A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-i:04-44 Makale Article AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı Malzeelerin iber Lazer ile Đşlenesinde üzey Pürüzlülüğünün Tespiti Đçin Đstatistiksel Bir Çalışa Şefika KAMA Dokuz Eylül Üniversitesi, Đzir Meslek üksekokulu, 560-Đzir eliş Tarihi:.0.00 Kabul Tarihi:0.0.0 Özet Bu çalışanın aacı, AII 04 paslanaz çeliği ve E 5754 alüinyu alaşıından hazırlanış iş parçalarının yüzeylerinin 0 W iber lazer kullanılarak işlenesinde, işle paraetrelerinden taraa yönün, taraa hızının, frekansın, taraa aralığının ve gücün, yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini araştıraktır. Đşle paraetrelerinin etkileri Taguchi L 8 ortogonal deney düzeni kullanılarak araştırılıştır. Varyans analizi AOVA ve sinyal - gürültü en küçük en iyi oranlarının sonuçları kullanılarak paraetrelerin istatistiksel olarak üzerindeki etkileri inceleniştir. onuçlar, her iki alzee için taraa hızının ve gücün üzerinde en yüksek ve istatistiksel olarak anlalı etkiye sahip olduğunu bununla birlikte, diğer paraetrelerin üzerinde değişi eydana getirecek kadar büyük bir etkiye sahip oladığını gösteriştir. AII 04 paslanaz çelik için paraetrelerin belirlenen seviyelerine göre oluşturulan deney kobinasyonundan hesaplanan yüzey pürüzlülük değeri,969µ iken aynı kobinasyona göre gerçekleştirilen lazer yüzey işlee sonrasında ölçülen yüzey pürüzlülük değeri,94µ dır. Benzer bir uygulaa E 5754 alüinyu alaşıı için de gerçekleştiriliştir. Buna göre hesaplanan ve ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri sırasıyla 6,795 µ ve 6,0 µ dir. Anahtar Kelieler: Lazer üzey Đşlee, üzey Pürüzlülüğü, Taguchi Metodu A tatistical tudy for Deterination of urface Roughness of AII 04 tainless teel and E 5754 Aluinu Alloy Machined by iber Laser Abstract The objective of this paper is to investigate of the effects of laser surface achining paraeters including scan direction, scan speed, frequency, fill spacing and power on the surface roughness of AII 4 stainless steel and E 5754 aluinu alloy achined by fiber laser syste. The effects of achining paraeters were investigated using Taguchi L 8 orthogonal array. Using results of analysis of variance AOVA and signal-tonoise ratio - saller is the better, effects of paraeters on the surface roughness were statistically investigated and presented in this paper. The results show that the scan speed and power have highest and significant effect on the surface roughness for both aterials. However, the other paraeters have a slight effect on the surface roughness. The calculated surface roughness which perfored according to an experiental cobination that coposed the optiu level of paraeters for AII 4 stainless steel is,969µ while the surface roughness which easured fro the achined surface is,94 µ. A siilar application was perfored for E 5754 aluinu alloy. Accordingly, the calculated and easured surface roughness values is 6,795 µ and 6,0 µ, respectively. Keywords : Laser surface achining, surface roughness, achining depth. Bu akaleye atıf yapak için Kasan Ş. *, AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı Malzeelerin iber Lazer ile Đşlenesinde üzey Pürüzlülüğünün Tespiti Đçin Đstatistiksel Bir Çalışa Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi MTED How to cite this article Kasan Ş. *, A tatistical tudy for Deterination of urface Roughness of AII 04 tainless teel and E 5754 Aluinu Alloy Machined by iber Laser Electronic Journal of Machine Technologies, MTED

2 Teknolojik Araştıralar: MTED AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı.. ĐRĐŞ Lazer ışını yardııyla etal bir yüzeyden talaş kaldıra tekniği gelişen endüstriyel uygulaalar için üretide sağladığı avantajlarla son yıllarda elektronik, uçak ve biyoedikal alanında ikro boyuttaki parça ve kalıpların arkalanasına yönelik işlelerde kullanılaktadır. eleneksel ialat yönteleriyle ikro ölçülerdeki geoetrilerin işlenesi, ölçüsel hassasiyete ulaşa yönünde bazı problelere sebep olaktadır. Elektronik ve biyoedikal alanında kullanılan parçalara ait kalıplarda hassasiyeti yüksek yüzey özellikleri aranaktadır. Lazer ışınından etale aktarılan ısı etkisiyle etkileşi bölgesinde gerçekleşen buharlaştıra [,] sonucu geoetriden etal uzaklaştıra yoluyla işlee tekniği, ölçüsel hassasiyetin sağlanasında [] olulu sonuçlar gösterektedir. Bununla birlikte, lazer ışını yardııyla yapılan hassas yüzey işlee uygulaalarında ölçüsel hassasiyetin ve yüzey kalitesinin sağlanabilesi için lazer işle paraetrelerinin uygun değerlerinin seçilesi gerekektedir. Bu çalışada, lazer ışını yardııyla işleniş yüzeyin kalitesinde etkili olan paraetreler için uygun değerlerin tespit edilesine yönelik olarak deney tasarı yöntelerinden Taguchi etodu kullanılıştır. Taguchi etodunda, deney sonuçları sinyalgürültü oranına dönüştürülektedir []. oranının hesaplanasında; en küçük en iyi, noinal değer en iyi ve en büyük en iyi olak üzere üç farklı karakteristik kullanılır. Literatür araştıralarında [-6], en düşük yüzey pürüzlülüğü için en küçük en iyi karakteristiğinin kullanıldığı tespit ediliştir. En küçük en iyi karakteristiği için denkle de verilen eşitlik kullanılaktadır. n 0log0 n i y i Burada; : oranı db n: Deney sayısı y i : Deneysel çalışada ölçülen cevap yüzey pürüzlülüğü şeklinde ifade edilektedir. Taguchi etodunda aaç, oranını aksiize etektir. Dolayısıyla değerlendirelerde iniu yüzey pürüzlülüğü için paraetrelerin belirlenen deney koşulları içinde optiu seviyelerin belirlenesinde en büyük oranı kullanılaktadır. Paraetrelerin etkilerinin grafiksel gösterii ve paraetrelerin her bir seviyesinin ortalaa oranı kullanılarak optial koşullar tespit edilebilektedir [-9]. Varyans analizi AOVA yardııyla, paraetrelerin cevap üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlalığı öne seviyesi test edilektedir [9]. AOVA için oranlarına ait sonuçlar kullanılaktadır. Her bir paraetreye ait en yüksek oranına göre belirlenen optiu deney koşulu için tahini bir yüzey pürüzlülüğü değeri ve oranı için bir hesap yapılaktadır. Bu hesaplaalar için nuaralı denkledeki eşitlik kullanılaktadır. n i i Burada, : Tahin edilen oranı : Topla ortalaa oranı i : Paraetrenin i. seviyesindeki oranı Denkle yardıı ile hesaplanan tahini yüzey pürüzlülüğü değerinin geçerliliğinin test edilebilesi için aynı deney koşullarında gerçek deneysel bir uygulaa yapılaktadır. Test deneyi sonucunda 8

3 Kasan Ş. Teknolojik Araştıralar: MTED işleniş yüzeyin ölçüünden elde edilen değer ile tahin edilen değer karşılaştırılarak, paraetreler için seçilen optiu deney düzeni ile ilgili öngörüde bulunulabilektedir. Bu çalışanın aacı arkalaaya yönelik uygulaalarda kullanılan düşük güçteki bir lazer arkalaa cihazının oyaya yönelik uygulaalardaki perforansını endüstride sıklıkla kullanılan iki farklı alzee için test etektir. Bu kapsada, 0W gücündeki bir iber lazer arkalaa cihazı ile deney nuunelerinin yüzeyi işleniştir. Deneysel çalışalar için deney nuunesi alzeesi olarak AII 04 paslanaz çelik ve E 5754 alüinyu alaşıı kullanılıştır. Đşle paraetrelerinden taraa yönü, taraa hızı, taraa aralığı, frekans ve etkin gücün yüzey pürüzlülüğüne olan etkisinin tespiti için Taguchi etodu kullanılarak bir deney düzeni oluşturuluş ve bu düzene göre deneysel çalışalar gerçekleştiriliştir. Literatür çalışaları incelendiğinde düşük güçteki lazer arkalaa cihazlarının oyaya yönelik uygulaaları ile ilgili bu kapsada bir çalışaya rastlanaıştır. Dolayısıyla bu çalışanın literatür için örnek bir çalışa olacağı düşünülektedir.. MALZEME ve METOT. Malzee Bu çalışada deney nuunesi olarak kalıp ialatında kullanılan E 5754 alüinyu alaşıı ve otootiv sanayinde kullanılan AII 04 paslanaz çelikten hazırlanış iş parçaları kullanılıştır. Bu etallere ait analiz sonuçları Tablo ve Tablo de gösteriliştir. Tablo. AII 04 için kiyasal analiz sonucu % C i Mn Cr i P e 0,04 0,59,77 8, 8,4 0,09 0,00 kalan. Metot.. Lazerle üzey Đşlee Tablo. E 5754 için kiyasal analiz sonucu % i e Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 0,5 0, 0,055 0,,00 0,0 0,04 0,04 kalan Lazer ışını yardııyla oya işlei için aksiu çıkış gücü 0W ve dalga boyu 060n olan bir b:iber lazer arkalaa cihazı kullanılıştır. üzeyi taşlanış 0x50x0 ölçülerindeki iş parçası yüzeyine 75 den odaklanış lazer ışını ile 0x0 lik bir alanın yüzeyi 0 defa taranıştır. apılan oya işlei için Şekil de örnek bir görüntü veriliştir. Bu çalışa için odak esafesi ve taraa sayısı sabit tutuluştur. Şekil de işleniş yüzeyler için akro görüntü örnekleri veriliştir. Lazerle işleniş yüzeylerin pürüzlülük ölçüleri Mitutoyo J 0 yüzey pürüzlülük ölçü cihazı ile gerçekleştiriliştir. Ölçülerde pürüzlülük paraetresi olarak değeri kaydediliş ve işlenen alanın farklı bölgelerinden alınan beş ölçüün ortalaası yüzey pürüzlülüğü inceleelerinde kullanılıştır... Lazer üzey Đşlee Paraetrelerinin eçii ve Ortogonal Dizinin Belirlenesi Lazer yüzey işlee ön çalışaları sonucunda yüzey pürüzlülüğüne etkisinin olduğu tespit edilen paraetreler bu çalışadaki deneysel düzenin kurulasında kullanılıştır. Tablo de proses paraetreleri ve bunların seviyeleri listeleniştir. Paraetreler ve bunlara ait seviye sayısı dikkate alındığında en uygun deney düzeyinin L 8 ortogonal dizinin olduğu tespit ediliştir. Deneysel 9

4 Teknolojik Araştıralar: MTED AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı. çalışalarda odak esafesi ve taraa sayısı sabit tutularak bu koşullar için paraetrelerin etkileri inceleniştir. Bu kapsada, proses paraetrelerinin birbiriyle etkileşiinin oluşturduğu kobinasyonlar L 8 ortogonal dizi ve bu kobinasyonlara göre gerçekleştirilen deneysel çalışalar sonucunda ölçülen yüzey pürüzlülüğü değerleri Tablo 4 de listeleniştir. Taguchi varyans analizinde iniu tespiti için denkle deki en küçük en iyi kriterini ifade eden eşitlik kullanılıştır. Bu eşitlik kullanılarak her iki iş parçası için ölçülen ortalaa değerlerine göre hesaplanan oranları Tablo 4 de görülektedir. Đstatistiksel olarak bir hipotez test edilirken iki yönte kullanılır. Bunlardan biri testi diğeri de P değeridir. Varyans analizi AOVA sonucunda oluşturulan tablodaki değeri hesaplanan değer ile incelenen paraetrenin çıktı üzerinde etkisi araştırılaktadır. testi uygulanırken hesaplanan değeri ile tablo değeri karşılaştırılır. Eğer hesaplanan değer tablodan bulunan değerden büyükse boş hipotez reddedilir. öz konusu test P değeri olasılık değeri kullanılarak da yapılabilir. P değeri seçilen öne seviyesi ile karşılaştırılır. Eğer P değeri öne seviyesinden küçükse boş hipotez reddedilir. P değeri seçilen öne seviyesinden küçükse ilgili paraetrenin çıktı üzerindeki etkisinin anlalı olduğu kabul edilir. Bu çalışada, AOVA ile seçilen öne seviyesi için paraetrelerin çıktı üzerindeki etkileri belirlenir. AOVA analizinde öne seviyesi %95 α0,05 olarak seçiliştir. Tablo. Lazer işlee paraetreleri Paraetrelere ebol Biri eviyeler Taraa yönü º Taraa hızı s Taraa aralığı rekans khz Etkin güç W 6 0 Şekil. Lazer oya işlei 0

5 Kasan Ş. Teknolojik Araştıralar: MTED Şekil. Lazer oya işlei sonrasında elde edilen akro yüzey görüntü örnekleri. DEE OUÇLARII AALĐZĐ. için Oranlarının Analizi Tablo de gösterilen lazer işle paraetrelerinin oluşturduğu L 8 deney düzenine göre gerçekleştirilen yüzey işlee prosesi sonrasında ölçülen değerleri ve oranları için sonuçlar Tablo 4 de görülektedir. Tablo 4 de listelenen oranlarına göre her bir paraetrenin her bir seviyesi için ortalaa oranı hesaplanıştır ve sonuçlar Tablo 5 de veriliştir. Tablo 5 de görülen ortalaa oranlarının grafiksel gösterii Şekil ve Şekil 4 de görülektedir. Tablo 4. Lazer işlee paraetrelerinin etkileşii sonucunda ölçülen değerleri ve oranları o AII 04 E ,0 0 6,8-6,68,67 -, , , -8,8 4,06 -, , ,94-9,95 7,69-4, , ,47-4,76, -, , ,85-6,7 5,06 -, , ,6 -,9,98 -, ,0 0,89 -,80 9,90-9, , ,97 -,9 0,8-0, , ,8-5,8, -, ,0 40 0,87 -,9 6,49-4, ,0 0 4, -, 4,76 -, , ,5 -, 5,0 -, , ,87-5,7 5,5 -, ,0 40 4,98 -,94 9,44-9, , ,6-4,5 4,4 -, , ,05 -,5 7,96-8, , ,60-4,96 8,98-9, ,04 0,6-9,99 6,56-6,4 Tablo 5 deki ortalaa oranları ve bunların grafiksel gösterii incelendiğinde her bir paraetrenin en yüksek oranına sahip seviyesi, seçilen koşullarda iniu için optial değeri gösterektedir. Buna göre, AII 04 paslanaz çeliği için, işle taraa yönü için 80º, hız için 600 s, taraa aralığı için 0.04, frekans için 0 khz ve güç için W, bu deney koşullarında iniu için optial proses koşulunu oluşturaktadır. Bununla birlikte E 5754 alüinyu alaşıı için, işle taraa yönü için 80º, hız için 600 s, taraa aralığı için 0.0, frekans için 40 khz ve güç için W, bu deney

6 Teknolojik Araştıralar: MTED AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı. koşullarında iniu için optial proses koşulunu oluşturaktadır. E 5754 için taraa aralığı ve frekans için seviyelerin oranlarının birbirine çok yakın olduğu Tablo 5 de görülebilektedir ve bundan dolayı bu paraetrelerin herhangi bir seviyesinin optiu değerini verebileceği kabul edilektedir. Her iki alzee için paraetrelerin optiu seviyeleri incelendiğinde taraa yönünün, taraa hızının ve etkin gücün aynı seviyesinin inuu için optiu değeri gösterdiği tespit ediliştir. Taraa aralığı, her iki alzee için farklı seviyeyi gösterse de E 5754 için seviyelerin oranlarının birbirine çok yakın olası kabulüyle taraa aralığında optiu seviye her iki alzee içinde aynı seçilebilir. Tablo 5. Her bir paraetre için ortalaa oranları eviye AII 04 E ,6-7,07-5,49-4,7 -,00 * -,9 -,56 -,6 -,95-0,46 * -4,6 * -4,7-5,0-4,0 * -4,40 -,5 * -,0 -,5 * -,70 -,70 - -,0 * -4, * -5,9-7,4-9,40 * -,0 -,5 * -,00 * Optial seviye - º s khz W için ortalaa db ,0 0,0 0, Şekil. AII 04 paslanaz çeliğinin değeri için paraetrelerin oranları

7 Kasan Ş. Teknolojik Araştıralar: MTED º s khz W için ortalaa db ,0 0,0 0, Şekil 4. E 5754 alüinyu alaşıının değeri için paraetrelerin oranları. Varyans Analizi AOVA Lazerle yüzey işlee çalışalarında kullanılan paraetrelerin prosesi ne ölçüde etkilediği AOVA yardııyla tespit edileye çalışılıştır. AOVA analizinde öne seviyesi %95 olarak seçiliştir ve P değeri 0.05 den küçük olduğunda paraetrenin çıktı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlalı olduğu kabul edilektedir. Tablo 6, AOVA analizi sonuçlarını gösterektedir. Her iki alzee için tabloda verilen P değerlerine göre taraa hızının ve gücün üzerinde etkisinin olduğu ancak diğer üç paraetrenin, üzerinde hız ve güç gibi belirgin bir etkiye sahip oladığı tespit ediliştir. Paraetre erbestlik derecesi Kareler toplaı Tablo 6. için AOVA analiz sonucu Ortalaa karelerin toplaı AII 04 E 5754 aktör Ortalaa Kareler P etkisi karelerin toplaı % toplaı P aktör etkisi %,088,088,0 0,45,8,708,708,0 0,87,5,599 5,800 7,6 0,04,0 96,09 48,046 6,88 0,00 58,4,990,495 0,7 0,55,,44,6 0,57 0,587,97 8,496 4,48,05 0,9 8,88 0,46 0,7 0,06 0,94 0,,95 6,96 8,9 0,0 5,46 8, 9,6 6,7 0,09,0 Hata 8 6,576,07 7,,775,847,85 Topla 7 95,675 64,488 Her iki alzee için faktörlerin üzerindeki etkisi incelendiğinde en yüksek etkiyi, etkin güç ve taraa hızı gösteriştir. AII 04 paslanaz çelik için taraa hızının ve etkin gücün üzerindeki etki yüzdesi sırasıyla %,0 ve %5,46 olarak hesaplanıştır. En düşük etkiyi taraa yönü gösteriştir ve etkisi %,8 dir. E 5754 alüinyu alaşıı için taraa hızının ve etkin gücün üzerindeki etki yüzdesi sırasıyla % 58,4 ve %,0 olarak hesaplanıştır. En düşük etkiyi frekans gösteriştir ve etkisi % 0, dir.

8 Teknolojik Araştıralar: MTED AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı. 4. Miniu Değerlerinin Belirlenesi Miniu değerinin tespitinde paraetrelerin her bir düzeyi için en yüksek oranı belirleniş ve oluşturulan yeni deney kobinasyonuna göre doğrulaa test deneyi gerçekleştiriliştir. Buna göre, iniu için her bir paraetrelerin optiu düzeyi için oluşturulan kobinasyonun ve oranı AII 04 paslanaz çelik için sırasıyla,969µ ve -9,05 olarak hesaplanıştır., ,95 4,60 5,40 5,57 4,58 5,59 4 9,05 4,97 4.,00 4,0 4,,0 4,6 4 Benzer bir hesaplaa E 5754 alüinyu alaşıı içinde gerçekleştiriliştir ve paraetrelerin optiu düzeyi için oluşturulan kobinasyonun ve oranı sırasıyla 6,795µ ve -7,7 olarak hesaplanıştır. 6,795 4.,594 0,885,98,88 9,560,40 4 7,7,7 4. 0,46,5,5 9,40,5 4 AII 04 paslanaz çelik için hesaplanan ve oranlarına ait sonuçlar incelendiğinde tü kobinasyonlar için ölçülen ve hesaplanan oranında he he de oranı değerinde belirgin bir iyileşe tespit ediliştir. Bu duru optiizasyon işleinde paraetrelerin düzeylerinin doğru seçildiğini gösterektedir. E 5754 alüinyu alaşıı için hesaplaalar sonucunda elde edilen değeri onsekiz nolu deney kobinasyonunda ölçülen değerden %,46 daha büyüktür. Bu iki kobinasyon arasındaki fark taraa arlığından kaynaklanaktadır. Bu etal için taraa aralığının üzerindeki etkinliği bu çalışa için istatistiksel olarak anlalı çıkaıştır. Dolayısıyla bu çalışa için taraa aralığı kayıpları ihal edilebilir. Paraetrelerin optial düzeylerine göre oluşturulan deney kobinasyonu için he AII 04 paslanaz çelik için he de E 5754 alüinyu alaşıı için deney nuunelerinin yüzeyine doğrulaa test deneyi gerçekleştiriliştir. Lazer yüzey işlee sonrasında işle görüş yüzeyin, yüzey pürüzlülüğü değeri AII 04 için,94 µ ve E 5754 için 6,0 µ olarak ölçülüştür. Paraetrelerin optial düzeylerine göre

9 Kasan Ş. Teknolojik Araştıralar: MTED oluşturulan deney kobinasyonundan hesaplanan değer ile ölçülen değer arasında AII 04 için %,47 lik ve E 5754 için %,47 lik bir fark tespit ediliştir. 4. OUÇLAR Bu çalışa kapsaında 0W etkin güce sahip bir iber lazer arkalaa cihazı kullanılarak AII 04 paslanaz çeliğinden ve E 5754 alüinyu alaşıından ial ediliş iş parçalarının yüzeyinde 0x0 lik bir alanda yüzey işlee prosesi gerçekleştiriliştir. Lazer işlee paraetreleri olarak işle taraa yönü, taraa hızı, frekans, taraa aralığı ve güç seçiliştir. Bu paraetrelerin farklı seviyeleri için Taguchi etodu kullanılarak topla 8 farklı deney kobinasyonu oluşturuluş ve deneyler sonucunda işle görüş yüzeylerde yüzey pürüzlülüğü ölçülüştür. Ölçülen sonuçlar istatistiksel olarak inceleniş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılıştır. AII 04 paslanaz çeliği ve E 5754 alüinyu alaşıı için AOVA analizindeki P değeri sonuçlarına göre he taraa hızı he de etkin güç üzerinde en yüksek etkiyi gösteriştir. Bu paraetrelerin etki yüzdeleri sırasıyla AII 04 için %,0 ve %5,46 iken E 5754 için % 58,4 ve %,0 olarak hesaplanıştır. AII 04 paslanaz çeliğine ve E 5754 alüinyu alaşıına ait AOVA analizindeki P değeri sonuçlarına göre taraa yönü, taraa aralığı ve frekansın yüzey pürüzlülüğü üzerinde anlalı bir etkiye sahip oladığı tespit ediliştir. AII 04 ve E 5754 için en düşük etkiyi sırasıyla taraa yönü ve frekans gösteriştir ve etki yüzdeleri %,8 ve % 0, dir. Đşle taraa yönünün P değeri ve % etkisi incelendiğinde taraa yönünün yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkinliğinin yüksek oladığı tespit ediliştir. AII 04 paslanaz çeliğine ait iniu yüzey pürüzlülüğü için belirlenen optial kobinasyon, işle taraa yönü için 80º, hız için 600 s, taraa aralığı için 0.04, frekans için 0 khz ve güç için W dır. Bu deney koşulu için hesaplanan değer,969 µ iken uygulaa test deneyi sonucunda ölçülen değer,94 µ dir. E 5754 alüinyu alaşıına ait iniu yüzey pürüzlülüğü için belirlenen optiu kobinasyon, işle taraa yönü için 80º, hız için 600 s, taraa aralığı için 0.0, frekans için 40 khz ve güç için W dır. Bu deney koşulu için hesaplanan değer 6,795 µ iken uygulaa test deneyi sonucunda ölçülen değer 6,0 µ dir. 5. TEŞEKKÜR Bu çalışaya Lazer arkalaa cihazı kullanıı ile katkıda bulunan Lazer Mikron Ltd. Şti. ne katkılarından dolayı teşekkür ederi. 6. KAAKLAR. Pha, D.T., Diov,.., Petkov, P.V., 007, Laser illing of ceraic coponents, International Journal of Machine Tools & Manufacture 47, Capanelli,.L., Ludovico, A.D., Bonserio, C., Cavalluzzi, P., Cinquepali, M., 007, Experiental analysis of the laser illing process paraeters, Journal of Materials Processing Technology, 9, 0 5

10 Teknolojik Araştıralar: MTED AII 04 Paslanaz Çelik ve E 5754 Alüinyu Alaşıı.. avaşkan, M., Taptık,., Ürgen, M., 004, Deney tasarıı yöntei ile atkap uçlarında perforans optiizasyonu, ĐTÜ Dergisi,, 6, tournaras, A., tavropoulos, K., alonitis,., Chryssolouris,., 009, An investigation of quality in CO laser cutting of aluinu, CIRP Journal of Manufacturing cience and Technology,, Chen,. H., Ta,. C., Chen, W. L., Zheng, H.., 996, Application of Taguchi ethod in the optiization of laser icro- engraving of photoasks, Int. J. Mater. Prod. Technol., Chang, C-W., Kuo, C-P, 007, Evaluation of surface roughness in laser-assisted achining of aluinu oxide ceraics with Taguchi ethod, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 47, Zhang, J.Z., Chen, J.C., Kirby. E. D., 007, urface roughness optiization in an end-illing operation using the Taguchi design ethod, Journal of Materials Processing Technology 84, 9 8. Deng, C-., Chin J-H., 005, Hole roundness in deep-hole drilling as analysed by Taguchi ethods, Int. J. Adv. Manuf. Technol., 5, Lakshinarayanan, A. K., Balasubraanian V., 008, Process paraeters optiization for friction stir welding of rde-40 aluiniu alloy using taguchi technique, Trans onferrous Met. oc. China, 8,

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

LAZER MİKRO İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİNİN DENEY TASARIM YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

LAZER MİKRO İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİNİN DENEY TASARIM YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye LAZER MİKRO İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİNİN DENEY TASARIM YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Sadiye Halitoğlu, Ş. Birgül Tantekin-Ersolaz İstanbul Teknik Üniv., Kiya-Metalurji Fak.,

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Examination of Surface Roughness in the Hole Drilling Process with Different Electrodes Volkan Yılmaz 1 *, Ceren Y. Yılmaz

Detaylı

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ İleri Teknoloji Bilileri Dergisi Cilt, Sayı, 46-54, 03 Journal of Advanced Technology Sciences Vol, No, 46-54, 03 BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ Bilal

Detaylı

Aynı Damlatıcıya Sahip Damla Sulama Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi

Aynı Damlatıcıya Sahip Damla Sulama Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 120-127 ISSN 1018-8851 Aynı Dalatıcıya Sahip Dala Sulaa Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi Vedat DEMİR 1 Hüseyin YÜRDEM 2 Suary The Effect

Detaylı

PORLA METODU İLE TAHMİN EDİLEN ARMA MODEL PARAMETRELERİ ÜZERİNDE PENCERE FONKSİYONLARININ ETKİSİ

PORLA METODU İLE TAHMİN EDİLEN ARMA MODEL PARAMETRELERİ ÜZERİNDE PENCERE FONKSİYONLARININ ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ ESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLESİ PAMUKKALE UNIVERSIY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİL SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 2 : 173-178 PORLA

Detaylı

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET GS ğlarında Duyarlık ve Güven Optiizasyonu, 7.ürkiye Harita ilisel ve eknik Kurultayı, s.135, nkara, 1999. 1 / 18 GS ĞLRIND DURLIK VE GÜVEN OĐMĐSONU Orhan KUR * Haluk KONK ** slan DĐLVER *** ÖE Jeodezik

Detaylı

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt,. Sayı, s. 181-187, 13 SAU J. Sci. Vol 17, No, p. 181-187, 13 Aktif süspansiyon sisteli çeyrek araç odelinin gözleleyiciyle optial kontrolü Ayhan Özdeir 1*, Dinçer Maden 1*

Detaylı

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FK.DERGİSİ CİLT.25 SYI.1-2 Haziran/ralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FC.ENG.RCH. VOL.25 NO.1-2 EKSNTRİK YÜK LTIND ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLRIN NLİZİ Serkan TOKGÖZ M.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU 4.1 Aaçlar 1. Genlik odülasyonunun genel prensiplerinin anlaşılası.. Diyot Algılayıı ile

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 567-573 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozit Malzemenin Kenar Frezelenmesinde Kesme

Detaylı

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 007 Finansal Varlık Fiyatlaa Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanası: Paraetrik Olayan Yaklaşı Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Süer Aycan Hepsağ Bu çalışada, 05/01/000

Detaylı

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM.

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM. Özet GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM Hasan ÖZTÜRK *, Gülden KÖKTÜRK ** * Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Müh. Böl., Bornova, 35100 İzir hasan.ozturk@deu.edu.tr

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler Adı-Soyadı : Ergün EKİCİ Kişisel Bilgiler Unvan: Yrd. Doç. Dr. E-posta: ergunekici@uludag.edu.tr Telefon: Göreve Başlama Tarihi : Uzmanlık Alanları: Kesici takım teknolojileri, Hacim kalıpçılığı, CAD-CAM

Detaylı

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 13, 2010 (31-44) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (31-44) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

DALGACIK PAKET TABANLI HARMONİK ANALİZİ WAVELET PACKET BASED HARMONIC ANALYSIS

DALGACIK PAKET TABANLI HARMONİK ANALİZİ WAVELET PACKET BASED HARMONIC ANALYSIS 5. Ululararaı İleri eknolojiler Sepozyuu (IAS 9), 3-5 Mayı 9, Karabük, ürkiye DALGACIK PAKE ABALI HARMOİK AALİZİ WAVELE PACKE BASED HARMOIC AALYSIS Fahri VAASEVER a, *, Yılaz UYAROĞLU a, Ayhan ÖZDEMİR

Detaylı

Tornalama İşleminde Kesme Parametrelerinin Ve İş Parçası Uzunluğunun Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin İncelenmesi

Tornalama İşleminde Kesme Parametrelerinin Ve İş Parçası Uzunluğunun Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2010 (55-67) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (55-67) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ P A M U K K A E Ü N İ E R İ T E İ M Ü H E N D İ İ K F A K Ü T E İ P A M U K K A E U N I E R I T Y E N G I N E E R I N G F A U T Y M Ü H E N D İ İ K B İ İ M E R İ D E R G İ İ J O U R N A O F E N G I N E

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ SONLU ELEMANLAR EKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ MODELİNİN HASSASİYEİNİN İYİLEŞİRİLMESİ arkan Çalışkan 1 Volkan Nalbantoğlu 2 Deet Ülker 1 Yavuz Yaan 1 tarkan@ae.etu.edu.tr vnalbant@geo.aselsan.co dulker@ae.etu.edu.tr

Detaylı

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler Duvar Tipi PK Serisi Kopakt, duvar tipi iç ünite, kolay ontajı ile rahatlık sağlarken, geniș ürün gaı ile (RP35-RP1) tü ekanlara en iyi uyuu sağlar. Yüksek enerji verililiği için tasarlanıș PK Serisi ürünler,

Detaylı

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 24-25 Kasım 2007 TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları HAVAIIK VE UZAY TEKNOOJİEİ DEGİİ TEMMUZ 2009 İT 4 AYI 2 (29-37) HAVA AAI KABOAINDA ÇAPAZ KAIŞMA ÖÇÜMEİ VE KABO AYIM KUAAI Fatih ÜTÜ*

Detaylı

GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması

GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması MMOB Harita ve Kadatro Mühendileri Odaı, 14. ürkiye Harita Biliel ve eknik Kurultayı, 14-17 Mayı 013, Ankara. GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Heaplanaı İlke

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ BAÜ Fen Bil Enst Dergisi (2004)62 VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ *Hüseyin USTA *Volkan KIRMACI **Kevser DİNCER *GÜ

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa ep Telefonu SAR Değerinin İnsan Kulak ve Etrafında Sebep Olduğu Sıcaklık Artışının Teral Görüntülee Tekniği ve Bulanık -Ortalaa Algoritası ile Analizi Analysis of SAR Value of Mobile Phone aused Teperature

Detaylı

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI. Ömer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI. Ömer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2 S.Ü. Müh.-Mi. Fak. Derg., c.20, s.1, 2005 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.20, n.1, 2005 DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI Öer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2 1 S.Ü. Teknik

Detaylı

ALLOY WITH DIAMOND LIKE CARBON (DLC) COATED DRILLS

ALLOY WITH DIAMOND LIKE CARBON (DLC) COATED DRILLS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Al 2024-T4 ALÜMİNYUMUN ELMAS BENZERİ KARBON (DLC) KAPLANMIŞ MATKAPLARLA DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN DENEYSEL

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Bölgesel Isıta için Yeniden Düzenleniş bir Standart Otoobil Kliası Perforansının Bulanık Mantık ile

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL

Detaylı

Ti-6Al-4V SÜPER ALAŞIMININ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUTMA KULLANILARAK FREZELENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU

Ti-6Al-4V SÜPER ALAŞIMININ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUTMA KULLANILARAK FREZELENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU İ. Burcu TOPRAK, M. Fatih ÇAĞLAR, Oğuz ÇOLAK, Kadir KIRAN, Mustafa BAYHAN 30 SDU International Technologic Science pp. 30-39 Mechanical Technology Ti-6Al-4V SÜPER ALAŞIMININ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUTMA KULLANILARAK

Detaylı

INCONEL 600 SÜPER ALAŞIMININ TORNALANMASINDA İŞLEME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

INCONEL 600 SÜPER ALAŞIMININ TORNALANMASINDA İŞLEME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 4, 677-684, 2013 Vol 28, No 4, 677-684, 2013 INCONEL 600 SÜPER ALAŞIMININ TORNALANMASINDA

Detaylı

Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece

Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece MAKALE Muaer Duruş, Keal Bilen, İbrahi Uzun ISI POMPALI TEKSTİL KURUTMA MAKİNELERİNDE KURUTMA HAVASI DEBİSİNİN KURUTUCU PERFORMANSINA ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ Muaer Duruş Kırıkkale Üniversitesi, Fen

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geometric Correction and Gabor Filter

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geometric Correction and Gabor Filter Geoetrik Düzelte ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geoetric Correction and Gabor Filter Muhaet Balcılar, A. Coşkun Sönez Bilgisayar Mühendisliği Bölüü Yıldız

Detaylı

Diş açma teknolojisi. EMUGE MULTI Kılavuzlar

Diş açma teknolojisi. EMUGE MULTI Kılavuzlar EUGE Kılavuzlar Kılavuzlar Üniversal Kılavuz yeni bir kavra ı? Hayır, eski bir hayal! Üretici firalar, dünya pazarındaki ürünlerinin daha rekabetçi olabilesi için son yıllarda çok yoğun çabalar harcadılar

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1 Uluslararası Katılılı 7. Makina eorisi Sepozyuu, İzir, 4-7 Haziran 05 İki ekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge akibi için Arı Algoritası kullanarak LQR Kontrolcü asarıı M. A. Şen * Selçuk

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İÇİN YENİ BİR MODEL: ARAÇ VE HİZMET ROTALAMA PROBLEMİ (AHRP) VE AMPİRİK UYGULAMASI A NEW MODEL FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Detaylı

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları Bilisel Süreç Becerilerinin Ortaöğreti 10., 11., 12. Sınıf Kiya Dersi Öğreti Progralarında Tesil Edile Duruları Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN Ahi Evran Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretenliği

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:, No:, 009 (-) Electronic Journal of Textile Technologies ol:, No:, 009 (-) TEKNOLOJĐK ARAŞTRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-ssn: 09-99 (Hake Onaylı Makale)

Detaylı

DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME

DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME Cilt, Sayı 1, 1 ISSN: 139-8 (Online) DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME Aslı YENIPAZARLI Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İ.İ.B.F. İktisat Bölüü İsabeyli Yerleşkesi- Nazilli E-posta: ayenipazarli@adu.edu.tr

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 TÜRKİYE DE PARA TALEBİ İSTİKRARLILIĞININ TESTİ: KAYAN PENCERELERDE SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Veli Yılancı, Arş.Grv., İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 5 FM MODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 5 FM MODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 36 Haberleşe I ENEY 5 FM MOÜLASYONU 5. Aaçlar. Varaktor diyotun çalışası ve karakteristiğinin inelenesi. 2. Frekans Modülasyonunda, gerili

Detaylı

Ultrasonik ve Geleneksel Silindirik Tornalama İşlemlerinde Takım Tutucu Üzerindeki Yer Değiştirmenin Belirlenmesi

Ultrasonik ve Geleneksel Silindirik Tornalama İşlemlerinde Takım Tutucu Üzerindeki Yer Değiştirmenin Belirlenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 2, 2015 (65-74) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 2, 2015 (65-74) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Firma Profili. Company Profile. www.tamlas.com.tr

Firma Profili. Company Profile. www.tamlas.com.tr GROUP Fira Profili TAMLAS firası Kayseri de kuruluş olup faaliyetlerine yine aynı şehirde deva etektedir. Fira her tipte değişik ütü asalarının üretiinde uzanlaşış bir fira olup teel ilkesi kaliteden ödün

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

ÖRNEKLEME VE NİCEMLEME

ÖRNEKLEME VE NİCEMLEME ÖNEKLEME VE NİCEMLEME Eliizde ürekli bir işaret yada onun graiği olduğunu, bu işareti teleonla arkadaşııza tari edip onun da aynı işareti üreteini/çizeini ağlaak itediğiizi varayalı. Örneğin böyle bir

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Kısıntılı Sulama Analizi

Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Kısıntılı Sulama Analizi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8()-005 38 KSU Journal of Siene and Engineering 8()-005 Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Kısıntılı Sulaa Analizi Cafer GENÇOĞLAN, Serpil GENÇOĞLAN, Cua AKBAY 3, Kenan UÇAN

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º ELYAF TAKVİYELİ KOPOZİT ALZEELER İÇİN İKROEKANİK ESASLI KIRI KISTASI x z θ y 0º 90º 90º 0º ERE FIRLAR KAAN BİLGE ELİH PAPİLA UHUK-2008-074 II. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 15-17 Ekim 2008, İTÜ,

Detaylı

Sıtkı AKINCIOĞLU, *Şenol ŞİRİN, Gülşah AKINCIOĞLU, Emine ŞİRİN

Sıtkı AKINCIOĞLU, *Şenol ŞİRİN, Gülşah AKINCIOĞLU, Emine ŞİRİN İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 100Cr6 RULMAN ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN OPTİMİZASYONU Sıtkı AKINCIOĞLU, *Şenol ŞİRİN, Gülşah

Detaylı

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU 15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU Turgay KIVAK a ve Şerif ÇETİN b a Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Düzce/TÜRKİYE,

Detaylı

SOLUTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMIC POWER DISPATCH PROBLEM IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS WITH LIMITED ENERGY SUPPLY

SOLUTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMIC POWER DISPATCH PROBLEM IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS WITH LIMITED ENERGY SUPPLY HAM ENERJİ KAYNAĞI KISITLI BİRİM İÇEREN HİDROTERMAL GÜÇ SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL EKONOMİK GÜÇ DAĞITIMI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Serdar ÖZYÖN 1 Celal YAŞAR 1 Hasan TEMURTAŞ 1 Dulupınar Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı TTMD cak Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw ltı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarıı Wind Energy, wind turbine, wind turbine to eet the household needs, Gaziantep wind 51 Serdar

Detaylı

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 2, 363-372, 2013 Vol 28, No 2, 363-372, 2013 AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA

Detaylı

ELEKTRİKSEL KISMİ BOŞALMALARIN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR YAZILIM

ELEKTRİKSEL KISMİ BOŞALMALARIN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR YAZILIM ELEKRİKSEL KISMİ BOŞALMALARIN BİLGİSAYAR DESEKLİ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR YAZILIM Murat FİDAN Hasbi İSMAİLOĞLU 2,2 Elektrik Mühendisliği Bölüü, Yüksek Gerili Laboratuvarı Mühendislik Fakültesi, Kocaeli

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Sadettin SARI Yrd. Doç. Dr., Paukkale Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Güzel Sanatlar

Detaylı

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ Nihat PARLAK 1, Latif ÖZLER 2, Mehmet Erbil ÖZCAN 3 1 n.parlak@alparslan.edu.tr Muş Alparslan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Muş

Detaylı

Afet Senaryoları için Akıllı Telefon Tabanlı Altyapısız İletişim

Afet Senaryoları için Akıllı Telefon Tabanlı Altyapısız İletişim Afet Senaryoları için Akıllı Telefon Tabanlı Altyapısız İletişi Görke Karadeniz, Can Tunca, Sinan Işık*, Ce Ersoy oğaziçi Üniversitesi, ilgisayar Mühendisliği ölüü, NETLA, İstanbul *oğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

Özgedik A., Çoğun C., Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) 1-9

Özgedik A., Çoğun C., Teknolojik Araştırmalar: MTED 2014 (11) 1-9 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 3, 2014 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 3, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

DĐRENÇ NOKTA KAYNAK ELEKTRODU ÖMRÜNÜN DENEYSEL ANALĐZĐ

DĐRENÇ NOKTA KAYNAK ELEKTRODU ÖMRÜNÜN DENEYSEL ANALĐZĐ makale DĐRENÇ NOKTA KAYNAK ELEKTRODU ÖMRÜNÜN DENEYSEL ANALĐZĐ Selahaddin ANIK *, Ahmet OĞUR, ** Murat VURAL ***, Haldun TURAN ****, * Prof. Dr., ĐTÜ Makina Fakültesi, ** Prof. Dr., SAÜ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Cilt: 7 Sayı: 4 s. 307-314, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 307-314, 2004

Cilt: 7 Sayı: 4 s. 307-314, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 307-314, 2004 Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 4 s. 37-314, 4 Vol: 7 No: 4 pp. 37-314, 4 Kardan Kaplinlerindeki Eksenel Kayar Mafsaldaki Sürtüne Kuvvetinin Şasi ve Güç Aktara Sistelerinde Oluşturduğu

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ WEİBULL İSTATİSTİĞİ İLE POLİMERİK YALITKANLARIN YAŞLANMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ

GELİŞTİRİLMİŞ WEİBULL İSTATİSTİĞİ İLE POLİMERİK YALITKANLARIN YAŞLANMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ GELİŞTİRİLMİŞ WEİBULL İSTATİSTİĞİ İLE POLİMERİK YALITKANLARIN YAŞLANMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ Mukden UGUR, Ayten KUNTMAN, Aysel ERSOY İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüü Avcõlar,

Detaylı

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması I. Ulusal Akdeniz Oran ve Çevre Sepozyuu, 26-28 Eki 20, Kahraanaraş KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 202 5 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 202 Oran Yollarının Dinaik Modelli CAD Prograları

Detaylı

CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

DENEY 7. Frekans Modülasyonu

DENEY 7. Frekans Modülasyonu DENEY 7 Frekans Modülasyonu Frekans Modülasyonu Frekans ve az odülasyonları açı (t) odülasyonu teknikleri olarak adlandırılırlar. Frekans odülasyonunda, taşıyıcı sinyalin rekansı odüle eden sinyal ile

Detaylı

BETONARME KOLON KESİTLERİNİN HESABI İÇİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE GELİŞTİRİLEN YENİ FORMÜLLER

BETONARME KOLON KESİTLERİNİN HESABI İÇİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE GELİŞTİRİLEN YENİ FORMÜLLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : : : 83-9 BETONARME

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

ESKİŞEHİR DE KAR YÜKÜNDEN HASAR GÖREN UZAY KAFES SİSTEMLER

ESKİŞEHİR DE KAR YÜKÜNDEN HASAR GÖREN UZAY KAFES SİSTEMLER 4. OTURUM ESKİŞEHİR DE KAR YÜKÜNDEN HASAR GÖREN UZAY KAFES SİSTEMLER Mizan DOĞAN, Eşref ÜNLÜOĞLU, Hasan GÖNEN Eskişehir Osangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölüü, Eskişehir Uygulaa alanı giderek

Detaylı

Rüzgar Enerjisi İçin Sayısal Denetimli Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenmesi

Rüzgar Enerjisi İçin Sayısal Denetimli Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenmesi Rüzgar Enerisi İçin Sayısal Denetili Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenesi Erkan DEMİRCİ İrfan ŞENLİK Ali Ekber ÖZDEMİR 3 Güven ÖNBİLGİN 4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sasun M.Y.O. Elektrik Prograı,

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi Orta ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenesi Uğur Bekçibaşı 1, Kubilay Taşdelen 2 1 Süleyan Deirel Üniversitesi, ElektronikHaberleşe Mühendisliği Bölüü, Isparta 2 Süleyan Deirel Üniversitesi,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*),

Detaylı

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 211-215, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 211-215, 2004 HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Abdullah DURAN, Adem ACIR Gazi Üniversitesi,

Detaylı

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonoetri ve İstatistik Sepozyuu Özel Sayısı, 2011 243 MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Fata GÜNDOĞDU 1 Hayati

Detaylı

1. GİRİŞ. N. Yıldırım 1 ve A. Varol 2

1. GİRİŞ. N. Yıldırım 1 ve A. Varol 2 osyal Ağlarda Güvenlik: Bitlis Eren ve Fırat osyal Ağlarda Güvenlik: Bitlis Eren ve Fırat Üniversitelerinde Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Bir Alan Çalışası Gerçekleştirilen Bir Alan Çalışası ecurity

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI Ömer PEKDUR 1, Can CANDAN 2, Davut AKDAŞ 3, Yaşar AKMAN 4, Sabri BIÇAKÇI 5 1 opekdur@gmail.com 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı,

Detaylı

ELASTİK DALGA TEORİSİ

ELASTİK DALGA TEORİSİ ELASTİK DALGA TEORİSİ ( - 5. ders ) Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA Geçtiğiiz hafta; Dalga hareketi ve türleri Yaılan dalga Yaılan dalga enerjisi ve sönülene Bu derste; Süperpozison prensibi Fourier analizi Dalgaların

Detaylı

SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract

SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract SESSION 1 Turiz Gelirlerinin Ekonoik Büyüe Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşe ve Nedensellik Analizi The Affects of Touris Revenues on Econoic Growth: A Panel Cointegration and Causality Analysis Ahet

Detaylı

Malatya Havzası ve Çevresinde İklim Özelliklerinin Meyveciliğe Etkisi

Malatya Havzası ve Çevresinde İklim Özelliklerinin Meyveciliğe Etkisi rd International Geography Syposiu - GEOMED 21 Syposiu Proceedings, ISBN: 978-6-622-8- Malatya Havzası ve Çevresinde İkli Özelliklerinin Meyveciliğe Etkisi MURAT SUNKAR - ÜMMİYE HATUN - AHMET TOPRAK (MS)

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

Geotechnical Properties of Esen-I HEPP Project Field

Geotechnical Properties of Esen-I HEPP Project Field Süleyan Deirel Üniversitesi, Fen Bilileri Enstitüsü Dergisi, - (2007),75-8 Eşen I HES Projesi Alanının Jeoteknik Özellikleri Mustafa BOZCU, OSMAN UYANIK 2, Olcay ÇAKMAK 2, Ergün TÜRKER 2 Çanakkale Onsekiz

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 0. Türkiye Harita Bilisel ve Tekik Kurultayı 8 Mart - Nisa 005, Akara İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 Alınış Tarihi: 10.09.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 31.10.2014

Detaylı