hfkb bw uq vemq olmaslndayd.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hfkb bw uq vemq olmaslndayd."

Transkript

1 Hdld Bir '68 Var m17 hfkb bw yiikseltti. Artun'un yoneticiliginde h4k~ yiikselen bir karu oliirniinden soma baganh bir yonetici oldub kadar, "toplumsal sorumluluk sahibi" bir insan olarak ddi. Calqlar, 1968 sona ererken yaptlklan sgimler ne denli farkh olma olsun iki arkadquu da iyilikle axuyor. Farkh sgimlerinden otiirii onlan ne oviiyor ne de hiyor. Ama Artun'un arkasmdan yazdg.1 yanda heniiz kaybettiij arkadag m Borsa'm bqlnda kaydettib baganlam altuu qizmeyi ihmal ebniyor. Onun, a h hkbir yolsuzluga kangmadan bu onemli kurumu yonetmkj olmasmda de pap var gibi... $u yaklqlrm bugiin kuklm sonuna yaklagmakta olan pek cok kqinin paylqh* gorebiliriz: Hangimiz, nerede ne yaparsak yapalun, somaki yafmmzi neye hasre- olursak olah, ister bir dag bqlnda devrimci bir yo1 aqmak do-iirken, ister Borsa bagkam olarak piyasaxun niifuz ve hgkimiyet mekanizmalam geqtirmeye u$quken yi- olah hayatlami, "insadd? iqin degiameyen bir degerimiz var! "68'li"yiz, otekilerden farkhylz, bizi "biz" Man, bagkalannda olmayan, bizde olan bagka bir $ey var, bu bizi bir "kqak" yapiyor. Gerqekten oyle mi? 1stanbul Menkul fiymetler Borsasi'nm (IMKB) erken bir oliime yenik du- $en bagkanlnin ardindan yazdigi yavda Oral Calqlar, 1968'de kendisi ile aylu fakultenin ogrencileri olan Borsa Bagkani Tuncay Artun ile IGzddere'de oldurulen Sabahattin Kurt'un 1969'da yaptiklan tercihlerin hayatlari kadar oliimlerini de nasil belirledigne deginiyordu. Artun da, Kurt da Ankara'mn devrimci iislerinden Siyasal Bilgiler Fakultesi'ndeki (SBF) kitlesel protest0 hareketinin i*de yer almq, ayni sosyalist idealleri paylagmiglardi. Ne var ki, 1968'in biiyiik devrimci dalgasi gen qekilirken, icine aldigi bir yo1 aynrmm bqma getirip buaknugh. Kurt, kargisina serilen bin bir olaslwc ifiden, ikinci bir devrimci dalgayi yaratmayi seqmig; yasadqi ilan edilmkj bir orgiite katdmq ve uq yd soma bir dag baginda giivdesi hiikumet giiderinin a& silahlam ategiyle parcalanarak hayatini kaybetmigti. Tuncay Artun ise politik bir orgiit sosyalist miicadele yiiriitmeyi de gil, kariyer ynpmayi secmigti. 1ki arkadagm yollan aynldi. Seqimi, Artun'u kapitalizmin evrensel ve klasik kurumlarlndan birinin h~b'nin bagma kadar 160 COG~TO, SAYI: 14, '1~ "DECERLER~" VH KURUCU OCELER~ 1998'den balaldmda 1968'in eylemci oznesini kuran etkenlerin, bu tarihi yapan insanlann ortak ozellikleri oldub ve bu ozelliklerin bughki~ toplumda da belirgin bir degerinin yqar kaldib stiylenebilir mi? hcelikle maddi temelde bir ortakhk bulunabilir gibi goriiniir. 1968'i var eden maddi kogullar, daha DP iktidannda bipnlenrneye baglayan dinamiklerin, 1960'larda dizginlerinden boganircaslna iglemesinin bir sonucuydu. Top lurn, buyiik sermayenin hegemonyasi altmdaki "samyilqme hamlesi" siirecinde kusal hayat biwerinden tersinmez bir tarzda koparak diinya piyasasma eklemlenirken patlayan depremin dalgalan 1968'de luylya vurdu. Ancak, 1968'in Tiirkiye ifi tarihsel onerni, kapitalizmin gebmesinde, tanmsal bir ekonomiden sanayiye ggiste deg, bu maddi temel iizerinde kentsel hayat siirglerinin butiin toplum, toplumsal dinamiklerin de devlet iizerindeki etkileri belirginlegirken kapitalivne kaqi bir "devrimuin oznelerinin ortaya p- bindaydi. Burjuvazinin toplumsal hegemonyasuu tesis etmesinde de&l, bu hegemonyam M n ifi tarihsel bir Mm uq vemq olmaslndayd. KENTL~, ULUSLARARASI, A~ACIDAN VE S i h 1968'e gelinceye de*, Tiirkiye'nin ozgiil "devrimci", "ihtilalci", ya da "inlulapqi" tipolojisinin debmeksizin kalan birkaq ozelliginden biri devlete "yukandanh&" idiyse, ikincisi de ya da "milli"1igi olmqtu. 1968'in devrimci oznesiyse, onceki devrimci donemlerden farkh olarak, ilk kez kentli, uluslararasi, agag.1dan ve sivil olma ozewerini aylu anda bir araya getiriyordu. Bu kendine ozgidiikler kendi tarihleri, somut belirlenimleri i*de COG~TO, SAW: 14,

2 Hdld Bir "68 KugaJi" Var m17 bu sozcuklerin ifade edebilecekleri evrensel anlamlardan kaqliulmaz sapmalar gijsterseler de, Turkiye'nin modem tarihi ilk kez Tiirkqe anlamlama g6- reli olarak bu olqude yaklagabil+lerdi. Kapitalizmin gelbmesi, iqeride toplumsal kutuplagmalari hlzlandmrken, emperyalizme bagimhhk biqiminde de olsa, Turkiye'yi uluslararasl Wkiler nin iqine sokmasi, ilk kez 1968'de eski toplumla birlikte eski devrimci tipini de inklr edebilen bir "dunya-tarihsel" devrimci oznenin ortaya qllugmin maddi zeminini kurdu. Ancak bu zemin iizerinde yeni devrimci tipinin dobp gelia mesi bir anda oluvermedi. "0liiler yagayanlan izlediler," hep oldub gibi. Ittihat ve Terakki'nin "'halasklr zabitan"min, Kemalizm'in 'Tiirk InkIlapqlsl1'nm yerini "Marxist devrimcrnin almasi iqii 1968'in biiyuk hareket dalgasi da kendi baaina yeterli olmayacak, 1971'in "ogretici" devlet teroriinden geqmek, "devrimcilikvin resmiyet diinyasi nezdinde hll2 sahip olabildig megruiyetinin de tuketilmesi gerekecekti. burjuva toplumun siyasal, idari ve iktisadi mekanizmalam qekip qeviren orta yag ku~aginln 68'liliginde olumlu oge olarak ortiik bir biqimde durmakslzln one qlkartllan sinlf-agm "devrimcilik" gerqekte 1968'de heniiz M- ketilmig olmay~p yalmzca donugmiig bir.biqimde suregiden eski "smif-u devlet"e ijzgu devrimciligin artik yitirilmig duyulmakta olan ozlemin bir ifadesinden bagka bir gey olamaz. 199O'larda gaguhci ya da inarulmaz da gelse 1960'larda hem "devrimci", hem de burjuva toplumun degerler sistemi iqinde "saygideger" olunabiliyordu. ULUSLARARASI ETK~ 1968'de Tiirkiye iqin yeni olan ve 1968'den once olmayan "devrimcilik " in ogeleri uluslararasi alandan ve Turkiye'nin uluslararasl alana aqliginin olanaklarlyla q~kageldiler. Egemen sinihn baglandlgi uluslararasl ornege gore, "Arnerikan hayat tarzi" iingesi qevresinde ormeye qaba gosterdig kulmrel/siyasal hegemonya bir ba,ska uluslararasl modelle manevi diizlemde tehdit edildi: Fransa'nm kitlesel ogrenci ve igqi hareketi, Kuba, Vietnam ve Fitin'in devrirn savagq~hgi. Hicbiri kurulu diizenin hegemonya ay~tlan tarahdan doedan dogruya tuketilemeyecek ve onun iqindeki bir alternatife donqtiiriilemeyecek olan bu yei~i moral-kulturel-politik esin kaynaklan Turkiye devrimcili~ iizerinde bagka hiqbir teorik ve politik ogenin buwiikte bir etki doedu. Bu yeni devrimciligin ozii ve biqimleri yeni kupk devrimcilerinin imgeleminde toplumsal mucadelenin muhtemel u$aklama tekabul edebilen nitelikleriyle hem operasyonel hem de manevi standartlar olqturdular. Sonuqta uluslararasi kapitalizm yerel olan her geyi parqalar ve kendine eklemlerken, kendi karptini da uluslararasi bir olqekte yeniden iiretiyordu. Turkiye'nin yan-otargik iktisadi yaplsiyla birlikte devletin orgiitii de uluslararasi kapitalizmin igleyig yasalam gore gekil demtirirken "geleneksel ay- dmlai'm zapt edilmez bir ofkeyle bir "kaqldevriml'in gerqeklqmekte oldubnu haykumalam gerisinde yalruzca aglu" yatrmyordu. Bu ofke nin her zaman yiiksek sesle aq~ga vurulmayan kaynaklamdan biri kapitalizmin geligmesinin "devrimmi de uluslararasllagtmyor ve plebien bir karaktere buriindiiriiyor olmasmdandi. emir'in 1973'te Milsanayilqme siyaletarya ihtilaliunin de yolu- " alullu~~n o zamarun Adakronik gerekqesine oldub karun kavramlar katalobndaki anlamma onusunda ilk bakqveren ama gerqekte a skqa tank olmas~ bquna hsel modellerin her birinin ve & somut bir insan tipine ulap illi" prototiplerin silik birer am halini yapma bailanma ve dayanqma enekleri onemsizlqtirmesine tik akun tarafindan kolayca kaqm, bagka bir geylerin de&l de bu omeklerin olmasmm bir nedensellige sahip bulundub iizerinde. Ancak "ozenilen" modele ya da ayni geyin bagka eklegtirecek giiqten yoksun hiqbirine tam olarak uymasetin ve toplumsal mucadelenin bir gereg olaldignde, modelden bir melezlqme evresinden bu esin kaynaklan, genq insanlan d en en koparsa da, gerqek toplumsal giiqlerin olmakslun onlan apanslz yeni bir diinanmda devrimcilige gozlerini yeni yeni ve kadmlar, yoneldikleri modellerin bite, kendilerini ister istemez yeni bir topir alt kiiltiir olqtunuken buldular. tine oykiinerek giydikleri dik yakali kat ve talum elbise ile simgelenen kurulu 163

3 Hllld Bir "68 Kuga#" Var mt? diizenin totaliter kaqi bir tavn yagamaya Kq a: rinda "Che'nin parkaslum ve eskicilerden satm ahan askeri botlan iistler gqirmeleri, onlarl gerqek bir savaga degilse de "sava~1" sokuyor Bu "uluslararas~" simgeleri, popiiler kiiltiirden dewahan Alevi tarmda, h~ lanmamq biylklar tamamladi. Kadlnlar makyajlanni sildiler, mini etekle: pantolon ve erkek de&tirdiler. Eski marglara yeni sozler uyarlai Savag vakti yaklwh!" 0jgenci yurtlanndaki cemaat dayanqmaa iklimi.de bir tiir cemaat m subiyeti simgesi haline gelen bu "luyafet idulabf' bi yllda metamor tamamlanmq, Tiirkiye universiteleri, ilk balqta bu );1Wc luyafetleriyle aylrt t lebilen ama ne diinya tarzmda gerqek "gerilla" ne de Bat1 Avrupa zinda gerqek "liberter" olan bir "devrimcilef' kitlesi ile dolmqtu. Sevgi S sal'in Yenigehir'de Bir Ogle Vakti ad11 romaninln kahramanlanna sad& bir ele rellik yiiklu anlatimi, bu siireci tasvir iqin daha qok sozu gereksizlegtirir. BUYWK TERC~HLER YILI: 'in boykotlar ve iggalleri, bu yeni devrimciler kitlesinin o$encile biiyiik q o ~ l u yanla&a ~ ~ u qekerek~vru~a'dan edindikleri esii~iirkqe terciime qabalannin iiruniiydii. Bu kitlesel miicadelelerden dogan ozyone organlan olarak forumlar, yarattiklan o&enci demokrasisi zemininde yeni d rimci degerlerin kitlesel bir olqekte yeniden uretildig, "yukandan" ve "bur, ratik devrimcilign mezan oldu. Bu, luyafetle belirlenm$ devrimcilik gerl bir hareket halini aldigmda biitiin yapayhfidan da kurtuldu ve biiyuk k iqinde erimeyi becerdi. Devrimcilik ve Marxizm, 1968'in moral-politik diizle de obenci hareketine taglmq 01duri;u en yeni geydi. Ancak gerqek hayat ve mucadele sureqleri, qok geqmeden kampus ozerklik duvarlanni agarak kendilerini, her geyi de&tirmek tutkusuyla hare te gqen genq insanlara tamttdar. Hiq kimse sonsuza kadar ogrenci olarak ka maz, hiqbir boykot sonsuza kadar siiremez, hiqbir iiniversite i$gali devlet gii( ri karglsmda yeterince dayanlkli olamaz, diizen kendisini ortadan kald~rm amaqlayan hiqbir harekete siirekli hoggorii ile bakamazdi, Ilk tutuklamal kuqunlanan ilk o$enci, yenilen ilk dayaklar, ve boykotlar ve bgallerle bii 1968 ylli uluslararasi alandan devralinan kavramlann iqlerinin somut hayatl la doldurulmasmin ve temel tercihlerin yapilmasmm gereklilikini, bu buy dalganin iqinden geqen herkese dayath. Yalruzca ojgencilere dew, gerqek toplumsal giiqlere, gerqek suuflara bi lanmak ve hayatmi bu giiqlerle kargitlan arasmda siiregidecek olan miicadel~ ve bu miicadelenin ritmine baklayarak yagamak gerekliligini idrak eden Marxist profesyonel devrimciler grubu, "Chemnin qawmm son sozlerin "...alum nereden ve nasd gelirse gelsin.."- hayatlm ilkesi lalarak devrin ogencilerin kitlesinden ayqh. 1968'1e gelen buyiik toplumsal hareketlilik d gas1 bama aldib herkesi bir bic$mde demtirse de, asd kaha olan ve 1968 masa olmayacak olan dehim, o&encilerin kitlesinin i*den firlayan dogal i

4 Hdld Bir "68 Kupfi" Var mr? derlerin olugturdu$ bu profesyonel devrimci qekirdekleriydi. Bu qekirdeuerin varolugunun anlam, butiin deneyimsizlikleriyle birlikte genq insanlarin artlk geleneksel ogrenci yoldaghmdan da far& son derece 02- giil bir dayanigma mekanizmasi iqinde yeni insani &kilerin, bir oliim kallm kavgasina bailanmi9 bir ahlalun belirlendigi ikkiler alanma adlrn atmalarmdaydi. Bu profesyonel devrimciler qevreleri, elbette ittihat ve Terakki konspirasyoncularinin, Kuvayi Milliye komitacilannm tecriibeleri ile kaqilaghnldibda "masum birer qocuk", "gerilla 0zentisi"nden bagka bir gey olamazlardi arna artik 1968'in biiyiik elqtiri dalgasi iqinde "devleti kurtarmak" iqin "gizli orgiit" kurma geleneginin de sonuna gelinmigti. Elbette, sol-kemalizm'in heniiz yeni gun igigina qikmakta olan Marxizm'e kendini yamamasi bu eski gelenege de bir genqlik agisi yapiyordu ama arhk hiq kirnse devrimciligi "devlet iqin" hayahru adamak, diye tasarliyor degildi. "Kurtaricilik" ideolojisi, bu geqig halindeki devrimcilik iqinde hll bir olfide yqamaya devam da etse, giicunii gqmigin anilarindan degil gelecegin imki!inlarmdan alan, tarihi yaphe1 bilinciyle yagayan bir elit, mucadelenin ozgiil kogullan iqinde 1968'in kitlesel hareketinden damitilmia bir orijinallik olarak Turkiye'nin siyasal yaaama dinamit gibi girdi. Ne var ki, bu yeni insan tipolojisinin toplumsal bir gerqeklik kazanabilmesi trajik oldujju kadar paradoksal da bir siirgti. "Devrirnci1ik"in bir ozgiil hayat tarzi olabileceginin kanitlanmasi, hemen hemen tiirnu 1969'da yaptlklan sepmin kendilerini bireysel sonlanna gotiirmekte seze olan bu gens insanlarln sezgilerinin do~rulatdmasmi gerektirdi. Gerqekten art& birer diizen dig1 savagqi olarak qegitli biqimlerde hayatlanna son verildimdeyse, ne ayaklarinda eskicilerden alinma postallar ne sutlannda parkalan vard. Herhangi biri gibi gijrunmeksizin diizene kargi mucadeleye onderlik edemeyecekleri bir sureqten geqerlerken geriye yalnlzca h2ll eskiden gibi tuaglamadiklan b~yiklari kalmiati. 1990'lar biterken, 1968'in bu diizen dqi devrimci tipi rejimin sert darbeleri altmda geqen otuz yll iqinde kendini qoktandu qmq bulunuyor. 1968'in onciileri orta ve yeni kugak devrimcilerin bahg apsmdan gerqek ve somut kimlikle riyle goriildiiklerinde, baglan iistiindeki haleler kaldmhp hakikaten nasdsalar oyle tasvir edilip yeniden kurulduklannda, gerqek insanlar, butiin erdem ve zaaflariyla birlikte gerqek kigilikler olarak yeniden kurulabilecekler M~ST~P~KASYONU Ne yazik ki, 1968'in gerqekte nasllsa oyle anlagllmasm en qok, 1968'den bugiine kalan, bugiin hayatta olmayanlarla ayni kqaktan gelenlerin, imgelemlerinde 1968'i bugbnkii varolqlannl mqrulagtumayl kolaylqhracak bir bipmde bir yandan siradanlaghnp bir yandan yiiceltmeleri onluyor. Tuhaf bir biqimde, Tiirkiye'de "1968 kugaw, kendisinin bir kqak oldubnu, kugak olarak hiqbir devrimci iglevinin kalmadih bir donemde, bagkaldm- run yirminci yddoniimiinde fark etti, elbette gene uluslararasi alandan gelen medyatik bir dolaylmla. Her gey olup bittikten 20 yd soma Bah Avrupa ve ABIYde 19Win izi gibi goriinebilecek bir damar hail vardi 1988'de. Mustafa Arslantunah ve Ulus Baker'in Sosyalizm w Toplumsal Mucadeleler Ansiklopedisi'ne yazdiklan ortak imzah bir makalede belirttikleri gibi, " '68 bahan, o zarnana kadar siyasete mesafeli dunnq pek qok akademisyen ve aydmi siyaset mucadelesine qekmekle Mmamq, ydlarca siirecek siyasal davranq biweri yaratmq, en onemlisi o ana kadar siyasal bir kisveyle kaqma qikmayan pek qok konuyu siyasal sorunlar haline donii#iirmiqtii. "Her aeyden once isyanm oncii gruplan taleplerini one siinneyi lusmi biqimlerde ve daha buyuk bir heyecan katsaylsi ile devam ettirmigler, 70'ler boyunca bu talepleri ifade edecek daha diizenli ve etkili araqlara sahip olmualardl. Her geyi kapsayan global teorilerin boa bdchklan tizel alanlar klsmi teorilerine sahip olmqlardi: Egitim sisteminin oj+enciler iqin, fabrika-bant iqin, hapishane sisteminin rejimin tehdidine maruz Manlar iqin tagidl$ anlamlar 70'lerin tartqma konulan olmqlar, ciddi bir onem kazanmqlardl. "Aydm konumu ve devrimci oznenin kurulqu iizerine tartqma 70'lerin baglnda da '68'in belirlemig oldub qerqevede devam etti. Sartre'm evrensel aydm tiplemesine kaqi q~kan ve ozellikle de 1968 olaylaruun neredeyse her geyden sorumlu aydm nosyonuna gerek ve imkiin savunan Michel Foucault daha onceden aydin olarak tanunlanmayan kesimlerin (teknisyenler, hekimler) iktidar yapdari iqinde teorik ve evrensel yadmdan qok daha etkili olaca&~ diqiinuyordu. Ancak bu aydmlara, Sartre'm evrensel aydma yukledigi misyonun yiiklenemeyecegi de a+&. Oysa '68 qerqevesi i#de yapdan aydinin konumuna iqkin tammalar, iktidar odaklanrun nesnel bir tahlili olmaktan qok '68 benzeri toplumsal patlama anlannda ya da devrim esnasmda aydinlarin kendileri iqin soracaklan 'ne yaprnah' sorusunun dqavurumuydu. "Sorunu bellci de giiyle baglamak miirnkiin: '68 bahan giindelik hayahn nasil yagandigi apsmdan sonupuz kalmadi; '68'den otiirii sermay enin ve diger iktidar odaklanrun giiciinii smlanduan, emekqilerin ve ara smflann hayatuu zenginlqtiren saylsu kazanunlar edinildi; devrirnin yenilgisi yerini kaql devrime degil, refonnlara buaktl..." Bah Avrupa'run 'Wlileri, bu baglamda, Mayls 1988'de baglanni geriye qe virip baktddannda, aradan gqen yinni ydda ortaya koyduklan ciltler dolusu kapitalizm elqtirisine, yarathklan alternatif kururnlara, yeni bir Mtiiriin gekmesine yaphklan katluya, piyasa kqullan iqinde ama piyasaya teslim olmaksizm surdiirdiikieri yap etkinliklerine, iiniversitelerde korumayl bagardlklan araatuma alanlanna, yeni sab ideolojik etkisine kargr ordiikleri barikatlara, yeni toplumsal ve politik hareketlerin dobguna yaphklan katluya bakarak kendileriyle gururlanmak iqin bir neden buldular. Bir kqak olarak yirmi yd boyunca dayaqma i#de olmq, yok olmadan, teslim bayra$ qekmeden, ya-

5 MUI Bir "68 Ku,w~I" Var mi7 raha etkinligi surdiirerek bugiinlere gelmiglerdi. Ger# Arslantunah-Bakefin saptamas~yla, "...devrim perspektifinin geri qekilmesiyle birlikte, 'ne yapmah' sorusunun anlaml da '70'lerin diinyasmda bu soru arhk ahlaki ve varolugsal bir butiinsellik taglyan bir cevap degil, teknik bir qoziim onennediginde bile verili dunyayi agmaktan ziyade Islaha yonelen bir cevap bekliyor1'du. Ama bir "kugak" olarak, toplumsal elegtiriye yapman katluyla, top lumsal hareketin kendini yeniden urehnesine verdikleri emekle 20 ydin bir ucunu digerine baglamayi bir gekilde bagap olduklanna inanmakta yiizde yuz hakslz sayllmazlardi. 20 yll once duvarlara boyad~klan sloganlanm hatulamadan edemediler: "Gerqekqi 01, inddnsul iste!" Kronik bunallmlarla yagayan, surekli sermaye yetersizligi icjnde qalqan sindlarina uretimdeki arhktan daha fazla bir pay vermeye asla yanagmayan Turkiye'nin geq kapitalizminin 1968'de kopan devrim q~gh&.nl bashr~p massetmesi, Bat1 Avrupa'ya nispetle daha zahmetli ve masrafh bir siireq oldu. Bu iglem yirmi yil araliksiz surdu. Beg bini aglun olume, bunun birkaq kat~ yarahya, yiiz binlerce tutuklamaya ma1 oldu. Ancak sayllan birkaq diizineyi geqmeyen siyasal eylemcileri dlginda bir kqak olarak 1968'liler denilenlerin, bu hesaplagmanm ikinci doneminde, gene1 olarak tarih sahnesinden qekildiklerini ve yerlerini bir kuaak olma iddiasinda bugiin de bulunmayan ardlllanna buaktlklanni biliyow. Batidakilerin Mayis 1968'i, hlla itirazlanru surdiirdiikleri kapitalist sisteme hatulattiklari 1980'ler sonu, Turkiye'deki emsallerine de kendilerini hatulamalarl iqin bir firsat sundu. 0 zamandan beri bizim de bir '68 oldu! Ne var ki, buradakilerin iqinden konugtuklan yapntdara balunca yirmi yd soma Tiirkqeye tercume edilen ironik sloganda dile gelen "imklinsu"m Tiirkqede butiinuyle goreli bir baglama sahip bulundubnu anl~yoruz. Duzenin 1968'de "in.unslz" olduguna inanmamui istedigi gey, yani bir "devrim yapmak ile, 1968'de de bugun de "mumkun" ve diizen iqi olan bir bagka vy, yani hayatta kalanlarln "buyuyunce" reklam ve halkla digkiler girketlerinin yoneticiligi, egemen medyada yayrn yonetmenligi, sermaye avukathfg, muteahhitlik, en gerici partilerde bakanhk, Menkul fiymetler Borsasl'nda bqkanldc yapmasi arasmda hiqbir icategorik fark yokmq, 1969'da yaphjjmuz seqimler, yalruzca birer "seqim"mig - etkileri ve sonuqlan ne olursa olsun. "Ne yapmah" sorusuna verilen cevaplann "devrimin geri qekilqinyle artlk "ahlaki ve varolugsal bir butiinluk tq~mayq~" bu alaturka post-modem top lumda iyice ifrata varmq goriinuyor. oyle ki, 1968'de 0 ~W'de devrimcilere kaqi seferberlik aqan saga ogrenci lideri 1994'te lstanbul'a Belediye bagkani olmaya karar verince, hiqbir zaman bagkaldlrmadigi halde Elveda Bafkald1l.1 diye kitap yazmas~yla iinlu, somadan olma milliyetqi yayin yonetmeniyle "Kiiba Baf'a gidip, rom iqerken, 1969'da yaphgi "seqiml'i Nurhak daglannda yagarmyla odeyen 1968'in en hakiki devrimci kigiliklerinden birini, ~~Tij'deki obenci ayaklanmasuun onderini -Sinan Cemgil- "aniyor" ve haber almamu saglaruyor. 0zal'm 0zel 1stih- barat hgiitii'niin bag^, 1968'de SBPdeki saga ogenci bqkam, oviinuyor: "Ben de '68 Mahir Cayan s mf arkadqmdu!" Cillefin kumarhaneler bakam, buyuk medyadan meydan okuyor, ku&p geri k alm: "En devrimci '68% benim!" " '68'liler VaW Bagkam, Deniz Gezmig, Yusuf Aslan ve Huseyin Inan'in idamlannda bqrolu oynayan kununa toz kondurana parmaw salhyor: "Gericiler sizi!" "Kqak" baluyor! Boyle bir kqak var m gerqekten? 1968'de vardi. Kendisinin bir "kqak" olarak sahip oldub butiin iddialann alenen tasfiye edilmesine, bogaltllmasma, kendine ozguliiklerin hepsinin aleladelegtirilmesine, gerqek kahramanlam zararslz birer imaja doniqtiiriilmesine izin verdigi, ikinci bir devrimci dalga yaratmak u w a 1969'da yapdan yagamsal sgimin onemsiz ve yararslz ilanuu sessizce icjn Tiirkiye1nin topiumsal donugiimii baglarmnda devrimci bir anlam tagiyan boyle bir kqak yok arhk. Ama hiqbu toplum, bunu hangi yoldan ve hangi araqlarla yaparsa yapsm devrimsiz yapamaz, yayyamaz. Ciiriir. Hiqbir devrim de, alulla ve duygularla gerqeklqtirilen bir toplumsal eylem olarak, kendinden onceki deneyimi elgtirip tarhnadan, aylklamadan, sindirmeden harekete gqemez. 0 yiizden 1968'in mirasi yanna tagmacaksa, bunu elbette bir devrime her geyden qok ihtiyaa olanlar, kapitalizmle ve otoriter devletle iq iqe yqayamayacak olanlar, onlann tarihderi ve diigiiniirleri yapacak. Ne var ki, her geqen ydm biiyle bu Gin iistesinden gelinmesini daha da zorlaghracab k e sin, qiinku onun iqindeki devrimci qekirdegi pkamak ic$n, her yl1168'in hakikati iizerine yeni bir mistifikasyon katrnam ekleyen arhk '68% olmayan '68'lile rin olqturdub bh bir kabub kumalan gerekecek.

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llee Milli Egitim Miidiirliigii

T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llee Milli Egitim Miidiirliigii -----------... - ~~LC~~:~rtaogretim SAY1 :66294070-200- 1475~ KONU : Kongre T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llee Milli Egitim Miidiirliigii TUM OKUL VE KURUM MUDURLUKLE~?SE 1lgili : 11 Milli Egitim Mudurlugunun28.08.2013

Detaylı

. Egitim faaliyetlerini mantikli ve yonetilebilir adlmlar olarak gruplar. . Kendi i~inde kontrol noktalarl vardlr. Bu gekilde kurulug, egitim

. Egitim faaliyetlerini mantikli ve yonetilebilir adlmlar olarak gruplar. . Kendi i~inde kontrol noktalarl vardlr. Bu gekilde kurulug, egitim HIZMETICI EGITIME SISTEMLI YAKLASIM Seref EFE Sayljtay Derler~isi Egitim, insan kaynaklarl yonetiminin onemli bir bilegenidir. Geleneksel olarak eleman yetigtirme amaclnln otesinde, egitimin, kurumlarln

Detaylı

Uygarl~k Aps~ndan Felsefenin hjlevi'

Uygarl~k Aps~ndan Felsefenin hjlevi' Hacettepe ~niversitesi Edebiyat Fakiiltesi Dergisi Cumhuriyetimizin 75. YIII Ozel Saylsl Uygarl~k Aps~ndan Felsefenin hjlevi' Cemal Yildirzm** Uygarl~k ile felsefe birbirine dayanan, dahasl biribirini

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI ÖDEV- 4 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI Uluslar, bağımsızlıklarını temsil edecek millî marģ, bayrak gibi semboller yaratmıģlardır. Ġstiklal MarĢı, Türk ulusunun bağımsızlığını

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI 1. KISA FILM FESTIVALI 04-05 MAYIS 2015...

ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI 1. KISA FILM FESTIVALI 04-05 MAYIS 2015... ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI 1. KISA FILM FESTIVALI 04-05 MAYIS 2015... Yayın Adı : Adana Bes Ocak Periyod : Günlük Sayfa : 2 Tiraj : 750 1/1 ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI I. KISA FILM FESTIVALI HEYECANI Yayın Adı :

Detaylı

YONETIMDE INSAN ILI$KILERI

YONETIMDE INSAN ILI$KILERI YONETIMDE INSAN ILI$KILERI (Amir - Memur Ili~kileri) Nihat AYTURK Kamu Yonetimi Uzmanl TODAIE 0gretim Gorevlisi ~nsanlar, yonetimin hayati unsurudur. 1nsanlar olmaks~z~n yonetimin varolmasl soz konusu

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul

Detaylı

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL EFSANESÝ VE. geocities.com/icgcikg/turkish

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL EFSANESÝ VE. geocities.com/icgcikg/turkish Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL KURTULUÞ EFSANESÝ VE KOMÜNÝZM geocities.com/icgcikg/turkish ÖNSÖZ YERÝNE Ýlkin 1981 yýlýnda ispanyolca yazýlmýþ ve yayýmlanmýþ bu makale, daha sonra fransýzca

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6-

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- EKİM 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Sol. 1960'tan 1980'8 yirmi yll boyunca Tiirk solu, dikkat qekici militanhgmi

Sol. 1960'tan 1980'8 yirmi yll boyunca Tiirk solu, dikkat qekici militanhgmi qatistlgi siireq, koktencilesme siirecidir. Kiilrtenci qoziimleri savunan goriiqler giiqlendi& ol~iide, orduda -bunlam kargl- mudahale egilimi artmaktadx. Buna kaqu, Ttirkiye deneyiminde demokratiklesme

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı Türkiye-Yunanistan İş Forumu İzmir, 8 Mart 2016 Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu; Yunanistan Başbakanı Sayın Alexis Tsipras; Saygıdeğer Bakanlarım; Değerli Türk ve Yunan

Detaylı

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB)

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) RUSYA DA KARÞI- DEVRÝM VE KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ geocities.com/icgcikg/turkish RUSYA DA KARÞI-DEVRÝM VE KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ Devrimin ve Karþý-Devrimin Bilânçosuna

Detaylı

Diş Hekimliği Sempozyumu

Diş Hekimliği Sempozyumu Diş Hekimliği Sempozyumu Diş Hekimliği Fakült esi İlk Sempozyumuna İmza At t ı Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Diş Hekimliği Odası işbirliğiyle Atatürk Konferans Salonu nda Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan YAVUZ DONAT BUGONKO Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk YAZILARI Hani verdigin sozler? Ilan Vatan h;in Gazetelerde tam sayfa "Bir iiniyersitenin ilamm" gordok ve... Orhan Veli'nin "Vatan i.;in" ~iirini

Detaylı

Hakemli Makale. Öz Günümüzde sanat, sosyal bilimlerin, ekonominin, siyasetin, içinde yer alan buhranlardan

Hakemli Makale. Öz Günümüzde sanat, sosyal bilimlerin, ekonominin, siyasetin, içinde yer alan buhranlardan . Hakemli Makale * 8 Öz Günümüzde sanat, sosyal bilimlerin, ekonominin, siyasetin, içinde yer alan buhranlardan * 45 45 W 9 Alternatif Bir Kamusal Alan Eylemi Olarak Protest Sanat 10 ,, 11 ise Alternatif

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 6 Çerkezköy den Amerika ya beton pompasý Boya kalitesi nelerin göstergesidir Teknolojiye hazýr mýyýz Ýki seçenekli uygulama ile parça satýþlarý arttý Ýçindekiler

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Mitler «Gelecek nesil!» «Bugünün küçüğü yarının büyüğü.» «Çocuklar

Detaylı

Giorgio Clemente (*) ftalya Saygtayr uyesi

Giorgio Clemente (*) ftalya Saygtayr uyesi Giorgio Clemente (*) ftalya Saygtayr uyesi ftalya Sayigtayl ve performans denetimine iligkin tebligimin baginda dikkatinizi, 1977 yllinda yapllan INTOSAI Dokuzuncu Kongresinde kabul edilen ve denetime

Detaylı

Alt Üst O luþ Sýnýflar mücadelesinin geliþmesi ve temelindeki

Alt Üst O luþ Sýnýflar mücadelesinin geliþmesi ve temelindeki Yeni Evrede Başyazı Alt Üst O luþ Sýnýflar mücadelesinin geliþmesi ve temelindeki nesnel geliþmeler, sürecin yoðunluðuna göre karþýmýza kýsa sürede ya da daha uzun sürede yeni durumlarý çýkarýr. Günümüzde

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DÜNYA PROLETARYASI. kent ve kýr arasýnda bölünmeyi sürdürür.

DÜNYA PROLETARYASI. kent ve kýr arasýnda bölünmeyi sürdürür. DÜNYA PROLETARYASI Proletarya Kapitalizmin geliþmesi ve sermaye birikiminde artýþ demek, proletaryanýn da büyümesi anlamýna gelmektedir. Bu büyüme, belli alanlardan, dünyaya doðrudur. Kapitalizm görüldüðü

Detaylı

Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi Raporu 10-13 Şubat 2011 İstanbul, Türkiye - Green Park Hotel

Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi Raporu 10-13 Şubat 2011 İstanbul, Türkiye - Green Park Hotel Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi Raporu 10-13 Şubat 2011 İstanbul, Türkiye - Green Park Hotel Eğitim Konuları: Önyargıdan Ayrımcılığa, Ayrımcılık ve Uluslararası Hukuk, Ayrımcılık

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

ALİ ARTUN Sanatın İktidarı

ALİ ARTUN Sanatın İktidarı ALİ ARTUN Sanatın İktidarı ALİ ARTUN 1972 de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü nden mezun oldu. Mimarlar Odası nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI 2009 DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Demokratikleşme ve Toplumsal Dayanışma Açılımı BirikmiĢ sorunların demokratik çözümü için Hükümetçe baģlatılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 1.1.Krizin Tanımı ve Özellikleri 13 1.2.Kriz Dönemleri 15 1.2.1.Krizin Gelişme Dönemi 15 1.2.1.1. İç ve Dış Değişiklikleri Fark Etmeme ( Körlük) 15 1.2.1.2.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Devrimci Marksizm. Bu sayı

Devrimci Marksizm. Bu sayı Bu sayı 1 Mayıs 2008 tarihe sadece AKP nin, kimilerince pek yüceltilmiş olan demokratlık maskesinin düşmesi ve işçi düşmanı yüzünün ortaya çıkması olarak geçmeyecek. Aynı zamanda sınıf mücadelelerinde

Detaylı

ÖNEMLĠ OLAN NEDĠR, PKK NIN NE ĠSTEDĠĞĠ MĠ, YOKSA NE YAPILMASI GEREKTĠĞĠ MĠ?

ÖNEMLĠ OLAN NEDĠR, PKK NIN NE ĠSTEDĠĞĠ MĠ, YOKSA NE YAPILMASI GEREKTĠĞĠ MĠ? 1 ÖNEMLĠ OLAN NEDĠR, PKK NIN NE ĠSTEDĠĞĠ MĠ, YOKSA NE YAPILMASI GEREKTĠĞĠ MĠ? Münir Aktolga Ağustos 2015 En basit soru: PKK nın istediği tam nedir diyor Halil ve devam ediyor: Sadece bir talepler platformu,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN BANKASI ANONĠM ġġrketġ NĠN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE

Detaylı

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından Değerli üyelerimiz, değerli kongre katılımcıları... Bu sene 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresini Antalya da yaptık. Kongrenin planlanması ve yapılmasında enerjisini

Detaylı

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*)

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 43, C. XV, Mart 1999 ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Prof. Dr. Rafet EVYAPAN (**) Turkiye Cumhuriyeti kurucusu Ataturk, Osmanli imparatorlugunun teokratik yonetim anlayigi

Detaylı

1968: Bir Devrimci Dalganın Adı

1968: Bir Devrimci Dalganın Adı 1968: Bir Devrimci Dalganın Adı Sungur Savran Devrimler dalgalar halinde gelir. Bu önermenin biri zamanla, biri mekânla ilgili iki boyutlu bir anlamý var. Ýþin zamanla ilgili boyutu açýsýndan, devrimler

Detaylı

POLÝTÝK MÜCADELE. Proletaryanýn nihai (sonal) amacý sýnýfsýz toplumdur,

POLÝTÝK MÜCADELE. Proletaryanýn nihai (sonal) amacý sýnýfsýz toplumdur, POLÝTÝK MÜCADELE Proletaryanýn nihai (sonal) amacý sýnýfsýz toplumdur, komünizmdir. Bu amaca ancak politik mücadele yoluyla varýlýr. Bunun dýþýndaki yollar, yalnýzca iþçi sýnýfýný amacýndan uzaklaþtýrýr

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Marksizm Nedir? Karl Marx

Marksizm Nedir? Karl Marx ÝÇÝNDEKÝLER Birinci Bölüm: MARKSÝZM NEDÝR? Giriþ Marksizmin sýnýf temeli Marksizmin bilimselliði Pratikten teoriye -Marksizmin birliði Ýkinci Bölüm: MARKSÝZMÝN REVÝZYONLARI Giriþ Kautskyizm Stalnizm Üçüncü

Detaylı

A Framework for an Emancipatory Social Science

A Framework for an Emancipatory Social Science Lecture 1 A Framework for an Emancipatory Social Science Erik Olin Wright University of Wisconsin - Madison November, 2007 Çerçeveeve I. Ö Özgürleştirici Sosyal Bilim nedir? II. Üç Vazife III. Sosyalizm'in

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Bologna Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO) Koordinatörü. scerci@adiyaman.edu.tr

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Bologna Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO) Koordinatörü. scerci@adiyaman.edu.tr FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Salim ÇERÇİ scerci@adiyaman.edu.tr Türk Dili ve Edeb. Yrd. Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL nozerol@adiyaman.edu.tr Sosyoloji Arş. Gör. Rezzan ALAGÖZ rezzanalagoz@gmail.com Sanat

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP)

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) International Society for Engineering Education ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ TOPLULUĞU Bugünün Üniversitesi Finansal konularla, teknolojik

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XIV, S.41, Temmuz 1998

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XIV, S.41, Temmuz 1998 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XIV, S.41, Temmuz 1998 CANAKKALE SAVASLARININ GUNUMUZE YANSIYAN STRATEJIK SONUCLARI* Prof. Dr. Mete TUNCOKU ** Sayln Bagkan, Sayin Meslekdqlanm Degerli Konuklar, Deierli

Detaylı

KENT Y~NE~MNDE BASKI GRUBU OLARAK ESNAF VE SANATKAR 0

KENT Y~NE~MNDE BASKI GRUBU OLARAK ESNAF VE SANATKAR 0 KENT Y~NE~MNDE BASKI GRUBU OLARAK ESNAF VE SANATKAR 0 Kentlerin sanayilegrnig ve geligmekte olan topluluklannda cogafi, sosyo-ekonomik ve yonetsel faktorler zaman icinde daha cok igletmecilik goriigunii

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI. Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi

SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI. Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi SAYISTAY VE PARLAMENTO ILISKILERI Hikmer lpk Uzman Denerqi Erol A kbulur Uzman Denerqi Tarihi sureq iqerisinde Sayi~tay'in kurulugu ilk Meclisimiz olan Heyet-i Meb'usan'dan onceye rastladigindan Sayigtay

Detaylı

İslamcıların Kürtlükle imtihanı Ömer ALTAŞ

İslamcıların Kürtlükle imtihanı Ömer ALTAŞ İslamcıların Kürtlükle imtihanı Ömer ALTAŞ http://haber10.com/makale/42169/#.vcmu9nhtlhw 11 Ağustos 2015 Salı 09:24 Bir kişi Müslümansa sadece Müslüman dır. Bu savı, herkes anlasın diye, anlam kaybını

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

Sendikal harekette bir intihar denemesi : Toplumsal Hareket Sendikacılığı

Sendikal harekette bir intihar denemesi : Toplumsal Hareket Sendikacılığı Sendikal harekette bir intihar denemesi : Toplumsal Hareket Sendikacılığı Kurtar Tanyılmaz Giriş Gerek dünyada gerekse Türkiye de 80 li yýllardan günümüze sermayeemek çatýþmasýnýn en somut olarak açýða

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1. Kisisel Bilgiler (Ad,Soyad) : H. Tülin Öngen (Hoşgör) Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 1949 Mezun olduğu okullar: İzmir Kız Lisesi (İzmir, 1964-1967) W. Groves High School (Birmingham, Michigan, A.B.D.

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz...

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz... Kemal Ogretmen fotograflari karne gunu gecince hemen paylasmaliyiz heyecani yasadik, tipki 1 onceki hafta sevgili Selda Ogretmenimizden gelen fotograf ve mektuplari aldigimiz geceki heyecana benzer...

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI VE ÇALI MA L K LER TEZL

NSAN KAYNAKLARI VE ÇALI MA L K LER TEZL NSAN KAYNAKLARI VE ÇALI MA L K LER TEZL 1. Yar y l Dersin Kodu Seçmeli Dersler Dersin Ad Kredi Teori Uygu lama Sosyal Bilimlerde Ara t rma Yöntemleri 3 3 0 nsan Kaynaklar Planlamas 3 3 0 Küreselle me ve

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı