A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-i:04-44 Makale Article AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı Malzeelerin iber Lazer ile Đşlenesinde üzey Pürüzlülüğünün Tespiti Đçin Đstatistiksel Bir Çalışa Şefika KAMA Dokuz Eylül Üniversitesi, Đzir Meslek üksekokulu, 560-Đzir eliş Tarihi:.0.00 Kabul Tarihi:0.0.0 Özet Bu çalışanın aacı, AII 04 paslanaz çeliği ve E 5754 alüinyu alaşıından hazırlanış iş parçalarının yüzeylerinin 0 W iber lazer kullanılarak işlenesinde, işle paraetrelerinden taraa yönün, taraa hızının, frekansın, taraa aralığının ve gücün, yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini araştıraktır. Đşle paraetrelerinin etkileri Taguchi L 8 ortogonal deney düzeni kullanılarak araştırılıştır. Varyans analizi AOVA ve sinyal - gürültü en küçük en iyi oranlarının sonuçları kullanılarak paraetrelerin istatistiksel olarak üzerindeki etkileri inceleniştir. onuçlar, her iki alzee için taraa hızının ve gücün üzerinde en yüksek ve istatistiksel olarak anlalı etkiye sahip olduğunu bununla birlikte, diğer paraetrelerin üzerinde değişi eydana getirecek kadar büyük bir etkiye sahip oladığını gösteriştir. AII 04 paslanaz çelik için paraetrelerin belirlenen seviyelerine göre oluşturulan deney kobinasyonundan hesaplanan yüzey pürüzlülük değeri,969µ iken aynı kobinasyona göre gerçekleştirilen lazer yüzey işlee sonrasında ölçülen yüzey pürüzlülük değeri,94µ dır. Benzer bir uygulaa E 5754 alüinyu alaşıı için de gerçekleştiriliştir. Buna göre hesaplanan ve ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri sırasıyla 6,795 µ ve 6,0 µ dir. Anahtar Kelieler: Lazer üzey Đşlee, üzey Pürüzlülüğü, Taguchi Metodu A tatistical tudy for Deterination of urface Roughness of AII 04 tainless teel and E 5754 Aluinu Alloy Machined by iber Laser Abstract The objective of this paper is to investigate of the effects of laser surface achining paraeters including scan direction, scan speed, frequency, fill spacing and power on the surface roughness of AII 4 stainless steel and E 5754 aluinu alloy achined by fiber laser syste. The effects of achining paraeters were investigated using Taguchi L 8 orthogonal array. Using results of analysis of variance AOVA and signal-tonoise ratio - saller is the better, effects of paraeters on the surface roughness were statistically investigated and presented in this paper. The results show that the scan speed and power have highest and significant effect on the surface roughness for both aterials. However, the other paraeters have a slight effect on the surface roughness. The calculated surface roughness which perfored according to an experiental cobination that coposed the optiu level of paraeters for AII 4 stainless steel is,969µ while the surface roughness which easured fro the achined surface is,94 µ. A siilar application was perfored for E 5754 aluinu alloy. Accordingly, the calculated and easured surface roughness values is 6,795 µ and 6,0 µ, respectively. Keywords : Laser surface achining, surface roughness, achining depth. Bu akaleye atıf yapak için Kasan Ş. *, AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı Malzeelerin iber Lazer ile Đşlenesinde üzey Pürüzlülüğünün Tespiti Đçin Đstatistiksel Bir Çalışa Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi MTED How to cite this article Kasan Ş. *, A tatistical tudy for Deterination of urface Roughness of AII 04 tainless teel and E 5754 Aluinu Alloy Machined by iber Laser Electronic Journal of Machine Technologies, MTED

2 Teknolojik Araştıralar: MTED AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı.. ĐRĐŞ Lazer ışını yardııyla etal bir yüzeyden talaş kaldıra tekniği gelişen endüstriyel uygulaalar için üretide sağladığı avantajlarla son yıllarda elektronik, uçak ve biyoedikal alanında ikro boyuttaki parça ve kalıpların arkalanasına yönelik işlelerde kullanılaktadır. eleneksel ialat yönteleriyle ikro ölçülerdeki geoetrilerin işlenesi, ölçüsel hassasiyete ulaşa yönünde bazı problelere sebep olaktadır. Elektronik ve biyoedikal alanında kullanılan parçalara ait kalıplarda hassasiyeti yüksek yüzey özellikleri aranaktadır. Lazer ışınından etale aktarılan ısı etkisiyle etkileşi bölgesinde gerçekleşen buharlaştıra [,] sonucu geoetriden etal uzaklaştıra yoluyla işlee tekniği, ölçüsel hassasiyetin sağlanasında [] olulu sonuçlar gösterektedir. Bununla birlikte, lazer ışını yardııyla yapılan hassas yüzey işlee uygulaalarında ölçüsel hassasiyetin ve yüzey kalitesinin sağlanabilesi için lazer işle paraetrelerinin uygun değerlerinin seçilesi gerekektedir. Bu çalışada, lazer ışını yardııyla işleniş yüzeyin kalitesinde etkili olan paraetreler için uygun değerlerin tespit edilesine yönelik olarak deney tasarı yöntelerinden Taguchi etodu kullanılıştır. Taguchi etodunda, deney sonuçları sinyalgürültü oranına dönüştürülektedir []. oranının hesaplanasında; en küçük en iyi, noinal değer en iyi ve en büyük en iyi olak üzere üç farklı karakteristik kullanılır. Literatür araştıralarında [-6], en düşük yüzey pürüzlülüğü için en küçük en iyi karakteristiğinin kullanıldığı tespit ediliştir. En küçük en iyi karakteristiği için denkle de verilen eşitlik kullanılaktadır. n 0log0 n i y i Burada; : oranı db n: Deney sayısı y i : Deneysel çalışada ölçülen cevap yüzey pürüzlülüğü şeklinde ifade edilektedir. Taguchi etodunda aaç, oranını aksiize etektir. Dolayısıyla değerlendirelerde iniu yüzey pürüzlülüğü için paraetrelerin belirlenen deney koşulları içinde optiu seviyelerin belirlenesinde en büyük oranı kullanılaktadır. Paraetrelerin etkilerinin grafiksel gösterii ve paraetrelerin her bir seviyesinin ortalaa oranı kullanılarak optial koşullar tespit edilebilektedir [-9]. Varyans analizi AOVA yardııyla, paraetrelerin cevap üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlalığı öne seviyesi test edilektedir [9]. AOVA için oranlarına ait sonuçlar kullanılaktadır. Her bir paraetreye ait en yüksek oranına göre belirlenen optiu deney koşulu için tahini bir yüzey pürüzlülüğü değeri ve oranı için bir hesap yapılaktadır. Bu hesaplaalar için nuaralı denkledeki eşitlik kullanılaktadır. n i i Burada, : Tahin edilen oranı : Topla ortalaa oranı i : Paraetrenin i. seviyesindeki oranı Denkle yardıı ile hesaplanan tahini yüzey pürüzlülüğü değerinin geçerliliğinin test edilebilesi için aynı deney koşullarında gerçek deneysel bir uygulaa yapılaktadır. Test deneyi sonucunda 8

3 Kasan Ş. Teknolojik Araştıralar: MTED işleniş yüzeyin ölçüünden elde edilen değer ile tahin edilen değer karşılaştırılarak, paraetreler için seçilen optiu deney düzeni ile ilgili öngörüde bulunulabilektedir. Bu çalışanın aacı arkalaaya yönelik uygulaalarda kullanılan düşük güçteki bir lazer arkalaa cihazının oyaya yönelik uygulaalardaki perforansını endüstride sıklıkla kullanılan iki farklı alzee için test etektir. Bu kapsada, 0W gücündeki bir iber lazer arkalaa cihazı ile deney nuunelerinin yüzeyi işleniştir. Deneysel çalışalar için deney nuunesi alzeesi olarak AII 04 paslanaz çelik ve E 5754 alüinyu alaşıı kullanılıştır. Đşle paraetrelerinden taraa yönü, taraa hızı, taraa aralığı, frekans ve etkin gücün yüzey pürüzlülüğüne olan etkisinin tespiti için Taguchi etodu kullanılarak bir deney düzeni oluşturuluş ve bu düzene göre deneysel çalışalar gerçekleştiriliştir. Literatür çalışaları incelendiğinde düşük güçteki lazer arkalaa cihazlarının oyaya yönelik uygulaaları ile ilgili bu kapsada bir çalışaya rastlanaıştır. Dolayısıyla bu çalışanın literatür için örnek bir çalışa olacağı düşünülektedir.. MALZEME ve METOT. Malzee Bu çalışada deney nuunesi olarak kalıp ialatında kullanılan E 5754 alüinyu alaşıı ve otootiv sanayinde kullanılan AII 04 paslanaz çelikten hazırlanış iş parçaları kullanılıştır. Bu etallere ait analiz sonuçları Tablo ve Tablo de gösteriliştir. Tablo. AII 04 için kiyasal analiz sonucu % C i Mn Cr i P e 0,04 0,59,77 8, 8,4 0,09 0,00 kalan. Metot.. Lazerle üzey Đşlee Tablo. E 5754 için kiyasal analiz sonucu % i e Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 0,5 0, 0,055 0,,00 0,0 0,04 0,04 kalan Lazer ışını yardııyla oya işlei için aksiu çıkış gücü 0W ve dalga boyu 060n olan bir b:iber lazer arkalaa cihazı kullanılıştır. üzeyi taşlanış 0x50x0 ölçülerindeki iş parçası yüzeyine 75 den odaklanış lazer ışını ile 0x0 lik bir alanın yüzeyi 0 defa taranıştır. apılan oya işlei için Şekil de örnek bir görüntü veriliştir. Bu çalışa için odak esafesi ve taraa sayısı sabit tutuluştur. Şekil de işleniş yüzeyler için akro görüntü örnekleri veriliştir. Lazerle işleniş yüzeylerin pürüzlülük ölçüleri Mitutoyo J 0 yüzey pürüzlülük ölçü cihazı ile gerçekleştiriliştir. Ölçülerde pürüzlülük paraetresi olarak değeri kaydediliş ve işlenen alanın farklı bölgelerinden alınan beş ölçüün ortalaası yüzey pürüzlülüğü inceleelerinde kullanılıştır... Lazer üzey Đşlee Paraetrelerinin eçii ve Ortogonal Dizinin Belirlenesi Lazer yüzey işlee ön çalışaları sonucunda yüzey pürüzlülüğüne etkisinin olduğu tespit edilen paraetreler bu çalışadaki deneysel düzenin kurulasında kullanılıştır. Tablo de proses paraetreleri ve bunların seviyeleri listeleniştir. Paraetreler ve bunlara ait seviye sayısı dikkate alındığında en uygun deney düzeyinin L 8 ortogonal dizinin olduğu tespit ediliştir. Deneysel 9

4 Teknolojik Araştıralar: MTED AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı. çalışalarda odak esafesi ve taraa sayısı sabit tutularak bu koşullar için paraetrelerin etkileri inceleniştir. Bu kapsada, proses paraetrelerinin birbiriyle etkileşiinin oluşturduğu kobinasyonlar L 8 ortogonal dizi ve bu kobinasyonlara göre gerçekleştirilen deneysel çalışalar sonucunda ölçülen yüzey pürüzlülüğü değerleri Tablo 4 de listeleniştir. Taguchi varyans analizinde iniu tespiti için denkle deki en küçük en iyi kriterini ifade eden eşitlik kullanılıştır. Bu eşitlik kullanılarak her iki iş parçası için ölçülen ortalaa değerlerine göre hesaplanan oranları Tablo 4 de görülektedir. Đstatistiksel olarak bir hipotez test edilirken iki yönte kullanılır. Bunlardan biri testi diğeri de P değeridir. Varyans analizi AOVA sonucunda oluşturulan tablodaki değeri hesaplanan değer ile incelenen paraetrenin çıktı üzerinde etkisi araştırılaktadır. testi uygulanırken hesaplanan değeri ile tablo değeri karşılaştırılır. Eğer hesaplanan değer tablodan bulunan değerden büyükse boş hipotez reddedilir. öz konusu test P değeri olasılık değeri kullanılarak da yapılabilir. P değeri seçilen öne seviyesi ile karşılaştırılır. Eğer P değeri öne seviyesinden küçükse boş hipotez reddedilir. P değeri seçilen öne seviyesinden küçükse ilgili paraetrenin çıktı üzerindeki etkisinin anlalı olduğu kabul edilir. Bu çalışada, AOVA ile seçilen öne seviyesi için paraetrelerin çıktı üzerindeki etkileri belirlenir. AOVA analizinde öne seviyesi %95 α0,05 olarak seçiliştir. Tablo. Lazer işlee paraetreleri Paraetrelere ebol Biri eviyeler Taraa yönü º Taraa hızı s Taraa aralığı rekans khz Etkin güç W 6 0 Şekil. Lazer oya işlei 0

5 Kasan Ş. Teknolojik Araştıralar: MTED Şekil. Lazer oya işlei sonrasında elde edilen akro yüzey görüntü örnekleri. DEE OUÇLARII AALĐZĐ. için Oranlarının Analizi Tablo de gösterilen lazer işle paraetrelerinin oluşturduğu L 8 deney düzenine göre gerçekleştirilen yüzey işlee prosesi sonrasında ölçülen değerleri ve oranları için sonuçlar Tablo 4 de görülektedir. Tablo 4 de listelenen oranlarına göre her bir paraetrenin her bir seviyesi için ortalaa oranı hesaplanıştır ve sonuçlar Tablo 5 de veriliştir. Tablo 5 de görülen ortalaa oranlarının grafiksel gösterii Şekil ve Şekil 4 de görülektedir. Tablo 4. Lazer işlee paraetrelerinin etkileşii sonucunda ölçülen değerleri ve oranları o AII 04 E ,0 0 6,8-6,68,67 -, , , -8,8 4,06 -, , ,94-9,95 7,69-4, , ,47-4,76, -, , ,85-6,7 5,06 -, , ,6 -,9,98 -, ,0 0,89 -,80 9,90-9, , ,97 -,9 0,8-0, , ,8-5,8, -, ,0 40 0,87 -,9 6,49-4, ,0 0 4, -, 4,76 -, , ,5 -, 5,0 -, , ,87-5,7 5,5 -, ,0 40 4,98 -,94 9,44-9, , ,6-4,5 4,4 -, , ,05 -,5 7,96-8, , ,60-4,96 8,98-9, ,04 0,6-9,99 6,56-6,4 Tablo 5 deki ortalaa oranları ve bunların grafiksel gösterii incelendiğinde her bir paraetrenin en yüksek oranına sahip seviyesi, seçilen koşullarda iniu için optial değeri gösterektedir. Buna göre, AII 04 paslanaz çeliği için, işle taraa yönü için 80º, hız için 600 s, taraa aralığı için 0.04, frekans için 0 khz ve güç için W, bu deney koşullarında iniu için optial proses koşulunu oluşturaktadır. Bununla birlikte E 5754 alüinyu alaşıı için, işle taraa yönü için 80º, hız için 600 s, taraa aralığı için 0.0, frekans için 40 khz ve güç için W, bu deney

6 Teknolojik Araştıralar: MTED AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı. koşullarında iniu için optial proses koşulunu oluşturaktadır. E 5754 için taraa aralığı ve frekans için seviyelerin oranlarının birbirine çok yakın olduğu Tablo 5 de görülebilektedir ve bundan dolayı bu paraetrelerin herhangi bir seviyesinin optiu değerini verebileceği kabul edilektedir. Her iki alzee için paraetrelerin optiu seviyeleri incelendiğinde taraa yönünün, taraa hızının ve etkin gücün aynı seviyesinin inuu için optiu değeri gösterdiği tespit ediliştir. Taraa aralığı, her iki alzee için farklı seviyeyi gösterse de E 5754 için seviyelerin oranlarının birbirine çok yakın olası kabulüyle taraa aralığında optiu seviye her iki alzee içinde aynı seçilebilir. Tablo 5. Her bir paraetre için ortalaa oranları eviye AII 04 E ,6-7,07-5,49-4,7 -,00 * -,9 -,56 -,6 -,95-0,46 * -4,6 * -4,7-5,0-4,0 * -4,40 -,5 * -,0 -,5 * -,70 -,70 - -,0 * -4, * -5,9-7,4-9,40 * -,0 -,5 * -,00 * Optial seviye - º s khz W için ortalaa db ,0 0,0 0, Şekil. AII 04 paslanaz çeliğinin değeri için paraetrelerin oranları

7 Kasan Ş. Teknolojik Araştıralar: MTED º s khz W için ortalaa db ,0 0,0 0, Şekil 4. E 5754 alüinyu alaşıının değeri için paraetrelerin oranları. Varyans Analizi AOVA Lazerle yüzey işlee çalışalarında kullanılan paraetrelerin prosesi ne ölçüde etkilediği AOVA yardııyla tespit edileye çalışılıştır. AOVA analizinde öne seviyesi %95 olarak seçiliştir ve P değeri 0.05 den küçük olduğunda paraetrenin çıktı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlalı olduğu kabul edilektedir. Tablo 6, AOVA analizi sonuçlarını gösterektedir. Her iki alzee için tabloda verilen P değerlerine göre taraa hızının ve gücün üzerinde etkisinin olduğu ancak diğer üç paraetrenin, üzerinde hız ve güç gibi belirgin bir etkiye sahip oladığı tespit ediliştir. Paraetre erbestlik derecesi Kareler toplaı Tablo 6. için AOVA analiz sonucu Ortalaa karelerin toplaı AII 04 E 5754 aktör Ortalaa Kareler P etkisi karelerin toplaı % toplaı P aktör etkisi %,088,088,0 0,45,8,708,708,0 0,87,5,599 5,800 7,6 0,04,0 96,09 48,046 6,88 0,00 58,4,990,495 0,7 0,55,,44,6 0,57 0,587,97 8,496 4,48,05 0,9 8,88 0,46 0,7 0,06 0,94 0,,95 6,96 8,9 0,0 5,46 8, 9,6 6,7 0,09,0 Hata 8 6,576,07 7,,775,847,85 Topla 7 95,675 64,488 Her iki alzee için faktörlerin üzerindeki etkisi incelendiğinde en yüksek etkiyi, etkin güç ve taraa hızı gösteriştir. AII 04 paslanaz çelik için taraa hızının ve etkin gücün üzerindeki etki yüzdesi sırasıyla %,0 ve %5,46 olarak hesaplanıştır. En düşük etkiyi taraa yönü gösteriştir ve etkisi %,8 dir. E 5754 alüinyu alaşıı için taraa hızının ve etkin gücün üzerindeki etki yüzdesi sırasıyla % 58,4 ve %,0 olarak hesaplanıştır. En düşük etkiyi frekans gösteriştir ve etkisi % 0, dir.

8 Teknolojik Araştıralar: MTED AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı. 4. Miniu Değerlerinin Belirlenesi Miniu değerinin tespitinde paraetrelerin her bir düzeyi için en yüksek oranı belirleniş ve oluşturulan yeni deney kobinasyonuna göre doğrulaa test deneyi gerçekleştiriliştir. Buna göre, iniu için her bir paraetrelerin optiu düzeyi için oluşturulan kobinasyonun ve oranı AII 04 paslanaz çelik için sırasıyla,969µ ve -9,05 olarak hesaplanıştır., ,95 4,60 5,40 5,57 4,58 5,59 4 9,05 4,97 4.,00 4,0 4,,0 4,6 4 Benzer bir hesaplaa E 5754 alüinyu alaşıı içinde gerçekleştiriliştir ve paraetrelerin optiu düzeyi için oluşturulan kobinasyonun ve oranı sırasıyla 6,795µ ve -7,7 olarak hesaplanıştır. 6,795 4.,594 0,885,98,88 9,560,40 4 7,7,7 4. 0,46,5,5 9,40,5 4 AII 04 paslanaz çelik için hesaplanan ve oranlarına ait sonuçlar incelendiğinde tü kobinasyonlar için ölçülen ve hesaplanan oranında he he de oranı değerinde belirgin bir iyileşe tespit ediliştir. Bu duru optiizasyon işleinde paraetrelerin düzeylerinin doğru seçildiğini gösterektedir. E 5754 alüinyu alaşıı için hesaplaalar sonucunda elde edilen değeri onsekiz nolu deney kobinasyonunda ölçülen değerden %,46 daha büyüktür. Bu iki kobinasyon arasındaki fark taraa arlığından kaynaklanaktadır. Bu etal için taraa aralığının üzerindeki etkinliği bu çalışa için istatistiksel olarak anlalı çıkaıştır. Dolayısıyla bu çalışa için taraa aralığı kayıpları ihal edilebilir. Paraetrelerin optial düzeylerine göre oluşturulan deney kobinasyonu için he AII 04 paslanaz çelik için he de E 5754 alüinyu alaşıı için deney nuunelerinin yüzeyine doğrulaa test deneyi gerçekleştiriliştir. Lazer yüzey işlee sonrasında işle görüş yüzeyin, yüzey pürüzlülüğü değeri AII 04 için,94 µ ve E 5754 için 6,0 µ olarak ölçülüştür. Paraetrelerin optial düzeylerine göre

9 Kasan Ş. Teknolojik Araştıralar: MTED oluşturulan deney kobinasyonundan hesaplanan değer ile ölçülen değer arasında AII 04 için %,47 lik ve E 5754 için %,47 lik bir fark tespit ediliştir. 4. OUÇLAR Bu çalışa kapsaında 0W etkin güce sahip bir iber lazer arkalaa cihazı kullanılarak AII 04 paslanaz çeliğinden ve E 5754 alüinyu alaşıından ial ediliş iş parçalarının yüzeyinde 0x0 lik bir alanda yüzey işlee prosesi gerçekleştiriliştir. Lazer işlee paraetreleri olarak işle taraa yönü, taraa hızı, frekans, taraa aralığı ve güç seçiliştir. Bu paraetrelerin farklı seviyeleri için Taguchi etodu kullanılarak topla 8 farklı deney kobinasyonu oluşturuluş ve deneyler sonucunda işle görüş yüzeylerde yüzey pürüzlülüğü ölçülüştür. Ölçülen sonuçlar istatistiksel olarak inceleniş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılıştır. AII 04 paslanaz çeliği ve E 5754 alüinyu alaşıı için AOVA analizindeki P değeri sonuçlarına göre he taraa hızı he de etkin güç üzerinde en yüksek etkiyi gösteriştir. Bu paraetrelerin etki yüzdeleri sırasıyla AII 04 için %,0 ve %5,46 iken E 5754 için % 58,4 ve %,0 olarak hesaplanıştır. AII 04 paslanaz çeliğine ve E 5754 alüinyu alaşıına ait AOVA analizindeki P değeri sonuçlarına göre taraa yönü, taraa aralığı ve frekansın yüzey pürüzlülüğü üzerinde anlalı bir etkiye sahip oladığı tespit ediliştir. AII 04 ve E 5754 için en düşük etkiyi sırasıyla taraa yönü ve frekans gösteriştir ve etki yüzdeleri %,8 ve % 0, dir. Đşle taraa yönünün P değeri ve % etkisi incelendiğinde taraa yönünün yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkinliğinin yüksek oladığı tespit ediliştir. AII 04 paslanaz çeliğine ait iniu yüzey pürüzlülüğü için belirlenen optial kobinasyon, işle taraa yönü için 80º, hız için 600 s, taraa aralığı için 0.04, frekans için 0 khz ve güç için W dır. Bu deney koşulu için hesaplanan değer,969 µ iken uygulaa test deneyi sonucunda ölçülen değer,94 µ dir. E 5754 alüinyu alaşıına ait iniu yüzey pürüzlülüğü için belirlenen optiu kobinasyon, işle taraa yönü için 80º, hız için 600 s, taraa aralığı için 0.0, frekans için 40 khz ve güç için W dır. Bu deney koşulu için hesaplanan değer 6,795 µ iken uygulaa test deneyi sonucunda ölçülen değer 6,0 µ dir. 5. TEŞEKKÜR Bu çalışaya Lazer arkalaa cihazı kullanıı ile katkıda bulunan Lazer Mikron Ltd. Şti. ne katkılarından dolayı teşekkür ederi. 6. KAAKLAR. Pha, D.T., Diov,.., Petkov, P.V., 007, Laser illing of ceraic coponents, International Journal of Machine Tools & Manufacture 47, Capanelli,.L., Ludovico, A.D., Bonserio, C., Cavalluzzi, P., Cinquepali, M., 007, Experiental analysis of the laser illing process paraeters, Journal of Materials Processing Technology, 9, 0 5

10 Teknolojik Araştıralar: MTED AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı.. avaşkan, M., Taptık,., Ürgen, M., 004, Deney tasarıı yöntei ile atkap uçlarında perforans optiizasyonu, ĐTÜ Dergisi,, 6, tournaras, A., tavropoulos, K., alonitis,., Chryssolouris,., 009, An investigation of quality in CO laser cutting of aluinu, CIRP Journal of Manufacturing cience and Technology,, Chen,. H., Ta,. C., Chen, W. L., Zheng, H.., 996, Application of Taguchi ethod in the optiization of laser icro- engraving of photoasks, Int. J. Mater. Prod. Technol., Chang, C-W., Kuo, C-P, 007, Evaluation of surface roughness in laser-assisted achining of aluinu oxide ceraics with Taguchi ethod, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 47, Zhang, J.Z., Chen, J.C., Kirby. E. D., 007, urface roughness optiization in an end-illing operation using the Taguchi design ethod, Journal of Materials Processing Technology 84, 9 8. Deng, C-., Chin J-H., 005, Hole roundness in deep-hole drilling as analysed by Taguchi ethods, Int. J. Adv. Manuf. Technol., 5, Lakshinarayanan, A. K., Balasubraanian V., 008, Process paraeters optiization for friction stir welding of rde-40 aluiniu alloy using taguchi technique, Trans onferrous Met. oc. China, 8,

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 13, 2010 (31-44) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (31-44) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* Volue 4 Nuber 1 2013 pp. 103-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.co İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin

Detaylı

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları HAVAIIK VE UZAY TEKNOOJİEİ DEGİİ TEMMUZ 2009 İT 4 AYI 2 (29-37) HAVA AAI KABOAINDA ÇAPAZ KAIŞMA ÖÇÜMEİ VE KABO AYIM KUAAI Fatih ÜTÜ*

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1 Uluslararası Katılılı 7. Makina eorisi Sepozyuu, İzir, 4-7 Haziran 05 İki ekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge akibi için Arı Algoritası kullanarak LQR Kontrolcü asarıı M. A. Şen * Selçuk

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

BİR HİDROLİK POZİSYONLAMA SİSTEMİNDE PİSTON ÇAPI, İLERLEME ORANI, YÖN VE EKSEN PARAMETRELERİNİN OPTİMUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

BİR HİDROLİK POZİSYONLAMA SİSTEMİNDE PİSTON ÇAPI, İLERLEME ORANI, YÖN VE EKSEN PARAMETRELERİNİN OPTİMUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0025 ENGINEERING SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri *

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri * Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri * Đbrahi Al ** - M. Keal Değer *** - Murat Can Genç **** Özet: Bu çalışa, Türkiye

Detaylı

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 59-64

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 379-388

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (36-45) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (36-45) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Periyodik Aşırı Yüklerin 2024-Al Alaşımında Yorulma Çatlak İlerleme Hızına Etkisi

Periyodik Aşırı Yüklerin 2024-Al Alaşımında Yorulma Çatlak İlerleme Hızına Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (57-62) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (57-62) TEKNOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING Yakup TURGUT a,

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * MAKALE AL 2 TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * Metin Kök Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş MYO, Kahramanmaraş metinkok@ksu.edu.tr

Detaylı

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 21 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa 19-6, Eylül 006 Vol.45, No.3, pp 19-6, September 006 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ Determination of Variation

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

ROBOTĠK GAZALTI KÖġE KAYNAK ĠġLEMĠNĠN TAGUCHI YONTEMĠ ĠLE ENĠYĠLENMESĠ

ROBOTĠK GAZALTI KÖġE KAYNAK ĠġLEMĠNĠN TAGUCHI YONTEMĠ ĠLE ENĠYĠLENMESĠ ROBOTĠK GAZALTI KÖġE KAYNAK ĠġLEMĠNĠN TAGUCHI YONTEMĠ ĠLE ENĠYĠLENMESĠ Arş. Gör. Dr. A. Gamze ÇİFTÇİ AYTEKİN ÖZET Günümüzde iki veya daha çok yanıtı beraber analiz ederek ürünün kalitesi üzerindeki etkileri

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Koitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ CUMALI [SEFERIHISAR/İZMIR] JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN SP, MANYETİK VE ELEKTROMANYETİK ÇALIŞMALAR Petek SINDIRGI 1, Ere TİMUR 1 1 Dokuz

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİLERİN ŞUBESİZ BANKACILIK HİZMETLERİNİ KULLANMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİLECİK ÖRNEĞİ

BİREYSEL MÜŞTERİLERİN ŞUBESİZ BANKACILIK HİZMETLERİNİ KULLANMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİLECİK ÖRNEĞİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2011, CİLT XXX, SAYI I, S. 301-320 BİREYSEL MÜŞTERİLERİN ŞUBESİZ BANKACILIK HİZMETLERİNİ KULLANMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:

Detaylı

Mesafe Ölçümlerindeki Belirsizliğin Ortam Sıcaklığının Fonksiyonu Olarak Verilmesi

Mesafe Ölçümlerindeki Belirsizliğin Ortam Sıcaklığının Fonksiyonu Olarak Verilmesi Mesafe Ölçümlerindeki Belirsizliğin Ortam Sıcaklığının Fonksiyonu Olarak Verilmesi M.Kiraz* K.Hasırcı C.C.Alkan M.Tanrıyapısı S.Özdemir Izmir Institute of Technology İzmir Özet Mühendislik uygulamalarının

Detaylı

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye SOĞUTMA PLAKASINDA DÖKÜM SIRASINDA PLAKA AÇI VE UZUNLUĞUNUN MİKROYAPI GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ STUDY ON

Detaylı

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 61-75, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 61-75, 2013 KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi C. Sevim, O. Genc Abstract: This study investigates the vibration of Al-7075

Detaylı