Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen;"

Transkript

1 KALKINMA BAKANLIĞI AVRUPA BĐRLĐĞĐ REKABET EDEBĐLĐRLĐK VE YENĐLĐK ÇERÇEVE PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI YURTDIŞI TOPLANTI DESTEĞĐ ÖDENEĞĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, ilgili akademisyenler ile kurum ve kuruluşların Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) kapsamında yürütülen projelerde yer almaları ve bu programdan en üst düzeyde faydalanmalarına katkı sağlayacak ICT PSP Yurtdışı Toplantı Desteği nin verilmesi, ödeneğin kullanılması, muhasebeleştirilmesi, harcamaların yapılması, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Esaslar, 1 inci maddede belirtilen amaçla gidilecek yurtdışı toplantılardan her biri için, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyet gösteren vakıflar ve dernekler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBĐ) ile üniversitelerde faaliyet gösteren akademisyenlere verilecek yurtdışı toplantı desteğini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Esaslar, 29/12/2011 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun E Cetveli 22. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen; a) AB: Avrupa Birliği ni, b) Bakan: Kalkınma Bakanı nı c) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığı nı, ç) CIP: AB tarafından yılları arasından yürütülmekte olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı nı (Competiteveness and Innovation Program), d) Destek: ICT PSP Yurtdışı Toplantı Desteği ni, e) Değerlendirme Komisyonu: Destek için yapılan başvuruları değerlendiren ve karara bağlayan, Bakanlık personelinden oluşan Komisyonu, f) ICT PSP: CIP altındaki üç bileşenden biri olan Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Politika Destek Programını (Information and Communication Technologies Policy Support Program), g) ICT PSP Portalı: Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı na ait internet sitesini, ğ) Katılımcı: ICT PSP Yurtdışı Toplantı Desteği nden yararlanan kişiyi, h) KOBĐ: Küçük ve orta ölçekli işletmeleri, ı) Müsteşar: Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı nı, i) Sivil Toplum Kuruluşları: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıflar ve dernekleri, j) Ulusal Đrtibat Noktaları: ICT PSP programının ulusal düzeyde koordinasyon faaliyetlerini yürüten Bakanlık personelini, k) Yönetmelik: 18 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliği ifade eder. 1

2 Desteğin kapsamı MADDE 5 (1) Đlgili kurum ve kuruluşların ICT PSP çağrıları kapsamında düzenlenen uluslararası ağ oluşturma toplantılarına katılım sağlamalarına yönelik olarak, yapılacak başvuru sonrasında, bu Esaslarda belirtilen kurallara uygun olarak, Katılımcıların ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti bedeli ve toplantı süresine bağlı olarak dördüncü dereceli devlet memuru için ödenen yurtdışı yevmiyesi (yol dâhil) Bakanlık tarafından 6245 sayılı Harcırah Kanunu nun 8 inci maddesine göre karşılanır. Destek kapsamında şehir içi ulaşım (taksi, metro, otobüs vb.) ve konaklama giderleri karşılanmayacaktır. Başvuru yapabilecek kurum ve kuruluşlar MADDE 6 (1) ICT PSP Yurtdışı Toplantı Desteği için; a) Sivil toplum kuruluşları, b) Yönetmelik te yer alan KOBĐ tanımına uygun olarak faaliyet gösteren tüzel kişiler ile c) Üniversitelerde faaliyet gösteren akademisyenler başvurabilir. Başvuru MADDE 7 (1) Destekten yararlanabilmek için Bakanlığa yazılı başvuru yapılır. Bu kapsamda, ICT PSP Portalı nda bulunan Başvuru Formu doldurulup ıslak imzalı olarak Destek için başvurulan toplantı tarihinden en az on beş gün önce Bakanlığa ulaştırılır. Zamanında yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru Formu na aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir: a) Başvuru sahibi kurum ve kuruluşun ticaret sicili kayıt örneği, oda faaliyet belgesi örneği, kuruluş ve güncel durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi örneği ve Yönetmelik Ek i olan Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi (KOBĐ ler için) b) Başvuru sahibi kurum ve kuruluşun resmi kayıt belgesi, tüzüğü, vakıf senedi, kuruluş sözleşmesi ya da resmi görev tanımlarının yer aldığı onaylı belge (Sivil toplum kuruluşları için) c) Toplantıya katılacak kişinin toplantıya katılımına yönelik yetkilendirme belgesi (Bu belge, başvuru sahibi KOBĐ veya sivil toplum kuruluşunu temsile yetkili yönetici(ler) tarafından imzalanacaktır.) ç) Başvuru sahibi kurum ve kuruluşun temsile yetkili yöneticilere ait noter tasdikli imza sirküleri örneği (KOBĐ ler ve sivil toplum kuruluşları için) d) Başvuru sahibi akademisyenin bağlı bulunduğu enstitü veya bölüm yönetimi tarafından onaylanmış izin belgesi ve akademisyenin ayrıntılı özgeçmişi (Üniversiteler için) (2) Gerekli durumlarda başvuru sahiplerinden ilave bilgi ve belge Bakanlık tarafından talep edilebilir. Değerlendirme komisyonu MADDE 8 (1) Bakanlık personelinden, biri başkan olmak üzere belirlenecek üç asil ve üç yedek kişi Değerlendirme Komisyonu nda görevlendirilir. Görevlendirme, Müsteşar Olur u ile gerçekleştirilir. Personel değişikliği veya başka bir sebeple Komisyon yenilenebilir. Değerlendirme Komisyonu başkanı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı personelinden seçilir. Değerlendirme kriterleri MADDE 9 (1) Destekten yararlanmak için başvuru yapan tarafların değerlendirilmesinde, yanlarında belirtilen puanlara uygun olarak aşağıda yer alan kriterler kullanılır: 2

3 Değerlendirme Kriteri Puan Başvuru sahibinin toplantıda ele alınacak konuyla ilgisi 30 Başvuru sahibinin AB programları kapsamında yürütülen çok uluslu 40 projelerdeki deneyimi Başvuru sahibinin AB programları dışında uluslararası alanda 20 yürütülen ortak projelerdeki deneyimi Başvuru sahibinin Türkiye de yürütülen ortak projelerdeki deneyimi 10 Toplam 100 (2) Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak puanlamada 50 nin altında puan alan başvuru sahiplerine Destek verilmez. (3) Aynı toplantı için çok sayıda başvuru olması halinde, bütçe imkanları dahilinde, Değerlendirme Komisyonu tarafından takdir edilecek sayıda başvuruya Destek verilir. Bu durumda, en yüksek puanı alan başvuru sahipleri desteklenir. (4) Katılımcıların toplantıyı takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olması beklenmektedir. Değerlendirme komisyonu kararı MADDE 10 (1) Desteğin kimlere verileceği Değerlendirme Komisyonu tarafından karara bağlanır. Değerlendirme Komisyonu, değerlendirme kriterlerine uygun olarak kararlarını oluşturur ve her bir başvuru için alınan kararı kayıt altına alır. Karar metninde, başvuru sahibi ve gidilecek toplantı veya etkinliğe ilişkin özet bilgilerin yanı sıra, Komisyon üyelerinin verdiği puanlar yer alır. Değerlendirme Komisyonunun verdiği karar nihai karardır. Sonuçların duyurulması MADDE 11 (1) ICT PSP Yurtdışı Toplantı Desteği ni almaya hak kazanan kişiler, toplantı tarihinden en az on gün önce ICT PSP Portalı ndan duyurulur. Raporlama MADDE 12 (1) Katılımcılar, desteğe konu olan toplantı ile ilgili raporunu, toplantı tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ICT PSP Ulusal Đrtibat Noktası e-posta adresine elektronik ortamda iletir. (2) Söz konusu rapor, Destek alınarak katılım sağlanan toplantıya ilişkin bilgileri içerir. Bu raporda; a) Toplantıya katılım sağlayan kurum ve kuruluşlar, b) Toplantıda yapılan sunumlar, c) Proje önerileri, ç) Toplantıda görüşülen kişilere ilişkin bilgiler ile d) Katılım sağlanan toplantıyla ilgili olarak ülkemizden ilgili tarafların ICT PSP Programı ndan en üst düzeyde faydalanabilmesine ilişkin öneriler yer alır. (3) Katılımcıların, katılım sağlanan toplantı ile ilgili toplantı raporunu toplantı tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Bakanlığa iletmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluş ile akademisyene, bu Esaslar çerçevesinde bir daha Destek verilmez. 3

4 Ödemelerin yapılması MADDE 13 (1) Katılımcılar, toplantı dönüşünden itibaren yirmi gün içinde ICT PSP Portalı ndan temin edilen ve ıslak imzalı olarak doldurulan harcırah beyannamesi ile üzerinde ücreti bulunan ve Katılımcı adına düzenlenmiş uçak biletini posta ile veya elden Bakanlığa iletir. Gönderi yapılacak posta adresi ile diğer iletişim bilgileri ICT PSP Portalı ndan duyurulur. (2) Ödeme, harcırah beyannamesi ve uçak biletinin Bakanlığa ulaşmasından itibaren on gün içerisinde başvuru sırasında beyan edilen banka hesabına yapılır. Ödemede ortaya çıkabilecek gecikmelerden dolayı, Bakanlık tan fazlaya dair hak talep edilemez. (3) Bakanlık tarafından talep edilen ilave bilgi ve belgeler ile toplantı raporunun zamanında iletilmemesi durumunda toplantıya katılım sağlanmış olsa bile herhangi bir ödeme yapılmaz. (4) Başvuru sırasında yapılan beyanda gerçeğe aykırı bilgi veya belge tespit edilmesi durumunda toplantıya katılım sağlanmış olsa bile herhangi bir ödeme yapılmaz. Böyle bir durumun ödeme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Destek konusundaki sınırlamalar MADDE 14 (1) Her bir toplantı için, başvuru sahibi sivil toplum kuruluşları ile KOBĐ lerden yalnızca bir kişi desteklenir. (2) Her bir toplantı için, aynı üniversiteden birden fazla sayıda akademisyen birbirlerinden bağımsız çalışmalar yürütmeleri kaydıyla desteklenebilir. (3) Sivil toplum kuruluşları ile KOBĐ lerin alacakları Destek sayısı her bir ICT PSP Çağrı dönemi içinde ikiyi geçemez. (4) Üniversitelerde çalışan her bir akademisyenin alacağı Destek sayısı her bir ICT PSP Çağrı dönemi içinde ikiyi geçemez. Yükümlülükler MADDE 15 (1) Katılımcıların ICT PSP projelerine aktif olarak katılmaları beklenmektedir. ICT PSP projelerine aktif olarak katılıma ilişkin yürütülen faaliyetler, sonraki Destek başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan ve Madde 9 (1) de yer alan değerlendirme kriterleri kapsamında dikkate alınacaktır. (2) Ulusal Đrtibat Noktaları, Destek verilen tarafların bu Esaslar çerçevesinde tanımlanan amaç doğrultusunda girişimlerini takip etmekle yükümlüdür. (3) Başvuru yapılmış olması, desteğin tamamen ya da kısmen verilmesi konusunda Bakanlık için bir yükümlülük doğurmaz. Yıllık sonuç raporunun yayınlanması MADDE 16 (1) Bakanlık, Destekten yararlanan akademisyenler, kurum, kuruluş ve bunların temsilcileri, destek miktarı, katılım sağlanan toplantı ve etkinlikler ve diğer bilgilere ilişkin raporu ICT PSP Portalı nda yayınlar. 4

5 Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Esaslar, Bakan tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürürlük süresi MADDE 18 (1) Bu Esaslar, 2012 bütçe yılı kapsamında uygulanır. Yürütme MADDE 19 (1) Bu Esasları Bakan yürütür. 5

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2011/1-5) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; girişimcilerin,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: ADANA BĐLĐM ve TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYESĐ YETĐŞTĐRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi,

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI*

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI* TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI* BÖLÜM 1 GENEL ESASLAR Madde 1 Amaç Bütünleştirilmiş Doktora Programı'nın, (BDP) genel amacı ülkemizde yapılmakta olan doktora

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29371 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19)

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tebliğ No ( 2010/8 ) 1 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; ülkenin

Detaylı