Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi"

Transkript

1 Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel savaþýn kazanýlabileceði ve kazanýlmasý gereken bir alandýr. Kapitalizmin savunucularý iki tür eleþtiriyle uðraþmak zorundadýr. ( Capitalism at bay, The Economist, 18 Ekim 2008, s. 13) Kapitalizm bir kez daha insanlýðý dehþet verici bir felâkete doðru sürüklüyor. Eylül-Ekim aylarýnda dünya çapýnda yaþanan mali çöküþ sadece ekonomik alanda deðil, politik, ideolojik ve askeri alanlarda da dünyanýn yepyeni bir döneme girmesiyle sonuçlanacak. Ekonomik alanda tahribat finans piyasalarýný çoktan aþtý, üretim ve yatýrým alanlarýna sýçradý lu yýllarýnkine benzer derin bir depresyonun ilk iþaretleri ortaya çýkmaya baþladý bile. ABD de Ekim ayýnda otomobil satýþlarý 2007 Ekim ayýna göre % 32 azaldý. Bir zamanlar dünyanýn en büyük otomotiv þirketi olan ama bugün iflasýn eþiðine gelen General Motors ýn satýþlarý ise neredeyse yarý yarýya düþtü: % 45! Otomotiv sanayiinin ABD ekonomisinin yüreði olduðu düþünülünce, bunun etkilerinin ne kadar derin olacaðý anlaþýlabilir. Zaten durgunluk sanayinin bütününde de hissediliyor. ABD fabrikalarýnýn ana

2 Devrimci Marksizm metallere (demir, çelik, alüminyum vb.) talebi Aðustos ayýnda % 12,5 geriledi. Bu, satýþlarýn yaný sýra yatýrýmlarýn da baþ aþaðý gittiðinin iyi bir göstergesi. Bütün bunlarýn sonucunda 2008 baþýnda % 4,9 olan iþsizlik Ekim de % 6,5 e yükselmiþ durumda. Tüketici güveni endeksi ise ilk kez oluþturulduðu 1967 yýlýndan bu yana en düþük düzeyinde! Avrupa finans kapitalinin en önemli sözcülerinden, ültra serbest piyasacý The Economist dergisi dahi, yukarýdaki alýntýda görüldüðü gibi, durumu bir felâket olarak tanýmlamaktan kaçýnmýyor. Ama konuyu sadece ekonomik alana yoðunlaþarak ele almak doðru olmaz. Trotskiy in kavramýna baþvurarak denilebilir ki, kapitalist geliþme eðrisi tersine dönmüþtür. Kapitalizmin tarihinde her bakýmdan yeni bir dönem açýlýyor. Modern tarihin üçüncü Büyük Depresyon una giriyoruz. Ýlk Büyük Depresyon arasýnda yaþanmýþtý. Bu isimle tanýnan esas ünlü Büyük Depresyon un ise 1929 New York borsa çöküþüyle baþlayýp ABD de 1940 a, Avrupa da 1948 e kadar sürdüðü genellikle biliniyor. Geçtiðimiz Eylül ayý içinde önce ABD de, ardýndan Avrupa da finans piyasalarýnda ardý ardýna yaþanan iflaslar ve devletleþtirmelere paralel olarak dünyanýn bütün borsalarýnda yaþanan çöküntü, belki de 1929 borsa çöküþünden de derin ve kapsamlý bir depresyonu gündeme getirecek. Bu tür depresyonlar, kapitalist toplumun hayat sürecini altüst eder. O güne kadar istikrarlý görünen bütün yapýlar birdenbire altüst olur. Kapitalizmin prestiji, kitlelerin günlük varoluþunun ihtiyaçlarýna dahi karþýlýk veremediði için yerle bir olur. Ýdeolojik alanda büyük bir sarsýntý yaþanýr. Politik alanda kitlelere o güne kadar uç ya da aþýrý görünmüþ olan bir dizi akým birdenbire daha inandýrýcý bulunmaya baþlar. Krizin derinliði iþçi ve emekçi kitlelerini sefalete (iþsizlik, yoksulluk, açlýk, evsizlik vb.) sürükleyeceði için sýnýf mücadeleleri koþullarýn uygun olduðu ülkelerde keskinleþir. Her krizde olduðu gibi rekabet sadece sermayeler arasýnda deðil ülkeler arasýnda da azar. Toplum gelgitlerle sarsýlýr. Büyük savaþlar gündeme girer. Kapitalizm kendine yeni yollar ararken sosyalizm de insanlýðýn gündemine girer. Eylül-Ekim 2008 iþte böyle bir dünya tarihsel dönüm noktasýdýr. Her þeyden önce, küreselleþme denen çaðýn koþullarý büyük ölçüde ortadan kalkmýþtýr. Dünya ekonomisinin yaþadýðý derin kriz, hem emperyalist ülkelerde hem de Türkiye gibi emperyalizme baðýmlý ülkelerde, burjuvazinin, kendi dolaysýz çýkarlarýný korumak üzere çok daha milliyetçi, çok daha korumacý, kapitalist devletin çok daha müdahaleci olduðu bir dizi ekonomik politikayý benimsemesini gerekli kýlacaktýr. Avrupa Birliði nin bütünlüðü çok ciddi bir sýnavdan geçecektir. Birliði oluþturan ülkelerin ortak bir para birimine (avro) sahip olanlarýnýn dahi maliye sistemleri, bir ölçüde Avrupa Komisyonu nun denetimine tâbi olsa da, esas olarak birbirinden baðýmsýzdýr. Bu, Birlik çapýnda merkezkaç güçlerin ciddi etki yapacaðý anlamýna gelir. Her durumda, dünya muhtemelen büyük bloklara bölünecektir. Ekonomi politikasýnýn bu yeni ihtiyaçlarý, politik alanda da milliyetçiliðe, ulusal devletlerin yüceltilmesine, hatta koþullar uygun olduðunda

3 Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi faþizmin yükselmesine yol açacaktýr. Küreselleþme ve neoliberalizmin yerini devlet müdahalesinin alýyor olmasý, iþçi hareketinde ve solda yaygýn bir yanýlsamaya yol açýyor: Devlet müdahalesi Keynesçi refah devleti nin geri geliþiyle özdeþleþtiriliyor arasýnýn Keynesçi refah devleti olarak anýlan türden devletçiliði bugün burjuvazinin gündeminde yoktur. Derin krizlerde, ki depresyon krizlerin en derini ve en uzunudur, sermaye ile iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý çýplak biçimde karþý karþýya gelir. Dolayýsýyla, bugün burjuvaziden iþçi sýnýfý ve emekçilerin lehine politikalar beklemek eðer iþçileri bilinçli olarak aldatmak deðilse bütünüyle hayal görmektir. Bugün gündemde olan devletçilik baþka tür bir devletçiliktir. Bir yandan sermayenin krizinin bir felâketle sonuçlanmasýný engellemeye çalýþýrken, bir yandan da iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin haklarýna, kazanýmlarýna ve mevzilerine saldýracak bir devletçilik. Peki, bu dönemde herhangi bir kapitalist devletin iþçi sýnýfýna tavizler vermesi mümkün deðil midir? Mümkündür. Ama iþçi sýnýfýnýn dev mücadeleleri sonucunda mümkündür. Aynen 1930 lu yýllarýn Büyük Depresyon unda ABD de New Deal veya Fransa da Halk Cephesi altýnda olduðu gibi. Aynen 2001 krizinden sonra Arjantin de olduðu gibi. Ama iþlerin buraya gelebilmesi için iþçi hareketinin önce burjuvazinin yüzünü Keynesçi refah devleti ne çevirdiði hayalini terk etmesi ve sermayenin taarruzuna karþý bir sýnýf mücadelesi programý üzerinden harekete geçmesi gerekir. Mücadele bir yan ürün olarak iþçi sýnýfýna ve emekçilere bir dizi reform getirebilir. Ama uluslararasý iþçi sýnýfýnýn bu krizi büyük yaralar almadan, Üçüncü Dünya Savaþý nda heder olmadan geçebilmesi asýl devrimci bir politikaya baðlýdýr. Sýnýf mücadeleleri de yeni bir döneme giriyor Bu bizi sýnýf mücadelesinin olanaklarýna getiriyor. Bugün yaþanan geliþmeler, serbest piyasa ve özel mülkiyet üzerine kurulu kapitalist sistemin prestijine aðýr bir darbe vuracaktýr. Aslýnda bu þimdiden ortaya çýkmýþ bir sonuçtur. Gerek dünyada gerek Türkiye de burjuva medyasý kapitalizmi suçlayan, piyasalarýn hiç de güvenilir olmadýðý sonucuna ulaþan, hatta olan biteni kapitalizmin iflasý olarak niteleyen yorumlarla þimdiden dolmuþtur. Bunun da ötesinde Marx ýn haklý olduðu konuþulmaya baþlamýþtýr. Olan biten, kapitalizmin o kendinden son derece emin olduðu, kitleleri kendi etkinliðine ve gücüne inandýrmakta zorluk çekmediði dönemin geri dönülmez biçimde kapanmakta olduðunu gösteriyor. Böylece, yakýn tarihin bir evresi bitmekte, bir baþka evresi baþlamaktadýr yýlýnda Doðu Avrupa rejimleri ardý ardýna çöktüðünde, 1991 de Sovyetler Birliði daðýldýðýnda, kapitalizmin insanlýðýn önündeki tek alternatif olduðuna dair bir inanç dünya çapýnda yayýlmýþtý. Francis Fukuyama nýn ünlü tarihin sonu tezi tam da bunu söylüyordu: Mücadele bitmiþtir ve kapitalizm ve burjuva demok-

4 Devrimci Marksizm rasisi (Fukuyama nýn dilinde liberal demokrasi ) sosyalizmle savaþtan zaferle çýkmýþtýr. Bundan sonra sadece kapitalizm vardýr. 90 lý yýllarýn baþýnda tarihin sonu tezinin dile getirdiði toplumsal psikoloji son zamanlara kadar baskýndý. Solda dahi kolektif her tür çözüme karþý büyük bir kuþku vardý. Neoliberalizme, hele hele kaçýnýlmaz olduðu her gün baþýmýza kakýlan küreselleþme ye karþý çýkanlar küçücük bir azýnlýk haline gelmiþti. Küreselleþme karþýtý hareketin doðuþu ve Latin Amerika daki isyan bu ruh durumunda gedikler açtý, ama iþin esasýný deðiþtirmedi. Ýþte þimdi kapitalizmin özgüvenindeki sarsýntý ve kitlelerin gözü önünde yaþanan sistemik iflas ile birlikte bu dönem sona eriyor: Tarihin sonu tezi, savunucularý için yüz kýzartýcý biçimde çökmüþtür. Bütün bunlarýn bileþik etkisi altýnda önümüzdeki dönemde dünya çapýnda sýnýf mücadelelerinde ciddi bir sertleþme yaþanmasý kaçýnýlmaz. Margaret Thatcher da (1979) gerçek ve simgesel baþlangýcýný bulan neoliberal strateji 1989 Doðu Avrupa çöküþü sonrasýnda küreselleþme taarruzu biçimini almýþ ve evrenselleþmiþti. Bütün bu dönem boyunca saldýrý pozisyonunda olan burjuvazi idi. Ýþçi sýnýfý ve bütün öteki emekçi katmanlar savunma halinde idi. Þimdi krizin derinleþmesi sýnýflar arasýndaki çeliþkiyi daha da sertleþtirecektir. Bir yanda burjuvazi resesyonuyla baþlayan ve onyýllardýr süregiden uzun krizinin yükünü bugüne kadar bütünüyle iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin sýrtýna yükleyememiþ olmanýn hýrsýyla ve depresyonun sýkýþtýrmasýyla saldýrýsýný azdýracaktýr. Devletin gücü, milliyetçi ideolojinin zehri, faþist güruhlar ve çeteler, hepsi iþçi sýnýfýný ve müttefiklerini belirleyici bir yenilgiye uðratmak için kullanýlacaktýr. Ama öte yanda, artan iþsizliðe, düþen ücretlere, insanlarýn düpedüz aç kalmasýna, sosyal haklarýn radikal biçimde kýsýlmasýna tepki içindeki iþçi sýnýfý ve emekçi yýðýnlar, koþullarýn uygun olduðu her yerde kitlesel biçimde mücadeleye girecek, burjuvazinin politikalarýna meydan okuyacak ve geliþmelere baðlý olarak devrimci ataklara kalkýþacaktýr. Bu mücadelelerin baþarýya ulaþmasý elbette birçok faktöre baðlýdýr; ama her þeyden çok devrimci iþçi sýnýfý partilerinin zamanýnda ve yeterince güçlü biçimde inþa edilip edilemeyeceðine ve bu inþa sürecinin uluslararasý proleter devrimci bir önderlikle taçlanýp taçlanmayacaðýna baðlýdýr. Sýnýf mücadelesinin kendisi her halükârda mutlaka sertleþecektir. Tarihte derin ekonomik krizlerle sýnýf mücadelesi arasýndaki iliþki hiçbir mekanik açýklamayla kavranamayacak kadar karmaþýk olmuþtur. Bundan dolayý, her bir ülkede eðilimlerin saptanmasý ancak o ülkenin somut koþullarýnýn incelenmesi sonucunda mümkün olacaktýr. 10 Mali çöküþ ve ideolojik çöküþ Mali çöküþle birlikte, neredeyse otuz yýldýr toplumda estirilen rüzgâr terine dönüyor. Bu arada bütün bir dönem boyunca beslenen, körüklenen, monolitik bir sesle topluma yayýlmaya çalýþýlan bir dizi düþünce de tarihin çöplüðünde hak

5 Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi ettiði yere doðru yol almaya baþlýyor. Ýnsanlarýn maddi varlýðý düþünsel hayatýn kalýplarýný belirler. Mali çöküþ, ayný zamanda ideolojik efsanelerin çöküþü ile el ele yürüyor. Çöken ilk efsane, kapitalizmin, çöktüðü iddia edilen sosyalizme göre karþýlaþtýrýlamaz derecede etkin, baþarýlý, verimli bir sistem olduðu, kaynaklarý gayet rasyonel biçimde kullandýðý, piyasalarýn bazý kýsmi aksaklýklara raðmen her zaman mümkün olan en iyi sonuca ulaþmada en iyi araç olduðu yolundaki, kapitalizmle yaþýt burjuva efsanesidir. Bugün piyasalar, kýsmi aksaklýklar, baþarýsýzlýklar falan bir yana, kendi dinamikleriyle ulaþtýklarý noktada bütünüyle çökmenin eþiðine gelmiþtir. Ýnsanlýk, bu iþleyiþin sonucunda muhtemelen iþsizlik, yoksulluk, evsizlik, sosyal hizmetlerin çöküþü, hatta açlýk biçimleri altýnda büyük acýlar çekecektir. Ýnsanlýðýn üretici güçlerinin 21. yüzyýlýn baþýnda ulaþtýðý noktada bu, bütünüyle akýl dýþý bir sistemin varlýðýnýn açýk kanýtýdýr! Ýkinci zayiat, solda da sayýsýz ideologun paylaþtýðý, küreselleþme nin saðlýklý, gürbüz, dört dörtlük bir geliþme içinde, önüne geleni düzleyen bir silindir gibi yürümekte olduðu iddiasýdýr. Marksistler uzun süredir bunun bütünüyle bir efsane olduðunu, küreselleþme denen sýnýf taarruzu stratejisinin kapitalizmin uzun krizinin çeliþkilerinden muzdarip olduðu gibi kendi geliþmesi içinde de büyük çeliþkiler yarattýðýný, kaçýnýlmaz olmak bir yana, esas, çöküþünün neredeyse kaçýnýlmaz olduðunu anlatmaya çalýþmýþtýr. Bu tartýþma aslýnda daha da büyük bir çað tartýþmasýnýn uzantýsýdýr aralýðýnda Doðu Avrupa ve Sovyetler Birliði nin çöküþünden sonra dünya solunun sosyalizmi bütünüyle terk etmeyen akýmlarý bile sosyalizmin krizde olduðuna, kapitalizmin ise saðlýklý bir geliþme gösterdiðine inanmýþlardý. Sadece Türkiye de deðil, uluslararasý planda dahi, kapitalizmin en az sosyalist hareket kadar büyük bir krizin içinden geçmekte olduðunu tekrarlamaktan yorulmayanlar bir avuçtu. Bugün bu tartýþma da kapanmýþtýr. Sonuca baðlanan bir baþka tartýþma da kriz konusundaki tartýþmadýr. Marksizmin derin içgörülerinden haberdar olmayanlar ve Marksizmden vazgeçenler kapitalizmin artýk krizlerini kontrol altýna alabildiði hayalini uzun süredir yaymaktaydýlar. Oysa, kapitalizmin çeliþkileri, hiçbir iktisatçýnýn bilgeliðiyle, hiçbir devletin gücüyle kontrol altýna alýnamayacak kadar asli çeliþkilerdir. Bugün Marksistlerin iddiasýnýn doðruluðu açýklýkla ortaya çýkmýþ durumdadýr. Bu düþünce tarzý daha çok sol liberalizm alanýndan çýkmýþtýr. Ama içinden geçmekte olduðumuz dev mali kriz ulusalcýlarýn dünya görüþüne de büyük bir darbe vurmuþtur. Hatýrlayanlar olacaktýr, 1997 de Asya ülkeleri dünya kapitalizmin krizinin yarattýðý çeliþkilerin basýncý altýnda büyük bir ekonomik çöküntüye girdiðinde, bütün dünyanýn kapitalizmin doðasýndan hiçbir þey anlayamamýþ komplocularý gibi bizim ulusalcýlar da bu krizi ABD emperyalizminin Asya yý hakimiyet altýnda tutmak için imal ettiðini ileri sürmüþlerdi. Ayný þey Türkiye nin 2001 krizi için de söylenmiþti. Bunlarýn dünya görüþü, kapitalizmin kendine özgü 11

6 Devrimci Marksizm yasalarýnýn ve çeliþkilerinin olmadýðý, her þeyin ABD komplosu olduðu temelinde yükselen paranoyak bir görüþtür. Þimdi bunlara bir soru yöneltmenin zamanýdýr: ABD emperyalizmi kendi kendine de komplo mu hazýrladý da bugün ABD finans sistemi yok oluþun eþiðine geldi? Müsademe-i efkâr da sýnýf mücadelesidir! Devrimci Marksizm, ilk sayýsýnda çýkýþ manifestosu olarak okunabilecek Baþlarken baþlýklý yazýsýnda amacýný þöyle tanýmlamýþtý: Amacýmýz emperyalizm ve kapitalizmin düþünürleriyle fikri bir savaþa girmek. Eskilerin deyimiyle, düzenin temsilcileriyle bir müsademe-i efkâr a, bir fikirler savaþýna giriyoruz. Amacýn ne kadar doðru tanýmlandýðý, Avrupa finans kapitalinin sözcülerinden The Economist in bir baþyazýsýndan bu yazýnýn baþýnda alýntýladýðýmýz pasajda görülebilir. Uluslararasý burjuvazinin bu iddialý ve bilinçli sözcüsü, bir entelektüel savaþ tan söz ediyor, biz ise müsademe-i efkâr dan. Uluslararasý burjuvazinin sözcüsü bu savaþýn kazanýlmasý gerektiðini söylüyor. Devrimci Marksizm olarak bu savaþa daveti kabul ediyoruz. Önümüzdeki sayýdan itibaren dünya kapitalizminin krizi bu derginin ana temalarýndan biri haline gelecektir. Ama esas mücadele elbette politik alanda verilecektir. Bu mücadelenin konusu iþçi sýnýfýnýn ve emekçi sýnýf ve katmanlarýn krizin yaratacaðý sefaletten korunmasýdýr. Bu, son tahlilde, sosyalizm için mücadele etmek demektir. Bu mücadelenin baþarýsý ise her ülkede devrimci iþçi partilerinin inþasýna ve bunlarý bir sosyalist devrimin dünya partisi ile, devrimci bir Enternasyonal ile taçlandýrmaya baðlýdýr. Ýnsanlýk üç büyük krizle karþý karþýyadýr: kitleleri sefalete mahkûm etme tehdidini doðuran derin ekonomik kriz; baþta emperyalizmin hedef tahtasýna oturan halklar olmak üzere insanlýðý kan ve ölümle tehdit eden emperyalist sürekli savaþ ve bunun ileri biçimi olan bir Üçüncü Dünya Savaþý; iklim deðiþikliðinin ürünü olarak ufukta beliren ekolojik yýkým. Bütün bunlarýn müsebbibi emperyalist kapitalizmdir. Ýnsanlýk, yeniden kendini ve uygarlýðý ayakta tutmanýn sosyalizmi bir ihtiyaç, bir zorunluluk haline getirdiði bir döneme giriyor. Kriz nesnel koþullarý olan bir olgudur. Ama sonucu, örgütlenerek mücadeleye giren iþçi ve emekçi kitlelerden baðýmsýz deðildir. Krizin ne yönde çözülebileceðini bu sýnýf mücadeleleri belirleyecektir. 12

Sendikaların krizi mi, sosyalistlerin krizi mi?

Sendikaların krizi mi, sosyalistlerin krizi mi? Sendikaların krizi mi, sosyalistlerin krizi mi? Sungur Savran Günümüzde sosyalistler arasýnda sendikalar konusundaki en yaygýn tavýr aðlaþmaktýr. En yaygýn kelime ise kriz. Sosyalist solun çok büyük bir

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL EFSANESÝ VE. geocities.com/icgcikg/turkish

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL EFSANESÝ VE. geocities.com/icgcikg/turkish Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL KURTULUÞ EFSANESÝ VE KOMÜNÝZM geocities.com/icgcikg/turkish ÖNSÖZ YERÝNE Ýlkin 1981 yýlýnda ispanyolca yazýlmýþ ve yayýmlanmýþ bu makale, daha sonra fransýzca

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB)

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) RUSYA DA KARÞI- DEVRÝM VE KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ geocities.com/icgcikg/turkish RUSYA DA KARÞI-DEVRÝM VE KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ Devrimin ve Karþý-Devrimin Bilânçosuna

Detaylı

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý 38. Sayý / 30 Mart-13 Nisan 2005 Devrimci dönemlerin kitle örgütlenme araçlarý genel olarak komitelerdir. Komiteler, komiteleþme üzerine düþünen

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

1968: Bir Devrimci Dalganın Adı

1968: Bir Devrimci Dalganın Adı 1968: Bir Devrimci Dalganın Adı Sungur Savran Devrimler dalgalar halinde gelir. Bu önermenin biri zamanla, biri mekânla ilgili iki boyutlu bir anlamý var. Ýþin zamanla ilgili boyutu açýsýndan, devrimler

Detaylı

Sendikal harekette bir intihar denemesi : Toplumsal Hareket Sendikacılığı

Sendikal harekette bir intihar denemesi : Toplumsal Hareket Sendikacılığı Sendikal harekette bir intihar denemesi : Toplumsal Hareket Sendikacılığı Kurtar Tanyılmaz Giriş Gerek dünyada gerekse Türkiye de 80 li yýllardan günümüze sermayeemek çatýþmasýnýn en somut olarak açýða

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ADRES: Akyol Mah. Þaban Sok. No:2/6 ANTEP TELEFON NO: 0( 342) 230 38 74

ADRES: Akyol Mah. Þaban Sok. No:2/6 ANTEP TELEFON NO: 0( 342) 230 38 74 Merhaba, Yeni yýlýn bu ilk sayýsýnda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir sevinç duyuyoruz. Yeni yýlda umutlarýmýzýn daha da büyümesini, yeni bir devrim dalgasýnýn tüm dünyayý sarmasýný diliyoruz. Kapitalizmin

Detaylı

Marksizm Nedir? Karl Marx

Marksizm Nedir? Karl Marx ÝÇÝNDEKÝLER Birinci Bölüm: MARKSÝZM NEDÝR? Giriþ Marksizmin sýnýf temeli Marksizmin bilimselliði Pratikten teoriye -Marksizmin birliði Ýkinci Bölüm: MARKSÝZMÝN REVÝZYONLARI Giriþ Kautskyizm Stalnizm Üçüncü

Detaylı

Sınıf mücadelesi karşısında ilan edilmemiş ittifak: Esad- Merkel-Chavez Cephesi

Sınıf mücadelesi karşısında ilan edilmemiş ittifak: Esad- Merkel-Chavez Cephesi Sınıf mücadelesi karşısında ilan edilmemiş ittifak: Esad- Merkel-Chavez Cephesi Bugünlerde bu üç adı bir araya getiren ortak özellik, her birinin uluslararası sınıflar mücadelesinde bölgesel etkilere yol

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR

ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR KARL MARKS ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR KARL MARKS [75], Aralýk 1847 nin ikinci yarýsýnda kendisi tarafýndan verilen

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 3. Hafta Ders Notları - 02/10/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

POLÝTÝK MÜCADELE. Proletaryanýn nihai (sonal) amacý sýnýfsýz toplumdur,

POLÝTÝK MÜCADELE. Proletaryanýn nihai (sonal) amacý sýnýfsýz toplumdur, POLÝTÝK MÜCADELE Proletaryanýn nihai (sonal) amacý sýnýfsýz toplumdur, komünizmdir. Bu amaca ancak politik mücadele yoluyla varýlýr. Bunun dýþýndaki yollar, yalnýzca iþçi sýnýfýný amacýndan uzaklaþtýrýr

Detaylı

ÝÞ ÇÝ SI NI FI KUR TU LU ÞU NU DEV RÝM CÝ BÝR SI NIF O LA RAK GER ÇEK LEÞ TÝ RE BÝ LÝR

ÝÞ ÇÝ SI NI FI KUR TU LU ÞU NU DEV RÝM CÝ BÝR SI NIF O LA RAK GER ÇEK LEÞ TÝ RE BÝ LÝR Yeni Evrede Baþyazý ÝÞ ÇÝ SI NI FI KUR TU LU ÞU NU DEV RÝM CÝ BÝR SI NIF O LA RAK GER ÇEK LEÞ TÝ RE BÝ LÝR Ýþçi sýnýfýnýn tarihi görevi kapitalizmi yýkmak, proletarya diktatörlüðünü gerçekleþtirerek sosyalizme

Detaylı

DÜNYA PROLETARYASI. kent ve kýr arasýnda bölünmeyi sürdürür.

DÜNYA PROLETARYASI. kent ve kýr arasýnda bölünmeyi sürdürür. DÜNYA PROLETARYASI Proletarya Kapitalizmin geliþmesi ve sermaye birikiminde artýþ demek, proletaryanýn da büyümesi anlamýna gelmektedir. Bu büyüme, belli alanlardan, dünyaya doðrudur. Kapitalizm görüldüðü

Detaylı

Burjuva ekonomi-politiðinin iflasý Marksist-leninist kriz teorisine bazý katkýlar

Burjuva ekonomi-politiðinin iflasý Marksist-leninist kriz teorisine bazý katkýlar Stefan Engel Burjuva ekonomi-politiðinin iflasý Marksist-leninist kriz teorisine bazý katkýlar Ýçindekiler Burjuva ekonomi-politiðinin iflasý Marksist-leninist kriz teorisine bazý katkýlar Kapitalizm

Detaylı

. Trakya da Evet/Hayır Yarışması.. Yetkinleşen.. Dizilerin

. Trakya da Evet/Hayır Yarışması.. Yetkinleşen.. Dizilerin İspanya, Eylül 2010 YA Ş A S I N İ Ş Ç İ L E R İ N V E E M E K Ç İ L E R İ N M Ü C A D E L E B İ R L İ Ğ İ Merhaba Ayaklanmalar yüzyýlýnýn bir gününde daha sizlerle buluþuyoruz. Dergimizi yayýna hazýrlarken

Detaylı

Barýþýn Elçisi Mahmut Dikerdem

Barýþýn Elçisi Mahmut Dikerdem Barýþýn Elçisi Mahmut Dikerdem Türkiye Barýþ Komitesi Derneði genel baþkaný, emekli büyükelçi Mahmut Dikerdem'i 3 Ekim 1993'e kaybetmiþtik. 12 Eylül faþist darbesinin ardýndan 26 Þubat 1982'de tutuklanan

Detaylı

KÜRDÝSTAN PROLETARYASI KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝ YARATMALIDIR

KÜRDÝSTAN PROLETARYASI KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝ YARATMALIDIR Yeni Evrede Kürdistan KÜRDÝSTAN PROLETARYASI KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝ YARATMALIDIR Biliniyor ki, birleþik devrimin baþarýsý için, Kürdistan proletaryasýnýn kendi komünist partisinde örgütlenmesinin gerekliliði,

Detaylı

Kapitalizm. Norman Barry

Kapitalizm. Norman Barry Kapitalizm Norman Barry Kapitalizm, üretim araçlarına bireylerin sahip olduğu ve şahısların işgüçlerini gayri şahsi piyasa tarafından belirlenen bir fiyattan satmakta serbest olduğu ekonomik organizasyon

Detaylı

Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi

Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi Ýlaç Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi SSK ilaç üreticisi konumundadýr, SSK Türkiye'de en fazla ilacý alýcý konumunda olan kamu kurumudur, SSK'nýn saðlýk sigortacýlýðý

Detaylı

Küresel Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri

Küresel Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri Küresel Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri Selahattin Altýer (*) Dünya büyük bir finansal krizden geçmektedir. Finansal krizin reel sektörü de etkisi altýna alarak, küresel bir ekonomik krize dönmesi,

Detaylı

EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR

EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR Savaþ SARI Makina Mühendisi EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR 1. Giriþ Ýçersinden geçtiðimiz dönemde insan ve toplum yaþamýndaki birçok olgunun metalaþtýðý ve bu anlamý ile de

Detaylı

UBK Kuruluş Deklarasyonu

UBK Kuruluş Deklarasyonu UBK Kuruluş Deklarasyonu 1- İnsanlık, işçi sınıfının ve dünya halklarının insani, ulusal ve çalışma şartlarına dair haklarının ve birçok durumda, bizzat varoluşunun savunusu için kapitalizmin üretici güçlere

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Devrimci Marksizm. Bu sayı

Devrimci Marksizm. Bu sayı Bu sayı 1 Mayıs 2008 tarihe sadece AKP nin, kimilerince pek yüceltilmiş olan demokratlık maskesinin düşmesi ve işçi düşmanı yüzünün ortaya çıkması olarak geçmeyecek. Aynı zamanda sınıf mücadelelerinde

Detaylı

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Türk siyasi lider olan Perinçek, onurlarına verilen yemek sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. ABD'nin savaş

Detaylı

Alt Üst O luþ Sýnýflar mücadelesinin geliþmesi ve temelindeki

Alt Üst O luþ Sýnýflar mücadelesinin geliþmesi ve temelindeki Yeni Evrede Başyazı Alt Üst O luþ Sýnýflar mücadelesinin geliþmesi ve temelindeki nesnel geliþmeler, sürecin yoðunluðuna göre karþýmýza kýsa sürede ya da daha uzun sürede yeni durumlarý çýkarýr. Günümüzde

Detaylı

MARKSÝST YÖNTEM ve OPORTÜNÝST YÖNTEM

MARKSÝST YÖNTEM ve OPORTÜNÝST YÖNTEM MARKSÝST YÖNTEM ve OPORTÜNÝST YÖNTEM Geliþme basitten karmaþýða, bir alt biçimden bir üst biçime doðrudur. Geliþmenin basitten karmaþýða doðru oluþu genellikle gözardý ediliyor. Þeyleri duraðan halde gören

Detaylı

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý Meslektaþ adaylarý ile birlikte üretim, toplumcu bakýþ açýsý, kamu yararý, emeðin deðeri, ülke ve dünya gündemine yönelik farkýndalýk yaratýlmasý konularý, mevcut öðrenci

Detaylı

17 NİSAN 30 MART YOLUMUZ DEVRÝM YOLUNDA DÜÞENLERÝN YOLUDUR PARTÝMÝZÝN YOLU KURTULUÞUN YOLUDUR

17 NİSAN 30 MART YOLUMUZ DEVRÝM YOLUNDA DÜÞENLERÝN YOLUDUR PARTÝMÝZÝN YOLU KURTULUÞUN YOLUDUR NÝSAN 1999 SAYI: 13 DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ YOLUMUZ DEVRÝM YOLUNDA DÜÞENLERÝN YOLUDUR 30 MART 17 NİSAN DEVRİM ŞEHİTLERİNİ ANMA VE DHKP-C NİN KURULUŞUNU KUTLAMA GÜNLERİ PARTÝMÝZÝN YOLU

Detaylı

Lenin ve Çarlýk subaylarýnýn Kýzýl Ordu'da görevlendirilmesi

Lenin ve Çarlýk subaylarýnýn Kýzýl Ordu'da görevlendirilmesi 14 Lenin ve askeri cephe Stalin zamanýnda ve onun ölümünden sonraki dönemde, resmi Rus tarihçileri iç savaþ sýrasýnda Kýzýl Ordu nun baþýnda Troçki nin bulunduðunu gerçeðini gizlediler. Bu ordunun tüm

Detaylı

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLER, insanların iyilik halinin geliştirilmesinde;

Detaylı

Fidel ve Che : Birbirinden farklı iki politika

Fidel ve Che : Birbirinden farklı iki politika Fidel ve Che : Birbirinden farklı iki politika Fidel in ölümü, onun hayatı ve politik mirasına kadar birçok konuda her çeşit yorumun, burjuva medya organlarında ve mücadeleci militanlar arasında yeniden

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver!

Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 69 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Mayýs 2006 Fiyatý 25 YKr Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver! Geçtiðimiz kýþ aylarýnda

Detaylı

Küreselleşme devam ediyo mu?

Küreselleşme devam ediyo mu? Küreselleşme devam ediyo mu? Küreselleşme-ulus devlet ilişkisine ilişkin görüşler 1.Küreselleşme modern ulus devleti zayıflatmış, yerine DÜZENLEYİCİ DEVLETi ikame etmiştir görüşü 2.Küreselleşmenin ulus

Detaylı

NATO DAÐITILACAK BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ

NATO DAÐITILACAK BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ Merhaba, Bu sayýmýzý da aðýrlýklý olarak Türkiye de yapýlan NATO Zirvesi gündemiyle çýkarýyoruz. Zirve süresince yaþanan sýcak geliþmeler, internet üzerinden baþka basýn yayýn kuruluþlarýna gönderildi.

Detaylı

mmo bülteni ekim 2005/sayý 89

mmo bülteni ekim 2005/sayý 89 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yapýlacak olan "TMMOB mitingi" için TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý 15 Eylül 2005 tarihinde basýn açýklamasý yaptý. ÖZGÜRLÜKTEN, EMEKTEN, DEMOKRASÝDEN VE BARIÞTAN

Detaylı

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR KÜRESEL KRİZİN N ANATOMİSİ MORTGAGE KRİZİ VE HEDGE FONLAR KRİZİ TÜREV ÜRÜNLER PİYASASINDA KIRILMA 64 TRİLYON DOLARLIK DÜNYA D EKONOMİSİNDE, NDE, 18 TRİLYON DOLARLIK MAL VE HİZMET H ONU ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 10. Hafta Ders Notları - 20/11/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1. Kisisel Bilgiler (Ad,Soyad) : H. Tülin Öngen (Hoşgör) Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 1949 Mezun olduğu okullar: İzmir Kız Lisesi (İzmir, 1964-1967) W. Groves High School (Birmingham, Michigan, A.B.D.

Detaylı

büyük deðiþiklikler yaratmýþtýr. Halk burjuva partilerinin

büyük deðiþiklikler yaratmýþtýr. Halk burjuva partilerinin OCAK 1999 SAYI: 12 DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ KENDÝMÝZLE OLAN SAVAÞI AÞI KAZANMALI VE ÖRGÜTLENMELÝYÝZ DURSUN KARATAÞ... Beynimizde, hücrelerimizde burjuvaziye, düzene ait ne varsa söküp atmalýyýz.

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 21 MAYIS 2011 1978 1 Mayýsý nýn Rövanþý Alýndý Bu yýlki 1 Mayýsla birlikte 1978 in rövanþý alýnmýþ oldu. 1978 1 Mayýsý sadece Ýstanbul da 12 Eylül öncesinde

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Ýþçi sýnýfýnýn sýnýf savaþý, uzun,

Ýþçi sýnýfýnýn sýnýf savaþý, uzun, GERÇEK DEVRÝMCÝ ÖNDERLÝK C.Dağlı Ýþçi sýnýfýnýn sýnýf savaþý, uzun, sancýlý, zorlu ve çatýþmalý bir süreçten geçerek bugün daha ileri bir aþamaya, tayin edici noktaya, iktidar mücadelesine gelip dayanmýþtýr.

Detaylı

ESKİ SOL UN ÇÖKÜŞÜ VE YENİ SOL YUTTURMACASI 1

ESKİ SOL UN ÇÖKÜŞÜ VE YENİ SOL YUTTURMACASI 1 ESKİ SOL UN ÇÖKÜŞÜ VE YENİ SOL YUTTURMACASI 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Sosyal demokratlar partiler sağdadır. Gerçek sosyal demokratlar, sosyalistlerdir. The Economist Sosyalistler birbirinden tamamen farklı

Detaylı

Biyolojik yapýlar için yaþlýlýk kaçýnýlmaz bir süreç.

Biyolojik yapýlar için yaþlýlýk kaçýnýlmaz bir süreç. 3 Prof. Dr. Berna ARDA Biyolojik yapýlar için yaþlýlýk kaçýnýlmaz bir süreç. Zaman zaman yeryüzündeki ve uzaydaki çeþitli yapýlar için bile kullanýyoruz ayný sözcüðü. Yaþlý dünyamýzdan, yaþlanmýþ gezegenlerden

Detaylı

Farklı Sistemlerde Kentleşme

Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Kentleşme ve kent planları farklı ekonomik sistemlere göre değişebilir. Kapitalist ve sosyalist ülkelerin kentleşme biçimleri, (keskin olmamakla

Detaylı

Mehmet Rauf Kesici. Emek Piyasaları. dipnot yayınları

Mehmet Rauf Kesici. Emek Piyasaları. dipnot yayınları Mehmet Rauf Kesici Emek Piyasaları dipnot yayınları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 GİRİŞ 9 EMEK PİYASALARINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÇALIŞMANIN TARİHSELLİĞİ 13 Emek Piyasalarına İlişkin Temel Kavramlar 14 Tarihsel

Detaylı

A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR. isuzu ANADOLU GRUBU

A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR. isuzu ANADOLU GRUBU A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR 2001 isuzu Y ý l l a r c a Y o l l a r c a Þ a m p i y o n ANADOLU GRUBU 2 Ý ÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn mesajý 3 Genel Müdür ün mesajý 4 Anadolu Grubu 5 Anadolu

Detaylı

Miguel Sorans ile dünya durumu üzerine

Miguel Sorans ile dünya durumu üzerine Miguel Sorans ile dünya durumu üzerine Devrimci Troçkist hareketin önemli sembol isimlerinden, UIT-CI (İşçilerin Uluslararası Birliği Dördüncü Enternasyonal) ve Arjantin partisi Izquierda Socialista (Sosyalist

Detaylı

20 EKÝM DE ALANLARDAYIZ

20 EKÝM DE ALANLARDAYIZ TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ Ekim 2002/Sayý 25 HABER BÜLTENÝ TMMOB 37. DÖNEM 1. DANIÞMA KURULU 14 EYLÜL 2002 DE TOPLANDI 20 EKÝM DE ALANLARDAYIZ Ülkemize, Mesleðimize, Geleceðimize Sahip Çýkýyoruz

Detaylı

Yazılım Ekonomisi ve Özgür Yazılım. Bora Güngören 26 Ağustos 2006

Yazılım Ekonomisi ve Özgür Yazılım. Bora Güngören 26 Ağustos 2006 Yazılım Ekonomisi ve Özgür Yazılım Bora Güngören 26 Ağustos 2006 Seminer Programı Yazılım Nedir? Yenir mi? Yazılımın Ekonomideki Yeri Nedir? Özgür Olmayan Yazılım Ekonomisi Nasıl İşler? Özgür Yazılım Nasıl

Detaylı

Devrimler her ülkenin koþullarýna göre gerçekleþse

Devrimler her ülkenin koþullarýna göre gerçekleþse Yeni Evrede Baþyazý DEV RÝ ME Ý YÝ HA ZIR LAN MAK Devrimler her ülkenin koþullarýna göre gerçekleþse de, devrimlerin ortak yönleri ve ortak yasalarý var. Bu ortak yasalar, kendi somutunda yapýlan devrimlerin

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAPİTALİST ÜRETİM TARZI 41 I TEKEL-ÖNCESİ KAPİTALİZM 42

İÇİNDEKİLER KAPİTALİST ÜRETİM TARZI 41 I TEKEL-ÖNCESİ KAPİTALİZM 42 İÇİNDEKİLER 15 Ekonomi Politiğin Konusu 16 Toplum Yaşamının Temeli Olan Maddi Malların Üretimi 17 Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri 23 Toplumun Gelişmesinin Ekonomik Yasaları 26 Ekonomi Politiğin Tanımı

Detaylı

LATİN AMERİKA DA NEOLİBERAL EKONOMİNİN ÇÖKÜŞÜ OCAK 2009

LATİN AMERİKA DA NEOLİBERAL EKONOMİNİN ÇÖKÜŞÜ OCAK 2009 LATİN AMERİKA DA NEOLİBERAL EKONOMİNİN ÇÖKÜŞÜ OCAK 2009 LATİN AMERİKA DA NEOLİBERAL EKONOMİNİN ÇÖKÜŞÜ DEVLET BAŞKANI FİDEL CASTRO, EN AZINDAN ON YIL ÖNCE BU EKONOMİK VE MALİ KRİZİN OLACAĞINI TAHMİN ETMİŞTİR.

Detaylı

Demokrasi için mücadeleye! IMF politikalarýna

Demokrasi için mücadeleye! IMF politikalarýna Nedir bu yeni sol denen? - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 242 6 Ekim 2005 1.000.000 TL - 1 YTL AB patronlar klübüdür Demokrasi için mücadeleye! IMF politikalarýna Savaþ karþýtý hareket

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

NEO-LÝBERAL KÜRESELLEÞMENÝN SINIRLARI: TÜRKÝYE AÇISINDAN ARJANTÝN KRÝZÝ VE IMF YE KARÞILAÞTIRMALI BÝR BAKIÞ. Ziya Öniº. Ekim 2002

NEO-LÝBERAL KÜRESELLEÞMENÝN SINIRLARI: TÜRKÝYE AÇISINDAN ARJANTÝN KRÝZÝ VE IMF YE KARÞILAÞTIRMALI BÝR BAKIÞ. Ziya Öniº. Ekim 2002 NEO-LÝBERAL KÜRESELLEÞMENÝN SINIRLARI: TÜRKÝYE AÇISINDAN ARJANTÝN KRÝZÝ VE IMF YE KARÞILAÞTIRMALI BÝR BAKIÞ Ziya Öniº Ekim 2002 1990li y llarda Arjantin, neo -liberal yeniden yap lanman n rnek lkesi olarak

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

Devrimci Marksizm. Bu sayı

Devrimci Marksizm. Bu sayı Bu sayı Devrimci Marksizm in 15. sayısı, dünya çapında kapitalizmin yeniden uçurumun kenarına geldiği bir dönemde yayınlanıyor. Bir büyük depresyon (buhran) karakteri taşıdığını artık kanıtlamış bulunan

Detaylı

ZORUNDAYIZ ÖÐRENMEK VE ÖÐRETMEK DURSUN KARATAÞ

ZORUNDAYIZ ÖÐRENMEK VE ÖÐRETMEK DURSUN KARATAÞ AÐUSTOS 1998 SAYI: 11 DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ ÖÐRENMEK VE ÖÐRETMEK ZORUNDAYIZ DURSUN KARATAÞ mayanlara, düzeniçi reformlarla yetinenlere, Marksist-Leninistlere karþý oligarþi adýna i-

Detaylı

Sivil Toplum ve Ötesi

Sivil Toplum ve Ötesi Gülnur Acar Savran Sivil Toplum ve Ötesi Rousseau, Hegel, Marx dipnot yayınları Elinizdeki kitabın, Rousseau ve Hegel'in sivil topluma yaklaşımlarını ele alan ilk iki kısmı, 1983 yılında tamamlamış olduğum

Detaylı

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Nüfus açısından, 205 milyon kişi ile dünyanın 5 nci büyük ülkesi olan Brezilya, son dönemde sağlanan ekonomik büyüme ve refah düzeyinin artması ile

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

BİR KÜBA DEĞERLENDİRMESİ

BİR KÜBA DEĞERLENDİRMESİ BİR KÜBA DEĞERLENDİRMESİ Bir ülke üzerine değerlendirme yapabilmek için kullanılan yöntem belirleyici öneme sahiptir. Küba deneyleri sosyalizm açısından nedir, ne değildir sorusuna cevap verebilmek ve

Detaylı

SSCB'DE SOVYET TOPLUMUNUN VE İKTİDARININ ZAFERİ - GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) (2. Makale) İbrahim Okçuoğlu

SSCB'DE SOVYET TOPLUMUNUN VE İKTİDARININ ZAFERİ - GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) (2. Makale) İbrahim Okçuoğlu SSCB'DE SOVYET TOPLUMUNUN VE İKTİDARININ ZAFERİ - GÖSTERGELER (100. YILINDA BÜYÜK SOSYALİST EKİM DEVRİMİ) (2. Makale) İbrahim Okçuoğlu Bu makalede giriş olarak Marksist-Leninist politik ekonomi, hangi

Detaylı

1844 El Yazmaları El Yazmaları Ekonomi Politik Ve Felsefe

1844 El Yazmaları El Yazmaları Ekonomi Politik Ve Felsefe 1844 El Yazmaları El Yazmaları Ekonomi Politik Ve Felsefe Karl Marx Karl Marx 1844 El Yazmaları Ekonomi Politik Ve Felsefe ÝÇÝNDEKÝLER 9 Ö n s ö z 14 Birinci Elyazmasý 14 Ücret 29 Sermaye Kârý 29 1 Sermaye

Detaylı

sosyalist isci Silahlarýn gölgesinde seçim SÖZDE DEÐÝL ÖZDE DEMOKRASÝ

sosyalist isci Silahlarýn gölgesinde seçim SÖZDE DEÐÝL ÖZDE DEMOKRASÝ Ýstanbul baðýmsýz adaylarý Ufuk Uras, Baskýn Oran ve ÖDP yi destekliyoruz Ýstanbul dan özgürlükçü solun iki baðýmsýz adayý var: ÖDP genel Baþkaný Ufuk Uras ve Ankara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim

Detaylı

Keynesyen Politikaların Toplumsal Değeri Üzerine: Keynes e Karşı Marx. John Eaton, Keynes e Karşı Marx, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2009

Keynesyen Politikaların Toplumsal Değeri Üzerine: Keynes e Karşı Marx. John Eaton, Keynes e Karşı Marx, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2009 Keynesyen Politikaların Toplumsal Değeri Üzerine: Keynes e Karşı Marx Kitap John Eaton, Keynes e Karşı Marx, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2009 Tarık Soydan* On the Social Value of Keynesian Politics:

Detaylı

KÜRESELLEŞME 2. Küreselleşme Yanlısı Görüşler 12.11.2015

KÜRESELLEŞME 2. Küreselleşme Yanlısı Görüşler 12.11.2015 Diğer taraftan kalkınarak refah devleti olmak isteyen ülkelerinin küresel ekonomiye daha fazla entegre olmasını savunmaktadırlar. Onlara göre küresel ekonomi, bilginin, teknolojinin, malların ve hizmetlerin,

Detaylı

mmo bülteni aralýk 2005/sayý 91 TMMOB, 20 KASIM DA DÜZCE DE KESK ÝLE BÝRLÝKTE OLACAK

mmo bülteni aralýk 2005/sayý 91 TMMOB, 20 KASIM DA DÜZCE DE KESK ÝLE BÝRLÝKTE OLACAK TMMOB, 20 KASIM DA DÜZCE DE KESK ÝLE BÝRLÝKTE OLACAK 20 Kasým 2005 tarihinde Düzce de yapýlacak olan KESK mitingi için TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý 15 Kasým 2005 tarihinde basýn açýklamasý

Detaylı

İLKELER VE BAZI PROGRAM ÖÐELERİ BİLDİRİSİ

İLKELER VE BAZI PROGRAM ÖÐELERİ BİLDİRİSİ İLKELER VE BAZI PROGRAM ÖÐELERİ BİLDİRİSİ ENTERNASYONEL KOMÜNİST LİGA (DÖRDÜNCÜ ENTERNASYONALİST) EKL İlkeler Bildirisine Önsöz...1 1. Dünya Sosyalist Devrimi ve Enternasyonel Komünist Liga (Dördüncü Enternasyonalist)...3

Detaylı

ÝÞ SAÐLIÐI GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ÝÞ SAÐLIÐI GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ YANGIN YÖNETMELÝÐÝ VE UYGULAMALARI Türk Tesisat Mühendisleri Derneði ile Þubemizin ortaklaþa düzenlediði Yangýn Yönetmeliði ve Uygulamalarý Semineri 20 Ekim 2010 tarihinde Þubemiz Eðitim Salonunda gerçekleþtirildi.

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Unvanı :Servet AKYOL : Merzifon/1976 :Dr. İletişim: E-Posta :sakyol@akdeniz.edu.tr Telefon :(242) 227 44 00/6421 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 17 Mayıs 2015 - İSTANBUL Dr. Onur HAMZAOĞLU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ*

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ* Yazan: Josep Ladou Çeviren: Mustafa N. ÝLHAN Giriþ 1970 yýlýnda Amerikan Kongresi, ABD'de çalýþan her erkek ve her kadýn için güvenli ve saðlýklý çalýþma koþullarýnýn saðlanacaðýný garanti eden Ýþ Güvenliði

Detaylı

Liderlik Üzerine Bir Analiz

Liderlik Üzerine Bir Analiz Liderlik Üzerine Bir Analiz Liderlik Üzerine Bir Analiz Gerçekte lider ve liderlik kavramlarý iþletme yönetimi ve örgütsel davranýþ literatüründe her zaman önem taþýmýþtýr. Liderlik ile bilimsel çalýþmalar

Detaylı

işçiokulu FASİKÜL 7: Sendika nedir? Sendikalar ne işe yarar? Sendikalar: dün, bugün, yarın

işçiokulu FASİKÜL 7: Sendika nedir? Sendikalar ne işe yarar? Sendikalar: dün, bugün, yarın işçiokulu FASİKÜL 7: Sendikalar nasıl doğdu? Günümüze kadar nasıl geldi? Kapitalizm yaşamak için emek gücünü ücret karşılığında sermaye sahibine satmak zorunda kalan işçi sınıfının tarih sahnesine çıktığı

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Trump ve Arap-Sünni Beyaz Ordu : Ne bir insan, ne de bir kuruş!

Trump ve Arap-Sünni Beyaz Ordu : Ne bir insan, ne de bir kuruş! Trump ve Arap-Sünni Beyaz Ordu : Ne bir insan, ne de bir kuruş! Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump ın geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan a gerçekleştirdiği ziyaret ile bu ziyaret sırasında verdiği

Detaylı

Ütopik sosyalizmi aşmış Marksizm

Ütopik sosyalizmi aşmış Marksizm Ütopik sosyalizmi aşmış Marksizm Sait Almış Kitap Eleştirisi Ütopik Sosyalizmi Aşmış Marksizm Ütopya Yayınları, İstanbul, 2012 Mehmet İnanç Turan Mehmet İnanç Turan ın Ütopik Sosyalizmi Aşmış Marksizm

Detaylı

Dr. Nevzat Evrim Önal (Beykoz Lojistik MYO)

Dr. Nevzat Evrim Önal (Beykoz Lojistik MYO) Dr. Nevzat Evrim Önal (Beykoz Lojistik MYO) PLANLAMA KAPİTALİST PLANLAMA MERKEZDEN SEVK ve İDARE EDİLEN KAMU İŞLETMECİLİĞİ SOSYALİST PLANLAMA Burjuvazinin kısa erimli ve yıkıcı çıkarlarının uzun erimli,

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEDE KULLANILABİLECEK ALTERNATİF BİR MODEL

KRİZ DÖNEMİNDE İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEDE KULLANILABİLECEK ALTERNATİF BİR MODEL Yıl: 23 Sayı:83 Nisan 2009 25 KRİZ DÖNEMİNDE İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEDE KULLANILABİLECEK ALTERNATİF BİR MODEL Orhan ŞENER * I. Giriş Son otuz yıldan beri gelişmiş ülkelerde kamunun bürokrasi, adam kayırma ve kötü

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

içindekiler Kadýnlar Için Eþitlik Talep Eden Mücadele Hepimizi Ýçine Almadýðýnda Yarým Kalacaktýr. 1 8 Mart SadeceKadýnlarýn Cephesinde Verilen Bir Mücadelenin Günü müdür? 2 Novamed Grevi ve Kadýn Dayanýþmasý

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı