KİTAP TAHLİLLERİ / BOOK REVIEWS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİTAP TAHLİLLERİ / BOOK REVIEWS"

Transkript

1 KİTAP TAHLİLLERİ / BOOK REVIEWS Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler Serdar Dinçer, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, ISBN-13: , 711 sayfa. Cenk BEYAZ* Serdar Dinçer, 2011 yılında, İletişim Yayınları ndan çıkan Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler isimli çalışmasında 1915 tehcirini soykırım olarak nitelemekte ve bu sözde Ermeni soykırımında Almanların rolünü belgeler ışığında ortaya koyma çabası içerisinde olduğunu vurgulamaktadır. Dinçer, bu çalışmanın bir çaba olduğunu, hesap sorma arayışına girişerek söylemekte (s. 22): Yurdumuzda hesap henüz hiçbir yerde kapanmadı. Toplumsal alzheimera ilaç arıyoruz. Bulabilecek miyiz? Bulunduğunu görecek miyiz? Bilmiyorum. Bu kitap bu yönde bir çaba. Kitabının önsözüne başlarken, Birinci Dünya Savaşı hakkında okumalar yaptığını, kaçınılmaz olarak da Ermeniler üzerine yoğunlaştığını belirten Dinçer, bu süreçte, Hrant Dink in öldürülmesinden çok etkilendiğini, bir Türk olarak bu olayın çok ağrına gittiğini ve bundan dolayı bir intikam ve öfke kitabı kaleme aldığını söylemektedir (s. 7). Böylelikle yazarın sözünü ettiği hesap sorma çabası, intikam alma dürtüsüne dönüşmektedir. Dinçer in sözünü ettiği intikam ve öfkeyle yoğrulmuş hesap sorma çabası, kendi deyimiyle taraflı olmaktan öteye gitmemektedir: Bu kitap için bir uyarım da tarafsızlık yönünde. Bu kitap tarafsız değildir. Hatta çevirilerde bile farkında olmadan taraf tutmuş olabilirim. Ancak olguları olduğu gibi vermenin, gerçekliğin olduğu gibi görülüp kavranmasının tuttuğum taraf için de en iyi yol olduğuna inanıyorum. (s. 53) * Hacettepe Üniversitesi. 149

2 Dinçer, çalışmasını genel olarak, Alman Dışişleri Bakanlığı Politik Arşivi nde (PAdAA) yaptığı araştırmalardan oluşturmuştur. Serdar Dinçer in, esasen tarihçi olmadığını, Almanya da pedagoji eğitimini tamamlayan bir sosyal pedagog olduğunu ve çocuk yuvalarında eğitmenlik ve zaman zaman da taksi şoförlüğü yaptığını kitabın başlangıcında yer alan kısa özgeçmişinde görmek mümkün. Dinçer, hayatında sadece iki kez arşiv çalışması yaptığını (s. 48) ve günde sekiz saat başka bir işte çalışıp, arta kalan zamanlarda akademik ve profesyonel olmayan üç yıllık bir tercüme süreci (s. 52) ile, kapsamlı literatür taramasından mahrum (s. 298), bunun yanı sıra son yıllarda sıklıkla gündeme gelen Ermeni meselesi hakkında yayınlanabilecek bir kitap için eksik ve tek taraflı olarak değerlendirilebilecek bibliyografyayla oluşturduğu bu çalışması için, Türk ve Alman hükümetleri tarafından tehcirin 1915 ten önce nasıl planlandığını gösteren on beş bin belgeyi taradığını ifade etmektedir. Sayfa sayısı itibariyle bir hayli fazla olan çalışmasını Dinçer, on altı bölüm, taradığı/tercüme ettiği belgelerden seçmiş olduğu belgeler kısmı ve tartıştığı bu kadar önemli bir husus için oldukça dar bir bibliyografya ile sonlandırıyor. Araştırma-inceleme-tarih kategorilerinde değerlendirilebilecek olan bu çalışmada, bölümler arasında kesin bir ayrımı görebilmek zor. Hemen hemen her bölümde, aşağı yukarı aynı meselelerin, şahıslar üzerinden anlatımını sürdüren Dinçer in, kitabın ilk bölümleriyle birlikte zincirleme bir şekilde önce Almanya ya ilişkin bilgiler verdiğini ve sonrasında Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler bağlamında kitabın ilerleyen kısımlarında da Osmanlı Devleti ne ilişkin aktarımlar yaptığını görmekteyiz. Dinçer, kitabının temel tezi olarak, Birinci Dünya Savaşı nın olmaması halinde, Türkiye Ermenilerinin sürülmesi ve imhasının söz konusu olmayacağını söylemektedir. Dinçer, Alman militarizminin, Osmanlı yı Birinci Dünya Savaşı na nasıl sürüklediğini, Ermeni tehciri ve soykırımındaki büyük rolünü, emperyal planlarını, Osmanlı nın bunlara yaklaşımı ve politikalarını Alman belgeleri üzerinden ortaya koyuyor. Alman Dışişleri Bakanlığı Politik Arşivi nde (PAdAA) yaptığı çalışmada tehcirin, Türk-Alman ayrımı olmayan tek bir örgüt gibi hareket eden bir grup tarafından 1915 ten yıllar önce planlanıp hazırlandığını anlatıyor. Bunu yaparken, dönemin Almanya sındaki tarihi gelişmeleri ve ülkedeki politik durumu da aktararak okuyucuya geniş bir perspektif sunuyor. Bu verilerden hareketle de Osmanlı Devleti ve Almanya nın militarist politikalarının birbirleriyle eşleştiğini ve birbirlerinden ilham aldıklarını öne sürüyor. Ancak belirtmek gerekir ki, Dinçer in her fırsatta, Ermeni meselesine ısrarla temas etmek istemesi, kitabın yayınlanma amacı hakkında bizlere ipuçları vermektedir. 150

3 Kitapta, sürekli olarak tarihi akış şeklinde aktarılan olayların aralarına başka olaylar ve şahısların serpiştirildiği görülmektedir (s. 86). Dinçer, kitabında konu tasnifine gitmeyerek, ele aldığı her meseleyi ard arda ve sistematik olmadan anlatmaya çalışıyor. Neticede, olayları sürekli birbirine bağlama ihtiyacı duyan ve çalışmada çok fazla tema kullanan Dinçer, Sarıkamış olayı ile ilgili de fikir beyan etmekten geri durmuyor (s. 346). Kitabın metodolojisine bakıldığında, Dinçer in çok eski tarihlerde, farklı coğrafyalarda, farklı koşul ve bağlamlarda gerçekleşen olayları [Shakespeare in, Venedik Taciri adlı tiyatro eserindeki İtalyalı Yahudi tüccar olan Venedik Taciri Shylock u temsil eden Shylock Sendromu (Schwanitz) (s. 7) ve Titus Andronicus adlı eserinde kötülük sembolü olan Aaron (s. 8)], daha farklı ve yakın tarihte gerçekleşenlerle ilişkilendirip mistik ve metaforize bir anlatıma indirgemesinin temellerini, aslen Yahudi olan, ancak gerek o günkü toplum baskısı, gerekse de topluma entegre olma amacıyla Protestanlığı seçen Heinrich Heine den büyük ölçüde etkilenmesine bağlamak mümkün. Bu mistik ve metaforize anlatım üslubu, Dinçer in, arşiv belgelerine dayanan tarihi bir çalışma ortaya koyma çabasını gölgelemekte ve objektif tarih yazımı açısından çalışmasını hatalara sürüklemektedir. Bir yandan kitabın sadece Ermeni meselesi ile ilgili tartışmalarda dikkat edilmesi gereken tamlık iddiası olmayan bir fragman (parça) olduğunu söyleyen (s. 55) Dinçer, diğer yandan yaptığı yorumlarda ciddi usul ve üslup yanlışlarına düşmektedir. Bu üslup hatalarını kullandığı, bilimsel olmayan sözcüklerde ( makaraya almak, Osmanlı nın konserve edilmesi, piyasa yapmak, beleşe dünya politikası ) görmek mümkün (ss. 107, 260, 261, 365). Bunun yanı sıra kitapta, Türklük ve Türkler hakkında hakarete varan tabirler yer alıyor [ getürkt /sahtekâr (s ), Türk goygoyculuğu (s. 190]. İlaveten, yapılan atıflarda belli bir düzen ve yöntem yok (s. 263). İnternet aracılığıyla yapılan atıflarda ise erişim tarihi verilmemiştir (ss. 48, 200). Kitabın bütününde ve özellikle önsözde, Dinçer in Doğu nun Yahudileri olarak nitelendirdiği Ermeni ve Yahudilerle ilgili meseleler, bağlam ve koşullarından koparılarak, çok eskiden yaşanmış, koşul ve bağlamı bilinmeyen olaylarla ilişkilendirilip, bir anakronizm (tarih yanılgısı) ve distortion (saptırma) oluşturulmakta ve Ferdan Ergut un Toplumsal Tarih Dergisi nde(ekim 2012) belirttiği üzere, tarihin kötüye kullanımı ve ideolojikleştirilmesi, yanılgısına düşülmektedir. Dinçer, diğer devletlerin, milletlerin veya medeniyetlerin devrinde yaşanmış olumsuz olayları, kendince oluşturduğu, Türk-Ermeni ikilemiyle ilişkilendiriyor. Özellikle Türk-Ermeni çatışması oluşturma gayretini, arşiv belgelerine dayandırdığını belirterek, bilimsel olmayan, Marksist bir 151

4 yaklaşımla ve herkesin anlamasına yönelik gündelik ve propagandist bir dille ortaya koyuyor. Yazar, doğu-batı arasındaki farklılıkları görmezlikten gelerek, aralarında herhangi bir farkın olmadığını iddia ediyor ve tüm meseleleri tektipleştirmeye çalışıyor (s. 47). Bu kitabın, akademik bir üslup ve usulle, gerçekleri ortaya çıkarma endişesiyle yazılmadığı açık ve hatta bunu Ermenilerin, tehcirin yüzüncü yılı için hazırlık olarak 2015 projesi içinde yer alan bir çalışma olarak hazırladığı düşünülebilir (s. 52). Dinçer in, kitapta sürekli dile getirdiği üzere, Birinci Dünya Savaşı nda, Almanya nın özellikle Osmanlı Devleti ni yanında tutmaya çalışması, o dönemler için sömürge politikası izleme amacı taşıyan emperyal(ist) zihniyetli bir devlet anlayışının bariz göstergesidir. Dinçer, çalışmasının geneline nakşettiği şekliyle, Ermeni meselesinin çıkış noktasını Almanlarla Türklerin işbirliğine bağlayıp, paradigma olarak kitabın geneline hakim kıldığı tektipleştirme çabasının bir yansımasıyla, Almanlar için olumsuzluk teşkil eden militarist hüviyeti, Osmanlı Devleti yle paylaştırıp, Ermeni meselesinin sorumlularını Almanlar ve işbirlikçi Türkler olarak tarif etmektedir. Oysa Ermeni meselesi, Birinci Dünya Savaşı nın öncesinde, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında İngiltere ile Rusya arasındaki rekabetin yarattığı bir emperyalizm sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Ermeniler, bu tarihten sonra Osmanlı Devleti nin bütün Hıristiyan unsurları gibi bağımsız bir devlet kurma çabasına girmişlerdir.. Ermeniler ile Türklerin aralarında ikilik oluşturulması işinin de başta Batılı devletler ve Rusya tarafından planlandığını kaynaklar ispatlamaktadırlar. Ermeni meselesi, Ermenilerin kendi içinden ve ihtiyaçlarından değil, büyük devletlerin bölge üzerindeki çıkar hesaplarından kaynaklanmaktadır. Büyük devletlerin kendi hesaplarını gizlemek için sorunu bir insanlık ve Hıristiyanlık sorunuymuş gibi göstermeleri, Ermeni kilisesini de etkilemiştir. Başta Ermeni Patrikhanesi olmak üzere, bağımsızlık ve muhtariyet hayali peşinde koşan Ermeniler, dönemin büyük güçlerinin jeostratejik hesaplamalarında bir unsur olmuşlardır. Bu gerçeklere rağmen, Dinçer in yaklaşım tarzı, kabul edilebilir olmamakla birlikte, Osmanlı Devleti, çıkarlarını düşünmesi gereken bir devlet olması ve ülke içi dirliğin sağlanması sebepleriyle tehcir hakkını kullanmış, fakat bugün dünya kamuoyunda sözü edilen soykırım ı uygulamaya girişmemiştir. Bilinmelidir ki, Ermeni tehciri, Ortodoks Ruslarla aynı inanca sahip Gregoryen Ermenilerin yerleşim yerlerinin değiştirilmesidir. Katolik ve Protestan Ermeniler tehcire tabi tutulmamışlardır. Oysa iddia edildiği gibi, ortada bilinçli bir 152

5 soykırım eylemi olsa, aynı ırktan olup da yalnızca mezhepçe farklı bir grup ortadan kaldırılmaz, tüm Ermeniler katledilir, bunun adı da etnik temizlik olabilirdi. Ayrıca tehcire tabi tutulan Ermenilerin malları koruma altına alınmış, kendilerine ayni ve nakdi yardımlar yapılmış, savaştan sonra istedikleri yerlere dönmelerine izin verilmiştir. Daha detaylı bilgi edinebilmek için bu konudaki ciddi çalışmalardan biri olan Recep Karacakaya nın Kaynakçalı Ermeni Meselesi Kronolojisi ( ) adlı eserine müracaat edilebilir. Dinçer in iddia ettiği üzere (s. 42), bir milyondan fazla Ermeni nin öldürülmesi, teknik ve fiziki şartlar itibariyle de mümkün değildir. Çünkü sözü edilen zaman diliminde Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı nda yedi ayrı cephede savaşmaktaydı. Özellikle eli silah tutan Müslüman erkekler savaştaydı ve gerilerinde savunmasız kadın ve çocukları bırakmışlardı. Bu durumu fırsat bilen, illegal olarak örgütlenmiş ve Batılı devletler tarafından kışkırtılmış ve desteklenmiş olan Ermeni çeteleri, özellikle Van da büyük mezalimler gerçekleştirmişlerdir. Asıl olarak Ermenilerin katlinden çok, masum Anadolu Müslüman tebaanın acımasızca katli söz konusudur. Osmanlı Devleti nde yaşayan Ermeniler millet-i sadıka (sadık millet) diye isimlendirilerek, kamu alanında aktif olarak görevlendirilmişler, Kaymakam, Vali, Paşa, Büyükelçi olmuşlar, hatta Dışişleri Bakanı olarak atanmışlardır. Uğraştıkları hiçbir meslekten men edilmemişler, yaşadıkları mekânlardan ve şehir merkezlerinden uzaklaştırılmamışlardır. George E. White ın, Bir Amerikan Misyonerinin Merzifon Amerikan Koleji Hatıraları adlı eserinde de görülebileceği üzere, 1789 Fransız İhtilali etkisiyle Batılı devletlerin, azınlıklar üzerinden Anadolu da misyonerlik faaliyetleri yürütmesi, Ermenilerin ayaklanmasına sebebiyet veren asli nedenlerden biridir, bu durum üzerine de Osmanlı Devleti tarafından her devletin saklı bir hakkı olan tehcir yöntemi uygulanmıştır. Dinçer in çalışmasındaki eksikliklerden ve taraflı tutumunun nedenlerinden biri de, yukarıda değindiğimiz üzere, özellikle Van merkezli, Doğu illerindeki Müslüman tebaaya Ermeni çetelerinin yaptığı zalimce saldırıları gözden kaçırmasıdır. Dinçer in, son zamanlarda sıklıkla görülen bilgi dezenformasyonu (bilgi çarpıtma) yaptığını söylemek mümkündür. Dinçer, doğru ve yanlış bilgilerin harmanlamasıyla oluşturduğu çalışmasında, kullandığı akademik olmayan gündelik dil aracılığıyla, bilimsel kaygılar taşımayan ve kaynakların sahihliği konusunda gerekli tasnif ve tahlil bilgisine sahip olmayan sıradan insana hitap eden üslubuyla, tarihi gerçekleri çarpıtma arayışı içerisine girmektedir. 153

6 Yakın tarih ile ilgili üzerinde mutabakat sağlanmış, herkes tarafından kabul edilen gerçekler, olaylar, şahsiyetler, vs. istisna kabilindedir. Hele de dünya kamuoyunun ve güçlü Batılı devletlerin politik malzemesi haline dönüştürülen Ermeni meselesinde, gerçekleri çok iyi tetkik etmek gerekmektedir. Bu kadar kritik bir meselede, bu alana hakim ve bu alanda çalışma yeteneği haiz olunmadan yapılabilecek her türlü çaba propagandist ve pragmatiktir. Böylelikle, Dinçer, incelediği ve Türkçe ye çevirdiği Alman belgelerini, objektiflikten uzak bir şekilde yorumlamakta ve olayları kendi bütünlüğü ve bağlamı içerisinde değerlendirememektedir. Bu kadar kıymetli belgeleri, nesnel olmayan ve tamamen kişisel yorum şekliyle hak ettiği şekliyle/ideal bir biçimde değerlendirememekte ve tercüme ettiği kaynakların güvenilirliğine de gölge düşürmektedir. Dinçer in, blok alıntı yaptığı yerlerin dışında, alıntı yapmadan fikirlerini öne sürdüğü birçok yerde, önyargılı ve suçlayıcı üslupla karşılaşmak da mümkün. Kitabın geneline baktığımızda, Dinçer in, objektif olmayan kıstaslar aracılığıyla çözmeye çalıştığı ve propaganda-ajitasyon tarzında kaleme aldığı bu çalışmasına, faydalanılan kaynakların tek taraflılığı da eklenince, bilimsel kriterlere ve ideal arşiv çalışması kıstaslarına uygun bir tarih kitabı olma niteliğinden uzaklaştığı görülmektedir. Böylece, kitabın temeli Dinçer tarafından, Yahudi ve Ermenilerin tüm dünyada, özellikle Osmanlı topraklarında, katledildiği savına dayandırılarak (s. 289), tüm suç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yüklenmekten de çekinilmiyor (s. 54): Gerçeklerin ortaya çıkarılması yönündeki bir çalışmanın finanse edilmesi için akla gelen ilk devlet de Türkiye Cumhuriyeti dir. Sorumluluğu vardır. Son kertede, yazardan çok yayınevinin tercihine bırakılan indeks bölümü çalışmada mevcut değildir. İletişim Yayınları nın, özellikle araştırma-inceleme kategorisindeki birçok yayınında kavram ve indeks eksikliği göze çarpmaktadır. Yayınevi ile ilgili belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, incelenip tercüme edilen Alman Dışişleri Bakanlığı Politik Arşivi ndeki (PAdAA) belgelerin, pdf formatında, okuyuculara, yayınevi tarafından CD olarak sunulması, konuyla alakalı ileride gerçekleştirilebilecek olası çalışmalarda kullanılması açısından fayda sağlamıştır. 154

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

Yayın Değerlendirme / Book Reviews

Yayın Değerlendirme / Book Reviews 281-290 Yayın Değerlendirme / Book Reviews Osman Gümüşçü (2010). Tarihi Coğrafya. İstanbul: Yeditepe Yayınevi Halil İbrahim Gök Bir süre önce üniversitede, Tarihi Coğrafya dersi için kaynak aramaya başladığımızda

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH ÖĞRETİMİNİN SORUNLARINA BİR ÖRNEK Kemal Kara nın İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabında İç ve Dış Düşman Algısı

TÜRKİYE DE TARİH ÖĞRETİMİNİN SORUNLARINA BİR ÖRNEK Kemal Kara nın İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabında İç ve Dış Düşman Algısı TÜRKİYE DE TARİH ÖĞRETİMİNİN SORUNLARINA BİR ÖRNEK Kemal Kara nın İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabında İç ve Dış Düşman Algısı Nazlı USTA ÖZ Bu çalışmada, Türkiye deki tarih yazımı ve bunun tarih

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

CMY. Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6

CMY. Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6 ermeniler.baskiya.turkce.pdf 9/14/11 5:23:43 PM C M Y CM MY CY CMY K Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Barış Özdal* Osmanlı İmparatorluğu nun Ermeni tebaasının bağımsızlık talepleri kapsamında Almanya nın izlediği politikalar

Detaylı

TARİHSEL GERÇEKLER VE ULUSLARARASI HUKUK IŞIĞINDA ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI

TARİHSEL GERÇEKLER VE ULUSLARARASI HUKUK IŞIĞINDA ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI TARİHSEL GERÇEKLER VE ULUSLARARASI HUKUK IŞIĞINDA ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI Şükrü M. Elekdağ I. ERMENİ İDDİALARINA GÜNCEL AÇIDAN BAKIŞ Ermenistan ın Türkiye yi kuşatma stratejisi Bugüne kadar soykırım iddiası,

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi

Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi Anahtar Kelimeler: Ermeni, Türk, İmge, Tarih Ders Kitapları. Giriş Yıldız Deveci Bozkuş* Özet Bu çalışma Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN: KALIPLARI KIRMAK, SINIRLARI AÇMAK. Avrupa Raporu N 199 14 Nisan 2009

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN: KALIPLARI KIRMAK, SINIRLARI AÇMAK. Avrupa Raporu N 199 14 Nisan 2009 TÜRKİYE VE ERMENİSTAN: KALIPLARI KIRMAK, SINIRLARI AÇMAK Avrupa Raporu N 199 14 Nisan 2009 İÇİNDEKİLER ÖZET VE ÖNERİLER... i I. GİRİŞ... 1 II. MÜZAKERELERİN DURUMU... 4 A. DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASI...5

Detaylı

ABD. ABD nin Hipermetropi Hastalığı. Röportaj: ABD-Çin İlişkileri. Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı

ABD. ABD nin Hipermetropi Hastalığı. Röportaj: ABD-Çin İlişkileri. Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı Mart 2015 Yıl: 2 Sayı: 5 Hem Seviyeli Hem Keyifli ABD ABD nin Hipermetropi Hastalığı Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı Osmanlı Dönemi Türk- Amerikan Ticari İlişkileri Küresel Çevre Sorunları

Detaylı

Stratejik Güç; Lobicilik

Stratejik Güç; Lobicilik Stratejik Güç; Lobicilik Tülay Yılmaz Avrupa Birliği ne zaman Türkiye ile ilgili olumsuz bir eleştiri yapsa, ya da aleyhte bir karar alsa Türkiye cephesinde hemen tartışmalar alevleniyor. AB nin Türkiye

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008

BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008 BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008 İhsan Feyzibeyoğlu (BİLAY Başkanı): Sevgili Bilaylılar,

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

Türkiye Ermeni İddialarını Çürütmek Amacıyla Nasıl Bir Strateji İzlemeli ve Bu Stratejiyi Uygulamak Amacıyla Nasıl Bir Yapılanmaya Gitmelidir?

Türkiye Ermeni İddialarını Çürütmek Amacıyla Nasıl Bir Strateji İzlemeli ve Bu Stratejiyi Uygulamak Amacıyla Nasıl Bir Yapılanmaya Gitmelidir? Türkiye Ermeni İddialarını Çürütmek Amacıyla Nasıl Bir Strateji İzlemeli ve Bu Stratejiyi Uygulamak Amacıyla Nasıl Bir Yapılanmaya Gitmelidir? Şükrü Elekdağ* Büyükelçi Şükrü Elekdağ ile yaptığımız bu röportajda

Detaylı

TEŞEKKÜR MAZLUMDER KADIN ÇALIŞMALARI GRUBU MAZLUMDER KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ KADIN SIĞINMACILAR RAPORU 2

TEŞEKKÜR MAZLUMDER KADIN ÇALIŞMALARI GRUBU MAZLUMDER KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ KADIN SIĞINMACILAR RAPORU 2 TEŞEKKÜR Rapor çalışması sırasında desteklerini esirgemeyen MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk ÜNSAL a, Genel Başkan Yardımcıları Abdulhalim YILMAZ ve Murat ÇİÇEK e, Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Yüksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı