Elektrikte kay p ve kaçak azald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrikte kay p ve kaçak azald"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Ankara da Avrupa Baflkentleri için özel günler düzenlenecek HABER 18 DE 19 KASIM 2013 SALI F YATI: 25 Kr Memurluk tercihleri bafllad HABER 17 DE Pet fliflelerle ekonomiye 124 milyon lira katk Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci, Avrupa Birli i (AB) ülkeleriyle ticari iliflkileri gelifltirmek için AB üyesi 6 ülkenin baflkentinin ticaret odalar yla kardefl oda anlaflmas yapacaklar n bildirdi. Bezci, bu kapsamda 2014 y l nda Ankara'da bu ülkelerin baflkentleri için özel günler organize edeceklerini, bu günlerde ticari iflbirliklerini gelifltirmeye yönelik çal flacaklar n kaydetti. HABER 17 DE 10 y lda 10 milyar kilovat saat ve 2.8 milyar liraya karfl l k gelen kaçak saptand Elektrikte kay p ve kaçak azald Elektrikteki kay p-kaçak taramalar kapsam nda 2003'ten bu yana yaklafl k 52 milyon abone kontrolü gerçeklefltirildi. Bu kapsamda, toplam 10,84 milyar kilovat saat ve 2,8 milyar liraya karfl l k gelen kaçak tahakkuku gerçeklefltirildi, 671 bin abone hakk nda ise savc l a suç duyurusunda bulunuldu. Kay p-kaçak oranlar n n azalt lmas Türkiye'de enerji alan ndaki temel hedeflerin bafl nda gelirken yürütülen yo un çal flmalar ve al nan tedbirlerle ülke genelinde 10 y l önce yüzde 25 düzeyindeki kay p-kaçak oran yüzde 15'e kadar çekildi. HABER 18 DE MAMAKLI KIZLAR ALTIN KEPÇE SEV NC N PAYLAfiTI Haberi 16 da fientepe DE 9 PARK fiölenle AÇILDI Haberi 15 de BAfiKAN YAfiAR, OKUL YÖNET C LER N KAHVALTIDA A IRLADI Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin 19 Kas m 2013 Levent nan r ameliyat oldu Asena; anne olmak istiyor SAMSUN - Ünlü oryantal Asena, müzik dünyas na tekrar girmeyi düflünmedi ini belirterek, 'Türk halk na böyle bir kötülük yapmak istemiyorum. Bu rezil sesle asla' dedi. Gazino Günleri adl programa kat lmak için Samsun a gelen ünlü oryantal Asena, bas n mensuplar - na çarp c aç klamalarda bulundu. Müzik dünyas na tekrar girmeyi düflünüyor musunuz? sorusu üzerine Asena, "Asla, Türk halk na böyle bir kötülük yapmak istemiyorum. Bu rezil sesle asla" diye konufltu. KIZ ST YOR Anne olmak istedi ini belirten Asena, "Anne olmak istiyorum ama flu anda de il. 2 sene sonra falan. Benim gibi aslan gibi bir kad ndan aslan gibi bir çocuk istiyorum. K z çocu u istiyorum. K z - m n dansç olmas n isterim. Bir de annesi gibi olursa" fleklinde konufltu. FATSA - Ordu'nun Korgan ilçesinde yap lan "fiipflak Anadolu" filminin çekimlerinden sonra rahats zlanan ünlü oyuncu Levent nan r, ameliyat oldu. Fatsa'de özel bir hastanede kontrolleri yap lan ünlü oyuncu nan r? n, safra kesesinde tafl ve reflüsü bulundu u belirlendi. Tetkiklerden sonra ameliyata al nan nan r, laparoskopik (b çaks z) olarak Genel Cerrahi Uzman Opr. Dr. Çetin Karada taraf ndan ameliyat edildi. Baflar l geçen ameliyat sonras bir süre gözetim alt nda tutulan nan r, taburcu edilerek evine gitti. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 19 Kas m 2013 D YARBAKIR - Diyarbak r'da Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'na ait servis arac na yönelik düzenlenen ve 4 polis ile 1 teknisyen yard mc s n n flehit edildi i sald r yla ilgili davada karar verildi. San klardan Ali Nergiz ile Halis Y ldeniz 6'flar kez a rlaflt r lm fl müebbet ile 375'er y l, Mevlüt Özbey ise 8 y l 9 ay hapis cezas na çarpt r ld Diyarbak r 5. A r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruflmada tutuklu san klardan Halis Y ldeniz ve Neytullah Bayram haz r bulundu. Bingöl M Tipi Cezaevi'nden firar eden Ramazan Benice ile Ali Nergiz ise duruflmaya bulunduklar cezaevinden Ses ve Görüntü Biliflim Sistemi (SEGB S) arac l yla kat ld. Duruflmada, san klar ve avukatlar, savunma haz rlamak için mahkemeden süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, avukatlar n süre verilmesine yönelik taleplerini, san klar n 5 y ld r tutuklu yarg lanmalar ve mütalaan n 30 Ocak 2013 tarihinde sonulmufl olmas n gerekçe göstererek, reddetti. San k avukatlar ndan Mesut Befltafl, süre taleplerinin heyette "yarg lamay sürüncemede b - rakt " yönünde görüldü ünü belirterek, flöyle dedi: "Müvekkilim 16 gündür açl k Yaflam H CR RUM msak : kindi : Teflrin-i Sani Muharrem Yats : YARIN 3 Diyarbak r da polis servis arac na sald ran san klara ceza ya d grevindedir. Yasalarda iflkence, fena muamele veya zor flartlarda ifade al nmad hükmü yer almaktad r. Aç b rakma iflkence hükümleri içerisinde yer almaktad r. Bu flartlarda yapaca savunmay sa l kl bulmuyorum. Mahkeme aksi düflüncedeyse müvekkilimin savunmas n yapma flans istedi i flartlarda olmuyor. Bu nedenle davadan çekilme hakk n n uygun olaca düflüncedeyiz. Savunmam z yapmak için ek süre talep ediyorum. Yeterli süre verilmemesi halinde davadan tamamen çekilmeyi talep ediyorum." Di er san k avukatlar Bahattin Özdemir ve Mahsuni Karaman da Befltafl' n beyanlar na kat larak davadan çekilme talebinde bulunup, duruflma salonundan ayr ld. Duruflmaya devam eden mahkeme baflkan san k Ali Nergiz'e son sözlerini sordu. San k Nergiz, tercüman arac l yla yapt - savunmas nda, 16 gündür açl k grevinde bulundu undan dolay sa l kl savunma yapamayaca n ileri sürerek, süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti taleplerin ard ndan karar n vermek için duruflmaya ara verdi. Aran n ard ndan mahkeme heyeti, san klar Ali Nergiz ile Halis Y ldeniz'in 'Devletin birli ini ve ülke bütünlü ünü bozmak', polis memurlar Adem Seyfio lu, Vedat Ulu, Ahmet K l çarslan, Duran Karabu afl ve Ramazan Tavflanc 'y kasten öldürdükleri gerekçesiyle 6'flar kez a rlaflt r lm fl müebbet ile görevli 25 polis memurunu kasten öldürmeye teflebbüsten 375'er y l hapis cezas na çarpt rd. Mahkeme san k Mevlüt Özbey'i ise silahl terör örgütüne yard m etti i gerekçesiyle 8 y l 9 ay hapis cezas na çarpt rd. San klar Neytullah Bayram, Murat Y ldeniz ve Ramazan Benice'nin dosyas n n ayr lmas n kararlaflt ran mahkeme heyeti, san klardan hsan Bayram, Bayram Engin, Kamile Bayram, Refika Nergiz, Maflallah Y ldeniz, fievki Y ldeniz, Emifl Bayram ve Arap Y ldeniz hakk nda da oy çoklu uyla beraat karar verdi. Duruflmada, karara muhalefet flerhi koyan heyet üyesi, gerekçesinde, hakk nda beraat karar verilen Bayram Engin'in "terör örgütüne yard m etmek" suçunu iflledi i düflüncesinde oldu unu ve bu suçtan cezaland r lmas gerekti ini savundu. Diyarbak r-silvan karayolunda 8 Ekim 2008'de polis servis arac na düzenlenen sald r da 4'ü polis 5 kifli flehit edilmifl, 25 kifli yaralanm flt. (A.A) Mandalina yüklü kamyonda 246 kilo 770 gram eroin geçirildi ED RNE - Kap kule S n r Kap s ndaki mandalina yüklü kamyonda, 246 kilo 770 gram eroin ele geçirildi i bildirildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü ünden yap lan yaz l aç klamaya göre, yurt d fl na ç k fl yapmak üzere s n r kap s na gelen Moldova uyruklu N.U'nun kulland mandalina yüklü kamyon, flüphe ve risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramas na yönlendirildi. Taramada yo unluk tespit edilmesi ve narkotik köpe i Bonny'nin afl r tepki vermesi üzerine yap lan detayl aramada, kamyon römorkunun tavan k sm na gizlenmifl 482 paket halinde 246 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Gözalt na al nan sürücü N.U'nun ifadeleri do rultusunda olayla ilgisi oldu u iddias yla skenderun'da M.G ve S.A. gözalt na al narak Edirne'ye getirildi. fllemlerinin ard ndan adliyeye sevk edilen 3 flüpheli, "uluslararas uyuflturucu kaçakç l " suçundan tutukland. Ele geçirilen uyuflturucunun de erinin 17 milyon 300 bin lira oldu unu kaydedildi. (A.A)

4 4 YARIN Antalya, sa l k turizminden daha fazla pay almak istiyor ANTALYA - l Sa l k Müdürü Adem Bilgin, bu y l 8 bin 300 yabanc hastan n sa l k hizmetinden faydalanmak için Antalya'ya geldi ini bildirerek, sa l k turizminde hedeflerinin Türkiye'ye 3 saat uçufl mesafesinde bulunan Avrupa, Rusya, Balkan ve Arap ülkeleri oldu unu söyledi. Bilgin, AA muhabirine yapt aç klamada, her y l dünyan n dört bir yan ndan milyonlarca turisti a rlayan Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'da, sa l k turizmini gelifltirmek amac yla tan t m filmi çekildi ini belirtti. Filmin ngilizce, Almanca, Rusça, Arapça ve Türkçe olmak üzere 5 ayr dilde haz rland n anlatan Bilgin, Antalya'n n dünyaca ünlü bir turizm merkezi konumunun yan nda her y l on binlerce turistin faydaland, dünya standartlar nda, yüksek teknoloji ile hizmet sunan bir sa l k destinasyonu olarak sa l k turizminde hizmet verebilece in vurguland n ifade etti. Bilgin, Antalya'n n kültürel ve do al güzellikleri, modern konaklama tesisleri ve nitelikli sa l k kapasitesi hakk nda ayr nt l bilgilerin yer ald filmde 8 oyuncu ve yard mc oyuncu, 7 kiflilik çekim ekibi, 6 kiflilik yap mc ekibinin görev ald n kaydetti. Tan t m filmiyle turizmde uluslararas bir üne sahip Antalya'n n, sa l k turizminde de marka haline getirilmesini amaçlad klar na iflaret eden Bilgin, y lda 182 farkl ülkeden yaklafl k 10 milyon yabanc ziyaretçinin geldi i Antalya'da sa l k hizmetine ihtiyaç duyan 78 bin turiste de sa l k kurum ve kurumlar taraf ndan sa l k hizmeti verildi ini dile getirdi. Bilgin, bu y l 8 bin 300 yabanc hastan n ise sa l k hizmetinden yararlanmak için planl olarak, sa l k turizmi kapsam nda kente gelerek tedavi oldu unu vurgulayarak, flöyle konufltu:"sa l k turizminde hedefimiz Türkiye'ye 3 saat uçufl mesafesinde bulunan Avrupa, Rusya, Balkan ve Arap ülkeleridir. Antalya'da dünya çap nda marka olmufl doktorlar m z var. Bunu de erlendirmek istiyoruz.(aa) ED RNE - Edirne Valisi Hasan Duruer, AA muhabirine yapt aç klamada, Kaleiçi semtindeki, Edirne evlerinin en güzel örneklerinin yer ald ve bir k sm n n y k lma tehlikesiyle karfl karfl ya oldu u evleri kurtarmak için çal flma yapt klar n söyledi. Edirne'de kurtar lmay bekleyen çok say da tarihi ev bulundu unu, evlerdeki en büyük s k nt n n mülkiyet sorunu oldu unu belirten Duruer, flöyle konufltu: "Özel flah slar n elindeki binalar kamuya ait olsa iflimiz daha da kolay olabilirdi. Kamuya ait olan binalar n bir k sm rahmeti Vali Turizm Fahri Yücel zaman nda sat n al nm fl, çeflitli derneklere ve sivil toplum örgütlerine verilmifl. Bir k s m vatandafl da gelece i görerek evleri, butik otel yapma konusunda sat n alm fllar ama kurtar lan binalara bakacak olursan z, sat n al nabilir olanlar 50 civar nda. 19 Kas m 2013 Fakat bizim 463 kurtar lmay bekleyen tarihi evimiz var." Duruer, Edirne Müze Müdürlü ünün tarihi evlerle ilgili proje haz rlad n, projenin ard ndan evlerle ilgili yol haritas n n belirlenece ini söyledi.(aa) T.C. MAMAK BELED YE BAfiKANLI I MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü LAN ASKI LAN TUTANA I Edirne'de büyük k sm yok olmaya yüz tutmufl Kaleiçi'ndeki tarihi evlerin kurtar lmas için proje haz rlan yor. Edirne Kaleiçi'ndeki tarihi evler yok olmaktan kurtar lacak Say : / KONU : ada 8 parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama mar Plan De iflikli i teklifi GÜLVEREN MAHALLES ADA 8 PARSEL N YAPILAfiMA KOfiULLARININ YEN DEN DÜ- ZENLENMES NE L fik N 1/1000 ÖLÇEKL U P DE fi KL ÖNER S BELED YE MECL S M Z N 01/04/2013 TAR H VE 208 SAYILI KARARIYLA UYGUN GÖRÜLEREK ANKARA BÜYÜKfiEH R BE- LED YE MECL S N N 14/06/2013 TAR H VE 1146 SAYILI KARARI LE DE fit R LEREK ONAY- LANMIfiTIR. Ask ya Al nma Tarihi: 12/11/2013 Ask Bitim Tarihi: 12/12/2013 (Bas n A-16149) 879 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 1878 say l karar ile onaylanan; Etimesgut lçesi, Elvan Mahallesi Ankara Üniversitesi II.Etap 1/5000 Naz m mar Plan De iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n A-16301) 883 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

5 19 Kas m 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Genellikle büyükbafl hayvanlarda görülen bulafl c ve öldürücü bir hastal k. 2. Yap t. Gülde bulunur. 3. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. Molibdenin simgesi. 4. M s r n plaka iflareti. Bir nota. Tutsak. 5. Giresun ilinin bir ilçesi. 6. ridyumun simgesi. Tasavvuf felsefesine ba l kimse. lave. 7. Asalak bir böcek, kehle. Kötü, fena. 8. Dikkat çekme, ihtar, uyar. Ensiz. 9. sim. Maden ocaklar nda aç lan yeralt yolu. 10. ABD de bir eyalet. laç, merhem. 11. Mitolojik bir çalg. Boru sesi. 12. Japon çiçek düzenleme sanat. Yabani hayvan bar na. 13. Arapçada su. Kar fl k renkli. Bir say. 14. Akdeniz anemisi. 15. Çeflitli hayvanlar n üzerinde tünedikleri dal veya s r k. Yavru, çocuk. 16. Da servisi. Büyük ve derin karavana. 17. talya daki ünlü e ik kule. Ba rsaklar. 18. Bir ilimiz. Giysinin belden afla da kalan bölümü. 19. nce perde ya da örtü. Aç k toprak rengi. lgi eki. 20. Kamufle etmek. Yukar dan afla ya: 1. Denetleme yapan kimse. Bilgin. Bafla kakma, serzenifl. 2. Mitoloji. Çizgi ile güldürme sanat. fiube, kol. 3. Arnavutluk un para birimi. Birdenbire ortaya ç kan tehlikeli durum. Bir paran n faiz kat lmam fl bütünü. 4. stençsiz. Bale yapan kad n sanatç. 5. Belirli bir ifli yerine getirmek için manyetizma ile kendisine çeflitli ifller yapt r labilen otomatik araç. Alkolde eriyen hayvansal reçine. Türk müzi inde bir makam. 6. Etraf suyla çevrili kara parças. Trabzon ilinin bir ilçesi. Kampana. Dogma, inak. Eski M s r da insano lunun hayati dayana olan üretici güç. Kemiklerin toparlak ucu. 7. Kalite. Dar ve kal nca tahta. Do um iflini yapt ran kad n. Üzme, s k nt verme, üzgü. 8. Yumurtan n bir bölümü. Bafll ca içece imiz. Büyük erkek kardefl, a abey. Fakirlerin doyurulmas için kurulmufl hay r kurumu. 8. Tembih sözü. Belirti, iz, ipucu. Tarlay iki kere sürmek. 10. ya mur geçirmeyen bir tür üstlük. talya - da bir kent. Askerler. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Kamu bankalar kredide h zl ç kt Kredi genifllemesi geçen y l sektör ortalamas - n n alt nda kalan kamu bankalar, bu y l n 9 ay nda yüzde 28,3 ile en fazla kredi art fl sa layan banka grubu oldu. ANKARA - AA muhabirinin Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) eylül ay na iliflkin Bankac l k Sektörü Genel Görünümü raporundan derledi i bilgilere göre, sektörün kulland rd kredilerin toplam eylül sonu itibar yla 2012 y l sonuna göre yüzde 25 artarak 990,4 milyar liraya ulafl rken, enflasyondan ar nd r lm fl y ll k reel art fl yüzde 23,4 düzeyinde gerçekleflti. Söz konusu dönemde Türk Liras kredilerde yüzde 22,6, yabanc para cinsinden kredilerde de dolar baz nda yüzde 13,8 art fl yafland. Geçen y l sonuna göre yaflanan kredi art fl n n yüzde 67,9 u Türk Liras cinsinden kulland r lan kredilerden olufltu. Rapora göre, 2012 de sektör ortalamas n n alt nda bir kredi art fl sergileyen kamu bankalar, 2013 ün 9 ay nda yüzde 28,3 ile en h zl kredi art fl sa layan banka grubu oldu. Kamu bankalar n n kulland rd krediler an - lan dönemde yaklafl k 57 milyar lira artarak 257,8 milyar liraya ulaflt. Öte yandan, kamu bankalar ve kalk nma ve yat r m bankalar d fl nda kalan di er gruplar n an lan dönemdeki kredi art fl h - z yüzde 24,6 l k sektör ortalamas n n alt nda kald. Toplam kredilerin da l m na bak ld nda eylül sonunda kulland r lan kredilerin yüzde 42 si kurumsal/ticari kredilerden, yüzde 32,3 ü bireysel kredilerden, yüzde 25,7 si ise KOB kredilerinden olufltu. Ocak-eylül döneminde KOB kredileri yüzde 27,2 ile en h zl artan kredi türü olurken, kurumsal/ticari krediler yüzde 26,4, bireysel krediler de yüzde 20,4 art fl gösterdi. Konuyla ilgili AA muhabirine de erlendirmelerde bulunan ING Bank Ekonomisti Muhammet Mercan, kamu bankalar n n özelikle haziran ay öncesi dönemde ciddi risk ifltahlar ile hareket ettiklerini belirterek, Söz konusu dönemde kamu bankalar sektörün di er aktörlerine göre müflterilerine daha rekabetçi fiyat teklif ettiler. Daha iyi faiz oranlar sundular dedi. Kamu bankalar n n sadece Türk Liras baz nda de il döviz baz nda kulland rd kredilerde de önemli art fllar yafland n ifade eden Mercan, sektörün dcviz baz nda kredi art fl h z yüzde 15 ler seviyesinde iken kamu bankalar için ayn oran n yüzde 30 lara kadar ç kt n dile getirdi. Bireysel kredilerin tutar eylül sonu itibar yla 320,1 milyar liraya yükselirken, bunun yüzde 74 ü tüketici kredilerinden, yüzde 26 s ise kredi kart ndan olufltu sonuna göre tüketici kredileri içinde en yüksek art fl h z na sahip kredi türü yüzde 23,4 ile konut kredileri olup konut kredilerini yüzde 22,2 ile ihtiyaç ve di er tüketici kredileri izledi. Rapora göre, 2010 sonu itibar yla bireysel kredi kart alacaklar n n yüzde 44,4 ü taksitli alacaklardan oluflmaktayken, bu y l n 9 ay nda söz konusu oran yüzde 57,7 ye yükseldi. Ayn dönemde a rl kl ortalama taksit say s ise 6,6 dan 6,9 a ç - karken, bireysel kredi kart sahiplerinin yüksek taksit say s yla daha fazla taksitli al flverifl yapt klar belirlendi. Takipteki alacaklar aç s ndan de erlendirildi inde, 2012 y l nda genel olarak tüm kredi türlerinde görülen takipteki alacak art fl, bu y l n 3 çeyre inde de devam etti. Bir önceki çeyrek ile karfl laflt r ld nda takipteki alacaklarda en fazla art fl 888 milyon lira ile bireysel kredilerde gözlenirken, bunu 777 milyon lira ile KOB kredileri ve 207 milyon lira ile kurumsal/ticari krediler izledi. Bireysel kredilerin ayr nt lar - na bak ld nda tüm kredi türlerinde takipteki alacaklar artarken, en yüksek art fl 517 milyon lira ile kredi kart alacaklar nda görüldü. htiyaç ve di er tüketici kredi türlerindeki takipteki alacak art fl 353 milyon lira oldu.(aa) 19 Kas m 2013 EGS AD, gönül elçilerini alt n kaplama plaketle ödüllendirdi ESK fieh R - Eskiflehir Giriflimci Sanayiciler ve fladamlar Derne i (EGS AD), yurt içinde ve yurt d fl nda yapt klar sosyal sorumluluk faaliyetlerinden dolay 21 üye ifl adam n ödüllendirdi. EGS AD da düzenlenen 'Ticaret Köprülerinden Gönül Köprülerine' adl programda konuflan EGS AD Yönetim Kurulu Baflkan Sami Türk, 21. yüzy lda iflletmelerin varl n devam ettirebilmeleri için dernekler bünyesinde ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde faaliyet göstermelerinin hayati önem arz etti ini belirtti. Türk, EGS AD olarak, ifl hayat - n n yan nda, topluma olan sorumlulu umuzun da fark nday z. Bu nedenle de sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Biliyoruz ki gerçeklefltirdi imiz bu tarz programlar sayesinde dünya daha da yaflan l r bir yer haline gelecektir. dedi. Programda, yurt d fl nda ve yurt içinde EGS AD üyesi ifl adamlar taraf ndan gerçeklefltirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yer ald sinevizyon gösterisi yap ld. Sinevizyon gösterimi s ras nda duygulu anlar yafland. Program n sonunda, EGS AD üyesi 21 ifl adam, yurt içinde ve yurt d - fl nda yapt klar sosyal sorumluluk faaliyetlerinden dolay alt n kaplama plaketle ödüllendirildi. Plaket töreninin ard ndan 3 dönem EGS AD baflkanl yapan merhum Turgut Köro lu da dualarla an ld. Merhum Turgut Köro lu ad na o lu Furkan Köro lu na 'Fedakarl k Ödülü' verildi. (CHA)

7 19 Kas m 2013 Ekonomi YARIN Soya proteinine alternatif olarak f nd k proteini üretildi DUYURU PTT A. fi. ANKARA PTT BAfiMÜDÜRLÜ ÜNDEN TAfiINMAZ SATIfiI YAPILACAKTIR 1) Afla da tapu kayd ve nitelikleri belirtilen kurumumuz mülkiyetindeki 3 Adet dairenin sat fl yap lacakt r. Bay nd r sokak No:16 Daire No: K z lay-çankaya /Ankara a) Mahallesi : Cumhuriyet b) Soka : Bay nd r c) Ada no: 1050 d) Parsel no :9 e) 1. kat 1 nolu, 1.kat 2nolu, 4.kat 8 nolu olmak üzere 3 adet ba ms z bölüm f) Niteli i : Kargir Apartman-mesken g) Arsa Yüz ölçümü : 964 mç h) Arsa pay :100/1500 i) Ba ms z bölüm yüzölçümü:122 m2 j) mar durumu : Kat mülkiyetli Muhammen bedelleri, 1. Kat 1 nolu bölüm ,00 TL+KDV 1. Kat 2 nolu bölüm ,00 TL+KDV 4. Kat 8 nolu bölüm ,00 TL+KDV Ada ve parsellere kay tl tapulu, 1,2,8 numaral 3 adet ba ms z bölümün muhammen bedelleri üzerinden 2886 say l Devlet hale Kanununun 37. maddesine göre kapal teklif ve devam nda aç k art rma usulü ile sat fl yap lacakt r. 2) halenin yap laca yer: Ankara PTT Baflmüdürlü ü Sanayi caddesi no:9 Ulus/ Ankara rtibat telefon no: ) hale konusu tafl nmazlara ait sat fl flartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örne i Ankara PTT Baflmüdürlü ünden çal flma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde temin edilebilecektir. 4) steklilerin ihaleye ifltirak edebilmeleri için ihale bafllang ç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte tafl nmaz n muhammen bedeli üzerinden %3 oran ndan az olmamak üzere geçici teminat n yat r ld na dair makbuzun asl, ikametgah senedi, tebligat için adres beyan, nüfus cüzdan örne i, tüzel kiflilerde ise 2013 y l içerisinde al nm fl kay tl bulundu u oda sicil kayd, teklifte bulunacak kiflilerin noterden tasdikli imza sirküleri ile birlikte en geç ihale günü ihale saatlerine kadar Ankara PTT Baflmüdürlü ü Yap ve Teknik fller Müdürlü ü Emlak bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. 5) Tafl nmazlar n sat fl ile ilgili ihale; 1. Kat 1 nolu bölüm 03/12/2013 günü saat 10:00 da 1. Kat 2 nolu bölüm 03/12/2013 günü saat 14:00 de 4. Kat 8 nolu bölüm 04/12/2013 Çarflamba günü saat 14:00 de Ankara PTT Baflmüdürlü ünde yap lacakt r. 6)Sat fltan do acak masraflar n (sat fl ifllemleri ve bu ifllemler s ras nda düzenlenen belgeler ile her çeflit vergi, KDV, resim, harç, tapu al m, sat m masraf n n tamam ile di er mali yükümlülükler) tamam al c taraf ndan karfl lanacakt r. Kurumumuz, tafl nmazlara ait ihaleyi yap p yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. Baflmüdür lan olunur. Mehmet Güçlü (Bas n-16268)885(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ZM R- Et ve süt ürünlerinde katk maddesi olarak karfl m za ç kan soya proteinine alternatif olarak f nd k küspesinden protein üreten Türk bilim insanlar, bu ürünün kolon kanseri hücrelerinin üremesini durdurabildi ini ve tansiyonu düflürücü etkilere sahip olabilece ini tespit etti. Ürün, g dalar yan nda ilaç ve kozmetik sanayisinde de kullan labilecek. YTE Kampüsü içindeki G da Mühendisli i Bölümü laboratuvarlar nda AA muhabirine aç klamalarda bulunan bölüm baflkan Prof. Dr. Ahmet Yemenicio lu, soya proteininin g da ve yem sanayisinde çok yo- un olarak kullan ld n, Türkiye nin her y l çok yüksek miktarlarda soya proteini ithal etti ini söyledi. Türkiye nin tar m ürünleri çeflitlili i anlam nda büyük zenginli e sahip olmas na ra men bu ürünlerden yüksek katma de er elde edemedi ini ifade eden Yemenicio lu, geliflmifl cihazlar ve bu alanda yetkin bilim insanlar n n bulundu u YTE de bu alana odaklanan araflt rmalar yürüttüklerine dikkati çekti. G da sanayisinde ABD nin soya üretimindeki gücünden kaynaklanan bir soya proteini egemenli i bulundu unu belirten Yemenicio lu, f nd kta ise en büyük üretici olan Türkiye de f nd k ya üretiminin giderek artt n ancak ya üretiminden artan posalar n büyük bölümünün at k oldu unu kaydetti. Bu noktadan hareketle Araflt rma Görevlisi Levent Aydemir ile f nd k küspesi üzerinde yo un araflt rmalar yürüttüklerini, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nden Doç. Dr. Yusuf Baran ve Araflt rma Görevlisi Aysun Adan n da çal flmaya destek verdi ini anlatan Yemenicio lu, yürüttükleri proje sonucu yüzde 95 safl kta f nd k proteini elde etmeyi baflard klar n dile getirdi. F nd k proteininin soyan n kullan ld hemen tüm alanlarda kullan labildi ini, baz yönlerden soyadan daha üstün özelliklere sahip oldu unu belirten Yemenicio lu, f nd n potansiyel antioksidan ve antikanserojen özelliklerinin bilindi ine, ürettikleri f nd k proteininin de bu özellikleri tafl d na iflaret etti. F nd k, antikanserojenik ve antioksidan etkisi çok yüksek bir ürün. Bu araflt rma s ras nda f nd k proteininin, kanser hücrelerini yüksek oranda inhibe etti ini, geliflimini engelledi ini gördük. F nd k proteinleri ayr ca ACE enzimini inhibe ederek tansiyonu düflürücü yani antihipertensif etki de gösteriyor. Bunlar çok önemli ve f nd k proteinlerinde ilk kez incelenen özellikler. Yaln zca proteini de il f nd k tüketti imiz zaman da bu etkiyi sa layabilece imiz düflünülüyor. Araflt rma s ras nda f nd k proteininden ambalaj üretiminin de mümkün olabildi ini saptad klar n söyleyen Yemenicio lu, sözlerini flöyle sürdürdü: Dünyada bitkisel kaynakl polimerlerden yenebilir ambalaj materyalleri üzerindeki araflt rmalar çok popüler. Çok çeflitli tar m ürünleri deneniyor. F nd kta yapt m z çal flmada da ilginç özellikler saptad k. Örne in f nd k proteinlerinden üretilen ambalaj filmleri suda çözülebilme özelli iyle di er pek çok proteinden ayr fl yor. Dolay s yla f nd k proteininden üretilen ambalajla kapl bir g da maddesi y kand nda ambaj ndan da ar nm fl oluyor. Prof. Dr. Yemenicio lu, tamamlad klar projenin Türkiye hracatç lar Meclisi nin düzenledi i Proje Pazar etkinli inde 400 proje aras nda g da alan nda en iyi proje seçildi ini ifade etti. Elde edilen derecenin, projenin h zla uygulamaya geçebilmesi anlam nda yarar n n olaca n belirten Yemenicio lu, f nd k ya üreten flirketlerin kat l - m yla protein üretimine k sa sürede bafllanabilece ini kaydetti. Soya ile rekabet etmenin k sa vadede mümkün olmad n, ancak orta vadede en az ndan ithalat n s - n rlanabilece ini tahmin ettiklerini dile getiren Yemenicio lu, sözlerini flöyle sürdürdü: Yapt m z bu çal flmalarla f nd k, nohut, mercimek gibi iddial oldu umuz ürünlere olan bak fl aç lar n de ifltirmeye çal fl yoruz. (AA) 7

8 8 YARIN Ekonomi 19 Kas m 2013 Yumurta üretimi 9 ayda 12,2 milyar adede ulaflt HALE LANI D YANET filer BAfiKANLI I DÖNER SERMAYE filetme MÜDÜRLÜ ÜNDEN Diyanet Çocuk Dergisi (Y l içerisinde verilecek ekler dahil) 'nin bas m hizmet al m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t No : 2013 / darenin a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulvar No: I47/A Çankaya - ANKARA b ) Telefon - Faks Numaras : c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) 2. hale konusu hizmetin a ) Niteli i, Türü ve Miktar. Diyanet Çocuk Dergisi (Y l içerisinde verilecek ekler dahil) bas m hizmet al m ifli Ayl k , Y ll k adet. b ) Yap laca Yer : Yüklenicinin adresi c ) flin Süresi : halenin a) Yap laca Yer : Diyanet flleri Baflkanl - Döner Sermaye flletme Müdürlü ü, hale Salonu b ) Tarihi - Saati : haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta naait olmas halinde, Ticaret ve Sanayi Odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir yada serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu- unu gösteren standart forma uygun belge, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler fl deneyim belgeleri: lk ilan tarihinden geriye do ru son befl y l içinde kabul ifllemleri tamamlanan ihale konusu ifl veya benzer ifllerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oran ndan az olmamak üzere, tek sözleflmeye iliflkin ifl deneyimini gösteren belgesi, Makine ve di er ekipmana iliflkin belgeler: hale konusu bas m ifli ile ilgili Teknik Kapasite Raporu. (Kurutmal Web Ofset flart aranacakt r.) 4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak gazete, dergi ve kitap bas m iflleri kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif, sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Liras karfl l ayn adresten sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden E- mza ile indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyanet flleri Baflkanl - Döner Sermaye flletme Müdürlü ü, Üniversiteler Mah. Dumlu- p nar Bulvar No: 147/A Çankaya - ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmal d r 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-16309)884(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Ocak- Eylül döneminde tavuk yumurtas üretiminin 2012 y l n n ayn dönemine göre yüzde 11,23, 2010 y l n n ayn dönemine göre ise yüzde 41,2 art flla 12,2 milyar adede ulaflt n bildirdi. Bayraktar, yapt yaz l de erlendirmede, 9 ayl k dönemler itibar yla 2010 y l nda 8 milyar 614 milyon 670 bin olan tavuk yumurtas üretiminin 2011 y l nda yüzde 11,18 art flla 9 milyar 577 milyon 775 bine, 2012 y l nda yüzde 14,18 art flla 10 milyar 935 milyon 713 bine, 2013 y - l nda ise yüzde 11,23 art flla 12 milyar 164 milyon 334 bin adede yükseldi ini belirtti. Bayraktar, flunlar kaydetti: Ayl k üretim rakam 2011 y l n n Ocak ay nda 1,1 milyar adedi geçerek 1 milyar 100 milyon 827 bin adet oldu. Daha sonraki aylarda baz aylar düflen baz aylar yükselen üretim 2012 y l n n Mart ay nda 1 milyar 235 milyon 833 bin adetle ayl k 1,2 milyar adet rakam n geçti y l n n Ekim ay nda 1 milyar 324 milyon 309 bin adetle ayl k 1,3 milyar adetlik üretim rakam n aflt y l n n A ustos ay nda 1 milyar 394 milyon 912 bin adetle ayl k 1,4 milyar adetlik üretim rakam na oldukça yaklaflan tavuk yumurtas üretimi, Eylül ay nda yüzde 0,69 düflerek 1 milyar 385 milyon 329 bin adede indi. Ayl k üretim rakam 1,4 milyara yaklaflm fl durumda. Önümüzdeki aylarda büyük olas l kla ayl k 1,4 milyarl k üretim rakam geçilecek y l nda 11 milyar 840 milyon 396 bin adet olan tavuk yumurtas üretiminin 2011 y l nda yüzde 9,14 art flla 12 milyar 954 milyon 686 bin, 2012 y l nda yüzde 15,1 art flla 14 milyar 910 milyon 774 bin adede yükseldi ini belirten Bayraktar, flu bilgileri verdi: Eylül ay itibar yla son 12 ayl k üretim rakamlar na bakt m zda 16 milyar 139 milyon 395 bin adetlik üretim görüyoruz. Bu rakam, 2012 y ll k rakam ndan yüzde 8,24 daha fazla y l 9 ayl k dönemdeki üretim art fl yüzde 11,23. 9 ayl k dönemdeki art fl oran, y l n son çeyre inde de gerçeklefltirilirse, 2013 y l üretimi 16 milyar 585 milyon 254 bin adede ulaflacak. Bu da 2010 y l rakam na göre yüzde 40,07 lik bir art fl demek. Yumurtada ihracat rakamlar n n da artt na dikkati çeken Bayraktar, flunlar kaydetti: Yumurta ihracat 2012 y l nda 350 milyon 629 bin 601 dolard y l n n Ocak-Eylül döneminde 244 milyon 676 bin 299 dolar yumurta ihracat yap lm flt. Bu y l n 9 ayl k döneminde ihracat geçen y l n ayn dönemine göre, yüzde 11,7 art flla 273 milyon 278 bin 918 dolara yükseldi. Bu h zla artarsa 2013 ihracat 391,6 milyon dolar aflacak. fiemsi Bayraktar, Türkiye de yumurta sektörünün sürekli geliflen sektörler içinde yer ald n ancak sorunlar n n da bulundu unu bildirdi. Sektörde yemde d fla ba ml l n ve yükselen yem fiyatlar n n maliyetleri art rd n belirten Bayraktar, bu durumun üreticileri s k nt ya soktu unu, üretimin sürdürülebilirli ine ve karl l na etki etti ine dikkati çekti. (CHA)

9 19 Kas m 2013 ANKARA - AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl - verilerinden ald bilgiye göre, enerji sektörünün serbestleflmesini amaçlayan 4628 say l Kanunun yürürlü e girmesinden önce 3096 say l Kanun kapsam nda imzalanan üretim ve da t m tesislerinin flletme Hakk Devri ( HD) sözleflmelerinin büyük bir bölümü Dan fltay taraf ndan iptal edilmiflti. Sözleflmesi imzalanm fl ancak henüz inflaat na bafllanmam fl Y D projelerinin de bir bölümü serbest piyasa flartlar na uymad ve Hazine garantisi verilmedi i için uygulanamam flt. Bu projelerden Atam Alapl B.V. taraf ndan Uluslararas Yat - r m Uyuflmazl klar Çözüm Merkezi (ICSID) nezdinde aç lan tahkim davas nda flirket 100 milyon dolar tazminat talebinde bulunmufl, esasa ve yetkiye iliflkin duruflmalar 10 Ocak-11 fiubat 2011 tarihleri aras nda Paris te yap lm flt. Hakem heyeti nihai karar n 16 Temmuz 2012 tarihinde vermifl ve flirketin tüm talepleri reddetmiflti. Ancak flirket taraf ndan söz konusu karar n iptali için 12 Kas m 2012 de ICSID e yap lan baflvuru süreci halen devam ediyor. HD ve Y D projeleri d fl nda sözleflmeye ayk r davran fllar nedeniyle iptal edilen imtiyaz sözleflmeleri konusunda da ICSID nezdinde tahkim davalar aç lm flt. Ekonomi Bunlardan Çukurova Elektrik Afi (ÇEAfi) ve Kepez Elektrik TAfi (KEPEZ) flirketlerinden her birinin toplam sermayesinin yaklafl k yüzde 66 s na sahip oldu unu iddia eden Güney K br s menfleli Libananco Holdings Co. Ltd. taraf ndan enerji flart anlaflmas çerçevesinde Türkiye aleyhine 10 milyar 100 milyon dolar tazminat talebiyle ICSID nezdinde dava aç lm flt. Yetkiye iliflkin duruflma yap lm fl, hakem heyetinin karar yla davac Libananco nun tazminat talebi reddedilmifl ve davac taraf ndan devlete toplam 15 milyon 602 bin 500 dolar ödenmesine hükmedilmiflti. fiirketin 19 Aral k 2011 tarihinde hakem heyetinin 2 Eylül 2011 tarihli karar n n iptali için ICSID nezdinde açt dava da reddedilmifl, hakem heyetinin 22 May s 2013 tarihli karar Bakanl n lehine sonuçlanm flt. ÇEAfi n toplam sermayesinin yüzde 12,24 ünü, KEPEZ in toplam sermayesinin ise yüzde 10,73 ünü elinde bulundurdu unu iddia eden Po- BURSA - Birlik fl Güvenli i Enerji flçi ve Çevre Sa l E itim Araflt rma Derne i (B R-DER) Baflkan Abdullah Bozk r, kamuda çal flan ifl güvenlik uzmanlar na, kanunda aç k ifade edilmesine ra men ücretlerinin ödememesi için her türlü yolun denendi ini öne sürdü. Bozk r, 6331 say l fl sa l ve Güvenli i Kanunu kapsam nda iflverenin çal flanlar aras ndan ifl güvenli i uzman, iflyeri hekimi ve di er sa l k personeli görevlendirmekle yükümlü oldu unu söyledi. Bozk r flunlar kaydetti: "Kanuna göre, belirlenen nitelikte ifl güvenli i uzman veya iflyeri hekimigörevlendirmeyen iflverene görevlendirmedi i her bir kifli için 5 bin TL ayk r l n devam etti i her ay için ayn miktar, di er sa l k personeli görevlendirmeyen iflverene 2 bin 500 TL ayk r l n devam etti i her ay için ayn miktar, belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iflverene her bir ihlal için ayr ayr bin 500 TL ayk r hareket eden iflverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayr ayr bin TL idari para cezas veriliyor. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü, 657 say l devlet memurlar d fl nda personel çal flt - ran ve iflveren konumunda olan Kamu kurumlar na uyar yaz lar göndermifltir Say l Kanun gere i olarak ifl güvenlik uzman ve iflyeri hekimi görevlendirmelerini ivedilikle yapmalar ve bu görevlendirmeleri fl Sa l ve Güvenli i izleme takip sistemi olan SG-KAT P e girifl yapmalar n YARIN Türkiye uluslararas tahkimdeki enerji davalar n bir bir kazan yor Türkiye son y llarda bir yandan hayata geçirdi i projeler ve mevzuat de ifliklikleriyle enerji sektörüne ivme kazand rmaya çal fl rken, di er yandan uluslararas tahkim davalar nda baflar l performans sergiliyor. 9 lon- ya menfleli Cementownia Nowa Huta taraf ndan Türkiye aleyhine ICSID nezdinde aç lan tahkim davas da Türkiye lehine sonuçlanm flt. Kemal Uzan, Rumeli Elektrik, ÇEAfi ve KEPEZ 22 May s 2003 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aleyhine Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne (A HM) baflvurmufltu. Söz konusu baflvurunun kabul edilebilirli ine ve esas - na iliflkin olarak mahkemenin talebi üzerine 30 Kas m 2010 tarihinde Strazburg da duruflma yap lm fl ve Türkiye ad na gerekli aç klamalar ve savunmalar yap lm flt. Mahkeme 29 Mart 2011 tarihinde davac lar n baflvurular n n kabul edilemez oldu una karar vermiflti. ÇEAfi ve KEPEZ in Borsa stanbul da ( stanbul Menkul K ymetler Borsas nda) ifllem gören hisselerinin bir bölümünün sahibi olan baflvuranlar n (Erol Soyuer ve 46 kifli); bahse konu flirketlerin Borsa stanbul daki ifllemlerinin durdurulmas sebebiyle maddi kayba u rad klar n ileri sürerek yapt klar baflvurularla ilgili A HM, 21 Haziran 2011 de Erol Soyuer ve 46 kifli taraf ndan yap lan baflvurunun da kabul edilmez oldu una karar vermiflti. Tunçbilek Termik Santral ve Sivas-Kangal Termik Santrali ile ilgili olarak Uluslararas Ticaret Odas (ICC) nezdinde aç lan davalar Türkiye lehine sonuçlanm flt. Tunçbilek Termik Santrali ne iliflkin hakem heyetinin nihai karar yla davac taraf ndan devlete, dava sürecinde yap lan avukatl k ücretleri ve harcama tutarlar n n ödenmesine hükmedilmiflti. fiirket taraf ndan söz konusu ücret ve harcama tutarlar (910 bin 440 dolar ile 161 bin 813 lira) Bakanl n ilgili hesab na yat r lm flt. Sivas-Kangal Termik Santrali ne iliflkin ise hakem heyetinin nihai karar yla davac n n yapt masraflara iliflkin davac flirkete 13 milyon dolar ödenmesine hükmedilmifl ve bu tutar flirketin ilgili hesab na aktar lm flt.(aa) Bozk r: Kamuda çal flan ifl güvenlik uzmanlar ma dur ediliyor aksi takdirde 6311 Sayl Kanunun 26. Maddesinin ilgili f kralar n n uygulanaca ve cezai ifllemlerin yap laca konusunda uyarm flt r. Bu yaz eline ulaflan ve de olay n ciddiyetini anlayan kurum müdürlükleri derhal kurumlar ndaki ifl güvenlik uzmanlar n tespit edip. SG-KAT P sistemine girerek sözleflme yap lm fllard r. Ne yaz k ki baz kurum müdürleri Kanunu ve de gönderilen uyar yaz lar n anlamakta s k nt yafl yorlar ya da anlayam yorlar."(cha)

10 10 YARIN Ekonomi STANBUL - AA muhabirinin sorular n yan tlayan Aydilek, beyaz eflya sektörü için 2013 y l n n iyi geçti ini söyledi. Sektörün 2012 y l nda 23 milyon adet üretim gerçeklefltirdi ini, bunun 6,5 milyonunun yurt içinde sat ld n, 16,5 milyonunun ise ihraç edildi ini an msatan Aydilek, Bu rakamlar 2010 y l ile k yasland nda yüzde 20 lik bir art fl var. Bu y - l n sonunda da geçen seneye k - yasla yüzde 5 lik bir art fl bekliyoruz. Yani rakam 24-24,5 milyona do ru gider dedi. Türkiye nin beyaz eflya üretiminde Avrupa lideri oldu unu an msatan Aydilek, sektörün üretim rakamlar ile Polonya, talya ve Almanya gibi rakiplerine göre fark atm fl durumda oldu unu, bununla da gurur duyduklar n kaydetti. Yurt d fl ndaki tüketiciler nezdinde Made in Turkey etiketinin art k olumsuz bir alg oluflturmad n, önyarg lar n k r ld - n ifade eden Aydilek, olumsuz geri bildirimlerin önemli bir kalite göstergesi oldu unu, Türk ürünlerinde bu oran n di er ülkelere göre çok düflük oranda kald n bildirdi. Türkiye beyaz eflyada rüfldünü ispat etti, Almanlar bile art k Türk markas al yor diyen Aydilek, yabanc tüketicilerin art k Türkiye de üretilen ürünleri rahatl kla sat n alabildi ini anlatt. Aydilek, Türkiye nin beyaz eflya üretiminde dünyada ilk 5 te oldu unu kaydetti. Patent konusunda TÜRK- BESD olarak çok gururland klar n vurgulayan Aydilek, Türkiye de en çok patent baflvurusu yapan ilk 2 firman n TÜRK- BESD üyesi oldu unu ifade etti. Türkiye de halihaz rda çal - flan 25 milyona yak n buzdolab oldu u bilgisini veren Aydilek, bunlar n tamam n A+ enerji seviyesine sahip buzdolaplar yla de ifltirme f rsat olsayd Türkiye nin bir y lda Keban Baraj n n üretti i enerji kadar enerji tasarrufunun olabilece ini söyledi. Aydilek, A+ ve A++ 2 Low Frost buzdolaplar karfl laflt r ld - nda fiyat fark n n 4 senede kapand n, sonraki senelerde de elektrik faturas n n çok daha az geldi ini dile getirdi. Sektörün 2014 hedeflerinden bahseden Aydilek, Gelecek y l yüzde 5 lik büyüme gerçeklefltirirsek bizim için çok iyi bir rakam olur fleklinde konufltu. talyan bas n nda Indesit in Arçelik ile ortakl k için görüfltü- üne yönelik ç kan haberler ile sektördeki birleflme ve sat n almalarla ilgili de erlendirmelerde bulunan Aydilek, sözlerine flöyle devam etti: Bana da Indesit in ortak arad haberleri geldi. fiirket yüzdesinin hepsini satmak istiyor mu bilmiyorum. Belirli bir k sm n satarsa zaten ne Arçelik için, ne de Vestel için cazip olmaz. fiirketler yüzde 51 lik yönetim hissesini eline al rsa olabilir. Ama Indesit in ne üretim üssü ile, ne de markas yla Arçelik e çok bir fley kataca n düflünmüyorum. Arçelik zaten Beko markas yla pazarlarda iyi ifl yap yor. Türk markalar ndan da herhangi bir tanesinin, ne Arçelik in ne de Vestel in kendi hisselerinin yönetimi b rakacak kadar ço unlu unu bir baflka firmaya satmaya haz r oldu unu düflünmüyorum. Ama yan labilirim de. Benim bildi im öyle bir haz rl klar yok hiçbirinin. Ama Indesit, Avrupa pazar na girmeleri ad na Çinliler için iyi olabilir. Çinliler in Avrupa pazar na ayak basmalar için öyle bir markaya ihtiyaçlar var. TÜRKBESD Baflkan Aydilek, BDDK n n beyaz eflya sat fllar nda taksit s n r na gitmesi halinde mevcut sat fl rakamlar n koruyamayacaklar n söyledi. Sat fllar n yüzde 80 inin kredi kart ile yap ld n an msatan Aydilek, Türkiye de sat lan beyaz eflyan n yüzde 90 n n Türkiye de üretildi ini kaydetti. Sektörü s k nt ya u ratacak bir fleyin Türkiye ekonomisine zarar verece ini belirten Aydilek, Dolay s yla BDDK Baflkan n n Beyaz eflya konusunda herhangi bir tedbir düflünmüyoruz aç klamas yaz l nca, benim yüre ime biraz su serpildi ifadelerini kulland.(aa) 19 Kas m 2013 Almanlar, beyaz eflyada Türk markas n tercih ediyor Türkiye Beyaz Eflya Sanayicileri Derne i (TÜRKBESD) Baflkan Özcan Aydilek, Türkiye nin beyaz eflya üretiminde dünyada ilk 5 te oldu unu belirterek, Türkiye beyaz eflyada rüfldünü ispat etti, Almanlar bile art k Türk markas al yor dedi. Brezilya'n n perakende devi Türkiye'de yeni ürünler araflt racak SAO PAULO - Brezilya pazar nda faaliyet gösteren ülkenin en büyük perakende zinciri Pao de Açucar grubu, ithal edilebilecek ürünleri araflt rmak için Türkiye'ye gelecek. Önümüzdeki hafta ifl görüflmeleri yapmak için Türkiye'de olacak grubun ithalat sorumlusu, tedarik edilebilecek yeni ürünleri yerinde görmek için bir çok ifladam ile bir araya gelecek. Brezilya genelinde 2 bine yak n sat fl ma azas bulunan flirketin y ll k cirosu 30 milyar dolar civar nda. Halihaz rda Brezilya, g da sektöründe Türkiye'den daha çok kuruyemifl ve kuru g dalar al rken, karfl l nda kahve, fleker, soya ve et ürünleri sat yor. Ticareti yap lan mevcut ürünlere ek olarak yeni imkanlar araflt rmak isteyen Brezilyal firma, bir hafta sürecek temaslarda Türkiye'nin sunabilece i f rsatlar tan ma imkan bulacak. Grubun Türkiye'ye gelmesine vesile olan Brezilya-Türk Ticaret Odas (CCITB) yetkililerinin verdi i bilgiye göre son y llarda Avrupa ekonomisindeki daralma her iki ülke için alternatif tedarikçi ve pazar aray fl n art rd. Bu tür ticari giriflimlerin iki ülke için büyük önem tafl d n belirten CCITB temsilcisi Ali Sipahi, konu hakk nda flu de erlendirmede bulundu: "Son y llarda Brezilya ve Türkiye aras nda ciddi art fl gösteren yeni ifl ba lant lar gösteriyor ki, iki ülkenin tafl d ticari potansiyel ileride birçok alan kapsayan stratejik bir iflbirli ine dönüflebilir." (CHA)

11 Ekonomi 19 Kas m ANKARA - Türkiye genelinde y lbafl ndan bu yana 82 bin 688 ton kullan lm fl pet flifle topland. Ekonomiye 124 milyon 32 bin TL katk sa layan pet flifleler, geri dönüflümle cankurtaran yast, boya f rças, kay fl, paspas oldu. Bu arada, geçen y l üretilen pet ambalaj n 320 bin 287 tonu piyasaya sürüldü, 108 bin 941 ton pet ambalaj ise ithal edildi. Bir ton balyal pet ambalaj at yaklafl k bin 500 TL'ye sat - l yor. Bu y l içinde toplanan 82 bin 688 ton pet flifleden hal tabanlar, uyku tulumlar, giysilerdeki yal t m maddesi, boya f rçalar, can kurtarma simidi, torbalar, posta kutular, piknik masalar, çitler, yürüyüfl botlar, çift bölmeli kovalar, lazer toner kartuflu, kay fllar üretildi. Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, konuyla ilgili de erlendirmesinde, at klar n geri dönüflümünde Türkiye yi dünya standartlar - n n üzerine ç karacak çal flmalar yapt klar n belirterek, önümüzdeki günlerde çok daha önemli projeleri hayata geçirileceklerini söyledi. ki buçuk litrelik bir plastik flifle geri kazan l p üretimde kullan ld nda 6 saatlik 60 watt l k elektrik enerjisi tasarruf ediliyor. Geri kazan lm fl 2,5 litrelik 25 adet pet fliflesinden ise bir plastik mont elde ediliyor. Çevre Yönetimi Genel Müdür Vekili Muhammet Ecel, pet ambalaj at klar hakk nda, "Pet fliflelerin a rl düflüyor. 1970'den günümüze plastik fliflelerin a rl nda yüzde 64 azalma oldu y l nda 0,5 LT lik pet su fliflesinin a rl 22,5 gram iken 2013 y l nda 10,5 gram oldu." dedi.(cha) YARIN At k pet flifleler yast k, f rça ve paspas oldu KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ D E L D A N A A 2 E S E R D K E N 3 N A K A R A T M O 4 E T D O E S R 5 T R E B O L U A 6 R S O F E K 7 C B T K E M 8 K A Z Ç D A R 9 A D G A L E R 10 A R Z O N A E M 11 L R M T 12 K E B A N A N 13 M A A L A K 14 T A L A S E M 15 T Ü N E K B A L A 16 A R A R K E R E S 17 K P S A E M A 18 A D A N A E T E K 19 Z A R B O Z K 20 A L A L A M A K R

12 12 YARIN Ekonomi BURSA - Tofafl n Bursa daki Fabrikas, 175 Fiat - Chrysler Grup fabrikas ve grubun 350 tedarikçisinin fabrikalar nda uygulanan WCM - Dünya Klas nda Üretim Program kapsam nda Kas m tarihleri aras nda gerçekleflen denetim sonucunda Alt n Seviye'ye ulaflarak baflar s n taçland rd. Endüstriyel alandaki standartlar dünya klas na yükseltmek amac yla 2006 da faaliyete geçirilen program n ilk y llar nda En H zl lerleyen Fabrika ödülünü alan Tofafl, 2009 da ise Gümüfl Seviye ye ulaflan ilk Fiat fabrikas olmufltu. Programa bafllad 2006 y l ndan bu yana, üretim standartlar n sürekli yükseltmeye odaklanan Tofafl, WCM program yla ifl kazalar - n yüzde 97, d fl kalite göstergesini yüzde 68, üretkenli ini yüzde 35, makine ar zalar n ise yüzde 75 oran nda iyilefltirdi. Gerçeklefltirilen yeni denetimler sonucunda, Tofafl CEO su Kamil Baflaran, konuyla ilgili flunlar söyledi: "Fabrikam zda 2006 y l ndan bu yana ifl güvenli i, kalite, maliyet, teslimat ve çevre konular nda çok önemli sürekli iyilefltirme çal flmalar yap ld. Bu bir geliflim yolculu u ve bu yolda sadece fabrikam z n standartlar de il çal flanlar m z da geliflti. Özellikle üretim hatlar m zda çal flan binlerce arkadafl m z n yetkinlikleri çok yüksek seviyelere ulaflt ; her bir arkadafl m z, kendi iflini o alan n yöneticisi gibi ele alabilecek yetkinlikte; iflini gelifltirmek için öneriler üretip bunlar n 19 Kas m 2013 Tofafl' n Bursa fabrikas 'Alt n Seviye'ye ulaflt Tofafl Bursa daki fabrikas, WCM - Dünya Klas nda Üretim Program ekibinin gerçeklefltirdi i denetimler sonucunda 'Alt n Seviye'ye yükseldi. ANKARA - Araç Muayene stasyonu TÜVTÜRK'ün hizmet vermeye bafllad 5 y l aflk n süre içinde 29 milyon 150 bin adet periyodik muayene ve 118 bin adet 'yola elverifllilik' kontrolü yap ld. Toplam muayene say s ; ücretsiz muayene tekrarlar, egzoz gaz emisyon ölçümleri ve tespit ifllemleri ile birlikte 47 milyonu aflt. Muayeneye gelen 29 milyon 150 bin araçta periyodik muayeneden geçemeyenlerin oran yüzde 37 seviyesinde gerçekleflti. Bugüne kadar tüm muayene hizmetlerinin yüzde 50 si binek araçlara verildi. Bu rakam yüzde 35 ile minibüs, kamyonet gibi hafif ticari araçlar, yüzde 10 ile otobüs, kamyon, tanker, TIR gibi a r vas talar ve yüzde 5 ile de traktör ve motosikletler takip etti. Bugüne kadar muayeneye gelen 29 milyon 150 bin araçta periyodik muayeneden kalma oran yüzde 37 olarak gerçekleflti. Muayeneden kalma nedeninde fren, lastik, yürüyen aksamlar ve ayd nlatma sorunlar ilk s ralarda yer ald. lk muayenesinden kalmas nedeniyle muayene tekrar na gelen 10 milyon 600 bin araçtan yüzde 97,69'u eksikliklerini giderdikleri ve tamiratlar n yapt rd klar için muayene tekrar ndan baflar l oldu y l nda ise 6 milyon 281 bin adedi periyodik muayene, 32 bini yola elverifllilik olmak üzere toplam 6 milyon 313 bin adet araç muayeneden geçirildi, 2 milyon 11 bin adet arac n 'egzoz gaz emisyon ölçümü' gerçeklefltirildi. Ücretsiz muayene tekrarlar ve tespitle birlikte toplam muayene rakam 10 milyon 733 bin adet oldu. Muayeneden kalma oran ise yüzde 34,7 olarak hesapland y l ilk dokuz ay nda, 5 milyon 192 bin 848 adet periyodik muayene, 23 bin 818 yola elverifllilik, 5 milyon 216 bin 666 adet muayene, 1 milyon 799 bin 663 adet egzoz gaz emisyon ölçümü gerçeklefltirildi. Ücretsiz muayene tekrarlar ve tespitle birlikte toplam muayene rakam 8 milyon 880 bin 368 adet gerçekleflti ün ilk 9 ay nda muayeneden kalma oran yüzde 32,4 olarak hesapland y l ilk 9 ay nda periyodik muayenesi yap - lan 5 milyon 216 bin 666 adet araçtan 1 milyon 544 bin 269 hayata geçmesinde aktif rol oynuyor. Bu durum, bizim bugün ve gelece imiz için son derece de erli. Dünyadaki sürekli de iflim ile yo un rekabet ortam nda kendimizi sürekli yenilememiz ve gelifltirmemiz gerekiyor. WCM çal flmalar n da bu hedefe hizmet edecek flekilde hiç durmadan devam ettirece iz. AR-GE ye yapt m z yeni yat r mlar, nitelikli çal flanlar - m z ve üretim kabiliyetimizle ülke ekonomisine katk sa lamaya ve sektöre öncülük etmeye devam edece iz." diye konufltu. 'Alt n Seviye'ye yükselen Tofafl, WCC (Dünya Klas nda fiirket) program kapsam nda 2009 y l ndan bu yana WCM metodolojisinin tedarikçilerinde de uygulanmas na önderlik ediyor. Bugün itibariyle y ll k yerli sat n alma cirosunun yüzde 55 ini kapsayan toplam 30 tedarikçisinde firman n rekabetçili- ini dünya standartlar na çekmek için ortak çal flmalar sürdürülüyor. (CHA) 29 milyon arac n yüzde 37'si muayenede s n fta kald adedi (yüzde 29,6) 'a r kusurlu', 142 bin 769 adedi (yüzde 2,7) 'emniyetsiz', 3 milyon 397 bin 981 araç (yüzde 65,1) 'hafif kusurlu', 131 bin 647 araç da (yüzde 2,5) kusursuz olarak muayeneden geçti. Toplamda 1 milyon 687 bin 38 adet (yüzde 32,4) araç, emniyetsiz ve a r kusurlu bulunarak muayenede kald. Muayene tekrar için gelen araçlar n yüzde 98 i kusurlar n giderdi inden muayeneden geçti. TÜVTÜRK'ün hesaplamalar na göre Türkiye deki araçlar n yüzde 32 si yasal zorunluluklara ra men muayene süresi içinde araç muayenesine gelmiyor. (CHA)

13 19 Kas m 2013 D fl Haberler YARIN 13 Kürt gazeteleri, Diyarbak r'a genifl yer verdi ERB L - Irak' n Kürt Bölgesinde yay nlanan gazeteler, Bölgesel Kürt Yönetimi Baflkan Mesud Barzani'nin Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan' Recep Tayip Erdo an ile Diyarbak r'da görüflmesi ve halka seslenmesine genifl yer verdi. Farkl manfletlerle ç kan gazeteler, Barzani'nin ziyaretinin önemine vurgu yapt. Xabat Gazetesi, ön sayfas nda tam sayfa olarak yer verdi i haberde, "Baflkan Barzani, Peflmerge elbisesi ile Diyarbak r'a ulaflt." ifadesini kulland. Baflbakan Erdo an ve Barzani'nin sahne üzerinde halk selamlarken çekilen bir foto raf - n kullanan Xabat, Erdo an' n "Bugün biz Molla Mustafa Barzani'nin o lunu a rl yoruz." sözüne yer verdi. Gazete, Barzani'nin, "Bar fl kavgas zor bir kavgad r. Bir kifli e er cesaretli de ilse bu kavgaya giremez." ifadesine ek olarak Tayyip Erdo an' n, "Bar fltan vazgeçmeyiz, e er bar fl Diyarbak r'da olursa Türkiye huzur içinde yaflayacakt r." sözlerine dikkat çekti. Kurdistani Nwe gazetesi ise ön sayfas nda Baflbakan Erdo- an ve Barzani'nin konuflurken çekilen bir foto raf ve Sanatç lar fiivan Perwer ve brahim Tatl ses'in sahnede türkü söylerken çekilen bir foto raf n yay nlad. Barzani'nin "Bar fla giden yol ne kadar uzak olursa olsun o zaman temin etmek laz m. Bu 1 saat kavga etmekten daha iyidir." sözlerine yer veren Nwe, Baflbakan Erdo- an' n, "Bar fl sürecine srarla devam edece iz." ifadelerini al nt lad. Bölgenin tiraj en yüksek gazetesi Hawler ise haberi, "Bar - fl n baflar l olmas için Baflkan Barzani Diyarbak r'da" cümlesiyle duyurdu. (CHA) Filipinler'de tayfun kurbanlar n n say s art yor Filipinler'in orta k sm nda baflta Leyte adas n 8 Kas m'da vuran süper tayfun Haiyan de ölü say s art yor. CEBU - Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), ölü say s n n 3 bin 681, kay p say s n n bin 186, yaral say s n da 12 bin 487 kifli oldu unu aç klad. Tayfunun 1 milyon 962 bin 898 aileyi yada 44 eyaletteki 9 bin 303 köyde yaflayan 9 milyon kifliyi etkiledi i bildiren NDRRMC, bunlardan 86 bin 900 aile yada 422 bin 290 kiflinin bin 142 tahliye merkezinde kald n bildirdi. NDRRMC, tayfun sebebiyle yaklafl k 2 milyon insan n yerinden oldu unu, tayfunun ayr ca 160 bin 831 evi y kt, 126 bin 368 evin de hasar görmesine sebep oldu unu duyurdu. Leyte adas polis flefi Elmer Soria, Leyte Valisi Dominic Petilla n n kendisine tayfunda sadece 220 bin nüfuslu Tacloban flehrinde yaklafl k 10 bin kiflinin bo- ularak yada enkaz alt nda kalarak öldü ünü söyledi ini aç klam flt. Soria, bu aç klamas n n ard ndan geçti imiz gün görevinden al nm flt. E er tahminler gerçekleflirse, Haiyan tayfununun, ülkeyi 1976 da vuran 7.9 büyüklü ündeki depremin ard ndan güneydeki Mindanao adas nda oluflan ve 5 bin 791 kiflinin yaflam n yitirdi i Moro Gulf tasunamisini de geçerek, ülke tarihinin en ölümcül tabii felaketi olaca belirtiliyor. Filipinler'i vuran ve Haiyan dan sonraki en fliddetli tayfun olan 1991 deki Thelma tayfununda 5 bin 100 kifli ölmüfltü. 96 milyonlu ülkede y lda ortalama 20 tayfun görülüyor. Ülkede s k s k depremler de olufluyor. Öte yandan ço unlu- u Katolik Hristiyan olan Filipinler halk, pazar günü kiliselere giderek tayfunzedeler için dua etti. Felaket bölgesindeki sokaklarda ngilizce olarak yaz l, Yard m edin bize, Tayfunzedelerin yiyece i yok gibi yaz - lar dikkat çekiyor. Dikkat çeken bir durum da ülkenin di er flehirlerindeki halk n, sanki ülkede felaket olmam fl gibi günlük yaflam na devam etmesi. fiehirlerin ifllek ve kalabal k mekânlar nda tayfunzeleder için haz rlanm fl yard m noktalar da görülmüyor. Ancak kamu ve özel kurulufllar, iç bünyelerinde sembolik de olsa yard m kampanyalar bafllatt. Tayfun felaketine inat, e lence mekanlar eskisi gibi iflliyor. Yaklaflan Noel öncesi de ülkede e lence yerlerinde bir farkl l k görünmüyor. Yerel dilde Yolanda olarak da adland r lan Haiyan tayfunu, insanl k için bir imtihan niteli inde. Yard mlar n ilerleyifli çok yavafl. Birleflmifl Milletler e göre, 36 eyalette 5,1 milyon iflçi tayfun nedeniyle geçimlerini sa layacak ifllerini kaybetti. Halk elde avuçta ne varsa tüketmifl durumda. Yeni yard mlar ulaflt r lamazsa, tayfunzedeleri baflka bir felaket bekliyor. Bölgedeki 35 dereceye varan s cakl k, toplanamayan insan ve hayvan cesetlerinin yayd mikrop ve dayan lmaz koku, felaket bölgesindeki herkesi olumsuz etkiliyor. Saatte 315 kilometre esen rüzgar ve beraberinde getirdi i ya mur ve 10 metre yüksekli- indeki dalgalar, sa lam ve yüksek binalar hariç her fleyi y km fl. Karada 20 dakika duran deniz suyu, çekilirken nice dramlar da arkas nda b rakm fl. Psikolojileri bozulan tayfunzedelerin tek akl - na gelen, buralar terk etmek. Tayfunun vurdu- u Samar adas nda da durum farks z. Yerle bir olan evlerin enkaz ndan ve denizden k y ya vuran insan cesetleri ç kar l yor. Adalar ülkesi olan Filipinler de ekonominin beli k r lm fl durumda. Do u Samar eyaleti valisi Ben Evardone, bölge ekonomisinin bel kemi i olan Hindistan cevizi a açlar n n yüzde 80 inin y k ld, yeniden dikildikten sonra meyve alman n ise en az 3-5 y l alabilece ini söyledi. F rt nan n getirdi i 5 metre yüksekli indeki dalgalar n vurdu u Tacloban flehrindeki 50 odal Asia Star Otel inin sahibi Kenneth Uy, k smen elektrik ve suyu halletmifl ve otelinin bir k sm n yeniden hizmete açabilmifl. Uy, kendisinin di- erleri gibi flehrini terk etmeyece ini belirtiyor. Tayfunun ard ndan krizi iyi yönetememekle elefltirilen Filipinler Devlet Baflkan Benigno Aquino bugün ilk kez 99 kiflinin öldü ü do udaki Samar adas na ba l, 47 bin nüfuslu Guiuan kasabas n ziyaret etti. Burada kendisine Belediye Baflkan Christopher Sheen Gonzales, 16 kiflinin de kay p oldu u tayfunda geriye kalan halk n, sadece yard m de il, kasabalar n n yeniden yap lmas istedi ini iletti. Aquino, tayfundan iki gün sonra da Tacloban flehrine gitmiflti. (CHA)

14 14 YARIN Müflerref e vatana ihanet suçundan dava aç l yor SLAMABAD - Pakistan hükümeti, eski Cumhurbaflkan Pervez Müflerref in vatana ihanet suçundan mahkemeye verilece ini duyurdu. Pakistan çiflleri bakan Choudry Nisar Ali Khan, bas n toplant s nda yapt aç klamada, hükümetin, Müflerref in 2007 y l nda ola anüstü hal ilan ederek anayasay ask ya almak suçundan yarg lanmas için yüksek mahkemeye dilekçe göndermeyi planlad n söyledi. Khan, Müflerref hakk nda aç lacak bu davan n ulusa yap lan bir muamele olmas hasebiyle Pakistan tarihinde ilk olaca n duyurdu. Öte yandan, yurt d fl na ç kma yasa devam eden Müflerref in, Dubai de hasta olan annesini ziyaret gitmek için mahkemeye verdi i dilekçeye olumlu cevab n yar n gelece i bekleniyordu. Müflerref hakk nda aç lmas beklenen yeni dava sonras eski generalin durumunun ne olaca ülke kamuoyunda merakla bekleniyor. Mahkeme daha önce de Müflerref'i, Baloç kabile reisi Nawab Ekber Han Bugti'nin ölümü ile ilgili davada herhangi bir delile rastlanmad gerekçesiyle suçsuz bulmufltu. Bugti'nin ölümüyle ilgili davada ceza almayan Müflerref, eski Baflbakan Benazir Butto suikast ve Lal mesjidi bask n ndan dolay yarg lanm fl ve 20 bin dolar para cezas na çarpt r lm flt. Kefalet cezas n ödeyen Müflerref, 6 Kas m da serbest kalm flt. Geçti imiz may s ay seçimlerine kat lmak için ülkesine dönen Müflerref, Nisan ay nda tutuklanm fl ve yaklafl k yedi ay ev hapsinde tutulmufltu.(cha) D fl Haberler K EV - Ukrayna'n n baflkenti Kiev'de bir Türk vatandafl piyasa de eri 7 milyon dolar bulan 52,5 kilo eroinle yakaland. Yap lan operasyonun istihbarat n n Türk polisinden geldi i ö renildi. Ukrayna çiflleri Bakanl Narkotikle Mücadele fiube Müdürü Oleg fikoln y yapt aç klamada, gelen ihbar üzerine Kiev'in Leningradska Meydan yak n ndaki bir restoran ve otel kompleksine bask n düzenlediklerini söyledi. Yap lan operasyonda 50 kilogram n üzerinde piyasa de eri 7 milyonu bulan eroin ele geçirdiklerini ifade eden Oleg fikoln y, operasyonlarda 40 yafl nda bir Türk vatandafl n n da göz alt na al nd n ifade etti. Kiev de flimdiye kadar ise bu miktarda uyuflturucu ele geçirilmedi ini belirten yetkililer, ülkedeki son 5 y l içindeki en büyük partinin yakaland n bildirdi. Asya'dan geldi i 19 Kas m 2013 fiivan Perver'den çözüm sürecine destek Türkiye'ye 37 y l sonra dönen sanatç fiivan Perver, "Bar fl, kardefllik, dostluk taraftar y z, kavgaya karfl y z. Kandil'den Ankara'ya oradan Ba dat'a kadar bar fl n her zaman hizmetindeyiz" dedi. D YARBAKIR - Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n daveti üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflkan Mesut Barzani ile Diyarbak r'a gelen Perver, kald otelde düzenledi i bas n toplant s nda duygulu anlar yaflad. Perver'in ülkesinden ayr kald günler ve kaybetti i annesiyle ilgili sorularda gözleri doldu, bir süre konuflamad. Türkiye'yi Kürtler, Türkler ve o dönem Türkiye'de olan tüm halklar n birlikte kurdu unu belirten Perver, sonras nda yaflanan olumsuz durumlar nedeniyle Türkiye'nin sosyal ve ekonomik geliflme konusunda büyük zarar gördü ünü söyledi. Perver, "Kürtlerin yok say lmas Türkiye'de kötü bir durum yaratt. Kürt halk da özgürlü ü için dayanamad, baflkald r fllar, isyanlar her tarafta oldu. Bu Kürt, Türk Türkiye'de yaflayan herkese zarar verdi. Kürt halk n n üzerindeki asimilasyon politikas devam etti ve Kürtlere karfl antipropagandan n her çeflidi geliflti. Türkiye'nin devlet anayasas na koydu u flartlar n yaflat lmas için istenmeyen kesimler ve farkl - l klara yaflam hakk tan nmad " diye konufltu. Türkiye'nin tarihi, kültürü ve her yönüyle mükemmel bir ülke oldu unu vurgulayan Perver, Türkiye'nin tüm farkl l klar n yaflayabilmesi için yeterli bir ülke oldu unu kaydetti. "Ülkenin geçmifl statükodan, katmerli zorlamalardan kurtulmas için elbette bugün gördü ümüz gibi bir yenili e ihtiyac vard r, onun için de ad - na 'yeni Türkiye' denildi" diyen Perver, insan haklar na sayg, farkl l klar kabul etmek, özgürlük ve bar fla taraftar olmak, demokrasiyi temellendirmek için bir yenili e ihtiyaç oldu unu, bu yenili in de dün bafllad n kaydetti. Gerçeklefltirilen buluflman n tüm Türkiye'deki toplumlar için mükemmel bir bahar havas estirdi ini ifade eden Perver, flöyle dedi: "Genç bir delikanl olarak ülkemden ayr ld m ama yafll bir adam olarak döndüm. Bu bazen çok üzücü. nsan n bazen a lamamas da mümkün de il. Ülkemize döndük tabi. Y llar önce b rakt - m z bu ülkenin insanlar ile adapte olabilmek için biraz zaman laz m. fiimdi gönül isterdi ki Diyarbak r sokaklar na ç kay m, insanlarla sohbet edeyim, merhabalaflay m, hat r soray m, onlar kucaklayay m. Onlar da beni çok sevdi ben de onlar hep içimde tafl d m. Her ne kadar d flar da olsam da onlar hep içimde tafl - d m. Bu özlem ile yaflad m hep. Ben daha annemin mezar n ziyaret edemedim, ailemi, dostlar m, arkadafllar m göremedim. Sizler sa olun. Sizler çok de erlisiniz, güzel fleylere sahip ç k - yorsunuz. Umar m bunu sevmeyen, bunu çekemeyen, hala rkç zihniyete sahip olan kesimler de biraz dinler, düflünür, tart fl rlar ve bu yenili i candan kabul ederler. Çünkü bu dünyaya gelen her insan n yaflamaya hakk vard r. Herkesin kendi gerçekleri, insani de erleri ile yaflamaya hakk var." (CHA) Kiev deki tarihi eroin operasyonun istihbarat Türkiye den belirtilen uyuflturucunun Avrupa'ya kaç r lmak üzere Kiev'e getirildi i belirtildi. Eroinle birlikte yakalanan ve ismi aç klanmayan Türk vatandafl n n Ukrayna kanunlar na göre nitelikli uyuflturucu kaçakç l suçundan 12 y la kadar hapis cezas almas bekleniyor.(cha)

15 19 Kas m Ankara YARIN fientepe de 9 park flölenle aç ld Ankara Yenimahalle Belediyesi, geçen hafta fientepe'de 9 park birden hizmete açt. Parklardan birine arabesk müzi i sanatç lar ndan Müslüm Gürses in ismi verildi. Müslüm Gürses Park ndaki aç l fla Belediye Baflkan Fethi Yaflar, yard mc lar, mahalle muhtarlar ve vatandafllar kat ld. Çi demtepe, Bar fltepe, Avc - lar, Burç, Pamuklar ve Kaletepe mahallelerinde yap lan yaklafl k 40 bin metrekare alana sahip 9 ayr park n aç l fl gerçeklefltirildi. çinde fitness ve spor alanlar, yürüyüfl yollar, çocuk oyun alanlar ve kamelyalar n bulundu u parklar fientepe halk n n be enisini kazand. Parklar n yan s ra Müslüm Gürses Park nda bir de fientepe Zab ta Karakol Amirli i hizmete sokuldu. Alk fllar ve sloganlar eflli inde konuflan Baflkan Yaflar, "Sizlerin yaflam n kolaylaflt racak ve temiz nefes alman z sa layacak 9 park - m z n aç l fl nda bulunmaktan onur duyuyorum. fientepe de yeflil alan, spor alan, okul, sa l k, sosyal ve kamusal alan olarak ne gerekiyorsa Yenimahalle Belediyesi olarak hepsini gerçeklefltirmeye çal flt k. Kardefllik ve dostlu un oldu u her yer bizim. Camiler de bizim cemevleri de bizim. Ülkemizin bölünmemesi, bayra m z n dik durmas için, herkesin Türkiye vatandafl olmaktan onur duydu u bir ülke için ve Yenimahalle için çabal yoruz. dedi. TUB L Halk Danslar Toplulu- u nun gösterisinin ard ndan fientepe Pazar 'nda konser verildi, vatandafllara aflure da t ld.(cha) Baflkan Yaflar okul yöneticilerine kahvalt verdi Ankara Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ilçede bulunan tüm okullar n müdürlerini ve okul aile birli i baflkanlar n kahvalt da buluflturdu. Yaflar n yan s ra Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, meclis üyeleri, mahalle muhtarlar ve birim müdürleri de kahvalt ya kat ld. Çocuklar n ayd nl k gelece i için çal flt klar n belirten Yaflar, Çocuklar m z n iyi ortamlarda okumalar için çabalayan okul müdürlerimiz ve aile birli i baflkanlar m z burada görmekten büyük mutluluk duydum. Göreve geldi imiz günden beri Yenimahalle de e itim konusunda neler yapabiliriz diye devaml çal fl yoruz. Çocuklar m z n sa l kl bir ortamda e itim görmesi ve ö retmenlerimizin rahat ortamlarda derslerini verebilmesi için elimizden geleni yapmaya çal fl yoruz. Bizim makam m z siyaset makam de il, hizmet makam. E itimde, sa l kta, yeflil alanlarda ve birçok sosyal yaflam alanlar nda çal flmalar m z gerçeklefltiriyoruz. Hepsini çocuklar m z n gelece- i, ailelerimizin huzuru, birlik ve beraberli imiz için yap yoruz. dedi. (CHA) Ortaokul ö rencileri 7 Avrupa ülkesiyle proje haz rlad Ankara Elmada fiehit fiener Gündem Ortaokulu ö renci ve ö retmenleri, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan ve Türkiye ile birlikte ortak proje haz rlad. Projelerinin ilk toplant s Macaristan n baflkenti Budapeflte de yap ld. Ö retmen ve ö renciler Türkiye'yi temsil etmenin mutlulu- u yan nda proje konusunda tecrübeler edindi. Kültürel faaliyetlerde de bulunan fiehit fiener Gündem Ortaokulu ö renci ve ö retmenleri, Macar ailelerin misafiri oldu. Okul Müdürü Refik Abay, Macaristan da çok güzel aktivitelerde bulunduklar n, dünyan n bir sorunu hakk nda bir fleyler yapman n kendilerini mutlu etti ini, farkl ülkeleri tan yarak birçok dostluklar edindiklerini, ö renci ve ö retmenlerinin dil geliflimleri ad na yol katettiklerini belirterek, bundan sonra da projeleri ile ilgili daha güzel fleyler yapmak istediklerini söyledi.(cha)

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ - Pursaklar Belediyesi taraf ndan Saray Kültür Merkezi nde bu y l 5 incisi düzenlenen fiehircilik Konferans ve Çal fltay na AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Menderes Türel, Çevre ve fiehircilik Bakan Yard mc s Muhammet Balta, AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Hacettepe Ü. Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Baflkan Prof. Dr. Tufan Gündüz, SDE Demokratikleflme Koordinatörü Dr. Murat Y lmaz, belediye baflkanlar ve çok say da davetli kat ld. Mimarinin deolojisi, deolojinin Mimarisi konulu konferansta konuflan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Menderes Türel, fiehirlerimizde mühendislikten mimarl a geçifl zaman d r. fiehirlerimizin bir ruhu ve karakteri olsun diyorsak bugün bu çal fltay n önemini daha iyi anlar z. Huzurlu, güvenli, r zk bol flehirler modellemesi ortaya koymal y z. dedi. fiehirlerimizde mühendislikten mimarl a geçifl zaman d r. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e teflekkür eden Menderes Türel, belediyecili- in k sa tarihsel sürecinden bahsederek konuflmas n flöyle sürdürdü: Belediyecilik bizim iflimizdir. Huzurlu, güvenli, r zk bol flehirler modellemesi ortaya koymal y z. E er huzurlu flehir bulursak vizyon belediyecili ini gerçeklefltirmifl oluruz. AK Parti ekonomik kalk nma ile manevi kalk nmay birlikte yürütüyor. Bat ekonomisinin önemli bir bölümü çöküntüye u ram flt r. Çünkü ekonomilerinin manevi taçland rmas yoktur. Y llarca ülkemizde flehirlerimiz imar yanl fll içerisinde geliflti. Bundan ar nmak zorunday z. fiehirlerimizde mühendislikten mimarl a geçifl zaman - d r. Mimarinin ideolojisi ideolojinin mimarisi çok önemlidir. Kentsel dönüflümü bir mahalle oluflumunun temeli olarak görece iz. fiehirlerimizin bir ruhu ve karakteri olsun diyorsak bugün bu çal fltay n önemini daha iyi anlar z. De erleri kaybolan flehirler bizi üzer Konuflmas na Muharrem ay n n önemini anlatarak bafllayan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Pursaklar a iki önemli mühür vurduklar n söyledi. Pursaklar ilçe yaparak beton y nlar ndan kurtard k diyen Baflkan Çetin, Heyecan ve tutarl l m z var. Benimle bu dünyam paylaflan arkadafllar mla hizmete talip oldum. De erleri kaybolan bir flehir bizi üzüyordu. fiehirler meydanlar yla an l r. 19 Kas m 2013 Pursaklar Belediyesi 5. fiehircilik Konferans yap ld Türkiye de ilk defa Pursaklar Belediyesi taraf ndan düzenlenen fiehircilik Konferans ve Çal fltaylar n n 5 incisi yap ld. Konferansa AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Menderes Türel kat ld. Çevredeki su kaynaklar ve tar m topraklar hem de tar m topraklar n n en k ymetli alanlar binalafl - yor. Çal fl yoruz. Sürekli hareket halindeyiz. Hareketsizli i günah say yoruz. lçemizi yeniden imar ediyoruz. Konferans m z n hay rlara vesile olmas n diliyorum. diye konufltu. Konferans n sonunda Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Menderes Türel e ebru sanat ile yap lm fl tablo hediye etti. Mamakl k zlar Alt n kepçe sevincini paylaflt Ankara Mamak K z Teknik Lisesi, 3. Alanya Alt n Kepçe Yemek Yar flmas nda baflar ya imza att. Sevinçlerini Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül ve Mamak Kaymakam Ertu rul K l ç ile paylaflan ö renciler, 850 den fazla yar flmac n n kat ld yar flmada, pastac l k ve yemek dal nda ilçeye iki alt n, iki gümüfl madalya kazand rd. Yar flmaya kat lan Büflra Gönen, Didem Bulut ve Ça la Gitmez yar flmadan; en iyi makarna ve en iyi bal k taba nda alt n madalya, en iyi tavuk ve en iyi kuzu yeme i dallar nda da gümüfl madalya kazand. 11. s n f mutfak bölümü ö rencilerini baflar lar ndan dolay tebrik eden Kaymakam Ertu rul K l ç ö rencilere plaketlerini takdim etti. Mamak K z Teknik Lisesi nin baflar lar yla ad ndan s kça söz ettirdi- ini dile getiren Belediye Baflkan Mesut Akgül de Mamak K z Teknik Lisesi, ö rencilere hem teorik dersler veriyor hem de pratik derslerle ö rencilerini yetifltiriyor. Bu manada okulumuz birçok yar flmadan baflar yla dönüyor. dedi.(cha)

17 19 Kas m 2013 Genel YARIN Pet fliflelerle ekonomiye 124 milyon liral k katk Türkiye genelinde 82 bin 688 ton pet flifle toplanmas yla ekonomiye 124 milyon 32 bin lira katk sa land. Geri dönüflüm sayesinde pet flifleler, cankurtaran yast, kay fl ve paspas gibi birçok ürünün yap m nda kullan ld. ANKARA - Çevre ve fiehircilik Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamada, bu y l Türkiye genelinde 82 bin 688 ton pet ambalaj at - n n topland ve ikincil hammadde olarak ekonomiye kazand r ld belirtildi. Geri dönüflümü sa lanan pet fliflelerin ekonomiye katk s n n 124 milyon 32 bin lira oldu u bildirilen aç klamada, flu ifadelere yer verildi: 2,5 litrelik bir plastik flifle geri kazan l p üretimde kullan ld nda 6 saatlik 60 Watt l k enerji tasarruf ediliyor. 25 adet geri kazan lm fl pet fliflesinden bir plastik mont elde ediliyor. Toplanan 82 bin 688 ton pet flifleden, hal tabanlar, uyku tulumlar, giysilerdeki yal - t m maddesi, boya f rçalar, can kurtarma simidi, torbalar, posta kutular, piknik masalar, çitler, yürüyüfl botlar, çift bölmeli kovalar, lazer toner kartuflu, kay fllar üretildi. Aç klamada görüfllerine yer verilen Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, at klar n geri dönüflümünde Türkiye yi dünya standartlar n üzerine ç karacak çal flmalar yapt klar n belirterek, ilerleyen günlerde çok daha önemli projeleri hayata geçirileceklerini ifade etti. Çevre Yönetimi Genel Müdür Vekili Muhammet Ecel de pet fliflelerin ürün a rl n n azalmaya bafllad na dikkati çekerek, 1970 y l ndan günümüze plastik fliflelerin a rl yüzde 64 azald de 0,5 litrelik pet su fliflesinin a rl 22,5 gramken, günümüzde 10,5 gram olarak üretiliyor ifadelerini kulland.(aa) Memurluk tercihleri bafllad 17 ANKARA - ÖSYM, baz kamu kurum ve kurulufllar n n kadro ve pozisyonlar na yerlefltirme yapmak için adaylardan tercih almaya dün baflland. Adaylar, 27 Kas m a kadar tercih yapabilecek. ÖSYM, Kamu Görevlerine lk Defa Atanacaklar çin Yap lacak S navlar Hakk nda Genel Yönetmelik hükümleri uyar nca baz kamu kurum ve kurulufllar n n kadro ve pozisyonlar na yerlefltirme yapmak amac yla adaylardan tercih alacak. Bu amaçla haz rlanan Kamu Personel Seçme S - nav (KPSS-2013/2) Tercih K lavuzu nda ortaö retim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayr olmak üzere tercih yap labilecek kadro ve pozisyonlar yer al yor. K lavuz, yar ndan itibaren ÖSYM nin internet adresinden yay mlanacak. Adaylar n k lavuzda yer alan kadro ve pozisyonlar tercih edebilmeleri için, 7-8 Temmuz 2012 ve Eylül 2012 de yap lan Kamu Personel Seçme S navlar ndan (2012-KPSS Lisans ve 2012-KPSS Ortaö retim/önlisans) birine girmifl ve bu s navlar n en az birinden ilgili KPSS puan n alm fl olmalar gerekiyor. Yerlefltirme ifllemlerinde ortaö retim mezunlar için KPSSP94, ön lisans mezunlar için KPSSP93 ve lisans mezunlar için KPSSP3 puan kullan lacak. Adaylar tercihlerini, 27 Kas m Çarflamba gününe kadar, k lavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaralar ve flifrelerini kullanarak yapabilecek. ÖSYM ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih süresi uzat lmayacak. KPSS-2013/2 Tercih K lavuzuna göre yap lacak yerlefltirmeye baflvuracak adaylar n, k lavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.(aa)

18 18 YARIN ANKARA - Bu kapsamda, toplam 10,84 milyar kilovat saat ve 2,8 milyar liraya karfl l k gelen kaçak tahakkuku gerçeklefltirildi, 671 bin abone hakk nda ise savc l a suç duyurusunda bulunuldu. Kaçak ve kay t d fl elektrik kullan m n n önlenmesi amac yla elektrik da t m flirketleri taraf ndan elektrik abonelerinin ölçü sistemleri kaçak kullan m engelleyecek flekilde kontrol ediliyor. Kaçak kontrol takibi için kay pkaçak tarama çal flmalar da periyodik olarak sürdürülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl verilerine göre, bu çerçevede, 2003 y l ndan 1 Kas m 2013 e kadar yap lan kay p-kaçak tarama çal flmalar na göre yaklafl k 51,8 milyon abone kontrolü gerçeklefltirildi. Bu kapsamda, toplam 10,84 milyar kilovatsaat, yani 2,8 milyar lira kaçak tahakkuku gerçeklefltirildi. Bunun yan nda 671 bin abone hakk nda savc l a suç duyurusunda bulunuldu. Kay p-kaçakla mücadele kapsam nda elektrik da t m flirketleri bünyesinde düzenleyici kurum ve müflteri iliflkileri müdürlükleri bulunuyor. fiirketlerin organizasyon yap s nda mobil ekipler oluflturularak kaçak elektrik kullan m n n önlenmesine çal fl l yor. Bu do rultuda, son y llarda kay p-kaçak elektrik kullan m na yönelik yürütülen çal flmalar n sonuçlar yüzleri güldürdü. Kay p-kaçak oranlar n n azalt lmas Türkiye de enerji alan ndaki temel hedeflerin bafl nda gelirken yürütülen yo un çal flmalar ve al nan tedbirlerle ülke genelinde 10 y l önce yüzde 25 düzeyindeki kay p-kaçak oran yüzde 15 e kadar çekildi. Özellefltirilen elektrik da t m flirketlerine kay p-kaçaklar azaltma zorunlulu u getirilirken, Türkiye geneli için 2015 y l kay pkaçak hedefi yüzde 10 olarak belirlendi.(aa) ANKARA - Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci, Avrupa Birli i (AB) ülkeleriyle ticari iliflkileri gelifltirmek için AB üyesi 6 ülkenin baflkentinin ticaret odalar yla kardefl oda anlaflmas yapacaklar n bildirdi. ATO dan yap lan yaz l aç klamaya göre, Bezci, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçili i Birinci Müsteflar Ekonomi ve Ticaret Bölümü Baflkan Christoph Hallier i makam nda kabul etti. Bezci, kabulde yapt konuflmada, Türkiye ile Almanya n n ekonomik ve sosyal iliflkilerinin çok eski tarihlere dayand n ve Almanya daki Türk vatandafllar n n bu iliflkilerde önemli bir rolü oldu unu ifade etti. Türkiye nin Almanlar için bir tatil ülkesi oldu unun alt n çizen Bezci, flu de erlendirmelerde bulundu: Alman turistler için Alanya çok önemli. Biz de Ankara y ticaretin baflkenti yapmak istiyoruz. Eskiden Almanya lehine olan fiyat avantaj özellikle tekstilde Türkiye lehine döndü. Türk vatandafllar - m z gelip buradan k yafetlerini al - yor. Almanlar da al flverifle bekliyoruz. Bundan sonra Almanlar 19 Kas m 2013 Genel 10 y lda 10 milyar kilovat saat ve 2,8 milyar liraya karfl l k gelen kaçak saptand Elektrikte kay p ve kaçak azald Elektrikteki kay p-kaçak taramalar kapsam nda 2003 ten bu yana yaklafl k 52 milyon abone kontrolü gerçeklefltirildi. Ankara da Avrupa Baflkentleri için özel günler düzenlenecek için Turizmde Alanya neyse ticarette Ankara ayn olsun. ATO olarak AB ile ticari iliflkileri gelifltirmeye yönelik çal flmalar yürüttüklerini bildiren Bezci, aralar nda Almanya n n da bulundu u AB üyesi 6 ülkenin baflkentlerinin ticaret odalar yla karfl l kl dostluk anlaflmas imzalayacaklar n ifade etti. Türkiye nin ve belirlenen 6 ülkenin sanayi altyap s hakk nda karfl l kl bilgilendirme çal flmalar yürüterek ticari aktiviteyi art rmay amaçlad klar n belirten Bezci, bu kapsamda 2014 y l nda Ankara da bu ülkelerin baflkentleri için özel günler organize edeceklerini, bu günlerde ticari iflbirliklerini gelifltirmeye yönelik çal flacaklar n kaydetti. Bezci, daha sonra Müsteflar Hallier e ATO Kongre ve Sergi Saray Congresium u gezdirdi. 3 bin 200 kiflilik toplant salonuyla Avrupa seviyesinde hatta ilerisinde bir bina yap ld n kaydeden Müsteflar Hallier, binaya ve kullan lan teknolojiye duydu u hayranl anlatt. Müsteflar Hallier, Almanya daki bütün oda baflkanlar ndan daha aktif oldu unuzu, odan n aktif çal flt n görüyorum dedi.(aa)

19 19 Kas m 2013 E itim Dershanelerin özel okula dönüflmesini kolaylaflt racak çal flma ANKARA - Baz ulusal ve yerel dershane dernekleri, dershanelerin özel okula dönüflmesini kolaylaflt racak çal flmalara iliflkin süreçte sükunet içinde olduklar n, hukuka ba l devlete güven duygusuyla hareket ettiklerini, böyle davranmay da sürdürmek istediklerini bildirdi. Özel Dershaneler Birli i Derne i, Güven Dershane Sahipleri Derne i, Tüm Özel Ö retim Kurumlar Derne i ile baz illerdeki dershane birliklerince ortak yap lan bas n aç klamas nda, dershane tart flmas n n medyada yer alan son haberlerle yeni bir boyut kazand ifade edilerek, bu tart flmalar n, temsil edilen özel ö retim kurumlar giriflimcilerinde maddi, manevi kay plar yaratt ileri sürüldü. flleri, talep eden veli ve ö rencilere e itim hizmeti sunmak olan kurumlar n zan alt nda b rak ld, itibars zlaflt r ld iddia edilen aç klamada, bunun "büyük haks zl k oldu u" savunuldu. Aç klamada, flu ifadelere yer verildi: ''Bu tart flmalar n art k son bulmas için flimdiye kadar yapt m z aç klamalar m zda, Bafl ndan beri yasal statüleriyle milli e itim sistemimiz içinde yer alan dershanelerin kurucular olarak biz de ülkemizin yarar n, menfaatlerini, e itimimize faydal olan her fleyin önünde tuttu umuzu, özel dershaneler konusunun sektörle, e itim yöneticileriyle tart fl lmas n, bundan ülkemizin ve herkesin yarar - na uygun yeni seçenekler ç kabilece ini, bu konuda baflta Say n Baflbakan m z olmak üzere konuya taraf yöneticilerimizin kap lar n kapamayacaklar na inanc m z belirttik. Bakanl m z n, söz konusu haberin içeri inin do rulu unu teyit anlam na gelen sadece baz ifadelerin yanl fll na yönelik dünkü aç klamas, flimdiye kadar var olan karars zl k ve ne yap laca n konunun taraflar yla, kamuoyuyla paylaflmama anlay fl n n devam ndan baflka bir anlam tafl mamaktad r.'' Özel dershane ve di er özel ö retim kurucular n temsil eden derneklerin, tart flmalar n bafl ndan beri, yasalar karfl s nda haklar n bildi i belirtilen aç klamada, ''Bu tart flmalar sürecinde hep sükunet içinde olduk, hukuka ba l devletimize güven duygusuyla hareket ettik. Böyle davranmay da sürdürmek istiyoruz'' görüflüne yer verildi. YARIN Türk üniversiteleri, Bosna ekonomisine can kat yor SARAYBOSNA - Türk giriflimciler taraf ndan Saraybosna'da kurulan üniversiteler, binlerce Türk ve yabanc ö renciyle Bosna Hersek ekonomisine büyük katk sa l yor. Uluslar aras Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof. Dr. Yücel O urlu, AA muhabirine yapt aç klamada, Saraybosna'da 2003 y l ndan itibaren e itim hayat na devam ettiklerini ve yeni dönemde, üniversitede yaklafl k 2 bin ö rencinin lisans, yüksek lisans ve doktora e itimi ald n belirtti. Üniversitelerinde e itim gören ö rencilerin yüzde 60' n n Türkiye'den geldi ini ifade eden O urlu, yüzde 40'l k bölümü ise Balkanlar, Ortado u, Afrika ve Asya kökenli ö rencilerin oluflturdu unu söyledi. O urlu, Türk üniversitelerinin Bosna Hersek ekonomisine ciddi katk lar sa lad na iflaret ederek, flunlar kaydetti: "Üniversitemiz, Türkiye'nin Bosna'ya kazand rd bacas z fabrikad r. Bosna'ya gelen bir turist, 3 gün boyunca gittikleri yere para b rak r ancak ö renciler 4-5 y l boyunca bulunduklar flehrin ekonomisine gönüllü olarak katk da bulunuyor. Büyük bir ekonomi ve sanayi gücüne sahip olmayan Bosna Hersek için e itim sektörü çok önemli bir kap. Bosna Hersek gibi çok kültürlü bir ülkede üniversite e itimi almak, Türk ö renciler için zihin aç c oluyor. Tabi farkl ülkelerden gelen ö rencilerin de Bosna Hersek'e kültürel katk lar oluyor. Di er taraftan ülke ekonomisine de mutlaka katk lar oluyor. Her bir ö rencinin bulundu u flehirde yeme, içme, bar nma ve di er gereksinimlerine ay rd ödenekler Bosna ekonomisi aç s ndan önemli bir katk." Prof. Dr. O urlu, bu y l IUS'a yaklafl k 500 ö rencinin kaydoldu unu ve bunun bölge koflullar na göre son derece ciddi bir rakam oldu unu anlatt. Üniversitenin fiziki olarak 19 her geçen gün büyüdü ünü belirten O urlu, "Yeni binalar m z n aç lmas n n ard ndan ö renci say m z yak n zamanda 4 binin üzerine ç karmay planl yoruz. AB muktesebat yla uyum içerisinde kendisini gelifltirmeye çal flan ve bu konuda baflar yla ilerleyen üniversitemiz, bölgenin en h zl geliflen üniversitesidir'' dedi. Öte yandan, Saraybosna'da 2008 y l nda kurulan ve bölgedeki say l üniversitelerden olan Uluslar aras Burç Üniversitesi de 22 ülkeden bini aflk n ö rencisi ve yüzlerce personeliyle Bosna ekonomisine önemli katk sunan Türk yat r mlar aras nda yer al yor. Genifl bir kampüs ortam nda faaliyetlerini sürdüren üniversite için bugüne kadar 40 milyon avro civar nda yat r m gerçeklefltirildi i belirtiliyor. Ayr ca, istihdam olanaklar n n s n rl oldu u Bosna Hersek'te, Türk üniversiteleri binlerce kifliye de çal flma imkan sa l yor. (AA)

20 20 YARIN Kültür Sanat 19 Kas m 2013 Kent Tiyatrosu cezaevinde oynad ANKARA - Ankara Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, tutuklu ve hükümlüler için perde dedi. Tiyatro oyunuyla, Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutuklular n e itim ve iyilefltirme çal flmalar kapsam nda 250 mahkûma e lendi. Amaçlar n n cezaevindeki mahkumlar n sosyalleflmesini sa lamak oldu unu belirten Belediye Baflkan Mesut Akgül, "Mamak Belediyesi olarak sanat toplumun her kesimiyle buluflturuyoruz." dedi. Akgül, tiyatro ekibinin gelen talepler do rultusunda cezaevleri, huzurevleri gibi pek çok yerde sahne ald klar n söyledi. KEY FL DAK KALAR Moliere'in ilk sahnelendi i 1673 y l ndan beri güncelli ini yitirmeyen komedisi olan ve Ahmet Vefik Pafla taraf ndan uyarlanan Hastal k Hastas adl eser, bu kez mahkumlar için sahnelendi. Yönetmenli ini Mamak Belediyesi Konservatuvar Tiyatro Bölüm Baflkan Kenan Olpak' n yapt, 17 kiflilik ekiple oynanan 2 perdelik oyun, mahkumlar taraf ndan çok be enildi. S k s k kahkahalara bo ulan mahkumlar oyun sonunda oyuncular ayakta alk fllad. Oyun, hastal k ve ölüm kuflkusu ile çevresindekileri ve kendi yaflam n kabusa çeviren bir insan n düfltü ü gülünç durumu konu al yor. Kent Tiyatrosu Yönetmeni Olpak da mahkumlar n oyun bittikten sonra salondan keyifle ayr lmalar n n kendilerini de mutlu etti ini söyledi. (CHA) KERKÜK MEKTUBU Dr.fiemsettin KÜZEC Irak ta Kifri flehrine bakt m zda Kifri kökenli çok yetiflmifl ayd n insanlar vard r. Onlardan bakan, bürokrat, yazar, flair, sanatç, dilci ve e itimci olarak Kifri de yetiflmifllerdir. Kraliyet döneminde Ömer Nazmi Vanay ve Cemal Ömer Nazmi bakanl k yapm fllard r. Askeri komutanlardan Mustafa Rag p, flair ve yazarlardan Abdülhakim Rejio lu, Reflit ve Hurflit Kaz m Bayatl kardefller, Abdülaziz Semin Bayatl, Mutasim Nam k Salahiye, fiekibe Vendavi, Galip Kifri li, Talip Vendavi, Adil Gamgin, sanatç lardan Ali Yolcu, Necdet Kifri li, hsan Kifri li e itim konusunda Hasan Bayatl vd. gibi isimler Kifri nin ismini tan tmakta büyük rol oynam fllard r. Bugün Irak Türkmen edebiyat na bakt m zda onlardan bir isim özveriyle do up büyüdü ü topraklar (Kifri yi) temsil etmektedir. flte Mutasim Nam k Salahiye ad yla bilinen daha sonra soyad n Bayatl olarak de ifltiren halk flairimiz, edebiyat dünyas nda y llardan beri ad n yazd rm flt r. Geçmiflte Kerkük Vilayetine ba l olan Kifri (Salahiye) lçesi smail Beg (Köylü, Bayat) mahallesinde 15 Ocak 1936 y l nda do an flairimiz, lk ve ortaokulu Kifri de bitirdi. Liseyi de Kerkük te bitirdikten sonra bir y ll k ö retmenlik kursunu okuyup, 1959 y l nda ö retmen olarak mezun oldu y l nda ilkokul beflinci s n ftayken yeni Türkçeyi ö renmifl, 27 yafllar nda edebiyat dünyas na ilk ad mlar n atm flt r. Irak ta yay nlanan Türkçe gazete ve dergilerde Salahiye soyad yla ad na s k s k rastlad m z flair Mutasim Nam k; edebiyat n çeflitli dallar nda fliir, destan, hikâye, horyat, piyes, f kra, vecize ve dörtlüklerinin yan nda çevri iflleriyle de u raflm flt r. Tar m ve bahçecilik hakk nda da yaz denemeleri olan Bayatl (Salahiye) Evli, biri doktor ve ikisi mühendis, üç erkek çocuk babas d r. Serbest, hece vezniyle fliirlerini yazan flairimiz uzun y llar ö retmenlik yapm fl, 1985 y l nda emekliye ayr lm flt r. Yazd fliirlerle Türkmen edebiyat nda kendine özgü bir yeri vard r. Edebiyatta ele ald konular n ço u Türkmen toplumunun yaflam tablolar n yans tmaktad r. O konulardan yurtseverlik, vatanperverlik konular a r basmaktad r. Gerçekçili i benimseyen flairimiz insanc l konulara da yak ndan ilgi göstermektedir. Yüre indeki ac ve sevinçlerini ilahi bir duyguyla okurlar na aktarmay ustaca bilen Bayatl, kendi s k nt lar n da zaman zaman yazd fliirlerde gözlenebilir. Elimizde bulunan bu kitap (Kifri Destan ) asl nda fiair Mutasim Nam k Bayatl n n dört eserinin neticesinde meydana gelmifltir. Bu eserler, Ça layan Gözler, Akflam Sefas, Kifri ve Koca Çoban y l nda Kerkük te Arap alfabesiyle yay nlanan bu eserleri Türkiye de Kifri Destan ad alt nda tek bir eser olarak yay nlanmas n Türkiye de o dönemde Doktoras n yapan Dr. hsan Hüseyin bey ile karara vard k. Yeni harflere aktarmas n üstlenen Say n Hüseyin, bazen çok zorland n gördük. Çünkü edebi metin aktarmalar ve tercümeleri öyle kolay bir ifl de ildir Ça layan Gözler eseri, 2008 y l nda Kerkük te yay nlanm flt r. 36 sayfadan oluflan bu kitap her ne kadar ufak bir eser olsa da ama içinde yer ald dörtlükler büyük anlamlar tafl maktad r. Bu kitab annesine ithaf etmifltir. annemin o güzelim ninnisiyle gönülden ç kan okflamas yla, gülümsemesiyle, babam n ö ütleriyle, atasözleriyle geceleri Ahmediye, Mehmediye, Yusuf Zulayha, Havar Zemin, Tahir ile Zühre, Mecnun ile Leyla kitaplar yla türeyip ve sayesinde beslenen, büyüyendüflüncelerim ve ülkülerim, bu dilin alfabesini bana ö reten fiemsettin Efendi nin babas Tahir Efendilere borçluyum ve minnettar m diyerek, Bu yüzde, gönlümden ç k p, gögeren ufuk içerikli kitab m üçünün ruhuna arma an etmiflem ruhlar flad olsun. Sözleriyle de kitab n önsözünü noktalam flt r. Kitapta 106 dörtlük yer alm fl, Kifri nin eski günlerinin özlemiyle yaflayan flair Mutasim Nam k Bayatl, her fleyin de iflti ini eskisi gibi olmad na vurgu yap yor: Hani o Kifri han o vefa Dünya de iflti kalmad sefa Ne yaz yazd r ne de k fl k fl Bahar güzü doludur cefa çin d fl n garip alm fl Bu zavall neye dalm fl Birkaç yerli orda kalm fl Güzel Kifri can m Kifri Nerde kald ça lar ça O çiçekli gülü ya Ol misk kokan flen topra A la gözüm kor olunca *** Akflam Sefas kitab, yine 2008 y l nda Kerkük te bas lm flt r. 150 sayfadan oluflan kitap 580 cinasl ve dörtlükleri içermektedir. Kitab n Arma an bölümüne göz at yoruz. mene fliirlerimi ilham eden, gönlümün s z s na s zlayan, damarlar mda dönüp dolaflan, kan mda ad gezen, her zaman naz m çeken, gam ma ortak olan, gönlümü alan, avutan Kastamonu da yaflayan Kifri li Sevgilim (Seher Yeli) ne arma an ederim. Yine bu kitab n önsözünde; Kitapta yazd horyat ve dörtlükleri Unutulmayan saydam rengârenk misk kokan güller misali sarhofl günlerini yaflad m güzelim Kifri( Salahiye) flivesiyle yazm fl md r, ne mutlu Kifri lilere ne mutlu ormanlara ne mutlu Türkmenlere Kaz salar Köylü köyde Kaz salar Men bu yurttan vazgeçmem Mezar m kazsalar Az salar Köylü at n az salar Men yurdu terk etmerem Bo az mnan azsalar Kifride fiahsuvar baba K zlar girerler aba Kifriden rüzgâr eser Oda sabad saba K FR DESTANI *** Kifri kitab ise, yine 2008 y l nda Kerkük te yay nlanm fl, eserini ilkokul ö retmenlerine arma an etmifltir. Önsözünde flöyle diyor: bu menim yazd klar m hep vatan ma, vatan mç n yaz ram vatan ma yanar m, vatan mdan baflka ne var ona yanar m? flte bu ça r d r milletime Ça rram öz özünüze gelin, uyan n kendinize dönün Vatan m..vatan m.. hey havar vatan.. vatan.. Vatan Ama ne fayda var? Herkes sa r diyor. Kifri kitab 74 sayfa olup, horyat, dörtlük, serbest ve hece tarz ndan yaz lm fl fliirlerden oluflmaktad r. Kifri nin eskiden Kerkük e ba l oldu una vurgu yaparak, flimdi ise nas l baflkalar taraf ndan yönetildi ine içten yan yor, yüre i s zl yor Kifri nin yolu da d r da l Gidebilmem, yollar m ba l Orada sürüm karal a l Çobans z kalm fl ah yan yorum. *** Çoban Yurt özlemleri kitab 1987 y l ndan beri yazmas na bafllam fl, ancak 1997 y l nda bitirmifltir. Ama yay n uzun y llar tereddüt etti i için yine 2008 y l nda Kerkük te yay nlam flt r. 112 sayfadan oluflan bu kitap 261 fliir k tas n içermektedir. Kitaba göz att m zda hemen hemen bir hakiki Kifri destan n görmek mümkündür. Bu kitab anlatmak, ancak kitab n her yönünü okuyarak gerçekleflebilir. fiair kitab n önsözünde burada dil konusuna da de inmifltir. çeri inde ise Kifri nin kültürünü, edebiyat n, folklorunu, örfu âdetini gelenek ve göreneklerini, halk n sosyal yaflamlar n, diyebiliriz ki, Kifri yi her yönüyle bu destanda anlatmaya çal flm flt r. Son olarak, kitab n yeni Türkçe harflerine aktar lmas na ve yay nlanmas nda bizleri zorlayan Dr. hsan Hüseyin e teflekkür ederim. Eminim ki bu eser, Kifri edebiyat hakk ndaki bofllu u dolduracak niteliktedir. Türkmeneli Vakf ve Türkmeneli Kültür Merkezi nin de bu gibi eserleri yay nlamakta göstermifl oldu u gayretleri takdire flayand r.

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/20046 İhalenin adı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Olay: Buyer A.Ş. (Buyer) gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olup ürünlerinin tamamını kendi üretip, dağıtmaktadır. Bay James, şirketin yönetim

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı