Elektrikte kay p ve kaçak azald

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrikte kay p ve kaçak azald"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Ankara da Avrupa Baflkentleri için özel günler düzenlenecek HABER 18 DE 19 KASIM 2013 SALI F YATI: 25 Kr Memurluk tercihleri bafllad HABER 17 DE Pet fliflelerle ekonomiye 124 milyon lira katk Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci, Avrupa Birli i (AB) ülkeleriyle ticari iliflkileri gelifltirmek için AB üyesi 6 ülkenin baflkentinin ticaret odalar yla kardefl oda anlaflmas yapacaklar n bildirdi. Bezci, bu kapsamda 2014 y l nda Ankara'da bu ülkelerin baflkentleri için özel günler organize edeceklerini, bu günlerde ticari iflbirliklerini gelifltirmeye yönelik çal flacaklar n kaydetti. HABER 17 DE 10 y lda 10 milyar kilovat saat ve 2.8 milyar liraya karfl l k gelen kaçak saptand Elektrikte kay p ve kaçak azald Elektrikteki kay p-kaçak taramalar kapsam nda 2003'ten bu yana yaklafl k 52 milyon abone kontrolü gerçeklefltirildi. Bu kapsamda, toplam 10,84 milyar kilovat saat ve 2,8 milyar liraya karfl l k gelen kaçak tahakkuku gerçeklefltirildi, 671 bin abone hakk nda ise savc l a suç duyurusunda bulunuldu. Kay p-kaçak oranlar n n azalt lmas Türkiye'de enerji alan ndaki temel hedeflerin bafl nda gelirken yürütülen yo un çal flmalar ve al nan tedbirlerle ülke genelinde 10 y l önce yüzde 25 düzeyindeki kay p-kaçak oran yüzde 15'e kadar çekildi. HABER 18 DE MAMAKLI KIZLAR ALTIN KEPÇE SEV NC N PAYLAfiTI Haberi 16 da fientepe DE 9 PARK fiölenle AÇILDI Haberi 15 de BAfiKAN YAfiAR, OKUL YÖNET C LER N KAHVALTIDA A IRLADI Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin 19 Kas m 2013 Levent nan r ameliyat oldu Asena; anne olmak istiyor SAMSUN - Ünlü oryantal Asena, müzik dünyas na tekrar girmeyi düflünmedi ini belirterek, 'Türk halk na böyle bir kötülük yapmak istemiyorum. Bu rezil sesle asla' dedi. Gazino Günleri adl programa kat lmak için Samsun a gelen ünlü oryantal Asena, bas n mensuplar - na çarp c aç klamalarda bulundu. Müzik dünyas na tekrar girmeyi düflünüyor musunuz? sorusu üzerine Asena, "Asla, Türk halk na böyle bir kötülük yapmak istemiyorum. Bu rezil sesle asla" diye konufltu. KIZ ST YOR Anne olmak istedi ini belirten Asena, "Anne olmak istiyorum ama flu anda de il. 2 sene sonra falan. Benim gibi aslan gibi bir kad ndan aslan gibi bir çocuk istiyorum. K z çocu u istiyorum. K z - m n dansç olmas n isterim. Bir de annesi gibi olursa" fleklinde konufltu. FATSA - Ordu'nun Korgan ilçesinde yap lan "fiipflak Anadolu" filminin çekimlerinden sonra rahats zlanan ünlü oyuncu Levent nan r, ameliyat oldu. Fatsa'de özel bir hastanede kontrolleri yap lan ünlü oyuncu nan r? n, safra kesesinde tafl ve reflüsü bulundu u belirlendi. Tetkiklerden sonra ameliyata al nan nan r, laparoskopik (b çaks z) olarak Genel Cerrahi Uzman Opr. Dr. Çetin Karada taraf ndan ameliyat edildi. Baflar l geçen ameliyat sonras bir süre gözetim alt nda tutulan nan r, taburcu edilerek evine gitti. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 19 Kas m 2013 D YARBAKIR - Diyarbak r'da Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'na ait servis arac na yönelik düzenlenen ve 4 polis ile 1 teknisyen yard mc s n n flehit edildi i sald r yla ilgili davada karar verildi. San klardan Ali Nergiz ile Halis Y ldeniz 6'flar kez a rlaflt r lm fl müebbet ile 375'er y l, Mevlüt Özbey ise 8 y l 9 ay hapis cezas na çarpt r ld Diyarbak r 5. A r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruflmada tutuklu san klardan Halis Y ldeniz ve Neytullah Bayram haz r bulundu. Bingöl M Tipi Cezaevi'nden firar eden Ramazan Benice ile Ali Nergiz ise duruflmaya bulunduklar cezaevinden Ses ve Görüntü Biliflim Sistemi (SEGB S) arac l yla kat ld. Duruflmada, san klar ve avukatlar, savunma haz rlamak için mahkemeden süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, avukatlar n süre verilmesine yönelik taleplerini, san klar n 5 y ld r tutuklu yarg lanmalar ve mütalaan n 30 Ocak 2013 tarihinde sonulmufl olmas n gerekçe göstererek, reddetti. San k avukatlar ndan Mesut Befltafl, süre taleplerinin heyette "yarg lamay sürüncemede b - rakt " yönünde görüldü ünü belirterek, flöyle dedi: "Müvekkilim 16 gündür açl k Yaflam H CR RUM msak : kindi : Teflrin-i Sani Muharrem Yats : YARIN 3 Diyarbak r da polis servis arac na sald ran san klara ceza ya d grevindedir. Yasalarda iflkence, fena muamele veya zor flartlarda ifade al nmad hükmü yer almaktad r. Aç b rakma iflkence hükümleri içerisinde yer almaktad r. Bu flartlarda yapaca savunmay sa l kl bulmuyorum. Mahkeme aksi düflüncedeyse müvekkilimin savunmas n yapma flans istedi i flartlarda olmuyor. Bu nedenle davadan çekilme hakk n n uygun olaca düflüncedeyiz. Savunmam z yapmak için ek süre talep ediyorum. Yeterli süre verilmemesi halinde davadan tamamen çekilmeyi talep ediyorum." Di er san k avukatlar Bahattin Özdemir ve Mahsuni Karaman da Befltafl' n beyanlar na kat larak davadan çekilme talebinde bulunup, duruflma salonundan ayr ld. Duruflmaya devam eden mahkeme baflkan san k Ali Nergiz'e son sözlerini sordu. San k Nergiz, tercüman arac l yla yapt - savunmas nda, 16 gündür açl k grevinde bulundu undan dolay sa l kl savunma yapamayaca n ileri sürerek, süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti taleplerin ard ndan karar n vermek için duruflmaya ara verdi. Aran n ard ndan mahkeme heyeti, san klar Ali Nergiz ile Halis Y ldeniz'in 'Devletin birli ini ve ülke bütünlü ünü bozmak', polis memurlar Adem Seyfio lu, Vedat Ulu, Ahmet K l çarslan, Duran Karabu afl ve Ramazan Tavflanc 'y kasten öldürdükleri gerekçesiyle 6'flar kez a rlaflt r lm fl müebbet ile görevli 25 polis memurunu kasten öldürmeye teflebbüsten 375'er y l hapis cezas na çarpt rd. Mahkeme san k Mevlüt Özbey'i ise silahl terör örgütüne yard m etti i gerekçesiyle 8 y l 9 ay hapis cezas na çarpt rd. San klar Neytullah Bayram, Murat Y ldeniz ve Ramazan Benice'nin dosyas n n ayr lmas n kararlaflt ran mahkeme heyeti, san klardan hsan Bayram, Bayram Engin, Kamile Bayram, Refika Nergiz, Maflallah Y ldeniz, fievki Y ldeniz, Emifl Bayram ve Arap Y ldeniz hakk nda da oy çoklu uyla beraat karar verdi. Duruflmada, karara muhalefet flerhi koyan heyet üyesi, gerekçesinde, hakk nda beraat karar verilen Bayram Engin'in "terör örgütüne yard m etmek" suçunu iflledi i düflüncesinde oldu unu ve bu suçtan cezaland r lmas gerekti ini savundu. Diyarbak r-silvan karayolunda 8 Ekim 2008'de polis servis arac na düzenlenen sald r da 4'ü polis 5 kifli flehit edilmifl, 25 kifli yaralanm flt. (A.A) Mandalina yüklü kamyonda 246 kilo 770 gram eroin geçirildi ED RNE - Kap kule S n r Kap s ndaki mandalina yüklü kamyonda, 246 kilo 770 gram eroin ele geçirildi i bildirildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü ünden yap lan yaz l aç klamaya göre, yurt d fl na ç k fl yapmak üzere s n r kap s na gelen Moldova uyruklu N.U'nun kulland mandalina yüklü kamyon, flüphe ve risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramas na yönlendirildi. Taramada yo unluk tespit edilmesi ve narkotik köpe i Bonny'nin afl r tepki vermesi üzerine yap lan detayl aramada, kamyon römorkunun tavan k sm na gizlenmifl 482 paket halinde 246 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Gözalt na al nan sürücü N.U'nun ifadeleri do rultusunda olayla ilgisi oldu u iddias yla skenderun'da M.G ve S.A. gözalt na al narak Edirne'ye getirildi. fllemlerinin ard ndan adliyeye sevk edilen 3 flüpheli, "uluslararas uyuflturucu kaçakç l " suçundan tutukland. Ele geçirilen uyuflturucunun de erinin 17 milyon 300 bin lira oldu unu kaydedildi. (A.A)

4 4 YARIN Antalya, sa l k turizminden daha fazla pay almak istiyor ANTALYA - l Sa l k Müdürü Adem Bilgin, bu y l 8 bin 300 yabanc hastan n sa l k hizmetinden faydalanmak için Antalya'ya geldi ini bildirerek, sa l k turizminde hedeflerinin Türkiye'ye 3 saat uçufl mesafesinde bulunan Avrupa, Rusya, Balkan ve Arap ülkeleri oldu unu söyledi. Bilgin, AA muhabirine yapt aç klamada, her y l dünyan n dört bir yan ndan milyonlarca turisti a rlayan Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'da, sa l k turizmini gelifltirmek amac yla tan t m filmi çekildi ini belirtti. Filmin ngilizce, Almanca, Rusça, Arapça ve Türkçe olmak üzere 5 ayr dilde haz rland n anlatan Bilgin, Antalya'n n dünyaca ünlü bir turizm merkezi konumunun yan nda her y l on binlerce turistin faydaland, dünya standartlar nda, yüksek teknoloji ile hizmet sunan bir sa l k destinasyonu olarak sa l k turizminde hizmet verebilece in vurguland n ifade etti. Bilgin, Antalya'n n kültürel ve do al güzellikleri, modern konaklama tesisleri ve nitelikli sa l k kapasitesi hakk nda ayr nt l bilgilerin yer ald filmde 8 oyuncu ve yard mc oyuncu, 7 kiflilik çekim ekibi, 6 kiflilik yap mc ekibinin görev ald n kaydetti. Tan t m filmiyle turizmde uluslararas bir üne sahip Antalya'n n, sa l k turizminde de marka haline getirilmesini amaçlad klar na iflaret eden Bilgin, y lda 182 farkl ülkeden yaklafl k 10 milyon yabanc ziyaretçinin geldi i Antalya'da sa l k hizmetine ihtiyaç duyan 78 bin turiste de sa l k kurum ve kurumlar taraf ndan sa l k hizmeti verildi ini dile getirdi. Bilgin, bu y l 8 bin 300 yabanc hastan n ise sa l k hizmetinden yararlanmak için planl olarak, sa l k turizmi kapsam nda kente gelerek tedavi oldu unu vurgulayarak, flöyle konufltu:"sa l k turizminde hedefimiz Türkiye'ye 3 saat uçufl mesafesinde bulunan Avrupa, Rusya, Balkan ve Arap ülkeleridir. Antalya'da dünya çap nda marka olmufl doktorlar m z var. Bunu de erlendirmek istiyoruz.(aa) ED RNE - Edirne Valisi Hasan Duruer, AA muhabirine yapt aç klamada, Kaleiçi semtindeki, Edirne evlerinin en güzel örneklerinin yer ald ve bir k sm n n y k lma tehlikesiyle karfl karfl ya oldu u evleri kurtarmak için çal flma yapt klar n söyledi. Edirne'de kurtar lmay bekleyen çok say da tarihi ev bulundu unu, evlerdeki en büyük s k nt n n mülkiyet sorunu oldu unu belirten Duruer, flöyle konufltu: "Özel flah slar n elindeki binalar kamuya ait olsa iflimiz daha da kolay olabilirdi. Kamuya ait olan binalar n bir k sm rahmeti Vali Turizm Fahri Yücel zaman nda sat n al nm fl, çeflitli derneklere ve sivil toplum örgütlerine verilmifl. Bir k s m vatandafl da gelece i görerek evleri, butik otel yapma konusunda sat n alm fllar ama kurtar lan binalara bakacak olursan z, sat n al nabilir olanlar 50 civar nda. 19 Kas m 2013 Fakat bizim 463 kurtar lmay bekleyen tarihi evimiz var." Duruer, Edirne Müze Müdürlü ünün tarihi evlerle ilgili proje haz rlad n, projenin ard ndan evlerle ilgili yol haritas n n belirlenece ini söyledi.(aa) T.C. MAMAK BELED YE BAfiKANLI I MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü LAN ASKI LAN TUTANA I Edirne'de büyük k sm yok olmaya yüz tutmufl Kaleiçi'ndeki tarihi evlerin kurtar lmas için proje haz rlan yor. Edirne Kaleiçi'ndeki tarihi evler yok olmaktan kurtar lacak Say : / KONU : ada 8 parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama mar Plan De iflikli i teklifi GÜLVEREN MAHALLES ADA 8 PARSEL N YAPILAfiMA KOfiULLARININ YEN DEN DÜ- ZENLENMES NE L fik N 1/1000 ÖLÇEKL U P DE fi KL ÖNER S BELED YE MECL S M Z N 01/04/2013 TAR H VE 208 SAYILI KARARIYLA UYGUN GÖRÜLEREK ANKARA BÜYÜKfiEH R BE- LED YE MECL S N N 14/06/2013 TAR H VE 1146 SAYILI KARARI LE DE fit R LEREK ONAY- LANMIfiTIR. Ask ya Al nma Tarihi: 12/11/2013 Ask Bitim Tarihi: 12/12/2013 (Bas n A-16149) 879 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 1878 say l karar ile onaylanan; Etimesgut lçesi, Elvan Mahallesi Ankara Üniversitesi II.Etap 1/5000 Naz m mar Plan De iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n A-16301) 883 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

5 19 Kas m 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Genellikle büyükbafl hayvanlarda görülen bulafl c ve öldürücü bir hastal k. 2. Yap t. Gülde bulunur. 3. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. Molibdenin simgesi. 4. M s r n plaka iflareti. Bir nota. Tutsak. 5. Giresun ilinin bir ilçesi. 6. ridyumun simgesi. Tasavvuf felsefesine ba l kimse. lave. 7. Asalak bir böcek, kehle. Kötü, fena. 8. Dikkat çekme, ihtar, uyar. Ensiz. 9. sim. Maden ocaklar nda aç lan yeralt yolu. 10. ABD de bir eyalet. laç, merhem. 11. Mitolojik bir çalg. Boru sesi. 12. Japon çiçek düzenleme sanat. Yabani hayvan bar na. 13. Arapçada su. Kar fl k renkli. Bir say. 14. Akdeniz anemisi. 15. Çeflitli hayvanlar n üzerinde tünedikleri dal veya s r k. Yavru, çocuk. 16. Da servisi. Büyük ve derin karavana. 17. talya daki ünlü e ik kule. Ba rsaklar. 18. Bir ilimiz. Giysinin belden afla da kalan bölümü. 19. nce perde ya da örtü. Aç k toprak rengi. lgi eki. 20. Kamufle etmek. Yukar dan afla ya: 1. Denetleme yapan kimse. Bilgin. Bafla kakma, serzenifl. 2. Mitoloji. Çizgi ile güldürme sanat. fiube, kol. 3. Arnavutluk un para birimi. Birdenbire ortaya ç kan tehlikeli durum. Bir paran n faiz kat lmam fl bütünü. 4. stençsiz. Bale yapan kad n sanatç. 5. Belirli bir ifli yerine getirmek için manyetizma ile kendisine çeflitli ifller yapt r labilen otomatik araç. Alkolde eriyen hayvansal reçine. Türk müzi inde bir makam. 6. Etraf suyla çevrili kara parças. Trabzon ilinin bir ilçesi. Kampana. Dogma, inak. Eski M s r da insano lunun hayati dayana olan üretici güç. Kemiklerin toparlak ucu. 7. Kalite. Dar ve kal nca tahta. Do um iflini yapt ran kad n. Üzme, s k nt verme, üzgü. 8. Yumurtan n bir bölümü. Bafll ca içece imiz. Büyük erkek kardefl, a abey. Fakirlerin doyurulmas için kurulmufl hay r kurumu. 8. Tembih sözü. Belirti, iz, ipucu. Tarlay iki kere sürmek. 10. ya mur geçirmeyen bir tür üstlük. talya - da bir kent. Askerler. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Kamu bankalar kredide h zl ç kt Kredi genifllemesi geçen y l sektör ortalamas - n n alt nda kalan kamu bankalar, bu y l n 9 ay nda yüzde 28,3 ile en fazla kredi art fl sa layan banka grubu oldu. ANKARA - AA muhabirinin Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) eylül ay na iliflkin Bankac l k Sektörü Genel Görünümü raporundan derledi i bilgilere göre, sektörün kulland rd kredilerin toplam eylül sonu itibar yla 2012 y l sonuna göre yüzde 25 artarak 990,4 milyar liraya ulafl rken, enflasyondan ar nd r lm fl y ll k reel art fl yüzde 23,4 düzeyinde gerçekleflti. Söz konusu dönemde Türk Liras kredilerde yüzde 22,6, yabanc para cinsinden kredilerde de dolar baz nda yüzde 13,8 art fl yafland. Geçen y l sonuna göre yaflanan kredi art fl n n yüzde 67,9 u Türk Liras cinsinden kulland r lan kredilerden olufltu. Rapora göre, 2012 de sektör ortalamas n n alt nda bir kredi art fl sergileyen kamu bankalar, 2013 ün 9 ay nda yüzde 28,3 ile en h zl kredi art fl sa layan banka grubu oldu. Kamu bankalar n n kulland rd krediler an - lan dönemde yaklafl k 57 milyar lira artarak 257,8 milyar liraya ulaflt. Öte yandan, kamu bankalar ve kalk nma ve yat r m bankalar d fl nda kalan di er gruplar n an lan dönemdeki kredi art fl h - z yüzde 24,6 l k sektör ortalamas n n alt nda kald. Toplam kredilerin da l m na bak ld nda eylül sonunda kulland r lan kredilerin yüzde 42 si kurumsal/ticari kredilerden, yüzde 32,3 ü bireysel kredilerden, yüzde 25,7 si ise KOB kredilerinden olufltu. Ocak-eylül döneminde KOB kredileri yüzde 27,2 ile en h zl artan kredi türü olurken, kurumsal/ticari krediler yüzde 26,4, bireysel krediler de yüzde 20,4 art fl gösterdi. Konuyla ilgili AA muhabirine de erlendirmelerde bulunan ING Bank Ekonomisti Muhammet Mercan, kamu bankalar n n özelikle haziran ay öncesi dönemde ciddi risk ifltahlar ile hareket ettiklerini belirterek, Söz konusu dönemde kamu bankalar sektörün di er aktörlerine göre müflterilerine daha rekabetçi fiyat teklif ettiler. Daha iyi faiz oranlar sundular dedi. Kamu bankalar n n sadece Türk Liras baz nda de il döviz baz nda kulland rd kredilerde de önemli art fllar yafland n ifade eden Mercan, sektörün dcviz baz nda kredi art fl h z yüzde 15 ler seviyesinde iken kamu bankalar için ayn oran n yüzde 30 lara kadar ç kt n dile getirdi. Bireysel kredilerin tutar eylül sonu itibar yla 320,1 milyar liraya yükselirken, bunun yüzde 74 ü tüketici kredilerinden, yüzde 26 s ise kredi kart ndan olufltu sonuna göre tüketici kredileri içinde en yüksek art fl h z na sahip kredi türü yüzde 23,4 ile konut kredileri olup konut kredilerini yüzde 22,2 ile ihtiyaç ve di er tüketici kredileri izledi. Rapora göre, 2010 sonu itibar yla bireysel kredi kart alacaklar n n yüzde 44,4 ü taksitli alacaklardan oluflmaktayken, bu y l n 9 ay nda söz konusu oran yüzde 57,7 ye yükseldi. Ayn dönemde a rl kl ortalama taksit say s ise 6,6 dan 6,9 a ç - karken, bireysel kredi kart sahiplerinin yüksek taksit say s yla daha fazla taksitli al flverifl yapt klar belirlendi. Takipteki alacaklar aç s ndan de erlendirildi inde, 2012 y l nda genel olarak tüm kredi türlerinde görülen takipteki alacak art fl, bu y l n 3 çeyre inde de devam etti. Bir önceki çeyrek ile karfl laflt r ld nda takipteki alacaklarda en fazla art fl 888 milyon lira ile bireysel kredilerde gözlenirken, bunu 777 milyon lira ile KOB kredileri ve 207 milyon lira ile kurumsal/ticari krediler izledi. Bireysel kredilerin ayr nt lar - na bak ld nda tüm kredi türlerinde takipteki alacaklar artarken, en yüksek art fl 517 milyon lira ile kredi kart alacaklar nda görüldü. htiyaç ve di er tüketici kredi türlerindeki takipteki alacak art fl 353 milyon lira oldu.(aa) 19 Kas m 2013 EGS AD, gönül elçilerini alt n kaplama plaketle ödüllendirdi ESK fieh R - Eskiflehir Giriflimci Sanayiciler ve fladamlar Derne i (EGS AD), yurt içinde ve yurt d fl nda yapt klar sosyal sorumluluk faaliyetlerinden dolay 21 üye ifl adam n ödüllendirdi. EGS AD da düzenlenen 'Ticaret Köprülerinden Gönül Köprülerine' adl programda konuflan EGS AD Yönetim Kurulu Baflkan Sami Türk, 21. yüzy lda iflletmelerin varl n devam ettirebilmeleri için dernekler bünyesinde ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde faaliyet göstermelerinin hayati önem arz etti ini belirtti. Türk, EGS AD olarak, ifl hayat - n n yan nda, topluma olan sorumlulu umuzun da fark nday z. Bu nedenle de sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Biliyoruz ki gerçeklefltirdi imiz bu tarz programlar sayesinde dünya daha da yaflan l r bir yer haline gelecektir. dedi. Programda, yurt d fl nda ve yurt içinde EGS AD üyesi ifl adamlar taraf ndan gerçeklefltirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yer ald sinevizyon gösterisi yap ld. Sinevizyon gösterimi s ras nda duygulu anlar yafland. Program n sonunda, EGS AD üyesi 21 ifl adam, yurt içinde ve yurt d - fl nda yapt klar sosyal sorumluluk faaliyetlerinden dolay alt n kaplama plaketle ödüllendirildi. Plaket töreninin ard ndan 3 dönem EGS AD baflkanl yapan merhum Turgut Köro lu da dualarla an ld. Merhum Turgut Köro lu ad na o lu Furkan Köro lu na 'Fedakarl k Ödülü' verildi. (CHA)

7 19 Kas m 2013 Ekonomi YARIN Soya proteinine alternatif olarak f nd k proteini üretildi DUYURU PTT A. fi. ANKARA PTT BAfiMÜDÜRLÜ ÜNDEN TAfiINMAZ SATIfiI YAPILACAKTIR 1) Afla da tapu kayd ve nitelikleri belirtilen kurumumuz mülkiyetindeki 3 Adet dairenin sat fl yap lacakt r. Bay nd r sokak No:16 Daire No: K z lay-çankaya /Ankara a) Mahallesi : Cumhuriyet b) Soka : Bay nd r c) Ada no: 1050 d) Parsel no :9 e) 1. kat 1 nolu, 1.kat 2nolu, 4.kat 8 nolu olmak üzere 3 adet ba ms z bölüm f) Niteli i : Kargir Apartman-mesken g) Arsa Yüz ölçümü : 964 mç h) Arsa pay :100/1500 i) Ba ms z bölüm yüzölçümü:122 m2 j) mar durumu : Kat mülkiyetli Muhammen bedelleri, 1. Kat 1 nolu bölüm ,00 TL+KDV 1. Kat 2 nolu bölüm ,00 TL+KDV 4. Kat 8 nolu bölüm ,00 TL+KDV Ada ve parsellere kay tl tapulu, 1,2,8 numaral 3 adet ba ms z bölümün muhammen bedelleri üzerinden 2886 say l Devlet hale Kanununun 37. maddesine göre kapal teklif ve devam nda aç k art rma usulü ile sat fl yap lacakt r. 2) halenin yap laca yer: Ankara PTT Baflmüdürlü ü Sanayi caddesi no:9 Ulus/ Ankara rtibat telefon no: ) hale konusu tafl nmazlara ait sat fl flartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örne i Ankara PTT Baflmüdürlü ünden çal flma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde temin edilebilecektir. 4) steklilerin ihaleye ifltirak edebilmeleri için ihale bafllang ç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte tafl nmaz n muhammen bedeli üzerinden %3 oran ndan az olmamak üzere geçici teminat n yat r ld na dair makbuzun asl, ikametgah senedi, tebligat için adres beyan, nüfus cüzdan örne i, tüzel kiflilerde ise 2013 y l içerisinde al nm fl kay tl bulundu u oda sicil kayd, teklifte bulunacak kiflilerin noterden tasdikli imza sirküleri ile birlikte en geç ihale günü ihale saatlerine kadar Ankara PTT Baflmüdürlü ü Yap ve Teknik fller Müdürlü ü Emlak bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. 5) Tafl nmazlar n sat fl ile ilgili ihale; 1. Kat 1 nolu bölüm 03/12/2013 günü saat 10:00 da 1. Kat 2 nolu bölüm 03/12/2013 günü saat 14:00 de 4. Kat 8 nolu bölüm 04/12/2013 Çarflamba günü saat 14:00 de Ankara PTT Baflmüdürlü ünde yap lacakt r. 6)Sat fltan do acak masraflar n (sat fl ifllemleri ve bu ifllemler s ras nda düzenlenen belgeler ile her çeflit vergi, KDV, resim, harç, tapu al m, sat m masraf n n tamam ile di er mali yükümlülükler) tamam al c taraf ndan karfl lanacakt r. Kurumumuz, tafl nmazlara ait ihaleyi yap p yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. Baflmüdür lan olunur. Mehmet Güçlü (Bas n-16268)885(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ZM R- Et ve süt ürünlerinde katk maddesi olarak karfl m za ç kan soya proteinine alternatif olarak f nd k küspesinden protein üreten Türk bilim insanlar, bu ürünün kolon kanseri hücrelerinin üremesini durdurabildi ini ve tansiyonu düflürücü etkilere sahip olabilece ini tespit etti. Ürün, g dalar yan nda ilaç ve kozmetik sanayisinde de kullan labilecek. YTE Kampüsü içindeki G da Mühendisli i Bölümü laboratuvarlar nda AA muhabirine aç klamalarda bulunan bölüm baflkan Prof. Dr. Ahmet Yemenicio lu, soya proteininin g da ve yem sanayisinde çok yo- un olarak kullan ld n, Türkiye nin her y l çok yüksek miktarlarda soya proteini ithal etti ini söyledi. Türkiye nin tar m ürünleri çeflitlili i anlam nda büyük zenginli e sahip olmas na ra men bu ürünlerden yüksek katma de er elde edemedi ini ifade eden Yemenicio lu, geliflmifl cihazlar ve bu alanda yetkin bilim insanlar n n bulundu u YTE de bu alana odaklanan araflt rmalar yürüttüklerine dikkati çekti. G da sanayisinde ABD nin soya üretimindeki gücünden kaynaklanan bir soya proteini egemenli i bulundu unu belirten Yemenicio lu, f nd kta ise en büyük üretici olan Türkiye de f nd k ya üretiminin giderek artt n ancak ya üretiminden artan posalar n büyük bölümünün at k oldu unu kaydetti. Bu noktadan hareketle Araflt rma Görevlisi Levent Aydemir ile f nd k küspesi üzerinde yo un araflt rmalar yürüttüklerini, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nden Doç. Dr. Yusuf Baran ve Araflt rma Görevlisi Aysun Adan n da çal flmaya destek verdi ini anlatan Yemenicio lu, yürüttükleri proje sonucu yüzde 95 safl kta f nd k proteini elde etmeyi baflard klar n dile getirdi. F nd k proteininin soyan n kullan ld hemen tüm alanlarda kullan labildi ini, baz yönlerden soyadan daha üstün özelliklere sahip oldu unu belirten Yemenicio lu, f nd n potansiyel antioksidan ve antikanserojen özelliklerinin bilindi ine, ürettikleri f nd k proteininin de bu özellikleri tafl d na iflaret etti. F nd k, antikanserojenik ve antioksidan etkisi çok yüksek bir ürün. Bu araflt rma s ras nda f nd k proteininin, kanser hücrelerini yüksek oranda inhibe etti ini, geliflimini engelledi ini gördük. F nd k proteinleri ayr ca ACE enzimini inhibe ederek tansiyonu düflürücü yani antihipertensif etki de gösteriyor. Bunlar çok önemli ve f nd k proteinlerinde ilk kez incelenen özellikler. Yaln zca proteini de il f nd k tüketti imiz zaman da bu etkiyi sa layabilece imiz düflünülüyor. Araflt rma s ras nda f nd k proteininden ambalaj üretiminin de mümkün olabildi ini saptad klar n söyleyen Yemenicio lu, sözlerini flöyle sürdürdü: Dünyada bitkisel kaynakl polimerlerden yenebilir ambalaj materyalleri üzerindeki araflt rmalar çok popüler. Çok çeflitli tar m ürünleri deneniyor. F nd kta yapt m z çal flmada da ilginç özellikler saptad k. Örne in f nd k proteinlerinden üretilen ambalaj filmleri suda çözülebilme özelli iyle di er pek çok proteinden ayr fl yor. Dolay s yla f nd k proteininden üretilen ambalajla kapl bir g da maddesi y kand nda ambaj ndan da ar nm fl oluyor. Prof. Dr. Yemenicio lu, tamamlad klar projenin Türkiye hracatç lar Meclisi nin düzenledi i Proje Pazar etkinli inde 400 proje aras nda g da alan nda en iyi proje seçildi ini ifade etti. Elde edilen derecenin, projenin h zla uygulamaya geçebilmesi anlam nda yarar n n olaca n belirten Yemenicio lu, f nd k ya üreten flirketlerin kat l - m yla protein üretimine k sa sürede bafllanabilece ini kaydetti. Soya ile rekabet etmenin k sa vadede mümkün olmad n, ancak orta vadede en az ndan ithalat n s - n rlanabilece ini tahmin ettiklerini dile getiren Yemenicio lu, sözlerini flöyle sürdürdü: Yapt m z bu çal flmalarla f nd k, nohut, mercimek gibi iddial oldu umuz ürünlere olan bak fl aç lar n de ifltirmeye çal fl yoruz. (AA) 7

8 8 YARIN Ekonomi 19 Kas m 2013 Yumurta üretimi 9 ayda 12,2 milyar adede ulaflt HALE LANI D YANET filer BAfiKANLI I DÖNER SERMAYE filetme MÜDÜRLÜ ÜNDEN Diyanet Çocuk Dergisi (Y l içerisinde verilecek ekler dahil) 'nin bas m hizmet al m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t No : 2013 / darenin a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulvar No: I47/A Çankaya - ANKARA b ) Telefon - Faks Numaras : c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) 2. hale konusu hizmetin a ) Niteli i, Türü ve Miktar. Diyanet Çocuk Dergisi (Y l içerisinde verilecek ekler dahil) bas m hizmet al m ifli Ayl k , Y ll k adet. b ) Yap laca Yer : Yüklenicinin adresi c ) flin Süresi : halenin a) Yap laca Yer : Diyanet flleri Baflkanl - Döner Sermaye flletme Müdürlü ü, hale Salonu b ) Tarihi - Saati : haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta naait olmas halinde, Ticaret ve Sanayi Odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir yada serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu- unu gösteren standart forma uygun belge, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler fl deneyim belgeleri: lk ilan tarihinden geriye do ru son befl y l içinde kabul ifllemleri tamamlanan ihale konusu ifl veya benzer ifllerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oran ndan az olmamak üzere, tek sözleflmeye iliflkin ifl deneyimini gösteren belgesi, Makine ve di er ekipmana iliflkin belgeler: hale konusu bas m ifli ile ilgili Teknik Kapasite Raporu. (Kurutmal Web Ofset flart aranacakt r.) 4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak gazete, dergi ve kitap bas m iflleri kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif, sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Liras karfl l ayn adresten sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden E- mza ile indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyanet flleri Baflkanl - Döner Sermaye flletme Müdürlü ü, Üniversiteler Mah. Dumlu- p nar Bulvar No: 147/A Çankaya - ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmal d r 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-16309)884(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Ocak- Eylül döneminde tavuk yumurtas üretiminin 2012 y l n n ayn dönemine göre yüzde 11,23, 2010 y l n n ayn dönemine göre ise yüzde 41,2 art flla 12,2 milyar adede ulaflt n bildirdi. Bayraktar, yapt yaz l de erlendirmede, 9 ayl k dönemler itibar yla 2010 y l nda 8 milyar 614 milyon 670 bin olan tavuk yumurtas üretiminin 2011 y l nda yüzde 11,18 art flla 9 milyar 577 milyon 775 bine, 2012 y l nda yüzde 14,18 art flla 10 milyar 935 milyon 713 bine, 2013 y - l nda ise yüzde 11,23 art flla 12 milyar 164 milyon 334 bin adede yükseldi ini belirtti. Bayraktar, flunlar kaydetti: Ayl k üretim rakam 2011 y l n n Ocak ay nda 1,1 milyar adedi geçerek 1 milyar 100 milyon 827 bin adet oldu. Daha sonraki aylarda baz aylar düflen baz aylar yükselen üretim 2012 y l n n Mart ay nda 1 milyar 235 milyon 833 bin adetle ayl k 1,2 milyar adet rakam n geçti y l n n Ekim ay nda 1 milyar 324 milyon 309 bin adetle ayl k 1,3 milyar adetlik üretim rakam n aflt y l n n A ustos ay nda 1 milyar 394 milyon 912 bin adetle ayl k 1,4 milyar adetlik üretim rakam na oldukça yaklaflan tavuk yumurtas üretimi, Eylül ay nda yüzde 0,69 düflerek 1 milyar 385 milyon 329 bin adede indi. Ayl k üretim rakam 1,4 milyara yaklaflm fl durumda. Önümüzdeki aylarda büyük olas l kla ayl k 1,4 milyarl k üretim rakam geçilecek y l nda 11 milyar 840 milyon 396 bin adet olan tavuk yumurtas üretiminin 2011 y l nda yüzde 9,14 art flla 12 milyar 954 milyon 686 bin, 2012 y l nda yüzde 15,1 art flla 14 milyar 910 milyon 774 bin adede yükseldi ini belirten Bayraktar, flu bilgileri verdi: Eylül ay itibar yla son 12 ayl k üretim rakamlar na bakt m zda 16 milyar 139 milyon 395 bin adetlik üretim görüyoruz. Bu rakam, 2012 y ll k rakam ndan yüzde 8,24 daha fazla y l 9 ayl k dönemdeki üretim art fl yüzde 11,23. 9 ayl k dönemdeki art fl oran, y l n son çeyre inde de gerçeklefltirilirse, 2013 y l üretimi 16 milyar 585 milyon 254 bin adede ulaflacak. Bu da 2010 y l rakam na göre yüzde 40,07 lik bir art fl demek. Yumurtada ihracat rakamlar n n da artt na dikkati çeken Bayraktar, flunlar kaydetti: Yumurta ihracat 2012 y l nda 350 milyon 629 bin 601 dolard y l n n Ocak-Eylül döneminde 244 milyon 676 bin 299 dolar yumurta ihracat yap lm flt. Bu y l n 9 ayl k döneminde ihracat geçen y l n ayn dönemine göre, yüzde 11,7 art flla 273 milyon 278 bin 918 dolara yükseldi. Bu h zla artarsa 2013 ihracat 391,6 milyon dolar aflacak. fiemsi Bayraktar, Türkiye de yumurta sektörünün sürekli geliflen sektörler içinde yer ald n ancak sorunlar n n da bulundu unu bildirdi. Sektörde yemde d fla ba ml l n ve yükselen yem fiyatlar n n maliyetleri art rd n belirten Bayraktar, bu durumun üreticileri s k nt ya soktu unu, üretimin sürdürülebilirli ine ve karl l na etki etti ine dikkati çekti. (CHA)

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Polisin gözü h z ve emniyet kemerinde

Polisin gözü h z ve emniyet kemerinde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik Canavar n n u ramad kent: BAYBURT HABER 17 DE 2 OCAK 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı