zmen ER Süt ve mamülleri teknolojisi. Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 155, Ankara, Türkiye, 628 s. Kaptan N Süt teknolojisi. Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 969, Ankara, Türkiye, 155 s. MEB G da teknolojisi; Ayran. Milli E itim Bakanl MEGEP 541GI s. Metin F Ankara da imal edilen yo urtlar n kalite sorunlar üzerinde araflt rma. G da flleri Genel Müdürlü ü, Yay. No: , Ankara, Türkiye, 106 s. Metin M, Hocalar BT Fermente süt mamulleri teknolojisi. Ege Üniv Ege Meslek Yüksekokulu Ço altma Yay nlar, Yay. No: 7, zmir, Türkiye. Metin M Bölüm: Sütün bileflimi ve ifllenmesi. Süt teknolojisi. Ege Üniv Mühendislik Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 33, zmir, Türkiye, s Öncel R Süt ve sütten yap lanlar: S hhi süt, krema, tereya, peynir, yo urt. Do anlar Bas mevi, zmir, Türkiye, 51 s. Özer BH Yo urt bilimi ve teknolojisi. Sidas Yay nc l k, zmir, Türkiye, 490 s. Özünlü Tamuçay B, Koçak C, Aydemir S Ayran stabilitesini etkileyen faktörler. GIDA 35, 43 s. Pekakcan Z Çatalca kazas Mimar Sinan köyü yo urt günü. Yeni Türkiye Bas mevi, stanbul, Türkiye, 5 s. Sezgin E Ankara da tüketilen yo urtlar n yap m nda kullan lan mayalar n baz teknik ve biyolojik nitelikleri üzerinde araflt rmalar. Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 722, Ankara, Türkiye, 98 s. Sezgin E Peynir suyu tozunun yo urt yap m nda kullan lmas üzerine araflt rmalar. Tar m Orman ve Köyiflleri Bakanl Ankara l Kontrol Laboratuvar Müdürlü ü, Yay. No: 2, Ankara, Türkiye, 24 s. Sezgin E Effect of the different fortification methods on the quality of Turkish type yoghurt. Atatürk Üniv Ziraat Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 1295, Erzurum, Türkiye. fiadi R Yo urt hakk nda bakteriyoloji tedkikat ve Türk basili. H fz ss hha Müessesesi Neflriyat, stanbul, Türkiye, 16 s. fievket S Sütçülük ve yo urtçuluk. Mesai Matbaas, stanbul, Türkiye, 70 s. fiimflek O Ayran yap m nda farkl stabilizatör kullan m ve etkileri. Trakya Üniv Tekirda Ziraat Fakültesi, Yay. No: 229, Araflt rma No: 89, Tekirda. fiükrü K Sütçülük ve yo urtçuluk. Orhaniye Matbaas, stanbul, Türkiye, 51 s. Tekinflen OC, Atasefer M, Kelefl A Süt ürünleri: süt yo urt, tereya, peynir üretim kontrol. Selçuk Üniv Bas mevi, Konya, Türkiye, 87 s. Tekinflen OC Üretim ve kontrol: Süt, yo urt, peynir tereya. Selçuk Üniv Bas mevi, Konya, Türkiye, 90 s. Uyguç OF.? Yo urtculuk. Sanayi-i Nefise Matbaas, stanbul, Türkiye, 15 s. Üçüncü M Süt ve mamulleri teknolojisi. Ege Üniv Mühendislik Fakültesi G da Mühendisli i Bölümü, zmir, Türkiye. 2

11 Yoğurt Kaynakçası Üçüncü M Süt ve mamulleri teknolojisi. Ege Üniv Yay nlar, zmir, Türkiye, 571 s. Ünsal A Silivrim kaymak: Türkiye nin yo urtlar. Yap Kredi Yay nlar, stanbul, Türkiye, 375 s. Ünver AS Türklerde yo urt tarihinin eskili i hakk nda bir kaç kelime. stanbul Tedavi Klini i ve Laboratuvar, stanbul, Türkiye, 6 s. Yayg n H, K l ç S Mand ralarda saf kültürle peynir ve yo urt yap m n n verimlilik standardizasyon ve kaliteye etkileri. Milli Protüktivite Merkezi Yay nlar, Yay. No: 429. Ankara, Türkiye, 55 s. Yayg n H nek, koyun, keçi ve manda sütlerinden yap lan yo urtlarda asetaldehit ve di er baz uçucu aroma maddeleri miktar üzerinde bir araflt rma. Ege Üniv Ziraat Fakültesi, Yay. No: 444, zmir, Türkiye, 44 s. Yayg n H Yo urt teknolojisi. Akdeniz Üniv Yay. No: 75, Antalya, Türkiye, 331 s. Yöney Z Fermente olmufl süt mamülleri teknolojisi. Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 159, Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 46 s. Yöney Z Fermente olmufl süt ve mamulleri teknolojisi. Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 46s. Yöney Z Konserve yo urtlar n n ifllenifli ve dayan kl l üzerine teknolojik araflt rmalar. Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 63s. Yöney Z Süt ve mamulleri muayene ve analiz metotlar. Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 182s. Yöney Z Yo urt teknolojisi. Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 101 s. Yöney Z Atasözleri ve deyimlerle süt ve mamulleri. Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Yay nlar, Yay. No: 598, Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 15 s. Yöney, Z Yo urt teknolojisi. Ankara Üniv Bas mevi, Ankara, Türkiye, 103 s. MAKALELER Acar E, Tunail N Morphological characterization of bacteriophages of yoghurt starter cultures. Recent Devolopments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28, Isparta, 144. Acar E, Tunail N. 2006, Yo urt starter kültür fajlar n n s n fland r lmas. Türkiye 9. G da Kongresi, May s, Bolu. Acar Soykut E, Tunail N Süt endüstrisinde sorun yaratan termofilik fajlar. GIDA 34 (2): Acar Soykut E, Tunail N Termofilik faj taksonomisi. GIDA 34 (4): A ao lu S, Alemdar S, Ekici K Van da aç k olarak tüketime sunulan ayranlar n mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi. Yüzüncü Y l Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): Akal n AS, Gönç S Effect of viscous cultures on the rheological and sensory properties, flavor substances and starter bacteria counts of set yogurt. GIDA 24 (5): Akal n AS, K n k Ö, Gönç S Yo urt üretimi ve depolama s ras nda organik asitlerin belirlenmesi. GIDA 23 (1): Akal n AS, Ünal G Yo urdun beslenme aç s ndan önemi. Tar m Türk Dergisi Y l: 7, 35: Akal n S, Gönç S, Uysal HR, Karagözlü C Yo urt yap m ve muhafazas s ras nda karbonhidratlar n de iflimi üzerine araflt rmalar. GIDA 21 (4):

12 Bülent Ağaoğlu Akal n S, Gönç S, Uysal HR, Karagözlü C Yo urt yap m ve muhafazas sonras nda karbonhidratlar n de iflimi üzerine araflt rmalar. GIDA 21 (4): Akar B, Öner MD Is l ifllemin set yo urt üretiminde uygulanmas. G da Mühendisli i 3. Ulusal Sempozyumu Araflt rmalar Eylül, ODTÜ Kampüsü, Ankara. Akbayar Y Akk flla da yo urt bayram. Türk Folklor Araflt rmalar, stanbul, 301: Akbulut N, Kavas G Yo urt teknolojisinde bakteriyofajlar n önemi ve al nmas gerekli önlemler. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul, Akbulut N, K n k Ö, Kavas G Yersinia enterocolitica ve baz Enterobacteriaceae türlerinin yo urtta canl kalma düzeyleri. GIDA 20 (1): Akdemir Evrendilek G, Avflar YK, Karagül Yüceer Y Survival of Escherichia coli O157: H7 in different types of yoghurt products. Recent Developments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28, Isparta, Akdemir Evrendilek G, Yeom HW, Zhang QH Microbial, sensory and physical evaluations of a yoghurt-based drink processed by pulsed electric fields. Recent Developments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28, Isparta, Akgün S, Anar fi, Soyutemiz GE Yo urtlarda ya tayininde yeni yöntemler üzerine araflt rmalar. Uluda Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 1: Akgün S Yo urt üzerine bilimsel bir sohbet. Veteriner Hekimler Derne i Dergisi, 80 (1): Ak n MB, Eren O, Ak n MS Farkl oranlarda inek/keçi sütü kar fl m ndan üretilen tuzlu yo urtlar n baz özellikleri. 1. Geleneksel G dalar Sempozyumu, Eylül, Van, Ak n MS, Ak n Güler MB, K rmac HA Farkl oranlarda inülin ve maltrin ilavesinin probiyotik yo urt dondurmalar n n yo urt ve probiyotik bakteri say lar na etkileri. Türkiye 10. G da Kongresi, May s, Erzurum, Ak n MS, Ak n Güler MB Phsical and sensory characteristics of reduced fat yog-ice cream as influenced by fat replacers. Harran Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (3): Ak n MS, Konar A nek ve keçi sütlerinden üretilen ve 15 gün süre ile depolanan sade yo urtlar n mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine karfl laflt rmal bir araflt rma. Harran Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (4): 1-8. Ak n MS, Konar A nek ve keçi sütlerinden üretilen ve 15 gün süre ile depolanan meyveli / aromal yo urtlar n fizikokimyasal ve duygusal özelliklerinin belirlenmesi üzerine karfl laflt rmal bir araflt rma. Turk J Agric For, 23 (3): Ak n N Bioyo urt, bifiduslu fermente süt ve yo urt ile bunlar n konsantre ürünlerindeki laktoz, glikoz, galaktoz, L (+) ve D (-) laktik asit miktarlar. GIDA 22 (5): Ak n N nek ve keçi sütünden üretilen baz konsantre fermente süt ürünlerinin sertli i ve duyusal özellikleri. Do a, Türk Veterinerlik ve Hayvanc l k Dergisi, 23 (3): Akkaya L, Alisarl M, Kenar B, Kara HH Farkl s cakl klarda depolaman n koyun yo urtlar nda Staphylococcus aureus un (SEA FDA 196E) geliflimi ve enterotoksin üretimi üzerine etkisi. Veterinarium, 16: 1-8. Akkaya L, Birdane YO, O uz H, Cemek M Occurrence of AFM1 in yogurt samples from afyonkarahisar, Turkey. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 50:

13 Yoğurt Kaynakçası Akkaya L, Birdane YO, O uz H, Çemek M Afyonkarahisar da tüketime sunulan yo urtlarda aflatoksin M1 varl n n araflt r lmas. 2. Ulusal Veteriner G da Hijyeni Kongresi, stanbul, Akkaya L, Telli R, Sa d ç O Growth-death kinetics of Listeria monocytogenes in strained yo urt. Int Food Properties, 12: Akk l ç ME, Tatl P, Çerçi H Elaz yöresinde süt ve süt ürünlerinin pazarlama yöntemleri ve problemleri üzerine bir çal flma. Lalahan Hayvanc l k Araflt rma Enst Dergisi, 41 (2): Akmano lu M Yo urtçulu umuzu gelifltiremiyoruz. stanbul Ticaret, stanbul, Akp nar D, K l ç Baflyi it G Farkl yo urtlardan izole edilen laktik asit bakterilerinin baz teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya, 386. Akp nar D, K l ç Baflyi it G farkl yo urtlardan izole edilen laktik asit bakterilerinin baz probiyotik özelliklerin belirlenmesi. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklafl mlar Sempozyumu, Kas m, Denizli, 133. Aksu H, Özgen Arun Ö, Çolak H Yo urdun inkubasyonu ve so uk muhafazas n n Escherichia coli 0157: H7 canl l üzerine etkisi. Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 30 (2): Aktafl N lkö retim 1-3. s n f hayat bilgisi ders program n n besin ve beslenme ile ilgili kazan m ve etkinlikler aç s ndan incelenmesi. Selçuk Üniv Sosyal Bilimler Enst Dergisi, (26): Akyüz N, Coflkun H Meyveli yo urt üretimi. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Akyüz N, Çoflkun H, Bak rc, Çon A H Van ve yöresinde imal edilen kurutlar üzerinde bir araflt rma. GIDA 18 (4): Akyüz N, Gülümser S Kurutun yap l fl ve bileflimi üzerine bir araflt rma. GIDA 12 (3): Akyüz N Süte natamycin ilavesinin sade ve meyveli yo urtlar n raf ömrü üzerine etkisi. 3. G da Mühendisli i Kongresi, 2-4 Ekim, Ankara, 641. Albay Z, fiimflek B Tuzlu yo urtlar n üretimi ve depolanmas s ras nda aflatoksin M1 konsantrasyonundaki de ifliklikler. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya, 226. Altan M, U urlu E Do al ac l ayran. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklafl mlar Sempozyumu, Kas m, Denizli. Altay N, Gürakan GC Phage resistance profiles of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus isolates from traditional Turkish yogurts. 1st International Congress On Food Technology, 3-6 Kas m, Antalya, Türkiye, 253. Anar fi, Temelli S Ayran üretim aflamalar nda kritik kontrol noktalar n n saptanmas. Uluda Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 19 (3): Anar fi Yo urt haline gelen sütün niteliklerindeki de iflmeler. Uluda Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 3: Anar fi Yo urt üretiminde kritik kontrol noktalar n n belirlenmesi. GIDA 6 (1): An l G, Alpkent Z Farkl oranlarda L. acidophilus ve B. bifidiim kat lm fl yo urt kültürüyle üretilen yo unlar n özellikleri ve bunlar n depolama s ras ndaki de iflimi li y llarda G da Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, Ekim, zmir, 40. Anon? Probiyotik kültürler ve sa l k üzerine etkileri. asp?id=217 (Eriflim tarihi ). Anon yi yo urt nas l yap l r? Yeni Ziraat Gazetesi, stanbul, 1: 7. 5

14 Bülent Ağaoğlu Anon Türklerde yo urt tarihinin eskili i hakk nda birkaç kelime. Tedavi fierir ve Lab. Mec, 6 (22): Anon Ankara piyasas nda muhtelif isimler alt nda sat lmakta olan kase yo urtlar n n kaliteleri üzerinde bir araflt rma. Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enst Dergisi, 1-2: Anon Beslenme bozuklu u ve ishal olan süt çocuklar nda laktoz intolerans s kl ve geçifl beslenmesinde yo urdun yeri. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Bilim Kongresi T p Araflt rma Grubu Tebli leri (C Seksiyonu), stanbul, Anon Beslenme bozuklu u ve ishal olan süt çocuklar nda laktoz intolerans s kl ve geçifl beslenmesinde yo urdun yeri. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Bilim Kongresi T p Araflt rma Grubu Tebli Özetleri, stanbul, Anon Uzun yaflaman n s rr : yo urt. TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 159: 45. Anon Ispanakla neden yo urt yenilir? TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 229: 33. Anon Probiyotik yo urt. TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 373: 15. Anon Van da sat fla sunulan torba yo urtlar n n kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerinde araflt rmalar. Yüzüncü Y l Üniv Sa l k Bilimleri Dergisi, 4 (1/2): Anon Yo urtlar n kalite kriterleri üzerine bir araflt rma li y llarda G da Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, Ekim, zmir, 16. Anon Farkl oranlarda inek ve koyun sütünden üretilen yo urtlar n baz kalite nitelikleri. Hayvanc l k Araflt rma Dergisi, 11 (2): Anon Hayvansal g dalar ve beslenmedeki önemi: Süt, peynir, yo urt, yumurta, bal k, k rm z et, tavuk eti. Borsavizyon, 71: Anon A z kokusuna karfl yo urt. TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 450: 6. Anon Farkl s cakl klarda depolaman n koyun yo urtlar nda Staphylococcus aureus un (SEA FDA 196E) geliflimi ve enterotoksin üretimi üzerine etkisi. Veterinarium, 16 (1): 1-8. Anon Atalar m z n dünyaya arma an yo urt. TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 100: 34. Anon lk yo urt nas l mayaland? TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 458: 34. Anon Yo urt içinde ilaç olmaz. Çiftlik, 272: 42. Anon Margarinin yo urtta ne ifli var? G da Teknolojisi, 11 (11): Anon Prebiyotiklerle kilo yönetiminde yeni umut. G dahatt, 24: Anon Yo urtla 9 gün. Yeni fiafak, 17 (5860): 17. Anon nsanl k kadar eski g da: Yo urt. Dünya G da, 18 (5): 49. Aral G G da maddelerimizden yo urdun Mycobacterium tuberculosis üzerine olan bakterisit tesiri. Türk Romatoloji ve Fizikoterapi Mecmuas, 17 (1-2): Ar can A, And ç S Survival of E. coli O157: H7 in yogurt incubated until two different ph values and stored at 4 C. Kafkas Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (4): Arslan F, K l ç S Geleneksel yöntemle üretilmifl peynir ve yo urtlardan izole edilen laktik bakterilerin g da kaynakl patojenler üzerindeki antimikrobiyal etkinlikleri. Süt Endüstrisinde Yeni E ilimler Sempozyumu, May s, zmir. Arslan F, K l ç S Yo urt bakterilerine ait bakteriyosinlerin g da kaynakl patojenler üzerindeki antimikrobiyel etki spektrumunun incelenmesi. 1. Ulusal G da ve Beslenme Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim, stanbul. 6

15 Yoğurt Kaynakçası Asl m B, Beyatl Y, Halkman AK Yo urt starter kültür metabolitlerinin inhibisyon etkisi. Turk J Biol, 24 (1): Asl m B, Beyatl Y Köy ve kasaba yo urtlar nda izole edilen Lactobacillus bulgaricus sufllar n n metabolik ve antimikrobiyal aktiviteleri üzerine bir araflt rma. GIDA 22 (6): Asl m B, Beyatl Y Antibiotic resistance and plasmid DNA contents of Streptococcus thermophilus strains isolated from Turkish yogurts. Turk J Vet Anim Sci, 28 (2): Ataman P Yo urt tart flmalar. Dünya G da, 14 (4): Atamer M, Ayd n G, Sezgin E Hidrolize peyniralt suyu konsantresinin yo urt üretiminde kullan m olanaklar n n araflt r lmas. GIDA 18 (2): Atamer M, Gürsel A, Özünlü Tamuçay B, Gencer N, Y ld r m G, Odabafl S, Karademir E, fienel E, K rdar S Dayan kl ayran üretiminde pektin kullan m olanaklar üzerine bir araflt rma, GIDA 24 (2): Atamer M, Moharrami MR, Sezgin E Peyniralt suyu konstantrat n n süzme (torba) yo urdu üretiminde kullan m olanaklar n n araflt r lmas. GIDA 20 (3): Atamer M, Öner Z, Çavufl A Chr. Hansen yo urt kültürlerinden yararlan larak üretilen set-tipi yo urtlar n baz kalite ölçütlerinin karfl laflt r lmas. GIDA 14 (2): Atamer M, Özer B, Güler Z Laktoperoksidaz / tiyosiyanat / hidrojenperoksih aktivasyonu ile korunmufl sütlerden üretilen yo urtlar n baz nitelikleri üzerine araflt rma. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Atamer M, Sezgin E, Yetiflmeyen A Torba yo urtlar n n baz niteliklerinin araflt r lmas. GIDA 24 (1): Atamer M, Sezgin E Yo urtlarda, kurumadde art r m n n p ht n n fiziksel özellikleri üzerine etkisi. GIDA 11 (6): Atamer M, Sezgin E nkübasyon sonu asitli inin yo urt kalitesi üzerine etkisi. GIDA 12 (4): Atamer M, Yetiflmeyen A, Alpar O Farkl s uygulamalar n n inek sütlerinden üretilen yo urtlar n baz özellikleri üzerine etkisi. GIDA 11 (1): Atamer M, Yetiflmeyen A, Ergül E, Da l o lu O, Y ld r m M Torba yo urdu üretiminde, kurumadde ve bileflenlerinin torbada tutulma ve serumdaki kay plar üzerinde bir araflt rma. GIDA 15 (1): Atamer M, Yetiflmeyen A, Karademir E, Tamuçay B, Deveci O, Gencer N Keçi sütünden set-tipi yo urt üretiminde ultrafiltrasyon (UF) tekni inden yararlanma olanaklar üzerine bir araflt rma. GIDA 6 (3): Atamer M, Y ld r m M, Da l o lu O Set ve süzme yo urtlar n n depolama sürecindeki tat-aroma de iflimi üzerine asitlik geliflimi, lipoliz, oksidasyon ve proteoliz in etkisi. Do a, Türk Veterinerlik ve Hayvanc l k Dergisi, 1: Atamer M, Y ld r m M, Y ld r m Z Farkl bas nçlarda uygulananan homojenizasyon iflleminin set yo urtlar n baz nitelikleri üzerine etkisi 2. serbest ya asitleri içeri ine etkisi. GIDA 17 (5): Atamer M Yo urt yap m nda kullan lan stabilizatörler. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul, Atasever Aydemir M, Atasever M, Özturan K Erzurum da sat fla sunulan yo urt ve ayran örneklerindeki aflatoksin M1 düzeyleri. Turk J Vet Anim Sci, 35 (1): Atasever M Yo urt üretiminde baz stabilizörlerin kullan m. Yüzüncü Y l Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 15 (1-2):

16 Bülent Ağaoğlu Atasoy FA, Türko lu H, Özer BH fianl urfa ilinde üretilen ve sat fla sunulan süt, yo urt ve urfa peynirlerinin baz mikrobiyolojik özellikleri. Harran Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (3-4): Avflar YK, Koçak C, Özünlü Tamuçay B Bas nçl karbondioksit uygulamas n n ayran n kalite kriterleri üzerine etkisi. GIDA 33 (1): 3-9. Avflar YK, Sangün MK, Karagül Yüceer Y, Akdemir Evrendilek G Changes in the fatty acids composition of salted yoghurt during production. Recent Devolopments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28, Isparta, Avflar YK, fiahin K, Türk H, Atay Avflar T The origin of Sürk cheese and salted yoghurt of Hatay with an anthropological approach. Recent Devolopments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28, Isparta, Ayar A, Ak n N, Turan S Farkl bileflimlerde haz rlanan aromal yo urtlar n baz duyusal ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araflt rma. GIDA 6 (10): Ayar A, Ak n N Probiyotik bir ürün olarak yo urt. Türkiye 7. G da Kongresi May s, Ankara. Ayar A Geleneksel yöntemle süzme yo urt üretimi s ras nda mineral madde miktarlar nda meydana gelen de iflmeler. (Eriflim tarihi ). Aydemir G Yaflama gelene i ilk yo urt. Atlas, 159: Babayi it MA, O ur R, Tekbafl ÖF, Hasde M Genç eriflkin erkeklerde alkolsüz içecek tüketim al flkanl klar n n ve etki eden faktörlerin araflt r lmas. Genel T p Dergisi, 16 (4): Baltac C, lyaso lu H, Ertop Hendek M, riz fi Yo urtta Karboksi Metil Selüloz (CMC) un kalitatif tayininde yenilikçi metot yaklafl m. Türkiye 11. G da Kongresi, Ekim, Hatay, 536. Baflaran V Do an n hediyesi yo urt. Skylife, 23 (246): Bay ro lu F, Baydafl B, Meral, Türkdo an K Yo urt ile beslemenin ratlarda serum biyokimyasal parametreleri üzerine etkisi. Van T p Dergisi, 6 (4): 5-7. Bayraktaro lu G, Obuz E Ya oran ndaki de iflimin yo urdun kalite özellikleri üzerine etkisi. 5. G da Mühendisli i Kongresi, Kas m, Ankara. Baysal A.? Yo urt: Küreselleflen Türk Besini. php?p_id=7&pages= Articles (Eriflim tarihi ). Bayflu N nek sütü ve yo urdu üzerinde aminoasit spektrumu, total protein ve laktoz yönünden araflt rmalar. Ankara Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 19 (4): Bekân fi Bir sa l k kayna : ulusal besinimiz yo urt. Türk Folklor Araflt rmalar, 18 (350): Bektafl S Peynir, tereya ve yo urt üretimindeki sorunlar. Tar m Orman ve Köyiflleri Bakanl Dergisi, 44: Beyatl Y, Asl m B Köy ve kasaba yo urtlar ndan izole edilen Streptococcus thermophilus sufllar n n metabolik ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi. Kukem Dergisi, 20 (1): 1-8. Beyazova U, Tüysüz B, Benli D Türkiye nin bir k rsal bölgesinde genç annelerde emzirme al flkanl klar. Türk Pediatri Arflivi, 28 (3): Biçer O, Güler MB, Keskin M, Kaya fi Hatay da keçi yetifltiricili i ve keçi sütünün baz yöresel süt ürünlerin üretimindeki önemi ve kullan m. 2. Hatay Mutfa Sempozyumu, Temmuz, Antakya, Bingöl fi Süt ve süt ürünleri sanayiinde verimlilik ve kay plar. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. 8

17 Yoğurt Kaynakçası Borcakl M, Koçer H Comprasion of two commercial systems and classical methods for the identification of Turkish yoghurt strains. IUFOST, 13. Dünya G da Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Nantes. Bostan A Yo urdun mucizesi. Bart n da Tar m, 11 (34): 7. Bulca S, Bircan C. 2012, Ayd n piyasas nda sat fla sunulan peynir ve yo urtlarda aflatoksin M1 miktar n n belirlenmesi. Türkiye 11. G da Kongresi; Ekim, Hatay, 501. Bügü M Yo urt, yo urt bakterileri ve yo urdun patojen bakteriler üzerine etkisi hakk nda k sa bir derleme. Bornova Veteriner Araflt rma Enst Dergisi, 11: Ca lar A, Çakmakç S Yo urdun insan sa l ve beslenmesindeki rolü ve önemi. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Candan S Yo urt nas l yap l r? Ziraat Dünyas, Ankara, 2: Cankurt H, Demiral E, Sa d ç O, Karabacak M Geleneksel bir yo urt çeflidi: Yann k Yo urdu. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya, 453. Cankurt H, Sa d ç O, Yetim H Yo urt suyunun flalgam suyu üretiminde de erlendirilmesi. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya, 643. Cebeci Perker B, Yalç n E Yeni ürünün pazara sunulmas nda markan n önemi ve probiyotik yo urt pazar üzerine bir uygulama. Dokuz Eylül Üniv flletme Fakültesi Dergisi, 12 (2): Ceber E, Çak r D Prostat kanserini etkileyen beslenme biçimleri. T p Bilimleri Dergisi, 29 (3): Ça lar A, Ceylan ZG, Kökosmanl M Torba yo urtlar n n kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine bir araflt rma. GIDA 22 (3): Çak ro lu FP Yo urdun besleyici ve sa l koruyucu etkisi. GIDA 28 (1): Çakmakç S, Çetin B, Turgut T, Gürses M, Erdo an A Probiotic properties, sensory qualities, and storage stability of probiotic banana yogurts. Turk J Vet Anim Sci, 36 (3): Çakmakç S, Çetin B, Turgut T Probiyotikli çilekli yo urtlar n probiyotik ve mikrobiyolojik özelliklerinin muhafaza süresince de iflimi. Türkiye 11. G da Kongresi, Ekim, Hatay. Çakmakç S, Gündo du E Yo urdun yararlar ne kadar tekrarlansa yine de az. Hasad: G da, 20 (238): Çakmakç S, Öztürk S Yo urdun antitümör ve antikanserojenik özelli i li y llarda G da Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, Ekim, zmir. Çakmakç S, Öztürk S Yo urdun antikanserojenik özelli i. GIDA 6 (12): Çakmakç S, Turgut T, Çetin B, Erdo an A, Gürses M Farkl probiyotik bakterilerle üretilen muzlu yo urtlar n baz kalite özelliklerinin muhafaza süresince de iflimi. Türkiye 9. G da Kongresi Kitab, May s, Bolu. Çakmakç S, Türko lu H, Çalar A nsan beslenmesinde yo urdun yeri ve önemi. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 32 (384): Çald ranl S Enfeksiyonlar n tedavisinde yo urt. enfeksiyonlarin-tedavisinde-yogurt.html (Eriflim tarihi ). Çelik C Antibiyotiklerin yo urtta p ht oluflumuna etkisi. Ankara Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 36 (3): Çelik fi, Çeleb E, Bilgen fi Meyveli yo urt üretiminde geleneksel üzüm pekmezinin kullan m. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya,

18 Bülent Ağaoğlu Çelik fi, Durmaz H, fiat G, fienocak G And z pekmezi içeren set tipi meyveli yo urtlar n baz fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. Türkiye 10. G da Kongresi, May s, Erzurum. Çelik fi, Durmaz H, fiat G, fienocak G And z pekmezi içeren set tipi yo urtlar n baz fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. GIDA 34 (4): Çelikel N, Kavas G, K n k Ö Baz bitki özütlerinin süt ve yo urt ortam nda farkl patojenler. (Eriflim tarihi ). Çelikel N, Kavas G, K n k Ö Baz bitki özütlerinin süt ve yo urt ortam nda farkl patojenler üzerine olan antibakteriyel etkilerinin belirlenmesi. GIDA 10 (12): Çetin H Dam zl k süt s rc l nüve iflletmelerinin sa lad yararlar. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Çetinkaya A, Elmal M, Karada o lu G, Yaman H Geleneksel lezzetler: Kars kremal kurut. G da Mühendisli i Dergisi, 20: Çetinkaya A, Elmal M, Karada o lu G, Yaman H Kars kremal kurut. GIDA 20 (9): Çetinkaya A Kars kremal kurut. Geleneksel G dalar Sempozyumu, Eylül, Van. Çetinkaya A Kafkas Üniv ö rencilerinin içme sütü ve süt ürünlerini tüketim al flkanl klar n n belirlenmesi. Atatürk Üniv Veteriner Bilimleri Dergisi, 5 (2): Çevik O, Y ld r m Y Bulan k do rusal programlama ile süt ürünleri iflletmesinde bir uygulama. Karamano lu Mehmetbey Üniv Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi, 12 (18): Ç nar F, Ercan 0, Aflk n B, Karacabey E, Küçüköner E At k meyve posas kullan m ile meyveli yo urt üretimi ve baz kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya, 287. Çiçek B, Budak N, fiahin H Kayseri ilinde ev kad nlar n n besinleri saklama uygulamalar. Sa l k Bilimleri Dergisi, 14 (1): Çiftçi G, Ye in S, Deveci N Peyniralt Suyundan Yo urt Eldesi. GIDA 22 (2): Çiftçi H, Y ld z E, Mercanl gil SM Depresyon ve beslenme tedavisi. T p Bilimleri Dergisi, 28 (3): Çoksöyler N, Aksu Y, Karaaslan A, Çoksöyler N Mut yöresinde üretilen geleneksel g da maddeleri ve muhafaza yöntemleri. Geleneksel G dalar Sempozyumu, Eylül, Van. Çopur ÖU, Korukluo lu M, Dönmez G Meyveli yo urt üretiminde baz stabilizer maddelerin kullan lma olanaklar üzerinde bir araflt rma. Uluda Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi, 10: Çoflkun F The effect of using different levels of calcium carbonate on the pysical, chemical and sensory properties of yoghurt. GIDA 36 (3): Da c EK, D rak M, Day soylu KS Soya yo urdunun geleneksel Kahramanmarafl tarhanas yap m nda kullan lmas. Türkiye 10. G da Kongresi, May s, Erzurum. Da deviren M Tuzlu Yo urt. Yemek ve Kültür, 8: Da l A, Gürsoy A Yo urt dondurmas üretimi ve özellikleri. Türkiye 10. G da Kongresi, May s, Erzurum. Davis JG Modern yo urt imalât ve kontrolü. Türk Veteriner Hekimleri Derne i Dergisi, Ankara, 4:

19 Yoğurt Kaynakçası Demir MK, Elgün A, Argun Mfi Sütçülük yan ürünlerinden peynir alt, yay k alt ve süzme yo urt sular katk lar n n baz ekmek özelliklerine etkileri üzerine bir araflt rma. GIDA 34 (2): Demiral E, Cankurt H, Sa d ç O D m z Yo urdu. 3. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Konya, 427. Demiray MG Gemerek te Yo urt Bayram. Sivas Folkloru, 5: 12. Demirci M, Eker B, Do an M Yo urt iflletmelerinde alet ve ekipmanlar. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Demirci M, Gündüz H Farkl oranlarda süt tozu kat lm fl inek sütlerinden de iflik maya (Starter kültür) kullan larak elde edilen yo urtlar n özellikleri üzerinde bir araflt rma. GIDA 8 (6): Demirci M, Gündüz HH Modern Yo urt flleme Tekni i. Hasad, stanbul, 17: Demirci M, Kurultay fi, Öksüz Ö Mevzuat aç s ndan fermente süt ürünleri ve problemleri. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Demirci T, Öner Z, Dedebafl T, Alp D Features of determination of yogurt containing roseship. The 1st international symposium on traditional foods from Adriatic to Caucasus, Nisan, Tekirda. Demirci T, Öner Z, Dedebafl T, Alp D Kuflburnu içeren yo urtlar n özelliklerinin belirlenmesi. The 1st international symposium on traditional foods from Adriatic to Caucasus, Nisan, Tekirda. Demircio lu Y Geleneksel bir g da: Kurut. Geleneksel G dalar Sempozyumu, May s, Van, Depmeci T, Boyac o lu D, Nilüfer D Meyveli yo urdun duyusal özelliklerine peyniralt suyu tozu ilavesinin etkisi. Dünya G da, 4: Dertli E, Ak n N Süt ve ürünlerinde CO 2 uygulamalar 2: çi ve pastörize süt. GIDA 33 (6): Dertli E, Ak n N Süt ve ürünlerinde CO 2 uygulamalar -I: genel bilgiler. GIDA 33 (4): Dertli E, Ak n N Süt ve ürünlerinde CO 2 uygulamalar 3: çeflitli süt ürünleri. GIDA 34 (2): Deveci O, Salih ZA, Sezgin E A study on some characterictics of light yoghurts marketed in Ankara. Recent Devolopments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, May 24-28, Isparta, D raman H, Özdemir D, Gündüz HH, Demirci M Trakya Bölgesinde üretilen çeflitli süt ürünlerinin nitrat ve nitrit düzeylerine göre kemometrik yöntemlerle s n fland r lmas. GIDA 34 (6): D raman H zmir ilinde sat lan baz Türk süt ürünlerindeki ya asitlerinin cis-trans izomerleri ve konjuge linoleik asit düzeylerinin kapiler gaz kromatografik yöntem ile belirlenmesi üzerine bir çal flma. GIDA 29 (5): Dindar A Mikroplar n bafl düflman Yo urt. Somuncu Baba Kültür-Edebiyat ve Araflt rma Dergisi, 16 (106): Do an C, Do an N Farkl oranlarda Sirmo (Allium ursinum) ilavesinin yo urdun antioksidan kapasitesine etkisi. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklafl mlar Sempozyumu, Kas m, Denizli. Do an HB, Çak r, Keven F, Coflansu S, K ral N, nan Da er T, Gürsu G, Halkman AK Çeflitli g dalarda koliform, fekal koliform ve E. coli varl. GIDA 26 (2):

20 Bülent Ağaoğlu Durak Y, Kelefl F, Uysal A, Alada MO Konya yöresi taze ev yap m yo urtlar n mikrobiyolojik özelliklerinin araflt r lmas. Selçuk Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (44): Durlu Özkaya F, ç N, Tunail N Termofilik fajlara dirençli yo urt kültürleri ve rotasyon. 11. KÜKEM Biyoteknoloji Kongresi, 6-9 Eylül, Isparta. Durmuflkahya C Yo urtsuz yo urt nas l yap l r? Bilim ve Teknik, 38 (447): 92. Duru S, Özgünefl H Ankara piyasas nda sat lan ayran ve yo urt örneklerinin hijyenik kaliteleri üzerinde araflt rmalar. GIDA 6 (4): Duru S, Özgünefl H Ankara Piyasas nda sat lan ayran ve yo urt örneklerinin hijyenik kaliteleri üzerinde araflt rmalar. GIDA 6 (4): E dirici O Danone Tikveflli yo urtta sofral k-yemeklik dönemi bafllatt. G da Teknolojisi, 14 (7): Eker B, Tan F Silaj yemin süt verimi ve kalitesi üzerine etkileri. 3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 2-3 Haziran, stanbul. Elmal M, Yaman H Microbiological quality of yoghurt consumed in Kars. stanbul Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 31 (1): Engez ST, U ur H, Karagülle B Ayran üretiminde çeflitli k vam vericilerin kullan m olanaklar n n araflt r lmas. Celal Bayar Üniv Fen Bilimleri Dergisi, 2 (2): Er B, Bayhan Öktem A, Yentür G The determination of nitrate and nitrite levels in Turkish white cheese samples consumed in Ankara region. GIDA 33 (4): Er E Plakal yo urt sütü evaparatörü. G da Teknolojisi, 9 (12): Eralp M Kurut yap l fl ve terkibi. Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Y ll, Fasikül: 3-4, Ankara. Erdo rul Ö, Erbilir F Isolation and characterization of Lactobacillus bulgaricus and Lactobacillus casei from various foods. Turk J Biol, 30 (1): Erdo rul ÖT, Çolak H, Ergün Ö Yersinia enterocolitica n n farkl s ifllemleri kullan larak üretilen yo urtlarda varl ve geliflimi. stanbul Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 28 (2): Eren H Yo urt. 5. Milletleraras Yemek Kongresi, 1-3 Eylül, stanbul, ss. Ergüllü E, Demiryol Yo urda de iflik oranlarda su kat larak yap lan ayranlar n baz özellikleri üzerinde araflt rmalar. GIDA 8 (5): Ergüllü E De iflik oranlarda suland r lm fl sütlerden yap lan yo urtlardan elde edilen ayranlar n baz özellikleri üzerinde araflt rmalar. Ege Üniv Ziraat Fakültesi Dergisi, 3: 1-9. Ergün Ö, Bayraktar N, Bostan K Piyasa yo urtlar n n kimyasal ve mikrobiyolojik kaliteleri üzerine araflt rmalar. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 3-4: Erkaya T, fiengül M A comparative study on some quality properties and mineral contents of yoghurts produced from different type of milks. Kafkas Üniv Veteriner Fakültesi Dergisi, 18 (2): Erkmen O, Söylemez Z Gaziantep yöresi yo urtlar n n kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 1: Ersan S, Gültekin Özgüven M, Berktafl, Tuna HE, Erdem O, Özçelik B, Günefl G Use of potentially probiotic culture Bacillus inducus HU36 in yogurt production and its effects on quality. IFT, New Orleans, 11-14th June, USA. Ersoy G, Özdemir G Akdeniz diyetinin sa l a yararlar. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 22 (1):

Research Highlights. çindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Bölüm Ba kan ndan. Genel Bilgiler. Altyap. Ara t rmalar. çimizden ... ... ... ...

Research Highlights. çindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Bölüm Ba kan ndan. Genel Bilgiler. Altyap. Ara t rmalar. çimizden ... ... ... ... G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ Ö Z E L S AY I S I çindekiler Bölüm Ba kan ndan Genel Bilgiler Altyap Ara t rmalar çimizden... 3... 5... 11... 15... 46 2 0 1 3 Bölüm Ba kan ndan Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu

Detaylı

Önsöz. Sevgi ve saygılarımla, Prof. Dr. A. Kadir Halkman Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı

Önsöz. Sevgi ve saygılarımla, Prof. Dr. A. Kadir Halkman Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı Önsöz Gıda Teknolojisi Derneği yayın organı olan GIDA, 1976 yılında yayımlanmaya başlamış ve hiç kesintisiz olarak bugüne geldi. 2004 Temmuz ayında derneğin web sayfasının açılması ile birlikte ilk sayıdan

Detaylı

G da Güvenli i Derne i Üyeleri

G da Güvenli i Derne i Üyeleri G da Güvenli i Derne i Üyeleri Alt parmak Pazarlama Koll. fiti. (Balparmak) Anadolu Cam San. A.fi. Anadolu Restoran flletmeleri Ltd. fiti. (Mc Donald's) Arifo lu Baharat ve G da San. Ltd. fiti. Aytaç D

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ

BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2069 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1103 BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Merih KIVANÇ (Ünite 7,12) Doç.Dr. Cengiz CANER (Ünite

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

Fonksiyonel g dalar. Functional foods

Fonksiyonel g dalar. Functional foods DUFED, 2(1), 28-35, 2013 Fonksiyonel g dalar Gülflah Saydan Kanbero lu a*, Raciye Meral b a Yüzüncü Y l Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 65080 Van b Yüzüncü Y l Üniversitesi Mühendislik-Mimarl

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

Ekonomide fieref Kürsüsü ne ç kt k

Ekonomide fieref Kürsüsü ne ç kt k Y l 4 Say 16-17 K fl - Bahar 2009 GÜBRE FABR KALARI T.A.fi. n n yay n d r. Ekonomide fieref Kürsüsü ne ç kt k Dünya Gazetesi ran da gerçeklefltirdi i yat r mdan dolay Gübretafl y l n çok ortakl flirketi

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Tür Atlayan Hastal klar KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Cemil ÇEL K* - Prof. Dr. rfan EROL** - Uzm. Dr. F. Seda B L R ORMANCI** - Arafl. Gör. N. Deniz AYAZ** *Biyokimyac,

Detaylı

www.vetgida2013.com Saygıdeğer Katılımcılar,

www.vetgida2013.com Saygıdeğer Katılımcılar, Saygıdeğer Katılımcılar, 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi ni hayata geçirmenin heyecanı içindeyiz. Organizasyonunu Selçuk Üniversitesi Besin Hijyeni Anabilim Dalı nın üstlendiği Antalya- Belek

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r? KAMPUSTE NELER VAR? 8 Aral k Cuma Konser Atatürk ün Do umunun 125. Y l Konseri Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi- Opera ve Bale Salonu Saat: 20:00 Kara

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı