%50 ye varan indirimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "%50 ye varan indirimler"

Transkript

1 Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler yapýldýðýný söyledi. Adli yýl açýlýþ töreninde konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, geçtiðimiz adli yýl içinde alçak bir terör saldýrýsý neticesinde hayatýný kaybeden ve... SAYFA 7 DE Ömer Faruk Yurdagül Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 02 EYLÜL 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Ülkü Ocaklarý AK Parti önünde 1000 kiþiyle açýklama yapacak 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada MHP ve Ülkü Ocaklarýna tepki gösteren AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na, Ülkü Ocaklarý'ndan cevap geldi. MHP Ýl Baþkaný Çetin'den Rumi Bekiroðlu'na sert sözler Av. Bekir Çetin Adli tatil sona erdi Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun MHP ve Ülkü Ocaklarý ile ilgili açýklamalarýna tepki gösterdi. SAYFA 3 TE Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun açýklamalarýna sert tepki gösterdi. Ýmal, açýklamasýna "Öncelikle belirtmek istediðim Rumi efendi Ülkü Ocaklarý'nýn adýný aðzýna alýrken abdest alýp besmele çeksin" diyerek baþladý."milliyetçi Hareket Partisi il baþkanýmýz sayýn Bekir Bey'e dil uzatýrken dikkat edin" diyen Ýmal, þu açýklamalarda bulundu: "Ülkücü-milliyetçi hareketi kendilerinin de içerisinde bulunduðu menfaat üzerine kurulu siyasi yapýlar ile karýþtýrmasýn. SAYFA 5 TE Huzur operasyonlarý sürecek Ahmet Hattab Ýmal Çorumgaz'a yetki EPDK Genel Kurulunda Osmancýk, Ýskilip ve Alaca ilçelerinin doðalgaz daðýtýmlarý ile ilgili EPDK ile görüþmek üzere Ankara'da bulunan Çorumgaz Genel Müdürü Kasým Kahraman... SAYFA 4 TE Baðcý, milletvekili aday adaylýðý baþvurusunu yaptý Hukukçular medyaya baskýna tepkili: Yanlýþ ve despot baskýnlara karþý birlik olmalýyýz Hukukçular Koza-Ýpek Medya Grubu'na yönelik algý operasyonuna sert tepki gösterdi. TÜRKÝYE BAROLAR BÝRLÝÐÝ: Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu, Ýpek Medya Grubu'na yapýlan baskýna tepki gösterdi. SAYFA 11 DE li Fatih Göktuð MHP aday adaylarýndan baþvuru ücreti almayacak MHP Seçim Koordinasyonundan Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda 1 Kasým milletvekili genel seçimlerinde aday adaylarýndan baþvuru ücreti almayacaklarýný belirtti. SAYFA 2 DE Adli tatilin sona ermesi nedeniyle Adliye Sarayý önünde yeni adli yýl açýlýþ töreni yapýldý. SAYFA 7 DE AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Çorum eski Milletvekili Murat Yýldýrým, "Terör örgütü PKK, DHKP-C, paralel yapý ve DAEÞ'in bölgede... SAYFA 9 DA AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 1 Kasým'da gerçekleþtirilecek olan milletvekilliði genel seçimleri öncesinde aday adaylýðý baþvurusunu yaptý. SAYFA 5 TE 8 ayda 42 hayvanda, sýðýr çiçeðine rastlandý SAYFA 6 DA Yusuf Kaya ANALÝZ '1 Kasýmda da Tek Baþýna Ýktidar çýkmaz!' Nadir YÜCEL Türkiye de gündem deðiþiklikleri hýzlý ve baþ döndürücü bir þekilde yol almaya devam ediyor. Günlerdir þehit haberlerine ve ailelerine yüreklerimiz kan aðlarken, 'Dünya Barýþ gününde' adeta 'göstere göstere geliyorum' denilerek Koza medya Grubuna yönelik 'Arama yapýlma gerekçeli dün operasyon yapýldý. Olaya mesleki olarak bakýldýðýnda Anayasa ile koruma altýnda bulunan Basýn Özgürlüðü'ne yapýlan operasyon olarak deðerlendirildi. 1 Kasým erken seçimleri öncesinde özellikle muhalif düþünceye sahip siyasilerin kendilerini daha fazla ifade edebildiklerini söyledikleri bu kanallara mevcut iktidar tarafýndan ' Gözdað vermek, Ayaðýnýzý denk alýn' uyarýsý adýna operasyon ve baský yapýldýðý iddialar arasýndaki yerini çoktan aldý. 'Terörün gölgesinde 1 Kasýmda erken seçimlerin gerçekleþip gerçekleþmeyeceði ise, bugünden merak konusu oldu' Seçimlere 2 ay var. Yukarýda dediðimiz gibi Türkiye de gündemler baþ döndürücü bir hýzla deðiþebiliyor! Ben þahsen Yarýn seçim olmuþ olsa 7 haziran seçimlerinden çok farklý bir sonuç çýkacaðýný öngörmüyorum. En önemlisi Tek baþýna iktidar çýkmaz. Toplamda bakýldýðýnda 3-10 Milletvekili sayý deðiþikliði yaþanabilir. Örneðin Çorumda Milletvekilliliðini sadece Bin oy ile kaybeden MHP Daha fazla Oy getirebilecek bir aday' belirlemesi ile birlikte '7 Haziranda kýl payý kaybettiði Çorumda Vekil çýkartabilir.' Diðer yandan MHP nin Kýl payý kazandýðý baþka bir þehirde ise, vekil kaybetme olasýlýðý bulunuyor. Partilerde artý, eksi 3 ila 10 vekil sayýsý deðiþiklik gösterebilir. Ancak hiçbir partinin Tek baþýna Hükümet oluþturacak sayýya ulaþabileceðini tahmin etmiyorum. 1 Kasým Seçimleri adýna Çorum 1 Kasým Seçimleri adýna Çorum ayaðýna baktýðýmýz zaman 7 Haziran seçimlerini çýkýþ noktasý olarak görmekte fayda görüyoruz. AKP 3. Vekilini sadece Bin oy gibi bir fark ile zar, zor kazanýrken gerçekte 'Bin Oy ile Vekillik kaybeden parti ise MHP olmuþtu. 'Çorumda en rahat parti ise, 1 Vekili garanti 2. Vekil çýkarmasý imkansýz olan! CHP dir. Kuvvetli ihtimal ile adayý da tekrar Tufan Köse olcaktýr. AKP de 7 Haziranda çok diþli ve umutlu 30 un üzerinde aday adayý çýkmýþtý. 1 Kasým Seçimleri adýna bu kadar sayýda ve özellikle 'diþli' adaylarýn çýkacaðýmý düþünmüyorum. Muhtemelen ilgi, sayý ve heyecan olarak ta 7 haziran seçimleri öncesinde ki gibi bir durum söz konusu olmayacaktýr. Süpriz yaþanma ihtimali ise tüm Türkiye geneli kadar Çorumda da yaþanmasý söz konusudur. 1 Kasýmda seçimler yapýlýr mý yapýlmaz mý? Tahmini ile Çorumda özellikle AKP ve MHP de hangi isimler þanslý görünüyor konusunu kýsmet olursa bir sonraki yazýmýzda ele alacaðýz. 73 proje 265,9 milyon TL OKA Toplantýsý Dönem Baþkaný Amasya Valisi Halil Ýbrahim Çomaktekin Baþkanlýðýnda Çorum Valisi Ahmet Kara, Samsun Valisi Ýbrahim Þahin ve Tokat Valisi Cevdet Can katýlýmý ile yapýldý. Amasya Valisi Çomaktekin toplantý öncesi bir konuþma yaptý. "Bölgemizde baþta kamu kurumlarýmýz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör ve diðer sosyal/ekonomik aktörlerin birbirleriyle iþbirliðini geliþtirilerek... SAYFA 3 TE

2 2 AJANDA AK Parti'de ilk milletvekili Ýmsâk : 04: Güneþ : 06:01 Öðle : 12:47 Eskiþehir, Karahallý ve aday adayý Kamer Çalýþ Ýkindi : 16:25 Ulubey'in kurtuluþlarý (1922) - Yunan Akþam : 19:21 Baþkomutaný Trikopis'in Yatsý : 20:44 esir ediliþi (1922) Ýnsanlar, kendilerine iyilik edenleri sever. Hadis-i Þerif Günün Þiiri ORDA BÝR KÖY VAR UZAKTA Orda bir köy var, uzakta, O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da O köy bizim köyümüzdür. Orda bir ev var, uzakta, O ev bizim evimizdir. Yatmasak da, kalkmasak da O ev bizim evimizdir. Orda bir ses var, uzakta, O ses bizim sesimizdir. Duymasak da, týnmasak da O ses bizim sesimizdir. Orda bir dað var, uzakta, O dað bizim daðýmýzdýr. Ýnmesek de, çýkmasak da O dað bizim daðýmýzdýr. AK Parti'de Çorum Teþkilatýna ilk milletvekili aday adaylýðý baþvurusunu Kamer Çalýþ yaptý. Sungurlu esnaflarýndan Þenol Tunga'nýn kýzý Kamer Çalýþ, 1 Kasým'da yapýlacak milletvekili seçimlerinde AK Parti'den Çorum milletvekili aday adaylýðý için baþvurusunu yaptý. Kamer Çalýþ, babasý Þenol Tunga ile AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýna giderek aday adaylýðý baþvurusunu gerçekleþtirdi yýlýnda Sungurlu'da dünyaya gelen Kamer Çalýþ, ilk, orta ve lise eðitimini ilçede tamamladý yýlýnda Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat bölümünden mezun olan Çalýþ, evli ve 1 erkek çocuk annesi. ÇOFSAD'dan Zafer Bayramý foto safarisi Orda bir yol var, uzakta, O yol bizim yolumuzdur. Dönmesek de, varmasak da O yol bizim yolumuzdur. EKER BOYA Ahmet Kutsi TECER Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9198 2,9209 EUR 3,2853 3,2867 STERLiN 4,4793 4,4816 2,4312 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði ( ÇOFSAD ), 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle bir gezi daha gerçekleþtirdi. Bu defa rotasýný Kapadokya, Ihlara Vadisi, Hasan Daðý, Aksaray ve Tuz Gölü olarak belirleyen dernek üyeleri birbirinden güzel fotoðraflar çektiler. ÇOFSAD Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan yaptýðý açýklamada gezi hakkýnda bilgi verdi. Kapadokya'nýn dünyada tek olan eþsiz manzarasýný ve gün doðumunu çeken fotoðrafçýlarýn, ardýndan çekimlerine Ihlara Vadisi'nde devam ettiklerini belirten Çalýþkan, "Melendiz Çayý boyunca yeþillikler içinde yapýlan yürüyüþün ardýndan, merdivenlerle çýkýlarak ulaþýlan kiliseler gezildi. Belisýrma'da buz gibi soðuk ve temiz suyun üzerine kurulan dinlenme yerlerinde dinlendikten sonra, Hasan Daðý fotoðraflandý. Aksaray'da yapýlan kýsa bir gezinin ardýndan Tuz Gölü'ne giden Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði ( ÇOFSAD ) gezi grubu, çok özel görüntüler yakalama fýrsatýný buldu. Türkiye'nin en güzel coðrafi deðerlerinden biri olan Tuz Gölü'nde gün batýmý ile beraber muhteþem güzellikteki manzaranýn tadýna varýldý. 30 Aðustos gibi anlamlý bir günde bu geziyi gerçekleþtiren, yine çok güzel fotoðraflar ve anýlarla dönen dernek üyeleri ile misafirler, en kýsa zamanda ülkemizin nadide bir köþesine yapýlacak bir gezide buluþmak istediklerini belirttiler" dedi. Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad MHP aday adaylarýndan baþvuru ücreti almayacak MHP Seçim Koordinasyonundan Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda 1 Kasým milletvekili genel seçimlerinde aday adaylarýndan baþvuru ücreti almayacaklarýný belirtti. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli baþkanlýðýnda toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), seçime iliþkin kararlar alýndýðýný dile getiren Göktuð, "Toplantýnýn ardýndan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), tarafýndan yapýlan açýklamada, adaylýk baþvurularýnýn 1-6 Eylül tarihlerinde yapýlacaðý açýklandý. Ayrýca bütün seçim çevrelerinde seçime katýlma kararý alýndý. Seçimin yenilenmesi nedeniyle baþvuru yapacak adaylardan ücret alýnmayacak. Seçim takviminin sýkýþýk olmasý nedeniyle, milletvekili adaylarý merkez yoklamasýyla tespit edilip Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek" dedi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: EYLÜL ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 73 proje 265,9 milyon TL OKA Toplantýsý Dönem Baþkaný Amasya Valisi Halil Ýbrahim Çomaktekin Baþkanlýðýnda Çorum Valisi Ahmet Kara, Samsun Valisi Ýbrahim Þahin ve Tokat Valisi Cevdet Can katýlýmý ile yapýldý. Amasya Valisi Çomaktekin toplantý öncesi bir konuþma yaptý. "Bölgemizde baþta kamu kurumlarýmýz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör ve diðer sosyal/ekonomik aktörlerin birbirleriyle iþbirliðini geliþtirilerek bölgemizin geliþmesini saðlamak ve bu geliþimi sürdürmek amacýyla çalýþmalar yürütmekte olan Kalkýnma Ajansýnýn "2015 yýlý Aðustos ayý Yönetim Kurulu" toplantýsýný gerçekleþtirmek ve Kurulun gündemindeki konularý görüþmek üzere toplanmýþ bulunuyoruz" diyerek açýklamasýna baþlayan Çomaktekin, "Bölgemizin ekonomik,sosyal ve kültürel geliþmesine katkýda bulunmak, deðiþen ulusal ve uluslararasý rekabet koþullarýna bölgemizin daha iyi uyum saðlama yeteneðinin geliþtirilmesine katký saðlamak için Kalkýnma Ajansýmýz ve ilgili kurumlarýmýz tarafýndan çeþitli faaliyetler ve projeler yürütülmektedir. Resmi Gazetenin 17 Ekim 2014 tarihli sayýsýnda 6841 Sayýlý karar uyarýnca illerdeki yatýrým tekliflerinin hazýrlanmasý, uygulanmasý, izlenmesi, ödeneklerin zamanýnda ve amacýna uygun olarak kullanýlmasý için kuruluþlar arasýnda iþbirliði ve koordinasyonun saðlanmasýný temin etmek amacýyla bölgemizin 4 ilinde 2016 yýlýnda yapýlacak kamu yatýrýmlarýný ve bunlarýn TR83 Bölge Planý olarak kabul edilen Yeþilýrmak Havza Geliþim Planýna uygun olup olmadýklarýný deðerlendireceðiz. Burada 2016 yýlýnda 4 ilimizde gerçekleþtirilmesi planlanan kamu yatýrýmlarýný kýsaca özetlemek gerekirse; Amasya ilinde toplam 12 kurum tarafýndan, 2016 Yýlý Yatýrým Teklifleri kapsamýnda; 2016 yýlý için 535,3 milyon TL; (devam edecek bazý teklifler için) 2017 yýlý için 570,3 milyon TL; 2018 yýlý için ise 563,4 milyon TL'lik ödenek talep edilmektedir. Bu süreçteki toplam 192 yatýrým projesinin toplam tutarý 2,3 milyar TL'dir. Bu tutarýn önümüzdeki üç yýl için talep edilen miktarý 1,7 milyar TL'dir. Çorum ilinde toplam 7 kurum tarafýndan, 2016 Yýlý Yatýrým teklifleri kapsamýnda; 2016 yýlý için 66,3 milyon TL; (devam edecek bazý teklifler için) 2017 yýlý için 58,7 milyon TL; 2018 yýlý için ise 57,7 milyon TL'lik ödenek talep edilmektedir. Bu süreçteki toplam 73 yatýrým projesinin toplam tutarý 265,9 milyon TL'dir. Bu tutarýn önümüzdeki üç yýl için talep edilen miktarý 182,7 milyon TL'dir. Samsun ilinde toplam 18 kurum tarafýndan, 2016 Yýlý Yatýrým Teklifleri kapsamýnda; 2016 yýlý için 1,3 milyar TL; (devam edecek bazý teklifler için) 2017 yýlý için 1,3 milyar TL, 2018 yýlý için ise yine 1,3 milyar TL'lik ödenek talep edilmektedir. Bu süreçte 49 proje etüdü, 109 devam eden proje, 159 yeni proje olmak üzere toplam 316 yatýrým projesinin toplam tutarý 8,1 milyar TL'dir. Bu tutarýn önümüzdeki üç yýl için talep edilen miktarý 3,9 milyar TL'dir. Tokat ilinde toplam 7 kurum, 2016 Yýlý Yatýrým Teklifleri kapsamýnda; 2016 yýlý için 78,2 milyon TL, (devam edecek bazý teklifler için) 2017 yýlý için 121,8 milyon TL, 2018 yýlý için ise 113,7 milyon TL'lik ödenek talep edilmektedir. Önümüzdeki üç yýl için talep edilen miktar 313,8 milyon TL'dir. Son olarak, bu toplantý vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantýmýza katýlan Sayýn Valilerimize, Belediye Baþkanlarýmýza, Ýl Genel Meclisi Baþkanlarýmýza ve Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlarýmýza ve ev sahipliði ile bizi onurlandýran Samsun Valimize ve Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyor ve Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu toplantýmýzýn bölgemiz için hayýrlý olmasýný ve baþarýlý çalýþmalara vesile olmasýný diliyoruz" dedi. AK Parti Doðu ve Güneydoðu heyetinde Yýldýrým'da var AK Parti'nin eski ve yeni milletvekillerinden oluþan 8'er kiþilik iki heyet, Doðu ve Güneydoðu'daki 16 ilde incelemelerde bulunacak. Heyette Çorum eski Milletvekili Murat Yýldýrým'da var. AK Parti, seçime 2 ay kala Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden biri olan ve Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn tabiriyle, "buzdolabýna konulan" çözüm süreciyle ilgili önemli bir adým attý. Bölgede incelemelerde bulunmak üzere 8'er kiþilik iki heyet oluþturuldu. Heyetlerden birine AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdulhamit Gül baþkanlýk ediyor. Heyetlerde AK Parti milletvekilleri Alpaslan Kavaklýoðlu, Ali Ýhsan Arslan, Adnan Boynukara, Sadi Bilgiç, eski milletvekilleri Gülþen Orhan, Murat Yýldýrým gibi isimler yer alýyor. DAVUTOÐLU'NA RAPOR SUNULACAK Heyetlerden ilki dün Aðrý ve Van'a gitti. Diðer heyet ise perþembe günü Mardin ve Diyarbakýr'da olacak. Çözüm sürecinin geldiði aþamanýn ve vatandaþýn beklentilerinin fotoðrafýný çekecek olan heyetler, sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinin yaný sýra kanaat önderleri, valiler, kaymakamlar, emniyet görevlileri ve vatandaþlarla görüþecek. Heyetler gözlemlerini, deðerlendirmelerini ve önerilerini bir rapor halinde Baþbakan Davutoðlu ve hükümete sunacak. KAYGILAR GÝDERÝLECEK Heyetlerin ajandasýnda terör örgütüne karþý yürütülen mücadelede yaþanan sýkýntýlar, sivil ölüm iddialarý, vatandaþlarýn kaygýlarýný giderme bulunuyor. Milletvekilleri bölgedeki vatandaþlara, "Çözüm süreci bitmedi; bu konuda endiþeniz olmasýn. 90'lý yýllara dönüþ asla söz konusu olmayacak. Bu süreçte kamu düzeninden de asla taviz verilmeyecek. Devlet tüm imkânlarýyla yanýnýzda. Ancak terör örgütünün baskýlarýna ve kara propagandasýna da prim vermeyin. Kamu düzeni saðlanana, silahlý terör unsurlarý sýnýr dýþýna çekilene kadar operasyonlar sürecek" mesajýný iletecek. SEÇÝM GÜVENLÝÐÝ Hükümet çevrelerinde ve güvenlik bürokrasisinde, seçim güvenliði de önemli bir baþlýk olarak deðerlendiriliyor. Sözde demokratik özerklik ilan edilen yerler baþta olmak üzere, kamu otoritesini sarsmaya, seçimi manipüle etmeye yönelik giriþimlere izin verilmeyecek. Habertürk MHP Ýl Baþkaný Çetin'den Rumi Bekiroðlu'na sert sözler Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun MHP ve Ülkü Ocaklarý ile ilgili açýklamalarýna tepki gösterdi. "Büyük bir kültür birikimine sahip olduðumuz bu topraklarda, tecrübeler ile yaþanmýþlýklar ile atalarýmýzdan özlü sözler bizlere miras olarak býrakýlmýþtýr. Bunlardan birisi de -Ýmanýn altý þartý vardýr; yedincisi olsa idi "haddini bilmek" olurdu.- Bu sözlere raðmen þehrimizde de haddini bilmeyen bir takým kiþilerin ne yazýk ki makamlar iþgal ettiðini üzüntüyle görmekte ve takip etmekteyiz" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, "AKP il baþkaný olan þahýs dün yapmýþ olduðu basýn açýklamasý ile hem partimizi hem de Ülkü Ocaklarýmýzýn baþkanýný hedef alarak bizleri masa baþýnda siyaset yapmak ile itham etmiþtir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarý Türk siyasetinde onlarca yýldýr dimdik varlýðýný devam ettiren, bu millet için bedeller ödeyen kuruluþlardýr. Bütün ülkücülerin dergahý olan Ülkü Ocaklarýnýn Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattap Ýmal gençlerimizin vatan millet sevgisiyle büyümesi için, kötü alýþkanlýklardan uzak durmasý için, devletine faydalý bir birey olarak yetiþmeleri için gerçekleþtirdiði çalýþmalar ile bütün hemþerilerimizin takdirini kazanmýþtýr. Atanarak gelmiþ olan AKP il baþkanýnýn imkansýzlýklar içinde imkanlar var eden ocaðýmýzý masa baþýnda siyaset yapmakla suçlamasý tam bir haddini bilmezlik örneðidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarý bu millete hizmet için milletin baðrýndan koparak doðmuþ kutlu bir davanýn ayrýlmaz iki kuruluþudur. Yýllarýný, ömürlerini bu millet için seve seve feda eden ülkücüler her zaman yine bu millet için kendilerini feda etmeye hazýrdýrlar" dedi. "Bizler kuru bir siyasetin takipçileri deðiliz. Bizler sýrf sandýktan oy devþirmek adýna milletimizin aklýyla dalga geçen bir siyasi oluþum deðiliz" diyerek açýklamasýna devam eden Çetin, "Bizler dün söylediðini yalanlayan, dün kardeþim dediklerine bugün düþmaným diyen yanar döner siyasetçilerden de deðiliz. Bizim siyasetten anladýðýmýz baþkalarý gibi asla "menfaat bölüþme sanatý" deðildir. Biz siyasetin amacýnýn Allah'ýn rýzasýný kazanarak milletine hizmet olduðuna inanan bir davanýn takipçileriyiz. Milliyetçi Hareket Partisini ve Ülkü Ocaklarýný masa baþýnda siyaset yapmak ile suçlamakatanmýþ AKP il baþkanýnýn haddi deðildir. Bu haddini bilmezliðin hesabýnýn da meþru yollar ile mutlaka kendisine sorulacaðýndan da kimsenin kuþkusu olmamalýdýr. AKP il baþkaný bizleri þehit kanlarý üzerinden siyaset yapmak ile suçlamakta ve haddini bilmezliðin bir örneðini daha pervasýzca göstermektedir. AKP il baþkanýna tavsiyemiz; þehitlerimizi istismar eden birisini görmek istiyorsa bir eli þehit tabutunda, bir elinde mikrofon, þehit babasýnýn feryatlarý arasýnda konuþma yapmaya çalýþan partilerinin bir önceki genel baþkanlarýný seyretmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarý çözüm süreci denilen ihanet sürecinin PKK'yý güçlendirdiðini, PKK'nýn daðdan þehirlere indiðini söylerken bizi barýþ düþmaný olarak lanse eden AKP'nin resmi genel baþkaný " býrakýn ülkeyi terk etmeyi çözüm sürecinde PKK daha çok silahlandý" itirafýný haya duymaksýzýn gerçekleþtirmiþtir. Türk milleti henüz sizlerin kongrenizde terörist Barzani'nin "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarý ile karþýlandýðýný unutmamýþtýr. Türk milleti Þivan Perver ve Mesut Barzani ile "biz bir aileyiz" sloganý altýnda sýrýtarak el sallamanýzý, Þivan Perver'in türkülerini hep beraber aðlayarak dinlediðiniz zamanlarý unutmamýþtýr. Türk milleti teröristleri Habur'da davul ile zurna ile karþýlanmasýnýn ardýndan kurduðunuz çadýr mahkemelerde serbest býraktýðýnýzý unutmamýþtýr. Türk milleti HDP ile el ele kol kola yürüdüðünüz yýllarý unutmamýþtýr. Türk milleti dün size "meþenin dalý nerenize battý" diye haykýran terörist belediye baþkanýna sesinizi çýkarmadýðýnýzý henüz unutmadý. Bugün sýrf Türk milletinden oy devþirebilmek adýna HDP ile koalisyon kurmayý istemediðiniz gibi bir algý yaratmaya çalýþtýðýnýzýn farkýndayýz. Ancak Türk milletinin hafýzasýnda HDP ile olan can ciðer pozlarýnýz taptaze durmaktadýr. Dolmabahçe'de beraber yapmýþ olduðunuz mutabakat açýklamalarý henüz unutulmamýþtýr. Abdullah Öcalan adlý teröriste iltifatlarý düzen bakanlarýnýz, "daðdakiler benim evladým" diyen milletvekiliniz, " ben olsa daða çýkardým" diyen baþbakan yardýmcýnýz Türk milletinin aklýndadýr. Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyon için öne sürdüðü 4 temel þart size HDP ile koalisyondan daha aðýr gelmiþtir. Sizin yapmanýz gereken evvela bu þartlarýn hangisini neden beðenmediðinizi açýklamanýzdýr. 13 yýl tek baþýna yönettiðiniz ülkeyi ne hale getirdiðiniz ortadadýr. Ekonomik sorunlar ortadadýr. Ülkenin bir bölümünü bölücü örgütün insafýna býraktýðýnýz ortadadýr. Ülkemizin etrafýnýn yangýn yerine döndüðü ortadadýr. Ve siz hala 13 yýllýk tek baþýnýza iktidarýn ardýndan Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçluyorsunuz. Ancak gerçek suçlunun kim olduðu ortadadýr. Ve gereken ceza tarafýnýza yine Türk milleti tarafýndan verilecektir. Gazilerimizin kimisinin ayakta bekletildiði, kimisinin plastik sandalyelerde kenarda köþede oturtulduðu ancak sadece oturduðu koltuktan kýymetini alan bazý þahýslarýn ise protokolde keyifle yer aldýðý bir kutlama töreninde bulunmanýn veya bulunmamanýn kimsenin milliyetçiði için bir ölçü olmayacaðý aþikardýr. "Her türlü milliyetçiliði ayaklar altýna aldýk" diyen bir zihniyetin de bizi bu konuda eleþtirmesi ayrý bir hadsizliktir. Siyaset elbette eleþtiriye açýklýk gerektirir. Bizler baþka partileri eleþtirdiðimiz gibi baþka parti temsilcileri de bizleri eleþtirecektir. Çorum siyasetinde de eleþtirilerin her zaman bir dozu olmuþ, kýrgýnlýklara mahal býrakmamak için herkes seviyeyi korumaya gayret göstermiþtir. Ancak ne yazýk ki AKP'nin mevcut il baþkaný siyasetimizin düzeyini düþürmeyi kendisine amaç edinmiþtir. AKP il baþkanýna tavsiyemiz kendi kiþisel ihtiraslarý için partimizi, ocaðýmýzý bir þeylerle itham ederken haddini ve hududunu bilerek konuþmasýdýr. Dün var olduðu gibi yarýn da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Ülkü Ocaklarý'nýn her zaman Türk milletinin umudu olmaya devam edeceðinden kimsenin kuþkusu bulunmasýn" ifadelerini kullandý.

4 Asker arkadaþýný görmek için bisikletle Bursa'dan Sungurlu'ya geldi Osmancýk, Ýskilip ve Alaca ilçelerinin doðalgaz daðýtýmlarý ile ilgili EPDK ile görüþmek üzere Ankara'da bulunan Çorumgaz Genel Müdürü Kasým Kahraman, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Genel Merkezindeki makamýnda ziyaret etti. Baðcý ile Kahraman doðalgaz daðýtýmý ile ilgili gelinen durum ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu. Baðcý, birkaç gün önce EPDK Baþkaný ile görüþme yaptýðýný ve üç ilçemizin doðalgaz daðýtýmý ile ilgili prosedürlerin tamamlanarak Çorumgaz'ýn Eyüp Durgun, asker arkadaþýný görmek için bisikletle Bursa'dan Sungurlu'ya geldi. Bursa'da yaþayan Eyüp Durgun (22), Sungurlu'da yaþayan asker arkadaþý Ergün Karakoç'un (22) yanýna bisikletle gitmeye karar verdi. Asker arkadaþýný görmek için Cumartesi sabah Bursa'dan yola çýkan Eyüp Durgun, bisikletiyle 600 kilometre yol kat ederek bugün Sungurlu'ya geldi. Ýlçede asker arkadaþý ile bir araya gelen Eyüp Durgun çok mutlu olduðunu söyledi. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Lefkoþa'da 14. Zýrhlý Birlik Topçu Tugayý 3. Batarya'da ayný koðuþta askerlik yapan ve geçtiðimiz yýl Ekim ayýnda terhis olan arkadaþlar Sungurlu'da tekrar buluþtu. Bursa Büyükþehir Belediyesi Spor'da bisiklet yarýþçýsý olan Eyüp Durgun, askerde çok samimi arkadaþ olduðu Ergün Karakoç'u memleketinde ziyaret etmenin mutluluðunu yaþadýðýný belirtti. Uzun zamandýr bisiklet kullandýðýný anlatan Durgun, "Askerdeyken arkadaþýma 'bisikletle seni ziyarete geleceðim' diye söz vermiþtim. Bugün bu sözümü yerine getirdim. Hem verdiðim sözü yerine getirmekten hem de asker arkadaþýmý görmüþ olmaktan çok mutluyum. Cumartesi sabah Bursa'dan yola çýktým, akþam saatlerinde Ankara'da oldum. Ankara'da 1 gün kaldýktan sonra bu sabah 04.30'da Ankara'dan hareket ettim. Öðle 12.30'da Sungurlu'ya ulaþtým. Yaklaþýk 600 kilometre yolu 24 saatte geldim. Zaten günlük hayatta bisikleti sürekli kullanýyorum. Bu yüzden benim için zor olmadý. Arkadaþýmý tekrar Çorumgaz'a yetki EPDK Genel Kurulunda yetkilendirilmesi hususunu hatýrlattýðýný ifade etti. Kahraman ise, doðalgaz daðýtýmýnda Çorumgaz'ýn yetkilendirilmesinin EPDK Genel Kurulu'na sevk edildiðini ve önümüzdeki günlerde EPDK Genel Kurulunun Çorum Gaz'a yetki hususunda onay vermesini bekledikleri ifade etti. Baðcý görüþmede ayrýca konuyu yakýndan takip ettiðini ifade ederek, "Hýzlý bir þekilde doðalgaz daðýtým þebekesinin Çorum Gaz tarafýndan yapýlmasýný amaçlýyoruz. 3 Ýlçemizin daha AK Parti Ýktidarlarýnda doðalgaza kavuþacaktýr" dedi. gördüðüm için çok mutluyum" dedi. Asker arkadaþýný karþýsýnda gören Ergün Karakoç, arkadaþýnýn bisikletle geleceðini bildiðini, kendisi için o kadar yolu geldiði için Eyüp Durgun'a teþekkür etti. Ergün Karakoç, Kertme köyüne gideceklerini, akþama kadar köyde gezdikten sonra akþam Eyüp Durgun'un otobüsle Bursa'ya döneceðini söyledi. Doktorun öldürülmesine tepki! SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek yaptýðý açýklamada Kulp'ta Toplum Saðlýðý Merkezinde çalýþan hekim Abdullah Biroðlu'nun teröristler tarafýndan katledilmesine tepki gösterdi. "1 Eylül'e, bir saðlýk emekçisinin daha ölüm haberiyle uyandýk. Savaþ,yaþatmak için, can katmak için gecesini gündüzüne katan bir hekim arkadaþýmýzý daha aramýzdan aldý. Diyarbakýr Kulp'ta Toplum Saðlýðý Merkezinde çalýþan hekim Abdullah Biroðlu öldürüldü. Üzüntümüz de öfkemiz de büyük" diyerek açýklamasýna baþlayan Kocatüfek, "Daha birkaç gün önce Cizre Devlet Hastanesinde çalýþan hemþire Eyüp Ergen nöbetten çýkýp evine giderken baþýndan vurularak öldürülmüþtü. Bugün bir saðlýk emekçisini daha aramýzdan alanlar bilsinler ki; biz saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri bütün meslek hayatýmýzda olduðu gibi bugün de yaþamý savunmak, ölümleri durdurmak, yeni ölümlerin olmamasý için barýþta ve barýþ mücadelemizde ýsrar edeceðiz. Bu çatýþma ortamý ile hepimizin ortak geleceði çalýnmaya çalýþýlmaktadýr. Her ölümle birlikte farklý toplumsal gruplar arasýnda düþmanlýk, kin ve nefret bilerek büyütülmektedir. Yandaþ medya gruplarý bu konuda oldukça yoðun çaba sarf ederken hepimizin doðru bilgilenme hakký da yok sayýlmaktadýr. Bu þiddet ortamý, toplumsal alaný, iktidarýn istediði gibi at koþturabildiði bir alana dönüþtürmektedir. Ýþçi ve emekçilerin, kadýnlarýn, çocuklarýn, azýnlýklarýn ve her türden toplumsal grubun haklarýna iliþkin talepler dile getirildiði anda ya doðrudan þiddetle ya da daha dolaylý yöntemlerle bastýrýlmakta ve hak talep etmek anormal bir durummuþ gibi bir toplumsal algý yaratýlmaya çalýþýlmaktadýr. Hak talep etmek normal ve yerli yerinde bir durum olmanýn yaný sýra onurlu bir tutumdur. Ýktidarlarýn ise en önemli hedefi onursuzlaþtýrarak yönetmedir. Bu nedenle AKP iktidarý kamu emekçilerini, iþçileri, halklarý, yoksullarý, kadýnlarý haklarýn dile getirilmesinin bile anormal kabul edildiði bir ortama alýþtýrmaya çalýþmaktadýr. Bu durumu asla kabullenmeyeceðimizi, her alanda meþru talep ve haklarýmýzý dile getirmeye ve bu haklar için mücadele etmeye devam edeceðimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Barýþ ve kardeþlik bekleyerek deðil dayanýþmayla ve çabayla elde edilir. Toplumsal barýþý iktidara raðmen egemen kýlmak için bugün her türden dayanýþma zincirinin inþa edilmesine çok daha fazla ihtiyaç bulunmaktadýr. Þiddetin, egemenlerin iktidarý adýna týrmandýrýldýðý noktada, Geziden Suruç'a, Cizre'den Hopa'ya barýþ ve kardeþliðin tohumlarýný yeniden yeþertmeye kararlý bir biçimde barýþ ve kardeþliðin her alanda inþasý için tüm çabamýzý sergileyeceðiz. Barýþ en temel insan haklarýndan biridir ve biz saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri olarak yaþatmayý ve kimseyi dýþarýda býrakmamayý evrensel sorumluluðumuz olarak görmeye devam edeceðiz" dedi. Þehitler için gýyabi cenaze namazý Çorum'da þehitler için Ulucamii'nde gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Türkiye'nin 81 ilinde öðle namazýna müteakip þehitler için gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Çorum'daki cenaze namazý ise Ulucamii'nde kýlýndý. Hain terör saldýrýlarý sonucu þehit olan güvenlik güçleri için kýlýnan gýyabi cenaze namazýna çok sayýda vatandaþ katýldý. Ulucami imamý Mustafa Bozduman, þehitler için gýyabi cenaze namazýný kýldýrdý. Son birkaç aydýr ülkemiz üzerinde kara bulut gibi dolaþan terör olaylarýnda þehit olan polis, asker ve koruyucular için gýyabi namazý kýldýklarýný söyleyen Bozduman, "Cenabý hak þehit kardeþlerimize rahmet eylesin inþallah" diyerek dua etti. Yýlmaz MERT 4 'JAPONYA VE ALMANYA' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Almanya Ýkinci Dünya savaþýndan sonra topyekün bir kalkýnma hamlesi baþlatmýþ, milli sermayeyi oluþturmak için, önce satabileceði her þeyi ihraç etmiþ, sonra da yýkýlan fabrikalarýný yeniden faaliyete geçirerek hem halkýný kalkýndýrmýþ, hem de dünya ekonomisinde büyük bir güç olmuþtur. Asla bizden daha zeki olduklarýna inanmýyorum. Ama bizden daha iyi eðitilmiþ bir toplum olduklarýnda da þüphem yok. Çünkü; ne istediklerini, nasýl çalýþmalarý gerektiðini biliyorlardý. Öyle eðitilmiþlerdi. Zamanlarýný oynayarak geçiren çocuklarýmýzý gören Alman Profesör Rustow; ''sizin ne fevkalade eðitim sisteminiz var ki, þu parlak zekalarý on yýl içinde iþlemez hale getiriyor'' derken aslýnda güçlerinin kaynaðýný da ifþa ediyor. Japonya'nýn durumu daha anlamlý. Önce bir Uzakdoðu ülkesi. Sonra geleneklerine ölümcül derecede sýký sýký baðlý.onlarda her iki savaþýn maðlubu.hatta bir insanlýk trajedisi olan atom bombalarýnýn maðduru.batýyla hiçbir kültür ve inanç birliði yok.yani bir çok yönden bize benziyorlar. Ancak, onlarýn önce ' toplumsal ortak aklý ' sonra da 'bireysel aklý' bizden daha iyi kullandýklarý kesin. Dünyanýn içinde sürüklendiði süreci çok iyi kavradýklarý ve geleceklerini kýsa sürede ona göre yeniden kurguladýklarý ve eðitime verdikleri önemle geleceðin insanlarýný yetiþtirmeyi baþardýklarýný görüyoruz. Hem de geleneksel kültürleriyle hiçbir sürtüþme, zýtlaþma içine girmeden. Hatta kültürlerini baþarýlarýna temel yaptýklarýný görüyoruz. Yýllar önce Japonya'dan batý ülkelerine eðitime gelen gençlerin baþarýsýzlýða tahammül edemeyerek bunu milli bir onur meselesi yapýp intihar ettiklerini çok okumuþuzdur. '' Türkiye'ye 1985 yýlýnda Japonya'dan '' gençlere milli þuur nasýl verilir'' hususlarýnda temas ve incelemeler yapmak için bir heyet gelir. Ýncelemelerden sonra bir Japon uzman anlatýr.'' Biz çocuklarýmýza daha okula baþlamadan önce þok testler uygularýz. Mesela uçak gibi hýzlý giden trenlere bindirir, bir tur yaptýrýrýz. Mini mini çocuklar teknolojinin bu baþ döndürürcü neticesini görünce þok olurlar.bundan sonra ikinci dünya savaþýnda atom bombasý atýlmýþ olan Hiroþima'ya götürürüz.burada deðil hayvan bitki bile yeþermediðini ve hiçbir canlýya hayat hakký tanýmayan yerleri gösteririz ve deriz ki; eðer siz daha çok çalýþýrsanýz, bizi geçer ve bu bindiðiniz trenlerden daha hýzlý giden trenler yapabilirsiniz. Çok çalýþarak her alanda güçlü olursanýz böyle bombalanmýþ þehir gelecekte görmezsiniz, düþmanlarýnýz bile sizi güçlü görünce, sizinle dost olmaya çalýþýr deriz ve böylece ikinci bir þok daha yaþarlar ve daha çok çalýþmaya gayret gösterirler'' der. Yetkililerin; '' peki Türkiye için bir tespitiniz var mý? '' sorusuna þöyle cevap verir.elbette var.bizimkinden de önemli.bir tanesi Çanakkale savaþýnýn geçtiði bölge, iðneden ipliðe çocuklara gezdirilir ve anlatýlýrsa þok olmalarýna yeter ve artar bile.bir metre kareye altý bin merminin düþtüðü savaþta en son teknolojiye ve donanmaya karþý inancýn, vatan sevgisinin nasýl galip geldiðinin ispatý yapýlýr ve denir ki; eðer sizler çalýþmazsanýz düþmanlar geçmiþte Çanakkale'ye geldiði gibi, gelecekte de baþka yerlere gelir ve size yaþam hakký tanýmazlar.ama çok çalýþýrsanýz memleketinizi müreffeh hale sokarsýnýz.'' Japonlarýn Ýkinci Dünya savaþýndan sonra hýzlý bir ekonomik yükseliþ trendi yakalamasý, onlarý ne hale koyduðunu en iyi bilen Amerika'yý hayrete düþürmüþ ve durumu anlamak için ciddi araþtýrmalar baþlatmýþlardýr.araþtýrmalar sonunda Amerikalarý; Japonlarýn eðitim alanýnda yaptýklarý yatýrýmlara ve eðitime verdikleri öneme götürmüþtür.bu yatýrýmlar dünyanýn en büyük ekonomisi Amerika'yý tehdit edecek duruma ulaþýnca, Amerika yüzyýlýn en büyük eðitim hamlesini baþlatmýþtýr. Ülkemiz dünyanýn en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri olup; özellikle eðitimden, doðal afetlere kadar, Japonya örneðinden çýkarabileceði çok ders vardýr.bir düþünürün ifadesiyle, 'Onlar Avrupa'nýn ilmini, fennini alýrken, kendi milli örf ve adetlerini asla terk etmediler.' 1923 kanto depreminde yüz bin kiþiyi kaybeden Japonya, bugün ayný ölçekli depremleri hiç can kaybý vermeden atlatabiliyor ve afet sonrasý yardýmlarda önceden hazýrlanan depolara kendi baþýna giriyor ama ihtiyacý olmayan malzemeyi asla almýyor.çünkü, halkýyla yazýlý olmayan sosyal bir sözleþmesi var.' Ben sadece beni düþünürüm demek yerine, ben benimle tüm Japon halkýný düþünmek zorundayým ' inancýný kendisine rehber edinmiþ.netice olarak þunu ifade edebiliriz ki; Doðunun büyük rehavetle uykuya daldýðý zamanlarda, onlar içinde bulunduðu karanlýðý çok iyi deðerlendirmiþ ve yarýþta favori tavþan, kaplumbaðaya maðlup olmuþtur. Ýbn-i Sina diyor ki, ' Bilim, sanat takdir edilmediði yerden göç eder. ' Batýlýlar bu göç yollarýný tutmayý baþarmýþtýr. Sonra da Balzac'ýn; ' Bilimin efendisi olmak için, çalýþmanýn uþaðý olmak þarttýr.' sözünün gereðini býkmadan usanmadan yerine getirmiþtir.* * Her milletin kendine mahsus adetleri, kendine göre milli hususiyetleri vardýr. Hiçbir millet aynen diðer bir milletin taklitçisi olmamalýdýr. Çünkü böyle bir millet, ne taklit ettiði milletin ayný olabilir, ne kendi milleti içinde kalabilir. Bunun neticesi þüphesiz ki acýdýr. ( Atatürk)* * Bir millete gidecekleri yolu gösterirken, dünyanýn her türlü ilminden keþiflerinden, ilerlemelerinden istifade edelim.lakin unutmayalým ki, asýl temeli kendi içimizden çýkarmak zorundayýz. (Atatürk) Ben Japonlarla, Almanlarla ilgili nerede ne görürsem okumaya ve kendime göre ders çýkarmaya çalýþýrým Ve torunlarýn, torunlarýnýn olasý afetleri, afiyette atlatabilmesi için, sizlere de tavsiye ederim. ( Görüþ ve eleþtirilerini paylaþanlar okurlara teþekkürler: )

5 5 Ülkü Ocaklarý AK Parti önünde 1000 kiþiyle açýklama yapacak 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada MHP ve Ülkü Ocaklarýna tepki gösteren AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na, Ülkü Ocaklarý'ndan cevap geldi. Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun açýklamalarýna sert tepki gösterdi. Ýmal, açýklamasýna "Öncelikle belirtmek istediðim Rumi efendi Ülkü Ocaklarý'nýn adýný aðzýna alýrken abdest alýp besmele çeksin" diyerek baþladý. "Milliyetçi Hareket Partisi il baþkanýmýz sayýn Bekir Bey'e dil uzatýrken dikkat edin" diyen Ýmal, þu açýklamalarda bulundu: "Ülkücü-milliyetçi hareketi kendilerinin de içerisinde bulunduðu menfaat üzerine kurulu siyasi yapýlar ile karýþtýrmasýn. Cevap hakký doðacak eleþtirilerde bulunurken dikkat etsin. Hareketimiz inanmýþlarýn, kendini Hak yoluna vakfetmiþlerin mensup olduðu bir oluþumdur. Nereden estiði belirsiz rüzgarlar gibi adamý çarpýp hasta edecek manevi güce sahiptir bu kutlu dava. Rumi bey, oturduklarý yerden basýn açýklamasý yapýyorlar Ahmet Hattab Ýmal diye eleþtiride bulunmuþ. Öncelikle ilk sorum eleþtirdiði yazýyý kendisi amuda kalkarak mý yazmýþtýr? Bir çok siyasi parti, STK, vakýf temsilcileri gibi zaman zaman yazýlý basýn açýklamalarý elbette bizde yapýyoruz. Yalnýz siz deðerli basýn mensuplarýnýn iyi bildiði gibi sosyal ve kültürel bir çok konuda eylemsel bir çok açýklamamýz olmuþtur ve bu eylemler Ülkü Ocaklarýný diðer STK'lardan ayýrýr. Mesela hayatýný kaybeden maden iþçilerinden tutun, otizmli çocuklara farkýndalýk oluþturmak içim yaptýðýmýz bir çok faaliyetimiz olmuþtur ÜLKÜCÜYLE AÇIKLAMA Ýlerleyen günlerde 1000 ülkü ocaklý bozkurt ile AK Parti il binasý önünde yapacaðým basýn açýklamasý ile basýn açýklamasý nasýl yapýlýr onu da öðreteceðim kendisine. 30 Aðustos kutlamalarýna katýlmama konusuna gelince, bir kaç cümle ile deðineceðim. Katýlmamak için bir çok sebebimiz var lakin, Çorum'un yerel basýnýndan takip ettiðim iki tane Kore gazisi amcamýzý, kendileri deri protokol koltuklarýnda otururken platformun kýyýsýna plastik sandalyelere oturttuklarýný resimlerde görsel medyada gördüm. Gaziye þehide saygýsý olmayanlarýn zafer bayramý kutlamalarýna niye katýlmadýðýmýzý sorgulamasý haddine bile deðildir. Bu saygýsýzlýðý yapanlarda ayný platformda yer almaktansa, Zafer Bayramýný ocaðýmýzda þehitlerimize Yasin'i Þerif okutarak kutlamak bizim için daha evladýr. Son olarak AK Parti'nin siyasi kadrolarýný hiç bir zaman tasvip etmedik ve yanlýþlarýnýn karþýlarýnda durduk. Hakeza onlarda bizlerle alakalý konularda karþýmýzda durmuþtur. Ancak Rumi bey AK Parti Ýl Baþkaný olana kadar Çorum siyaseti seviyeli bir þekilde devam ediyordu. Çorum siyaseti Rumi bey ile kirlenmiþ ve seviyesini düþürmüþtür." TBMM Güvenlik Kurulu toplantýsý Salim Uslu baþkanlýðýnda yapýldý Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Kurulu toplantýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Baþkanlýðýnda yapýldý. TBMM Güvenlik Kurulunda, yapýlan çalýþmalar ve alýnacak önlemler deðerlendirildi. Toplantýya, TBMM Genel Sekreteri Dr. Ýrfan Neziroðlu, Genel Sekreter Yardýmcýsý Mustafa Tamirci, Koruma Daire Baþkaný Nurullah Öztürk, Basýn Halkla Ýliþkiler Baþkaný Ali Özer, Destek Hizmetleri Baþkaný Yasin Kalem, Sivil Savunma Uzmaný Mahmut Pulcuoðlu katýldý. TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantýsýnýn tarihi saat 14.00'da yapýlmasýna karar verildi. Baðcý, milletvekili aday adaylýðý baþvurusunu yaptý AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 1 Kasým'da gerçekleþtirilecek olan milletvekilliði genel seçimleri öncesinde aday adaylýðý baþvurusunu yaptý. Cahit Baðcý aday adaylýðý ile ilgili açýklamayý sosyal medya hesabýndan yaptý. Baðcý açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "1 Kasým 2015 günü yapýlacak 26.Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday adaylýðý baþvurumuzu partimize yaptýk.prof.dr.ahmet Davutoðlu liderliðinde Türkiye'yi aydýnlýk bir geleceðe taþýmak, lider ülke güçlü Türkiye için, ülkemizin ve tüm vatandaþlarýmýzýn birlikte ve kardeþçe yaþamý, huzuru, güveni ve istikrarý için yeniden AK Parti." AK Parti'den STK'lara teþekkür ziyaretleri AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç ile yönetim kurulu üyeleri bazý sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç beraberinde bazý yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Mehmet Karadað, TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz ve TÜGVA Baþkaný Feridun Batan'ý ziyaret ederek terör olaylarý karþýsýnda ki saðduyulu duruþlarýndan dolayý teþekkür etti. Ziyaretlerde yaptýðý konuþmalarda demokrasinin olmazsa olmazý olan Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn insanlarýn fikirlerini özgürce hukuk çerçevesinin içinde dile getirdikleri kurum ve kuruluþlar olduðunu belirten Yaþar Anaç, "Demokrasimizin kökleþmesi ve ileri demokrasiye geçiþte STK'lar çok büyük etkiye sahiptirler. Bugün demokrasimiz üzerindeki her türlü vesayete karþý hem Türkiye'de hem de Çorum da güçlü bir STK yapýsý vardýr. Bu da demokrasimiz adýna memnuniyet vericidir. Bizler 13 yýldýr seçimle iþbaþýna gelmiþ Milli Ýradenin hakkýyla tecelli etmesi ve demokrasinin geliþmesi noktasýnda STK'larýn yapmýþ olduðu katkýlardan dolayý çok teþekkür ediyoruz. Ülkemiz hassas bir dönemden geçmektedir. Bir taraftan hegoman güçlerin Türkiye üzerindeki ameliyat giriþimleri bir taraftan iþbirlikçi taþeron örgütler özellikle terör olaylarý ile aziz milletimizi diz çöktürmeye çalýþýrken STK'larýn milletten yana olduðunu görmek bizim için ehemmiyet arz etmektedir. Hasseten hükümetimizin terör olaylarý karþýsýndaki hassas ve kararlý mücadelesine tarihinde Çorum'daki saðduyulu STK'larýmýzýn destek açýklamalarý ve dik duruþlarýndan dolayý çok teþekkür ederiz. 7 Haziran öncesi Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ve AK Parti düþmanlýðý üzerine tüm þer odaklarýn oluþturduðu bir kirli ittifakla karþý karþýya kalýnmýþtýr. 1 Kasým seçimlerine Milli Ýradenin varoluþ meselesi bir Milli Mücadele olarak bakýyoruz. Mesele AK Parti'nin iktidar olmasýndan öte Türkiye'de, eski vesayet odaklarýn iþ baþý yapýp yapamayacaðý noktasýný çoktan geçmiþtir. Milletin içinden çýkan STK'larýn yine milletin partisi olan AK Parti'ye destek olmasýný umuyor ve bekliyoruz. Bu kapsamda AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý olarak ilimizdeki Sivil Toplum Kuruluþlarýndan TÜGVA, Ýlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfý, TÜMSÝAD ve ÇORÝM- DER'Ý ziyaretimizle kendilerine hem teþekkür ediyor hem de 1 Kasým seçimlerinde Milli Ýradeye sahip çýkmalarýný rica ediyoruz. Sýcak, samimi bir ortamda bizleri aðýrlayan STK'larýmýza çok teþekkür ederiz" dedi.

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Ýl Genel Meclisi'nin eylül maratonu baþladý 8 ayda 42 hayvanda, sýðýr çiçeðine rastlandý 2015 yýlýnýn ilk 8 ayýnda Çorum'da 42 hayvan, sýðýr çiçeði hastalýðýndan dolayý telef oldu. Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Yusuf Kaya, halk arasýnda 'Sýðýr Çiçeði' olarak bilinen hastalýktan 1 Ocak 2015 yýlýndan bugüne kadar 42 hayvan telef olduðunu Yusuf Kaya açýkladý. Ýl Genel Meclisi'nin Eylül ayý oturumlarý Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün baþladý. Toplantýda Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan halk arasýnda 'Sýðýr Çiçeði' olarak bilinen hayvan hastalýðý hakkýnda hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Yusuf Kaya, sýðýr çiçeði hastalýðýndan 8 ayda 42 hayvanýn telef olduðunu açýklayarak, "Telef olan hayvanlarýn 39 tanesinin ödemesi yapýldý, 3 tanesinin yazýþmasý yapýlýyor. Ölen bu hayvanlarýn parasý devlet tarafýndan ödeniyor" dedi. Aþýlama yapýlan hayvanlarda ölüm oranýn görülmediðini kaydeden Kaya, Suhiylan'da 20, Yerliköy'de 59, Çukurköy'de 114, Kayaaðzý'nda 134, Aþaðý Örenseki'de 94, Yukarý Yörenseki'de 93, Hasandeðen Mahallesi'nde 13, Karlýk Köyü'nde 40, çiftçiklerde ise 13 hayvan karantinaya alýndý" þeklinde konuþtu. BELEDÝYE VE ÝL ÖZEL ÝDARELERÝ KATKI SAÐLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR Kaya rapor hakkýnda þu bilgileri verdi: "3285 sayýlý hayvan saðlýðý ve zabýtasý kanunun 30. Maddesinde il özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalýklarý ile mücadele için mali imkanlarýný ve hayvan varlýðýný göz önüne alarak bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katýlmakla yükümlüdür. Ayrýca bulaþýcý hayvan hastalýklarý ile mücadelede uygulanacak genel hükümlere iliþkin yönetmeliðin 27. Maddesinde ilgili kanunun 30. Maddesine de vurgu yaparak il özel idareleri ve belediyeleri yükümlü olduðunu tekrarlamýþtýr. Buradan çýkan sonuca göre belediye ve il özel idareleri bu tür hastalýklar söz konusu olduðunda katký saðlamakla yükümlüdür. Halbuki vatandaþlardan ve ilgililerden edindiðimiz bilgilere göre hem belediyeler ve hem de il özel idaremiz konuya pek sýcak bakmayýp hayvan itlaflarýnda istenen araçlarý belediye göndermiyor, talep köyden diye, özel idarelerde gönülsüz yapýyor, diye vatandaþlardan bu konu da þikayetler aldýk. Hatta bir hayvanýn itlaf iþlemlerinde dýþarýdan kepçe temin edilmiþ ücretini ödeyecek kimse yok, buda veterinerlerin þikâyetlerindendir. HASTALIK 2014'DE BAYAT, ÝSKÝLÝP, UÐURLUDAÐ GÖRÜLDÜ Hastalýk 2013 yýlýnda ilk Maraþ, Osmaniye ve Adana da görülmeye baþlamýþ olup 2014 yýlýnda ilimizde Bayat Ýskilip, Uðurludað görülüp ölümlere neden olmuþtur. Aþýlama hastalýk teþhisinden sonra yapýlmýþtýr.tipik olarak deride; nodüller ve yumrularla karakterize viral bir hastalýktýr, özellikle 2015 yýlýnda Ýlimiz Merkez ilçe baþta olmak üzere Bayat,Ýskilip,Kargý,Laçin, Osmancýk, Sungurlu, Uðurludað Ýlçelerinde hastalýk görülmüþtür.hastalýkla mücadelede kullanýlan en etkili ve tek yol aþýlamadýr, 2015 yýlýnda Ýl Müdürlüðümüzün temin ettiði aþýlarla aþýlama çalýþmasý tüm ilçelerde yapýlmýþtýr. Ancak aþý yapýlmasýna raðmen yoðun hayvan hareketleri ve sinek popülasyonunun artmasý, aþýnýn koruyuculuðunun %70 oranlarýnda olmasý,aþýnýn gebe hayvanlarda doðuma I ay kalan hayvanlara ve 3 aylýk yaþtan küçük hayvanlara yapýlamamasýndan dolayý hastalýktan ölümler görülmüþtür, Bastýrýlan el broþürleri ve aþýlama sýrasýnda teknik personel tarafýndan birebir hayvan sahiplerine hastalýk hakkýnda bilgi verilmiþtir. LSD'nin insanlara bulaþtýðýna dair herhangi bir kanýt yoktur. Hastalanan hayvanlar ilgili mevzuat gereði hastalýðýn yayýlmasýný önlemek amacýyla imha edilmektedir, imha edilen hayvanlar derin çukurlar açýlarak üzeri kireçlenerek kapatýlmaktadýr. Ayrýca Bakanlýðýmýz tarafýndan imha edilen hayvanýn yapýlan deðer tespitine esas tazminat bedeli yetiþtiriciye ödenmektedir." Yýlmaz MERT Ýl Genel Meclisi'nin Eylül ayý oturumlarý dün düzenlenen toplantý ile baþladý. Ýl Genel Meclisi, Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn baþkanlýðýnda toplanarak gündeme alýnan maddeleri görüþtü. Toplantýda gündem dýþý söz alan CHP Ýl Genel Meclis Üyeleri Haydar Erdem, Yýldýz Bek ve Burçin Solmaz Polat, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü nedeniyle birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan Alaca Ýlçesi'ne baðlý Alacahöyük Köyü'nde Ortaöðretim Tesis alaný olarak iþaretlenen alanýn Geliþme Konut Alaný olarak dönüþtürülmesi hakkýndaki Nazým ve Ýmar deðiþikliði talebi incelenmek üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonuma havale edildi. Daha sonra toplantýda Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan Merkeze baðlý Osmaniye, Mustafaçelebi ve Mecidiyekavak köylerine ait yerleþik alan ve civarý hakkýnda hazýrlanan rapor görüþülerek meclis üyelerince oy birliðiyle kabul edildi. Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor, komisyon baþkaný Erhan Akar tarafýndan meclisin bilgisine Ýl Genelde 'siyasi içerik' tartýþmasý Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü nedeniyle Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda gündem dýþý bir konuþma yapan CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Av. Burçin Solmaz Polat'ýn konuþmasýný 'siyasi içerik' gerekçesiyle yarýda kestirdi. Polat'ýn son günlerde yaþanan terör olaylarý ve þehit cenazeleri nedeniyle AK Parti Hükümetini ve þehit cenazelerindeki tutumlarý nedeniyle bazý bakan ve milletvekillerini sert dille eleþtirmesi üzerine araya giren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, "Burçin haným, burasý siyasi arena deðil" diyerek konuþmasýný yarýda kestirdi. Kaya, "Burasý siyasi arena deðil. Sizlerin bu toplantýda bir partiyi ölümüne yerden yere vurarak eleþtirmeye hakkýnýz yok. Lütfen Ýl Genel Meclisi'nde yakaladýðýmýz barýþ ve kardeþlik havasýný bozmayýn. Cinayetleri, savaþý, katliamlarý çýkartanlar vatan hainidir. Yaþanan terör olaylarýný sanki AK Parti çýkarmýþ gibi, bu olaylarýn müsebbibi AK Parti imiþ gibi tavýr alýyor ve haksýzca eleþtiri yapýyorsunuz. Hem barýþ isteyip hem de bu zamana kadar katedilmiþ barýþ giriþimlerini yok sayarcasýna, çözüm süreci PKK'nýn silahlanmasýna zemin hazýrlamýþ gibi deðerlendirme yapmanýzý uygun bulmuyorum. Radikal hesaplaþma yapmayýn. Bu konuþmanýn devamýna izin vermem. Tekrar söylüyorum burasý siyasi arena deðil, yerel bir meclistir. Siyasi arena yapýlacak yer TBMM'dir. Burada yerel sorunlar ve yerel istekler konuþulur, deðerlendirilir. Eðer söyleyeceðiniz baþka bir konu varsa sizi Burçin Solmaz Polat sonuna kadar dinlemeye hazýrýz, ancak siyasi eleþtirilerden lütfen uzak durun" dedi. Burçin Solmaz Polat ise Ýl Genel Meclisi'nde bu tür konularý da gündeme getirmeye haklarýnýn bulunduðunu savunarak, "Burasý demokratik bir meclis deðil mi?" diye sordu. Halil Ýbrahim Kaya ise "Hayýr efendim, demokratik bir meclis deðil, yerel bir meclis" cevabýný verdi. Av. Burçin Solmaz Polat yaptýðý konuþmada 7 Haziran seçimlerinin ardýndan 8 Haziran'dan itibaren silahlarýn yeniden patlamaya baþladýðýna, terörün yeniden týrmanýþa geçtiðine deðindi. Polat, "Gördük ki; aldýklarý sahte çürük raporlarýyla, oðullarý askere bile göndermeyenler, baþkalarýnýn evlatlarýný feda ederken içi rahattý, gururlulardý, devam etmeye kararlýlardý! Savaþý halk istemez, yine istemedi. Ne Türk ne de Kürt halký istedi savaþý. Bizler barýþ istiyoruz, ölümlerden beslenenlere inat, savaþýn devam etmesini oy artýþý olarak görenlere inat hemen þimdi barýþ istiyoruz" diye konuþtu. Polat'ýn konuþmasý þu þekilde: "Eminim ki; hepimizin barýþ için kuracaðý bir cümle vardýr, hele ki, her gün gelen ölüm haberleri ile sarsýldýðýmýz þu günlerde, herkes barýþ için bir cümle kurmaya mecburdur. Çünkü hiçbir konu ve gündem barýþtan daha acil ve önemli deðildir. Savaþý askerler istemez, savaþý halklar istemez, savaþý anneler istemez, savaþý çocuklar da istemez. Ama ölür çocuklar ekmek almaya giderken, bir bombanýn ortasýnda kalarak adý Emin Yavaþ sunuldu. Toplantý Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Yusuf Kaya'nýn halk arasýnda 'Sýðýr Çiçeði' olarak bilinen hastalýk hakkýnda hazýrlanan raporu meclis üyelerinin bilgisine sunmasýyla sona erdi. Ýl Genel Meclisi hafta boyunca toplantýlarýna devam edecek.yýlmaz MERT Halil Ýbrahim Kaya 10 yaþýnda, adý Baran Çaðýl 7 yaþýnda, adý Fýrat Sýmpil 12 yaþýnda ve niceleri. Ve eller üstünde gelir annelerin evlatlarý daha fidanken ve anne baðýrýr: daha düne kadar savaþ yokken bugün bir hiç uðruna oðlum ölüyorsa, vatan saðolmasýn der, barýþ der... Barýþa kolay alýþýlýr, barýþ kolay sevilir. Biz de 8 Haziran'a kadar yani, seçim sonrasýna kadar, yani silahlar patlayana dek çok alýþmýþtýk barýþa, bitti demiþtik artýk ölümler. Ama seçim sonuçlarýyla birlikte, artýk güvenli bir yer dediðimiz o talihsiz coðrafyada yeniden silahlar patlar oldu. Sonra devleti yönetenlerden bir bir geldi, acýyý daha da katlayan açýklamalar; biri: "Ne mutlu size oðlunuz þehit oldu" diyerek, diðeri "baþkan seçseydiniz bu ölümler bu kaos olmazdý" diyerek, öteki onlarca korumayla gezdiði için, çok rahat olduðundan: "benim amacým da þehit olmak" diyerek arttýrdý acýyý, sonra acýlý kardeþe: "Aðabeyin de bu mesleði seçmeseydi" diyebilecek kadar vicdansýzlaþtý. Çok yakýndan tanýdýðýmýz birisi... Bir de hemþerimiz çýktý sonra ve baþarýlý þehit cenazesi organizasyonu için teþekkür etti... Utandýk Çorumlu olduðumuza. Gördük ki; aldýklarý sahte çürük raporlarýyla, oðullarý askere bile göndermeyenler, baþkalarýnýn evlatlarýný feda ederken içi rahattý, gururlulardý, devam etmeye kararlýlardý! Savaþý halk istemez, yine istemedi. Ne Türk ne de Kürt halký istedi savaþý. Bizler barýþ istiyoruz, ölümlerden beslenenlere inat, savaþýn devam etmesini oy artýþý olarak görenlere inat hemen þimdi barýþ istiyoruz." Yýlmaz MERT

7 7 Adli tatil sona erdi "Ek bina sorunu çözülecek" Halil Yüksel "Yargýnýn itibarý, ülkemizin itibarýdýr" Adalet Komisyonu Baþkaný Halil Yüksel, geliþmiþ toplumlarýn hukuk sisteminin geliþmiþ olduðunu ve yargýnýn itibarýnýn ülkelerin itibarý olduðunu söyledi. Adli yýl açýlýþ töreninde konuþan Halil Yüksel, yargýsýna güven duymayan toplumlarýn mutsuz çaresiz hissedeceklerini ifade ederek, yargýnýn baðýmsýz olmasý ve baðýmsýz kalabilmesi için gerekli koþullarýn oluþturulmasý gerektiðini vurguladý. Hakim ve savcýlarýn baðýmsýzlýk ve ehliyetlerinin konuþulduðu bir ülke istemediklerini, kiþisellikten arýnmýþ, akla, vicdana, dosya kapsamýna ve evrensel hukuk ilkelerine uygun kararlarýn verilebildiði bir düzen istediklerini belirten Yüksel, yeni Adli yýlýn Türkiye'ye, Çorum'a ve tüm hakim, savcý, avukat ve adalet personeline hayýrlý olmasýný temenni etti. "Yargýnýn itibarý, ülkemizin itibarýdýr. Geliþmiþ toplumlarýn hukuk sistemi de geliþmiþtir. Yargýsýna güven duymayan bir toplum kendisini mutsuz ve çaresiz hissedecektir. Mutsuz toplum karamsarlýða kapýlacak, karamsarlýkta kötülüklere davetiye çýkaracaktýr. Bu anlamda toplumda yargýya güven tam olmalý ve adalet hizmetlerinde kalite yakalanmalýdýr. Yargý mensuplarý iþlerini tarafsýzlýk ve baðýmsýzlýk içerisinde yerine getirmeli ve yargýnýn baðýmsýz olmasý ve kalabilmesi için gerekli koþullar saðlanmalýdýr" ifadelerini kullanan Yüksel konuþmasýna þöyle devam etti: "Yargý baðýmsýzlýðý, hukuk devletinin ön koþullu ve adil yargýlamanýn temel gayesidir. Bundan dolayý hakim hem bireysel hem de kurumsal yönleriyle yargý baðýmsýzlýðýný temsil ve muhafaza etmelidir. Tarafsýzlýk ise yargý görevinin tam ve doðru bir þekilde yerine getirilmesinin esasýdýr. Bu ilke sadece bizatihi karar için deðil, ayný zamanda kararýn oluþturulduðu süreç açýsýndan da geçerlidir. Kiþisellikten arýnmýþ, akla, vicdana, dosya kapsamýna ve evrensel hukuk ilkelerine uygun kararlarýn verilebildiði, esasý koruyan pratik usul kurallarýnýn uygulandýðý, kýsa sürede sonuç alýnarak hakkýn sahibine teslim edilebildiði bir ülke yargýsýndan çok, hakim ve savcýlarýn tarafsýzlýk, baðýmsýzlýk ve ehliyetlerinin konuþulduðu bir ülke yargýsýný biz de arzu etmiyoruz." Bahadýr YÜCEL YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek olan yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Alaca Ýlçesinde; Kýzkaraca Köyü, Ýbrahim Köyü, Çevreli Köyü, Kargýn Köyü, Büyük Camili Köyü, Kanlýköm Mezrasý, Küçük Camili Köyü, Çýrçýr Köyü, Deðirmenönü Köyü, Küre Köyü, Harhar Köyü Civarýna ve Kargýn Köyü Ýçme Suyu, Haydar Kaya Saman Deposu, Küre Köyü Ýçme Suyu, Küre Köyü Avea, Küre Köyü Vodafone, Küre Köyü Turkcell tarihinde saatleri arasýnda: Merkez Ýlçede Bekaroðlu Köyü, Bektaþoðlu Köyü, Arpalýk Köyü, Aþaðý Üçdam Köyü, Yukarý Üçdam Köyü,Dut Köyü,Çaltýcak Köyü, Kertme Köyü ve Karakeçeli Köyü Civarý." Adli tatilin sona ermesi nedeniyle Adliye Sarayý önünde yeni adli yýl açýlýþ töreni Yapýldý. Törene Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Adalet Komisyonu Baþkaný Halil Yüksel, savcýlar, avukatlar ile adliye personeli katýldý. Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Çorum Barosu ve Adalet Komisyonu'nun çelenklerinin Atatürk büstüne sunulmasý ile baþlayan program, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile devam etti. Daha sonra Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Adalet Komisyonu Baþkaný Halil Yüksel ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan tören sona erdi. Bahadýr YÜCEL Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler yapýldýðýný söyledi. Adli yýl açýlýþ töreninde konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, geçtiðimiz adli yýl içinde alçak bir terör saldýrýsý neticesinde hayatýný kaybeden ve þehit düþen Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz baþta olmak üzere tüm þehitlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine baþladý. 7 yýl içinde adliyelere gelen toplam iþ miktarýn bir kat arttýðýný dile getiren Yurdagül, Çorum Adliye Sarayý'nýn artýk ihtiyaca cevap veremez durumda olduðunu, bunun için ek bina yapýmýnýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmelerin devam ettiðini açýkladý. Yurdagül, Adliye binasýna kurulacak olan turnikeli geçiþ sistemi, duyarlý kapý ve x-ray Ömer Faruk Yurdagül uygulamalarýna hakimlerin, savcýlarýn ve adliye personelinin riayet etmelerini isteyerek, yeni Adli yýlýn hayýrlara vesile olmasýný temenni etti. Yurdagül konuþmasýnýn devamýnda þu ifadeleri kullandý: "Çorum adliyesi de 2006 yýlýnda faaliyete girmesine raðmen bilindiði gibi artýk ihtiyaca cevap veremez durumdadýr. Baþladýðýmýzdan bu yana ihtiyacýn giderilmesi için çalýþmalar yaptýk. Bu çerçevede ek bina yapýmý konusunda yaptýðýmýz giriþimler neticesinde ek bina konusu 2016 yatýnýn programý çerçevesinde deðerlendirmeye alýndý. Bu konudaki geliþmeleri dikkate alarak, kamu kaynaklarýnýn verimli kullanýlmasý ilkesi ve hizmet gereklerini de gözeterek mevcut ek binamýz ile Hitit Üniversitesinde devir alacaðýmýz binaya ana binadan hangi birimlerin taþýnacaðý konusunu deðerlendireceðiz." Bahadýr YÜCEL Çorum Barosu Altan Baþkaný Av. Altan Akpýnar Akpýnar, Adliye'nin ek bina sorunun çözeceklerini söyledi. Adli yýl açýlýþ töreninde konuþan Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Türkiye Barolar Birliði'nin (TBB) güven odaðý haline geldiðini, bu güvene layýk olmak için üzerlerine düþen her þeyi yapacaklarýný söyledi. Adliye binasýnýn yetersizliði sebebi ile ek bina talebini birkez daha dile getiren Akpýnar, Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Çorum Barosu'nun el ele vererek bu sorunu çözebileceklerini kaydetti. Son günlerde terör örgütü PKK'nýn saldýrýlarý sonucunda þehit düþen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine de baþsaðlýðý dileyen Akpýnar þöyle devam etti: "Ülkemizin terörle kasýp kavrulduðu, adalete duyulan güvenin her geçen gün azaldýðý ve yurttaþlarýmýzýn giderek karamsarlýða kapýldýðý bu günlerde, avukatlar, barolar ve Türkiye Barolar Birliði (TBB) toplumun güven odaðý haline gelmeyi baþarmýþtýr. Bu baþarýda tüm meslektaþlarýmýn payý vardýr. Yaklaþýk üyesi olan TBB, 308 üyesi olan Çorum Barosu avukatlarý olarak bu güvene layýk olmak için bundan sonra da üzerimize düþeni yapacaðýmýzýn sözünü veriyoruz. Bizim tarafýmýz daima hukuktur, hukukun üstünlüðüdür. Pusulamýz hak ve adalettir. Doðruya doðru demek namus borcumuzdur. Ancak son dönemde yüksek yargýnýn maalesef esen rüzgâra göre tavýr almasý, avukatlarýn, barolarýn, hukukun üstünlüðü mücadelesindeki önemini daha da artýrmýþtýr. Üzerimize düþen sorumluluðun farkýndayýz, bu konu da tüm barolarla birlikte hareket ettiðimizin bilinmesini istiyorum. Yeni adli yýla yerel anlamda da sorunsuz girmiyoruz. Çorum Adliye Sarayý hizmete girmesinin üzerinden çok kýsa bir süre geçmesine raðmen fiziksel anlamda gereksinimlere cevap verememektedir. Bu sorunun en kýsa zamanda çözülmesi için en iyi alternatif ek bina yapýlmasý olacaktýr. Ek bina ile ilgili hem bizim, hem de Baþsavcýmýzýn giriþimleri olmuþtur. Bu giriþimler sonuçsuz kalmamýþ talebimiz 2016 yýlý yatýrým programýna alýnmýþtýr. Baþsavcýlýðýmýzla iþbirliði içinde hareket ederek bu sorunu çözeceðimizden eminiz. Son günlerde gençlerimizi bir bir topraða veriyoruz. Yaþam hakký her þeyden yücedir. Hangi sebeple olursa olsun, kan üzerinden yapýlan pazarlýða göz yummamýz söz konusu deðildir. Þehitlerimize rahmet, ailelerine ve ulusumuza sabýr, baþsaðlýðý diliyorum. Teröre, hukuksuzluða karþý adalet paydasýnda buluþalým ve hep birlikte, bir kez daha adalet mülkün temelidir, ülkemizin adaletsiz kalmasýna izin vermeyeceðiz diyoruz." Bahadýr YÜCEL "Huzur ve birliðimizi hedef alanlar, amaçlarýna ulaþamayacak" Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Diyarbakýr'da terör örgütü tarafýndan bir doktorun þehit edilmesi ve Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde görev yapan saðlýk çalýþanýnýn geçirdiði trafik kazasý sonucu vefatý nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "Diyarbakýr'ýn Kulp ile Lice ilçeleri arasýnda yol kesen PKK'lý teröristler, aracýyla kaçmaya çalýþan Doktor Abdullah Biroðul'u uzun namlulu silahla öldürdü. Silahlý saldýrý sonrasý bölgeye gitmek isteyen 112 ekipleri, PKK'lý teröristlerin engellemeleri nedeniyle olay yerine ulaþamadý. Sabah saatlerinde saldýrýya uðrayan araca ulaþan 112 ekipleri, aracýnda öldürülen kiþinin Kulp Ýlçesi Toplum Saðlýk Merkezi Baþkaný Doktor Abdullah Biroðul olduðunu da teþhis etti. Geçtiðimiz haftalarda saðlýk memur ve eczacý arkadaþlarýmýzýn katledilmesinin ardýndan yapýlan bu hain saldýrýyý þiddet ve nefretle kýnýyor, Abdullah Biroðul'a Allah'tan rahmet, ailesi, meslektaþlarý ve milletimize baþ saðlýðý diliyoruz" dedi. Terör olaylarýna iliþkin açýklamalarda bulunan Lafcý, "Bu son eylem bir kez daha göstermiþtir ki; eli kanlý terör örgütü ve destekçileri özgürlük, demokrasi, hak ve özgürlükler gibi söylemleriyle, kirli emel ve eylemlerini gölgelemeye, bu temiz deðerleri de kirletmeye çalýþmaktadýr. Bölgeyi ve bölge insanýný düþünmeden asker, polis, öðretmen, doktor, hemþire, saðlýk görevlisi öldürmekten çekinmeyen, bebek katili terör örgütü ve mensuplarýyla bunlarýn destekçileri ve savunucularý þunu iyi bilmelidir: Bu ülkenin birlik ve beraberliðini, huzurunu bozmaya sizin gücünüz yetmeyecektir. Çanakkale'de yazýlan destanýn ruhu, geleceðimizi aydýnlatacak, sizin planlarýnýzý bozacaktýr. Milletimiz oynanan oyunun farkýndadýr ve bu çirkin oyunlarla kandýrýlamayacak basirete sahiptir. Amacý sadece bölge halkýna saðlýk hizmeti sunmak olan saðlýk çalýþanlarýmýza yönelik gerçekleþtirilen bu saldýrý ve engellemeler terörün çirkin yüzünü bizlere bir kez daha göstermiþtir. Bu duygu ve düþüncelerle Saðlýk-Sen Çorum Þubesi olarak her türlü terör eylemini, destekçilerini ve iþbirlikçilerini lanetliyor, terörle mücadelede þehadet mertebesine ulaþan evlatlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyoruz" þeklinde kaydetti. Lafcý açýklamasýný Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Hemþire olarak görev yapan Mehmet Þenol Gül'ün bir kaza sonucu hayatýný kaybetmesinden dolayý Allah'tan rahmet geride kalan acýlý ailesine sabýr diledi. Ayrýca yaralý olarak kurtulan saðlýk çalýþanýna da acil þifalar diledi. Hacý Nuri Lafcý

8 YAÞAM 8 Sor ki Öðrenesin! Faruk babasýna sormuþ? Babacýðým uzayda kaç gezegen var? Bilmiyorum. Ýstanbul'u ilk Kelime Avý kuþatan kimdir? Unutmuþum oðlum. Babacýðým sorularýmla seni sýkýyor muyum? Sýkýlmak da ne demek oðlum! Sor, sor ki öðrenesin! Günün Sudoku Bulmacasý Ölümsüzlük mantarý bilinçsizce tüketilirse Kansere karþý koruyucu özelliði yanýnda vücudun savunma sistemini güçlendiren ve halk arasýnda 'Ölümsüzlük mantarý' diye bilenen Reishi mantarý bilinçsiz tüketilmesi halinde ölüme neden olabiliyor. ABD'de mantar çeþitleri ve insan saðlýðý üzerinde etkileri ile ilgili araþtýrmalar yapan Dr. Kenan Sarý, son yýllarda ölümsüzlük mantarýnýn faydalarýnýn çok sýk gündeme geldiðini söyledi. Ölümsüzlük mantarýnýn Çin týbbýnda yüzyýllarca kullanýldýðýný, bu gün ise yeniden keþfedildiðini dile getiren Sarý, ormanlýk alanlarda yaþlý aðaçlarýn köklerinde yetiþen bu mantarýn doðada da ender bulunduðunu belirtti. Reishi mantarýnýn tümör önleyici özelliðinin öne çýktýðýný, kanser tedavisinde alternatif týp alanýnda kullanýldýðý ifade eden Sarý, faydalarý hakkýnda þu bilgileri verdi: * Bu mantar türü ayrýca vücudun baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirir. * Hastalýklara karþý korur. Ýnsülin düzeyini dengeler. * Kan basýncýný dengelemeye yardýmcý olur, hipertansiyona olumlu etkisi vardýr. * Alerjik hastalýklarýn etkilerini azaltýr. * Bakteri ve virüslerin neden olduðu viral hastalýklarýn tedavisinde etkilidir. * Kötü klestrolü düþürür, sindirim sistemini düzenler. * Kozmetik sektöründe pahalý ürünlerde aranan hammaddelerden biridir. Baþta kanser olmak üzere bir çok hastalýða iyi gelmesi sebebiyle bu mantar türüne ilgi arttýðýný belirten Sarý, doðru doz ve kullaným aralýðý iyi ayarlanmadýðý taktirde ölüme bile neden olabileceði uyarýsýnda bulundu. Sarý, "Ýnsanlar bu mantar türünü doðadan ya da aracýlardan alýp bilinçsizce tükettiðini görüyoruz. Doz ve kullaným süresinin doðru ayarlanmadýðý taktirde ölüm ya da karaciðer ve böbrek iflasýna neden olabilir. Bir uzman hekime danýþmadan bu mantar türü kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Doktor kontrolünde doz ve kullaným süresi doðru ayarlandýðý taktirde ise hem hastalýklardan korumaya hem de tedaviye yardýmcý olur." bilgisini verdi. "MANTARIN YERLERÝNÝ GÖSTERMÝYORUZ" Ölümsüzlük mantarý Türkiye'de yalýnýzca belirli bölgede yetiþmesi sebebiyle endemik bitkiler arasýnda bulunuyor. Bu mantar türünün yetiþtiði yerlerden birisi de Sakarya'nýn Geyve Boðazý. Geyve Boðazý Tabiat Varlýklarýný Koruma Derneði Baþkaný Kamuran Tan, para etmesi sebebiyle son yýllarda bazý fýrsatçýlarýn ormana ölümsüzlük mantarýný izinsiz olarak toplayýp sattýðýný söyledi. Bu mantar türünün yok olmamasý buna izin verilmemesi gerektiðini ifade eden Tan, "Ölümsüzlük mantarý yýllýk genelde kayýn aðaçlarýnda nadir olarak bulunur. Bu mantarlar orman yetkilileri gözetiminde uzman kiþilerce belirli zamanlarda belirli miktarda toplanmalý. Böylece hem bilinçsiz kullanýmýn önüne geçilir hem de bu mantar türü varlýðýný sürdürür. Ayrýca aðaçlara da zarar verilmemiþ olur. Kesin bilmiyorum ama kurutulmuþ bu mantarýn kilosunun bin liradan alýcý bulduðu belirtiliyor. Bu da fýrsatçýlarýn iþtahýný kabartýyor. Bu sebeple ormana gelen herkese ölümsüzlük mantarlarýnýn yerini göstermiyoruz." diye konuþtu. (CÝHAN) Sinema 20:00 Çelik Yumruklar Eski organizatörlerden Charlie, hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini saðlamaktadýr. Sonunda dibe vurur ve kendisinden ayrý yaþayan oðlu Max ile þampiyonada yarýþacak boksör bir robot yapýp, eðitmek üzere bir araya gelir. Bu vahþi arenada iþler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere raðmen, ringlere geri dönmek için son bir þans daha elde ederler. Oyuncular : Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie Yönetmen : Shawn Levy Sinema 20:30 Adele'in Maceralarý Yýl 1912 dir ve Adele, evrensel gazetecilik derdinde bir basýn çalýþanýdýr. Amacýna ulaþabilmek için sýnýr tanýmayan gözü kara, genç bir gazetecidir. Buna Mýsýr a gidip oradaki mumyalarla uðraþmak da dahildir. Bu arada, Paris te, panik yaþanmaktadýr. Bir uçan dinozor cinsi olan Pterodactyl a ait 136 milyon yaþýndaki bir yumurta Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilendiði bölümde bilinmeyen biri tarafýndan kuluçkalanýr. Yumurtadan çýkan kuþ, kentte terör estirmektedir. Adele yine kendini maceranýn tam ortasýnda bulmuþtur. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü 19:45 Sinema Ýntikam Ýçin Rus mafyasýndan Nicoli Putin mahkemeye çýkarýlacaktýr. Putin in ekibi mahkeme yolunda Kane ve ekibine tuzak kurarak onlarýn ifade vermesini engellemeye çalýþmaktadýr. Karakollarýna yapýlan saldýrýnýn ardýndan Kane, kayýplarýný topraða verir. Ýntikam almak için yemin etmiþtir. Yeni bir ekip oluþturur ve Vancouver sýnýrýna doðru iz sürmeye baþlar.oyuncular : Steve Bacic, Crystal Balint, Fraser Corbett, Ben Cotton Yönetmen : Keoni Waxman I. Bayezid Babasý Sultan I. Murad, annesi Rum asýllý olan Gülçiçek Hatun'du.[3][4] Adý babaannesinin babasý Türkmenler'in Ede-Balý diye andýðý Ebâ Yezîd'in adýndan gelir. Küçük yaþtan itibaren zamanýn seçkin alimlerinden genel Ýslam eðitimi ve deðerli kumandanlardan askerlik, sevk ve idare dersleri aldý. Osmanlý tarihlerinde kendisinden ilk olarak söz edilmesi, 1381'de Germiyanoðullarý beyi Süleyman Þah'ýn kýzý Devlet Sultan/Hatun 'la evleniþi nedeniyledir. Bu evlilik babasý I. Murat'ýn Germiyan topraklarýnýn neredeyse tamamýný "gelin çeyizi" olarak sýnýrlarýna katmak politikasýnýn sonucuydu yýlýnda evleniþinin takip eden yýllarda devlet idaresinde yetiþmesi için Sultanönü Eskiþehir ve sonra Germiyan Ýli Kütahya sancaklarý beyliðine atandý. Sancaklarýnýn askeriyle Anadolu ve Rumeli yakalarýnda savaþlarda babasýnýn safýnda yer aldý. 1385'de kardeþi Þehzade Savcý Bey'in, Bizans veliahtý Andronikos Palaiologos ile birlikte hareket ederek ayaklanmasýnýn bastýrýlýþý ve Þehzade Savcý'nýn gözlerine mil çekilmesi sonucu öldürülmesi olaylarý ile de Osmanlý tarihlerinde bahsi geçmektedir. 1389'da Sýrplarýn çoðunluðunu oluþturduðu Haçlý ordusu ile yapýlan Birinci Kosova Muharebesi'ne katýldý. Osmanlý ordusunun sað kanadýnýn komutanlýðýný yaptý; savaþta büyük kahramanlýk gösterdi ve savaþýn Osmanlýlar tarafýndan kazanýlmasýnda komutasý altýnda bulunan Osmanlý sað kanadýnýn Sýrplara bir karþý taarruz ile Sýrp ordusunu çökertmesi çok önemli katký saðladý. Babasý Sultan Murad, bu savaþ sonunda bir Sýrp soylusu olan Milos Obilic tarafýndan þehit edilince, devlet ileri gelenlerinin müþterek kararý ile Osmanlý tahtýna geçti. BÝFTEK RULOSU Malzemeler 1 Adet Soðan 1 Adet Havuç 1 Çay Kaþýðý Karabiber 1 Çay Kaþýðý Kimyon Tuz 250 gr. Kýyma 6 Adet Biftek 1 Çay Kaþýðý Bezelye 1 Çorba Kaþýðý Salça 1 Su Bardaðý Su 1 Çorba Kaþýðý Margarin Yemeðin Tarifi 1 adet soðaný ve havucu rendeleyin. 1 çay kaþýðý karabiber, kimyon, tuz ve kýymayý derin bir kabýn içinde yoðurun. 1 çay bardaðý bezelyeyi ekleyin.6 adet bifteðin içine, hazýrladýðýnýz harcý doldurun. Biftekleri rulo biçiminde sarýn. Bifteðin kenarlarýný kürdanla tutturun. Ýçlerini doldurduðunuz biftekleri, margarinle hafifçe yaðladýðýnýz tepsiye dizin.1 çorba kaþýðý salçayý, 1 su bardaðý suya karýþtýrýn. Bifteklerin üzerine dökün. Önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelþk fýrýnda dakika piþirin. Fýrýndan çýkardýktan sonra kürdanlarý bifteklerden çýkarýp servis yapýn. Ýnsaný iki þey yýkar: Dostundan gelen ihanet, düþmanýndan gelen merhamet. Mevlana 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe Yerli Dizi 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Ýntikam Ýçin 21:30 Anakonda 3 23:15 Bunu Konuþalým 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 20:45 Haber Saati 22:00 Tehlikeli Yabancý 23:45 Battal Gazi Ýntikamý 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme Yerli Dizi 19:00 Ana Haber 19:15 Piramit 20:30 Adele in Maceralarý 22:30 Katiller Devri 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:15 Kalbim Ege de Kaldý 23:15 Dizi Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Çelik Yumruklar 22:30 Baba Can dýr 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Çýnarýn Gölgesinde 21:15 Küçük Gelin 23:15 Ayna

9 2 AÐUS- 02 EYLÜL 2015 ÇARÞAMBA 9 Kazada ölen genç son yolculuðuna uðurlandý "Cadýz F1" tarla gününde tanýtýldý Fito Tohumculuk Tic. LTD. ÞTÝ. ve Çorum Ziraat Odasý iþbirliði ile Merkez'e baðlý Çelilkýrýnda tarla günü etkinliði düzenlendi. Türkiye'de yetiþen en iyi mýsýr çeþitlerinden biri ve silajlýk mýsýr çeþidi olan "Cadýz F1"in tanýtýmýnýn yapýldýðý etkinlikte 900 dekar alana ekilen mýsýrýn da hasadý yapýldý. Tarla gününe, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Vekili Yusuf Þahinbaþ, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse, Fito Tohumculuk Ticaret LTD. ÞTÝ. Türkiye Satýþ Müdürü Muharrem Özkayahan, Karadeniz Bölge AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Çorum eski Milletvekili Murat Yýldýrým, "Terör örgütü PKK, DHKP-C, paralel yapý ve DAEÞ'in bölgede estirdiði sýkýntýlarý önlemek için bir huzur operasyonu gerçekleþtirilmektedir. Bu operasyon, ülkemizin bütünlüðü, Türkiye'nin geleceði, huzurlu ortamýn oluþturulmasý ve kardeþliðimizin devam ettirilmesini saðlamak içindir" dedi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun talimatýyla, Yýldýrým'ýn baþkanlýðýnda, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Niðde Milletvekili Erdoðan Özegen, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Erzurum Milletvekili Zehra Taþkesenlioðlu, Malatya Milletvekili Nurettin Yaþar, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy'dan oluþan heyet, Van'da AK Parti Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. Burada heyet adýna açýklama yapan Yýldýrým, bölge illerinde valilikler ve kolluk kuvvetini yerine getiren kurumlarla olduðu gibi teþkilatlarý, sivil toplum kuruluþlarý, kanaat önderleri ve vatandaþlarla bir araya geldiklerini söyledi. Son dönemde Çözüm Süreci'ni istismar eden, baltalayan, halkýn huzurunu bozan terör örgütünün yaþattýðý sýkýntýlarý bölge halkýndan dinlemek, gözlemlerini aktarmak ve bunlarý rapor haline getirerek Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na iletmek üzere görevlendirildiklerini Distribütörü Nihat Akal, Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman ve çok sayýda çiftçi katýldý. Ürün tanýtýmý ve tarla günü etkinliðine katýlanlara teþekkür ederek, kýsa bir selamlama konuþmasý yapan Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, kendisinin de neticede bir çiftçi olduðunu, bu sebepten çiftçilik faaliyetlerini yakýndan takip ettiðini söyledi. Sayan, "Çiftçilerimiz tarlasýndan ne kadar çok kazanç saðlarsa ben de o kadar mutlu oluyorum. Tüm çiftçilerimize hasat döneminde bol ve hayýrlý kazançlar diliyorum" dedi. Huzur operasyonlarý sürecek Uslu'dan, Öztürk'e hayýrlý olsun ziyareti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Baþkaný Nurullah Öztürk'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Uslu ve Öztürk Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Güvenlik tedbirlerini deðerlendirerek, yeni dönem için anýmsatan Yýldýrým, seçimlerin ardýndan baþlayan ve gittikçe týrmanan yol kesme, araç yakma, baraj yaptýrmama, insanlarý haraca baðlama, çocuklarý kalkan olarak kullanma gibi eylemlerin, bölgede yaþayan vatandaþlarý tedirgin ettiðini ve huzursuzluða neden olduðunu söyledi. HUZUR OPERASYONLARI SÜRECEK Yaþanan huzursuzluðu ortadan kaldýrmak için devletin ve hükümetin sýnýr ötesi "huzur operasyonu" kararý aldýðýný vurgulayan Yýldýrým, þöyle konuþtu: "Terör örgütü PKK, DHKP-C, paralel yapý ve DAEÞ'in bölgede estirdiði sýkýntýlarý önlemek için bir huzur operasyonu gerçekleþtirilmektedir. Bu operasyon, ülkemizin bütünlüðü, Türkiye'nin geleceði, huzurlu ortamýn oluþturulmasý ve kardeþliðimizin devam ettirilmesini saðlamak içindir. Bu terör örgütleri bitene kadar, huzur operasyonunun devam edeceði bilinmelidir. Hiçbir sivil kardeþimizin burnunun kanamamasýna ve ötekileþtirilmemesine özen gösterilmektedir ama bilinmelidir ki terör örgütlerinin bitirilmesi için sonuna kadar inlerine girilecek ve bu çalýþmalarýmýz devam edecektir. Ta ki Türkiye huzur ve barýþ ülkesi olana kadar." Bölgede yeniden 1990'lý yýllara gidileceði yönünde bir algý operasyonunun oluþturulmaya çalýþýldýðýna dikkati çeken Yýldýrým, kazanýmlardan, özgürlüklerden kesinlikle ödün verilmeyeceðini, bu özgürlüklerin Türkiye'deki bütün vatandaþlar için olacaðýný ifade etti. alýnacak tedbirleri konuþtular. TBMM eski Koruma Daire Baþkaný Mehmet Ali Keskinkýlýç, yeni kurulan Medya Halkla Ýliþkiler ve Protokol Daire Baþkanlýðý'na atanmasýyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Baþkan Yardýmcýsý Nurullah Öztürk TBMM Koruma Daire Baþkanlýðý'na atanmýþtý. Fito Tohumculuk Ticaret LTD. ÞTÝ. Türkiye Satýþ Müdürü Muharrem Özkayahan da hem boyu, hem sömeði hem de mýsýrý açýsýndan 'Cadýz F1'in Türkiye'de çok raðbet gördüðünü ve üreticiye yüksek kazanç saðladýðýný dile getirdi. Protokol konuþmalarýnýn ardýndan katýlýmcýlara mýsýr tarlasýnda öðle yemeði ikram edildi. Ardýndan üreticiler ve protokol üyeleri, hasadýn yapýlacaðý mýsýr tarlasýna geçerek çeþitli incelemelerde bulundu. Tarla sahibi Yýlmaz Kaya, 900 dekar alana ekilen Cadýz F1'in geliþim dönemi ve verim oraný hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi. Bahadýr YÜCEL AK Parti Gençlik Kollarýndan Yunus Koca için taziye AK Parti il Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, AK Parti Diyarbakýr eski Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný eczacý Yunus Koca'nýn teröristler tarafýndan öldürülmesi nedeniyle taziye mesajý yayýmladý. "Rabbim bize, senin o büyük hayallerini gerçekleþtirmeyi, Memleketimizin her yerinde barýþý, huzuru ve kardeþliði hâkim kýlarak, sana kýyan insanlýk düþmanlarýný kahretmeyi nasip etsin. Rabbim bize senin taþýdýðýn bayraðý daha ileriye barýþ için kardeþlik için taþýmayý nasip etsin Kardeþim. Rabbim seni cennetine kabul etsin" diyerek mesajýna baþlayan Koca, "Vatan millet için, büyük oyunu bozmak için, bu vatan topraklarýnýn her karýþýnda þehit kanýnýn bulunduðunu göstermek için, bu vatanýn tüm çizgilerinin masa üzerinde deðil kanla çizildiðini dünyaya haykýrmak için. Milliyetçiyim diye geçinip ülkenin istikrarýný bozan, bozmaya çalýþanlara çanak tutanlara, bu milletin iradesiyle seçilmiþ Cumhurbaþkanýna, Baþbakanýna dil uzatanlara, ülkeyi bölmeye çalýþanlara verilecek bir dersimiz, onlarla görülecek bir hesabýmýz var. Haydi gençlik herkes taþýn altýna elini koyacak. Herkesi sahaya gece gündüz demeden ülkemizin geleceði için çalýþmaya Yeni Yunus'lar ölmesin diye tüm gençliði birlik olmaya davet ediyorum. Biz Türk, Kürt, Çerkez, Laz ve daha nice millet olarak bir arada oldukça hiç kimse Türkiye Cumhuriyetini yýkamaz toprak deðil sadece kendisine kefen alýr" dedi. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görevli saðlýk memuru Þenol Mehmet Gül, Amasya'da geçirdiði kaza sonucu feci þekilde can verdi. Yanýnda bulunan genç hemþire ise aðýr yaralandý. Kaza, Amasya-Çorum karayolu üzerindeki Kapýkaya köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde saðlýk memuru olarak görev yapan 25 yaþýndaki Þenol Mehmet Gül idaresindeki 19 KZ 986 plakalý otomobil, Amasya'ya 10 kilometre kala virajý alamayarak istinat duvarýna çarptý. Kaza sonrasý alev alan otomobil içinde sýkýþan sürücü yanarak hayatýný kaybetti. Otomobilde bulunan 22 yaþýndaki hemþire Sýla Korkmaz ise, vatandaþlarýn yardýmýyla yanan aracýn içerisinden aðýr yaralý olarak çýkartýldý. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hemþire olan Korkmaz, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoðlu Þerefeddin Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Buradan da Samsun Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Bayat Halk Eðitim Merkezi iþbirliðinde "Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmcýsý" mesleðinde 12 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak tarihleri arasýnda Bayat Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünde yapýlacak olan kursa katýlým þartlarý þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda bayan olmak, en az ilkokul mezunu olmak, Açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, Emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekiyor. Mülakatlar Çarþamba günü saat 14.00'da Bayat Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nde yapýlacak. Haber Servisi "Kimse haddini aþan siyasi manifestolara kalkýþmasýn" Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan "Bizi ölüm korkutmamýþtýr ki 13 yýllýk AKP hükümetinin baskýlarý korkutsun" dedi. Sinan Özcan yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Salyalarýný akýtarak Ülkücü harekete dil uzatanlar, þunu iyi bilsin ki yeri geldiðinde o dili koparmasýný da biliriz. Hiç kimse haddini aþan siyasi manifestolara kalkýþmasýn. Hele ki bu hareketin kutlu dergahý Ülkü Ocaklarý'na laf söylemeye kimse kalkmasýn. Kirli elleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Gül'ün cesedi olay yerinde yapýlan incelemenin ardýndan hastane morguna kaldýrýldý. Kazada ölen sürücü Þenol Mehmet Gül'ün Diyanet-Sen Mecitözü Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Gül'ün oðlu olduðu öðrenildi. Þenol Mehmet Gül'ün cenazesi dün son yolculuðuna uðurlandý. Þenol Mehmet Gül'ün cenaze namazýný Ulucamii'nde babasý Mehmet Gül kýldýrdý. Merhumun cenazesi kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýkta topraða verildi. Haber Servisi Þenol Mehmet Gül ÝÞKUR'dan "Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmcýsý" kursu ile Ülkücü hareketin sigortasýný attýrmaya çalýþanlar, hiç beklemedikleri bir anda elektrik akýmýna kapýlýp çarpýlabilirler."

10 10 11 km içme suyu þebekesi yenileniyor Baþkan Külcü'den Ýlke Gýda'ya geçmiþ olsun ziyareti Çorum Belediyesi, Bahabey Caddesi, Höyük Caddesi, Aksaray Caddesi, Aksaray Sokaklar ve Zafer Sokaklarda içme suyu þebekesinin eski olmasýndan dolayý yaþanan maðduriyetleri gidermek amacýyla þebekenin 11 km'lik bir bölümünde yenileme çalýþmasý baþlattý. Aksaray Sokaklarda çalýþmalarý yerinde inceleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðümüz ekipleri Bahabey Caddesi, Aksaray Caddesi, Höyük Caddesi ve baðlý sokaklarda içme suyu þebekesinin eski ve yetersiz olduðunu tespit etti. Bizde konuyu belediye olarak ele aldýk ve gerekli çalýþmalarý baþlatarak bu bölgede toplamda 11 km uzunluðundaki þebekenin deðiþtirilmesi için ihale yaptýk. Bölgeye yapýlacak olan içme suyu hattýna, 630mm'lik ana þebeke, 280mm'lik daðýtýcý ve mm'lik yan kol borularýný döþeme çalýþmasýný baþladýk. Bölge içme suyu þebekesinde oluþabilecek her hangi bir arýza durumunda bölgenin suyunu komple kesmek yerine, lokal kesintiler yaparak arýzaya müdahale etmek için 260 noktaya loger vana, 7 adet yangýn hidrantý, 45 tane þebeke hattý vanasý, bölgede kullanýlan suyun miktarýný ölçecek 1 adet debimetre takacaðýz. Bu çalýþmanýn Çorum Belediyesi'ne maliyeti 850 Bin TL" dedi ve yenileme iþlemlerini 2 aylýk bir sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ýçme suyu þebekesi yenileme çalýþmalarý esnasýnda karþýlaþtýklarý eskimiþ olan abone borularýnýn da yenileneceðini belirten Zahir, bölge halkýnýn çalýþmalara göstermiþ olduklarý anlayýþ için teþekkür etti. Ayrýca Zahir'in ziyareti esnasýnda, güzel baþlayan çalýþmalarýn kazasýz devam etmesi için kurban kesildi, dua edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçtiðimiz gün Gýda Toptancýlar Sitesi'nde çýkan yangýnda zarar gören Ýlke Gýda'ya geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Baþkan Külcü, Ýlke Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Þahin, yönetim kurulu üyeleri ve çalýþanlarýna geçmiþ olsun dileklerini ileterek yangýn hakkýnda bilgi aldý. Ýlke Gýda Sahibi Mehmet Þahin yaptýðý açýklamada, "Bizim için önemli olan can kaybýnýn olmamasý... Ýtfaiye ekiplerimiz yangýnýn diðer iþ yerlerine sýçramamasý için gerekli çalýþmayý yaptýlar. Geçmiþ olsun ziyaretlerinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ediyorum." dedi. Ziyarette, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Turhan Candan ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özler hazýr bulundu. "Demokrasi, yalnýzca siyasi ve ekonomik hak ve çýkarlarýn geliþmesi deðildir" Çorum Emek ve Demokrasi Platformu "1 Eylül Dünya Barýþ Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. PTT önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adýna konuþan Av. Burçin Solmaz Polat, "Son yýllarda Ortadoðu merkezli olarak yaþanan savaþ ve emperyalist iþgaller ve Türkiye içinde ve dýþýnda çatýþmalarýn artmasý barýþ özlemimizi daha da arttýrmýþtýr. Bu yýl 1 Eylül Dünya Barýþ günü; Ortadoðu'da þiddetlenen çatýþma ve katliamlarýn, Türkiye'de yeniden kýþkýrtýlan çatýþma ortamý sonrasýnda yaþanan ölümlerin, baský, þiddet ve fiili sýkýyönetim uygulamalarýnýn yaþandýðý bir döneme denk geldi" dedi. Kamu emekçilerinin baþta iþ güvencesi olmak üzere, mevcut olan birçok kazanýlmýþ hakkýnýn ortadan kaldýrýlmasý için gece gündüz demeden çalýþanlarýn, bir taraftan iþçi ve emekçilerin sofrasýndaki ekmeði daha da küçültmek için peþ peþe adýmlar atarken, diðer taraftan içerde ve dýþarýda benimsediði savaþ politikalarý ile ülkeyi sonu görünmeyen bir karanlýðýn içine doðru bütün gücüyle ittikleri kaydeden Burçin Solmaz Polat, "Türkiye'de savaþtan ve silahlanmadan rant uman kesimler, barýþý savunmak yerine sürekli çatýþma ve savaþ çýðýrtkanlýðý yapýyorlar. Yýllardýr þiddet ve baský politikalarýnda ýsrar edenlerin, "yurtta barýþ, dünyada barýþ" için mücadele etmek yerine, "içerde savaþ, dýþarýda savaþ" politikasýnýn benimsenmesinin bedelini; bu ülkenin gençleri, AKP'nin seçim hesaplarýna kurban edilerek, yaþamlarýnýn baharýnda ölüme gönderilerek ödüyor. Son iki ay içinde öldürülen çocuklarýn, hayatýnýn baharýnda topraða düþen gençlerin aileleri, yakýnlarý baþta olmak üzere, Türkiye'de yaþayan bütün halklarýn "acil barýþ" talepleri dikkate alýnmalýdýr. Devletin görevi çocuklarý ve gençleri ölüme göndermek deðil, onlarý her ne pahasýna olursa olsun yaþatmaktýr. Demokratik, insan hak ve özgürlüklerine saygýlý bir devlet, içeride ve dýþarýda barýþçýl bir siyaset izleyen Türkiye özlemi ve mücadelesi güncelliðini hala korumaktadýr. Barýþ mücadelesini, tüm diðer alanlarda yürütülen mücadelelerden ayrý deðerlendirmek mümkün deðildir. Barýþýn, kardeþliðin ve demokrasinin hayat bulmadýðý ülkelerde, emekçilerin var olan haklarýný korumasý ve yeni haklar kazanmasý söz konusu olamaz. Savaþlarýn, iþgallerin yoðunlaþtýðý, farklý milliyetlerden ve mezheplerden halklarýn birbirine karþý kýþkýrtýlmaya çalýþýldýðý bugünlerde bizlere düþen görev, bugünümüzü ve geleceðimizi yakýndan ilgilendiren bu geliþmelere seyirci kalmak deðil, emek, barýþ ve demokrasi mücadelesini güçlendirmek, baskýlara ve zorba yönetim anlayýþýna karþý çýkmak olmalýdýr. Demokrasi, yalnýzca siyasi ve ekonomik hak ve çýkarlarýmýzýn geliþmesi deðildir. Emek mücadelesinin güçlenmesi, sorunlarýmýzýn kalýcý olarak çözülmesi, kadýnlar üzerindeki her türden baskýnýn engellemesi, çalýþma yaþamýnda, eðitimde, saðlýkta, tüm ekonomik ve sosyal sorunlara yönelik halkçý çözümlerin yaratýlmasý için yapýlan mücadele, savaþ ve þiddet politikalarýna karþý yürütülen mücadeleden ayrý deðildir. Bizlerin savaþa karþý, demokrasi ve barýþ için birleþmek dýþýnda bir seçeneðimiz yoktur. Çünkü demokrasiyi kazanmak, Kürt sorununun barýþçýl temelde ve eþit haklar temelinde çözüme kavuþmasý, tüm inançlarýn özgürce yaþanabilmesi, emekçilerin hak arayýþlarýnýn önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasý, "gündüzleri iþsiz gezilmeyen, gecelerinde aç yatýlmayan" bir Türkiye yaratýlmasý hedefine bir adým daha yaklaþýlmasý demektir. Türkiye'nin içine itildiði þiddet sarmalýndan bir an önce çýkabilmesi için savaþ çýðýrtkanlarýna karþý barýþ mücadelesini güçlendirmenin önemi ortadadýr. Çünkü barýþý kazanmak, eþitliði ve demokrasiyi kazanmanýn ön koþuludur. Türkiye halklarýnýn yýllardýr özlem duyduðu, silahlarýn tamamen susup siyasetin konuþulduðu, gerçek anlamýyla halklar arasýndaki barýþ ve kardeþlik duygularýnýn güçlendiði bir ortamýn yaratýlmasý gerekmektedir. Bugün silahlarýn susmasý ve þiddetin sona ermesi, savaþtan beklentileri olan barýþ düþmanlarý dýþýnda toplumun tüm kesimlerinin ortak beklentisidir. Silahlarýn ve savaþýn konuþtuðu yerde ne barýþ, ne demokrasi, ne ekmek, ne de özgürlükten söz edilebilir. Bu nedenle; herkesi savaþa ve ölümlere karþý sesimizi yükseltmeye, demokrasi ve barýþ için birleþmeye ve birlikte mücadele etmeye çaðýrýyor, Türkiye ve dünya halklarýnýn 1 Eylül Dünya Barýþ Gününü kutluyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT Çocuðumla çatýþmalarý nasýl çözebilirim? Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eðitim Fakültesi Okul Öncesi Öðretmenliði Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Özgün, ebeveynlerin en çok karþýlaþtýklarý çocukla anne baba çatýþmasýna nasýl çözüm bulunacaðýna dair açýklamalarda bulundu. Çocuklarýn anaokuluna baþlama yaþýna geldiklerinde anne babadan ayrýmlaþmaya ve farklý kiþiler olduklarýný anlamaya baþladýklarýný ifade eden Doç. Dr. Özkan Özgün, çocuklarýn anne babalarýndan farklý duygulara, fikirlere ve ihtiyaçlara sahip olabileceklerini, farklý þeyleri sevip isteyebileceklerini, ilgi duyabileceklerini bildiklerini söyledi. Doç. Dr. Özgün, "Çocuklarýn yaþý büyüdükçe dil yetenekleri geliþtiði için fikirlerini, isteklerini ve ihtiyaçlarýný ifade etmek için konuþmayý daha etkili kullanýrlar. Ancak güçlü ve çabuk deðiþen duygulara sahip olduklarýnda bazen bu duygularýný kontrol etmekte ya da uygun bir þekilde göstermekte zorlanýrlar. Öfke ile etrafýndaki kiþilerle çatýþabilirler. Çatýþtýklarý kiþi bazen anne babalarý, bazen öðretmenleri, bazen de arkadaþlarý olabilir." dedi. BAÐIRMAK, SUS- TURMAK, KORKUTMAK ÇOCUÐU DAHA ÇOK HIRÇINLAÞTIRIR Anne babalarýn görevlerinden birinin de çocuklarýna duygularýný, isteklerini ve ihtiyaçlarýný çatýþma ortamý oluþmadan nasýl ifade edebileceklerini öðretmek olduðunu söyleyen Doç. Dr. Özkan Özgün, çatýþma olmasý durumunda ise bu çatýþmayý nasýl çözebileceklerini þu örneklerle ifade etti; "Çocuðunuz baðýrmaya baþladýðýnda, bir þeyi aðlayarak, kendini yere atarak istediðinde, istediði bir þey olmadýðýnda eþyalarý saða sola fýrlatmaya baþladýðýnda, her ne dersek reddettiðinde, bizimle inatlaþtýðýnda onun duygularýný ve düþüncelerini nasýl ifade edeceði konusunda zorlandýðýný veya ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný doðru bir þekilde istemeyi henüz bilmediðini düþünebiliriz. Ona baðýrmak, susturmak, korkutmak, kulaðýný çekmek veya azarlamak yerine ihtiyaçlarýný ve isteklerini doðru bir þekilde nasýl ifade edebileceðini öðretirsek daha çok yardým etmiþ oluruz. Böylece hem çatýþmayý etkili bir þekilde çözebiliriz hem de ilerde çocuðumuz benzer bir durumla karþýlaþtýðýnda nasýl davranmasý gerektiði konusunda ona yol göstermiþ oluruz." ÇOCUKLARINIZLA DUYGULARINIZI PAYLAÞIN Çocuklarla duygular ve duygularýný nasýl ifade edebilecekleri hakkýnda konuþmak gerektiðini belirten Doç. Dr. Özkan Özgün, bazý durumlar karþýsýnda da ebeveynlerin neler hissettiklerini çocuklarýyla paylaþmasýný önerdi. Çocuklara duygularýyla nasýl baþ edebileceðinin yine ebeveynler tarafýndan öðretilebileceðini ifade eden Doç. Dr. Özgün açýklamasýnda þu görüþler yer verdi; "Çocuklarýmýz öfke, kýzgýnlýk, üzüntü, hayal kýrýklýðý gibi güçlü duygularla nasýl baþ edebileceklerini bilemeyebilirler. Bu nedenle bazen istenmedik sonuçlar doðuran davranýþlarda bulunabilir ve bizimle çatýþma yaþayabilirler. Çocuðumuz güçlü bir duygu hissettiðinde onun duygusunu anladýðýmýzý göstermeli ve duygusunun farkýna varabilmesi için bu duyguyu adlandýrmalýyýz. Örneðin ertesi gün erken kalkmasý gerektiði için televizyonu kapatýp çocuðu yataða gönderdiðimizde çocuðumuz kýzgýnlýk hissedebilir. Bu durumda TV'yi kapatýp uyuman gerektiðini söylediðim için bana çok kýzgýnsýn.' diyebiliriz. Çocuðumuzun kýzgýnlýk duygusunu adlandýrdýktan sonra ise kýzgýnlýðýyla nasýl baþ edebileceðine dair ona yollar gösterebiliriz. Örneðin, çocuðumuz kýzgýnken olduðu yerde yukarý aþaðý zýplamasýný, yastýklarý yumruklamasýný, bir gazete parçasýný yýrtmasýný, kýzgýnlýk ile ilgili bir resim çizmesini veya çocuðumuza uygun olduðunu düþündüðümüz baþka bir yol önerebiliriz. Böylece çocuðumuza bu duygulara sahip olmanýn normal olduðunu ancak duygularýný kimseyle çatýþmadan, kimseye zarar vermeden ortaya koyabileceði saðlýklý yollar olduðunu gösterebiliriz."

11 2 AÐUS- 02 EYLÜL 2015 ÇARÞAMBA 11 Süper deðil doðal anne olun! Hukukçular medyaya baskýna tepkili: Yanlýþ ve despot baskýnlara karþý birlik olmalýyýz Hukukçular Koza-Ýpek Medya Grubu'na yönelik algý operasyonuna sert tepki gösterdi. TÜRKÝYE BAROLAR BÝRLÝÐÝ: Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu, Ýpek Medya Grubu'na yapýlan baskýna tepki gösterdi. Feyzioðlu, "Bu yanlýþ ve despot baskýnlara karþý birlik olmalýyýz." dedi. Ýþte Feyzioðlu'nun o açýklamasý: Medya ve sermaye gruplarýna karþý yapýlan bu yanlýþ ve despot baskýnlara karþý birlik olmalýyýz. Gerçek dürüstlük ayný fikirde olmadýðýmýz düþüncelere karþý yapýlan haksýzlýklara karþý sesini yükseltmektir. Ayný gemideyiz birileri ellerinde baltayla o gemiyi delmeye çalýþýyor. Bunun karþýsýnda durursak iktidar da bunu dikkate alacaktýr. ADANA BAROSU: Adana Barosu Baþkaný Mengücek Gazi Çýtýrýk, Koza-Ýpek Medya Grubu'na yönelik operasyona sert tepki gösterdi. Özgür medyaya dönük bu giriþimi, 'Son derece üzüntü verici ve akýl tutulmasý bir durum' olarak deðerlendiren Çýtýrýk, ülke demokrasisi, temel hak ve özgürlüklere; basýn, düþünce ve hürriyetine doðrudan yapýlan bu saldýrýyý kýnadý. AYDIN BAROSU: Ýpek Medya Gurubu'na yapýlan baskýný deðerlendiren Aydýn Barosu Baþkaný Gökhan Bozkurt, "Bugün için bu yaþadýklarýmýz, Türkiye için bir ayýp olarak tarihe geçecektir. Basýna baskýyý asla kabul etmiyoruz." dedi. Bozkurt, Cihan Haber Ajansý'na yaptýðý açýklamada, "Halkýn haber alma özgürlüðünün garantisi olan basýna yapýlanlarý üzülerek takip ediyorum. Bu, Türkiye için büyük bir ayýptýr. Basýn özgürlüðünün saðlanmasý, bunun önündeki engellerin kaldýrýlmasý için çalýþýlmasý gerekirken bunun yerine basýna sansür, baský gibi uygulamalar, üzerlerine, iþinize gelmeyen þeyleri yazýp çizdiklerinde veya iþinize gelmeyen haberleri yaptýklarýnda güç sahibi olanlarýn basýna baský uygulamasý dünyanýn hiçbir yerinde kabul edilemez, hoþ görülemez ve affedilemez. Ben bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için 2015 yýlýnda, 21. yüzyýlda dünyaya karþý rezil olduðumuz þeklinde yorumluyorum. Umarým bu uygulamadan bir an evvel dönülür, ülkede her þey hukuk içerisinde, hukuk çerçevesinde, hukuka uygun olarak devam eder. Ýþinize gelmeyeni söyleyen her kim olursa olsun basýný susturur, çalýþtýklarý kurumlara baský yapar ya da o kurumlar faaliyetlerini sizin istemediðiniz gibi, istemediðiniz þekilde haber yaparlar ise üzerine varmanýz hoþ görülemez, affedilemez." dedi. MANÝSA BAROSU: Manisa Barosu Baþkaný Ali Arslan, Ýpek Medya Grubu'na yönelik baskýna tepki gösterdi. Arslan, "Demokrasinin olmazsa olmaz koþullarýndan birisi hukuk düzeni, avukatlar, yargý olduðu gibi bir diðeri de medya ayaðýdýr. Medyanýn da hukuk kurallarý çerçevesinde, demokrasi içerisinde hiçbir kurum ya da kuruluþ tarafýndan, hiçbir güç tarafýndan baský altýnda tutulmaksýzýn kendi görevini yerine getirmesi gerekir. Eðer medyanýn bu görevi yerine getirmesi engelleniyorsa bu ülkede parlamenter rejim tehlikede demektir, demokrasi tehlikede demektir. Tek taraflý bir yayýnla, tek taraflý bir medya grubunun çalýþmasýna izin vermeyi de demokrasiyi yok etme çabasý olarak görüyoruz." dedi. Baro Baþkaný Arslan, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, seçimden önce muhalif medyaya yönelik operasyon olmadýðý konusunda açýklama yapmasýna raðmen Ýpek Medya Grubu'na yönelik baskýn yapýlmasýyla ilgili olarak þunlarý söyledi: "Tabii siyasi liderler birçok þeye 'yok diyor, 'olmayacak' diyor ama olmayacak denilen þeyin bir gün sonra olduðunu görüyorsunuz. Þimdi fiili bir operasyon var. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun bu sözüne karþý ne denebilir? Onu kendi takdirlerine býrakýyorum ama þu anda yapýlan operasyonlarý, özgür medyayý susturma operasyonu olarak deðerlendiriyorum. Hukuka aykýrý bir iþlemin, hukukçular tarafýndan doðru savunulmasý düþünülemez. Bununla ilgili bütün kurumlar, sivil toplum örgütleri gerekli tepkiyi göstermeli. Medyanýn özgür çalýþmasý için her türlü koþulun hazýrlanmasý, devlet tarafýndan yapýlan baskýlarýn, hükümet tarafýndan yapýlan baskýlarýn ortadan kaldýrýlmasý için de özgür medyanýn yanýnda durmak gerekiyor." MUÐLA BAROSU: Muðla Barosu Baþkaný Cumhur Uzun, sabah saatlerinde Koza-Ýpek Grubu'na baðlý medya kuruluþlarýna yönelik yapýlan operasyona tepki gösterdi. Uzun, "Seçime iki ay kalmýþ dönemde bunun yapýlmýþ olmasý basýnýn seçim öncesi susturulmasýna yönelik ciddi bir operasyon olarak deðerlendiriyorum. Bu nedenle yapýlanlarý hukuki anlamda çok temelli bulmuyorum." dedi. DENÝZLÝ BAROSU:Ýpek Medya Grubu'na yapýlan polis baskýnýna tepki gösteren Denizli Baro Baþkaný Müjdat Ýlhan, içi boþ gerekçelerle basýnýn haber kaynaklarýnýn susturulmasýný doðru bulmadýklarýný söyledi. Denizli Valililiði önünde yapýlan adli yýl açýlýþ töreni sonrasý gazetecilerin sorularýný cevaplandýran Ýlhan, bu süreçte hukukun ne kadar ihtiyaç olduðunun bir kez daha görmüþ bulunduklarýný ifade etti. Ýlhan, "Türkiye'de hukuka yönelik olumsuzluklar bir hukukçu olmamýz nedeniyle yaralýyor. Ben bir an önce hukukun üstündeki bütün ellerin bütün yönlendirmelerin çekilerek insanlarýn kürsülerinde rahat rahat hukuku icra eder hale gelmesini istiyorum." dedi. Ýpek Medya Grubu'na yönelik baskýna da tepki gösteren Ýlhan, "Medya özgür haber almanýn en önemli ayaðýdýr. Sadece içi boþ gerekçelerle basýnýn haber kaynaklarýnýn susturulmasýný doðru bulmuyoruz." diye konuþtu. PROF. DR. HÝKMET SAMÝ TÜRK: Eski Adalet Bakaný Prof. Dr. Hikmet Sami Türk: Demokratik rejimin temellerinden biri basýn özgürlüðüdür" dedi. Türk, "Bu uygulamalar demokratik rejimde uygulanmayacak uygulamalardýr. Anayasa'ya aykýrýdýr. Basýn kanununa aykýrýdýr. Demokratik rejimin temellerinden biri basýn özgürlüðüdür. Basýný baský altýnda tutuðunuz zaman demokratik rejimden uzaklaþmýþ olursunuz. Anayasa da özel hayatýn gizliliði, onun dokunulmazlýðý, haberleþme özgürlüðüyle ilgili 21'inci ve 22'inci maddelerinde arama ne zaman yapýlabilir. Hangi koþullarda yapýlabilir. Milli güvenliðin tehdit edildiði zaman suç iþlenmesinin önlenmesi gibi çeþitli nedenler gösterilmiþtir. Bunlarýn herhangi birinin bir basýn organý için söz konusu olabileceðini düþünmüyorum." MUAMMER AYDIN: Ýstanbul Barosu Eski Baþkaný Muammer Aydýn medya grubuna yapýlan saldýrýya tepki gösterdi. Aydýn þunlarý söyledi, "13 yýllýk AKP iktidarý boyunca AKP daima kendi muhaliflerini susturdu. Bu dün de gazetecilerdi, dün de aydýnlardý, dün de TSK mensuplarýydý ve cumhuriyetçilerdi. Kendilerine muhalif gördükleri kimse onlarý ortadan kaldýrmak için yapýlan baskýlarý Türkiye 13 yýl boyunca gördü. Ergenekon'da, Balyoz'da diðer davalarda gördü. Þimdi de Aralýk operasyonundan sonra Ýnlerine gireceðiz' dedi. Hizmet veya cemaat denilen yapýya karþý bir karþýtlýk oluþturuldu ve bir süreden beri bu isim altýnda her yere saldýrýlýyor. Bu baskýnýn da yapýlacaðý da açýk ve net görünüyordu. Ama bir þey var, burasý hukuk devleti. Hukuk devletinde gerçekten suç iþleyenler varsa bunlara karþý hukuk iþletilerek ceza almalarý için yargý önüne çýkarýlýrlar. Bunun dýþýnda yapýlan hiçbir iþlem hukuki deðildir. Hiçbir iþlem kamuoyunu tatmin etmez. Hiçbir iþlem Türkiye'yi demokratik bir ülke olarak dünya kamuoyu önüne getirmez." BALIKESÝR HUKUKÇULAR DERNEÐÝ: Balýkesir Hukukçular Derneði Baþkaný Av. Cengiz Çaðlar Ayyýldýz, Koza-Ýpek Medya Grubu'na yönelik baskýna tepki gösterdi. Sadece muhalif sermaye gruplarýný hedef alan uygulamalarýn asla kabul edilemez olduðunu belirten Ayyýldýz, "Anayasal kurumlar, sýnýrlarýna dönmelidir. Geliþmiþ bir ekonomi, ancak hukuk güvenliðiyle mümkündür. Devlet kurumlarý asli vazifelerini býrakmýþ, ülkesine hizmet eden insanlarla uðraþmakta. Tertemiz umutlar ve ideallerle açýlýþýný yaptýðýmýz adli yýlýn ilk gününde bu tür çirkin uygulamalarýn olmasý bizi de derinden üzmüþtür." dedi. AVUKAT ERDAL DOÐAN: Avukat Erdal Doðan, "Hukuka dair hiçbir þey siyasi iktidar tarafýndan elimizde býrakýlmadý. Ýpek ve Koza Grubu'na el koyma amacý taþýyan bir giriþim olacaðýný geçen yýl bildirdik. Bunun hukuki bir operasyon olmadýðýný biraz hukuktan anlayan aklý baþýnda herkes biliyor. Doðrudan siyasi olup, susturmaya, baský altýna almaya gerekirse de Saray'a biat ettirmeye çalýþan bir operasyon. Bugün, Kanaltürk ve Koza grubuna yapýlan bu operasyonla sýnýrlý kalýnmayacak. Daha önce sosyal medya fenomeni Fuat Avni de açýklamýþtý. Benzer þekilde Aydýn Doðan medyasýyla ilgili hazýrlýk içinde olunduðu biliniyor. Bu baskýna oh olsun' diyenlerin susmamasý gerekiyor, yarýn olay kendilerine dönecek." dedi. Ekonomik þartlar ve toplumsal geliþmelerle birlikte annelerin eðitim düzeyinin yükselmesi ve çalýþan anne sayýsýnýn artmasý annelik beklentilerini yükseltti. Teknolojik geliþmelerle internetin ve akýllý telefonlarýn hayatýmýza girmesi, bilgiye ulaþmamýzý kolaylaþtýrdý. Fakat bu kolaylýk, sorunlarý da beraberinde getirdi. Çocuk yetiþtirme konusunda bilgi kirliliði arttý. Sosyal medyanýn anneler arasýnda sýk kullanýlmasý anneler arasýndaki çocuk yetiþtirme konusunda tavsiyelerin hýzlýca yayýlmasýna ve annelerin Acaba ben iyi bir anne miyim kaygýsýný yaþamasýna neden oldu. Anneler diðer anneleri model alarak kendilerini eksik görmeye ya da yüksek beklentiler koyarak hayatý kendilerine zorlaþtýrdýlar. Annelere tarih boyunca verilen temel roller, Yuvayý diþi kuþ yapar atasözümüze de yansýyor. Anne hem yuvayý yapar hem çocuk doðurur hem de evin düzenine bakar. Bu da yetmez gibi bir de son yýllarda çalýþan anne rolü eklendi bunlara. Anne hem çocuk bakacak, hem evdeki iþleri ve düzeni saðlayacak, hem de iþe gidecek. Tüm bu görevleri yaparken de mükemmel olmasý gerekiyor. DAHA ÝYÝ OLMA DÜÞÜNCESÝ STRES YAPIYOR Bütün bu sorumluluklar annelerin süper anne sendromu yaþamasýna neden oluyor. Süper anne sendromu' adýndan da anlaþýlacaðý üzere annelik konusunda mükemmeli yakalamaya çalýþmaktýr. Mükemmel bir anne olma ve her þeyini eksiksiz bir þekilde yapma düþüncesi kaygý ve strese neden olur. Özellikle bu sendrom ilk defa anne olan ya da çok geç yaþta anne olan eðitim düzeyi yüksek annelerde görülmektedir. Süper anne sendromunun en önemli belirtisi kendine gerçekçi olmayan yüksek beklentiler koymaktýr. Yani kendini zorlamaktýr. Bir birey olarak anne robot deðildir ve olaðanüstü güçleri yoktur. Anne de olsa dinlenmeye, kendini þýmartmaya ve kendini beslemeye ihtiyacý vardýr. SAÐLIÐIN BOZULMASINA NEDEN OLUR Aslýnda merkezimize gelen annelerin yüzde 90'ýnýn süper anne sendromu taþýdýðýný söyleyebilirim. Çünkü anneler hem çalýþýyor hem de evdeki sorumluluklarýný aksatmadan yapmaya çalýþýyorlar. Bütün bu fedakârlýklarýna raðmen anneler kendilerinden þüphe ediyor ve kendilerini yeterli görmüyorlar. Türk kadýný fedakârdýr anlayýþýný yaþýyoruz. Aþýrý fedakârlýk birey olan annenin kendini unutmasýna sebep oluyor. Anne de olsak hayatýmýzdaki rolleri dengelemeliyiz. Sadece eþ, anne ya da çalýþan rolünde kalmak hayat kalitemizi düþürür. Süper anne olmak yerine doðal anne olmalýyýz. Anneler her þeyi mükemmel yapmaya çalýþmak yerine kendilerine hata yapma fýrsatý vermeli, en önemlisi kendilerine zaman ayýrmalý. Eðer kaygýlarý çok yüksekse mutlaka uzman desteði almalýlar. Çünkü süper anne olmak sadece kendilerinin deðil, çocuklarýnýn geliþimini de olumsuz etkiler. Anne bir süre sonra saðlýk problemleri yaþamaya baþlar. Çünkü mükemmel anne olmak mümkün deðilken mükemmel olmak adýna sürekli kendi ihtiyaçlarýndan ödün vermek saðlýðý bozar. Diþ hastalýklarýna yol açan 6 neden Diþ hekimlerine hassasiyet þikâyetiyle baþvuranlarýn sayýsý en çok yaz aylarýnda artýþ gösteriyor. Sýcak havalarda soðuk yiyecek ve içecek tüketiminin artmasý diþ hassasiyetinin en çok yaz aylarýnda fark edilmesine neden oluyor. Diþ hassasiyeti dikkate alýnmadýðýnda yeme içme keyfini kâbusa çevirebiliyor. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Diþ Hekimi ve Protez Uzmaný Çaðdaþ Kýþlaoðlu, diþ hassasiyetinin diþleri kaplayan dentin tabakasýnýn zarar görmesi sonucu ortaya çýktýðýný söylüyor. Yazýn tüketilen soðuk yiyecek ve içeceklerin diþlerde ani tepki ve sinir uyarýlmalarýna neden olduðunu belirten Kýþlaoðlu, diþ hassasiyetine sebep olan faktörleri þöyle sýralýyor: Diþ eti çekilmesi: Diþ etlerinin çekilmesi diþlerin dental tabakasýnýn ortaya çýkmasýna neden olur. Diþ eti koruyucu bir dokudur. Koruyucu olan bu tabakanýn zarar görmesi diþ hassasiyetini arttýrýr. Diþlerin sert fýrçalanmasý: Diþlerin uzun süre yanlýþ ve sert þekilde fýrçalanmasý diþi aþýndýrýr ve hassasiyete neden olur. Diþ gýcýrdatma: Genelde uyku sýrasýnda ortaya çýkan diþ gýcýrdatmada kiþiler yaþadýðý bu rahatsýzlýðýn farkýnda bile deðildirler. Diþlerin birbirine sürtünmesi diþin enamel tabakasýna zarar verir. Buna baðlý olarak da sinir uçlarý daha fazla acý hisseder. Diþ iltihaplarý: Diþler üzerindeki tartar ve bakteri plaðýna baðlý olarak geliþen iltihaplar diþ etine zarar verir. Þiþ olan diþ etleri zarar görerek diþ kökünü destekleme ve koruma özelliðini kaybeder. Kýrýk ve çürük diþler: Diþteki çürükler ve aðýz içerisinde oluþan kýrýklar diþ ve diþetlerinde hassasiyete neden olur. Bu tip bir problemle karþýlaþmamak için rutin kontrolleri ihmal etmemek gerekir. Asitli yiyecek ve içecekler: Ýçerisinde asit bulunan yiyecek ve içecekler diþlerin enamel tabakasýný eriterek zarar verir. Meyse sularý, þekerli atýþtýrmalýklar, limon, narenciye gibi ürünler diþ hassasiyetine neden olur.

12 02 EYLÜL 2015 ÇARÞAMBA Gölcükspor Ýlyas Türengül ile anlaþtý 1. Amatör Küme takýmlarýndan Deðirmendere'nin file bekçisi Ýlyas Türengül3.Lig ekibi Gölcükspor ile anlaþma imzaladý. 1. Amatör Küme takýmlarýndan Deðirmendere'nin file bekçisi Ýlyas Türengül Gölcükspor ile anlaþmaya vardý. Geçtiðimiz sezon Halýdere'de forma giyen Ýlyas Türengül sezonunda Deðirmenderespor'la anlaþmýþtý. Gölcükspor da genç kalecinin sakatlanmasý ile kaleci sayýsý ikiye düþünce Ýlyas ile anlaþmaya varýldý. Gölcükspor'a imza atan tecrübeli file bekçisi Ýlyas Türengül bugünkü antrenmanda da yer aldý. BAL'da kuralar 4 Eylül'de çekilecek Tavþanlý hazýrlýklarý baþladý Sezonunda 12 grupta oynanacak Bölgesel Amatör Lig fikstür çekiminin 4 Eylül'de Ýstanbul'da yapýlacak. TFF'nin Beykoz Riva'da bulunan merkezindeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te baþlayacak. Kura çekiminde birden fazla grupta bulunan Ankara, Ýzmir ve Ýstanbul takýmlarýnýn hangi gruplarda yer alacaðýný belirlenecek ve 12 grubun fikstür çekimi yapýlacak. Kulüplerin sezonu BAL Statüsü konusunda bilgilendirileceði toplantýya, 157 BAL takýmýnýn temsilcileri ASKF Baþkanlarý ve TFF yetkilileri katýlacak. BAL'da 12 grup birincisi statüde belirlendiði þekilde play-off turuna yükselecek. Bu turda oluþan 6 eþleþme tarafsýz sahada tek maç eleme usulüyle oynanacak ve galipler Spor Toto 3. Lig'e yükselecek. Bu turda maðlup olan 6 takým bir kez daha statüye göre eþleþtirilecek ve yine tarafsýz sahada tek maç üzerinden oynanacak 3 eþleþmenin galibi Spor Toto 3. Lig'e çýkacak son 3 takýmý oluþturacak. Aþamayacaðýmýz sorun olmaz Çorum Belediyespor cumartesi günü kendi sahasýnda oynayacaðý Tavþanlýspor maçý hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla baþladý. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 17.00'de baþlayan antrenmana sakatlýðý bulunan Gökhan katýlmazken, diðer futbolcular hazýr bulundu. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan antrenman öncesinde futbolcularýyla uzun süreli bir toplantý gerçekleþtirdi. Çorum Belediyespor tesislerinde gerçekleþtirilen toplantýda Fahrettin Sayhan futbolcularý sert bir dille uyararak bundan sonraki süreçte hata yapma þanslarýnýn kalmadýðýný dile getirdiði öðrenildi. Toplantýnýn ardýndan ýsýnma koþularý ile baþlayan antrenman, dar alanda yapýlan 5'2 çalýþmasý ile devam ederken, son bölümde ise futbolcular taktik çift kale gerçekleþtirdi. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýna bugün yapacaðý tek antrenmanla devam edecek. Yasin Yücel Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, hafta sonunda konuk ettiði maçta Kýzýlcabölük'ü yenerek 6 puanla liderlik koltuðuna oturdu. Sahayý yetiþtirmek için uðraþ veren herkese teþekkür eden Caner, birlik beraberlik içinde aþamayacaklarý sýkýntý olmadýðýný belirtti. Seyircilerinin önünde oynadýklarý maçý kazandýklarý için mutlu olduklarýný ifade eden Caner, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Seyircimizin önünde ilk maçýmýzý oynadýk. Stadyumda bazý sýkýntýlar vardý. Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz, müteahhit Ahmet Çolak kardeþimiz büyük bir uðraþ vererek sahayý maça yetiþtirdiler. Ben emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Seyircimizin önünde ilk maçýmýzý kazandýðýmýz için çok mutluyuz. Belki futbol olarak biraz eksiðimiz olabilir. Ama kazandýðýmýz için mutluyuz. Sonuçta üç puan almak çok önemliydi. Onu da Allahýn izni ile aldýk. Ben teknik ekip ve futbolcularýmýzý kutluyorum.bizi yalnýz býrakmayan taraftarýmýza teþekkür ediyorum. Biz desteklemeye devam etsinler. Yolumuz açýk. Ýnþallah baþarýlý olacaðýz" Kastamonu'da sponsor harekatý sezonunda yakaladýðý þampiyonlukla tarihi bir baþarý elde eden Kastamonuspor 1966 yönetim kurulu, sezonunda da 3. Lig'de sýkýntýsýz bir sezon geçirmek için çalýþmalarýný sürdürüyor sezonunda yakaladýðý þampiyonlukla tarihi bir baþarý elde eden Kastamonuspor 1966 yönetim kurulu, sezonunda da 3. Lig'de sýkýntýsýz bir sezon geçirmek için çalýþmalarýný sürdürüyor. 3. Lig 3. Grup'ta þampiyonluða oynayacak Kýrmýzýsiyahlý yönetimin kulübe ekstra gelir getirmek amaçlý forma reklamý konusunda çalýþmalara baþlayacaðý öðrenildi. Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ ve Vali Þehmus Günaydýn'ýn da konuyla ilgili destek vereceði kýrmýzý-siyahlý yönetimin ilk duraðý Cengiz Ýnþaat olacak. Kýrmýzý-siyahlýlar buradaki görüþmenin ardýndan diðer Kastamonulu büyük firmalarla da görüþecek. Yapýlan görüþmelerin ardýndan kýrmýzý-siyahlý renklerin göðüs reklamýnýn kimin alacaðý da netlik kazanacak. Batman'da yüzler gülüyor Petrolspor, Çatalca deplasmanýnda hakemin kötü yönetimine raðmen istediðini aldý. Batman Petrolspor, zorlu Çatalca deplasmanýndan puan çýkartmasýný bildi. Hakemin kötü yönetimine raðmen Kýrmýzýbeyazlýlar mücadeleci futboluyla alkýþ aldý. Karþýlaþmanýn son bölümlerinde iki penaltýlarýnýn verilmediðini belirten Kulüp Baþkaný Aydýn Gülme: "Takýmýmýz dirençliydi. Galibiyeti kaçýrdýk. Hakemin kötü yönetimine raðmen ezilmeyen bir Petrolspor sahada vardý" dedi. MAÇ ÖNCESÝ SOYUNMA ODASI Batman Petrolspor A.Þ., Çatalca'yla 0-0 kalarak ligdeki puanýný 4'e çýkardý. Batman Çaðdaþ spor servisi, zorlu deplasmandaki mücadeleyi okurlarýyla paylaþýyor. Karþýlama öncesi soyunma odasýnda Teknik Direktör Orhan Kapucu, yardýmcýlarýyla birlikte futbolcularla küme oluþturarak 'biz biriz' mesajý verdi. "TAKIMA GÜVEN GELDÝ" Takýmýný Çatalca'da yalnýz býrakmayan Batman Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, Batman, Ankara, Ýstanbul ve Bursa çevresinden takýmý desteklemeye gelen taraftarlara teþekkür etti. Maç sonrasý konuþan Gülmez: "Lige iyi baþladýk. Oynadýðýmýz iki maçta aldýðýmýz dört puanla takýma güven geldi. Önümüz açýk. Ekibimize güveniyoruz. Koþan, mücadele eden ve ezilmeyen bir ekibimiz var" dedi. Hakemin kötü yönetimine de dikkat çeken Gülmez, þöyle devam etti: "Hakemin kötü yönetimine raðmen ezilmeyen bir Petrolspor sahada vardý. Hakem maçýn son bölümünde iki net penaltýmýzý vermedi. Hakemin kötü yönetimi olmasaydý sahadan 3 puanla ayrýlmamýz sürpriz olmazdý. Tüm olumsuzluklara raðmen puan almayý baþaran takýmýmý kutluyorum." KAPUCU: "RÝSK ALDIK" Petrolspor Teknik Direktörü Orhan Kapucu da hakemden yakýndý. Hakeme raðmen Batman'a puanla döndüklerini ifade eden Kapucu: "Hakemin kötü yönetimine raðmen deplasmandan bir puan almak iyi. Verilmeyen penaltýlarýmýz yetmiyormuþ gibi hakem 5 dakika uzatma göstermesine raðmen karþýlaþmayý 9 dakika uzattý. Rakibin sert futboluna göz yumarak, tüm kartlarý bize kullandý. Karþýlaþmanýn son 15 dakikasýnda çift santrafora dönerek risk aldýk ama golü bulamadýk. Galibiyeti kaçýran taraf olduk. Önümüzdeki hafta karþýlaþacaðýmýz Çine'yi yenerek seri yapmak istiyoruz" dedi.

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Seçimde tercihiniz yerel basýn olsun

Seçimde tercihiniz yerel basýn olsun Adli yýl açýlýþýnda adalet vurgusu Adli Yýl açýlýþý dün nedeniyle bir tören düzenlendi. Adliye Sarayý na gerçekleþtirilen törende adalet vurgusu öne çýktý. Traktör devrildi, 7 yaralý Boðazkale ilçesinde

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ülkücüler külliye açtý

Ülkücüler külliye açtý Kurt tan ilk mesaj AK Parti Çorum Boðazkale Ýlçe Baþkanlýðý'nýn danýþma meclisi toplantýsý yapýldý. AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, kadýn

Detaylı