ESKÝÞEHÝR ADNKS SONUÇLARI. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi T.C. ESKÝÞEHÝR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKÝÞEHÝR ADNKS SONUÇLARI. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi T.C. ESKÝÞEHÝR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝ"

Transkript

1 2008 ADNKS SONUÇLARI Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi ESKÝÞEHÝR T.C. ESKÝÞEHÝR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝ T.C. BAÞBAKANLIK TÜRKÝYE ÝSTATÝSTÝK KURUMU BAÞKANLIÐI BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

2 T.C. BAÞBAKANLIK TÜRKÝYE ÝSTATÝSTÝK KURUMU BAÞKANLIÐI BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ ÞUBAT 2009

3 ÝÇÝNDEKÝLER Genel Bilgiler... 5 Özet Bilgiler... 6 Ýl bazýnda 2008 Nüfuslarý... 7 Türkiye ve Eskiþehir de Nüfusun Nitelikleri Eskiþehir Ýli Ýlçe Nüfuslarý Eskiþehir Ýli Köy Nüfuslarý

4 Bu kitapçýk Eskiþehir Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliðinin katkýlarýyla basýlmýþtýr. Bu kitapçýkta yer alan tablo ve grafikler adresinde yayýnlanan bilgilerden yola çýkarak bilgilendirme amacýyla hazýrlanmýþtýr ve hukuki baðlayýcýlýðý yoktur. Baský ve yazým hatalarý veya yapýlabilecek revizyonlar nedeniyle oluþabilecek farklýlýklarda TÜÝK Ýnternet sayfalarýnda açýklanan veriler esas alýnýr. 4

5 GENEL BÝLGÝLER 5490 Sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanunu gereðince; ülke genelindeki tüm adresler Ulusal Adres Veri Tabaný'na kaydedilmiþ, ülke sýnýrlarý içinde yaþayan T.C. vatandaþlarýnýn yaþadýklarý yerleþim yeri ayrýntýsýndaki adresleri T.C. kimlik numarasý ile iliþkilendirilerek Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi, 2007 yýlýnda kurulmuþ ve bu sistem Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü'ne (NVÝGM) devredilmiþtir. Bu sistem, 2008 yýlý baþýndan itibaren ülkemizdeki adres deðiþiklikleri belediye ve il özel idareleri tarafýndan, ikamet adres deðiþikleri ise kiþilerin beyanlarýna dayalý olarak NVÝGM tarafýndan güncellenmektedir. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemine göre ilk nüfus sayým sonuçlarý 21 Ocak 2008 tarihinde TÜÝK tarafýndan kamuoyuna açýklanmýþtýr. 26 Ocak 2009 tarihli haber bülteni ile de 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle 2008 Nüfus Sayým sonuçlarý kamuoyuna duyurulmuþtur. Yerleþim yerlerine (il, ilçe, belde, köy) göre nüfuslar belirlenirken; NVÝGM tarafýndan, 5747 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý Ýçinde Ýlçe Kurulmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun, 5393 sayýlý Belediye Yasasý'nýn 8. ve 11. maddeleri ve ilgili diðer mevzuat uyarýnca Ulusal Adres Veri Tabanýnda yerleþim yerlerine yönelik olarak yapýlan idari baðlýlýk, tüzel kiþilik ve isim deðiþiklikleri dikkate alýnmýþtýr. 5

6 ÖZET BÝLGÝLER 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle Türkiye nüfusu kiþidir. Nüfusun 'ünü erkek, 'sýný ise kadýnlar oluþturmaktadýr. Ülkemizde ikamet eden nüfusun % 75'i þehirlerde yaþamaktadýr. Þehir nüfusu (il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden nüfus) , köy nüfusu (bucak ve köylerde ikamet eden nüfus) ise kiþidir. Ýl ve Ýlçe merkezlerinde yaþayan nüfus oranýnýn en yüksek olduðu il %99 ile Ýstanbul, en düþük olduðu il ise % 32,2 ile Bartýn'dýr. Ülkemiz nüfusunun % 17.8'i Ýstanbul'da ikamet etmektedir. Türkiye nüfusunun yarýsý 28.5 yaþýndan küçüktür Nüfusun % 66.9'u 15 ile 64 yaþlarý arasýndadýr.. Türkiye'de kilometrekareye düþen kiþi sayýsý 93 kiþidir Ülkemizde 98,064 yabancý uyruklu kiþi ikamet etmektedir.. Yurt dýþýnda yaþayan Türk vatandaþlarý nüfusa dahil edilmemiþtir. 6

7 Tablo-1: Ýl bazýnda cinsiyete göre 2007 ve 2008 nüfuslarý ÝL BAZINDA 2008 NÜFUSLARI Toplam Erkek Kadýn Toplam Erkek Kadýn Nüfus yoðunluðu 2007 Nüfus yoðunluðu 2008 TÜRKÝYE Adana Adýy aman Afy onkarahisar Aðrý Amasy a Ankara Antalya Artv in Ay dýn Balýkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankýrý Çorum Denizli Diyarbakýr Edirne Elazýð Erzincan Erzurum Eskiþehir Gaziantep Giresun Gümüþhane Hakkari Hatay Isparta Mersin Ýstanbul Ýzmir Kars Kastamonu Kay seri Kýrklareli Kýrþehir

8 ÝL BAZINDA 2008 NÜFUSLARI Tablo-1: Ýl bazýnda cinsiyete göre 2007 ve 2008 nüfuslarý (devam) Toplam Erkek Kadýn Toplam Erkek Kadýn Nüfus yoðunluðu 2007 Nüfus yoðunluðu Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraþ Mardin Muðla Muþ Nevþehir Niðde Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdað Tokat Trabzon Tunceli Þanlýurfa Uþak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kýrýkkale Batman Þýrnak Bartýn Ardahan Iðdýr Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce

9 ÝL BAZINDA 2008 NÜFUSLARI Tablo-1'de 2008 yýlý sonu itibariyle cinsiyetlere göre il nüfuslarý sýralanmýþtýr. Buna göre nüfusu en fazla olan il ile Ýstanbul olurken, nüfusu en düþük il ise kiþi ile Bayburt olarak tespit edilmiþtir. Eskiþehir ili kiþilik nüfusu ile en kalabalýk 28. il olarak listelenmiþtir yýlýnda 81 ilden; 55 ilin nüfusu artarken, 26 ilin nüfusu azalmýþtýr. Yýllýk nüfus artýþ hýzý en düþük olan ilk üç il; Bilecik ( -53,5), Kütahya ( -31,4) ve Isparta ( -29,9)'dýr. 81 il içinde nüfus artýþ hýzý en yüksek olan ilk üç il ise sýrasýyla; Yalova ( 82,6), Tekirdað ( 56,6) ve Hakkari ( 48)'dir. Eskiþehir ilinin nüfus artýþ hýzý 23.0 olarak gerçekleþmiþ ve Eskiþehir ili nüfus artýþ hýzý bakýmýndan 14.sýrada yer almýþtýr. Þekil-1: Ýllere göre nüfus deðiþim oranlarý Nüfus yoðunluðu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düþen kiþi sayýsý Türkiye genelinde 93 kiþidir. Bu sayý illerde 12 ile kiþi arasýnda deðiþmektedir. Ýstanbul kiþi ile nüfus yoðunluðunun en fazla olduðu ildir. Bunu sýrasýyla; 413 kiþi ile Kocaeli, 316 kiþi ile Ýzmir, 242 kiþi ile Hatay ve 241 kiþi ile Bursa illeri izlemektedir. Nüfus yoðunluðunun en az olduðu il ise 12 kiþi ile Tunceli'dir. Yüzölçümü büyüklüðüne göre ilk sýrada yer alan Konya'da nüfus yoðunluðu 51, yüzölçümü en küçük olan Yalova'da ise nüfus yoðunluðu 233'tür. Eskiþehir ilinin nüfus yoðunluðu 54 olarak gerçekleþmiþtir. 9

10 TÜRKÝYE ve ESKÝÞEHÝR'de NÜFUSUN NÝTELÝKLERÝ Türkiye nüfusu ilk nüfus sayýmýndan bu yana 5,2 katýna çýkarak 71 milyona ulaþmýþtýr yýlýndan 2008 yýlýna kadar olan süreç incelendiðinde (Þekil-2) ilk zamanlar yoðun olan köy yerleþiminin yerini þehir yerleþimine býraktýðý ve 1985 yýlýndan itibaren nüfusun çoðunluðunun il ve ilçe merkezlerinde yaþamaya baþladýðý görülmektedir. Köylerdeki ikamet eden nüfus azalmaya, þehirlerde ikamet eden nüfus artmaya devam ettiði için aradaki fark giderek büyümektedir. Þekil-2: Þehir-köy ayrýmýnda yýllara göre Türkiye nüfusu, Benzer bir inceleme Eskiþehir ili için yapýldýðýnda ise (Þekil-3) nüfusun 1927 yýlýndan 2008 yýlýna kadar 4,8 kat arttýðý görülmektedir yýlýna dek köylerde yaþayan çoðunluk, bu tarihten itibaren þehirlerde ikamet etmeye baþlamýþtýr. Türkiye için gözlenen durum Eskiþehir için de geçerli olup þehirlerde yaþayan nüfus ile köylerde yaþayan nüfus arasýndaki fark gün geçtikçe büyümektedir. Cinsiyet oraný «Erkek / Kadýn» oraný olarak tanýmlanmaktadýr. Yýllara göre cinsiyet oranlarý incelendiðinde (Þekil-4) Eskiþehir ilinin Türkiye ortalamasýnýn altýnda yer aldýðý, ilde yaþayan kadýn nüfusun erkek nüfustan daha kalabalýk olduðu gözlemlenmektedir. 10

11 TÜRKÝYE ve ESKÝÞEHÝR'de NÜFUSUN NÝTELÝKLERÝ iþi K in B Toplam Þehir Köy Þekil-3: Þehir-köy ayrýmýnda yýllara göre Eskiþehir nüfusu, ,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 TÜRKÝYE ESKÝÞEHÝR Þekil-4:Türkiye ve Eskiþehir ilinde yýllara göre cinsiyet oranlarý,

12 TÜRKÝYE ve ESKÝÞEHÝR'de NÜFUSUN NÝTELÝKLERÝ 2008 yýlý sonu itibarýyla Türkiye ve Eskiþehir için yaþ ve cinsiyetlere göre nüfus daðýlýmý incelendiðinde (Tablo-2 ve Þekil-5) Türkiye genelinde nüfusun yaþ grubunda yoðunlaþtýðý, Eskiþehir özelinde ise yoðunlaþmanýn yaþ aralýðýnda yaþandýðý görülmektedir. Tablo-2: Eskiþehir ve Türkiye nüfusunun yaþ gruplarý cinsiyetlere göre daðýlýmý, 2008 ESKÝÞEHÝR Yaþ grubu Toplam Erkek Kadýn Oran % TÜRKÝYE Toplam Erkek Kadýn Oran % ,89% ,39% ,40% ,83% ,12% ,05% ,61% ,65% ,58% ,75% ,75% ,12% ,92% ,12% ,67% ,45% ,43% ,63% ,31% ,99% ,17% ,09% ,08% ,02% ,00% ,06% ,24% ,38% ,46% ,78% ,97% ,55% ,04% ,80% ,27% ,25% ,09% ,08% Ülkemizde ortanca yaþ 28,5'tir. Ortanca yaþ erkeklerde 28 iken, kadýnlarda 29'dur. Ýl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaþý 28,4 iken belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaþý 28,6'dýr. Eskiþehir ilinde ortanca yaþ 32,9'dur. Eskiþehir için erkeklerde 32,1 olan ortance yaþ kadýnlarda 33,8 olarak hesaplanmýþtýr. 12

13 TÜRKÝYE ve ESKÝÞEHÝR'de NÜFUSUN NÝTELÝKLERÝ ,00 4,00 2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 Erkek Kadýn Þekil-5: Eskiþehir ili nüfus piramidi, ,00 4,00 2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 Erkek Kadýn Þekil-6: Türkiye nüfus piramidi,

14 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ ÝLÇE NÜFUSLARI 2007 yýlý sonu verileri ile karþýlaþtýrýldýðýnda (Tablo-3 ve Þekil-6) Eskiþehir ilinde nüfusu oran olarak en fazla artan ilçe %13,69 ile Mihalgazi olmuþtur. Mihalgazi'yi sýrasýyla Merkez Ýlçeler(%3,21) ve Mahmudiye(%0,63) takip etmektedir. Bu süreçte nüfüsu en yüksek oranda düþen ilçe %-6,97 ile Sarýcakaya olarak tespit edilirken, Sarýcakaya'yý Günyüzü(%-5,62) ve Beylikova (%-4,21) ilçeleri etmektedir. Tablo-3: Yýllara göre Eskiþehir ili ilçe nüfuslarý, Deðiþim Oraný, % Merkez Ýlçeler ,21 Odunpazarý Tepebaþý Alpu ,10 Beylikova ,21 Çifteler ,57 Günyüzü ,62 Han ,50 Ýnönü ,47 Mahmudiye ,63 Mihalgazi ,69 Mihalýcçýk ,96 Sarýcakaya ,97 Seyitgazi ,30 Sivrihisar ,08 Toplam ,33 Tarihsel süreç incelendiðinde merkezde yer alan ilçelerin nüfusunun artarken þehrin dýþ kesimlerinde kalan Sarýcakaya, Mihalýcçýk, Günyüzü gibi ilçelerin nüfuslarýnýn zaman içinde azaldýðý görülmektedir. 14

15 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ ÝLÇE NÜFUSLARI -6,97 Sarýcakaya -5,62 Günyüzü -4,21-3,96 Beylikova Mihalýcçýk -2,30-2,08 Seyitgazi Sivrihisar -1,50-0,57-0,47 Han Çifteler Ýnönü Alpu Mahmudiye 0,10 0,63 Merkez Ýlçeler 3,21 Mihalgazi 13,69-10,00-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 Þekil-6: Eskiþehir ili ilçe nüfus deðiþim oranlarý, Tablo-4: Þehir-köy ayrýmýnda cinsiyete göre Eskiþehir ili ilçe nüfuslarý, 2008 Þehir Belde ve köyler Toplam Toplam Erkek Kadýn Toplam Erkek Kadýn Toplam Erkek Kadýn Çifteler Mahmudiye Mihalýcçýk Sarýcakaya Seyitgazi Sivrihisar Alpu Beylikova Ýnönü Günyüzü Han Mihalgazi Odunpazarý Tepebaþý Toplam

16 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ ÝLÇE NÜFUSLARI Þekil-7: Eskiþehir ili ilçe nüfusl büyüklükleri

17 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI ALPU Merkez Þehir Aðaçhisar Aktepe Alapýnar Arýkaya Bahceçik Baþören Belkese Bozan Büðdüz Çardakbaþý Çukurhisar Dereköy Esence Fevziye Gökçekaya Gökçeoðlu Güneli Güroluk Iþýkören Karacaören Karakamýþ Osmaniye Özdenk Sakarýkaracaören Sarýkavak Söðütcük Uyuzhamamköyü Yayýklý Yeþildon Bucak toplamý Ýlçe toplamý

18 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI BEYLÝKOVA Merkez Þehir Akgüney Akköprü Aþaðýdudaþ Aþaðýiðdeaðacý Doðanoðlu Doðray Emircik Gökçeayva Halilbaðý Ýkipýnar Ýmikler Kýzýlcaören Okçu Parsibey Sultaniye Süleymaniye Uzunburun Yalýnlý Yeniyurt Yukarýdudaþ Yukarýiðdeaðacý Bucak toplamý Ýlçe toplamý

19 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI ÇÝFTELER Merkez Þehir Abbashalimpaþa Arslanlý Baþkurt Belpýnar Çatmapýnar Dikilikaya Dikmen Doðanay Eminekin Hayriye Ilýcabaþý Kadýkuyusu Körhasan Orhaniye Ortaköy Osmaniye Sadýroðlu Saithalimpaþa Sarýkavak Yenidoðan Yýldýzören Zaferhamit Bucak toplamý Ýlçe toplamý

20 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI GÜNYÜZÜ Merkez Þehir HAN Atlas Ayvalý Bedil Beyyayla Çakmak Çardaközü Doðray Dutlu Gecek Gümüþkonak Kavacýk Kavuncu Kayakent Kuzören Yazýr Yeþilyaka Bucak toplamý Ýlçe toplamý Merkez Þehir Aðlarca Akdere Akhisar Baþaran Gökçekuyu Gökçeyayla Hankaraaðaç Ýskankuyu Kayý Peçene Yazýlýkaya Bucak toplamý Ýlçe toplamý

21 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI ÝNÖNÜ Merkez Þehir MAHMUDÝYE Aþaðýkuzfýndýk Dereyalak Dutluca Erenköy Esnemez Kümbet Kümbetakpýnar Kümbetyeniköy Oklubali Seyitaliköyü Yukarýkuzfýndýk Yürükyayla Bucak toplamý Ýlçe toplamý Merkez Þehir Akyurt Balçýkhisar Doðanca Fahriye Güllüce Hamidiye Ýsmetpaþa Kaymazyayla Mesudiye Þerefiye Tokathan Topkaya Türkmenmecidiye Yeniköy Yeþilyurt Bucak toplamý Ýlçe toplamý

22 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI MÝHALGAZÝ Merkez Þehir MÝHALICÇIK Alpagut Bozaniç Demirciler Karaoðlan Sakarýýlýca Bucak toplamý Ýlçe toplamý Merkez Þehir Adahisar Akçaören Aydýnlar Bahtiyar Beyköy Çalcý Çalkaya Çardak Çukurören Daðcý Diközü Dinek Dümrek Gözeler Güce Güreþ Gürleyik Hamidiye Ýðdecik Ýkizafer Karaçam Karageyikli Kavak

23 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI MÝHALICÇIK (devam) Merkez Þehir Kayý Kýzýlbörüklü Korucu Lütfiye Mahmuthisar Narlý Obruk Otluk Ömerköy Sarayköy Sazak Seki Sekiören Sorkun Süleler Tatarcýk Uþakbükü Üçbaþlý Yalýmkaya Ilýcalar Yaylaköy Yeþilyurt Yunusemre Ahurköy Ahurözü Belen Cilbirt Koyunaðýlý Kozlu Bucak toplamý Ýlçe toplamý

24 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI ODUNPAZARI Merkez Þehir Akçakaya Akkaya Akpýnar Aþaðýýlýca Avdan Ayvacýk Çamlýca Demirli Doðankaya Eþenkara Gülpýnar Gümele Harmandalý Ýmiþehir Kanlýpýnar Karaalan Karacaþehir Karaçay Karamustafa Karapazar Karatepe Kargýn Kayacýk Kýravdan Kireçköyü Kuyucak Lütfiye Musalar Sarýsungur Seklice Sultandere Süpüren Türkmentokat Uluçayýr Yahnikapan

25 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI ODUNPAZARI (devam) Merkez Þehir Yenisofca Yörükkaracaören Yörükkýrka Yukarýçaðlan Yukarýýlýca Yukarýkalabak Bucak toplamý Ýlçe toplamý SARICAKAYA Merkez Þehir Beyköy Beyyayla Daðküplü Düzköy Güney Ýðdir Kapýkaya Laçin Mayýslar Bucak toplamý Ýlçe toplamý

26 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI SEYÝTGAZÝ Merkez Þehir Aksaklý Aslanbeyli Ayvalý Bardakcý Beþsaray Beykýþla Büyükdere Cevizli Çatören Çukuraðýl Çukurca Deðiþören Doðançayýr Göknebi Gümüþbel Karacalýk Kesenler Örencik Sancar Sarayören Sarýcailyas Þükranlý Taþlýkköy Üçsaray Yazýdere Yenikent Yeþiltepe Yukarýsöðüt Bucak toplamý

27 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI SEYÝTGAZÝ (devam) Kýrka Akin Büyükyayla SÝVRÝHÝSAR Çürüttüm Fetiye Gemiç Gökbahçe Gökçegüney Gökçenoluk Ýdrisyayla Ýkizoluk Karaören Kümbet Numanoluk Oynaþ Salihler Sandýközü Yapýldak Yarbasan Kýrka Bucak toplamý Ýlçe toplamý Merkez Þehir Ahiler Aktaþ Aydýnlý Babadat Bahçecik Ballýhisar Benlikuyu Benliyaver Beyyazý Biçer

28 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI SÝVRÝHÝSAR (Devam) Böðürtlen Buzluca Çandýr Çaykoz Demirci Dinek Dumluca Dümrek Elcik Ertuðrulköy Göktepe Gülçayýr Güvemli Hamamkarahisar Hüdavendiðar Ýbikseydi Ýðdecik Ýlören Ýlyaspaþa Ýstiklalbaðý Kadýncýk Kaldýrýmköy Karaburhan Karacakaya Karacaören Karadat Karkýn Kertek Kýnýk Koltan Kurtþeyh Memik Mülkköy Nasrettin Hoca Oðlakcý Ortaklar

29 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI SÝVRÝHÝSAR (Devam) Sadýkbaðý Sarýkavak Selimiye Sýðýrcýk Tekören Yenidoðan Yeniköy Yeþilköy Yukarýkepen Zeyköy Koçaþ Aþaðýkepen Bucak toplamý Kaymaz Kaymaz Gerenli Karacaörenyaylasý Karakaya Paþakadýn Yaverören Bucak toplamý Ýlçe toplamý

30 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI TEPEBAÞI Merkez Þehir Atalan Ahýlar Avlamýþ Bektaþpýnarý Bozdað Karadere Sulukaraaðaç Tandýr Aþaðýkartal Yarýmca Behçetiye Beyazaltýn Buldukpýnar Cumhuriyet Çalkara Çanakkýran Daniþment Gökçekýsýk Gündüzler Karaçobanpýnarý Karagözler Karahüyük Kýzýlcaören Kýzýlinler Kozlubel Mollaoðlu Musaözü Nemli Takmak Taycýlar Turgutlar Uludere

31 ESKÝÞEHÝR ÝLÝ 2008 KÖY NÜFUSLARI TEPEBAÞI (Devam) Yakakayý Yeniakçayýr Yeniincesu Yörükakçayýr Yukarýkartal Yusuflar Hekimdað Atalantekke Tekeciler Bucak toplamý Ýlçe toplamý

32 TÜÝK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Þükraniye Mahallesi Ankara Caddesi No: Yýldýrým/BURSA Tel: (224) Faks: (224)

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2015 tarihinde 2014 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 )

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 ) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İstanbul 18.257

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yıllara Göre Akademik Personel,İdari Personel ve Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Akademik Personel 9.877..79.78 İdari Personel.7..79.. 9 9 9 977 7.99 8.78

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2014 tarihinde 2014 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/01/2015 tarihinde 2014 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EKİM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/11/2014 tarihinde 2014 yılı Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici istasyonlar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Mart 2012 SAGMER İstatistikleri

Mart 2012 SAGMER İstatistikleri Mart 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mart 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2012 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2011 2012 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2012 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2011 2012 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 1,2% 18,8% 2,8% 26,5% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2013 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2012 2013 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 2,8% 26,5% 6,6% 3,2% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2013 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2012 2013 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Haziran SAGMER İstatistikleri

Haziran SAGMER İstatistikleri Haziran 2018 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2017 2018 Haziran Ocak - Haziran Haziran Ocak - Haziran ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ağustos SAGMER İstatistikleri

Ağustos SAGMER İstatistikleri Ağustos 2017 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2016 2017 Ağustos Ocak - Ağustos Ağustos Ocak - Ağustos ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Kasım SAGMER İstatistikleri

Kasım SAGMER İstatistikleri Kasım 2018 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2017 2018 Kasım Ocak - Kasım Kasım Ocak - Kasım ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2016 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2015 2016 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 8,6% 6,8% 7,3% 26,7% ÇEK 0,0% 0,5% 0,0% 0,4% DİĞER

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2014 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2013 2014 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

* Bu illerde Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre personel istihdamı planlanmamıştır.

* Bu illerde Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre personel istihdamı planlanmamıştır. ANKARA İSTANBUL İZMİR KOCAELİ BURSA ADANA MERSİN MUĞLA * DENİZLİ ESKİŞEHİR EDİRNE * KAYSERİ TEKİRDAĞ BALIKESİR BOLU * TRABZON SAMSUN ARTVİN * ERZURUM ELAZIĞ ERZİNCAN * MALATYA ADIYAMAN BÖLGE GRUP SIRALAMASI

Detaylı

2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR

2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR 2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR Alan Adı İl Adı Atama Puanı Ek2 Puanı Hizmet Süresi Başvuru Atama Bilişim Teknolojileri ANKARA 42,000 10 3269

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 179 180 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 04.11.2017 tarih ve 45/56 sayılı

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2016 Türkiye de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet

2016 Türkiye de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet 1 2016 Türkiye de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 997 bin

Detaylı