BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ"

Transkript

1 BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ

2 13. BİNA İÇİ TELEKOM TESİSATI (ANKASTRE) TESİSİ Konu Bakır Kablo Ġle Bina Ġçi Telekom Tesisatı (Ankastre) Tesisi Bina Ana GiriĢ Terminal Kutuları Türk Telekom ġebekesine Ġrtibat Tesisi Bina Ġçi Telefon Tesisatı Projesinin Hazırlanmasına Dair Esaslar Projelerin Düzenlenme ġekli Projelerde Belirtilmesi Gereken Hususlar Proje Dosyasının Ġçinde Bulunacak Dokümanlar Bina Ġçi Telekom Tesisatı Ġle Ġlgili ÇeĢitli Formlar FTTH Projeleri Kapsamında Uygulanacak CAT-6 ve F/O Ankastre Tesisi CAT-6 Kablolu Ankastre Tesisi CKDÇ Montajı CAT-6 Kablo ve Aksesuarlarının Tesisi Enerji Kablosu ve Aksesuarlarının Tesisi Kablo Kanalı/ Tavası/Merdiveni ve Aksesuarlarının Tesisi Daire Ġçi Tesisat Prizlerin Tesisi HGW Tesisi F/O Kablolu Ankastre Tesisi OFDÇ Montajı OFDK Tesisi ÇTB Tesisi ÇTB Ġçerisinden Üflemeli Fiber Tesisi OBK / K-OBK Tesisi Kablo Kanalı/ Tavası/Merdiveni ve Aksesuarlarının Tesisi Daire Ġçi Tesisat Prizlerin Tesisi ONT Tesisi HGW Tesisi

3 13. BİNA İÇİ TELEKOM TESİSATI (ANKASTRE) TESİSİ Konu Bina içi telekom tesisatı (ankastre), telekomünikasyon Ģebekesinin bina ana giriģ noktası ile müģterinin kullanımındaki terminal cihazının arasındaki bağlantıyı sağlar. Bina içi telekom tesisatı (ankastre) bulunmayan binalarda; hem arıza sayısı artmakta, hem bu tür bağlantılar dıģarıdan kaçak görüģme yapılmasına imkan vermekte hem de görüntü kirliliği oluģturmaktadır. Bu konuda Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı nezdinde yapılan giriģimler sonucunda; Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinin Zayıf Akım Tesisleri baģlıklı 69. Maddesi uyarınca yeni yapılan binalarda ankastre tesisat projesinin Türk Telekom ca hazırlanan teknik Ģartnameye uygun olması, proje kontrol edilmeksizin Yapı Ruhsatı düzenlenmemesi, projelerin doğru olarak uygulanıp uygulanmadığının yapı yerinde kontrol edilmesi, Ģartname hükümlerine uygun olarak yapılmayan yapılara Yapı Kullanma Ġzin Belgesi düzenlenmemesi, eski binalarda da standardına uygun olmayan ankastrelerin zaman içinde düzeltilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ġl Mahalli Çevre Kurullarında gerekli karar alınmıģ olup, karar uyarınca ankastresi bulunmayan eski binalarda bina içi telefon tesisatının yaptırılması için ilgililere Türk Telekom ca teknik destek sağlanmakta ve makul süreler verilmektedir. Ayrıca, ankastresi bulunmayan yeni binalarda telefon bağlanmamaktadır. Ġllerde ilgili Meslek kuruluģları ile gerekli koordine sağlanarak bina içi telefon tesisatı yapan elektrikçiler bilgilendirilmekte ve katılım sertifikası verilen elektrikçiler abonelere duyurulmaktadır. Ankastresi yaptırılan binalarda aktarma çalıģmaları gecikmeksizin Türk Telekom ca yapılarak, bina dıģında püskül Ģeklinde toplanmıģ kabloların bir kutu içinde terminasyonları sağlanmaktadır. TANIMLAR: BİNA İÇİ TELEKOM TESİSATI (ANKASTRE) : Bina ana giriģ terminal kutusundan itibaren abone nezdindeki cihazların telefon Ģebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır. TELEFON PRİZİ : Telefon makinesinin bina içi telefon tesisatına irtibatlandırıldığı yerdir. TSE standardına uygun RJ11 konnektörlü telefon prizleri kullanılmalıdır. BİNA ANA GİRİŞ TERMİNALİ : Telekomünikasyon Ģebekesi ile bina ana hat tesisatının irtibatlandırıldığı terminaldir. BİNA ANA GİRİŞ TERMİNAL KUTUSU : Bina ana giriģ terminalinin monte edildiği kapaklı kutudur. Bu kutular yeterli korumayı sağlayacak bir malzemeden yapılmalıdır. TERMİNAL BLOKU : Telefon kablolarının bina ana giriģ terminal kutularında irtibatlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için kullanılan bağlantı elemanıdır. Terminal blokları sıkıģtırmalı tipte (quick connect) olmalıdır. Türk Telekom tarafından kullanılan veya uygun görülen terminal bloğu kullanılmalıdır. Vidalı bağlantı elemanları kullanılmamalıdır. (Örnek olarak iki farklı terminal bloğunun detayı EK: ANKS-1 de verilmiģtir.) Bina ana giriģ kutularında tek tip terminal kullanılmalıdır. Kesmeli terminal kullanılması tercih edilmelidir. Kutuda abone ve Ģebeke tarafına ait terminallerin ayrı olması gerekmektedir. (Örnek: EK: ANKS-2)

4 13.2. Bakır Kablo İle Bina İçi Telekom Tesisatı (Ankastre) Tesisi Bina Ana Giriş Terminal Kutuları Bina ana giriģ terminal kutuları, yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden yapılmalıdır. ġartnamede belirtilen ve projesine uygun kapasitede telefon irtibatını karģılayacak (Madde de belirlenen sonlandırma sayısı dikkate alınarak) terminal bloğu kullanılacak ve bu terminal bloğu kutu içine monte edilmelidir.(ek: ANKS-1 ve EK: ANKS-2 de örnek resimleri gösterilmiģtir.) Bina ana giriģ terminal kutusu çalıģmaya uygun yerlerde tesis edilmelidir. Kutunun nemli ortamlara tesis edilmemesi sağlanmalıdır. Zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilmesi gerekirse de nem sızdırmayacak Ģekilde etanj malzeme kullanılmalıdır. Bina ana giriģ terminal kutusu, çok katlı binalarda her an giriģ ve çıkıģı mümkün olan nemsiz, aydınlık, kuvvetli akım tesisatı, zil tesisatı vb. tesisatlardan uzakta ve bunlardan etkilenmeyecek Ģekilde tesis edilmelidir. Bina ana giriģ terminal kutusu tek kutu olacak Ģekilde monte edilmelidir. Kutu mümkünse gömme tipte olmalı ve kilit düzenine sahip olmalıdır. Kutuda topraklama irtibat yeri olacak ve kablo giriģ yeri perfore olmalıdır. Bina ana giriģ kutularının içinde abone bağlantılarını gösteren Ģematik plan bulundurulmalıdır. Bu kutuların Türk Telekom ca verilen hizmetler ile ilgili bakım iģletme sorumluluğu Türk Telekom a ait olacaktır Türk Telekom Şebekesine İrtibat Tesisatı Binalarda Telekomünikasyon Ģebekesine irtibatı sağlamak için, bina ana giriģ terminal kutusunun bulunduğu yerden bina dıģına kadar, telefon priz sayısı 200 e kadar olan binalarda 50 mm lik iki adet boru ile çıkıģ yapılmalıdır. Boru zeminden 40 cm derinliğe ve usulüne uygun olarak döģenmelidir. (EK: ANKS-4 te Ģematik olarak gösterilmiģtir.) Ayrıca, diğer Telekomünikasyon hizmetleri için gerektiği takdirde ilave boru konulabilmelidir. Bina kablo giriģi ile ön cephe parsel sınırı arasındaki mesafe 5m den fazla ise bina giriģine ebatları en az 60x80 cm olan tali ek odası veya tip- 2 prefabrik beton ek odası yapılacak ve bu ek odasından tretuvara kadar usulüne uygun olarak 100 mm çaplı boru döģenmelidir.(ek: ANKS-4 te, Örnek-1 ve 2 çizimler) Bina kablo giriģi ile ön cephe parsel sınırı arasındaki mesafe 5m den az ise bina ana giriģ terminal kutusundan tretuvara kadar iki adet 50mm lik boru döģenmelidir.(ek: ANKS-4 te Örnek-3 çizimi.) Bina tretuvara bitiģik ise, bina ana giriģ terminal kutusundan tretuvara kadar iki adet 50mm lik boru döģenmelidir Bina İçi Telefon Tesisatı Projesinin Hazırlanmasına Dair Esaslar Projelerin Düzenlenme Şekli Proje aģağıda belirtilen esaslara göre düzenlenmelidir. Proje hazırlanırken, her daire ve iģyeri için bina ana giriģ telefon terminallerinden müstakil CAT-6 kablo çekilmelidir.( EK: ANKS- 3 te Kolon Dağıtım ġeması örnekleri verilmiģtir.) CAT-6 kablolar bina ana giriģ terminallerine kadar yekpare olarak çekilmelidir. Ankastre tesisatları merdiven boģluğundan sıva altı olarak çekilecek olup, kaçak görüģmelere meydan vermemek için bir daireden baģka bir daireye geçecek Ģekilde tesisat yapılmamalıdır.

5 Her bir daire için CAT-6 kabloların 1 peri, her bir iģ yeri için ise CAT-6 kabloların 2 peri bina ana giriģ tesisatında sonlandırılmalıdır. BitiĢik düzendeki dubleks, tripleks vb. müstakil binalarda, bina ana giriģ terminal kutusu, her blok için bir kutu olacak Ģekilde zeminden takriben 2 m. yükseklikte uygun bir yere konulmalıdır. Her bir bina ana giriģ terminal kutusundan Telekomünikasyon Ģebekesine kadar Ģartnamenin maddesindeki koģullara uygun olarak boru tesis edilmelidir. Tesisat nemli yerlerde etanj malzeme ile yapılmalıdır. Tesisat kuvvetli akım tesisatı, zil tesisatı vb. tesisatlardan uzakta ve bunlardan etkilenmeyecek Ģekilde projelendirilmelidir. Ayrıca bina içi telefon kablolarının geçtiği borulardan zil, merdiven otomatiği vb. hatlar geçirilmemelidir. Tesisatta kullanılacak boru çapları, çekilen kabloların dıģ çapının en az iki katı olmalıdır Projelerde Belirtilmesi Gereken Hususlar Her katın krokisi veya mimari projesi üzerinde aģağıdaki hususlar belirtilmelidir. -Telefon sortilerinin (prizlerinin) bulunduğu noktalar. -Bina ana giriģ terminal kutusunun bulunduğu nokta. -Bina ana giriģ terminal kutusunun Telekomünikasyon Ģebekesine irtibatlandırılacağı borunun güzergahı. -Telefon tesisatında kullanılan kabloların güzergâhı, uzunlukları, cins ve adetleri. -PVC boru çapı ve uzunluğu Proje Dosyasının İçinde Bulunacak Dokümanlar Projede kullanılacak iģaretler EK: ANKS-5 de görüldüğü gibi olacak, bunların dıģında kullanılan özel iģaretler bir liste halinde dosyada bulunmalıdır. Projeler 210x297 mm (A4) ebadında katlanarak dosyalanmalıdır. Dosya iç kapağına dosya içindeki evrakları gösterir bir fihrist takılmalıdır. Her paftanın alt köģesine binanın durum planı çizilecek, ilgili kısımlar taranacak, antet üzerinde bina ve proje hazırlayanlarla ilgili yeterli bilgiler olmalıdır. Projeler üç takım halinde verilmelidir Bina İçi Telekom Tesisatı İle İlgili Çeşitli Formlar Bina içi telekom tesisinde kullanılacak Bina Teslim Tutanağı, Muayene-Kabul Tutanağı, Bina Ġade Tutanağı, Ankastre Yapım SözleĢmesi ve Kötü-iyi ankastre örnekleri EK: ANKS-6, 7, 8, 9 ve 10 da belirtilmiģtir.

6 13.3. FTTH Projeleri Kapsamında Uygulanacak CAT-6 ve F/O Ankastre Tesisi CAT-6 Kablolu Ankastre Tesisi CAT-6 kablolu ankastre tesislerinde, bina giriģinde uygun bir yere CKDÇ monte edilecektir. CKDÇ ile daire arasına her daire için ayrı ayrı yekpare olarak CAT-6 kablo tesis edilecektir. CAT-6 kablo daire içinde zayıf akım panosunda sonlandırılacaktır CKDÇ Montajı CKDÇ ler tabana veya tavana monte edilmesi durumunda 4 noktadan, duvara monte edilmesi durumunda ise en az 2 noktadan sabitlenecektir. CKDÇ montajında gerekli tij, profil, dubel ve vidalar kullanılacaktır. Monte edilen CKDÇ lerde herhangi bir oynama, sallanma vb. olmayacaktır. CKDÇ ler tüm kapaklarının rahatça açılabileceği Ģekilde monte edilecektir. CKDÇ ler kablo kanalı/tavası/merdiveni olan yerlerde bunlara mümkün olduğunca yakın tesis edilerek kabloların çıplak kalacak kısımları olmamasına özen gösterilecektir. CKDÇ lerin içerisine Cat Patch Panel, OFSB ve Splitter montajı yapılabilecektir. CKDÇ lerde CAT-6 kablo sonlandırması, enerji bağlantısı ve OFSB montajı ile OFSB de fiber sonlandırması yapılabilecektir. CAT-6 kablo sonlandırmaları bir düzen içerisinde yapılacak, kablolar etiketlenecek ve bir kabloda yapılacak çalıģma diğerini etkilemeyecek Ģekilde tesis edilecektir. CAT-6 kablolar için CKDÇ içerisinde yeterli rezerv bırakılacaktır. CKDÇ içerisinde modüller alt dikmeden en az 1U boģluk bırakarak tesis edilmeye baģlanmalıdır. CKDÇ içerisinde monte edilecek modüllerin (olması durumunda) sıralamaları aģağıdan yukarıya doğru; OFSB, OFEB, OFBB, FTA, KTA ve Cat Patch Paneller Ģeklinde yapılacaktır. FTA ve KTA lar birbirleri ve diğer modüller ile aralarında 1U boģluk bırakılarak tesis edilecektir. CAT-6 kablo sonlandırmasında CAT-6 kablo ve CAT-6 kablo prizi tesis esasları geçerli olacaktır CAT-6 Kablo ve Aksesuarlarının Tesisi CAT-6 kablolar boru içerisinden, kablo kanallarından, kablo tavalarından, kablo merdivenlerinden ve Ģaftlardan tesis edilebilecektir. Duvar, taban ve kolon gibi kablo kanalı/tavası/merdiveni olmadan geçiģ yapılacak yerlerde pvc boru ya da çelik boru içerisinden geçiģ yapılacaktır. Kablolar hiçbir surette bu gibi yerlerden çıplak olarak geçirilmeyecektir. CAT-6 kablolar KTN den Daire içindeki zayıf akım panosuna kadar ek yapılmadan yekpare olarak tesis edilecektir. Tesis edilen CAT-6 kabloların iki ucuda RJ-45 konnektörler ile konnektörlenecek, testleri yapılacak ve etiketlenecektir. Konnektörlenecek kabloların konnektöre giriģ yapacak kısmı soyulacak diğer kısımları soyulmayacaktır. (Konnektör dıģında kılıfı açılmıģ kablo kalmayacaktır.)

7 Soyulma iģlemi gerekli aletlerle düzgün bir Ģekilde yapılacak ve daha sonra esneme, bükülme gibi kablonun uğrayacağı etkiler nedeniyle yarık oluģmayacaktır. KTN deki kablolar CKDÇ lerde sonlandırılacaktır. Boru içerisinden tesis edilecek CAT-6 kablolar için önce (yoksa) kılavuz çekilecek ve kablolar bu kılavuz yardımıyla uçtan uca yekpare olarak tesis edilecektir. Kablo kanalından, kablo tavasından veya kablo merdiveninden tesis edilecek CAT-6 kablolar düzenli tesis edilecek, değiģken aralıklar ile (1,5m, 1,9m, 2,5m, 2,2m gibi) gerdirilerek sabitlenecek ve herhangi bir müdahale gerektiğinde diğerlerine zarar vermeden kolayca ayrılabilecektir. Kablolar spiral Ģeklinde tesis edilmeyecektir. Tesis sırasında kabloların dayanabileceği çekme kuvvetinden fazlası uygulanmayacak ve kablolara zarar verilmeyecektir. Kablolara tesis, sabitleme ve sonlandırma esnasında zarar verilmeyecek; kuģ gözü Ģeklindeki bükülmeler, kırılmalar, ezilmeler, sıyrılmalar vb. olmayacaktır. Tesis edilen kabloların hiçbir telinde iletim kopukluğu ya da zayıflığı olmayacaktır. Tesis edilen CAT-6 kabloların iki ucunda da rezerv bırakılacaktır. Bırakılan rezerv 1,5m'den az olmayacaktır. Uçtan uca bir CAT-6 kablonun boyu hiçbir surette 100m yi geçmeyecektir. CAT-6 kablolar kat geçiģlerinde, dönüģlerde, sabitleme yerlerinde vb. kablo fazlalığı bırakılmayarak, kablo kanallarında, kablo tavalarında, kablo merdivenlerinde vb. ĢiĢmelere sebep olunmayacak Ģekilde düzenli tesis edilecektir. Etiketleme iģlemi plastik üzerine asetatlı kalem veya etiketleme aleti kullanılarak yapılacak ve yazı kolayca silinmeyecektir. Daire ile KTN arasında tesis edilen kablolar daire numarası ile etiketlenecektir. Bir daireye birden fazla kablo tesis edilmesi durumunda DaireNo-1, DaireNo-2... Ģeklide kablolar sıra ile etiketlenecektir. Kablolar kalorifer peteği gibi ısı yayan yerlerin yakınından tesis edilecekse bu gibi yerlerde kablolar ısıya karģı izolasyon sağlayan malzemeler ile izole edilecektir Enerji Kablosu ve Aksesuarlarının Tesisi CKDÇ ler için gerekli olan enerjinin en yakın dağıtım panosu, sigorta, OPS vb. den CKDÇ ye kadar olan tesisi; kablo kanallarına tesis edilecek enerji prizlerine UPS vb. den enerji kablosu tesisi gibi enerji tesisleridir. Türk Telekom tarafından yayınlanmıģ standartlar geçerlidir Kablo Kanalı/ Tavası/Merdiveni ve Aksesuarlarının Tesisi ÇalıĢma baģlangıcında kablo güzergahı, oda/bina/koridor/ģaft vb. giriģleri ve bağlantı noktaları belirlenecek; kablo kanalı/tavası/merdiveni bu tespitlere uygun tesis edilecektir. Kablo kanalı/tavası/merdiveni tesis edilecek kablo kapasitesine uygun ölçülerde (kablo yoğunluğu hiçbir noktada %80 i geçmeyecek Ģekilde) seçilerek Toplama Noktasından baģlanarak kablolama yapılacak tüm güzergah boyunca tesis edilecektir.

8 Toplama noktasında kablo kanalları/tavaları/merdivenleri OFDÇ ve/veya CKDÇ monte edilecek noktanın mümkün olduğu kadar yakınına getirilecektir. Tüm kablo güzergahı boyunca kabloların açıkta kalmayacağı Ģekilde kablo kanalı/tavası/merdiveni tesis edilecektir. Kablo kanalı/tavası/merdiveni mümkün olduğunca su, ısıtma ve gaz tesisatında uzakta monte edilmelidir. Kablo kanalları/tavaları/merdivenleri Kanal/Tava/Merdivenlerin boyutlarının değiģeceği yerlerde uygun özellikte redüksiyon parçaları kullanılacaktır. Kablo kanalı/tavası/merdiveni içinden tesis edilecek kabloların dönüģ çaplarına uygun Ģekilde tesis edilecek, tesis Ģekli kabloların çalıģmasında olumsuzluğa sebep olmayacaktır. Kanal/Tava/Merdivenlerin üzerindeki koruyucu filmler tesis tamamlandıktan sonra çıkarılacak ve gerekli temizlik iģleri yapılacaktır. Kapaklı olan malzemelerin tesis sonrasında kapakları kapatıp kilitlenecektir. Kablo Kanalları duvara dubelli vida ve uygun pul ile sabitlenecek, sabitleme aparatları içerisinden tesis edilecek kablolara zarar vermeyecek Ģekilde tesis edilecektir. Kablo Kanalları tesis edilmeden önce gerekli dubeller duvara/tavana/tabana atılacak ve kanal üzerine konarak vida ile montajı yapılacaktır. Hiçbir surette dubeller kanal üzerinden atılmayacaktır. Kablo Kanalları her 25 cm de bir dubelle vidalanacaktır. Bu dubeller kanal boyunca çapraz olarak iģlenecektir. Kablo Kanallarında hiçbir sallantının olmaması için montaj yapılacak zeminin durumuna göre dubel aralıkları azaltılabilecektir. Alçıpan vb. olan zeminlerde montaj için uygun aparatlar kullanılacaktır. Kablo tavası ve merdiveni 100kg/m yük altında 2mm den fazla sehim olmayacak Ģekilde tij, profil vb. kullanılarak monte edilecektir. Kablo kanalları birleģme yerlerinde çapak, çıkıntı vb. olmadan tesis edilecek; içlerinden tesis edilecek kablolara hiçbir zarar vermeyecek yapıda olacaktır. Kanal birleģme yerlerinde esneme ve açıklık olmayacaktır. Kanal kapakları ve bağlantı/redüksiyon elemanları vida vb. ile sıkıca sabitlenecek ve kablo tesisine engel olmayacaktır. Kablo kanallarının ek, redüksiyon, dönüģ, vb. tüm noktalarında orijinal ekipmanları kullanılacaktır. Kanal bitiģi vb. yerlerde hiçbir Ģekilde açıklık kalmayacak tüm açıklıklar uygun aparatlar ile kapatılacaktır. Kablo Kanallarının montaj elemanları kanal üzerinde deformasyona ve açıklığa sebep olmayacak Ģekilde tesis edilecektir. Kablo kanalı içerisine kablo taģımasını ve organizasyonunu sağlayacak askı kancaları ve kablo tutucuları monte edilecektir. Kablo kanalları/tavaları/merdivenleri içerisinden kablo tesisine kolaylık sağlayacak Ģekilde tesis edilecektir.

9 Kablo kanalı/tavası/merdiveni tesisinin mümkün olmadığı duvar ve kolon geçiģi gibi yerlerde PVC boru veya çelik spiral boru tesis edilerek iki taraftaki kanal/tava/merdiven birbirine irtibatlanacaktır. PVC ve çelik boruların çapları tesis edilecek kablo çaplarından en az %25 büyük olacaktır. Daire giriģi gibi yerlerde PVC ya da çelik boru kullanılacak ve bu borular Fiber Optik kabloların tesis edilmesine imkan verecek Ģekilde tesis edilecektir. Kablo kanalı/tavası/merdiveni yatayda mümkün olan en yüksek seviyede tavan birleģimi noktasında yada süpürgelik üzerinde yan duvara monte edilecektir. Kablo kanalları oda içlerinde kiriģlerden girecek, girdiği noktadaki kolondan aģağı inecek; diğer grup için ise üst kiriģten geçerek diğer kolondan aģağı inecektir. Kablo kanalları oda içlerinde bulunduğu kolondan oturma planına göre en yakın duvara süpürgelik hizası üzerinden yan duvara monte edilmelidir. Oda içlerinde dikey iniģlerden yatay dönüģler aynı duvardan yapılacaktır. Kablo kanallarında güzergah boyunca kanal boyutları korunacak; duvar geçiģi vb. olmadığı sürece değiģtirilmeyecektir. Kanal/Tava/Merdiven güzergahı boyunca (bina yapısından kaynaklanan bir engel olmadığı sürece) dalgalanma, eğiklik vb. olmayacak, kanal/tava/merdivenler su terazisi, Ģakul vb. kullanılarak dengeli, düz ve hizalı monte edilecektir. Bina yapısından kaynaklanan eğimler ve kot farklarında estetik ve kablo tesis kolaylığı sağlanacak Ģekilde kanal/tava/merdiven tesis edilecektir. Kablo kanallarının tesisinde duvar ile kanal arasında açıklık bırakılmayacaktır. Düz olmayan duvarlarda kalabilecek açıklıklar alçı ile kapatılacak ve duvar boyalı ise uygun renkte boyanarak estetik sağlanacaktır. Yapılan çalıģmalarda kat ve duvar geçiģleri, kanal/tava/merdiven montajları için yapılan kırma ve delme çalıģmalarından sonra kullanılan kanal/tava/merdiven ve boru vb. malzemelerin etrafında oluģan boģluklar ve bozukluklar en az eskisi gibi olmak üzere firma tarafından düzeltilecektir Daire İçi Tesisat CKDÇ den daireye kadar yekpare çekilen CAT-6 kablolar daire içinde zayıf akım panosu var ise zayıf akım panosunda RJ-45 konnektör ile sonlandırılacaktır. Bu durumda, priz ile zayıf akım panosu arasında CAT-6 ve CAT-3 kablolar yekpare çekilecektir. CAT-6 kabloların prizlerde sonlandırılması durumunda; CKDÇ den prize kadar CAT-6 kablolar yekpare çekilecektir. Bu durumda CAT-6 kablo prizde, kablonun sarmal çift yapısı ve burgu oranı bozulmayacak Ģekilde uygun aletler ile RJ-45 jack kullanılarak sonlandırılacaktır. CAT-6 kablo sonlandırmasında priz üzerindeki konkat noktalarına zarar verilmeyecek ve çakma aleti kullanılmayacaktır. Cat-6 Kabloların gereken yerlerde uçlarına TIA/EIA-568 standartlarında belirtildiği Ģekilde RJ-45 konnektörleme yapılacaktır. Konnektörleme iģlemi yapılan kablonun her iki ucu aynı renk sıralamasına göre konnektörlenecek ve bu renk sıralaması T568A yada T568B standartlarında belirtildiği Ģekilde olabilecektir. Bu standartlara göre renk sıralamaları EK:ANKS-11'de belirtilmiģtir.

10 Daire içerisinde tesis edilmiģ/edilecek Cat-6 kabloların aynı anda Ethernet (100Mbit'e kadar) ve Ses (1 adet hat) trafiği taģıdığı durumlarda ilgili kablonun Mavi-MaviBeyaz peri bir adet telefon hizmeti taģımak için kullanılabilecek ve buna uygun olarak RJ-11 olarak konnektörlenebilecektir. 100Mbit üzeri hızlar için Cat-6 kablonun uçlarında yalnızca RJ-45 konnektörleme yapılacaktır. Birden fazla telefon hattının aynı Cat-6 kablo üzerinden taģınması gerekiyorsa bu kablo sadece telefon hizmeti için kullanılacaktır. ONT-HGW ve Daire içi kablo dağılımları EK:ANKS-11'de belirtilmiģtir Prizlerin Tesisi CAT-6, enerji ve telefon prizleri sıva altına, sıva üstüne ya da kablo kanallarına tesis edilecektir. Kablo kanallarına priz tesis edilmesi için açılan yerlerde çapak vb. kalıntı bırakılmayacak ve prizler estetiği bozmayacak Ģekilde tesis edilecektir. Sıva altı tesis edilecek prizler için yapılan kırma ve delme iģlemlerinden sonra gerekli tamirat yapılacak ve en az eskisi gibi olmak üzere duvar onarılacaktır. Tesis edilen prizlerdeki etiketler uygun Ģekilde doldurulacaktır. Tesis edilecek tüm prizler aynı kasa tipinde, markasında ve modelinde olacak estetik olarak bir uyumsuzluk göstermeyecektir. Aynı noktada CAT-6 ve telefon prizi tesis edilecekse bunların bir arada olan tipleri kullanılacaktır. Renkli kablo kanalları veya renkli zemin üzerine monte edilecek prizlerin bu renklere uygun doğal kaplamalı olması tercih edilmelidir. CAT-6 prizlerinde kablolar T568A veya T568B standartlarında tesis edilebilecektir. Hangi uygulamada nasıl tesis yapılacağı Türk Telekom tarafından belirlenecektir. CAT-6 kablo prizlerinde kablolar çakma aleti kullanmadan tesis edilecek ve priz kontak noktalarına zarar verilmeyecektir. CAT-6 kabloların prizlerde sonlandırılmasında kabloların sarmal çiftlerini ve burgu oranını bozulmayacak sonlandırma aleti kullanılacaktır. CAT-6 kabloların sadece gerekli miktarı soyulacaktır. Kablolar prizlere tesis edildikten sonra gerekli testler yapılacaktır. Enerji prizlerinde topraklama bağlantısı mutlaka yapılacak ve bu bağlantı kesinlikle nötr üzerinden alınmayacaktır HGW Tesisi HGW nin zayıf akım panosuna monte edilmesi durumunda, HGW panoya dubel, vida vb. kullanılarak monte edilecektir. Ġhtiyaç duyulması halinde panoya enerji prizi tesis edilecektir. HGW nin montajından sonra prizden gelen ucunda RJ-45 konnektör bulunan CAT-6 kablo ile telefon için ucunda RJ-11 konnektör bulunan CAT-3 kablo HGW de sonlandırılacaktır. Daha sonra HGW nin enerji kablosu, enerji prizine takılacaktır. CKDÇ den gelen CAT-6 kablonun zayıf akım panosunda sonlandırılması ve HGW nin ise zayıf akım panosu dıģında prize yakın ve müģterinin uygun gördüğü bir noktaya monte edilmesi durumunda, CKDÇ den gelen CAT-6 kablo ile prizden gelen CAT-6 kablo, CAT-6 dönüģtürücü

11 kullanılarak irtibatlandırılır. HGW den çıkan CAT-6 kablo prize, enerji kablosu enerji prizine takılır. CKDÇ den gelen CAT-6 kablonun prizde sonlandırılması ve HGW nin ise prize yakın ve müģterinin uygun gördüğü bir noktaya monte edilmesi durumunda, HGW den çıkan CAT-6 kablo prize, enerji kablosu enerji prizine takılır. Fiber GiriĢli HGW'ler için OFDK'da sonlandırılan fiber uygun metrajdaki ve konnektör yapısındaki K-OBK ile HGW'ye irtibatlanır F/O Kablolu Ankastre Tesisi F/O kablolu ankastre tesislerinde, bina giriģinde uygun bir yere OFDK veya OFDÇ monte edilecektir. OFDK veya OFDÇ ile daire arasına üflemeli fiber veya OBK yekpare olarak çekilecektir. Üflemeli fiber veya OBK daireye monte edilecek OFDK da sonlandırılacaktır. Residance gibi daire sayısının çok fazla olduğu yerlerde, bina giriģinde uygun bir yere OFDÇ monte edilecektir. OFDÇ ile ara katlara konulacak OFDK arasında üflemeli fiber veya OBK yekpare olarak çekilecektir. Ara katlara konulan OFDK ile daireye monte edilecek OFDK arasında üflemeli fiber veya OBK yekpare olarak çekilecektir. Bu kablolar, daireye monte edilecek OFDK da sonlandırılacaktır OFDÇ Montajı OFDÇ ler tabana veya tavana monte edilmesi durumunda 4 noktadan, duvara monte edilmesi durumunda ise 2 noktadan sabitlenecektir. OFDÇ montajında gerekli (içinden çıkan) tij, profil, dubel ve vidalar kullanılacaktır. Monte edilen OFDÇ lerde herhangi bir oynama, sallanma vb. olmayacaktır. OFDÇ ler tüm kapaklarının rahatça açılabileceği Ģekilde monte edilecektir. OFDÇ ler kablo kanalı/tavası/merdiveni olan yerlerde bunlara mümkün olduğunca yakın tesis edilerek kabloların çıplak kalacak kısımları olmamasına özen gösterilecektir. OFDÇ lerin içerisine OFEB, OFBB, OFSB ve Splitter montajı yapılabilecektir. Fiber kablo sonlandırmaları bir düzen içerisinde yapılacak, kablolar etiketlenecek ve bir kabloda yapılacak çalıģma diğerini etkilemeyecek Ģekilde tesis edilecektir. Fiber kablolar için OFDÇ içerisinde yeterli rezerv bırakılacaktır. OFDÇ içerisinde modüller alt dikmeden en az 1U boģluk bırakarak tesis edilmeye baģlanmalıdır. OFDÇ içerisine tesis edilecek fiber kablolar çatı giriģinde veya modülün karģısında ayarlanabilir sabitleme aparatları ile sabitlenecek ve merkezi elemanı tutturulacaktır. OFDÇ nin topraklaması Türk Telekom tarafından daha önceden belirlenen topraklama standartlarına göre yapılacak ve OFDÇ de sonlandırılan tüm metalli kabloların topraklama bağlantısı yapılacaktır. OFDÇ lere kablo giriģi yapıldıktan sonra kablo giriģlerindeki toz önleyici fırçalar uygun konuma ayarlanacak ve içeriye toz girmesi engellenecektir. Santral binalarında eriģim amaçlı kabloların sonlandırılması için tesis edilecek OFDÇ lerde ilgili standartlar geçerli olacaktır.

12 OFDK Tesisi OFDK lar duvara monte edilecek ve gerekli sabitleme yapılarak sağlam olarak tesis edilecektir. Daire içindeki OFDK'lar zayıf akım panolarında uygun alanlara monte edilecektir. OFDK larda FO kablolar yeteri miktarda rezerv bırakılarak termine edilecek; gerekli ek ve/veya birleģtirme iģlemi yapılacaktır. OFDK larda ÇTB montajı ve üflemeli fiber terminasyonu da yapılabilecektir. Yapılacak olan ek ve birleģtirme iģlemleri Türk Telekom tarafından daha önce belirlenmiģ standartlarda yapılacak ve tesis bitiminde gerekli testler yapılarak fiberler etiketlenecektir. Kullanılmayan OFB lerin toz koruyucu kapakları takılı bırakılacaktır. OFDK larda sadece FO giriģi yapılacak olan yerler açılacak diğer giriģler kapalı bırakılacaktır. OFDK montajı ve OFDK ya fiber montajı nedeniyle fiberlerde zayıflama olmayacaktır. OFDK da rezerv bırakılan ve eki/birleģtirmesi yapılan fiberler düzenli monte edilecek, sonradan yapılması gereken bir çalıģmada probleme neden olmayacaktır ÇTB Tesisi ÇTB Ģartnamesinde belirtilen özelliklerdeki ÇTB ler mevcut çok gözlü Ģebekelerden, kablo Ģaftından, kablo kanalından, kablo tavasından, kablo merdiveninden veya doğrudan toprağa gömülerek (uygun ÇTB ler kullanılarak) tesis edilebilecektir. ÇTB ler güzergah boyunca kapasiteleri değiģtirilmeden tesis edilecektir. ÇTB ek noktalarında tüm KTB ler birleģtirme manģonları ile birleģtirilecek, boģta KTB bırakılmayacaktır. Ek noktalarında ÇTB ayrılması gerekiyorsa Tüp dağıtım kutuları kullanılacak ve boģta kalan KTB ler çaplarına uygun tıkaçlar ile tıkanarak korunacaktır. Bir güzergahta kullanılacak tüm ÇTB ler BirleĢtirme aparatları ve diğer malzemeler birbirine uyumlu olacaktır. Bina içi ÇTB lerin katlara ve dairelere ayrılmasında Tüp Dağıtım Kutuları ve Y-BranĢmanlar kullanılacaktır. ÇTB ler bina içerisinde yekpare olarak tesis edilecektir. Kablo tavası/merdiveni/ģaftı ile birbirine bağlı olan binalarda toplama noktasından en uçtaki kullanıcıya kadar ÇTB ler yekpare olarak (ÇTB nominal boyunun el verdiği ölçüde) tesis edilecektir. Bina içi ÇTB ler üzerinde gerekli etiketleme yapılarak hangi KTB nin nerelerde uçlandığı (iki uç içinde) 2m de bir yazılacaktır. Etiketleme iģlemi plastik üzerine asetatlı kalem veya etiketleme aleti kullanılarak yapılacak ve yazı kolayca silinmeyecektir. ÇTB ler OFDÇ lerde ve Daire Fiber Sonlandırma Kutularında sonlandırılacak ve gerekli etiketleme yapılacaktır. ÇTB sonlandırılmasında Fiber Optik Ek Kutuları kullanılmayacaktır. ÇTB sonlandırma noktalarında gerekli sabitleme yapılacak ve ÇTB/Fiberlerin zarar görmesi engellenecektir.

13 ÇTB tesisinde içerisinden fiber üflenmesini kolaylaģtırmak için keskin dönüģlerden kaçınılacak ve ÇTB ler mümkün olduğu kadar düz tesis edilecektir. ÇTB lerin içerisindeki KTB ler güzergah sonunda (ÇTB sonu) tıkaçlarla tıkanarak korunacaktır. ÇTB ler montaj esnasında ezilme, büzülme, kırılma gibi etkilere karģı korunacak ve gerekli noktalarda duvara, tavana, kablo kanalına, kablo tavasına, kablo merdivenine vb. tutturulacaktır. Aynı noktadan birden fazla ÇTB nin tesis edileceği durumlarda ÇTB ler düzenli tesis edilecek ve herhangi bir müdahale gerektiğinde diğerlerine zarar vermeden kolayca ayrılabilecektir ÇTB İçerisinden Üflemeli Fiber Tesisi ÇTB içerisinden tesis edilecek üflemeli fiber ve üfleme aleti ÇTB lere uygun yapıda olacaktır. Üfleme yapılacak borunun iģlem öncesinde iki ucundaki tıkaçlarda çıkarılacak ve üfleme iģlemine engel bir durumun olup olmadığı kontrol edilecektir. Ucu konnektörlü olan üflemeli fiberler OFDK dan OFDÇ lere doğru üflenecektir. Ġki terminasyon noktası arsında uygun boyda üflemeli fiber seçilerek üfleme iģlemi yapılacak, makarada atıl fiber bırakılmayacaktır. Üflemeli fiber, nominal boyunun elverdiği ölçüde, ek yapılmadan tesis edilecektir. Üfleme iģlemi fiberlerin hedef noktadan çıkmasıyla ve borunun iki ucunda da gerekli olan rezerv bırakılmasıyla birlikte son bulacaktır. Tesis edilen fiberlere gerekli testler yapılacak ve fiberler etiketlenecektir. Etiketleme iģlemi plastik üzerine asetatlı kalem veya etiketleme aleti kullanılarak yapılacak ve yazı kolayca silinmeyecektir. ÇTB den tesis edilmiģ fiberin yenilenmesi/değiģtirilmesi gerekiyorsa; eski fiber üfleme yöntemi ile borudan çıkarılacak ve yerine yenisi (aynı yada daha fazla kapasitede fiber) üflenecektir. Üfleme iģleminde kuru hava kullanılacak ve boru içerisinde nem/buğu oluģturulmayacaktır. Kullanılacak üfleme aleti ÇTB lerin dayanabileceği uygun basınçta hava üfleyecek ve ÇTB/Fiberlere zarar vermeyecektir. Üfleme aleti hava üflemekle birlikte (aynı zamanda) fiberleri boru içerisine itekleyecek ve bu iģlem sırasında fiberlere zarar vermeyecektir. Fiberlerin üfleme esnasında tıkanması durumunda üfleme aleti fiberlere zarar vermeden üfleme iģlemini durduracaktır. Tıkanma durumunda tıkanıklığın sebebi araģtırılacak ve gerekli düzeltme iģlemi yapıldıktan sonra üfleme iģlemine devam edilecektir. Üflemeli fiberlerin terminasyonu diğer FO kablolarınki ile aynı Ģekilde OFDÇ, OFEB, OFBB, OFSB, OFDK vb. içerisinde yapılacaktır. Üflemeli fiber sonlandırılırken gerekli olması durumunda spiral hortum, fiber ayırıcı tüp vb. kullanılabilecektir. Üflemeli Fiberler Fiber Optik Ek Kutularında sonlandırılmayacaktır.

14 OBK / K-OBK Tesisi OBK / K-OBK lar boru içerisinden, kablo kanallarından, kablo tavalarından, kablo merdivenlerinden ve Ģaftlardan tesis edilebilecektir. Duvar, taban ve kolon gibi kablo kanalı/tavası/merdiveni olmadan geçiģ yapılacak yerlerde pvc boru yada çelik boru içerisinden geçiģ yapılacaktır. Kablolar hiçbir surette bu gibi yerlerden çıplak olarak geçirilmeyecektir. OBK / K-OBK lar ODÇ, OFSB, OFDK dan OFDK ya kadar ek yapılmadan yekpare olarak tesis edilecektir. Boru içerisinden tesis edilecek OBK / K-OBK lar için önce (yoksa) kılavuz çekilecek ve kablolar bu kılavuz yardımıyla uçtan uca yekpare olarak tesis edilecektir. Kablo kanalından, kablo tavasından veya kablo merdiveninden tesis edilecek OBK / K-OBK lar düzenli tesis edilecek, sabitlenecek ve herhangi bir müdahale gerektiğinde diğerlerine zarar vermeden kolayca ayrılabilecektir. Kablolar spiral Ģeklinde tesis edilmeyecektir. Tesis sırasında kabloların teknik Ģartnamesinde belirtilen çekme kuvvetinden fazlası ile çekilmeyecek ve kablolara zarar verilmeyecektir. Kablolara tesis, köģe açıları, sabitleme ve sonlandırma esnasında zarar verilmeyecek; minimum bükülme çapı teknik Ģartnamesindeki standartlara uygun olacaktır. Tesis edilen OBK / K-OBK ların iki ucunda da rezerv bırakılacaktır. Bırakılan rezerv 1,5m yi geçmeyecektir. OBK / K-OBK lar kat geçiģlerinde, dönüģlerde, sabitleme yerlerinde vb. kablo fazlalığı bırakılmayarak, kablo kanallarında, kablo tavalarında, kablo merdivenlerinde vb. ĢiĢmelere sebep olunmayacak Ģekilde düzenli tesis edilecektir. Etiketleme iģlemi plastik üzerine asetatlı kalem veya etiketleme aleti kullanılarak yapılacak ve yazı kolayca silinmeyecektir. Daire içinde zayıf akım panosu var ise OBK / K-OBK lar buradaki OFDK'larda sonlandırılacaktır. Kablolar kalorifer peteği gibi ısı yayan yerlerin yakınından tesis edilecekse bu gibi yerlerde kablolar ısıya karģı izolasyon sağlayan malzemeler ile izole edilecektir Kablo Kanalı/ Tavası/Merdiveni ve Aksesuarlarının Tesisi maddede belirtildiği gibi yapılacaktır Daire İçi Tesisat OFDÇ veya OFDK dan daireye kadar yekpare çekilen üflemeli fiber veya OBK lar, daire içinde zayıf akım panosuna monte edilecek OFDK da sonlandırılacaktır. OFDK ile zayıf akım panosuna monte edilecek ONT, uygun metrajdaki 1x1 K-OBK SC-A/SC ile irtibatlanacaktır. Bu uygulamada söz konusu kablonun SC tarafı OFDK'ya A/SC tarafı ONT'ye bağlanacaktır. Daire içinde zayıf akım panosu ile priz arasındaki CAT-6 ve CAT-3 kablolar yekpare çekilecektir. CAT-6 kablolar prizde RJ-45 jack ile, panoda RJ-45 konnektör ile sonlandırılacaktır. CAT-3 kablolar ise prizde RJ-11 jack ile, panoda RJ-11 konnektör ile sonlandırılacaktır.

15 CAT-6 kablo prizde, kablonun sarmal çift yapısı ve burgu oranı bozulmayacak Ģekilde uygun aletler ile sonlandırılacaktır. CAT-6 kablo sonlandırmasında priz üzerindeki konkat noktalarına zarar verilmeyecek ve çakma aleti kullanılmayacaktır. Cat-6 Kabloların gereken yerlerde uçlarına TIA/EIA-568 standartlarında belirtildiği Ģekilde RJ-45 konnektörleme yapılacaktır. Konnektörleme iģlemi yapılan kablonun her iki ucu aynı renk sıralamasına göre konnektörlenecek ve bu renk sıralaması T568A yada T568B standartlarında belirtildiği Ģekilde olabilecektir. Bu standartlara göre renk sıralamaları EK:ANKS-11 'de belirtilmiģtir. Daire içerisinde tesis edilmiģ/edilecek Cat-6 kabloların aynı anda Ethernet (100Mbit'e kadar) ve Ses (1 adet hat) trafiği taģıdığı durumlarda ilgili kablonun Mavi-MaviBeyaz peri bir adet telefon hizmeti taģımak için kullanılabilecek ve buna uygun olarak RJ-11 olarak konnektörlenebilecektir. 100Mbit üzeri hızlar için Cat-6 kablonun uçlarında yalnızca RJ-45 konnektörleme yapılacaktır. Birden fazla telefon hattının aynı Cat-6 kablo üzerinden taģınması gerekiyorsa bu kablo sadece telefon hizmeti için kullanılacaktır. ONT-HGW ve Daire içi kablo dağılımları EK:ANKS-11'de belirtilmiģtir Prizlerin Tesisi CAT-6, enerji ve telefon prizleri sıva altına, sıva üstüne ya da kablo kanallarına tesis edilecektir. Kablo kanallarına priz tesis edilmesi için açılan yerlerde çapak vb. kalıntı bırakılmayacak ve prizler estetiği bozmayacak Ģekilde tesis edilecektir. Sıva altı tesis edilecek prizler için yapılan kırma ve delme iģlemlerinden sonra gerekli tamirat yapılacak ve en az eskisi gibi olmak üzere duvar onarılacaktır. Tesis edilen prizlerdeki etiketler uygun Ģekilde doldurulacaktır. Tesis edilecek tüm prizler aynı kasa tipinde, markasında ve modelinde olacak estetik olarak bir uyumsuzluk göstermeyecektir. Aynı noktada CAT-6 ve telefon prizi tesis edilecekse bunların bir arada olan tipleri kullanılacaktır. Renkli kablo kanalları veya renkli zemin üzerine monte edilecek prizlerin bu renklere uygun doğal kaplamalı olması tercih edilmelidir. CAT-6 prizlerinde kablolar T568A veya T568B standartlarında tesis edilebilecektir. Hangi uygulamada nasıl tesis yapılacağı Türk Telekom tarafından belirlenecektir. CAT-6 kablo prizlerinde kablolar çakma aleti kullanmadan tesis edilecek ve priz kontak noktalarına zarar verilmeyecektir. CAT-6 kabloların prizlerde sonlandırılmasında kabloların sarmal çiftlerini ve burgu oranını bozulmayacak sonlandırma aleti kullanılacaktır. CAT-6 kabloların sadece gerekli miktarı soyulacaktır. Kablolar prizlere tesis edildikten sonra gerekli testler yapılacaktır. Enerji prizlerinde topraklama bağlantısı mutlaka yapılacak ve bu bağlantı kesinlikle nötr üzerinden alınmayacaktır.

16 ONT Tesisi ONT, daire içinde zayıf akım panosuna dubel, vida vb. kullanılarak monte edilecektir. Ġhtiyaç duyulması halinde panoya enerji prizi tesis edilecektir. ONT ile OFDK arasındaki irtibat uygun metrajdaki 1x1 K-OBK SC-A/SC ile irtibatlanacaktır. Bu uygulamada söz konusu kablonun SC tarafı OFDK'ya A/SC tarafı ONT'ye bağlanacaktır. Telefon bağlantısı için CAT-3 kablolar, ONT ye takılacaktır. ONT nin enerji kablosu enerji prizine takılacaktır. HGW nin zayıf akım panosuna monte edilmesi durumunda, ONT ile HGW nin irtibatı CAT-6 kablo ile sağlanacaktır. HGW nin zayıf akım panosuna monte edilmemesi durumunda ise, prizden gelen CAT-6 kablo ONT ye takılacaktır HGW Tesisi HGW nin zayıf akım panosuna monte edilmesi durumunda, HGW panoya dubel, vida vb. kullanılarak monte edilecektir. Ġhtiyaç duyulması halinde panoya enerji prizi tesis edilecektir. HGW nin montajından sonra prizden gelen, ucunda RJ-45 konnektör bulunan CAT-6 kablo HGW de sonlandırılacaktır. Daha sonra HGW nin enerji kablosu, enerji prizine takılacaktır. HGW nin ise zayıf akım panosu dıģında prize yakın ve müģterinin uygun gördüğü bir noktaya monte edilmesi durumunda, prizden gelen CAT-6 kablo zayıf akım panosunda ONT ye takılacaktır. HGW den çıkan CAT-6 kablo prize, enerji kablosu enerji prizine takılacaktır.

17 EK: ANKS-1

18 EK: ANKS-2

19 PVC TP EK: ANKS-3 5. KAT TP 4. KAT TP 3. KAT TP 2. KAT TP 1. KAT TP CAT6 Zemin KOLON DAĞITIM ġemasi CAT6 Ek odası Veya Menhol

20 EK: ANKS- 4a

21 EK: ANKS-4b

22 PROJEDE KULLANILAN İŞARETLER: EK: ANKS-5 Bina ana giriģ terminal kutusu (200 lük sıva üstü) Bina ana giriģ terminal kutusu (200 lük sıva altı). 25 PVC -CAT 6. PVC 25 lık boru içinden çekilen 20 m uzunluğunda 20 m CAT 6 bina içi telefon kablosu. (sıva altı).. 25 PVC -CAT 6 PVC 25 lık boru içinden çekilen 20m uzunluğunda 20m CAT 6 bina içi telefon kablosu. (sıva üstü).. K 10x15- CAT x15 cm ölçüsünde sıva altı kanal içinden çekilen 20m 20 m uzunluğunda CAT 6 bina içi tlf. kablosu..... K 10x15-CAT 6 20m 10x15 cm ölçüsünde sıva üstü kanal içinden çekilen 20 m uzunluğunda CAT 6 bina içi tlf. kablosu. PVC m 100 mm çapında 40 m uzunluğunda PVC boru ile yapılan Telekom yeraltı irtibat güzergahı. 25 PVC - CAT 6 25 PVC - CAT 6 25 PVC - CAT 6 Üst kata çıkan telefon kablosu. Alt katta inen telefon kablosu. Alt kattan gelip üst kata çıkan telefon kablosu. Telefon Prizi. Telefon Makinesi.

23 EK: ANKS-6

24 EK: ANKS-7

25 EK: ANKS-8

26 EK :ANKS- 9 MÜŞTERİ İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARASINDA İMZALANAN ANKASTRE YAPIMI SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ĠĢbu sözleģme, adresinde yerleģik Bina Yönetimi (bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ile merkezi... da bulunan. Ġl Telekom Müdürlüğü (bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır) arasında, aģağıdaki Ģartlar çerçevesinde.../.../.. tarihinde akdedilmiģtir. 2. SÖZLEŞMENİN KONU ve KAPSAMI Türk Telekom müģterilerinin bulunduğu, Bina içi telefon tesisatı (ankastre) hiç olmayan veya standarda uygun olmayan eski binalardaki ankastre tesisatlarının bedelsiz olarak Türk Telekom ca yaptırılması iģidir. 3. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE) Bina ana giriģ terminal kutusundan itibaren abone nezdindeki cihazların telefon Ģebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır. 4. TÜRK TELEKOM UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Protokolün imzalanmasını müteakip; Bina içi telefon tesisatının (ankastre) Türk Telekom standartlarına uygun olarak yaptırılmasını sağlamalıdır. Söz konusu tesisatın yapımı sırasında olabilecek her türlü hasardan Türk Telekom sorumlu olacak ve gerekli onarım çalıģmalarını yaptırmalıdır. Standartlarına uygun olarak yapılan tesisatın tamamlanmasını müteakip, Türk Telekom müģteriye haberleģme hizmetlerinin geciktirilmeden en geç 7 iģgünü içerisinde verilmesini sağlamalıdır. 5. MÜŞTERİ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ MÜġTERĠ, bu sözleģmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla, TÜRK TELEKOM ve ankastre yapımı iģini üstlenen firma personelinin binalarında yapacağı inceleme, test ve benzeri hizmetlerin yerine getirilmesi için azami kolaylığı göstererek, binalarına giriģ-çıkıģ izinlerini sağlamalıdır. MÜġTERĠ, söz konusu tesisatın yapım çalıģmaları sırasında; Türk Telekom adına bu iģi üstlenen firmaya her türlü kolaylığı göstererek, binanın mimari yapısına iliģkin varsa proje ve belgeleri teslim etmelidir. MÜġTERĠ, standartlarına uygun olarak yapılan tesisatın tamamlanması ve haberleģme hizmetinin verilmesinin ardından, ankastre tesisatında olabilecek her türlü bakım-iģletim sorumluluğunu üstlenmelidir. TÜRK TELEKOM... Ġl Telekom Müdürlüğü MÜŞTERİ

27 EK: ANKS-10

28

29

30 EK: ANKS-11 FTTH UYGULAMASI Daire Zayıf akım panosu Şafttan daire içi zayıf akım panosuna tavalardan çekilen F/O kablo Daire Zayıf akım panosu TT odasına gelen F/O kablo Şaft boşluğundan çekilen F/O kablo TT odası FTTH DAİRE İÇİ KABLOLAMA ODK ONT Şafttan gelen F/O kablo HGW Odalara giden CAT Kablo Oda 1 RJ 45 Zayıf Akım Panosu Oda 2 Oda 3 RJ 11 RJ 45 RJ 45 İnternet ve IPTV için RJ45 jack Telefon için RJ11 jack ONT : Optical Network Terminal HGW: Home Gateway ODK : Optik Dağıtım Kutusu

31 TIA/EIA 568 Renk Kodları Pin T568A Per T568B Per Tel T568A Renk T568B Renk RJ-45 Konnektör Pinleri tip yeşil-beyaz turuncu-beyaz ring yeşil turuncu tip turuncu-beyaz yeşil-beyaz ring mavi mavi tip mavi-beyaz mavi-beyaz ring turuncu yeşil tip kahve-beyaz kahve-beyaz ring kahve kahve

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA 2003 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TANIMLAR 3. TELEFON TESİSAT

Detaylı

BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ

BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ BİNA İÇİ TELEOM (ANASTRE) TESİSİ 14. BİNA İÇİ TELEOM TESİSATI (ANASTRE) TESİSİ 14.1.onu 14.2.Bakır ablo İle Bina İçi Telekom Tesisatı (Ankastre) Tesisi 14.2.1.Telefon Tesisat Sortisi (Telefon Priz Tesisatı)

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE) TEKNİK ARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE) TEKNİK ARTNAMESİ TÜR TELEOMÜNİASYON A.. İŞLETME VE BAIM DİRETÖRLÜĞÜ Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANASTRE) TENİ ARTNAMESİ ANARA 2008 İÇİNDEİLER 1. GİRİŞ 2. TANIMLAR 3. TELEFON TESİSAT SORTİSİ

Detaylı

AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA OKUL YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR

AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA OKUL YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR Eğitimde Fatih Projesi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA OKUL YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR 15.03.2012 Sununun Amacı Bu sunu ; Eğitimde F@TİH Projesi

Detaylı

BT SINIFI UPLĠNK BAĞLANTISI A33 A34

BT SINIFI UPLĠNK BAĞLANTISI A33 A34 EK-1 BT SINIFI UPLĠNK BAĞLANTISI BT SINIFI Kabinet A33 A34 Kablo Kanalı SĠSTEM ODASI KABĠNET 1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 25 26 27 28 29 30 37 38 39 40 41 42 COMBO 7 8 9 10 11 12 19 20 21 22 23 24 31

Detaylı

LOKAL SANTRAL : Abonelerin erişim şebekesi ile direk bağlı olduğu yerel telefon santralıdır.

LOKAL SANTRAL : Abonelerin erişim şebekesi ile direk bağlı olduğu yerel telefon santralıdır. TANIMLAR 1. TANIMLAR LOKAL SANTRAL : Abonelerin erişim şebekesi ile direk bağlı olduğu yerel telefon santralıdır. TOLL SANTRAL : Lokal santralların şehirlerarası çıkışlarının yapıldığı santraldir. LOKAL

Detaylı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Ağ Altyapı Kurulumu İşi Doğru / Yanlış Örnekleri

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Ağ Altyapı Kurulumu İşi Doğru / Yanlış Örnekleri Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ağ Altyapı Kurulumu İşi Doğru / Yanlış Örnekleri Sununun Amacı Bu sunu ; Eğitimde FATİH Projesi kapsamında, 47 ilde 152 pilot okulda yapılan ağ altyapı kurulumlarında

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

KUŞCU GRUP. Fiber Optik Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Fiber Optik Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Fiber Optik Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Hook-On Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Ürün Kataloğu. ipekboru Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit

Ürün Kataloğu. ipekboru Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit Ürün Kataloğu PVC Borular Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit www.ipekboru.com.tr PE Borular, Esnek Tesisat Borular PP Borular, Esnek,, Duman Yoğunluğu Az Esnek HDPE Borular 1. Organize

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com FTTH-B02 FTTH 2Port Fiber Optik Sonlandırma Kutusu FTTH, FTTX, GPON, CATV, Telekom ve Fiber optik şebekelerde kullanıcıların ( Ofis -

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/004 Osman Ağa Kültür Evi Projesi 1.Genel Tanım: Osman Ağa Kültür Evi Restorantı, Bahçesi, Mutfağı, Büfe ve havuzu için döşenecek

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

İÇİNDEKİLER KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI ELEKTRİK PANOLARI

İÇİNDEKİLER KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI ELEKTRİK PANOLARI İÇİNDEKİLER KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ Normal tip kablo kanalları ve dönüş elemanları...2-5 Kablo kanalı kapakları...5 Ağır hizmet kablo kanalları...6 Kablo kanalı aksesuarları...7 Direk tipi kablo kanalı

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Raychem. Uygulama Talimatı EPP-1935-11/11-TR

Raychem. Uygulama Talimatı EPP-1935-11/11-TR Raychem Uygulama Talimatı EPP-1935-11/11-TR 36 kv Tek Damar XLPE İzoleli ve EN 50181 Bushinglere Göre Tasarlanmış 400 A Ekranlı, Ayrılabilir Bağlantı Sistemi Bushing Tipi : B (Fiş Tipi Bushing) Ürün Kodu

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

Eklenti ünitelerinin montajı. Genel. BCI eklenti ünitesi. IP sınıflandırması PGRT

Eklenti ünitelerinin montajı. Genel. BCI eklenti ünitesi. IP sınıflandırması PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Genel Genel Şasi ve üstyapı arasındaki iletişim, C259 konnektöründeki yapılandırılabilir giriş ve çıkışlar aracılığıyla yürütülür.

Detaylı

BİNA İÇİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİNA İÇİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BİLGİ TENOLOJİLERİ VE İLETİŞİM URUMU Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı BİNA İÇİ ELETRONİ HABERLEŞME TESİSATI TENİ ŞARTNAMESİ ARALI 2013 ANARA BİNA İÇİ ELETRONİ HABERLEŞME TESİSATI TENİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

BÖLÜM-7 7. YEREL DAĞITIM ŞEBEKESİNİN TANITIMI Kablo İrtibatlandırma Elemanları

BÖLÜM-7 7. YEREL DAĞITIM ŞEBEKESİNİN TANITIMI Kablo İrtibatlandırma Elemanları BÖLÜM-7 7. YEREL DAĞITIM ŞEBEKESİNİN TANITIMI 7.1. Kablo İrtibatlandırma Elemanları 7.1.1. Kablo İrtibatlandırma Elemanlarının Yapıları ve Özellikleri 7.1.1.1. Kroşeler Boru ve parçalarının kullanılacakları

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME KALE Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. yapma ve yaptırma yetkilerini elinde bulundurduğu, Bağlarbaşı mahallesi 269 ADA 373 PARSEL deki inşaatında aşağıda ve ekte belirtilen

Detaylı

Bakır Kablo Hazırlama

Bakır Kablo Hazırlama Bakır Kablo Hazırlama 2/66 RJ-12 konnektörü ile telefon kablosu hazırlamak. RJ-45 konnektörü ile ağ kablosu hazırlamak. Koaksiyel kablo kullanarak ortak yok topolojisine sahip bir ağ kurmak. 2 1 3/66 Günümüzde

Detaylı

09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR

09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR 09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR 2702 Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 1 1.1 ĠÇERĠK BÖLÜM 09 21 16 ALÇIPAN ĠMALATLAR Bu Ģartname alçıpan asma tavan ve bölme duvar uygulamalarını, tasarım resimleri ve listelenen

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : antrenman salonu 2012 Sayfa: 1 İş Grubu: Elektrik Tesisat ı 1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi 2 32.16.5-003 1kV, 3x35sc/16 mm2 Alvinal-D Kablo (aynı 3 32.16.5-004 1kV,

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. ASANSÖR YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Planlama Aşamasında : - Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. - Asansör avan projesi tercihen

Detaylı

MR. SOHO DUVAR TİPİ KABİNET

MR. SOHO DUVAR TİPİ KABİNET MR. SOHO DUVAR TİPİ KABİNET 128 129 MR. SOHO KABİNET GENEL ÖZELLİKLLER MR.SOHO kabinetler; düşük maliyetli, estetik ve sağlam yapısı ile basit ve küçük ölçekli duvar tipi network kurulum çözümleridir.

Detaylı

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü.

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik alanı Bu montj kılavuzunun geçerli olduğu model: 1001, 1002

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

Sizin tarafınızdan tasarlanan Yeni golf sigorta kutuları VS ve VF serisi

Sizin tarafınızdan tasarlanan Yeni golf sigorta kutuları VS ve VF serisi Sizin tarafınızdan tasarlanan Yeni golf sigorta kutuları VS ve VF serisi Farklı & zarif, tasarım ayrıntılarıyla zengin Yeni golf sigorta kutuları yelpazesini tasarlamadan önce konusundaki gerçek uzmanları

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI 1) Cihazın uzun yıllar sorunsuz çalışması için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 2) Cihazın kullanma kılavuzu mutlaka okunmalıdır. 3) Yangın ve elektrik çarpmalarını

Detaylı

1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI

1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI 1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI TANIM: TMK Alçıpan control kapakları; Alçı Levha, Boardex, Guardex, Aqua Panel Vb. yapısal malzemeler ile oluşturulan tavan veya duvar olmak üzere müdahale edilmesi gereken bölgelere

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesisat kontrolleri 1 Topraklama ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (R.G. 21.08.2001 24500) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama Topraklama

Detaylı

Konutlarda Zayıf Akım Kablolaması. 17.01.2014 Novinet Telekomunikasyon ve Sinyalizasyon Sistemleri

Konutlarda Zayıf Akım Kablolaması. 17.01.2014 Novinet Telekomunikasyon ve Sinyalizasyon Sistemleri Konutlarda Zayıf Akım Kablolaması İçerik Bilişim Teknolojileri ve Tüketici Eğilimleri İlgili Standartlar Kablolama Mimarileri Servis Sağlayıcı Uygulamaları Genel Ürün Bilgileri İçerik Bilişim Teknolojileri

Detaylı

Proje: Projenin Koordinat Sistemi

Proje: Projenin Koordinat Sistemi Proje: 1) Proje 1/1000 ölçeğine göre hazırlanacaktır. 2) Proje aşağıda açıklanan ve Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlanacaktır. 3) Hazırlanacak proje fiber optik kablolama

Detaylı

600x450 Duvar Tipi Kabinetler

600x450 Duvar Tipi Kabinetler DataLine 20 DataLine 20 600x450 Duvar Tipi Kabinetler Açıklama HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildişi gerek dikili tip gerekse duvar

Detaylı

Ri4Power ISV dağıtım panosu

Ri4Power ISV dağıtım panosu Ri4Power ISV dağıtım panosu Dikili tip dağıtım panosu Modüler pano sistemi TS 8, bkz. sayfa 75 Sistem panosu SE 8, bkz. sayfa 81 Montaj setleri, bkz. sayfa 298 Duvar tipi dağıtım panosu Temel kompakt kumanda

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ MİNİ TRANŞE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ MİNİ TRANŞE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ MİNİ TRANŞE TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mini Tranşe uygulaması özel durumlarda (Normal kazının uygun olmadığı durumlarda) asfalt zeminlerde uygulanır. 2.Tranşe açılacak güzergahın

Detaylı

2012-OCAK YENİ LİSTE ÇALIŞMASI Stok Adı Brüt Liste CANALEX SERİSİ TSE'Lİ KAPALI TİP KABLO KANALLARI (KUTULU) 12X12 MM KABLO KANALI (CANALEX) 0,484 TL. 15X10 MM KABLO KANALI (CANALEX) 0,500 TL. 16X16 MM

Detaylı

CĠHAZI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

CĠHAZI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarına Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR,

ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR, Uluslararası Patent Sınıflandırması H Sınıfı3 H 02 DA DAĞITIMI ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR, ALTġUBELER YA DA KOMÜTASYON DÜZENLERĠ (temel

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler Metal malzemeden üretilmifl OBO Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri, kablo ve boruların tekli veya çiftli tespit kelepçeleri yardımıyla her türlü zemine veya vidalı ayarlı kelepçeler sayesinde duvarlara

Detaylı

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 01 EKi. 2012 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 01 EKi. 2012 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08225 AĞ TEMELLERĠ Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 01 EKi. 2012 Salı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Bir Ağ Üzerinde Bilgisayar Bir ağ üzerinde veri iletişimde bulunan bilgisayar, içerisinde

Detaylı

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi Ortam sırrı, incelikli detaylarda... 2017-1 Fiyat Listesi GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE 2017 de SİZİNLEYİZ... www.tasbasielektrik.com ZİL GRUBU ZİL GRUBU 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 9.00 3002 Üç Ses Kanarya

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLAMA KILAVUZU Yıl içerisinde yıldırım düşme olasılığı sıklığına, yıldırımın nasıl meydana geldiğine, binanızın bulunduğu yere ve korunmasını istediğiniz teçhizatınızın

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 1.1- Bu şartname, İstanbul D Stüdyosu 56 adet teleskop tip ışık askı montajı, bir adet dimmer kasası montajı, 2 adet

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

IT NETWORK TOPOLOJİ ŞARTNAMESİ

IT NETWORK TOPOLOJİ ŞARTNAMESİ IT NETWORK TOPOLOJİ ŞARTNAMESİ İşin Çeşidi : Yapısal Yerel Ağ Kablolama İşin Niteliği: Yapısal Kablo Altyapısının Tesis Edilmesi. Alınması planlanan ürünler: Cat-6 UTP Kablolama Cat 6 Patch Panel Cat-6

Detaylı

Katalog Fiber Optik Sonlandırma Kutuları

Katalog Fiber Optik Sonlandırma Kutuları Katalog Fiber Optik Sonlandırma Kutuları Telkolink.com Fiber Optik Kablolama Çözümleri OMR Serisi Yüksek Yoğunluklu Fiber Optik Sonlandırma Panelleri Fiber optik kabloların terminasyonu için kullanılan

Detaylı

Katalog Fiber Optik Sonlandırma Kutuları

Katalog Fiber Optik Sonlandırma Kutuları Katalog Fiber Optik Sonlandırma Kutuları Telkolink.com Fiber Optik Kablolama Çözümleri OMR Serisi Yüksek Yoğunluklu Fiber Optik Sonlandırma Panelleri Fiber optik kabloların terminasyonu için kullanılan

Detaylı

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( )

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) ZİL GRUBU U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.50 3001 Tek Ses Kanarya Zil 100 5.60 3002 Üç Ses Kanarya Zil 50 6.20 3007 Ding Dong Zil 50 8.80 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 16.50 3004 Ayarlı Telefon

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

ECZANE LEVHA STANDARTLARI KILAVUZU

ECZANE LEVHA STANDARTLARI KILAVUZU ECZANE LEVHA STANDARTLARI KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz ile ülkemizde faaliyet gösteren eczanelerin levhalarında aynı standartların kullanılması sağlanarak hastaların eczanelere erişiminin kolaylaştırılması,

Detaylı

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI 19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI KONULAR 1. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ 2. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ BAĞLANTILAR 19.1 KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım İÇİNDEKİLER 0. Genel Bilgiler 5 I. Ürünleri Görünüşleri 6 II. Çalışma Prensibi 8 II.1. Soğutma 8 II.2. Isıtma 8 II.3. Sistem Şeması 9 III. Teknik

Detaylı

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 1.1- Bu şartname, İstanbul D Stüdyosu 56 adet teleskop tip ışık askı montajı, bir adet dimmer kasası montajı, 2 adet

Detaylı

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50 ECOFILM Isıtma Folyoları En yeni teknolojilerden yararlanılarak üretilen Ecofilm ısıtma folyoları, özellikle büyük yüzeylerin ısıtılmasında kullanılıyor. Bu ısıtma sistemleri; grafit kaplamalı polyester

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems. Connecting Networks. Açıklama

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems.  Connecting Networks. Açıklama Kabinet Aksesuarları Açıklama HCS serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo

Detaylı

Batibox TM. Kapaklar. Çoklu buatlar Batibox ikili buatlar için kapak. Çoklu buatlar için bölümleyiciler

Batibox TM. Kapaklar. Çoklu buatlar Batibox ikili buatlar için kapak. Çoklu buatlar için bölümleyiciler alçıpan sıva altı buatları Batibox TM alçıpan için özel sıva altı buatları 800 51 800 42 893 78 893 46 Amb. Ref. Tekli buatlar NF EN 60670-1 standardına uygundur Sistem Armada ve Celest 1 modül için 20

Detaylı

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın.

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, kaliteli hizmet anlayışıyla değer yaratarak manzarası güzel, nefes alan,

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Cat 5e ÜRÜNLER UTP. Armada RJ45 Prizler

Cat 5e ÜRÜNLER UTP. Armada RJ45 Prizler Cat 5e ÜRÜNLER UTP 074285 RJ45, Cat 5e, UTP, LCS 5, 1 mod. 10 PTAL 078650 Yeni RJ45, Cat 5e, UTP, LCS 5, 1 mod. 10 5,65 074286 RJ45, Cat 5e, UTP, LCS 5, 2 mod. 10 PTAL 078651 Yeni RJ45, Cat 5e, UTP, LCS

Detaylı

: 12,5 mm. alçıpan üzeri vinil(paperback/textileback) kaplama

: 12,5 mm. alçıpan üzeri vinil(paperback/textileback) kaplama MBD 70 OMEGALI BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ Aspen mamulü MBD 70 Demonte Bölme Duvar Sistemi ; alüminyum bitiş profilleri, galvaniz çelik taşıyıcı konstrüksiyon profiller ile dolu modül, sisteme uygun monoblok

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İçindekiler Tablosu 1. DAĞITIM SİSTEMİ STANDARTLARI:... 1 2. AKTİF DAĞITIM ELEMANLARI (Yükseltici

Detaylı

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname Site Alanı Site ortak alanları Ruhsat ve Projelendirme Toplam site alanı 22.340 metrekareden oluşmakta olup 25 Adet birbirinden farklı veya aynı olabilecek şekilde parsellendirilip

Detaylı

YENİ YAPILAN BİNALARIN AĞ ALT YAPILARININ PLANLANMASI

YENİ YAPILAN BİNALARIN AĞ ALT YAPILARININ PLANLANMASI YENİ YAPILAN BİNALARIN AĞ ALT YAPILARININ PLANLANMASI Yeni binaların ağ alt yapısının planlanması ve kampus ağına dahil edilmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 1) Yeni yapılması planlanan

Detaylı

Eklenti ünitelerinin montajı. Genel. BCI eklenti üniteleri

Eklenti ünitelerinin montajı. Genel. BCI eklenti üniteleri Genel 493 2 190 281 2 204 973 Genel BWE sistemi (ÜStyapı Elektrik Sistemi) BI (Üstyapı İletişim Arabirimi) kontrol ünitesinin ilk olarak sunduklarından daha fazla giriş ve çıkışa ihtiyaç duyulması durumunda

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1- Bu şartname, TRT Ankara Radyosu, S1 stüdyosu dimmer sistemi ile truss ışık askı sistemi teçhizatının, elektrik ve mekanik, sistemleri ile beraber temini, yerine

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

7.1. Proje çizimlerinde A4 ve A3 kağıtlarına göre dosyalama işlemi

7.1. Proje çizimlerinde A4 ve A3 kağıtlarına göre dosyalama işlemi BÖLÜM 1 PROJE ÖN ÇALIŞMASI 1.Projenin Tanımı 2. Proje planlama 3.Tesisat projeleri 4.Şartnameler 4.1. Teknik şartname 4.2. Özel şartname 5. Proje çizimi ön hazırlıkları 6.Proje çiziminde kullanılan kağıtlar

Detaylı

BACA AKSESUAR MESAFELERİ

BACA AKSESUAR MESAFELERİ MMT MODELİ MONTAJ KILAVUZU BACA AKSESUAR MESAFELERİ Ød A B C D E mm m m (mak.)m m m Ø100 100 100 3 1,5 3 Ø130 100 100 3 1,5 3 Ø150 90 90 3 1,5 3 Ø180 75 75 3 1,5 3 Ø200 70 70 3 1,5 3 Ø225 60 60 3 1,5 3

Detaylı

A K S E S U A R L A R www.lande.com.tr 1

A K S E S U A R L A R www.lande.com.tr 1 A K S E S U A R L A R 1 SENSÖRLÜ ve KABLO SWİTCH Lİ AYDINLATMA MODÜLLERİ ZEMİN GRUBU: TEKERLEK, AYAK, ZEMİN BAĞLANTI KİTLERİ İki Model Aydınlatma Modülü sunulmaktadır, 19'' 1U, döndürme fonksiyonlu, Otomatik

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı

www.gmcflexible.com Uygulama Bilgileri : Kanal Çapının Belirlenmesi Uygulama Bilgileri : Montaj Uzunluğunun Belirlenmesi

www.gmcflexible.com Uygulama Bilgileri : Kanal Çapının Belirlenmesi Uygulama Bilgileri : Montaj Uzunluğunun Belirlenmesi www.gmcflexible.com Uygulama Bilgileri : Kanal Çapının Belirlenmesi Fleksible hava kanallarının kullanıldığı sistemler düşük ve orta basınçta çalışan kanal sistemleridir. Bu sistemlerde kanalın çapının

Detaylı

KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Teknik özellikleri....2 Makine ölçüleri..... 2 Kullanım kılavuzu 3 Kurulum ve yerleşim... 3 Makine kullanımı... 3 Kama broşu

Detaylı