T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 ŞUBAT 2015 SAYI: 2689 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : /10.03/ /12/2014 Konu : Yönetmelik BAŞBAKANLIĞA İlgi: a) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname b) 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun c) 2133 sayılı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun d) tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği e) tarihli ve sayılı Maliye Bakanlığından görüş talep yazımız f) Maliye Bakanlığının tarihli ve 9380 sayılı görüş üst yazısı ve ekleri g) tarihli ve sayılı Sayıştay Başkanlığından görüş talep yazımız h) Sayıştay Başkanlığının tarihli ve sayılı görüş üst yazısı ve ekleri 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24 üncü maddesi ile 652 sayı KHK nin EK 1 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlık yayınlarının hazırlık aşaması dahil her türlü gelir ve giderlerine ilişkin iş ve işlemler Bakanlık Döner Sermayesince yürütülmektedir. Bu nedenle 2133 sayılı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan 23/3/1983 gün ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği nin yürürlükten kaldırılmasına ve oluşan yeni şartlara uygun aynı ad ve amaçla yeni bir yönetmeliğin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 83 Bu amaçla hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmelik Taslağı görüş ve önerileri alınmak üzere ilgi (e) yazımız ile Maliye Bakanlığına ve sürecin devamında Maliye Bakanlığının ilgi (f) yazısı ekinde yer alan görüşleri doğrultusunda düzenlenerek, ilgi (g) yazımızla Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş ve Sayıştay Başkanlığının ilgi (h) yazı ekindeki görüşleri doğrultusunda son şekli verilmiştir. Bir örneği Ek 5 de yer alan Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması hususunda gereğini takdirlerinize arz ederim. Nabi AVCI Bakan EKLER: 1- İlgi (e) yazımız 2- İlgi (f) yazı ve ekleri (Maliye Bakanlığının görüşü) 3- İlgi (g) yazımız 4- İlgi (h) yazı ve ekleri (Sayıştay Başkanlığının görüşü) 5- Yönetmelik ve ekleri (Yönetmelik, madde gerekçeleri ve genel gerekçe)

3 84 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI SATIŞ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılan kültür kitapları ve ders kitapları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak veya yardımcı olacak basılı, görsel dijital materyallerinin eğitim ve Türk millî eğitiminin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserlerin satışı ile ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, kültür kitapları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitaplarının, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve dijital materyallerinin eğitim ve Türk millî eğitiminin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin satışını yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin uyması gereken hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 52, 53, 54 ve 55 inci maddeleri ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi ile Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Bakanlık yayını: Telif hakkı Bakanlığa ait olan her türlü kitap, dergi, ansiklopedi, görsel ve dijitali, c) Ders kitabı: Bakanlıkça, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarında okutulması uygun bulunan kitabı, ç) Döner sermaye: Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermayesini, d) Eğitim aracı: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki eğitim materyalini, e) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, f) Kültür yayını: Eğitim, bilim, kültür, sanat, edebiyat, düşünce, spor ve benzeri yayınları, g) Yayınevi: Millî Eğitim Yayınevlerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Satış ve Dağıtım Satış bedelinin belirlenmesi MADDE 5 (1) Bakanlık yayınlarının satış fiyatı, Döner Sermayenin teklifi Genel Müdürlüğün onayı ile belirlenir. Toptan satışlarda azami %50, perakende satışlarda ise azami %30 indirim uygulanır. (2) Bakanlık yayınları, bedeli karşılığı satılır, indirimli satışı veya ücretsiz dağıtımı Bakanlık onayı ile belirlenir. (3) Ancak Bakanlıkça satın alınarak ücretsiz dağıtımı yapılan Bakanlık yayını ders kitabı, eğitim aracı ya da materyalinin satış fiyatı Döner Sermaye tarafından belirlenir.

4 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 85 (4) Bakanlık yayınları, yurt içi veya yurt dışından talep eden kişiler ile resmî veya özel kurum ve kuruluşlara Döner Sermaye tarafından toptan veya perakende satılır. Perakende veya toptan satışlarda azami altı eşit taksitle ödeme yapılabilir. Vadeli toptan satışlarda ise satılan ürün karşılığı bono ve banka teminat mektubu verilmesi zorunludur. (5) Satılan her türlü ürünün taşıma ücreti alıcıya aittir. (6) Bakanlık yayınları, Bakanlığa bağlı mevcut yayınevlerinde satılır. İhtiyaç duyulması hâlinde Bakanlık onayı ile yeni yayınevleri de açılabilir. Yayınların iadesi MADDE 6 (1) Bakanlık yayınlarına ait toptan, perakende ve taksitli satışlarda iade kabul edilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 7 (1) Bu Yönetmelikle, 23/3/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Ders kitaplarının iadesi GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bakanlık yayınları satış izin belgesi bulunan bayilerin; Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğünden 2013 yılında toptan aldığı ders kitaplarından, eğitim ve öğretim yılında okutulma süresi devam eden kitapların, bir defaya mahsus olmak üzere tamamı, öğretimden kaldırılan ders kitaplarından ise 2013 veya 2014 yılında en son fatura ile satın alınan kitap miktarının % 50'si iade alınır. İade alınan kitapların bedellerinin tespitinde, alış faturalarında gösterilen bedel esas alınmak suretiyle bayilerin; a) İade edecekleri kitaplar için iade faturası düzenlemeleri ve düzenleyecekleri bu faturalarda, iade edecekleri kitapların listesini, sayılarını ve her kaleme ait alış faturalarının tarih ve sayılarını belirtmeleri, ayrıca alış faturalarının bir örneğini de iade faturalarına eklemeleri, b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden en geç otuz (30) gün içerisinde iade faturaları ile birlikte banka hesap IBAN numaralarını belirtir dilekçe ile müracaat etmeleri hâlinde iade alınan kitapların bedeli, Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğünün bütçe imkânları dâhilinde müracaat tarihini izleyen altı ay içerisinde ödenir. (2) Herhangi bir şekilde yıpranmış, bozulmuş, üzerine bir ticarethanenin veya şahsın ismi yazılmış veya damgası basılmış, fiyatı kazınmış, silinmiş, karalanmış kitaplar iade alınmaz. Telif haklarının devri GEÇİCİ MADDE 2 (1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımı tarihinden önce okutulmak üzere kabul edilen ve telif hakkı Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüne ait olan ders kitaplarının iş ve işlemleri okutulma süreleri bitene kadar adı geçen Müdürlükçe yürütülmeye devam edilir. Kültür yayınları ise bütün hakları ile Bakanlık Döner Sermayesine devredilir. Yürürlük MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

5 86 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sayı : /20/ /12/2014 Konu : Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA İlgi: Mülga İlköğretim Genel Müdürlüğünün 29/06/2011 tarih ve B.08.0.İGM /8051 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi İlköğretim kurumlarında sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğinin tespit edilerek geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesi için Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen İlköğretim Kurumları Standartları Sistemi eğitim öğretim yılında tüm İlköğretim kurumlarında uygulanmış ve uygulamaya esas olan ilgi Yönerge 29/06/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile İlköğretim Kurumları Standartları Modülünde ihtiyaç duyulan güncellemeler başlatılmış olup yapılan güncellemelerde okul öncesi eğitim kurumları ve imam hatip ortaokulları da sisteme dahil edilmiş, Bakanlığımız birimlerinin görüşleri de alınarak çalışmalar tamamlanmış ve Modül, okulların veri girişi için hazır hale getirilmiştir. Güncellemeler sonrasında çalışmanın kapsamı değişikliğe uğradığından dolayı İlköğretim Kurumları Standartları adı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları olarak değişmiştir. Sistemin açılabilmesi için ekte yer alan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi nin yürürlüğe konulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Uygun görüşle arz ederim. Yusuf TEKİN Müsteşar OLUR 25/12/2014 Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı EK: Taslak Yönerge

6 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 87 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında çocuğa sunulan hizmetlerin niteliğini arttırmak için oluşturulan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Sistemi kapsamında okul gelişimine yönelik planlama, uygulama, izleme, değerlendirme çalışmaları ile bu çalışmaları yürüten yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatınca Okul Öncesi eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Sistemi kapsamında yapılacak iş ve işlemleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14 /6/ 1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5 / 1/ 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 10 /12/ 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 26 /5/ 2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 26 /7/ 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönerge de geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Genel Müdürlük: Temel Eğitim Genel Müdürlüğünü, c) İlköğretim Kurumları: Bakanlığa bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarını, ç) Kurum Standartları: Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları nı, d) Kurum Standartları Sistemi: Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarında çocuğa sunulan hizmetlerin niteliğini arttırmak için oluşturulan ve okulun gelişimine yönelik okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde yapılacak olan planlama, uygulama, izleme, değerlendirme çalışmalarının bütününü, e) Kurum Standartları Modülü: Kurum Standartlarının mevcut durum verilerin girildiği ve mevcut durum verilerinden alt standartları karşılama düzeylerine ulaşıldığı, tüm verilerin belirlenmiş ölçütlere göre işlendiği, raporlandığı; okul, ilçe, il ve merkezî düzeyde tanımlanmış yetkili kişilerin veri girişine ve kullanımına açık olan İnternet tabanlı yazılım sistemini, f) Okul Öncesi Eğitim Kurumları: Bakanlığa bağlı resmî anaokulları ile bünyesinde uygulama sınıfı ve ana sınıfı bulunan her derece ve türdeki okulu, ifade eder.

7 88 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat İlkeler MADDE 5- (1) Kurum Standartları Sisteminin uygulanmasında ve geliştirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Okul öncesi eğitim ve ilköğretimin genel amaç ve hedefleriyle tutarlı olmak, b) Çocuk odaklı yaklaşımı ve çocuğun yararını esas almak, c) Karar alma, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığı yapmamak, ç) Dezavantajlı çocukların eğitim ve gelişim haklarına duyarlı olmak, d) Tarafsız, şeffaf ve tüm kurumsal gelişime açık olmak, e) Okul gelişimi sürecinde okul çalışanlarının, çocukların ve velilerin sürece katılımını sağlamak, f) Kurum Standartları verilerini öz değerlendirme anlayışıyla okulun sürekli gelişimi için kullanmak, g) Kurum Standartları verilerini okullar arası rekabet yerine, okulun kendi içinde bu standartlara erişimini hedefleyen bir yaklaşımla kullanmak, ğ) Kurum Standartları verilerini okulun denetiminde esas alınacak bir ödül ya da ceza aracı olarak değil, okulu geliştirmenin, desteklemenin ve rehberlik etmenin bir aracı olarak kullanmak. İKİNCİ BÖLÜM Kurum Standartları Veri Toplama ve Değerlendirme Süreci Veri türleri, veri kaynakları ve veri toplama araçları MADDE 6- (1) Kurum Standartları Modülü nde mevcut durum verileri, alt standartları karşılama düzeyleri ve algısal yarar düzeyi şeklinde üç tür veri bulunmaktadır. Kurum Standartları Modülü ne kullanıcılar tarafından mevcut durum verileri ve algısal yarar düzeyleri olmak üzere girilen iki tür veri aşağıdaki veri kaynağı ve araçlarından yararlanılarak derlenir: a) Mevcut duruma ilişkin veriler, Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerindeki okul kayıtlarından ve okul müdürünün beyanından elde edilir. b) Alt standartları karşılama düzeylerine ilişkin veriler, Kurum Standartları Modülü nün mevcut durum bölümündeki verilere dayanarak sistemde yer alan ölçütler doğrultusunda Kurum Standartları yazılımı tarafından otomatik olarak hesaplanır. c) Algısal yarar düzeyine ilişkin veriler, algısal yarar ölçekleri kullanılarak yönetici, öğretmen, veli ve öğrenciler tarafından (ana sınıfı ve 1.sınıf öğrencileri hariç) doldurulur. ç) Okuldaki yönetici ve öğretmenlerin tümünün, algısal yarar ölçeklerini doldurması zorunludur. Algısal çocuk ve veli ölçeklerinin doldurulmasında ise gönüllülük esastır. Kurum Standartları Modülünün veri girişine açıldığı hafta, çocuk ve velilerin sisteme giriş yapmaları için sınıf rehber öğretmenlerinin gerekli bilgilendirmeyi ve rehberliği yapmaları sağlanır. Veri girişi MADDE 7- (1) Kurum Standartları veri girişlerinde mevcut duruma ilişkin veriler, kullanıcılara tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak; Genel Müdürlükçe belirlenen zamanlarda aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır: a) Mevcut durum verileri, okul müdürü ya da yetkili kılacağı bir müdür yardımcısı tarafından sisteme girilir. b) Algısal yarar yönetici/öğretmen ölçeği, yöneticiler ve öğretmenler tarafından İnternet ortamında doldurulur.

8 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 89 c) Algısal yarar çocuk ölçeği, çocuklar tarafından evde ya da okulda bilgisayar ortamında doldurulur. İhtiyaç duyulduğunda ölçeklerin okulda bilgisayar ortamında doldurulurken sınıf /şube rehber öğretmeninin rehberlik etmesi sağlanır. Çocuklardan özel eğitim ihtiyacı olanların ölçeği doldurması, okulun rehber öğretmeni veya sınıf / şube rehber öğretmeni desteğinde gerçekleştirilir. Okulda çocukların bilgisayar ortamında ölçeği doldurma imkânı yoksa çıktısı alınan ölçeklerin elle doldurulması sağlanır. El ile doldurulan ve çocuklar tarafından imzalanan ölçekler, sınıf/ şube rehber öğretmenleri tarafından Kurum Standartları Modülü üzerinden bilgisayar ortamına aktarılır. ç) Algısal yarar veli ölçeği, veliler tarafından evde ya da okulda bilgisayar ortamında doldurulur. Eğer velinin İnternete erişimi yoksa veya herhangi bir sebepten dolayı okula gelemiyorsa çıktısı alınmış veli ölçeğinin elle doldurulması sağlanır. Elle doldurulan ve veli tarafından imzalanan ölçekler, sınıf/ şube rehber öğretmenleri tarafından Kurum Standartları Modülü üzerinden bilgisayar ortamına aktarılır. Velilerden engellilik, okuma yazma bilmeme ve/veya bilgisayar kullanamama gibi durumlarda ölçeğin doldurulması okulun rehber öğretmeni veya sınıf/şube rehber öğretmeni desteğinde gerçekleştirilir. d) Çocukların ve velilerin el ile doldurup imzaladıkları ölçekler ile Kurum Standartları ile ilgili diğer veriler bir sonraki eğitim öğretim yılı sonuna kadar saklanır. Verilerin raporlanması MADDE 8- (1) Kurum Standartlarına göre toplanan verilerden standart rapor ve sorgulama raporu olmak üzere iki tür rapor hazırlanır. Bu raporlar, okulu izleme, değerlendirme, destekleme, geliştirme ve okula rehberlik etmenin bir aracı olarak kullanılır. a) Kurum Standartları standart raporu; okul, ilçe, il ve merkezî düzey için hazırlanır. Bu raporlara, her düzeyde tanımlanmış yetkililer tarafından Kurum Standartları Modülü üzerinden erişilir. Kurum Standartları Standart Raporu yılda bir kez olmak üzere Temmuz /Ağustos aylarında Kurum Standartları Modülünden alınır. b) Kurum Standartları sorgulama raporu; standart raporun yanında ihtiyaç duyulan konularda tanımlanmış yetkililerce istenilen zamanda, istenilen değişkenlere göre okul, ilçe, il ve merkezî düzeyde olmak üzere Kurum Standartları Modülü nden alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev ve Sorumluluklar Okul müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları; MADDE 9- (1) Okul müdürlüğü; a) Mevcut durum girdilerine veri oluşturacak belge ve bilgilerin önceden hazırlanması ile okuldaki tüm çocuk, veli, öğretmen ve okul bilgilerinin MEBBİS ve e-okul üzerinden güncellenmesini ve eksik olan bilgilerin tamamlanmasını, b) Çocuk, veli ve öğretmenlerin Kurum Standartları hakkında bilgilendirilmesini, ve algısal ölçeklerin doldurulması için gerekli teşvikin yapılmasını, c) Kurum Standartları ile ilgili faaliyetlerin yıllık çalışma programı içerisinde gösterilmesini, ç) Veri toplama sürecinde okul olanakları ile çözümlenemeyen sorunların il/ ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilmesini, d) Okul Kurum Standartları standart raporlarının, öğretmenler kurulunda değerlendirilerek okul ihtiyaçlarının belirlenmesini, önceliklendirilmesini ve gerek duyulan alanlarda daha ayrıntılı analizler yapılmasını,

9 90 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat e) Kurum Standartları standart raporlarına ve analiz sonuçlarına dayandırılarak okul gelişim planının hazırlanmasını, f) Okulun hazırlayacağı projeler ile faaliyet ve eylem planlarının hazırlanmasında Kurum Standartları verilerinden yararlanılmasını, sağlar. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları MADDE 10- (1) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri; a) Kurum Standartları uygulamaları kapsamında verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması sürecinde ilköğretim kurumlarına rehberlik edilmesini ve veri giriş sürecinin takip edilmesini, b) İlgili birim ve sorumlulara, araştırma, ihtiyaç belirleme, planlama, kaynak tahsisi, izleme değerlendirme ve benzeri konularda yararlanılmak üzere veri ve bilgi desteği sunulmasını, c) Stratejik planın ve faaliyet raporunun hazırlanmasında Kurum Standartları verilerinden yararlanılmasını, ç) Kurum Standartları il/ilçe standart ve sorgulama raporlarına göre ihtiyaçların belirlenmesini, önceliklerindirilmesini, planlanmasını, kaynakların bu ihtiyaçlara göre yönlendirilmesini, çalışmaların izlenmesini ve değerlendirilmesini, d) Kurum Standartları sürecinde belirlenen sorunların il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin olanakları ile çözülmesini, çözülemeyen sorunların bir üst makama bildirilmesini sağlar. Maarif müfettişleri başkanlıklarının görev ve sorumlulukları MADDE 11 (1)- Maarif müfettişleri başkanlıkları; a) Yıllık çalışma programlarının Kurum Standartları uygulamaları ile ilişkilendirilerek hazırlanmasını, b) Teftişe gideceği okulların Kurum Standartları standart raporları ile il/ilçe standart ve sorgulama raporlarına göre Kurum Standartlarında belirlenen standartlardaki okul gelişmelerinin izlenmesini, c) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında, Kurum Standartlarına göre algısal yarar düzeyine ilişkin yönetici, öğretmen, çocuk ve veliler arasında belirgin tutarsızlık bulunduğunda, görüşmeler yaparak durumun incelenmesini, ç) Okul tarafından Kurum Standartları Modülüne girilmiş olan verilerin, ihtiyaç duyulması hâlinde doğrulama kaynaklarından (okuldaki kayıtlar, dokümanlar, tutanaklar ve benzeri) doğrulanmasını, d) Bu Yönerge kapsamında yapılan çalışmaların kontrol edilmesini, varsa eksik uygulamaların tamamlanması yönünde rehberlik edilmesini, e) Kurum Standartları Modülündeki maarif müfettişleri ile ilgili alanların doldurulmasını sağlar. Genel Müdürlüğün görev ve sorumlulukları MADDE 12- (1) Genel Müdürlük; a) Gerektiğinde Kurum Standartları Sistemi nde güncellemelerin yapılmasını, b) Kurum Standartları nın etkili bir şekilde uygulanması için planlama yaparak valiliklerce gerekli tedbirlerin alınmasını, c) Kurum Standartları raporlarına göre izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yapılmasını ve elde edilen sonuçların eğitim politikalarının geliştirilmesinde kullanılmasını sağlar.

10 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 91 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 13- (1) 29/06/2011 tarihli ve B.08.0.İGM /8051 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 14- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

11 92 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sayı : /10.04/ /12/2014 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün tarih ve /20/ Makam Onayı, b) 23/09/2014 tarih ve /20/ sayılı Makam Onayı sayılı Kanun ile özel desrhanelerin dönüşümü gerçekleştirilmiş olması nedeniyle ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören veya mezun olmuş öğrencilerimize eğitim-öğretim yönünden destek vermek ve öğrencilerimizin derslerindeki başarılarını pekiştirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İlgi (a) Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. İlgi (b) Makam Onayı ile de Yönerge metnindeki yazım hatalarının düzeltilmesi ve Tebliğler Dergisinde yayımlanması uygun görülmüştür. Söz konusu Yönerge metni Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere ek te gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Doç. Dr. Mustafa Kemal BİÇERLİ Genel Müdür V. EK: Yönerge

12 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 93 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak verilecek olan destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14 Mart 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 01/03/2014 tarihli ve 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 21/05/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 7/9/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 26/07/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi, ç) Komisyon: Kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürlüğünde oluşan komisyonu, d) Kurs: Resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kursları, e) Kursiyer: Kursa devam eden örgün öğretim dışındaki kişiyi, f) Kurs merkezi: Bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursları açılan okul veya kurumları, g) Kurs merkezi müdürü: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun müdürünü, ğ) Kurs merkezi müdür yardımcısı: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcısını, h) Millî eğitim müdürlüğü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü, ı) Millî eğitim müdürü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünü,

13 94 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat i) Okul: Her derece ve türdeki ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarını, j) Öğrenci: İlköğretim ve ortaöğretim kurumları ile açık öğretim kurumlarında öğrenim görenleri, k) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, l) Veli: Öğrenci/kursiyerin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi, m) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kurs Açma, Kapatma, Kurs Süreleri ve Öğrenci/Kursiyer Sayıları Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi MADDE 5 (1) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır. (2) Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılır. Ancak halk eğitimi merkezinin bulunmadığı ve bu merkezlerde kursun açılamadığı hallerde diğer kurs merkezlerinde de açılabilir. (3) Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler 1 inci dönemde eylül ayı sonuna kadar, 2 nci dönemde ise şubat ayı sonuna kadar millî eğitim müdürlüklerince belirlenir. (4) 1 inci dönem için ve yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde, 2 nci dönem için planlanan kurslar ise mart ayının ilk gününde başlatılır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir. (5) Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurum müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır. (6) Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz. Ancak nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Kurslara katılacaklar MADDE 6- (1) Kurslara; a) Örgün veya yaygın ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler, b) Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun olan kursiyerler katılabilir. (2) Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir. Kursların açılması MADDE 7 (1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz. (2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00 ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır.

14 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 95 (3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz. (4) Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir. (5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir. Öğrenci/kursiyer sayısı MADDE 8- (1) Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10 dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20 den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25 e kadar çıkarılabilir. Kursların kapatılması MADDE 9 (1) Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10 un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurslarda Öğretim, Yönetim, Denetim ve Sorumluluk Kurs açılacak dersler MADDE 10 (1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine kurs merkezlerinde belirlenen dersler için açılır. (2) Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de bulunabilirler (Ek-1 Talep Formu). (3) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir. Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi MADDE 11 (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce görevlendirilen il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur. (2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursda görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır. (3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.

15 96 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat Kurslarda yararlanılacak kaynaklar MADDE 12 (1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları ve diğer eğitim materyalleridir. Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler MADDE 13 (1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 nuna devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez. (2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz. (3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Kursların yönetimi MADDE 14 (1) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Kurs merkezi müdürü ve görevleri MADDE 15 (1) Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür. (2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır; a) Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak, b) Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak, c) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak, ç) Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, d) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Kurs merkezi müdür yardımcısı ve görevleri MADDE 16 (1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır; a) Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek, b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütmek, c) Kurs merkezi müdürü tarafından kursla ilgili verilecek diğer işlemleri yürütmek. Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi MADDE 17 (1) Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir. (2) Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır. Kursların denetimi MADDE 18- (1) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi yetkililerce yapılır. (2) Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince ilçeye, ilçe raporları illere, il raporları Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne gönderilir.

16 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 97 Sorumluluk MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kurs giderleri MADDE 20 (1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir. (2) Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça, merkezlerde çalıştırılacak yardımcı personel sayısının yeterli olmaması durumunda ihtiyaç hizmet alımı yoluyla karşılanır. (3) Bu yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmaz. Tutulacak defter ve dosyalar MADDE 21- (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır: a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri, b) Kurs ders defteri, c) Gelen ve giden yazı defteri, ç) Gelen ve giden yazı dosyası, d) Kurs ders plânları dosyası, e) Denetim defteri, f) Kursiyer belge defteri Kayıt tutma ve belgelendirme MADDE 22- (1) Bu Yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir. (2) Yaygın eğitim kurumlarında kursu bitirenlere istemeleri halinde kurs tamamlama belgesi/sertifika verilir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 23 (1) 05/03/2004 tarihli ve B.08.0.PGM /22092 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ve Nisan 2004 tarihli ve 2559 sayılı Tebliğler Dergisi nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Ek ve Değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 24 (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 25 (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

17 98 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat Ek:1 Talep Formu MEB ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TALEP FORMU T.C. KİMLİK NO ADI VE SOYADI OKULU SINIFI İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖĞRENCİ/KURSİYERİN.MÜDÜRLÜĞÜNE MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında aşağıda belirtilen derslerden kurslara katılmak istiyorum. Gereğini arz ederim / /20.. Öğrenci/kursiyerin Adı ve Soyadı, imzası Öğrenci Velisinin Adı ve Soyadı, imzası DERSİN ADI KURS ALMAK İSTEDİĞİM ÖĞRETMENİN (Öğretmen tercihi isteğe bağlıdır) ADI VE SOYADI GÖREV YERİ

18 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 99 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 107 Karar Tarihi : 22/12/2014 Konu : Özel Alman Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 22/10/2014 tarihli ve /121/ sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Alman Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması, Kurulumuzun 05/09/2013 tarihli ve 124 sayılı kararı ile kabul edilen Özel Alman Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Dr. Fatma Elif KILINÇ Dr. Cem GENÇOĞLU Kâmil YEŞİL Dr. Mehmet SÜRMELİ Doç. Dr. Güray KIRPIK Dr. İbrahim DEMİRCİ Doç. Dr. Hatice YILDIZ Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı UYGUNDUR /11/2014 Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı

19 100 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 108 Karar Tarihi : 22/12/2014 Konu : Kazıma-Yükleme-Tesviye ( Dozer ) İş Makinesi Operatörü Kursu Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 22/10/2014 tarihli ve /101.04/ sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Kazıma- Yükleme-Tesviye (Dozer) İş Makinesi Operatörü Kursu Programının ekli örneğine göre uygulanması, Kurulumuzun 01/09/1993 tarihli ve 410 sayılı kararıyla kabul edilen Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ne Bağlı Kurumlarda Uygulanacak Olan İş Makinaları(Grayder, Dozer, Yükleyici) Operatörü Kurs Programı ile 17/06/2009 tarihli ve 73 sayılı kararıyla kabul edilen Kazıma ve Yükleme İş Makineleri Operatörü Yetiştirme Kurs Programının uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Dr. Fatma Elif KILINÇ Dr. Cem GENÇOĞLU Kâmil YEŞİL Dr. Mehmet SÜRMELİ Doç. Dr. Güray KIRPIK Dr. İbrahim DEMİRCİ Doç. Dr. Hatice YILDIZ Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı UYGUNDUR /11/2014 Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı

20 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 101 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 109 Karar Tarihi : 22/12/2014 Konu : Kazıma -Yükleme-Tesviye ( Ekskavatör ) İş Makinesi Operatörü Kursu Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 22/10/2014 tarihli ve /101.04/ sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Kazıma- Yükleme-Tesviye ( Ekskavatör ) İş Makinesi Operatörü Kursu Programının ekli örneğine göre uygulanması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Dr. Fatma Elif KILINÇ Dr. Cem GENÇOĞLU Kâmil YEŞİL Dr. Mehmet SÜRMELİ Doç. Dr. Güray KIRPIK Dr. İbrahim DEMİRCİ Doç. Dr. Hatice YILDIZ Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı UYGUNDUR /11/2014 Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 72 ARALIK 2009 SAYI: 2627 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İÇİNDEKİLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İÇİNDEKİLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR CİLT:6 EYLÜL 1999 SAYI:504 İÇİNDEKİLER 1. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği. Millî

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 MART 2013 SAYI: 2666 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 ŞUBAT 2013 SAYI: 2665 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Kurum: Okul öncesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı