(Önergeler,tavsiye kararları ve görüşler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Önergeler,tavsiye kararları ve görüşler)"

Transkript

1 (Önergeler,tavsiye kararları ve görüşler) TAVSİYE KARARI AVRUPA PARLEMANTOSU KONSEYİ Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin Oluşturulmasına Yönelik 23 Nisan 2008 tarihli AVRUPA PARLEMENTAOSU VE AVRUPA KONSEYİ TAVSİYE KARARI (2008/C 111/01) AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu oluşturan Anlaşmayı ve özellikle adı geçen Anlaşmanın 149(4) ve 150(4) no.lu maddelerini göz önünde bulundurarak, Komisyonun teklifini göz önünde bulundurarak, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin görüşünü göz önünde bulundurarak Bölgeler Komisyonunun görüşünü göz önünde bulundurarak, ve bu vesileyle Anlaşmanın 251 no.lu Maddesine uygun olarak hareket ederek, Bu ve aşağıdaki maddelerden dolayı: (1) Vatandaşların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve tanınması; Topluluktaki bireylerin, rekabetçiliğin, istihdamın ve sosyal bütünlüğün gelişmesi açısından önem arz etmektedir. Bu tür bir gelişim ve tanımanın işçi ve öğrencilerin milletler üstü hareketliliğini kolaylaştırması ve Avrupa iş piyasasındaki arz ve talep gereksinimlerini karşılamaya katkıda bulunması gerekmektedir. Bu nedenle, dezavantajlı bireyler de dahil olacak şekilde tüm bireylerin hayat boyu öğrenme sürecine erişimleri ve katılımları ile yeterliliklerin bu yönde kullanılmasının ulusal ve topluluk seviyesinde teşvik edilmesi gerekmektedir. (2) 2000 yılındaki Lizbon Avrupa Konseyi yeterliliklerin şeffaflığının artırılmasının bilgi toplumunun talepleri doğrultusunda eğitim ve öğretim sistemlerinin adaptasyonu için gerekli en önemli unsurlardan biri olduğu sonucuna varmıştır. Dahası, 2002 yılındaki Barselona Avrupa Konseyi de üniversite sektörü ve mesleki eğitim ve öğretim alanındaki yöntemlerin tanınması ve şeffaflığının geliştirilmesi yönünde çağrıda bulunmuştur.

2 (3) Hayat boyu öğrenme ile ilgili 27 Haziran 2002 tarihli Tavsiye Kararı; Komisyonu, Konsey ve Üye Ülkelerle birlikte sıkı bir işbirliği içerisinde olmak suretiyle Bologna sürecinin başarılarına dayandırılacak ve mesleki eğitim alanında benzer faaliyetleri teşvik edecek şekilde eğitim ve öğretimle ilgili yeterliliklerin tanınmasına ilişkin bir çerçevenin oluşturulması için davet etmiştir. (4) 2010 yılı Eğitim ve Öğretim iş programının uygulanmasına ilişkin olarak 2004 ve 2006 yıllarında kabul edilen Konsey ve Komisyonun ortak raporları bir Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin oluşturulmasına duyulan ihtiyacı vurgulamışlardır. (5) Kopenhag süreci kapsamında Konsey ve üye ülke hükümetlerinin temsilcilerinin mesleki eğitim ve öğretimle ilgili gelişmiş bir Avrupa işbirliğine dayalı gelecekteki öncelikleriyle ilgili olarak 15 Kasım 2004 tarihinde yapılan toplantıda vardıkları sonuçlar, karşılıklı güven ve şeffaflık ilkelerine dayalı hem eğitim hem de öğretimi kapsayacak bir referans noktası olacak açık ve esnek bir Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin geliştirilmesine öncelik verilmesini sağlamıştır. (6) Yaygın ve resmi öğrenme çıktılarının geçerliliğinin Konseyin 28 Mayıs 2004 tarihli yaygın ve resmi öğrenimin tanımlanması ve geçerliliğine ilişkin ortak Avrupa prensipleri ile ilgili Konsey sonuçlarına uygun olarak teşvik edilmesi gerekmektedir. (7) Mart 2005 ve Mart 2006 daki Brüksel Konsey Toplantıları bir Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin kabulünün önemini vurgulamışlardır. (8) İşbu Tavsiye Kararı; Avrupa Parlamentosunun 2241/2004/EC no.lu kararı ile Avrupa Konseyinin 15 Aralık 2004 tarihli yeterlilik ve yetkinliklerin (Europass) şeffaflığına ilişkin tek bir Topluluk Çerçevesine yönelik karalarını ve Avrupa Parlamentosunun 2006/962/EC no.lu kararı ile Avrupa Konseyinin 18 Aralık 2006 tarihli hayat boyu öğrenme temel becerileri ile ilgili kararlarını göz önünde bulundurmaktadır. (9) İşbu Tavsiye Kararı; Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı çerçevesi ile yüksek öğrenimden sorumlu 45 Avrupa ülkesi bakanı tarafından Bologna çerçevesi kapsamında Mayıs 2005 tarihlerinde Bergen deki toplantıda üzerinde mutabık kalınan döngü tanımlayıcılarıyla uyumludur. 2

3 (10) Mesleki eğitim ve öğretim alanlarındaki kalite güvencesi ile ilgili Mayıs 2004 tarihli Konsey kararları, Avrupa Parlamentosunun 2006/143/EC sayılı Tavsiye Kararı ile yüksek öğrenimde daha fazla kalite güvencesine yönelik 15 Şubat 2006 tarihli Konsey Kararı ve yüksek öğrenimden sorumlu 45 Avrupa ülkesi bakanı tarafından Bologna çerçevesi kapsamında Mayıs 2005 tarihlerinde Bergen deki toplantıda üzerinde mutabık kalınan kalite güvencesi standartları ve esas ve usulleri; Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin uygulanması ile ilgili gerekli vurguyu yapması gereken ortak kalite güvencesi prensiplerini kapsamaktadır. (11) İşbu Tavsiye Kararı, Avrupa Parlamentosunun 2005/36/EC sayılı Yönergesi ile Avrupa Konseyinin 7 Eylül 2005 tarihli gerek ilgili ulusal yetki mercileri gerekse göçmenlerin hak ve sorumluluklarını müzakere eden profesyonel yeterliliklerin tanınmasına ilişkin kararına yönelik herhangi bir önyargı taşımamaktadır. Yeterliliklerle ilgili Avrupa Yeterlilik Çerçevesi seviyelerine atıf mesleki yeterliliklerin 2005/36/EC sayılı Yönerge ile halihazırda tanımlandığı iş piyasasına erişimi etkilememelidir. (12) İşbu Tavsiye Kararının amacı; gerek genel gerekse mesleki eğitim ve öğretimdeki farklı yeterlilik sistemleri arasında bir tercüme aracı olarak hizmet edecek ortak bir referans çerçevesinin oluşturulmasıdır. Bu tür bir çerçeve; farklı üye ülke vatandaşlarının sahip oldukları yeterliliklerin şeffaflığını, kıyaslanabilirliğini ve hareket edilebilirliğini geliştirecektir. Prensipte, yeterlilik seviyelerinin her birinin bir dizi eğitim ve kariyer geçidi yoluyla kazanılabilir olması gerekmektedir. Buna ek olarak, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi, uluslar arası sektör organizasyonlarına yeterlilik sistemlerini ortak bir Avrupa referans noktasıyla ilişkilendirmelerine ve bu yolla uluslara arası sektör yeterlilikleri ile ulusal yeterlilik sistemleri arasındaki ilişkiyi gösterme olanağı sağlayacaktır. İşbu Tavsiye kararı, bu nedenle işçi ve öğrencilerin hayat boyu öğrenme ve istihdam edilebilirliğini, hareket edebilirliğini ve sosyal entegrasyonunu geliştirme gibi daha geniş kapsamlı hedeflere de katkıda bulunmaktadır. Şeffaf kalite güvence prensipleri ile bilgi alışverişi, karşılıklı güvenin kurulmasına yardımcı olarak bu çerçevenin uygulanabilirliğini destekleyecektir. (13) İşbu Tavsiye Kararının eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonuna, eğitim, öğretim ve istihdam arasındaki ilişkinin geliştirilmesine ve deneyimle kazanılan öğrenme çıktılarının geçerliliğine liderlik etmek suretiyle resmi, örgün ve yaygın öğrenme arasında gerekli köprüleri kurmaya katkıda bulunması gerekmektedir. (14) İşbu Tavsiye Kararı; ulusal yeterlilik sistemleri ve/veya yeterliliklerinin yerine değiştirmez ya da bunları tanımlamaz. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi; belirli yeterlilikleri ya da bireyin 3

4 yetkinlikleri tanımlamaz ve belli başlı yeterliliklerin ilgili ulusal yeterlik sistemleri ile bağdaştırılan Uygun Avrupa Yeterlilik Çerçevesi seviyesine atıfta bulunması gerekmektedir. (15) Bağlayıcı olmayan doğasını da göz önünde bulundurarak, işbu Tavsiye Kararı, Üye ülkelerin faaliyetlerini, şeffaflığın artırılması, hareketlilik ve hayat boy öğrenmenin teşvik edilmesi yönünde aralarındaki işbirliğinin kolaylaştırılması yoluyla desteklemek ve bu yönde yardımcı olmak suretiyle yerinde hizmet prensibine uymaktadır. İşbu Tavsiye Kararı ulusal mevzuat ve uygulamalara uygun olarak uygulanmalıdır. (16) Farklı yeterlilik sistemleri ve seviyeleri arasında bir tercüme aracı vazifesi görmek olan ortak bir referans noktasının oluşturulmasına yönelik İşbu Tavsiye Kararının amacı, yeterli ölçüde üye ülkeler tarafından gerçekleştirilemeyeceğinden ve bu nedenle öngörülen eylemin etkinliği ve kapsamı açısından Topluluk düzeyinde daha iyi gerçekleştirilebileceğinden, Topluluk işbu tavsiye kararını Anlaşmanın 5 no.lu Maddesinde belirtilen yerinde hizmet prensibine uygun olarak kabul edebilir. Aynı maddedeki ölçülülük ilkesi uyarınca, işbu Tavsiye Kararı bu amacın gerçekleştirilmesi gerekenin ötesine geçmeyecektir. ÜYE ÜLKELERİN AŞAĞIDAKİ UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRMESİNİ TAVSİYE ETMEKTEDİR: 1. Ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulması suretiyle, Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin, Avrupa iş piyasasının entegrasyonunun daha fazla gerçekleştirilmesinin yanında farklı yeterlilik sistemlerinin kıyaslanması ve bilgi tabanlı toplumlarda hayat boyu öğrenme ve eşit olanakların teşvik edilmesi yönünde bir referans aracı olarak kullanılması; 2. Ulusal yeterliliklerin 2010 yılına kadar daha şeffaf bir yolla Avrupa Yeterlilik Çerçevesiyle, ulusal yeterlik seviyelerinin ise uygun olduğu durumlarda, ulusal mevzuat ve uygulamalara uygun ulusal yeterlilik çerçevelerinin oluşturulması suretiyle Ek II de verilen seviyelerle ilişkilendirilmesi; ye kadar, yetkili merciler tarafından hazırlanan tüm yeni yeterlilik sertifikası, diploması ve Europass dokümanlarının ulusal yeterlilik sistemlerinden Avrupa Yeterlilik Çerçevesi seviyelerine kadar uygun bir referans taşıması yönünde gerekli önlemlerin alınması; 4. Yeterliliklerin tanımlanması ve açıklanmasında öğrenme çıktılarına dayalı bir yaklaşımın kullanılması ve yaygın ve resmi olmayan öğrenimlerin 28 Mayıs 2004 tarihli Konsey kararlarına uygun olarak geçerliliğinin teşvik edilmesi ve bu yönde özellikle işsizlikle 4

5 karşılaşan ya da istihdamın güvesiz olan türlerinde çalışanların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu tür bir yaklaşım bu durumdaki bireylerin hayat boyu öğrenme sürecine ve iş piyasasına erişime katılımını artırmalıdır. 5. Ulusal yeterlilik sistemlerine dahil olan yüksek öğrenim ve mesleki eğitim ve öğretimin Avrupa Yeterlilik Çerçevesiyle ilişkilendirilmesiyle birlikte, Ek II de verilen eğitim ve öğretimde kalite güvencesi prensiplerinin teşvik edilmesi ve uygulanması; 6. Diğer ilgili yetki mercileriyle bağlantıda olarak, ulusal yeterlilik sistemleri ile Avrupa Yeterlilik Çerçevesi arasındaki ilişkiye bu tür bir ilişkinin şeffaflığını ve kalitesini teşvik etmek adına rehberlik etmek ve bu ilişkiyi desteklemek amacıyla üye ülkelerin özellikle yapı ve gereksinimleri ile ilişkili ulusal koordinasyon noktalarının belirlenmesi. Söz konusu ulusal koordinasyon noktalarının görevleri aşağıdakileri kapsamalıdır: (a) (b) (c) (d) Ulusal yeterliliklerin seviyelerinin Ek II de verilen Avrupa Yeterlilik Çerçevesi seviyelerine atıfta bulunur hale getirilmesi; Gerek gerekli kıyaslamaların kolaylıkla yapılabilmesi gerekse sonuç kararlarının yayımlanmasının sağlanması yönünde ulusal yeterliliklerin seviyelerinin Ek II de verilen Avrupa Yeterlilik Çerçevesi seviyelerine atıfta bulunmalarını sağlamada şeffaf bir yöntem kullanılmasının sağlanması; Ulusal yeterliliklerin ulusal yeterlilik sistemleri vasıtasıyla Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile ne şekilde ilişkilendirildiğine dair fayda sahiplerinin ilgili bilgi ve rehberliğe erişimlerinin sağlanması; Ulusal mevzuat ve uygulamalar uygun olacak şekilde yüksek öğrenim, ve mesleki eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları, sosyal ortaklar, sektörler ve uzmanlar da dahil olmak üzere tüm ilgili fayda sahiplerinin yeterliliklerin Avrupa seviyesinde kıyaslanması ve kullanılması sürecine dahil edilmesi. KOMİSYONUN AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERİNİ ONAYLAMAKTADIR: 1. Üye Ülkeleri yukarıdaki görevlerini yerine getirmede, uluslar arası sektör organizasyonlarını da işbirliğinin kolaylaştırılması ve örnek uygulama ve testlerinin değiştirilmesinin yanı sıra sosyal diyalog komisyonlarıyla enformasyon ve danışmanlık uygulamalarının başlatılması yoluyla Topluluk programları kapsamında gönüllü ikili incelemeler ve pilot projelerin gerçekleştirilmesi ve destek ve rehberlik materyallerinin oluşturulması suretiyle işbu Tavsiye Kararı kapsamında tanımlanan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin referans seviyelerini ve prensiplerini, kullanmalarında desteklemek Nisan 2009 tarihine kadar, Üye Ülkelerin temsilcilerinden ve Avrupa sosyal ortakları ile diğer fayda sahiplerinden oluşacak ve yeterlilik sistemlerinin Avrupa Yeterlilik 5

6 Çerçevesiyle ilişkilendirilmesi sürecinin genel bütünlüğünü ve şeffaflığını desteklemekle yükümlü olacak bir Avrupa Yeterlilik Çerçevesi istişare grubu kurmak. 3. Üye Ülkelerle işbirliği içerisinde ve ilgili fayda sahiplerine danışılmasından sonra işbu Tavsiye Kararına cevaben gerçekleştirilen bir istişare grubunun kurulması ve süresi de dahil her türlü eylemi değerlendirmek ve 23 Nisan 2013 tarihine kadar, Avrupa Parlamentosu ve Konseyine, gerekli olması halinde İşbu Tavsiye Kararının olası incelenmesi ve revizyonunu da dahil edecek şekilde gelecekte göz önünde bulundurulması gereken hususları ve elde edilen deneyimleri rapor etmek; 4. Vatandaşların hareketliliğini artırmak ve öğrenme çıktılarının tanınmasını kolaylaştırmak adına kredi transferi ve yüksek öğrenim ile mesleki eğitim ve öğretimdeki birikimler için Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile mevcut ya da gelecekteki Avrupa sistemleri arasındaki yakın bağı teşvik etmek. 23 Nisan 2008 de Strassburg da gerçekleşmiştir. Avrupa Parlamentosu Adına Konsey Adına Başkan Başkan H.-G. PÖTTERING J. LANARCIC 6

7 EK- I a. Tanımlar İşbu Tavsiye Kararının amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır: i. 'yeterlilik'; yetkin bir organın herhangi bir bireyin verilen standartlar doğrultusunda öğrenme çıktılarına başarıyla eriştiğine karar vermesi durumunda elde edilen bir değerlendirme ve geçerlilik sürecinin ortaya çıkardığı resmi çıktı anlamına gelmektedir; ii. iii. iv. 'ulusal yeterlilik sistemi'; üye ülkelerden birinin eğitim ve öğretimin iş piyasası ve sosyal toplumla ilişkilenmesini sağlayan öğrenim ve diğer mekanizmalarla bağlantılı faaliyetlerinin kapsadığı her türlü unsurun bütünü anlamına gelmektedir. Bu; kalitenin, değerlendirmenin ve yeterliliklerin ödüllendirilmesinin sağlanmasıyla ilişkili kurumsal düzenleme ve süreçlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını da içermektedir. Ulusal bir yeterlilik sistemi pek çok alt sistemden oluşabileceği gibi ulusal bir yeterlilik çerçevesini de içerebilir.; 'ulusal yeterlilik çerçevesi'; yeterliliklerin; ulusal yeterlilik alt sistemlerini entegre ve koordine etme, ve iş piyasası ile sivil toplumla ilgili yeterliliklerin şeffaflığının, erişiminin, ilerlemesinin be kalitesinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş belirli öğrenim seviyelerine yönelik bir dizi kritere göre sınıflandırılmasını sağlayan bir araç anlamına gelmektedir. 'sektör'; profesyonel faaliyetlerin ana ekonomik fonksiyonları, ürünler, hizmet ya da teknolojilerine dayalı olarak gruplaştırılmış hali anlamına gelmektedir.; v. 'uluslar arası sektörel organizasyon'; ulusal sektörlerin ilgilerini temsil eden profesyonel organlar ve işverenler gibi ulusal organizasyonların oluşturdukları birlikler anlamına gelmektedir.; vi. vii. 'öğrenim çıktıları'; bilgi, beceri ve yetkinlik terimleri açısından bir öğrencinin, bir öğrenme dersi sonucunda ne bildiği, neyi anladığı ve neyi yapabileceği anlamına gelmektedir; 'bilgi'; bilginin öğrenim yoluyla asimilasyonunun bir sonucu anlamına gelmektedir. Bilgi herhangi bir çalışma ya da araştırmayla ilişkili her türlü gerçek, prensip, teori ve uygulamaların tamamıdır. EQF kapsamında bilgi teorik ve gerçekçi olarak tanımlanmaktadır.; viii. 'beceri' bilgiyi uygulama ve görevlerin tamamlanması ve sorunların çözümlenmesinde nasıl kullanılacağını bilme yetisi anlamına gelmektedir. EQF bağlamında,beceriler bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve uygulamaya dayalı beceriler (manüel maharet, metot, materyal ve araç kullanımları ) olarak tanımlanmaktadır; ix. 'yetkinlik' çalışma ve araştırma ortamları ile profesyonel ve kişisel gelişim sürecinde bilgi, beceri ve kişisel, sosyal ve/veya yöntemlere dayalı becerilerin kullanımı ile ilgili kanıtlanmış yeti anlamına gelmektedir. EQF bağlamında, yetkinlik sorumluluk ve özerklik terimlerini içerecek şekilde tanımlanmaktadır.

8 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Bağlamında Yüksek Öğrenim ve Mesleki Eğitim ile Öğretimde Kalitenin Sağlanmasına Yönelik Ortak Prensipler EK-II Avrupa Yeterlilik Çerçevesi uygulanırken, yüksek öğrenim ve mesleki eğitim ve öğretimin güvenilirliğinin ve gelişiminin sağlanması açısından gerekli olan kalite güvencesinin aşağıdaki prensipler doğrultusunda sağlanması gerekmektedir: Kalite güvencesi politika ve prosedürleri Avrupa Yeterlilik Çerçevesi konjonktürünü desteklemelidir, Kalite güvencesi, eğitim ve öğretim kurumlarının iç yönetimlerinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır, Kalite güvencesi kurumların, programlarının ya da kalite güvencesi sistemlerinin dışarıdan izleme organları ya da ajansları tarafından düzenli olarak değerlendirilmelerini kapsamalıdır. Kalite güvencesi ile ilgili olarak çalışan dış izleme organları ya da ajanslarının düzenli olarak incelemeye tabi tutulması gerekmektedir, Kalite güvencesi bir yandan çıktı ve öğrenme çıktılarına vurgu yaparken diğer yandan da içerik, girdi, süreç ve girdi boyutlarını da içermelidir, Kalite güvencesi sistemlerinin aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir: Açık ve ölçülebilir hedef ve standartlar ile fayda sahibi katılımı da dahil olmak üzere ilgili uygulama esasları, Uygun kaynaklar, Öz değerlendirme ve dış değerlendirme de dahil olacak şekilde her türlü tutarlı değerlendirme yöntemi, Gelişime yönelik geri bildirim mekanizmaları ve prosedürleri, Geniş çaplı erişilebilir değerlendirme sonuçları, Uluslar arası, ulusal ve bölgesel düzeydeki kalite güvencesi girişimlerinin genel bakış açısının, bütünlüğün, sinerjinin ve sistem çapındaki analizlerin sağlanması amacıyla koordine edilmesi gerekmektedir, Kalite güvencesinin; Üye ülkelerdeki ve Topluluk dahilindeki tüm fayda sahiplerini içerecek şekilde eğitim ve öğretim seviyeleri ve sistemleri arasında işbirlikçi bir süreç olması gerekmektedir, Topluluk nezdinde kalite güvencesi girişimlerinin değerlendirme ve ikili öğrenim için referans noktaları sağlaması gerekmektedir. 8

9 Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF) kapsamındaki seviyeleri tanımlayan tanımlayıcılar 8 seviyenin her biri herhangi bir sistemdeki yeterliliklerle ilgili öğrenme çıktılarını gösteren bir dizi tanımlayıcı tarafından tanımlanmaktadır. Seviye 1 Seviye 1 ile ilgili öğrenim çıktıları Seviye 2 Seviye 2 ile ilgili öğrenim çıktıları Seviye 3 Seviye 3 ile ilgili öğrenim çıktıları Seviye 4 Seviye 4 ile ilgili öğrenim çıktıları Seviye 5 (*) Seviye 5 ile ilgili öğrenim çıktıları EQF bağlamında, bilgi teorik ve gerçekçi bilgi olarak tanımlanmaktadır. Temel genel bilgileri hatırlamak Belirli bir alanda temel bilgileri hatırlamak Bilgi Beceri Yetkinlik Süreçleri, teknikleri, materyalleri, gereçleri, ekipmanı, teknolojiyi ve bazı teorik fikirleri içeren bir alana bilgiyi uygulamak Alana özel çeşitli pratik ve teorik bilgileri kullanmak Genelde belirli bir alanda uzmanlaşma gerektiren geniş kapsamlı teorik ve pratik bilgileri kullanmak ve bilgi temelinin sınırlarıyla ilgili farkındalık sergilemek EQF bağlamında,beceriler bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve uygulamaya dayalı beceriler (manüel maharet, metot, materyal ve araç kullanımları ) olarak tanımlanmaktadır. Basit görevleri yerine getirmek için temel becerileri kullanmak Eylemin rutinleri ve stratejileri tanımlayan kurallarla yönlendirildiği görevleri yerine getirmek üzere becerileri ve anahtar yetkinlikleri kullanmak Görevleri yerine getirmek ve yöntemlerin, araçların ve materyallerin seçilmesi yoluyla kişisel yorumu sergilemek için alana özel çeşitli beceriler kullanmak Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak işte veya çalışmada ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmek İyi tanımlı somut ve soyut çözümleri araştırırken stratejik ve yaratıcı cevaplar geliştirmek EQF bağlamında, yetkinlik sorumluluk ve özerklik terimlerini içerecek şekilde tanımlanmaktadır. Doğrudan gözetim altında iş ve çalışma görevlerini tamamlamak ve basit ve istikrarlı ortamlarda kişisel etkinlik sergilemek Biraz özerklikle denetim altında çalışmak Görevlerin tamamlanmasıyla ilgili sorumluluk almak ve genellikle istikrarlı olan ancak bazı faktörlerin değiştiği işlerde ve çalışmalarda rolle ilgili bir miktar bağımsızlık sergilemek Genellikle tahmin edilebilir olan, değişime neden olan çeşitli faktörler içeren ve bazı faktörlerin birbiriyle ilişkili olduğu iş ve çalışma ortamlarında yönlendirme alarak rolü yönetmek Diğerlerinin rutin işlerini gözetim altında tutmak ve diğerlerinin eğitimiyle ilgili bir miktar sorumluluk almak Bazıları birbiriyle etkileşim halinde olan ve öngörülemeyen değişime yol açan birtakım faktörlerin bulunduğu ortamlarda problem çözmeyi gerektiren projeleri bağımsız olarak yönetme İnsanları yönetmek; kişisel performansı ve başkalarının performansını incelemek 9

10 Seviye 6(**) Seviye 6 ile ilgili öğrenim çıktıları Seviye 7 (***) Seviye 7 ile ilgili öğrenim çıktıları Seviye 8 (****) Seviye 8 ile ilgili öğrenim çıktıları Belirli bir alanda ayrıntılı teorik ve pratik bilgi kullanmak. Bilgilerin bir kısmı alanda ön plana sahiptir ve teorilerle ilkelerin anlaşılması açısından çok önemlidir Bir kısmı belirli bir alanda ön planda gelen, yüksek oranda uzmanlık gerektiren teorik ve pratik bilgileri kullanmak. Bu bilgi, fikirler geliştirme ve/veya uygulama konusunda orijinalliğin temelini oluşturur. Belirli bir alanla ilgili bilgiler ve çeşitli alanlar arasındaki etkileşim hakkında farkındalık sergilemek Belirli bir alanda en önde gelen gelişmiş yeni ve karmaşık fikirleri analiz etmek, değerlendirmek ve sentezlemek için uzmanlık gerektiren bilgileri kullanmak Karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir alanda yöntemler ve araçlarla ilgili ustalık sergilemek ve kullanılan yöntemler açısından yenilikler yapmak Yeni veya disiplinler arası alanlardan bilgileri birleştirerek problemlere konan tanıları temel alan bir araştırma oluşturmak ve eksik veya sınırlı bilgiyle yargılarda bulunmak Yeni bilgilere ve yeni prosedür çözümlerine yol açan projeleri araştırmak, kavramak, tasarlamak, uygulamak ve uyarlamak Öngörülemeyen ve birbiriyle etkileşim halindeki çeşitli faktörlerle birlikte karmaşık problemlerin çözümlenmesini gerektiren iş ve çalışma ortamlarında idarî tasarım, kaynak ve ekip yönetimi sorumlulukları almak Yabancı, karmaşık, öngörülemeyen ve birbiriyle etkileşim halindeki pek çok faktör içeren problemlerin çözülmesini gerektiren iş ve çalışma ortamlarında liderlik ve yenilik sergilemek Proje geliştirme konusunda yaratıcılık sergilemek ve ekip performansı geliştirmek için başkalarının eğitimini içeren yönetim süreçlerinde inisiyatif almak Orijinal olan ve birbiriyle etkileşim halindeki pek çok faktörü içeren problemlerin çözümlenmesini gerektiren iş ve çalışma ortamlarında kapsamlı liderlik, yenilik ve özerklik sergilemek 10

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN European Commission, DG EAC Unit A3

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN European Commission, DG EAC Unit A3 Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN 29-11-2006 European Commission, DG EAC Unit A3 2 Neden AYÇ? Sorun Eğitim ve öğretim sistemleri arasında iletişim ve işbirliği eksikliği Hayat boyu

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Mesleki Eğitimde Gelişmeler AB Bakanlığı / Ulusal Ajans «Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi» Yerel Yönetimler İçin Avrupa dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı. Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU Dosya No 1) :MYK-SHK-... 05/10/2007 tarih ve 26664 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli

Detaylı

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman 1 Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman SUNUM PLANI MYK-Hukuki Yapı Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları Ulusal Yeterlilikler, Sınav ve Belgelendirme Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

AB ve Türkiye de Mesleki Yeterlilik Sistemi. Efe MISIRLI

AB ve Türkiye de Mesleki Yeterlilik Sistemi. Efe MISIRLI AB ve Türkiye de Mesleki Yeterlilik Sistemi Efe MISIRLI Sunum İçeriği Bölüm 1: Mesleki Yeterlilikler ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Bölüm 2: Mesleki Yeterlilikler Kurumu (MYK) Bölüm 3: Mesleki Yeterliliklerin

Detaylı

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Aişe Akpınar 25-30 Temmuz 2016 (Temel Kaynak: DPT 2006 sürümü) Ulusal Yeterlilik Sistemi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ. Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür

DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ. Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür 30.05.2013 İSTANBUL INGAS 2013 Doğal Gaz Meslek Standartları Ve Personel Belgelendirmenin Önemi Meslek

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu H.Ali EROĞLU Uzman 18 Ocak 2013 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK İÇİN ULUSAL YETERLİLİKLER ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Ahmet ARAN Prof. Dr. Rıdvan BERBER Mustafa ÇOBANOĞLU Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN Prof. Dr. Bülent ÖZGÜLER

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru Avrupa da Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001

Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru Avrupa da Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001 Prag Bildirgesi Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru Avrupa da Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001 Bologna Deklarasyonunun imzalanmasından iki yıl, Sorbonne Deklarasyonunun imzalanmasından

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

EPWN İstanbul. Giriş

EPWN İstanbul. Giriş EPWN İstanbul Giriş Avrupa Profesyonel Kadınlar Ağı ("EPWN") EPWN, tüm sektörlerden ve sanayilerden profesyonel kadınlar için dinamik ve hızlı büyüyen çevrimdışı ve çevrimiçi bir ağ ve liderlik geliştirme

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Program Hakkında Genel Bilgi 2013 öğretim yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı yüksek lisans derecesi

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

RAPOR TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) 1. TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

RAPOR TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) 1. TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI RAPOR TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) 1. TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI Türkiye de yükseköğretimde ulusal yeterlilikler çerçevesi

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİNE KAZANDIRDIKLARI

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİNE KAZANDIRDIKLARI ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİNE KAZANDIRDIKLARI Halil AKDAŞ Eğitim ve İş Geliştirme Müdürlüğü Belgelendirme Şefi hakdas@ugetam.com.tr 2. Plastik Boru ve Altyapı Sistemlerinde Kalite

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Proje Ekibi ve Sorumlulukları

Proje Ekibi ve Sorumlulukları Proje Ekibi ve Sorumlulukları Doç. Dr. Bilgen Başgut Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD, Farmakoloji ABD -Süpermen in modası geçeli çok oldu. Dikkate değer bir başarı elde

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (15UY0204-5)-Çağrı Merkezi Takım Lideri Seviye 5 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sistemi

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sistemi Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sistemi Yaprak AKÇAY ZİLELİ, MYK Uzmanı Elif Özlem BABAOĞLU, İstatistikçi Osman Seçkin AKBIYIK, MYK Uzmanı Hüdazan YAŞIN, Proje Uzmanı Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği Yöneticiler için Bilgi Güvenliği GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EN KRİTİK ROL YÖNETİM ROLÜDÜR 11.2.2015 1 Tanışma Çağan Cebe Endüstri Mühendisi Barikat Profesyonel Hizmetler - Yönetim Sistemleri Uzmanı 4 Yıl

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

ERİVAN BİLDİRİSİ. ( Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı Erivan 2015 )

ERİVAN BİLDİRİSİ. ( Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı Erivan 2015 ) 1 ERİVAN BİLDİRİSİ ( Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı Erivan 2015 ) Biz, bakanlar olarak, 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Erivan da toplanarak, Bologna da bizden öncekilere ilham veren bakış

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

EDEXCEL ULUSLAR ARASI SERTİFİKA PROGRAMI. International Qualifications

EDEXCEL ULUSLAR ARASI SERTİFİKA PROGRAMI. International Qualifications EDEXCEL ULUSLAR ARASI SERTİFİKA PROGRAMI International Qualifications Artık şirketler kıtaların ve ülkelerin sınırlarının kalktığı günümüzde Uluslararası yetkinliğe sahip Yönetici ve Liderlerini arıyor.

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 624 Güz

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 624 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tüketici Davranışları MAN 624 Güz 4 3+0+0 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Devletler Genel Hukuku I LAW213 3 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LdV PROJELERİ VE İTALYA UYGULAMALARI DOÇ. DR. İ. SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) NEDİR? Leonardo da Vinci i

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (15UY0204-5)-Çağrı Merkezi Takım Lideri Seviye 5 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. YÖK TYYÇ YÜKSEK LİSANS EQF-LLL : 7.

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim

154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim Doc: GA48/CC47/REC154/16/tr 154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim 1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), eğitim ve

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı