TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI"

Transkript

1 TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI ŞEKER-IŞ GAZETESİ Yıl: 2 Sayı: 9 Haziran Temmuz 2012 Ücretsizdir fieker- fl Sendikas n n NBfi ye hay r imza kampanyas na yoğun ilgi N fiasta BAZLI fiekere 234 bin kere HAYIR PANCAR fieker NE mzalar Baflbakan a gönderilecek fieker- fl Sendikas Bakanlar Kurulu nun Niflasta bazl flekerlerin kotas n y l için yüzde 35 art rmas n halka götürüyor Haziran tarihleri aras nda NBfi lere hay r, fieker pancar flekerine evet ad alt nda bafllat lacak kampanyada fieker- fl Sendikas, Türkiye genelindeki flubeleri ve fieker Platformu üyesi sivil toplum kurulufllar arac l ğ ile kampanya süresince kurulacak standlarda el ilan, broflür dağ tacak, bas n toplant lar yla kamuoyunu NBfi lerin zararlar konusunda uyaracak ve halktan imza toplayacaklar. Kampanya sonunda toplanan imzalar baflta Baflbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu ve hükümeti yanl fl yönlendiren fieker Kurulu na posta yoluyla ulaflt racaklar. Müslüman Aleminin Mübarek Ramazan Ay n kutllar z bin kere EVET Sivil Toplum Örgütlerinin fieker Fabrikalar n n Özellefltirilmesine karfl desteği ç ğ gibi büyüyor fieker Fabrikalar için elele Geçtiğimiz ay Türkiye nin önde gelen sivil toplum kurulufllar n n desteğiyle bafllatt ğ m z, fieker Fabrikalar çin Elele kampanyas tüm h z yla sürüyor. Tafl y c s ndan sulamac s na, ticaret odalar ndan ziraat odalar na, siyasilere kadar tüm kurulufllar fabrikalar n pancar üreticisi, iflçi ve devletin içinde olduğu bir modelde özellefltirmesinden yana görüfl bildirdiler.

2 2 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ Dünyada hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı bir dönem hüküm sürerken var olan yenidünya düzenine alışmak ve uyum sağlamak her geçen gün zaruri bir mesele halini almıştır. Alışıla gelmiş düzenin dışında var olan bu dünya, insanoğlunu eskisinden daha fazla bilmeye, araştırmaya ve öğrenmeye sevk etmektedir. Bilgiye erişilebilirliğin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında yaşanan gelişmeler küreselleşmenin de etkisiyle ülkeler ve toplumlar arasında hızla yayılmakta, içinde Türkiye nin de yer aldığı bazı gelişme yolundaki ülkeler için sancılı bir değişim sürecini de beraberinde getirmektedir. Bu süreçte, gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan sağlam alt yapısı olmayan ülkeler yaşananların doğurduğu pek çok olumsuzluğu ve zararını ne yazık ki toplumlarına yaşatmak durumunda kalmıştır. Siyasi ve ekonomik gelişmişlik açısından bakıldığında, bu ülkeler arasında konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştıran ve ileriye taşıyan Türkiye, AB ne üyelik sürecinin de etkisiyle son 10 yılda yapılan ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda yapılan yapısal reformlarla adeta yeni bir dönem yaşamaktadır. Amerika da başlayan ve dünyanın birçok bölgesinde etkisi süren; Yunanistan, Portekiz, İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya gibi gelişmiş ülkelerde ekonomik dar boğaza sebep olan ve yıllardır aşılamayan ekonomik kriz, emperyalist paylaşım kavgasını ve bölgesel çatışmaları şiddetlendirmekte ve siyasal kriz ortamı yaratmaktadır. Son dönemde, bu ülkeler arasına eklenen komşumuz Suriye ye dönük uluslararası müdahale tehditleri her geçen gün yoğunlaşırken Irak ta ise, bölünme sinyalleri baş göstermektedir. Türkiye olarak, komşularımızı iç savaşa sürükleyecek, Ortadoğu yu kan gölüne çevirecek emperyalist baskı ve politikalara boyun eğmemeli, bölgede huzur ve refahın sağlanmasına katkı sağlamalıyız. Hükümetlerin ve yönetimlerinin sorgulanır hale geldiği bu düzende, Tür- BAŞYAZI Gelişen Ve Değişen Dünya Düzenine Kayıtsız Kalmamak.. İsa Gök GENEL BAŞKAN kiye yi kendi coğrafyasında bölgesel güç haline getirecek pek çok dinamiğe ve bu yönde politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aşamada ihtiyaç duyulan hususlar aşağıda yer almaktadır. Yaşanan bu zorlu süreçte toplum olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla önem vermeli sorunlarımızı bu yolla aşmalıyız. Yıllardır aşılamayan ve kanayan yara haline gelen terör sorununu Türkiye öncelikli olarak çözüme kavuşturmalıdır. Kriz ortamına ve dünyadaki birçok belirsizliğe rağmen büyümeyi yakalayan ülkemiz ekonomisinde büyüme kalıcı hale getirilmeli ve işsizliğin çözümü noktasında politikalar acilen hayata geçirilmelidir. Bunun yanı sıra, ithalata dayalı büyüme modeli terk edilerek, ihracatın gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar gündeme getirilmelidir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan geniş kapsamlı yeni teşvik sistemi bu yönde atılmış büyük bir adım olarak nitelendirilebilir. Geçmişte uygulanan ancak tam manasıyla amacına ulaşamayan teşviklerden farklı olması ve beklenen yatırımların gerçekleşmesi ortak beklentimizdir. Ekonomik reformlar ile son yıllarda uygulanan komşu ülkeler başta olmak üzere Afrika, Uzakdoğu ve Ortadoğu ya yönelik bölgesel ticareti geliştirme stratejileri sayesinde dış ticaretin hem hacmi hem de yapısı değişmiştir yılında 200 den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilerek 300 milyar dolar ticaret hacmine ulaşılmıştır. Uygulanan ekonomi politikaları ile Türkiye bugün büyük bir avantaj yakalamıştır. Bu özelliği ile yabancı yatırımcıların ilgisini çekmekte ve yatırımcılar için güvenli bir ortam sağlamaktadır. Tarımsal sanayi tarımsal üretimin sürekliliği için olduğu kadar, tarımın ülke ekonomisine ilave katma değer yaratması açısından da önemlidir. Bu nedenle yüksek nitelikli tarımsal sanayinin bölgesel üretim avantajları da düşünülerek ülke genelinde yaygınlaşması teşvik edilmelidir. Tarımda planlı üretime yönelik sözleşmeli tarım desteklenmelidir. Bu hem tarımsal sanayinin üretim güvenliği açısından hem de çiftçinin arz güvenliği açısından önemlidir. Belli ürünlerin üretiminden, kazanamadığı için vazgeçen çiftçimizin tekrar tarımsal üretime yönelmesi ve ülkemiz tarım üretiminin arttırılarak dış kaynaklı kriz ve dalgalanmalardan, küresel etkilerden ülkemizin korunması için kısa ve uzun dönemde gıda ve tarımsal arz güvenliğimizi sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bunların yanı sıra, son yıllarda özel sektörün ekonomide öncü, kamunun ise düzenleyici rol oynadığı ekonomi politikaları hayata geçirilerek, özelleştirme sürecine de hız verilmiştir. Türkiye, 25 OECD ülkesi arasında özelleştirme sürecini hızla tamamlayan ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Uygulanan özelleştirmeler sonucunda pek çok sektör zarar görmüş ve bazı kurumlar açısından telafisi mümkün olmayan yanlışlara sebebiyet verilmiştir. Bu sektörler arasında yer alan Şeker Sanayi de özelleştirme tehdidi altında varlık mücadelesini sürdürmekte, yapılan ısrarlı politikalara karşı hukuk mücadelesini yıllardır devam ettirmektedir. Ekonomik alanda olumlu gelişmeler yaşanırken, başta anayasa değişikliği olmak üzere pek çok kanun değişikliği gündeme gelmiş, sosyal alanlarda da yapısal değişimlere gidilmiştir. Tüm emekçileri yakından ilgilendiren tasarı ve taslaklar ilgili düzenlemeler ilgili bakanlıklar aracılığı ile oluşturulmuş olup, mecliste yasalaşması beklenmektedir. Çalışmaları aylardır devam eden Toplu İş İlişkileri Kanunu, İstihdam Stratejisi, Kıdem Tazminatının fona devredilmesi gibi pek çok yasal düzenleme hayata geçirilmeyi beklemektedir. Tasarıların sunulduğu andan, kanunlaşıncaya kadar geçen sürede, yapılacak değişiklikler hakkında tartışmaya sebep olacak pek çok konu gündeme gelmiş ve kamuoyunu meşgul etmektedir. Yıllardır var olan düzeninin değişimi zor ve sancılı bir süreci doğurmakla birlikte, yeni düzene uyum sağlamak elbette ki uzun zaman alacaktır. Her alanda yapısal değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçerken kalıcı, istikrarlı bir refah ortamının oluşabilmesi adına toplumun tüm kesimlerinin görüşlerine başvurulması hükümet politikası olarak benimsendiği ve hayata geçirildiği ölçüde Türkiye nin bölgesel güç haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Kısaca sorunların çözümü daha çok üretmekten ve daha çok üretmenin yollarını bulmaktan geçmektedir... Saygılarımla,

3 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 3 HALKIMIZ SA LI I Ç N, GELECE Ç N, TÜRK fieker Ç N, TÜRK YE Ç N, NBfi (N fiasta BAZLI fieker) YE HAYIR DO AL PANCAR fieker NE EVET dedi... Kampanyam za kat lan herkese fieker- fl Sendikas olarak teflekkürlerimizi sunuyoruz

4 4 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ fieker- fl Sendikas n n NBfi ye hay r imza kampanyas na yoğun ilgi fieker- fl tüm imkanlar zorlad son söz Say n Baflbakan da... Özellefltirme daresi taraf ndan fleker fabrikalar n n özellefltirilmesine yönelik gerçeği yans tmayan ve kamuoyundan gizlenen raporun, geçtiğimiz günlerde Baflbakan taraf ndan incelemeye al nmas sektörden ekmek yiyen pancar çiftçisinden, iflçisine, besicisinden, sulamac s na, tafl y c s na kadar büyük takdir ve sevinçle karfl land. Özellefltirme daresi nin fleker fabrikalar n n özellefltirilmesine yönelik haz rlad ğ çal flmalar adeta skandal niteliği tafl rken, fleker özellefltirmesinin yol haritas n belirlemek için 2004 y l nda önemli bir kaynak vererek haz rlatt ğ 'Stratejik Raporun' tam tersi uygulamalara gitmesi kurumun özellefltirme mant ğ n bir kez daha gözler önüne serdi. dare nin, rapordaki uyar lar dikkate almad ğ gibi bu raporu da 8 y ld r kamuoyu ve siyasi karar vericilerin bilgisinden saklad ğ ortaya ç kt y l ndan bugüne kadar saklanan 'Stratejik Raporu'nda özellefltirmede 'varl k sat fl ' modelinin fleker piyasas n n dengelerini bozacağ na aç kça dikkat çekilmesine rağmen Özellefltirme daresi, 10 fleker fabrikas n bu modelle özellefltirmiflti. 'Stratejik Rapor' gerekçe gösterilerek fleker fabrikalar, ülke gerçekleri ve dünyadaki örnekleri dikkate al nmadan 'bakkal dükkân ' satar gibi sat fla ç kar lsa da söz konusu rapor, farkl bir gerçeği ortaya koydu. Baflbakan Erdoğan' n özellefltirme ihalesi yap lan 10 fleker fabrikas n n bulunduğu illerdeki il baflkanlar ve bölge milletvekilleri ile geçtiğimiz günlerde özel bir toplant yapmas yla konu bir baflka boyuta tafl nd. Baflbakan n özellefltirme kapsam na al nan fabrikalar n sat fl na direkt müdahale ederek olur vermemesiyle sektörde 'mutlaka yanl fltan dönülecek' beklentisi olufltu. Bilindiği üzere dünyan n en liberal ülkesi olarak bilinen ABD'de fleker fabrikalar özel sektöre devredilmeyerek pancar üreticilerinin elinde üretimlerini devam ettiriyor. Pancar üretiminde söz sahibi olan Almanya ve Fransa'da da benzer bir tablo var. Polonya ise bugün Türkiye'nin yapmak istediğini y llar önce yapm fl ama yanl fltan dönerek, kamunun elinde kalan fabrikalar n sadece pancar üreticisine sat labileceğine dair kanun ç kartm flt. fieker- fl Sendikas n n geçtiğimiz günlerde bafllatt ğ imza kampanyas yla Türkiye nin tar m politikalar na yön veren sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcilerinden ald ğ destek, özellefltirme konusunun bir kez daha masaya yat r lmas n n zorunluluk olduğunu ortaya koydu. Türkiye genelinde bafllat lan NBfi lere hay r, pancar flekerine evet imza kampanyas nda toplanan 250 bine yak n imza da halk n tercihinin tatland r c lardan değil, pancar flekerinden yana olduğunu gösterdi. fiimdi son söz Baflbakan da. Beklenti ise fleker fabrikalar n n pancar üreticisi, çiftçi ve devletin içinde olduğu yeni bir modele devredilmesi yönünde. fieker- fl Sendikas taraf ndan gerçeklefltirilen NBfi ye hay r pancar flekerine evet kampanyas nda toplanan imzalar GENEL MERKEZ 4960 ADAPAZARI AFYON 4709 A RI 4998 ALPULLU AMASYA 7283 ANKARA 8924 BOR 4366 BURDUR 8070 ÇARfiAMBA 4100 ÇORUM 7900 ELAZI 2950 ERC fi 2623 ERE L 7800 ERZ NCAN 6900 ERZURUM 2234 ESK fieh R 2747 ILGIN KARS 2269 KASTAMONU KAYSER KONYA 7830 KÜTAHYA MALATYA MUfi 4500 SUSURLUK 6768 TURHAL UfiAK 788 TOPLAM fi eker- fl Sendikas Bakanlar Kurulu nun Niflasta bazl flekerlerin kotas n y l için yüzde 35 art rmas n halka götürüyor Haziran tarihleri aras nda NBfi lere hay r, fieker pancar flekerine evet ad alt nda bafllat lacak kampanyada fieker- fl Sendikas, Türkiye genelindeki flubeleri ve fieker Platformu üyesi sivil toplum kurulufllar arac l ğ ile kampanya süresince kurulacak standlarda el ilan, broflür dağ - tacak, bas n toplant lar yla kamuoyunu NBfi lerin zararlar konusunda uyaracak ve halktan imza toplayacaklar. Kampanya sonunda toplanan imzalar baflta Baflbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu ve hükümeti yanl fl yönlendiren fieker Kurulu na posta yoluyla ulaflt racaklar. Hat rlanacağ üzere Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde Niflasta Bazl fiekerlerin kotas n n art r lmas yönündeki inisiyatifini Dan fltay 13. Dairesi nin karar na ve fieker- fl Sendikas n n uyar - lar na rağmen her y l olduğu gibi bu y l da NBfi lerden yana kullanm fl ve NBfi lerin insan sağl ğ na zararlar na iliflkin iddialara rağmen kotas n yüzde 35 art rm flt. Konuya iliflkin bir aç klama yapan fieker- fl Sendikas Genel Baflkan sa Gök, fieker Kurulu üyelerinin ülkemiz ekonomisinin ve tüketicinin aleyhinde haz rlad klar rapor doğrultusunda Bakanlar Kurulu nu yanl fl bilgilendirdiklerini ve al nan karar n yüzy l n en büyük felaketi olarak değerlendirilebileceğini belirterek, sözkonusu durumun ileride NBfi lerin kontrolden ç kmas na davetiye haz rlayacağ n söyledi. Bu ürünlerin tüketilmesine meydan veren kararlara imza at lmas n manidar bulduklar n ifade eden Gök, tek çarenin halk n NBfi lere karfl bilinçlendirilmesi olduğunu ve bu amaçla bir imza kampanyas bafllatt klar n kaydetti. Gök flöyle devam etti: Dünya ülkeleri yapay tatland r c olarak bilinen NBfi lerin sağl ğa zararlar konusunda büyük endifleler tafl maktad rlar. Bu ülkeler b rak n NBfi kotas n art rmay NBfi leri tamamen s f rlamak için çal flmalar yaparken, bizde tam tersi uygulamalarla her ne hikmetse NBfi ler bafl tac edilmektedir. Bunun sonucunda piyasada sahte bal, reçel gibi daha birçok ürün boy göstermekte, halk n sağl ğ yla oynanmaktad r. Üstelik, GDO lu m s r ithalat ndan sonra önümüzdeki günlerde GDO lu ürünlerin de ithalat n n önünün aç lmas na yönelik çal flmalar n yap ld ğ yönünde bilgiler all yoruz. Son sözü halk m z ve Say n Baflbakan söyleyecek Bunu biz söylediğimizde bir kafl k suda f rt na kopart yorlar diye ayağa kalkanlar n geçtiğimiz günlerde California Üniversitesi nin yapay tatland - r c lar n beyin faaliyetlerini yavafllatabileceği ve haf zay olumsuz etkileyebileceği yönündeki kesin bulgular na hangi k l f uyduracaklar n aç kça merak ediyoruz. Mücadelemiz; ülkemizin stratejik sektörlerinden olan fleker sektörüne iliflkin hükümetin ve kamuoyunun yanl fl bilgilendirilmesinin önüne geçme mücadelesidir. fieker- fl Sendikas Genel Merkezi olarak bu amaçla flube baflkanl klar ve fieker Platformunu oluflturan yüzlerce sivil toplum kurulufluyla ortaklafla bafllatacağ m z NBfi lere Hay r, fieker pancar flekerine evet kampanyas yla fleker sektörünün pancar üreticisi, iflçi ve devletin içinde bulunduğu modele devredilmesi yönünde toplanacak imzalar baflta Baflbakan m z olmak üzere Bakanlar Kurulu ve fieker Kurulu üyelerine göndereceğiz. Bundan sonra son sözü halk m z ve Say n Baflbakan m z söyleyecektir. Temennimiz; buradan ç kacak kararlar n bir an önce uygulanmas d r.

5 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 5 Yaklafl k 250 bin imza topland NBfi YE Hay r, Pancar fiekerine Evet imza kampanyas büyük yank uyand rd ANKARA fieker- fl Sendikas n n kamuoyunu bilgilendirmek amac yla bafllatt ğ NBfi lere Hay r, Pancar fiekerine Evet imza kampanyas vatandafllardan büyük ilgi gördü. Sendika, ülkemizde fieker Pancar 'ndan elde edilen fleker yerine, niflasta bazl tatland r c kullan lmas n n ülke ekonomisine zararl olduğunu, fleker pancar n n, çiftçinin emeği, iflçinin emeği, Türkiye'nin geleceği olduğu, niflasta bazl fleker ve tatland r c lar n fleker pancar na alternatif olamayacağ n vurgulayarak konuyu halk n onay na götürdü. Türkiye genelinde fleker pancar üretimi yap lan bölgelerde bafllat lan imza kampanyas na 7 den 70 e bütün insanlar ilgi gösterirken toplanan imza say s 200 bini aflt. flte il il, bölge bölge NBfi ye hay r, Pancar fiekerine evet imza kampanyas ; KASTAMONU

6 6 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ fieker- fl Sendikas n n bafllatt ğ "NBfi'lere hay r pancar flekerine evet" imza kampanyas Sakarya da sivil toplu ve siyasi partilerden büyük ilgi gördü. Sakarya Kent Park'taki imza stand na Saadet Partisi Sakarya l Baflkan ve ekibi de destek verdiler. fiube Baflkan Oğuz Kalay'a çok iyi bir hizmet olduğunu söyleyen partililer yetkililerin bugünkü uygulamalar n n çiftçileri desteksiz ve korumas z b rakt ğ n, doğal ürün olan pancar n yeterince desteklenmediğini oysa NBfi üreten Cargill ve buna benzer flirketlerin desteklendiğini kaydettiler. NBfi kotalar n n artt r lmas yla doğal pancar kotalar n n düflürüldüğüne de vurgu yapan Saadet Partisi yetkilileri bu noktada telafisi mümkün olmayacak sorunlar n ve hastal klar n ülkemizin yakas n b rakmayacağ n ifade ettiler. fieker- fl Sendikas Sakarya fiubesinin "NBfi'lere hay r,pancar flekerine evet" imza kampanyas na destekler artarak devam ediyor.kent Parktaki imza stand n ziyaret ederek destek veren Ziraat Odas Baflkan Hamdi fienoğlu, fieker- fl Sendika baflkan na yapt ğ aç klamada; "NBfi'ler ve yapay tatland r c larla ülkemiz tatland r c cenneti haline gelmifltir. Bu durum çiftçimizi olumsuz yönde etkilediği gibi insan sağl ğ n da olumsuz etkilemektedir. Özellikle etraf m za bakt ğ m zda maalesef obez çocuklar m z n çoğalmakta olduğunu üzüntüyle görmekteyiz. Uzmanlar n aç klamalar na göre NBfi'lerin kanser baflta olmak üzere 20'ye yak n hastal ğa neden olduğu noktas nda birlefltiklerini de belirtiyorlar. Ziraat odas baflkan olarak buradan çağr yap yorum. nsanlar m z çiftçilerimizin ürettiği pancardan elde edilen flekerli ürünleri tüketsinler. fieker- fl Sendikas n tebrik ediyorum ve destekliyorum. Halk m z n bu imza kampanyas na destek vereceğine inan yorum diye konufltu. Demiryol- fl, Tes- fl, Türkmetal, Koop- fl,yol- fl,haber- fl Sakarya fiube Baflkanlar Türk- fl l Temsilcisi ve Demiryol- fl fiube Baflkan Cemal Yaman Baflkanl ğ nda fieker- fl Sendikas Sakarya fiubesinin NBfi'lere hay r,pancar flekerine evet imza kampanyas na destek vermek için Kent Park'ta SAKARYA aç lan stand n ziyaret ettiler.destek ziyaretinde tüm flubeler ad na Türk- fl il temsilcisi ve Demiryol- fl fiube Baflkan Cemal Yaman,çok yerinde ve gerekli bir imza kampanyas olduğunu söyleyerek,bu imza kampanyas na destek olman n çal flma hayat na,gelecek nesillerimize,çiftçilerimize,esnaf m za ve sağl k yönünden de tüm insanl k alemine destek olacağ anlam na geleceğini söyleyerek fieker- fl Sendikas fiube Baflkan Oğuz Kalay' ve çal flma arkadafllar n tebrik etti. fieker- fl Sendikas Sakarya fiubesinin "NBfi'lere hay r,pancar flekerine evet" imza kampanyas na destekler artarak devam ediyor.kent Parktaki imza stand n ziyaret ederek destek veren Ziraat Odas Baflkan Hamdi fienoğlu, fieker- fl Sendika baflkan na yapt ğ aç klamada; "NBfi'ler ve yapay tatland r c larla ülkemiz tatland r c cenneti haline gelmifltir. Bu durum çiftçimizi olumsuz yönde etkilediği gibi insan sağl ğ n da olumsuz etkilemektedir. Özellikle etraf m za bakt ğ m zda maalesef obez çocuklar m z n çoğalmakta olduğunu üzüntüyle görmekteyiz. Uzmanlar n aç klamalar na göre NBfi'lerin kanser baflta olmak üzere 20'ye yak n hastal ğa neden olduğu noktas nda birlefltiklerini de belirtiyorlar. Ziraat odas baflkan olarak buradan çağr yap yorum. nsanlar m z çiftçilerimizin ürettiği pancardan elde edilen flekerli ürünleri tüketsinler. fieker- fl Sendikas n tebrik ediyorum ve destekliyorum. Halk m z n bu imza kampanyas na destek vereceğine inan yorum diye konufltu. Demiryol- fl, Tes- fl, Türkmetal, Koop- fl,yol- fl,haber- fl Sakarya fiube Baflkanlar Türk- fl l Temsilcisi ve Demiryol- fl fiube Baflkan Cemal Yaman Baflkanl ğ nda fieker- fl Sendikas Sakarya fiubesinin NBfi'lere hay r,pancar flekerine evet imza kampanyas na destek vermek için Kent Park'ta aç lan stand n ziyaret ettiler.destek ziyaretinde tüm flubeler ad na Türk- fl il temsilcisi ve Demiryol- fl fiube Baflkan Cemal Yaman,çok yerinde ve gerekli bir imza kampanyas olduğunu söyleyerek,bu imza kampanyas na destek olman n çal flma hayat na,gelecek nesillerimize,çiftçilerimize,esnaf m za ve sağl k yönünden de tüm insanl k alemine destek olacağ anlam na geleceğini söyleyerek fieker- fl Sendikas fiube Baflkan Oğuz Kalay' ve çal flma arkadafllar n tebrik etti. NBfi kotalar n n artt r lmas ndan dolay Sakarya flubesinin bafllatt ğ imza kampanyas na destekler h z n kesmeden devam ediyor.sa- STOP (Sakarya Sivil Toplum Platformu) Baflkan Av. Önder Döker,Kanser-Der Baflkan Nihal Akar,Akyaz Belediye Baflkan Yard mc s Sinan Çileli,Sakarya Üniversitesi Derneği Baflkan Yusuf Mahmutoğlu destek verdiler.sa- STOP Baflkan Av. Önder Döker'in Sendika Baflkan Oğuz Kalay'a yapt ğ aç klamada tatland r c lar n kotalar n n bu kadar artt r lmas n n insanlar n sağl kl yaflam haklar n n elinden al nd ğ n bu durumun insan haklar ihlali olduğuna inand ğ n söyledi.fieker- fl Sendikas genel merkezinin bu mücadeleyi bafllatmas n takdire flayan bulduğunu sözlerine ekledi. Kanser-Der baflkan Nihal Akar ise yapt ğ aç klamada; ülkemizin tatland r c cenneti haline geldiğini söyleyerek 18 ayl k bebeklere dahi insülin tedavisine baflland ğ na flahit olmaktay z dedi. Korkar m ki önümüzdeki 20 y l içinde sağl kl bir nesil kalmayacak diyerek tepkilerini dile getirdi. Ayr ca fieker- fl Sendikas n n imza kampanyas n bugüne kadar Türkiye'de yap lm fl en büyük sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü sözlerine ekledi. Afyon fieker- fl in NBfi ye hay r imza kampanyas na ilgi yoğundu fieker- fl Afyonkarahisar fiubesi, niflasta bazl flekerlerin sat lmas na tepki göstererek, pancar flekerinin sat fl n n ve tüketiminin art r lmas ile ilgili imza kampanyas bafllatt. PTT önünde toplanan sendika üyeleri ad na konuflan fieker-ifl Sendika fiube Baflkan Murat Karamoçu, fleker üreticilerinin sağl k bir yana, pancar ve flekerden daha ucuz olduğu gerekçesiyle M s r flurubunu tercih ettiklerini söyledi. Türkiye'de niflasta bazl flekerin kullan m n n giderek yayg nlaflt ğ n belirten Karamoçu, "Obeziteden, kanser ve kalp hastal klar na, karaciğer yetmezliğine kadar birçok kronik hastal klarla bağlant s inceleme konusu yap lan niflasta bazl flekerlere (NBfi) yönelik Avrupa'da ciddi flüpheler vard r ve kullan m kotalar yoluyla s n rland - r lmaktad r. Buna karfl ülkemizde yasa ile belirlenmifl yüzde 10 kota sürekli artt r lmak istenmektedir" dedi. fieker pancar ndan üretilen flekerin katk maddesine ihtiyaç olmad ğ n söyleyen Karamoçu, flöyle konufltu: "Anadolu insan n n yüzy llard r bir geleneği haline gelen pancar, kam fl, üzümü kaynatt ğ n zda fleker oluyorsa bu ürünlerden elde edilen fleker doğald r. Çünkü bu ürünler doğada var olduğu flekliyle sofram za gelmektedir. M s r kaynatt ğ n zda ise ondan fleker yerine kimyasal enzimlerle ayr flt r lm fl yapay tatland r c elde edersiniz. O halde soruyoruz sağl kl nesiller için, hasta çocuklar değil gürbüz çocuklar istediğimiz için doğal varken niçin yapay n tüketelim? Biz diyoruz ki, Türkiye Pazar olmas n, fleker fabrikalar n n bacas pancar üreticisi, iflçi, devlet eliyle tütsün."

7 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 7 Adapazar nda ifl sağl ğ ve güvenliği eğitim semineri yap ld May s tarihleri aras nda Türk- fl'in düzenlemifl olduğu fl sağl ğ güvenliği eğitim seminerine fieker- fl Sendikas Sakarya flubesi 20 üyesi ile kat ld. Eğitim seminerinde baflar l olan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalar n fieker- fl Sendikas Sakarya fiube Baflkan Oğuz Kalay' n elinden ald lar. MALATYA fieker- fl Sendikas fiube Baflkan Oğuz Kalay, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakan Nihat Ergün'e Adapazar fleker fabrikas n n sorunlar n ve ülkemiz insanlar n n sağl ğ n olumsuz yönde etkileyen Niflasta bazl flekerlerin kotalar n n artt r lmas n n sak ncal bulduğunu söyledi ve bu konulardaki endiflelerini aktard. Milletvekili Ağbaba dan NBfi ye hay r imza kampanyas na destek fieker fabrikas n n sat fl na ve niflasta bazl flekerlere karfl y z fieker- fl Sendikas Malatya fiubesi fleker fabrikalar n n kapanmamas için imza kampanyas bafllatt. Eski belediye binas meydan nda yap lan imza kampanyas na fieker- fl Malatya fiube Baflkan Nuri Murat, MHP l Baflkan Arif Y ld z, Ziraat Odas Baflkan Bayram Polatbafl, Demiryol- fl Genel Sekreteri Necmettin Aysan, Malatya Ziraat Mühendisleri Odas Baflkan Fevzi Çiçek ve fleker fabrikas çal flanlar kat ld. fieker- fl Malatya fiubesi Baflkan Nuri Murat, "Türkiye'de m s rdan üretilen, yüksek früktozlu m s r flurubu olarak bilinen niflasta bazl flekerlemeden, flekerli ve unlu ürünlere, bisküvi ve geleneksel tatl lardan dondurma, helva, reçel ve marmelat çok genifl bir yelpazede kullan lmaktad r. Niflasta bazl ürünlerden yap lm fl bu g da ve içecekler obezite ve kansere davetiye ç karmaktad r. Son zamanlardaki istatistiklere bak ld ğ nda Malatya'da fliflmanl k oran bir hayli artm fl olduğunu görürsünüz" dedi. Malatya Ziraat Mühendisleri Odas Baflkan Fevzi Çiçek ise, niflasta bazl flekerlerin insan sağl ğ aç s ndan tehlikeli olduğunu söyledi. Yap lan konuflmalar n ard ndan fleker fabrikalar n n kapanmamas için imza kampanyas bafllat ld. I hafta sürecek olan kampanyaya destek veren bir esnaf, kat l mc lara halka tatl ikram etti. fieker fl Sendikas Malatya fiubesi nin Niflasta bazl ürünlere karfl hay r, doğal pancar flekerine evet" konulu imza kampanyas na, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da destek verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) l Baflkan Enver Kiraz, merkez ilçe baflkan Abdulvahap Ayzabar ve baz partililerle birlikte eski belediye meydan ndaki kampanya stand na gidip imza atan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yapt ğ aç klamada, "fieker Fabrikas n n sat fl n desteklemek Malatya ya ihanettir. Sat lmas Malatya halk n n yarar na olmayacakt r. Bu sebeple hep beraber bu sat fla karfl ç kmam z gerekir. Birinci aç dan, özellefltirme ile geçmiflte yap lanlar gibi üretimi yok edilip kapat lacakt r. kinci olarak ise, burada pis koku var. Bu sat flta ç kar ve peflkefl vard r ifadelerini kulland. Ağbaba, dünya fleker pancar na yönelip fleker bazl ürünler yasaklan rken, Türkiye de fleker bazl kam fl flekerlerinin getirilmesine ve dövizin ithalata gitmesine karfl olduklar n ifade etti. fieker fl Sendikas Malatya fiube Baflkan Nuri Murat ise, milletvekili Ağbaba ya imza kampanyas na verdiği destekten dolay teflekkür edip, Kampanyan n bugün 4 üncü günündeyiz. Bu alanda Türkiye de yaklafl k 10 milyon insan ekmek yiyor. Y lda yaklafl k 100 milyar dolar katma değer sağlayan fleker fabrikalar ve pancar için herkesi desteğe bekliyoruz diye konufltu.

8 8 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ ÇORUM Emeklilerden fieker- fl e destek Emekliler Derneği Çorum fiubesi fieker- fl Sendikas Çorum fiubesini ziyaret etti. Emekliler Deneği Çorum fiube Bakan H d r K n kl ve yönetim kurulu üyeleri Fahri H zarc, îrfan Karaoğlu, rfan Delibafl ve smet Özüdoğru fieker- fl Sendikas Çorum fiubesi Baflkan Sefer Kahraman' ziyaret ederek çal flmalar nda baflar lar diledi. Kahraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneği yönetimine teflekkür etti. Emeklikler Derneği Baflkan H d r K n kl ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra ise fieker- fl taraf ndan aç lan "NBfi'ye Hay r fieker Pancar fiekerine Evet" kampanyas na imzalar yla destek verdiler. 'Yapay tatland r c lara hay r' kampanyas fieker- fl Sendikas Turhal fiubesi, Tokat ve Turhal'da 'yapay tatland r c lara karfl hay r' isimli imza kampanyas düzenledi. Turhal'da Abdullah Gül Park ile Tokat'ta Yeralt Çarfl s üzerinde düzenlenen imza kampanyas na vatandafllar destek TURHAL verdi. fieker- fl Sendikas Turhal fiube Baflkan Mehmet Elvan Y lmaz, sağl ğ - m z ve çocuklar m z n geleceği için 'yapay tatland r c lara hay r, pancar flekerine evet' konulu bir imza kampanyas n resmen bafllatt klar n söyledi. Amaçlar n n yapay tatland r c - lar n insan sağl ğ na verdiği zararlar halk n dikkatine sunmak olduğunu belirten Baflkan Mehmet Elvan Y lmaz, vatandafllar doğal tatland r c ve flekerleri kullanmaya davet etti. Avrupa ülkelerinde yapay tatland r c lara belli s n rlamalar getirildiğini hat rlatan Y lmaz, halk n ilgisinden dolay memnuniyetini dile getirdi. Y lmaz, flöyle konufltu: "Kullanm fl olduğumuz yapay tatland r c lar, çeflitli hastal klara davetiye ç karmakta ve sağl ğ m z tehdit etmektedir. Niflasta Bazl fieker nedir? M s rdan elde edilen flekerdir. M s r flurubu olarak da bilinir. Ketçap, toz kahve kremas, bisküvi, meflrubat, flekerleme, haz r meyve suyu, çikolata, gofret, haz r puding, kek, haz r çorba gibi pek çok g dan n üretiminde kullan lmaktad r. Üreticiler sağl k bir yana pancar/fleker kam fl ndan üretilen flekerden daha ucuz olduğu gerekçesiyle M s r flurubunu tercih etmektedir. Büyük bir oran vücutta fruktoza dönüflmektedir. Fruktoz çok masum olmayan bir fleker cinsi olarak bilinmektedir. nsülin direncini tetikleyerek afl r fliflmanl ğa yol açabildiği, kandaki trigliserid değerlerini art rabildiği yönünde bilim çevrelerinin flüpheleri mevcuttur. Ülkemizde de niflasta bazl fleker kullan m giderek yayg nlaflmaktad r. Obeziteden kanser ve kalp hastal klar na, karaciğer yetmezliğine kadar birçok kronik hastal kla bağlant s inceleme konusu yap lan NBfi'lere yönelik olarak Avrupa'da ciddi flüpheler vard r ve kullan m kotalar yoluyla s n rland r lmaktad r." Erzurum fieker- fl ten imza kampanyas fieker- fl Erzurum fiubesi, pancar flekeri üretiminin teflvik edilmesi amac yla Yakutiye Kent Meydan 'nda imza kampanyas bafllatt. fieker- fl Sendikas fiube Baflkan Metin Keskin, GDO'lu ve niflastal fleker üretiminden vazgeçilmesini istediklerini aç klad. Keskin, toplum sağl ğ için pancar flekeri üretiminin desteklenmesi ve teflviki için bir günlük imza kampanyas düzenlediklerini ifade etti. Niflasta bazl flekerin kullan m n n yayg nlaflt ğ n ve bunun da birçok sağl k sorununa davetiye ç kartt - ğ na değinen Keskin, "Niflasta bazl flekerler obezite, kanser, kalp hastal ğ ve karaciğer yetmezliğine kadar birçok hastal ğa neden olmakta. Ülkemizde yasa ile belirlenmifl yüzde 10 kota sürekli art r lmak istenmektedir. Sendika olarak niflasta bazl ve GDO'lu flekerler yerine pancardan üretilen flekerlerin üretilmesinin teflvik edilmesini istiyoruz." dedi. Keskin, toplad klar imzalar Baflbakan'a ve devletin ilgili birimlerine göndereceklerini belirtti. ERZURUM

9 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 9 Kütahya fieker- fl ten NBfi ye karfl 32 bin imza fieker- fl Sendikas taraf ndan bafllat lan NBfi lere hay r pancar flekerine evet imza kampanyas sona erdi. Kütahya fieker- fl Sendikas kampanyada 32 bin kifliye NBfi lere hay r pancar flekerine evet imzas att rarak kampanyada ilk s ralarda yer ald. Konuya iliflkin bir aç klama yapan fieker- fl Sendikas Kütahya fiube Baflkan Kenan Piynar, duyarl l klar ndan dolay Kütahya halk na teflekkür etti. Kütahya fieker Fabrikas n n sat fl n n gerçeklefltirildiği 2004 y l ndan bu yana her seçim döneminde siyasi malzeme yap ld ğ n n alt n çizen Piynar, Bizler, fieker- fl Kütahya fiubesi olarak ihale süreci ve sonras devaml takip ettik. Sat fl öncesi ve sonras hiçbir yanl fll k ve usulsüzlük görmedik. Yap lan ihale tamamen yasal olarak kanun ve kurallara uygun yap lm flt r dedi. Kütahya fieker Fabrikas n siyasi malzeme yapmaktan vazgeçin diye seslenen Piynar, flöyle konufltu: Dedikoduyu b rak n. Gelin, fabrikam z n pancar kotas n n art r lmas mücadelesini hepbirlikte verelim. Siyasi partiler olarak Kütahya çiftçisine, nakliyecisine, besicisine, esnaf na ve tüm Kütahya halk na en büyük katk n z bu olacakt r. Eskiflehir de pancar flekeri için imza topland Eskiflehir'de' Pancar fieker'i için imza toplan yor, fieker- fl Sendikas Eskiflehir fiubesi, "Niflasta Bazl fiekerlere Hay r", "Pancar fiekerlerine Evet" kapsam nda imza kampanyas bafllatt. Hamam Yolunda gerçekleflen kampanyaya çeflitli dernek, siyasi parti ve sendikalarda destek verdi. fieker- fl fiube Baflkan Nuri Davut Köroğlu son günlerde g da sektörüne yönelik arka arkaya gündeme gelen olumsuz haberlerin tüketicilerin güvenini zedelediğini söyledi. Günlük hayatta çok s k kullan lan ürünlerde sağl ğa zararl maddelerin bulunmas n n da insanlar üzerinde tedirginlik yaratt ğ n ifade eden Köroğlu," G da skandallar na her gün bir yenisinin eklendiği ülkemizde, özellikle piyasada sat lan ballar n sahte olduğu yönündeki iddialara, zeytinyağ nda hile flüphesi, salam, sosis ve sucuklarda virüse rastland ğ na iliflkin haberler, tüketicilerin sektöre olan güvenini kaybetmesine neden olurken, gelinen noktada insanlar n kafas nda "Biz art k hangi ürüne nas l güveneceğiz" fleklinde soru iflaretleri b rakm flt r" dedi. Yapay tatland r c lar n ithalat ndaki art fl n flekere göre çok daha ucuz olmas gerektiğini ifade eden Köroğlu," Kimyasal tatland r c lardan aspartam ve sakarin, market raflar ndaki diyet kola, düflük kalorili yoğurt ve flekersiz sak z n yan s ra aç ktan sat lan baklava, reçel, helva ve süt tatl lar gibi birçok üründe rahatl kla fleker yerine geçerken, insanlar m z ald ğ birçok ürünün içinde kimyasal tatland r c kullan ld ğ n bilmemekte, ucuz olduğu gerekçesiyle bu ürünleri tercih etmektedir, ilgili bakanl klar niflasta bazl flekerlerin kotalar n ülkemiz insan n n sağl ğ ad na yeniden gözden geçirmeli. NBfi kotalar n ülkemiz insan n n sağl ğ ad na yeniden gözden geçirerek, NBfi kotalar n AB ülkeleri seviyesine çekmesi ve halk n sağl ğ yla oynayanlara en ağ r müeyyideleri uygulamal d r. Aksi takdirde NBfi'lerde her kota art r m karfl m za sahte bal gibi çok farkl ürünleri de ç kartacak, Türkiye'nin sağl ğ giderek bozulacakt r" fleklinde konufltu. ESK fieh R Niflasta bazl flekere HAYIR doğal pancar flekerine EVET kampanyas düzenlenen standa Eskiflehir halk n n yoğun ilgisi vard. Kampanyaya Türk-ifl,e bağl Kristal- fl Sendikas Genel Baflkan Bilal Çetintafl ve Genel Eğitim Sekreteri Polat Akbafl da, stand ziyaret ederek, imza kampanyas na destek verdi.

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE Resmi olmayan sonuçlara göre oy oran n 22 Temmuz 2007 ye göre yaklafl k 4 puan art ran AK Parti nin milletvekili say s ayn seçime göre düfltü. 2007 de yüzde 46.66 oy alan ve 341 milletvekilli i kazanan

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı