TIBB RES M N TEMEL FONKS YONLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBB RES M N TEMEL FONKS YONLARI"

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri GÜNÜMÜZDE TIBB RES M May s 2008; s T bbi Resimin T p E itimine Katk lar Prof. Dr. Ahmet S nav G R fi ngilizce de Illüstration k saca bilgiyi veya mesaj aç klay c resim anlam nda kullan lan bir terimdir ve Latince kökenli olup, ayd nlatarak içini görmek anlam ndaki illustrar fiilinden gelir (15, 19). K saca bilgiyi görsellefltirmek anlam nda kullan rsak, Türkçe mizdeki tam karfl l Türk Dil Kurumu sözlü üne göre (6) eski deyiflle tasvir yeni deyiflle betim olarak kabul edilebilir. Medical illustration terimi de t bbi bilginin görsellefltirilmesidir (1, 19). Bu ba lamda Türkçe ye uyarlanmas nda t bbi tasvir, t bbi betim, yada basitçe t bbi resim terimi kullan labilir. T p bilimi tarih boyunca görselli in vazgeçilmez oldu u bir alan olmufl ve yaz l kaynaklar nda t p bilgisi daima resimlenerek aç klanm flt r. Eski M - s r da papirüs üzerine çizilmis t bbi uygulamalar ilk t bbi resim örnekleri olarak kabul edilir. Bat t bb nda Rönesans sonras her alanda oldu u gibi tibbi resim alan nda da büyük geliflmeler kaydedilmifl ve t p bilimine çok önemli katk lar sa layan büyük eserler verilmifltir. T bbi resim in kurumlaflmaya bafllamas 19. Yüzy l bafl nda USA da gerçekleflmifl olup halen USA, Kanada ve Avrupa da uluslararas alanda hizmet ve e itim veren birçok akademik birim mevcuttur (4,7,16,18, 19). TIBB RES M N TEMEL FONKS YONLARI Görselli in vazgeçilmez oldugu t p e itiminde t bbi resim in katk lar flüphesiz gözard edilemez. Bu katk lar flöyle s ralayabiliriz; 53

2 Ahmet S nav Birincisi; bilgiyi daha kolay anlamaya yard mc olur. Resimsiz bir anatomi kitab ndan anatomi ö renmenin anatomi atlas n n yard m olmadan pek de kolay olmayaca n tahmin etmek zor de ildir. Bir ameliyat n canl video görüntülerinin anlafl labilirli ini illüstre çizimlerin anlat m yal nl ile karfl laflt r rsak tibbi resimin anlat m gücünü daha kolay anlayabiliriz. Ö renme s ras nda kulland m z temel duyu organlar m z aras nda en çok kulland m z organ m z n gözlerimiz oldu u yads namaz bir gerçektir (2, 17). USA da çok kullan lan bir özdeyiflte söylendi i gibi Seeing is believing yani görmek inanmakt r. Bunu Seeing is learning görmek ö renmektir fleklinde de alg layabiliriz y l nda ölen ünlü amerikal t p ressam Frank H. Netter bir makalesinde diyor ki; nsanlar bir konuyu anlam fllarsa onu kafalar nda üç boyutlu olarak hayal edebiliyorlar demektir. E er mental bir imaj oluflmam flsa konu anlafl lmam fl demektir (11). Ayr ca, bilginin uzun süreli haf zada yerleflmesinde görselli in önemli oldu u da bilimselli i tart fl lmayan bir gerçektir. Mental imaj oluflturulmadan, ezbere dayal, ö renildigi varsay lan bilginin haf zada kal c l n n da uzun ömürlü olmayaca otoritelerin hemfikir oldu u bir düflüncedir (2, 17). kincisi; ö reticilerin t p bilgisini daha kolay anlatmas na yarar. Görselli in önemli oluflundand r ki, herhangi bir konuyu anlamaya, özellikle anlatmaya çal fl rken konu ile ilgili resim veya flema çizmek insan n do al içgüdülerindendir (11). Bu nedenle tarih boyunca okul s n flar nda daima karatahta varolagelmifltir. Son zamanlarda bilgisayar n e itimde günlük kullan ma girmesiyle ö reticilerin karatahta kullan m azalsa da bu görselli in daha e itimde az kullan lmas de il, daha etkili olan bir baflka formatta, digital interaktif görüntüleme flekline dönüflmesidir. Üçüncü fonksiyonu ise bilginin do ru olarak depolan p gelecek nesillere do ru olarak aktar lmas nda önemli rol oynar. Bir olufl yaz ile tasvir edildi- inde kelimeler de iflik anlamlarda kullan larak okuyucunun baflka bir anlam ç karmas sa lanabilir. Ancak ayn olufl resim ile anlat ld nda, yani illüstre edildi inde, bunu baflarmak daha zordur (11). Bu yüzdendir ki t bbi yay nlar n hemen hemen tamam resimlidir. T b ressamlar n n t p bilimine katk lar sadece bilgiyi görülebilir hale getirmekle s n rl de ildir. T p ressamlar tarih boyunca önemli bilimsel bulufllara 54

3 T bbi Resimin T p E itimine Katk lar da imza atm fllard r. Leonarda da Vinci nin ( ) ilk defa tarif etti i anatomik yap lar, e er çizimleri 380 y l sakl kalmasayd modern anatomide ö retilen onlarca anatomik yap onun ad yla isimlendirilmifl olacakt (20). Bir baflka ünlü t p ressam olan Max Brödel in ( ) modifiye ederek gelifltirdi- i nefropeksi ameliyet nda kullan lan Brödel Stitch ve böbrekteki Brödel çizgisi t p literatüre geçmifltir (12). TIP E T M NDE KULLANILAN MODERN YÖNTEMLER Günümüzde ders anlat m nda karatahtan n kullan m birhayli azald. Bunun nedeni, son y llardaki bilgisayar teknolojisindeki geliflmeler ve bunlar n e itime getirdigi modern görsel iletiflim metodlar n n yayg nlaflmas olarak gösterilebilir. Art k profesyonel bir yard m almadan, istedi imiz görsel materyalleri istedi imiz aç klamalarla, istedi imiz s raya koyup, herbirinin ekranda kal fl süresini belirleyip, ve hatta ses de ekleyerek, otomatik bir bilgisayar sunumu haz rlayabiliyoruz. Haz rlad m z sunumu bir parmaktan daha küçük boyutlardaki flash disk içinde cebimizde tafl y p istedi imiz akademik faaliyette bilgisayarl pojektör vas tas yla gösterebiliyoruz. T p biliminin tarihsel sine qua non - olmazsa olmaz standartlar vard r ki bunlar n bafl nda en yüksek standartlar n uygulanmas, korunmas ve yaflat lmas gelir. Profesyonel olmayanlar taraf ndan yap lan görsel materyaller amaca hizmet edebilir ancak profesyoneller taraf ndan yap lan eserlerin gösterdi i etkiyi yapamaz. Her ne kadar a picture is worth a thousand words bir resim bin kelimeye bedeldir anlay fl do ruysa da resmin do ru bilgiyi, do ru sanatsal standartlarla görülebilir hale getirmesi t p profesyonelli inin bir gere i olmal d r. Ayr ca, her alan nda oldu u gibi e itim t pta da sürekli genifllemekte, literature her gün yeni bilgiler eklenmekte, yeni uzmanl k alanlar oluflmaktad r. Bu h zl geliflme, e itim metodlar n n da ayn parallelde gelifltirilmesini gerektirir ki daha fazla bilgi daha k sa sürede, daha az e itici taraf ndan, daha düflük maliyetle ögretilebilsin. letiflim teknolojilerinin t p e itiminde yeni bir ç r açacak olmas, art k tahmin edilen de il tecrübe edilen bir gerçek (13). Buna paralel olarak daha 55

4 Ahmet S nav az ö retimle daha çok ö renmek prensibine dayal yeni e itim pojeleri üzerinde çal flmalara her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Bu projelerin en göze çarpan ortak noktas nda interactivity terimini görmekteyiz. Bu terimi Türkçe ye ö renicinin ö renme materyali ile aktif etkileflimi? olarak tercüme edebiliriz. nteraktivitenin ö renme sürecini k saltt bilimsel deneylerle kan tlanm fl durumda. Bunun yan nda virtual reality (sanal gerçeklik) sayesinde e itimde t bbi uygulamalar n simulasyonlar yap labilmektedir (5, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18). Bat t p e itiminde son y llarda geleneksel e itim araçlar yerini multimedya a rl kl interaktif e itim araçlar na terketmektedir. Bunun bafll ca nedenleri olarak flunlar gösterilmektedir (10); 1. Geleneksel e itim metodlar n n yeni e itim ihtiyaçlar n karfl lamaktaki yetersizli i. 2. Ö renme yöntemlerine yeni yaklafl mlar n bilimsel araflt rmalar n n önerileri olmas. 3. Biliflim teknolojilerindeki geliflmelerin getirdi i bilginin depolanma ve paylafl lma yöntemlerindeki köklü de iflimler. Son y llarda yap lan bilimsel e itim araflt rmalar n ço unlu u gösteriyor ki; 1. Bilgisayar destekli e itim (BDE) ö rencilerin s nav performans n yükseltiyor. 2. Ö renciler BDE in kullan fll bir metod oldu unda hemfikirler. Ve daha k sa sürede ö reniyorlar. 3. E itimde görsellik ö rencinin ö renme ifltah n artt rd gibi, daha çok bilgiyi daha k sa sürede ö renebilmeyi ve ö renilen bilginin haf zada daha uzun süre kal c olmas n sa l yor. 4. nteractivity, yani ö renme materyali ile etkileflim de ö renme sürecini %50 ye varan oranda k saltabiliyor. (10, 11,16) letiflim teknolojilerine paralel olarak geliflen ve e itime kullan lmaya bafllayan bir baflka modern teknoloji harikas da internet!.. Özellikle yüzy l n harikas olarak nitelendirilen internetin t p e itimine katk s da ayn oranda büyük oldu. nternet vas tas yla bilgiye ulaflmak veya bilgiyi baflkalar na ulaflt rmak geleneksel yöntemlere nazaran hem daha ucuz, hem daha h zl, hem daha genifl ölçekli olabilmektedir. 56

5 T bbi Resimin T p E itimine Katk lar Art k; Bilimsel sunumlar m z internete koyup ö rencilerin kullan m na sunabiliyoruz, Ö rencilerimiz ve çal flma arkadafllar m zla daha kolay haberleflebiliyor ve bilgi al flveriflinde bulunabiliyoruz, Bilimsel çal flmalar m z internetteki sanal dergilerde yay nlatt rabiliyoruz. Makalelerimizi yay nlanmas için yurtd fl dergilere internet yoluyla gönderiyoruz, eskiden oldu u gibi fotokopi ve posta masraf ödemiyoruz, Hasta e itiminde internetten faydalanabiliyoruz, htiyac m z olan görsel ve iflitsel materyalleri kolayca internetten indirip ders ve sunumlar m zda kullanabiliyoruz, nternet arac l ile videokonferanslar düzenleyebiliyoruz, Sanal üniversiteler aç p online e itim yapabiliyoruz. fiüphesiz ki, bu h zl teknoloji geliflimi duraksamadan devam edecek ve yeni teknolojiler yeni talepleri do uracakt r (10). SONUÇ Önceleri ifllevi sadece yaz l metinleri aç klay c resimler çizmek olan t bbi ressaml k mesle i, iletiflim teknolojilerinin geliflmesi ve e itimde kullan lan görsel materyallerin buna ba l olarak geliflip de iflmesiyle ifllevi ve t p e itimindeki rolü yeni bir kimli e bürünmüfltür. Bu nedenle son y llarda medical illustration yerine bir amerikan terimi olan biomedical communication yeni ifllevini daha do ru aç klayan bir terim olarak kullan lmaya bafllanm flt r (1, 10). Kompleks t p bilgisinin görsel ba lamda basitlefltirilerek daha kolay anlafl labilir interaktif e itim materyalleri haz rlanmas nda t p ressamlar n n rolü çok önemlidir. Çünkü t p ressamlar hem t p bilgisine sahip, hem de bu bilginin görsel anlat m için gerekli sanatsal yetenek ve birikimle donat lm fllard r (Resim 1, 2, 3) (1,11,16). Türkiye de t p tarihi boyunca her ne kadar bireysel gayretlenmeler olduysa da t p ressaml kurumlaflamam flt r. letiflim ça olarak adland rd m z bu zamanda, Türk t p e itiminde klasik metodlar n yetersiz kalan yönlerini araflt r p modern çözümler üretecek t bbi ressam ve iletiflim uzmanlar yetifltirecek birimlerinin Türk t bb na kazand r lmas n n öncelikli bir sorumluluk oldu u görülmeli ve derhal ciddi giriflimlerde bulunulmal d r. 57

6 Ahmet S nav Resim 1. Resim 2. 58

7 T bbi Resimin T p E itimine Katk lar Resim 3. KAYNAKLAR 1. Ansary MA, el Nahas AM. Medical illustration in the UK: its current and potential role in medical education. J Audiov Media Med Jun;23(2): Burdett S. What s your style? J Audiov Media Med Jun;24(2): Demarest, Robert J., editor. The History of The Association of Medical Illustrators, Atlanta: The Association of Medical Illustrators Doray V. Medical illustration: yesterday-today-tomorrow. Can Med Assoc J Jun 8;98(23): Duguid KP. The team approach to the design of computer assisted learning packages in medicine. J Audiov Media Med. 1995; 18(2): Güncel Türkçe Sözlük Loechel WE, The History of Medical Illustration. Bull Med Libr Assoc. April; 48(2): McLean M, Murrell K. WebCT: integrating computer-mediated communication and resource delivery into a new problem-based curriculum. J Audiov Media Med Mar;25(1): McLean M. Introducing computer-aided instruction into a traditional histology course: student evaluation of 59

8 Ahmet S nav the educational value. J Audiov Media Med Dec;23(4): Morton R, Nicholls J, Williams R. The changing role of the medical illustrator. J Audiov Media Med Jun;23(2): Netter FH. The role of illustration in medical education and medical progress. J Int Coll Surg Oct;26(4 Part 1): Schultheiss D, Engel RM, Crosby RW, Lees GP, Truss MC, Jonas U. Max Brödel ( ) and medical illustration in urology. J Urol Oct;164(4): Shomaker TS, Ricks DJ, Hale DC. A prospective, randomized controlled study of computer-assisted learning in parasitology. Acad Med May;77(5): Thatcher JD. Computer animation and improved student comprehension of basic science concepts. J Am Osteopath Assoc Jan;106(1): The American Heritage College Dictionary, IV Ed. P-691. Houghton Mifflin Co., Boston-New York, Tsafrir J, Ohry A. Medical illustration: from caves to cyberspace. Health Info Libr J Jun;18(2): Vernon T, Peckham D. The benefits of 3D modelling and animation in medical teaching. J Audiov Media Med Dec;25(4): Whillis J. Anatomical Illustration. J Audiov Media Med Jun;24(2): Wikipedia Website: 20. Wise MW, O Leary JP. Leonardo da Vinci: anatomist and physiologist. Am Surg Jan;67(1):

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2395 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1392 YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Yazarlar Ö r.gör.dr. Dilek ALTUNAY (Ünite 1) Ö r.gör. M.Recep OKUR (Ünite 2) Ö r.gör. Serap U UR

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology Bilgi D nyas 2005, 6(2): 171-192 Bilgi Teknolojisinin Yap sal ve Yönetsel Aç lardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdi i Yenilikler * Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas The Role of Libraries in the Development Information Literacy Skills and Application of Dokuz

Detaylı

B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da ortaya

B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da ortaya ENTELEKTÜEL SERMAYE VE YÖNET M Yrd.Doç.Dr.Sami KARACAN Kocaeli Üniversitesi..B.Fakültesi flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1. G R fi B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

Ü lkemizde baflka hiçbir t p disiplini ve uzmanl k. Yar zamanl uzaktan e itim ve t p e itimindeki yeri. Durum Raporu

Ü lkemizde baflka hiçbir t p disiplini ve uzmanl k. Yar zamanl uzaktan e itim ve t p e itimindeki yeri. Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.018 Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):18-22 TAHUD 2012 Yar zamanl uzaktan e itim ve t p e itimindeki yeri Part-time distance training and its place in medical education Okay

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

Yeni Web Teknolojileri ve Kullan m Alanlar

Yeni Web Teknolojileri ve Kullan m Alanlar B L M VE TEKN K 5 Hv.Mu.Kur.Yzb. Mesut YURTDAN MEBS Pl.ve Hrk.fi.Md.lü ü Yeni Web Teknolojileri ve Kullan m Alanlar 1. Girifl Teknoloji, insan kavram ile bütünleflmifl olan kontrol etme, yönetme dürtüsünün

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir.

De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. ÖNSÖZ De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. nternet, insano lunun geçirdi i geliflim ve de iflimin sonucu olarak ortaya ç km fl müthifl bir teknoloji. S n rlar kald ran, insano lunu iletiflimin doru

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i

Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i Mehmet BAHAR* Özet Ö renmeyi ve ö rencilerin derslerdeki performans n etkileyen önemli faktörlerden birisi kavram yan lg

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı