E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları"

Transkript

1 Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer! Bu topraklardan bir dünya markası çıkıyor: Dimes E-SOSYAL Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

2 içindekiler G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Ali R za Diren Sorumlu Yaz iflleri Müdürü pek Yosun Yaflar Tasar m Tanzer Ercanpolat Ocak - fiubat - Mart 2010 Y l: 10 - Say :39 01 Editör 02 Baflkan n Sesi 03 Dal ndan Dimes 04 Dünyada Dimes 07 Dünya Trendleri 08 Dimes ten Taze Haber 12 Bizden Biri 14 Sa l k Olsun 15 Türkiye den Taze Haber 18 Kapak Konusu 23 Sektörden Taze Haber 24 Tan d k Bir Yüz 26 Uzman Görüflü 28 Tüketicinin Sesi 29 Sporda Beslenme 30 ngilizce Özetler Bask tunabas m Yaz flma Adresi: Emek Mah. S vat Cad. No:4/1 Sar gazi/ümraniye stanbul Tel: Faks: editörden Sevgili Dimes Life Okurlar ; Türkiye de ve dünyada binlerce noktaya ulaflan ve bundan önceki say lar m z n keyifle takip edildi ine dair mesajlar ald m z Dimes Life Bülten den herkese merhaba. Çok yo un, yorucu, kimine göre mutlu ama ço unlukla endifleli bir y l geride b rakt k un en keyifli yan ise bir sonraki y - l n daha iyi geçece ine dair içimizde yeflertti imiz umuttu. Evet, dünyada yaflanan finansal bunal ma, siyasal çalkant lara, do al afetlere, salg n hastal klara ra men hepimiz 2010 un tüm insanl ferahlatacak, biraz daha rahat nefes ald racak bir y l olaca n hissediyoruz. Umar z yan lmay z. Biz de Dimes Ailesi olarak tüm bu iyi temennilerin sizler için gerçek olmas n dileyerek, içerideki sayfalarda sizleri nelerin bekledi ini anlatarak bafllayal m. Her say da oldu u gibi, Dimes in üç ayl k süre içerisinde gerçeklefltirdi i faaliyetleri Dimes ten Taze Haber bölümünde bulabilirsiniz. Kalp ve damar sa l konusunda Dimes i destekleyen ve öneren Türk Kalp Vakf n n, grip salg n konusunda gerçeklefltirdi i konferansa dair detaylar ayn bölümde sizleri bekliyor. Ayr ca TKV Baflkan Çetin Y ld r mak n la yapt m z röportaj da Tan d k Bir Yüz bölümünde okuyabilirsiniz. Okuyucular m z n merakla takip etti i bir di er bölüm olan Kapak Konusu nda ise günümüzün ve yak n gelece in en önemli medyalar ndan olan internet ve sosyal medya konusunu ele ald k. Herkesin dilinden düflürmedi i bu kavramlar biraz açmaya, özellikle pazarlamac lar n bu medyay nas l kullanmas gerekti ini anlatmaya çal flt k. Ayr ca çocuklar m z n bu sosyal medyalar ve a lar nas l güvenle kullanabilece ine dair ipuçlar na yer verdik. Dimes in tüketiciye ulaflmas nda ve daha çok sevilmesinde çok büyük katk lar oldu unu düflündü ümüz bayilerimiz ve distribütörlerle yapt m z röportajlar m z bu say da da okuyabilirsiniz. Dünyada Dimes bölümünde ABD distribütörü Servan Dedeo lu ile Amerika pazar n konufltuk. Bizden Biri bölümünde ise Dimes ailesinin yeni üyesi, stanbul Anadolu Yakas Distribütörü Hedef G da Genel Müdürü Ahmet Kara ile yapt m z röportaj bulabilirsiniz. De erli Dimes dostlar ; lerleyen sayfalarda sizleri karfl layacak bölümler aras nda bizim için çok büyük önemi olan tüketici mesajlar da var. Her zaman dile getirdi imiz gibi; çal flmalar m z n meyvesi olarak gördü ümüz geribildirimler, bizleri daha iyiyi ve daha yeniyi yapma konusunda motive ediyor. Dimes Life Bülten i de iflte bu motivasyon ve enerjiyle oluflturuyoruz. Keyifle okuyaca n z umar; 2010 y l n mutlulukla geçirmenizi dileriz. Editör: fiafak fiahin 3

3 Sevgili Dimes dostlar, Gerek ülkemiz, gerekse dünyam z için çok zor bir y l geride b rakt k. Finansal bunal m toplumun en küçük birimleri olarak kabul edilen ailelerden, iflletmelere, siyasi yönetimlerden, uluslararas iliflkilere kadar birçok unsuru etkiledi. Bu etki sadece ülkemizde de il, dünyan n hemen hemen bütün ülkelerinde kendini gösterdi. Hatta Türkiye olarak nispeten az etkilenen ülkelerden biri oldu umuz da söylenebilir a bütünsel bakt - m zda ekonomik bunal m, dünyan n tüm kesimlerince en çok incelenen ve üzerinde kafa yorulan mesele oldu. Dünyada baz iflletmeler silindi gitti, baz lar küçülme yoluna gitti ve milyonlarca kifli iflini kaybetti. Bu tsunaminin dalgalar n hepimiz hissettik. fiimdi ise birçok ekonomist ve uzman n yapt çal flmalarla elde edilen veriler ve en önemlisi insanlar n gözlerindeki umut fl gelece e daha güvenle bakmam z sa l yor. Ancak flunu da unutmamam z gerekiyor: Büyük buhranlar aflmak, büyük özveriler gerektirir. E er kurumsal yap olarak iflletmeler, organizasyonlar ve hatta ülkeler, krizin etkilerini en aza indirmek; s k nt lar geride b rakmak ve refah dolu günler görmek istiyorlarsa, toplumun en küçük nüveleri bireylerin sorumluluk almalar gerekmektedir. Bu sorumluluk, daha çok çal flmak, kimi zaman tasarrufa gitmek, cesaret ve paylafl mla al n r. Bizler y llar boyu s k nt lar bu yolla aflm fl bir toplumun parças olarak, 2010 y l nda da ayn özveri ve çal flkanl kla daha büyük baflar lara imza atabilecek potansiyele sahibiz. Evet, krizin kara bulutlar henüz tam olarak da lm fl de il. Ancak Türkiye nin en önemli markalar ndan biri olan Dimes, tüketicisine 50 y l aflk n süredir sundu u kalite ve verdi i güven duygusuyla bu kriz ortam nda bile hedeflerine do ru emin ad mlarla ilerlemeyi bilmifltir. Çal flanlar m zla omuz omuza, el ele vererek elde etti imiz baflar lar, bizi f rt nal günlerde güvenli limanlara tafl d. Art k yeni ve daha uzak rotalara h zla ilerliyoruz. Bize güvenen tüm müflterilerimize ve siz de erli Dimes dostlar na flahs m ve tüm çal flma arkadafllar m ad na flükranlar m sunuyorum y l nda etkisini küresel anlamda gösteren bir di er olumsuz geliflme kamuoyundan da takip edildi i gibi H1N1 virüsünün yaratt üzücü sonuçlar oldu. Maalesef grip salg n tehlikesi ülkemizi ve dünyam z tehdit etmeye devam etmektedir. Ancak bilindi i üzere, bu grip virüsünün etkilerini bertaraf etmek, hastal en az zararla atlatmak mümkün. Uzmanlar n da dile getirdi i gibi kiflisel baz önlemlerle kendimizi ve çevremizi salg ndan korumak konusunda bizlere baz görevler düflüyor. Kiflisel temizlik önlemleri almak, vücudun ba fl kl k sistemini ve direncini güçlendirmek amac yla bol bol vitamin bak m ndan zengin g dalar tüketmek gibi... Bu vesileyle biz de Dimes olarak bol vitaminli ürünlerimizin bu k fl aylar nda sizlere sa l k getirmesini diliyoruz. Hem doktorlar n hem de uzmanlar n faydalar n s kl kla dile getirdi i Kuflburnu meyvesini, Dimes % 100 Üzüm-Kuflburnu Suyu ürünümüz ile sizlere sunuyoruz. Do adaki en yüksek C vitamini miktar na sahip meyve olan Kuflburnu ile gribe ve so uk alg nl na karfl, özellikle de bu hassas günlerde vücut direncinizi yüksek tutma konusunda sizlere yard mc olmak istiyoruz. 2 baflkan n sesi Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren Sevgili Dimes dostlar ; Her y l hedeflerini yükselten, ülkemizin bayra n dünyan n dört bir yan nda gururla tafl yan, sofralara sa l kl ve lezzetli ürünler sunan Dimes ailesi olarak 2010 y l n n geçen seneye göre çok daha verimli geçmesini tüm kalbimizle diliyoruz. Türkiye de ve dünyada yenilikleriyle, kalitesi ve lezzetiyle h zla büyüyen bir de er olan Dimes; çal flanlar, ifl ortaklar, yönetimi ve tüketicisiyle gelece- e umutla bakmaya devam ediyor. Bu umutlarla karfl lad m z yeni y l, toplum olarak daha sa duyulu, hoflgörülü, birbirimize güvenen ve güven veren, birlik beraberlik ruhuna yak flan duygularla tamamlayaca m z temenni ediyorum y l n n, evrensel de- erlerle beslenen ve birbirlerini anlamak için daha çok çaba sarf eden, iletiflime aç k, paylafl mc insanlar n y l olmas n ; siz de erli Dimes dostlar için de baflta sa l k olmak üzere, mutluluk, baflar ve kazançla sonlanmas n diliyorum. Dal ndan Dimes 100 gr bir sand k portakala eflde er! Havalar n so umas ile birlikte gribal enfeksiyonlar n s k görülmeye baflland bugünlerde uzmanlar, vücut direncini art rmak için daha çok meyve ve sebze tüketilmesini öneriyor. Günlük beslenme programlar nda C vitamini bak m ndan zengin g dalar tüketmek daha da çok önem kazan yor. Bir C vitamini deposu olan Kuflburnu, portakal ve limondan bile çok daha fazla C vitamini içeriyor. Do adaki en yüksek C vitamini miktar na sahip meyve olan kuflburnunun 100 gr nda, bir sand k portakala efl de er C vitamini bulunuyor. Kuflburnu meyvesi limon ve domatesten kat, elmadan ise 300 kat daha fazla vitamin içeriyor; ba fl kl k sistemini güçlendirerek nezle, grip ve ateflli hastal klara karfl vücut direncini art r yor. So uk k fl günlerinde gribal enfeksiyonlara karfl ba fl kl k sisteminizi kuvvetli, vücut direncinizi yüksek tutmak için, Dimes Life %100 Üzüm-Kuflburnu Suyu do al ve katk s z bir alternatif olarak raflarda yer al yor ve sizi sa l kl bir lezzet yolculu una ç kar yor. D MES LIFE serisinin bol faydal lezzetleri Dimes Life Ayva Nektar ; yüksek lif içeri iyle sindirime yard mc olurken, ilave fleker içermedi i için diyabetiklerin de kullan m na uygun. çerdi i bitkisel stanoller ve k rm z havucun etkisiyle kolesterolü düflürmeye yard mc Dimes Life fieftali-k rm z Havuç Nektar ise kalp ve damar sa l n korumaya katk sa l yor. Avrupa n n kolesterolü düflürmeye yard mc ilk meyve suyu. Güçlü antioksidan özelli i ile Dimes Life %100 Nar Suyu organizmay toksinlerden ar nd rmaya, C vitamini kayna Dimes Life %100 Üzüm-Kuflburnu Suyu ise gribal enfeksiyonlara karfl vücut direncini art rmaya yard mc oluyor. Kilo kontrolüne yard mc, light fonksiyonlar yla; enerjisi %50 azalt lm fl, ilave fleker içermeyen Dimes Life Kar fl k Meyveler ve Dimes Life K rm z Meyveler, diyet yapanlara sa l kl, vitaminli ve lezzetli seçenekler sunuyor. Do as nda fayda var! 3

4 Dünyada Dimes Bu topraklardan bir dünya markas ç k yor Hong Kong Welcome Marketler Zinciri Libya Türk tüketicisine yar m asr aflk n süredir sundu u do all, lezzeti, güveni ve kaliteyi art k dünyan n birçok ülkesiyle de paylaflan Dimes, dünya pazarlar nda h zla yay l yor. Girdi i bütün ülkelerde tüketicilerin büyük be enisi kazanan Dimes, ifl ortaklar, iflbirli i içinde oldu u kurulufllar ve sat fl noktalar n n da yüzünü güldürüyor. flte Dimes in bayra baflar yla ve gururla tafl d ülkelerden birkaç : Sri Lanka sveç Hong Kong Welcome Marketler Zinciri Hong Kong un en büyük ve en etkin marketler zinciri olan Welcome Marketler Zinciri nde tad m aktiviteleri düzenlendi. Hong Kong lu tüketiciler için tad m stantlar nda da t lmak üzere, ürünlerin faydalar n anlatan özel broflürler haz rland. sveç te ulusal düzeyde temsil edilen en büyük ithal markalardan bir tanesi olan Dimes, sveç in en büyük süpermarket zinciri olan ICA larda tüketicisiyle bulufluyor. Özellikle %100 Nar Suyu çok revaçta ve tüketicilerden tam not ald. Ayr ca Dimes, di er büyük zincir marketler olan CO- OP ve Bergendalls da da bulunuyor. Sri Lanka da tüketiciler Dimes %100 Elma Suyu ve Dimes %100 Mango Suyu nu çok sevdi. Dimes in Sri Lanka bayisi Zoom International n sat fl grafikleri h zla yükseliyor.. Bir kuzeybat Afrika ülkesi olan Moritanya'da severek tüketilmekte olan Dimes meyve sular, Moritanya Devlet Havayollar 'n n seferlerinde de ikram edilmeye baflland. Singapur Estonya Malezya Promo Paket Hong Kong Welcome Marketler Zinciri 4 Moritanya Havayollar sveç * For English look for page 32. Fas Hong Kong Welcome Marketler Zinciri 5

5 Dünyada Dimes Amerikal lar Dimes i Dünyan n en büyük ekonomisine ve en kozmopolit nüfusuna sahip ülkesi ABD de Dimes, sat fl grafi ini günden güne yükseltiyor. çok sevdi * Dimes in ABD deki distribütörü ARI s Wholesale Company nin kurucular ndan Servan Dedeo lu, bu baflar n n arkas ndaki gücü ve nedenlerini anlatt : ARI s Wholesale Bize biraz flirketinizden bahseder misiniz? fiirketin kurucusu babam Arto Dedeo lu, stanbul da do mufl ve ticaret hayat na 12 yafl nda at lm fl. fl iliflkilerini gelifltirdi i birkaç y l n ard ndan Türkiye den ayr - l p, h rsl bir genç olarak Almanya ya tafl nm fl. On y l kadar ticaret yap p, bundan yaklafl k 30 y l önce, oradan ABD Kaliforniya ya göç etmifl. Amerika n n bat s na satmak üzere Türkiye den çeflitli ürünler ithal etmekle ifle bafllam fl. Ben liseyi bitirdikten sonra babam n bu giriflimine dahil oldum. 20 y l aflk n bir süredir el ele vererek ARI S WHOLESALE flirketini meydana getirdik ve Dimes i de içeren birçok markay ülkeye getirdik. ARI S WHOLESALE, 18 eyaleti içine alan alan Bat Amerika da en büyük Türk ürünleri ithalatç s ve da - t c s oldu. 18 eyalete eriflmek ve da t m yapmak 4 milyon kilometrekare anlam - na geliyor ki bu da yaklafl k olarak Avrupa n n yar s na denk geliyor. Peki Dimes le çal flmaya ne zaman bafllad n z? Dimes markas yla ve ürünleriyle 3 y l önce tan flt k. Ürünlerdeki potansiyeli görerek onlar Bat Amerika ya ithal etmeyi ve da tmay göze ald k. Birçok di er üreticilerin ve farkl tüketici zevklerinin üstesinden gelerek, Dimes markas n meyve suyu pazar n n bir oyuncusu haline getirmeyi baflard k. Bölgenizdeki pazarda tüketiciler Dimes in en çok hangi çeflidini seviyorlar? Dimes in tüketicileri çok çeflitli. Amerika, özellikle Kaliforniya, Güney Amerika, Avrupa, Orta Do u ve Asya dan gelen insanlar n bir potada eridi i bir yer. Baz eyaletlerde mango daha fazla satarken, baz lar nda viflne suyu daha fazla sat yor. Bizim kiflisel favorimiz ise kay s olmaya bafllad. Colorado Arizona Market Arto Dedeo lu ve Servan Dedeo lu Dünya Trendleri Dimes Datakod la Daha H zl, Daha Etkin Dünyada h zl tüketim ürünlerinde var olan rekabet, özellikle bu sektördeki firmalar etkin pazarlama yöntemleri yapmaya zorluyor. Bunun sonucunda; h zl tüketim flirketleri saha sat fl ve da t m operasyonunu profesyonel bir flekilde gerçeklefltirme yoluna gidiyorlar. flte bu rekabet ortam içinde firmalar n en çok ihtiyaç duydu u fley, h zl ve etkin bir otomasyon sistemi. Türkiye de bu alanda hizmet veren firmalar n bafl nda Datakod geliyor y l nda zmir de kurulan Datakod, genç ve ayn zamanda tecrübeli beyinlerin oluflturdu u teknolojik bir yaz l m firmas. leri teknoloji içeren anahtar teslim çözümleri ile müflteri memnuniyetini en üst seviyede tutmay hedefleyen Datakod, yeni ürünleri DATAKOD.Net Plus ile h zl tüketim sektöründeki firmalara büyük avantajlar sa l yor. Dimes; saha sat fl ve da t m otomasyonu program olan DATAKOD.Net Plus ile, h zl tüketim sektöründeki yerini koruyor. Ekim 2008 tarihinden bu yana Dimes in belirledi i 58 Dimes bayisinde hayata geçirilen ve 206 sat fl temsilcisi taraf ndan kullan lan program, Dimes taraf ndan belirlenen plan dahilinde tüm bayilere entegre ediliyor.bu Proje ile beraber distribütörler DATAKOD.NET Plus kullanmaya bafllad. Ayr - ca projede bayilerin birden fazla distribütörlükleri göz önüne al narak maliyetlerini düflürmek ve ayn el terminalinden di er distribütörlüklerin de sat - fl n yapabilmeleri için özel çözümler üretildi. Bu sayede yaz l - m n süreklili i sa lanm fl oldu. Ayr ca sahada sat fl esnas nda esneklik ve hareket kabiliyeti gelifltirilerek stok ve cari hesap kontrolü, koflul ve fiyat yönetimi kolaylaflt r ld. Bu proje ile DATAKOD.NET Plus ile DATAKOD.NET Central Plus n online olarak entegrasyonu sayesinde bayilerin günlük sat fl ve stok bilgileri, internet üzerinden al nm fl yeni stok, kampanya, promosyon ve fiyat de ifliklikleri de Dimes in tüm Türkiye deki bayilerine internet ortam ndan gönderilmektedir. Son olarak, Dimes in Amerika daki gelece ini nas l de erlendiriyorsunuz? fiirketimizin da t m kanallar na çok güveniyoruz ve Dimes ürünlerinin sat fllar n ve marka bilinirli ini her y l daha da yükseltme potansiyeli oldu una inan yoruz. 6 Las Vegas * For English look for page 30. Los Angeles 7

6 Dimes ten Taze Haber Winx ve Spiderman çocuklarla Dimes te bulufltu * Geçti imiz aylarda Dimes ambalajlar nda Winx ve Spiderman ç kartmalar n bulan minikler, al flverifl merkezleri ve marketlerde standlara koflmaya devam ediyor. Tan t mlar n yap ld standlarda çocuklar, ç kartmalar yap flt rabilecekleri özel ç kartma albümlerini sevinçle karfl l yorlar. Hayran olduklar Winx ve Spiderman karakterlerini, severek tükettikleri Dimes lerde görmekten çok mutlular. Ç kartma albümlerinin yer ald sat fl ve tan t m noktalar - n internet adresindeki Çocuk Kulübü bölümünden takip eden minikler, standlar hiç bofl b rakm yor. Winx ve Spiderman kampanyas Mart ay sonuna kadar devam edecek. Türk Kalp Vakf kalp dostu TKV Baflkan Çetin Y ld r mak n Dimes, Türkiye nin ilk fonksiyonel meyve suyu markas olan %100 katk s z ve %100 do al Dimes Life meyve suyu ve nektarlar n üretiyor. Bu sebeple de sa l kl beslenme bilincine sahip tüm tüketicilere, Türk Kalp Vakf olarak Dimes meyve sular n öneriyoruz dedi. Dimes, kalp ve damar hastal klar ve genel sa l k konusunda Türkiye nin en önemli kurumlar ndan biri olan Türk Kalp Vakf n n faaliyetlerine destek oluyor. Bunlardan ilki Aral k ay içerisinde TKV nin öncülü ünde gerçeklefltirilen Gribi Önlemek çin Neler Yap lmal? konulu konferanst. Böylelikle dünyay ve Türkiye yi kas p kavuran H1N1 virüsü konusunda ilk ciddi toplant gerçekleflmifl oldu. TKV Baflkan Çetin Y ld r mak n, konferans n aç l fl konuflmas nda son zamanlarda domuz gribiyle ilgili polemik yarat l p halk n tedirgin edildi i ni söyledi. Y ld r mak n konuflmas nda, halka gerçekleri yans tan do ru bilgilerin verilmesi gerekti ini, bu nedenle de böyle bir toplant gerçeklefltirdiklerini dile getirdi. Türk Kalp Vakf Mütevelli heyeti üyesi, çocuk ve toplum sa l hekimi Prof. Dr. Y ld z Tümerdem de domuz gribinin tüm evreleri ile ilgili bilgi verdi. Tümerdem panik yerine önlem alman n önemini vurgulad. Uzmanlar, bas n mensuplar ve halk n da yo un ilgiyle takip etti i konferans destekleyen kurulufllar aras nda Dimes de yer ald. Halk sa l n ilgilendiren bu ve bunun gibi çal flmalarda TKV nin yan nda yer almaya devam edecek olan Dimes, toplant sonras zengin meyve içeri i, do al ve katk s z olufluyla, Türk Kalp Vakf n n da onaylad ve destekledi i meyve suyu çeflitlerini, kat l mc lara ikram etti. Zengin C vitamini içeri i ile Dimes Life %100 Üzüm-Kuflburnu Suyu en çok ilgi gören çeflitlerden biri oldu. Dimes i öneriyor* 35 y ll k mazisiyle Türkiye nin önemli kurulufllar ndan biri olan Türk Kalp Vakf, Dimes i kalp sa l aç s ndan tüketicilere öneriyor. 8 * For English look for page 31. Tüketicilerine sundu u do al ve fonksiyonel ürünlerle insan sa l na yapt yat r m her zaman artt ran Dimes, TKV nin faaliyetlerine ve çal flmalar na da destek olmaya devam ediyor. * For English look for page 31. 9

7 Dimes ten Taze Haber Ozan Diren Baflar Öyküsünü Antalya da Paylaflt AL RIZA D REN fl le Buluflmalar da Tecrübe ve Görüfllerini Paylaflt Antalya Sanayici ve fl Adamlar Derne i (ANS AD) Akdeniz Üniversitesi iflbirli iyle düzenlenen ''7. Giriflimcilik Haftas '' etkinlikleri 8-10 Aral k tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi nde gerçekleflti. Etkinlik kapsam nda ''Baflar Öyküleri'' paneline kat lan Dimes G da Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren, Dimes in marka baflar s ve ifl hayat konusundaki deneyimlerini ö renciler ve Antalyal ifladamlar yla paylaflt. Kar fl k Nektarlar ve %100'ler Yeni Y la Yepyeni Yüzleriyle Girdi* Dimes'in tüm %100 meyve suyu ambalajlar yenilendi. %100 meyve içeri i ve fleker ilavesiz olufluyla, do al ve sa l kl tüketim bilincine sahip tüketicilerin tercihi olan Dimes %100 Meyve Sular n n yeni ambalajlar nda, %100 meyve içeri i görsel olarak da vurgulan rken, %100 ve lave fieker çermez ifadeleri ön plana ç kar ld. Günümüz ekonomi ve piyasa koflullar nda bölgesel ve uluslararas f rsatlar, yeni ifl alanlar ve sektörel geliflim fikirlerinin ele al nd ve ana bafll ; "Yeni Döneme Uyum Yöntemleri" olan fl Bankas 'n n " fl'le Buluflmalar" toplant s, bu kez 17 Kas m 2009 tarihinde Samsun'da gerçekleflti. fl Bankas Genel Müdürü Ersin Özince'nin aç l fl konuflmas yla bafllayan Samsun toplant s nda, Genel Müdür Yard mc s F. Kayhan Söyler, Samsun Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Salih Zeki Murzio lu ve Dimes G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren de birer konuflma yapt lar. Türk markas olarak ihracatta 73 ülkeye ulaflan ilk meyve suyu markas y z. D MES G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren, flunlar söyledi: Türkiye, Avrupa da en fazla tar msal nüfusa sahip ülke. Türkiye de tar mdaki insanlar n üretimlerini sanayiye yönlendirmek, onlar ifllemek, onlara katma de er yaratmak o yöredeki giriflimci ve sanayici insanlar n görevi. Bizim bulundu umuz sektörde yaflad m z en büyük s k nt lar n bafl nda hammadde geliyor. Kendi ham maddemizi kendimiz yetifltiriyoruz. htiyaç duyunca d flar dan da hammadde al yoruz. Türk markas olarak ihracatta 73 ülkeye ulaflan ilk meyve suyu markas y z. Türkiye de karton ambalajdaki ilk %100 nar suyu ve %100 üzüm suyu üretimini gerçeklefltirdik. stanbul Sanayi Odas verilerine göre Dimes, ilk 500 sanayi devi aras nda, 2004 e göre 30 basamak, son 7 y lda ise 190 basamak yükselerek 288 inci s rada yer ald y l nda ilk defa süt ifline girdik. Türkiye de tar ma dayal sanayinin geliflmesi gerekiyor. Bunun için tar m ve hayvanc - l k gelifltirilmeli. Türk tar m, hayvanc l a verdi i önem ölçüsünde kendini bulacak. Y ll k et, süt ve süt ürünleri tüketimi geliflmifl ülkelerin çok gerisinde. Tüketicinin bilinçlendirilmesi, tüketimin artmas için projeler gelifltirilmeli. fl le Buluflmalara lgi Büyük Oldu Ekonomik aç dan zor bir y l geride b rakan kamuoyunun Samsun daki toplant ya ilgisi büyük oldu. Ulusal ve yerel birçok bas n organ nda toplant yla ilgili haberlere genifl yer verildi. Kar fl k nektarlar da yenilendi 50 y l aflk n süredir tüketicisinin sesine kulak veren Dimes, kar fl k nektar çeflitlerinde de do all görsellefltiren tasar m ve içeri ini yans tan isimlerle ambalajlar n yeniledi. 10 * For English look for page

8 Bizden Biri Türkiye nin H zla Büyüyen G da Da t m fiirketi: Hedef G da Ülkemizin en önemli markalar n ve ürünlerini tüketiciyle buluflturan Hedef Grup un g dadaki aya Hedef G da, Dimes in stanbul Anadolu Yakas ndaki yeni da t m gücü oldu. Hedef G da Genel Müdürü Ahmet Kara ile Dimes i ve sektörü konufltuk Bize biraz flirketinizden bahseder misiniz? Sahip oldu u da t m hacmi, potansiyeli ve dinamizmi ile sektöründe önemli kurulufllardan biri olan Hedef Grup, 45 y ll k ticaret hayat na Ercan Ticaret unvan ile Siirt te bafllad. Ülkemizin önde gelen üreticilerinin ürünlerini Güneydo u Anadolu Bölgesi ne ulaflt rma görevini 13 y l boyunca baflar yla gerçeklefltirerek bölgede ticaretin geliflmesine de önemli katk da bulundu. Sürekli büyümeyi ve geliflmeyi kendisine ilke edinen grubumuz, 1978 y l nda merkezini Van a tafl yarak, hizmet a na Do u Anadolu Bölgesi ni de dâhil etmifl oldu y l na kadar Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerindeki hizmet kalitesi ve baflar lar sayesinde bölgede kendisini kabul ettirecek büyüklü e ulaflt. Kurucular m z, öngörüleri ve flirketin ulaflt büyüklü ü düflünerek faaliyetlerimize ticaretin kalbi olan stanbul da devam etmesi gerekti ine karar vermifller ve 1994 y l nda stanbul Avrupa yakas nda HEDEF GIDA unvan yla faaliyete bafllanm flt r. Bu vizyoner bak fl aç s ve kaliteli hizmet anlay fl HEDEF GRUP un oluflmas n sa lam flt r. Grubumuz bugün 12 flirket ile befl farkl sektörde faaliyet göstermekte ve yurt çap nda 7 farkl bölgede da t m yapan bölge müdürlüklerimiz ve flubelerimizle hizmet vermektedir. Türkiye genelinde sahip oldu umuz bu genifl hizmet a, piyasadaki rakiplerimize karfl bizi fakl k lm fl ve sektör liderli ine tafl m flt r. Dimes, Procter&Gamble, Barilla, Cadbury, Numil, Danone, Eti, Eczac bafl -Giriflim, Tukafl, San Sa l k, Redbull, Oruço lu, Sinangil baflta olmak üzere, ifl ortaklar m z n ürünlerini yaklafl k noktaya ulaflt rmaktay z. Yurt çap nda yaklafl k 1400 çal flan m z ve 800 arac m zla en iyi hizmeti vermek için çal fl yoruz. Sürekli büyüyen grubumuz, distribütörlü ünü yapt üretim devlerinin ürünlerinin ülke geneline yay lmas ve genifl kitlelere ulaflabilmesi için her geçen gün hizmet a n daha fazla geniflletmeye devam etmektedir. Hedef Grup olarak vizyonumuz, insan kayna m z öz sermayemiz olarak kabul etmek, çal flanlar m z n mutlulu unu hedeflemek ve yaflam standartlar n yükseltmek, uzun soluklu birlikteli i sa lamak, ülkemizin ekonomik kalk nmas nda üstümüze düflen görevi yapmak, çevremizin toplumsal ve sosyal de erlerine katk da bulunmak ve hizmet kalitemiz ile müflteri memnuniyetini sa lamakt r. Babalar m zdan ve amcalar m zdan ald m z bu de erli emaneti, çocuklar m za ve sonraki nesillere sa l kl bir flekilde aktarmay önemli bir düsturumuz olarak görüyoruz. Hepimizin de bildi i gibi bunu gerçeklefltirmenin en önemli koflulu da flirketin ve yönetimin kurumsallaflma s d r. Bu ba lamda çal flmalar m z daha da h zland rarak 2010 y l nda her aç dan kurumsallaflm fl bir Grup olmay hedefliyoruz. Dimes le çal flmaya ne zaman bafllad n z? Dimes ile ifl ortakl m z Nisan 2009 da Ankara bölgemizde bafllad ve Temmuz 2009 tarihinde stanbul Anadolu yakas ile devam etti. Bu birlikteli in, ortak hedefler do rultusunda uzun y llar sürece ine ve gittikçe büyüyece ine inan yoruz. Bu birliktelik nas l do du? Dimes, stratejimiz gere i portföyümüzde olmas n arzu etti imiz bir markayd ve Dimes ile çal flmak için uygun zeminin oluflmas n bekliyorduk. Yap lan görüflmeler neticesinde stratejilerin ve hedeflerin ortak olmas bu birlikteli in bafllamas nda önemli etken oldu. G da da t m n n zor yanlar nelerdir? Nas l baflediyorsunuz? flimizin en zor taraf, hizmet sektöründe faaliyet göstermemiz, farkl strateji ve saha uygulamas olan üretici firmalar n ürünlerini ayn çat alt nda bulundurarak müflterilerimize birçok ürünün tedari ini sa lamam zd r. Hedef G da olarak güçlü bir da t m organizasyonuna sahibiz. Müflteri memnuniyeti ilkesi ile uzun y llar çal flarak elde etti imiz deneyim ve birikimlerimizle, ürünlerin depomuza giriflinden müflterilere ulaflt r lmas na kadar olan süreçte teknolojiyi de kullanarak etkin lojistik yönetimiyle farkl ürünlerin sahada sorunsuz da- t m n sa lamaktay z. Faaliyette bulundu unuz alanda meyve suyu pazar n nas l de erlendiriyorsunuz? Son y llarda sa l kl yaflam ön plana ç km fl durumdad r. Tüketici art k bu konularda daha hassas davranmaktad r. Bu yüzden meyve suyu pazar n n her geçen gün büyüyece ini düflünmekteyim. Gazl içecek pazar ndaki daralma da bunun bir göstergesidir. Tüketici daha seçici ve bilinçli hareket etmektedir. Tüm bunlar meyve suyu pazar ndaki f rsatlar ve daha gidilecek çok yol oldu unu göstermektedir. Hedef G da olarak gelece e yönelik beklentileriniz neler? Amac m z, sektöründe lider ve ulusal bazda çal flan sat fl, da t m ve lojistik firmas olmak, ayn zamanda ortaklar - m z n ifllerini büyütmelerine destek olarak onlarla daha büyük hedeflere koflmakt r. Bildi iniz gibi bir flirketin çal flanlar, o flirketin hedeflenen sonuçlara ulaflmas için en güvenilir kaynakt r. Onlar n deneyimleri ve yetenekleri baflar ile baflar - s zl k aras ndaki ay r m yapar. Çal flanlar n n kalitesi rekabetteki en büyük fark oluflturan etkendir. Biz de bu alanda öne geçmek ve Dimes, son y llarda markas na yapt yat r mlarla tüketiciyle ciddi bir iletiflim kurdu farkl olmak için, hem davran fl hem de performans bak - m ndan zirvede bulunanlar olarak tan mlanan "A tak m oyuncular m z n" say s n art rmak için çal fl yoruz, Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde sahip oldu umuz insan kayna m z güçlendirmek amac yla çal flanlar m - za önemli yat r mlar yap yoruz. Bir marka olarak Dimes i nas l buluyorsunuz ve iletiflim faaliyetlerini nas l de erlendiriyorsunuz? Dimes, son y llarda markas na yapt yat r mlarla tüketiciyle ciddi bir iletiflim kurdu. Özellikle %100 meyve suyu lansman n n çok baflar l oldu unu düflünüyorum. Fonksiyonel ürün grubu olan Life serisinin de önümüzdeki y llarda ciddi bir pazar pay na sahip olaca n düflünüyorum. Rafta bulundu u sürece Dimes markas n n tercih edildi- ini biliyoruz. Dimes in dünyada h zla büyümesi ve yay lmas konusunda ne düflünüyorsunuz? Türkiye deki do ru stratejisi ile k sa zamanda raflarda aranan marka olan Dimes in ayn stratejiyle dünyada da h zla yay laca ndan hiç flüphem yok. Ürün kalitesinin ilk aranan özellik oldu u yurt d fl pazarlarda Dimes çok rahatl kla kendine yer edinecek ve uluslar aras bir marka olacakt r

9 Sa l k Olsun K rm z havuca ilgi bofluna de il Prof. Dr. Aziz Ekfli Türkiye den Taze Haber Dünya G da Günü nde Kriz Ortam nda G da Güvencesi Konufluldu Dünya G da Günü, Tar m ve Köy flleri Bakanl, FAO Türkiye Temsilcili i ve Türkiye G da flverenleri Sendikalar (TÜG S) iflbirli i ile gerçeklefltirilen törenle kutland. Havucun anavatan n n Orta Asya ve Yak n Do u oldu u ve daha 600 lü y llarda Afganistan da yetifltirildi i biliniyor. O dönemdeki havuç mor renkli ve kaba yap l d r. Çin e girifli 13., Avrupa ya girifli ise 14. yüzy la rastl yor. Kat ld g daya rengini verdi i için 17. yüzy lda Hollanda da turuncu renkli havuç gelifltiriliyor. Avrupa da önemi azalsa da siyah ya da k rm - z havuç, binlerce bitki gibi Anadolu da varl - n korumay baflar yor ve aradan 3 yüzy l geçtikten sonra yeniden önem kazan yor. Bunun nedeni, sa l kl beslenme ve do al g - da aray fl... Daha önce de inilen geliflme nedeni ile havucun bafll ca iki tipi var: Birincisi, do u havucu olarak bilinen ve rengi k rm - z /siyah olan. Rengini antosiyanin pigment grubundan ald için buna antosiyanin havucu da deniliyor. kincisi ise, bat havucu olarak bilinen ve rengi turuncu olan. Rengini karoten grubu pigmentlerden ald için buna da karoten havucu deniliyor. Son y llarda k rm z havuca duyulan ilginin bafll ca nedeni rengi. Çünkü rengi hem çekici ve hem de kal c. Bunu sa layan ise; içerdi i ve rengini ald siyanidin-glikozidin s - cakl k, oksijen, fl k ve asit gibi faktörlerden etkilenmemesi. Bundan dolay k rm z havucun renklendirici olarak bilefliminde yer ald g da say s y ldan y la art yor. Ancak k rm z havuç ve suyu renklendirici olman n ötesinde, içerdi i besin ö eleri ile ayn zamanda sa l kl bir g da. Turuncu havucun yap s ndaki, karoten dahil hemen her bilefli i içerdi i gibi, ayr ca antosiyanin gibi çok önemli bir art s da var. K rm z havucu ve suyunu sa l kl beslenme aç s ndan önemli k lan özelliklerden birisi fleker miktar n n ve sa lad kalorinin düflük olmas. 100 gram havucun verdi i enerji 33 kcal kadar. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi G da Mühendisli i Bölümü Ayn zamanda önemli bir karoten kayna. Karoten A vitamininin öncülü, A vitamini ise görme ifllevi için zorunlu. Ayr ca yeteri kadar C ve E de vitamini içeriyor. ACE olarak da bilinen üçlü hem vitamindir, hem de antioksidan etkilidir. ACE üçlüsüne antosiyanin de kat l nca, k rm z havucun antioksidan gücü daha da art - yor. K rm z havucun, kalp hastal ndan ve tümör oluflumundan koruyucu etkisinin bafll ca kayna iflte bu dörtlü. K rm z havuç mineralce de zengin. 100 gram havuçta yaklafl k 521 mg potasyum var ve potasyumun yüksekli i kan bas nc n n dengelenmesi aç s ndan çok olumlu. Günlük gereksinim düzeyine göre, kemik sa l için gerekli kalsiyum ile kan oluflumu için zorunlu demir ve bir antioksidan olan çinko miktar da düflük de il. çeri i nedeni ile k rm z havuç suyunun; bitkinli i giderici, kans zl önleyici, deriyi koruyucu, görmeyi güçlendirici, sindirimi düzenleyici gibi çok say da fonksiyonel etkisi söz konusu. Bunlardan daha önemli olan ise antioksidan kayna olarak kalp hastal klar ndan ve kanser tiplerinden koruyucu potansiyeli. çerdi i poliasetilen nedeni ile atefl düflürücü oldu u da unutulmamal d r. Havuç suyu karotence zengin oldu u için, kolesterol düflürücü etkisi kan tlanan bitkisel sterol ve stanol için de en uygun tafl y c d r. Dolay s ile k rm z havuca ve suyuna duyulan ilgi bofluna de ildir. KAYNAK (1) Yanmaz.R.2005.Havuç yetifltiricili i.ekin (2) Baysal,A (3) Kammerer,D.et al.2004.eur.food Res. Technol.219; (4) Kammerer,D.et al Eur. Food Res. Technol.224; (5) K rca,a.et al Food Chemistry, 101; (6) Nicole,C.et al J.Ame. Soc.Hortic. Sci.129; (7) Brandon,T.M.et al.2008.j.agric. Food Chem. 56, Dünya G da Günü, Birleflmifl Milletler taraf ndan, 1979 y l nda yap lan 20. FAO (Food and Agriculture Organization) Konferans nda 147 Birleflmifl Milletler Üyesi nin karar yla kesinleflmifltir. Dünya G da Günü, dünyadaki g da ve beslenme sorunlar na dikkat çekmek, dünya milletlerinin kamuoylar n g da ve beslenme konular na yönlendirmek ve insan hak ve hürriyetleri kadar önemli olan beslenme hakk n, adil g da da l m n ve g da güvenli ini sa lamak için, ortak politikalar üretmek amac yla belirlenmifltir. Hat rlanaca üzere, geçen y l n Birleflmifl Milletler FAO teflkilat taraf ndan belirlenen ana temas beslenme hakk yd. Birleflmifl Milletler FAO teflkilat bu y l da kriz ortam nda g da güvencesinin baflar lmas n ana tema olarak belirledi. Tüm dünyada Birleflmifl Milletler üyesi ülkelerde, 16 Ekim Dünya G da Günü toplant lar düzenlendi. Bu y l Türkiye de TÜG S taraf ndan organize edilen Dünya G da Günü, Tar m ve Köyiflleri Bakanl, Birleflmifl Milletler FAO Teflkilat Türkiye Temsilcili- i nin iflbirli iyle 16 Ekim 2009 günü, The Marmara Hotel / stanbul da yap ld. Dünya G da Günü büyük ilgi gördü ve 500 e yak n davetli, toplant da haz r bulundu. Aç l fl konuflmalar bölümünde TÜG S Baflkan Necdet Buzbafl, FAO Türkiye Temsilcisi Mustapha Sinaceur, a rl kl olarak kriz dönemlerinde g da güvencesinin sa lanmas ndan bahsettiler. Tar m Bakanl Müsteflar Vedat Mirmahmuto ullar, FAO taraf ndan belirlenen kriz dönemlerinde g da güvencesinin baflar lmas n da içermek üzere, Türkiye nin tar m politikalar ve yeni projeler konusunda kamuoyuna ve medyaya bilgiler verdi

10 Dimes Life.

11 Kapak Konusu E-SOSYAL Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Günümüzde sosyologlar n ve pazarlamac lar n sordu u bir soru var: Acaba insanlar nette yaflad için mi sosyal medyalar ve a lar geliflti, yoksa sosyal medyalar n ve a lar n varl m insanlar nette tutuyor? Bu soruya verilebilecek sa l kl bir cevap; facebook, twitter, myspace, youtube, bloglar gibi sosyalleflme araçlar - n n gelece ine dair çok önemli ipuçlar n da vermifl olacak. Madem internet ve içerdi i paylafl m platformlar en önemli bilgi kaynaklar haline geldi, o halde bu konuyla ilgili bilgileri de tamamen bloglardan, sosyal medyalardan ve paylafl m platformlar ndan alal m. Peki nedir bu sosyal medya? Son zamanlarda herkesin bahsetti i bu kavram n aç l m için, yine sanal bir sosyal paylafl m platformu olarak de erlendirilen wikipedia ya dönelim. Wikipedia daki tan ma göre sosyal medya: Zaman ve mekan s n rlamas olmadan (mobil tabanl ), paylafl m n, tart flman n esas oldu u bir insanî iletiflim flekli. Sosyal medya platformlar nda insanlarla buluflur ve ileflimde bulunursunuz. nsanlara yard m eder, yard m al r sorular na cevap verir ve kendi sorular n z sorars n z. Bu bak mdan sosyal medya informal e itim yollar ndan da bir tanesidir. Teknoloji, telekomünikasyon, sosyal iletiflimin kelimeler, görseller, ses dosyalar yolu ile sa land bir yap ya sahiptir. nsanlar hikâyelerini ve tecrübelerini bu ba lamda paylaflt bir çerçeveye de sahiptir. Sosyal medya ayn zamanda Kullan c lar n Üretti i çerik ve Müflterilerin Üretti i Medya kavramlar n da ortaya ç - karm fl, bu yap s yla da ticari plandaki anlam n kazanm flt r

12 Kapak Konusu Gazete ve Televizyon Out Mu Oluyor? E er insanlar, özellikle de gençler, interneti ve bu sosyal medyalar ayn zamanda birer bilgilenme ve e lence arac olarak kullan yorsa, televizyon ve gazeteyi kimler tüketiyor? Bu konuda yorumlar çeflitlilik gösteriyor. Firmalar n Sosyal A lar Tüketicilerine Nas l Ulafl yor? Yüz milyonlara varan kitlesi ve birbirine ba l yap s yla sosyal mecralar tüketicilerin karar verme, firmalar nsa yeni müflteri kazanma ve eldekileri tutmas için ilk tercihleri aras na girmeye bafllad. Bugün birçok flirket, kurum, kurulufl sosyal a lar reklam amaçl kullan yor. Ve önemi hiç de az msanmayacak kadar büyük bu a lar n. Twitter, FaceBook ve FriendFeed bu a lar aras nda öne ç kanlardan. Bir markay takip eden veya ürünlerinden an nda haber almak isteyenler genellikle bu a lar n içinde de yer al yorlar. Bu tarz imkânlar n oldu- u internet, reklam konusunda neredeyse televizyonlarla yar flacak düzeyde ve neredeyse televizyon kadar etkili, üstelik televizyon reklamlar na ayr lan bütçelerden çok daha hesapl. Sosyal a lar n bir di er önemi siteye gelen hitleri de art rma potansiyeli olmas. Sosyal medya kavram baz nda de erlendirilen bu sosyal a lar hedef kitleye göre de ifliklik gösteriyor. Yukar daki 3 sosyal a mutlaka hesap aç lmas gereken a lar olacak ancak yap lan ifle göre baflka a lara da kat lmak gerekecek. Sosyal a lar bugün telefon, faks, e-posta gibi geribildirim al nan uygulamalar n bir ad m önünde duruyor, bu sebeple de önemi iflletmeler taraf ndan kabul edilmeye çoktan baflland. Sosyal a sitelerinin her gün biraz daha popüler olmas, internet pazarlama tekniklerini de h zla etkisi alt na ald. Art k markalar n ya da ürünlerin bir sosyal a sitesinde profili olmamas özellikle de Avrupa da neredeyse garip karfl lan yor. Markalar oluflturduklar bu profiller sayesinde tüketiciler ile do rudan iletiflime geçebilme flans n yakalad klar gibi yap lan yorumlar ve oluflturulan forumlar sayesinde hedef kitlelerinin kendileri ile ilgili olumlu olumsuz yaklafl mlar n takip edebiliyor, buna göre bir sonraki ad mda neler yapmalar gerekti i konusunda daha kesin fikirlere sahip oluyorlar. Ayr ca sosyal a lar n en büyük avantaj, viral pazarlama arac olarak kullan labilmeleri. Sosyal a kullan c lar mecran n sundu u her türlü bilgi paylafl m olana n be endikleri ya da be enmedikleri markalar paylaflmak için de kullan yorlar. Yani reklam ya da ürün iyi performans gösteriyorsa bu ortamlarda a zdan a za yay larak baflar s n artt rmak çok daha kolay bir hal al yor. Sosyal A lar n Gelece i Tüm uzmanlar n hemfikir oldu u bir konu var ki, sosyal a lar n yak n gelecekte daha büyük bir etkiye sahip olaca ve ekonomik büyümesini h zla sürdürece i yönünde. Turkish Time n bir blo u kaynak gösterek yapt haberde bu konuyla ilgili çarp c bilgiler yer ald. 19 yafl ndaki kolejli bir gencin arkadafllar yla bilgi ve görüfl paylafl m için açt Facebook, bugün 300 milyondan fazla üyeye ulaflan devasa bir sosyal a a dönüfltü. Bugün ABD de tüm internet trafi inin yüzde 1 ini oluflturuyor. fiimdi 25 yafl nda olan Mark Zuckerberg devleri karfl s na alarak önce Viacom un 750 milyon dolarl k sat n alma teklifini sonra da Yahoo nun 1 milyar dolarl k teklifini elinin tersiyle itti. Bu davran fl asl nda bir kolej çocu unun afl r kibirlili inden kaynaklanm - yor. Sadece Zuckerberg in gelecekte büyüme potansiyeli olan bir ifli yönetti inin fark nda oldu unu bizlere gösteriyor. Geçen aylarda bir internet blo unda yay nlanan Yahoo nun Facebook u de erlendirme raporu, Facebook gibi sosyal a sitelerinin gelecek potansiyelleri üzerinde önemli ipuçlar n sergiledi. Öngörülere göre, Facebook 2010 da 300 milyondan fazla üyeye ulaflacak ve y lda 1 milyar dolar gelir üretme kapasitesine sahip olacak. Yo un Kullan c Çocuklar Hem Türkiye de hem dünyada sosyal a lar n ve sosyal medyalar n yo un kullan c lar aras nda bulunan çocuklar n, interneti ve sosyal a lar kullan m oranlar gün geçtikçe art yor. Dünyay tan malar, iletiflime geçmeleri ve yeniliklerden haberdar olmalar aç s ndan oldukça faydal bir ifllevi olmakla birlikte, olumsuz etkilerinin varl da yads - namaz bir gerçek. Microsoft un internet sitesinde çocuklar n z sosyal a lardan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karfl nas l koruyabilece imize dair bilgiler yer al yor: Evinizin internet kurallar n belirleyin Çocu unuz interneti kendi bafl na kullanmaya bafllar bafllamaz hepinizin anlaflt ortak bir kural listesi oluflturmak iyi olacakt r. Bu kurallar çocu unuzun bu tip siteleri kullan p kullanamayaca ve nas l kullanaca n içermelidir. Çocuklar n z n sitelerdeki yafl s n rlamalar na uydu una emin olun Sosyal a sitelerine üye olmada tavsiye edilen yafl genelde 13 ve üzeridir. E er çocuklar n z bu yafllar n alt nda ise o siteyi kullanmalar na izin vermeyin. Tamamen bu hizmeti verenlere güvenemezsiniz. Site hakk nda bilgi edinin Çocu unuzun kullanmay planlad siteyi araflt r n ve gizlilik politikalar n dikkatlice okuyun. Ayr ca sitenin gönderilen mesajlar monitör edip etmedi ini ö renmeye çal fl n. Ayr ca çocu unuzun sayfas na periyodik olarak bak n

13 Kapak Konusu Çocu unuzun sadece online olarak muhabbeti oldu u kiflilerle, gerçek hayatta buluflup görüflmemesi konusunda srar edin Sektörden Taze Haber Çocuklar için tehlike yaratabilecek durumlardan birisi de sadece online tan d klar kiflilerle buluflmalar ve görüflmeleridir. Çocu unuzun önceden tan d kifli ve arkadafllar ile bu tip sitelerde görüflmesini olumlu karfl lay n fakat gerçek hayatta hiç görmedikleri, sadece sitede tan flt klar kifliler ile görüflmemeleri konusunda uyar n. Çocu unuza sadece "tan mad n kiflilerle konuflma, görüflme" demek yeterli de ildir. Çünkü online olarak sitede arkadafl olduklar kiflileri yabanc olarak kabul etmezler. Süt Pazar Büyüyor T etra Pak küresel süt endeksine göre, Türkiye'de ifllenmifl süt pazar, 2009 y - l nda yüzde 7 büyüdü y l nda 259 milyar litre olan dünyadaki s v süt ürünleri tüketimi 2009'da 263 milyar litreye ulaflt. Soya sütü ile pirinç, yemifl ve tohum bazl di er süt alternatifleri eklendi inde bu rakam 284 milyar litreye ulafl yor. Çocuklar n z n tam ad ve soyadlar n kullanmad na emin olun Çocuklar n z sadece ilk isimlerini veya takma isim (fakat farkl yönde etki yapmayacak bir lakap) kullans nlar. Ayr - ca arkadafllar n n tam isimlerini de sitede yazmas nlar. Çocu unuzun sitedeki profilinde özel bilgiler olmad na emin olun. Baz sosyal a siteleri çocuklar n - belirli bir okula gidenler gibi- herkese aç k gruplara kat lmas na izin verir. Çocu unuzun bu ve benzeri bilgileri iffla etmemesi konusunda dikkatli olun. Foto raflardaki detaylar hakk nda dikkatli olun Çocu unuza foto raflar n pek çok kiflisel bilgiyi ortaya ç - karabilece ini aç klay n. Kendilerinin veya arkadafllar - n n, sokak isimleri, araba plakas veya t-shirtlerinde okul isimlerinin yazmas gibi bilgileri içeren resimler yüklememeleri konusunda uyar n z. Çocu unuzu yabanc lara kendisini ifade edifli konusunda uyar n Küresel çapta toplam s v süt ürünleri tüketiminin, 2009'dan 2012'ye kadar y lda yüzde 2,2'lik bir bileflik büyüme oran yla artaca öngörülüyor. Nüfus art fl, artan gelirler ve s v süt ürünlerinin bu pazarlarda nispeten yeni olmas gibi faktörler nedeniyle bu büyümenin büyük bölümüne geliflmekte olan pazarlar n öncülük etmesi bekleniyor. Uzun ömürlü, ifllenmifl (UHT) s v süt ürünlerinde ise hem geliflmifl hem de geliflmekte olan pazarlarda büyüme bekleniyor. Bu ürünlerin tüketiminin geliflmifl pazarlarda 2009'dan 2012'ye kadar y lda yüzde 0,7'lik bir bileflik büyüme oran na ulaflmas bekleniyor. Türkiye'de ise ifllenmifl ve ambalajlanm fl süt pazar n n yüzde 7 oran nda büyümesi öngörülüyor. Bu büyümenin kayna nda ise UHT süt kategorisindeki art fl bulunuyor. UHT segmentinin 2009 y - l nda toplamda yüzde 8 oran nda büyüyece i tahmin ediliyor. Tetra Pak, 2009 y l sonu itibariyle aç k sütün toplam süt pazar içindeki pay - n n yüzde 42 oran nda gerçekleflti ini belirtiyor. Bilgileri herkesin görmesine izin vermeyen siteler kullanmaya özen gösterin Baz sosyal a siteleri, sitenizi (veya profil k sm n ) sadece çocu unuzun tan d kiflilere izin verecek flekilde flifre veya benzer koruma metodlar sunar. Örne in MSN spaces sitesinde sitenizi kimlerin görebilece ini belirleyebilirsiniz. Çocuklar n za, e er bu sitelerden birinde kendisini rahats z eden bir fley olursa mutlaka söylemesini tembihleyin. Sakin karfl lay n ve size bu tip fleyleri söylemelerinin bir problem yaratmayaca n belirtin. Çocu unuzun sayfas n silin E er çocu unuz güvenli inizi korumak için belirledi iniz bu kurallara uymazsa sosyal a web sitesi ile kontak kurarak sayfan n silinmesini isteyin. Ayr ca, ebeveyn müdahelesinin yerini almayacak, sadece yard mc ek araç olarak, Webjini ve ishield gibi internet filtreleme araçlar kullanabilirsiniz. Kaynaklar: Her gün iki bardak sütle Tetra Pak, Türkiye de sa l kl süt tüketiminin yayg nlaflt r lmas ve sütün insan sa l na yararlar konusunda halka mesaj vermek hedefiyle gerçeklefltirdi i projelere bir yenisi ekledi. Özellikle süt tüketiminin geri planda kalmaya bafllad 7-12 yafl grubu çocuklar n süt içme al flkanl n devam ettirmesi ve yetiflkinlikte de bu al flkanl n kal c olmas hedefiyle yola ç kt proje, bir iletiflim kampanyas. zafer senin Tetra Pak, Ambalajl Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne i, Hacettepe Üniversitesi ve Anne Çocuk E itim Vakf n n da deste- iyle; anneleri de, çocuklar n beslenme al flkanl klar aç s ndan farkl laflman n yafland bu dönemde, çocuklar n n süt içme al flkanl n n devam n sa lamak üzere daha çok çaba göstermeye ça rd. Her Gün ki Bardak Sütle Zafer Senin kampanyas, baflta çocuklara ve annelerine seslenen reklam filmleriyle süt tüketim al flkanl n n önemini gündeme tafl d. Birçok ulusal televizyonda gösterime giren reklam filmleri çocuklar n büyük ilgisini çekti

14 Tan d k Bir Yüz Söylefli: fiafak fiahin Türk nsan n n Kalbini Kazanm fl Bir Baflkan: Çetin Y ld r mak n Türk Kalp Vakf n n deneyimli baflkan Çetin Bey le modern ça n illeti kalp ve damar hastal klar n, önlemenin yollar n ve vakf n çal flmalar n konufltuk. Öncelikle bize k saca Türk Kalp Vakf n n hedeflerinden ve amaçlar ndan bahsedebilir misiniz? 35 y ll k bir maziye, onurlu ve çok de erli yöneticilere sahip, sayg n bir sa l k kuruluflu olman n yan s ra, güçlü bir sivil toplum örgütü s fat yla da daima ilkleri baflaran Türk Kalp Vakf, uluslar aras sa l k kurulufllar n n kalbine ve gündemine, 21 y ld r Kalp Haftalar n n en baflar l uygulay c s olarak girerek, önerimizle Dünya Kalp Gününü de yerlefltiren, konumunda ülkemizde ve dünyada hedeflerini de, amaçlar n da aflan nadir kurulufllar n bafl nda gelmektedir. Baflkanl mla birlikte her y l aral ks z Nisan ay n n ikinci haftas nda Kalp Haftalar n organize eden, 2009 da 21. sini coflkuyla gerçeklefltiren, uluslar aras ve ulusal pek çok baflar lara imza atan, birçok önemli ödülleri müzesine tafl yan Türk Kalp Vakf, 2009 y l n n bafl ndan itibaren de ülke gündemine tescillenerek yerlefltirdi i yi Kalpli Ol konseptiyle hem kalp sa l na dikkat çekme faaliyetlerini anlatma, hem de pozitif mesajlar yla sosyal kalk nmaya destek verme çal flmalar n sürdürmektedir. Türk Kalp Vakf Sa l k Merkezi nde; kalp muayenesi, tan ve tedavi hizmetleri, ülkemizin en iyi kardiyolog hocalar ve uzman doktorlar yla, teknolojinin en son cihazlar ve laboratuvar yla yürütülmekte, yaz tatili süreleri hariç günde 350 kadar hastaya hizmet verilmekte, bu arada güçlü ve sayg n bir sivil toplum örgütü s fat yla da 3 mobil sa l k arac yla, y lda ücretsiz olarak stanbul ve çevre okullar yla di er illere kadar 40 bin civar nda ö renciye ve geliri düflük ailelerin yaflad bölgelerinde de muhtarlar kanal yla insanlar m z n ve ö rencilerimizin ayaklar na kadar gidilmekte, gerekli görülenler de fiiflli deki Sa l k Merkezi mizde kontrol alt na al nmaktad r u geride b rakt k ve yak n gelece i de erlendirdi inizde, kalp rahats zl klar n n oran sizce düflecek mi yoksa bu hastal k yine ölüm nedenleri aras nda ilk s ralardaki yerini korumaya devam m edecek? Dünya Sa l k Örgütlerinin durmaks z n dünyada rekor seviyede görülen kalp riskinden ölümlerin asgariye indirilmesi yolundaki uyar lar yla, ülkemizde de sayg nl, gücü ve kalitesi tart fl lmayan Türk Kalp Vakf n n da dünya çap ndaki organizasyonlar, Dünya Sa l k Örgütlerince nsanl k Düflman ilan edilen kalpten ölümlerin azalt lmas na yetmemekte, ayn uluslar aras örgütlerin verilerine göre ölüm oran her y l artmakta, bu y l yaklafl k dünyada rekor seviyede 18 milyon insan n ülkemizde de 200 bin vatandafl m - z n ölümüne sebep olmakta, bu rakam n 2020 li y llarda da 25 milyona ç kaca ileri sürülmektedir. Bu ölümlerin en önemli sebeplerinin bafl nda stres gelmektedir Türkiye sinde sosyo-ekonomik flartlar n olumsuzlu undan, d fl etkenlerden, okul önlerinde ö rencilerin öldürülmelerinden ve yaralanmalar ndan, k rm z fl kta duran araba sürücüsünün niye durdun diye öldürülmesinden, spordaki kargaflaya ve en son sel felaketlerine kadar, iflsizlik ve daha birçok sebep ortadayken, Türk Kalp Vakf n n yi Kalpli Ol una 2010 da ne kadar çok ihtiyac m z olaca da apaç k görülmektedir. Bildi imiz kadar yla Türkiye de ölüm nedenleri aras nda kalp ve damar hastal klar ön s ralarda yer al yor. Acaba Türkiye de bu hastal kla mücadele için yeterli imkanlar mevcut mudur? Hemen flunu da belirtmekte büyük yarar görmekteyiz. Dünya ile k yasland nda kalp tedavisinde Türkiye de de önemli ve verimli çal flmalar yap lmakta, hatta yurt d fl na tedaviye gidilmesinde, ekonomik olarak döviz kayb na u ran ld n da samimiyetle ifade edebiliriz. Kalp ameliyat nda ve tedavilerinde büyük baflar lar elde edilmektedir. Kalp ve damar hastal klar n önlemek bireysel, kurumsal ve ülke ekonomisi aç s ndan maliyetli bir ifl midir? Türk Kalp Vakf, Türkiye de büyük can ve a r ekonomik kay plara sebep olan kalp ve damar hastal klar ile mücadelenin en etkili, en ekonomik yolunun, halk m z bu hastal a karfl uyarmak, bilinçlendirmek ve motive etmekten geçti i inanc na dayanarak, Vakf m z konferans salonunda veya otellerde, Kalp Haftalar ve Dünya Kalp Günlerinde yapt m z konferans veya etkinliklerde, kalbin yararlar ve önemi hekimlerimizce dile getirilmektedir. Bu kapsamda her y l grip afl s kampanyas Vakf m zca genellikle bas n merkezlerinde yürütülmektedir. Halk aras nda Domuz Gribi olarak an lan H1N1 gribiyle ilgili ilk kapsaml toplant y Türk Kalp Vakf gerçeklefltirdi. Bu ihtiyaç nereden do du ve sizce yeteri kadar bilinç olufltu mu? Bu y la damgas n vuran Domuz Gribi diye an lan H1N1 gribi, ülkemizde de yüksek oranda ölümlere sebebiyet vermifltir. Türk Kalp Vakf kendi bünyesi içinde tedbirlerini al rken konferanslarla da uyar görevini yerine getirmektedir. Ancak devletçe al nan tedbirler, bafllarda baz aksakl klara sebep olmufl, yöneticiler aras ndaki fikir ayr l klar kafalar kar flt rm flt r. Tereddütler eskisi kadar olmasa da sürmektedir. fiiflli Belediyesi nin iflbirli iyle Vakf m zda yapt m z Gribi Önlemek çin Neler Yap lmal konulu konferans m zda, Türk Kalp Vakf Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Y ld z Tümerdem, dünya sa l k örgütünce (WHO) alarm düzeyindeki evrelerin 6 faz olarak aç kland n ve bütün dünyaya yay ld n belirterek genel tedbirleri hat rlatt. Yapt m aç - l fl konuflmas nda ise bu konferans n halk bilgilendirme, bilinçlendirme oldu unu, bafllarda domuz gribiyle ilgili polemik yarat l p, halk n tedirgin edildi ini, halka yan lt c bilgiyle de il, gerçeklerin aç klanmas gerekti ine özelikle dikkat çektim. Herkesin yar m saat de olsa her gün yürüyüfl yapmas nda yarar var Türkiye de geçti imiz y l daha kat kurallarla uygulamaya konulan sigara yasa n nas l de erlendiriyorsunuz? Kalbi tetikleyen önemli konular n bafl nda hat rlanaca gibi stresten sonra sigara gelmektedir. Sigara maalesef ülkemizde de fazlas yla tüketilmektedir. San r m sigara yasa n n yarar olmufltur. Bundan olumlu sinyaller al nmakta oldu u duyumlar gelmektedir. Stres ve sigaran n yan nda, bu sayd m z tehlikelere bir de obeziteyi eklemek gerekiyor. Muhakkak herkesin yar m saat de olsa her gün yürüyüfl yapmas nda yarar vard r. Siz ayn zamanda Türkiye nin önemli avukatlar ndan birisiniz. Bu kadar yo un tempolu bir hayat nas l organize edebiliyorsunuz? Stresten uzak durabiliyor musunuz? fiimdi siz bunu uyguluyor musunuz sualine özetle flöyle diyebilirim. Ülkemizin bugün içinde bulundu u olumsuz ortamda stressiz yaflamak mümkün de il. Ancak beslenmeye dikkat ediyorum. Az yiyor, fazla ya l yemeklerden kaç n yor, sebze ve meyveye a rl k veriyorum. Son olarak bir de bizimle ilgili bir soru soral m: Dimes Life nas l buluyorsunuz? Dimes Life meyve sular n, katk s z olmas, Türkiye nin ilk fonksiyonel meyve suyu olmas, k sacas do al olmas bak m ndan, Türk Kalp Vakf olarak destekliyor ve güveniyoruz. Ayr ca Dimes Life Dergisi okuyucular na da Dimes Life meyve sular n tavsiye ederken, yeni y l n z kutluyor, sa l kl ve huzurlu günler diliyorum

15 Uzman Görüflü K fl aylar nda 26 beslenme Diyetisyen Seçil Kenar K fl mevsiminin en büyük özelli i hiç kuflkusuz ki kendine özgü hastal klar da beraberinde getirmesi. So uk alg nl, grip, bronflit gibi bir çok hastal n görülme s kl bu aylarda art yor. Dolay s yla bizi hastal klardan korumakla görevli ba fl kl k sistemimizin aylarca sürecek olan savafl da bafll yor. Bu nedenle k fl mevsimini sa l kl geçirmemiz için ba fl kl k sistemimizi güçlendirmemiz büyük önem tafl yor. Ba fl kl k sistemimizi güçlendirmemizin en etken yolu da yeterli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Peki k fl n ne tür besinleri, ne miktarda tüketmemiz gerekiyor? Özellikle aktif ve güçlü bir savunma mekanizmas n n temelinde yeterli ve dengeli beslenme yat yor. Bunun yan nda özellikle bakterilere karfl savaflan savunma hücrelerine nüfuz eden ve vücudu zararl maddelere karfl koruyan C vitamini tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi narenciyeler, yeflil biber, marul gibi koyu yeflil yaprakl besinler, k rm z meyve ve sebzelerde yo un miktarda bulunan C vitaminini yeterli miktarda almak için günde 5-8 porsiyon sebze ve meyve tüketmemiz gerekiyor. K fl mevsiminde C vitamininin yan s ra vücuttan toksinlerin (zararl maddelerin) at lmas n, vücutta baz enzimleri artt r p savunma mekanizmas n güçlenmesini sa layan di er antioksidanlara da ihtiyaç vard r. Bir antioksidan olan ve kaynaklar süt, peynir, bal k ya, yumurta, havuç, kabak, patates, kay s, spanak gibi sar, turuncu renkli sebze ve meyveler olan A vitamininin de tüketimine özen gösterilmelidir. Bunun yan nda m s r, kurubaklagiller, bitkisel s v ya lar, yeflil yaprakl sebzelerin içerisinde bulunan E vitamini de bir antioksidand r, vücudun ba - fl kl k sisteminin artmas nda etkendir. Deniz ürünleri, bu day ürünleri, susam, badem gibi ya l tohumlarda bol miktarda bulunan çinko (Zn), süt ve süt ürünleri, et, deniz ürünleri, mantar gibi besinlerde bulunan selenyum da birer antioksidand r ve dengeli yeterli bir beslenme ile düzenli tüketilmelidirler. Ayr ca önemi son zamanlarda giderek artan deniz ürünleri, ya l tohumlarda bulunan omega-3 ya asitleri de ba fl kl k sistemimiz için önemlidir. Haftada 2-3 kez mutlaka düzenli bal k tüketilmelidir. Antioksidan besinlerin düzenli tüketiminin yan nda zararl besinlerin vücuttan at lmas n sa lamak amac yla günde litre (8-10 bardak) su içmek gerekmektedir. Ayr ca afl r ya tüketimi vücuttaki ba fl kl k sistemini olumsuz etkiler, fazla a rl k art fl na sebep olur. Gereksiz ya tüketiminden kaç nmal ; kat ya lar ve etin ya l k s mlar n tüketmemeliyiz. K fl aylar nda yap lan en önemli hatalardan biri de hastal klardan korunmak amac yla doktora dan flmadan vitamin ve mineral tabletlerinin tüketilmesidir. Düzenli ve dengeli beslenildi i durumlarda, bireyin özel bir hastal k durumu yoksa, besinlerde günlük ihtiyac m za yetecek kadar vitamin-mineral al r z. Bu tabletlerin bilinçsiz kullan m kans zl k, böbrek tafl hastal klar, bafl a r s, saç dökülmeleri ve bulant gibi pek çok yan etkiye yol açar. Sar msak: Sülfürlü bilefliklerden allil sülfür bulunur ve içeri inde A, B vitaminleri ve C vitamini içerir. Tansiyonun düflmesinde, kan p ht laflmas n n azalt lmas nda, LDL kolesterolünün azalt lmas nda, damar sertli inin azalt lmas nda, ba fl kl k sisteminin güçlenmesinde etkindir. Ispanak: çeri inde A, C vitaminleri, magnezyum, demir gibi mineralleri içerir. Anemi tedavisinde, ba rsak hareketlerinin artt r lmas nda etkindir. Havuç: A vitamininin öncü maddesi olan B- karoten içerir, güçlü bir antioksidand r. Enginar: Yap lan araflt rmalarda kan flekerini düzenledi i, üre ve kolesterol seviyesini azaltt görülmüfltür. Maydanoz: C vitamini içeri i yüksektir, demir içerir. Ödem söktürücüdür. Böbrekleri temizleyici, kanserin oluflumunu azalt c d r. Kereviz: çeri indeki fitalid kandaki stres hormonlar n n düflmesine sebep olmaktad r. B vitamini içeri i yüksektir. Romatizma hastal klar n n azalt lmas nda, tansiyonun düflürülmesinde etkendir. Kolesterolü azalt r, sindirim sistemini rahatlat r. Lahana: A, B vitaminleri, C vitamini içeri i yüksektir. Bol posa içerir. Romatizma hastal klar n n azalt lmas nda etkendir. drar söktürücüdür. Cildin tazelenmesinde ve kalp krizi riskinin azalt lmas nda etkindir. P rasa: çeri inde E, C, B1, B2 ve A vitaminleri bulunur. Potasyum, kalsiyum, demir gibi mineral içeri i zengindir. Yüksek posa içeri i vard r. Mide-ba rsak rahats zl klar n n azalt lmas nda, damar sertli inin azalt lmas nda etkendir. Barsak hareketlerinin artt r lmas sonucunda kab zl azalt r. Brokoli: Kalsiyum ve demir içeri i yüksektir. Lif oran yüksektir. Kansere karfl koruyucudur. Hurma: fruktoz, meyve flekeri içeri i olan hurma, fleker içeri i yüksek bir meyvedir, içeri inde %2 protein vard r. çeri inde yüksek miktarda vitamin-mineral içerir. Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor içerisinde bulunan minerallerdir. Mineral bak m ndan içeri i zengindir. Ayr ca A vitamini, B1, B2, B3, B6 vitaminlerini içerir, antioksidan özelli i vard r. Enerji içeri i yüksektir. 100 gram nda 225 kcal vard r. Kan flekerini h zla yükseltti i için fleker hastalar n n tüketimi konusunda dikkat etmesi önerilir. 27

16 Tüketici nin Sesi Dimes in motivasyon kayna : Tüketici e-postalar De iflim ve geliflim ilkesiyle yar m as rdan fazla zamand r tüketicisiyle buluflan Dimes, yine tüketicilerinden ald geribildirimleri önemli bir motivasyon kayna olarak görüyor. flte birkaç örnek: Dimes ürünlerinin üzerine Made in TÜRK YE yaz fl n z çok hofluma gitti. Baflar lar n z n devam n diliyorum, kolay gelsin. Mehmet Hadi Tanman 28 Merhaba, Ben pazarlama ekibini kutlamak istiyorum. Geçen ay Singapur da idim. Orada bir gemimiz var. Mürettebat Danimarkal ve Filipinli. Kumanya içinde meyve suyu olarak D - MES geldi. Herkes çok be endi. Ülkeden km uzakta sizi görmek de beni çok mutlu etti. Kriz olsun olmas n, dünyan n o bölgesi, Hindistan, Vietnam, Tayvan, Singapur ve Çin, her türlü mala aç. Zenginlefliyorlar ve tüketim çeflitleniyor. Sayg lar mla, Kadir fiinasi Yalç nkaya Son serilere tam not.. Üzüm suyuma kavufltum. Teflekkürler.. Gülay Vural Merhaba, Ben de Tokat Turhall y m. Ürünlerinizi çok be eniyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Türkiye de böyle güvenilir bir ürünün olmas çok hofluma gidiyor. Teflekkürler ve çal flmalar n zda baflar lar diliyorum. Fatma Deniz %100 Üzüm Suyunuz hem dama m za hem de cebimize uygun fiyat yla ailece çok sevdi imiz bir ürün. Ve katk s z oluflu da çok önemli.. Sizi hem tebrik ediyorum hem de teflekkür ediyorum. M. Kenan Kaçmaz Sporda Beslenme Sporcular için temel beslenme ilkeleri Yeterli ve dengeli beslenmenin bir sporcunun baflar s n garanti etmedi i, ancak yetersiz ve dengesiz beslenmenin baz sa l k problemlerine ve performans düflüklüklerine neden oldu u kabul edilmektedir. yi beslenen bir sporcunun, kötü beslenen bir sporcuyla k yasland nda baz avantajlara sahip oldu u bilinmektedir. yi beslenen bir sporcunun avantajlar nelerdir? Performans yüksektir, Yap lan antrenman n etkinli i maksimum düzeydedir, Üst düzey konsantrasyon ve dikkate sahiptir, Hastal k ve sakatlanma oran düflük, bu durumlarda toparlanma (nekahat) süresi k sad r, Büyümesi ve geliflmesi beklenen düzeydedir, Vücut a rl ve vücut ya önerilen s n rlarda veya bu s n rlara yak nd r. Sporcu beslenmesinde en önemli hedefler; sporcunun genel sa l n korumak ve performans n art rmakt r. Sporcular için en iyi beslenme flekli hangisidir? Sporcular n enerji ve besin ö eleri gereksinimleri yafl, cinsiyet ve spor dallar aç s ndan farkl l k göstermekle birlikte, temel beslenme kurallar tüm sporcular için benzerdir. Beslenme; sporcunun gereksinimi olan enerji ve besin ö eleri ile yeterli s v y içermelidir. Sporcular için önerilen mucize bir beslenme flekli veya besin yoktur. Genel olarak sporcular n karbonhidrat bak m ndan zengin diyetle beslenmesi önerilirken, protein, vitamin ve mineralleri yeterli tüketmesi, ya dan gelen enerjinin spor yapmayan bireylerden biraz düflük olmas önerilmektedir. Ayr ca sporcular n tükettikleri s v miktar da fazla olmal d r. Spor yapan kifliler neden daha çok enerji harcarlar? Vücudumuz egzersiz s ras nda, dinlenme durumuna göre daha fazla enerji harcamaktad r. Çünkü, egzersiz s ras nda; Kaslar daha güçlü kas l r, Kalp at m h zlan r, Kalp vücuda kan daha h zl pompalar, Akci erler daha h zl çal fl r. Tüm bu nedenlerle, sporcular n sporcu olmayanlara göre günlük enerji gereksinimleri daha yüksektir. Hangi besinler enerji sa lamaktad r? Besinlerin bileflimindeki karbonhidratlar, proteinler ve ya lardan belirli enzimlerin düzenledi i ve hormonlar n denetledi i tepkimelerle enerji elde edilmektedir. Besinler neden farkl miktarlarda enerji sa larlar? Besinler farkl miktarlarda karbonhidrat, protein ve ya içerirler. Bu nedenle besin ö eleri, vücutta yak ld nda farkl miktarlarda enerji sa larlar. Enerji veren besin ö elerinin 1 gramlar n n sa lad klar enerji miktarlar afla da belirtilmifltir. 1 gram karbonhidrat: 4 k.kalori 1 gram protein: 4 k.kalori 1 gram ya : 9 k.kalori sa lamaktad r. Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü, Baflbakanl k Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü 29

17 English Americans love Dimes Dimes raises its own sales graphics in the US where the biggest economy and most cosmopolite population exist. Servan Dedeo lu tells the reasons of this success. He is one of the founders of ARI s, the distributor of Dimes in the US. Would you please tell us about your company? Mr. Arto Dedeo lu, my father, was born in Istanbul, Turkey and started in commerce at 12 years old. After many years of developing business relations, he left Turkey as a young ambitious adult and moved to Germany. After less than a decade of doing business in Germany, he immigrated to the United States, California, about 30 years ago. Immediately after arriving in California he started importing various products from Turkey to sell in the western United States. After finishing high school, I joined my father s venture. Over the last 20 years we have worked hand in hand to bring along the ARI S company and all the brand names it represents, including Dimes. Ari s has developed into the top Turkish food importers and distributors in the western America, covering 18 states. Stating the coverage and distribution channels of 18 states means covering about 4 million square kilometers or approximately half of Europe. When and how did you start making business with Dimes as a distributor? About 3 years ago, we were introduced to the Dimes products and company. Seeing the potential in the products, we accepted the challenge of importing and distributing them in the western United States. Overcoming many challenges from other manufacturers and different consumer tastes, we have established Dimes brand name as part of the fruit juice market. Arto Dedeo lu and Servan Dedeo lu Would you please describe the fruit juice market in USA? The consumers of Dimes are very diverse, since the US and especially California is a melting pot of people coming from South America, Europe, the Middle East and Asia. If we consider US in general, there are states where mango sells more and there are states where sour cherry sells more. Our personal favorite is apricot. Colorado Would you please express your ideas about Dimes brand and Dimes Company? We have full confidence in our distribution channels and in Dimes products to be able to increase the sales and brand name many times over the upcoming years. Arizona Market 100% Fruit Juices and Nectars Welcome the New Year with Their New Faces All packages of Dimes 100% Fruit Juices have been renewed. Dimes has entered to the markets with its new faces that increase the visual impact of the 100% fruit ingredients by generous fruit images. The expressions of 100% and With no added sugars are also highlighted on the revised designs of the packages. Dimes has also renewed the packages of its 1 liter Mixed Nectars according to the needs of the consumers. The new designs and the new names emphasize their natural ingredients with the colorful and vivid packaging. Turkish Heart Foundation Recommends Heart Friendly Dimes Turkish Heart Foundation (TKV) which is one of the important organizations in Turkey, recommends Dimes to consumers with cardiovascular diseases. The Chairman of TKV, Çetin Y ld r mak n, said that they trust and recommend Dimes because it has no additives, and it s the first functional fruit juice brand in Turkey, briefly because it s natural. Dimes supports the activities of TKV which is an essential organization about cardiovascular diseases and general health in Turkey. done to avoid Swine Flu?. Thereby, the first serious meeting has been held about H1N1 virus that affects the world and also Turkey negatively. Experts, press and also public have followed the conference with high interest and Dimes was one of the sponsors of this conference. Children Forgathered with Winx and Spiderman through Dimes Kids found the Winx and Spiderman stickers at the Dimes packages on the past months and they came to Dimes stands at supermarkets and malls. Children have met the sticker albums happily which they can tag their stickers on. They are so glad to see Winx and Spiderman characters at Dimes products that they like and consume. Kids follow the sales and promotions points of present sticker albums from Dimes Kids Club at and they re never leaving the stands void. The promotions will continue until the end of March. The Interest In Red Carrot Is Not In Vain Prof. Dr. AZ Z EKfi Ankara University Faculty of Engineering Department of Food Engineering The main reason of interest in red carrot in recent years is its color, because its color is both charming and permanent. This results from the fact that it is not affected by cyanineglycoside, what it contains and from which it derives its color, as well as the factors such as temperature, oxygen, light and acid. Therefore, the number of food that contains red carrot as a colorant ingredient is increasing each year. ARI s Wholesale Las Vegas Los Angeles First of these activities has happened in December by TKV leadings which there was a conference called What must be However, in addition to the fact that red carrot and its juice are colorant, it is a healthy food with its nutritional ingredients. It 30 31

18 English Libya contains nearly all of the ingredients in orange carrot including carotene and also anthocyanin which is a very significant plus. One of the particulars that make red carrot and its juice important in terms of healthy nutrition is the low amount of sugar and calorie. The energy provided by 100 grams of carrot is 33 kcal. Furthermore, it is an important source of carotene. Carotene is the predecessor of Vitamin A. Vitamin A is mandatory for the function of sight. Besides, it contains adequate amount of Vitamins C and E. The triple known as ACE is both vitamin and antioxidant effective. The antioxidant strength of red carrot increases when the triple ACE is accompanied by anthocyanin. The main sources of red carrot s protective effect against heart disease and the build-up of tumor are this quadruple. Red carrot is very rich in terms of minerals. 100 grams of carrot contains approximately 521 mg potassium and the high amount of potassium is positive to balance blood pressure. According to the level of daily need, the amount of calcium, which is essential for healthy bones, and iron, which is mandatory for build-up of blood, and zinc, which is an antioxidant, is not low. Due to its content, red carrot s juice has many functions such as it removes fatigue, prevents anemia, protects skin, strengthens visions and regulates digestion. More importantly, as a source of antioxidant, it is likely to provide protection against heart diseases and cancer types. It should also be remembered that it is antipyretic due to its content of polyacetylene. As carrot juice is rich in terms of carotene, it is a suitable carrier for vegetable sterol and stanol, cholesterol reducing affect of which is scientifically proven. Therefore, the interest in red carrot and its color is not in vain. Dimes now expanding to the world markets with its nature, taste, trust and quality which has presented to Turkish consumers over 50 years. Dimes gain the appreciates of consumers in the markets of new countries and makes the associate organizations, partners and sales points happy. Here are some examples of the countries where Dimes carries the flag in honor and success: It s organized the tasting activities at Welcome Retail Chain where the biggest and most effective key account in Hong Kong. Prepared brochures have been handed out to consumers at the stands which include the benefits of products. One of the biggest import brands in Sweden that is represented nationwide is Dimes. It met with consumers at the ICA where the biggest key account in Sweden is. Especially 100% Pomegranate Juice is so popular and took highest points from consumers. Besides, Dimes is at COOP and Bergendalls which are the other big retails. The consumers of Sri Lanka like Dimes 100% Apple Juice and 100% Mango Juice so much. One of the biggest key accounts in Sri Lanka called Zoom International is also the vendor of Dimes. In Mauritania, a northwestern African country, Dimes 100% fruit juices and nectars are liked very much and they started to be served in Mauritania Airways. Mauritania Airways Hong Kong Welcome Markets Sweden Growing a Global Brand from Turkey Sri Lanka 32 Singapore Estonia

19

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Kas m-aral k 2009 Say 06 Prof. Dr. Erol Kat rc o lu: Krizde Ortado u ya yat r m yap n Sektör mensuplar Gold stanbul Fuar n de erlendirdi Devlet Bakan

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı