hfkb bw uq vemq olmaslndayd.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hfkb bw uq vemq olmaslndayd."

Transkript

1 Hdld Bir '68 Var m17 hfkb bw yiikseltti. Artun'un yoneticiliginde h4k~ yiikselen bir karu oliirniinden soma baganh bir yonetici oldub kadar, "toplumsal sorumluluk sahibi" bir insan olarak ddi. Calqlar, 1968 sona ererken yaptlklan sgimler ne denli farkh olma olsun iki arkadquu da iyilikle axuyor. Farkh sgimlerinden otiirii onlan ne oviiyor ne de hiyor. Ama Artun'un arkasmdan yazdg.1 yanda heniiz kaybettiij arkadag m Borsa'm bqlnda kaydettib baganlam altuu qizmeyi ihmal ebniyor. Onun, a h hkbir yolsuzluga kangmadan bu onemli kurumu yonetmkj olmasmda de pap var gibi... $u yaklqlrm bugiin kuklm sonuna yaklagmakta olan pek cok kqinin paylqh* gorebiliriz: Hangimiz, nerede ne yaparsak yapalun, somaki yafmmzi neye hasre- olursak olah, ister bir dag bqlnda devrimci bir yo1 aqmak do-iirken, ister Borsa bagkam olarak piyasaxun niifuz ve hgkimiyet mekanizmalam geqtirmeye u$quken yi- olah hayatlami, "insadd? iqin degiameyen bir degerimiz var! "68'li"yiz, otekilerden farkhylz, bizi "biz" Man, bagkalannda olmayan, bizde olan bagka bir $ey var, bu bizi bir "kqak" yapiyor. Gerqekten oyle mi? 1stanbul Menkul fiymetler Borsasi'nm (IMKB) erken bir oliime yenik du- $en bagkanlnin ardindan yazdigi yavda Oral Calqlar, 1968'de kendisi ile aylu fakultenin ogrencileri olan Borsa Bagkani Tuncay Artun ile IGzddere'de oldurulen Sabahattin Kurt'un 1969'da yaptiklan tercihlerin hayatlari kadar oliimlerini de nasil belirledigne deginiyordu. Artun da, Kurt da Ankara'mn devrimci iislerinden Siyasal Bilgiler Fakultesi'ndeki (SBF) kitlesel protest0 hareketinin i*de yer almq, ayni sosyalist idealleri paylagmiglardi. Ne var ki, 1968'in biiyiik devrimci dalgasi gen qekilirken, icine aldigi bir yo1 aynrmm bqma getirip buaknugh. Kurt, kargisina serilen bin bir olaslwc ifiden, ikinci bir devrimci dalgayi yaratmayi seqmig; yasadqi ilan edilmkj bir orgiite katdmq ve uq yd soma bir dag baginda giivdesi hiikumet giiderinin a& silahlam ategiyle parcalanarak hayatini kaybetmigti. Tuncay Artun ise politik bir orgiit sosyalist miicadele yiiriitmeyi de gil, kariyer ynpmayi secmigti. 1ki arkadagm yollan aynldi. Seqimi, Artun'u kapitalizmin evrensel ve klasik kurumlarlndan birinin h~b'nin bagma kadar 160 COG~TO, SAYI: 14, '1~ "DECERLER~" VH KURUCU OCELER~ 1998'den balaldmda 1968'in eylemci oznesini kuran etkenlerin, bu tarihi yapan insanlann ortak ozellikleri oldub ve bu ozelliklerin bughki~ toplumda da belirgin bir degerinin yqar kaldib stiylenebilir mi? hcelikle maddi temelde bir ortakhk bulunabilir gibi goriiniir. 1968'i var eden maddi kogullar, daha DP iktidannda bipnlenrneye baglayan dinamiklerin, 1960'larda dizginlerinden boganircaslna iglemesinin bir sonucuydu. Top lurn, buyiik sermayenin hegemonyasi altmdaki "samyilqme hamlesi" siirecinde kusal hayat biwerinden tersinmez bir tarzda koparak diinya piyasasma eklemlenirken patlayan depremin dalgalan 1968'de luylya vurdu. Ancak, 1968'in Tiirkiye ifi tarihsel onerni, kapitalizmin gebmesinde, tanmsal bir ekonomiden sanayiye ggiste deg, bu maddi temel iizerinde kentsel hayat siirglerinin butiin toplum, toplumsal dinamiklerin de devlet iizerindeki etkileri belirginlegirken kapitalivne kaqi bir "devrimuin oznelerinin ortaya p- bindaydi. Burjuvazinin toplumsal hegemonyasuu tesis etmesinde de&l, bu hegemonyam M n ifi tarihsel bir Mm uq vemq olmaslndayd. KENTL~, ULUSLARARASI, A~ACIDAN VE S i h 1968'e gelinceye de*, Tiirkiye'nin ozgiil "devrimci", "ihtilalci", ya da "inlulapqi" tipolojisinin debmeksizin kalan birkaq ozelliginden biri devlete "yukandanh&" idiyse, ikincisi de ya da "milli"1igi olmqtu. 1968'in devrimci oznesiyse, onceki devrimci donemlerden farkh olarak, ilk kez kentli, uluslararasi, agag.1dan ve sivil olma ozewerini aylu anda bir araya getiriyordu. Bu kendine ozgidiikler kendi tarihleri, somut belirlenimleri i*de COG~TO, SAW: 14,

2 Hdld Bir "68 KugaJi" Var m17 bu sozcuklerin ifade edebilecekleri evrensel anlamlardan kaqliulmaz sapmalar gijsterseler de, Turkiye'nin modem tarihi ilk kez Tiirkqe anlamlama g6- reli olarak bu olqude yaklagabil+lerdi. Kapitalizmin gelbmesi, iqeride toplumsal kutuplagmalari hlzlandmrken, emperyalizme bagimhhk biqiminde de olsa, Turkiye'yi uluslararasl Wkiler nin iqine sokmasi, ilk kez 1968'de eski toplumla birlikte eski devrimci tipini de inklr edebilen bir "dunya-tarihsel" devrimci oznenin ortaya qllugmin maddi zeminini kurdu. Ancak bu zemin iizerinde yeni devrimci tipinin dobp gelia mesi bir anda oluvermedi. "0liiler yagayanlan izlediler," hep oldub gibi. Ittihat ve Terakki'nin "'halasklr zabitan"min, Kemalizm'in 'Tiirk InkIlapqlsl1'nm yerini "Marxist devrimcrnin almasi iqii 1968'in biiyuk hareket dalgasi da kendi baaina yeterli olmayacak, 1971'in "ogretici" devlet teroriinden geqmek, "devrimcilikvin resmiyet diinyasi nezdinde hll2 sahip olabildig megruiyetinin de tuketilmesi gerekecekti. burjuva toplumun siyasal, idari ve iktisadi mekanizmalam qekip qeviren orta yag ku~aginln 68'liliginde olumlu oge olarak ortiik bir biqimde durmakslzln one qlkartllan sinlf-agm "devrimcilik" gerqekte 1968'de heniiz M- ketilmig olmay~p yalmzca donugmiig bir.biqimde suregiden eski "smif-u devlet"e ijzgu devrimciligin artik yitirilmig duyulmakta olan ozlemin bir ifadesinden bagka bir gey olamaz. 199O'larda gaguhci ya da inarulmaz da gelse 1960'larda hem "devrimci", hem de burjuva toplumun degerler sistemi iqinde "saygideger" olunabiliyordu. ULUSLARARASI ETK~ 1968'de Tiirkiye iqin yeni olan ve 1968'den once olmayan "devrimcilik " in ogeleri uluslararasi alandan ve Turkiye'nin uluslararasl alana aqliginin olanaklarlyla q~kageldiler. Egemen sinihn baglandlgi uluslararasl ornege gore, "Arnerikan hayat tarzi" iingesi qevresinde ormeye qaba gosterdig kulmrel/siyasal hegemonya bir ba,ska uluslararasl modelle manevi diizlemde tehdit edildi: Fransa'nm kitlesel ogrenci ve igqi hareketi, Kuba, Vietnam ve Fitin'in devrirn savagq~hgi. Hicbiri kurulu diizenin hegemonya ay~tlan tarahdan doedan dogruya tuketilemeyecek ve onun iqindeki bir alternatife donqtiiriilemeyecek olan bu yei~i moral-kulturel-politik esin kaynaklan Turkiye devrimcili~ iizerinde bagka hiqbir teorik ve politik ogenin buwiikte bir etki doedu. Bu yeni devrimciligin ozii ve biqimleri yeni kupk devrimcilerinin imgeleminde toplumsal mucadelenin muhtemel u$aklama tekabul edebilen nitelikleriyle hem operasyonel hem de manevi standartlar olqturdular. Sonuqta uluslararasi kapitalizm yerel olan her geyi parqalar ve kendine eklemlerken, kendi karptini da uluslararasi bir olqekte yeniden iiretiyordu. Turkiye'nin yan-otargik iktisadi yaplsiyla birlikte devletin orgiitii de uluslararasi kapitalizmin igleyig yasalam gore gekil demtirirken "geleneksel ay- dmlai'm zapt edilmez bir ofkeyle bir "kaqldevriml'in gerqeklqmekte oldubnu haykumalam gerisinde yalruzca aglu" yatrmyordu. Bu ofke nin her zaman yiiksek sesle aq~ga vurulmayan kaynaklamdan biri kapitalizmin geligmesinin "devrimmi de uluslararasllagtmyor ve plebien bir karaktere buriindiiriiyor olmasmdandi. emir'in 1973'te Milsanayilqme siyaletarya ihtilaliunin de yolu- " alullu~~n o zamarun Adakronik gerekqesine oldub karun kavramlar katalobndaki anlamma onusunda ilk bakqveren ama gerqekte a skqa tank olmas~ bquna hsel modellerin her birinin ve & somut bir insan tipine ulap illi" prototiplerin silik birer am halini yapma bailanma ve dayanqma enekleri onemsizlqtirmesine tik akun tarafindan kolayca kaqm, bagka bir geylerin de&l de bu omeklerin olmasmm bir nedensellige sahip bulundub iizerinde. Ancak "ozenilen" modele ya da ayni geyin bagka eklegtirecek giiqten yoksun hiqbirine tam olarak uymasetin ve toplumsal mucadelenin bir gereg olaldignde, modelden bir melezlqme evresinden bu esin kaynaklan, genq insanlan d en en koparsa da, gerqek toplumsal giiqlerin olmakslun onlan apanslz yeni bir diinanmda devrimcilige gozlerini yeni yeni ve kadmlar, yoneldikleri modellerin bite, kendilerini ister istemez yeni bir topir alt kiiltiir olqtunuken buldular. tine oykiinerek giydikleri dik yakali kat ve talum elbise ile simgelenen kurulu 163

3 Hllld Bir "68 Kuga#" Var mt? diizenin totaliter kaqi bir tavn yagamaya Kq a: rinda "Che'nin parkaslum ve eskicilerden satm ahan askeri botlan iistler gqirmeleri, onlarl gerqek bir savaga degilse de "sava~1" sokuyor Bu "uluslararas~" simgeleri, popiiler kiiltiirden dewahan Alevi tarmda, h~ lanmamq biylklar tamamladi. Kadlnlar makyajlanni sildiler, mini etekle: pantolon ve erkek de&tirdiler. Eski marglara yeni sozler uyarlai Savag vakti yaklwh!" 0jgenci yurtlanndaki cemaat dayanqmaa iklimi.de bir tiir cemaat m subiyeti simgesi haline gelen bu "luyafet idulabf' bi yllda metamor tamamlanmq, Tiirkiye universiteleri, ilk balqta bu );1Wc luyafetleriyle aylrt t lebilen ama ne diinya tarzmda gerqek "gerilla" ne de Bat1 Avrupa zinda gerqek "liberter" olan bir "devrimcilef' kitlesi ile dolmqtu. Sevgi S sal'in Yenigehir'de Bir Ogle Vakti ad11 romaninln kahramanlanna sad& bir ele rellik yiiklu anlatimi, bu siireci tasvir iqin daha qok sozu gereksizlegtirir. BUYWK TERC~HLER YILI: 'in boykotlar ve iggalleri, bu yeni devrimciler kitlesinin o$encile biiyiik q o ~ l u yanla&a ~ ~ u qekerek~vru~a'dan edindikleri esii~iirkqe terciime qabalannin iiruniiydii. Bu kitlesel miicadelelerden dogan ozyone organlan olarak forumlar, yarattiklan o&enci demokrasisi zemininde yeni d rimci degerlerin kitlesel bir olqekte yeniden uretildig, "yukandan" ve "bur, ratik devrimcilign mezan oldu. Bu, luyafetle belirlenm$ devrimcilik gerl bir hareket halini aldigmda biitiin yapayhfidan da kurtuldu ve biiyuk k iqinde erimeyi becerdi. Devrimcilik ve Marxizm, 1968'in moral-politik diizle de obenci hareketine taglmq 01duri;u en yeni geydi. Ancak gerqek hayat ve mucadele sureqleri, qok geqmeden kampus ozerklik duvarlanni agarak kendilerini, her geyi de&tirmek tutkusuyla hare te gqen genq insanlara tamttdar. Hiq kimse sonsuza kadar ogrenci olarak ka maz, hiqbir boykot sonsuza kadar siiremez, hiqbir iiniversite i$gali devlet gii( ri karglsmda yeterince dayanlkli olamaz, diizen kendisini ortadan kald~rm amaqlayan hiqbir harekete siirekli hoggorii ile bakamazdi, Ilk tutuklamal kuqunlanan ilk o$enci, yenilen ilk dayaklar, ve boykotlar ve bgallerle bii 1968 ylli uluslararasi alandan devralinan kavramlann iqlerinin somut hayatl la doldurulmasmin ve temel tercihlerin yapilmasmm gereklilikini, bu buy dalganin iqinden geqen herkese dayath. Yalruzca ojgencilere dew, gerqek toplumsal giiqlere, gerqek suuflara bi lanmak ve hayatmi bu giiqlerle kargitlan arasmda siiregidecek olan miicadel~ ve bu miicadelenin ritmine baklayarak yagamak gerekliligini idrak eden Marxist profesyonel devrimciler grubu, "Chemnin qawmm son sozlerin "...alum nereden ve nasd gelirse gelsin.."- hayatlm ilkesi lalarak devrin ogencilerin kitlesinden ayqh. 1968'1e gelen buyiik toplumsal hareketlilik d gas1 bama aldib herkesi bir bic$mde demtirse de, asd kaha olan ve 1968 masa olmayacak olan dehim, o&encilerin kitlesinin i*den firlayan dogal i

4 Hdld Bir "68 Kupfi" Var mr? derlerin olugturdu$ bu profesyonel devrimci qekirdekleriydi. Bu qekirdeuerin varolugunun anlam, butiin deneyimsizlikleriyle birlikte genq insanlarin artlk geleneksel ogrenci yoldaghmdan da far& son derece 02- giil bir dayanigma mekanizmasi iqinde yeni insani &kilerin, bir oliim kallm kavgasina bailanmi9 bir ahlalun belirlendigi ikkiler alanma adlrn atmalarmdaydi. Bu profesyonel devrimciler qevreleri, elbette ittihat ve Terakki konspirasyoncularinin, Kuvayi Milliye komitacilannm tecriibeleri ile kaqilaghnldibda "masum birer qocuk", "gerilla 0zentisi"nden bagka bir gey olamazlardi arna artik 1968'in biiyiik elqtiri dalgasi iqinde "devleti kurtarmak" iqin "gizli orgiit" kurma geleneginin de sonuna gelinmigti. Elbette, sol-kemalizm'in heniiz yeni gun igigina qikmakta olan Marxizm'e kendini yamamasi bu eski gelenege de bir genqlik agisi yapiyordu ama arhk hiq kirnse devrimciligi "devlet iqin" hayahru adamak, diye tasarliyor degildi. "Kurtaricilik" ideolojisi, bu geqig halindeki devrimcilik iqinde hll bir olfide yqamaya devam da etse, giicunii gqmigin anilarindan degil gelecegin imki!inlarmdan alan, tarihi yaphe1 bilinciyle yagayan bir elit, mucadelenin ozgiil kogullan iqinde 1968'in kitlesel hareketinden damitilmia bir orijinallik olarak Turkiye'nin siyasal yaaama dinamit gibi girdi. Ne var ki, bu yeni insan tipolojisinin toplumsal bir gerqeklik kazanabilmesi trajik oldujju kadar paradoksal da bir siirgti. "Devrirnci1ik"in bir ozgiil hayat tarzi olabileceginin kanitlanmasi, hemen hemen tiirnu 1969'da yaptlklan sepmin kendilerini bireysel sonlanna gotiirmekte seze olan bu gens insanlarln sezgilerinin do~rulatdmasmi gerektirdi. Gerqekten art& birer diizen dig1 savagqi olarak qegitli biqimlerde hayatlanna son verildimdeyse, ne ayaklarinda eskicilerden alinma postallar ne sutlannda parkalan vard. Herhangi biri gibi gijrunmeksizin diizene kargi mucadeleye onderlik edemeyecekleri bir sureqten geqerlerken geriye yalnlzca h2ll eskiden gibi tuaglamadiklan b~yiklari kalmiati. 1990'lar biterken, 1968'in bu diizen dqi devrimci tipi rejimin sert darbeleri altmda geqen otuz yll iqinde kendini qoktandu qmq bulunuyor. 1968'in onciileri orta ve yeni kugak devrimcilerin bahg apsmdan gerqek ve somut kimlikle riyle goriildiiklerinde, baglan iistiindeki haleler kaldmhp hakikaten nasdsalar oyle tasvir edilip yeniden kurulduklannda, gerqek insanlar, butiin erdem ve zaaflariyla birlikte gerqek kigilikler olarak yeniden kurulabilecekler M~ST~P~KASYONU Ne yazik ki, 1968'in gerqekte nasllsa oyle anlagllmasm en qok, 1968'den bugiine kalan, bugiin hayatta olmayanlarla ayni kqaktan gelenlerin, imgelemlerinde 1968'i bugbnkii varolqlannl mqrulagtumayl kolaylqhracak bir bipmde bir yandan siradanlaghnp bir yandan yiiceltmeleri onluyor. Tuhaf bir biqimde, Tiirkiye'de "1968 kugaw, kendisinin bir kqak oldubnu, kugak olarak hiqbir devrimci iglevinin kalmadih bir donemde, bagkaldm- run yirminci yddoniimiinde fark etti, elbette gene uluslararasi alandan gelen medyatik bir dolaylmla. Her gey olup bittikten 20 yd soma Bah Avrupa ve ABIYde 19Win izi gibi goriinebilecek bir damar hail vardi 1988'de. Mustafa Arslantunah ve Ulus Baker'in Sosyalizm w Toplumsal Mucadeleler Ansiklopedisi'ne yazdiklan ortak imzah bir makalede belirttikleri gibi, " '68 bahan, o zarnana kadar siyasete mesafeli dunnq pek qok akademisyen ve aydmi siyaset mucadelesine qekmekle Mmamq, ydlarca siirecek siyasal davranq biweri yaratmq, en onemlisi o ana kadar siyasal bir kisveyle kaqma qikmayan pek qok konuyu siyasal sorunlar haline donii#iirmiqtii. "Her aeyden once isyanm oncii gruplan taleplerini one siinneyi lusmi biqimlerde ve daha buyuk bir heyecan katsaylsi ile devam ettirmigler, 70'ler boyunca bu talepleri ifade edecek daha diizenli ve etkili araqlara sahip olmualardl. Her geyi kapsayan global teorilerin boa bdchklan tizel alanlar klsmi teorilerine sahip olmqlardi: Egitim sisteminin oj+enciler iqin, fabrika-bant iqin, hapishane sisteminin rejimin tehdidine maruz Manlar iqin tagidl$ anlamlar 70'lerin tartqma konulan olmqlar, ciddi bir onem kazanmqlardl. "Aydm konumu ve devrimci oznenin kurulqu iizerine tartqma 70'lerin baglnda da '68'in belirlemig oldub qerqevede devam etti. Sartre'm evrensel aydm tiplemesine kaqi q~kan ve ozellikle de 1968 olaylaruun neredeyse her geyden sorumlu aydm nosyonuna gerek ve imkiin savunan Michel Foucault daha onceden aydin olarak tanunlanmayan kesimlerin (teknisyenler, hekimler) iktidar yapdari iqinde teorik ve evrensel yadmdan qok daha etkili olaca&~ diqiinuyordu. Ancak bu aydmlara, Sartre'm evrensel aydma yukledigi misyonun yiiklenemeyecegi de a+&. Oysa '68 qerqevesi i#de yapdan aydinin konumuna iqkin tammalar, iktidar odaklanrun nesnel bir tahlili olmaktan qok '68 benzeri toplumsal patlama anlannda ya da devrim esnasmda aydinlarin kendileri iqin soracaklan 'ne yaprnah' sorusunun dqavurumuydu. "Sorunu bellci de giiyle baglamak miirnkiin: '68 bahan giindelik hayahn nasil yagandigi apsmdan sonupuz kalmadi; '68'den otiirii sermay enin ve diger iktidar odaklanrun giiciinii smlanduan, emekqilerin ve ara smflann hayatuu zenginlqtiren saylsu kazanunlar edinildi; devrirnin yenilgisi yerini kaql devrime degil, refonnlara buaktl..." Bah Avrupa'run 'Wlileri, bu baglamda, Mayls 1988'de baglanni geriye qe virip baktddannda, aradan gqen yinni ydda ortaya koyduklan ciltler dolusu kapitalizm elqtirisine, yarathklan alternatif kururnlara, yeni bir Mtiiriin gekmesine yaphklan katluya, piyasa kqullan iqinde ama piyasaya teslim olmaksizm surdiirdiikieri yap etkinliklerine, iiniversitelerde korumayl bagardlklan araatuma alanlanna, yeni sab ideolojik etkisine kargr ordiikleri barikatlara, yeni toplumsal ve politik hareketlerin dobguna yaphklan katluya bakarak kendileriyle gururlanmak iqin bir neden buldular. Bir kqak olarak yirmi yd boyunca dayaqma i#de olmq, yok olmadan, teslim bayra$ qekmeden, ya-

5 MUI Bir "68 Ku,w~I" Var mi7 raha etkinligi surdiirerek bugiinlere gelmiglerdi. Ger# Arslantunah-Bakefin saptamas~yla, "...devrim perspektifinin geri qekilmesiyle birlikte, 'ne yapmah' sorusunun anlaml da '70'lerin diinyasmda bu soru arhk ahlaki ve varolugsal bir butiinsellik taglyan bir cevap degil, teknik bir qoziim onennediginde bile verili dunyayi agmaktan ziyade Islaha yonelen bir cevap bekliyor1'du. Ama bir "kugak" olarak, toplumsal elegtiriye yapman katluyla, top lumsal hareketin kendini yeniden urehnesine verdikleri emekle 20 ydin bir ucunu digerine baglamayi bir gekilde bagap olduklanna inanmakta yiizde yuz hakslz sayllmazlardi. 20 yll once duvarlara boyad~klan sloganlanm hatulamadan edemediler: "Gerqekqi 01, inddnsul iste!" Kronik bunallmlarla yagayan, surekli sermaye yetersizligi icjnde qalqan sindlarina uretimdeki arhktan daha fazla bir pay vermeye asla yanagmayan Turkiye'nin geq kapitalizminin 1968'de kopan devrim q~gh&.nl bashr~p massetmesi, Bat1 Avrupa'ya nispetle daha zahmetli ve masrafh bir siireq oldu. Bu iglem yirmi yil araliksiz surdu. Beg bini aglun olume, bunun birkaq kat~ yarahya, yiiz binlerce tutuklamaya ma1 oldu. Ancak sayllan birkaq diizineyi geqmeyen siyasal eylemcileri dlginda bir kqak olarak 1968'liler denilenlerin, bu hesaplagmanm ikinci doneminde, gene1 olarak tarih sahnesinden qekildiklerini ve yerlerini bir kuaak olma iddiasinda bugiin de bulunmayan ardlllanna buaktlklanni biliyow. Batidakilerin Mayis 1968'i, hlla itirazlanru surdiirdiikleri kapitalist sisteme hatulattiklari 1980'ler sonu, Turkiye'deki emsallerine de kendilerini hatulamalarl iqin bir firsat sundu. 0 zamandan beri bizim de bir '68 oldu! Ne var ki, buradakilerin iqinden konugtuklan yapntdara balunca yirmi yd soma Tiirkqeye tercume edilen ironik sloganda dile gelen "imklinsu"m Tiirkqede butiinuyle goreli bir baglama sahip bulundubnu anl~yoruz. Duzenin 1968'de "in.unslz" olduguna inanmamui istedigi gey, yani bir "devrim yapmak ile, 1968'de de bugun de "mumkun" ve diizen iqi olan bir bagka vy, yani hayatta kalanlarln "buyuyunce" reklam ve halkla digkiler girketlerinin yoneticiligi, egemen medyada yayrn yonetmenligi, sermaye avukathfg, muteahhitlik, en gerici partilerde bakanhk, Menkul fiymetler Borsasl'nda bqkanldc yapmasi arasmda hiqbir icategorik fark yokmq, 1969'da yaphjjmuz seqimler, yalruzca birer "seqim"mig - etkileri ve sonuqlan ne olursa olsun. "Ne yapmah" sorusuna verilen cevaplann "devrimin geri qekilqinyle artlk "ahlaki ve varolugsal bir butiinluk tq~mayq~" bu alaturka post-modem top lumda iyice ifrata varmq goriinuyor. oyle ki, 1968'de 0 ~W'de devrimcilere kaqi seferberlik aqan saga ogrenci lideri 1994'te lstanbul'a Belediye bagkani olmaya karar verince, hiqbir zaman bagkaldlrmadigi halde Elveda Bafkald1l.1 diye kitap yazmas~yla iinlu, somadan olma milliyetqi yayin yonetmeniyle "Kiiba Baf'a gidip, rom iqerken, 1969'da yaphgi "seqiml'i Nurhak daglannda yagarmyla odeyen 1968'in en hakiki devrimci kigiliklerinden birini, ~~Tij'deki obenci ayaklanmasuun onderini -Sinan Cemgil- "aniyor" ve haber almamu saglaruyor. 0zal'm 0zel 1stih- barat hgiitii'niin bag^, 1968'de SBPdeki saga ogenci bqkam, oviinuyor: "Ben de '68 Mahir Cayan s mf arkadqmdu!" Cillefin kumarhaneler bakam, buyuk medyadan meydan okuyor, ku&p geri k alm: "En devrimci '68% benim!" " '68'liler VaW Bagkam, Deniz Gezmig, Yusuf Aslan ve Huseyin Inan'in idamlannda bqrolu oynayan kununa toz kondurana parmaw salhyor: "Gericiler sizi!" "Kqak" baluyor! Boyle bir kqak var m gerqekten? 1968'de vardi. Kendisinin bir "kqak" olarak sahip oldub butiin iddialann alenen tasfiye edilmesine, bogaltllmasma, kendine ozguliiklerin hepsinin aleladelegtirilmesine, gerqek kahramanlam zararslz birer imaja doniqtiiriilmesine izin verdigi, ikinci bir devrimci dalga yaratmak u w a 1969'da yapdan yagamsal sgimin onemsiz ve yararslz ilanuu sessizce icjn Tiirkiye1nin topiumsal donugiimii baglarmnda devrimci bir anlam tagiyan boyle bir kqak yok arhk. Ama hiqbu toplum, bunu hangi yoldan ve hangi araqlarla yaparsa yapsm devrimsiz yapamaz, yayyamaz. Ciiriir. Hiqbir devrim de, alulla ve duygularla gerqeklqtirilen bir toplumsal eylem olarak, kendinden onceki deneyimi elgtirip tarhnadan, aylklamadan, sindirmeden harekete gqemez. 0 yiizden 1968'in mirasi yanna tagmacaksa, bunu elbette bir devrime her geyden qok ihtiyaa olanlar, kapitalizmle ve otoriter devletle iq iqe yqayamayacak olanlar, onlann tarihderi ve diigiiniirleri yapacak. Ne var ki, her geqen ydm biiyle bu Gin iistesinden gelinmesini daha da zorlaghracab k e sin, qiinku onun iqindeki devrimci qekirdegi pkamak ic$n, her yl1168'in hakikati iizerine yeni bir mistifikasyon katrnam ekleyen arhk '68% olmayan '68'lile rin olqturdub bh bir kabub kumalan gerekecek.

Che nin Çağrısını Ciddiye Almak...

Che nin Çağrısını Ciddiye Almak... Praksis (6) 2002, 3-30 Che nin Çağrısını Ciddiye Almak... ERTUĞ RUL KÜRKÇÜ Türkiye nin özgül devrimci, ihtilalci ya da inkılapçı tipolojisinin 1960 lara kadar değişmeksizin gelen birkaç özelliğinden biri

Detaylı

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Elçin Aktoprak Arş. Gör., Ankara Üniversitesi,

Detaylı

IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN " SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI" UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR

IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN  SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR IMF VE DUNYA BANKASI TARAFINDAN TURKIYE'YE ONERILEN " SOSYAL GUVENLIK REFORM PLANI" UZERINDE KAMUOYUNDA YAPILAN TARTISMALAR Prof.Dr.Birsen ERSEL Turkiye'de sosyal giivenlik sisteminin yeniden yap~land~r~lmas~

Detaylı

B L D R G E HALKIN DEVR MC YOLU

B L D R G E HALKIN DEVR MC YOLU B LD RGE HALKIN DEVR MC YOLU HALKIN DEVR MC YOLU Özel Say : 1 Bas m Yeri Can Matbaac l k Kas m 2007, stanbul Üç Ayl k, Yerel, Süreli, Türkçe yay nd r Sahibi ve Sorumlu Yaz iflleri Md.: Çi dem Çidaml Tomtom

Detaylı

4. Ulusal ve Evrensel: Diinya Kiilturii Diye Bir ey Olabilir mi? Immanuel Wallerstein

4. Ulusal ve Evrensel: Diinya Kiilturii Diye Bir ey Olabilir mi? Immanuel Wallerstein 4. Ulusal ve Evrensel: Diinya Kiilturii Diye Bir ey Olabilir mi? Immanuel Wallerstein "Kultiir" kavraminin kendisi bizi devasa bir paradoksla kar i kar rya birakir. Bir yandan, kultiir tamm geregi tikelcidir

Detaylı

www.arsivakurd.org ÜN YAYINCILIK Dizisi ) Doğan T. Kaya )ABali ) Mustafa Peköz ) S. Çiftyürek ) Server Tanilli Sibel Özbudun ) Zeynel Abidin

www.arsivakurd.org ÜN YAYINCILIK Dizisi ) Doğan T. Kaya )ABali ) Mustafa Peköz ) S. Çiftyürek ) Server Tanilli Sibel Özbudun ) Zeynel Abidin ÜN YAYINCILIK ) Zeynel Abidin )ABali ) S. Bulut ) S. Çiftyürek ) M. Şehmus Güzel ) Kenan Kalyon ) Ali Kaşıkkınnaz ) Jemal Nebez ) Mustafa Peköz ) Server Tanilli ) Berrin T ll ) Doğan T. Kaya B. Uludağ

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu MUHALEFET 1 Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu Önümüzdeki günlerde Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan davanın ilk duruşması yapılacak. Davanın iddianamesinde

Detaylı

ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA

ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA Sabahattin Sen Galqrna ve Sosyal Gilvenlik Bakanl101 Bag 19 Miifettigi Dunya ekonomik sisteminin 20. yuzylldaki ilk buyuk ciddi krizi 1929'da ortaya qlkm~g ve 2.Dunya Savagl

Detaylı

Nasılsınız? Nicesiniz? İçiniz nasıl, içiniz? Referandumun Sayısal Sonuçları. İstanbul Kimi Bekliyor?

Nasılsınız? Nicesiniz? İçiniz nasıl, içiniz? Referandumun Sayısal Sonuçları. İstanbul Kimi Bekliyor? Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 21 SAYI: 117 Eylül-Ekim 2010 Nasılsınız? Nicesiniz? İçiniz nasıl, içiniz? Referandumun

Detaylı

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n!.. DÜNYA DEVRIMI Enternasyonal Komünist Akım 12.Sayı Kasım-Aralık 2012 E m p e r y a l i s t Savaşa Karşı Sınıf Savaşı! O r t a d o ğ u d a E

Detaylı

KENDĠNĠ FEDA ETME DUYGUSUNUN TOPLUMSAL-NÖROBĠYOLOJĠK TEMELLERĠ.. BU KONUNUN POZĠTĠVĠST DÜNYA GÖRÜġÜYLE VE ĠDEOLOJĠYLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ..

KENDĠNĠ FEDA ETME DUYGUSUNUN TOPLUMSAL-NÖROBĠYOLOJĠK TEMELLERĠ.. BU KONUNUN POZĠTĠVĠST DÜNYA GÖRÜġÜYLE VE ĠDEOLOJĠYLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ.. 1 KENDĠNĠ FEDA ETME DUYGUSUNUN TOPLUMSAL-NÖROBĠYOLOJĠK TEMELLERĠ.. BU KONUNUN POZĠTĠVĠST DÜNYA GÖRÜġÜYLE VE ĠDEOLOJĠYLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ.. Münir Aktolga Haziran 2014 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ GĠRĠġ... 1 EVET; DUYGU

Detaylı

Geride kalan yıldan çizgiler

Geride kalan yıldan çizgiler İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Sayı: 184,1 Ocak '98,30.000 TL Geride kalan yıldan çizgiler Geride kalan yüa dünya ölçeğinde baktığımızda ilk göze

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN

NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN DÜBAM NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI - DÜBAM Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Yayın Koordinatörü Ertuğrul Aydın Mayıs 2011 DÜBAM Yayınları Küresel ĠletiĢim Merkezi Barbaros

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU KADRO POLİTİKASI...

KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU KADRO POLİTİKASI... KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİDEN YAPILANMAK, HER AN MÜMKÜN OLAN PKK LİLEŞMEYİ BAŞARMAK DEMEKTİR 15-19 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU

Detaylı

Turk Yasa Dili. 3) Syntactic features, 4) Discourse level features, 5) Cognitive structure. The analysis has. Yrd.Doq.Dr. Ipl (ince) OZYILDIRIM*

Turk Yasa Dili. 3) Syntactic features, 4) Discourse level features, 5) Cognitive structure. The analysis has. Yrd.Doq.Dr. Ipl (ince) OZYILDIRIM* Harprrepe iinivertiresi Edebiyar Fakiilresi Dergisi Cilr I6/Sayr I /ss. 89-114 Turk Yasa Dili Yrd.Doq.Dr. Ipl (ince) OZYILDIRIM* dzet Bu $al~$manm amacl Turk yasa dilinin dilbilimsel bin betimlemesini

Detaylı

LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN integrasyonu VE ing ilizlerle EVLiLiKLERi

LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN integrasyonu VE ing ilizlerle EVLiLiKLERi LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN integrasyonu VE ing ilizlerle EVLiLiKLERi Sultan K. Turner 1. GiRi~ Bu makale, Londra'da ya ayan Turk-ingiliz ve Turk-Turk ailelerle bir doktora tezi I;,!erl;,!evesinde yapllan

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

Dev-Genç ten Kızıldere ye, Kızıldere den Günümüze

Dev-Genç ten Kızıldere ye, Kızıldere den Günümüze Dev-Genç ten Kızıldere ye, Kızıldere den Günümüze Kızıldere ye uzanan tarihi süreç yeni durumlar karşısında kendisini yenileyen derinleştiren, somut koşullara göre uyarlanan bir mücadele örneğidir. Kızıldere

Detaylı

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü -I- ÖNSÖZ Değerli ATĠK aktivistleri, sevgili dostlar; Avrupa Türkiyeli ĠĢçiler Konfederasyonu (ATĠK), 20 yılı sonunda çeyrek asırlık bir tarihsel mücadele sürecini

Detaylı

Kürt Sorunu Nasıl Çözülür? haziran

Kürt Sorunu Nasıl Çözülür? haziran Kürt Sorunu Nasıl Çözülür? haziran yayıncılık Kürt Sorunu... haziran yayıncılık Eğitim Dizisi - 3 Kürt Sorunu Nasıl Çözülür? Birinci Basım Tarihi: Nisan 2005 Baskı: Can Matbaa Tel:(212) 613 10 77 ISBN:

Detaylı

Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim!

Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim! Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim! Hava-İş genel kurulu değerlendirmesi... Yatağan da özelleştirmeye göğüs gerenlerin, Zonguldak maden işçilerinin, ODTÜ ve Hacettepe

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA: MISIR DA SENDİKAL HAREKET Mısır da yeni bir tarihi süreç başlatan halk hareketinin kendisi de belli tarihi süreçlerin

Detaylı

www.arsivakurd.org 8 Mart Dünya Emekçiler Günü Kutlu Olsun! CEJNA NEWROZ PİROZ BE! ULUSAL ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ NEWROZ, KUTLU OLSUN!

www.arsivakurd.org 8 Mart Dünya Emekçiler Günü Kutlu Olsun! CEJNA NEWROZ PİROZ BE! ULUSAL ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ NEWROZ, KUTLU OLSUN! Weşanên Sosyalîstên Şoreşger Bağlantı Adresi: WSŞ B.P 4-93801 EPINAY S/SEINE Cedex FRANCE BÜLTEN Sayı: 2 Şubat 2004 sosyalistensoresger@sosyalist-kurd.com CEJNA NEWROZ PİROZ BE! ULUSAL ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ

Detaylı

SELÇUK GÜRSOY Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Yayınları

SELÇUK GÜRSOY Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Yayınları SELÇUK GÜRSOY Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Yayınları SELÇUK GÜRSOY 1966 da Mengen de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Almanya, Eskişehir ve İstanbul da tamamladı. İ.Ü. SBF Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için Halkın krizden çıkış programı Ne Amerikancı AKP hükümetine karşı Amerikan muhalefetinde saf tutmak, ne de rehine pazarlığı yapıp Erdoğan hükümetini kurtarmak. Alternatifsiz değiliz! Yatağan da özelleştirmeye

Detaylı

Köylülük Diye Bir Sorunumuz Var mı? Eşya bulamayınca eşeğini haczettiler. Köylülük, Eşraf, Tefeci-Tüccar ve Gıda Tedarikçileri

Köylülük Diye Bir Sorunumuz Var mı? Eşya bulamayınca eşeğini haczettiler. Köylülük, Eşraf, Tefeci-Tüccar ve Gıda Tedarikçileri Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 20 SAYI: 110 Temmuz-Ağustos 2009 Köylülük Diye Bir Sorunumuz Var mı? Eşya bulamayınca

Detaylı