HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ"

Transkript

1 HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ TUFAN ALTIN 1 ORHAN KARACA 2 İBRAHİM CEMAL 3 ÖZET Yapağılar dokuma sanayinde halı ve kumaş tipi yapağılar olmak üzere ikiye ayrılır. Halı dokumacılığında kaba-karışık tipte yapağılar kullanılmakta ve ülkemizde üretilen yapağıların çok büyük bir kısmı bu gruba girmektedir. Yapağı verimi ve özelliklerine ilişkin kalıtım dereceleri yüksek olarak kabul edilir. Yani doğrudan seleksiyonla yapağı ıslah çalışmalarında başarılı olmak mümkündür. Halı yapağılarında önemli seleksiyon ölçütleri; yapağı ağırlığı, randıman, incelik, uzunluk, birörneklilik, medüllasyon, reziliyans, esneklik ve mukavemettir. Bu çalışmada adı geçen ölçütlerin halı yapağılarında önemi ve ölçütlerin ayrı ayrı ve birlikte iyileştirilmesi üzerinde durulacaktır. Ayrıca halı yapağılarının tanımlaması yapılacak ve yerli koyun ırklarımızın yapağılarının seleksiyonla ıslahı yönünde bazı öneriler yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: Yapağı, halı, ıslah, seleksiyon IMPORTANT SELECTION CRITERIA IN CARPET WOOL PRODUCTION ABSTRACT Wool in woven industry are distributed in two categories as carpet and apparel type. Coarse wool are used in carpet industry and the great ratio of wool produced in our country is in this group. The heritability of wool yield and wool traits is high. Therefore, success in the improvement of wool traits is possible by direct selection. The important selection measures in carpet wool are; wool yield, clean wool percentage, fineness, fiber and staple lenght, uniformity, medullation, resiliance, flexibility and strenght. In this paper, the important of these traits in carpet wool and the improvement of these traits alone and together were considered. Some suggestion will be made for the improvement of wool of native sheep breeds. Keywords: Wool, carpet, improvement, selection 1 Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Aydın. 2 Prof. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Aydın. 3 Öğr. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Çine-Aydın. 592

2 GİRİŞ Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi 7- Eylül Aydın Yapağı diğer liflerin hiçbirinde aynı ölçüde bulunmayan incelik, uzunluk, mukavemet, elastikiyet ve kıvrım gibi özellikleri yanında ısıyı iyi tutma, rutubet alma ve keçeleşme yeteneği gibi üstün giyim fizyolojisi gösteren ve vücut-çevre ilişkilerini en iyi şekilde ayarlayan bir dokuma maddesidir(1). Yapağının sahip olduğu üstün özellikleri ve kolay elde edilemeyen bir ürün olması nedeniyle sosyal ve ekonomik bir önemi vardır. Toplumlarda yapağıdan yapılmış ürünlerin kullanımı ekonomik gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Yapay elyafın geliştirilmesi ve dokuma sanayinde alternatif bir madde olarak yaygın kullanımı yapağının değerini düşürmemiştir. Bazı avantajlarına karşılık, yapağıda bulunan birtakım özelliklerin yapay elyafa kazandırılamaması onun öneminin daha iyi anlaşılmasına neden olmuştur. Dokuma sanayinde kullanılan yapağılar halı ve kumaş tipi olarak ikiye ayrılır. Ülkemizde üretilen yapağıların çok büyük bir bölümü halı dokumacılığı için uygun olan kaba-karışık tiptedir. Türkiye yaklaşık tonluk üretimi ile Dünya halı tipi yapağı üretiminde önemli bir yere sahiptir. Ancak Ülkemizde koyunlardan elde edilen gelirler içinde yapağının payı çok düşüktür. Ülkemizden başka Britanya (Scottish Blackface), Yeni Zellanda (Drysdale), İran (Bahtiyari, Baluchi), Hindistan (Bikaneri), Mısır (Barki,Ossimi), İsrail, Suriye, Irak(İvesi), Afganistan ve Pakistan halı yapağısı ürtiminde önemli yere sahip olan ülkelerdir(2). Ülkemizde tekstil sanayinin gereksinim duyduğu ince birörnek yapağının üretilebilmesi amacıyla bazı yerli koyun ırklarımızın larla melezlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Ancak bilinen nedenlerden dolayı ıslah çalışmalarında belirlenen hedeflere ulaşılamamıştır. Halbuki ülkemiz gibi halı tipi yapağı üretimi yapan ülkelerin ekonomilerinde bu yapağılar ve halı sanayi önemli yer tutmaktadır. Buna karşılık ülkemizde bugüne kadar kaliteli halı yapağısı üretimi yönünde ıslah çalışmaları yapılamamıştır. Bu bildiride halı yapağılarının özellikleri ve önemli seleksiyon ölçütleri ele alınacaktır. HALI YAPAĞILARININ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde çoğunlukla yağlı kuyruklu koyunlardan elde edilen yapağılar halı dokumacılığı için daha uygundur. Gerçek halı yapağı gömleği ince ve kısa alt örtü ile kaba ve uzun üst kıllardan oluşur. Bu iki tip kıldan başka gömlekte medullalı kıllar da bulunur. Halı tipi yapağılarda lüle az kıvrımlıdır. Rezilyans bu tip yapağılarda vazgeçilmez unsurlardan biridir(3). Halı yapağılarının özellikleri değişik araştırıcılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Turner (2) iyi bir halı yapağısında: -Hakiki elyaf oranının %85, bu elyafların inceliği 25 µ dan düşük, ortalama uzunluğun 10 cm, uzunluk ve incelik varyasyon katsayısının (VK) %25 i geçmemesi; 593

3 -Medullalı elyaf oranının %15, bu elyafların inceliği 30 µ ve uzunluğu ortalama 10 cm, VK uzunluk için %20 yi incelik için %15 i geçmemesi; -Kemp elyaf oranının ise çok düşük olması gerektiğini bildirmektedir. Bhave ve ark.(4) ise ideal halı yapağısında inceliğin 30-40µ, heterotip elyaf oranının %30-35 ve ortalama uzunluğun 7-10 cm olduğunu belirtmektedir. Aynı araştırıcı Burns e atıfta bulunarak iyi bir halı yapağısında inceliğin 21-30m, medullalı elyaf oranının %15 ve uzunluğun 8-10 cm olması gerektiğini bildirmektedir. Tellioğlu (3) ise 36 S-56 S ( µ ile µ) arasındaki yapağıların halı sanayinde fazlaca kullanıldığını, ayrıca yapağılarda üstün rezilyans ve lüle uzunluğunun ise en az 7.5 cm olması gerektiğini belirtmektedir. Görüldüğü gibi değişik araştırıcıların halı yapağılarının tanımlanmasında incelik, uzunluk, varyasyon katsayısı, medullasyon ve rezilyans kullanılan başlıca ölçütlerdir. Ülkemizde yerli koyunların yapağı özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların hemen tamamında üretilen yapağıların halı sanayinde kullanılabileceği ortaya konmuştur. HALI YAPAĞILARININ ISLAHINDA ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ Seleksiyon proğramlarında atılacak ilk adım ele alınacak özelliklerin belirlenmesidir. Bu özelliklerin önemi yetiştiricilik yönüne göre farklılıklar gösterir. Genel olarak yapağı verimi ve özelliklerinin kalıtım dereceleri yüksek olarak kabul edilir. Başka bir ifade ile diğer verimlere göre seleksiyonla yapağı ıslahı daha kolaydır. Çizelge 1 de değişik ırklarda farklı araştırıcılar tarafından bulunan h 2 tahminleri verilmiştir. Ayrıca seleksiyon çalışmalarında ele alınan özellikler arası ilişkilerinde bilinmesine gerek vardır. Önemli yapağı özellikleri arasındaki genetik ve fenotipik korelasyonlar Çizelge 2. de özetlenmiştir (6, 7, 9, 10,, 13, 14). Yapağı Verimi: Yapağı verimi bir yapağı özelliğinden daha çok doğrudan doğruya ekonomik önemi olan koyuna ait bir özelliktir. Kirli ve temiz yapağı verimi arasında yüksek genetik korelasyonlar vardır (10,15). Yapağı veriminin h 2 si yüksektir. Yapağı verimi ile önemli yapağı özelliklerinden lüle uzunluğu ve incelik (elyaf çapı) arasında pozitif ilişkiler vardır. Bundan dolayı her üç ölçütün birine göre yapılacak seleksiyonla diğerlerinin de eşzamanlı olarak arttırılması mümkündür. Ayrıca doğrudan yapağı veriminin arttırılmasına yönelik bir seleksiyonla medullasyon ve randıman artması, incelik bakımından birörnekliğin azda olsa iyileşmesi beklenebilir. Yapağı veriminin arttırılması istenebilir durum olmasına karşılık incelik ve medullasyon bakımından halı yapağıları için yapılan tanımlamanın sınırları içinde kalınmalıdır. 594

4 Çizelge 1- Yapağı verimi ve özelliklerine ilişkin kalıtım dereceleri Özellik Irk h 2 Kaynak Kirli yapağı verimi Randıman İncelik (Elyaf çapı) Lüle Uzunluğu Varyasyon Katsayısı İncelik Uzunluk Medüllasyon Parandale Scotish Blackface Lohi Morkaraman Değişik ırklar Nali Lohi Parendale Değişik Irklar Magra Nali Parendale Değişik Irklar Nali Lohi Morkaraman , , 7, , 7, , 8 8 Değişik Irklar Magra Lohi 0.29 Mukavemet Çizelge 2- Çeşitli yapağı özelliklerine ilişkin genetik (köşegenin üstü) ve fenotipik (köşegenin altı) korelasyonlar Özellikler Kir.yap.ver. Randıman Lüle uz. İncelik Medullas. V.K. (inc.) Kir.yap.ver. - (-0.08)-(0.94) (0.07)-(0.70) (0.10)-(0.94) (0.10)-(0.45) (-0.08)-(0.01) Randıman (-0.03)-(-0.08) - (0.10)-(0.93) (-0.12)-(0.54) (-0.06)-(0.73) (0.07)-(0.08) Lüle uz. (0.13)-0.58) (0.04)-(0.12) - (-0.26)-(0.87) (-0.82)-(0.85) (-0.483) İncelik (0.28)-(0.52) (-0.01)-(0.14) (0.16)-0.39) - (0.40)-(0.46) (-0.15)-(0.52) Medullas. (-0.01)-(0.07) (-0.01)-(0.32) (-0.02)-(0.04) (0.18)-(0.46) - (-0.43) V.K.(inc.) (-0.23)-(0.09) (-0.01)-(-0.16) (-0.01)-(-0.08) (-0.02)-(0.) (-0.01)-(0.22) - 595

5 Randıman : Yapağının bütün yabancı maddelerden temizlendikten sonra standart şartlarda elde edilen temiz yapağı oranı olarak ifade edilen randıman daha çok ekonomik olarak önem taşıyan bir özelliktir. Bu nedenle yapağı ticaretinde önemli bir yer tutar. Randıman koyunların bulundukları çevre tarafından büyük ölçüde etkilenir. Yapağıda randımanı belirleyen iki temel unsur çevreden bulaşan bitkisel madde, gübre gibi artıklarla yağıltıdır. Kalıtım derecesi yüksek olan randıman ile kirli yapağı verimi, lüle uzunluğu, incelik ve medullasyon arasında düşük negatif ile yüksek pozitif değerler arasında değişen ilişkiler söz konusudur. Uzunluk : Yapağılarda uzunluk elyaf ve lüle uzunluğu olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır. İnce birörnek yapağılarda lüle uzunluğu yapağının gerçek uzunluğu hakkında da bilgi vermektedir. Ancak kaba-karışık halı yapağılarında gerçek elyaf uzunluğunun da bilinmesine gerek vardır. Yapağı verimi elyaf çapı ve uzunluğu arasındaki pozitif genetik ilişkilerin varlığı bu üç özelliğin arttırılabileceğini göstermektedir. Dokuma sanayinde elyafların belirli uzunluklarda olması istenir. Çünkü bu, elde edilecek ipliklerin sağlamlığıyla ilgilidir. Elyafların ortalama uzunluğunun 17.5 cm den daha fazla olması bazı sorunlar yarattığı için halı dokumacılığında cm arasındaki yapağılar daha çok tercih edilir. Bu durumdaki koyunlar ( örneğin Drysdale) yılda iki defa kırkılır (15). İncelik (Elyaf Çapı): İncelik yapağının kalite ve fiyatını belirleyen en önemli özelliklerden birisidir. Bazı özel halı yapağıları ince olmakla birlikte bunlarda bu özellik bakımından seleksiyon yapmanın amacı yoktur. Çünkü halı yapağıları kabadır. Elyaf çapının kalıtım derecesi orta-yüksek düzeydedir. Yapağı ağırlığıyla elyaf çapı arasında pozitif genetik ilişkiler vardır. Ayrıca uzunluk ile elyaf çapı arasında da çoğunlukla benzer ilişkiler söz konusudur. Çoğu zaman yapağı ağırlığını arttırmak için kaba yapağılı koyunlar seçilmiştir. Yapağı ağırlığı için yapılan bu dolaylı seleksiyon doğrudan seleksiyonun 1/3 ü kadar etkili olmuştur. Bazı seleksiyon çalışmalarında da elyaf çapı üzerinde bir sınır konularak yapağı ağırlığı arttırılmak istenmiştir. Elyaf çapını koruyarak yapağı verimini artırmak için yapılan seleksiyon çalışmalarının birçok durumda ince elyaf için yapılan seleksiyondan daha karlı olacağı bildirilmektedir (16). Birörneklilik: Bütün yapağı özellikleri için istenen birörneklilik daha çok incelik ve uzunluk bakımından ele alınmaktadır. Birörnek yani incelik ve uzunluk bakımından birbirine benzer veya çok yakın olan yapağılar daha değerlidir. Çünkü bu tip yapağılar işleme sırasında daha az kayıp verirler (17). Birörnekliğin ölçüleri olarak varyasyon katsayısı ve elyafların çeşitli incelik ve uzunluk sınıflarına dağılışı dikkate alınır. İncelik ve uzunluk için varyasyon katsayısının kalıtım derecesi yüksektir (7, 8). İncelik varyasyon katsayısı ile yapağı verimi arasında zaman zaman negatif korelasyonların bulunması dikkat çekicidir. Yapağılarda incelik ve uzunlukta oluşan varyasyonun kaynakları olarak; koyunlar, bir koyunun farklı vücut bölgeleri, bir elyafın farklı noktaları ve bir 596

6 lüle içindeki elyaflar olarak gösterilir. Ancak toplam varyasyonun en büyük kısmı bir lüle içindeki elyaflardan kaynaklanmaktadır (15,18,19,20,21). Halı yapağılarında varyasyon katsayısının düşük olması istenir. Diğer yandan halı sanayii için çapı µ arasındaki elyafların miktarı önemlidir ve bunun yüksek olması arzu edilir (22). Medullasyon : Genellikle 30µ dan daha kalın elyaflarda görülen medullasyon zaman zaman bir yapağı kusuru olarak görülmüştür. Ancak halı yapağılarında belirli oranlarda medullasyon istenir. Bu oran %15-30 arasında değişmektedir (15). Kemp elyaf da medullalıdır. Ancak bu elyaf çeşidinin herhangi bir önemi olmadığı için bulunmaması ve ya çok düşük oranda olması istenir. Medullasyonun kalıtım derecesi orta-yüksek düzeydedir. Bazı ırklarda major etkili bir gen tarafından kontrol edildiği düşünülmektedir (15). Genel olarak medullasyon birkaç gen tarafından belirlenmektedir. Reziliyans : Halı yapağılarında önemli ve vazgeçilmez bir özellik olan reziliyans elyaf kütlesinin sıkıştırıldıktan sonra basıncın kalkmasıyla ilk durumuna dönme yani yaylanma yeteneğidir. Reziliyansı yüksek olan yapağılardan dokunan halılar gösteriş ve görünümlerini uzun süre korurlar (22). Halıya reziliyans özelliği kazandıran medullalı ve gerçek halı yapağısı olarak adlandırılan kaba yapağıdır (2). Yapağının bazı özellikleri yapay elyafa kazandırılmasına karşılık reziliyans kazandırılamayan özelliklerin arasında yer almaktadır. Yüksek reziliyansa sahip yapağıdan dokunan halıda elyaflar dik durur ve aşınma uçtan olur (23). Buna bağlı olarak da halının dayanıklılığı artar. Mukavemet ve Elastikiyet : Elyafı koparmak için gerekli olan gram cinsinden en az ağırlık mutlak mukavemet, elyafı koparan en az ağırlığın elyaf kesit alanına oranı ise nispi mukavemettir. Elastikiyet ise elyafın bir kuvvetin etkisi altında kopma noktasına kadar uzama miktarıdır ( 22). Mukavemetin kalıtım derecesi düşük olup civarındadır (8,15). Renk : Yapağı yıkandıktan sonra renk onun boyanmasını sınırlayabilir. Özellikle yapağı açık renklere boyanacaksa parlak ve beyaz olmalıdır. Bununla birlikte çoğu yapağı kirli durumdaki rengine göre değerlendirilir ve pazarlanır. Kirli yapağının rengi ise; kıl rengi, kir, yağ, ter ve bitkisel maddeler tarafından belirlenir. Rengin kalıtım derecesi yüksektir(15).halı yapağılarında tercih edilen renk beyazdır. SONUÇ VE ÖNERİLER Yerli koyunlarımızın yapağılarının seleksiyonla ıslahı yolunda günümüze kadar yaygın çalışmaların varlığından söz edilemez. Yapılan araştırma çalışmalarının çoğu yerli koyunların yapağı verimi ve özelliklerini tanımlamaktan öteye gidememiştir. Hatta söz konusu özelliklere ilişkin genetik parametre tahmini yönündeki çalışmalar da sınırlıdır. Ancak genel olarak yapağı verim ve özelliklerinin kalıtım ve tekrarlanma dereceleri yüksektir. Yapılan 597

7 çalışmalar sonucunda ülkemizde üretilen yapağıların halı dokumacılığına uygun olduğu ortaya çıkmıştır. Halı ve halı yapağısı bazı ülkelerin ekonomilerinde önemli yer tutmaktadır. Hatta bazı ülkelerde özel halı yapağısı üreten ırklar vardır. Ülkemizde de yapılacak çalışmalarda ideal halı yapağısı üretme gerçeği ve gereği kabul edilmelidir. Yerli koyunlarımızın yapağılarının seleksiyonla ıslahında üzerinde durulması gereken ölçütlerin başında yapağı verimi ve birörnekliktir. Yani yapağı verimi artırılırken, halı yapağıları için öngörülen sınırlar içinde uzunluk ve incelik bakımından birörnek yapağı üretmek ilk olarak üzerinde durulması gereken bir noktadır. Diğer yandan kaba olmakla birlikte birörnek yapağı dokuma sanayinde son yıllarda kullanılmaya başlamıştır. Böylece çeşitli özellikler bakımından birörnek yapağı üretilmesiyle bir yandan halı dokumacılığı için kaliteli hammadde sağlanmış olacak, diğer yandan yıllardır ince birörnek yapağı sağlanmaya çalışılan kumaş sanayinde bu yapağıların kullanım şansı ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak önemli halı tipi yapağı üreten ülkeler arasıda yer alan Ülkemizde, ıslahı en kolay verimlerden olan yapağı verimi ve özelliklerine seleksiyon çalışmalarında yer verilmesi gerekir. Çalışmalarda yapağı verimi artırılmaya çalışılırken birörnek yapağı üretmenin yolları aranmalıdır. Ancak gerek yapağı özellikleri arası, gerekse yapağı verimiyle diğer verimler arası ilişkiler göz ardı edilmemelidir. KAYNAKLAR 1. Sarı, Ö., Yün Liflerinin Oluşumu ve Yapısı. E.Ü. Fak.Yay.No. 420, İzmir. 2. Turner, H.T., Exotic Sheep Breeds of Possible Value in North Australia. Wool Tech. and Sheep Breed., XVIII (1): Tellioğlu, S., Halı Yapağısı Orijini, Özellikleri, Kalitesi ve Üretimi. Uluslararası Akdeniz Bölgesi Koyun ve Yetiştiriciliği Sempozyumu (17-21 Ekim), Ankara. 4. Bhave, P.V., Mohata, M.C.,Jatkar, P.R., Study of Wool From Magra Sheep With Special Refarence to Carpet Woll. Wool and Woolens of India, Jan-March: Lewer, R. P., Rae, A. L., Wickham, G. A., Analysis of Records of a Parandale Flock. IV. Estimates of Genetic and Phenotypic Parameters for Mature Ewes. New Zealand Jour. of Agric. Res., 26: Davis, G.P., Kinghorn, B.P., Genetic and Phenotypic Parameters for Growth, Wool Production and Reproduction Traits in a Line of Merino Sheep. In 3 rd World Cong. on Genetics. Apl. to Livestock Prod. (July 16-21), James, P. J., Ponzoni, R.W., Walkley, J. R. W., Whiteley, K. J., Genetic Parameters for Wool Production and Quality Traits in South Australian Merino of the Collinsville Family Group. Aust. J. Agric. es., 41: Cottle, D. J., Eppleston, J., Roberts, E. M., Fleece Traits to be Considered in Merino Sire Evaluation Schemes. Wool Tech. and Sheep Breed., June/July: Gajbhiye, P. U., Johar, K. S., Genetic Variability in Wool Quality Traits of Magra Sheep. Indian J. of Anim. Sci., 57(4):

8 10. Mc Guirk, B. J., Genetic Selection for Wool Production. In: Sheep Production, Ed. W. Haresing, Butterworths.. Chopra, S. C., Chopra, S. C., Heritabilities of Wool Traits in Nali and Lohi Sheep. Indian J. of Anim. Sci., 42(8): Vanlı, Y., Atatürk Üniversitesi Morkaraman Sürüsünde Yapağı ve Süt Verim Özelliklerinin Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri. II. Genetik Parametrelerin Tahmini. A.Ü. Zir. Fak. Der., 14(3-4): Mortimer, S. I., Australian Estimates of Genetics Parameters for Wool Production and Quality Traits. In: Merino Improvement Programs in Australia. (Ed. B. J. McGuirk), pp AWC, Melborne. 14. Chopra, S. C., Chopra, S. C., Correlations Among Wool Traits in Nali and Lohi Sheep. Indian J. of Anim. Sci., 42(8): Ponzoni, R. W., Rogan, I. M., James, P. J., Genetic Improvement of Apparel and Carpet Wool Production. Proceedings of The 4 th World Cong. on Genetics Apl. to Livestock Prod. (23-27 July): Altın, T., Yapağı Islahı. Doktora Semineri. YYÜ Fen Bil. Ens. Van. 17. Altın, T., Okut, H., Karakaş Kuzu Yapağılarında Uzunluk ve İncelik Bakımından Üniformite. Tr. J. of Vet. and Anim. Sci., 20: Rottenbury, R. A., Bow, M. R., Allen, D. J., Staple Length Variation in Merino Flocks. Wool Tech.and Sheep Breed., XXVIII : Kott, R. W., Mc Inerney, M. J., Colman, K. l., Thomas, V. M., Variation in Wool Fiber Diameter Yearling Targhee Rams., Sid Res. Jour., Spring: Andrews, M. W., Rottenbury, R. A., Fi bre Length Variation in Wool. Wool Tech.and Sheep Breed., XXII : Hansford, K. A., Fibre Diameter Distribution: Implications for Wool Production. Wool Tech.and Sheep Breed., March/April: Özsoy, M.K., Emsen, H., Hanoğlu, H., Tuj Yapağılarının Halı Tipi Yapağı Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi. Doğa Türk Vet. ve Hay. Der., 13(3): Tellioğlu, S., İvesi Yapağılarının Resilyans Değerleri Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Zir. Fak. Der., (3-4):

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Sakız Koyunu Prof.Dr.. Orhan KARACA Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN SAKIZ Türkiye ve Yunanistan ın ortak ırkıdır Adını, İzmir in Çeşme ilçesine komşu olan Yunanistan

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Selim GÜRGEN. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Selim GÜRGEN. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı ÖZET Yüksek Lisans Tezi TOKAT YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KARAYAKA KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ VE BAZI FİZİKSEL YAPAĞI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Selim GÜRGEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com Akın Pala, akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com 1 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 2 3 Kaç tür koyun var, verimlerine göre Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar 4 Kaç tür koyun var, anatomi Yurdumuzda

Detaylı

akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com

akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com 1 2 YAPAĞI anlamı Yapağı geniş anlamda hayvanlar üzerinden kırkılan ve bükülüp iplik yapılabilen ve dokuma dökümü endüstrisinde kullanılan her türlü hayvansal

Detaylı

G i r i ş. Araştırma Makalesi

G i r i ş. Araştırma Makalesi İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 32 (3), 41-52, 2006 32 (3), 41-52, 2006 Araştırma Makalesi AYDIN İLİ ÖZEL İŞLETME KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KIL KEÇİLERİNİN BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi

Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17 (2): 137-143 Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi Mehmet KOYUNCU * Serdar DURU ** ÖZET Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsündeki

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Koyunlarının Süt Verimi, Canlı Ağırlıkları Ve Vücut Ölçüleri (1) Mehmet BİNGÖL (2), Özdal GÖKDAL (3), Yücel AŞKIN (2) (2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Anadolu'ya özgü olan bu ırk, tüm dünyada da Ankara Keçisi (Angora goat) olarak tanınmaktadır.

Anadolu'ya özgü olan bu ırk, tüm dünyada da Ankara Keçisi (Angora goat) olarak tanınmaktadır. Ankara Keçisi tiftik verimiyle diğer keçilerden ayrılan, Orta Asya'da tarih sahnesine çıkmış, günümüzden 7-8 yüzyıl önce, Türklerin Anadolu'ya gelirken beraberlerinde getirdikleri bir keçi ırkıdır. Türklerin

Detaylı

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir ÇİNE ÇAPARI, ÇİNE TİPİ VE MENEMEN x ÇİNE TİPİ (F 1 ) KUZULARDA KİMİ BESİ VE KESİM ÖZELLİKLERİ Orhan KARACA 1 İbrahim CEMAL Okan ATAY ÖZET Bu araştırma Çine Çaparı (ÇÇ), Çine Tipi (ÇT; sentetik yerel) ve

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 69-79 Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Serdar DURU *

Detaylı

KOYUNLARDA DÖL VERİMİNİN GENETİK ISLAHINDA FİZYOLOJİK ÖLÇÜTLER PHYSIOLOGICAL CRITERIA IN THE GENETIC IMPROVEMENT OF REPRODUCTION IN SHEEP

KOYUNLARDA DÖL VERİMİNİN GENETİK ISLAHINDA FİZYOLOJİK ÖLÇÜTLER PHYSIOLOGICAL CRITERIA IN THE GENETIC IMPROVEMENT OF REPRODUCTION IN SHEEP KOYUNLARDA DÖL VERİMİNİN GENETİK ISLAHINDA FİZYOLOJİK ÖLÇÜTLER ÖZET ORHAN KARACA 1 TURGUT AYGÜN 2 İBRAHİM CEMAL 3 MEHMET BİNGÖL 4 Koyunculukta entansif üretim yapabilme olanağı, döl verim yeteneği ile

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 65-73, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com Akın Pala, akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com YAPAĞI anlamı Yapağı denince geniş anlamda hayvanlar üzerinden kırkılan ve bükülüp iplik yapılabilen ve dokuma dökümü endüstrisinde kullanılan her

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Kuzularının Büyüme-Gelişme Özellikleri (1) Mehmet BİNGÖL (2), Özdal GÖKDAL (3), Yücel AŞKIN (2) (2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, VAN

Detaylı

All Characterictics of Morkaraman Sheep

All Characterictics of Morkaraman Sheep Derleme Makalesi / Review Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(2): 89-97, 2015 Tüm Yönleriyle Morkaraman Koyunları Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

KARACABEY MERİNOSU KOYUNLARINDA DOĞUM AĞIRLIĞI VE GEBELİK SÜRESİNE BAZI ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ETKİLERİ VE GENETİK PARAMETRELER

KARACABEY MERİNOSU KOYUNLARINDA DOĞUM AĞIRLIĞI VE GEBELİK SÜRESİNE BAZI ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ETKİLERİ VE GENETİK PARAMETRELER Atatürk Üntv. Ziraat Fak. Derg. 32 (2), [63-167, 2001 KARACABEY MERİNOSU KOYUNLARINDA DOĞUM AĞIRLIĞI VE GEBELİK SÜRESİNE BAZI ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ETKİLERİ VE GENETİK PARAMETRELER Mehmet KOYUNCU 1 Erdoğan

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini İ. Keskin S. Boztepe Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Konya Bu çalışmada, Konya nın

Detaylı

Sultansuyu Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Türkiye Arap Atlarının Vücut Ölçülerine ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri

Sultansuyu Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Türkiye Arap Atlarının Vücut Ölçülerine ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 69-74, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Karya Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri

Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Karya Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri Hayvansal Üretim 52(2): 1-9 Araştırma Makalesi Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Karya Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri Engin Yaralı 1, Orhan Karaca 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

Van Yöresinde Yetiştirilen Norduz Koyunlarının Süt Bileşimi ve Süt Verim Özellikleri

Van Yöresinde Yetiştirilen Norduz Koyunlarının Süt Bileşimi ve Süt Verim Özellikleri YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2009,19(2): 85-89 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 01.04.2009 Kabul Tarihi: 29.10.2009 Van Yöresinde Yetiştirilen Norduz Koyunlarının Süt Bileşimi ve Süt Verim

Detaylı

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre Van Vet J, 2015, 26 (2) 93-99 Van Veterinary Journal http://vfdergi.yyu.edu.tr ISSN: 2149-3359 Original Article e-issn: 2149-8644 The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir

Detaylı

Türkiye Koyun Islahı Çalışmaları

Türkiye Koyun Islahı Çalışmaları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, Cilt 23, Sayı 2, 43-65 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye Koyun Islahı Çalışmaları Reşit Sönmez 1, Mustafa Kaymakçı 1, Ayhan Eliçin 2,

Detaylı

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah 1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Etin kimyasal içeriği Yaşa, cinsiyete, beslemeye bakılmadan kimyasal yapı da ortalama: %70 su, %18 protein,

Detaylı

Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; I. Koyunların Çeşitli Verim Özellikleri

Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; I. Koyunların Çeşitli Verim Özellikleri YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), 75-80 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; I. Koyunların

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Türkiye`de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin özel bir yeri vardır. Çünkü koyun ve keçiler verimsiz meralarla nadas, anız ve bitkisel üretime uygun olmayan, başka

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ

KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ Özdal GÖKDAL 1 Ferda KARAKUŞ 2 Hasan ÜLKER 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Çine, AYDIN, email: ogokdal@adu.edu.tr 2 Yüzüncü Yıl

Detaylı

KARACABEY HARASI TÜRK MERtNOS KOYUNLARıNDA YAPA Gl VERİMİ, ÖNEMLİ BEDEN. ÖLÇÜLERI VE DÖL VERİMİ ÜZERİNDE tncelemeler. Giriş

KARACABEY HARASI TÜRK MERtNOS KOYUNLARıNDA YAPA Gl VERİMİ, ÖNEMLİ BEDEN. ÖLÇÜLERI VE DÖL VERİMİ ÜZERİNDE tncelemeler. Giriş r-------------------~- A. O. Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü KARACABEY HARASI TÜRK MERtNOS KOYUNLARıNDA YAPA Gl VERİMİ, ÖNEMLİ BEDEN. ÖLÇÜLERI VE DÖL VERİMİ ÜZERİNDE tncelemeler Selahattin Batu *

Detaylı

Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine Etkisi (1)

Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine Etkisi (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(2): 103-111 Geliş Tarihi: 19.02.2003 Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine

Detaylı

Türkiye Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları

Türkiye Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları Hayvansal Üretim 49(2): 43-51, 2008 Derleme Türkiye Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları Mustafa Kaymakçı*, Turgay Taşkın Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 35100 Bornova-İzmir *e-posta:mustafa.kaymakci@ege.edu.tr,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

Zootekni Anabilim Dalı, Ankara.

Zootekni Anabilim Dalı, Ankara. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 55, 117-124, 2008 Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle

Detaylı

Eşme Yöresi Kıvırcık Melezi Kuzularda Pazarlama Canlı Ağırlığı ve Bel Gözü Kası Ultrason Ölçümleri 1

Eşme Yöresi Kıvırcık Melezi Kuzularda Pazarlama Canlı Ağırlığı ve Bel Gözü Kası Ultrason Ölçümleri 1 Eşme Yöresi Kıvırcık Melezi Kuzularda Pazarlama Canlı Ağırlığı ve Bel Gözü Kası Ultrason Ölçümleri 1 Onur Yılmaz, İbrahim Cemal #, Murat Yılmaz, Orhan Karaca, Turgay Taşkın Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

GİRİŞ RESEARCH ARTICLE. Onur YILMAZ 1 Tamer SEZENLER 2 Emre ALARSLAN 2 Nezih ATA 1 Orhan KARACA 1 İbrahim CEMAL 1. Özet. Abstract

GİRİŞ RESEARCH ARTICLE. Onur YILMAZ 1 Tamer SEZENLER 2 Emre ALARSLAN 2 Nezih ATA 1 Orhan KARACA 1 İbrahim CEMAL 1. Özet. Abstract Kafkas Univ Vet Fak Derg 20 (6): 829-834, 2014 DOI: 10.9775/kvfd.2014.10859 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE 1 2 Karacabey

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAF AKKARAMAN IRKI VE MELEZİ KUZULARIN DOĞUM AĞIRLIKLARINI ETKİLEYEN MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ETKİ MİKTARLARININ HESAPLANMASI Aylin YILMAZ

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Verimini Tahmin Etme İmkanları *,1

Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Verimini Tahmin Etme İmkanları *,1 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 006, 1 (4) 307-31 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Siya Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Verimini Tamin Etme İmkanları *,1 Ali AÇIKGÖZ

Detaylı

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Hayvansal Üretim 50(2): 1-8, 2009 Araştırma Makalesi Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Ayhan Ceyhan 1*,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Zootekni Bölüm Başkanı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon : 224 2941556 Faks : 224 4428152 E-posta : koyuncu@uludag.edu.tr Adres : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR Damızlık İnek Seçimi Zir. Müh. Zooteknist Tarım Danışmanı Fatma EMİR Süt sığırcılığını iyi seviyelere çıkarmak için seleksiyon ve çevre şartları önemlidir. Seleksiyon? Her yılın farklı dönemlerinde çeşitli

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Akkaraman, süt verimi, beden ölçüleri, yaşama gücü.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Akkaraman, süt verimi, beden ölçüleri, yaşama gücü. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 81-85 http://www.fusabil.org Elazığ İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyun ve Kuzulara Ait Bazı Verim Özellikleri * Özge ÖZMEN 1 Selim KUL 2

Detaylı

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Hayvansal Üretim 43(2): 79-85 (2002) Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Metin Şengonca 1 Mustafa Kaymakçı 1 Nedim Koşum 1 Turgay Taşkın 1 Jörg Steinbach 2 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu Fırat TOK*, Murat ÇİMEN**,

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

Çine Çaparı ve Karya Koçlarında Testis ve Sperma Özelliklerinin Mevsimsel Değişimi

Çine Çaparı ve Karya Koçlarında Testis ve Sperma Özelliklerinin Mevsimsel Değişimi Hayvansal Üretim 50(2): 9-15, 2009 Araştırma Makalesi Çine Çaparı ve Karya Koçlarında Testis ve Sperma Özelliklerinin Mevsimsel Değişimi Duygu İnce 1*, Orhan Karaca 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

SİYAH ALACA SIĞIRLARDA 305 GÜNLÜK SÜT VERİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLERİN PATH ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

SİYAH ALACA SIĞIRLARDA 305 GÜNLÜK SÜT VERİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLERİN PATH ANALİZİ İLE İNCELENMESİ İYAH ALACA IĞIRLARDA 305 GÜNLÜK ÜT VERİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ATH ANALİZİ İLE İNCELENMEİ Ö. İşçi 1, Ç. Takma 2 Y. Akbaş 2 ÖZET İncelenen kantitatif bir özellik üzerine çeşitli faktörlerin doğrudan

Detaylı

Prolifik Kıvırcık ve Karya Tipi Koyunlarda Doğumda Kuzu Sayısı ve Serum LH Düzeyleri (1)

Prolifik Kıvırcık ve Karya Tipi Koyunlarda Doğumda Kuzu Sayısı ve Serum LH Düzeyleri (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 17-21 Geliş Tarihi: 13.05.2003 Prolifik Kıvırcık ve Karya Tipi Koyunlarda Doğumda Kuzu Sayısı ve Serum

Detaylı

KONYA BÖLGESİNDEN ELDE EDİLEN YÜNÜN (YAPAĞI) KEÇELEŞME ÖZELLİĞİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

KONYA BÖLGESİNDEN ELDE EDİLEN YÜNÜN (YAPAĞI) KEÇELEŞME ÖZELLİĞİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EL DOKUMALARI VE ÖRGÜLERİ EĞİTİMİ BİLİM DALI KONYA BÖLGESİNDEN ELDE EDİLEN YÜNÜN (YAPAĞI) KEÇELEŞME ÖZELLİĞİ ÜZERİNDE

Detaylı

ÇİNE ÇAPARI VE KARYA TİPİ GENÇ VE ERGİN KOÇLARINDA TESTİS ÖZELLİKLERİ, SPERMA KALİTESİ VE EŞEYSEL DAVRANIŞLAR

ÇİNE ÇAPARI VE KARYA TİPİ GENÇ VE ERGİN KOÇLARINDA TESTİS ÖZELLİKLERİ, SPERMA KALİTESİ VE EŞEYSEL DAVRANIŞLAR T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ZZO-DR-2007-0001 ÇİNE ÇAPARI VE KARYA TİPİ GENÇ VE ERGİN KOÇLARINDA TESTİS ÖZELLİKLERİ, SPERMA KALİTESİ VE EŞEYSEL DAVRANIŞLAR

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

TİFTİK (ANKARA KEÇİSİ) LİFLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

TİFTİK (ANKARA KEÇİSİ) LİFLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ TİFTİK (ANKARA KEÇİSİ) LİFLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ STRUCTURAL PROPERTIES OF MOHAIR (ANGORA GOAT) FIBRES Arş. Gör. Yük. Müh. Rıza ATAV Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Tülin ÖKTEM Ege Ü.

Detaylı

SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ Prof. Dr. Mehmet Mustafa OĞAN Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Zootekni AD-BURSA Koyun yetiştiriciliğinden elde

Detaylı

Genler ve Çevre fenotipik varyansa ne kadar katkıda bulunuyor?

Genler ve Çevre fenotipik varyansa ne kadar katkıda bulunuyor? Genler ve Çevre fenotipik varyansa ne kadar katkıda bulunuyor? Akin Pala akin@comu.edu.tr Genlerin katkısı Neden aile bireyleri birbirine benzer? Ortak genler paylaşırlar Neden verimlerin genotip tarafından

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zafer ULUTAŞ Doğum Tarihi: 17 Eylül 1960 Doğum Yeri: Dörtkonak/Gümüşhane Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hayvan

Detaylı

Kınalı Kekliklerin (Alectoris chukar) Canlı Ağırlığına Ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Şansa Bağlı Regresyon Modeli Kullanarak Tahmini

Kınalı Kekliklerin (Alectoris chukar) Canlı Ağırlığına Ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Şansa Bağlı Regresyon Modeli Kullanarak Tahmini Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1):127-131, 2014 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi A.N. ÖZSOY Kınalı Kekliklerin (Alectoris chukar) Canlı Ağırlığına Ait Genetik ve Fenotipik

Detaylı

BAFRA KOYUNUNUN (SAKIZ KARAYAKA G 1 ) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ ŞARTLARINDA DÖL VERİMİ, YAŞAMA GÜCÜ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BAFRA KOYUNUNUN (SAKIZ KARAYAKA G 1 ) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ ŞARTLARINDA DÖL VERİMİ, YAŞAMA GÜCÜ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAFRA KOYUNUNUN (SAKIZ KARAYAKA G 1 ) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ ŞARTLARINDA DÖL VERİMİ, YAŞAMA GÜCÜ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Arş. Gör. Serpil IŞIK

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE İVESİ X KIBRIS YERLİ Fı VE SAKIZ X KIBRIS YERLİ Fı KOYUNLARIN ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G.ÇÖREKÇİ****

Detaylı

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 28 (1), 64-73, 1997 TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Muhlis MACİT, Mevlüt KARAOĞLU, Mustafa YAPRAK, Sinan KOPUZLU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ YÜN ELYAFININ HAM MADDE KONTROLLERİ 3 542TGD1029

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ YÜN ELYAFININ HAM MADDE KONTROLLERİ 3 542TGD1029 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ YÜN ELYAFININ HAM MADDE KONTROLLERİ 3 542TGD1029 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi Ali Ergün a, Veli Başaran b a Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,Yapı Eğitimi Böl., 03200, Afyonkarahisar b Afyon

Detaylı

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri TESTLER Haslık Testleri Fiziksel Testler Boyutsal Değişim Testleri Ekolojik Testler Elyaf Analizi Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011 1 Haslık Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

PAMUKTA (G. hirsutum L.) VERĐM MODELLERĐNĐN SAPTANMASI. Aydın ÜNAY, Đsmail TURGUT. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın-TURKEY

PAMUKTA (G. hirsutum L.) VERĐM MODELLERĐNĐN SAPTANMASI. Aydın ÜNAY, Đsmail TURGUT. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın-TURKEY ANADOLU, J. of AARI 7 (2) 1997, 143-151 MARA PAMUKTA (G. hirsutum L.) VERĐM MODELLERĐNĐN SAPTANMASI Aydın ÜNAY, Đsmail TURGUT Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın-TURKEY Önal ĐNAN Akdeniz

Detaylı

kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com

kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Uzm. Mustafa KÖSOĞLU Mühendis Dahili 281 E-mail Doğum Tarihi - Yeri kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com 17.05.1970- İstanbul EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

Kuzu üretim teknikleri:

Kuzu üretim teknikleri: Kuzu üretim teknikleri: akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Koç katımında yoğun-ek yemleme:flushing Erken yaşta damızlıkta kullanma Kuzulama aralığının kısaltılması Hormon uygulama, embriyo transferi

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Giriş. Koray ÇELİKELOĞLU 1, Mustafa TEKERLİ 1

Giriş. Koray ÇELİKELOĞLU 1, Mustafa TEKERLİ 1 Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2014, 54 (1) 8-14 Araştırma Makalesi / Research Article Pırlak kuzularında büyüme eğrilerini etkileyen genetik ve çevresel faktörlerin belirlenmesi ve eğri parametreleri

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

AKKARAMAN. Yayılma Alanı: Orta Anadolu ve komşu bölgeleriyle kesiştiği yerler

AKKARAMAN. Yayılma Alanı: Orta Anadolu ve komşu bölgeleriyle kesiştiği yerler AKKARAMAN Yayılma Alanı: Orta Anadolu ve komşu bölgeleriyle kesiştiği yerler Verim Yönü: Kombine, et ve süt Genel Tanımı: Yerli ırklar içinde iri yapılı olarak tanımlanır. Vücut dar ve uzundur. Sırt hattı

Detaylı

Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması

Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, Cilt 23, Sayı 2, 97-119 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması Mehmet Ertuğrul 1*, Gürsel Dellal 1, İhsan

Detaylı

Tahirova Tarım İşletmesindeki Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Genetik Parametreleri

Tahirova Tarım İşletmesindeki Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Genetik Parametreleri Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (6): 1051-1056, 2010 RESEARCH ARTICLE Tahirova Tarım İşletmesindeki Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Genetik Parametreleri Aziz ŞAHİN * Zafer ULUTAŞ *

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL Doç. Dr. Kenan YILDIRIM 3.TEKSTİL GÜNLERİ TASLAK PROGRAMI 08-09.05.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Konferans Salonu KALİTE Ürün veya hizmetlerin,

Detaylı

Nihat YILDIZ 1 Hüseyin DENK 2. Geliş Tarihi: 30.03.2005 Kabul Tarihi: 28.10.2005

Nihat YILDIZ 1 Hüseyin DENK 2. Geliş Tarihi: 30.03.2005 Kabul Tarihi: 28.10.2005 F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2006, 20(1), 29-37 VAN BÖLGESİNDE HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN KOYUNLARIN ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI II. KİRLİ YAPAĞI VERİMLERİ, LÜLE UZUNLUKLARI, BEDEN ÖLÇÜLERİ,

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

Karaka ş Erkek Kuzular ında Serum Testosteron Konsantrasyonlar ı ile Testis Özellikleri Aras ı ndaki İ li ş kiler*

Karaka ş Erkek Kuzular ında Serum Testosteron Konsantrasyonlar ı ile Testis Özellikleri Aras ı ndaki İ li ş kiler* TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 97-101 Karaka ş Erkek Kuzular ında Serum Testosteron Konsantrasyonlar ı ile Testis Özellikleri Aras ı ndaki İ li ş kiler* Turgut AYGÜN' Orhan KARACA' Geliş Tarihi:

Detaylı

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Pakistan Meteoroloji Bülteni. Sayı:2, Yayın:4, Kasım, 2005 Özet 2003 yılı

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI Doç Dr. Numan Sabit ÇETİN Yrd. Doç. Dr. Cem EMEKSİZ Yrd. Doç. Dr. Zafer DOĞAN Rüzgar enerjisi eski çağlardan günümüze

Detaylı

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Gerçek motor çevrimi standart hava (teorik) çevriminden farklı olarak emme, sıkıştırma,tutuşma ve yanma, genişleme

Detaylı

Pamukta Erkencilik, Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerin Kalıtımı

Pamukta Erkencilik, Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerin Kalıtımı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2007, 17(2): 67-72 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 18.01.2007 Kabul Tarihi: 12.07.2007 Pamukta Erkencilik,

Detaylı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı MONO KRİSTAL FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN SICAKLIK KATSAYILARINA GENEL BAKIŞ Dr. Ertan ARIKAN GTC Dış Ticaret Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman İçindekiler

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Dr. AKIN PALA. Zooteknist? Zootekni-Zooteknist? Zooteknist? Zooteknist? Islah, genotip-çevre

Dr. AKIN PALA. Zooteknist? Zootekni-Zooteknist? Zooteknist? Zooteknist? Islah, genotip-çevre Zootekni- 200tekni? Verimleri ekonomiyi göz önüne alarak yükseltmek Zootekni Çevre ve genotipin verime etkisini bilerek işletmenin yararına kullanan eleman Zooteknist 1 2 Zootekni- Zooteknist şunlara karar

Detaylı

Mandalarda Alyuvar Potasyum Polimorfizmi Üzerine Bir Araştırma

Mandalarda Alyuvar Potasyum Polimorfizmi Üzerine Bir Araştırma Mandalarda Alyuvar Potasyum Polimorfizmi Üzerine Bir Araştırma M. İ. Soysal 1 S.Kök 2 E. K.Gürcan 1 1 Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tekirdağ 2 Trakya Üniversitesi, Keşan

Detaylı

Halk elinde ekstansif koşullarda yetiştirilen Sakız X Akkaraman G 1 koyunlarda süt verimi ve bazı kalite özellikleri *

Halk elinde ekstansif koşullarda yetiştirilen Sakız X Akkaraman G 1 koyunlarda süt verimi ve bazı kalite özellikleri * Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2015, 55 (1) 7-14 Araştırma Makalesi / Research Article Halk elinde ekstansif koşullarda yetiştirilen Sakız X Akkaraman G 1 koyunlarda süt verimi ve bazı kalite özellikleri

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

T.dicoccoides x T.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri

T.dicoccoides x T.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(2):49-56 ISSN 1018-8851 T.dicoccoides x T.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri Muzaffer TOSUN 1 Metin ALTINBAŞ 2 Summary Gene Effects

Detaylı

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nejdet KAPLAN Ünvan Daire Başkanı Telefon (0312) 3271795 E-mail nkaplan@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1958-Akçaabat (Trabzon) Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı