unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April Issn: KAMU POLTKASI VE SOSYAL MEDYA LKSNN TOPLUMSAL HAREKETLER BALAMINDA NCELENMES AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC POLICY AND SOCIAL MEDIA WITHIN THE CONTEXT OF SOCIAL MOVEMENTS Volkan GÖÇOLU** Mehmet Devrim AYDIN*** Öz Son yıllarda kamu politikası üretim sürecinde sosyal medya önemli bir rol oynamaya balamıtır. Sosyal medya özellikle, Wikileaks Devriminde, Arap Baharı ve Ukrayna krizi gibi sosyal hareketlerde gücünü kanıtlamıtır. Türkiye de ise, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin ürettii bir kamu politikası niteliinde olan çevre düzenleme uygulamasına tepki olarak balayan 2013 yılındaki Gezi Parkı Olayları ve yine aynı yıl içinde gündeme düen 17 Aralık soruturmaları, sosyal medyanın etkisine önemli bir örnek tekil etmektedir. Bu çalımanın amacı; Türkiye de ve dünyada son zamanlarda meydana gelmi bu örnek olaylar balamında, kamu politikası ve sosyal medya arasındaki ilikiyi incelemek ve sosyal medyanın kamu politikası üretim sürecindeki etkisini belirlemektir. Çalımanın ilk bölümünde kamu politikası ve sosyal medya kavramlarına alt kavramlarıyla birlikte yer verilmitir. Çalımanın ikinci kısmında ise seçilen sosyal hareketler ele alınmıtır. Çalımanın ulatıı sonuca göre sosyal medya; kamu politikası üretim süreçleri basamaklarından olan problem tanımı, politika talepleri, gündem oluturma ve sonuçların deerlendirmesine dorudan etkide bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kamu Politikası, Sosyal Medya, Wikileaks, Gezi Parkı Olayları, Arap Baharı, 17 Aralık Soruturması, Ukrayna Krizi. Abstract In recent years, social media has begun to take a significant role on public policy making process. Social media has proved its power especially in Wikileaks Revolution and in the social movements like Arab Spring and Ukrainian Crisis. In Turkey, Gezi Park Protests in 2013 against Justice and Development Party s public policy on an environmental issue and the corruption investigation on 17th of December in the same year both can also be considered as important examples for the effect of social media on public policy making. The aim of this study is to investigate the relationship between public policy and social media and to determine the effect of social media on the process of public policy making by examining these various social movements which recently occurred in Turkey and all over the world. In the first part of the study, public policy and social media concepts and their sub-concepts were included. In the second part of the study, the selected social movements were examined. According to the conclusion of the study, social media has direct effects on defining the problem, collecting policy demands, setting agenda and the assessment of the outputs of the policy implementation which are the steps of public policy making process. Keywords: Public Policy, Social Media, Wikileaks, Gezi Park Protests, Arab Spring, Corruption Investigation on 17th of December, Ukrainian Crisis. Giri Kamu politikası, toplumun yaamına ve geleceine yön veren kararlar olarak tanımlanabilir. Bu kararların alınmasında yasama, yürütme, kamu kurum ve kuruluları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluları, uluslararası kurulular, vatandalar, medya ve çeitli çıkar grupları etkili olmaktadır. Sayılan bu * Bu çalıma, 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen Kamu Politikası ve Sosyal Medya likisi adlı yüksek lisans tezinden faydalanılarak hazırlanmıtır. ** Doktora Örencisi, Hacettepe Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi. *** Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi.

2 unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, 2013: 19). Kamu politikası üretim sürecinde yer alan önemli aktörlerden biri olan medya; 20. yüzyılın son çeyreinden itibaren, iletiim ve haberleme alanında kendine yeni bir ortak edinmitir. Bu yeni ortak; hem iletiim ve haberlemede hem de kamu politikası üretim sürecine etkide, geleneksel medyaya göre daha genç, çevik ve dinamik bir oluumdur. 21. yüzyıla damgasını vuracak olan bu ortak, Sosyal Medya dır. Son yıllarda kamu politikası üretim sürecinde sosyal medya önemli bir rol oynamaya balamıtır yılında Amerika Birleik Devletleri nde yapılan bakanlık seçimlerinde sahneye çıkan sosyal medya, üretilen kamu politikasına karı halkların biriktirdikleri tepkilerini ortaya koydukları Arap Baharı ve Ukrayna da meydana gelen olaylarda gücünü kanıtlamıtır. Sosyal medya kavramının Türkiye de yayılmaya baladıı 2000 li yılların hemen baında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin ürettii bir kamu politikası niteliinde olan çevre düzenleme uygulaması ile balayan Gezi Parkı Olayları da Türkiye açısından sosyal medyanın etkisine bir örnek tekil etmektedir. Kiiler, kitleler, kurum ve kurulular arasında iletiim ve haberleme alanında pratik, ucuz, hızlı ve en önemlisi anlık bir etkileim salayarak kamu politikası üretim sürecine dorudan etkide bulunan sosyal medya oluumunun bu süreçteki rolünün algılanması, kamu politikası üretenler ve bu politikalardan etkilenenler açısından önem arz etmektedir. Çalımanın ilk bölümünde, Kavramsal Çerçeve ana balıı altında sırasıyla Kamu Politikası Kavramı, Kamu Politikası Analizi, Sosyal Medya Kavramı ve Tarihi Geliimi, Kamu Politikalarının Sosyal Medyada Gündem Oluturması ve Dezenformasyon alt balıkları ele alınacaktır. kinci bölümde ise dünyadan örnek sosyal hareketler olarak, Wikileaks Devrimi, Arap Baharı, Ukrayna da yaanan olaylar; Türkiye den örnek sosyal hareketler olarak ise Gezi Parkı Olayları ve 17 Aralık 2013 Soruturması ve Tape ddiaları ele alınacaktır. Bu çerçevede çalımanın amacı; gelimi ülkelere kıyasla Türkiye de kamu yönetimi literatüründe yeni bir konu olan kamu politikası ile gelimi ülkelerden hemen sonra Türkiye de büyük bir kullanıcı kitlesi yakalayan sosyal medya arasında var olan farklı boyutlardaki ilikiyi toplumsal hareketler balamında incelemektir. 1. Kavramsal Çerçeve Kamu politikası ve sosyal medya kavramları özellikle Türkiye de henüz yeni fakat bir o kadar da sık olarak kullanılan kavramlardır. Bu yönüyle ilgili kavramları geni bir biçimde ele almak onların birbiri arasındaki ilikiyi daha iyi anlamak açısından faydalı olacaktır. Bu balık altında kamu politikası, kamu politikası analizi ve sosyal medya kavramları derinlemesine ele alınacak, birbiri ile ilikili yönleri ve alt kavramları ortaya konulacaktır Kamu Politikası Kavramı Çalımanın bu kısmında öncelikle, politika kelimesinin, kamu politikası kavramı içindeki anlamı incelenerek, temsil ettii anlam belirlenecek ve temel alınacaktır. Birbiri yerine kullanılan bu kelimelerin, alanda yapılan ve literatüre giren akademik çalımalarda hangi anlamları temsil etmek üzere kullanıldıını sorgulamak, ayrı bir çalıma konusu olabilecek niteliktedir. Siyaset ve politika kelimeleri konusunda Türköne (2005), siyaset ve politika kelimelerinin e anlamlı olmakla birlikte, gündelik hayatta da birbirleri yerine kullanıldıını ve bu e anlamlılıa ramen, her iki kavramın farklı kültür ve kökenlerden geldiini belirtmektedir. Bu dorultuda, ulaılabilecek bir kanı da; iki ayrı kökenden gelen iki ayrı kelimenin Türkçe ye birlikte girmesi, geldikleri kültürlerde kesin anlam sınırlarına sahip olabilme ihtimalleri yanında, Türkçe de temsil etmek üzere kullanıldıkları kavramın anlam sınırlarını bozduklarıdır. Kavramların kullanımında karılaılan bu ayrılık, kelimelerin e anlamlı olduunun kabulü ya da anlam ayrımlarının belirlenmesi konusunda kesinliin olmamasının bir sonucudur. Arapça kökenli siyaset ve Yunanca kökenli politika kelimelerinin her ikisinin de bu alanda Türk diline girmesiyle birlikte anlam paylaımı konusunda ayrılıklar yaanmıtır. Avrupa ve Amerika da yapılan sosyal bilimler çalımalarında, siyaset kelimesi yerine kullanılan kelime, Yunanca kökenli, ehir anlamına gelen polis kelimesinden türetilen politics kelimesidir. Politika kavramını ifade etmek için kullanılan kelime ise policy dir. Temsil ettikleri kavramlar açısından bu kelimeler, ilgili yazında kullanım yerlerinin belirli olması açısından daha net bir algı oluturmaktadırlar. Türkiye de genel olarak politika kavramını temsil etmek üzere kullanılan siyaset kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça da yer alan seyis kelimesinden türetilen bu kelime, at eitimi, at talimi anlamına gelmektedir. Bu bilgiden hareketle, siyaset kelimesinin aırlıklı olarak ülke ve devlet yönetimi ile

3 ilgili bir kavram olup, yönetmek eylemini yansıttıını kabul etmek yanlı olmayacaktır. Göymen (2006: 7), siyaseti... bir dizi amaca varmak maksadıyla, kaynak kullanımında öncelikleri belirlemek ve tüm bunları salamak amacı ile karar alma süreçlerini ileterek güç kullanmak eklinde tanımlamıtır. Bu tanımda; karar alma süreçlerinin iletilmesi üzerine yapılan vurgu, siyasetin bu süreçler üzerinde yer alan bir yönetme eylemi olduu düüncesini pekitirecek niteliktedir. Bunun yanında politika kavramı; önüne getirilecek isimlerle farklı alanlardaki karar ve tasarıları temsil edebilir. Uluslararası politika, ekonomi politikası, salık politikası, eitim politikası ve sosyal politika gibi örnekler çoaltılabilir. Çalıma boyunca kullanılacak olan politika kavramı, bir tasarıyı, kararı ve yöntemi belirten policy kelimesinin ifade ettii anlamda kullanılacaktır. Dolayısıyla bu çalımada kamu politikası kavramı içinde ele alınan politika kavramının temsil ettii anlam ise karar alma süreçleri üzerindeki yönetimden daha çok, tasarlanan ve alınan bu kararları ifade edecektir Kamu politikasının en genel ve geni anlamda tanımı; yapılan akademik çalımalarda da genel olarak kabul gören Devletin yapmayı ya da yapmamayı seçtii her ey (Dye, 1981:1) olarak kabul edilebilir. Akdoan a (2011: 75) göre kamu politikası; devletin yasalardan gelen otoritesinin var olduu herhangi bir konuda yetki sahibi olan kamu kurumu ya da kamu görevlisinin yaptıı i ve eylem olarak deerlendirilebilir. Buna göre bakanlar kurulu kararıyla yürürlüe giren ve tüm vatandaları etkileyen bir vergi indirimi gibi küçük bir köydeki ihtiyar heyeti ve muhtarın köy ile ilgili aldıkları bir karar da kamu politikası olarak nitelendirilir. Odegard (1973: 5), siyaset bilimini Arthur Bentley e göre açıklarken, devletin ailedeki otomobil kullanımı gibi basit konulardan, ekonomi, para paylaımı, yönetimi ve doal kaynakların korunması gibi karmaık konulara kadar birçok alanda rol oynadıını belirtmitir. Kamu politikasının en büyük özelliklerinden biri, politika balamında yapılan en küçük idari ilemin bile devletin balı olduu hukuku kaynak almasıdır. Yapılan idari ilemler, yasal bir çerçevede devlet organlarına verilen yetki sınırları içerisinde kaldıkça vatandalar tarafından meru kabul edilir (Akdoan, 2011: 77). Kamu politikasına yönetim açısından bakıldıında vatandalara eit ekilde hizmet veren, kanun önünde eitlik salayan, hukuka uygun yönetim ilkesine, siyasetin uygun biçimde dolayımlanacaı mekanizmalara olanak tanımayı kabul eden yönetim, meru bir yönetim olarak kabul edilir (Sabuktay, 2011: 69). Anderson a (2003: 2) göre kamu politikası; idarenin ve onun çevresinin ilikilerin ve eylemlerinin bütünüdür. Jenkins (1974: 34 ten akt. Çevik, 1998: 104) ise kamu politikasını u ekilde tanımlamaktadır; kamu politikası basit idari çıktılardan daha öte bir ey olarak düünülmelidir. Çünkü kamu politikası anlaılabilir özelliklere sahiptir ve bu özelliklere göre siyasal sistem içerisinde farklı bölümleri igal edebilir. Devletin bir konuda oluturduu uygulama tasarısını yapmak ya da yapmamak kararı almasının yanında, konu ile ilgili hiçbir ey yapmaması da bir kamu politikasıdır. Bu hamlenin, devletin aldıı bir karar olması muhtemeldir, ancak devlet, kamuda gelien bir problemi umursamayarak bu konuyu ele almadan ya da herhangi bir karar sürecine girmeden de tepkisiz kalabilir. Kamu politikasını tek bir kavram olarak tanımlamak yerine, daha modüler bir tanımlama getiren Jones (1977 den akt. Dye, 1981:2), kamu politikasının; programlar, kararlar ve etkiler olmak üzere üç bölüm ya da aamadan oluan bir süreç olarak düünülmesi gerektiini vurgulamaktadır. Bu üç aama da birbiri ile balantılı aamalardır. Amaçlara ulamak için yapılan programlar, uygulama evresi için atılacak adımları içeren kararlar ve bu aamalardan sonra son olarak uygulanan politikanın çıktısı olarak etkiler ve sonuçlar, süreci oluturmaktadır. Bahsedilen süreç bu çalımada, Kamu Politikası Süreci olarak, çalıma bütününe uyarlanmı biçimde, ayrı bir balıkta incelenecektir. Kamu politikası kavramı; devlet yönetiminde kamu ile ilgili alınan tüm kararları içeren bir kavramdır. Uluslararası politika, ekonomi politikası, salık politikası, eitim politikası ve sosyal politika gibi kavramların her biri, kamu politikasının birer alt balııdır. Akademik çalımalarda ele alınan bu kavramlar, genel balık olarak kamu politikası alanında yapılan çalımalardır. Siyasa müdahalecilii biçimleri, toplumla ilgili liberal düüncenin zayıflamasıyla beraber ortaya çıkmaya balamıtır. Sanayi devriminden sonra, sosyal alanda sorunların ortaya çıkması, bata yoksulluk ve sefaletin giderilmesi için devletin topluma olan müdahalesini arttırmasını gerektirmitir (Demir, 2011: 107). Kamu politikası kavramının vatandaların algısındaki genilii, bir yandan da devletlerin ülke yönetimindeki etkileri ile doru orantılı olabilmektedir. Devlet müdahalesinin daha youn, liberal düüncenin daha zayıf olduu ülkelerde, kamu politikası, ülke gündeminde geni yer tutacaktır. Aksi bir

4 durum olarak, liberal düüncenin baskın olduu ülkelerde, devletin piyasaya, dolayısıyla kamuya etkisi daha az olacaından, kamu politikasının üretilip uygulanması eylemlerinin younluu da düecektir. Kamu politikası, hedef aldıı ve uygulandıı alandaki vatandaları etkilemektedir. Kamu kelimesinin anlamlarından biri olan bir ülkedeki halkın tümü (TDK, t.y.) tanımından yola çıkarak, her kamu politikasının ülkedeki tüm vatandaları etkileyecei ya da ilgilendirecei kanısına varılmamalıdır. Bu açının tam tersinden bakıldıında; kamu kelimesinin dier bir anlamı olan halk hizmeti gören devlet organlarının tümü tanımı temel alındıında kamu politikası kavramı; halk hizmeti gören devlet organlarının oluturdukları politika anlamına da gelmektedir.

5 1.2. Kamu Politikası Analizi Kamu politikası analizi, kamu politikası kavramına göre, daha teorik bir kavramı yansıtmaktadır. Dror'a (1967: 200) göre, politika analizi terimini, sistem analizi ile siyasal anlamdaki politika kavramını bir biri ile ilikilendiren profesyonel bir disiplin için kullanmak doru olacaktır. Kamu politikası sürecinde ele alınan aamaların her biri üzerinde politika analizine bavurulabilmektedir. Fizik ve kimyada olduu gibi politika problemlerinin analiz edilmesinde genel geçer olarak izlenecek bir yol ve metodoloji yoktur. Bunun yerine hukuk, ekonomi, örgütsel analiz ya da bütçeleme gibi politika analiz araçları vardır (Howlett ve Ramesh, 2009: 30). Patton ve Sawicki nin de (1993: 53) vurguladıı üzere, kamu politikası analizi yapan kii hangi disiplinden ise problemi çözümlemek için kendi disiplininin temel aldıı metodları kullanacaktır. Ekonomistler problemi ekonomik ilem, kâr - zarar hesapları üzerinden analiz ederken, sosyologlar toplumdaki grupların problem üzerindeki etkilerini, hukukçular ise problemin yasal boyutlarını analiz edeceklerdir. Kamu politikası analiz modellerini, tüm bilimsel aratırmalarda olduu üzere en üst kategoride nitel ve nicel olarak ikiye ayırmak, büyük resmi görmek açısından iyi bir seçenek olacaktır. Kamu politikasının sosyal bilimler alanında çalıılan bir konu olması, kamu politikası analizlerinde daha çok nitel aratırma metotlarının kullanılacaı beklentisini arttırabilmektedir. Bu beklentiye karın, alt balıklarında barındırdıı ekonomi alanı gibi sayısal verilere dayanan politika analizlerinde nicel aratırma metodlarının kullanıldıı da göz ardı edilmemelidir. Bu düünce dorultusunda, Tierney ve Clemens in (2011: 1) belirttii üzere, bu iki yöntemden oluan bir paketin kullanılmasının uygun olacaı görüü yanlı olmayacaktır. Kamu Politikası Analizi isimli bu balık altında ele alınacak modeller, en genel anlamda bu iki yöntemin altında gruplanan modeller olacaktır. Jenkins e (1997: 30) göre; gelitirilen yaklaımlarda genel olarak Harold Lasswell in (1956) yaptıı kısa ve basit ekildeki, kamu politikası analizini anlatan ema (balama, bilgilendirme, üzerinde düünme, karar verme, uygulama, deerlendirme ve son) kullanılmı ve gelitirilmitir. Türkiye de yapılan kamu politikası analizi çalımalarında, bu model çerçevesinde üretilmi çalıma örneklerine rastlamak mümkündür. 1 Bunların yanında Easton ın (1965) çalımalarından türetilen girdi çıktı eklinde bir sistematik ile temellendirilecek düüncenin daha yararlı olacaı kanaatinde olan bilim adamları da vardır. Bu düünceye Dye, Understanding Public Policy (1981) çalımasında; Sharkansky Public Administration: Policy Making in Government Agencies çalımasında (Markham, 1970) ve yine Sharkansky ve Lineberry nin Urban Politics and Public Policy (Harper&Row, 1971) çalımasında yer verilmi ve kendi bakı açılarınca gelitirilmitir (Jenkins: 1997: 30). Bunun yanında Harold Thomas (2001 den akt. Howlett, 2011), kamu politikası analizi için dört tane görev tanımlamaktadır. Bunlar, politika oluturma süreci içerisinde yer alan ve içlerinde resmi politika analizinin elementlerini de barındıran: problemin tanımı ve problem hakkında dıarıdan bilgi alınması, aktörler arasındaki diyalog / problem hakkında alternatiflerin üretilmesi ve aktör temsilcilerinin bir araya gelmesi, deerlendirme ve takviye dir. Goodin, Rein ve Moran ın birlikte yazıkları The Oxford Handbook of Public Policy (2006) isimli eserde ise kamu politikası analizi; yapbozun parçalarını tamamlama olarak politika analizi (Winship, 2006: ), eletirel dinleme olarak politika analizi (Forester, 2006: ), politika önerisi olarak politika analizi (Wilson, 2006: ), demokrasi için politika analizi (Schneider ve Ingram, 2006: ) ve eletiri olarak politika analizi (Dryzek, 2006: ) olarak be farklı çerçevede incelenmitir. Bu be farklı yaklaım aaıda kısaca anlatılmıtır. 2 Kamu politikası analizinin yapboz ile badatırıldıı bölümde (Winship, 2006: ), bireylerin yapbozun parçalarını çeitli ekillerde birletirmeye balayabilecekleri belirtilmitir. Bir manzara yapbozunun parçaları birletirirken bazıları ie gökyüzünü oluturmaktan balarken, bazıları topraktan balayabilmektedir. Bu örnek temelinde, kamu politikası analizine de farklı açılardan yaklaılabilecei 1 Sözü edilen model çerçevesinde yapılmı iki çalıma örnei için; Semiz, Ö. (2009). Bir Kamu Politikası Analizi: Türkiye de Korsanla Mücadele Odaklı Fikri Haklar Politikası, Ankara Barosu Dergisi, Eriim Tarihi: , ve Çalı, H. H. (2012). Aile çi iddet: Bir Kamu Politikası Analizi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2): 1-25 künyeli çalımalara bakılabilir. 2 Paragrafta verilen referanslar Moran M, ve Rein M, ve Goodin R.(2006). The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford University Press. Künyeli kitapta yer almaktadır. Metin sonunda sadece bu kitap kaynak gösterilmitir. lgili bölümlere ait sayfalar paragraf içinde yapılan atıflarla belirtilmitir.

6 vurgulanmıtır. Yapbozun bir parçasının kaybolması ya da eksik olması durumunda ise yapboz tam anlamıyla tamamlanmı sayılmayacaktır. Eletirel dinleme yönünden ele alınan kamu politikası analizinde (Forester, 2006: ), kamu politikası karar vericilerinin sorunu tam olarak anlayabilmeleri için öncelikle iyi bir dinleyici olmalarının önemi vurgulanmaktadır. Analiz aamasında farklı gruplarla röportajlar yapılmalı bu grupların soruna yaklaımları incelenmeli ve onlarla sürekli iletiimde olunmalıdır. Burada önemli olan nokta ise sorunu karar vericilerin kendilerinin tanımlaması ve vatandalara aktarması deil, sorunu onlardan dinlemeleridir. Kamu politikası analizini bir öneri olarak gören yaklaımda (Wilson, 2006: ), çıkan bir soruna dair alternatifler ile bu sorunun giderilmesi ve bu alternatiflerin bir öneri olarak ele alınması üzerine bir düünce getirilmitir. Demokrasi için politika analizi yaklaımında (Schneider ve Ingram, 2006: ), politika analizi demokrasi için bir araç olarak ele alınmıtır. Kamu politikası analizinin demokrasiyi beslemek adına kullanılması vurgulanırken, siyasal sistem, vatandalar ve dier aktörlerin katılımıyla oluacak etkileim içinde devam edecek bir analiz süreci tasarlanmıtır. Yaklaımlardan sonuncusu olan ve kamu politikası analizini bir eletiri olarak ele alan yaklaımda (Dryzek, 2006: ), bu sürecin eletirel bakı açısıyla ele alınıp çözümlemeler üretilmesi ve önlemler alınmasını önermektedir. Bu yönde bir tutum, gereken savunma mekanizmalarının gelitirilmesi, önlemler alınması ve çözümler üretilmesi adına yönlendirici olacaı savunulmaktadır. Kraft ve Furlong a (2007: 95 ten akt. Eryılmaz, 2013: 135) göre kamu politikası analizi; kamusal sorunların etkilerinin nedenlerini ortaya çıkartmak için gerekli verilerin toplanması, verilerin ileme tabi tutularak nitelikli bilgilerin üretilmesi ve yorumlanması alamalarını kapsamaktadır. Verilerin toplanması ve elde edilen verilerin ilemlere tabi tutulması kısmında ise kamu politikası analizinin çalıma disiplinlerine göre gösterecei yaklaım farklılıkları devreye girmektedir. Eryılmaz (2013: 136), politika analizini, köklerini aldıı üç yaklaımla açıklamıtır. Bu yaklaımlar; aralarında en klasik olan ve idari kurumların birbirleri arasındaki ilikilerin biçimsel ve yasal yönlerini tanımlamakla ilgili olan kurumsal yaklaım, David Easton ın (1957 den, akt. Eryılmaz 2013: 136) genel sistem yaklaımını kamu yönetimi ve siyasal sisteme uygulaması sonucu ortaya çıkan sistem yaklaımı ve kamu politikasını daha anlaılır ve basit kılmak adına aamalara ayıran fonksiyonel süreç yaklaımıdır. Kamu politikası analizi üzerine çalıan ve bu çalımada kamu politikasi süreci konusunda yer verilen karar vermede ilaveci yaklaım ı ortaya koyan Lindblom (1959), ekonomi disiplininde nitel metotların açık bir ekilde ortaya konduunu ancak birçok baka analitik metotların örtülü kaldıını vurgulamaktadır. Bu çalımasında kamu politikası analizini analiz ve teori çerçevesinde inceleyen Lindblom, zaten var olan ve uygulanan ancak nitel ya da teorik olmayan metotları vurgulamayı amaç edinmitir. Geleneksel olarak tanımladıı rasyonel yaklaımı temel alan metotların çok fazlaca karmaık deikenleri incelediini, kendinin ortaya koyduu ilaveci yaklaımın, içinde olunan zamana balı olarak daha sınırlandırılmı deerlerle ölçülebileceini ve sürekli test edilebilir bir halde olacaını vurgulamıtır. Weaver (2008: 153) ise, 1980 lerden bu yıllara dek, geleneksel ve ilevselci görülerden sıyrılarak gelen ve çeitli çıkar gruplarının politika analizi üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesini de sürece katan kamu politikası analiz modellerinin daha karmaık bir hale geldiini belirtmitir. Ayrıca bu çalımada Weaver, Kingdon un (1984) fırsat pencereleri beraberinde gelen politika teorilerinin, politika anlayıını bazen deiken ve yönetilmesi zor olarak tanımladıını vurgulamıtır. Çetingök (2008), kendisinin oluturduu ve çounlukla sonuç amaçlı nitelikli modelleri temel alan, ve fakat nicelikli modellerle de entegre edilmi, pragmatik ve bu arada globalleme ve doa (physical) çevrecilik kavramlarını da içeren daha çada yeni bir model olarak tanımladıı kamu politikası analiz modelini 6 basamak üzerine yapılandırmıtır. Bu basamaklar; sosyal adalet ve sayısal/oransal eitlik (liyakat sorunu), katılım ve sosyal entegrasyon sorunları, yeterlik, etkenlik, verimlilik sorunları, politikadan yararlananlar ve politikanın getirdii yararlar, örgütleme ve hizmet verme/götürme sistemleri, finansman sorunları, politikanın getirdii evrensel ve çevresel etkiler ve deiikler olarak sıralanmaktadır. Kamu politikası analizi konusunda ortaya konulan bu yaklaımlar çerçevesinde, kamu politikası analizinin karmaık bir yapıya ve sürece sahip olduu izlenimi olumaktadır. Buna karın, yapılan literatür taraması sonucu üzerinde hemfikir olunabilecek genel düünce; etkili bir kamu politikası için, analiz edilen

7 politikaya uygun analiz modellerinin kısmen, birlikte ya da tekil kullanılmasının en doru yol olacaı düüncesidir. Kamu Politikası, Kamu Politikası Aktörleri ve Kamu Politikası Analizinin literatür temelinde incelenmesi, sosyal medya oluumunun bu kavramlarla ne ekilde ilikide olabileceini anlamak açısından önemlidir. Bölüm genelindeki tanımlamalar ve açıklamalarda görüldüü üzere kamu politikaları, alınan kararlar ve bu kararların hayata geçmesinde izlenen süreçler ile sürece etkide bulunan aktörlerden oluan bir döngüdür. Bu döngü içerisinde sosyal medya; politika tasarımı, analiz süreci, aktörler arası iletiim ve etkileim gibi konularda önemli rol sahibi olacak bir oluumdur. Bu balamda; bir sonraki bölümde sosyal medya oluumu detaylı olarak ele alınarak Kamu Politikası ve Sosyal Medya arasında kurulacak ilikiye temel oluturulacaktır. 3 Örnek olarak verilen Wikipedia internet sitesinin (ngilizce) balantı adresi udur: Bu sitede arama motoruna dier örnek olarak verilen program Napster yazılıp aratıldıında u balantı adresinden Napster Programı hakkında bilgi alınabilir: Eriim Tarihi: Safko (2012: 3), sosyal medya ile insanların kendilerini de bir takım kii ya da kurumlara pazarladıını belirten Safko, buradaki müteri kelimesi ile sosyal medyayı kullanan insanları herhangi bir amaca yönelik olarak takip eden kii ya da kuruluları belirtmektedir Sosyal Medya Kavramı ve Tarihi Geliimi nternet ve internet kullanımının 1990 larda yükselie geçmesiyle birlikte dünyadaki internet kullanıcılarının sayısı da artmıtır. Aynı dönemde sosyal medya, barındırdıı vatandalar, aktivistler, sivil toplum kuruluları, iletiim kuruluları, internet yazılım salayıcıları ve devlet kurumları gibi aktörlerle günlük hayatın bir gerçei haline gelmitir (Shirky, 2011: 1). Sosyal medya, çok geni bir kavramı ifade etmektedir. Bunun yanında bu kavramın barındırdıı öeler de her geçen gün gelimektedir. Bu yüzden sosyal medya kavramının kalıplamı bir tanımı yoktur. Kaplan ve Haenlein in (2010: 60) vurguladıı üzere bu kavram, sosyal medya yöneticileri ve akademik aratırmacılar tarafından belirli bir kalıpta tanımlanmak yerine, neleri içerip içermeyecei yönünde açıklamalarla ifade edilmektedir. Böyle bir tutum, gün geçtikçe gelien bu kavramın tanım aralıının da açık bırakılarak yeni bileenlerle birlikte geniletilmesine olanak salayacak niteliktedir. Sosyal medya kavramını tek bir cümle ile ifade edecek bir tanımın eksik kalacaı düüncesiyle, bu balık altında sosyal medyanın çeitli boyutlarına deinilmektedir. Mayfield (2008: 5), sosyal medyayı en iyi anlaılır ekilde; be farklı karakteristiin tümüne ya da çouna sahip, bir tür yeni çevrimiçi medya grubu olarak tanımlarken, bu be farklı karakteristii; katılım, açıklık, diyalog, topluluk ve birbirine balılık olarak belirtmitir. Mayfield in deindii karakteristik özelliklerden birbirine balılık özellii, bu çalımada buraya kadar deinilen özelliklere bir yenisini eklemektedir. Bu karakteristik özellik, sosyal medyayı oluturan internet sitesi ya da programların birbirleri ile çeitli ekillerde (site linkleri, reklam gösterimleri vb.) balantılı olması durumunu anlatmaktadır. ekil 1 de sosyal medyayı oluturan (Web 2.0 yi oluturan) internet sitesi ve programlara örnek olarak verilen Wikipedia internet sitesinin arama satırına yine aynı sütunda örnek olarak verilen Napster programı yazılıp arama yapıldıında, Wikipedia üzerinden Napster programı hakkında bilgi edinilebilmektedir. 3 Aynı zamanda, Wikipedia da aratılarak bulunan Napster programı hakkındaki bu bilgi, internet kullanıcılarının kiisel Facebook sayfalarından paylaılarak balı oldukları dier internet kullanıcılarına (arkada, aile, müteri vb.) iletilebilmektedir. Bu örnekte görüldüü üzere, sosyal medyayı oluturan üç araçtan biri olan Napster, Wikipedia nın içerisinde, Wikipedia ise dier bir sosyal medya aracı olan Facebook içerisinde yer alarak internet kullanıcısı ile bulumutur. Birbirine balılık özellii, bu ekilde bir etkileimi yansıtmaktadır Safko (2012: 3-4), sosyal medya kavramını açıklarken, kavramı sosyal ve medya olarak ikiye bölerek incelemitir. Sosyal kavramını; insanların çeitli ihtiyaçları karılamak için birbirleriyle iletiimde bulunmak ve kendilerini iyi hissetmek için, benzer özelliklere sahip dier insanlarla duygu, düünce ve deneyimlerini paylamak olarak tanımlamıtır. Medya kavramını ise dier insanlarla iletiim kurmak olarak tanımlarken, bu iletiimin davullar, ziller, kelimeler, elektronik postalar, internet siteleri, fotoraflar, arkılar, videolar, cep telefonları, ya da kısa mesajlarla salanabildiini belirtmitir. Bu iki kavramın sentezi olarak sosyal medyayı ise, sadece bu araçların yeni bir kurulumu olarak tanımlamıtır. lerleyen teknolojiye balı olarak insanlar arası daha etkili iletiim salayan bu araçları insanların müteri ya da potansiyel müterileriyle 4 iliki kurmasını saladıını vurgulamıtır. Sosyal medya terimi, internet kullanıcılarının birbirileriyle bilgi, görü, ilgi alanlarını, yazılı görsel ya da iitsel bir ekilde paylaarak iletiim kurmaları için olanak salayan araçlar ve web sitelerini içermektedir

8 (Onat, 2010: 105). Poster in (1995, akt: Babacan vd., 2011: 72) ikinci medya çaı 5 olarak adlandırdıı dönem içine alınabilecek sosyal medya kavramı, radyo, televizyon ve gazete gibi eski medya veya kitle iletiim araçlarının yerlerini, etkinliklerini her geçen gür artıran internet, mobil telefon gibi medya araçlarının almasıyla oluan dönemin ürünü sayılabilmektedir (Babacan vd., 2011: 72). nternet kullanım amacı ve eklinin çift taraflı ya da etkileimli olarak adlandırılabilecek bir yön kazandıından bahsederken, Web 2.0 terimini de burada incelemek faydalı olacaktır. O Reilly ve MedyaLive tarafından 2004 yılında yapılan bir konferansta (O Reilly, 2007: 17) kullanılmaya balayan bu terim, web hizmetlerini gelitirmek ve iyiletirmek amacıyla, kullanıcıların siteye katılımını ve dier ziyaretçilerle ibirlii yapmalarını salayan bir akım sayılabilir (Erkul, 2009: 97). Konferansın yapılı tarihinden itibaren yaklaık 1.5 yılda Google üzerinde 9.5 milyondan fazla kez alıntılanan bu kelime, 2007 ubat ayı itibariyle 135 milyon kez alıntılanmıtır (O Reilly, 2007: 18). O Reilly (2007); Web 2.0 terimini kullanırken, dolaylı olarak bu terimden önceki internet dönemini de Web 1.0 olarak isimlendirmitir. O Reilly nin bir süreç içerisinde doal olarak oluan bu iki ayrımın arasındaki farklılıkları vurguladıı çalımasında, Web 1.0 ve Web 2.0 arasındaki farklar çeitli internet site ve programların karılatırılmasıyla anlatılmak istenmitir. Bu site ve programlar ekil 1 de gösterilmitir. Kaynak: O Reilly, T. (2007). Web 2.0 ı bir cümle kalıbı ile anlatmak ya da tanımlamak, terimin anlamını eksik bırakmak olacaktır. O Reilly de (2007) bunu vurgularken, ekil 1 de birbiri ile karılatırılan internet site ve programlarının arasındaki dönüümsel farklara dikkat çekmek istemitir. Bu farklılıkların baında bireysel bilgisayarların kendi balarına birer sunucu (server) ilevi görmeye balaması gelmektedir. ekil 1 de 4. satırda verilen karılatırmada mp3.com internet sitesi tek sunucu görevi görerek kullanıcılara kendi sitesi üzerinden mp3 dosyaları (müzik dosyası) salarken, Web 2.0 ın araçlarından biri olan Napster programı, kullanıcıların kiisel bilgisayarlarını balı baına birer sunucu gibi kullanarak kendi aralarında mp3 transferi yapmalarına imkan salamıtır. ekil 1 de 3. satırda yapılan karılatırmadaki Akamai ve BitTorrent programları karılatırması mp3 dosyaları için verilen örnein, tüm bilgisayar program ve dosyalarına uyarlanmı bir hali niteliindedir. Akamai, belirli bir server üzerinden istemci-kullanıcılara program, yazılım ve dosya aktarımı salamaktadır. BitTorrent ise kullanıcılara aradıkları dosya ve programları, bu dosya ve programlara sahip dier kullanıcıların bilgisayarlarından kendi bilgisayarlarına aktarma olanaı salamaktadır. O Reilly (2007) Web 2.0 ı anlatırken ele aldıı site/program karılatırmalarında bu farklılamanın ticari boyutlarına da deinmitir. Bu balamda karılatırılan DoubleClick ve Google AdSense siteleri reklamcılık alanında kullanılmaktadır. Bu iki site arasındaki fark müteri portföyleri olmutur. Web 1.0 içerisinde varsayılan DoubleClick sadece büyük firmaların reklamlarını yaparken Web 2.0 içerisinde varsayılan Google AdSense bireysel internet sitelerine kadar isteyen her kullanıcının bütçesi ve hedefi dorultusunda reklamcılık hizmetleri vermektedir. Sosyal medyanın tek taraflı olmamak açısından anlaılmasını salayacak en iyi örneklerden biri de ekil 1 de 5. sırada yer alan Britannica Online ve Wikipedia internet sitelerinin karılatırılmasıdır. Britannica Online ın daha kapalı ve belirli yazarlarca gelitirilen içeriine karın, Wikipedia herhangi bir internet kullanıcısı tarafından içerii gelitirilebilen bir internet sitesidir. Burada deinildii üzere, tüm internet kullanıcıların kendi bireysel katkılarıyla belirli bir aın (Wikipedia) geliimine dolaylı olarak katkıda bulunması, sosyal medya kavramının yapı talarından biri niteliindedir. 5 Kavramı daha detaylı incelemek üzere; Poster, M. (1995), The Second Media Age, Amerika, Polity Press künyeli kaynaa bavurulabilir.

9 Sosyal medya oluumunu meydana getiren Web 2.0 nin geliim ve anlaılma süreci devam ederken, 2006 yılında New York Times dan Jhon Markoff yeni bir internet tabanlı servis olan Web 3.0 ü gündeme getirmitir (Xiaoting ve Li, 2010: 170). Sosyal medya kavramı açısından Web 2.0 ın Web 3.0 dan daha büyük bir öneme sahip olmasına karın, Web 3.0 ın geliiminin kendine paralel olarak sosyal medya kavramını da geliime uratacaı ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden kısa bir ekilde de olsa Web 3.0 a deinmek, sosyal medyanın gelecekte alabilecei ekli öngörmek ve kavramsal algıyı bu ekilde zihinde geniletmek adına yararlı olacaktır. Web 2.0 ile devam eden internet teknolojisi geliiminin henüz devam eden ve yeni bir formu olan Web 3.0, internet dünyasının bazı öncülerinin öngörüleri ile tanımlanmaktadır. Bunu tanımlamalar yapılırken, Web 3.0 ın nasıl olduu deil nasıl olacaı hakkında söylemlerde bulunulmaktadır. Genel olarak Semantik Web (anlamsal a) ile badatırılarak ifade edilen (Rajiv ve Lal, 2011; Morris, 2013; Barassi ve Tereré, 2012) Web 3.0 ın kalıplamı bir tanımı yoktur. Semantik Web, ilk olarak Tim Berners-Lee 6 tarafından 90 lı yıllarda ortaya atılmıtır (Floridi, 2009: 27). Semantik Web, makinaların internet ve ulaılabilen dier kaynaklardaki tüm okunabilir bilgileri okuyarak, ilgili bilgileri birletirerek, insanların algıladıı gibi algılaması ve insanın ihtiyaç duyduu ekli anlayıp onun kullanımına sunmasıdır (Metz, 2007: 76). Buradan anlaılacaı üzere oluan bu web döneminde insanlar ve bilgisayarlar arasındaki etkileim daha farklı bir boyuta taınacaktır. Bununla birlikte insanlar bilgisayarları anlamaya deil, bilgisayarlar insanları anlamaya çalıacaklardır. Emirolu na göre (2009: 151), Semantik Web in oluumu web üzerindeki tüm verilerin açıklamaları ile ilikilendirilmesi ve bu bilgilerin bilgisayarlar tarafından daha karmaık bir ekilde sorgulanarak en ilgili bilgilere ulaılabilmesi ile mümkün olacaktır. Bu yorum daha somut bir hale getirilecek olursa, Web 2.0 da internet üzerinden aratırma yapan insanların en iyi aratırma sonuçlarına ulaabilmesi için en doru anahtar kelimeleri seçmeleri gerekmektedir. Metz in de belirttii üzere (2007: 78); Web 3.0 da ise bilgisayarlar bu bilgileri insanlardan aldıkları resimler, videolar, konumalar, ses ve hatta hareket komutları ile eletirerek yine insanlara sunabileceklerdir. Xiaoting ve Li nin (2010: 170), ortaya koydukları akıl, badama, kiiye özgünlük ve sanallama eklindeki Web 3.0 ın dört karakteristik özellii de bu ekilde bir çerçeve çizmektedir. Gelecek hakkında öngörülerde bulunanlardan Nova Spivack a göre 2010 ve 2020 tarihleri arası, genel olarak bütünlemi bilgiler ile birlikte Web 3.0 ın hüküm sürecei bir dönem olacaktır (Xiaoting ve Li, 2010: 170). Netflix in kurucusu Reed Hastings, zamanla gelien internet eriim hızlarına balı olarak (56k modem, adsl, vdsl vb.) Web 3.0 ın tamamen videolardan oluan bir internet dönemi olacaını vurgulamıtır (Farber ve Gidnan, 2006). Genel kanıdan biraz daha farklı bir fikre sahip olan, Metaverse Roadmap isimli makalenin 7 öncü yazarlarından olan John Smart (Smart, 2010), Web 3.0 dönemini televizyon kalitesinde videoların ve 3 boyutlu dünyanın geliip yayılacaı bir dönem olacaını ileri sürerken, Semantik Web dönemini Web 4.0 olarak adlandırmıtır. Sosyal medya, içinde bulunulan 2000 li yılların baında olumaya balamı bir oluum olarak görülse de, bu oluumun temelleri daha önceki yıllar da atılmaya balanmıtır. Web 2.0 akımının getirdii anlayı sosyal medyanın geliimine düünsel olarak bir temel oluturmu, ortaya çıkarılan sosyal a siteleri, programları ve sistemleri için fikir vermitir. Web 2.0 ile birlikte sosyal medya oluumu daha kapsamlı hale gelmitir ancak; sosyal medyanın Web 2.0 dönemi ile birlikte yoktan var olduunu düünmek doru olmayacaktır. Kaplan ve Haenlein in belirttii üzere (2010: 60); Duke Üniversitesi nden Tom Truscott ve Jim Ellis 1979 yılında kurduu, kullanıcılara eriime açık fikirler yazarak gönderebilmesini salayan, dünya çapında bir tartıma platformu niteliindeki Usenet, sosyal medya oluumu için bir yapı taıdır. Sosyal medyanın ana karakteristiklerinden biri olan kullanıcıların birbirleriyle etkileimi, bu platformda salanmaya balamıtır. Bunun yanında internet üzerinden günlük tutan kullanıcıları bir araya getiren ve Bruce ve Susan Abelson un kurduu Open Diary de bu türde hizmet veren ilk sosyal medya sitelerinden biridir. 6 World Wide Web in (www) mimarıdır. Kiisel web sitesine: internet adresinden ulaılabilmektedir. Eriim Tarihi: Makaleye; internet adresinden ulaılabilmektedir. Eriim Tarihi:

10 1970 li yılların sonlarında ortaya çıkan ve geliimi boyunca kullanıcıların mesaj yollayabildii, veri ve programlar indirip yükleyebildii, dergiler okuyabildii bir çeit forum 8 sistemi olan Bulletin Board Systems (BBSs), bünyesinde ilk kez chat (sohbet) programı barındıran Prodigy ve 1985 de kurulan ve BBss ile benzer özelliklere sahip Genie bu dönemde popüler olmu internet site ve sistemleridir (Webdesignerdepot, 2009). Bu oluumların 1990 lı yılların sonlarına kadar devam etmesinden sonra 1995 yılında php nin 9 ortaya çıkmasıyla birlikte var olan phpbb adı verilen (php Bulletin Board) açık kaynak forum sistemleri ilerideki sosyal medya oluumlarının temellerini atmılardır. Sosyal a siteleri ve programlarının geliim süreci, sosyal medyanın geliiminde dorudan etkiye sahiptir. Boyd ve Ellison a (2007) göre ilk sosyal a sitesi olarak tanımlanabilecek internet sitesi, 1997 de kurulan SixDegrees.com dur. Bu site aynı zamanda, kullanıcıların kendi profillerini oluturmasına ve dier kullanıcıları listelerine arkada olarak eklemelerine izin veren ilk internet sitesidir. Profil oluturma ve arkada ekleme özellikleri bu siteden önce ICQ, AIM programları ve Classmates.com adlı site dâhil bazı arkadalık sitelerinde 10 var olsa da, arkada listeleri dier kullanıcılar tarafından görülememekte ve arkada profilleri arasında gezinti yapılamamaktaydı (Ellison ve Boyd, 2007: 4). Bu özellik sosyal medya oluumu açısından yapı talarından biridir. Ellison ve Boyd un yaptıı çalımanın bu alandaki en fazla atıf alan çalıma olmasını yadırgayan ve bu çalımaya karılık niteliinde olan bir makale yazan Gane ve Beer (2008), Boyd ve Ellison tarafından yapılan çalımada sosyal medyanın tanımı ve tarihi açıklanırken Web 2.0 a hiç deinilmediini vurgulamıtır. BBSs den sonra, 1990 ların sonunu getiren bu yıllarda ICQ ve IRC (Internet Relay Chat) gibi kullanıcıların anlık mesajlaabilmelerine olanak salayan sistemler ortaya çıkmıtır li yılların balarından itibaren ortaya çıkan ve içinde bulunulan bu dönemde de popülerliini koruyan Friendster, Hi5, LinkedIn, MySpace, Facebook, Photobucket, Flicker, Youtube, Twitter, Tumblr, Ustream ve friendfeed gibi sosyal a siteleri sosyal medyanın geliiminde katalizör görevi görmülerdir. Sosyal medyanın kullanıcılarını hızla arttırmaya baladıı dönemi 4 ubat 2004 de Facebook un kurulmasıyla balayan dönem olarak ele almak yanlı olmayacaktır. 11 Bu dönem ile birlikte Sosyal Medya Kavramı isimli balıkta deindiimiz sosyal a sitelerinin birbirine balılık özellii de gelimi ve sosyal medya oluumunun geliimini desteklemitir. Facebook aracılııyla paylaılan, Youtube sitesine eklenmi bir video, hem daha çok kullanıcıya ulamı hem de Youtube sitesini bilmeyen kullanıcılara bu siteyi tanıtmıtır. Bu örnek çeitli ekillerde dier sosyal medya siteleri ve programları için de geçerlidir. Fotoraflar, ses dosyaları, videolar gibi görsel ve iitsel öeleri son derece kaliteli bir ekilde kaydedecek duruma gelen mobil cihazlar (akıllı telefonlar, cep bilgisayarları, tabletler vb.) sosyal medya platformlarındaki içerik paylaımını kolaylatırmakta ve hızlandırmaktadır. Bu gelimeler, sosyal medya platformlarının birbirine balılık özellii ile birleerek sosyal medya oluumunu daha güçlü bir hale getirmektedir. 8 nternet forumları kullanıcıların herhangi bir konu hakkında görülerini paylaabildikleri elektronik tartıma platformudur (bkz. 9PHP, açılımı Personal Home Page (kiisel ana sayfa) olan bir programlama dilidir(bkz. 10 Buradaki arkadalık siteleri ; ngilizce literatürde dating sites olarak geçen ve birbirlerini tanımayan kullanıcıların tanıarak görümesine ve etkileime geçmesine imkân salayan sitelerdir. 11 Belirtilen tarih facebook (info) sayfasında verilen tarihtir (bkz. https://www.facebook.com/facebook/info). Eriim Tarihi: Kamu Politikalarının Sosyal Medyada Gündem Oluturması ve Dezenformasyon Kamu politikasının bir gündem oluturması ve oluan bu gündem itibariyle halk kanaat ve tutumunun olumasında sosyal medyanın büyük bir rolü vardır. Türkiye de Gençlik ve Spor Bakanlıı nın (GSB) hazırladıı Gençlik ve Sosyal Medya Aratırma Raporu sosyal medyanın kamu politikası balamında gündem ve kamuoyu oluturma gücü konusunda bilgi verecek bazı bulgular içermektedir ya arası 2057 gençle yapılan görümeler (GSB, 2013: 16) sonucu farklı önermelere verilen olumlu ya da olumsuz görü oylarından çıkan bu bulgular dikkat çekicidir. Sosyal medya, ana akım medyada yer verilmeyen haberlere ulamamı salıyor. önermesi %14,82 olumsuz oya karı %61,37 oranında olumlu oy almıtır. Sosyal medya geleneksel medyanın (tv, gazete, radyo) alternatifidir. önermesi %15,77 olumsuz oya karı %63,75 oranında olumlu oy alırken, Sosyal medyanın kitleleri harekete geçirme gücü vardır. önermesi %14,20 olumsuz oya karı %65,85 gibi yüksek bir oranla olumlu bulunmutur. Bu oranları %100 tamamlayacak olan oylar ise nötr olarak belirtilmitir (GSB, 2013: 88). Geleneksel medya ve iletiimde, politika üreticilerine ulama ansı daha çok elit bir kesimin elinde iken sosyal medya ile bu ansı her sosyal medya kullanıcısı yakalamıtır. Sosyal medyanın geleneksel

11 medyaya göre daha pratik ve iletiim için az zaman gerektiren bir oluum olması da bunda etkilidir (Braun, 2012: 89). Konunun baında belirtildii ve GSB nın yaptıı çalımanın da yansıttıı üzere sosyal medya, geleneksel medyanın bir alternatifi ya da destekleyicisi olarak onun sahip olduu fonksiyonlara da sahiptir. Gündem ve kamuoyu oluturma da bu fonksiyonlardan biridir. Sosyal medyanın kamu politikasını etkileme gücü, bir iletiim platformu olması temelinde, gündem ve sonrasında kamuoyu oluturmasına balıdır. Sosyal medya bu iki kavramı etkileyerek dolaylı olarak kamu politikasına etki etmektedir. Page ve Shapiro (1983), yaptıkları çalımada 1935 ve 1979 yılları arasında ABD de üretilen kamu politikasına kamuoyu nun etkisi ile zaman içinde nasıl deiime uradıklarını aratırmılardır. Bu aratırma sonucunda, kamuoyunun politikaları etkileme gücünün, politikaların kamuoyunu etkileme gücünden daha fazla olduu kanısına ulamılardır. Gündem belirlemenin kamu politikası üzerindeki etkisini inceleyen Mortensen (2010: 357), yasal düzenlemeler, akıllı politika giriimcileri, teknik gelimeler, yenilenen politika imajları, toplumsal ruh hali, olaylara odaklanma ekli ve medya gibi unsurların gündem üzerinde etkili olduklarını belirtmitir. Gündem belirleme sürecini, medya, kamu ve siyasal gündem üçlüsüne gerçek dünya faktörleri ni de katarak bunlar arasındaki ilikiyi sorgulayan Soroka (2002), 1985 ile 1995 arası Kanada basınında yer almı gazeteler üzerinde içerik aratırması yapmıtır. Kavramlar arasındaki çok yönlü ilikiyi inceleyerek gündem belirlemenin gelecekte bulunacaı olası etkileri öngörebilmek adına modellemeler yapmıtır. Bu modellemeler gündem belirlemenin boyutlarının fazlalıının göstergesidir. Kamu politikasının sosyal medyada yer bulması ve gündem oluturmasına somut örnekler vererek bu konuyu daha açık hale getirmek faydalı olacaktır. Türkiye de 2012 yılı Mayıs ayında Babakan Recep Tayyip Erdoan ın kürtajı cinayet olarak nitelendiren konumasına ve bununla ilgili yasal bir düzenleme hakkında sinyaller vermesine 12 karı Bianet isimli internet haber sitesinin (www.bianet.org) balattıı benim bedenim benim kararım isimli kampanya özellikle Facebook da geni yer bulmutur. 13 Bu olaylardan sonra gündemden düen ve çıkarılmayan yasa, 2014 yılı mart ayı itibarı ile yeniden gündeme geldii görülmektedir. 14 Gündeme gelen kürtaj ile ilgili düzenlemelerin sosyal medya kullanıcıları ve sosyal medyada örgütlü bazı gruplar tarafından çarpıtılarak paylaılması da daha sonra deinilecek olan dezenformasyon konusuna örnek oluturmaktadır. Türkiye de her zaman bir sorun olarak görülen ve zaman zaman gündeme gelen öretmen ataması sorunları da sosyal medyada yer eden ve tepkiye maruz kalan kamu politikası kararlarındadır. Gül (2008: 185), Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde öretmen atamaları konusunda ölçülü ve adaletli davranılmadıını savunmaktadır. lk be yıllık iktidarı boyunca din ve ahlak dersi alanında öretmen ataması yapılmasına karı, 231 kimya, 230 fizik ve 933 biyoloji öretmeni atanmıtır (YKKED, 2007: 58 den akt. Gül, 2008: 185). Öretmen atamalarıyla ilgili oluturulacak kamu politikasını sosyal medya aracılıı ile gündeme getirmek isteyen öretmen adayları ve aday olmayan grup destekçileri, yerel seçimleri bir fırsat olarak görmektedirler. Bu dorultuda 30 Mart 2014 tarihinde yapılan olan yerel seçimler öncesi öretmen ataması talebinde bulunan bir kitle, bu görütekileri sosyal medyada bir arada toplamak üzere Facebook üzerinde 2014 ubat'ta 40 Bin Öretmen Ataması stiyoruz! isimli bir grup 15 kurmulardır. Oluan bu gündemin ardından kamuoyunun da baskısıyla sonuçta ubat ayında öretmen ataması yapılmı ve MEB nsan Kaynakları Genel Müdür Vekili Hamza Aydodu tarafından Austos ayı itibariyle bu sayının e ulaacaı bildirilmitir. 16 nternet sansürleri ve dier internet düzenlemeleri de devletlerin kamu politikası kararları arasında yer alır. Çalımanın devam ettii tarih olan günü itibariyle Türkiye geleneksel medya ve sosyal medya gündeminde Twitter ın kapatılması konusu gündemdedir. Telekomünikasyon letiim Bakanlıı (TB) internet sitesinde aynı gün yapılan Twitter internet sitesi sorgulamasında Bu nternet sitesi (http://www.twitter.com) hakkında stanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 03/02/2014 tarih ve 12 lgili konuma ve haber için internet sitesi ziyaret edilebilir. Eriim Tarihi: lgili haber için internet sitesi ziyaret edilebilir. Eriim Tarihi: lgili haber için sitesi ziyaret edilebilir. Eriim Tarihi: Facebook grubuna https://www.facebook.com/groups/subat40bin/ internet sitesinden ulaılabilir. Konu ile ilgili bir habere ise internet sitesinden ulaılabilir. Eriim Tarihi: lgili haber için internet sitesine bavurulabilir. Eriim Tarihi:

12 2011/795 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon letiim Bakanlıı tarafından KORUMA TEDBR uygulanmaktadır. sonucu alınmaktadır. 17 Yeni düzenlemelerle birlikte daha önceden mahkeme kararları ile daha uzun zamanda ve güç bir ekilde ancak özel hayatın ve kiilik haklarının ihlâli gibi durumlarda mahkeme kararlarıyla engellenen içeriklerin artık TB in kararıyla engellenebilmesi mümkün kılınmıtır. Düzenlemenin yapılmasına karın her sosyal medya platformuna bu kararları uygulayabilecek bir sistem kurulmamıtır. Uygulamaya göre; bireyden gelen ikâyet karısında Twitter da bulunan içerik tekil olarak engellenemedii ve bu konuda Twitter yetkilileri herhangi bir adım atmadıı için sosyal medya sitesi genel olarak engellenmitir. 18 Çildan ve arkadalarına göre (2012), internet ve dolayısıyla sosyal medyaya konulan yasaklar politik, askeri ve ahlaki kaygılardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu kaygılar tüm ülke ve hükümetlerde var olabilecek kaygılardır. Ülkelere göre deiir ekilde, devleti aaılayan ya da küçük düüren ifadeler (Çin ve ran), muhaliflerin siyasi baskıları, insan hakları aktivist içerikleri, dini deerleri yozlatırıcı içerikler (birçok Arap ülkesi) ya da telif hakkı korumaları nedeniyle internet sansürleri uygulanmaktadır (Warf, 2011: 3). Bulut un (2009: 165) sansür oranlarının büyüklüüne göre yaptıı sıralamada, Çin Halk Cumhuriyeti, ran slam Cumhuriyeti, Güney Kore, Tunus, Danimarka, talya, Avusturya, Birleik Arap Emirlikleri, Finlandiya, Norveç, srail, Hollanda, Birleik Krallık, Amerika Birleik Devletleri (ABD), Fransa, Kanada olmak üzere birçok ülkenin internet sansürü uygulayan ülkeler arasında yer alması bu internet sansürlerinin yaygınlıını göstermektedir yılında Arap Baharı ndan ngiltere deki ayaklanmalara kadar uzanan ve sosyal medya tabanlı olarak ortaya çıkan politik huzursuzluklar ülkeler arasında internet sansürü ile ilgili geni bir uzlama oluturmutur (Casilli ve Tubaro, 2012). 2. Kamu Politikası ve Sosyal Medya likisinin Örnek Olaylar Üzerinden ncelenmesi Sosyal medya, yer bulduu ülkelerde üretilen kamu politikaları sonucunda; bata STK lar olmak üzere çeitli aktörlerin organize ettikleri küçük aktivitelerden büyük toplumsal olaylara kadar pek çok hareketlilikte etkili olmaktadır. Çalımanın bu bölümünde, oluumunda sosyal medyanın etkisi görülen dünyada ve Türkiye de gündeme dümü toplumsal olayların incelemesi yapılacaktır Kamu Politikası ve Sosyal Medya likisinin Dünyada Meydana Gelen Örnek Olaylar Üzerinden ncelenmesi Sosyal medya dünya genelinde meydana gelen çeitli toplumsal olaylarda etkili olmutur. Bu olaylarda kamu politikası ve sosyal medya ilikisini açıkça görmek mümkündür. Bu balık altında dünyanın çeitli corafyalarında olumu toplumsal olayların temelindeki kamu politikası ve sosyal medya ilikisi incelenecektir Wikileaks Devrimi Kurucusu Julian Assange olan Wikileaks in ortaya çıkıı 2007 yılında olsa da, gündeme gelii 8 Kasım 2010 tarihinde ABD bürokratlarının birbirleri aralarındaki yazımalarından oluan belgeleri yayınlamasıyla gerçeklemitir. Amacı ABD bata olmak üzere devletlerin gizli politikalarını dünya kamuoyu ile paylamaktır (USAK, 2011). Wikileaks; Pentagon dan 40 yıl önce sızdırılan bilgilerden sonra, 2010 ve 2011 yılları arasında ABD hükümetinden kaçırılan derecelenmi gizli belgelerin serbest bir ekilde açıa çıkarıldıı en radikal platform olmutur (Fenster, 2012: 758). Wikileaks in devrim olarak nitelendirilmesinin en önemli nedenlerinden biri olarak kâr amacı gütmemesine ramen dier medya organlarının ulaamayacaı bilgilere ulaıp bunları korkusuz bir ekilde yayınlaması sayılabilir. Paylaılan bilgi ve belgelerin uluslararası boyutta olması ve küresel anlamda birden fazla devleti alakadar etmesi ise bir dier neden olabilecektir yılında siteden yayınlanan bir video dünyayı sarsarken Wikileaks açısından ise bir milat olmutur. Pehlivan ve Terkolu nun (2012: 16) belirttii üzere; siteden yayınlanan videoda; 12 Temmuz 2007 tarihinde ABD askerlerinin Iraklı sivillere ve iki Reuters muhabirine ate açtıı, yaralıları kurtarmaya gelen minibüstekilerin ise öldüü görülmektedir. ABD askerlerinin bu eylemleri gerçekletirirken elendiklerini de gözler önüne seren bu video dünya gündemini derinden sarsmıtır. 17 Sorgu TB resmi internet sitesinin adresinden saat 15:35 itibari ile yapılmıtır. lgili sorgulamayı dorulayan ve gündem hakkında bilgi veren bir internet haber sitesi için internet sitesi de ziyaret edilebilir. Eriim Tarihi: Babakan Yardımcısı Bülent Arınç ın konu ile ilgili açıklaması için internet sitesine bavurulabilir.

13 Avustralya da, uygulanması hükümet yetkililerince görüülen ve politika olarak tasarlanan çocuk pornosu içeren siteler bata olmak üzere bazı internet sitelerine ulaımı engelleyecek olan tasarı 1hükümetin açıklamasından önce ilk olarak 9 Mart 2009 tarihinde Wikileaks ile birlikte Avustralyalılara duyurulmutur (Lynch, 2010: 309). Türkiye de belgelerde adı geçen ve bu belgelerin sızdırıldıı ülkelerden biridir. Yılmaz ın (t.y.) vurguladıı ekilde, Türkiye ile ilgili yayınlanan 19 belgede; Adalet ve Kalkınma Partisi kadrosu ve politikaları, Türkiye-ran-Suriye-srail ilikileri, Füze Savunma Sistemi ve silah satıı ile ilgili konular yer almaktadır. Wikileaks in sitesinde yayınlanan belgelerde, Türkiye nin yanı sıra Türkiye ye komu olan ülkelerle ilgili iddialar yer almıtır. ddialar daha çok Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan gibi Güney Kafkasya ülkeleri ve son yıllarda halk devrimleri ile çalkalanan Ortadou ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilikileri hedef almaktadır (USAK, 2011: 28). Uçkan (2011: 61-65), Yeni Medya Düzeni konusunu ele alırken bu düzenin internet tabanlı ve eksenli olduunu belirtmitir. Wikileaks in bilgiyi daha kamusal hale getirdiini vurgulayan yazar, bunda internet üzerinden faaliyet göstermesinin etkisinin büyük olduunu savunmutur. Bu yönüyle Wikileaks in medya dinamiklerini deitirdiini savunmutur. Çalımanın Wikileaks açısından odak aldıı konu, sızdırılan belgeler ve bu belgelerin sonuçlarından çok Wikileaks in farklı bir haberleme yöntemi ve gazetecilik anlayııyla hareket etmesidir. Medyanın dinamiklerini deitiren Wikileaks in, tanınması ve kamuoyuna yayılması konusunda, sosyal medyanın üstlendii rol üzerinde durmakta yarar vardır. Wikileaks tarafından yayınlanan gizli belgelerin büyük kitlelere ulamasında, sosyal medyanın rolü olduu göz ardı edilmemelidir. Söz konusu gizli belgelerden haberdar olan insanlar, edindikleri bilgileri sosyal medya aracılııyla dier insanlarla hızlı bir ekilde paylama imkânına sahiptirler. Bunun somut bir göstergesi olarak Position² firmasının Wikileaks in sosyal medya üzerindeki etkisini ölçmek üzere yaptıı aratırma verilebilir. Position² (2010), Wikileaks in gizli belgeleri paylaarak gündeme gelmesini saladıktan sonraki zaman aralıı olan 15 Kasım 2010 ile Aralık ayı balangıcına kadar sosyal medya platformları kayıt altında tutulmutur. Yapılan ölçümlere göre; önceki dönemlerden biri olan 15 Ocak 2010 ile 15 Haziran 2010 arası ABD de yer alan sosyal platformlarda yalnızca adet blog gönderisi, adet haber gönderisi ve adet forum gönderisi yer almıtır. Bu rakam 15 Kasım 2010 ile Aralık ayı baına kadar olan dönemde adet blog gönderisi, adet haber gönderisi ve adet forum gösterisi eklinde artmıtır. Verilere göre; blog gönderilerindeki artı %1.627, haber gönderilerindeki artı %4.674, forum gönderilerinde ise %632 olarak belirlenmitir. Twitter da gönderilen tweet sayısı aynı dönem aralıklarında ten 2,3 milyon civarına yükselerek %1453 artmıtır. 19 Sosyal medyanın Wikileaks üzerindeki etkisi ters yönde de olabilmektedir. Konunun farklı bir boyutunu yakalayan Corneil (2011), Facebook ve Twitter gibi öncü sosyal medya platformlarının sahiplerinin Wikileaks yayınlarında kısıtlayıcı davrandıklarını vurgulamaktadır. Kısıtlamanın sebebi, yayınlanan gizli bilgilerin kanun ihlallerine yol açma potansiyelidir. Wikileaks in kullandıı yayın yönteminde, kaynaklar ve yayın yapan kiilerin kimlikleri belli deildir. Bu yayıncılar kendilerini anonim olarak nitelendirmektedir. Twente Üniversitesi nin hazırladıı raporda ise bu yayıncıların kendilerini anonim olarak nitelendirmelerine karın kullandıkları basit kimlik gizleme yöntemleriyle yalnızca kimlik bilgilerinin gizlenebilecei, ancak IP lerinin (Internet Protocol Address) kolay bir ekilde belirlenip izlenebilecei belirtilmitir (Pras, vd., 2010: 9). Yayın yapanların IP leri tespit edilse dahi, haber kaynaına ulaan ve yayın yapan kiilerin aynı olmayacaı da düünülmelidir. Bahsi geçen tüm olasılıklara ramen, anonim olarak yapılan haber paylaımı, önceden belirtildii üzere sosyal medyanın da yardımıyla büyük kitleler tarafından konuulur hale gelmektedir. Burada bahsi geçen gizli belgeler, devletlerin ve bir takım devlet organlarının kamuoyundan gizli bir ekilde yürüttükleri kamu politikaları niteliindedir. Geleneksel medyaya göre alıılmıın dıında, özellikle gizli ve ulaılması güç kabul edilen belgeleri ve dolayısıyla kamu politikalarını yayınlaması ve kamuoyuna sunarak tartımalar ve olaylar meydana getirmesi nedeniyle Wikileaks i bir devrim olarak görmek abartı olmayacaktır Arap Baharı ve Sosyal Medya lk olarak 2011 yılının Ocak ayında Tunus da balayan Arap Baharı, kısa bir sürede dier Ortadou ülkelerine yayılarak, Tunus, Mısır ve Libya da rejim deiikliklerine neden olmutur (Özalp, 2012: 252). Bu olay özellikle hükümetler tarafından uygulanan kamu politikaları sonucunda meydana gelen halk 19 lgili verilere ulamak için internet adresi ziyaret edilebilir. Eriim Tarihi:

14 hareketleri ve protestoların sosyal medya ile olan ilikisini gözler önüne sermi ve yeni bir inceleme alanı oluturmutur. Duran ve Özdemir in (2012: 185) üzerinde durduu üzere; Arap Baharı süreci isyan ya da uyanı deil de bahar olarak nitelendirilmesiyle dikkat çekmektedir. Bu nitelendirme tarihte, Avrupa daki 1830 ve 1848 devrimlerinde (Dalacoura, 2012: 632 den akt. Duran ve Özdemir, 2012: 185), 1968 yılında Prag ta politik özgürleme olarak adlandırılan ve Sovyetler Brilii nin müdahalesiyle sona eren Prag Baharı nda kullanılmıtır (Khouri, 2011 den akt. Duran ve Özdemir, 2012: 185). ran da 2009 yılı yapılan seçimler sonrasında muhalefet gruplarını yönlendirmek ve kitlesel protestolar çıkarmak için sosyal medya kullanılmıtır. Protestoların sonucu ne kadar baarısız olsa da bu organizasyonlar genel olarak Twitter Devrimi olarak nitelendirilmitir (Bruns vd., 2013: 872). Buradaki Devrim kelimesi; olayların iddetini arttıran bir faktörü deil, geleneksel medyanın haricindeki bir iletiim kanalının insanlar tarafından aktif ve etkili bir ekilde kullanılmaya balamasını nitelemektedir. Mohamed Bouazizi nin ruhsatsız sebze sattıı için polisle tartıması sonucunda kendisini yakmasıyla balayan (Babacan, vd., 2011: 79; Dede, 2011: 23) Tunus daki protestoların iddetini arttıran en önemli olay, ülke lideri Z. Bin Ali ve ei L. Trabelsi nin yıllar boyunca elde ettii servetin Wikileaks tarafından belgeli bir ekilde yayınlanması olmutur (Dede, 2011: 23). Mısır da halkın ayaklanmasını körükleyen olay ise 28 yaındaki Halid Said in polis tarafından iddete maruz kalarak ölmesi olmutur. Polis Merkezi tarafından ölümünün uyuturucu kullanımı sonucu gerçekletii belirtilse de, Said in internet üzerinden yayınlanan fotoraflarında ikence gördüü anlaılmıtır (Dewey vd., 2012: 18). Olaydan sonra Wael Ghonim We Are All Khaled Said (Hepimiz Halid Said iz) isimli bir Facebook grubu kurmu ve kurulan bu grupta Esma Mahfuz video yayınlayarak yapacaı protestoya Mısırlı gençleri davet etmitir (Bhuiyan, 2011: 15, 17). Arap Baharından etkilenen ülkelerden bir dieri de Libya olmutur. Muammer Kaddafi, balayan protestoları yatıtırmak amacıyla yiyecek fiyatlarını düürme, siyasi tutukluları serbest bırakma gibi yollara bavurmutur. Arap dünyasını saran bu hareket karısında atılmak için geç kalınmı bu adımlar, çözüm için etkili olmamıtır (Sharqieh, 2013: 4). Halk ve Kaddafi nin emrindeki güçler arasında çatıma balamı ve kısa sürede iddetlenmitir. Çatımalarda Kaddafi güçleri tarafından halka ate açılması ve ölenlerin sayısının binleri aması sonucunda, Birlemi Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), öncelikle Libya ya karı çeitli ambargo (silah vb.) kararları almıtır. Çatımaların devam etmesiyle birlikte 17 Mart 2011 tarihinde BMGK da kabul edilen 1973 sayılı kararla Kaddafi ye karı askeri operasyon balatılmıtır (SETA, 2011: 24, 25). Operasyon sonrası muhalifler güç kazanarak çatımalara devam etmilerdir. 20 Ekim 2011 de Kaddafi bulunmu ve muhalifler tarafından linç edilerek öldürülmütür. 20 Polat ın (2011: 31-31) vurguladıı üzere; geleneksel medya olaylar karısında habercilik açısından çok yetersiz kalmıtır. Bölgeden salıklı bilgi akıı elde edemeyen ve bölge konusunda yeterli bilgiye sahip uzmanlardan yoksun olan geleneksel medya (televizyon kanalları), kolay bir yol seçerek kitlesel protestolar ve sosyal medya ilikisini analiz eden programlara yer verdiler. Sosyal medya da ise insanlar, olay yerlerinden gelen tweetleri, cep telefonlarından Facebook ve Youtube dan yollanan mesaj ve videoları takip etmilerdir. Olayların gidiatını sosyal medya platformuyla takip ederek analizler yapmılar ve olayların sonrasını öngörmeye çabalamılardır. Kahire Müzesi ndeki insanlıın tarih ve kültür mirasının ne ekilde etkilenecei gibi sorunlar belirlenip müzenin korunması için insanlar yönlendirilmitir. Arap Baharının yaandıı ülkelerden biri olan Mısır daki internet ve sosyal medya kullanımının yaygınlamasına bakıldıında; Hamdy (2009), Mısırlıların ilk blog yazılarının genellikle ngilizce dilinde yazıldıını belirtmektedir. Durumun bu ekilde olmasında, Twitter ın o tarihlerde sadan-sola yazım fonksiyonuna sahip olmamasının etkisi vardır (Bruns vd., 2013: 872). Arap internet yazılımlarının gelimesiyle birlikte bloglarda Arapça kullanılmaya balanmıtır. Sosyal medya kullanımının yaygınlamasıyla birlikte Mısırlı aktivistler de bu platformlarda yer alarak organizasyonlar düzenlemilerdir. Hamdy (2009), 2008 yılının Nisan ayında tekstil içilerinin Mahalla da yaptıı genel grev için Facebook da bir sayfa oluturularak greve destek aranmasını, Mısır Sosyal Medyasında yapılan ilk aktivist organizasyonu olarak nitelendirmitir. Wolfsfeld ve arkadaları (2013) sosyal medyanın Arap Baharı sürecindeki rolünü saptamak üzere yine Wolfsfeld in Politik Yarı Modeli ne (1997; 2004; 2011) iki ilke çerçevesinde dayandırılan bir çalıma 20 lgili haber için internet adresi ziyaret edilebilir. Eriim Tarihi:

15 yapmılardır. Birinci ilke olan Analitik Olarak Politikalar Önce Gelir e göre; bir birey faaliyet gösterdii yerdeki siyasi ortamı anlamadan sosyal medyanın kolektif eylem üzerindeki etkisini anlayamayacaktır. kinci ilke Kronolojik Olarak Politikalar Önce Gelir e göre ise; protesto olaylarından önce yeni medya (sosyal medya) kullanımının artması düük bir ihtimaldir. Yeni medya kullanımında ortaya çıkacak önemli artılar, protesto olayları sonrasında meydana gelir. Bu çalımadan çıkarılacak sonuç da, sosyal medyanın toplumsal olaylarda ikincil planda etkili olduudur. Sosyal medya, olayların çıkmasında ya da balamasında tek baına etkileyici bir güç deildir. Arap Baharı ve sosyal medya ilikisinde sosyal medyanın ilevini doru anlamak gerekmektedir. Olayların yayılmasının temelinde hükümetlerin verimsizlii, isizlik, yoksulluk ve baskılar gibi yapısal faktörler vardır. Yılları kapsayan bir zaman diliminden gelen bunalım birikimi, olayların bir anda büyümesinin en önemli nedenidir. Sosyal medya pratik ve hızlı bir iletiim aı olarak bu olaylarda bir araç görevi görmütür. Sosyal medyanın olmadıı bir ortamda Arap Baharının gerçekleip gerçeklemeyecei hakkında varsayımda bulunmak yersizdir. Bunun yanında, sosyal medya oluumunun Arap Baharını ortaya çıkardıını söylemek de yanlı olacaktır. Sosyal medyanın bir iletiim aracı olarak kullanıldıı olaylarda, eitimli gençler de sosyal medyanın kullanılması ve eylemlerin gerçeklemesi yönünden önemli role sahiptirler (Dede, 2011: 23-24). Sosyal medya, Arap Baharı nda iletiimde araç olarak kullanılmı ve bu balık altında da görüldüü üzere konu ile ilgili birçok akademik çalımada yer almıtır. Süregelen rejimlere ve dolayısıyla uygulanan kamu politikasına karı halkın birikmi tepkisinin eyleme döndüü bu süreçte sosyal medyanın aktif rol oynaması aılmayacak bir durumdur. Sosyal medya oluumunun Arap Baharında oynadıı rol, yapılan bu çalımanın irdeledii kamu politikası ve sosyal medya ilikisinin geldii boyutları çarpıcı bir ekilde ortaya koymaktadır Ukrayna da Yaanan Olaylar ve Sosyal Medya Bu balık altında incelenecek olan Ukrayna Olayları, çalıma açısından en iyi uluslararası örneklerden biri niteliindedir. Ukrayna da 2013 yılının Kasım ayında, hükümet ve uyguladıı kamu politikalarına karı balayan protestolar büyümü ve kolluk kuvvetlerince ilk olarak 29 Kasım da iddetli müdahale yapılmıtır ubat 2014 tarihinde ise en büyük iddet olayı yaanmıtır: Kiev de toplanan protestoculara keskin niancı tüfekleriyle ate açılmı, olaylar sonucunda içinde polislerin de olduu, fakat çounluu protestoculardan oluan 100 ün üzerinde insan ölmütür (Woehrel, 2014: 2). Protestoların balama nedeni Ukrayna Cumhurbakanı Viktor Yanukovich in Avrupa Birlii (AB) ile ticaret anlamasını kabul etmemesidir (Draitser, 2014). Ticaret anlamasının kabul edilmemesinin arkasında Rusya ve dolayısıyla Rusya Devlet Bakanı Putin in baskıları bulunmaktadır. Turuncu Devrim den (Karatnycky, 2005) sonra yüzünü AB kamu politikasına ve demokrasisine çeviren Ukrayna nın Viktor Yanukovich in rejimi ile birlikte tekrar Rusya nın Küçük Kardei konumuna gelerek onun politikalarına paralel adımlar atması da (Evans, 2014: 25), AB ye karı olumsuz tutumun temel nedenlerindendir. Hükümete karı balayan protestoların sonucunda 21 ubat 2014 günü hükümetle varılan anlama sonucunda yeni bir hükümet kurulmu ve Berkut adı verilen özel polis gücü feshedilmitir. Akabinde Rusya Kırım ı igal etmi ve hukuki dayanaı olmayan bir referandum sonucunda Kırım Rusya ya katılma kararı almıtır (Aydıngün, 2014). Ukrayna da politikalara karı gelien protestoların büyümesinde ve uluslararası bir boyut kazanarak dier ülkelerde kamu gündemine gelmesinde sosyal medyanın büyük rolü olmutur. New York Üniversitesi nin yaptıı aratırmaya göre (Barberâ ve Metzger, 2014); protestolara müdahalenin en sert eklini aldıı 18 ubat 2014 günü Ukrayna da saatte tweet atılmıtır. Bu atılan tweet lerin %53 ü ngilizce yazılmıtır. ngilizcenin kullanılması, Ukraynalıların seslerini dier ülkelere duyurmak istediklerinin göstergesidir. Facebook ta protestolarda en youn kullanılan Euromaydan isimli sayfada ise genel olarak Ukraynaca kullanılmıtır. Bunun nedeni ise bu sayfadan protestoculara talimatlar verilmesi, hastanelere yönlendirme ve tıbbi yardımla ilgili duyuruların paylaılmasıdır. Ukrayna da yaanan olaylar ve protestoculara karı uygulanan sert müdahale çeitli ekillerde sosyal medya aracılııyla dier ülkelere de duyurulmak istenmitir. Örnein; Youtube üzerinden dünyanın 21 Müdahale ile ilgili haber için internet adresi ziyaret edilebilir. Eriim Tarihi:

16 çeitli ülkelerine yayılan I Am a Ukrainian (Ben Bir Ukraynalıyım) isimli kısa video, 22 Türkiye de Türkçe altyazı eklenerek yayınlanmıtır. 23 Videoda protestoların genel olarak özgürlük mücadelesi ne dayandıı vurgulanmı ve videonun paylaılarak dünyanın her ülkesine ulatırılması istenmitir. Türkiye de yaanan Gezi Parkı olayları ve ardından Ukrayna da gelien olaylar sonrasında iki ülke, sosyal medya etkileri bakımından birbirine benzetilmitir. Washington Post gazetesinin Sosyal Medya Sızıntılarına Yönelik ddialar Türkiye ve Ukrayna Siyasetini Nasıl Etkiliyor balıklı haberinde Ukrayna da ve Türkiye de hükümet politikalarıyla ilgili ses kayıtlarının sosyal medyaya sızması ile ülkelerin siyasetlerinde yaanan benzer durumlar vurgulanmıtır. 24 Ukrayna da yaanan olaylar sonrası hükümet dümü ve cumhurbakanı Viktor Yanukovich ülkeyi terk etmitir (Woehrel, 2014). Böyle bir deiime neden olan protestolarda sosyal medya kullanımı inkâr edilemez bir ekilde etkili olmutur. Görülen etki, sonuçları bakımından Türkiye deki Gezi Parkı olaylarından daha çok Arap Baharındaki ekilde gerçeklemitir. Etkiler farklı olsa da, geçmiten bu yana uygulanan yanlı kamu politikasının bir sonucu olan olayların balangıçlarında ve büyüme süreçlerinde rol oynayan ortak faktör sosyal medyadır Kamu Politikası ve Sosyal Medya likisinin Türkiye de Meydana Gelen Örnek Olaylar Üzerinden ncelenmesi Türkiye de sosyal medya kullanımı 2000 li yıllardan itibaren artmı ve sosyal medya kamuoyunun aktif olarak kullandıı bir iletiim aracı haline gelmitir. Bu balık altında kamu politikası ve sosyal medya ilikisine Türkiye de geleneksel medya ve sosyal medyada gündeme oturmu olaylardan örnekler verilecek ve söz konusu iliki incelenecektir Gezi Parkı Olayları Gezi Parkı Olayları (GPO), Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin on yılı akın bir dönemden bu yana süregelen iktidarı boyunca meydana gelmi en büyük sokak protestosudur. Türkiye nin 79 iline yayılan bu olaylar zinciri, birbirine tamamen iki zıt görüü beraberinde getirmitir. Bu görülerden birincisi; bu olayların kötü amaçlı güçlerin, demokratik bir ekilde seçilen hükümetin yasal olmayan yollarla devrilmesi yönünde bir çabası olduu eklindedir. kinci görü ise, bu gelimelerin üst statü gruplarının gecikmi demokratiklemesi ve demokrasi talebi olduunu savunmaktadır (Bilim Akademisi, 2014). Uluslararası Af Örgütü nün (UAÖ), GPO Kronolojisi ekinde belirtildii üzere (UAÖ, 2013: 54); 27 Mayıs 2013 pazartesi günü Gezi Parkı na gelen dozerlere karı Taksim Dayanıma Platformu olay yerinde toplanmıtır. 28 Mayıs günü çevreci göstericiler parkta oturma eylemi gerçekletirmi, bu eyleme polis biber gazlarıyla müdahalede bulunmutur. Bu sert müdahaleye karı, ilerleyen günlerde halk protestoya destek vermeye balamıtır. Polisin saldırgan olmayan protestolara karı tepkisini aırı bulan halk, müdahale görüntülerini sosyal medyada paylaarak dier vatandaları protestolara destek vermeye çaırmıtır. Haziran ayının ilk günlerinde iddetini son derece arttıran olaylar, dünya gündeminde de yer edinmitir. Olayların balama nedeni stanbul Taksim meydanında yer alan Gezi Park ındaki aaçların bir kamu politikası gereince sökülmeye balanmasına karı halkın çevresel duyarlılık tepkisi olarak görülse de, arka planda baka nedenler bulunmaktadır (Gezici, 2013: 7; Banko ve Babaolan, 2013: 13; Erkoç, 2013: 43). Sözalan a (2013: 47) göre; protestolarda bulunan her bireyin kendine özgü bir nedeni vardır. Yazara göre dönemin Babakanı Recep Tayyip Erdoan ın vatandalara douracakları çocuk sayısından, nerede alkol tüketeceklerine kadar, davranılarını yönlendiren kuralcı tutumlarının etkisi bu nedenlerin temelidir. Benhabib e (2013) göre ise, Hükümetin insanların en basit hakları ve yaam tarzları üzerindeki bu baskıcı ve müdahaleci tutumu halkı yeter artık! demeye sevk etmi ve protestolara katılımı arttırmıtır. Dier bir açıdan, olayların balamasından hemen sonra Babakanın olaylara karı yaptıı açıklamalarda daha uzlamacı olması gerekirken sert bir tutum sergilemesi ve protestolarda yer alan vatandaları çapulcu olarak nitelendirmesi de olayları büyüten nedenlerden biridir. 22 Söz konusu video için; internet adresi ziyaret edilebilir. Eriim Tarihi: Söz konusu video için; internet adresi ziyaret edilebilir. Eriim Tarihi: Haberin orijinali için; internet adresine, Türkiye deki medyada yer alan bir hali için internet adresine ulaılabilir. Eriim Tarihi:

17 Arat a göre de (2013: 808); GPO ile hükümete karı bireysel ve kendilerine özgü problemlere sahip kitleler bir araya gelmi ve protestolar daha büyük boyutlara ulamıtır. Yazara göre, gösterileri balatan protestoculara Kemalistler, solcular, aleviler, kürtler, LGBT 25 aktivistleri, futbol taraftarları, içiler ve profesyoneller katılmıtır. Bireyler, gösterilerde kendilerinin ve dier grupların haklarının hükümet tarafından yıllarca engellendiini düünerek daha fazla tepkide bulunmulardır. Yeniden Sosyoloji Dernei nin (YESO-DER) hazırladıı Gezi Parkı Anket Raporu nda (YESO-DER, 2013) ulaılan sonuçlara göre; GPO ya katılan bireylerin %23 ü vicdani sorumluluktan dolayı, % 13 ü siyasi tutumlarından dolayı, % 9 u sosyal çevrenin etkisiyle, % 7 si çevreye olan duyarlılıklarından dolayı ve % 52 si ise bu sayılan sebeplerin tümünün etkisiyle protestolara katılım göstermilerdir. Sonuçlardan anlaılacaı üzere, GPO nun balamasının ilk adımı olarak görülen Gezi Parkı ndaki aaçların devlet tarafından sökülmesi konusu, olayların büyümesinde ve devam etmesine çok etkili olmamıtır. Çevreye duyarlılıktan dolayı protestolara katılım gösterenlerin oranının sadece %7 de kalması, bu kanıyı desteklemektedir. Literatür temelinde GPO nun ortaya çıkı nedenlerine bakıldıında, protestoların büyümesinde genel olarak hükümetin iktidarı süresince ürettii kamu politikaları ve halka karı tutumunun etkili olduu gözlemlenmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı süresince hapse atılan gazeteciler, askerler, kürtaj hakkı ve alkol kullanımı gibi konulardaki politikalar, toplumsal ölçekteki dier tepki nedenlerindendir. GPO, Türkiye nin büyük bir bölümüne yayılarak birçok ehirde protestolara neden olmutur. Protestolara bakarak olayların orta vadede hükümetin aleyhine sonuçlar dourduunu söylemek güçtür. GPO nun Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhinde sonuçlandıı yargısında bulunmanın çok isabetli bir yargı olmayacaının en açık göstergesi 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerdir. Yerel seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye genelinde %45,6 oranında oy almıtır. 26 GPO sırasında tüm ülkenin muhalefetine hedef haline gelmi gibi görünen Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ve politikalarının, her eye ramen halen büyük bir kitle tarafından desteklendii görülmütür. GPO süreci aylar boyunca Türkiye gündeminde kalmasının yanında dünya gündeminde de yer bulmutur. Olayların bu denli geni bir corafyaya yayılmasında sosyal medyanın büyük rolü vardır. Çalımanın önceki bölümünde sosyal medyanın toplumsal olaylardaki rolü dünyadan örneklerle açıklanmıtır. GPO nun Türkiye de çok büyük boyutlara ulamasında ve dünya gündeminde yer edinmesinde de sosyal medyanın büyük etkisi olmutur. Sosyal medyanın anlık iletiim ve etkileimde saladıı büyük kolaylık, bu alternatif iletiim ve haberleme aracının GPO sırasında kullanımını zirveye çıkarmıtır. Bozkurt un (2013: 51) aktardıı üzere; Socialbakers ın 27 verilerinde nüfusunun %40 ından fazlasının Facebook kullandıı (31 milyon 247 bin kii) Türkiye de, 6 milyon kiiye yakın da aktif Twitter kullanıcısı bulunmaktadır. Twitter kullanıcısı sayısının büyüklüüne balı olarak GPO nun iddetinin en yüksek dereceye ulatıı 31 Mayıs 2014 tarihinde, #direngeziparkı (#direngezi) Twitter hashtag i dünya gündeminde zirveye oturmutur. GPO sürecinde sosyal medyanın rolünü daha açık bir ekilde görmek açısından, kapsamlı sosyal medya analizleri gerçekletiren Ynklabs isimli firmanın yaptıı Gezi Parkı nografik isimli rapor (YnkLabs, 2013), geni veriler içermektedir. Rapora göre, GPO da en çok kullanılan Twitter hashtag leri #direngezi, #occupygezi, #direntaksim, #direnankara olmutur. 31 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 arasında GPO ile ilgili toplamda tekil kiiden, adet tweet atılmıtır. Bu kiilerin %49 u kadın iken %51 i erkek eklinde gözlemlenmitir. Dikkat çeken bu gözlem GPO ile ilgili katılımda cinsiyet daılımının homojen sayılabileceinin göstermektedir. Twitter üzerinde olaylarla ilgili adet görsel paylaılırken bu görsellerin %90 ını resim ve videolar oluturmutur. Sosyal paylaımlarda bulunan kiilerin yaptıı paylaımlar temelinde demografik özellikleri incelendiinde, bu kiilerin %97 si spor takımları taraftarları, %67 si sosyal eletiren/isyankar, %52 si izleyici (gerektiinde katılımcı), %46 sı örenci, %9 u kurumsal marka ya da ünlü bireyler (sanatçı, oyuncu, müzisyen vb.), %28 i provokatör ve %43 deimek isteyen/deiime açık bireyler olarak saptanmıtır. Geleneksel medyadan daha çevik bir etki-tepki mekanizmasına sahip olan sosyal medya, GPO da önemli bir rol oynamı ve dahi sürecin bu derece büyümesine direkt olarak etkide bulunmutur. Özsoy un (2014) belirttii üzere; alaylar esnasında sosyal medyanın aktivizm amaçlı kullanımı konusunda da önemli örnekler gözlemlenmitir. Salık yardımı, hukuki destek, kolluk kuvvetlerinin konumları, polis 25 LGBT (ya da GLBT), "lezbiyen", "gey", "biseksüel" ve "transseksüel" kelimelerinin ba harfleridir. (bkz. Eriim Tarihi: Bkz. Eriim Tarihi: Bkz. Eriim Tarihi:

18 müdahalelerinde yaanan iddetin belgelendirilmesi gibi bilgilerin dolaıma; demografik özellikleri çeitlilik gösteren eylemcilerin kolektif bir ekilde hareket etmesinde sosyal medya büyük rol oynamıtır. Her ne kadar dı politika konusu olsa da, devlet sırrı niteliindeki bu konumaların sosyal medya üzerinde büyük bir gündem haline gelmesi; vatandaların, bilgileri dıında yürütülen kamu politikasına olan ilgisinin bir göstergesidir. Bu duruma tersten bakıldıında; sosyal medyanın bulunmadıı, geleneksel 28 Bkz. 29 lgili hesaplar için bkz. 30 Bkz. 31Bkz. 32Bkz Aralık 2013 Soruturması ve Tape ddialarının Sosyal Medyadaki Yeri 17 Aralık soruturması süreci, Eylül 2012 ve ubat 2013'teki bir dizi ihbarla balamıtır. 17 Aralık 2013 günü Cumhuriyet Savcısı Celal Kara'nın gözaltı talimatları ve ilgili mahkemelerin arama kararlarının yerine getirilmesi ile aralarında i adamları, bürokratlar, banka müdürü, çeitli düzeyde kamu görevlileri ve 61. Türkiye Hükûmeti kabine üyesi 4 bakan ile 3 bakan çocuunun olduu kiiler hakkında "rüvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıtırma ve kaçakçılık" suçlarını iledikleri iddiasıyla soruturma açılmıtır (Vikipedi, 2014). Stratejik Düünce Enstitüsü Uzmanı (SDE) Özde e (2014: 27) göre; Rüvet ve Yolsuzluk Operasyonu adı altında Türkiye nin gündemine oturan ve ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri tarafından yakından takip edilen söz konusu operasyon, slam dünyasına yönelik yapılan büyük bir planın parçasıdır. Yazara göre; devletin önemli kurumlarında görev yapan görevlilerin amirlerine ve üst mercilere bildirmeden operasyona dâhil olmaları ve doruluu ilgili makamlarca ispatlanmamı bilgi, ses kaydı ve görüntülerin operasyona destek veren medya organlarınca yayınlanması, montajlar, yargısız infazlar vb. durumlar dı odakların Türkiye ye karı yaptıı psikolojik bir harbin ürünü olarak okunabilecek niteliktedir. Kamuoyu yoklamalarında 17 Aralık süreci, toplum geneli tarafından da Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ile Fethullah Gülen cemaati arasındaki bir çekime olarak algılanmı ve kabul görmütür. Örnein, GENAR aratırma irketinin yaptıı ve 30 ehirden i akın katılımcının soruları cevapladıı aratırmada, 17 Aralık günü balatılan operasyonun sizce Fethullah Gülen cemaatiyle bir ilikisi var mı? sorusuna katılımcıların %73 ü Evet cevabını vermitir. Aratırmada, katılımcıların %70,6 sı da bu operasyonda dı güçlerin etkisinin bulunduuna inanmaktadır. Dolayısıyla sonuçlar yukarıda ele alınan Özde in (2014) yorumlarıyla örtümektedir. 17 Aralık ve sonrasında devam eden operasyon sürecinde paylaılan ses kayıtları ve video görüntüleri geleneksel medya ve sosyal medyada geni yer kaplamıtır. Yasal ya da yasa dıı telefon dinlemelerine ait ses kayıtları anlamına gelen tape kelimesi, Türkiye de ilk olarak Futbolda ike Operasyonu ile kullanılmaya balanmı, 17 Aralık Operasyonu sonrasında ise günlük yaamda, siyasetle ilgilenen bireyler arasında sıkça kullanılan bir kelime haline gelmitir (Haberturk, 2014). Babakan Recep Tayyip Erdoan ve olu Bilal Erdoan arasında geçtii iddia edilen konumaların olduu tapeler gibi 28 çeitli devlet adamları, gazeteciler ve siyasiler arasında geçen tapeler de ortaya çıkmıtır. Çalımanın bu balıında odaklanılan konu; tapelerin doruluu ya da yanlılıı deil, onların sosyal medyada büyük yankı uyandırmasıdır. Kamuoyuna yansıyan hükümet ve cemaat arasındaki çekime, hükümetin bir kamu politikası olarak tasarladıı özel eitim kurumları olan dershanelerin kapatılması haberlerinin gündeme gelmesiyle balamıtır (Egeninsesi, 2014). Bu çekimeye ve 17 Aralık Operasyonu paralel olarak yayınlanan tapeler sonrasında, sosyal medyada hükümet ve cemaat balantılı olduu öne sürülen hesaplar açılmı 29 ve bu hesaplardan savunma ve karı suçlama niteliinde paylaımlar yapılmıtır. Sosyal medya platformları üzerinde yapılan analizlere paralel olarak; tapelerin aktif olarak yayınlandıı süreçte gözlemlenen veriler, tapelerin sosyal medyada meydana getirdii yankının büyüklüünü gözler önüne sermektedir. Youtube istatistiklerini hesaplayan Social Blade isimli internet sitesi 30 verilerine göre; Haramzadeler333 ve Bascalan isimli Youtube hesaplarından yayınlanan tapeler toplamda 20,6 milyon kez izlenmitir. Bu verilere göre sosyal medyada yer alan tapeler, televizyon kanallarında yayınlanan en popüler dizilerden daha fazla izlenerek reyting rekorları kırmılardır (Gazeteciler, 2014). Sosyal medyada yankı bulan tapeler arasında dönemin Dıileri Bakanı Ahmet Davutolu, MT Müstearı Hakan Fidan ve Genelkurmay 2. Bakanı arasında geçtii iddia edilen tape de bulunmaktadır. 31 Bu tapeler sadece Türkiye de deil, dünya gündeminde de yer almıtır. 32 Söz konusu tapelerde Türkiye'nin Suriye'ye müdahale planları hakkında konumalar geçmektedir.

19 medyanın tek iletiim ve haberleme aracı olduu bir ortamda ulusal güvenlikle ilgili tapelerin kontrol dıı bir ekilde yayılması mümkün olmayacaktır. Bu dorultuda; kamuoyuna dümeyecek olan bu tapeler gündeme dahi gelmeyecektir. Balık altında ele alınan tape olaylarının sosyal medya üzerinde gündeme gelmesinin en önemli nedeni vatandaların bu konulara karı ilgili ve meraklı yaklaımıdır. Toplumsal olayların büyüklüünü belirleyen kriter de vatandaların bu olaylara karı gösterdikleri ilgi ve yine onlardan gelen tepkilerdir. Sosyal medya, olayların gündeme gelmesinde ve tepkilerin olumasında kullanımı kolay ve maliyetsiz bir araç nitelii taımaktadır. Herkesin rahatça kullanabildii sosyal medya, bu özellikleriyle de kontrolü zor, hatta imkânsız bir iletiim ve haberleme aracı haline gelmitir. Tapelerin ardı ardına yayınlandıı dönemde, yayınların yapıldıı sosyal medya platformu olan Youtube un kapatılması 33 sosyal medyanın ulatıı bu gücü dorulamaktadır. Rüvet ve Yolsuzluk Operasyonu olarak adlandırılan bu operasyon, geri planda olduu iddia edilen komplolar bir kenara bırakıldıında, devletin bir kurumunun balattıı bir operasyondur. Operasyon bu yönüyle, kavramsal çerçevede yapılan tanımlar dorultusunda; yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen bir kamu politikası olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu kamu politikasının halka duyurulmasında, sosyal medya geleneksel medyadan daha öncül bir araç olarak kullanılmıtır. lgili tapeler öncelikli olarak sosyal medya ortamında yayılmı, daha sonra geleneksel medya organları olan televizyon ve gazetelerde yer edinmitir. Sosyal medya etkisi ile gündeme düen tapelere karı halkın tepkisi de e zamanlı olarak sosyal medya üzerinde yer bulmutur. Sonuç Türkiye den ve dünyadan örnek toplumsal olayların incelendii bu çalımada, kamu politikası temelli sorunlardan ortaya çıkan Gezi Parkı Olayları, Arap Baharı ve Ukrayna Olayları incelenmitir. Olaylardaki gelimeler birbirine benzer niteliktedir. Hükümetlerin uyguladıkları kamu politikasının halk genelinde meydana getirdii potansiyel tepkinin eyleme dönütüü bu olaylarda, kamu düzeni ve güvenliini salama yönünde bir kamu politikası olan iddetli polis müdahaleleri neticesinde olaylar büyümü ve rejim deiikliklerine neden olacak ekilde devam etmitir. Haber yayılımı ve kitlelerin örgütlenmesinde sosyal medya barol oynamıtır. Olayların yaandıı dönemlerde protestoların gerçekletii ülkelerin sosyal medya platformlarında kullanım younluu patlaması olmutur. Youn bir trafik akıına sahip olan sosyal medyada yayılan paylaımlarda yanlı ve eksik bilgi sorunu ortaya çıkmıtır. Bunun yanı sıra, sosyal medya platformlarında yankı uyandıran bu olaylar, dier ülkelerde yer alan sosyal medya kullanıcıları tarafından desteklenerek dünya gündeminde yer almıtır. Çalımada yer alan örnek olaylar arasında Wikileaks Devrimi ve Türkiye de gündeme gelen 17 Aralık 2013 soruturması da yer almaktadır. Birbirine benzer özelliklerinin olmasından dolayı seçilen bu iki olay, sosyal medyanın bilgi paylaımı konusunda kontrol edilmesi zor veya imkânsız bir platform olduunu göstermitir. Wikileaks ile dünya genelinde birçok ülkede üretilmi, fakat halkla paylaılmamı olan kamu politikalarını da içeren gizli belgeler internet ortamına sızdırılmıtır. Sızdırılan belgeler sosyal medya aracılııyla kısa zamanda büyük kitlelere ulatırılmıtır. Aynı ekilde 17 Aralık 2013 soruturmasından sonra politikacıların özel hayatları ile ilgili ses kayıtları ve videoların yanı sıra devlet sırrı niteliindeki belgeler sosyal medyada paylaılmı ve bu paylaımlarla ülke gündemi bir anda deimitir. Bu gelimeler sonrasında sosyal medya platformlarına eriim sınırlamaları getirilmitir. Söz konusu örnek olayların incelenmesi sonucunda sosyal medyanın gündem belirlemedeki rolü açık olarak tespit edilmitir. Bunun yanında, politikacılar ve devletler hakkında yapılan bu paylaımların kısa zamanda kitleler tarafından büyük ilgi görmesinin nedeninin vatandaların kamu politikasına olan duyarlılıın bir göstergesi olduu kanısına varılmıtır. Çalımada incelenen örnek toplumsal olaylardan ortaya çıkan temel sonuca göre; sosyal medyanın kamu politikası üretim süreci basamaklarından olan problemin tanımı, politika taleplerinin ve alternatiflerinin belirlenmesi, gündem oluturma, ve politika çıktılarının gözlemlenmesi aamalarında önemli rol oynadıı görülmektedir. Bu yönleriyle kamu politikası ve sosyal medya arasında var olan güçlü iliki belirgin bir ekilde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, içinde bulunulan yüzyılda toplum ve kamu ileyiine yön verecek olan kamu politikalarının üretilmesinde daha titiz davranılmalıdır. Sosyal medya gibi iletiim ve haberleme fonksiyonu çok güçlü olan bir oluumun youn bir ekilde kullanıldıı bu dönemde, kamuoyu üretilen kamu politikalarına sosyal medya aracılıı ile hızlı bir ekilde dâhil olabilmektedir. Bu 33Bkz.

20 yönüyle sosyal medyanın olumlu bir çerçevede kullanılarak yeni üretilecek kamu politikalarına halk katılımının salanması ve söz konusu politikaların halkın talepleri dorultusunda oluturulmasının salıklı bir yaklaım olacaı düünülmektedir. Uygulanacak kamu politikalarının, kamu düzenini bozacak toplumsal olaylara yol açma riski; kamu politikası ve sosyal medya arasındaki güçlü ilikinin kamu otoritesi tarafından anlaılmasını ve karar alma sürecinde dikkate alınmasını hayati kılmaktadır. KAYNAKÇA AKDOAN, A. Argun (2011). "Türkiye'de Kamu Politikası Disiplininin Tarihsel zleri". iç. F. Kartal. Türkiye'de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları. Ankara: TODAE: s ANDERSON, James E. (2003) Public Policymaking: An Introduction, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston. ARAT, Yeim (2013). "Violence, Resistance, and Gezi Park", International Journal of Middle East Studies, S.45, s AYDINGÜN, smail (2014). Ukrayna-Kırım'da Gelien Olaylar ve Türkiye. Bakent Üniversitesi Stratejik Aratırmalar Merkezi, 27 Mart 2014, ( ). BABACAN, M. Emin, HALAK, rfan, ve HRA, smail (2011). Sosyal Medya ve Arap Baharı, Akademik ncelemeler Dergisi, S. 2, s BANKO, Meltem ve BABAOLAN, A. Rıza (2013). Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaın Etkisi, ( ). BARASSI, Veronica and TRERÉ, Emiliano (2012). "Does Web 3.0 come after Web 2.0? Deconstructing Theoretical Assumptions Through Practice", New Media & Society, S.8, s BARBERÂ, Pablo and METZGER, Megan (2014). SMaPP Lab Data Report: Ukraine Protests Social Media and Political Participation Lab, New York University, ( ). BENHABIB, eyla (2013). "Gezi Parkı Protestoları: Küresel Balam ve Türkiye de Siyasetin Gelecei", ( ). BHUIYAN, Serajul I. (2011). "Social Media and Its Effectiveness in the Political Reform Movement in Egypt", Research Online, S.1, s BOYD, Danah, B. and ELLISON, Nicole, B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship, Journal of Computer- Mediated Communication 1 (11). ( ). BRAUN, Lucas (2012). Social Media and Public Opinion. Master's Thesis, Universitat de València, Valencia, ( ). BRUNS, Axel, HIGHFIELD, Tim and BURGESS, Jean (2013). "The Arab Spring and Social Media Audiences: English and Arabic Twitter Users and Their Networks", American Behavioral Scientist, S:7, s BULUT, Eduart A. (2009) Internet Censorship in Turkey: Stop Legalized Cyber-Murder. Bilgi Dünyası, S.2, s CASILLI, Antonio A. and TUBARO, Paola (2012). Social media censorship in times of political unrest: A social simulation experiment on the UK riots, Bulletin of Social Methodology, S.1, s CORNEIL, David (2011). "The Streisand Effect, WikiLeaks, and Social Media, media.authcheckdam.pdf, ( ). ÇETNGÖK, Muammer (2008). Politika Analiz Modelleri, ( ). ÇEVK, H. Hüseyin (1998). "Kamu Politikaları Analizi Çalımaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Deerlendirme", Amme daresi Dergisi, S.2, s ÇLDAN, Cihan, ERTEMZ, Mustafa, TMUÇN, H. Kaan, KÜÇÜK, Evren ve ALBAYRAK, Duygu (2012) Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü Akademik Biliim 2012 Konferansı, 1 ubat Uak. DEDE, Alper Y. (2011). The Arab Uprisings: Debating the Turkish Model, Insight Turkey, S.2, s DEMR, Fatih (2011). "Kamu Politikası Ve Politika Analizi Çalımalarının Teorik Çerçevesi". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.30, s DEWEY, Taylor, JUILANE, Kaden, MIRIAM, Marks, SHUN, Matsushima, and BEIJING, Zhu. (2012). "The Impact of Social Media on Social Unrest in the Arabl Spring." Defense Intelligence Agency Final Report. StanfordUniversity. DRAITSER, Eric (2014). Ukraine and the Rebirth of Fascism in Europe, Global Research, ( ) DROR, Yehezkel (1967). "Policy Analysts: A New Professional Role in Government Service", Public Administration Review, S.2, s DURAN, Hasan ve ÖZDEMR, Çaatay (2012). "Türk Dı Politikasına Yansımalarıyla Arap Baharı", Akademik ncelemeler Dergisi, S.2, s DYE, Thomas (1981) Understanding Public Policy. Fourth ed.prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ. EASTON, David (1965). A Framework for Political Analysis. London: Prentice Hall Int. Ege'nin Sesi (2014). "AKP ve Cemaat Arasında 'Tape' Savaları", akp_ve_cemaat_arasinda tape_savaslari, ( ). EMROLU, B. Gürsel (2009). Semantik Web (anlamsal a) yapıları ve yansımaları. XI. Akademik Biliim Konferansı nda sunulan bildiri ubat anlıurfa: Harran Üniversitesi. ( ).

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler Tuba Akbaytürk Çanak Ajanda Web 2.0 Kütüphane 2.0 Sosyal Ağ ğ kavramı Sosyal Ağ Örnekleri Kütüphaneler ve Sosyal Ağlar Web 2.0 nedir? Yeni bir kavramdır, 2004 yılında ortaya

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

SUÇ GELRLERNN AKLANMASI VE TERÖRZMN FNANSMANI LE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLTKASI

SUÇ GELRLERNN AKLANMASI VE TERÖRZMN FNANSMANI LE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLTKASI TÜRKYE KALKINMA BANKASI A.. SUÇ GELRLERNN AKLANMASI VE TERÖRZMN FNANSMANI LE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLTKASI NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜÜ NSAN / 2006 GR... 1 I. AMAÇ... 1 II. KAPSAM... 1 III. MÜTERNN TANINMASI...

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Mark Zuckerberg, Facebook ve Aldatıcı Reklamlar. Mark Zuckerberg, Facebook adlı sosyal medya sitesinin kurucularından biridir.

Mark Zuckerberg, Facebook ve Aldatıcı Reklamlar. Mark Zuckerberg, Facebook adlı sosyal medya sitesinin kurucularından biridir. Mark Zuckerberg, Facebook ve Aldatıcı Reklamlar Mark Zuckerberg, Facebook adlı sosyal medya sitesinin kurucularından biridir. Facebook şirketinin kendisi ve sahip olduğu Instagram, WhatsApp, Oculus ve

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN KAMU POLİTİKASI Doç. Dr. Nuray E. KESKİN nekeskin@omu.edu.tr Kamu politikası, kamu hizmetleri ile ilgili toplum taleplerinin ortaya çıkması, bu taleplerin devlete taşınma biçimleri ve siyasal-yönetsel

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması CCNA 3: Anahtarlama Temelleri ve Orta Düzey Yönlendirme Hedef Kitle Hedef kitle, a oluturma alanına pratik ve teknik bir giri yapmak isteyen lise örencileri, üniversite örencileri, a teknisyeni, a mühendisi,

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R Özel Ege Lisesi 5. Sınıf Ö rencileri Yıllık projesi Baran B L Bu ra Ülgen ÖZBEK Ekin EV NÇ Orkun KARAGÖZ Tahsin TA ER Yi it SARITABAK Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R ÇNDEKLER Home Office

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı