GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI"

Transkript

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖZENGEN GİTAR EĞİTİMİNDE PARMAK HAZIRLAMALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN GİTAR ÇALMADAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ (ÖZEL ÇAĞLAR MÜZİK KURSU ÖRNEĞİ) DOKTORA TEZİ Hazırlayan Fatih BİNGÖL Ankara Nisan, 2010

2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖZENGEN GİTAR EĞİTİMİNDE PARMAK HAZIRLAMALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN GİTAR ÇALMADAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ (ÖZEL ÇAĞLAR MÜZİK KURSU ÖRNEĞİ) DOKTORA TEZİ Fatih BİNGÖL Danışman: Prof. Dr. Eflatun NEİMETZADE Ankara Nisan, 2010 ii

3 Jüri Üyelerinin İmza Sayfası iii

4 ÖNSÖZ Günümüzde gitar çeşitli müzik türlerinde farklı şekillerde kullanımı, çalgının yapısından kaynaklı çokseslilik özelliği ve sunduğu tını zenginliğiyle besteci ve seslendiricilere geniş bir müziksel ifade olanağı tanıyan bir çalgıdır. Belki de bu sebepledir ki gitar, genel, mesleki ve özengen müzik eğitiminde çokça tercih edilen popüler bir çalgı halini almıştır. Gitarın bu yaygın kullanımı ister istemez gitar eğitimcilerine ve araştırmacılara gitar eğitiminin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için yöntemler geliştirme sorumluluğu yüklemektedir. İşte bu araştırma, öncelikle müzisyen yönümle gitara duyduğum sevgi, eğitimci ve araştırmacı yönümle gitar eğitiminin geliştirilmesi yönünde yüklendiğim sorumluluk duygusu ve bilinciyle ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın gerçekleşmesinde destek ve katkılarından dolayı öncelikle tez danışmanım Sn. Prof. Dr. Eflatun Neimetzade, Sn. Prof. Dr. Ali Uçan ve Sn. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şeren e; araştırmanın gerçekleşmesi için kurumlarının kapılarını açan ve kolaylık gösteren Özel Çağlar Müzik Kursu yetkililerine ve araştırmada yer alan gitar öğrencilerine; araştırmanın performans değerlendirme aşamasına katkılarından dolayı Sn. Yrd. Doç. Dr. Selçuk Bilgin, Sn. İskender Özçelebi, Sn. Erkan Sülün ve Sn. Ozan Uyan a; araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde katkılarından dolayı Sn. Yrd. Doç. Dr. Serkan Perkmen e; araştırmanın her safhasında bana desteğini esirgemeyen sevgili eşim Mehtap Bingöl e; ve son olarak beni var eden, her zaman güvenen, hayatım boyunca her alanda desteklerini esirgemeyen sevgili aileme teşekkürlerimi sunarım. Fatih Bingöl iv

5 ÖZET ÖZENGEN GİTAR EĞİTİMİNDE PARMAK HAZIRLAMALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN GİTAR ÇALMADAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ (ÖZEL ÇAĞLAR MÜZİK KURSU ÖRNEĞİ) BİNGÖL, Fatih Doktora, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Eflatun NEİMETZADE Nisan-2010, 95 sayfa Bu araştırma özengen gitar eğitiminde parmak hazırlamalı gitar öğretimi yönteminin öğrencilerin gitar çalmadaki başarılarına etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Deneysel bir araştırma olan araştırmada ön-test- son-test kontrol gruplu araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı Özel Çağlar Müzik Kursu na devam eden gitar öğrencileri, örneklemini ise eğitim-öğretim yılında Özel Çağlar Müzik Kursu na devam eden gitar öğrencileri arasından, yaşları arasında ve gitar eğitimi süreleri 1 ile 2 sene arasında değişen, 7 si deney, 7 si kontrol grubunda olmak üzere toplam 14 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın denel işleminde deney ve kontrol gruplarıyla toplam 8 hafta süresince haftada her öğrenciyle 1 defa olmak üzere 40 dakikalık dersler yapılmıştır. Denel işlem üç aşamadan oluşmuştur. Öğrencilerle birinci aşamada Bartolome Ctaluyud un 1 numaralı Vals i, ikinci aşamada Fernando Carulli nin 1 numaralı Etüt ü, üçüncü aşamada ise Robert de Visee nin Menuet adlı eseri çalışılmıştır. Yapılan derslerde deney grubuna parmak hazırlamalı gitar öğretim yöntemi uygulanırken, kontrol grubuna parmak hazırlamasız, olağan gitar öğretim yöntemi uygulanmıştır. v

6 Araştırmada veri toplama aracı olarak Amerika Birleşik Devletleri Midwestern Üniversitesi nde geliştirilen Çok Yönlü Müziksel Performans Değerlendirme Ölçeği (Multidimensional Assessment Rubric) kullanılmıştır. Öğrencilerin müziksel performansları denel işlem sonrasında 4 değerlendirici tarafından bu ölçek aracılığıyla, ritmik tutarlık, boğumlama, seslerin doğruluğu, hakimiyet/kontrol, tonlama ve cümleleme alt alanlarında değerlendirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının müzikal performansları arasında fark olup olmadığı istatistiksel yöntemlerden Mann Whitney U testi kullanılarak ortaya konulmuştur. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre deney ve kontrol gruplarının seslendirme performansları arasında birinci ve ikinci aşamada anlamlı bir fark saptanmamıştır. Diğer yandan deney ve kontrol gruplarının seslendirme performansları arasında denel işlemin üçüncü aşamasında, deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark saptanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin gitar çalma becerilerine, denel işlemde uygulanma sürecinde kısa ve orta vadede istatistiksel olarak anlamlı düzeyde katkıda bulunmadığı, uzun vadede istatistiksel olarak anlamlı düzeyde katkıda bulunduğu saptanmıştır. vi

7 ABSTRACT The purpose of this study is to investigate the effect of finger prepared guitar teaching method on the students guitar playing skills in amateur guitar education. In the study, pretest-posttest with experimental and control group research model was used. The population of the study is the students attending at Ministry of Education Private Caglar Music School. The sample of the study is 14 students with age and 1-2 year guitar playing experience, attending at Ministry of Education Private Caglar Music School in education year. In the study, 8 40-minute-guitar lessons were made with the study and the control group. The teaching period consisted of three phase. The students were taught in the first phase, Bartolome Cataluyud Vals No. 1, in the second phase Fernando Carulli Etude No. 1, and in the third phase, Robert de Visee Menuet. In the lessons, experimental group were taught by using finger prepared guitar teaching method, control group were taught bu using traditional guitar teaching method. The data was collected through a rubric namely Multidimensional Assessment Rubric, developed Midwestern Universty in the U.S.A. The musical performances of the students were evaluated through this rubric in 6 sub area namely, rhythmic accuracy, articulation, pitch accuracy, control of the instrument, inflection and phrasing. Whether there were a difference between the musical performances of the study and the control group was determined through Mann Whitney U test. The significance level was,05. The results of the study showed that finger prepared guitar education method affected the students guitar playing skills positively to a degree in short and medium terms. On the other hand, it s effect was statistically proved positively in long term applications. vii

8 İÇİNDEKİLER JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI...iii ÖNSÖZ.....iv ÖZET v ABSTRACT...vii İÇİNDEKİLER...viii TABLOLAR LİSTESİ xi 1. GİRİŞ 1.1. Problem Durumu Problem Cümlesi Alt Problemler Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Varsayımlar Sınırlılıklar Tanımlar KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Eğitim Sanat Sanat Eğitimi Müzik Eğitimi Özengen Müzik Eğitimi Klasik Gitar Tarihi Türkiye de Klasik Gitar Tarihi Klasik Gitar Tekniği Parmak Hazırlamalı Gitar Eğitimi Yöntemi YÖNTEM 3.1. Araştırmanın Modeli ve Deseni Veri Toplama Aracının Belirlenmesi. 42 viii

9 3.3. Değerlendirme Jürisinin Oluşturulması Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Örneklemi Oluşturan Deney ve Kontrol Gruplarının Gitar Çalma Becerileri Açısından Benzerlik Düzeylerine İlişkin Göstergeler Ritmik Tutarlılık Alt Alanına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Boğumlama Alt Alanına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Seslerin Doğruluğu Alt Alanına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Hâkimiyet/Kontrol Alt Alanına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Tonlama Alt Alanına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Cümleleme Alt Alanına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Alt alanlar Toplamına İlişkin Benzerlik Göstergeleri Denel İşlemin Uygulanması Birinci Aşama Derslerindeki Öğretim Uygulamaları İkinci Aşama Derslerindeki Öğretim Uygulamaları Üçüncü Aşama Derslerindeki Öğretim Uygulamaları Verilerin Çözümlenmesi BULGULAR VE YORUMLAR 4.1. Deneysel İşlem Birinci Aşama Performansına İlişkin Yorumlar Ritmik Tutarlılık Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Boğumlama Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Seslerin Doğruluğu Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Hakimiyet/Kontrol Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Tonlama Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Cümleleme Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Alt Alanlar Toplamına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Deneysel İşlem İkinci Aşama Performansına İlişkin Yorumlar Ritmik Tutarlılık Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Boğumlama Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Seslerin Doğruluğu Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Hakimiyet/Kontrol Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Tonlama Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar...64 ix

10 Cümleleme Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Alt Alanlar Toplamına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Deneysel İşlem Üçüncü Aşama Performansına İlişkin Yorumlar Ritmik Tutarlılık Alt Alanına İlişkin Bulgu veyorumlar Boğumlama Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Seslerin Doğruluğu Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Hakimiyet/Kontrol Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Tonlama Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Cümleleme Alt Alanına İlişkin Bulgu ve Yorumlar Alt Alanlar Toplamına İlişkin Bulgu ve Yorumlar SONUÇ VE ÖNERİLER 5.1. Sonuçlar Öneriler..72 KAYNAKÇA..74 EKLER Ek-1 Araştırmada Kullanılan Parçalar...81 Ek-2 Araştırmada Kullanılan Parçaların Sağ El ve Sol El Versiyonları...84 Ek-3 Araştırmada Kullanılan Performans Değerlendirme Aracı...91 Ek-4 Araştırmada Kullanılan Performans Değerlendirme Aracının Orjinali 93 x

11 TABLOLAR LİSTESİ Tablo Tekil Ses Üretme Anındaki Sağ El Parmak Hazırlama Aşamaları...36 Tablo Araştırmanın Genel Deseni...40 Tablo Araştırmanın Deneysel Deseni...41 Tablo Vals Ön-test Değerlendiriciler Arası Güvenirlik Değerleri...43 Tablo Vals Son-test Değerlendiriciler Arası Güvenirlik Değerleri...43 Tablo Etüt Değerlendiriciler Arası Güvenirlik Değerleri...43 Tablo Menuet Değerlendiriciler Arası Güvenirlik Değerleri...44 Deney ve Kontrol Gruplarının Benzerlik Düzeyine İlişkin İlişkin Tablolar Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Ritmik Tutarlılık Alanında Karşılaştırılması...46 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Boğumlama Alanında Karşılaştırılması 47 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Seslerin Doğruluğu Alanında Karşılaştırılması...48 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Hâkimiyet/Kontrol Alanında Karşılaştırılması...48 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Tonlama Alanında Karşılaştırılması...49 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Cümleleme Alanında Karşılaştırılması.49 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Toplamda Karşılaştırılması...50 Deneysel İşlem Birinci Aşama Performansına İlişkin Tablolar Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Ritmik Tutarlılık Alanında Karşılaştırılması...56 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Boğumlama Alanında Karşılaştırılması 57 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Seslerin Doğruluğu Alanında Karşılaştırılması...58 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Hâkimiyet/Kontrol Alanında Karşılaştırılması...58 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Tonlama Alanında Karşılaştırılması...59 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Cümleleme Alanında Karşılaştırılması.60 xi

12 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Toplamda Karşılaştırılması...60 Deneysel İşlem Birinci Aşama Performansına İlişkin Tablolar Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Ritmik Tutarlılık Alanında Karşılaştırılması...61 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Boğumlama Alanında Karşılaştırılması 62 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Seslerin Doğruluğu Alanında Karşılaştırılması...62 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Hâkimiyet/Kontrol Alanında Karşılaştırılması...63 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Tonlama Alanında Karşılaştırılması...64 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Cümleleme Alanında Karşılaştırılması.64 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Toplamda Karşılaştırılması...65 Deneysel İşlem Birinci Aşama Performansına İlişkin Tablolar Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Ritmik Tutarlılık Alanında Karşılaştırılması...66 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Boğumlama Alanında Karşılaştırılması 66 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Seslerin Doğruluğu Alanında Karşılaştırılması...67 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Hâkimiyet/Kontrol Alanında Karşılaştırılması...68 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Tonlama Alanında Karşılaştırılması...68 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Cümleleme Alanında Karşılaştırılması.69 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Toplamda Karşılaştırılması...70 xii

13 1 BÖLÜM I GİRİŞ Araştırmanın bu bölümünde problem durumu, problem ve alt problemleri, araştırmanın amacı, önemi, sınırlılıkları, varsayımları ve tanımları gibi konular açıklanmaktadır Problem Durumu Müziğin en temel yapı taşı ses olduğu gibi, gitar müziğinin, gitar çalmanın da özü, kökü ve temeli ses üretimine dayanır. Klasik gitarda ses üretimi sağ el ve sol elin bir çeşit rol paylaşımıyla, ortaklaşa ve eşgüdümlü bir şekilde, seslendirilecek esere uygun bir dizi hareketleri uygulamasıyla gerçekleşir. Bu rol paylaşımı içinde herhangi bir ses üretme anında sol ele düşen temel görev tuşe üzerindeki ilgili perdelere basarak üretilmesi hedeflenen seslerin konumlarını belirlemek, sağ ele düşen görev ise hedeflenen bu seslere ilişkin telleri parmaklar aracılığıyla titreşime geçirerek ses üretimini gerçekleştirmektir. Gitarda seslendirme, bu ve buna benzer pek çok hareketin peşi sıra, çeşitli zaman aralıklarıyla uygulanmasıyla hayat bulur. Gitar çalma işlemindeki ses üretimi ve bu ses üretiminde uygulanan hareketler, ansal, müzikten yalıtılmış bir biçimde ele alındığında pek fazla teknik zorluk içermez. Belirli bir fiziksel olgunluğa erişmiş ortalama bir kişi belirli sayıda denemeden sonra bu tekil işlemi sol elde ilgili perdeye basarak, teli herhangi bir parmakla çalmayı gerçekleştirebilir. Bu aşamanın gitar eğitimi ve öğreniminde en önemli basamaklardan biri olmasına karşın, çoğunlukla öğrenci tarafından üzerine fazlaca odaklanmadan geçilen bir aşama olduğu düşünülmektedir. Müziğin zamanın içinde salınarak akan bir etkinlik olması itibarıyla, gitarda bir müzik eserinin seslendirilebilmesi, bu ses üretme işleminin ve buna uygun hareketlerin

14 2 zaman içinde belirli aralıklarla, belirli bir hızda, ilgili kas ve/veya kas gruplarınca yüzlerce farklı biçim, kombinasyon ve çeşitlilikte tekrarlanmasını gerektirir. Bu durumda gitar çalmada kullanılan hereketlerin uygulanmasında kontrol, hakimiyet ve koordinasyon gibi teknik alanlar daha fazla önem kazanır. Gitar çalmayı öğrenme temel olarak bir tür beceri kazanma sürecidir. Bu becerilerin kazanılması gitara özel bir eğitim sürecinde gerçekleşir. Gitar eğitimi olarak adlandırılan bu süreçte temel olarak, başlangıç, orta ve ileri düzeylerde, gitar çalmada kullanılacak fiziksel/müziksel hareket, tutum ve davranışların öğrenciye, sistemli, planlı ve programlı bir biçimde kazandırılması hedeflenir. Öğrenci bu süreçte, gitar çalmada kullanacağı hareketleri uygulamadaki becerileri, gitar üzerinde bireysel olarak deneyimleyerek kazanır ve geliştirir. Gitar eğitiminin sistemlilik, planlılık ve programlılık ilkeleri çerçevesinde, gitar çalmada uygulanan hareketlerin, gitar çalmadaki en temel davranış olan ses üretme bağlamında çözümlenerek, parmakların bu ses üretme anındaki durumlarının ve uygulanacak hareketlerin niteliklerinin netleştirilmesinin, öğrencinin gitar çalma deneyimlerini daha bilinçli ve etkin bir şekilde gerçekleştirerek, gitar çalmadaki beceri ve başarılarını olumlu yönde etkileyeceği öngörülmektedir. Bu araştırmada, Gitarda bir eseri seslendirmede sağ elde ve sol elde gerçekleştirilen bütün hareketlerin çözümlenmesi ve bu çözümlemenin ışığında her seslendirme anından önce ilgili parmakların görev yerlerinde hazır bulundurulmasını içeren gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin gitar çalmadaki başarısına etkisi nedir? sorusuna yanıt aranmıştır Problem Cümlesi Özengen gitar eğitiminde uygulanan seslendirmede parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin gitar çalma başarılarına etkisi nedir?

15 Alt Problemler 1. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin seslendirmede ritmik tutarlılıklarına etkisi nedir? 2. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi yöntemi öğrencilerin seslendirmede doğru sesler basmalarında ne derece etkilidir? 3. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin seslendirmede boğumlama becerilerine etkisi nedir? 4. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin seslendirmede çalgı üzerindeki kontrol ve hâkimiyetine etkisi nedir? 5. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin seslendirmede tonlama becerilerine etkisi nedir? 6. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi yöntemi öğrencilerin seslendirmede cümleleme becerilerini ne derece etkilemektedir? 1.3. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, gitarda bir eseri seslendirmede sağ elde ve sol elde gerçekleştirilen hareketlerin çözümlenmesi; bu çözümlemenin ışığında her ses üretimi anından önce ilgili parmakların görev yerlerinde hazır bulundurulması esasına göre uygulanması öngörülen, parmak hazırlamalı gitar eğitimi yönteminin öğrencilerin gitar öğrenme ve seslendirme başarılarına etkisini araştırmaktır Araştırmanın Önemi Klasik gitar öğrenme ve çalma sürecinin, bu süreçte harcanan zaman, enerji, çaba ve güç bağlamında verimli bir biçimde gerçekleşmesi, gitar eğitiminin başlıca konularındandır. Bu verimin en üst düzeyde sağlanması, gitar öğrenme sürecinin kalitesiyle doğrudan ilintilidir. Eğitimde planlılık ve programlılık ilkeleri gitar eğitiminin kalitesini etkileyen önemli unsurlardandır. Bu açıdan bakıldığında gitar öğrenme sürecinin etkin ve verimli bir biçimde gerçekleşmesi, gitar eğitiminde planlı ve programlı bir yaklaşımla sağlanabilir.

16 4 Günümüzde gitar eğitimi alanında var olan yerli ve yabancı metot kitapları ve diğer yazılı kaynaklar incelendiğinde, bunların bir noktaya kadar planlılık ve programlılık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış oldukları görülmektedir. Bu kaynaklarda gitar öğrenme süreci genel olarak seçilen etüt ve eserler bağlamında kolaydan zora doğru aşamalı bir biçimde yer verilmekte; bu süreçte yaşanması olası zorlukların nasıl giderilebileceğine ilişkin bilgi ve yaklaşımlara örnekler üzerinde değinilmektedir. Diğer yandan, bu yazılı kaynaklarda seslendirme anı ve süreçlerinin ayrıntılı bir biçimde çözümlenmesi, seslendirme sürecinin ayrıntılı bir biçimde planlanıp programlanarak gitarda seslendirme basamaklarının öğrencinin algısına net bir şekilde sunulduğu herhangi bir yönteme rastlanamamıştır. Bu durumda, gitar eğitimi alanında planlılık ve programlılık ilkesinin, seslendirme basamaklarına yansıtılarak gitarda seslendirme sürecinin daha net ve ayrıntılı bir biçimde belirtildiği bir yaklaşımın gerekliliği hissedilmektedir. Böyle bir yaklaşımın gitar öğrenme ve gitarda seslendirme sürecini harcanan zaman, enerji, çaba ve güç bağlamında daha verimli kılabileceği öngörülmektedir. Bu araştırmada etkinliği test edilmesi tasarlanan parmak hazırlamalı gitar eğitimi yöntemi, gitar eğitiminde hissedilen bu eksikliğin giderilmesine yönelik olarak geliştirilmiştir. Yöntemin geliştirilme aşamasında, gitar çalmanın fiziksel ve bilişsel boyutlarına ilişkin yapılan bilimsel araştırma ve kitaplardan faydalanılmış, yöntemin kuramsal alt yapısı bilimsel olarak desteklenmiştir. Uygulanacak yöntemin etkinliği ve başarısının bilimsel olarak test edilmesi üç temel açıdan önem taşımaktadır: Araştırmanın birincil önemi, uygulanacak yöntemin öğrencilerin gitar çalmadaki başarılarını istatistiksel olarak olumlu yönde etkilediği saptanırsa, bu araştırmanın kitaplaştırılarak gitar eğitimcileri ve gitar öğrencileri tarafından kullanılan önemli bir kaynak haline gelebileceğidir. Gitar eğitiminde, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntemin kullanılması, öğrencilerin gitar çalışma için değerlendirecekleri zamanı daha verimli kullanarak, önemli boyutta zaman, enerji ve iş güç tasarrufu sağlanmasına yardım edebilir. Araştırmanın ikincil önemi ise, uygulanacak yöntemin öğrencilerin başarılarına istatistiksel olarak olumlu yönde herhangi bir katkıda bulunmadığı saptansa dahi, bu araştırmada uygulanan yöntem ve tekniklerin, konuya ilgili başka bir araştırmacı

17 5 tarafından yeniden düzenlenip, eklentiler veya çıkarımlar yapılarak, daha etkin bir hale getirilme olasılığıdır. Bu olasılık dahilinde bu araştırmanın gitar eğitimi dağarına dolaylı olarak bir katkıda bulunabileceği de düşünülebilir. Araştırmada geliştirilen parmak hazırlamalı gitar eğitimi yöntemi gitara özel olmakla birlikte, bu yöntemin genel yaklaşım, felsefi ve yöntemsel olarak müzik eğitiminde diğer bazı çalgılara da uyarlanabileceği düşünülmektedir. Müziğin temel yapı taşı ses olması; müziksel seslendirme işleminin temel olarak ses üretimi işlemiyle ilişkili olması sebebiyle, müzik eğitimi alanı içinde yer alan diğer çalgılarda da gitar eğitiminde karşı karşıya bulunulan bazı sorunlar ortaklık ve benzeşmeler gösterebilmektedir. Bu araştırmanın sonuçlarının, değinilen bu ortaklık ve benzeşmelerden hareketle, dolaylı olarak diğer çalgılara da uyarlanabilmesi durumunda, bu çalgıları çalışma ve seslendirmede de etkinlik ve verimin arttırılması yönünde katkılarda bulunabileceği düşünülmektedir Varsayımlar 1. Araştırmada elde edilen bilgiler güvenilir ve araştırmanın kapsamı için yeterlidir. 2. Öğrencilerin seslendirmelerini değerlendirmek için oluşturulan değerlendirme jürisi alanlarında uzman kişilerden oluşmaktadır. 3. Araştırmada kullanılan veri toplanma araçları araştırma için yeterince geçerli ve güvenilirdir. 4. Araştırmada kullanılan deney ve kontrol gruplarını oluşturan gitar öğrencileri birbirine benzer ve yakın gitar çalma becerilerine sahiptirler. 5. Araştırmanın deneysel aşamasında gerçekleştirilen derslerin uygulanması için ayrılan süre araştırma için yeterlidir. 6. Araştırma için seçilen yöntem, araştırmanın amacına, konusuna ve doğasına uygundur. 7. Araştırmada elde edilen veriler gerçeği yansıtmaktadır.

18 Sınırlılıklar 1. Araştırma çerçevesinde söz konusu olan gitar çalma becerileri, örneklemde yer alan öğrencilerin bireysel gitar çalma yetenek ve becerileriyle sınırlıdır 2. Gitarda seslendirme ölçütleri, ritmik tutarlık, boğumlama, seslerin doğruluğu, öğrencinin çalgıya hakimiyeti ve çalgıda kontrolü, tonlama ve cümleleme alanlarıyla sınırlıdır. 3. Araştırma Ankara ili Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı Özel Çağlar Müzik Kursu na eğitim-öğretim yılında devam eden yaş grubu özengen gitar öğrencileriyle sınırlıdır. 4. Araştırma nın deneysel işlemini kapsayan zaman süreci 8 hafta ile sınırlıdır. 1.7 Tanımlar Apoyando: Klasik gitarda seslendirme parmağının çalma anından sonra çalınan telin bir üstündeki tele yaslanması şeklinde gerçekleştirilen teknik. Arpejleme: Gitarda seslendirilecek akoru oluşturulan seslerin ardışık olarak çalınması. Boğumlama: Eseri oluşturan seslerin her birinin zamansal sınırlarının (başlangıç ve bitiş anlarının) belirgin ve net bir biçimde seslendirilmesi. Cümleleme: Eserin müzik cümlelerinin belirgin ve anlaşılır bir biçimde seslendirilmesi. Kontrol ve Hakimiyet: Gitarda müziksel hedefleri gerçekleştirmedeki rahatlık.

19 7 Legato: Gitarda iki ya da daha fazla sesin ardışık olarak çalınması esnasında tele ilk hareketin sağ elle verilerek, legato çalınması öngörülen diğer seslerin belirtilen sol el parmakları aracılığıyla seslendirilmesi. Özengen Müzik Eğitimi: Müziğe ya da müziğin belli bir dalına özengence ilgili, istekli ve yatkın olanlara yönelik olup, etkin bir müziksel katılım, zevk ve doyum sağlamak ve bunu olabildiğince sürdürüp genişletmek için gerekli müziksel davranışlar kazandırmayı amaçlar (Uçan: 1997). Planting: Sağ elde ilgili parmakların çalma anından önce ilgili tellerde hazır bulunması. Parmak hazırlama: Sağ elde ve sol elde parmakların seslendirme anına uygun bir şekilde konumlandırılması. Parmak hazırlamalı gitar eğitimi: Sağ elde ve sol elde bütün parmakların seslendirme anından önce hazır bulundurulması esasına göre düzenlenen ve programlanan gitar eğitimi. Ritmik tutarlılık: Eserin ritmik olarak akıcı ve tutarlı bir biçimde seslendirilmesi. Temel gitar eğitimi: Gitar öğrenme sürecinin başlangıcını kapsayan gitar çalma becerileri. Tirando: Klasik gitarda temel ses üretiminde kullanılan sağ el tekniği. Tonlama: Gitarda güvenli, düzgün, dolgun ve pürüzsüz bir ses üretme işlemi.

20 8 BÖLÜM II KAVRAMSAL ÇERÇEVE Bu bölümde, araştırmanın bulgularına geçmeden önce eğitim, sanat, sanat eğitimi, müzik eğitimi, klasik gitar tarihi, Türkiye de klasik gitar tarihi hakkında literatürde yer alan bilgi ve yaklaşımlar ele alınmış ve kısaca sunulmaya çalışılmıştır Eğitim Eğitim, dinamik, daima canlı olan, yaşam boyu devam eden, insanların bir diğeri değil de kendileri olmalarını sağlayan, yönlendirici ve bilgilendirici bir olgudur. Bireyler, doğdukları andan yaşamlarının sonuna kadar öncelikle ailesinden ve sonra çevresinden aldığı eğitim birikimleriyle kimliklerini kazanır; yaşama, olaylara karşı tutum ve davranış biçimlerini, bakış açılarını, inançlarını ve hatta duygu yönlerini bu doğrultuda oluştururlar. Eğitim, toplumsallaşma yolunda en önemli süreçtir. Bireyler, yaşamları boyunca çeşitli yerlerden kazandıkları eğitim durumları ile toplumdaki yerlerini belirlerler. Eğitim (Osm.: terbiye/fr.-ing: pedagogie, education): Kişinin zihni, bedeni, duygusal, toplumsal yeteneklerinin, davranışlarının en uygun şekilde ya da istenilen bir doğrultuda geliştirilmesi, ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür. Eğitim, hayat boyu sürer; planlı ya da tesadüfi olabilir. Okul, okuma-yazma, ders araç gereçleri ile ve bunların dışında aile veya çevre içinde, kişisel yetişme vs. yollarıyla yapılan öğretme, öğrenme, bilgi aktarma, beceri kazandırma çalışmalarının tümünü kapsayan bu çabalara yaygın eğitim de denmektedir. Kısaca, eğitim, öğretimi de içine alan çok geniş bir terimdir (Akyüz, 2006: 2). Ertürk e göre eğitim, Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1972: 12).

21 9 Eğitim, bir toplumun yeniliklere ve uygarlığa ayak uydurmasının en önemli araçlarından biridir. Bireyin kendini ifade etmesinin sağlanmasında eğitimin rolü tartışılmazdır. Eğitim insana yapılan uzun vadeli bir yatırımdır. Bu nedenle eğitim çok doğru planlanmalı, amaçları çok iyi saptanmalıdır (Özsoy, 2003: 25). Sosyal bir varlık olan insan yaşamında süregelen etkileşimlerde eğitimin en temel amaçlarından biri, insanın davranışlarında olumlu anlamda gelişme ve değişmeler meydana getirmektir. Toplumun bir parçası olan bireyin, okulda ya da farklı seviyelerde aldığı akademik eğitiminin dışında ailesi ya da sosyal çevresinden edindiği eğitim ile değer yargıları, inançları, gelenekleri oluşur. Bireyin arkadaşları arasında sevilip sevilmemesi, kendine güvenip güvenmemesi, başarılı olup olmaması gibi daha birçok özellik ailede başlayan eğitimle ilintilidir. Aşırı derecede baskı ve katı tutum içeren bir eğitim sürecinden geçen birey, ezik bir kişiliğe bürünebilir. Normal olmayan bir ağırbaşlılık ve sessizlik saf insanların hoşuna gidebilir; fakat bu genç büyük olasılıkla arkadaşları arasında sevilmeyen biri olacaktır. İnsanlar arasındaki en büyük farklılıkları yaratan eğitimdir. İyi ya da kötü insan olma, yararlı ya da yararsız insan olma, tüm bunların hepsi edindikleri ya da aldıkları eğitimlerinden dolayıdır. Bu toplumsal eğitimin dışında kişinin planlı, sistemli bir eğitim dizgesinden geçmesi, onun istendik davranışları geliştirmesi için çok önemli bir süreçtir. Çağdaş toplumlarda eğitim, genç bireyleri bedensel, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yönleri ile bir bütün olarak yetiştirmeyi amaçlayan; bireylerin yaratıcı, üretken, bilinçli birer tüketici olmalarını öngören bir süreci hedeflemektedir (Uçan, 1996: 171; Locke, 2004: 15, 52-53). Eğitim, bireyleri ve toplumları biçimlendirme, yönlendirme, değiştirme, geliştirme ve yetkinleştirmede en etkili süreçtir. Eğitimle bireylerin bedensel, devinişsel, duyuşsal ve bilişsel yapılarıyla/yönleriyle dengeli birer bütün halinde en uygun ve ileri düzeyde yetiştirilmeleri amaçlanır (Uçan, 1997: 59-60). Kişinin davranışlarında, kendi yaşantıları yolu ile istendik yönde ve bir dereceye kadar kalıcı değişmeler meydana getirme süreci olarak tanımlanan eğitim, ürün olarak ele alındığında bu süreç sonunda oluşan davranış değişmeleri bütünüdür (Bloom, 1979: 300).

22 10 Bireyin davranışlarında meydana gelen değişmeler toplumu, toplumdaki değişmeler de doğal olarak bireyi etkilemektedir. İçinde yaşadığı doğal, toplumsal ve kültürel çevreyle sürekli etkileşim halinde bulunan insanın, eğitim yoluyla bu etkileşimi daha düzenli, daha etkili ve daha verimli hale gelir (Uçan, 1997: 39). Toplumların gelişmesi bireylerin gelişmesine bağlıdır. Bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarması, teknoloji ve bilimin ışığında bilgilerini güncellemeleri, yaratıcı, üretken, uzlaşmacı ve hoşgörülü karakterlere sahip olmaları tamamen ülkenin eğitim felsefesine bağlıdır. Eğitim kurumlarının amacı, nitelikli insan yetiştirmek olmalıdır. Bu noktada, programlarına sanatı dahil etmeyen bir eğitim kurumunun ve böyle eğitim kurumlarının bulunduğu bir toplumun ilerlemesi beklenemez. Eğitim sürecine, öğretilebilir bir disiplin olan sanat eğitimi katılarak, bireylerin kişiliklerini geliştirebilmelerine yardımcı olunabilir Sanat Sanat, dünyanın karmaşasından uzaklaşabilmenin bir yoludur. Sanat, bir terapidir, ruhu aydınlatır. Sanat, ekonomi, siyaset, sosyoloji gibi birçok alanda bilgiler ve göndermeler içeren bir başkaldırıdır. Sanat, insanın kendine ve çevresine karşı gerçekleştirdiği bir eleştiridir. Sanat, yaratıcı bir süreç, bir iletişim ve bir anlatımdır. Sanat, bireyin kendine özgü bir kişilik kazanmasını, sağlıklı, başarılı, duyarlı ve mutlu olmasını sağlayan bir araçtır. Toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşimde, paylaşmalarda, bütünleşmelerde sanatın rolü yadsınamaz derecede önemlidir. Sanatın insan sağlığı üzerindeki ve toplumlar arasındaki bağı güçlendirici etkisinin yanı sıra kültürel kimlik sağlamak gibi çok önemli bir işlevi daha bulunmaktadır (Uçan, 1996: ). Sanat, duygu, düşünce, izlenim ve tasarımları belli yaşantı, durum, olgu ve olayları, belirli amaç, yöntem ve gereçlerle, belirli özgünlük ve güzellik anlayışlarına göre işleyip anlatan estetik bir bütündür (Uçan, 1996: 180). Sanat, yaşamın dertlerinden bir kaçış yolu ve zihnin hiç bilmediği gizemli düşüncelere uyanışının verdiği bir coşkudur. Sanat, bireylere öğrenme hazzını yaşatmaktadır (Finkelstein. 2000: 9).

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI ERKEN KEMAN EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETMENLERİN (5-7 YAŞ) BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE SIK KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA ÖĞRETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Emine KOLAÇ Doktora Tezi Haziran 2008 ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ NİN 1 183. SAYILARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN, 11 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI BİTİŞİK EĞİK YAZI ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI LİSE - 1 TARİH DERSİNDE UYGULANAN FARKLI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Miriam Zeliha STEBLER

TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Miriam Zeliha STEBLER TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Miriam Zeliha STEBLER Doktora Tezi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Prof.Dr. Osman GÜNDÜZ 2014 (Her Hakkı

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Kasım 2012. Cilt 1 Sayı 4. http://www.jret.org

Kasım 2012. Cilt 1 Sayı 4. http://www.jret.org Kasım 2012 Cilt 1 Sayı 4 http://www.jret.org Ağustos 2012 Cilt 1 Sayı 3 ISNN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

Detaylı

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN

Detaylı

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ Mümine SOYTÜRK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

WEB DESTEKLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS DÜZEYİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

WEB DESTEKLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS DÜZEYİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) WEB DESTEKLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEKİ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS DÜZEYİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı