BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ"

Transkript

1 BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ

2 13. BİNA İÇİ TELEKOM TESİSATI (ANKASTRE) TESİSİ Konu Bakır Kablo Ġle Bina Ġçi Telekom Tesisatı (Ankastre) Tesisi Bina Ana GiriĢ Terminal Kutuları Türk Telekom ġebekesine Ġrtibat Tesisi Bina Ġçi Telefon Tesisatı Projesinin Hazırlanmasına Dair Esaslar Projelerin Düzenlenme ġekli Projelerde Belirtilmesi Gereken Hususlar Proje Dosyasının Ġçinde Bulunacak Dokümanlar Bina Ġçi Telekom Tesisatı Ġle Ġlgili ÇeĢitli Formlar FTTH Projeleri Kapsamında Uygulanacak CAT-6 ve F/O Ankastre Tesisi CAT-6 Kablolu Ankastre Tesisi CKDÇ Montajı CAT-6 Kablo ve Aksesuarlarının Tesisi Enerji Kablosu ve Aksesuarlarının Tesisi Kablo Kanalı/ Tavası/Merdiveni ve Aksesuarlarının Tesisi Daire Ġçi Tesisat Prizlerin Tesisi HGW Tesisi F/O Kablolu Ankastre Tesisi OFDÇ Montajı OFDK Tesisi ÇTB Tesisi ÇTB Ġçerisinden Üflemeli Fiber Tesisi OBK / K-OBK Tesisi Kablo Kanalı/ Tavası/Merdiveni ve Aksesuarlarının Tesisi Daire Ġçi Tesisat Prizlerin Tesisi ONT Tesisi HGW Tesisi

3 13. BİNA İÇİ TELEKOM TESİSATI (ANKASTRE) TESİSİ Konu Bina içi telekom tesisatı (ankastre), telekomünikasyon Ģebekesinin bina ana giriģ noktası ile müģterinin kullanımındaki terminal cihazının arasındaki bağlantıyı sağlar. Bina içi telekom tesisatı (ankastre) bulunmayan binalarda; hem arıza sayısı artmakta, hem bu tür bağlantılar dıģarıdan kaçak görüģme yapılmasına imkan vermekte hem de görüntü kirliliği oluģturmaktadır. Bu konuda Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı nezdinde yapılan giriģimler sonucunda; Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinin Zayıf Akım Tesisleri baģlıklı 69. Maddesi uyarınca yeni yapılan binalarda ankastre tesisat projesinin Türk Telekom ca hazırlanan teknik Ģartnameye uygun olması, proje kontrol edilmeksizin Yapı Ruhsatı düzenlenmemesi, projelerin doğru olarak uygulanıp uygulanmadığının yapı yerinde kontrol edilmesi, Ģartname hükümlerine uygun olarak yapılmayan yapılara Yapı Kullanma Ġzin Belgesi düzenlenmemesi, eski binalarda da standardına uygun olmayan ankastrelerin zaman içinde düzeltilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ġl Mahalli Çevre Kurullarında gerekli karar alınmıģ olup, karar uyarınca ankastresi bulunmayan eski binalarda bina içi telefon tesisatının yaptırılması için ilgililere Türk Telekom ca teknik destek sağlanmakta ve makul süreler verilmektedir. Ayrıca, ankastresi bulunmayan yeni binalarda telefon bağlanmamaktadır. Ġllerde ilgili Meslek kuruluģları ile gerekli koordine sağlanarak bina içi telefon tesisatı yapan elektrikçiler bilgilendirilmekte ve katılım sertifikası verilen elektrikçiler abonelere duyurulmaktadır. Ankastresi yaptırılan binalarda aktarma çalıģmaları gecikmeksizin Türk Telekom ca yapılarak, bina dıģında püskül Ģeklinde toplanmıģ kabloların bir kutu içinde terminasyonları sağlanmaktadır. TANIMLAR: BİNA İÇİ TELEKOM TESİSATI (ANKASTRE) : Bina ana giriģ terminal kutusundan itibaren abone nezdindeki cihazların telefon Ģebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır. TELEFON PRİZİ : Telefon makinesinin bina içi telefon tesisatına irtibatlandırıldığı yerdir. TSE standardına uygun RJ11 konnektörlü telefon prizleri kullanılmalıdır. BİNA ANA GİRİŞ TERMİNALİ : Telekomünikasyon Ģebekesi ile bina ana hat tesisatının irtibatlandırıldığı terminaldir. BİNA ANA GİRİŞ TERMİNAL KUTUSU : Bina ana giriģ terminalinin monte edildiği kapaklı kutudur. Bu kutular yeterli korumayı sağlayacak bir malzemeden yapılmalıdır. TERMİNAL BLOKU : Telefon kablolarının bina ana giriģ terminal kutularında irtibatlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için kullanılan bağlantı elemanıdır. Terminal blokları sıkıģtırmalı tipte (quick connect) olmalıdır. Türk Telekom tarafından kullanılan veya uygun görülen terminal bloğu kullanılmalıdır. Vidalı bağlantı elemanları kullanılmamalıdır. (Örnek olarak iki farklı terminal bloğunun detayı EK: ANKS-1 de verilmiģtir.) Bina ana giriģ kutularında tek tip terminal kullanılmalıdır. Kesmeli terminal kullanılması tercih edilmelidir. Kutuda abone ve Ģebeke tarafına ait terminallerin ayrı olması gerekmektedir. (Örnek: EK: ANKS-2)

4 13.2. Bakır Kablo İle Bina İçi Telekom Tesisatı (Ankastre) Tesisi Bina Ana Giriş Terminal Kutuları Bina ana giriģ terminal kutuları, yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden yapılmalıdır. ġartnamede belirtilen ve projesine uygun kapasitede telefon irtibatını karģılayacak (Madde de belirlenen sonlandırma sayısı dikkate alınarak) terminal bloğu kullanılacak ve bu terminal bloğu kutu içine monte edilmelidir.(ek: ANKS-1 ve EK: ANKS-2 de örnek resimleri gösterilmiģtir.) Bina ana giriģ terminal kutusu çalıģmaya uygun yerlerde tesis edilmelidir. Kutunun nemli ortamlara tesis edilmemesi sağlanmalıdır. Zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilmesi gerekirse de nem sızdırmayacak Ģekilde etanj malzeme kullanılmalıdır. Bina ana giriģ terminal kutusu, çok katlı binalarda her an giriģ ve çıkıģı mümkün olan nemsiz, aydınlık, kuvvetli akım tesisatı, zil tesisatı vb. tesisatlardan uzakta ve bunlardan etkilenmeyecek Ģekilde tesis edilmelidir. Bina ana giriģ terminal kutusu tek kutu olacak Ģekilde monte edilmelidir. Kutu mümkünse gömme tipte olmalı ve kilit düzenine sahip olmalıdır. Kutuda topraklama irtibat yeri olacak ve kablo giriģ yeri perfore olmalıdır. Bina ana giriģ kutularının içinde abone bağlantılarını gösteren Ģematik plan bulundurulmalıdır. Bu kutuların Türk Telekom ca verilen hizmetler ile ilgili bakım iģletme sorumluluğu Türk Telekom a ait olacaktır Türk Telekom Şebekesine İrtibat Tesisatı Binalarda Telekomünikasyon Ģebekesine irtibatı sağlamak için, bina ana giriģ terminal kutusunun bulunduğu yerden bina dıģına kadar, telefon priz sayısı 200 e kadar olan binalarda 50 mm lik iki adet boru ile çıkıģ yapılmalıdır. Boru zeminden 40 cm derinliğe ve usulüne uygun olarak döģenmelidir. (EK: ANKS-4 te Ģematik olarak gösterilmiģtir.) Ayrıca, diğer Telekomünikasyon hizmetleri için gerektiği takdirde ilave boru konulabilmelidir. Bina kablo giriģi ile ön cephe parsel sınırı arasındaki mesafe 5m den fazla ise bina giriģine ebatları en az 60x80 cm olan tali ek odası veya tip- 2 prefabrik beton ek odası yapılacak ve bu ek odasından tretuvara kadar usulüne uygun olarak 100 mm çaplı boru döģenmelidir.(ek: ANKS-4 te, Örnek-1 ve 2 çizimler) Bina kablo giriģi ile ön cephe parsel sınırı arasındaki mesafe 5m den az ise bina ana giriģ terminal kutusundan tretuvara kadar iki adet 50mm lik boru döģenmelidir.(ek: ANKS-4 te Örnek-3 çizimi.) Bina tretuvara bitiģik ise, bina ana giriģ terminal kutusundan tretuvara kadar iki adet 50mm lik boru döģenmelidir Bina İçi Telefon Tesisatı Projesinin Hazırlanmasına Dair Esaslar Projelerin Düzenlenme Şekli Proje aģağıda belirtilen esaslara göre düzenlenmelidir. Proje hazırlanırken, her daire ve iģyeri için bina ana giriģ telefon terminallerinden müstakil CAT-6 kablo çekilmelidir.( EK: ANKS- 3 te Kolon Dağıtım ġeması örnekleri verilmiģtir.) CAT-6 kablolar bina ana giriģ terminallerine kadar yekpare olarak çekilmelidir. Ankastre tesisatları merdiven boģluğundan sıva altı olarak çekilecek olup, kaçak görüģmelere meydan vermemek için bir daireden baģka bir daireye geçecek Ģekilde tesisat yapılmamalıdır.

5 Her bir daire için CAT-6 kabloların 1 peri, her bir iģ yeri için ise CAT-6 kabloların 2 peri bina ana giriģ tesisatında sonlandırılmalıdır. BitiĢik düzendeki dubleks, tripleks vb. müstakil binalarda, bina ana giriģ terminal kutusu, her blok için bir kutu olacak Ģekilde zeminden takriben 2 m. yükseklikte uygun bir yere konulmalıdır. Her bir bina ana giriģ terminal kutusundan Telekomünikasyon Ģebekesine kadar Ģartnamenin maddesindeki koģullara uygun olarak boru tesis edilmelidir. Tesisat nemli yerlerde etanj malzeme ile yapılmalıdır. Tesisat kuvvetli akım tesisatı, zil tesisatı vb. tesisatlardan uzakta ve bunlardan etkilenmeyecek Ģekilde projelendirilmelidir. Ayrıca bina içi telefon kablolarının geçtiği borulardan zil, merdiven otomatiği vb. hatlar geçirilmemelidir. Tesisatta kullanılacak boru çapları, çekilen kabloların dıģ çapının en az iki katı olmalıdır Projelerde Belirtilmesi Gereken Hususlar Her katın krokisi veya mimari projesi üzerinde aģağıdaki hususlar belirtilmelidir. -Telefon sortilerinin (prizlerinin) bulunduğu noktalar. -Bina ana giriģ terminal kutusunun bulunduğu nokta. -Bina ana giriģ terminal kutusunun Telekomünikasyon Ģebekesine irtibatlandırılacağı borunun güzergahı. -Telefon tesisatında kullanılan kabloların güzergâhı, uzunlukları, cins ve adetleri. -PVC boru çapı ve uzunluğu Proje Dosyasının İçinde Bulunacak Dokümanlar Projede kullanılacak iģaretler EK: ANKS-5 de görüldüğü gibi olacak, bunların dıģında kullanılan özel iģaretler bir liste halinde dosyada bulunmalıdır. Projeler 210x297 mm (A4) ebadında katlanarak dosyalanmalıdır. Dosya iç kapağına dosya içindeki evrakları gösterir bir fihrist takılmalıdır. Her paftanın alt köģesine binanın durum planı çizilecek, ilgili kısımlar taranacak, antet üzerinde bina ve proje hazırlayanlarla ilgili yeterli bilgiler olmalıdır. Projeler üç takım halinde verilmelidir Bina İçi Telekom Tesisatı İle İlgili Çeşitli Formlar Bina içi telekom tesisinde kullanılacak Bina Teslim Tutanağı, Muayene-Kabul Tutanağı, Bina Ġade Tutanağı, Ankastre Yapım SözleĢmesi ve Kötü-iyi ankastre örnekleri EK: ANKS-6, 7, 8, 9 ve 10 da belirtilmiģtir.

6 13.3. FTTH Projeleri Kapsamında Uygulanacak CAT-6 ve F/O Ankastre Tesisi CAT-6 Kablolu Ankastre Tesisi CAT-6 kablolu ankastre tesislerinde, bina giriģinde uygun bir yere CKDÇ monte edilecektir. CKDÇ ile daire arasına her daire için ayrı ayrı yekpare olarak CAT-6 kablo tesis edilecektir. CAT-6 kablo daire içinde zayıf akım panosunda sonlandırılacaktır CKDÇ Montajı CKDÇ ler tabana veya tavana monte edilmesi durumunda 4 noktadan, duvara monte edilmesi durumunda ise en az 2 noktadan sabitlenecektir. CKDÇ montajında gerekli tij, profil, dubel ve vidalar kullanılacaktır. Monte edilen CKDÇ lerde herhangi bir oynama, sallanma vb. olmayacaktır. CKDÇ ler tüm kapaklarının rahatça açılabileceği Ģekilde monte edilecektir. CKDÇ ler kablo kanalı/tavası/merdiveni olan yerlerde bunlara mümkün olduğunca yakın tesis edilerek kabloların çıplak kalacak kısımları olmamasına özen gösterilecektir. CKDÇ lerin içerisine Cat Patch Panel, OFSB ve Splitter montajı yapılabilecektir. CKDÇ lerde CAT-6 kablo sonlandırması, enerji bağlantısı ve OFSB montajı ile OFSB de fiber sonlandırması yapılabilecektir. CAT-6 kablo sonlandırmaları bir düzen içerisinde yapılacak, kablolar etiketlenecek ve bir kabloda yapılacak çalıģma diğerini etkilemeyecek Ģekilde tesis edilecektir. CAT-6 kablolar için CKDÇ içerisinde yeterli rezerv bırakılacaktır. CKDÇ içerisinde modüller alt dikmeden en az 1U boģluk bırakarak tesis edilmeye baģlanmalıdır. CKDÇ içerisinde monte edilecek modüllerin (olması durumunda) sıralamaları aģağıdan yukarıya doğru; OFSB, OFEB, OFBB, FTA, KTA ve Cat Patch Paneller Ģeklinde yapılacaktır. FTA ve KTA lar birbirleri ve diğer modüller ile aralarında 1U boģluk bırakılarak tesis edilecektir. CAT-6 kablo sonlandırmasında CAT-6 kablo ve CAT-6 kablo prizi tesis esasları geçerli olacaktır CAT-6 Kablo ve Aksesuarlarının Tesisi CAT-6 kablolar boru içerisinden, kablo kanallarından, kablo tavalarından, kablo merdivenlerinden ve Ģaftlardan tesis edilebilecektir. Duvar, taban ve kolon gibi kablo kanalı/tavası/merdiveni olmadan geçiģ yapılacak yerlerde pvc boru ya da çelik boru içerisinden geçiģ yapılacaktır. Kablolar hiçbir surette bu gibi yerlerden çıplak olarak geçirilmeyecektir. CAT-6 kablolar KTN den Daire içindeki zayıf akım panosuna kadar ek yapılmadan yekpare olarak tesis edilecektir. Tesis edilen CAT-6 kabloların iki ucuda RJ-45 konnektörler ile konnektörlenecek, testleri yapılacak ve etiketlenecektir. Konnektörlenecek kabloların konnektöre giriģ yapacak kısmı soyulacak diğer kısımları soyulmayacaktır. (Konnektör dıģında kılıfı açılmıģ kablo kalmayacaktır.)

7 Soyulma iģlemi gerekli aletlerle düzgün bir Ģekilde yapılacak ve daha sonra esneme, bükülme gibi kablonun uğrayacağı etkiler nedeniyle yarık oluģmayacaktır. KTN deki kablolar CKDÇ lerde sonlandırılacaktır. Boru içerisinden tesis edilecek CAT-6 kablolar için önce (yoksa) kılavuz çekilecek ve kablolar bu kılavuz yardımıyla uçtan uca yekpare olarak tesis edilecektir. Kablo kanalından, kablo tavasından veya kablo merdiveninden tesis edilecek CAT-6 kablolar düzenli tesis edilecek, değiģken aralıklar ile (1,5m, 1,9m, 2,5m, 2,2m gibi) gerdirilerek sabitlenecek ve herhangi bir müdahale gerektiğinde diğerlerine zarar vermeden kolayca ayrılabilecektir. Kablolar spiral Ģeklinde tesis edilmeyecektir. Tesis sırasında kabloların dayanabileceği çekme kuvvetinden fazlası uygulanmayacak ve kablolara zarar verilmeyecektir. Kablolara tesis, sabitleme ve sonlandırma esnasında zarar verilmeyecek; kuģ gözü Ģeklindeki bükülmeler, kırılmalar, ezilmeler, sıyrılmalar vb. olmayacaktır. Tesis edilen kabloların hiçbir telinde iletim kopukluğu ya da zayıflığı olmayacaktır. Tesis edilen CAT-6 kabloların iki ucunda da rezerv bırakılacaktır. Bırakılan rezerv 1,5m'den az olmayacaktır. Uçtan uca bir CAT-6 kablonun boyu hiçbir surette 100m yi geçmeyecektir. CAT-6 kablolar kat geçiģlerinde, dönüģlerde, sabitleme yerlerinde vb. kablo fazlalığı bırakılmayarak, kablo kanallarında, kablo tavalarında, kablo merdivenlerinde vb. ĢiĢmelere sebep olunmayacak Ģekilde düzenli tesis edilecektir. Etiketleme iģlemi plastik üzerine asetatlı kalem veya etiketleme aleti kullanılarak yapılacak ve yazı kolayca silinmeyecektir. Daire ile KTN arasında tesis edilen kablolar daire numarası ile etiketlenecektir. Bir daireye birden fazla kablo tesis edilmesi durumunda DaireNo-1, DaireNo-2... Ģeklide kablolar sıra ile etiketlenecektir. Kablolar kalorifer peteği gibi ısı yayan yerlerin yakınından tesis edilecekse bu gibi yerlerde kablolar ısıya karģı izolasyon sağlayan malzemeler ile izole edilecektir Enerji Kablosu ve Aksesuarlarının Tesisi CKDÇ ler için gerekli olan enerjinin en yakın dağıtım panosu, sigorta, OPS vb. den CKDÇ ye kadar olan tesisi; kablo kanallarına tesis edilecek enerji prizlerine UPS vb. den enerji kablosu tesisi gibi enerji tesisleridir. Türk Telekom tarafından yayınlanmıģ standartlar geçerlidir Kablo Kanalı/ Tavası/Merdiveni ve Aksesuarlarının Tesisi ÇalıĢma baģlangıcında kablo güzergahı, oda/bina/koridor/ģaft vb. giriģleri ve bağlantı noktaları belirlenecek; kablo kanalı/tavası/merdiveni bu tespitlere uygun tesis edilecektir. Kablo kanalı/tavası/merdiveni tesis edilecek kablo kapasitesine uygun ölçülerde (kablo yoğunluğu hiçbir noktada %80 i geçmeyecek Ģekilde) seçilerek Toplama Noktasından baģlanarak kablolama yapılacak tüm güzergah boyunca tesis edilecektir.

8 Toplama noktasında kablo kanalları/tavaları/merdivenleri OFDÇ ve/veya CKDÇ monte edilecek noktanın mümkün olduğu kadar yakınına getirilecektir. Tüm kablo güzergahı boyunca kabloların açıkta kalmayacağı Ģekilde kablo kanalı/tavası/merdiveni tesis edilecektir. Kablo kanalı/tavası/merdiveni mümkün olduğunca su, ısıtma ve gaz tesisatında uzakta monte edilmelidir. Kablo kanalları/tavaları/merdivenleri Kanal/Tava/Merdivenlerin boyutlarının değiģeceği yerlerde uygun özellikte redüksiyon parçaları kullanılacaktır. Kablo kanalı/tavası/merdiveni içinden tesis edilecek kabloların dönüģ çaplarına uygun Ģekilde tesis edilecek, tesis Ģekli kabloların çalıģmasında olumsuzluğa sebep olmayacaktır. Kanal/Tava/Merdivenlerin üzerindeki koruyucu filmler tesis tamamlandıktan sonra çıkarılacak ve gerekli temizlik iģleri yapılacaktır. Kapaklı olan malzemelerin tesis sonrasında kapakları kapatıp kilitlenecektir. Kablo Kanalları duvara dubelli vida ve uygun pul ile sabitlenecek, sabitleme aparatları içerisinden tesis edilecek kablolara zarar vermeyecek Ģekilde tesis edilecektir. Kablo Kanalları tesis edilmeden önce gerekli dubeller duvara/tavana/tabana atılacak ve kanal üzerine konarak vida ile montajı yapılacaktır. Hiçbir surette dubeller kanal üzerinden atılmayacaktır. Kablo Kanalları her 25 cm de bir dubelle vidalanacaktır. Bu dubeller kanal boyunca çapraz olarak iģlenecektir. Kablo Kanallarında hiçbir sallantının olmaması için montaj yapılacak zeminin durumuna göre dubel aralıkları azaltılabilecektir. Alçıpan vb. olan zeminlerde montaj için uygun aparatlar kullanılacaktır. Kablo tavası ve merdiveni 100kg/m yük altında 2mm den fazla sehim olmayacak Ģekilde tij, profil vb. kullanılarak monte edilecektir. Kablo kanalları birleģme yerlerinde çapak, çıkıntı vb. olmadan tesis edilecek; içlerinden tesis edilecek kablolara hiçbir zarar vermeyecek yapıda olacaktır. Kanal birleģme yerlerinde esneme ve açıklık olmayacaktır. Kanal kapakları ve bağlantı/redüksiyon elemanları vida vb. ile sıkıca sabitlenecek ve kablo tesisine engel olmayacaktır. Kablo kanallarının ek, redüksiyon, dönüģ, vb. tüm noktalarında orijinal ekipmanları kullanılacaktır. Kanal bitiģi vb. yerlerde hiçbir Ģekilde açıklık kalmayacak tüm açıklıklar uygun aparatlar ile kapatılacaktır. Kablo Kanallarının montaj elemanları kanal üzerinde deformasyona ve açıklığa sebep olmayacak Ģekilde tesis edilecektir. Kablo kanalı içerisine kablo taģımasını ve organizasyonunu sağlayacak askı kancaları ve kablo tutucuları monte edilecektir. Kablo kanalları/tavaları/merdivenleri içerisinden kablo tesisine kolaylık sağlayacak Ģekilde tesis edilecektir.

9 Kablo kanalı/tavası/merdiveni tesisinin mümkün olmadığı duvar ve kolon geçiģi gibi yerlerde PVC boru veya çelik spiral boru tesis edilerek iki taraftaki kanal/tava/merdiven birbirine irtibatlanacaktır. PVC ve çelik boruların çapları tesis edilecek kablo çaplarından en az %25 büyük olacaktır. Daire giriģi gibi yerlerde PVC ya da çelik boru kullanılacak ve bu borular Fiber Optik kabloların tesis edilmesine imkan verecek Ģekilde tesis edilecektir. Kablo kanalı/tavası/merdiveni yatayda mümkün olan en yüksek seviyede tavan birleģimi noktasında yada süpürgelik üzerinde yan duvara monte edilecektir. Kablo kanalları oda içlerinde kiriģlerden girecek, girdiği noktadaki kolondan aģağı inecek; diğer grup için ise üst kiriģten geçerek diğer kolondan aģağı inecektir. Kablo kanalları oda içlerinde bulunduğu kolondan oturma planına göre en yakın duvara süpürgelik hizası üzerinden yan duvara monte edilmelidir. Oda içlerinde dikey iniģlerden yatay dönüģler aynı duvardan yapılacaktır. Kablo kanallarında güzergah boyunca kanal boyutları korunacak; duvar geçiģi vb. olmadığı sürece değiģtirilmeyecektir. Kanal/Tava/Merdiven güzergahı boyunca (bina yapısından kaynaklanan bir engel olmadığı sürece) dalgalanma, eğiklik vb. olmayacak, kanal/tava/merdivenler su terazisi, Ģakul vb. kullanılarak dengeli, düz ve hizalı monte edilecektir. Bina yapısından kaynaklanan eğimler ve kot farklarında estetik ve kablo tesis kolaylığı sağlanacak Ģekilde kanal/tava/merdiven tesis edilecektir. Kablo kanallarının tesisinde duvar ile kanal arasında açıklık bırakılmayacaktır. Düz olmayan duvarlarda kalabilecek açıklıklar alçı ile kapatılacak ve duvar boyalı ise uygun renkte boyanarak estetik sağlanacaktır. Yapılan çalıģmalarda kat ve duvar geçiģleri, kanal/tava/merdiven montajları için yapılan kırma ve delme çalıģmalarından sonra kullanılan kanal/tava/merdiven ve boru vb. malzemelerin etrafında oluģan boģluklar ve bozukluklar en az eskisi gibi olmak üzere firma tarafından düzeltilecektir Daire İçi Tesisat CKDÇ den daireye kadar yekpare çekilen CAT-6 kablolar daire içinde zayıf akım panosu var ise zayıf akım panosunda RJ-45 konnektör ile sonlandırılacaktır. Bu durumda, priz ile zayıf akım panosu arasında CAT-6 ve CAT-3 kablolar yekpare çekilecektir. CAT-6 kabloların prizlerde sonlandırılması durumunda; CKDÇ den prize kadar CAT-6 kablolar yekpare çekilecektir. Bu durumda CAT-6 kablo prizde, kablonun sarmal çift yapısı ve burgu oranı bozulmayacak Ģekilde uygun aletler ile RJ-45 jack kullanılarak sonlandırılacaktır. CAT-6 kablo sonlandırmasında priz üzerindeki konkat noktalarına zarar verilmeyecek ve çakma aleti kullanılmayacaktır. Cat-6 Kabloların gereken yerlerde uçlarına TIA/EIA-568 standartlarında belirtildiği Ģekilde RJ-45 konnektörleme yapılacaktır. Konnektörleme iģlemi yapılan kablonun her iki ucu aynı renk sıralamasına göre konnektörlenecek ve bu renk sıralaması T568A yada T568B standartlarında belirtildiği Ģekilde olabilecektir. Bu standartlara göre renk sıralamaları EK:ANKS-11'de belirtilmiģtir.

10 Daire içerisinde tesis edilmiģ/edilecek Cat-6 kabloların aynı anda Ethernet (100Mbit'e kadar) ve Ses (1 adet hat) trafiği taģıdığı durumlarda ilgili kablonun Mavi-MaviBeyaz peri bir adet telefon hizmeti taģımak için kullanılabilecek ve buna uygun olarak RJ-11 olarak konnektörlenebilecektir. 100Mbit üzeri hızlar için Cat-6 kablonun uçlarında yalnızca RJ-45 konnektörleme yapılacaktır. Birden fazla telefon hattının aynı Cat-6 kablo üzerinden taģınması gerekiyorsa bu kablo sadece telefon hizmeti için kullanılacaktır. ONT-HGW ve Daire içi kablo dağılımları EK:ANKS-11'de belirtilmiģtir Prizlerin Tesisi CAT-6, enerji ve telefon prizleri sıva altına, sıva üstüne ya da kablo kanallarına tesis edilecektir. Kablo kanallarına priz tesis edilmesi için açılan yerlerde çapak vb. kalıntı bırakılmayacak ve prizler estetiği bozmayacak Ģekilde tesis edilecektir. Sıva altı tesis edilecek prizler için yapılan kırma ve delme iģlemlerinden sonra gerekli tamirat yapılacak ve en az eskisi gibi olmak üzere duvar onarılacaktır. Tesis edilen prizlerdeki etiketler uygun Ģekilde doldurulacaktır. Tesis edilecek tüm prizler aynı kasa tipinde, markasında ve modelinde olacak estetik olarak bir uyumsuzluk göstermeyecektir. Aynı noktada CAT-6 ve telefon prizi tesis edilecekse bunların bir arada olan tipleri kullanılacaktır. Renkli kablo kanalları veya renkli zemin üzerine monte edilecek prizlerin bu renklere uygun doğal kaplamalı olması tercih edilmelidir. CAT-6 prizlerinde kablolar T568A veya T568B standartlarında tesis edilebilecektir. Hangi uygulamada nasıl tesis yapılacağı Türk Telekom tarafından belirlenecektir. CAT-6 kablo prizlerinde kablolar çakma aleti kullanmadan tesis edilecek ve priz kontak noktalarına zarar verilmeyecektir. CAT-6 kabloların prizlerde sonlandırılmasında kabloların sarmal çiftlerini ve burgu oranını bozulmayacak sonlandırma aleti kullanılacaktır. CAT-6 kabloların sadece gerekli miktarı soyulacaktır. Kablolar prizlere tesis edildikten sonra gerekli testler yapılacaktır. Enerji prizlerinde topraklama bağlantısı mutlaka yapılacak ve bu bağlantı kesinlikle nötr üzerinden alınmayacaktır HGW Tesisi HGW nin zayıf akım panosuna monte edilmesi durumunda, HGW panoya dubel, vida vb. kullanılarak monte edilecektir. Ġhtiyaç duyulması halinde panoya enerji prizi tesis edilecektir. HGW nin montajından sonra prizden gelen ucunda RJ-45 konnektör bulunan CAT-6 kablo ile telefon için ucunda RJ-11 konnektör bulunan CAT-3 kablo HGW de sonlandırılacaktır. Daha sonra HGW nin enerji kablosu, enerji prizine takılacaktır. CKDÇ den gelen CAT-6 kablonun zayıf akım panosunda sonlandırılması ve HGW nin ise zayıf akım panosu dıģında prize yakın ve müģterinin uygun gördüğü bir noktaya monte edilmesi durumunda, CKDÇ den gelen CAT-6 kablo ile prizden gelen CAT-6 kablo, CAT-6 dönüģtürücü

11 kullanılarak irtibatlandırılır. HGW den çıkan CAT-6 kablo prize, enerji kablosu enerji prizine takılır. CKDÇ den gelen CAT-6 kablonun prizde sonlandırılması ve HGW nin ise prize yakın ve müģterinin uygun gördüğü bir noktaya monte edilmesi durumunda, HGW den çıkan CAT-6 kablo prize, enerji kablosu enerji prizine takılır. Fiber GiriĢli HGW'ler için OFDK'da sonlandırılan fiber uygun metrajdaki ve konnektör yapısındaki K-OBK ile HGW'ye irtibatlanır F/O Kablolu Ankastre Tesisi F/O kablolu ankastre tesislerinde, bina giriģinde uygun bir yere OFDK veya OFDÇ monte edilecektir. OFDK veya OFDÇ ile daire arasına üflemeli fiber veya OBK yekpare olarak çekilecektir. Üflemeli fiber veya OBK daireye monte edilecek OFDK da sonlandırılacaktır. Residance gibi daire sayısının çok fazla olduğu yerlerde, bina giriģinde uygun bir yere OFDÇ monte edilecektir. OFDÇ ile ara katlara konulacak OFDK arasında üflemeli fiber veya OBK yekpare olarak çekilecektir. Ara katlara konulan OFDK ile daireye monte edilecek OFDK arasında üflemeli fiber veya OBK yekpare olarak çekilecektir. Bu kablolar, daireye monte edilecek OFDK da sonlandırılacaktır OFDÇ Montajı OFDÇ ler tabana veya tavana monte edilmesi durumunda 4 noktadan, duvara monte edilmesi durumunda ise 2 noktadan sabitlenecektir. OFDÇ montajında gerekli (içinden çıkan) tij, profil, dubel ve vidalar kullanılacaktır. Monte edilen OFDÇ lerde herhangi bir oynama, sallanma vb. olmayacaktır. OFDÇ ler tüm kapaklarının rahatça açılabileceği Ģekilde monte edilecektir. OFDÇ ler kablo kanalı/tavası/merdiveni olan yerlerde bunlara mümkün olduğunca yakın tesis edilerek kabloların çıplak kalacak kısımları olmamasına özen gösterilecektir. OFDÇ lerin içerisine OFEB, OFBB, OFSB ve Splitter montajı yapılabilecektir. Fiber kablo sonlandırmaları bir düzen içerisinde yapılacak, kablolar etiketlenecek ve bir kabloda yapılacak çalıģma diğerini etkilemeyecek Ģekilde tesis edilecektir. Fiber kablolar için OFDÇ içerisinde yeterli rezerv bırakılacaktır. OFDÇ içerisinde modüller alt dikmeden en az 1U boģluk bırakarak tesis edilmeye baģlanmalıdır. OFDÇ içerisine tesis edilecek fiber kablolar çatı giriģinde veya modülün karģısında ayarlanabilir sabitleme aparatları ile sabitlenecek ve merkezi elemanı tutturulacaktır. OFDÇ nin topraklaması Türk Telekom tarafından daha önceden belirlenen topraklama standartlarına göre yapılacak ve OFDÇ de sonlandırılan tüm metalli kabloların topraklama bağlantısı yapılacaktır. OFDÇ lere kablo giriģi yapıldıktan sonra kablo giriģlerindeki toz önleyici fırçalar uygun konuma ayarlanacak ve içeriye toz girmesi engellenecektir. Santral binalarında eriģim amaçlı kabloların sonlandırılması için tesis edilecek OFDÇ lerde ilgili standartlar geçerli olacaktır.

12 OFDK Tesisi OFDK lar duvara monte edilecek ve gerekli sabitleme yapılarak sağlam olarak tesis edilecektir. Daire içindeki OFDK'lar zayıf akım panolarında uygun alanlara monte edilecektir. OFDK larda FO kablolar yeteri miktarda rezerv bırakılarak termine edilecek; gerekli ek ve/veya birleģtirme iģlemi yapılacaktır. OFDK larda ÇTB montajı ve üflemeli fiber terminasyonu da yapılabilecektir. Yapılacak olan ek ve birleģtirme iģlemleri Türk Telekom tarafından daha önce belirlenmiģ standartlarda yapılacak ve tesis bitiminde gerekli testler yapılarak fiberler etiketlenecektir. Kullanılmayan OFB lerin toz koruyucu kapakları takılı bırakılacaktır. OFDK larda sadece FO giriģi yapılacak olan yerler açılacak diğer giriģler kapalı bırakılacaktır. OFDK montajı ve OFDK ya fiber montajı nedeniyle fiberlerde zayıflama olmayacaktır. OFDK da rezerv bırakılan ve eki/birleģtirmesi yapılan fiberler düzenli monte edilecek, sonradan yapılması gereken bir çalıģmada probleme neden olmayacaktır ÇTB Tesisi ÇTB Ģartnamesinde belirtilen özelliklerdeki ÇTB ler mevcut çok gözlü Ģebekelerden, kablo Ģaftından, kablo kanalından, kablo tavasından, kablo merdiveninden veya doğrudan toprağa gömülerek (uygun ÇTB ler kullanılarak) tesis edilebilecektir. ÇTB ler güzergah boyunca kapasiteleri değiģtirilmeden tesis edilecektir. ÇTB ek noktalarında tüm KTB ler birleģtirme manģonları ile birleģtirilecek, boģta KTB bırakılmayacaktır. Ek noktalarında ÇTB ayrılması gerekiyorsa Tüp dağıtım kutuları kullanılacak ve boģta kalan KTB ler çaplarına uygun tıkaçlar ile tıkanarak korunacaktır. Bir güzergahta kullanılacak tüm ÇTB ler BirleĢtirme aparatları ve diğer malzemeler birbirine uyumlu olacaktır. Bina içi ÇTB lerin katlara ve dairelere ayrılmasında Tüp Dağıtım Kutuları ve Y-BranĢmanlar kullanılacaktır. ÇTB ler bina içerisinde yekpare olarak tesis edilecektir. Kablo tavası/merdiveni/ģaftı ile birbirine bağlı olan binalarda toplama noktasından en uçtaki kullanıcıya kadar ÇTB ler yekpare olarak (ÇTB nominal boyunun el verdiği ölçüde) tesis edilecektir. Bina içi ÇTB ler üzerinde gerekli etiketleme yapılarak hangi KTB nin nerelerde uçlandığı (iki uç içinde) 2m de bir yazılacaktır. Etiketleme iģlemi plastik üzerine asetatlı kalem veya etiketleme aleti kullanılarak yapılacak ve yazı kolayca silinmeyecektir. ÇTB ler OFDÇ lerde ve Daire Fiber Sonlandırma Kutularında sonlandırılacak ve gerekli etiketleme yapılacaktır. ÇTB sonlandırılmasında Fiber Optik Ek Kutuları kullanılmayacaktır. ÇTB sonlandırma noktalarında gerekli sabitleme yapılacak ve ÇTB/Fiberlerin zarar görmesi engellenecektir.

13 ÇTB tesisinde içerisinden fiber üflenmesini kolaylaģtırmak için keskin dönüģlerden kaçınılacak ve ÇTB ler mümkün olduğu kadar düz tesis edilecektir. ÇTB lerin içerisindeki KTB ler güzergah sonunda (ÇTB sonu) tıkaçlarla tıkanarak korunacaktır. ÇTB ler montaj esnasında ezilme, büzülme, kırılma gibi etkilere karģı korunacak ve gerekli noktalarda duvara, tavana, kablo kanalına, kablo tavasına, kablo merdivenine vb. tutturulacaktır. Aynı noktadan birden fazla ÇTB nin tesis edileceği durumlarda ÇTB ler düzenli tesis edilecek ve herhangi bir müdahale gerektiğinde diğerlerine zarar vermeden kolayca ayrılabilecektir ÇTB İçerisinden Üflemeli Fiber Tesisi ÇTB içerisinden tesis edilecek üflemeli fiber ve üfleme aleti ÇTB lere uygun yapıda olacaktır. Üfleme yapılacak borunun iģlem öncesinde iki ucundaki tıkaçlarda çıkarılacak ve üfleme iģlemine engel bir durumun olup olmadığı kontrol edilecektir. Ucu konnektörlü olan üflemeli fiberler OFDK dan OFDÇ lere doğru üflenecektir. Ġki terminasyon noktası arsında uygun boyda üflemeli fiber seçilerek üfleme iģlemi yapılacak, makarada atıl fiber bırakılmayacaktır. Üflemeli fiber, nominal boyunun elverdiği ölçüde, ek yapılmadan tesis edilecektir. Üfleme iģlemi fiberlerin hedef noktadan çıkmasıyla ve borunun iki ucunda da gerekli olan rezerv bırakılmasıyla birlikte son bulacaktır. Tesis edilen fiberlere gerekli testler yapılacak ve fiberler etiketlenecektir. Etiketleme iģlemi plastik üzerine asetatlı kalem veya etiketleme aleti kullanılarak yapılacak ve yazı kolayca silinmeyecektir. ÇTB den tesis edilmiģ fiberin yenilenmesi/değiģtirilmesi gerekiyorsa; eski fiber üfleme yöntemi ile borudan çıkarılacak ve yerine yenisi (aynı yada daha fazla kapasitede fiber) üflenecektir. Üfleme iģleminde kuru hava kullanılacak ve boru içerisinde nem/buğu oluģturulmayacaktır. Kullanılacak üfleme aleti ÇTB lerin dayanabileceği uygun basınçta hava üfleyecek ve ÇTB/Fiberlere zarar vermeyecektir. Üfleme aleti hava üflemekle birlikte (aynı zamanda) fiberleri boru içerisine itekleyecek ve bu iģlem sırasında fiberlere zarar vermeyecektir. Fiberlerin üfleme esnasında tıkanması durumunda üfleme aleti fiberlere zarar vermeden üfleme iģlemini durduracaktır. Tıkanma durumunda tıkanıklığın sebebi araģtırılacak ve gerekli düzeltme iģlemi yapıldıktan sonra üfleme iģlemine devam edilecektir. Üflemeli fiberlerin terminasyonu diğer FO kablolarınki ile aynı Ģekilde OFDÇ, OFEB, OFBB, OFSB, OFDK vb. içerisinde yapılacaktır. Üflemeli fiber sonlandırılırken gerekli olması durumunda spiral hortum, fiber ayırıcı tüp vb. kullanılabilecektir. Üflemeli Fiberler Fiber Optik Ek Kutularında sonlandırılmayacaktır.

14 OBK / K-OBK Tesisi OBK / K-OBK lar boru içerisinden, kablo kanallarından, kablo tavalarından, kablo merdivenlerinden ve Ģaftlardan tesis edilebilecektir. Duvar, taban ve kolon gibi kablo kanalı/tavası/merdiveni olmadan geçiģ yapılacak yerlerde pvc boru yada çelik boru içerisinden geçiģ yapılacaktır. Kablolar hiçbir surette bu gibi yerlerden çıplak olarak geçirilmeyecektir. OBK / K-OBK lar ODÇ, OFSB, OFDK dan OFDK ya kadar ek yapılmadan yekpare olarak tesis edilecektir. Boru içerisinden tesis edilecek OBK / K-OBK lar için önce (yoksa) kılavuz çekilecek ve kablolar bu kılavuz yardımıyla uçtan uca yekpare olarak tesis edilecektir. Kablo kanalından, kablo tavasından veya kablo merdiveninden tesis edilecek OBK / K-OBK lar düzenli tesis edilecek, sabitlenecek ve herhangi bir müdahale gerektiğinde diğerlerine zarar vermeden kolayca ayrılabilecektir. Kablolar spiral Ģeklinde tesis edilmeyecektir. Tesis sırasında kabloların teknik Ģartnamesinde belirtilen çekme kuvvetinden fazlası ile çekilmeyecek ve kablolara zarar verilmeyecektir. Kablolara tesis, köģe açıları, sabitleme ve sonlandırma esnasında zarar verilmeyecek; minimum bükülme çapı teknik Ģartnamesindeki standartlara uygun olacaktır. Tesis edilen OBK / K-OBK ların iki ucunda da rezerv bırakılacaktır. Bırakılan rezerv 1,5m yi geçmeyecektir. OBK / K-OBK lar kat geçiģlerinde, dönüģlerde, sabitleme yerlerinde vb. kablo fazlalığı bırakılmayarak, kablo kanallarında, kablo tavalarında, kablo merdivenlerinde vb. ĢiĢmelere sebep olunmayacak Ģekilde düzenli tesis edilecektir. Etiketleme iģlemi plastik üzerine asetatlı kalem veya etiketleme aleti kullanılarak yapılacak ve yazı kolayca silinmeyecektir. Daire içinde zayıf akım panosu var ise OBK / K-OBK lar buradaki OFDK'larda sonlandırılacaktır. Kablolar kalorifer peteği gibi ısı yayan yerlerin yakınından tesis edilecekse bu gibi yerlerde kablolar ısıya karģı izolasyon sağlayan malzemeler ile izole edilecektir Kablo Kanalı/ Tavası/Merdiveni ve Aksesuarlarının Tesisi maddede belirtildiği gibi yapılacaktır Daire İçi Tesisat OFDÇ veya OFDK dan daireye kadar yekpare çekilen üflemeli fiber veya OBK lar, daire içinde zayıf akım panosuna monte edilecek OFDK da sonlandırılacaktır. OFDK ile zayıf akım panosuna monte edilecek ONT, uygun metrajdaki 1x1 K-OBK SC-A/SC ile irtibatlanacaktır. Bu uygulamada söz konusu kablonun SC tarafı OFDK'ya A/SC tarafı ONT'ye bağlanacaktır. Daire içinde zayıf akım panosu ile priz arasındaki CAT-6 ve CAT-3 kablolar yekpare çekilecektir. CAT-6 kablolar prizde RJ-45 jack ile, panoda RJ-45 konnektör ile sonlandırılacaktır. CAT-3 kablolar ise prizde RJ-11 jack ile, panoda RJ-11 konnektör ile sonlandırılacaktır.

15 CAT-6 kablo prizde, kablonun sarmal çift yapısı ve burgu oranı bozulmayacak Ģekilde uygun aletler ile sonlandırılacaktır. CAT-6 kablo sonlandırmasında priz üzerindeki konkat noktalarına zarar verilmeyecek ve çakma aleti kullanılmayacaktır. Cat-6 Kabloların gereken yerlerde uçlarına TIA/EIA-568 standartlarında belirtildiği Ģekilde RJ-45 konnektörleme yapılacaktır. Konnektörleme iģlemi yapılan kablonun her iki ucu aynı renk sıralamasına göre konnektörlenecek ve bu renk sıralaması T568A yada T568B standartlarında belirtildiği Ģekilde olabilecektir. Bu standartlara göre renk sıralamaları EK:ANKS-11 'de belirtilmiģtir. Daire içerisinde tesis edilmiģ/edilecek Cat-6 kabloların aynı anda Ethernet (100Mbit'e kadar) ve Ses (1 adet hat) trafiği taģıdığı durumlarda ilgili kablonun Mavi-MaviBeyaz peri bir adet telefon hizmeti taģımak için kullanılabilecek ve buna uygun olarak RJ-11 olarak konnektörlenebilecektir. 100Mbit üzeri hızlar için Cat-6 kablonun uçlarında yalnızca RJ-45 konnektörleme yapılacaktır. Birden fazla telefon hattının aynı Cat-6 kablo üzerinden taģınması gerekiyorsa bu kablo sadece telefon hizmeti için kullanılacaktır. ONT-HGW ve Daire içi kablo dağılımları EK:ANKS-11'de belirtilmiģtir Prizlerin Tesisi CAT-6, enerji ve telefon prizleri sıva altına, sıva üstüne ya da kablo kanallarına tesis edilecektir. Kablo kanallarına priz tesis edilmesi için açılan yerlerde çapak vb. kalıntı bırakılmayacak ve prizler estetiği bozmayacak Ģekilde tesis edilecektir. Sıva altı tesis edilecek prizler için yapılan kırma ve delme iģlemlerinden sonra gerekli tamirat yapılacak ve en az eskisi gibi olmak üzere duvar onarılacaktır. Tesis edilen prizlerdeki etiketler uygun Ģekilde doldurulacaktır. Tesis edilecek tüm prizler aynı kasa tipinde, markasında ve modelinde olacak estetik olarak bir uyumsuzluk göstermeyecektir. Aynı noktada CAT-6 ve telefon prizi tesis edilecekse bunların bir arada olan tipleri kullanılacaktır. Renkli kablo kanalları veya renkli zemin üzerine monte edilecek prizlerin bu renklere uygun doğal kaplamalı olması tercih edilmelidir. CAT-6 prizlerinde kablolar T568A veya T568B standartlarında tesis edilebilecektir. Hangi uygulamada nasıl tesis yapılacağı Türk Telekom tarafından belirlenecektir. CAT-6 kablo prizlerinde kablolar çakma aleti kullanmadan tesis edilecek ve priz kontak noktalarına zarar verilmeyecektir. CAT-6 kabloların prizlerde sonlandırılmasında kabloların sarmal çiftlerini ve burgu oranını bozulmayacak sonlandırma aleti kullanılacaktır. CAT-6 kabloların sadece gerekli miktarı soyulacaktır. Kablolar prizlere tesis edildikten sonra gerekli testler yapılacaktır. Enerji prizlerinde topraklama bağlantısı mutlaka yapılacak ve bu bağlantı kesinlikle nötr üzerinden alınmayacaktır.

16 ONT Tesisi ONT, daire içinde zayıf akım panosuna dubel, vida vb. kullanılarak monte edilecektir. Ġhtiyaç duyulması halinde panoya enerji prizi tesis edilecektir. ONT ile OFDK arasındaki irtibat uygun metrajdaki 1x1 K-OBK SC-A/SC ile irtibatlanacaktır. Bu uygulamada söz konusu kablonun SC tarafı OFDK'ya A/SC tarafı ONT'ye bağlanacaktır. Telefon bağlantısı için CAT-3 kablolar, ONT ye takılacaktır. ONT nin enerji kablosu enerji prizine takılacaktır. HGW nin zayıf akım panosuna monte edilmesi durumunda, ONT ile HGW nin irtibatı CAT-6 kablo ile sağlanacaktır. HGW nin zayıf akım panosuna monte edilmemesi durumunda ise, prizden gelen CAT-6 kablo ONT ye takılacaktır HGW Tesisi HGW nin zayıf akım panosuna monte edilmesi durumunda, HGW panoya dubel, vida vb. kullanılarak monte edilecektir. Ġhtiyaç duyulması halinde panoya enerji prizi tesis edilecektir. HGW nin montajından sonra prizden gelen, ucunda RJ-45 konnektör bulunan CAT-6 kablo HGW de sonlandırılacaktır. Daha sonra HGW nin enerji kablosu, enerji prizine takılacaktır. HGW nin ise zayıf akım panosu dıģında prize yakın ve müģterinin uygun gördüğü bir noktaya monte edilmesi durumunda, prizden gelen CAT-6 kablo zayıf akım panosunda ONT ye takılacaktır. HGW den çıkan CAT-6 kablo prize, enerji kablosu enerji prizine takılacaktır.

17 EK: ANKS-1

18 EK: ANKS-2

19 PVC TP EK: ANKS-3 5. KAT TP 4. KAT TP 3. KAT TP 2. KAT TP 1. KAT TP CAT6 Zemin KOLON DAĞITIM ġemasi CAT6 Ek odası Veya Menhol

20 EK: ANKS- 4a

21 EK: ANKS-4b

22 PROJEDE KULLANILAN İŞARETLER: EK: ANKS-5 Bina ana giriģ terminal kutusu (200 lük sıva üstü) Bina ana giriģ terminal kutusu (200 lük sıva altı). 25 PVC -CAT 6. PVC 25 lık boru içinden çekilen 20 m uzunluğunda 20 m CAT 6 bina içi telefon kablosu. (sıva altı).. 25 PVC -CAT 6 PVC 25 lık boru içinden çekilen 20m uzunluğunda 20m CAT 6 bina içi telefon kablosu. (sıva üstü).. K 10x15- CAT x15 cm ölçüsünde sıva altı kanal içinden çekilen 20m 20 m uzunluğunda CAT 6 bina içi tlf. kablosu..... K 10x15-CAT 6 20m 10x15 cm ölçüsünde sıva üstü kanal içinden çekilen 20 m uzunluğunda CAT 6 bina içi tlf. kablosu. PVC m 100 mm çapında 40 m uzunluğunda PVC boru ile yapılan Telekom yeraltı irtibat güzergahı. 25 PVC - CAT 6 25 PVC - CAT 6 25 PVC - CAT 6 Üst kata çıkan telefon kablosu. Alt katta inen telefon kablosu. Alt kattan gelip üst kata çıkan telefon kablosu. Telefon Prizi. Telefon Makinesi.

23 EK: ANKS-6

24 EK: ANKS-7

25 EK: ANKS-8

26 EK :ANKS- 9 MÜŞTERİ İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARASINDA İMZALANAN ANKASTRE YAPIMI SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ĠĢbu sözleģme, adresinde yerleģik Bina Yönetimi (bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ile merkezi... da bulunan. Ġl Telekom Müdürlüğü (bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır) arasında, aģağıdaki Ģartlar çerçevesinde.../.../.. tarihinde akdedilmiģtir. 2. SÖZLEŞMENİN KONU ve KAPSAMI Türk Telekom müģterilerinin bulunduğu, Bina içi telefon tesisatı (ankastre) hiç olmayan veya standarda uygun olmayan eski binalardaki ankastre tesisatlarının bedelsiz olarak Türk Telekom ca yaptırılması iģidir. 3. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE) Bina ana giriģ terminal kutusundan itibaren abone nezdindeki cihazların telefon Ģebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır. 4. TÜRK TELEKOM UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Protokolün imzalanmasını müteakip; Bina içi telefon tesisatının (ankastre) Türk Telekom standartlarına uygun olarak yaptırılmasını sağlamalıdır. Söz konusu tesisatın yapımı sırasında olabilecek her türlü hasardan Türk Telekom sorumlu olacak ve gerekli onarım çalıģmalarını yaptırmalıdır. Standartlarına uygun olarak yapılan tesisatın tamamlanmasını müteakip, Türk Telekom müģteriye haberleģme hizmetlerinin geciktirilmeden en geç 7 iģgünü içerisinde verilmesini sağlamalıdır. 5. MÜŞTERİ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ MÜġTERĠ, bu sözleģmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla, TÜRK TELEKOM ve ankastre yapımı iģini üstlenen firma personelinin binalarında yapacağı inceleme, test ve benzeri hizmetlerin yerine getirilmesi için azami kolaylığı göstererek, binalarına giriģ-çıkıģ izinlerini sağlamalıdır. MÜġTERĠ, söz konusu tesisatın yapım çalıģmaları sırasında; Türk Telekom adına bu iģi üstlenen firmaya her türlü kolaylığı göstererek, binanın mimari yapısına iliģkin varsa proje ve belgeleri teslim etmelidir. MÜġTERĠ, standartlarına uygun olarak yapılan tesisatın tamamlanması ve haberleģme hizmetinin verilmesinin ardından, ankastre tesisatında olabilecek her türlü bakım-iģletim sorumluluğunu üstlenmelidir. TÜRK TELEKOM... Ġl Telekom Müdürlüğü MÜŞTERİ

27 EK: ANKS-10

28

29

30 EK: ANKS-11 FTTH UYGULAMASI Daire Zayıf akım panosu Şafttan daire içi zayıf akım panosuna tavalardan çekilen F/O kablo Daire Zayıf akım panosu TT odasına gelen F/O kablo Şaft boşluğundan çekilen F/O kablo TT odası FTTH DAİRE İÇİ KABLOLAMA ODK ONT Şafttan gelen F/O kablo HGW Odalara giden CAT Kablo Oda 1 RJ 45 Zayıf Akım Panosu Oda 2 Oda 3 RJ 11 RJ 45 RJ 45 İnternet ve IPTV için RJ45 jack Telefon için RJ11 jack ONT : Optical Network Terminal HGW: Home Gateway ODK : Optik Dağıtım Kutusu

31 TIA/EIA 568 Renk Kodları Pin T568A Per T568B Per Tel T568A Renk T568B Renk RJ-45 Konnektör Pinleri tip yeşil-beyaz turuncu-beyaz ring yeşil turuncu tip turuncu-beyaz yeşil-beyaz ring mavi mavi tip mavi-beyaz mavi-beyaz ring turuncu yeşil tip kahve-beyaz kahve-beyaz ring kahve kahve

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE) TEKNİK ARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE) TEKNİK ARTNAMESİ TÜR TELEOMÜNİASYON A.. İŞLETME VE BAIM DİRETÖRLÜĞÜ Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANASTRE) TENİ ARTNAMESİ ANARA 2008 İÇİNDEİLER 1. GİRİŞ 2. TANIMLAR 3. TELEFON TESİSAT SORTİSİ

Detaylı

BİNA İÇİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİNA İÇİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BİLGİ TENOLOJİLERİ VE İLETİŞİM URUMU Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı BİNA İÇİ ELETRONİ HABERLEŞME TESİSATI TENİ ŞARTNAMESİ ARALI 2013 ANARA BİNA İÇİ ELETRONİ HABERLEŞME TESİSATI TENİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ.

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BĠNALAR ĠÇĠN DOĞALGAZ TESĠSATI TEKNĠK ESASLARI 1 BAġKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. KASIM 2009 Tüm yayın hakkı BAġKENTDOĞALGAZ a aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar

Detaylı

YENİ YAPILAN BİNALARIN AĞ ALT YAPILARININ PLANLANMASI

YENİ YAPILAN BİNALARIN AĞ ALT YAPILARININ PLANLANMASI YENİ YAPILAN BİNALARIN AĞ ALT YAPILARININ PLANLANMASI Yeni binaların ağ alt yapısının planlanması ve kampus ağına dahil edilmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 1) Yeni yapılması planlanan

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015)

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) 0 İçindekiler Tablosu 1 AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA... 4 1.1 Amaç... 4 1.2 Kapsam... 4 1.3 Dayanak... 4 1.4 Açıklama... 4 2 ATIF YAPILAN

Detaylı

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZMĠT GAZ DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ DD.75.39 YAYIN TARĠHĠ 20.06.2008 REVĠZYON (2) 1/70 ÖNSÖZ Doğalgaz

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 ELEKTRĠK ĠÇ TESĠSLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 I.YÖNETMELĠĞĠN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve iģletilmesine dair

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. -Proje ve şartnamelerin ekleri olarak verilen

Detaylı

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0150 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İZGAZ İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ DD.75.29 YAYIN TARİHİ 01/05/2009 İÇİNDEKİLER İZGAZ. 1 İÇ TESİSAT UYGULAMA ESASLARI 1 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR.. 5 1.1. Doğal Gaz : 5 1.2. Tam Yanma: 5 1.3. Isıtma: 5 1.4.

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ REVİZYON BÖLÜMÜ ESKİ YENİ (Kasım 2009 R1) Sayfa 5; 5.Terim ve Tarifler Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME DOĞAL GAZ KOLON TESİSATI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı