TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI"

Transkript

1 TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI ŞEKER-IŞ GAZETESİ Yıl: 2 Sayı: 9 Haziran Temmuz 2012 Ücretsizdir fieker- fl Sendikas n n NBfi ye hay r imza kampanyas na yoğun ilgi N fiasta BAZLI fiekere 234 bin kere HAYIR PANCAR fieker NE mzalar Baflbakan a gönderilecek fieker- fl Sendikas Bakanlar Kurulu nun Niflasta bazl flekerlerin kotas n y l için yüzde 35 art rmas n halka götürüyor Haziran tarihleri aras nda NBfi lere hay r, fieker pancar flekerine evet ad alt nda bafllat lacak kampanyada fieker- fl Sendikas, Türkiye genelindeki flubeleri ve fieker Platformu üyesi sivil toplum kurulufllar arac l ğ ile kampanya süresince kurulacak standlarda el ilan, broflür dağ tacak, bas n toplant lar yla kamuoyunu NBfi lerin zararlar konusunda uyaracak ve halktan imza toplayacaklar. Kampanya sonunda toplanan imzalar baflta Baflbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu ve hükümeti yanl fl yönlendiren fieker Kurulu na posta yoluyla ulaflt racaklar. Müslüman Aleminin Mübarek Ramazan Ay n kutllar z bin kere EVET Sivil Toplum Örgütlerinin fieker Fabrikalar n n Özellefltirilmesine karfl desteği ç ğ gibi büyüyor fieker Fabrikalar için elele Geçtiğimiz ay Türkiye nin önde gelen sivil toplum kurulufllar n n desteğiyle bafllatt ğ m z, fieker Fabrikalar çin Elele kampanyas tüm h z yla sürüyor. Tafl y c s ndan sulamac s na, ticaret odalar ndan ziraat odalar na, siyasilere kadar tüm kurulufllar fabrikalar n pancar üreticisi, iflçi ve devletin içinde olduğu bir modelde özellefltirmesinden yana görüfl bildirdiler.

2 2 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ Dünyada hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı bir dönem hüküm sürerken var olan yenidünya düzenine alışmak ve uyum sağlamak her geçen gün zaruri bir mesele halini almıştır. Alışıla gelmiş düzenin dışında var olan bu dünya, insanoğlunu eskisinden daha fazla bilmeye, araştırmaya ve öğrenmeye sevk etmektedir. Bilgiye erişilebilirliğin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında yaşanan gelişmeler küreselleşmenin de etkisiyle ülkeler ve toplumlar arasında hızla yayılmakta, içinde Türkiye nin de yer aldığı bazı gelişme yolundaki ülkeler için sancılı bir değişim sürecini de beraberinde getirmektedir. Bu süreçte, gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan sağlam alt yapısı olmayan ülkeler yaşananların doğurduğu pek çok olumsuzluğu ve zararını ne yazık ki toplumlarına yaşatmak durumunda kalmıştır. Siyasi ve ekonomik gelişmişlik açısından bakıldığında, bu ülkeler arasında konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştıran ve ileriye taşıyan Türkiye, AB ne üyelik sürecinin de etkisiyle son 10 yılda yapılan ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda yapılan yapısal reformlarla adeta yeni bir dönem yaşamaktadır. Amerika da başlayan ve dünyanın birçok bölgesinde etkisi süren; Yunanistan, Portekiz, İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya gibi gelişmiş ülkelerde ekonomik dar boğaza sebep olan ve yıllardır aşılamayan ekonomik kriz, emperyalist paylaşım kavgasını ve bölgesel çatışmaları şiddetlendirmekte ve siyasal kriz ortamı yaratmaktadır. Son dönemde, bu ülkeler arasına eklenen komşumuz Suriye ye dönük uluslararası müdahale tehditleri her geçen gün yoğunlaşırken Irak ta ise, bölünme sinyalleri baş göstermektedir. Türkiye olarak, komşularımızı iç savaşa sürükleyecek, Ortadoğu yu kan gölüne çevirecek emperyalist baskı ve politikalara boyun eğmemeli, bölgede huzur ve refahın sağlanmasına katkı sağlamalıyız. Hükümetlerin ve yönetimlerinin sorgulanır hale geldiği bu düzende, Tür- BAŞYAZI Gelişen Ve Değişen Dünya Düzenine Kayıtsız Kalmamak.. İsa Gök GENEL BAŞKAN kiye yi kendi coğrafyasında bölgesel güç haline getirecek pek çok dinamiğe ve bu yönde politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aşamada ihtiyaç duyulan hususlar aşağıda yer almaktadır. Yaşanan bu zorlu süreçte toplum olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla önem vermeli sorunlarımızı bu yolla aşmalıyız. Yıllardır aşılamayan ve kanayan yara haline gelen terör sorununu Türkiye öncelikli olarak çözüme kavuşturmalıdır. Kriz ortamına ve dünyadaki birçok belirsizliğe rağmen büyümeyi yakalayan ülkemiz ekonomisinde büyüme kalıcı hale getirilmeli ve işsizliğin çözümü noktasında politikalar acilen hayata geçirilmelidir. Bunun yanı sıra, ithalata dayalı büyüme modeli terk edilerek, ihracatın gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar gündeme getirilmelidir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan geniş kapsamlı yeni teşvik sistemi bu yönde atılmış büyük bir adım olarak nitelendirilebilir. Geçmişte uygulanan ancak tam manasıyla amacına ulaşamayan teşviklerden farklı olması ve beklenen yatırımların gerçekleşmesi ortak beklentimizdir. Ekonomik reformlar ile son yıllarda uygulanan komşu ülkeler başta olmak üzere Afrika, Uzakdoğu ve Ortadoğu ya yönelik bölgesel ticareti geliştirme stratejileri sayesinde dış ticaretin hem hacmi hem de yapısı değişmiştir yılında 200 den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilerek 300 milyar dolar ticaret hacmine ulaşılmıştır. Uygulanan ekonomi politikaları ile Türkiye bugün büyük bir avantaj yakalamıştır. Bu özelliği ile yabancı yatırımcıların ilgisini çekmekte ve yatırımcılar için güvenli bir ortam sağlamaktadır. Tarımsal sanayi tarımsal üretimin sürekliliği için olduğu kadar, tarımın ülke ekonomisine ilave katma değer yaratması açısından da önemlidir. Bu nedenle yüksek nitelikli tarımsal sanayinin bölgesel üretim avantajları da düşünülerek ülke genelinde yaygınlaşması teşvik edilmelidir. Tarımda planlı üretime yönelik sözleşmeli tarım desteklenmelidir. Bu hem tarımsal sanayinin üretim güvenliği açısından hem de çiftçinin arz güvenliği açısından önemlidir. Belli ürünlerin üretiminden, kazanamadığı için vazgeçen çiftçimizin tekrar tarımsal üretime yönelmesi ve ülkemiz tarım üretiminin arttırılarak dış kaynaklı kriz ve dalgalanmalardan, küresel etkilerden ülkemizin korunması için kısa ve uzun dönemde gıda ve tarımsal arz güvenliğimizi sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bunların yanı sıra, son yıllarda özel sektörün ekonomide öncü, kamunun ise düzenleyici rol oynadığı ekonomi politikaları hayata geçirilerek, özelleştirme sürecine de hız verilmiştir. Türkiye, 25 OECD ülkesi arasında özelleştirme sürecini hızla tamamlayan ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Uygulanan özelleştirmeler sonucunda pek çok sektör zarar görmüş ve bazı kurumlar açısından telafisi mümkün olmayan yanlışlara sebebiyet verilmiştir. Bu sektörler arasında yer alan Şeker Sanayi de özelleştirme tehdidi altında varlık mücadelesini sürdürmekte, yapılan ısrarlı politikalara karşı hukuk mücadelesini yıllardır devam ettirmektedir. Ekonomik alanda olumlu gelişmeler yaşanırken, başta anayasa değişikliği olmak üzere pek çok kanun değişikliği gündeme gelmiş, sosyal alanlarda da yapısal değişimlere gidilmiştir. Tüm emekçileri yakından ilgilendiren tasarı ve taslaklar ilgili düzenlemeler ilgili bakanlıklar aracılığı ile oluşturulmuş olup, mecliste yasalaşması beklenmektedir. Çalışmaları aylardır devam eden Toplu İş İlişkileri Kanunu, İstihdam Stratejisi, Kıdem Tazminatının fona devredilmesi gibi pek çok yasal düzenleme hayata geçirilmeyi beklemektedir. Tasarıların sunulduğu andan, kanunlaşıncaya kadar geçen sürede, yapılacak değişiklikler hakkında tartışmaya sebep olacak pek çok konu gündeme gelmiş ve kamuoyunu meşgul etmektedir. Yıllardır var olan düzeninin değişimi zor ve sancılı bir süreci doğurmakla birlikte, yeni düzene uyum sağlamak elbette ki uzun zaman alacaktır. Her alanda yapısal değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçerken kalıcı, istikrarlı bir refah ortamının oluşabilmesi adına toplumun tüm kesimlerinin görüşlerine başvurulması hükümet politikası olarak benimsendiği ve hayata geçirildiği ölçüde Türkiye nin bölgesel güç haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Kısaca sorunların çözümü daha çok üretmekten ve daha çok üretmenin yollarını bulmaktan geçmektedir... Saygılarımla,

3 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 3 HALKIMIZ SA LI I Ç N, GELECE Ç N, TÜRK fieker Ç N, TÜRK YE Ç N, NBfi (N fiasta BAZLI fieker) YE HAYIR DO AL PANCAR fieker NE EVET dedi... Kampanyam za kat lan herkese fieker- fl Sendikas olarak teflekkürlerimizi sunuyoruz

4 4 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ fieker- fl Sendikas n n NBfi ye hay r imza kampanyas na yoğun ilgi fieker- fl tüm imkanlar zorlad son söz Say n Baflbakan da... Özellefltirme daresi taraf ndan fleker fabrikalar n n özellefltirilmesine yönelik gerçeği yans tmayan ve kamuoyundan gizlenen raporun, geçtiğimiz günlerde Baflbakan taraf ndan incelemeye al nmas sektörden ekmek yiyen pancar çiftçisinden, iflçisine, besicisinden, sulamac s na, tafl y c s na kadar büyük takdir ve sevinçle karfl land. Özellefltirme daresi nin fleker fabrikalar n n özellefltirilmesine yönelik haz rlad ğ çal flmalar adeta skandal niteliği tafl rken, fleker özellefltirmesinin yol haritas n belirlemek için 2004 y l nda önemli bir kaynak vererek haz rlatt ğ 'Stratejik Raporun' tam tersi uygulamalara gitmesi kurumun özellefltirme mant ğ n bir kez daha gözler önüne serdi. dare nin, rapordaki uyar lar dikkate almad ğ gibi bu raporu da 8 y ld r kamuoyu ve siyasi karar vericilerin bilgisinden saklad ğ ortaya ç kt y l ndan bugüne kadar saklanan 'Stratejik Raporu'nda özellefltirmede 'varl k sat fl ' modelinin fleker piyasas n n dengelerini bozacağ na aç kça dikkat çekilmesine rağmen Özellefltirme daresi, 10 fleker fabrikas n bu modelle özellefltirmiflti. 'Stratejik Rapor' gerekçe gösterilerek fleker fabrikalar, ülke gerçekleri ve dünyadaki örnekleri dikkate al nmadan 'bakkal dükkân ' satar gibi sat fla ç kar lsa da söz konusu rapor, farkl bir gerçeği ortaya koydu. Baflbakan Erdoğan' n özellefltirme ihalesi yap lan 10 fleker fabrikas n n bulunduğu illerdeki il baflkanlar ve bölge milletvekilleri ile geçtiğimiz günlerde özel bir toplant yapmas yla konu bir baflka boyuta tafl nd. Baflbakan n özellefltirme kapsam na al nan fabrikalar n sat fl na direkt müdahale ederek olur vermemesiyle sektörde 'mutlaka yanl fltan dönülecek' beklentisi olufltu. Bilindiği üzere dünyan n en liberal ülkesi olarak bilinen ABD'de fleker fabrikalar özel sektöre devredilmeyerek pancar üreticilerinin elinde üretimlerini devam ettiriyor. Pancar üretiminde söz sahibi olan Almanya ve Fransa'da da benzer bir tablo var. Polonya ise bugün Türkiye'nin yapmak istediğini y llar önce yapm fl ama yanl fltan dönerek, kamunun elinde kalan fabrikalar n sadece pancar üreticisine sat labileceğine dair kanun ç kartm flt. fieker- fl Sendikas n n geçtiğimiz günlerde bafllatt ğ imza kampanyas yla Türkiye nin tar m politikalar na yön veren sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcilerinden ald ğ destek, özellefltirme konusunun bir kez daha masaya yat r lmas n n zorunluluk olduğunu ortaya koydu. Türkiye genelinde bafllat lan NBfi lere hay r, pancar flekerine evet imza kampanyas nda toplanan 250 bine yak n imza da halk n tercihinin tatland r c lardan değil, pancar flekerinden yana olduğunu gösterdi. fiimdi son söz Baflbakan da. Beklenti ise fleker fabrikalar n n pancar üreticisi, çiftçi ve devletin içinde olduğu yeni bir modele devredilmesi yönünde. fieker- fl Sendikas taraf ndan gerçeklefltirilen NBfi ye hay r pancar flekerine evet kampanyas nda toplanan imzalar GENEL MERKEZ 4960 ADAPAZARI AFYON 4709 A RI 4998 ALPULLU AMASYA 7283 ANKARA 8924 BOR 4366 BURDUR 8070 ÇARfiAMBA 4100 ÇORUM 7900 ELAZI 2950 ERC fi 2623 ERE L 7800 ERZ NCAN 6900 ERZURUM 2234 ESK fieh R 2747 ILGIN KARS 2269 KASTAMONU KAYSER KONYA 7830 KÜTAHYA MALATYA MUfi 4500 SUSURLUK 6768 TURHAL UfiAK 788 TOPLAM fi eker- fl Sendikas Bakanlar Kurulu nun Niflasta bazl flekerlerin kotas n y l için yüzde 35 art rmas n halka götürüyor Haziran tarihleri aras nda NBfi lere hay r, fieker pancar flekerine evet ad alt nda bafllat lacak kampanyada fieker- fl Sendikas, Türkiye genelindeki flubeleri ve fieker Platformu üyesi sivil toplum kurulufllar arac l ğ ile kampanya süresince kurulacak standlarda el ilan, broflür dağ - tacak, bas n toplant lar yla kamuoyunu NBfi lerin zararlar konusunda uyaracak ve halktan imza toplayacaklar. Kampanya sonunda toplanan imzalar baflta Baflbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu ve hükümeti yanl fl yönlendiren fieker Kurulu na posta yoluyla ulaflt racaklar. Hat rlanacağ üzere Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde Niflasta Bazl fiekerlerin kotas n n art r lmas yönündeki inisiyatifini Dan fltay 13. Dairesi nin karar na ve fieker- fl Sendikas n n uyar - lar na rağmen her y l olduğu gibi bu y l da NBfi lerden yana kullanm fl ve NBfi lerin insan sağl ğ na zararlar na iliflkin iddialara rağmen kotas n yüzde 35 art rm flt. Konuya iliflkin bir aç klama yapan fieker- fl Sendikas Genel Baflkan sa Gök, fieker Kurulu üyelerinin ülkemiz ekonomisinin ve tüketicinin aleyhinde haz rlad klar rapor doğrultusunda Bakanlar Kurulu nu yanl fl bilgilendirdiklerini ve al nan karar n yüzy l n en büyük felaketi olarak değerlendirilebileceğini belirterek, sözkonusu durumun ileride NBfi lerin kontrolden ç kmas na davetiye haz rlayacağ n söyledi. Bu ürünlerin tüketilmesine meydan veren kararlara imza at lmas n manidar bulduklar n ifade eden Gök, tek çarenin halk n NBfi lere karfl bilinçlendirilmesi olduğunu ve bu amaçla bir imza kampanyas bafllatt klar n kaydetti. Gök flöyle devam etti: Dünya ülkeleri yapay tatland r c olarak bilinen NBfi lerin sağl ğa zararlar konusunda büyük endifleler tafl maktad rlar. Bu ülkeler b rak n NBfi kotas n art rmay NBfi leri tamamen s f rlamak için çal flmalar yaparken, bizde tam tersi uygulamalarla her ne hikmetse NBfi ler bafl tac edilmektedir. Bunun sonucunda piyasada sahte bal, reçel gibi daha birçok ürün boy göstermekte, halk n sağl ğ yla oynanmaktad r. Üstelik, GDO lu m s r ithalat ndan sonra önümüzdeki günlerde GDO lu ürünlerin de ithalat n n önünün aç lmas na yönelik çal flmalar n yap ld ğ yönünde bilgiler all yoruz. Son sözü halk m z ve Say n Baflbakan söyleyecek Bunu biz söylediğimizde bir kafl k suda f rt na kopart yorlar diye ayağa kalkanlar n geçtiğimiz günlerde California Üniversitesi nin yapay tatland - r c lar n beyin faaliyetlerini yavafllatabileceği ve haf zay olumsuz etkileyebileceği yönündeki kesin bulgular na hangi k l f uyduracaklar n aç kça merak ediyoruz. Mücadelemiz; ülkemizin stratejik sektörlerinden olan fleker sektörüne iliflkin hükümetin ve kamuoyunun yanl fl bilgilendirilmesinin önüne geçme mücadelesidir. fieker- fl Sendikas Genel Merkezi olarak bu amaçla flube baflkanl klar ve fieker Platformunu oluflturan yüzlerce sivil toplum kurulufluyla ortaklafla bafllatacağ m z NBfi lere Hay r, fieker pancar flekerine evet kampanyas yla fleker sektörünün pancar üreticisi, iflçi ve devletin içinde bulunduğu modele devredilmesi yönünde toplanacak imzalar baflta Baflbakan m z olmak üzere Bakanlar Kurulu ve fieker Kurulu üyelerine göndereceğiz. Bundan sonra son sözü halk m z ve Say n Baflbakan m z söyleyecektir. Temennimiz; buradan ç kacak kararlar n bir an önce uygulanmas d r.

5 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 5 Yaklafl k 250 bin imza topland NBfi YE Hay r, Pancar fiekerine Evet imza kampanyas büyük yank uyand rd ANKARA fieker- fl Sendikas n n kamuoyunu bilgilendirmek amac yla bafllatt ğ NBfi lere Hay r, Pancar fiekerine Evet imza kampanyas vatandafllardan büyük ilgi gördü. Sendika, ülkemizde fieker Pancar 'ndan elde edilen fleker yerine, niflasta bazl tatland r c kullan lmas n n ülke ekonomisine zararl olduğunu, fleker pancar n n, çiftçinin emeği, iflçinin emeği, Türkiye'nin geleceği olduğu, niflasta bazl fleker ve tatland r c lar n fleker pancar na alternatif olamayacağ n vurgulayarak konuyu halk n onay na götürdü. Türkiye genelinde fleker pancar üretimi yap lan bölgelerde bafllat lan imza kampanyas na 7 den 70 e bütün insanlar ilgi gösterirken toplanan imza say s 200 bini aflt. flte il il, bölge bölge NBfi ye hay r, Pancar fiekerine evet imza kampanyas ; KASTAMONU

6 6 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ fieker- fl Sendikas n n bafllatt ğ "NBfi'lere hay r pancar flekerine evet" imza kampanyas Sakarya da sivil toplu ve siyasi partilerden büyük ilgi gördü. Sakarya Kent Park'taki imza stand na Saadet Partisi Sakarya l Baflkan ve ekibi de destek verdiler. fiube Baflkan Oğuz Kalay'a çok iyi bir hizmet olduğunu söyleyen partililer yetkililerin bugünkü uygulamalar n n çiftçileri desteksiz ve korumas z b rakt ğ n, doğal ürün olan pancar n yeterince desteklenmediğini oysa NBfi üreten Cargill ve buna benzer flirketlerin desteklendiğini kaydettiler. NBfi kotalar n n artt r lmas yla doğal pancar kotalar n n düflürüldüğüne de vurgu yapan Saadet Partisi yetkilileri bu noktada telafisi mümkün olmayacak sorunlar n ve hastal klar n ülkemizin yakas n b rakmayacağ n ifade ettiler. fieker- fl Sendikas Sakarya fiubesinin "NBfi'lere hay r,pancar flekerine evet" imza kampanyas na destekler artarak devam ediyor.kent Parktaki imza stand n ziyaret ederek destek veren Ziraat Odas Baflkan Hamdi fienoğlu, fieker- fl Sendika baflkan na yapt ğ aç klamada; "NBfi'ler ve yapay tatland r c larla ülkemiz tatland r c cenneti haline gelmifltir. Bu durum çiftçimizi olumsuz yönde etkilediği gibi insan sağl ğ n da olumsuz etkilemektedir. Özellikle etraf m za bakt ğ m zda maalesef obez çocuklar m z n çoğalmakta olduğunu üzüntüyle görmekteyiz. Uzmanlar n aç klamalar na göre NBfi'lerin kanser baflta olmak üzere 20'ye yak n hastal ğa neden olduğu noktas nda birlefltiklerini de belirtiyorlar. Ziraat odas baflkan olarak buradan çağr yap yorum. nsanlar m z çiftçilerimizin ürettiği pancardan elde edilen flekerli ürünleri tüketsinler. fieker- fl Sendikas n tebrik ediyorum ve destekliyorum. Halk m z n bu imza kampanyas na destek vereceğine inan yorum diye konufltu. Demiryol- fl, Tes- fl, Türkmetal, Koop- fl,yol- fl,haber- fl Sakarya fiube Baflkanlar Türk- fl l Temsilcisi ve Demiryol- fl fiube Baflkan Cemal Yaman Baflkanl ğ nda fieker- fl Sendikas Sakarya fiubesinin NBfi'lere hay r,pancar flekerine evet imza kampanyas na destek vermek için Kent Park'ta SAKARYA aç lan stand n ziyaret ettiler.destek ziyaretinde tüm flubeler ad na Türk- fl il temsilcisi ve Demiryol- fl fiube Baflkan Cemal Yaman,çok yerinde ve gerekli bir imza kampanyas olduğunu söyleyerek,bu imza kampanyas na destek olman n çal flma hayat na,gelecek nesillerimize,çiftçilerimize,esnaf m za ve sağl k yönünden de tüm insanl k alemine destek olacağ anlam na geleceğini söyleyerek fieker- fl Sendikas fiube Baflkan Oğuz Kalay' ve çal flma arkadafllar n tebrik etti. fieker- fl Sendikas Sakarya fiubesinin "NBfi'lere hay r,pancar flekerine evet" imza kampanyas na destekler artarak devam ediyor.kent Parktaki imza stand n ziyaret ederek destek veren Ziraat Odas Baflkan Hamdi fienoğlu, fieker- fl Sendika baflkan na yapt ğ aç klamada; "NBfi'ler ve yapay tatland r c larla ülkemiz tatland r c cenneti haline gelmifltir. Bu durum çiftçimizi olumsuz yönde etkilediği gibi insan sağl ğ n da olumsuz etkilemektedir. Özellikle etraf m za bakt ğ m zda maalesef obez çocuklar m z n çoğalmakta olduğunu üzüntüyle görmekteyiz. Uzmanlar n aç klamalar na göre NBfi'lerin kanser baflta olmak üzere 20'ye yak n hastal ğa neden olduğu noktas nda birlefltiklerini de belirtiyorlar. Ziraat odas baflkan olarak buradan çağr yap yorum. nsanlar m z çiftçilerimizin ürettiği pancardan elde edilen flekerli ürünleri tüketsinler. fieker- fl Sendikas n tebrik ediyorum ve destekliyorum. Halk m z n bu imza kampanyas na destek vereceğine inan yorum diye konufltu. Demiryol- fl, Tes- fl, Türkmetal, Koop- fl,yol- fl,haber- fl Sakarya fiube Baflkanlar Türk- fl l Temsilcisi ve Demiryol- fl fiube Baflkan Cemal Yaman Baflkanl ğ nda fieker- fl Sendikas Sakarya fiubesinin NBfi'lere hay r,pancar flekerine evet imza kampanyas na destek vermek için Kent Park'ta aç lan stand n ziyaret ettiler.destek ziyaretinde tüm flubeler ad na Türk- fl il temsilcisi ve Demiryol- fl fiube Baflkan Cemal Yaman,çok yerinde ve gerekli bir imza kampanyas olduğunu söyleyerek,bu imza kampanyas na destek olman n çal flma hayat na,gelecek nesillerimize,çiftçilerimize,esnaf m za ve sağl k yönünden de tüm insanl k alemine destek olacağ anlam na geleceğini söyleyerek fieker- fl Sendikas fiube Baflkan Oğuz Kalay' ve çal flma arkadafllar n tebrik etti. NBfi kotalar n n artt r lmas ndan dolay Sakarya flubesinin bafllatt ğ imza kampanyas na destekler h z n kesmeden devam ediyor.sa- STOP (Sakarya Sivil Toplum Platformu) Baflkan Av. Önder Döker,Kanser-Der Baflkan Nihal Akar,Akyaz Belediye Baflkan Yard mc s Sinan Çileli,Sakarya Üniversitesi Derneği Baflkan Yusuf Mahmutoğlu destek verdiler.sa- STOP Baflkan Av. Önder Döker'in Sendika Baflkan Oğuz Kalay'a yapt ğ aç klamada tatland r c lar n kotalar n n bu kadar artt r lmas n n insanlar n sağl kl yaflam haklar n n elinden al nd ğ n bu durumun insan haklar ihlali olduğuna inand ğ n söyledi.fieker- fl Sendikas genel merkezinin bu mücadeleyi bafllatmas n takdire flayan bulduğunu sözlerine ekledi. Kanser-Der baflkan Nihal Akar ise yapt ğ aç klamada; ülkemizin tatland r c cenneti haline geldiğini söyleyerek 18 ayl k bebeklere dahi insülin tedavisine baflland ğ na flahit olmaktay z dedi. Korkar m ki önümüzdeki 20 y l içinde sağl kl bir nesil kalmayacak diyerek tepkilerini dile getirdi. Ayr ca fieker- fl Sendikas n n imza kampanyas n bugüne kadar Türkiye'de yap lm fl en büyük sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü sözlerine ekledi. Afyon fieker- fl in NBfi ye hay r imza kampanyas na ilgi yoğundu fieker- fl Afyonkarahisar fiubesi, niflasta bazl flekerlerin sat lmas na tepki göstererek, pancar flekerinin sat fl n n ve tüketiminin art r lmas ile ilgili imza kampanyas bafllatt. PTT önünde toplanan sendika üyeleri ad na konuflan fieker-ifl Sendika fiube Baflkan Murat Karamoçu, fleker üreticilerinin sağl k bir yana, pancar ve flekerden daha ucuz olduğu gerekçesiyle M s r flurubunu tercih ettiklerini söyledi. Türkiye'de niflasta bazl flekerin kullan m n n giderek yayg nlaflt ğ n belirten Karamoçu, "Obeziteden, kanser ve kalp hastal klar na, karaciğer yetmezliğine kadar birçok kronik hastal klarla bağlant s inceleme konusu yap lan niflasta bazl flekerlere (NBfi) yönelik Avrupa'da ciddi flüpheler vard r ve kullan m kotalar yoluyla s n rland - r lmaktad r. Buna karfl ülkemizde yasa ile belirlenmifl yüzde 10 kota sürekli artt r lmak istenmektedir" dedi. fieker pancar ndan üretilen flekerin katk maddesine ihtiyaç olmad ğ n söyleyen Karamoçu, flöyle konufltu: "Anadolu insan n n yüzy llard r bir geleneği haline gelen pancar, kam fl, üzümü kaynatt ğ n zda fleker oluyorsa bu ürünlerden elde edilen fleker doğald r. Çünkü bu ürünler doğada var olduğu flekliyle sofram za gelmektedir. M s r kaynatt ğ n zda ise ondan fleker yerine kimyasal enzimlerle ayr flt r lm fl yapay tatland r c elde edersiniz. O halde soruyoruz sağl kl nesiller için, hasta çocuklar değil gürbüz çocuklar istediğimiz için doğal varken niçin yapay n tüketelim? Biz diyoruz ki, Türkiye Pazar olmas n, fleker fabrikalar n n bacas pancar üreticisi, iflçi, devlet eliyle tütsün."

7 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 7 Adapazar nda ifl sağl ğ ve güvenliği eğitim semineri yap ld May s tarihleri aras nda Türk- fl'in düzenlemifl olduğu fl sağl ğ güvenliği eğitim seminerine fieker- fl Sendikas Sakarya flubesi 20 üyesi ile kat ld. Eğitim seminerinde baflar l olan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalar n fieker- fl Sendikas Sakarya fiube Baflkan Oğuz Kalay' n elinden ald lar. MALATYA fieker- fl Sendikas fiube Baflkan Oğuz Kalay, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakan Nihat Ergün'e Adapazar fleker fabrikas n n sorunlar n ve ülkemiz insanlar n n sağl ğ n olumsuz yönde etkileyen Niflasta bazl flekerlerin kotalar n n artt r lmas n n sak ncal bulduğunu söyledi ve bu konulardaki endiflelerini aktard. Milletvekili Ağbaba dan NBfi ye hay r imza kampanyas na destek fieker fabrikas n n sat fl na ve niflasta bazl flekerlere karfl y z fieker- fl Sendikas Malatya fiubesi fleker fabrikalar n n kapanmamas için imza kampanyas bafllatt. Eski belediye binas meydan nda yap lan imza kampanyas na fieker- fl Malatya fiube Baflkan Nuri Murat, MHP l Baflkan Arif Y ld z, Ziraat Odas Baflkan Bayram Polatbafl, Demiryol- fl Genel Sekreteri Necmettin Aysan, Malatya Ziraat Mühendisleri Odas Baflkan Fevzi Çiçek ve fleker fabrikas çal flanlar kat ld. fieker- fl Malatya fiubesi Baflkan Nuri Murat, "Türkiye'de m s rdan üretilen, yüksek früktozlu m s r flurubu olarak bilinen niflasta bazl flekerlemeden, flekerli ve unlu ürünlere, bisküvi ve geleneksel tatl lardan dondurma, helva, reçel ve marmelat çok genifl bir yelpazede kullan lmaktad r. Niflasta bazl ürünlerden yap lm fl bu g da ve içecekler obezite ve kansere davetiye ç karmaktad r. Son zamanlardaki istatistiklere bak ld ğ nda Malatya'da fliflmanl k oran bir hayli artm fl olduğunu görürsünüz" dedi. Malatya Ziraat Mühendisleri Odas Baflkan Fevzi Çiçek ise, niflasta bazl flekerlerin insan sağl ğ aç s ndan tehlikeli olduğunu söyledi. Yap lan konuflmalar n ard ndan fleker fabrikalar n n kapanmamas için imza kampanyas bafllat ld. I hafta sürecek olan kampanyaya destek veren bir esnaf, kat l mc lara halka tatl ikram etti. fieker fl Sendikas Malatya fiubesi nin Niflasta bazl ürünlere karfl hay r, doğal pancar flekerine evet" konulu imza kampanyas na, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da destek verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) l Baflkan Enver Kiraz, merkez ilçe baflkan Abdulvahap Ayzabar ve baz partililerle birlikte eski belediye meydan ndaki kampanya stand na gidip imza atan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yapt ğ aç klamada, "fieker Fabrikas n n sat fl n desteklemek Malatya ya ihanettir. Sat lmas Malatya halk n n yarar na olmayacakt r. Bu sebeple hep beraber bu sat fla karfl ç kmam z gerekir. Birinci aç dan, özellefltirme ile geçmiflte yap lanlar gibi üretimi yok edilip kapat lacakt r. kinci olarak ise, burada pis koku var. Bu sat flta ç kar ve peflkefl vard r ifadelerini kulland. Ağbaba, dünya fleker pancar na yönelip fleker bazl ürünler yasaklan rken, Türkiye de fleker bazl kam fl flekerlerinin getirilmesine ve dövizin ithalata gitmesine karfl olduklar n ifade etti. fieker fl Sendikas Malatya fiube Baflkan Nuri Murat ise, milletvekili Ağbaba ya imza kampanyas na verdiği destekten dolay teflekkür edip, Kampanyan n bugün 4 üncü günündeyiz. Bu alanda Türkiye de yaklafl k 10 milyon insan ekmek yiyor. Y lda yaklafl k 100 milyar dolar katma değer sağlayan fleker fabrikalar ve pancar için herkesi desteğe bekliyoruz diye konufltu.

8 8 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ ÇORUM Emeklilerden fieker- fl e destek Emekliler Derneği Çorum fiubesi fieker- fl Sendikas Çorum fiubesini ziyaret etti. Emekliler Deneği Çorum fiube Bakan H d r K n kl ve yönetim kurulu üyeleri Fahri H zarc, îrfan Karaoğlu, rfan Delibafl ve smet Özüdoğru fieker- fl Sendikas Çorum fiubesi Baflkan Sefer Kahraman' ziyaret ederek çal flmalar nda baflar lar diledi. Kahraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneği yönetimine teflekkür etti. Emeklikler Derneği Baflkan H d r K n kl ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra ise fieker- fl taraf ndan aç lan "NBfi'ye Hay r fieker Pancar fiekerine Evet" kampanyas na imzalar yla destek verdiler. 'Yapay tatland r c lara hay r' kampanyas fieker- fl Sendikas Turhal fiubesi, Tokat ve Turhal'da 'yapay tatland r c lara karfl hay r' isimli imza kampanyas düzenledi. Turhal'da Abdullah Gül Park ile Tokat'ta Yeralt Çarfl s üzerinde düzenlenen imza kampanyas na vatandafllar destek TURHAL verdi. fieker- fl Sendikas Turhal fiube Baflkan Mehmet Elvan Y lmaz, sağl ğ - m z ve çocuklar m z n geleceği için 'yapay tatland r c lara hay r, pancar flekerine evet' konulu bir imza kampanyas n resmen bafllatt klar n söyledi. Amaçlar n n yapay tatland r c - lar n insan sağl ğ na verdiği zararlar halk n dikkatine sunmak olduğunu belirten Baflkan Mehmet Elvan Y lmaz, vatandafllar doğal tatland r c ve flekerleri kullanmaya davet etti. Avrupa ülkelerinde yapay tatland r c lara belli s n rlamalar getirildiğini hat rlatan Y lmaz, halk n ilgisinden dolay memnuniyetini dile getirdi. Y lmaz, flöyle konufltu: "Kullanm fl olduğumuz yapay tatland r c lar, çeflitli hastal klara davetiye ç karmakta ve sağl ğ m z tehdit etmektedir. Niflasta Bazl fieker nedir? M s rdan elde edilen flekerdir. M s r flurubu olarak da bilinir. Ketçap, toz kahve kremas, bisküvi, meflrubat, flekerleme, haz r meyve suyu, çikolata, gofret, haz r puding, kek, haz r çorba gibi pek çok g dan n üretiminde kullan lmaktad r. Üreticiler sağl k bir yana pancar/fleker kam fl ndan üretilen flekerden daha ucuz olduğu gerekçesiyle M s r flurubunu tercih etmektedir. Büyük bir oran vücutta fruktoza dönüflmektedir. Fruktoz çok masum olmayan bir fleker cinsi olarak bilinmektedir. nsülin direncini tetikleyerek afl r fliflmanl ğa yol açabildiği, kandaki trigliserid değerlerini art rabildiği yönünde bilim çevrelerinin flüpheleri mevcuttur. Ülkemizde de niflasta bazl fleker kullan m giderek yayg nlaflmaktad r. Obeziteden kanser ve kalp hastal klar na, karaciğer yetmezliğine kadar birçok kronik hastal kla bağlant s inceleme konusu yap lan NBfi'lere yönelik olarak Avrupa'da ciddi flüpheler vard r ve kullan m kotalar yoluyla s n rland r lmaktad r." Erzurum fieker- fl ten imza kampanyas fieker- fl Erzurum fiubesi, pancar flekeri üretiminin teflvik edilmesi amac yla Yakutiye Kent Meydan 'nda imza kampanyas bafllatt. fieker- fl Sendikas fiube Baflkan Metin Keskin, GDO'lu ve niflastal fleker üretiminden vazgeçilmesini istediklerini aç klad. Keskin, toplum sağl ğ için pancar flekeri üretiminin desteklenmesi ve teflviki için bir günlük imza kampanyas düzenlediklerini ifade etti. Niflasta bazl flekerin kullan m n n yayg nlaflt ğ n ve bunun da birçok sağl k sorununa davetiye ç kartt - ğ na değinen Keskin, "Niflasta bazl flekerler obezite, kanser, kalp hastal ğ ve karaciğer yetmezliğine kadar birçok hastal ğa neden olmakta. Ülkemizde yasa ile belirlenmifl yüzde 10 kota sürekli art r lmak istenmektedir. Sendika olarak niflasta bazl ve GDO'lu flekerler yerine pancardan üretilen flekerlerin üretilmesinin teflvik edilmesini istiyoruz." dedi. Keskin, toplad klar imzalar Baflbakan'a ve devletin ilgili birimlerine göndereceklerini belirtti. ERZURUM

9 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 9 Kütahya fieker- fl ten NBfi ye karfl 32 bin imza fieker- fl Sendikas taraf ndan bafllat lan NBfi lere hay r pancar flekerine evet imza kampanyas sona erdi. Kütahya fieker- fl Sendikas kampanyada 32 bin kifliye NBfi lere hay r pancar flekerine evet imzas att rarak kampanyada ilk s ralarda yer ald. Konuya iliflkin bir aç klama yapan fieker- fl Sendikas Kütahya fiube Baflkan Kenan Piynar, duyarl l klar ndan dolay Kütahya halk na teflekkür etti. Kütahya fieker Fabrikas n n sat fl n n gerçeklefltirildiği 2004 y l ndan bu yana her seçim döneminde siyasi malzeme yap ld ğ n n alt n çizen Piynar, Bizler, fieker- fl Kütahya fiubesi olarak ihale süreci ve sonras devaml takip ettik. Sat fl öncesi ve sonras hiçbir yanl fll k ve usulsüzlük görmedik. Yap lan ihale tamamen yasal olarak kanun ve kurallara uygun yap lm flt r dedi. Kütahya fieker Fabrikas n siyasi malzeme yapmaktan vazgeçin diye seslenen Piynar, flöyle konufltu: Dedikoduyu b rak n. Gelin, fabrikam z n pancar kotas n n art r lmas mücadelesini hepbirlikte verelim. Siyasi partiler olarak Kütahya çiftçisine, nakliyecisine, besicisine, esnaf na ve tüm Kütahya halk na en büyük katk n z bu olacakt r. Eskiflehir de pancar flekeri için imza topland Eskiflehir'de' Pancar fieker'i için imza toplan yor, fieker- fl Sendikas Eskiflehir fiubesi, "Niflasta Bazl fiekerlere Hay r", "Pancar fiekerlerine Evet" kapsam nda imza kampanyas bafllatt. Hamam Yolunda gerçekleflen kampanyaya çeflitli dernek, siyasi parti ve sendikalarda destek verdi. fieker- fl fiube Baflkan Nuri Davut Köroğlu son günlerde g da sektörüne yönelik arka arkaya gündeme gelen olumsuz haberlerin tüketicilerin güvenini zedelediğini söyledi. Günlük hayatta çok s k kullan lan ürünlerde sağl ğa zararl maddelerin bulunmas n n da insanlar üzerinde tedirginlik yaratt ğ n ifade eden Köroğlu," G da skandallar na her gün bir yenisinin eklendiği ülkemizde, özellikle piyasada sat lan ballar n sahte olduğu yönündeki iddialara, zeytinyağ nda hile flüphesi, salam, sosis ve sucuklarda virüse rastland ğ na iliflkin haberler, tüketicilerin sektöre olan güvenini kaybetmesine neden olurken, gelinen noktada insanlar n kafas nda "Biz art k hangi ürüne nas l güveneceğiz" fleklinde soru iflaretleri b rakm flt r" dedi. Yapay tatland r c lar n ithalat ndaki art fl n flekere göre çok daha ucuz olmas gerektiğini ifade eden Köroğlu," Kimyasal tatland r c lardan aspartam ve sakarin, market raflar ndaki diyet kola, düflük kalorili yoğurt ve flekersiz sak z n yan s ra aç ktan sat lan baklava, reçel, helva ve süt tatl lar gibi birçok üründe rahatl kla fleker yerine geçerken, insanlar m z ald ğ birçok ürünün içinde kimyasal tatland r c kullan ld ğ n bilmemekte, ucuz olduğu gerekçesiyle bu ürünleri tercih etmektedir, ilgili bakanl klar niflasta bazl flekerlerin kotalar n ülkemiz insan n n sağl ğ ad na yeniden gözden geçirmeli. NBfi kotalar n ülkemiz insan n n sağl ğ ad na yeniden gözden geçirerek, NBfi kotalar n AB ülkeleri seviyesine çekmesi ve halk n sağl ğ yla oynayanlara en ağ r müeyyideleri uygulamal d r. Aksi takdirde NBfi'lerde her kota art r m karfl m za sahte bal gibi çok farkl ürünleri de ç kartacak, Türkiye'nin sağl ğ giderek bozulacakt r" fleklinde konufltu. ESK fieh R Niflasta bazl flekere HAYIR doğal pancar flekerine EVET kampanyas düzenlenen standa Eskiflehir halk n n yoğun ilgisi vard. Kampanyaya Türk-ifl,e bağl Kristal- fl Sendikas Genel Baflkan Bilal Çetintafl ve Genel Eğitim Sekreteri Polat Akbafl da, stand ziyaret ederek, imza kampanyas na destek verdi.

10 10 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ SUSURLUK Susurluk fieker- fl ten NBfi ye hay r Bakanlar Kurulu'nun Niflasta Bazl fiekerin (NBfi) kotas n yüzde 35 oran nda artt r lmas na yönelik karar na tepki olarak, fieker- fl Sendikas Türkiye genelinde "NBfi'ye Hay r, Pancar fiekerine Evet!" kampanyas bafllatarak, Bakanlar Kurulu'nun karar n halkoyuna sundu. fieker- fl Sendikas n n bu kampanyas n Susurluk fieker- fl Sendikas Haziran 2012 tarihleri aras nda fiehit brahim Ç nar Meydan, Park önü ve Minibüs Garaj nda imza stantlar açarak uygulamaya koydu. Bugün sona erecek olan kampanyaya halk m z n yoğun ilgi gösterdi. Susurluk Belediyesi nden pancar flekerine büyük duyarl l k Bal kesir Susurluk Belediyesi fieker- fl Sendikas taraf ndan bafllat lan Niflasta Bazl fiekerle Hay r, Pancar fiekerine Evet imza kampanyas na flehir güzergah na ast rd ğ afifllerle büyük destek verdi. Diğer belediyelere de örnek olan bu yaklafl m, vatandafllar taraf ndan da büyük alk fl ald. Belediye afiflinde Belediyemiz iflletme ve tesislerinde sadece pancar flekerinden üretilen doğal fleker kullan lmaktad r. Neden mi? çiftçimiz için iflçimiz için, sağl ğ m z için, geleceğimiz için vurgusuna yer verdi. fieker- fl Sendikas Genel Merkez Yönetimi de Susurluk Belediye Baflkan Tahsin Bozoğlu ve çal flma arkadafllar na halk n bilinçlendirilmesi ad na gösterdikleri hassasiyetten dolay teflekkür etti. SUSURLUK Dünyada gittikçe kullan m k s tlanan ülkemizde ise gittikçe kullan m ve üretimi artan tatland r c lar ve niflasta bazl flekerlerin tehlikelerine karfl kamuoyunda bir duyarl l k oluflturmak ad na fieker- fl Sendikas nca imza kampanyas bafllat ld. Sendika taraf ndan yap lan aç klamada, Hedef, Bakanlar Kurulunca her sene art r lan tatland r c kotas n pancar flekeri lehine çevirebilmek. thal m s rdan üretilen tatland r c lar n kanserojen olduğu defalarca uzmanlarca aç kland. Pancar kotas n n artmas halinde ise Türk çiftçisi kazanacak, fabrikalar tam kapasite çal flacak. Dolay s ile hayvanc ya küspe, yemciye melas, nakliyeciye ifl, geçici iflçiye fazla çal flma imkan ve iller için kalk nma yolu olacak. Sendikam zca halk m za kampanyam za verdikleri destek ve gösterdikleri duyarl l klar ndan dolay teflekkür ediyoruz. Desteklerinin devam n Tüm halk - m zdan, sivil toplum örgütlerinden, siyasilerimizden ve ilimiz medyas ndan bekliyoruz denildi. Konya fieker- fl ten ailelere NBfi uyar l imza kampanyas fieker- fl Sendikas taraf ndan, 'Niflasta Bazl fiekere (NBfi) Hay r' slogan yla imza kampanyas bafllat ld. fieker- fl Sendikas Konya fiubesi üyeleri, kent merkezinde yayalar n yoğun olduğu fielale Park'ta stant açarak imza kampanyas bafllatt. Sendikan n yönetim kurulu üyesi Ali Akdeniz burada yapt ğ aç klamada, ülkeye NBfi'li ürünlerin girmemesi için toplanacak imzalar G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ğ 'na göndereceklerini söyledi. Ali Akdeniz, "Çocuklar m z n geleceği, yar nlar m z ve ülkemiz için NBfi'li ürünlere hay r, fleker pancar na evet diyoruz. fieker- fl sendikas olarak imza kampanyas bafllatt k. 6 gündür buraday z, 4 gün daha burada kalacağ z. Hedefimiz ne kadar çok imza toplan rsa o kadar ülkemize NBfi'li ürünlerin az girmesi, fleker pancar üretiminin art rmas d r. Hem çiftçimiz kazanacak hem çal flanlar m z kazanacak" dedi Sendikan n Konya'n n Ereğli ilçesindeki flubesi de imza kampanyas bafllatt. Ereğli fiube Baflkan Yüksel laslan, 3 gün boyunca imza kampanyas - n n devam edeceğini belirterek, " mza kampanyam z n amac vatandafllar m z n özellikle de çocuklar m z n sağl ğ na dikkat çekmek. Milli Eğitim Bakanl ğ ve Sağl k Bakanl - ğ 'n n ortak karar ile okul kantinlerinde niflasta bazl ürünlerin sat fl yasakland. Ama tehlike d flar da yani sokaklarda devam ediyor. Halk sağl ğ niflasta bazl ürünlerin sat fl ile tehdit ediliyor. Bir Sivil Toplum Kuruluflu olarak vatandafllar m z, aileleri uyar yoruz. Niflasta bazl flekerlere ve bunlar n ürünlerine karfl dikkatli olal m" diye konufltu.

11 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 11 Burdur NBfi ye hay r dedi fieker- fl stand na yoğun ilgi Burdur NBfi ye hay r dedi; fieker- fl Sendikas Burdur fiubesi Niflasta bazl kimyasal tatland r c lara HAYIR, doğal pancar flekerine EVET kampanyas çerçevesinde düzenlediği imza ve bilgilendirme program nda, Burdur Cumhuriyet meydan nda vatandafllar m zla bulufltu. 1 hafta boyunca vatandafllar m za NBfi, glikoz fluruplar ve diğer yapay tatland r c lar hakk nda bilgiler veren flube baflkan Mustafa ONAY ve arkadafllar gelen tepkilerden oldukça memnun kald lar. Teflekkürler fieker- fl : mza ve bilgilendirme etkinliği günlerinde mutluluk verici anlar yafland. Özellikle imza karfl l ğ nda teflekkür eden sendika görevlilerine, insanlar m z n yapt ğ n z bilgilendirmelerden dolay teflekkür edilmesi gerekenler sizlersiniz, as l biz fieker- fl e teflekkür ederiz fleklinde karfl l klar vermesi, dikkate değer anlar olarak yans d. fieker- fl Sendikas Burdur flubesinin Niflasta bazl kimyasal tatland r c lara HAYIR, doğal pancar flekerine EVET kampanyas çerçevesinde düzenlediği imza ve bilgilendirme program na vatandafllardan yoğun ilgi geldi. fiube baflkan Mustafa Onay n bizzat kat ld ğ program Burdur Cumhuriyet meydan nda bir hafta devam etti. Yoğun ilginin yafland ğ programda, yerel bas na aç klamalarda bulunan Onay flunlar söyledi; G da skandallar na her geçen gün yenisinin eklendiği ülkemizde, özellikle tatl benzeri ürünlerde yap lan hileler olay bir g da terörü boyutuna tafl maktad r. Son günlerde ekranlarda s kça gördüğümüz sahte ballar, diyet ad alt nda sat lan, kimyasal tatland r c lardan aspartam ve sakarin içeren meflrubatlar, düflük kalorili yoğurtlar, bisküvi, çikolata gibi neredeyse her gün tükettiğimiz ürünlerin birçoğunda s kl kla kullan lmaya bafllanmas olay n ciddiyetini art r rken, okullarda kola vb. ürünlerin tüketilmesinin yasaklanmas da fieker- fl Sendikas n n bu konudaki endiflelerini hakl ç kar r niteliktedir. Niflasta bazl flekerlerin yüzy l n en büyük felaketlerinden olabileceğini belirten Onay, Bu ürünlerin özellikle ülkemizde günlük hayta tüketimin sürekli artmas, insanlar m z n sağl ğ nda önü al namayacak problemlerin ortaya ç kmas yla sonuçlanabilecektir, bunun içindir ki fieker- fl sendikas olarak flimdiden uyar yoruz. Öncelikle gelecek nesillerimizin sağl ğ, gerekse ülke ekonomisinde yerli katma değerin kayb n n önlenmesi için bu yanl fl politikadan dönülsün. Doğal flekerin kullan lmas, üretimin devaml l ğ n n sağlanmas için özellefltirme politikalar tekrardan gözden geçirilsin dedi. mza Stand nda Renkli Sima lar: fieker-ifl sendikas Burdur flubesinin Niflasta bazl kimyasal tatland - r c lara HAYIR, doğal pancar flekerine EVET kampanyas çerçevesinde düzenlediği imza ve bilgilendirme program na çok renkli simalar kat ld. Uzakdoğu ülkelerinden gelip Burdur da ticari faaliyet gösterenler stand m z ziyaret edip doğal pancar flekerinin kullan lmas n doğru olduğunu, tatland r c lardan kesinlikle uzak durulmas gerektiğini söyleyerek imzalar yla destek verdiler. -Bana göre 1980 lerden sonraki sendikalar holdinglefltiler. Ama yine de sizin bu kampanyan z destekliyorum. -Para vermiyoruz değil mi kampanyaya? -Sizi desteklemem mi her zaman. -Benim akrabalar m da fleker fabrikas nda çal fl yorlar -Özellefltirme hangi kurumda oluyorsa o sendika mücadele veriyor. Diğerleri duyars zlar. -Ben 68 kuflağ ndan m. Siz bu ifl buraya gelmeden tedbirinizi alacakt n z. -Biz obez olmak istemiyoruz. -Doğal olan her fleyin yan nday z. -Bir bankada çal fl yorum. Bayram Meral in yeğeniyim. mza atar m ama size banka kart m zdan vermek flart yla. -fieker pancar n bitirdiler. -K z m kendi geleceğiniz için siz de imza at n. -Mustafa Kumlu nun amcas n n oğluyum. Kampanyan z destekliyorum. Amcama selam söyleyin. -Sendikalar ağal k düzeninde ama yine de imza vereyim. -Zaten karfl kald r mdan sizi gördüm ve desteklemek için geldim. -Ben ziraatç adam m. Elbette imza veririm. Bir tomar arkadafl m var fleker fabrikalar ndan emekli olan. -Ben asl nda enifltemin fabrikadan ç kart lmas n istiyorum. mza atmasam m acaba? -Ben fleker hastas y m, tatland r c kullan yorum ama. -Ben diyetisyenim. Her türlü fleker zararl ama tatland r c m, doğal fleker mi? derseniz elbette pancar flekeri. -Lenin fleker fabrikalar n n öncüsü. Fabrikalar Rusya da kurdu. lk öldürülen bir banka müdürüdür fleker fabrikas için. Sizi de öldürürler, kaç n buradan. -Merhaba ya ay p olmasa bir adres soracam. Çekindim. Burada evlendirme dairesi varm fl. Nerede acaba? -Biz Libyal y z. No obezite. Beet sugar yes. -Azeriyim. Benim gelinim Türk. Ona da bu broflürleri okutturacağ m. Sizi destekliyorum. NBfi lere Hay r Pancar fiekerine Evet imza kampanyas nda imza veren vatandafllardan sarfedilen ilginç sözler -Ben her fleye destek olurum. Çünkü imza atarken kendimi çok önemli bir insan olarak görüyorum. -Ben bir Tv kanal nda flekerle ilgili bir program izlemifltim. Konu hakk nda bilgim var. -Memleketim Konya. Elbette destekliyorum. -Dünya da acaba fleker olmasayd sağl ks z m olurduk? -Bu tür kampanyalar yap l yor ama bilinçli insan say s az. Ortaçağ da yafl yoruz. Yak nda buğdaya da kota gelir. - nflallah baflar rs n z ama insanlar m z çok duyars z. -Kampanyan za flimdi kat lamam. Arabam uygunsuz bir yerde. -Özellefltirmenin her türlüsüne karfl y z. -Milli olan varl klar, özelleflmemesi gerekenler özelleflti. Bu sektörler stratejik sektörler. Mutlaka elde kalmal. nflallah dilediğiniz olur. -Sizi karfl kald r mdan görüp geldim. nflallah fleker fabrikalar n n özellefltirmeleri durur. -Bizi flekersiz mi b rakacaklar? -Hastaneden geliyorum. fiu an imza atamam. -Bilmediğim bir fleye imza atamam. -Yeter kardeflim. Yabanc sermayeye hay r diyoruz. -Doğru olan fleyler yap yorsunuz. -fiekerden vazgeçmiyorum. -Böyle fleylere her zaman evet deriz. -Pancar flekeri nedir? -Emekçinin olduğu her fleye var z. -Dershanede öğretmenim. Sizin broflürlerinizi ald ktan sonra derste öğrencilere tatland r c lar n zararlar n anlatt m. -Ülke de fleker mi kald? Zaten sat l yor hepsi. -Kampanyan z tatil için tan t m kampanyas sanm flt m. -Biz imza atal m da isteyen istediğini yaps n. - nflallah, ama inflallah imzalar m z yerini bulur. -Mücadeleniz inflallah meyvesini verir, bizler de görürüz. -Ben f nd kç y m. -Bu ülkenin fabrikalar n özellefltirilmesinden gelecek paraya ihtiyac yok. Eğer varsa vay halimize -Yapt ğ n z ifli destekliyorum. Fakat sendikalar, sendikan z hükümeti destekliyor. Bu ülke o yüzden kaybediyor. -Günayd n. Seka kapat l rken neredeydiniz? -Ben de fleker pancar üreticisiyim ama bu ifllerin faydas olmaz. -Hani ürettiğiniz flekeri göreyim. fieker fabrikalar n n yakt ğ doğalgaz hükümetin s rt nda yük. -Ya bu millet her fleyi hak ediyor. nflallah fleker sektörü yok olur da millet tümden rahatlar. Biz de bu duyars zl k varken -Bu insanlar n beyinlerini değifltirmeleri gerekiyor. O yüzden bu ülkeden bir fley olmaz. Hele hele imzalarla hiçbir fley olmaz. - mza atmak ne demek? NBfi lere karfl y m. Zaten Tar m Bakanl ğ da sahte ürünleri teflhir ediyor art k. -fieker kullanm yorum ama destek olay m. -Her fley sat l yor. Bir fabrikalar kald elimizde. -Ben 1980 y l nda fleker fabrikalar ndan at lan bir iflçiyim. -Dün imza atmad m ama bugün broflürünüzü okuduktan sonra imza atmaya karar verdim. -Bu tür kampanyalardan pek sonuç ç kmaz ama imza atay m. -Evime katk maddeli ürünleri sokmuyorum. -Çok ilginçsiniz. -Bu ifl Baflbakan da biter. O isterse fabrikalar satt rmaz.

12 12 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ fieker- fl Ankara fiube den NBfi ye 8 bin 924 kere HAYIR!.. fieker- fl Sendikas taraf ndan yurt genelinde düzenlenen NBfi ye hay r pancar flekerine evet konulu imza kampanyas sona erdi. fieker- fl Sendikas Ankara fiubesi imza kampanyas n Yüksel Caddesi ve Sakarya Caddelerinde kurduğu standlarda sürdürdü. Konuya iliflkin bir aç klama yapan fieker- fl Sendikas Ankara fiube Baflkan Murat Tafll yurt, iki hafta boyunca halktan imza toplad klar n belirterek kampanyan n amac na ulaflacağ n ümit ettiklerini söyledi. Tafll yurt, Düzenlemifl olduğumuz bu imza kampanyas ile halk m zdan ald ğ m z genel tepki bu ürünlerin yasaklanmas noktas ndad r. Konunun bir an önce yetkililer taraf ndan ele al n p gerekli tedbirlerin acilen al nmas gerektiği halk m z taraf ndan bizlere imza yoluyla iletilmifltir. Bu kampanyaya halk m z büyük destek verirken, sivil toplum kurulufllar n n bu konu üzerinde yeterli duyarl l k göstermediği imza veren vatandafllar taraf ndan dile getirilmifltir diye konufltu. Ağbaba dan Mufl fieker- fl e ziyaret Malatya milletvekili Veli Ağbaba Mufl fieker- fl i ziyaret etti. Değiflik vesilelerle Mufl u ziyaret eden ve ilin sorunlar ile ilgilenen CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, fieker- fl Sendikas n ziyaret ederek fiube Baflkan Fikret Sancar dan Mufl fieker Fabrikas n n ile ve bölgeye katk lar konusunda bilgi ald. Ayr ca özellefltirme konusunda gelinen nokta ile ilgili olarak bilgi al flveriflinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçeklefltirilen toplant da fieker- fl Mufl fiube Baflkan Sancar, gösterdikleri yak n ilgiden dolay Milletvekili Ağbaba ya teflekkür etti.

13 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 13 K ars fieker fl Sendikas niflasta bazl flekere karfl imza kampanyas bafllatt. fiekeri- fl Kars fiube Baflkan Ertan Altunoğlu, baz fabrika çal flanlar ile birlikte Faik Bey Caddesi üzerinde bulunan At Heykeli önünde açt ğ stantta imza kampanyas bafllatt ve vatandafllardan destek istedi. fiekerimizin tad kaçmas n mza Kampanyas n n iki gün süreceğini dile getiren ve flekerin tad kaçmas n çağr s nda bulunan fieker- fl Baflkan Altunoğlu, "Türkiye genelinde 25 devlet fabrikas ve 5 özel fabrika olmak üzere toplam 30 adet fleker fabrikas bulunmaktad r. Tüm illerimizde ve ilçelerimizde bulunan fleker fabrikalar 'Niflasta bazl flekerlere hay r, doğal pancar flekerine evet' kampanyas tüm Türkiye genelinde olduğu gibi 10 Haziran itibariyle Kars ta da bafllam fl bulunmaktad r. Biz de sendikam z olarak Kars halk ndan büyük destek görmekteyiz. Bu nedenle halk m za teflekkür ediyorum. mza atan vatandafllara arkadafllar m ile birlikte niflasta bazl flekerin zararlar n anlat yoruz ve fabrikam z n kapanmamas içinde çağr ca bulunuyoruz. fieker- fl taraf ndan haz rlanan ve niflasta bazl flekerin zararlar n n anlat ld ğ broflürleri da dağ tarak halk m z bilinçlendiriyoruz. Doğal pancar flekeri tüketimindeki art fl, inflallah bu imza kampanyas yla daha artacakt r. Ayr ca Kars halk n n fabrikas na sahip ç kmas gerektiğinin önemi bir kez daha anlafl lacakt r." diye konufltu. Kars ta niflasta bazl flekere karfl imza at ld

14 14 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ Çarflamba fieker- fl ten NBfi ye hay r imza kampanyas fieker- fl üyeleri, niflasta bazl flekerin kullan - m n n azalt lmas için Çarflamba Tarihi Köprüsü nde imza kampanyas bafllatt. Niflasta bazl flekerin kullan m n n azalt lmas ve pancar flekerinin kullan m n n artt r lmas için imza kampanyas bafllatt klar n dile getiren fieker- fl Çarflamba fiube Baflkan Sinan Türe, ABD, Fransa, spanya gibi geliflmifl ülkelerde niflasta bazl fleker kullan m yüzde 1-2 oran nda, ancak Türkiye gibi 3. Dünya ülkelerinde bu oran yüzde 10. Biz bu oran n düflürülmesi ve pancar flekerinin kullan lmas için bu imza kampanyas n bafllatt k. Bu oran düflürmek Bakanlar Kurulu nun elinde, ancak Bakanlar Kurulu bu oran hiçbir zaman düflürmedi. Bu senede yüzde 35 artt r m na gidildi. Niflasta bazl fleker ülkesi olduk. Biz Bakanlar Kurulu nun bu oran daha aflağ lara çekerek yüzde 2 lere düflürmesini istiyoruz diye konufltu. Çarflamba için mücadele ettik fieker fabrikas nda çal flan iflçiler için hiçbir zaman bir fley istemediklerini mücadelelerinin Çarflamba için olduğunu dile getiren Türe, sözlerini flöyle sürdürdü: Bafllatt ğ m z imza kampanyas nda hedefimiz 5 bin imza, ancak flu ana kadar 3 bin imzay geçtik. Halk m z n bu ilgisiyle 5 bin imza hedefimizi geçeceğimize inan yorum. Duyarl vatandafllar m z n yan nda duyars z vatandafllar m zda var. Bana ne fleker fabrikas kapan rsa diyenler oluyor, ancak biz fleker fabrikas nda çal flan iflçiler için hiçbir zaman bir fley istemedik, bizim mücadelemiz Çarflamba içindir. Pancar flekerinin kullan m n n artt r lmas pancar ekim alanlar n n artmas n ve çiftçilerin gelirlerinin artmas n sağlayacak. Bu nedenle fieker- fl Çarflamba fiubesi olarak Çarflamba için mücadele ettiğimizi tekrar belirtmek istiyorum. ERC fi

15 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 15 KÜTAHYA AMASYA TURHAL

16 16 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ fieker- fl Sendikas Baflkan sa Gök: fieker Kurumu Hükümeti bile bile yan lt yor Piyasada insan sağl ğ n tehdit eden sahte ürünler boy gösterirken, NBfi kotas n n yüzde 35 art r lmas n n kabul edilebilir bir yan yok fi eker fl Sendikas Genel Baflkan sa Gök, Bakanlar Kurulu nun niflasta bazl fleker kotas n yüzde 35 art rma karar almas na iliflkin, Sahte ürünlerin insan sağl ğ n ve geleceğini yok etmesine nas l zemin haz rlad ğ gerçeği gözler önüne serilirken diğer yandan yüzy l n en büyük felaketi olan niflasta bazl flekerlerin kontrolden ç kmas na da sebebiyet vermektedir dedi. fieker fl Sendikas Genel Merkezinden yap lan yaz l aç klamada Gök, Baflbakanl k Yüksek Denetleme Kurulu nca düzenlenen, Türkiye fieker Fabrikalar A.fi. nin çöktürülmek istenmektedir? Cargill in Türkiye topraklar ndan ç kmama sevdas n n arkas nda yatan nedenlerden biri de Ortadoğu daki bu fleker pazar n NBfi pazar na dönüfltürmek mi yatmaktad r? fieker Kurulu Üyeleri NBfi kotas n n 480 milyon nüfuslu AB ülkelerinde ortalama yüzde 2 olarak uyguland ğ günümüzde 75 milyon nüfuslu Türkiye'de bu üretimi yarg kararlar na karfl yüzde 35 lere ç kartan karar n nas l aç klayacakt r? fieker Kurulu üyeleri Türkiye yi bir muz Cumhuriyeti mi sanmaktad r? dedi. fieker Kurulu üyelerinin, haz rlad klar raporlarla Özellefltirme daresi Baflkanl ğ ile birlikte fleker sektörünü ortadan kald rmak için siyasi karar vericileri yan tl klar n iddia eden Gök, fieker sektörünü düzenlemek amac yla kurulan fieker Kurumu ve bağl üyeleri Bakanlar Kurulu na sunduklar raporlarla NBfi den üretilen yapay tatland r c lara yol verirken insan sağl ğ n ve gelecek nesilleri hiç düflünmeden hareket etmifllerdir. fiu hiçbir zaman unutulmamal d r ki, NBfi lere tan nan her kota milletimizin sessizce zehirlenmesine, Türk köylüsünün, çiftçisinin daha da fakirleflmesine ve Cargill gibi anti-pancar lobisinin bafl nda gelen global flirketlerin kasas n n dolmas na olanak sağlayacakt r. NBfi ler konusunda Sağl k ve Milli Eğitim Bakanl klar n n okul kantinlerinde hamburger, kola vb. m s r flurubu içeren yiyeceklerin sat fl na yasak getiren kararlar hangi mant kla aç klanacakt r? dedi. Milli menfaatlerimizin savunucusu olmas gereken fieker Kurulu üyeleri vicdan muhasebesi yapmadan fleker sektörünü ortadan kald rmaya yönelik yaklafl mlar ndan dolay baflta Türk halk olmak üzere siyasi iradeye hesap vermek zorunda olduğunu bildiren Gök, flunlar kaydetti: Aksi taktirde ucuz etin yahnisi ileride Türkiye ye pahal ya patlayacakt r. fieker Kurulu nun hiçbir mant ğa s ğmayan raporlar doğrultusunda NBfi kotalar n n art - r lmas karar na imza at lmas ise piyasada insan sağl ğ n olumsuz etkileyen katk maddeli sahte bal, reçel, kola, meyve suyu gibi daha sayamad ğ m z birçok ürünlerin market raflar nda boy göstermesine imkan verecektir faaliyetlerine iliflkin denetim raporunda; fieker Kurumu taraf ndan rekabet koflullar ve yurtiçi üreticilerin durumu da dikkate al narak, niflasta bazl fleker üreticileri için tespit edilen kotan n Bakanlar Kurulu nca her pazarlama y l değiflen oranlarda yükseltilmesinin, TÜRKfiEKER e ek finansman yükü getirdiği ve stoklar art rd ğ dikkate al narak uygulaman n gözden geçirilmesi önerisine rağmen kotan n fieker Kurulu Üyelerinin Bakanlar Kurulu na sunduğu raporlarla her y l NBfi üreticileri lehine art r lmas, bu kurulun kime, hangi amaçla hizmet ettiğini gözler önüne sererken, tatl y da ac ya dönüfltürmüfltür dedi. fieker Kurulu nun bu karar n n arkas nda yatan as l neden, kamuoyundan gizlenmeye çal fl lan ve ülkemizi diğer tar m ürünlerinde olduğu gibi flekerde de d fla bağ ml k lacak nedenlerdir iddias nda bulunan Gök, fieker Kurulu nun bugüne kadar dünya ülkelerinin stratejik sektör olarak değerlendirdiği, ancak ülkemizde bir tak m politikalarla ortadan kald r lmaya çal fl lan fleker sektörüne iliflkin hedefler ortada iken, NBfi lerin kapasitesini bu hedeflerin kat kat üzerinde art rmaya yönelik yaklafl m na aç kl k getirmek zorundad r. Acaba, Türkiye gibi yüzde 65 lik Ortadoğu fleker pazar n elinde bulunduran bir ülkeye fleker sektöründe bir tak m uygulamalarla diz mi Erzincan fieker- fl Baflkan Bulut: NBfi ye karfl toplumda duyarl l ğ art rd k fieker- fl Sendikas 'n n tatland r c ve yapay g dalara dikkat çekmek üzere Türkiye genelinde bafllatt ğ "NBfi'lere Hay r, fieker Pancar fiekerine Evet" kampanyas vatandafl n yoğun ilgisi ile karfl land. Türk- fl Erzincan fiube Baflkan Bülent Bulut, Niflasta bazl ve tatland r c l flekerlere karfl mücadele için bu stand açt k. Her y l bakanlar kurulu ile flekerlendirici kotalar yüzde 50 artt r l yor. Bu senede yüzde 35 artt r ld. Tatland r c lar ve Niflasta bazl maddeler hem kanserojen hem de obeziteye yol açt ğ için buna karfl n Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da 4-20 Haziran tarihleri aras nda yapt ğ m z imza kampanyas nda ülke genelinden 224 bin imza topland ğ n söyledi. Toplanan bu imzalar n Baflbakan Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerine iletilmek üzere dosyalar halinde Türk- fl'e teslim ettiklerini ifade eden Bülent Bulut, "NBfi'ye karfl toplumda duyarl l k giderek artmakta. Bu duyarl l ğ ülkemizin geleceği için önemsiyoruz. NBfi'lere Hay r, fieker Pancar fiekerine Evet" konulu imza kampanyas nda yoğun bir ilgi ile karfl laflt k. Türkiye genelinde düzenlenen kampanyada 224 bin imza topland. NBfi'lere karfl halk bilinçlendirmek ve fleker pancar na sahip ç k lmas bafllatt ğ m z kampanyalar m z devam edecek. Toplumdaki bu duyarl l ğ Baflbakan Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerine de göstermek için toplanan imzalar n yetkililere teslim edildi dedi. ERZ NCAN

17 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 17 Ankara fieker den karnaval tad nda voleybol turnuvas Turnuvan n birincisi Elektrik Ambarlar Turnuvan n üçüncüsü EMAF Amac üyeler ve mensuplar aras nda birlik, beraberlik, dostluk ve kardeflliği gelifltirerek sağl kl yaflam için sporu sevdirmek olan ve geleneksel olarak her y l düzenlenen fieker- fl Sendikas Ankara fiubesi Bahar Voleybol Turnuvas sona erdi. fieker Enstitü, Emaf, Tohum flleme Fabrikas, Kazan Dairesi, Ham Fabrika, Rafineri-Makinistlik, Elektrik Atölyesi, Boruhane, Ar t m Tesisi dare Voleybol Tak mlar n n kat l m yla bafllayan turnuvada Elektrik-Ambarlar tak mlar yla Rafineri-Makinistlik tak mlar finale yükseldi. Turnuvaya Türkiye fieker Fabrikalar Teftifl Kurulu Baflkan Erdoğan Günayd n, Eğitim Dairesi Baflkan lyas fiirin, fieker- fl Sendikas Genel Sekreteri Fevzi fiengül, Genel Mali Sekreter Eyyüp fien, Genel Teflkilatland rma Sekreteri lhan Özyurt, Turhal fiube Baflkan Mehmet Elvan Y lmaz, Burdur fiube Baflkan Mustafa Onay, Kars fiube Baflkan Ertan Altunoğlu ile fieker, Makina, Emaf, Tohum ve Enstitü fabrika Müdürleri kat ld. Tam anlam yla bir karnaval havas nda geçen final maç na Kadri Suyabakan lköğretim Okulu folklor ekibi güzel oyunlar yla damgas n vurdu. Turnuva finalinde Rafineri-Makinistlik tak m n 3-1 lik Skorla yenen Elektrik-Ambarlar tak m 2012 y l n n flampiyonu oldu. fieker-ifl Sendikas Ankara fiube Baflkan Say n Murat Tafll yurt turnuva sonras yapt ğ konuflmada geleneksel olarak düzenlenen turnuvan n birlik ve beraberliklerini pekifltirmesinde çok önemli rol oynad ğ n söyledi. Tafll yurt, fieker Sanayinin zor ve s k nt l günler geçirdiği bu günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz en hassas dönemden geçmekteyiz. Bu gibi etkinliklerin güzelliklerini hep beraber yaflam fl olmam z n ana gayesi bu fabrikalar n bacalar n n tütmesinden kaynakland ğ n hepimizin unutmamas gerektiğini bir kez daha hat rlatmak isterim. Fabrikalar m z n bacalar n n tütmesi ve ayakta dimdik olmas burada bu güzel günleri yaflamam za vesile olmaktad r. Bu yüzdendir ki biz çal flanlar olarak fabrikalar m za bundan önce nas l sahip c kt ysak bundan sonra da ayn kararl l k ve azimle sahip ç kmaya devam edeceğimizin herkes taraf ndan bilinmesini istiyorum. Bu duygu ve düflüncelerle baflta bu turnuvay düzenleyen komitemize katk lar ndan dolay genel merkezimize fabrika müdürlerimize ve turnuvaya kat lan tüm tak mlar m za teflekkür eder sayg lar sunar m diye konufltu. Turnuva sonunda derece alan tak mlara kupalar fieker- fl Sendikas Genel Sekreteri Fevzi fiengül ve fieker- fl Genel Mali Sekreteri Eyyup fien taraf ndan verildi. Turnuvan n ikincisi Rafineri Makinistlik Turnuvan n dördüncüsü Kazan Dairesi

18 18 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ Amasya fieker fl den Gök e plaket Amasya fieker- fl Sendikas fiube Baflkan Hasan Batak, Genel Merkez Yönetimini temsilen fieker- fl Sendikas Genel Baflkan sa Gök e fleker sanayisinin ayakta kalmas ve özellefltirmelerin Türkiye fieker Sanayisine vereceği zararlar n anlat lmas ndaki özverili çal flmalar ndan dolay Amasya fieker çal flanlar ve Amasya fiubesi ad na bir plaket verdi. Gök, yapt ğ konuflmas nda Amasya fieker fabrikas çal flanlar n ziyaret etmekten dolay duyduğu memnuniyeti dile getirerek çal flanlar ve Amasya fiubesini temsilen verilen plaket için teflekkür etti Amasya fieker Fabrikas sigorta pirim flampiyonu Amasya fieker Fabrikas 'na 2 Iso Belgesi Amasya Sosyal Güvenlik l Müdürlüğünce Sigorta Primlerini düzenli ödeyerek çal flanlar n n haklar n korumas hususunda Amasya l genelindeki iflverenlere 15 May s 2012 Sal günü Amasya Büyük Otel de ödül töreni düzenlendi. Törene Amasya fieker Fabrikas A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Metin Uysal, Fabrika Genel Müdürü Selahattin Akbel ve Personel Müdürü brahim Ayd n kat ld. Törenin aç l fl konuflmas n yapan SGK l Müdürü Ömer Eker, kat lan tüm davetlilere teflekkür ederek 5510 Say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sağl k Sigortas Kanunu hakk nda yap lan son değifliklikler hakk nda bilgilendirmelerde bulundu. Ödül töreninde Amasya Valisi Abdil Celil Öz taraf ndan Amasya fieker Fabrikas A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Metin Uysal a Amasya fieker Fabrikas n n en yüksek sigorta primlerini düzenli bir flekilde ödemifl olmas ndan ve çal flanlar n n haklar n korumas hususunda göstermifl olduğu titizlik ve gayretlerinden dolay teflekkür ederek birincilik plaketi verildi. Dünya gençliğinin yüzde 13'ü iflsiz Ödül töreni öncesi Amasya fieker Fabrikas A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Selahattin Akbel, yapt ğ konuflmada, iflletmenin ISO G da Güvenliği ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi belgeleri ald ğ n belirtti. ISO kalite belgeleriyle bu kategoride az say daki büyük firmalar aras ndaki yerlerini ald klar n ifade eden Akbel, "ISO belgelerimiz, daima ürün ve hizmetin kaliteli olmas noktas ndaki titiz çal flmalar - m z n kaç n lmaz bir sonucudur" dedi. fieker Fabrikas n n 150 trilyonluk cirosu ile Amasya bölgesinin en büyük iflletmesi olduğunu vurgulayan Akbel, "En büyük hedefimiz Suluova ilçemizde bulunan fabrika tesislerimizde ve Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni yat - r mlar yaparak yeni istihdam alanlar oluflturmakt r. Bu belgeler AB standartlar na uygunluğumuzun bir kan t ve firmam z n insan sağl ğ ac - s ndan güvenli, ürettiğimiz ürünlerin ve hizmetlerimizin kaliteli olduğu anlam na gelmektedir. Ayr ca genel performans m z ve pazar f rsatlar - m z da artt racak, sektörümüzde ürün ve hizmetlerimiz daha çok tercih edilecektir" diye konufltu. Uluslararas Çal flma Örgütü'nün son raporu, dünya genelinde iflsiz gençlerin oran n n yüzde 13'e yaklaflt ğ n ortaya koyuyor. Uluslararas Çal flma Örgütü ILO, dünya genelinde gençlerin yaklafl k yüzde 13'ünün iflsiz olduğunu ve en az dört y l daha bu durumun düzelmesinin beklenmediğini duyurdu. Örgüt, yeni raporunda kalifiye bir çok gencin yar zamanl ve vas fs z ifllerde çal flmak zorunda kald ğ n vurgulad. Raporda, alt milyon gencin hayal k r kl ğ içinde ifl aramay dahi b rakt ğ konusunda uyar da da bulunuldu. Uluslararas Çal flma Örgütü, hükümetleri istihdam konusunu bafl öncelik k lmaya, eğitim programlar oluflturmaya ve gençlere ifl veren özel kurumlara vergi indirimi getirmeye çağ rd. Örgüt, Nisan ay sonunda yay mlad ğ raporda da küresel istihdam n endifle verici durumda olduğunu ve yak n dönemde bir geliflme beklenmediğini bildirdi. Örgüt, kemer s kma önlemlerinin, özellikle geliflmifl ülkelerde istihdam yarat lmas n engellediğini belirtti. Ekonomik büyümenin dünya çap nda yavafllamas ve daha fazla insan n istihdam piyasas na girmesi nedeniyle ILO durumun daha da kötüye gidebileceği uyar s nda bulundu. Rapor, geliflmifl ülkelerde ifl arayanlar n yüzde 40' ndan fazlas n n bir y l aflk n süredir iflsiz olduğunu, bunun da ifl bulma süresinin uzad ğ n gösterdiğini de dile getirdi. Ayr ca hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkelerde genç iflsiz say s n n giderek artt ğ n ve bunun sonuçlar n n ağ r olabileceği uyar s yap ld

19 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 19 Pankobirlik den Dünya Çevre Günü mesaj Mesuliyetimizi biliyoruz Pankobirlik Genel Baflkan Recep Konuk, "Üretici olarak bizler çevre konusunda mesuliyetlerimizi idrak etmifl, rolümüzü benimsemifl ve bunun gereğini eksiksiz yerine getirme gayretindeyiz." dedi. Birleflmifl Milletlerin 1972 y l nda 5 Haziran' Dünya Çevre Günü olarak ilan ettiği ve bu y l 40.incisini kutlad ğ m z Dünya Çevre Günü'nü dolay s yla mesaj yay mlayan Pankobirlik Genel Baflkan Recep Konuk, "Üretici olarak bizler çevre konusunda mesuliyetlerimizi idrak etmifl, rolümüzü benimsemifl ve bunun gereğini eksiksiz yerine getirme gayretindeyiz." dedi. Konuk, kutlama mesaj nda flunlar kaydetti: Birleflmifl Milletlerin 1972'de 5 Haziran' Dünya Çevre Günü olarak ilan etmesinden bu yana önemli bir mesafe al nd ğ bir gerçektir. Ancak, geliflen çevre hassasiyetine, al nan önlemlere, uygulanan uluslararas yapt r mlara rağmen geçen 40 y lda da çevre problemlerinin artarak sürdüğü de bir gerçektir. Dünyam z s nm fl, buzullar erimeye bafllam fl, deniz seviyesi yükselmiflti, bugün de ayn probleme çare ar yoruz. Su kaynaklar ve toprak kirlenmifl, çevre dengesi ile üretim yap s bozulmufltu, o bozulan dengeyi tüm dünyada hala tesis edemedik. Dünyam z Tebrik fieker- fl Sendikas Müslümanlar n Regaip kandilini yay nlad - ğ mesajla kutlad. sa Gök imzal kutlama mesaj flöyle; Gün, nefsimizin sonu gelmez heves, tuzak ve yan lt c arzulardan özümüze dönme günüdür Manevi duygular n yoğunlaflt ğ mübarek üç aylar n bafllang c ve müjdeleyicisi olan Regaip Kandili gibi özel günlerin özellikle sosyal ve kültürel bütünleflmelerde büyük etki ve katk s vard r. Toplumsal huzurun, bar fl n, birlik ve beraberliğin sağlam temeller üzerinde kurulmas na yönelik katalizör vazifesini gören böylesi mübarek gecelerde yard mlaflma, dayan flma hislerinin hay r ve iyiliklerin artarak yoğunlaflt ğ, sevgi ve gönül huzuru ile kardefllik ve beraberliğimizin güçlenmesi en büyük temennimiz olmal d r. Ancak, bugün üzülerek ifade etmek gerekirse bilim ve teknolojinin bafl döndürücü bir ilerleme kaydettiği süreçte günümüz Türkiyesinde ferdi ve ailevi mutluluğumuzu, toplum hayat m z, bar fl, huzur, dayan flma ve kardefllik içinde bir arada yaflamam z tehdit eden pek çok olumsuzluklar yaflanmakta, bunun etkileri bireysel ve sosyal hayat m z da da her geçen gün daha yak ndan hissedilmektedir. Üç aylar n manevi iklimine girildiğinin habercisi olan Regaip Kandili bizlere, hayat n sonsuzluk okyanusunda buluflmak üzere ak p gittiğini ve geride sadece Allah' n r zas na uygun iyi ve yararl amellerin kalacağ n bir kez daha hat rlatmakta, nefsimizin sonu gelmez heveslerinden, tuzak ve yan lt c arzular ndan uzaklaflarak özümüze dönmemizi sağlayacak bir bilinç tazeleme imkan sunmaktad r. Mübarek aylara girdiğimiz bugünlerde fleker sektöründen ekmek yiyen milyonlarca insan n bir kez daha bu müstesna gecede umutla ancak, boyunlar bükük dua edeceği flüphesizdir. fieker- fl Sendikas olarak, geleceğimizin teminat olan çocuklar m z n sağl kl bireyler olarak yaflamlar n sürdürebilmeleri ad na, baflta Say n Baflbakan m z olmak üzere Bakanlar Kurulu, Milletvekilleri ve tüm sivil toplum kurulufllar n n konuya hassasiyetle yaklaflt klar bilinciyle; Aziz milletimizin Regaip Kandili ni en içten duygularla tebrik ediyor, mübarek kandilin milletimizin geleceğine, hay r ve mutluluğuna vesile olmas n diliyorum. ve çevreyi hoyratça kullanman n bedelini tüm dünya ve tüm insanlar bugün ödüyor, gelecek nesiller için problemin alt ndan kalk lamayacak boyuta ulaflmamas için yap lacak çok fley, at lacak çok ad m, al nacak çok önlem var. Üretici olarak bizler çevre konusunda mesuliyetlerimizi idrak etmifl, rolümüzü benimsemifl ve bunun gereğini eksiksiz yerine getirme gayretindeyiz. Çünkü biz ürün ve üretim azal nca kaybedilenlerin ne olduğunu da, art nca kazanc n ne olduğunu da biliyoruz. Varl k sebebini tar mda ve tar msal üretimin sürekliliğinde gören ve bunun da ancak sürdürülebilir bir ekosistemle mümkün olduğunun bilincinde olan Konya fieker ve onun nezdinde Türk Çiftçisi çevre hassasiyetini "doğaya sahip ç karak, tüketmeden üretmek" olarak formüle etmifltir. Bunu da sloganda b rakmam fl, çevreye katt klar ile somutlaflt rm flt r. Ağaçland rmadan bafllayarak, susuzluk ve çölleflme ile mücadeleden, yat r mlar ndaki çevre hassasiyetine kadar her alanda doğaya sayg y prensip edinen Konya fieker, yeflil ekonominin de samimi uygulay c s d r." Teflekkür Erzurum fieker Fabrikas Rafineri k sm nda maniplant yard mc s olarak çal flan değerli arkadafllar m zdan Halidun Soral n ani ölümü fabrikam zda büyük üzüntü yaflatm flt r. Dolay s yla cenazesinde baflta Fabrika Müdürü Turan Bastem, Sendika Baflkan m z Metin Keskin ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm birim amirleri ve çal flan mesai arkadafllar m zla beraber Erzincan dan gelerek ac m z paylaflan dostlar m za, mukabilinde telefonla aray p taziyelerini bildiren tüm efl, dost ve fleker sanayi çal flanlar na sonsuz flükranlar m z sunar z... Erzurum fieker Fabrikas Rafineri K s m Arkadafllar Difl temizliğinde özel dönem! Türkiye'de 3-4 y ld r konuflulan, özel sağl k kurumlar ndan difl hizmeti alma çal flmas nda sona gelindi. 1 Temmuz itibar yla yürürlüğe girmesi beklenen uygulama taslağ na göre SGK, ilk aflamada dolgu, difl temizliği ve çocuklar için çürük önleme gibi koruyucu hizmetleri özel muayenehanesi olan difl hekimlerinden alacak. steyen her difl hekimi SGK ile anlaflma yapabilecek. Son birkaç y ld r gündeme gelen 'sigortal hastalar n özel difl hekimlerinden sevksiz hizmet alma' çal flmas nda sona yaklafl ld. 1 Temmuz 2012'ye kadar tamamlanmas gereken sözleflme taslağ n n detaylar ortaya ç k yor. Taslağa göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilk aflamada içinde dolgu, difl temizliği ile çocuklar için flor tedavisi (çürük önleme) ve fissür örtücüler (çürük önleme) gibi koruyucu sağl k hizmetlerinin bulunduğu 5-6 kalemde, muayenesi olan özel difl hekimlerinden hizmet alacak. Difl hekimlerinin ayr ca vatandafltan SGK'n n ödediği ücretin yüzde 90' na kadar fark ücreti alabilmesi planlan yor. steyen her difl hekimi SGK ile anlaflma yapacak. Verilen hizmetler, MEDULA sistemi içinde 'ağ z ve difl sağl ğ modülü' yerlefltirilerek takip edilecek. SGK suistimal edilme ihtimali bulunan protez (takma difl) ve ortodonti (difl düzeltme) gibi ifllemlerde ise d flar dan hizmet sat n almayacak. Mevcut durumda SGK, kamu ve üniversite hastanelerindeki difl hizmetleri için y ll k bir milyar 100 milyon lira kaynak ay r yor. Bunun 900 milyon liras Sağl k Bakanl ğ 'na bağl merkezlere, geri kalan da üniversitelere ve özele sevkli giden hastalar için ödeniyor. Önümüzdeki ay hayata geçirilmesi planlanan, özelde difl hizmeti taslağ na göre SGK, bireysel bazl anlaflmalarda her difl hekimine ayl k kota verecek. Kotan n ne kadar olacağ önümüzdeki günlerde netleflecek. Eğer difl hekimi bir ay içinde verilen kotay aflarsa SGK üstünü ödemeyecek. Difl hekimlerinden bu süreçte koruyucu difl hekimliği konusunda hastalar bilinçlendirmesi için fark ndal k eğitimi vermesi de istenecek. Türkiye'de vatandafl için önemli bir sorun olan çürük diflin çekimi ve kanal tedavisi konusunda özelden hizmet al n p al nmayacağ na önümüzdeki günlerde karar verilecek. Hasta katk pay ödeyecek Difl hizmetlerindeki fiyatland rma, SGK Sağl kta Uygulama Tebliği'ne (SUT) göre olacak. Bir dolgu için SGK ortalama 25 lira, fissür örtücüler (çürük önleme) için difl bafl 7 lira ve flor için 28 lira civar nda ücret ödüyor. Kurum ayn ödemeyi özel difl hekimlerine de yapacak. Difl hekimleri istemeleri halinde bunun yüzde 90' na kadar n vatandafltan alabilecek. Yeni süreçte hizmet al m n n, SGK'n n difl sağl ğ hizmetleri için ay rd ğ y ll k bir milyar 100 milyon civar ndaki bütçeyi art racağ fakat birkaç y l içinde bu art fl n normallefleceği belirtiliyor. Mevcut durumda vatandafl, ancak Sağl k Bakanl ğ 'na bağl Ağ z ve Difl Sağl ğ Merkezi'nin (ADSM) sevk vermesi halinde özelden hizmet alabiliyor. Fakat bu say çok s n rl. VEFAT Halidun Soral 1994 y l nda Erzurum da doğdu, ilk, orta ve lise tahsilini Erzurum da yapt y l nda rafineri k sm nda ifle bafllad tarihinde ani kalp krizi sonucu hayat n kaybetmifltir. Kendisine Allah tan rahmet, kederli ailesine baflsağl ğ dileriz. Eskiflehir Makina Fabrikas Bak m Onar m Atelyesinde çal flan arkadafl m z A.Akif K ZO LU yakaland ğ amans z hastal k sonucu tarihinde hakk n rahmetine kavuflmufltur. Eskiflehir fieker Fabrikas Ham Fabrika k sm nda çal flan arkadafl m z A.HAKKI KESK N geçirmifl olduğu ani bir rahats zl ktan dolay vefat etmifltir

20 20 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ fieker- fl 14. Çal flma Ekonomisi Kongresine kat ld Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri bölümleri, üyeleri aras nda kurumsal akademik ve kiflisel iliflkileri güçlendirmeyi ve ayn zamanda sosyal politikan n temel ve güncel konular n n tart fl ld ğ, çözümler üretildiği 14. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri kongresi May s tarihlerinde stanbul da gerçeklefltirildi. Kongreye ülkemizde 35 farkl üniversitenin Çal flma Ekonomisi ve Endüstri iliflkileri bölümlerinde görev yapan akademisyenler, Türk- fl Konfederasyonu yöneticileri ve Türk- fl e bağl sendikalar n yönetici ve uzmanlar kat ld. Sendikam zdan özel kalem müdürü Aysun Konakoğlu ve örgütlenme uzman Emrah Deveci nin kat ld ğ kongrede Güncel Sosyal Politika Sorunlar, Sendikal Örgütlenmenin Yaflad ğ Sorunlar, Ekonomik Krizlerin Sosyal Politikalara Etkisi, Kad nlara, Çocuklara ve Engellilere Yönelik Sosyal Politikalar olmak üzere çal flma yaflam na yönelik birçok konu bafll ğ ele al nd. Kongrede günümüzde küreselleflme ile beraber sendikalar zay flatmaya yönelik politikalar n h zla yay lmaya baflland ğ, çal flan kesimin çal flma flartlar h zla ağ rlaflt ğ, tafleron çal flman n yayg nlaflt ğ, esnek çal flma, uzaktan çal flma ve özellefltirme ad alt nda sosyal güvence ve örgütlü yaflam adeta yok edilmeye çal fl ld ğ konular na vurgu yap ld. Yeni iş sağlığı ve güvenliği Kanunu ile çalışma hayatına getirilen düzenlemeler Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz çalışma hayatının sorunlarından biri olan iş kazaları ve meslek hastalıkları önemini bugün de korumaktadır. Ancak son yıllarda iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme adına çalışmalara hız verilmiştir. Bu yönde atılan önemli adımlarla birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarında geçmiş yıllara göre azalma eğilimi baş gösterse de ölümlü iş kazalarındaki artış dikkatlerden kaçmamaktadır. Özellikle 2010 yılından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın belirlediği öncelikli hedef, 4857 sayılı İş Kanunu ndan bağımsız bir kanunun çıkarılması ve iş kazaları ile meslek hastalıklarına ilişkin önleyici tedbirlerin alınması yönünde olmuştur. Uzun süredir tam olarak uzlaşılamadığı için sürekli ertelenen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tarihli 6331 Sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Ayrıca Kanun ile Avrupa Birliğinin 12 Haziran 1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı direktifinin mevzuatımıza kazandırılmasının yanında iş sağlığı ve güvenliği alanında kabul ettiğimiz 155 ve 161 sayılı ILO sözleşmelerine uygun müstakil bir kanuni düzenlemeye gidilmesi amaçlanmıştır. Kanun 39 madde ve 8 geçici maddeden oluşmaktadır. Kanun da yapılan en önemli düzenleme kapsamın artık kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak olmasıdır. Bunun yanı sıra 4857 sayılı Kanun dan farklı olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında, İş Kanunu kapsamında yer almayan (4857 sayılı İş Kanunun istisnalar başlıklı 4. Maddesinde sayılan) işlerin tamamına yakınının 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında yer alması, Çalışan sayısına bakılmaksızın Kanun kapsamında olan tüm işyerlerinde İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırılması zorunluluğu getirilmesi, İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırılması konusunda küçük işyerlerine finansal destek sağlanması, İşyerlerinin büyüklüğüne göre sayıları 1 ile 6 arasında değişmek üzere; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları temsil etmek üzere, işyerlerinde çalışan temsilcisi bulunması zorunluluğu getirilmesi, Uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişilerin (destek elemanı), asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işyerlerinde, görevlendirilmesi zorunluluğu getirilmesi, İşyerlerinde diğer sağlık personeli kapsamında, görev yapabilmek için hemşire/sağlık memurlarının Bakanlıkça yetkilendirilmiş olması şartının getirilmiş olması, Bazı sektörlerde risk değerlendirmesi yapılmamasının, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırılık nedeni ile işin durdurulması kriterleri arasında sayılması, Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin askıya alınması hükmünün getirilmesi, Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumlu tutulması, Yakın ve hayati tehlike durumunda işçilere çalışmaktan kaçınma hakkı verilmesi, İdari para cezalarının neredeyse, 10 misli oranında artırılması, Mehtap Aksungur İş kazalarının Bölge Çalışma (Çalışma ve İş Kurumu İl) Müdürlük- AR-GE UZMANI lerine bildirilmesi zorunluluğunun kaldırılması, Ağır ve tehlikeli iş kavramının kaldırılması, Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin güvenlik raporunun, incelenmek üzere Bakanlığa gönderilmemesi veya Bakanlıkça yetersiz bulunması durumunda işin durdurulması hükmünün getirilmesi, gibi değişiklikler çalışma yaşamına kazandırılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarımızın yükseltilmesi amacıyla, kamu dâhil tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alınması, önleyici ve koruyucu yaklaşımı içeren Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Birliği normlarına uygun bu düzenlemenin kanun haline getirilmesi ülkemiz çalışma hayatı açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Söz konusu yasa ile kapsam altına alınan çalışan ve iş yeri sayısı oldukça artacaktır. Nitekim Çalışma Bakanlığı yetkililerinin bu konuda yaptıkları açıklamalara göre Kanun, çalışan sayısı olarak toplamda yaklaşık 14 milyon kişiyi, işyeri olarak da toplamda 1 milyondan fazla işyerini kapsamına alacaktır. Ancak bu noktada altyapı yetersizliği ile ilgili endişeler bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın ayrı bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hazırlaması bu alan için olumlu bir süreç olarak değerlendirilmekle beraber, kanunun ülkemiz gerçekleriyle örtüşür ve eksiksiz bir şekilde uygulanabilir olması çok daha büyük önem arz etmektedir.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

AKILLA BESLENMEK. Ya ve fieker

AKILLA BESLENMEK. Ya ve fieker AKILLA BESLENMEK Prof. Dr. Kenan Demirkol Ya ve fieker Dikkat! Önce Göbek necek Eğer hayvan merada %100 yeşillikle besleniyorsa, asla başka yabancı gıda almıyorsa, o tereyağı dünyanın en iyi yağıdır. Zeytinyağından

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU 2008 FAALİYET RAPORU Classified - Internal use İletişim Çalışma Grubu Üyeleri Canan Kestane-Coca-Cola Bulent Ozan Diren-Dimes Haluk Oget-Tamek Alaaddin Guc-Targıd Pamir Bora Esinli-Tamek

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı