GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI"

Transkript

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖZENGEN GİTAR EĞİTİMİNDE PARMAK HAZIRLAMALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN GİTAR ÇALMADAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ (ÖZEL ÇAĞLAR MÜZİK KURSU ÖRNEĞİ) DOKTORA TEZİ Hazırlayan Fatih BİNGÖL Ankara Nisan, 2010

2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖZENGEN GİTAR EĞİTİMİNDE PARMAK HAZIRLAMALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN GİTAR ÇALMADAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ (ÖZEL ÇAĞLAR MÜZİK KURSU ÖRNEĞİ) DOKTORA TEZİ Fatih BİNGÖL Danışman: Prof. Dr. Eflatun NEİMETZADE Ankara Nisan, 2010 ii

3 Jüri Üyelerinin İmza Sayfası iii

4 ÖNSÖZ Günümüzde gitar çeşitli müzik türlerinde farklı şekillerde kullanımı, çalgının yapısından kaynaklı çokseslilik özelliği ve sunduğu tını zenginliğiyle besteci ve seslendiricilere geniş bir müziksel ifade olanağı tanıyan bir çalgıdır. Belki de bu sebepledir ki gitar, genel, mesleki ve özengen müzik eğitiminde çokça tercih edilen popüler bir çalgı halini almıştır. Gitarın bu yaygın kullanımı ister istemez gitar eğitimcilerine ve araştırmacılara gitar eğitiminin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için yöntemler geliştirme sorumluluğu yüklemektedir. İşte bu araştırma, öncelikle müzisyen yönümle gitara duyduğum sevgi, eğitimci ve araştırmacı yönümle gitar eğitiminin geliştirilmesi yönünde yüklendiğim sorumluluk duygusu ve bilinciyle ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın gerçekleşmesinde destek ve katkılarından dolayı öncelikle tez danışmanım Sn. Prof. Dr. Eflatun Neimetzade, Sn. Prof. Dr. Ali Uçan ve Sn. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şeren e; araştırmanın gerçekleşmesi için kurumlarının kapılarını açan ve kolaylık gösteren Özel Çağlar Müzik Kursu yetkililerine ve araştırmada yer alan gitar öğrencilerine; araştırmanın performans değerlendirme aşamasına katkılarından dolayı Sn. Yrd. Doç. Dr. Selçuk Bilgin, Sn. İskender Özçelebi, Sn. Erkan Sülün ve Sn. Ozan Uyan a; araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde katkılarından dolayı Sn. Yrd. Doç. Dr. Serkan Perkmen e; araştırmanın her safhasında bana desteğini esirgemeyen sevgili eşim Mehtap Bingöl e; ve son olarak beni var eden, her zaman güvenen, hayatım boyunca her alanda desteklerini esirgemeyen sevgili aileme teşekkürlerimi sunarım. Fatih Bingöl iv

5 ÖZET ÖZENGEN GİTAR EĞİTİMİNDE PARMAK HAZIRLAMALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN GİTAR ÇALMADAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ (ÖZEL ÇAĞLAR MÜZİK KURSU ÖRNEĞİ) BİNGÖL, Fatih Doktora, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Eflatun NEİMETZADE Nisan-2010, 95 sayfa Bu araştırma özengen gitar eğitiminde parmak hazırlamalı gitar öğretimi yönteminin öğrencilerin gitar çalmadaki başarılarına etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Deneysel bir araştırma olan araştırmada ön-test- son-test kontrol gruplu araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı Özel Çağlar Müzik Kursu na devam eden gitar öğrencileri, örneklemini ise eğitim-öğretim yılında Özel Çağlar Müzik Kursu na devam eden gitar öğrencileri arasından, yaşları arasında ve gitar eğitimi süreleri 1 ile 2 sene arasında değişen, 7 si deney, 7 si kontrol grubunda olmak üzere toplam 14 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın denel işleminde deney ve kontrol gruplarıyla toplam 8 hafta süresince haftada her öğrenciyle 1 defa olmak üzere 40 dakikalık dersler yapılmıştır. Denel işlem üç aşamadan oluşmuştur. Öğrencilerle birinci aşamada Bartolome Ctaluyud un 1 numaralı Vals i, ikinci aşamada Fernando Carulli nin 1 numaralı Etüt ü, üçüncü aşamada ise Robert de Visee nin Menuet adlı eseri çalışılmıştır. Yapılan derslerde deney grubuna parmak hazırlamalı gitar öğretim yöntemi uygulanırken, kontrol grubuna parmak hazırlamasız, olağan gitar öğretim yöntemi uygulanmıştır. v

6 Araştırmada veri toplama aracı olarak Amerika Birleşik Devletleri Midwestern Üniversitesi nde geliştirilen Çok Yönlü Müziksel Performans Değerlendirme Ölçeği (Multidimensional Assessment Rubric) kullanılmıştır. Öğrencilerin müziksel performansları denel işlem sonrasında 4 değerlendirici tarafından bu ölçek aracılığıyla, ritmik tutarlık, boğumlama, seslerin doğruluğu, hakimiyet/kontrol, tonlama ve cümleleme alt alanlarında değerlendirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının müzikal performansları arasında fark olup olmadığı istatistiksel yöntemlerden Mann Whitney U testi kullanılarak ortaya konulmuştur. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre deney ve kontrol gruplarının seslendirme performansları arasında birinci ve ikinci aşamada anlamlı bir fark saptanmamıştır. Diğer yandan deney ve kontrol gruplarının seslendirme performansları arasında denel işlemin üçüncü aşamasında, deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark saptanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin gitar çalma becerilerine, denel işlemde uygulanma sürecinde kısa ve orta vadede istatistiksel olarak anlamlı düzeyde katkıda bulunmadığı, uzun vadede istatistiksel olarak anlamlı düzeyde katkıda bulunduğu saptanmıştır. vi

7 ABSTRACT The purpose of this study is to investigate the effect of finger prepared guitar teaching method on the students guitar playing skills in amateur guitar education. In the study, pretest-posttest with experimental and control group research model was used. The population of the study is the students attending at Ministry of Education Private Caglar Music School. The sample of the study is 14 students with age and 1-2 year guitar playing experience, attending at Ministry of Education Private Caglar Music School in education year. In the study, 8 40-minute-guitar lessons were made with the study and the control group. The teaching period consisted of three phase. The students were taught in the first phase, Bartolome Cataluyud Vals No. 1, in the second phase Fernando Carulli Etude No. 1, and in the third phase, Robert de Visee Menuet. In the lessons, experimental group were taught by using finger prepared guitar teaching method, control group were taught bu using traditional guitar teaching method. The data was collected through a rubric namely Multidimensional Assessment Rubric, developed Midwestern Universty in the U.S.A. The musical performances of the students were evaluated through this rubric in 6 sub area namely, rhythmic accuracy, articulation, pitch accuracy, control of the instrument, inflection and phrasing. Whether there were a difference between the musical performances of the study and the control group was determined through Mann Whitney U test. The significance level was,05. The results of the study showed that finger prepared guitar education method affected the students guitar playing skills positively to a degree in short and medium terms. On the other hand, it s effect was statistically proved positively in long term applications. vii

8 İÇİNDEKİLER JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI...iii ÖNSÖZ.....iv ÖZET v ABSTRACT...vii İÇİNDEKİLER...viii TABLOLAR LİSTESİ xi 1. GİRİŞ 1.1. Problem Durumu Problem Cümlesi Alt Problemler Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Varsayımlar Sınırlılıklar Tanımlar KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Eğitim Sanat Sanat Eğitimi Müzik Eğitimi Özengen Müzik Eğitimi Klasik Gitar Tarihi Türkiye de Klasik Gitar Tarihi Klasik Gitar Tekniği Parmak Hazırlamalı Gitar Eğitimi Yöntemi YÖNTEM 3.1. Araştırmanın Modeli ve Deseni Veri Toplama Aracının Belirlenmesi. 42 viii

9 3.3. Değerlendirme Jürisinin Oluşturulması Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Örneklemi Oluşturan Deney ve Kontrol Gruplarının Gitar Çalma Becerileri Açısından Benzerlik Düzeylerine İlişkin Göstergeler Ritmik Tutarlılık Alt Alanına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Boğumlama Alt Alanına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Seslerin Doğruluğu Alt Alanına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Hâkimiyet/Kontrol Alt Alanına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Tonlama Alt Alanına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Cümleleme Alt Alanına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Alt alanlar Toplamına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Denel İşlemin Uygulanması Birinci Aşama Derslerindeki Öğretim Uygulamaları İkinci Aşama Derslerindeki Öğretim Uygulamaları Üçüncü Aşama Derslerindeki Öğretim Uygulamaları Verilerin Çözümlenmesi BULGULAR VE YORUMLAR 4.1. Deneysel İşlem Birinci Aşama Performansına İlişkin Yorumlar Ritmik Tutarlılık Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Boğumlama Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Seslerin Doğruluğu Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Hakimiyet/Kontrol Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Tonlama Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Cümleleme Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Alt Alanlar Toplamına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Deneysel İşlem İkinci Aşama Performansına İlişkin Yorumlar Ritmik Tutarlılık Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Boğumlama Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Seslerin Doğruluğu Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Hakimiyet/Kontrol Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Tonlama Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar...64 ix

10 Cümleleme Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Alt Alanlar Toplamına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Deneysel İşlem Üçüncü Aşama Performansına İlişkin Yorumlar Ritmik Tutarlılık Alt Alanına İlişkin Bulgu veyorumlar Boğumlama Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Seslerin Doğruluğu Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Hakimiyet/Kontrol Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Tonlama Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Cümleleme Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Alt Alanlar Toplamına İlişkin Bulgu ve Yorumlar SONUÇ VE ÖNERİLER 5.1. Sonuçlar Öneriler..72 KAYNAKÇA..74 EKLER Ek-1 Araştırmada Kullanılan Parçalar...81 Ek-2 Araştırmada Kullanılan Parçaların Sağ El ve Sol El Versiyonları...84 Ek-3 Araştırmada Kullanılan Performans Değerlendirme Aracı...91 Ek-4 Araştırmada Kullanılan Performans Değerlendirme Aracının Orjinali 93 x

11 TABLOLAR LİSTESİ Tablo Tekil Ses Üretme Anındaki Sağ El Parmak Hazırlama Aşamaları...36 Tablo Araştırmanın Genel Deseni...40 Tablo Araştırmanın Deneysel Deseni...41 Tablo Vals Ön-test Değerlendiriciler Arası Güvenirlik Değerleri...43 Tablo Vals Son-test Değerlendiriciler Arası Güvenirlik Değerleri...43 Tablo Etüt Değerlendiriciler Arası Güvenirlik Değerleri...43 Tablo Menuet Değerlendiriciler Arası Güvenirlik Değerleri...44 Deney ve Kontrol Gruplarının Benzerlik Düzeyine İlişkin İlişkin Tablolar Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Ritmik Tutarlılık Alanında Karşılaştırılması...46 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Boğumlama Alanında Karşılaştırılması 47 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Seslerin Doğruluğu Alanında Karşılaştırılması...48 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Hâkimiyet/Kontrol Alanında Karşılaştırılması...48 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Tonlama Alanında Karşılaştırılması...49 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Cümleleme Alanında Karşılaştırılması.49 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Toplamda Karşılaştırılması...50 Deneysel İşlem Birinci Aşama Performansına İlişkin Tablolar Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Ritmik Tutarlılık Alanında Karşılaştırılması...56 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Boğumlama Alanında Karşılaştırılması 57 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Seslerin Doğruluğu Alanında Karşılaştırılması...58 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Hâkimiyet/Kontrol Alanında Karşılaştırılması...58 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Tonlama Alanında Karşılaştırılması...59 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Cümleleme Alanında Karşılaştırılması.60 xi

12 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Toplamda Karşılaştırılması...60 Deneysel İşlem Birinci Aşama Performansına İlişkin Tablolar Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Ritmik Tutarlılık Alanında Karşılaştırılması...61 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Boğumlama Alanında Karşılaştırılması 62 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Seslerin Doğruluğu Alanında Karşılaştırılması...62 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Hâkimiyet/Kontrol Alanında Karşılaştırılması...63 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Tonlama Alanında Karşılaştırılması...64 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Cümleleme Alanında Karşılaştırılması.64 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Toplamda Karşılaştırılması...65 Deneysel İşlem Birinci Aşama Performansına İlişkin Tablolar Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Ritmik Tutarlılık Alanında Karşılaştırılması...66 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Boğumlama Alanında Karşılaştırılması 66 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Seslerin Doğruluğu Alanında Karşılaştırılması...67 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Hâkimiyet/Kontrol Alanında Karşılaştırılması...68 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Tonlama Alanında Karşılaştırılması...68 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Cümleleme Alanında Karşılaştırılması.69 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Toplamda Karşılaştırılması...70 xii

13 1 BÖLÜM I GİRİŞ Araştırmanın bu bölümünde problem durumu, problem ve alt problemleri, araştırmanın amacı, önemi, sınırlılıkları, varsayımları ve tanımları gibi konular açıklanmaktadır Problem Durumu Müziğin en temel yapı taşı ses olduğu gibi, gitar müziğinin, gitar çalmanın da özü, kökü ve temeli ses üretimine dayanır. Klasik gitarda ses üretimi sağ el ve sol elin bir çeşit rol paylaşımıyla, ortaklaşa ve eşgüdümlü bir şekilde, seslendirilecek esere uygun bir dizi hareketleri uygulamasıyla gerçekleşir. Bu rol paylaşımı içinde herhangi bir ses üretme anında sol ele düşen temel görev tuşe üzerindeki ilgili perdelere basarak üretilmesi hedeflenen seslerin konumlarını belirlemek, sağ ele düşen görev ise hedeflenen bu seslere ilişkin telleri parmaklar aracılığıyla titreşime geçirerek ses üretimini gerçekleştirmektir. Gitarda seslendirme, bu ve buna benzer pek çok hareketin peşi sıra, çeşitli zaman aralıklarıyla uygulanmasıyla hayat bulur. Gitar çalma işlemindeki ses üretimi ve bu ses üretiminde uygulanan hareketler, ansal, müzikten yalıtılmış bir biçimde ele alındığında pek fazla teknik zorluk içermez. Belirli bir fiziksel olgunluğa erişmiş ortalama bir kişi belirli sayıda denemeden sonra bu tekil işlemi sol elde ilgili perdeye basarak, teli herhangi bir parmakla çalmayı gerçekleştirebilir. Bu aşamanın gitar eğitimi ve öğreniminde en önemli basamaklardan biri olmasına karşın, çoğunlukla öğrenci tarafından üzerine fazlaca odaklanmadan geçilen bir aşama olduğu düşünülmektedir. Müziğin zamanın içinde salınarak akan bir etkinlik olması itibarıyla, gitarda bir müzik eserinin seslendirilebilmesi, bu ses üretme işleminin ve buna uygun hareketlerin

14 2 zaman içinde belirli aralıklarla, belirli bir hızda, ilgili kas ve/veya kas gruplarınca yüzlerce farklı biçim, kombinasyon ve çeşitlilikte tekrarlanmasını gerektirir. Bu durumda gitar çalmada kullanılan hereketlerin uygulanmasında kontrol, hakimiyet ve koordinasyon gibi teknik alanlar daha fazla önem kazanır. Gitar çalmayı öğrenme temel olarak bir tür beceri kazanma sürecidir. Bu becerilerin kazanılması gitara özel bir eğitim sürecinde gerçekleşir. Gitar eğitimi olarak adlandırılan bu süreçte temel olarak, başlangıç, orta ve ileri düzeylerde, gitar çalmada kullanılacak fiziksel/müziksel hareket, tutum ve davranışların öğrenciye, sistemli, planlı ve programlı bir biçimde kazandırılması hedeflenir. Öğrenci bu süreçte, gitar çalmada kullanacağı hareketleri uygulamadaki becerileri, gitar üzerinde bireysel olarak deneyimleyerek kazanır ve geliştirir. Gitar eğitiminin sistemlilik, planlılık ve programlılık ilkeleri çerçevesinde, gitar çalmada uygulanan hareketlerin, gitar çalmadaki en temel davranış olan ses üretme bağlamında çözümlenerek, parmakların bu ses üretme anındaki durumlarının ve uygulanacak hareketlerin niteliklerinin netleştirilmesinin, öğrencinin gitar çalma deneyimlerini daha bilinçli ve etkin bir şekilde gerçekleştirerek, gitar çalmadaki beceri ve başarılarını olumlu yönde etkileyeceği öngörülmektedir. Bu araştırmada, Gitarda bir eseri seslendirmede sağ elde ve sol elde gerçekleştirilen bütün hareketlerin çözümlenmesi ve bu çözümlemenin ışığında her seslendirme anından önce ilgili parmakların görev yerlerinde hazır bulundurulmasını içeren gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin gitar çalmadaki başarısına etkisi nedir? sorusuna yanıt aranmıştır Problem Cümlesi Özengen gitar eğitiminde uygulanan seslendirmede parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin gitar çalma başarılarına etkisi nedir?

15 Alt Problemler 1. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin seslendirmede ritmik tutarlılıklarına etkisi nedir? 2. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi yöntemi öğrencilerin seslendirmede doğru sesler basmalarında ne derece etkilidir? 3. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin seslendirmede boğumlama becerilerine etkisi nedir? 4. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin seslendirmede çalgı üzerindeki kontrol ve hâkimiyetine etkisi nedir? 5. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin seslendirmede tonlama becerilerine etkisi nedir? 6. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi yöntemi öğrencilerin seslendirmede cümleleme becerilerini ne derece etkilemektedir? 1.3. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, gitarda bir eseri seslendirmede sağ elde ve sol elde gerçekleştirilen hareketlerin çözümlenmesi; bu çözümlemenin ışığında her ses üretimi anından önce ilgili parmakların görev yerlerinde hazır bulundurulması esasına göre uygulanması öngörülen, parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin gitar öğrenme ve seslendirme başarılarına etkisini araştırmaktır Araştırmanın Önemi Klasik gitar öğrenme ve çalma sürecinin, bu süreçte harcanan zaman, enerji, çaba ve güç bağlamında verimli bir biçimde gerçekleşmesi, gitar eğitiminin başlıca konularındandır. Bu verimin en üst düzeyde sağlanması, gitar öğrenme sürecinin kalitesiyle doğrudan ilintilidir. Eğitimde planlılık ve programlılık ilkeleri gitar eğitiminin kalitesini etkileyen önemli unsurlardandır. Bu açıdan bakıldığında gitar öğrenme sürecinin etkin ve verimli bir biçimde gerçekleşmesi, gitar eğitiminde planlı ve programlı bir yaklaşımla sağlanabilir.

16 4 Günümüzde gitar eğitimi alanında var olan yerli ve yabancı metot kitapları ve diğer yazılı kaynaklar incelendiğinde, bunların bir noktaya kadar planlılık ve programlılık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış oldukları görülmektedir. Bu kaynaklarda gitar öğrenme süreci genel olarak seçilen etüt ve eserler bağlamında kolaydan zora doğru aşamalı bir biçimde yer verilmekte; bu süreçte yaşanması olası zorlukların nasıl giderilebileceğine ilişkin bilgi ve yaklaşımlara örnekler üzerinde değinilmektedir. Diğer yandan, bu yazılı kaynaklarda seslendirme anı ve süreçlerinin ayrıntılı bir biçimde çözümlenmesi, seslendirme sürecinin ayrıntılı bir biçimde planlanıp programlanarak gitarda seslendirme basamaklarının öğrencinin algısına net bir şekilde sunulduğu herhangi bir yönteme rastlanamamıştır. Bu durumda, gitar eğitimi alanında planlılık ve programlılık ilkesinin, seslendirme basamaklarına yansıtılarak gitarda seslendirme sürecinin daha net ve ayrıntılı bir biçimde belirtildiği bir yaklaşımın gerekliliği hissedilmektedir. Böyle bir yaklaşımın gitar öğrenme ve gitarda seslendirme sürecini harcanan zaman, enerji, çaba ve güç bağlamında daha verimli kılabileceği öngörülmektedir. Bu araştırmada etkinliği test edilmesi tasarlanan parmak hazırlamalı gitar eğitimi yöntemi, gitar eğitiminde hissedilen bu eksikliğin giderilmesine yönelik olarak geliştirilmiştir. Yöntemin geliştirilme aşamasında, gitar çalmanın fiziksel ve bilişsel boyutlarına ilişkin yapılan bilimsel araştırma ve kitaplardan faydalanılmış, yöntemin kuramsal alt yapısı bilimsel olarak desteklenmiştir. Uygulanacak yöntemin etkinliği ve başarısının bilimsel olarak test edilmesi üç temel açıdan önem taşımaktadır: Araştırmanın birincil önemi, uygulanacak yöntemin öğrencilerin gitar çalmadaki başarılarını istatistiksel olarak olumlu yönde etkilediği saptanırsa, bu araştırmanın kitaplaştırılarak gitar eğitimcileri ve gitar öğrencileri tarafından kullanılan önemli bir kaynak haline gelebileceğidir. Gitar eğitiminde, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntemin kullanılması, öğrencilerin gitar çalışma için değerlendirecekleri zamanı daha verimli kullanarak, önemli boyutta zaman, enerji ve iş güç tasarrufu sağlanmasına yardım edebilir. Araştırmanın ikincil önemi ise, uygulanacak yöntemin öğrencilerin başarılarına istatistiksel olarak olumlu yönde herhangi bir katkıda bulunmadığı saptansa dahi, bu araştırmada uygulanan yöntem ve tekniklerin, konuya ilgili başka bir araştırmacı

17 5 tarafından yeniden düzenlenip, eklentiler veya çıkarımlar yapılarak, daha etkin bir hale getirilme olasılığıdır. Bu olasılık dahilinde bu araştırmanın gitar eğitimi dağarına dolaylı olarak bir katkıda bulunabileceği de düşünülebilir. Araştırmada geliştirilen parmak hazırlamalı gitar eğitimi yöntemi gitara özel olmakla birlikte, bu yöntemin genel yaklaşım, felsefi ve yöntemsel olarak müzik eğitiminde diğer bazı çalgılara da uyarlanabileceği düşünülmektedir. Müziğin temel yapı taşı ses olması; müziksel seslendirme işleminin temel olarak ses üretimi işlemiyle ilişkili olması sebebiyle, müzik eğitimi alanı içinde yer alan diğer çalgılarda da gitar eğitiminde karşı karşıya bulunulan bazı sorunlar ortaklık ve benzeşmeler gösterebilmektedir. Bu araştırmanın sonuçlarının, değinilen bu ortaklık ve benzeşmelerden hareketle, dolaylı olarak diğer çalgılara da uyarlanabilmesi durumunda, bu çalgıları çalışma ve seslendirmede de etkinlik ve verimin arttırılması yönünde katkılarda bulunabileceği düşünülmektedir Varsayımlar 1. Araştırmada elde edilen bilgiler güvenilir ve araştırmanın kapsamı için yeterlidir. 2. Öğrencilerin seslendirmelerini değerlendirmek için oluşturulan değerlendirme jürisi alanlarında uzman kişilerden oluşmaktadır. 3. Araştırmada kullanılan veri toplanma araçları araştırma için yeterince geçerli ve güvenilirdir. 4. Araştırmada kullanılan deney ve kontrol gruplarını oluşturan gitar öğrencileri birbirine benzer ve yakın gitar çalma becerilerine sahiptirler. 5. Araştırmanın deneysel aşamasında gerçekleştirilen derslerin uygulanması için ayrılan süre araştırma için yeterlidir. 6. Araştırma için seçilen yöntem, araştırmanın amacına, konusuna ve doğasına uygundur. 7. Araştırmada elde edilen veriler gerçeği yansıtmaktadır.

18 Sınırlılıklar 1. Araştırma çerçevesinde söz konusu olan gitar çalma becerileri, örneklemde yer alan öğrencilerin bireysel gitar çalma yetenek ve becerileriyle sınırlıdır 2. Gitarda seslendirme ölçütleri, ritmik tutarlık, boğumlama, seslerin doğruluğu, öğrencinin çalgıya hakimiyeti ve çalgıda kontrolü, tonlama ve cümleleme alanlarıyla sınırlıdır. 3. Araştırma Ankara ili Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı Özel Çağlar Müzik Kursu na eğitim-öğretim yılında devam eden yaş grubu özengen gitar öğrencileriyle sınırlıdır. 4. Araştırma nın deneysel işlemini kapsayan zaman süreci 8 hafta ile sınırlıdır. 1.7 Tanımlar Apoyando: Klasik gitarda seslendirme parmağının çalma anından sonra çalınan telin bir üstündeki tele yaslanması şeklinde gerçekleştirilen teknik. Arpejleme: Gitarda seslendirilecek akoru oluşturulan seslerin ardışık olarak çalınması. Boğumlama: Eseri oluşturan seslerin her birinin zamansal sınırlarının (başlangıç ve bitiş anlarının) belirgin ve net bir biçimde seslendirilmesi. Cümleleme: Eserin müzik cümlelerinin belirgin ve anlaşılır bir biçimde seslendirilmesi. Kontrol ve Hakimiyet: Gitarda müziksel hedefleri gerçekleştirmedeki rahatlık.

19 7 Legato: Gitarda iki ya da daha fazla sesin ardışık olarak çalınması esnasında tele ilk hareketin sağ elle verilerek, legato çalınması öngörülen diğer seslerin belirtilen sol el parmakları aracılığıyla seslendirilmesi. Özengen Müzik Eğitimi: Müziğe ya da müziğin belli bir dalına özengence ilgili, istekli ve yatkın olanlara yönelik olup, etkin bir müziksel katılım, zevk ve doyum sağlamak ve bunu olabildiğince sürdürüp genişletmek için gerekli müziksel davranışlar kazandırmayı amaçlar (Uçan: 1997). Planting: Sağ elde ilgili parmakların çalma anından önce ilgili tellerde hazır bulunması. Parmak hazırlama: Sağ elde ve sol elde parmakların seslendirme anına uygun bir şekilde konumlandırılması. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi: Sağ elde ve sol elde bütün parmakların seslendirme anından önce hazır bulundurulması esasına göre düzenlenen ve programlanan gitar eğitimi. Ritmik tutarlılık: Eserin ritmik olarak akıcı ve tutarlı bir biçimde seslendirilmesi. Temel gitar eğitimi: Gitar öğrenme sürecinin başlangıcını kapsayan gitar çalma becerileri. Tirando: Klasik gitarda temel ses üretiminde kullanılan sağ el tekniği. Tonlama: Gitarda güvenli, düzgün, dolgun ve pürüzsüz bir ses üretme işlemi.

20 8 BÖLÜM II KAVRAMSAL ÇERÇEVE Bu bölümde, araştırmanın bulgularına geçmeden önce eğitim, sanat, sanat eğitimi, müzik eğitimi, klasik gitar tarihi, Türkiye de klasik gitar tarihi hakkında literatürde yer alan bilgi ve yaklaşımlar ele alınmış ve kısaca sunulmaya çalışılmıştır Eğitim Eğitim, dinamik, daima canlı olan, yaşam boyu devam eden, insanların bir diğeri değil de kendileri olmalarını sağlayan, yönlendirici ve bilgilendirici bir olgudur. Bireyler, doğdukları andan yaşamlarının sonuna kadar öncelikle ailesinden ve sonra çevresinden aldığı eğitim birikimleriyle kimliklerini kazanır; yaşama, olaylara karşı tutum ve davranış biçimlerini, bakış açılarını, inançlarını ve hatta duygu yönlerini bu doğrultuda oluştururlar. Eğitim, toplumsallaşma yolunda en önemli süreçtir. Bireyler, yaşamları boyunca çeşitli yerlerden kazandıkları eğitim durumları ile toplumdaki yerlerini belirlerler. Eğitim (Osm.: terbiye/fr.-ing: pedagogie, education): Kişinin zihni, bedeni, duygusal, toplumsal yeteneklerinin, davranışlarının en uygun şekilde ya da istenilen bir doğrultuda geliştirilmesi, ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür. Eğitim, hayat boyu sürer; planlı ya da tesadüfi olabilir. Okul, okuma-yazma, ders araç gereçleri ile ve bunların dışında aile veya çevre içinde, kişisel yetişme vs. yollarıyla yapılan öğretme, öğrenme, bilgi aktarma, beceri kazandırma çalışmalarının tümünü kapsayan bu çabalara yaygın eğitim de denmektedir. Kısaca, eğitim, öğretimi de içine alan çok geniş bir terimdir (Akyüz, 2006: 2). Ertürk e göre eğitim, Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1972: 12).

21 9 Eğitim, bir toplumun yeniliklere ve uygarlığa ayak uydurmasının en önemli araçlarından biridir. Bireyin kendini ifade etmesinin sağlanmasında eğitimin rolü tartışılmazdır. Eğitim insana yapılan uzun vadeli bir yatırımdır. Bu nedenle eğitim çok doğru planlanmalı, amaçları çok iyi saptanmalıdır (Özsoy, 2003: 25). Sosyal bir varlık olan insan yaşamında süregelen etkileşimlerde eğitimin en temel amaçlarından biri, insanın davranışlarında olumlu anlamda gelişme ve değişmeler meydana getirmektir. Toplumun bir parçası olan bireyin, okulda ya da farklı seviyelerde aldığı akademik eğitiminin dışında ailesi ya da sosyal çevresinden edindiği eğitim ile değer yargıları, inançları, gelenekleri oluşur. Bireyin arkadaşları arasında sevilip sevilmemesi, kendine güvenip güvenmemesi, başarılı olup olmaması gibi daha birçok özellik ailede başlayan eğitimle ilintilidir. Aşırı derecede baskı ve katı tutum içeren bir eğitim sürecinden geçen birey, ezik bir kişiliğe bürünebilir. Normal olmayan bir ağırbaşlılık ve sessizlik saf insanların hoşuna gidebilir; fakat bu genç büyük olasılıkla arkadaşları arasında sevilmeyen biri olacaktır. İnsanlar arasındaki en büyük farklılıkları yaratan eğitimdir. İyi ya da kötü insan olma, yararlı ya da yararsız insan olma, tüm bunların hepsi edindikleri ya da aldıkları eğitimlerinden dolayıdır. Bu toplumsal eğitimin dışında kişinin planlı, sistemli bir eğitim dizgesinden geçmesi, onun istendik davranışları geliştirmesi için çok önemli bir süreçtir. Çağdaş toplumlarda eğitim, genç bireyleri bedensel, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yönleri ile bir bütün olarak yetiştirmeyi amaçlayan; bireylerin yaratıcı, üretken, bilinçli birer tüketici olmalarını öngören bir süreci hedeflemektedir (Uçan, 1996: 171; Locke, 2004: 15, 52-53). Eğitim, bireyleri ve toplumları biçimlendirme, yönlendirme, değiştirme, geliştirme ve yetkinleştirmede en etkili süreçtir. Eğitimle bireylerin bedensel, devinişsel, duyuşsal ve bilişsel yapılarıyla/yönleriyle dengeli birer bütün halinde en uygun ve ileri düzeyde yetiştirilmeleri amaçlanır (Uçan, 1997: 59-60). Kişinin davranışlarında, kendi yaşantıları yolu ile istendik yönde ve bir dereceye kadar kalıcı değişmeler meydana getirme süreci olarak tanımlanan eğitim, ürün olarak ele alındığında bu süreç sonunda oluşan davranış değişmeleri bütünüdür (Bloom, 1979: 300).

22 10 Bireyin davranışlarında meydana gelen değişmeler toplumu, toplumdaki değişmeler de doğal olarak bireyi etkilemektedir. İçinde yaşadığı doğal, toplumsal ve kültürel çevreyle sürekli etkileşim halinde bulunan insanın, eğitim yoluyla bu etkileşimi daha düzenli, daha etkili ve daha verimli hale gelir (Uçan, 1997: 39). Toplumların gelişmesi bireylerin gelişmesine bağlıdır. Bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarması, teknoloji ve bilimin ışığında bilgilerini güncellemeleri, yaratıcı, üretken, uzlaşmacı ve hoşgörülü karakterlere sahip olmaları tamamen ülkenin eğitim felsefesine bağlıdır. Eğitim kurumlarının amacı, nitelikli insan yetiştirmek olmalıdır. Bu noktada, programlarına sanatı dahil etmeyen bir eğitim kurumunun ve böyle eğitim kurumlarının bulunduğu bir toplumun ilerlemesi beklenemez. Eğitim sürecine, öğretilebilir bir disiplin olan sanat eğitimi katılarak, bireylerin kişiliklerini geliştirebilmelerine yardımcı olunabilir Sanat Sanat, dünyanın karmaşasından uzaklaşabilmenin bir yoludur. Sanat, bir terapidir, ruhu aydınlatır. Sanat, ekonomi, siyaset, sosyoloji gibi birçok alanda bilgiler ve göndermeler içeren bir başkaldırıdır. Sanat, insanın kendine ve çevresine karşı gerçekleştirdiği bir eleştiridir. Sanat, yaratıcı bir süreç, bir iletişim ve bir anlatımdır. Sanat, bireyin kendine özgü bir kişilik kazanmasını, sağlıklı, başarılı, duyarlı ve mutlu olmasını sağlayan bir araçtır. Toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşimde, paylaşmalarda, bütünleşmelerde sanatın rolü yadsınamaz derecede önemlidir. Sanatın insan sağlığı üzerindeki ve toplumlar arasındaki bağı güçlendirici etkisinin yanı sıra kültürel kimlik sağlamak gibi çok önemli bir işlevi daha bulunmaktadır (Uçan, 1996: ). Sanat, duygu, düşünce, izlenim ve tasarımları belli yaşantı, durum, olgu ve olayları, belirli amaç, yöntem ve gereçlerle, belirli özgünlük ve güzellik anlayışlarına göre işleyip anlatan estetik bir bütündür (Uçan, 1996: 180). Sanat, yaşamın dertlerinden bir kaçış yolu ve zihnin hiç bilmediği gizemli düşüncelere uyanışının verdiği bir coşkudur. Sanat, bireylere öğrenme hazzını yaşatmaktadır (Finkelstein. 2000: 9).

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği MÜZİK EĞİTİMİ I. Yrd. Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği MÜZİK EĞİTİMİ I. Yrd. Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği MÜZİK EĞİTİMİ I Yrd. Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim: Çocuğun bir bütün

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır. 2012-2013 Yeni Misyon ve Vizyon Sulama Teknolojisi Misyon: Tatlı su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulamasını sağlamak için gereksinim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI 24 Şubat 2016 İstanbul Deniz Müzesi KAZANANLAR KONFERANSI ASLI KANBİR OKUL MÜDÜRÜ Okul ortamını sürekli iyileştirerek çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü.A.K.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konya h_onur_k@hotmail.com

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Detaylı

ALKEV Ozel. Ilkokulu

ALKEV Ozel. Ilkokulu ALKEV Ozel Ilkokulu 2014-2015 AG-Broschure 1 ve 2. SINIF KULÜPLERİ ÇİZGİLERDEN RESİMLERE YOLCULUK Kulübümüzde aşamalı çizgileri kullanarak çocuklarımıza resim yapmayi öğretmek hem kolay hem de eğlenceli

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 KARANLIK DÜNYALARI AYDINLATALIM PROJESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Küçükçekmece FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ BİLGE YILDIZ YAŞAR ÇAYANOĞLU A Ğ

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi Vizyonumuz Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş çalışanları ile; yenilikçi, uluslararası alanda sayılan, yaşamın içinde var olan ve etkin eğitim-öğretim standartlarına sahip bir kurum olmaktır. Misyonumuz

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

NİSAN 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz.

NİSAN 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz. NİSAN 2015 BÜLTENİ Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu içindeyiz. DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ 3 / 4-4/5 VE 5/6 YAŞ GRUBU BASKETBOL

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel etkinliklere meraklı; yabancı dili iyi konuşan, akademik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı