ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM DERS NOTLARI (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM DERS NOTLARI (1)"

Transkript

1 ADAY MEMURLARIN TEMEL EGiTiM DERS NOTLARI (1) ilkogretim ORTAOGRETiM YOKSEKOGRETiM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 say1h Bakanlar Kurulu Karan ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli ve say1h Resmi Gazete'de yay1mlanan "Aday Memurlann Yeti tirilmelerine lli kin Genel Yonetmelik"in 18'inci ve 19'uncu maddeleri geregince Temel Egitim Kurulu tarafmdan ilkogretim, ortaogretim ve yoksekogretim mezunlan igin ortak kullamlmak Ozere haz1rlanm1 veya haz1rlattmlm1 olup, Devlet Personel Ba kanligl Egitim Dairesi Ba kanligmda soz konusu Kurul taraf1ndan yorotolen c;:ah malar c;:erc;:evesinde yenilenmi ve goncellenmi tir. ANKARA l?ubat 2012

2 T.C. Devlet Personal Bal?kanllgr Egitim Dairesi Bal?kanlrgr tarafmdan yenilenmil? ve giincellenmil? ONBiRiNCi BASKI Devlet Personal Ba~kanl!gr Doner Sermaye l~letmesinin izni olmaksrzrn herhangi bir vasrta ile hi<;:bir ~ekilde krsmen veya tamamen <;:ogaltrlamaz, basrlamaz, dagrtrlamaz, alrntrlanamaz. Baskr: Ba~bakanl!k Basrmevi

3 SUNU~ Devlet kurumunun en onemli unsuru, hi~ ku kusuz ki insan kaynag1d1r. Kamu hizmetlerinin si.irekliligi ise, oncelikle kamu gorevlilerinin si.irekli, di.izenli ve planil bir bi~imde yeti tirilmesiyle saglanabilir. Bu ~er~evede, asli ve si.irekli kamu hizmetlerini yerine getirmekle gorevli olan Devlet memurlanmn egitimi hususu, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir bi~imde yi.iri.iti.ilmesi bak1mmdan bi.iyi.ik onem ta 1maktad1r. Ilk defa Devlet memurluguna aday olarak atanacaklann egitim programma tabi tutulmalan ve asli memur olabilmeleri i~in bu egitim sonunda yap1lacak smavda ba anil olmalan gerekmektedir. Devlet Personel Ba kanilg1n1n koordinatorli.igi.i ve ba kanilgmda te kil edilen Temel Egitim Kurulu, temel egitim konulanm kapsayacak ekilde temel egitim programlanmn haz1rlanmas1 veya haz1rlatllmas1, egitim sonunda yap1lacak smavlara ait sorulann haz1rlanmas1, puanlanmas1 ve referans doki.imanlann tespit edilmesi konulannda gorevlendirilmi tir. Ba kanilg1m1zda te kil edilen Temel Egitim Kurulunca, 2001 y1lmda temel egitim ile ilgili program, sorular ve ders notlan haz1rlanarak yororli.ige konulmu ancak zaman i~inde mevzuattaki degi meler ve g~li meler kar ISmda temel egitim sorulan ve ders notlannm degi mesi ve gi.incellenmesi ihtiyac1 ortaya ~1km1 t1r. Bu hususta ~all malar yapmak Ozere 2006 y1il i~erisinde bahsedilen Kuru! ~ail maya davet edilmi, yap1lan ~ail malar sonucunda aday Devlet memurlan i~in (13) konuyu i~erecek ekilde haz1rlanan ders notlan ile sorulara ili kin kitaplann yenileme ~ail malan tamamlanml tlr y1ilndan bu yana soz konusu kitaplara ili kin yenileme ve gi.incelleme ~ail malan belirli periyotlarla ve titizlikle si.irdoroimektedir. Haz1rlanan program ve temel egitim ders notlan ile soru kitabmm esas ailnd1gl aday memurlann temel egitiminin tom kamu kurum ve kurulu lannca ozenle uygulanmas1, kamu yonetiminde etkinlik ve verimliligin saglanmas1 a~1smdan ~ok bi.iyi.ik onem ta 1maktad1r. Aday memurlann temel egitimi Ill

4 kapsammda kitaplarda kan;>lla llabilecek eksiklikler veya uygulamadan dogabilecek aksakliklar ile ilgili olarak goro ve onerilerin Ba kanhglmjza ula tmlmas1, soz konusu egitimin standartlannm daha da yukseltilmesi ac;:1smdan son derece yararl1 olacakt1r. Temel Egitim Kurulu ba kanl $aban TALA$ ile Oyeler Ekrem KURU, Kadir TEMiR, Dr. Filiz GOLER, Recep SARiiPEK, Halim KILICER, Halil $EKERCiOGLU ve Filiz ACIKGOZ'e, temel egitim ders notlanmn ve sorulannm hazjrlanmasjnda emegi gec;:en ogretim uyeleri Prof. Dr. Necmi Y0ZBA$10GLU, Alb. Vahdettin KANTARCI, Yrd. Doc;:. Dr. Ruhdan UZUN, Yrd. Doc;:. Dr. Tugba ASRAK HASDEMiR, Dr. Filiz GOLER ile Dr. Re ide GORSES'e, bu kitaplann yenilenmesi ve guncellenmesi c;:all malanmjza onemli katk1larda bulunan Devlet Personel Uzmam Mehmet SAYDAM'a ve Ba kanllgjmjz Egitim Dairesi Ba kanllgmm diger personeline te ekkur eder, bundan sonraki c;:ah malannda da ba anlannm devamm1 dilerim. Kas1m 2009 Dr. Mehmet TEKiNARSLAN Ba~kan IV

5 i<;indekiler Sayfa AT A TURK ilkeleri ve inkilap TARiHi TURKiYE CUMHURiYETi ANAYASASI I) ANA VASA ve DEVLET KAVRAMLARI..... II) CUMHURiYETIN NiTELIKLERi..... Ill) CUMHURiYETIN TEMEL ORGANLARI..... GENEL OLARAK DEVLET TE$KiLATI I) TEMEL KAVRAMLAR.... II) DEVLETIN GENEL TANIMI..... Ill) TORKIYE CUMHURIYETi DEVLETI'NiN TEMEL ORGANLARI..... IV) I DARE (YONETiM).... V) BAKANLIKLARIN ORGOTLENME ESAS VE USULLERi.... VI) MERKEZi YONETIMiN TA$RA KURULU$U.... VII) YERiNDEN YONETIM KURULU$LARI..... VIII) FONLAR.... IX) KAMUYA YARARLI DERNEKLER.... X) ULUSLARARASI KURULU$LARIN TORKiYE'DEKi BORO ve TEMSILCiLiKLERi..... XI) VAKIFLAR SAVILl DEVLET MEMURLARI KANUNU.... I) GIRl$ v

6 II) AMAQ, KAPSAM ve ilkeler.... Ill) ISTIHDAM $EKiLLERi.... :.... IV) MEMURLARIN ODEVLERi ve SORUMLULUKLARI V) MEMURLARA TANINMI$ GENEL HAKLAR..... VI) MEMURLAR iqin KONAN YASAKLAR.... VII) MEMUR BiLGi SISTEMI VE OZLOK DOSYASI.... VIII) MEMURLARA VERiLECEK BA$ARI BELGES!, 0ST0N BA$ARI BELGESi VE ODOL IX) MEMURLAR HAKKINDA DiSiPLIN SORU$TURMASI..... X) MEMURLARIN MALl ve SOSYAL HAKLARI..... XI) AMiR-MEMUR ili$kileri..... XII) MORACAAT ve $ikayetler..... XIII) KILIK ve KIYAFET.... XIV) YER DEGi$TiRME SURETIYLE ATANMA..... XV) in SAN ILi$KiLERI (BE$ERf 1Li$KiLER).... YAZI~MA-DOSYALAMA USULLERi..... I)AMAQ.... II) TANIMLAR.... Ill) RESMf YAZI$MA ORTAMLARI, NOSHA SAYISI, BELGE BOYUTU ve YAZI TIPi..... IV)RESMi YAZILARIN B0L0MLERI..... V) RESMi YAZILARIN GONDERiLi$ ve ALINI$LARINDA YAPILACAK!$LEMLER.... DOSYALAMA.... I) TANIMLAR VI

7 II) DOSYALAMA YONETiMINiN FAYDALARI..... Ill) DOSYALAMA YONETiMINE GE<;:iLMEMESiNiN SAKINCALARI..... IV) DOSYA TASNiF SiSTEMLERi..... V) DOSYALAMA SiSTEMLERiNDE STANDARTLA$MA ve STANDART DOSYA PLANI..... VI) STAN DART DOSYA PLANININ KULLANIMI..... VII) DOSYALAMA i$lemlerinde UYULACAK KURALLAR VII

8

9 ATATURK ilkeleri ve inkilap TARiHi

10

11 ATATURK ilkeleri ve inkilap TARiHi Bu konularda ders notu haz1rlanmam1~ olup, a~ag1da yer verilen referans dokomanlar ve smav sorulan goz ononde bulundurulmak suretiyle bu konularla ilgili egitim gen;:ekle~tirilecektir. Referans DokOmanlarJ: 1. Afetinan, Ay~e. Ataturk Hakkmda Hat1ralar ve Belgeler, 4.bs., Ankara, Afetinan, Ay~e. Medeni Bilgiler ve M. Atatiirk'un El Yaziiari, AtatOrk Ara~t1rma Yaym1, Ankara, Kemal Merkezi 3. Akm, llhan, Turk Devrim Tarihi, lstanbul Altug, Y1lmaz, Turk Devrim Tarihi Dersleri, istanbul AtatOrk, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk , BugOnkO dille yayma hamlayan: Zeynep Korkmaz, AtatOrk Ara~t1rma Merkezi Yaym1, Ankara, AtatOrk, Mustafa Kemal, Nutuk Vesikalar, AtatOrk Ara~t1rma Merkezi Yaym1, Ankara, Ataturk ilkeleri ve inkiiap Tarihi, Atatiirk inkiiaplari, cilt 1, kitap 2, YOksekogretim Kurulu Yaym1, Ankara, Ataturk ilkeleri ve inkiiap Tarihi, Atatiirk~riiluk Atatiirk~ru Du~unce Sisteminin Temelleri, cilt 2, YOksekogretim Kurulu Yaym1, Ankara, Ataturk ilkeleri ve inkiiap Tarihi, Turk inkiiabmm Haziriik Di:inemi ve Turk istiklal Sava~I, cilt 1, kitap 1, YOksekogretim Kurulu Yaym1, Ankara, Temel EQitim Ders Notlan 3 AtatOrk llkeleri ve lnk1jap Tarihi

12 10. Atatlirk Yolu, 2.bs., AtatOrk Ara ttrma Merkezi Yaymt, Ankara, AtatUrkcUIOk, 3 kitap halinde yayma hamlayan: Genelkurmay Ba kanhgt, Milli Egitim, Genglik ve Spor Bakanltgl Vaym1, Ankara, AtatOrk'On Soylev ve Demecleri 1-111, 4.bs., Atatork Ara ttrma Merkezi Vaym1, Ankara, AtatOrk'On Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Atatork Ara ttrma Merkezi Yaymt, Ankara, Ate, Toktamt, TOrk Devrim Tarihi, 2.bs., Der Yaymlan, Istanbul, Avct, Cemal, Ill. Donem TBMM'nin YaptSI ve Faaliyetleri ( ), AtatOrk Ara ttrma Merkezi Yaymt, Ankara, Aybars, Ergun, Cumhuriyet Tarihi I, 4.Baskt, Ankara, Baykara, Tuncer, Milli MOcadele ( ), KOitor Bakanhgt Yaymt, Ankara, sayur, Yusuf Hikmet, AtatOrk Hayat1 ve Eseri (Dogumundan Samsun'a ~1k1~una Kadar), AtatOrk Ara ttrma Merkezi Yaymt, Ankara, Eroglu, Hamza, Turk ink1lap Tarihi, Milli Egitim Bakanltgl Yaymt, Istanbul, Karal, Enver Ziya, TOrkiye Cumhuriyeti Tarihi, Milli Egitim Bakanltgt Yaym1, Istanbul, Kocaturk, Utkan, AtatOrk'iin Fikir ve DO~Onceleri, AtatOrk Ara ttrma Merkezi Yaymt, Ankara, TOrkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ataturk Ara ttrma Merkezi Yaym1, Ankara, Temel EQitim Ders Notlan 4 Atatark llkeleri ve lnkllap Tarihi

13 TURKiYE CUMHURiYETi ANAYASASI

14

15 T.C. ANAYASASI 1 I) ANAYASA ve DEVLET KAVRAMLARI A) Devletin Bi~rimsel Temeli Olarak Anayasa 1) Anayasa Kavram1 Anayasa; bir devletin kuruiul;lunu, orgi.itlenil;lini, temel organlannm il;lleyh;;ini ve birbirleriyle olan ilil;lkilerini, iktidann el degil;ltirmesini di.izenleyen ve bireylerin hak ve ozgi.irli.iklerini gi.ivence altma alan kurallar bi.iti.ini.idi.ir. Anayasa, Devleti kuran ve bireylerin temel hak ve ozgi.irli.iklerini koruyan bal;lhca belgedir. Anayasalar devlete "kamu tozel kil;liligi" niteligini kazandmr; siyasal iktidan s1mrlayarak devleti kurumsallal;ltmp devamhhk saglar. Yaz1l1 anayasalardan amac;:, yonetenlerin yetkilerini belirli kurallara baglayarak s1mrlamak ve bunlar karl;lisinda yonetilenlerin haklanm ve ozgi.irli.iklerini yine ac;:1k kurallarla di.izenleyerek gi.ivence altma almakt1r. Bu anlamda, kanunilik ilkesini ve giderek hukuk devletini de doguran anayasalar, burjuva demokratik devrimi i.iri.ini.i olarak 18. yi.izy1hn sonlanndan itibaren toplum sozlel;lmesi olarak ortaya c;: kmll;l olup, 19. ve 20. yi.izy1llarda ti.im di.inyaya yay1lmll;llard1r. 2) Anayasa'nm Degi tirilmesi 1982 Anayasas1'n1n 175'inci maddesine gore, Anayasa'nm bir hi.ikmi.ini.in degil;ltirilebilmesi ic;:in, Ti.irkiye Bi.iyi.ik Millet Meclisi (TBMM) Oye tam say1s1n1n en az oc;:te birinin teklifte bulunmas1 gerekmektedir. Teklifin TBMM'nde kabul edilebilmesi ise, i.iye tam say1s1mn en az bel;lte i.ic;:i.i ya da uc;:te iki c;:ogunlugunun kabuli.i ile mi.imki.indi.ir. Anayasa degil;likliginin TBMM tarafmdan bel;lte i.ic;:ten daha fazla, ancak, i.ic;:te ikiden daha az bir oyla kabul edilmesi halinde, bu degil;likligin tamamlanabilmesi ic;:in aynca halkoylamas1na sunma ve halkoylamasmda da kabul 1 Prof. Dr. Necmi YUzba~wglu, Ortaklly, Arahk 2006 Temel Egitim Ders Notlan 7 T.C. Anayasas1

16 edilmesi zarunlulugu vardtr. Meclisin Oc;:te iki c;:agunlukla kabul ettigi Anayasa degil?ikliginde ise, halkaylamast Cumhurbal?kanmm takdirine btraktlmtl?ttr. Cumhurbal?kant isterse bu degil?ikligi imzalar ve boylece degil?iklik tamamlamr. isterse halkaylamasllia sunabilir. Birinci halde halkaylamast zarunlu iken, ikinci halde istege bagltdtr. Katt anayasalar zar degil?menin yanmda, bazen hie;: degil?meyecek kurallar da ic;:erir. Degi meyecek alan bu kurallar, genellikle devletin yaptsma ve devlet ekline ili kin kurallardtr Anayasast'nda yer alan, "nitelikleriyle birlikte Cumhuriyetin", "devletin Olkesi ve milletiyle boionmez bir boton aldugunun" degi mezligi ilkeleri de, devlet ekli ve yaptstyla ilgilidir. Bunun yanmda, kurtulu sava t strasmdaki kanumu ve tarihi agtrligmdan dalayt, ba kentin Ankara aldugu ile 12 EyiOI oncesi alaylara tepki alarak da milli mar m "istiklal Mar!" aldugu ve bayragmm ekli ile dilinin TOrkc;:e aldugu, Anayasa'nm degi tirilemeyecek alan maddeleri arasma alinmt ttr. 3) Anayasa'nm Ostunlligii ve Baglaytcthgt Anayasa, adt Ozerinde, obur yasalann Ostonde, anlardan daha gene! ve kapsaytct, anlara kaynakltk edip c;:erc;:eve c;:izen, devletin hukuk duzeninin c;:attstm kurarak, diger kurallara dayanak alan bir temel yasadtr. Anayasa kurallan, bir devletin hukuk dozenine ili kin gene! ve sayut ilkeler kayar, hukuksal c;:erc;:eveyi belirler. Boyle alunca, bir hukuk dozeninde, anayasa kurallanm samutla ttran ve ki ilere uygulanabilir hale getiren, ba ka hukuk kurallarma da ihtiyac;: vardtr. Strastyla kanunlar, tozukler ve yonetmelikler bu kurallara ornek gosterilebilir. Bu kurallar botono, a agtdan yukanya hiyerar i ic;:inde, en Ostte anayasa almak Ozere devletin hukuk dozenini alu turur. Kurallar hiyerar isi (kademelenmesi) ic;:inde, alttaki kurallar varligmt Ostteki kurallardan alir. Ba ka bir deyimle, alttaki kurallar hiyerar i ic;:inde Ostteki kurallara ve sanuc;:ta boton kurallar anayasaya uygun almak zarundadtr. Nitekim, "kanunlar anayasaya aykm alamaz" hokmo bunun ifadesidir. Buna Temel EMim Ders Notlan 8 T.C. Anayasas1

17 anayasanm OstOniOgO ve baglay1clhg1 diyoruz. Anayasa'nm bu maddi OstOniOgOnOn yanmda, yap1lmas1 ve degil;ltirilmesinde farkl1 ve zor usullerin benimsenmesi dolay1s1yla, l;lekli OstoniOgO de vard1r. Kald1 ki, devletin temel organlan, millete ait egemenligi, "anayasanm koydugu esaslara gore" kullanabilecektir. Hic;:bir kimse veya organ kaynag1n1 anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacakt1r. BOton bunlardan dolay1 da, anayasa hokomleri, yasama, yorotme ve yarg1 organlanm, idare makamlanm ve diger kurulul? ve kil;lileri baglayan, temel hukuk kuralland1r. Anayasa, bu OstOniOk ve baglaylclhqi soyut olarak b1rakmam1l;l, aynca kanunlann anayasaya uygunlugunu denetleyen Anayasa Mahkemesi kurarak, yapt1nma baglamll;l ve somutlal;ltlrmll;ltlr. B) Kuvvetler Aynhgl ilkesi Egemenligin kullan1lmas1 dedigimiz devlet faaliyetleri, ilk c;:agdan bu yana, bu faaliyetlerin birbirine benzerlik ozelliklerine gore, oc;: gruba aynllr. Bunlar; yasama, yorotme ve yarg1lamad1r. Yasama; toplumda gelecege yonelik planlan yapmak, ilkeler koymak, sosyal ilil;lkileri dozenleyecek hukuk kurallan olul;lturmak ve gonomozde ozellikle kanun yapma faaliyetleridir. Yurutme; kanunlan uygulama faaliyetidir. Yarg1; kanunlann uygulanmasm1 denetlemek ve toplum ic;:indeki uyul;lmazllklan c;:ozme faaliyetidir. Kuvvetler aynhg1, nitelik bak1mmdan birbirinden farkl1 bu oc;: faaliyetin, ayn ayn organlarca kullan1lmas1d1r. Bunun temelinde Montesquieu'nun, "Ezeli tecrobeyle sabittir ki, goco elinde bulunduran her kim olsa, onu kotoye kullanmaya egilimlidir ve bir s1mrla karl;lllal;lmcaya kadar da kotoye kullanmaya devam eder. Bu, insan olmanm bir zaafld1r. Goc;: ancak bir karl;ll goc;:le durdurulabilir." dol;loncesi yatar. Buna gore, devletin egemen gocono s1mrlayacak bal;lkaca goc;: olmad1gma gore, yap1lmas1 Temel Ei;Jitim Ders Notlan 9 T.C. Anayasas1

18 gereken, egemen gucii niteliklerine gore yasama, yiiriitme ve yarg1 ~eklinde bolerek, bunlann birbirini durdurmas1n1 saglamak olmahd1r. Bu aynm1n as1l fonksiyonu, bu 09 yetkinin aym organda toplamp kotiiye kullamlmaslnl, hak ve hiirriyetlerin 9ignenmesini onlemektir. Ba~ka bir ifadeyle, bu ii9 yetkiyi ayn ayn organlara vererek ve aym zamanda ii9 organ1 kar~1hkh birbirine denetleterek, yetkilerin kotiiye kullanllmaslnl engellemek, boylece hak ve hiirriyetleri giivence altma almakt1r. Tiirkiye'de once 1920'de Biiyiik Millet Meclisinin ay1imas1yla, arkasmdan 1921 Te~kilat-1 Esasiye Kanunu'yla (Anayasas1'yla) kuvvetler birligi ilkesi benimsenmi~tir. Bu dogrultuda, yasama, yiirutme yetkileri, hatta lstiklal Mahkemelerinin gorev alamna giren konularda yarg1 yetkisi Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisinde (TBMM) toplanm1~t1r Te~kilat-1 Esasiye Kanunu'yla (Anayasas1'yla) fonksiyonlar aynl1g1 ile biraz yumu~at1im1~sa da yine kuvvetler birligi ilkesi esas almm1~t1r Anayasas1 ile kuvvetler birliginden kuvvetler aynhgma ge9ilmi~ ise de yasama ile yiiriitme arasmda e~itlik degil, Meclisin ustiiniugune dayal1 bir kuvvetler aynhg1 soz konusudur. Tiirkiye'de kuvvetler aynhgma tam anlam1yla ge9i~ 1982 Anayasas1'yla olmu~tur. Nitekim, 1982 Anayasas1, kuvvetler aynhg1 ilkesine ba~lang1c1n dordiincii paragrafmda yer vererek, bu ilkeyi Cumhuriyetin degi~mez nitelikleri arasma katm1~t1r. Anayasa'ya gore "kuvvetler aynm1 Devlet organlan arasmda iistiinliik s1ralamas1 anlamma gelmeyip, belli devlet yetkilerinin kullan1lmasmdan ibaret ve bununla Slnlril medeni bir i~boliimii ve i~birligidir." Bu tan1m, ogretide parlamenter rejimin temelini te~kil eden "yumu~ak kuvvetler aynl1g1" olarak ifade edilmektedir. Ancak, siyasi parti olgusu giiniimiizde kuvvetler aynhg1 ilkesinin i~levini onemli ol9iide a~md1rm1~t1r. C) Egemenligin Kaynag1 Bak1mmdan Devlet $ekilleri Aristo'dan beri devlet ~ekilleri, egemenlige sahip olanlann say1s1na gore de isimlendirilmi~tir. Klasik aynma gore egemenligin kaynag1 bak1m1ndan devlet ~ekilleri, monar~i ve cumhuriyet olarak isimlendirilir. Temel Egitim Ders Notlan 10 T.C. Anayasas1

19 1) Monar~i Monan,?ilerde egemenligin kaynag1 tek ki~idir. Monarkm tahta gec;:i~ usoione gore, sec;:imli ya da 1rsi monar~i ~eklinde olabilir. Sec;:imli monar~ide, monark hanedan ic;:inden sec;:ilir ve egemenlik monarkm kendini sec;:enlerden ald1g1 bir yetki degil, esasen kendisine ait alan asli bir hakt1r. 0, devletin asli ve birinci derecede tek organ1d1r. lrsi monar~ilerde ise monark, bu makama bir soya mensup olmak nedeniyle otomatik olarak gec;:er. Monar~iler, monarkm yetkilerinin s1mrh olup olmamasma gore, mutlak ya da me~ruti monar~i olarak isimlendirilirler. Mutlak monar~ide monarkm yetkileri SlnlrSIZdlr. Onu baglayan bir organ ya da anayasa yoktur. Me~rutiyet oncesi Osmanh Devleti buna ornek gosterilebilir. Me~ruti monar~ide ise monarkm yetkileri anayasa ile s1mrlanm1~tlr. Monark devletin tek orgam degildir. Milletin temsilcilerinden olu~an parlamento ile birlikte, egemenligi, Anayasa'nm verdigi yetkiler c;:erc;:evesinde kullanan organlardan biridir. Osmanh Devletinde birinci ve ikinci me~rutiyet donemleri buna ornek olarak gosterilebilir. Monar~ilerin baz1lannda egemenligin kaynag1 ilahidir, yani tannd1r. Egemenligi kullanan monark, gerc;:ekte Tann emirlerini yeryozonde gerc;:ekle~tirendir. Bu tor monar~ilere teokratik monar~i denir. DiktatoriOkler de, c;:ogu kez egemenligin zorla ele gec;:irildigi bir monar~i torodor. 2) Cumhuriyet Cumhuriyet, klasik olarak, egemenligin bir ki~iye (monark) degil, dar ya da geni~ bir topluluga ait olmas1 ve devlet organlan ile eger var ise devlet ba~kanmm bu topluluk tarafmdan sec;:ilmesidir. Egemenligin sahibi kabul edilen topluluk belirli bir s1mftan ibaret ise ve devlet organlanm bu s1mf sec;:iyorsa bu tor cumhuriyetlere aristokratik yani sec;:kinler cumhuriyeti denir. Egemenligin sahibi halk dedigimiz geni~ bir topluluk ise ve ba~ta devlet ba~kam olmak Ozere, egemenligi kullanan tom devlet organlan dogrudan ya da dolayh olarak halk tarafmdan sec;:iliyorsa buna da demokratik cumhuriyet denir. Temel Egitim Ders Notlan 11 T.C. Anayasas1

20 Geni~ anlamda cumhuriyet yakla~1m1 cumhuriyet ve demokrasi kavramlann1 adeta ozde~le~tirmektedir. Oysa tarihte ve gunumuzde bu ikisi aras~nda zorunlu bir bag gorulmez, bunlar birbirine e~itlenemez ya da indirgenemez. Demokrasisiz cumhuriyetler oldugu gibi (Latin Amerika, Asya, Afrika, Orta Dogu ulkeleri, sosyalist rejimler vb), s1mrli (me~ruti, anayasal) monar~i ~eklinde demokrasiler de (Buyuk Britanya, Kuzey Avrupa ulkeleri, Japonya, lspanya, Hollanda vb) vard1r. Nas1l cumhuriyet her zaman demokrasi demek degilse monar~i de her zaman demokrasi kar~1tlig1 degildir. Dolay1s1yla, demokrasi ile cumhuriyeti birbirine kan~t1rmamak gerekir. Cumhuriyet bir ~ekil, demokrasi ise i~erik unsurudur. lngiltere'de oldugu gibi, demokratik olmak, mutlaka cumhuriyet olmay1 gerektirmez; ama gunumuzde ger~ek cumhuriyet olman1n birinci ve vazge~ilmez ko~ulu, demokratik devlet olmakt1r. Nitekim, Anayasa'da, cumhuriyetin nitelikleri aras~nda demokratik olma da say1lm1~tlr. Turk devriminin ortaya ~lkard1g1 Cumhuriyet~ilik anlay1~1, sadece saltanat1n reddi ve devlet ba~kan1n1n se~imle i~ba~1na gelmesi anlam~ndaki dar anlamda Cumhuriyet~ilik degil; egemenligin butunuyle millete ait oldugu ve onu millet ad1na kullanacak tum organlann se~imle olu~turuldugu, geni~ anlamda yani demokratik Cumhuriyet~iliktir. Ote yandan "Turkiye'ye ozgu anlam1yla cumhuriyet"in; hem dar hem de geni~ anlamda cumhuriyet kavramlanm kapsamakla birlikte, bunlann ~ok otesinde boyutlan bulunan bir kavramlar butunu oldugu da belirtilmelidir. Turkiye'ye ozgu anlam1yla Cumhuriyet, devleti ve toplumu butun olarak donu~turme ve ~agda~la~t1rma amac1n1 guden bir tarihsel olguyu, Turk Devrimi'ni anlat1r. Turkiye'de bu anlamda Cumhuriyet fikri Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde olu~turulmu~ ve 23 Nisan 1920'de TBMM'nin kurulmas1yla fiilen uygulanmaya ba~lanm1~t1r Anayasas1'yla da, ad1 konmam1~ olmakla birlikte, "Hakimiyet bila kaydu ~art milletindir" denilerek, milli egemenlik ve Cumhuriyet~ilik hukuken Anayasa'ya girmi~tir. 29 Ekim 1923'te, Cumhuriyetin ilam ile ise, zaten fiilen ve hukuken var olan Cumhuriyetin ad1 konulmu~ ve Cumhurba~kanli~l kurumu olu~turulmu~tur. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalan'nda da, Temel Efjitim Ders Notlan 12 T.C. Anayasas1

21 "Tiirkiye Devletinin bir Cumhuriyet" oldugu a91k9a ifade edilmenin yanmda, "egemenlik kay1ts1z, ~arts1z milletindir" ve "millet, egemenligini Anayasa'mn koydugu esaslara gore yetkili organlan eliyle kullamr"; "egemenligin kullan1lmas1 hi9bir surette hi9bir ki~iye, ziimreye veya s1mfa b1rak1lamaz" gibi ilkelerle de, bunun demokratik bir Cumhuriyet oldugu vurgulanm1~t1r. Hatta, 1961 ve 1982 Anayasalan demokratik olmay1 Cumhuriyetin nitelikleri aras1nda saym1~t1r. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalan'nda yer alan, "Devlet ~eklinin Cumhuriyet oldugunun" degi~mezligi ilkesinin temel amac1 ise, Cumhuriyete verilen degerin yanmda; saltanatm ve hilafetin kald~nlmasmdan sonra, tekrar geriye dono~ ozlemleri olan 9evrelere kar~1 tedbirli olmak geleneginin siirdiiriilmesidir. II) CUMHURiYETiN NiTELiKLERi 1982 Anayasas1, sadece "Tiirkiye Devleti bir Cumhuriyettir" diyerek, Cumhuriyeti soyut olarak ifade etmekle yetinmemi~. Anayasa'mn 2'nci maddesinde, Cumhuriyetin niteliklerini de a91klayarak somutla~t1rm1~t1r. Anayasa'ya gore, ''Tiirkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayan1~ma ve adalet anlay1~1 i9inde, insan haklanna sayg1h, Atatiirk milliyet9iligine bagh, ba~lang19ta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir". Her ne kadar Anayasa'mn 2'nci maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri aras1nda say1lmam1~sa da, e~itlik de bunlardan ayn dii~iiniilemeyecek bir temel ilkedir. Kanun oniinde e~itlik, Anayasa'mn 10. maddesinde, "Herkes, dil, 1rk, renk, cinsiyet, siyasi dii~iince, felsefi inan9, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay1nm gozetilmeksizin kanun oniinde e~ittir. Kadmlar ve erkekler e~it haklara sahiptir. Devlet bu e~itligin ya~ama ge9mesini saglamakla yiikiimliidiir. Bu maksatla ahnacak tedbirler e~itlik ilkesine ayk1r1 olarak yorumlanamaz. <;:ocuklar, ya~hlar, oziirliiler, harp ve vazife ~ehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler i9in ahnacak tedbirler e~itlik ilkesine ayk1r1 say1lmaz. Temel EQitim Ders Notlan 13 T.C. Anayasas1

22 Hic;:bir ki~iye, aileye, ziimreye veya stmfa imtiyaz tamnamaz. Devlet organlan ve idare makamlan botiin i~lemlerinde kanun ononde e~itlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadtrlar." bic;:iminde yer ahr. E~itlik ilkesi, aym ya da benzer statu ya da durumda olanlara ayn1 ya da benzer i~lem yaptlmast anlamma gelir. Bu nedenle, e~itlik ilkesi, herkesin her konumda e~it olacagt mutlak bir e~itlik olarak anla~tlamaz. Ba~ka bir deyimle, hakh neden olmadan aytnmcthk yasagm1 ifade eder. A) Ba~langtc;: ve Hukuki Degeri Anayasa'nm ba~langtct, anayasanm yaptldtgt sosyal ve siyasal ortam ile anayasanm dayandtgt temel gorii~ ve ilkeleri belirtir; anayasanm yapth~ sebeplerini ve temel felsefesini ac;:tklayan ve c;:ogu zaman edebi bir Oslupta yaztlmt~, soyut degerlendirme ve temennileri ic;:erir. Bu nedenle de, ba~langtc;: boliimiinden somut, uygulanabilir kurallar c;:tkarmak kolay degildir. Ancak, 1982 Anayasast, t1pk Anayasast gibi, ba~langtcl anayasa metninden saym1~t1r. Bunun anlamt, ba~langtc;:taki kural ve ilkelerin de anayasa metnindeki kurallar gibi baglaytct hukuki degere sahip oldugudur. Ancak, soyut ilkeler ve temenniler ic;:erdiginden, ba~jangtc;: hiikiimleri, somut olayda dogrudan uygulanabilirlikten c;:ok, pozitif anayasa kurallannm yorumlanmastna katktst ac;:tstndan hukuki deger ta~tr. Anayasa'da yer alan toplumun huzuru, milli dayant~ma ve adalet gibi kavramlar ise soyut olmaktan da oteye, ula~tlacak amac;:, ide niteligindedir ve daha c;:ok siyasi takdir alanma girer. Bu nedenle, somut bir hukuki tamma kavu~turmak c;:ok zordur. Dolaytstyla, bu kavramlara mahkemelerce hukuki deger atfedilmesi pek de isabetli olmayacakttr. B) Atatiirk Milliyetc;:iligine Bagh Devlet 19. yiizytlm ilk yansmda, Avrupa'da milliyetc;:ilik, ozellikle somiirge altmdaki toplumlara, yabanct boyunduruguna kar~1 Temel Egitim Ders Notlan 14 T.C. Anayasas1

23 direnme giicii veren bir ak1m olarak benimseniyordu. Milliyetgilik, bir toplumda irk, dil ve din birliginin otesinde, bagjmsjzliga kavu~mak inane;: ve bilinci anlamm1 ta~1yordu. Bu, milliyetc;:iligin d1~a di:iniik yoniiydii. lc;:eride de, daha demokratik bir diizene gec;:i~in itici giicii olmu~tur. Bi:iylesi bir milliyetc;:ilik anlayj~i, Tiirk toplumu ic;:in Kurtulu~ Sava~1 di:ineminde, daha sonra da diger Oc;:iincii Diinya iilkelerinin c;:ogunda, bu olumlu etkisini gostermi~tir. Buna kar~11ik, milliyetc;:ilik, 19. yiizyjijn ikinci yansmdan ba~layarak, i:izellikle Bat1 Avrupa'da, emperyalizmin, saldjrganijgm ba~lica ki~kjrtjcjsj olarak kullanjimaya da ba~land1. Bu kez, geni~lemek, yeni si:imiirge pazarlan kapmak isteyenler, toplumlarm milliyetc;:ilik duygulanm i~leyip kamc;:jiayarak, onlan birbirine kar~j k1~k1rtmaya c;:ali~tjiar. Boylece, milliyetc;:ilik, bu defa ban~a ve insancji davran1~lara gore gerici, yani olumsuz nitelige biiriindii. Nitekim ikinci diinya sava~1n1 ba~latan Almanya ve ltalya'daki Jrkc;:1 Nasyonal Sosyalist ve Fa~ist rejimler de kendilerini, milliyetc;:i olarak ad land JnyorlardJ. Giiniimiizde milliyetc;:ilik sosyolojik anlamjyla, millet diizeyine gelmi~ bir topluluga aidiyet duygusunu ifade ederken; hukuki anlam1yla milliyet, bireyi devlete baglayan vatanda~lik bagm1 anlatmaktad1r. Tiirkiye'de, 1924 Anayasas1'na 1937 degi~ikligiyle giren milliyetc;:ilik ilkesi, milliyetc;:ilik kavram1nm batjdaki bu degi~ik ideolojik yorumlanndan dolay1, tart1~malara yol ac;:mamak ic;:in, 1961 Anayasas1 yap11irken, Anayasa'nm madde metinleri ic;:ine alinmamj~, bu ilkeye, ne anlama geldiginin ac;:jklamasjyla birlikte, ba~lang19 bi:iliimiinde yer verilmi~tir. Anayasa metninde ise milli devletten si:iz edilmi~tir Anayasas1, Turk milliyetc;:iligi ve milli devlet deyimlerinin her ikisine de yer vermemi~; gerek ba~langjcmda, gerek 2'nci maddesinde, Atatiirk milliyetc;:iliginden soz etmi~tir. Ancak milli devlet ilkesi sozciik olarak yer almam1~ ise de "Tiirkiye Devleti, iilkesi ve milletiyle bi:iliinmez bir biitiindiir."denilerek yine devletin tek yap11i yani milli devlet oldugu ifade edilmi~; hatta bu ilke, devletin ba~kenti, bayrag1, milli mar~1 ve dili Anayasa'ya ve Temel EQitim Ders Notlan 15 T.C. Anayasas1

24 llstelik Anayasa'nm degi:;;tirilemeyen hllkumleri arasma almarak daha da gu9lendirilmi:;;tir. Atatork milliyet9iliginin ne oldugu hakkmda, Anayasa'mn ba:;;langtctnda ve metninde somut bir tamm yoktur. Ba:;;lang19ta yer alan ilkelerin sentezinden, Ataturk milliyet9iliginden ne anla:;;tldtgtnt a91khga kavu:;;turmak da olduk9a zordur. Atatork ilke ve inktlaplan ile birlikte degerlendirdigimizde, Atatork milliyet9iligi, Turk Devletine vatanda ltk bagt ile baglt, birlikte ya:;;ama istek ve bilincine sahip insanlann, trk91l1ga ve saldtrganltga kar t, aktlct, 9agda:;;, medeni, ileriye donuk, demokratik, birle tirici, insani ve ban 91 bir hayat anlayt t olarak degerlendirilmelidir. C) Laik Devlet Atatork ilke ve inktlaplan ve Turkiye Cumhuriyeti Devletinin temeli "laiklik" uzerine kuruludur. <;unku laik olunmadan, diger ilke ve inktlaplar zaten varltk kazanamaz. Laiklik, klasik tammtyla dini inant lann insanlara e it davrantlmasmt engellememesi, giderek devletin resmi bir dini olmamast ve hukuk kurallannm dinden anndmlmast, ktsaca; din, vicdan ve ibadet hurriyeti ile din ve devlet i lerinin birbirinden aynlmast olarak tammlantr. Bu anlamda laiklik konusunda, batlda fazlaca zorluk 9ekilmemi:;;tir. <;unku lsa'mn "Benim kralltgtm bu dunyada degildir." soylemi ve Hristiyanltkta "Sezar'a ait olam Sezar'a, Tannya ait olant Tann'ya verin." anlayt:;;tyla, zaten ba:;;mdan beri teorik olarak yeryuzu ve gokyuzu iktidarlan aynlmt tl. Boylece, Hnstiyan toplumlarmda, Kilise ile Devlet gerek te kilat, olarak, gerek i lev olarak ayn idi; yani ozunde laikti. Bunu Ronesans, Reform ve Aydmlanma <;agt degerleri peki tirmi tir. Oysa Islam dini, tam aksine, yeryuzu i lerini yani devletin hukuk duzenini de, kurallara baglamak amacmt guder, din ve devlet i:;;lerini kayna tmr. Bu nedenle, islam toplumlannda ve Osmanlt lmparatorlugunda din ve devlet, ba mdan beri gerek te kilat olarak gerek i:;;lev olarak i9 i9e olmu lar, kayna mt lardtr. Nitekim saltanat ve hilafet makamt hep aym ki iye ait olmu:;;tur. Bu durum kar tsmda, "Turkiye'ye ozgll anlamtyla Cumhuriyet" gibi, bir "Turk Laikligi"nden de soz edilebilir. Bu nedenle, Turk toplumunun laikle ebilmesi i9in, Kurtulu Sava t sonrasmda, batldaki laiklik ilkesine bir unsurun Temel Egitim Ders Notlarr 16 T.C. Anayasas1

25 daha eklenmesi zorunlulugu dogmu~tur. Bu da, dinin toplumsal ya~amdaki i~levinden s1ynl1p vicdanlara itilmesi, ki~ilerin i<;: dunyalanndan d1~an ta~mayan bir inan<;:lar blltunll sayllmasidir. Atatllrk'lln devrimlerle uygulamak istedigi laiklik, dini toplumsal olmaktan 91kanp, ki~iselle~tirmek; yani Tann ile ki~i arasma yoneltmek ve boylece toplumu da laikle~tirmektir. Bu amaca ula~abilmek i<;:in de, TOrkiye'de, yine batldakinin aksine, dinin ayn bir te~kilat kurmasma olanak verilmemi~. din i~lerinin, bir kamu hizmeti olarak, Devletin bir idari te~kilat1 olan Diyanet l~leri Ba~kanligmca yorotlllmesi uygun goroimo~tor. Bunun sonucu olarak, devlet i~leri dinden aynlm1~, fakat din i~leri devletten aynlmam1~, devletin gozetimi ve denetimi altma girmi~tir. TOrkiye'de laiklikle bagda~mayan unsurlann ay1klanmasma, once 1922'de saltanat ve hilafetin aynlmas1yla ba~lanml~, arkasmdan 1924'de hilafet makam1 kaldmlm1~, 1928'de "devletin dini islam"d1r kurali Anayasa'dan <;:lkanlml~tlr. 1937'de de laiklik ilkesi Anayasa'ya alinm1~tlr ve 1982 Anayasalan da bu statllyo go<;:iendirerek korumu~tur Anayasas1, 2'nci maddesinde laikligi devletin nitelikleri aras1nda sayarken, 24'0nc0 maddesiyle de, din ve vicdan horriyetine yer vermi~tir. Anayasa'ya gore, "herkes, vicdan, dini inan<;: ve kanaat horriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve torenlere kat1lmaya, dini inan<;: ve kanaatlerini a<;:iklamaya zorlanamaz, dini inan<;: ve kanaatlerinden dolay1 kmanamaz ve su<;:lanamaz". Bu horriyet, herkesin diledigi dini inan<;: ve kanaate sahip olabilecegini ifade ettigi gibi, dilerse hi<;:bir dini inanca sahip olmama horriyetini de i<;:erir. Boylece, Anayasa, din ve vicdan horriyetini mutlak ~ekilde kabul etmi~ oluyor. Buna kar~11ik, Anayasa, ibadet horriyetinin, diger hak ve horriyetler gibi, baz1 Slnirlar i<;:inde kullamlabilecegini dozenlemi~tir. TOrkiye Cumhuriyetinin kendine ozgo laiklik anlay1~1, bunu korumak i<;:in kendine ozgo onlemler almay1 da zorunlu kilml~tlr. Bu konuda, Anayasa'da alman ilk onlem, Devletin din egitim ve ogretimini gozetimi ve denetimi altma almas1, hatta bir oi<;:ode dogrudan dogruya Ostlenmesidir. Anayasa'ya gore, "Din ve Temel EQitim Ders Notlart 17 T.C. Anayasas1

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Lex specialis derogat legi generali

Lex specialis derogat legi generali 1 Lex specialis derogat legi generali Madde 91 devamı: Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 17 BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU I. ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASANIN FONKSİYONU 23 A. Anayasa Kavramı ve Anayasa Hukuku Öğretisi 23 B. Anayasanın Fonksiyonları

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Görevde Yükselme. Konu Anlatımı Soru Bankası GYS. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Şef ve Memur Unvanlar İçin

Görevde Yükselme. Konu Anlatımı Soru Bankası GYS. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Şef ve Memur Unvanlar İçin SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME (ŞEF-MEMUR) SINAVINA YÖNELİK 21/01/2016 TARİHİNDE YAPILAN DUYURUYA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR GYS 2016 Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI VEKİLLERİ DAVALI KONU : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak No: 8 Balgat Ankara : Av.

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

TURKiYE'DE VE AVRUPA TOPLULUGU'NDA MARKALARIN KORUNMASI

TURKiYE'DE VE AVRUPA TOPLULUGU'NDA MARKALARIN KORUNMASI M.O. AT ENSTITOSO AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI CILT: 4 SAYI: 1-2 1995/1996 65 TURKiYE'DE VE AVRUPA TOPLULUGU'NDA MARKALARIN KORUNMASI M. Kaan DERiCiOGLU* TANIM Bir i~letmenin mal ve hizmetlerini bir ba~ka

Detaylı

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 49. Bir ülkede, yetkili bir makam taraf ndan konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallar n tümüne ne ad verilir? A) Pozitif hukuk B) Tabii

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI SORULARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI SORULARI 1. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) 1921 Anayasası yla kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir. b) 1924 Anayasası yla fonksiyonlar ayrılığı ile biraz yumuşatılmışsa

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR politik bir yaklaşım İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri Faruk TURİNAY Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 Birinci Bölüm Kanunilik İlkesinde Terminoloji ve Kavramların İncelenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ BÖLÜM 2 TEMEL KAVRAMLAR, KURUMLAR VE İLKELER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ BÖLÜM 2 TEMEL KAVRAMLAR, KURUMLAR VE İLKELER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ 1. 'Parlamento' sözcüğünün anlamı ve kökeni nedir? Parlamentolu her siyasal rejim için parlamentarizm geçerli midir? 1 2. Dünya parlamentolarını bir laf üretme makinesi

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. Türkiye de Yükseköğretim Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması Sorunu Prof. Dr. Serap Yazıcı Türkiye uzun bir süreden beri Milli Güvenlik Konseyi yönetiminden devraldığı otoriter ve vesayetçi hukuk mirasını

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2016

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta)

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) İNSAN HAKLARI Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) Sosyal ve ekonomik haklar Sosyal ve ekonomik haklar Nitelikleri gereği devletin az-çok pozitif edimde bulunmasını gerektiren haklardır

Detaylı

ii Milli Egitim Miidiirliigii

ii Milli Egitim Miidiirliigii T.C......,. MUS V ALILIGI ii Milli Egitim Miidiirliigii Say1 : 73774402/160.02.09/ 1174493 Konu: Mangala Y an~mas1 19/03/2014... KA YMAKAMLIGINA Il

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. (Bazı hükümleri alınmıştır)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. (Bazı hükümleri alınmıştır) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kanun Numarası: 2709 Resmi Gazete Tarih: 9.11.1982 ; Sayı:17863 Mükerrer (Bazı hükümleri alınmıştır) II. Cumhuriyetin nitelikleri MADDE 2 (1) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun

Detaylı

20/03/ /04/2017 TARİHLERİNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ UYGULAMA ÇİZELGESİ. UYGULANACAĞI YER : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

20/03/ /04/2017 TARİHLERİNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ UYGULAMA ÇİZELGESİ. UYGULANACAĞI YER : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 20/03/2017 07/04/2017 TARİHLERİNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL İ UYGULAMA ÇİZELGESİ İN ADI : Aday Memur Eğitimi UYGULANACAĞI YER : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ZAMANI : 20/03/2017 07.04.2017 TARİHLERİ

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

ANAYASA HUKUKU Anayasa Hukuku, devletin kuruluş ve örgütlenmesi ile kişilerin temel hak ve hürriyetlerini konu alan kamu hukuku dalıdır.

ANAYASA HUKUKU Anayasa Hukuku, devletin kuruluş ve örgütlenmesi ile kişilerin temel hak ve hürriyetlerini konu alan kamu hukuku dalıdır. ANAYASA HUKUKU ANAYASA HUKUKU Anayasa Hukuku, devletin kuruluş ve örgütlenmesi ile kişilerin temel hak ve hürriyetlerini konu alan kamu hukuku dalıdır. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU Normlar hiyerarşisinde

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.iii KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. DEMOKRASİ TEORİSİNİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...9

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.217 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 216-217 Ders Adı ANAYASA HUKUKU(YILLIK)

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

Komisyon. Maliye Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Hazırlık El Kitabı ISBN???-???-???-???-?

Komisyon. Maliye Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Hazırlık El Kitabı ISBN???-???-???-???-? Komisyon Maliye Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Hazırlık El Kitabı ISBN???-???-???-???-? Kitapta içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı