%50 ye varan indirimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "%50 ye varan indirimler"

Transkript

1 Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler yapýldýðýný söyledi. Adli yýl açýlýþ töreninde konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, geçtiðimiz adli yýl içinde alçak bir terör saldýrýsý neticesinde hayatýný kaybeden ve... SAYFA 7 DE Ömer Faruk Yurdagül Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 02 EYLÜL 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Ülkü Ocaklarý AK Parti önünde 1000 kiþiyle açýklama yapacak 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada MHP ve Ülkü Ocaklarýna tepki gösteren AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na, Ülkü Ocaklarý'ndan cevap geldi. MHP Ýl Baþkaný Çetin'den Rumi Bekiroðlu'na sert sözler Av. Bekir Çetin Adli tatil sona erdi Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun MHP ve Ülkü Ocaklarý ile ilgili açýklamalarýna tepki gösterdi. SAYFA 3 TE Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun açýklamalarýna sert tepki gösterdi. Ýmal, açýklamasýna "Öncelikle belirtmek istediðim Rumi efendi Ülkü Ocaklarý'nýn adýný aðzýna alýrken abdest alýp besmele çeksin" diyerek baþladý."milliyetçi Hareket Partisi il baþkanýmýz sayýn Bekir Bey'e dil uzatýrken dikkat edin" diyen Ýmal, þu açýklamalarda bulundu: "Ülkücü-milliyetçi hareketi kendilerinin de içerisinde bulunduðu menfaat üzerine kurulu siyasi yapýlar ile karýþtýrmasýn. SAYFA 5 TE Huzur operasyonlarý sürecek Ahmet Hattab Ýmal Çorumgaz'a yetki EPDK Genel Kurulunda Osmancýk, Ýskilip ve Alaca ilçelerinin doðalgaz daðýtýmlarý ile ilgili EPDK ile görüþmek üzere Ankara'da bulunan Çorumgaz Genel Müdürü Kasým Kahraman... SAYFA 4 TE Baðcý, milletvekili aday adaylýðý baþvurusunu yaptý Hukukçular medyaya baskýna tepkili: Yanlýþ ve despot baskýnlara karþý birlik olmalýyýz Hukukçular Koza-Ýpek Medya Grubu'na yönelik algý operasyonuna sert tepki gösterdi. TÜRKÝYE BAROLAR BÝRLÝÐÝ: Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu, Ýpek Medya Grubu'na yapýlan baskýna tepki gösterdi. SAYFA 11 DE li Fatih Göktuð MHP aday adaylarýndan baþvuru ücreti almayacak MHP Seçim Koordinasyonundan Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda 1 Kasým milletvekili genel seçimlerinde aday adaylarýndan baþvuru ücreti almayacaklarýný belirtti. SAYFA 2 DE Adli tatilin sona ermesi nedeniyle Adliye Sarayý önünde yeni adli yýl açýlýþ töreni yapýldý. SAYFA 7 DE AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Çorum eski Milletvekili Murat Yýldýrým, "Terör örgütü PKK, DHKP-C, paralel yapý ve DAEÞ'in bölgede... SAYFA 9 DA AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 1 Kasým'da gerçekleþtirilecek olan milletvekilliði genel seçimleri öncesinde aday adaylýðý baþvurusunu yaptý. SAYFA 5 TE 8 ayda 42 hayvanda, sýðýr çiçeðine rastlandý SAYFA 6 DA Yusuf Kaya ANALÝZ '1 Kasýmda da Tek Baþýna Ýktidar çýkmaz!' Nadir YÜCEL Türkiye de gündem deðiþiklikleri hýzlý ve baþ döndürücü bir þekilde yol almaya devam ediyor. Günlerdir þehit haberlerine ve ailelerine yüreklerimiz kan aðlarken, 'Dünya Barýþ gününde' adeta 'göstere göstere geliyorum' denilerek Koza medya Grubuna yönelik 'Arama yapýlma gerekçeli dün operasyon yapýldý. Olaya mesleki olarak bakýldýðýnda Anayasa ile koruma altýnda bulunan Basýn Özgürlüðü'ne yapýlan operasyon olarak deðerlendirildi. 1 Kasým erken seçimleri öncesinde özellikle muhalif düþünceye sahip siyasilerin kendilerini daha fazla ifade edebildiklerini söyledikleri bu kanallara mevcut iktidar tarafýndan ' Gözdað vermek, Ayaðýnýzý denk alýn' uyarýsý adýna operasyon ve baský yapýldýðý iddialar arasýndaki yerini çoktan aldý. 'Terörün gölgesinde 1 Kasýmda erken seçimlerin gerçekleþip gerçekleþmeyeceði ise, bugünden merak konusu oldu' Seçimlere 2 ay var. Yukarýda dediðimiz gibi Türkiye de gündemler baþ döndürücü bir hýzla deðiþebiliyor! Ben þahsen Yarýn seçim olmuþ olsa 7 haziran seçimlerinden çok farklý bir sonuç çýkacaðýný öngörmüyorum. En önemlisi Tek baþýna iktidar çýkmaz. Toplamda bakýldýðýnda 3-10 Milletvekili sayý deðiþikliði yaþanabilir. Örneðin Çorumda Milletvekilliliðini sadece Bin oy ile kaybeden MHP Daha fazla Oy getirebilecek bir aday' belirlemesi ile birlikte '7 Haziranda kýl payý kaybettiði Çorumda Vekil çýkartabilir.' Diðer yandan MHP nin Kýl payý kazandýðý baþka bir þehirde ise, vekil kaybetme olasýlýðý bulunuyor. Partilerde artý, eksi 3 ila 10 vekil sayýsý deðiþiklik gösterebilir. Ancak hiçbir partinin Tek baþýna Hükümet oluþturacak sayýya ulaþabileceðini tahmin etmiyorum. 1 Kasým Seçimleri adýna Çorum 1 Kasým Seçimleri adýna Çorum ayaðýna baktýðýmýz zaman 7 Haziran seçimlerini çýkýþ noktasý olarak görmekte fayda görüyoruz. AKP 3. Vekilini sadece Bin oy gibi bir fark ile zar, zor kazanýrken gerçekte 'Bin Oy ile Vekillik kaybeden parti ise MHP olmuþtu. 'Çorumda en rahat parti ise, 1 Vekili garanti 2. Vekil çýkarmasý imkansýz olan! CHP dir. Kuvvetli ihtimal ile adayý da tekrar Tufan Köse olcaktýr. AKP de 7 Haziranda çok diþli ve umutlu 30 un üzerinde aday adayý çýkmýþtý. 1 Kasým Seçimleri adýna bu kadar sayýda ve özellikle 'diþli' adaylarýn çýkacaðýmý düþünmüyorum. Muhtemelen ilgi, sayý ve heyecan olarak ta 7 haziran seçimleri öncesinde ki gibi bir durum söz konusu olmayacaktýr. Süpriz yaþanma ihtimali ise tüm Türkiye geneli kadar Çorumda da yaþanmasý söz konusudur. 1 Kasýmda seçimler yapýlýr mý yapýlmaz mý? Tahmini ile Çorumda özellikle AKP ve MHP de hangi isimler þanslý görünüyor konusunu kýsmet olursa bir sonraki yazýmýzda ele alacaðýz. 73 proje 265,9 milyon TL OKA Toplantýsý Dönem Baþkaný Amasya Valisi Halil Ýbrahim Çomaktekin Baþkanlýðýnda Çorum Valisi Ahmet Kara, Samsun Valisi Ýbrahim Þahin ve Tokat Valisi Cevdet Can katýlýmý ile yapýldý. Amasya Valisi Çomaktekin toplantý öncesi bir konuþma yaptý. "Bölgemizde baþta kamu kurumlarýmýz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör ve diðer sosyal/ekonomik aktörlerin birbirleriyle iþbirliðini geliþtirilerek... SAYFA 3 TE

2 2 AJANDA AK Parti'de ilk milletvekili Ýmsâk : 04: Güneþ : 06:01 Öðle : 12:47 Eskiþehir, Karahallý ve aday adayý Kamer Çalýþ Ýkindi : 16:25 Ulubey'in kurtuluþlarý (1922) - Yunan Akþam : 19:21 Baþkomutaný Trikopis'in Yatsý : 20:44 esir ediliþi (1922) Ýnsanlar, kendilerine iyilik edenleri sever. Hadis-i Þerif Günün Þiiri ORDA BÝR KÖY VAR UZAKTA Orda bir köy var, uzakta, O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da O köy bizim köyümüzdür. Orda bir ev var, uzakta, O ev bizim evimizdir. Yatmasak da, kalkmasak da O ev bizim evimizdir. Orda bir ses var, uzakta, O ses bizim sesimizdir. Duymasak da, týnmasak da O ses bizim sesimizdir. Orda bir dað var, uzakta, O dað bizim daðýmýzdýr. Ýnmesek de, çýkmasak da O dað bizim daðýmýzdýr. AK Parti'de Çorum Teþkilatýna ilk milletvekili aday adaylýðý baþvurusunu Kamer Çalýþ yaptý. Sungurlu esnaflarýndan Þenol Tunga'nýn kýzý Kamer Çalýþ, 1 Kasým'da yapýlacak milletvekili seçimlerinde AK Parti'den Çorum milletvekili aday adaylýðý için baþvurusunu yaptý. Kamer Çalýþ, babasý Þenol Tunga ile AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýna giderek aday adaylýðý baþvurusunu gerçekleþtirdi yýlýnda Sungurlu'da dünyaya gelen Kamer Çalýþ, ilk, orta ve lise eðitimini ilçede tamamladý yýlýnda Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat bölümünden mezun olan Çalýþ, evli ve 1 erkek çocuk annesi. ÇOFSAD'dan Zafer Bayramý foto safarisi Orda bir yol var, uzakta, O yol bizim yolumuzdur. Dönmesek de, varmasak da O yol bizim yolumuzdur. EKER BOYA Ahmet Kutsi TECER Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9198 2,9209 EUR 3,2853 3,2867 STERLiN 4,4793 4,4816 2,4312 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði ( ÇOFSAD ), 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle bir gezi daha gerçekleþtirdi. Bu defa rotasýný Kapadokya, Ihlara Vadisi, Hasan Daðý, Aksaray ve Tuz Gölü olarak belirleyen dernek üyeleri birbirinden güzel fotoðraflar çektiler. ÇOFSAD Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan yaptýðý açýklamada gezi hakkýnda bilgi verdi. Kapadokya'nýn dünyada tek olan eþsiz manzarasýný ve gün doðumunu çeken fotoðrafçýlarýn, ardýndan çekimlerine Ihlara Vadisi'nde devam ettiklerini belirten Çalýþkan, "Melendiz Çayý boyunca yeþillikler içinde yapýlan yürüyüþün ardýndan, merdivenlerle çýkýlarak ulaþýlan kiliseler gezildi. Belisýrma'da buz gibi soðuk ve temiz suyun üzerine kurulan dinlenme yerlerinde dinlendikten sonra, Hasan Daðý fotoðraflandý. Aksaray'da yapýlan kýsa bir gezinin ardýndan Tuz Gölü'ne giden Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði ( ÇOFSAD ) gezi grubu, çok özel görüntüler yakalama fýrsatýný buldu. Türkiye'nin en güzel coðrafi deðerlerinden biri olan Tuz Gölü'nde gün batýmý ile beraber muhteþem güzellikteki manzaranýn tadýna varýldý. 30 Aðustos gibi anlamlý bir günde bu geziyi gerçekleþtiren, yine çok güzel fotoðraflar ve anýlarla dönen dernek üyeleri ile misafirler, en kýsa zamanda ülkemizin nadide bir köþesine yapýlacak bir gezide buluþmak istediklerini belirttiler" dedi. Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad MHP aday adaylarýndan baþvuru ücreti almayacak MHP Seçim Koordinasyonundan Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda 1 Kasým milletvekili genel seçimlerinde aday adaylarýndan baþvuru ücreti almayacaklarýný belirtti. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli baþkanlýðýnda toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), seçime iliþkin kararlar alýndýðýný dile getiren Göktuð, "Toplantýnýn ardýndan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), tarafýndan yapýlan açýklamada, adaylýk baþvurularýnýn 1-6 Eylül tarihlerinde yapýlacaðý açýklandý. Ayrýca bütün seçim çevrelerinde seçime katýlma kararý alýndý. Seçimin yenilenmesi nedeniyle baþvuru yapacak adaylardan ücret alýnmayacak. Seçim takviminin sýkýþýk olmasý nedeniyle, milletvekili adaylarý merkez yoklamasýyla tespit edilip Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek" dedi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: EYLÜL ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 73 proje 265,9 milyon TL OKA Toplantýsý Dönem Baþkaný Amasya Valisi Halil Ýbrahim Çomaktekin Baþkanlýðýnda Çorum Valisi Ahmet Kara, Samsun Valisi Ýbrahim Þahin ve Tokat Valisi Cevdet Can katýlýmý ile yapýldý. Amasya Valisi Çomaktekin toplantý öncesi bir konuþma yaptý. "Bölgemizde baþta kamu kurumlarýmýz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör ve diðer sosyal/ekonomik aktörlerin birbirleriyle iþbirliðini geliþtirilerek bölgemizin geliþmesini saðlamak ve bu geliþimi sürdürmek amacýyla çalýþmalar yürütmekte olan Kalkýnma Ajansýnýn "2015 yýlý Aðustos ayý Yönetim Kurulu" toplantýsýný gerçekleþtirmek ve Kurulun gündemindeki konularý görüþmek üzere toplanmýþ bulunuyoruz" diyerek açýklamasýna baþlayan Çomaktekin, "Bölgemizin ekonomik,sosyal ve kültürel geliþmesine katkýda bulunmak, deðiþen ulusal ve uluslararasý rekabet koþullarýna bölgemizin daha iyi uyum saðlama yeteneðinin geliþtirilmesine katký saðlamak için Kalkýnma Ajansýmýz ve ilgili kurumlarýmýz tarafýndan çeþitli faaliyetler ve projeler yürütülmektedir. Resmi Gazetenin 17 Ekim 2014 tarihli sayýsýnda 6841 Sayýlý karar uyarýnca illerdeki yatýrým tekliflerinin hazýrlanmasý, uygulanmasý, izlenmesi, ödeneklerin zamanýnda ve amacýna uygun olarak kullanýlmasý için kuruluþlar arasýnda iþbirliði ve koordinasyonun saðlanmasýný temin etmek amacýyla bölgemizin 4 ilinde 2016 yýlýnda yapýlacak kamu yatýrýmlarýný ve bunlarýn TR83 Bölge Planý olarak kabul edilen Yeþilýrmak Havza Geliþim Planýna uygun olup olmadýklarýný deðerlendireceðiz. Burada 2016 yýlýnda 4 ilimizde gerçekleþtirilmesi planlanan kamu yatýrýmlarýný kýsaca özetlemek gerekirse; Amasya ilinde toplam 12 kurum tarafýndan, 2016 Yýlý Yatýrým Teklifleri kapsamýnda; 2016 yýlý için 535,3 milyon TL; (devam edecek bazý teklifler için) 2017 yýlý için 570,3 milyon TL; 2018 yýlý için ise 563,4 milyon TL'lik ödenek talep edilmektedir. Bu süreçteki toplam 192 yatýrým projesinin toplam tutarý 2,3 milyar TL'dir. Bu tutarýn önümüzdeki üç yýl için talep edilen miktarý 1,7 milyar TL'dir. Çorum ilinde toplam 7 kurum tarafýndan, 2016 Yýlý Yatýrým teklifleri kapsamýnda; 2016 yýlý için 66,3 milyon TL; (devam edecek bazý teklifler için) 2017 yýlý için 58,7 milyon TL; 2018 yýlý için ise 57,7 milyon TL'lik ödenek talep edilmektedir. Bu süreçteki toplam 73 yatýrým projesinin toplam tutarý 265,9 milyon TL'dir. Bu tutarýn önümüzdeki üç yýl için talep edilen miktarý 182,7 milyon TL'dir. Samsun ilinde toplam 18 kurum tarafýndan, 2016 Yýlý Yatýrým Teklifleri kapsamýnda; 2016 yýlý için 1,3 milyar TL; (devam edecek bazý teklifler için) 2017 yýlý için 1,3 milyar TL, 2018 yýlý için ise yine 1,3 milyar TL'lik ödenek talep edilmektedir. Bu süreçte 49 proje etüdü, 109 devam eden proje, 159 yeni proje olmak üzere toplam 316 yatýrým projesinin toplam tutarý 8,1 milyar TL'dir. Bu tutarýn önümüzdeki üç yýl için talep edilen miktarý 3,9 milyar TL'dir. Tokat ilinde toplam 7 kurum, 2016 Yýlý Yatýrým Teklifleri kapsamýnda; 2016 yýlý için 78,2 milyon TL, (devam edecek bazý teklifler için) 2017 yýlý için 121,8 milyon TL, 2018 yýlý için ise 113,7 milyon TL'lik ödenek talep edilmektedir. Önümüzdeki üç yýl için talep edilen miktar 313,8 milyon TL'dir. Son olarak, bu toplantý vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantýmýza katýlan Sayýn Valilerimize, Belediye Baþkanlarýmýza, Ýl Genel Meclisi Baþkanlarýmýza ve Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlarýmýza ve ev sahipliði ile bizi onurlandýran Samsun Valimize ve Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyor ve Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu toplantýmýzýn bölgemiz için hayýrlý olmasýný ve baþarýlý çalýþmalara vesile olmasýný diliyoruz" dedi. AK Parti Doðu ve Güneydoðu heyetinde Yýldýrým'da var AK Parti'nin eski ve yeni milletvekillerinden oluþan 8'er kiþilik iki heyet, Doðu ve Güneydoðu'daki 16 ilde incelemelerde bulunacak. Heyette Çorum eski Milletvekili Murat Yýldýrým'da var. AK Parti, seçime 2 ay kala Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden biri olan ve Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn tabiriyle, "buzdolabýna konulan" çözüm süreciyle ilgili önemli bir adým attý. Bölgede incelemelerde bulunmak üzere 8'er kiþilik iki heyet oluþturuldu. Heyetlerden birine AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdulhamit Gül baþkanlýk ediyor. Heyetlerde AK Parti milletvekilleri Alpaslan Kavaklýoðlu, Ali Ýhsan Arslan, Adnan Boynukara, Sadi Bilgiç, eski milletvekilleri Gülþen Orhan, Murat Yýldýrým gibi isimler yer alýyor. DAVUTOÐLU'NA RAPOR SUNULACAK Heyetlerden ilki dün Aðrý ve Van'a gitti. Diðer heyet ise perþembe günü Mardin ve Diyarbakýr'da olacak. Çözüm sürecinin geldiði aþamanýn ve vatandaþýn beklentilerinin fotoðrafýný çekecek olan heyetler, sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinin yaný sýra kanaat önderleri, valiler, kaymakamlar, emniyet görevlileri ve vatandaþlarla görüþecek. Heyetler gözlemlerini, deðerlendirmelerini ve önerilerini bir rapor halinde Baþbakan Davutoðlu ve hükümete sunacak. KAYGILAR GÝDERÝLECEK Heyetlerin ajandasýnda terör örgütüne karþý yürütülen mücadelede yaþanan sýkýntýlar, sivil ölüm iddialarý, vatandaþlarýn kaygýlarýný giderme bulunuyor. Milletvekilleri bölgedeki vatandaþlara, "Çözüm süreci bitmedi; bu konuda endiþeniz olmasýn. 90'lý yýllara dönüþ asla söz konusu olmayacak. Bu süreçte kamu düzeninden de asla taviz verilmeyecek. Devlet tüm imkânlarýyla yanýnýzda. Ancak terör örgütünün baskýlarýna ve kara propagandasýna da prim vermeyin. Kamu düzeni saðlanana, silahlý terör unsurlarý sýnýr dýþýna çekilene kadar operasyonlar sürecek" mesajýný iletecek. SEÇÝM GÜVENLÝÐÝ Hükümet çevrelerinde ve güvenlik bürokrasisinde, seçim güvenliði de önemli bir baþlýk olarak deðerlendiriliyor. Sözde demokratik özerklik ilan edilen yerler baþta olmak üzere, kamu otoritesini sarsmaya, seçimi manipüle etmeye yönelik giriþimlere izin verilmeyecek. Habertürk MHP Ýl Baþkaný Çetin'den Rumi Bekiroðlu'na sert sözler Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun MHP ve Ülkü Ocaklarý ile ilgili açýklamalarýna tepki gösterdi. "Büyük bir kültür birikimine sahip olduðumuz bu topraklarda, tecrübeler ile yaþanmýþlýklar ile atalarýmýzdan özlü sözler bizlere miras olarak býrakýlmýþtýr. Bunlardan birisi de -Ýmanýn altý þartý vardýr; yedincisi olsa idi "haddini bilmek" olurdu.- Bu sözlere raðmen þehrimizde de haddini bilmeyen bir takým kiþilerin ne yazýk ki makamlar iþgal ettiðini üzüntüyle görmekte ve takip etmekteyiz" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, "AKP il baþkaný olan þahýs dün yapmýþ olduðu basýn açýklamasý ile hem partimizi hem de Ülkü Ocaklarýmýzýn baþkanýný hedef alarak bizleri masa baþýnda siyaset yapmak ile itham etmiþtir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarý Türk siyasetinde onlarca yýldýr dimdik varlýðýný devam ettiren, bu millet için bedeller ödeyen kuruluþlardýr. Bütün ülkücülerin dergahý olan Ülkü Ocaklarýnýn Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattap Ýmal gençlerimizin vatan millet sevgisiyle büyümesi için, kötü alýþkanlýklardan uzak durmasý için, devletine faydalý bir birey olarak yetiþmeleri için gerçekleþtirdiði çalýþmalar ile bütün hemþerilerimizin takdirini kazanmýþtýr. Atanarak gelmiþ olan AKP il baþkanýnýn imkansýzlýklar içinde imkanlar var eden ocaðýmýzý masa baþýnda siyaset yapmakla suçlamasý tam bir haddini bilmezlik örneðidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarý bu millete hizmet için milletin baðrýndan koparak doðmuþ kutlu bir davanýn ayrýlmaz iki kuruluþudur. Yýllarýný, ömürlerini bu millet için seve seve feda eden ülkücüler her zaman yine bu millet için kendilerini feda etmeye hazýrdýrlar" dedi. "Bizler kuru bir siyasetin takipçileri deðiliz. Bizler sýrf sandýktan oy devþirmek adýna milletimizin aklýyla dalga geçen bir siyasi oluþum deðiliz" diyerek açýklamasýna devam eden Çetin, "Bizler dün söylediðini yalanlayan, dün kardeþim dediklerine bugün düþmaným diyen yanar döner siyasetçilerden de deðiliz. Bizim siyasetten anladýðýmýz baþkalarý gibi asla "menfaat bölüþme sanatý" deðildir. Biz siyasetin amacýnýn Allah'ýn rýzasýný kazanarak milletine hizmet olduðuna inanan bir davanýn takipçileriyiz. Milliyetçi Hareket Partisini ve Ülkü Ocaklarýný masa baþýnda siyaset yapmak ile suçlamakatanmýþ AKP il baþkanýnýn haddi deðildir. Bu haddini bilmezliðin hesabýnýn da meþru yollar ile mutlaka kendisine sorulacaðýndan da kimsenin kuþkusu olmamalýdýr. AKP il baþkaný bizleri þehit kanlarý üzerinden siyaset yapmak ile suçlamakta ve haddini bilmezliðin bir örneðini daha pervasýzca göstermektedir. AKP il baþkanýna tavsiyemiz; þehitlerimizi istismar eden birisini görmek istiyorsa bir eli þehit tabutunda, bir elinde mikrofon, þehit babasýnýn feryatlarý arasýnda konuþma yapmaya çalýþan partilerinin bir önceki genel baþkanlarýný seyretmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarý çözüm süreci denilen ihanet sürecinin PKK'yý güçlendirdiðini, PKK'nýn daðdan þehirlere indiðini söylerken bizi barýþ düþmaný olarak lanse eden AKP'nin resmi genel baþkaný " býrakýn ülkeyi terk etmeyi çözüm sürecinde PKK daha çok silahlandý" itirafýný haya duymaksýzýn gerçekleþtirmiþtir. Türk milleti henüz sizlerin kongrenizde terörist Barzani'nin "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarý ile karþýlandýðýný unutmamýþtýr. Türk milleti Þivan Perver ve Mesut Barzani ile "biz bir aileyiz" sloganý altýnda sýrýtarak el sallamanýzý, Þivan Perver'in türkülerini hep beraber aðlayarak dinlediðiniz zamanlarý unutmamýþtýr. Türk milleti teröristleri Habur'da davul ile zurna ile karþýlanmasýnýn ardýndan kurduðunuz çadýr mahkemelerde serbest býraktýðýnýzý unutmamýþtýr. Türk milleti HDP ile el ele kol kola yürüdüðünüz yýllarý unutmamýþtýr. Türk milleti dün size "meþenin dalý nerenize battý" diye haykýran terörist belediye baþkanýna sesinizi çýkarmadýðýnýzý henüz unutmadý. Bugün sýrf Türk milletinden oy devþirebilmek adýna HDP ile koalisyon kurmayý istemediðiniz gibi bir algý yaratmaya çalýþtýðýnýzýn farkýndayýz. Ancak Türk milletinin hafýzasýnda HDP ile olan can ciðer pozlarýnýz taptaze durmaktadýr. Dolmabahçe'de beraber yapmýþ olduðunuz mutabakat açýklamalarý henüz unutulmamýþtýr. Abdullah Öcalan adlý teröriste iltifatlarý düzen bakanlarýnýz, "daðdakiler benim evladým" diyen milletvekiliniz, " ben olsa daða çýkardým" diyen baþbakan yardýmcýnýz Türk milletinin aklýndadýr. Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyon için öne sürdüðü 4 temel þart size HDP ile koalisyondan daha aðýr gelmiþtir. Sizin yapmanýz gereken evvela bu þartlarýn hangisini neden beðenmediðinizi açýklamanýzdýr. 13 yýl tek baþýna yönettiðiniz ülkeyi ne hale getirdiðiniz ortadadýr. Ekonomik sorunlar ortadadýr. Ülkenin bir bölümünü bölücü örgütün insafýna býraktýðýnýz ortadadýr. Ülkemizin etrafýnýn yangýn yerine döndüðü ortadadýr. Ve siz hala 13 yýllýk tek baþýnýza iktidarýn ardýndan Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçluyorsunuz. Ancak gerçek suçlunun kim olduðu ortadadýr. Ve gereken ceza tarafýnýza yine Türk milleti tarafýndan verilecektir. Gazilerimizin kimisinin ayakta bekletildiði, kimisinin plastik sandalyelerde kenarda köþede oturtulduðu ancak sadece oturduðu koltuktan kýymetini alan bazý þahýslarýn ise protokolde keyifle yer aldýðý bir kutlama töreninde bulunmanýn veya bulunmamanýn kimsenin milliyetçiði için bir ölçü olmayacaðý aþikardýr. "Her türlü milliyetçiliði ayaklar altýna aldýk" diyen bir zihniyetin de bizi bu konuda eleþtirmesi ayrý bir hadsizliktir. Siyaset elbette eleþtiriye açýklýk gerektirir. Bizler baþka partileri eleþtirdiðimiz gibi baþka parti temsilcileri de bizleri eleþtirecektir. Çorum siyasetinde de eleþtirilerin her zaman bir dozu olmuþ, kýrgýnlýklara mahal býrakmamak için herkes seviyeyi korumaya gayret göstermiþtir. Ancak ne yazýk ki AKP'nin mevcut il baþkaný siyasetimizin düzeyini düþürmeyi kendisine amaç edinmiþtir. AKP il baþkanýna tavsiyemiz kendi kiþisel ihtiraslarý için partimizi, ocaðýmýzý bir þeylerle itham ederken haddini ve hududunu bilerek konuþmasýdýr. Dün var olduðu gibi yarýn da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Ülkü Ocaklarý'nýn her zaman Türk milletinin umudu olmaya devam edeceðinden kimsenin kuþkusu bulunmasýn" ifadelerini kullandý.

4 Asker arkadaþýný görmek için bisikletle Bursa'dan Sungurlu'ya geldi Osmancýk, Ýskilip ve Alaca ilçelerinin doðalgaz daðýtýmlarý ile ilgili EPDK ile görüþmek üzere Ankara'da bulunan Çorumgaz Genel Müdürü Kasým Kahraman, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Genel Merkezindeki makamýnda ziyaret etti. Baðcý ile Kahraman doðalgaz daðýtýmý ile ilgili gelinen durum ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu. Baðcý, birkaç gün önce EPDK Baþkaný ile görüþme yaptýðýný ve üç ilçemizin doðalgaz daðýtýmý ile ilgili prosedürlerin tamamlanarak Çorumgaz'ýn Eyüp Durgun, asker arkadaþýný görmek için bisikletle Bursa'dan Sungurlu'ya geldi. Bursa'da yaþayan Eyüp Durgun (22), Sungurlu'da yaþayan asker arkadaþý Ergün Karakoç'un (22) yanýna bisikletle gitmeye karar verdi. Asker arkadaþýný görmek için Cumartesi sabah Bursa'dan yola çýkan Eyüp Durgun, bisikletiyle 600 kilometre yol kat ederek bugün Sungurlu'ya geldi. Ýlçede asker arkadaþý ile bir araya gelen Eyüp Durgun çok mutlu olduðunu söyledi. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Lefkoþa'da 14. Zýrhlý Birlik Topçu Tugayý 3. Batarya'da ayný koðuþta askerlik yapan ve geçtiðimiz yýl Ekim ayýnda terhis olan arkadaþlar Sungurlu'da tekrar buluþtu. Bursa Büyükþehir Belediyesi Spor'da bisiklet yarýþçýsý olan Eyüp Durgun, askerde çok samimi arkadaþ olduðu Ergün Karakoç'u memleketinde ziyaret etmenin mutluluðunu yaþadýðýný belirtti. Uzun zamandýr bisiklet kullandýðýný anlatan Durgun, "Askerdeyken arkadaþýma 'bisikletle seni ziyarete geleceðim' diye söz vermiþtim. Bugün bu sözümü yerine getirdim. Hem verdiðim sözü yerine getirmekten hem de asker arkadaþýmý görmüþ olmaktan çok mutluyum. Cumartesi sabah Bursa'dan yola çýktým, akþam saatlerinde Ankara'da oldum. Ankara'da 1 gün kaldýktan sonra bu sabah 04.30'da Ankara'dan hareket ettim. Öðle 12.30'da Sungurlu'ya ulaþtým. Yaklaþýk 600 kilometre yolu 24 saatte geldim. Zaten günlük hayatta bisikleti sürekli kullanýyorum. Bu yüzden benim için zor olmadý. Arkadaþýmý tekrar Çorumgaz'a yetki EPDK Genel Kurulunda yetkilendirilmesi hususunu hatýrlattýðýný ifade etti. Kahraman ise, doðalgaz daðýtýmýnda Çorumgaz'ýn yetkilendirilmesinin EPDK Genel Kurulu'na sevk edildiðini ve önümüzdeki günlerde EPDK Genel Kurulunun Çorum Gaz'a yetki hususunda onay vermesini bekledikleri ifade etti. Baðcý görüþmede ayrýca konuyu yakýndan takip ettiðini ifade ederek, "Hýzlý bir þekilde doðalgaz daðýtým þebekesinin Çorum Gaz tarafýndan yapýlmasýný amaçlýyoruz. 3 Ýlçemizin daha AK Parti Ýktidarlarýnda doðalgaza kavuþacaktýr" dedi. gördüðüm için çok mutluyum" dedi. Asker arkadaþýný karþýsýnda gören Ergün Karakoç, arkadaþýnýn bisikletle geleceðini bildiðini, kendisi için o kadar yolu geldiði için Eyüp Durgun'a teþekkür etti. Ergün Karakoç, Kertme köyüne gideceklerini, akþama kadar köyde gezdikten sonra akþam Eyüp Durgun'un otobüsle Bursa'ya döneceðini söyledi. Doktorun öldürülmesine tepki! SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek yaptýðý açýklamada Kulp'ta Toplum Saðlýðý Merkezinde çalýþan hekim Abdullah Biroðlu'nun teröristler tarafýndan katledilmesine tepki gösterdi. "1 Eylül'e, bir saðlýk emekçisinin daha ölüm haberiyle uyandýk. Savaþ,yaþatmak için, can katmak için gecesini gündüzüne katan bir hekim arkadaþýmýzý daha aramýzdan aldý. Diyarbakýr Kulp'ta Toplum Saðlýðý Merkezinde çalýþan hekim Abdullah Biroðlu öldürüldü. Üzüntümüz de öfkemiz de büyük" diyerek açýklamasýna baþlayan Kocatüfek, "Daha birkaç gün önce Cizre Devlet Hastanesinde çalýþan hemþire Eyüp Ergen nöbetten çýkýp evine giderken baþýndan vurularak öldürülmüþtü. Bugün bir saðlýk emekçisini daha aramýzdan alanlar bilsinler ki; biz saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri bütün meslek hayatýmýzda olduðu gibi bugün de yaþamý savunmak, ölümleri durdurmak, yeni ölümlerin olmamasý için barýþta ve barýþ mücadelemizde ýsrar edeceðiz. Bu çatýþma ortamý ile hepimizin ortak geleceði çalýnmaya çalýþýlmaktadýr. Her ölümle birlikte farklý toplumsal gruplar arasýnda düþmanlýk, kin ve nefret bilerek büyütülmektedir. Yandaþ medya gruplarý bu konuda oldukça yoðun çaba sarf ederken hepimizin doðru bilgilenme hakký da yok sayýlmaktadýr. Bu þiddet ortamý, toplumsal alaný, iktidarýn istediði gibi at koþturabildiði bir alana dönüþtürmektedir. Ýþçi ve emekçilerin, kadýnlarýn, çocuklarýn, azýnlýklarýn ve her türden toplumsal grubun haklarýna iliþkin talepler dile getirildiði anda ya doðrudan þiddetle ya da daha dolaylý yöntemlerle bastýrýlmakta ve hak talep etmek anormal bir durummuþ gibi bir toplumsal algý yaratýlmaya çalýþýlmaktadýr. Hak talep etmek normal ve yerli yerinde bir durum olmanýn yaný sýra onurlu bir tutumdur. Ýktidarlarýn ise en önemli hedefi onursuzlaþtýrarak yönetmedir. Bu nedenle AKP iktidarý kamu emekçilerini, iþçileri, halklarý, yoksullarý, kadýnlarý haklarýn dile getirilmesinin bile anormal kabul edildiði bir ortama alýþtýrmaya çalýþmaktadýr. Bu durumu asla kabullenmeyeceðimizi, her alanda meþru talep ve haklarýmýzý dile getirmeye ve bu haklar için mücadele etmeye devam edeceðimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Barýþ ve kardeþlik bekleyerek deðil dayanýþmayla ve çabayla elde edilir. Toplumsal barýþý iktidara raðmen egemen kýlmak için bugün her türden dayanýþma zincirinin inþa edilmesine çok daha fazla ihtiyaç bulunmaktadýr. Þiddetin, egemenlerin iktidarý adýna týrmandýrýldýðý noktada, Geziden Suruç'a, Cizre'den Hopa'ya barýþ ve kardeþliðin tohumlarýný yeniden yeþertmeye kararlý bir biçimde barýþ ve kardeþliðin her alanda inþasý için tüm çabamýzý sergileyeceðiz. Barýþ en temel insan haklarýndan biridir ve biz saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri olarak yaþatmayý ve kimseyi dýþarýda býrakmamayý evrensel sorumluluðumuz olarak görmeye devam edeceðiz" dedi. Þehitler için gýyabi cenaze namazý Çorum'da þehitler için Ulucamii'nde gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Türkiye'nin 81 ilinde öðle namazýna müteakip þehitler için gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Çorum'daki cenaze namazý ise Ulucamii'nde kýlýndý. Hain terör saldýrýlarý sonucu þehit olan güvenlik güçleri için kýlýnan gýyabi cenaze namazýna çok sayýda vatandaþ katýldý. Ulucami imamý Mustafa Bozduman, þehitler için gýyabi cenaze namazýný kýldýrdý. Son birkaç aydýr ülkemiz üzerinde kara bulut gibi dolaþan terör olaylarýnda þehit olan polis, asker ve koruyucular için gýyabi namazý kýldýklarýný söyleyen Bozduman, "Cenabý hak þehit kardeþlerimize rahmet eylesin inþallah" diyerek dua etti. Yýlmaz MERT 4 'JAPONYA VE ALMANYA' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Almanya Ýkinci Dünya savaþýndan sonra topyekün bir kalkýnma hamlesi baþlatmýþ, milli sermayeyi oluþturmak için, önce satabileceði her þeyi ihraç etmiþ, sonra da yýkýlan fabrikalarýný yeniden faaliyete geçirerek hem halkýný kalkýndýrmýþ, hem de dünya ekonomisinde büyük bir güç olmuþtur. Asla bizden daha zeki olduklarýna inanmýyorum. Ama bizden daha iyi eðitilmiþ bir toplum olduklarýnda da þüphem yok. Çünkü; ne istediklerini, nasýl çalýþmalarý gerektiðini biliyorlardý. Öyle eðitilmiþlerdi. Zamanlarýný oynayarak geçiren çocuklarýmýzý gören Alman Profesör Rustow; ''sizin ne fevkalade eðitim sisteminiz var ki, þu parlak zekalarý on yýl içinde iþlemez hale getiriyor'' derken aslýnda güçlerinin kaynaðýný da ifþa ediyor. Japonya'nýn durumu daha anlamlý. Önce bir Uzakdoðu ülkesi. Sonra geleneklerine ölümcül derecede sýký sýký baðlý.onlarda her iki savaþýn maðlubu.hatta bir insanlýk trajedisi olan atom bombalarýnýn maðduru.batýyla hiçbir kültür ve inanç birliði yok.yani bir çok yönden bize benziyorlar. Ancak, onlarýn önce ' toplumsal ortak aklý ' sonra da 'bireysel aklý' bizden daha iyi kullandýklarý kesin. Dünyanýn içinde sürüklendiði süreci çok iyi kavradýklarý ve geleceklerini kýsa sürede ona göre yeniden kurguladýklarý ve eðitime verdikleri önemle geleceðin insanlarýný yetiþtirmeyi baþardýklarýný görüyoruz. Hem de geleneksel kültürleriyle hiçbir sürtüþme, zýtlaþma içine girmeden. Hatta kültürlerini baþarýlarýna temel yaptýklarýný görüyoruz. Yýllar önce Japonya'dan batý ülkelerine eðitime gelen gençlerin baþarýsýzlýða tahammül edemeyerek bunu milli bir onur meselesi yapýp intihar ettiklerini çok okumuþuzdur. '' Türkiye'ye 1985 yýlýnda Japonya'dan '' gençlere milli þuur nasýl verilir'' hususlarýnda temas ve incelemeler yapmak için bir heyet gelir. Ýncelemelerden sonra bir Japon uzman anlatýr.'' Biz çocuklarýmýza daha okula baþlamadan önce þok testler uygularýz. Mesela uçak gibi hýzlý giden trenlere bindirir, bir tur yaptýrýrýz. Mini mini çocuklar teknolojinin bu baþ döndürürcü neticesini görünce þok olurlar.bundan sonra ikinci dünya savaþýnda atom bombasý atýlmýþ olan Hiroþima'ya götürürüz.burada deðil hayvan bitki bile yeþermediðini ve hiçbir canlýya hayat hakký tanýmayan yerleri gösteririz ve deriz ki; eðer siz daha çok çalýþýrsanýz, bizi geçer ve bu bindiðiniz trenlerden daha hýzlý giden trenler yapabilirsiniz. Çok çalýþarak her alanda güçlü olursanýz böyle bombalanmýþ þehir gelecekte görmezsiniz, düþmanlarýnýz bile sizi güçlü görünce, sizinle dost olmaya çalýþýr deriz ve böylece ikinci bir þok daha yaþarlar ve daha çok çalýþmaya gayret gösterirler'' der. Yetkililerin; '' peki Türkiye için bir tespitiniz var mý? '' sorusuna þöyle cevap verir.elbette var.bizimkinden de önemli.bir tanesi Çanakkale savaþýnýn geçtiði bölge, iðneden ipliðe çocuklara gezdirilir ve anlatýlýrsa þok olmalarýna yeter ve artar bile.bir metre kareye altý bin merminin düþtüðü savaþta en son teknolojiye ve donanmaya karþý inancýn, vatan sevgisinin nasýl galip geldiðinin ispatý yapýlýr ve denir ki; eðer sizler çalýþmazsanýz düþmanlar geçmiþte Çanakkale'ye geldiði gibi, gelecekte de baþka yerlere gelir ve size yaþam hakký tanýmazlar.ama çok çalýþýrsanýz memleketinizi müreffeh hale sokarsýnýz.'' Japonlarýn Ýkinci Dünya savaþýndan sonra hýzlý bir ekonomik yükseliþ trendi yakalamasý, onlarý ne hale koyduðunu en iyi bilen Amerika'yý hayrete düþürmüþ ve durumu anlamak için ciddi araþtýrmalar baþlatmýþlardýr.araþtýrmalar sonunda Amerikalarý; Japonlarýn eðitim alanýnda yaptýklarý yatýrýmlara ve eðitime verdikleri öneme götürmüþtür.bu yatýrýmlar dünyanýn en büyük ekonomisi Amerika'yý tehdit edecek duruma ulaþýnca, Amerika yüzyýlýn en büyük eðitim hamlesini baþlatmýþtýr. Ülkemiz dünyanýn en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri olup; özellikle eðitimden, doðal afetlere kadar, Japonya örneðinden çýkarabileceði çok ders vardýr.bir düþünürün ifadesiyle, 'Onlar Avrupa'nýn ilmini, fennini alýrken, kendi milli örf ve adetlerini asla terk etmediler.' 1923 kanto depreminde yüz bin kiþiyi kaybeden Japonya, bugün ayný ölçekli depremleri hiç can kaybý vermeden atlatabiliyor ve afet sonrasý yardýmlarda önceden hazýrlanan depolara kendi baþýna giriyor ama ihtiyacý olmayan malzemeyi asla almýyor.çünkü, halkýyla yazýlý olmayan sosyal bir sözleþmesi var.' Ben sadece beni düþünürüm demek yerine, ben benimle tüm Japon halkýný düþünmek zorundayým ' inancýný kendisine rehber edinmiþ.netice olarak þunu ifade edebiliriz ki; Doðunun büyük rehavetle uykuya daldýðý zamanlarda, onlar içinde bulunduðu karanlýðý çok iyi deðerlendirmiþ ve yarýþta favori tavþan, kaplumbaðaya maðlup olmuþtur. Ýbn-i Sina diyor ki, ' Bilim, sanat takdir edilmediði yerden göç eder. ' Batýlýlar bu göç yollarýný tutmayý baþarmýþtýr. Sonra da Balzac'ýn; ' Bilimin efendisi olmak için, çalýþmanýn uþaðý olmak þarttýr.' sözünün gereðini býkmadan usanmadan yerine getirmiþtir.* * Her milletin kendine mahsus adetleri, kendine göre milli hususiyetleri vardýr. Hiçbir millet aynen diðer bir milletin taklitçisi olmamalýdýr. Çünkü böyle bir millet, ne taklit ettiði milletin ayný olabilir, ne kendi milleti içinde kalabilir. Bunun neticesi þüphesiz ki acýdýr. ( Atatürk)* * Bir millete gidecekleri yolu gösterirken, dünyanýn her türlü ilminden keþiflerinden, ilerlemelerinden istifade edelim.lakin unutmayalým ki, asýl temeli kendi içimizden çýkarmak zorundayýz. (Atatürk) Ben Japonlarla, Almanlarla ilgili nerede ne görürsem okumaya ve kendime göre ders çýkarmaya çalýþýrým Ve torunlarýn, torunlarýnýn olasý afetleri, afiyette atlatabilmesi için, sizlere de tavsiye ederim. ( Görüþ ve eleþtirilerini paylaþanlar okurlara teþekkürler: )

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı