ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM DERS NOTLARI (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM DERS NOTLARI (1)"

Transkript

1 ADAY MEMURLARIN TEMEL EGiTiM DERS NOTLARI (1) ilkogretim ORTAOGRETiM YOKSEKOGRETiM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 say1h Bakanlar Kurulu Karan ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli ve say1h Resmi Gazete'de yay1mlanan "Aday Memurlann Yeti tirilmelerine lli kin Genel Yonetmelik"in 18'inci ve 19'uncu maddeleri geregince Temel Egitim Kurulu tarafmdan ilkogretim, ortaogretim ve yoksekogretim mezunlan igin ortak kullamlmak Ozere haz1rlanm1 veya haz1rlattmlm1 olup, Devlet Personel Ba kanligl Egitim Dairesi Ba kanligmda soz konusu Kurul taraf1ndan yorotolen c;:ah malar c;:erc;:evesinde yenilenmi ve goncellenmi tir. ANKARA l?ubat 2012

2 T.C. Devlet Personal Bal?kanllgr Egitim Dairesi Bal?kanlrgr tarafmdan yenilenmil? ve giincellenmil? ONBiRiNCi BASKI Devlet Personal Ba~kanl!gr Doner Sermaye l~letmesinin izni olmaksrzrn herhangi bir vasrta ile hi<;:bir ~ekilde krsmen veya tamamen <;:ogaltrlamaz, basrlamaz, dagrtrlamaz, alrntrlanamaz. Baskr: Ba~bakanl!k Basrmevi

3 SUNU~ Devlet kurumunun en onemli unsuru, hi~ ku kusuz ki insan kaynag1d1r. Kamu hizmetlerinin si.irekliligi ise, oncelikle kamu gorevlilerinin si.irekli, di.izenli ve planil bir bi~imde yeti tirilmesiyle saglanabilir. Bu ~er~evede, asli ve si.irekli kamu hizmetlerini yerine getirmekle gorevli olan Devlet memurlanmn egitimi hususu, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir bi~imde yi.iri.iti.ilmesi bak1mmdan bi.iyi.ik onem ta 1maktad1r. Ilk defa Devlet memurluguna aday olarak atanacaklann egitim programma tabi tutulmalan ve asli memur olabilmeleri i~in bu egitim sonunda yap1lacak smavda ba anil olmalan gerekmektedir. Devlet Personel Ba kanilg1n1n koordinatorli.igi.i ve ba kanilgmda te kil edilen Temel Egitim Kurulu, temel egitim konulanm kapsayacak ekilde temel egitim programlanmn haz1rlanmas1 veya haz1rlatllmas1, egitim sonunda yap1lacak smavlara ait sorulann haz1rlanmas1, puanlanmas1 ve referans doki.imanlann tespit edilmesi konulannda gorevlendirilmi tir. Ba kanilg1m1zda te kil edilen Temel Egitim Kurulunca, 2001 y1lmda temel egitim ile ilgili program, sorular ve ders notlan haz1rlanarak yororli.ige konulmu ancak zaman i~inde mevzuattaki degi meler ve g~li meler kar ISmda temel egitim sorulan ve ders notlannm degi mesi ve gi.incellenmesi ihtiyac1 ortaya ~1km1 t1r. Bu hususta ~all malar yapmak Ozere 2006 y1il i~erisinde bahsedilen Kuru! ~ail maya davet edilmi, yap1lan ~ail malar sonucunda aday Devlet memurlan i~in (13) konuyu i~erecek ekilde haz1rlanan ders notlan ile sorulara ili kin kitaplann yenileme ~ail malan tamamlanml tlr y1ilndan bu yana soz konusu kitaplara ili kin yenileme ve gi.incelleme ~ail malan belirli periyotlarla ve titizlikle si.irdoroimektedir. Haz1rlanan program ve temel egitim ders notlan ile soru kitabmm esas ailnd1gl aday memurlann temel egitiminin tom kamu kurum ve kurulu lannca ozenle uygulanmas1, kamu yonetiminde etkinlik ve verimliligin saglanmas1 a~1smdan ~ok bi.iyi.ik onem ta 1maktad1r. Aday memurlann temel egitimi Ill

4 kapsammda kitaplarda kan;>lla llabilecek eksiklikler veya uygulamadan dogabilecek aksakliklar ile ilgili olarak goro ve onerilerin Ba kanhglmjza ula tmlmas1, soz konusu egitimin standartlannm daha da yukseltilmesi ac;:1smdan son derece yararl1 olacakt1r. Temel Egitim Kurulu ba kanl $aban TALA$ ile Oyeler Ekrem KURU, Kadir TEMiR, Dr. Filiz GOLER, Recep SARiiPEK, Halim KILICER, Halil $EKERCiOGLU ve Filiz ACIKGOZ'e, temel egitim ders notlanmn ve sorulannm hazjrlanmasjnda emegi gec;:en ogretim uyeleri Prof. Dr. Necmi Y0ZBA$10GLU, Alb. Vahdettin KANTARCI, Yrd. Doc;:. Dr. Ruhdan UZUN, Yrd. Doc;:. Dr. Tugba ASRAK HASDEMiR, Dr. Filiz GOLER ile Dr. Re ide GORSES'e, bu kitaplann yenilenmesi ve guncellenmesi c;:all malanmjza onemli katk1larda bulunan Devlet Personel Uzmam Mehmet SAYDAM'a ve Ba kanllgjmjz Egitim Dairesi Ba kanllgmm diger personeline te ekkur eder, bundan sonraki c;:ah malannda da ba anlannm devamm1 dilerim. Kas1m 2009 Dr. Mehmet TEKiNARSLAN Ba~kan IV

5 i<;indekiler Sayfa AT A TURK ilkeleri ve inkilap TARiHi TURKiYE CUMHURiYETi ANAYASASI I) ANA VASA ve DEVLET KAVRAMLARI..... II) CUMHURiYETIN NiTELIKLERi..... Ill) CUMHURiYETIN TEMEL ORGANLARI..... GENEL OLARAK DEVLET TE$KiLATI I) TEMEL KAVRAMLAR.... II) DEVLETIN GENEL TANIMI..... Ill) TORKIYE CUMHURIYETi DEVLETI'NiN TEMEL ORGANLARI..... IV) I DARE (YONETiM).... V) BAKANLIKLARIN ORGOTLENME ESAS VE USULLERi.... VI) MERKEZi YONETIMiN TA$RA KURULU$U.... VII) YERiNDEN YONETIM KURULU$LARI..... VIII) FONLAR.... IX) KAMUYA YARARLI DERNEKLER.... X) ULUSLARARASI KURULU$LARIN TORKiYE'DEKi BORO ve TEMSILCiLiKLERi..... XI) VAKIFLAR SAVILl DEVLET MEMURLARI KANUNU.... I) GIRl$ v

6 II) AMAQ, KAPSAM ve ilkeler.... Ill) ISTIHDAM $EKiLLERi.... :.... IV) MEMURLARIN ODEVLERi ve SORUMLULUKLARI V) MEMURLARA TANINMI$ GENEL HAKLAR..... VI) MEMURLAR iqin KONAN YASAKLAR.... VII) MEMUR BiLGi SISTEMI VE OZLOK DOSYASI.... VIII) MEMURLARA VERiLECEK BA$ARI BELGES!, 0ST0N BA$ARI BELGESi VE ODOL IX) MEMURLAR HAKKINDA DiSiPLIN SORU$TURMASI..... X) MEMURLARIN MALl ve SOSYAL HAKLARI..... XI) AMiR-MEMUR ili$kileri..... XII) MORACAAT ve $ikayetler..... XIII) KILIK ve KIYAFET.... XIV) YER DEGi$TiRME SURETIYLE ATANMA..... XV) in SAN ILi$KiLERI (BE$ERf 1Li$KiLER).... YAZI~MA-DOSYALAMA USULLERi..... I)AMAQ.... II) TANIMLAR.... Ill) RESMf YAZI$MA ORTAMLARI, NOSHA SAYISI, BELGE BOYUTU ve YAZI TIPi..... IV)RESMi YAZILARIN B0L0MLERI..... V) RESMi YAZILARIN GONDERiLi$ ve ALINI$LARINDA YAPILACAK!$LEMLER.... DOSYALAMA.... I) TANIMLAR VI

7 II) DOSYALAMA YONETiMINiN FAYDALARI..... Ill) DOSYALAMA YONETiMINE GE<;:iLMEMESiNiN SAKINCALARI..... IV) DOSYA TASNiF SiSTEMLERi..... V) DOSYALAMA SiSTEMLERiNDE STANDARTLA$MA ve STANDART DOSYA PLANI..... VI) STAN DART DOSYA PLANININ KULLANIMI..... VII) DOSYALAMA i$lemlerinde UYULACAK KURALLAR VII

8

9 ATATURK ilkeleri ve inkilap TARiHi

10

11 ATATURK ilkeleri ve inkilap TARiHi Bu konularda ders notu haz1rlanmam1~ olup, a~ag1da yer verilen referans dokomanlar ve smav sorulan goz ononde bulundurulmak suretiyle bu konularla ilgili egitim gen;:ekle~tirilecektir. Referans DokOmanlarJ: 1. Afetinan, Ay~e. Ataturk Hakkmda Hat1ralar ve Belgeler, 4.bs., Ankara, Afetinan, Ay~e. Medeni Bilgiler ve M. Atatiirk'un El Yaziiari, AtatOrk Ara~t1rma Yaym1, Ankara, Kemal Merkezi 3. Akm, llhan, Turk Devrim Tarihi, lstanbul Altug, Y1lmaz, Turk Devrim Tarihi Dersleri, istanbul AtatOrk, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk , BugOnkO dille yayma hamlayan: Zeynep Korkmaz, AtatOrk Ara~t1rma Merkezi Yaym1, Ankara, AtatOrk, Mustafa Kemal, Nutuk Vesikalar, AtatOrk Ara~t1rma Merkezi Yaym1, Ankara, Ataturk ilkeleri ve inkiiap Tarihi, Atatiirk inkiiaplari, cilt 1, kitap 2, YOksekogretim Kurulu Yaym1, Ankara, Ataturk ilkeleri ve inkiiap Tarihi, Atatiirk~riiluk Atatiirk~ru Du~unce Sisteminin Temelleri, cilt 2, YOksekogretim Kurulu Yaym1, Ankara, Ataturk ilkeleri ve inkiiap Tarihi, Turk inkiiabmm Haziriik Di:inemi ve Turk istiklal Sava~I, cilt 1, kitap 1, YOksekogretim Kurulu Yaym1, Ankara, Temel EQitim Ders Notlan 3 AtatOrk llkeleri ve lnk1jap Tarihi

12 10. Atatlirk Yolu, 2.bs., AtatOrk Ara ttrma Merkezi Yaymt, Ankara, AtatUrkcUIOk, 3 kitap halinde yayma hamlayan: Genelkurmay Ba kanhgt, Milli Egitim, Genglik ve Spor Bakanltgl Vaym1, Ankara, AtatOrk'On Soylev ve Demecleri 1-111, 4.bs., Atatork Ara ttrma Merkezi Vaym1, Ankara, AtatOrk'On Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Atatork Ara ttrma Merkezi Yaymt, Ankara, Ate, Toktamt, TOrk Devrim Tarihi, 2.bs., Der Yaymlan, Istanbul, Avct, Cemal, Ill. Donem TBMM'nin YaptSI ve Faaliyetleri ( ), AtatOrk Ara ttrma Merkezi Yaymt, Ankara, Aybars, Ergun, Cumhuriyet Tarihi I, 4.Baskt, Ankara, Baykara, Tuncer, Milli MOcadele ( ), KOitor Bakanhgt Yaymt, Ankara, sayur, Yusuf Hikmet, AtatOrk Hayat1 ve Eseri (Dogumundan Samsun'a ~1k1~una Kadar), AtatOrk Ara ttrma Merkezi Yaymt, Ankara, Eroglu, Hamza, Turk ink1lap Tarihi, Milli Egitim Bakanltgl Yaymt, Istanbul, Karal, Enver Ziya, TOrkiye Cumhuriyeti Tarihi, Milli Egitim Bakanltgt Yaym1, Istanbul, Kocaturk, Utkan, AtatOrk'iin Fikir ve DO~Onceleri, AtatOrk Ara ttrma Merkezi Yaymt, Ankara, TOrkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ataturk Ara ttrma Merkezi Yaym1, Ankara, Temel EQitim Ders Notlan 4 Atatark llkeleri ve lnkllap Tarihi

13 TURKiYE CUMHURiYETi ANAYASASI

14

15 T.C. ANAYASASI 1 I) ANAYASA ve DEVLET KAVRAMLARI A) Devletin Bi~rimsel Temeli Olarak Anayasa 1) Anayasa Kavram1 Anayasa; bir devletin kuruiul;lunu, orgi.itlenil;lini, temel organlannm il;lleyh;;ini ve birbirleriyle olan ilil;lkilerini, iktidann el degil;ltirmesini di.izenleyen ve bireylerin hak ve ozgi.irli.iklerini gi.ivence altma alan kurallar bi.iti.ini.idi.ir. Anayasa, Devleti kuran ve bireylerin temel hak ve ozgi.irli.iklerini koruyan bal;lhca belgedir. Anayasalar devlete "kamu tozel kil;liligi" niteligini kazandmr; siyasal iktidan s1mrlayarak devleti kurumsallal;ltmp devamhhk saglar. Yaz1l1 anayasalardan amac;:, yonetenlerin yetkilerini belirli kurallara baglayarak s1mrlamak ve bunlar karl;lisinda yonetilenlerin haklanm ve ozgi.irli.iklerini yine ac;:1k kurallarla di.izenleyerek gi.ivence altma almakt1r. Bu anlamda, kanunilik ilkesini ve giderek hukuk devletini de doguran anayasalar, burjuva demokratik devrimi i.iri.ini.i olarak 18. yi.izy1hn sonlanndan itibaren toplum sozlel;lmesi olarak ortaya c;: kmll;l olup, 19. ve 20. yi.izy1llarda ti.im di.inyaya yay1lmll;llard1r. 2) Anayasa'nm Degi tirilmesi 1982 Anayasas1'n1n 175'inci maddesine gore, Anayasa'nm bir hi.ikmi.ini.in degil;ltirilebilmesi ic;:in, Ti.irkiye Bi.iyi.ik Millet Meclisi (TBMM) Oye tam say1s1n1n en az oc;:te birinin teklifte bulunmas1 gerekmektedir. Teklifin TBMM'nde kabul edilebilmesi ise, i.iye tam say1s1mn en az bel;lte i.ic;:i.i ya da uc;:te iki c;:ogunlugunun kabuli.i ile mi.imki.indi.ir. Anayasa degil;likliginin TBMM tarafmdan bel;lte i.ic;:ten daha fazla, ancak, i.ic;:te ikiden daha az bir oyla kabul edilmesi halinde, bu degil;likligin tamamlanabilmesi ic;:in aynca halkoylamas1na sunma ve halkoylamasmda da kabul 1 Prof. Dr. Necmi YUzba~wglu, Ortaklly, Arahk 2006 Temel Egitim Ders Notlan 7 T.C. Anayasas1

16 edilmesi zarunlulugu vardtr. Meclisin Oc;:te iki c;:agunlukla kabul ettigi Anayasa degil?ikliginde ise, halkaylamast Cumhurbal?kanmm takdirine btraktlmtl?ttr. Cumhurbal?kant isterse bu degil?ikligi imzalar ve boylece degil?iklik tamamlamr. isterse halkaylamasllia sunabilir. Birinci halde halkaylamast zarunlu iken, ikinci halde istege bagltdtr. Katt anayasalar zar degil?menin yanmda, bazen hie;: degil?meyecek kurallar da ic;:erir. Degi meyecek alan bu kurallar, genellikle devletin yaptsma ve devlet ekline ili kin kurallardtr Anayasast'nda yer alan, "nitelikleriyle birlikte Cumhuriyetin", "devletin Olkesi ve milletiyle boionmez bir boton aldugunun" degi mezligi ilkeleri de, devlet ekli ve yaptstyla ilgilidir. Bunun yanmda, kurtulu sava t strasmdaki kanumu ve tarihi agtrligmdan dalayt, ba kentin Ankara aldugu ile 12 EyiOI oncesi alaylara tepki alarak da milli mar m "istiklal Mar!" aldugu ve bayragmm ekli ile dilinin TOrkc;:e aldugu, Anayasa'nm degi tirilemeyecek alan maddeleri arasma alinmt ttr. 3) Anayasa'nm Ostunlligii ve Baglaytcthgt Anayasa, adt Ozerinde, obur yasalann Ostonde, anlardan daha gene! ve kapsaytct, anlara kaynakltk edip c;:erc;:eve c;:izen, devletin hukuk duzeninin c;:attstm kurarak, diger kurallara dayanak alan bir temel yasadtr. Anayasa kurallan, bir devletin hukuk dozenine ili kin gene! ve sayut ilkeler kayar, hukuksal c;:erc;:eveyi belirler. Boyle alunca, bir hukuk dozeninde, anayasa kurallanm samutla ttran ve ki ilere uygulanabilir hale getiren, ba ka hukuk kurallarma da ihtiyac;: vardtr. Strastyla kanunlar, tozukler ve yonetmelikler bu kurallara ornek gosterilebilir. Bu kurallar botono, a agtdan yukanya hiyerar i ic;:inde, en Ostte anayasa almak Ozere devletin hukuk dozenini alu turur. Kurallar hiyerar isi (kademelenmesi) ic;:inde, alttaki kurallar varligmt Ostteki kurallardan alir. Ba ka bir deyimle, alttaki kurallar hiyerar i ic;:inde Ostteki kurallara ve sanuc;:ta boton kurallar anayasaya uygun almak zarundadtr. Nitekim, "kanunlar anayasaya aykm alamaz" hokmo bunun ifadesidir. Buna Temel EMim Ders Notlan 8 T.C. Anayasas1

17 anayasanm OstOniOgO ve baglay1clhg1 diyoruz. Anayasa'nm bu maddi OstOniOgOnOn yanmda, yap1lmas1 ve degil;ltirilmesinde farkl1 ve zor usullerin benimsenmesi dolay1s1yla, l;lekli OstoniOgO de vard1r. Kald1 ki, devletin temel organlan, millete ait egemenligi, "anayasanm koydugu esaslara gore" kullanabilecektir. Hic;:bir kimse veya organ kaynag1n1 anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacakt1r. BOton bunlardan dolay1 da, anayasa hokomleri, yasama, yorotme ve yarg1 organlanm, idare makamlanm ve diger kurulul? ve kil;lileri baglayan, temel hukuk kuralland1r. Anayasa, bu OstOniOk ve baglaylclhqi soyut olarak b1rakmam1l;l, aynca kanunlann anayasaya uygunlugunu denetleyen Anayasa Mahkemesi kurarak, yapt1nma baglamll;l ve somutlal;ltlrmll;ltlr. B) Kuvvetler Aynhgl ilkesi Egemenligin kullan1lmas1 dedigimiz devlet faaliyetleri, ilk c;:agdan bu yana, bu faaliyetlerin birbirine benzerlik ozelliklerine gore, oc;: gruba aynllr. Bunlar; yasama, yorotme ve yarg1lamad1r. Yasama; toplumda gelecege yonelik planlan yapmak, ilkeler koymak, sosyal ilil;lkileri dozenleyecek hukuk kurallan olul;lturmak ve gonomozde ozellikle kanun yapma faaliyetleridir. Yurutme; kanunlan uygulama faaliyetidir. Yarg1; kanunlann uygulanmasm1 denetlemek ve toplum ic;:indeki uyul;lmazllklan c;:ozme faaliyetidir. Kuvvetler aynhg1, nitelik bak1mmdan birbirinden farkl1 bu oc;: faaliyetin, ayn ayn organlarca kullan1lmas1d1r. Bunun temelinde Montesquieu'nun, "Ezeli tecrobeyle sabittir ki, goco elinde bulunduran her kim olsa, onu kotoye kullanmaya egilimlidir ve bir s1mrla karl;lllal;lmcaya kadar da kotoye kullanmaya devam eder. Bu, insan olmanm bir zaafld1r. Goc;: ancak bir karl;ll goc;:le durdurulabilir." dol;loncesi yatar. Buna gore, devletin egemen gocono s1mrlayacak bal;lkaca goc;: olmad1gma gore, yap1lmas1 Temel Ei;Jitim Ders Notlan 9 T.C. Anayasas1

18 gereken, egemen gucii niteliklerine gore yasama, yiiriitme ve yarg1 ~eklinde bolerek, bunlann birbirini durdurmas1n1 saglamak olmahd1r. Bu aynm1n as1l fonksiyonu, bu 09 yetkinin aym organda toplamp kotiiye kullamlmaslnl, hak ve hiirriyetlerin 9ignenmesini onlemektir. Ba~ka bir ifadeyle, bu ii9 yetkiyi ayn ayn organlara vererek ve aym zamanda ii9 organ1 kar~1hkh birbirine denetleterek, yetkilerin kotiiye kullanllmaslnl engellemek, boylece hak ve hiirriyetleri giivence altma almakt1r. Tiirkiye'de once 1920'de Biiyiik Millet Meclisinin ay1imas1yla, arkasmdan 1921 Te~kilat-1 Esasiye Kanunu'yla (Anayasas1'yla) kuvvetler birligi ilkesi benimsenmi~tir. Bu dogrultuda, yasama, yiirutme yetkileri, hatta lstiklal Mahkemelerinin gorev alamna giren konularda yarg1 yetkisi Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisinde (TBMM) toplanm1~t1r Te~kilat-1 Esasiye Kanunu'yla (Anayasas1'yla) fonksiyonlar aynl1g1 ile biraz yumu~at1im1~sa da yine kuvvetler birligi ilkesi esas almm1~t1r Anayasas1 ile kuvvetler birliginden kuvvetler aynhgma ge9ilmi~ ise de yasama ile yiiriitme arasmda e~itlik degil, Meclisin ustiiniugune dayal1 bir kuvvetler aynhg1 soz konusudur. Tiirkiye'de kuvvetler aynhgma tam anlam1yla ge9i~ 1982 Anayasas1'yla olmu~tur. Nitekim, 1982 Anayasas1, kuvvetler aynhg1 ilkesine ba~lang1c1n dordiincii paragrafmda yer vererek, bu ilkeyi Cumhuriyetin degi~mez nitelikleri arasma katm1~t1r. Anayasa'ya gore "kuvvetler aynm1 Devlet organlan arasmda iistiinliik s1ralamas1 anlamma gelmeyip, belli devlet yetkilerinin kullan1lmasmdan ibaret ve bununla Slnlril medeni bir i~boliimii ve i~birligidir." Bu tan1m, ogretide parlamenter rejimin temelini te~kil eden "yumu~ak kuvvetler aynl1g1" olarak ifade edilmektedir. Ancak, siyasi parti olgusu giiniimiizde kuvvetler aynhg1 ilkesinin i~levini onemli ol9iide a~md1rm1~t1r. C) Egemenligin Kaynag1 Bak1mmdan Devlet $ekilleri Aristo'dan beri devlet ~ekilleri, egemenlige sahip olanlann say1s1na gore de isimlendirilmi~tir. Klasik aynma gore egemenligin kaynag1 bak1m1ndan devlet ~ekilleri, monar~i ve cumhuriyet olarak isimlendirilir. Temel Egitim Ders Notlan 10 T.C. Anayasas1

19 1) Monar~i Monan,?ilerde egemenligin kaynag1 tek ki~idir. Monarkm tahta gec;:i~ usoione gore, sec;:imli ya da 1rsi monar~i ~eklinde olabilir. Sec;:imli monar~ide, monark hanedan ic;:inden sec;:ilir ve egemenlik monarkm kendini sec;:enlerden ald1g1 bir yetki degil, esasen kendisine ait alan asli bir hakt1r. 0, devletin asli ve birinci derecede tek organ1d1r. lrsi monar~ilerde ise monark, bu makama bir soya mensup olmak nedeniyle otomatik olarak gec;:er. Monar~iler, monarkm yetkilerinin s1mrh olup olmamasma gore, mutlak ya da me~ruti monar~i olarak isimlendirilirler. Mutlak monar~ide monarkm yetkileri SlnlrSIZdlr. Onu baglayan bir organ ya da anayasa yoktur. Me~rutiyet oncesi Osmanh Devleti buna ornek gosterilebilir. Me~ruti monar~ide ise monarkm yetkileri anayasa ile s1mrlanm1~tlr. Monark devletin tek orgam degildir. Milletin temsilcilerinden olu~an parlamento ile birlikte, egemenligi, Anayasa'nm verdigi yetkiler c;:erc;:evesinde kullanan organlardan biridir. Osmanh Devletinde birinci ve ikinci me~rutiyet donemleri buna ornek olarak gosterilebilir. Monar~ilerin baz1lannda egemenligin kaynag1 ilahidir, yani tannd1r. Egemenligi kullanan monark, gerc;:ekte Tann emirlerini yeryozonde gerc;:ekle~tirendir. Bu tor monar~ilere teokratik monar~i denir. DiktatoriOkler de, c;:ogu kez egemenligin zorla ele gec;:irildigi bir monar~i torodor. 2) Cumhuriyet Cumhuriyet, klasik olarak, egemenligin bir ki~iye (monark) degil, dar ya da geni~ bir topluluga ait olmas1 ve devlet organlan ile eger var ise devlet ba~kanmm bu topluluk tarafmdan sec;:ilmesidir. Egemenligin sahibi kabul edilen topluluk belirli bir s1mftan ibaret ise ve devlet organlanm bu s1mf sec;:iyorsa bu tor cumhuriyetlere aristokratik yani sec;:kinler cumhuriyeti denir. Egemenligin sahibi halk dedigimiz geni~ bir topluluk ise ve ba~ta devlet ba~kam olmak Ozere, egemenligi kullanan tom devlet organlan dogrudan ya da dolayh olarak halk tarafmdan sec;:iliyorsa buna da demokratik cumhuriyet denir. Temel Egitim Ders Notlan 11 T.C. Anayasas1

20 Geni~ anlamda cumhuriyet yakla~1m1 cumhuriyet ve demokrasi kavramlann1 adeta ozde~le~tirmektedir. Oysa tarihte ve gunumuzde bu ikisi aras~nda zorunlu bir bag gorulmez, bunlar birbirine e~itlenemez ya da indirgenemez. Demokrasisiz cumhuriyetler oldugu gibi (Latin Amerika, Asya, Afrika, Orta Dogu ulkeleri, sosyalist rejimler vb), s1mrli (me~ruti, anayasal) monar~i ~eklinde demokrasiler de (Buyuk Britanya, Kuzey Avrupa ulkeleri, Japonya, lspanya, Hollanda vb) vard1r. Nas1l cumhuriyet her zaman demokrasi demek degilse monar~i de her zaman demokrasi kar~1tlig1 degildir. Dolay1s1yla, demokrasi ile cumhuriyeti birbirine kan~t1rmamak gerekir. Cumhuriyet bir ~ekil, demokrasi ise i~erik unsurudur. lngiltere'de oldugu gibi, demokratik olmak, mutlaka cumhuriyet olmay1 gerektirmez; ama gunumuzde ger~ek cumhuriyet olman1n birinci ve vazge~ilmez ko~ulu, demokratik devlet olmakt1r. Nitekim, Anayasa'da, cumhuriyetin nitelikleri aras~nda demokratik olma da say1lm1~tlr. Turk devriminin ortaya ~lkard1g1 Cumhuriyet~ilik anlay1~1, sadece saltanat1n reddi ve devlet ba~kan1n1n se~imle i~ba~1na gelmesi anlam~ndaki dar anlamda Cumhuriyet~ilik degil; egemenligin butunuyle millete ait oldugu ve onu millet ad1na kullanacak tum organlann se~imle olu~turuldugu, geni~ anlamda yani demokratik Cumhuriyet~iliktir. Ote yandan "Turkiye'ye ozgu anlam1yla cumhuriyet"in; hem dar hem de geni~ anlamda cumhuriyet kavramlanm kapsamakla birlikte, bunlann ~ok otesinde boyutlan bulunan bir kavramlar butunu oldugu da belirtilmelidir. Turkiye'ye ozgu anlam1yla Cumhuriyet, devleti ve toplumu butun olarak donu~turme ve ~agda~la~t1rma amac1n1 guden bir tarihsel olguyu, Turk Devrimi'ni anlat1r. Turkiye'de bu anlamda Cumhuriyet fikri Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde olu~turulmu~ ve 23 Nisan 1920'de TBMM'nin kurulmas1yla fiilen uygulanmaya ba~lanm1~t1r Anayasas1'yla da, ad1 konmam1~ olmakla birlikte, "Hakimiyet bila kaydu ~art milletindir" denilerek, milli egemenlik ve Cumhuriyet~ilik hukuken Anayasa'ya girmi~tir. 29 Ekim 1923'te, Cumhuriyetin ilam ile ise, zaten fiilen ve hukuken var olan Cumhuriyetin ad1 konulmu~ ve Cumhurba~kanli~l kurumu olu~turulmu~tur. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalan'nda da, Temel Efjitim Ders Notlan 12 T.C. Anayasas1

21 "Tiirkiye Devletinin bir Cumhuriyet" oldugu a91k9a ifade edilmenin yanmda, "egemenlik kay1ts1z, ~arts1z milletindir" ve "millet, egemenligini Anayasa'mn koydugu esaslara gore yetkili organlan eliyle kullamr"; "egemenligin kullan1lmas1 hi9bir surette hi9bir ki~iye, ziimreye veya s1mfa b1rak1lamaz" gibi ilkelerle de, bunun demokratik bir Cumhuriyet oldugu vurgulanm1~t1r. Hatta, 1961 ve 1982 Anayasalan demokratik olmay1 Cumhuriyetin nitelikleri aras1nda saym1~t1r. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalan'nda yer alan, "Devlet ~eklinin Cumhuriyet oldugunun" degi~mezligi ilkesinin temel amac1 ise, Cumhuriyete verilen degerin yanmda; saltanatm ve hilafetin kald~nlmasmdan sonra, tekrar geriye dono~ ozlemleri olan 9evrelere kar~1 tedbirli olmak geleneginin siirdiiriilmesidir. II) CUMHURiYETiN NiTELiKLERi 1982 Anayasas1, sadece "Tiirkiye Devleti bir Cumhuriyettir" diyerek, Cumhuriyeti soyut olarak ifade etmekle yetinmemi~. Anayasa'mn 2'nci maddesinde, Cumhuriyetin niteliklerini de a91klayarak somutla~t1rm1~t1r. Anayasa'ya gore, ''Tiirkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayan1~ma ve adalet anlay1~1 i9inde, insan haklanna sayg1h, Atatiirk milliyet9iligine bagh, ba~lang19ta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir". Her ne kadar Anayasa'mn 2'nci maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri aras1nda say1lmam1~sa da, e~itlik de bunlardan ayn dii~iiniilemeyecek bir temel ilkedir. Kanun oniinde e~itlik, Anayasa'mn 10. maddesinde, "Herkes, dil, 1rk, renk, cinsiyet, siyasi dii~iince, felsefi inan9, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay1nm gozetilmeksizin kanun oniinde e~ittir. Kadmlar ve erkekler e~it haklara sahiptir. Devlet bu e~itligin ya~ama ge9mesini saglamakla yiikiimliidiir. Bu maksatla ahnacak tedbirler e~itlik ilkesine ayk1r1 olarak yorumlanamaz. <;:ocuklar, ya~hlar, oziirliiler, harp ve vazife ~ehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler i9in ahnacak tedbirler e~itlik ilkesine ayk1r1 say1lmaz. Temel EQitim Ders Notlan 13 T.C. Anayasas1

22 Hic;:bir ki~iye, aileye, ziimreye veya stmfa imtiyaz tamnamaz. Devlet organlan ve idare makamlan botiin i~lemlerinde kanun ononde e~itlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadtrlar." bic;:iminde yer ahr. E~itlik ilkesi, aym ya da benzer statu ya da durumda olanlara ayn1 ya da benzer i~lem yaptlmast anlamma gelir. Bu nedenle, e~itlik ilkesi, herkesin her konumda e~it olacagt mutlak bir e~itlik olarak anla~tlamaz. Ba~ka bir deyimle, hakh neden olmadan aytnmcthk yasagm1 ifade eder. A) Ba~langtc;: ve Hukuki Degeri Anayasa'nm ba~langtct, anayasanm yaptldtgt sosyal ve siyasal ortam ile anayasanm dayandtgt temel gorii~ ve ilkeleri belirtir; anayasanm yapth~ sebeplerini ve temel felsefesini ac;:tklayan ve c;:ogu zaman edebi bir Oslupta yaztlmt~, soyut degerlendirme ve temennileri ic;:erir. Bu nedenle de, ba~langtc;: boliimiinden somut, uygulanabilir kurallar c;:tkarmak kolay degildir. Ancak, 1982 Anayasast, t1pk Anayasast gibi, ba~langtcl anayasa metninden saym1~t1r. Bunun anlamt, ba~langtc;:taki kural ve ilkelerin de anayasa metnindeki kurallar gibi baglaytct hukuki degere sahip oldugudur. Ancak, soyut ilkeler ve temenniler ic;:erdiginden, ba~jangtc;: hiikiimleri, somut olayda dogrudan uygulanabilirlikten c;:ok, pozitif anayasa kurallannm yorumlanmastna katktst ac;:tstndan hukuki deger ta~tr. Anayasa'da yer alan toplumun huzuru, milli dayant~ma ve adalet gibi kavramlar ise soyut olmaktan da oteye, ula~tlacak amac;:, ide niteligindedir ve daha c;:ok siyasi takdir alanma girer. Bu nedenle, somut bir hukuki tamma kavu~turmak c;:ok zordur. Dolaytstyla, bu kavramlara mahkemelerce hukuki deger atfedilmesi pek de isabetli olmayacakttr. B) Atatiirk Milliyetc;:iligine Bagh Devlet 19. yiizytlm ilk yansmda, Avrupa'da milliyetc;:ilik, ozellikle somiirge altmdaki toplumlara, yabanct boyunduruguna kar~1 Temel Egitim Ders Notlan 14 T.C. Anayasas1

23 direnme giicii veren bir ak1m olarak benimseniyordu. Milliyetgilik, bir toplumda irk, dil ve din birliginin otesinde, bagjmsjzliga kavu~mak inane;: ve bilinci anlamm1 ta~1yordu. Bu, milliyetc;:iligin d1~a di:iniik yoniiydii. lc;:eride de, daha demokratik bir diizene gec;:i~in itici giicii olmu~tur. Bi:iylesi bir milliyetc;:ilik anlayj~i, Tiirk toplumu ic;:in Kurtulu~ Sava~1 di:ineminde, daha sonra da diger Oc;:iincii Diinya iilkelerinin c;:ogunda, bu olumlu etkisini gostermi~tir. Buna kar~11ik, milliyetc;:ilik, 19. yiizyjijn ikinci yansmdan ba~layarak, i:izellikle Bat1 Avrupa'da, emperyalizmin, saldjrganijgm ba~lica ki~kjrtjcjsj olarak kullanjimaya da ba~land1. Bu kez, geni~lemek, yeni si:imiirge pazarlan kapmak isteyenler, toplumlarm milliyetc;:ilik duygulanm i~leyip kamc;:jiayarak, onlan birbirine kar~j k1~k1rtmaya c;:ali~tjiar. Boylece, milliyetc;:ilik, bu defa ban~a ve insancji davran1~lara gore gerici, yani olumsuz nitelige biiriindii. Nitekim ikinci diinya sava~1n1 ba~latan Almanya ve ltalya'daki Jrkc;:1 Nasyonal Sosyalist ve Fa~ist rejimler de kendilerini, milliyetc;:i olarak ad land JnyorlardJ. Giiniimiizde milliyetc;:ilik sosyolojik anlamjyla, millet diizeyine gelmi~ bir topluluga aidiyet duygusunu ifade ederken; hukuki anlam1yla milliyet, bireyi devlete baglayan vatanda~lik bagm1 anlatmaktad1r. Tiirkiye'de, 1924 Anayasas1'na 1937 degi~ikligiyle giren milliyetc;:ilik ilkesi, milliyetc;:ilik kavram1nm batjdaki bu degi~ik ideolojik yorumlanndan dolay1, tart1~malara yol ac;:mamak ic;:in, 1961 Anayasas1 yap11irken, Anayasa'nm madde metinleri ic;:ine alinmamj~, bu ilkeye, ne anlama geldiginin ac;:jklamasjyla birlikte, ba~lang19 bi:iliimiinde yer verilmi~tir. Anayasa metninde ise milli devletten si:iz edilmi~tir Anayasas1, Turk milliyetc;:iligi ve milli devlet deyimlerinin her ikisine de yer vermemi~; gerek ba~langjcmda, gerek 2'nci maddesinde, Atatiirk milliyetc;:iliginden soz etmi~tir. Ancak milli devlet ilkesi sozciik olarak yer almam1~ ise de "Tiirkiye Devleti, iilkesi ve milletiyle bi:iliinmez bir biitiindiir."denilerek yine devletin tek yap11i yani milli devlet oldugu ifade edilmi~; hatta bu ilke, devletin ba~kenti, bayrag1, milli mar~1 ve dili Anayasa'ya ve Temel EQitim Ders Notlan 15 T.C. Anayasas1

24 llstelik Anayasa'nm degi:;;tirilemeyen hllkumleri arasma almarak daha da gu9lendirilmi:;;tir. Atatork milliyet9iliginin ne oldugu hakkmda, Anayasa'mn ba:;;langtctnda ve metninde somut bir tamm yoktur. Ba:;;lang19ta yer alan ilkelerin sentezinden, Ataturk milliyet9iliginden ne anla:;;tldtgtnt a91khga kavu:;;turmak da olduk9a zordur. Atatork ilke ve inktlaplan ile birlikte degerlendirdigimizde, Atatork milliyet9iligi, Turk Devletine vatanda ltk bagt ile baglt, birlikte ya:;;ama istek ve bilincine sahip insanlann, trk91l1ga ve saldtrganltga kar t, aktlct, 9agda:;;, medeni, ileriye donuk, demokratik, birle tirici, insani ve ban 91 bir hayat anlayt t olarak degerlendirilmelidir. C) Laik Devlet Atatork ilke ve inktlaplan ve Turkiye Cumhuriyeti Devletinin temeli "laiklik" uzerine kuruludur. <;unku laik olunmadan, diger ilke ve inktlaplar zaten varltk kazanamaz. Laiklik, klasik tammtyla dini inant lann insanlara e it davrantlmasmt engellememesi, giderek devletin resmi bir dini olmamast ve hukuk kurallannm dinden anndmlmast, ktsaca; din, vicdan ve ibadet hurriyeti ile din ve devlet i lerinin birbirinden aynlmast olarak tammlantr. Bu anlamda laiklik konusunda, batlda fazlaca zorluk 9ekilmemi:;;tir. <;unku lsa'mn "Benim kralltgtm bu dunyada degildir." soylemi ve Hristiyanltkta "Sezar'a ait olam Sezar'a, Tannya ait olant Tann'ya verin." anlayt:;;tyla, zaten ba:;;mdan beri teorik olarak yeryuzu ve gokyuzu iktidarlan aynlmt tl. Boylece, Hnstiyan toplumlarmda, Kilise ile Devlet gerek te kilat, olarak, gerek i lev olarak ayn idi; yani ozunde laikti. Bunu Ronesans, Reform ve Aydmlanma <;agt degerleri peki tirmi tir. Oysa Islam dini, tam aksine, yeryuzu i lerini yani devletin hukuk duzenini de, kurallara baglamak amacmt guder, din ve devlet i:;;lerini kayna tmr. Bu nedenle, islam toplumlannda ve Osmanlt lmparatorlugunda din ve devlet, ba mdan beri gerek te kilat olarak gerek i:;;lev olarak i9 i9e olmu lar, kayna mt lardtr. Nitekim saltanat ve hilafet makamt hep aym ki iye ait olmu:;;tur. Bu durum kar tsmda, "Turkiye'ye ozgll anlamtyla Cumhuriyet" gibi, bir "Turk Laikligi"nden de soz edilebilir. Bu nedenle, Turk toplumunun laikle ebilmesi i9in, Kurtulu Sava t sonrasmda, batldaki laiklik ilkesine bir unsurun Temel Egitim Ders Notlarr 16 T.C. Anayasas1

25 daha eklenmesi zorunlulugu dogmu~tur. Bu da, dinin toplumsal ya~amdaki i~levinden s1ynl1p vicdanlara itilmesi, ki~ilerin i<;: dunyalanndan d1~an ta~mayan bir inan<;:lar blltunll sayllmasidir. Atatllrk'lln devrimlerle uygulamak istedigi laiklik, dini toplumsal olmaktan 91kanp, ki~iselle~tirmek; yani Tann ile ki~i arasma yoneltmek ve boylece toplumu da laikle~tirmektir. Bu amaca ula~abilmek i<;:in de, TOrkiye'de, yine batldakinin aksine, dinin ayn bir te~kilat kurmasma olanak verilmemi~. din i~lerinin, bir kamu hizmeti olarak, Devletin bir idari te~kilat1 olan Diyanet l~leri Ba~kanligmca yorotlllmesi uygun goroimo~tor. Bunun sonucu olarak, devlet i~leri dinden aynlm1~, fakat din i~leri devletten aynlmam1~, devletin gozetimi ve denetimi altma girmi~tir. TOrkiye'de laiklikle bagda~mayan unsurlann ay1klanmasma, once 1922'de saltanat ve hilafetin aynlmas1yla ba~lanml~, arkasmdan 1924'de hilafet makam1 kaldmlm1~, 1928'de "devletin dini islam"d1r kurali Anayasa'dan <;:lkanlml~tlr. 1937'de de laiklik ilkesi Anayasa'ya alinm1~tlr ve 1982 Anayasalan da bu statllyo go<;:iendirerek korumu~tur Anayasas1, 2'nci maddesinde laikligi devletin nitelikleri aras1nda sayarken, 24'0nc0 maddesiyle de, din ve vicdan horriyetine yer vermi~tir. Anayasa'ya gore, "herkes, vicdan, dini inan<;: ve kanaat horriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve torenlere kat1lmaya, dini inan<;: ve kanaatlerini a<;:iklamaya zorlanamaz, dini inan<;: ve kanaatlerinden dolay1 kmanamaz ve su<;:lanamaz". Bu horriyet, herkesin diledigi dini inan<;: ve kanaate sahip olabilecegini ifade ettigi gibi, dilerse hi<;:bir dini inanca sahip olmama horriyetini de i<;:erir. Boylece, Anayasa, din ve vicdan horriyetini mutlak ~ekilde kabul etmi~ oluyor. Buna kar~11ik, Anayasa, ibadet horriyetinin, diger hak ve horriyetler gibi, baz1 Slnirlar i<;:inde kullamlabilecegini dozenlemi~tir. TOrkiye Cumhuriyetinin kendine ozgo laiklik anlay1~1, bunu korumak i<;:in kendine ozgo onlemler almay1 da zorunlu kilml~tlr. Bu konuda, Anayasa'da alman ilk onlem, Devletin din egitim ve ogretimini gozetimi ve denetimi altma almas1, hatta bir oi<;:ode dogrudan dogruya Ostlenmesidir. Anayasa'ya gore, "Din ve Temel EQitim Ders Notlart 17 T.C. Anayasas1

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EGiTiM PROGRAMI ve SORULARI ilkogretim ORTAOGRETiM YOKSEKOGRETiM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 say1l1 Bakanlar Kurulu Karan ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli ve

Detaylı

1982 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASININ ĠLK VE SON HALĠ (KARġILAġTIRMA TABLOSU)

1982 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASININ ĠLK VE SON HALĠ (KARġILAġTIRMA TABLOSU) 1982 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASININ ĠLK VE SON HALĠ (KARġILAġTIRMA TABLOSU) BAġLANGIÇ Ebedî Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin varlığına karsı, Cumhuriyet devrinde benzeri

Detaylı

TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi. TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000. , 1! j . ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara

TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi. TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000. , 1! j . ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000, 1! j. ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara TOBB, Yaym No: Genel 357, BOM 58 ISBN TOBB-2000 2000 Adet Basllml trr. Aydogdu

Detaylı

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK)

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) 09-20 ŞUBAT 2009 TARİHLERİ ARASINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA PLANLANAN MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) DERS NOTLARI ANKARA 2009 Sevgili Şef Adayları, Yönetim, toplum

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 Kanun No. : 2709 Kabul Tarihi : 18.10.1982 Yayımlandığı R.G.Tarih : 9.11.1982 Sayı : 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 3 B A Ş L A N

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3 Bu

Detaylı

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır.

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESİAD Genel Merkezi. İnönü Cad. No: 115 / 20-29 Osmangazi / BURSA

Detaylı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( * ) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.) * Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü

Detaylı

(12 Eylül 2007 Tarihinde http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=232703 de yayımlanmıştır.)

(12 Eylül 2007 Tarihinde http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=232703 de yayımlanmıştır.) (12 Eylül 2007 Tarihinde http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=232703 de yayımlanmıştır.) Ergun Özbudun ve ekibinin AKP için hazırladığı yeni anayasa taslağı NOT: Aynı numarayı taşıyan maddeler veya

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 30 Aralık 2011 Ankara Yayın No: 45 HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 24 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27034 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2008/1 (Siyasî Parti Kapatma) Karar Sayısı : 2008/2 Karar Günü : 30.7.2008 DAVACI :

Detaylı

M.O. AT ENSTITOSO AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI CILT: 4 SAYI: 1-2 1995/1996 93

M.O. AT ENSTITOSO AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI CILT: 4 SAYI: 1-2 1995/1996 93 M.O. AT ENSTITOSO AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI CILT: 4 SAYI: 1-2 1995/1996 93 AVRUPA BiRLiGi DiREKTiFLERi VE GATT-TRIPS ANLA$MASI DOGRULTUSUNDA FiKiR VE SANAT ESERLERiNiN KORUNMASI; TURKiYE'DEKi HUKUKSAL

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 'Turkiye'nin Bili~im indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Kaynag1' ~ BAKER T I LLY GURELi GURELi YEMiNLi

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

A) Anayasanın 67, 68, 69, 76 ve 133 üncü maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifimiz parlamento gündemine girmiş bulunuyor.

A) Anayasanın 67, 68, 69, 76 ve 133 üncü maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifimiz parlamento gündemine girmiş bulunuyor. DOĞRU YOL PARTİSİ DYP OLARAK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARINDA PARTÎLERÎN SÜRATLE UZLAŞABİLECEKLERİNİ VE SONUÇ ALABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KONULAR VE MADDELER AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR. A) Anayasanın 67,

Detaylı

2. MADDE 2. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. MADDE 2. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. HALKIN EMEK PARTİSİ HALKIN EMEK PARTlSl'NÎN KISMÎ ANAYASA DEĞÎŞÎKLlK ÖNERİLERİ : 1982 Anayasası Türkiye gerçeklerine uygun düşmemekte büyük çapta yapıcılarının ideolojik bakışlarını taşımakta olup, tümünün

Detaylı

DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi. 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU

DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi. 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU ARA DONEM FAALiYET RAPORU UYGUNLUGU HAKKINDA SINIRLI DENETiM RAPORU Datagate Bilgisayar

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

1961 ANAYASASıNDAN 1982 ANAYASASıNA

1961 ANAYASASıNDAN 1982 ANAYASASıNA Muzaffer SENCER * 1961 ANAYASASıNDAN 1982 ANAYASASıNA GİRİş Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeizlediği siyasal ve yönet~el süreç dar anlamıyıa: bir Anayasal süreçtir. Toplumdaki siyasalde~ ğişme ve gelişmeler

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2014/36 Karar Tarihi : 27.5.2015 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 230.

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

SIRA SAYISI: 365 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 365 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 365 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı