TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A.."

Transkript

1 TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A.. 1 OCAK - 30 HAZ RAN 2005 ARA HESAP DÖNEM NE A T MAL TABLOLAR VE BA IMSIZ DENETÇ SINIRLI NCELEME RAPORU

2 Ba aran Nas Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A.. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No: 48 B Blok Kat 9 Akaretler Be ikta stanbul-turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A.. nin 1 OCAK - 30 HAZ RAN 2005 ARA HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENETÇ SINIRLI NCELEME RAPORU 1. Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve G da Sanayi A.. nin ( irket ) 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle düzenlenmi ara dönem bilançosunu ve bu tarihte sona eren alt ayl k ara döneme ait gelir tablosunu Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) taraf ndan yay mlanan s n rl denetim ilke ve kurallar na göre incelemi bulunuyoruz. Ara dönem bilanço ve gelir tablosu üzerinde yapt m z çal ma, y ll k mali tablolara ili kin olarak genel kabul görmü denetim ilke, esas ve standartlar na göre yap lan incelemeye oranla s n rl tutulmu tur. ncelememiz, esas olarak, ara dönem bilanço ve gelir tablosunun haz rlan ndaki sistemi anlamaya yönelik olarak, analitik inceleme, bilgi toplama ve s n rl denetim ilke ve kurallar n n gerektirdi i çe itli denetim tekniklerinin uygulanmas ndan olu mu tur. Bu nedenle raporumuzun, y ll k ba ms z denetim raporlar ndan farkl olarak de erlendirilmesi gerekmektedir no lu ara dönem mali tablo dipnotunda aç kland üzere, SPK n n Seri XI, No: 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli i ( Tebli ), 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü e girmi tir. Tebli K s m 33 lk Dönem Mali Tablolar, madde 717, i letmelerin bu Tebli e uygun haz rlayacaklar ilk gelir tablosunu, nakit ak m tablosunu ve özsermaye de i im tablosunu kar la t rmal olarak haz rlamayabilece ini belirtmektedir. irket, 1 Ocak-30 Haziran 2005 ara hesap dönemine ait mali tablolar n Tebli e uygun olarak ilk kez haz rlad ndan dolay ili ikteki ara dönem mali tablolarda 30 Haziran 2005 tarihinde sona eren alt ayl k ara döneme ait gelir tablosu, ara dönem özsermaye de i im tablosu, ara dönem nakit ak m tablosu ve 1 Nisan - 30 Haziran 2005 cari ara hesap dönemi için haz rlanan cari ara dönem gelir tablosu ile ilgili dipnotlar 30 Haziran 2004 tarihinde sona eren alt ayl k ara dönem ile kar la t rmal olarak sunulmam t r. 3. Bu çerçevede, birinci paragrafta belirtilen ara dönem mali tablolarda, SPK taraf ndan yay mlanm genel kabul görmü muhasebe ilkelerine ve ara dönem mali tablolar n haz rlanmas na ili kin ilke ve kurallara uygun olmayan önemli bir hususa rastlanmam t r. Ba aran Nas Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik Anonim irketi a member of PricewaterhouseCoopers Adnan Akan, SMMM Sorumlu Ortak, Ba denetçi stanbul, 11 A ustos 2005

3 MAL TABLOLAR Ç NDEK LER SAYFA B LANÇOLAR GEL R TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE DE M TABLOSU... 4 ARA DÖNEM NOT 1 RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU... 5 NOT 2 MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR NOT 3 UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI NOT 4 HAZIR DE ERLER NOT 5 MENKUL KIYMETLER NOT 6 F NANSAL BORÇLAR NOT 7 T CAR ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 8 F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI NOT 9 L K L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 10 D ER ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 11 CANLI VARLIKLAR NOT 12 STOKLAR NOT 13 DEVAM EDEN N AAT SÖZLE MELER ALACAKLARI VE HAKED BEDELLER NOT 14 ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 15 D ER CAR / CAR OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/ UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER 18 NOT 16 F NANSAL VARLIKLAR NOT 17 POZ T F/ NEGAT F EREF YE NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER NOT 19 MADD VARLIKLAR NOT 20 MADD OLMAYAN VARLIKLAR NOT 21 ALINAN AVANSLAR NOT 22 EMEKL L K PLANLARI NOT 23 BORÇ KAR ILIKLARI NOT 24 ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR/ANA ORTAKLIK DI I KAR / ZARAR NOT 25 SERMAYE/ KAR ILIKLI T RAK SERMAYE DÜZELTMES NOT 26 SERMAYE YEDEKLER NOT 27 KAR YEDEKLER NOT 28 GEÇM YILLAR KARLARI NOT 29 YABANCI PARA POZ SYONU NOT 30 DEVLET TE V K VE YARDIMLARI NOT 31 KAR ILIKLAR, ARTA BA LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 32 LETME B RLE MELER NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 34 B LANÇO TAR H NDEN SONRAK OLAYLAR NOT 35 DURDURULAN FAAL YETLER NOT 36 ESAS FAAL YET GEL RLER NOT 37 FAAL YET G DERLER NOT 38 D ER FAAL YETLERDEN GEL R/ G DER VE KAR/ ZARARLAR NOT 39 F NANSMAN G DERLER NOT 40 NET PARASAL POZ SYON KAR/ ZARARI NOT 41 VERG LER NOT 42 H SSE BA INA KAR NOT 43 NAK T AKIM TABLOSU NOT 44 MAL TABLOLARI ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA MAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB L R VE ANLA ILAB L R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL OLAN D ER HUSUSLAR... 32

4 30 HAZ RAN 2005 VE 31 ARALIK 2004 TAR HLER T BAR YLE B LANÇOLAR VARLIKLAR Notlar Dönen Varl klar Haz r de erler Menkul k ymetler- net Ticari alacaklar- net Finansal kiralama alacaklar - net li kili taraflardan alacaklar Di er alacaklar- net Canl varl klar- net Stoklar- net Devam eden in aat sözle melerinden alacaklar- net Ertelenen vergi varl klar Di er dönen varl klar Duran Varl klar Ticari alacaklar- net Finansal kiralama alacaklar - net li kili taraflardan alacaklar- net Di er alacaklar- net Finansal varl klar- net Pozitif/ negatif erefiye- net Yat r m amaçl gayrimenkuller- net Maddi varl klar- net Maddi olmayan varl klar- net Ertelenen vergi varl klar Di er cari olmayan/ duran varl klar Toplam Varl klar zleyen dipnotlar ara dönem mali tablolar n ayr lmaz parças n olu turur. 1

5 30 HAZ RAN 2005 VE 31 ARALIK 2004 TAR HLER T BAR YLE B LANÇOLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Notlar KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal borçlar- net Uzun vadeli finansal borçlar n k sa vadeli k s mlar - net Finansal kiralama i lemlerinden borçlar- net Di er finansal yükümlülükler- net Ticari borçlar- net li kili taraflara borçlar- net Al nan avanslar Devam eden in aat sözle meleri hakedi bedelleri- net Borç kar l klar Ertelenen vergi yükümlülü ü Di er yükümlülükler- net UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal borçlar- net Finansal kiralama i lemlerinden borçlar- net Di er finansal yükümlülükler- net Ticari borçlar- net li kili taraflara borçlar- net Al nan avanslar Borç kar l klar Ertelenen vergi yükümlülü ü Di er yükümlülükler- net ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Kar l kl i tirak sermaye düzeltmesi Sermaye yedekleri Hisse senetleri ihraç primleri Hisse senedi iptal karlar - - Yeniden de erleme fonu - - Finansal varl klar de er art fonu - - Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar Kar yedekleri Yasal yedekler Statü yedekleri - - Ola anüstü yedekler Özel yedekler - - Sermayeye eklenecek i tirak hisseleri ve gayrimenkul sat kazançlar - - Yabanc para çevrim farklar - - Net dönem kar Geçmi y llar karlar Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler Taahhütler, arta ba l varl klar ve yükümlülükler 31 zleyen dipnotlar ara dönem mali tablolar n ayr lmaz parças n olu turur. 2

6 1 OCAK- 30 HAZ RAN 2005 ARA HESAP DÖNEME A T GEL R TABLOSU Notlar 1 Ocak-30 Haziran Nisan-30 Haziran 2005 ESAS FAAL YET GEL RLER Sat gelirleri- net Sat lar n maliyeti 36 ( ) ( ) Hizmet gelirleri- net Esas faaliyetlerden di er gelirler BRÜT ESAS FAAL YET KARI Faaliyet giderleri 37 ( ) ( ) NET ESAS FAAL YET KARI Di er faaliyetlerden gelir ve karlar Di er faaliyetlerden gider ve zararlar 38 ( ) ( ) Finansman giderleri 39 ( ) ( ) FAAL YET KARI Net parasal pozisyon kar/ zarar Ana ortakl k d kar/ zarar VERG ÖNCES KAR Vergiler 41 ( ) NET DÖNEM KARI H SSE BA INA KAR (Ykr) 42 0, ,04080 zleyen dipnotlar ara dönem mali tablolar n ayr lmaz parças n olu turur. 3

7 ÖZSERMAYE DE M TABLOSU Hisse senetleri Özsermaye enflasyon Kar Net dönem Geçmi y llar Toplam Sermaye ihraç primleri düzeltmesi farklar yedekleri kar karlar özsermaye 1 Ocak Temettü ödemesi ( ) ( ) Yasal ve ola anüstü yedeklere transfer ( ) - Dönem net kar Haziran zleyen dipnotlar ara dönem mali tablolar n ayr lmaz parças n olu turur. 4

8 NOT 1 - RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve G da Sanayi A.. ( irket ) 1992 y l nda zmir de kurulmu olup ana faaliyet konusu hipermarket, süpermarket ve benzeri ma aza ve tesisleri arac l yla her türlü g da ve tüketim maddeleri ticareti ile al veri merkezleri, akaryak t sat ve servis istasyonlar i letmecili i yapmakt r. irket, 1 Haziran 2005 tarihinde Bodrum ma azas n açm olup 30 Haziran 2005 itibariyle toplam 6 hipermarket ve al veri merkezi (2004: 5) ile 2 akaryak t istasyonuyla (2004: 2) faaliyet göstermektedir. irket in ana ortakl, Birle ik Krall k ta yerle ik, Tesco PLC dir (Not 25). irket in daha önce Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve G da Sanayi A.. olan ünvan, 13 ubat 2004 tarihli ola anüstü genel kurul toplant s nda al nan karar sonucu Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve G da Sanayi A.. olarak de i tirilmi ve bu karar 17 ubat 2004 tarihinde ticaret sicilde tescil edilmi tir. irket in bünyesinde istihdam edilen personel say s dur (2004: 1.831). irket in kay tl ofis adresi a a daki gibidir: Yeni Havaalan Caddesi No: 40, Çi li- zmir NOT 2 - MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR a) Uygulanan Muhasebe Standartlar irket muhasebe kay tlar n ve yasal mali tablolar n Yeni Türk Liras ( YTL ) cinsinden, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu nun ( SPK ) yay nlam oldu u tebli ler ve Vergi Usul Kanunu na uygun olarak haz rlamaktad r. Bu mali tablolar tarihi maliyet esas na göre tutulan yasal kay tlar n, SPK n n, 15 Kas m 2003 tarihli Seri: XI, No: 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli ine (''Tebli '') uygunluk aç s ndan gerekli düzeltme ve s n fland rmalar yans t larak düzenlenmi tir. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK taraf ndan 20 Aral k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas zorunlu k l nan formatlara uygun olarak sunulmu tur. Tebli, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü e girmi tir. Dolay s yla, irket 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere mali tablolar n yukar da belirtilen tebli kapsam nda haz rlamaktad r. irket, 1 Ocak - 30 Haziran 2005 ara hesap dönemine ait mali tablolar n Tebli e uygun olarak ilk kez haz rlad ndan dolay ara dönem mali tablolarda 30 Haziran 2005 tarihinde sona eren alt ayl k ara döneme ait ara dönem gelir tablosu, ara dönem özsermaye de i im tablosu, ara dönem nakit ak m tablosu ve 1 Nisan- 30 Haziran 2005 cari ara hesap dönemi için haz rlanan cari ara dönem gelir tablosu ile ilgili dipnotlar 30 Haziran 2004 tarihinde sona eren alt ayl k ara dönem ile kar la t rmal olarak sunulmam t r. b) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesi Tebli nin 15. K sm, Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesi, yüksek enflasyonun hakim oldu u ekonomiye ait para birimlerinin kullan ld durumlarda, SPK taraf ndan yay mlanan genel kabul görmü muhasebe ilkelerine uygun olarak haz rlanan mali tablolar n, bilançolar n düzenlendi i tarihte geçerli olan Türk Liras n n cari sat n alma gücünü esas alarak haz rlanmas n ve önceki dönem mali tablolar n da kar la t rma amac yla ayn de er ölçüleri kullan larak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Sözkonusu tebli e göre yüksek enflasyon dönemi, y ll k bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakam n n ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin ba ndaki fiyat endeksi rakam n n iki kat n a mas ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakam n n hesap döneminin ba na göre %10 veya daha fazla bir oranda artmas halinde, içinde bulunulan y ll k hesap döneminden itibaren ba lar. 5

9 NOT 2 - MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam ) SPK, 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say l toplant s nda, T.C. Merkez Bankas 'n n son verilerine göre enflasyon beklentilerinin 2005 y l sonu için % 8, gelecek 12 ay için % 7,7, 2005 y l sonuna ili kin söz konusu tahmini de erlere göre son 3 y ll k kümülatif enflasyon oran n n % 35,7 olmas n n öngörüldü ünü belirtmi tir. Bu öngörüler neticesinde SPK, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar na uygun mali tablo haz rlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas n n gerekli olmad n ilan etmi tir. 31 Aral k 2004 tarihli aç l bilançosunun enflasyona göre düzeltilmesi için kullan lan endeks ve dönü üm faktörleri a a da aç klanm t r: Düzeltme Üç y ll k bile ik Y ll k Tarihler Endeks katsay s enflasyon enflasyon 31 Aral k ,8 1,000 %69,7 %13,8 31 Aral k ,1 1,138 %181,1 %13,9 31 Aral k ,8 1,297 %227,3 %30,8 Yukar da bahsi geçen düzeltme i lemine ait ana hatlar a a da belirtilmi tir: - Mevcut parasal varl k ve yükümlülükler, paran n de erindeki de i meler kar s nda nominal de erlerini aynen koruyan ancak sat n alma güçleri dü en kalemler oldu u için ve bilanço tarihinde geçerli olan birimden belirtilmi oldu u için ayr ca düzeltme i lemine tabi tutulmam t r. - Parasal olmayan varl k ve yükümlülükler ile özsermaye kalemleri, bilanço tarihinde geçerli bakiyelerden olu mad klar için, uygun düzeltme katsay s kullan larak çevrilmektedirler. Duran varl k al mlar, sat n alma senesine ait, uygun düzeltme katsay s ile çevrilmektedirler. c) Konsolidasyon esaslar irket in konsolide etti i finansal varl bulunmamaktad r. d) Kar la t rmal Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar n Düzeltilmesi irket, 1 Ocak - 30 Haziran 2005 ara hesap dönemine ait mali tablolar n Tebli e uygun olarak ilk kez haz rlad ndan dolay ara dönem mali tablolarda 30 Haziran 2005 tarihinde sona eren alt ayl k ara döneme ait ara dönem gelir tablosu, ara dönem özsermaye de i im tablosu, ara dönem nakit ak m tablosu ve 1 Nisan - 30 Haziran 2005 cari ara hesap dönemi için haz rlanan cari ara dönem gelir tablosu ile ilgili dipnotlar 30 Haziran 2004 tarihinde sona eren alt ayl k ara dönem ile kar la t rmal olarak sunulmam t r. Önceki dönem mali tablolar nda kar ve zarar etkileyebilecek herhangi bir düzeltme bulunmamaktad r. Öte yandan, irket, Tebli uyar nca düzenlenecek mali tablo ve dipnot formatlar hakk ndaki SPK n n yapm oldu u duyuruya istinaden geçmi dönemlere ait mali tablolarda cari dönemde yap lan gösterim de i ikliklerine uygun olarak gerekli s n fland rmalar yapm t r. e) Netle tirme/ mahsup Finansal varl k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas, söz konusu varl k ve yükümlülükleri net olarak de erlendirmeye niyet olmas veya varl klar n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti i durumlarda net olarak gösterilirler. 6

10 NOT 3 - UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI Mali tablolar n haz rlanmas nda izlenen önemli muhasebe politikalar a a da özetlenmi tir: i. Has lat Sat gelirleri, teslimat n gerçekle mesi, gelir tutar n n güvenilir ekilde belirlenebilmesi ve i lemle ilgili ekonomik faydalar n irket e akmas n n muhtemel olmas üzerine al nan veya al nabilecek bedelin rayiç de eri üzerinden tahakkuk esas na göre kay tlara al n r. Net sat lar, mal sat lar ndan iade, indirim ve komisyonlar n dü ülmesi suretiyle gösterilmi tir (Not 36). Ciro primleri hariç olmak üzere faturalanan di er gelirler, irket in, sat c lar n ve ta eronlar n sözkonusu servislerden faydaland klar dönem için tahakkuk esas na göre sat olarak muhasebele tirilir. Ciro primleri, sat lan mal n maliyetinden indirilir. Kira gelirleri dönemsel tahakkuk esas na göre, faiz gelirleri etkin faiz yöntemi esas na göre muhasebele tirilir. ii. Stoklar Stoklar, maliyetin veya net gerçekle ebilir de erin dü ük olan ile de erlenir. Stoklar n maliyeti tüm sat n alma maliyetlerini ve stoklar n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan lan di er maliyetleri içerir. irket in depolar nda ve ma azalar nda bulunan stoklar n birim maliyeti, hareketli a rl kl ortalama maliyet yöntemi ile belirlenir. Net gerçekle ebilir de er, i in normal ak içinde tahmini sat fiyat ndan sat gerçekle tirmek için gerekli tahmini sat maliyeti toplam n n indirilmesiyle elde edilen tutard r (Not 12). iii. Maddi duran varl klar Maddi duran varl klar, birikmi amortisman dü üldükten sonraki net de erleri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varl klar n tahmin edilen faydal ömürleri baz al narak do rusal amortisman yöntemi kullan larak ayr lmaktad r. Sözkonusu varl klar n tahmin edilen faydal ömürleri a a da belirtilmi tir. Ekonomik ömür Yeralt ve yerüstü düzenlemeleri Binalar Özel maliyetler Makina ve ekipmanlar Motorlu ta tlar Demirba lar 36 y l 40 y l 5-40 y l 3-36 y l 4-10 y l 5-40 y l Arazi ve arsalar için s n rs z ömürleri olmas sebebiyle amortisman ayr lmamaktad r. Maddi duran varl klar n kay tl de erlerinin herhangi bir olay ve de i iklik sonucunda geri kazan m tutarlar n n alt nda kal p kalmad incelenir. Net sat fiyat ile kullan m de erinin yüksek olan olarak belirlenen geri kazan m tutar n n, kay tl de erin alt nda kalmas durumunda, kay tl de eri geri kazan m tutar na getirecek de er dü üklü ü mali tablolara dahil edilir. Maddi duran varl klar n sat dolay s yla olu an kar ve zarar, tahsil olunan veya olunacak tutarlar n kar la t r lmas sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar na yans t l r. Bak m ve onar m giderleri gerçekle ti i tarihte gider yaz l r. E er bak m ve onar m gideri ilgili varl kta geni leme veya gözle görünür bir geli me sa l yorsa aktifle tirilir (Not 19). 7

11 NOT 3 - UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI (Devam ) iv. Maddi olmayan duran varl klar Maddi olmayan duran varl klar, iktisap edilmi haklar, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yaz l mlar n içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 4 y l geçmeyen bir süre için tahmini faydal ömürleri üzerinden do rusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. De er dü üklü ünün olmas durumunda maddi olmayan duran varl klar n kay tl de eri geri kazan labilir de erine indirilir (Not 20). v. Varl klarda de er dü üklü ü irket, ertelenen vergi varl klar (Not 14) d nda kalan her varl k için her bir bilanço tarihinde, sözkonusu varl a ili kin de er kayb n n oldu una dair herhangi bir gösterge olup olmad n de erlendirir. E er böyle bir gösterge mevcutsa, o varl n geri kazan labilir tutar tahmin edilir. Kullan ma uygun olmayan maddi olmayan duran varl klarda ise geri kazan labilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. E er sözkonusu varl n veya o varl a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay tl de eri, kullan m veya sat yoluyla geri kazan lacak tutar ndan yüksekse de er dü üklü ü meydana gelmi tir. De er dü üklü ü kay plar gelir tablosunda muhasebele tirilir. Bir varl kta olu an de er dü üklü ü kayb, o varl n geri kazan labilir tutar ndaki müteakip art n, de er dü üklü ünün kay tlara al nmalar n izleyen dönemlerde ortaya ç kan bir olayla ili kilendirilebilmesi durumunda daha önce de er dü üklü ü ayr lan tutar geçmeyecek ekilde geri çevrilir. vi. Borçlanma maliyeti Banka kredileri, al nd klar tarihlerde, al nan kredi tutar ndan i lem masraflar ç kart ld ktan sonraki de erleriyle kaydedilir (Not 6). Banka kredileri, sonradan etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmi maliyet de eri üzerinden gösterilir. lem masraflar dü üldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmi maliyet de eri aras ndaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans t l r. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, olu tu unda gelir tablosuna yans t l r. vii. Finansal araçlar viii. letme birle meleri vix. Kur de i iminin etkileri Yabanc para cinsinden yap lan i lemler, i lemin yap ld günkü döviz kurlar ndan YTL ye çevrilmi tir. Bilançoda yer alan yabanc para birimi baz ndaki parasal varl klar ve yükümlülükler bilanço tarihindeki döviz kurlar kullan larak YTL ye çevrilmi tir. Bu i lemler sonucunda olu an kur farklar dönem kar n n belirlenmesinde hesaba al nm t r. Makul de erleri ile gösterilen yabanc para birimi baz ndaki parasal olmayan varl klar ve yükümlülükler makul de erlerinin belirlendi i günün kurundan YTL ye çevrilmektedir. 8

12 NOT 3 - UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI (Devam ) x. Hisse ba na kazanç Gelir tablosunda belirtilen hisse ba na kazanç, dönem net kar n n, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a rl kl ortalama say s na bölünmesi ile bulunmu tur (Not 42). Türkiye de irketler, sermayelerini halihaz rda bulunan hissedarlar na, geçmi y l kazançlar ndan da tt klar bedelsiz hisse yolu ile art rabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse da t mlar, hisse ba na kazanç hesaplamalar nda, mali tablolarda sunulan tüm dönemlerde ihraç edilmi hisse gibi de erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullan lan a rl kl ortalama hisse say s, hisse senedi da t mlar n n geçmi e dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmu tur. xi. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ili kin herhangi bir duyuru veya di er seçilmi finansal bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay m için yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar kapsar. irket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas durumunda, mali tablolara al nan tutarlar bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir. xii. Kar l klar, arta ba l yükümlülükler ve arta ba l varl klar Herhangi bir kar l k tutar n n mali tablolara al nabilmesi için; irket in geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya kurucu yükümlülü ün bulunmas, bu yükümlülü ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar n i letmeden ç kmas n n muhtemel olmas ve sözkonusu yükümlülük tutar n n güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas gerekmektedir. Paran n zaman de erinin etkisinin önemli oldu u durumlarda, kar l k tutar ; yükümlülü ün yerine getirilmesi için gerekli olmas beklenen giderlerin bugünkü de eri olarak belirlenir. Kar l klar n bugünkü de erlerine indirgenmesinde kullan lacak iskonto oran n n belirlenmesinde, ilgili piyasalarda olu an faiz oran ile sözkonusu yükümlülükle ilgili risk dikkate al n r. Sözkonusu iskonto oran n vergi öncesi oran olmas artt r. Sözkonusu iskonto oran, gelecekteki nakit ak mlar n n tahminiyle ilgili riski içermez. xiii. Muhasebe politikalar, muhasebe tahminlerinde de i iklik ve hatalar Olmas durumunda muhasebe politikalar nda yap lan önemli de i iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar geriye dönük olarak uygulan r ve önceki dönem mali tablolar yeniden düzenlenir. Yine olmas durumunda muhasebe tahminlerindeki de i iklikler, yaln zca bir döneme ili kin ise, de i ikli in yap ld cari dönemde, gelecek dönemlere ili kin ise, hem de i ikli in yap ld dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulan r. xiv. Kiralama i lemleri xv. li kili taraflar Bu mali tablolar aç s ndan, irket personeli, ortaklar, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve bunlar taraf ndan kontrol edilen veya onlara ba l irketler, i tirak ve ortakl klar ili kili taraflar olarak kabul ve ifade edilmi lerdir (Not 9). 9

13 NOT 3 -UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI (Devam ) xvi. Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas irket sadece Türkiye de ve perakende ma azac l k alan nda faaliyet gösterdi i için finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamam t r. xvii. n aat sözle meleri xviii. Durdurulan faaliyetler xix.devlet te vik ve yard mlar xx. Yat r m amaçl gayrimenkuller Mal ve hizmetlerin üretiminde kullan lmak veya idari maksatlarla veya i lerin normal seyri esnas nda sat lmak yerine, kira elde etmek veya de er kazan m amac yla veya her ikisi için tutulan araziler ve binalar yat r m amaçl gayri menkuller olarak s n fland r l r ve maliyet yöntemine göre maliyet eksi birikmi amortisman (arazi hariç) de erleri ile gösterilir (Not 18). xxi. Kurum kazanc üzerinden hesaplanan vergiler Dönemin kar ve zarar üzerindeki gelir vergisi yükümlülü ü, cari y l vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. Cari y l vergi yükümlülü ü, dönem kar n n vergiye tabi olan k sm üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranlar ile hesaplanan vergi yükümlülü ünü ve geçmi y llardaki vergi yükümlülü ü ile ilgili düzeltme kay tlar n içermektedir (Not 41). Ertelenen vergi yükümlülü ü veya varl, varl klar n ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen de erleri ile yasal vergi matrah hesab nda dikkate al nan tutarlar aras ndaki geçici farkl l klar n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasala m vergi oranlar dikkate al narak hesaplanmas yla belirlenmektedir (Not 14). Ertelenen vergi yükümlülü ü veya varl, sözkonusu geçici farkl l klar n ortadan kalkaca ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlar nda yapacaklar tahmin edilen art ve azal oranlar nda mali tablolara yans t lmaktad rlar. Ertelenen vergi varl, gelecek dönemlerde vergi avantaj n n sa lanmas olas durumlarda ayr l r. Bu varl ktan art k yararlan lamayaca anla ld oranda ilgili varl ktan silinir. xxii. Çal anlara sa lanan faydalar/ k dem tazminatlar Yürürlükteki kanunlara göre, irket, emeklilik dolay s yla veya istifa ve Kanunu nda belirtilen davran lar d ndaki sebeplerle istihdam sona eren çal anlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. K dem tazminat kar l, tüm çal anlar n emeklilikleri dolay s yla ileride do acak yükümlülük tutarlar n n net bugünkü de erine göre hesaplanm ve mali tablolarda yans t lm t r (Not 23). 10

14 NOT 3 - UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI (Devam ) xxiii. Emeklilik planlar xxiv. Tar msal faaliyetler xxxv. Nakit ak m tablosu Nakit ak m tablosunda, döneme ili kin nakit ak mlar esas, yat r m ve finansman faaliyetlerine dayal bir biçimde s n fland r larak raporlan r (Not 43). Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak mlar, irket in perakende ma azac l k faaliyetlerinden kaynaklanan nakit al mlar n gösterir. Yat r m faaliyetleriyle ilgili nakit ak mlar, irket in yat r m faaliyetlerinde (sabit yat r mlar ve finansal yat r mlar) kulland ve elde etti i nakit ak mlar n gösterir. Finansman faaliyetlerine ili kin nakit ak mlar, irket in finansman faaliyetlerinde kulland kaynaklar ve bu kaynaklar n geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri de erler, kasa ve bankalar içermektedir. xxvi. Finansal risk yönetimi Kredi riski irket perakende sat lar d ndaki sat lar aç s ndan kredi riskine tabidir. Finansal varl klar n mülkiyeti, kar taraf n, sözle melerin artlar n yerine getirmeme risk unsurunu ta r. Ticari alacaklar n önemli bir k sm kirac lardan ve ili kili irketlerdendir. irket, kirac lar üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmu olup bu i lemlerden do an kredi riski yönetimce takip edilmektedir ve her bir borçlu için bu riskler s n rland r lm t r. Kirac lardan yeterli teminat al nmas kredi riskinin yönetiminde kullan lan di er bir yöntemdir. Fonlama riski Varolan ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkan yüksek borç verenlerden yeterli fonlama taahhütlerinin sa lanmas yoluyla yönetilmektedir. Faiz oran riski irket, faiz oran bulunduran varl k ve yükümlülüklerin tabi oldu u faiz oranlar n n de i iminin etkisinden do an faiz oran riskine aç kt r. irket bu riski, faiz oran na duyarl olan varl k ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle olu an do al tedbirlerle yönetmektedir. Döviz kuru riski irket, döviz cinsinden varl k ve borçlu bulunulan mebla lar n yerel para birimine çevrilmesinden dolay kur de i iklerinden do an döviz riskine sahiptir. Bu riskler, yabanc para pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve s n rland r lmaktad r (Not 29). 11

15 NOT 3 - UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI (Devam ) xxvii. Makul De er Makul de er, zorunlu sat veya tasfiye d nda taraflar n r zas dahilindeki bir i lemde, bir finansal arac n al m sat m n n yap labilece i tutard r. Mevcut olmas durumunda kote edilmi piyasa fiyat makul de eri en iyi biçimde yans t r. irket, finansal araçlar n tahmini makul de erlerini hali haz rda mevcut piyasa bilgileri ve uygun de erleme yöntemlerini kullanarak belirlemi tir. Ancak piyasa bilgilerini de erlendirip makul de erleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Buna ba l olarak burada sunulan tahminler, irket in cari bir piyasa i leminde elde edebilece i de erlerin göstergesi olamaz. Finansal araçlar n makul de erinin tahmini için kullan lan mant kl yöntem ve varsay mlar a a gibidir: daki Parasal Varl klar Yabanc para cinsinden bakiyeler y l sonunda yürürlükteki döviz kurlar kullan larak YTL ye çevrilmektedir. Bu bakiyelerin yakla k olarak makul de ere e it oldu u öngörülmektedir. Kasa, bankalardan alacaklar ve di er parasal aktiflerin bakiyelerinin k sa vadeli olmalar nedeniyle, yakla k olarak makul de ere e it olduklar öngörülmektedir. Ticari alacaklar n, cari de erlerinin ilgili üpheli alacak kar l klar yla beraber makul de eri oldu u öngörülmektedir. Parasal Borçlar Banka kredileri, ticari borçlar ve di er parasal borçlar n rayiç bedellerinin, k sa vadeli olmalar sebebiyle makul de erlerinin defter de erlerine yakla t varsay lmaktad r. NOT 4 - HAZIR DE ERLER 30 Haziran Aral k 2004 Nakit Bankalar Vadesiz mevduat - Vadeli mevduat Haziran 2005 tarihi itibariyle irket in bankalarda ortalama 24 gün (2004: 21 gün) boyunca bloke olarak tutulan kredi kart sliplerinin tutar YTL (2004: YTL) olup vadesiz mevduat olarak s n fland r lm t r. 12

16 NOT 4 - HAZIR DE ERLER (Devam ) Vadesiz mevduatlar n para birimi detaylar (YTL olarak): 30 Haziran Aral k 2004 Türk Liras ABD Dolar Euro ngiliz Poundu Vadeli mevduatlar n para birimi detaylar (YTL olarak): Haziran Aral k 2004 Türk Liras ABD Dolar Euro ngiliz Poundu NOT 5 - MENKUL KIYMETLER NOT 6 - F NANSAL BORÇLAR Haziran Aral k 2004 Y ll k faiz Y ll k faiz oran % YTL oran % YTL K sa vadeli krediler: Türk Liras krediler 16, Türk Liras krediler K sa vadeli kredilerin vadeleri 1-5 gün aras nda de i mektedir (2004: Yoktur). kredisi yoktur (2004: Yoktur). irket in uzun vadeli 13

17 NOT 7 - T CAR ALACAKLAR VE BORÇLAR 30 Haziran Aral k 2004 a) K sa vadeli ticari alacaklar: Mü teri cari hesaplar Verilen depozito ve teminatlar Vadeli çekler ve alacak senetleri Tenzil: üpheli alacak kar l ( ) ( ) b) Uzun vadeli ticari alacaklar: Verilen depozito ve teminatlar c) K sa vadeli ticari borçlar: Sat c lara borçlar Tenzil: Vadeli al lardan kaynaklanan tahakkuk etmemi finansman gideri ( ) ( ) Haziran 2005 tarihi itibariyle k sa vadeli ticari borçlar için hesaplanan tahakkuk etmemi finansman gideri için kullan lan etkin a rl kl ortalama faiz oran y ll k % 14,51 dir (2004: % 20,90). d) Uzun vadeli ticari borçlar: Al nan depozito ve teminatlar NOT 8 - F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI

18 NOT 9 - L K L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR Dönem sonlar itibariyle ili kili taraflardan alacaklar ve ili kili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem içlerinde ili kili taraflarla yap lan önemli i lemlerin özeti a a da sunulmu tur: a) li kili taraflardan alacaklar: 30 Haziran Aral k 2004 Tesco Stores Ltd Tesco International Services Ltd Personelden alacaklar li kili taraflardan alacaklar toplam b) li kili taraflara borçlar: Tesco International Services Ltd Personele borçlar Tesco Stores Ltd li kili taraflara borçlar toplam c) Mal al mlar : 1 Ocak - 30 Haziran Nisan - 30 Haziran 2005 Tesco Stores Hong Kong Ltd li kili taraflardan mal al mlar toplam d) Hizmet al mlar : Tesco International Services Ltd Tesco Stores Ltd li kili taraflardan hizmet al mlar toplam e) Hizmet sat lar : Tesco Stores Ltd Tesco International Services Ltd li kili taraflara hizmet sat lar toplam f) Duran varl k sat lar : Tesco International Services Ltd li kili taraflara duran varl k sat lar toplam

19 NOT 9 - L K L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devam ) g) Üst düzey yöneticilere sa lanan faydalar: 1 Ocak - 30 Haziran Nisan - 30 Haziran 2005 Yöneticilere sa lanan menfaatler NOT 10 - D ER ALACAKLAR VE BORÇLAR 30 Haziran Aral k 2004 Devreden Katma De er Vergisi KDV Pe in ödenen vergiler ve fonlar avanslar Di er NOT 11 - CANLI VARLIKLAR NOT 12 - STOKLAR Haziran Aral k 2004 Ticari mallar Verilen sipari avanslar Di er NOT 13 - DEVAM EDEN N AAT SÖZLE MELER ALACAKLARI VE HAKED BEDELLER 16

20 NOT 14 - ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER Ertelenen vergiler irket ertelenen gelir vergisi varl k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde Tebli ve Vergi Usul Kanunu aras ndaki farkl de erlendirmelerin sonucunda ortaya ç kan geçici farklar n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad r. leriki dönemlerde gerçekle ecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varl klar ve yükümlülükleri için uygulanan oran %30 dur (2004: %30). 30 Haziran 2005 ve 31 Aral k 2004 tarihleri itibariyle birikmi geçici farklar ve ertelenen vergi varl k ve yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibariyle yürürlükteki vergi oranlar kullan larak hesaplamalar n n dökümü a a daki gibidir: Vergilendirilebilir geçici farklar Ertelenen vergi varl klar / (yükümlülükleri) 30 Haziran Aral k Haziran Aral k 2004 Maddi ve maddi olmayan duran varl k endeksleme farklar Borç ve gider kar l klar Kullan lmayan yat r m indirimi K dem tazminat kar l Ciro primleri (kar l )/ avanslar ( ) ( ) Ekonomik ömürler üzerinden hesaplanan amortisman fark ( ) ( ) ( ) ( ) Tahakkuk etmemi finansman gideri ( ) ( ) ( ) ( ) Di er Ertelenen vergi varl klar Ertelenen vergi yükümlülükleri ( ) ( ) Ertelenen vergi varl klar -net Ertelenen vergi hareket tablosu a a da belirtilmi tir (Not 41): 1 Ocak Cari dönem ertelenen vergi gideri ( ) 30 Haziran

21 NOT 15 - D ER CAR / CAR OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/ UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER 30 Haziran Aral k 2004 a) Di er Dönen Varl klar: Sat c ciro primi tahakkuku Pe in ödenen giderler Sat c ciro prim tahakkuklar, irket in dönem içinde gerçekle tirmi oldu u sat lar neticesinde almay haketmi oldu u ancak ilgili sat c lara henüz faturalanmam olan ciro primlerinden kaynaklanmaktad r. b) Di er Duran Varl klar: Pe in ödenen giderler c) Di er K sa Vadeli Yükümlülükler: Ödenecek vergi, harç ve di er kesintiler Ertelenen gelirler Di er d) Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler: Ertelenen gelirler NOT 16 - F NANSAL VARLIKLAR NOT 17 - POZ T F/ NEGAT F EREF YE

22 NOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER Maliyet de eri: 1 Ocak 2005 laveler Ç k lar 30 Haziran 2005 Arsa Binalar Tenzil: Birikmi amortisman: Binalar ( ) ( ) - ( ) Net defter de eri irket in sahip oldu u yat r m amaçl gayrimenkullerin önemli bir k sm, kira sözle meleri kapsam nda kiraya verilen ma aza alanlar ve bu alanlara isabet eden arsa paylar ndan olu maktad r. Yat r m amaçl gayrimenkuller, 30 Haziran 2005 tarihindeki maliyet bedeli eksi birikmi amortisman (arazi hariç) de erleri ile gösterimi olup rayiç de eriyle önemli bir fark olmad varsay larak 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle bir de erleme çal mas yap lmam t r. 1 Ocak - 30 Haziran 2005 ara dönemi itibariyle bu ma azalardan elde edilen kira geliri YTL dir. NOT 19 - MADD VARLIKLAR 1 Ocak 2005 laveler Ç k lar Transferler (Not 20) 30 Haziran 2005 Maliyet: Arsa Yeralt ve yerüstü düzenlemeleri Binalar Makine ve ekipmanlar Motorlu ta tlar (14.115) Demirba lar (14.230) Yap lmakta olan yat r mlar ( ) ( ) Özel maliyetler Verilen sipari avanslar ( ) (6.574) Tenzil: Birikmi amortisman: Yeralt ve yerüstü düzenlemeleri (450) (1.807) - - (2.257) Binalar ( ) ( ) - - ( ) Makine ve ekipmanlar (72.118) (67.391) - - ( ) Motorlu ta tlar ( ) (26.627) ( ) Demirba lar ( ) ( ) ( ) Özel maliyetler (1.769) (18.536) - - (20.305) ( ) ( ) ( ) Net defter de eri irket, cari dönemde alm oldu u YTL tutar ndaki Konya ve Antalya arsalar ile Bodrum da in a etmi oldu u YTL tutar ndaki al veri merkezi binas n aktifle tirmi tir. 19

23 NOT 20 - MADD OLMAYAN VARLIKLAR 1 Ocak 2005 laveler Ç k lar Transferler (Not 19) 30 Haziran 2005 Maliyet: Haklar - Yaz l m ( ) Tenzil: Birikmi amortisman Haklar - Yaz l m (11.014) (67.460) (58.441) Net defter de eri NOT 21 - ALINAN AVANSLAR 30 Haziran Aral k 2004 a) K sa vadeli al nan avanslar: Al nan sipari avanslar Ciro primi avanslar b) Uzun vadeli al nan avanslar: Al nan sipari avanslar Ciro prim avanslar, irket in stoklar nda yer al p dönem sonu itibariyle sat lmam ilgili olarak henüz tahakkuk etmemi ciro primi gelirlerinden olu maktad r. olan ticari mallarla irket in, Boyner Ma azac l k A.. ( Boyner ) ile 30 Haziran 1999 tarihinde yapt ma aza kiralama anla mas gere i Çi li - Kipa Al veri Merkezi ndeki Boyner ma azas n n dekorasyon masraflar irket taraf ndan kar lanm ve mali tablolarda di er maddi duran varl k hesaplar na dahil edilmi tir. irket taraf ndan yap lan harcamalar n yabanc para toplam ABD Dolar (2004: ABD Dolar ) olup, bu tutar aylar itibariyle Boyner e faturalanmaktad r. Dekorasyon masraflar ndan kaynaklanan bu kira bedeli, söz konusu anla ma uyar nca 31 Ekim 2000 tarihinden ba lamak üzere 31 Aral k 2002 ye kadar Boyner taraf ndan irket e ödenmi tir. 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle irket taraf ndan Boyner e faturalanan tutar ABD Dolar (2004: ABD Dolar ) olup, yine bilanço tarihi itibariyle Boyner taraf ndan yap lan ödemelerin toplam ise ABD Dolar d r (2004: ABD Dolar ) ABD Dolar 1 Ekim 2003 tarihli TCMB döviz al kuru olan 1,6505 YTL den dönü türülerek bilançoda YTL si (2004: YTL) k sa vadeli, YTL si (2004: YTL) ise uzun vadeli olmak üzere, toplam YTL (2004: YTL) al nan sipari avanslar hesab na yans t lm t r. NOT 22 - EMEKL L K PLANLARI Not 23 - Borç Kar l klar nda aç klanan k dem tazminat kar l d nda irket taraf ndan yap lm herhangi bir emeklilik taahhüdü anla mas yoktur. 20

24 NOT 23 - BORÇ KAR ILIKLARI Haziran Aral k 2004 a) K sa vadeli borç kar l klar : Tahakkuk eden personel primleri arta ba l zarar kar l (Not 31) Kullan lmayan izin kar l Faturas gelmemi hizmet ve mal al mlar Di er Tahakkuk eden personel primleri, irket in üst düzey yöneticilerine cari dönemdeki performanslar ile ilgili olarak müteakip dönemde ödemeyi taahhüt etmi oldu u performans primlerini içermektedir. b) Uzun vadeli borç kar l klar : K dem tazminat kar l K dem tazminat kar l a a daki aç klamalar çerçevesinde ayr lmaktad r Türk Kanunu na göre, irket bir senesini doldurmu olan ve irket le ili kisi kesilen veya emekli olan 25 hizmet (kad nlarda 20) y l n dolduran ve emeklili ini kazanan (kad nlar için 58 ya nda, erkekler için 60 ya nda), askere ça r lan veya vefat eden personeli için k dem tazminat ödemekle mükelleftir. 23 May s 2002 deki mevzuat de i ikli inden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ili kin baz geçi süreci maddeleri ç kart lm t r. Ödenecek tazminat her hizmet y l için bir ayl k maa kadard r ve bu tutar 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle 1.648,90 YTL (31 Aral k 2004: 1.574,74 YTL) ile s n rland r lm t r. K dem tazminat yükümlülü ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de ildir ve herhangi bir fonlama art bulunmamaktad r. K dem tazminat kar l çal anlar n emeklili i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülü ün bugünkü de erinin tahminiyle hesaplan r. Tebli, irket in k dem tazminat kar l n tahmin etmek için aktüer de erleme yöntemlerinin geli tirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülü ün hesaplanmas nda a a da yer alan aktüer öngörüler kullan lm t r: 30 Haziran Aral k 2004 skonto oran (%) 5,45 5,45 Emeklilik olas l na ili kin sirkülasyon oran (%) Temel varsay m, her y ll k hizmet için belirlenen tavan kar l n n enflasyon ile orant l olarak artmas d r. Böylece uygulanan iskonto oran enflasyonun beklenen etkilerinden ar nd r lm gerçek oran gösterir. irket in k dem tazminat kar l k dem tazminat tavan her alt ayda bir ayarland için, 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren geçerli olan 1.727,15 YTL (1 Ocak 2005: 1.648,90 YTL) üzerinden hesaplanmaktad r.

25 NOT 23 - BORÇ KAR ILIKLARI (Devam ) K dem tazminat kar l n n dönem içindeki hareketleri a a daki gibidir: Ocak Y l içinde ödenen ( ) Y l içindeki art (Not 37) Haziran NOT 24 - ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR/ ANA ORTAKLIK DI I KAR/ ZARAR NOT 25 - SERMAYE/ KAR ILIKLI T RAK SERMAYE DÜZELTMES irket in 31 Mart 2005 ve 31 Aral k 2004 tarihlerindeki hissedarlar ve sermaye içindeki paylar tarihi de erlerle a a daki gibidir: 30 Haziran Aral k 2004 Hissedar Pay Oran (%) Pay Tutar YTL Pay Oran (%) Pay Tutar YTL Tesco PLC 92, , Di er 7, , , , Sermaye düzeltmesi hesab (*) Toplam düzeltilmi sermaye (*) SPK Seri: XI, No: 20 say l Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesine li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli i 14. maddesi uyar nca yap lan enflasyona göre düzeltme sonucunda ortaya ç kan tutard r. irket in onaylanm ve ç kar lm sermayesi her biri 0,001 YTL kay tl nominal bedeldeki hisseden olu maktad r (2004: ). irket in kay tl sermaye tavan YTL dir (2004: YTL). 13 ubat 2004 tarihli Ola anüstü Genel Kurul karar yla yap lan de i iklik sonras irket in (A) Grubu hisseleri nama yaz l d r. (A) Grubu hisselere sahip hissedarlar irket in Pay Defteri ndeki kay tlara uygun olarak belirlenir. irket in (B) Grubu hisseleri hamiline yaz l hisselerdir. 22

26 NOT 25 - SERMAYE/ KAR ILIKLI T RAK SERMAYE DÜZELTMES (Devam ) Nama yaz l hisse senetleri ciro ve teslim edilmek suretiyle devredilirler. Hisselerin devri ancak Yönetim Kurulu nun söz konusu hisse devir i lemine izin vermesi ve bunun irket in Pay Defteri ne kayd halinde mümkündür. Yönetim Kurulu hiç bir gerekçe göstermeksizin hisse senedinin devrine izin vermemek ve izinsiz yap lan devirleri pay defterine kaydetmemek hakk na sahiptir. Ancak; a) (A) Grubu hissedarlar n hisselerini kanuni mirasç lar na devretmeleri, b) (A) Grubu hissedarlar n ço unlu una sahip olduklar irketlere ve/veya hükmi ah s irket ortaklar n n kendilerinin ço unlu una sahip ah s ve/veya irketlere devretmeleri halinde bu hususlar n belge ile Yönetim Kurulu na tevsiki art ile Yönetim Kurulu nca Pay Defterine kaydedilir. Geçici Madde: Sözkonusu ana sözle me de i ikli ine karar verilen Ola anüstü Genel Kurul tarihine kadar yap lm ve irket e tevsik edilmemi hisse devirlerine ili kin olarak, devreden veya devralan n 31 Aral k 2005 tarihine kadar devri tevsik eden belgelerle birlikte irket Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmas n ve/veya ihtilaf halinde, ihtilaf n çözümüne ili kin ilam n belgelendirilmesini müteakip, devir tarihi itibariyle geçerli olan ana sözle me hükümleri çerçevesinde o tarihte pay sahibi olanlar n ön al m haklar n kullanmalar sa lanacakt r. irketin i leri ve idaresi Genel Kurul taraf ndan Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine göre hissedarlar aras ndan seçilecek en az dokuz üyeden olu an bir Yönetim Kurulu taraf ndan yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin be adedi; (A) Grubu pay sahiplerinin ço unlu unun gösterece i adaylar aras ndan seçilir. Yönetim Kurulu nun görev yapmas s ras nda herhangi bir nedenle bir üyelik aç ld takdirde Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 315.maddesi gere ince ilk Genel Kurul toplant s na kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu taraf ndan yeni bir üye seçilecektir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç y l için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman de i tirebilir. Ayr ca, ola an ve ola anüstü genel kurul toplant lar nda (A) Grubu pay sahiplerinin her bir hisse için 100 oy hakk bulunmaktad r. (B) Grubu hisselerine ise tan nan herhangi bir imtiyaz yoktur. 23

27 NOT SERMAYE YEDEKLER, KAR YEDEKLER, GEÇM YILLAR KARLARI Kanuni defterlerdeki birikmi da t labilirler. karlar, a a da belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde Türk Ticaret Kanunu na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr l r. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler, irketin ödenmi sermayesinin %20 sine ula l ncaya kadar, kanuni net kar n %5 i olarak ayr l r. kinci tertip yasal yedekler ise ödenmi sermayenin %5 ini a an da t lan kar n %10 udur. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler ödenmi sermayenin %50 sini geçmedi i sürece sadece zararlar netle tirmek için kullan labilir, bunun d nda herhangi bir ekilde kullan lmas mümkün de ildir. Halka aç k irketler, temettü da t mlar n SPK n n öngördü ü ekilde a a daki gibi yaparlar: 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tebli uyar nca haz rlanan mali tablolar esas al narak hesaplanan 2004 y l faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate al nmak üzere, da t labilir kar n en az % 30 u oran nda kar da t m zorunlulu u getirilmi tir. Bu da t m irketlerin genel kurullar n n alaca karara ba l olarak nakit olarak ya da da t labilir kar n %30 undan a a olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da t lmas suretiyle gerçekle tirilebilecektir. Tebli uyar nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden Sermaye, Hisse Senedi hraç Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola anüstü Yedekler kalemlerine bilançoda kay tl de erleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilme farklar toplu halde öz sermaye grubu içinde öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar hesab nda yer al r. Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar sadece bedelsiz sermaye art r m veya zarar mahsubunda; ola anüstü yedeklerin kay tl de erleri ise, bedelsiz sermaye art r m, nakit kar da t m ya da zarar mahsubunda kullan labilecektir. Yukar daki hususa göre irket in Tebli e göre kar da t m nda baz al nacak öz sermaye tablosu 30 Haziran 2005 ve 31 Aral k 2004 tarihleri itibariyle a a daki gibidir: 30 Haziran Aral k 2004 Sermaye Hisse senedi ihraç primi Yasal yedekler Ola anüstü yedekler Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar Net dönem kar Geçmi y llar karlar Öz sermaye toplam

28 NOT SERMAYE YEDEKLER, KAR YEDEKLER, GEÇM YILLAR KARLARI (Devam ) Yukar da tarihi bedelleri ile gösterilmi kalemlerin düzeltilmi de erleri ve özsermaye enflasyon düzeltme farklar 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle a a daki gibidir: 30 Haziran 2005 Tarihi de erler Düzeltilmi de erler Özsermaye enflsyon düzeltmesi farklar Sermaye Hisse senedi ihraç primleri Yasal yedekler Ola anüstü yedekler

TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A..

TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A.. TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A.. 1 MART - 31 A USTOS 2006 VE 2005 ÖZEL ARA HESAP DÖNEMLER NE A T MAL TABLOLAR VE BA IMSIZ DENETÇ SINIRLI NCELEME RAPORU tast TESCO K PA K TLE PAZARLAMA

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A..

TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A.. TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A.. 1 MART - 30 KASIM 2006 VE 2005 ÖZEL ARA HESAP DÖNEMLER NE A T MAL TABLOLAR VE BA IMSIZ DENETÇ SINIRLI NCELEME RAPORU tastt Ba aran Nas Ba ms z Denetim

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR

PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK- 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI... 4-5 NAKĠT

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01. 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01. 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01. 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU nin 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1. Ak

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 31 MART 2006 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE MALĠ TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR 1-2 GELĠR TABLOLARI 3 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI 4 MALĠ TABLOLARA AĠT

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. 1 MART - 31 MAYIS 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. 1 MART - 31 MAYIS 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 MART 31 MAYIS 2008 VE 2007 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 ARA DÖNEM

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza. Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 31 MART 2007 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE MALĠ TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

TESCO KĐPA KĐTLE PAZARLAMA TĐCARET VE GIDA SANAYĐ A.Ş. 1 MART - 30 KASIM 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR

TESCO KĐPA KĐTLE PAZARLAMA TĐCARET VE GIDA SANAYĐ A.Ş. 1 MART - 30 KASIM 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR TESCO KĐPA KĐTLE PAZARLAMA TĐCARET VE GIDA SANAYĐ A.Ş. 1 MART - 30 KASIM 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA ÖZET BĐLANÇOLAR... 1-2 ARA DÖNEM ÖZET

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş BİLANÇO () Referansları 30.06. 31.12. VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 724.868.723 802.295.332 Hazır Değerler 4 222.751.052 275.887.452 Menkul Kıymetler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARIMIZA İLİŞKİN BEYANIMIZ İlişikte sunulan

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 30 EYLÜL 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu na DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nun ("Kurum") Yeni

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

2007 yılı faaliyetlerimizin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz.

2007 yılı faaliyetlerimizin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz. Saygıdeğer Ortaklarımız, 2007 yılı faaliyetlerimizin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz. Alkim Kağıt Şirketimizin 2007 yılı faaliyetleri biraz sonraki görüşmelerde detaylı bir biçimde

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2003 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2003 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2003 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2003 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Çelik Halat ve

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET

Detaylı

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar İçindekiler Finansal durum tablosu (Bilanço) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Özkaynaklar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız Denetçi Raporu 1-2 Konsolide

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU ERSU MEYVE VE GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU Ersu Meyve ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, Giriş Ersu Meyve ve

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

AZİMUT BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Eski Unvanıyla BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. )

AZİMUT BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Eski Unvanıyla BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ) AZİMUT BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Eski Unvanıyla BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ) 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEKİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEKİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEKİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş BAĞIMSIZ

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-31.03.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

GÖZDE FĠNANSAL HĠZMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

GÖZDE FĠNANSAL HĠZMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI GÖZDE FĠNANSAL HĠZMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT BAĞIMSIZ ĠNCELEMEDEN GEÇMEMĠġ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇO 1-2 KONSOLĠDE

Detaylı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

Detaylı

EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Edip Đplik

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009 BĠLANÇO (TL) İncelemeden GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Dipnot Referansları 31.12.29 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.576.238 66.38.879 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 63.42.113 1.576.488 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Garanti Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Ortak Girişimleri 31 Aralık 2004 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar

Garanti Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Ortak Girişimleri 31 Aralık 2004 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tabloları Tamamlayıcı Notlar Yeni Türk Lirası nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satınalma gücü cinsinden ifade edilmiştir) Faaliyetler Garanti Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Şirket) in faaliyet konusu gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2003 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2003 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2003 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na MİGROS TÜRK TİCARET A.Ş. nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2003 HESAP

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 30 EYLÜL 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 30 EYLÜL 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE ARA

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu )

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu ) B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Nakit

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI ĐNCELEME RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI ĐNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI ĐNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇO... 1 KAPSAMLI

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARI

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARI UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARI UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAY İVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAY İVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU KARSAN OTOMOTİV SANAY İVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 31 ARALIK VE TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu na DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nun ("Kurum") Türk

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU I GİRİŞ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2007 31.12.2007 2 Ortaklığın Ünvanı : Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3 Dönem içinde

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU 2-3 30.06.2013 TARİHLİ BİLANÇO 4-6

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. 31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ĐÇĐNDEKĐLER

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. 31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ĐÇĐNDEKĐLER 31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa 31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerindeki Finansal Durum Tabloları 1-2 Kapsamlı Gelir Tabloları 3 Özkaynak Değişim

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT

Detaylı

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1. Marmaris Altınyunus Turistik

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİSANAYİVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİTABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİSANAYİVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİTABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MALİTABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU BĐLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI... 3

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 18 Mart 2016 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetçi raporu ve 35 sayfa finansal

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Bilançolar... 1-2 Konsolide

Detaylı