YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri"

Transkript

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Polimer Mühendisliği EABD İngilizce EABD Polymer Engineering Program Polimer Mühendisliği Programı Programın İngilizce Polymer Engineering Program Türü Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Doktora Eğitim-Öğretim Yılı Dersin Kodu FBE501 MÜHENDISLIK MATEMATIĞI İngilizce ENGINEERING MATHEMATICS Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Mühendislik problemlerinin formülasyonu; lineer denklemler: matris ve determinantlar, lineer sistemler, lineer olmayan denklem sistemleri, sayısal yöntemler; adi diferansiyel denklemler: birinci dereceden, ikinci dereceden, yüksek dereceden diferansiyel denklemler, adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Laplace dönüşümleri, adi diferansiyel denklem sistemleri; sayısal yöntemler: başlangıç değer problemleri, sınır değer problemleri; kısmı diferansiyel denklemler: karakteristikler yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi; integral dönüşüm, sayısal yöntemler. İngilizce İçeriği: Algebraic equations: matrices and determinants, linear systems, nonlinear equations and systems, numerical methods; ordinary differential equations (ODEs): first order ODEs, second order ODEs, higher order ODEs, series solution of ODEs, Laplace transforms, systems of ODEs, numerical methods: initial value problems, boundary value problems; partial differential equations (PDEs): method of characteristics, similarity solutions (combination of variables), separation of variables, integral transform, Laplace Transforms, Fourier Transforms, numerical methods. 1) Mathematics for Engineers: A Modern Interactive Approach (Anthony Croft, Tony Croft, Robert Davison) Dersin Kodu PLM 501 POLIMER MÜHENDISLIĞI İngilizce POLYMER ENGINEERING Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Polimerlerin Tarihsel Gelişimi. Polimer Kimyası. Polimerlerin Yapısı Özellikleri. Polimerlerin Sınıflandırılması. Polimerlerin Isıl ve Mekanik Özellikleri. Polimer Işleme Teknolojileri. Yaygın Olarak Kullanılan Endüstriyel Plastik ve Kauçuk ların Özellikleri ve Uygulama Alanları.

2 İngilizce İçeriği: The Historical Development of Polymers. Polymer Chemistry. Structural Properties of Polymers. Classification of Polymers. Thermal and Mechanical Properties of Polymers. Polymer Processing Technologies. Properties and Applications of Widely Used Industrial Plastics and Rubbers. 1) Industrial Polymers and Their Applications, M. Chanda, S.K. Roy, CRS Press Taylor&Francis Group, ISBN: 13: Introduction to Polymer Science and Chemistry M. Chanda, CRS Press Taylor&Francis Group, ISBN:13: Dersin Kodu PLM 502 POLIMERLERIN ŞEKILLENDIRILMESI İngilizce POLYMER PROCESSING Türkçe İçeriği: Malzeme seçimi ve hazırlanması, Polimerlerin nem alması, ekstrüzyon, enjeksiyon kalıplama ve kullanım alanları, şişirme kalıplama, ısıl şekillendirme, basınçlı ve transfer kalıplama, döküm, polimerik malzemelerin çekmesi. İngilizce İçeriği: Material selection and preparation, dehumidification of polymers, extrusion, injection molding and application areas, blow molding, thermal forming, pressure and transfer molding, casting, shrinkage of polymeric materials. 1) Polymer Processing and Structure Development (Arthur N. Wilkinson,Anthony J. Ryan) 2) Principles of Polymer Processing (Zehev Tadmor,Costas G. Gogos) 3) Polymer Processing Fundamentals (Tim A. Osswald) Dersin Kodu PLM 503 POLIMERIZASYON YÖNTEMLERI İngilizce POLYMERIZATION TECHNIQUES Türkçe İçeriği: Polimerizasyon yöntemleri: basamaklı polimerizasyon, serbest radikal polimerizasyon, anyonik polimerizasyon, katyonik polimerizasyon, Zeigler-Natta polimerizasyonu, yeni tip polimerizasyon yöntemleri (ATRP, GTP, RAFT gibi), emülsiyon polimerizasyonu, süspansiyon polimerizasyonu. Gaz fazında polimerizasyon, kütle polimerizasyonu, çözelti polimerizasyonu, kopolimerizasyon. İngilizce İçeriği: Polymerization methods: step polymerization, free radical polymerization, anionic polymerization, cationic polymerization, Zeigler-Natta polymerization, new type of polymerization methods (ATRP, GTP, such as RAFT), emulsion polymerization, suspension polymerization. Gas-phase polymerization, mass polymerization, solution polymerization, copolymerization.

3 1) Handbook of Radical Polymerization, Krzysztof Matyjaszewski 2) Green Polymerization Methods: Renewable Starting Materials, Catalysis and Waste Reduction by Robert T. Mathers, Michael A. R. Meier 3) Principles and Applications of Emulsion Polymerization, Chorng-Shyan Chern, Wiley Dersin Kodu PLM 504 İLETKEN POLIMERLER İngilizce CONDUCTING POLYMERS Türkçe İçeriği: Polimerlerin Şekilleri, İletken ve iletken olmayan malzeme olarak polimerler, Polimerlein elektriksel uygulamaları, Polimerlerin dielektik özellikleri, Tg moleküler dinamiks sıcaklığı üzerindeki dielektik relaksasiyon prosesleri, Polimerlerde elektronik iletkenliği, Elektriksel özellkiklerin ölçümü, İyonik iletkenlik ve moleküler kompozit, İletkenlik ölçüm teknikleri; İki nokta tekniği, dört nokta tekniği. İletken polimerleri sentez yöntemleri. Başlıca iletken polimerler; Polianilin, politiyofen, polipirol. İngilizce İçeriği: Structure of Polymers, Polymer as conductive materials, Polymer as nonconductive matrerials, Electrical applications of polymers, Dielectric properties of polymers, Dielectric Relaxation Processes at Temperatures, Above Tg Molecular Chains Dynamics, Relaxations in the Glassy State -Short-Range Dynamics, Electronic conduction in polymers, Measurement of electrical properties, Ionic condcution and molecular composites, Condcutivity measurement techniques: two probe and four probe techniques, Synhesis of conductoive polymers, Main conductive polymers: Polypyrroles, Polyanilines, Polythiophenes. 1) Electrical Properties of Polymers, T. Blythe, D. Bloor, Cambridge University Press, ) Electrical Properties of Polymers, E. Riande, R. Diaz-Calleja, CRC Press, ) Conductive Polymers and Plastics: In Industrial Applications, Larry Rupprecht, William Andrew, Dersin Kodu PLM 505 POLIMERLERIN ISIL VE MEKANIK ÖZELLIKLERI İngilizce THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMERS Yüksek S Türkçe İçeriği: Temel kavramlar ve polimerlerin sınıflandırılması, Polimerlerin Isıl Özellikleri, Isıl Geçişler, camsı geçiş sıcaklığı, camsı geçiş sıcaklığını etkileyen faktörler (zincir yapısı, kristalinite, molekül ağırlığı, dallanma, moleküller arası bağlar, plastikleştirici etkisi, kopolimerizasyon ve polimer alaşımları, polimer örneklerinin çekilmesi ve yönlenme), Erime Sıcaklığı, erime sıcaklığını etkileyen faktörler (sertlik, polarlık vb.), Isıl Geçiş Sıcaklıklarını

4 Ölçme Yöntemleri (dilatometrik yöntem, diferansiyel ısıl analiz (DTA), diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), elastik modülünün ölçülmesi, termomekanik yöntem), polimerin ısı kapasitesinin ölçülmesi (DSC, DTA), Polimerin Isıl Kararlılığının Ölçülmesi (TGA), Polimerin Isı Etkisiyle Yapısal Bozunmaya Uğradığı Sıcaklıklar ve Ölçme Yöntemleri (Vicat Sıcaklığı, Isısal Deformasyon Sıcaklığı (HDT)). Mekanik Özellikler, terminolojisi (dış kuvvetler, çekme, basma, kayma kuvvetleri, tersinir ve tersinmez deformasyon, viskozite..), klasik mekanik teori, viskoz deformasyon ve akma, newtonian akışkan ve non-newtonian akışkanlar: dilatant akışkan ve kayma kalınlaşması, pseudoplastik akışkan ve kayma incelmesi, bingham akma, akış özelliklerini ve akış eğrilerini etkileyen parametreler (molekül ağırlığı, molekül ağırlığı dağılımı, sıcaklık, polimer karışımlar..), elastik deformasyon, katılara etki eden temel kuvvetler (basit kayma, sıkıştırma, çekme), gerilim-gerinim eğrileri, elastik modülü, poisson oranı, kauçuksal elastiklik, elastomerlerin moleküler yapı özellikleri, elastomerlerin mekanik özellikleri, ideal kauçuk modeli, kauçuksal elastisite termodinamiği, gerçek kauçuk ve gerçek deformasyon, goughjoule etkisi, viskoelastik deformasyon ve modeller, elastik deformasyon ve yay modeli, viskoz davranış ve yağ kutusu modeli, maxwell modeli ve gerilim gevşemesi, voight kelvin modeli ve sürünme, yarı kristal polimerlerin mekanik özellikleri, plastik deformasyon, Statik Mekanik Özellikleri Saptamada Kullanılan Deney Yöntemleri: eriyik akış indeksi (Melt Flow Index) (molekül ağırlık ve sıcaklık etkisi), çekme deneyi (Tensile Test), gerilim direnci, uzama, elastik modülü, polimerlerde tipik gerilim-gerinim eğrileri ve kırılma davranışları, tokluk, tensil mekanik özellikleri etkileyen faktörler (deformasyon hızı, sıcaklık, molekül ağırlığı, çapraz bağlanma, kristal yüzdesi, plastikleştirici, kopolimerizasyon, moleküler yönlenme, polimer alaşımlar..), gerilim gevşemesi, sürünme, gerilim gevşemesi ve sürünmeyi etkileyen faktörler (sıcaklık, molekül ağırlığı, çapraz bağlanma, kristal yüzdesi, yük etkisi), yorulma, çarpma dayanımı, çarpma direncini etkileyen faktörler (çentik büyüklüğü, örnek kalınlığı, sıcaklık, yönlenme, kristalinite, plastikleştirici ), yırtılma dayanımı, aşınma ve yıpranma dayanımı, Olsen Wearometer, Armstrong Cork Abrader, Sertlik, Shore Sertliği, Dinamik Mekanik Analiz, depolama modülü, kayıp modülü, sönümleme parametresi, dinamik mekanik özellikleri etkileyen parametreler (molekül ağırlık, frekans, çapraz bağlanma, plastikleştirici.) İngilizce İçeriği: Fundamental concepts and classification of polymers, Thermal Properties of Polymers, Thermal Transitions, glass transition temperature, factors affecting glass transition temperatures (chain structure, crystallinity, molecular weight, branching, intermolecular forces, plasticizer, copolymerization, blending, drawing and orientation), melting temperature, factors affecting melting point (stiffness, polarity and thermodynamic factors), Measurement Techniques for Thermal Transitions (dilatometric method, differential thermal analysis (DTA), differential scanning calorimetry (DSC), elastic modulus measurement, thermomechanical analysis (TMA), measurement of heat capacity of polymers (DSC, DTA), Measurement of Thermal Stability of Polymers, thermal gravimetric analyzer (TGA), heat deflection temperatures of polymers (vicat

5 softening temperature and heat distortion temperature (HDT). Mechanical Properties, terminology (external forces, tensile, compression and shear forces, reversible and irreversible deformations, viscosity..), classic mechanics theory, viscous deformation and flow, newtonian and non-newtonian fluids: dilatant fluid ve shear thickening, pseudoplastic fluid and shear thinning, bingham flow, parameters affecting flow properties and flow curves, (molecular weight, molecular weight distribution, temperature, blending..), elastic deformation, fundamental forces applied to solid materials (basic shear, compression, drawing), stress-strain curves, elastic modulus, poisson s ratio, rubber-like elasticity, structural properties of polymers, mechanical properties of elastomers, ideal rubber model, thermodynamics of rubber-like elasticity, real rubber rubber and real deformation, gough-joule effect in rubbers, viscoelastic deformation, and models, elastic deformation and spring model, viscous behavior and dash-pot model, maxwell model and stress relaxation, voight kelvin model and creep, mechanical properties of semicrystalline polymers, plastic deformation, Experimental Methods Used for Determination of Static Mechanical Properties: melt flow index (MFI) (effect of molecular weight and temperature), tensile test, tensile stress, elongation, elastic modulus, typical stress-strain curves and fracture bahaviour of polymers, toughness, factors affecting tensile mechanical properties (deformation rate, temperature, molecular weight, crosslinking, crystallinity, plasticizer, copolymerization, molecular orientation, blending.), stress relaxation, creep, factors affecting stress relaxation and creep behaviour (temperature, molecular weight, crosslinking, crystallinity percent, degree of loading), fatique, impact strength, factors affecting impact resistance (notch size, sample thickness, temperature, orientation, crystallinity, plasticizer..), tear strength, wear and abrasion resistance, Olsen Wearometer, Armstrong Cork Abrader, hardness, shore hardness test, Dynamic Mechanical Analysis, storage modulus, loss modulus, damping parameter, paramaters affecting dynamic mechanical properties (molecular weight, frequency, crosslinking, plasticizer.) 1) Polimer Teknolojisi, Mehmet Saçak 2) Principles of Polymerization, George, G. Odian 3) Textbook of Polymer Science, Fred W. Billmeyer 4) Polymer Science and Technology, Joel R. Fried 5) Nielsen Mechanical Properties of Polymers 6) Rodriguez Principles of Polymer Systems

6 Dersin Kodu PLM 506 BIYOMALZEMELER İngilizce BIOMATERIALS Türkçe İçeriği: Biyolojik Malzemeler, Metalik İmplant Malzemeler, Seramik implant malzemeler, Biyomalzeme olarak polimerler, Polimerik implant malzemeler, Biyomalzemelerin Tıpta Kullanım Alanları: Sert Dokular, Yumuşak Dokular, Göz, Eklemler ve Kemikler, Yumuşak Doku Yenilenmesi, Sert Dokuların Mekaniği, Eklemlerin Yerleştirilmesi, Biyomalzeme Uygulamaları: Omuz Protezi, Akrilik Kemik Alçıları, Diş Malzemeleri ve İmplantlar, Enfeksiyon ve Sterilizasyon, Doku Mühendisliği, Yardımcı Malzemeler, Biyomalzemelerin Doku ile etkileşimi. İngilizce İçeriği: Biological materials, Metallic Implant Materials, Ceramic Implant Materials, Polymers as Biomaterials, Polymeric Implant Materials, Biomaterials in Medicine: Hard Tissues, Soft Tissues, Ocular systems, Joints and Bones, Soft Tissue Regeneration, Hard Tissue Mechanics, Joint Replacment, Applications of Biomaterials: Shoulder Prosthesis, Acrylic Bone Cements, Dental Materials and Implants, Infection and Sterilization, Tissue engineering, Supporting Materials, Biomaterial-Tissue Interaction 1) An Introduction to Biomaterials (Jeffrey O. Hollinger) 2) Advanced Biomaterials: Fundamentals, Processing, and Applications (Bikramjit Basu, Dhirendra S. Katti, Ashok Kumar) Dersin Kodu PLM 507 POLIMERLERIN KARAKTERIZASYONU İngilizce POLYMER CHARACTERIZATION Türkçe İçeriği: Polimerlerin karekterizasyonuna giriş, ultra-violet spektroskopisi, infrared spektroskopisi, nüklear manyetik rezonans, spektroskopisi, termal analizler, polimerlerin vizkozite özellikleri, jel geçirgenlik kromatografisi, uç grup tayin yöntemleri, işik saçinim teknikleri, x-ray difraksiyonu, dinamik mekanik analizi, atomik kuvvet mikroskopu, sem and tem mikroskoplari İngilizce İçeriği: Introduction to Polymer Characterization, ULTRA-VIOLET Spectroscopy, INFRARED Spectroscopy, NMR Spectroscopy, Thermal Analysis, Viscosity Properties of Polymers, Gel Permeation Chromatography, End-Group Analysis, Light Scattering Methods, X-RAY Diffraction, Dynamic Mechanic Analysis, Atomic Force Microscopy, SEM AND TEM Microscopy 1) Polymer Analysis (Barbara H. Stuart)

7 2) Polymer Synthesis and Characterization: A Laboratory Manual (Stanley R. Sandler, Wolf Karo, JoAnne Bonesteel) Dersin Kodu PLM 508 POLIMERLERIN SENTEZI İngilizce SYNTHESIS OF POLYMERS Türkçe İçeriği: Polimere giriş, polimerlerin sınıflandırılmaları ve kullanım alanları, erime sıcaklığı, camsı geçiş sıcaklığı, kondenzasyon polimerizasyonu, katılma polimerizasyonu, serbest radikal polimerizasyonu, katyonik polimerizasyon, anyonik polimerizasyon, halka açılması polimerizasyonu, kontrollü polimerizasyon sistemleri, blok kopolimerler ve sentez yöntemleri, fonksiyonel polimerler ve sentezleri, fotopolimerizasyon, dendrimerler dallanmış, aşırı dallanmış ve çapraz bağlanmış polimerler, polimer kompozit malzemeler, polimerizasyon teknikleri: Kütle, çözelti, süspansiyon emülsyon polimerizasyonu. İngilizce İçeriği: Introduction to polymers, polymers, classification and uses, melting temperature, glass transition temperature, condensation polymerization, addition polymerization, free radical polymerization, cationic polymerization, anionic polymerization, ring opening polymerization, controlled polymerization systems, block copolymers and methods of synthesis, and synthesis of functional polymers, photopolymerization, Dendrimers branched, hyperbranched and crosslinked polymers, polymer composite materials, polymerization techniques including bulk, solution, suspension and emulsion polymerization. 1) Mehmet Saçak- Polimer Kimyası Gazi Kitapevi 2) Ders Notları Dersin Kodu PLM 509 İLERI ENDÜSTRIYEL POLIMER İngilizce ADVANCED INDUSTRIAL POLYMERS Türkçe İçeriği: Polimerlerin tarihsel gelişimi ve sınıflandırılması, polimerik malzemelerin genel özellikleri, monomer sentezleri, endüstriyel polimerler, katılma polimerleri: polistiren ve stiren kopolimerleri, akrilik polimerler, polietilen ve etilen kopolimerleri, polipropilen, polivinil klorür, polivinil alkol, politetrafloroetilen, kondenzasyon polimerleri: fenolik reçineler, amino reçineler, poliesterler epoksi reçineler, poliüretanlar, silikonlar, poliamidler polikarbonatlar, poliimidler. İngilizce İçeriği: Historical development and classification of polymers, general aspects of polymers, monomer synthesis, industrial polymers, addition polymers, polystyrene and styrene copolymers, acrylic polymers, polyethylene, polyethylene and ethylene copolymers,

8 polypropylene, polyvinyl chloride, polytetrafloroethylene, condensation polymers, phenolic resins, amino resins, polyesters, epoxy resins, polyurethanes, silicons, polyamides, polycarbonates, polyimides. 1) Industrial Polymers, Specialty Polymers, and Their Applications (Manas Chanda, Salil K. Roy, Salil K. Roy) 2) Industrial polymers handbook: products, processes, applications (Edward S. Wilks) Dersin Kodu PLM 510 İLERI FONKSIYONEL POLIMER İngilizce ADVANCED FUNCTIONAL POLYMERS Türkçe İçeriği: Yeni monomerlerin dizaynı ve onların polimerizasyonu, polimer destekli kimyasal reaksiyonlar, sulu sistemlerden metallerin seçici olarak ayrılması, polimerik katalizörler, faz transfer katalizörleri, yakıt pilleri, sıvı kristalin polimerler, biyopolimerler, sol-jel yöntemi, enzimlerin immobilizasyonu, fonksiyonel polimerlerin güneş enerji uygulamaları. İngilizce İçeriği: Design of new monomers and their polymerization, polymer supported chemical reactions, selective removal of metals from aquaous systems, polymeric catalysts, phase-transfer catalysts, fuel cells, liquid crystalline polymers, biopolymers, sol gel method, enzym immobilization, functionel polymers for solar cell applications 1) Reactive and Functional Polymers Research Advances (Matheus I. Barroso) 2) Functional Polymers by Post-Polymerization Modification (Patrick Theato, Harm-Anton Klok) Dersin Kodu PLM 511 YÜKSEK PERFORMANSLI POLIMERLER İngilizce HIGH PERFORMANCE POLYMERS Türkçe İçeriği: Polimerlerin tarihsel gelişimi, monomer sentezi, katılma polimerleri, kondenzasyon polimerleri, fenolik reçineler, amino reçineler, epoksi reçineler, poliesterler, poliüretanlar, poliamidler, polisülfonlar, polieter ketonlar, poliimidler,silikon polimerleri, enzim immobilizasyonu. İngilizce İçeriği: Historical development of polymers, monomer synthesis, addition polimerization, condensation polymerization, phenolic resins, epoxy resins, polyesters, polyurethanes, polyamides, polysulfones, polyether ketones, polyimides, silicon polymers, enzyme immobilization.

9 1) High Performance Polymers (Johannes Karl Fink ) 2) High Performance Polymers: Polyimides in Electronics (Guy Rabilloud) Dersin Kodu PLM512 İLERI POLIMER KOMPOZITLER İngilizce ADVANCED POLYMER COMPOSITES Yüksek S Türkçe İçeriği: Kompozit ve Polimer Kompozit Nedir, Kompozit Malzeme Bileşenleri, Kompozit Malzemelerin Sınıflandırılması, Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, Kompozitlerin Tarihsel Gelişimi ve Uygulama Alanları, Kompozitlerde Kullanılan Polimer Matrisler; Termoplastik Malzemeler: poli(eter eter keton) PEEK, Polisülfonlar, Termoplastik Poliimitler, Termoset Matrisler: Doymamış Poliester, Vinil Ester, Epoksitler, Poliimit, Fenol Formaldehit.., Elyaf Teknolojisi; Polimer-Elyaf Kompozitlerin Özelliklerini Etkileyen Parametreler, Lif Terminolojisi, Liflerin Gruplandırılması, Doğal Lifler, Rejenere Selülozik Lifler, Sentetik Lifler, Anorganik Cam Lifler (Cam Elyaf) (E-glass, C-glass, S-glass): Kimyasal Yapı, Üretimi, Apreleme ( Sizing ), Karbon Elyafı, Boron Elyafı ve Özellikleri, Elyaf-Matris Arayüzey Özellikleri (Fiber-Matris Interphase), Arayüzey Özelliklerini Etkileyen Parametreler, Elyaf Aspect Oranı, Elyaf Çapı, Elyaf-Matris Arayüzey Bağı, İdeal Interphase Özellikleri, Kırılma Çeşitleri ve Mikroçatlak Oluşumu, Kaplama Ajanları (Coupling Agents), Silan Kaplama Ajanları, Stick-Slip Mekanizması, Yaygın Kullanılan Kaplama Ajanları, Kaplama Ajanlarının Kompozit Özelliklerine Etkisi, Elyaf-Matris Arayüzey Mukavemeti Ölçümü - Tek Elyafla Mikromekanik Testler, Pull-Out Testi, Microbond Testİ, Mikroindentasyon Testi, Tek Elyaf Parçalanma Testi (SFFT), Polimerik Lifler, Lif Üretimine Uygun Polimerlerin Özellikleri, Sentetik Lifler, Poliester Lifler, Poliamit Lifler, Akrilik Lifler, Olefin Lifler ve Aramid Elyaflar (Kevlar Elyaf, Nomex Elyaf, Kynol Elyaf, Kermel Elyaf, Enkatherm Elyaf), Lif Çekme Yöntemleri, Eriyikten Çekme, Çözeltiden Çekme, Germe-Çekme İşlemleri, Polimer-Elyaf Kompozit Malzemelerin Üretim Yöntemleri, Prepreg ve Preform hazırlama, Elle Yatırma, Döküm Yöntemi, Püskürtme Yöntemi, Pres (Sıkıştırarak) Kalıplama, Hamur ve Tabakasal Hazır Kalıplama Bileşenleri: BMC, SMC (SMC-R, SMC-C, SMC-C-R, SMC-D, SMC-D-R), Islak Sistemler Pres Kalıplama, Takviyeli Termoplastik Levha Pres Kalıplama (GMT), Enjeksiyon Kalıplama, Reaksiyonlu Enjeksiyon Kalıplama (RIM), Takviyeli Reaksiyonlu Enjeksiyon Kalıplama (RRIM), Yapısal Reaksiyon Enjeksiyon Kalıplama (SRIM), Reçine Transfer Kalıplama (RTM), Pultruzyon, Filament Sarma, Santrifüj Kalıplama, Rotasyon Kalıplama, Polimer Nanokompozitler, Polimer-Kil Nanokompozitler, Nanodolgu Malzemeleri, Silikat Kil Mineralleri ( Expanding ve Nonexpanding Phyllosilicates ) Kimyasal Yapı ve Özellikleri, Montmorillonit (MMT) Nanodolgusu, Polimer Kil Nanokompozitleri Üretim Yöntemleri: Eş-Anlı, Çözelti, Eriyik Harmanlama yöntemleri, Polimer Nanokompozit Yapıları:

10 Exfoliated ve Intercalated, Polymer Nanokompozit Karakterizasyonu: XRD, TEM, AFM, SEM, Polimer Nanokompozitlerin Özellikleri ve Uygulama Alanları. İngilizce İçeriği: Introduction/historical, components of composites, classification of composite materials, fiber reinforced composites, physical and mechanical properties, milestones in polymer composites, application areas, Polymeric Matrices Used in Composites, thermoplastic matrices: poly(ether ether ketone), polysulfones, polyimides.., thermoset mtrices: unsaturated polyesters, epoxides, vinyl esters thermoset polyimides, phenol-formaldehyde; Fiber Technology; parameters affecting properties of polymer-fiber composites, fiber terminology, classification of fibers, natural fibers, renegenerated cellulosic fibers, synthetic fibers, inorganic glass fibers (E-Glass, S-Glass, C- Glass): chemical structure, production, sizing, carbon fiber, boron fiber and properties, Properties of Fiber-Matris Interphase, parameters affecting interphase properties, aspect ratio, fiber diameter, interfacial bonding, properties of ideal interphase, fracture types and formation of microcrack, Coupling Agents, Silane Coupling Agents, Stick-Slip mechanism, different silane coupling agents, effect of silane coupling agents on properties of polymer composites, Measurement of Fiber-Matrix Interfacial Strength - Micromechanic Tests with Single Fiber, Pull-Out Test, Microbond Test, Microindentation Test, Single Fiber Fragmentation Test, Polymeric Fibers, requirements for polymers to be used as fibers, synthetic fibers, polyester, polyamide, acrylic, olefinic, and aramid fibers (Kevlar, Nomex, Kynol, Kermel, Enkatherm fibers), Fiber Production Methods, melt spinning, solution spinning, stretchin-drawing process, Manufacture of Polymer-Fiber Composites, preparation of prepreg and perform, hand-layup, spray-up, compression molding, sheet molding compound (SMC-R, SMC-C, SMC-C-R, SMC-D, SMC-D-R), bulk molding compound (BMC), wet systems compression molding, glass mat thermoplastic moulding (GMT), injection molding, reaction injection molding (RIM), reinforced reaction injection molding (RRIM), structural reaction injection molding (SRIM), Resin Transfer Molding (RTM), Pultrusion, Filament Winding, Centrifuge Molding, Rotational Molding, Polymer Nanocomposites, polymer-clay nanocomposites, silicate clay minerals ( expanding and nonexpanding phyllosislicates ), chemical structure and properties, montmorillonite (MMT) clay, Manufacture of Polymer Nanocomposites: In-situ, Solution, Melt Intercalation methods, Polymer- Nanocomposite Structures: Exfoliated and Intercalated, Chracterization of Polymer Nanocomposites: XRD, TEM, AFM, SEM, properties and applications. 1) An Introduction to Composite Materials; Derek Hull, Cambridge University Press, ) Composite Materials Sience and Engineering, Krishan K. Chawla, Springer Verlag. 3) Polimer Teknolojisi, Mehmet Saçak, Gazi Kitabevi, ) Polymer Nanocomposites, Yiu-Wing Mai and Zhong-Zhen Yu, Woodhead Publishing Limited, 2006.

11 Dersin Kodu PLM 514 POLIMER FOTOKIMYASI İngilizce POLYMER PHOTOCHEMISTRY Türkçe İçeriği: Işık ve elektromanyetik radyasyon özellikleri, ışık kaynakları, Fotobaşlatıcı sistemleri, radikal fotopolimerizasyon, katyonik fotopolimerizasyon, siklokatılma polimerizasyonu, elektron radyasyon kürlenmesi, fotopolimerizasyon ve kürlenme nin test yöntemleri, ışın kürlenmesinin uygulama alanları İngilizce İçeriği: Properties of light and electromagnetic radiation, Sources of light, Photoinitiatior systems, Radicalic photopolimerization, Cationic photopolymerization, Light induced cycloaddition polymerization, Electron beam curing, Test methods of curing and photopolymerization, Application fields of radiation curing 1) Polymers and Light (W. Schnabel) 2) Light-Associated Reactions of Synthetic Polymers (A. Ravve) Dersin Kodu PLM 516 REAKTIF EKSTRÜZYON İngilizce REACTIVE EXTRUSION Türkçe İçeriği: Reaktif ekstrüzyona giriş, endüstriyel ekstruder reaksiyonlarının geçmişi, bir reaktör olarak ekstruder, ekstruder reaktörlerin özellikleri, proses özellikleri, ekstruderde kalma süresi, ekstruderde ısı transferi, besleme ve reaktanların yapıları, reaktif ekstrüzyon ekipmanları, tek vidalı ekstruderler,çift vidalı ekstruderler, ekstruderde karıştırma ve vida elemanları, konfigürasyon, sıcaklık ölçümü ve kontrolü, ısı transferi bakımından gövde tasarımı, ekstruder boyutlandırma, ekstruder reaktörlerin ekonomik yararları, reaktif ekstrüzyon prosesleri, ekstrüzyon esnasında monomer ve polimerlerin kimyasal reaksiyonları, reaktif ekstrüzyon ile gerçekleştirilen reaksiyon türleri, kütle polimerizasyonu, kondenzasyon polimerizasyonu, katılma polimerizasyonu, aşı reaksiyonları, zincirler arası kopolimerizasyon, çiftleşme/çapraz bağlanma reaksiyonları, kontrollü bozundurma, fonksiyonel grup ilavesi ve modifikasyonu, endüstriyel örneklerle reaktif ekstrüzyon proses analizi İngilizce İçeriği: Introduction to reactive extrusion, background of industrial reactive extrusion processes, extruder as a reactor, features of extruder reactors, process properties, residence time, heat transfer in extruder, feeding and structure of reactants, reactive extrusion equipments, single screw extruders, twin screw extruders, mixing in the extruder and screw elements, configuration,

12 measurement and control of temperature, heat transfer in extruders, barrel design, extruder scale up, reactive extrusion processes, chemical reactions of monomers and polymers during reactive extrusion, reaction types in reactive extrusion, bulk polymerization, condensation polymerization, addition polymerization, graft reactions, interchain copolymerization, couppling/crosslinking reactions, controlled degradation, functionalization and functional group modification, reactive extrusion process analysis with industrial examples. 1) Reactive: Extrusion Systems (Lâeon P. B. M. Janssen) 2) Reactive Extrusion: Principles and Practice (Marino Xanthos Dersin Kodu PLM 522 KOLLOIDAL POLIMERLER İngilizce COLLOIDAL POLYMERS Türkçe İçeriği: Giriş, Emülsiyon Polimerizasyonu, Emülsiyon Polimerizasyon Kinetiği ve Mekanizması, Dispersiyon Polimerizasyonu, Arayüzey Kimyası, Kolloidal Kararlılık, Emülsiyon Polimerlerinin Uygulamaları, Lateks Ürünlerinin Kararlılığı İngilizce İçeriği: Introduction, Emulsion Polymerization and Emulsion Polymerization Kinetics and Mechanism, dispersion polymerization, interfacial chemistry, Colloidal Stability, Emulsion Polymers Applications, Products in Latex Stability 1) Principles and Applications of Emulsion Polymerization, Chorng-Shyan Chern, ISBN: , Wiley. 2) Polymer Particles, Okubo Masayoshi, ISBN , Springer. Dersin Kodu PLM 523 POLIMERIK MEMBRANLAR İngilizce POLYMERIC MEMBRANES Türkçe İçeriği: Membran ve Ayırma Kavramları, Membran Kullanımının Gerekliliği ve Ekonomik Perspektifi, Membran İmalinde Kullanılan Malzemeler, Polimerik Esaslı Membranlar ve Uygulamaları İngilizce İçeriği: Membrane and Separation Definitions, Membrane Usage and its Economical Perspective, Membrane Materials, Polymeric Membranes and Its Applications. 1) Membrane Technology and Applications, Richard W. Baker, 2004 John Wiley & Sons, ISBN

13 2) Membrane Technology in the Chemical Industry, S. P. Nunes, 2001 Wiley-VCH Verlag, ISBN: ) Handbook of Industrial Membrane Technology, Mark C. Porter, 1990 Noyes Publication, ISBN: Dersin Kodu PLM 524 POLIMERLER İÇIN İLERI KATKI MADDELERI İngilizce ADVANCED ADDITIVES FOR POLYMERS Türkçe İçeriği: Katkı Maddelerinin Tanımı, Kullanımları, Ekonomik Perspektifi, Katkı Madde Sınıf ve Türleri, Katkı Maddelerinin Polimerik Malzemelere Katılma Yöntemleri, Katkı Kullanımıyla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri İngilizce İçeriği: Additives Definition, Additive Usages, Economical Perspective, Additive Class and Types, Compounding and Mixing Methods of Additives, Troubleshooting for Compounding and Mixing Problems. 1) Additives for Plastics Handbook, John Murphy, 2001 Elsevier Science Ltd., ISBN ) Plastics Additives, Geoffrey Pritchard, 1998 Chapman & Hall, ISBN X 3) Addıtıves in Polymers, Jan C.J. Bart, 2005 John Wiley & Sons Ltd, ISBN ) Atlas of Plastics Additives, Dietrich O. Hummel, Springer-Verlag, ISBN Dersin Kodu PLM 525 SEMINER İngilizce SEMINAR Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Seminer dersinin amacı güncel mesleki konuların incelenmesi, araştırılması, sunumu ve tartışılmasıdır. Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları tez çalışması kapsamında da olabilir. İngilizce İçeriği: The aim of the seminar course is examining current professional issues, research, presentation and to discuss. Seminars will be presented by faculty members, invited speakers and registered students. Students may also be part of a thesis presentation. 1) The ACS Style Guide: Effective Communication of Scientific Information (Anne M. Coghill, Lorrin R. Garson)

14 Dersin Kodu FBE8xx UZMANLIK ALAN DERSI İngilizce SPECIALIZATION FIELD COURSE Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Uzmanlık alan dersinin amacı tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmeleri ve yayınları incelemesi ve tartışmasıdır. İngilizce İçeriği: The purpose of the course is investigation and discussion of the new developments and researches. 1) Polimer Bilimi ve Teknolojisi ile ilgili SCI kapsamındaki bilimsel dergiler Dersin Kodu FBE500 TEZ ÇALIŞMASI İngilizce THESIS STUDY Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin bir akademik danışman gözetiminde tez çalışması. İngilizce İçeriği: Thesis study of M.Sc Student supervised by an academic advisor. 1) Polimer Bilimi ve Teknolojisi ile ilgili SCI kapsamındaki bilimsel dergiler.

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının

Detaylı

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı I. GENEL BİLGİLER TEM 600 Seminer DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu Dönemi Güz Bölümü Tekstil Mühendisliği ECTS KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu

Detaylı

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM M.S. In Food Engineering FE 500 Thesis (0-1)Non-credit FE 598 Seminar* (0-2)Non-credit FE 532 Food Engineering Principles (3-0)3 FE 536 Design of Experiments

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin 1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Dönme Kinematiği,

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim Dalı Öğretim

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

ERİYİK ARAYA KATILMA YÖNTEMİ İLE PVC / BENTONİT NANOKOMPOZİTİN HAZIRLANMASI ISISAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ERİYİK ARAYA KATILMA YÖNTEMİ İLE PVC / BENTONİT NANOKOMPOZİTİN HAZIRLANMASI ISISAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ERİYİK ARAYA KATILMA YÖNTEMİ İLE PVC / BENTONİT NANOKOMPOZİTİN HAZIRLANMASI ISISAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AyseZ. AROGUZ. Selcan KARAKUŞ ve Yasemin KİSMİK İstanbul üniversitesi. Mühendisik

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MKM 576 DÖKÜM İÇİN PARÇA TASARIMI, Dönemi: Bahar Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Baki KARAMIŞ Görüşme Saatleri E posta: karamisb@erciyes.edu.tr http://me.erciyes.edu.tr/bkaramis/index.html

Detaylı

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab.

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Dersin Kodu ve Adı: 000 - Kimya Mühendisliği Matematiği Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Güz - - - 0 Dersin Verildiği Düzey

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8 Dersin Kodu ve Adı: 000 Mühendislikte Sayısal Yöntemler Güz - I - II - - 0 0 Zorunlu Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine, mühendislik problemlerinde karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılan

Detaylı

OGUZ OKAY. Professor. Physical Chemistry. Department of Chemistry, Istanbul Technical University, Turkey, 1998 to present

OGUZ OKAY. Professor. Physical Chemistry. Department of Chemistry, Istanbul Technical University, Turkey, 1998 to present OGUZ OKAY Department of Chemistry Istanbul Technical University Maslak, 34469 Istanbul, Turkey phone: (0090) 212-2853156 fax: (0090) 212-2856386 e-mail: okayo@itu.edu.tr web: http://www.kimya.itu.edu.tr/ookay/

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BLOK KOPOLİMER SENTEZİ VE BİYOLOJİK UYGULAMALARI Leman BUZOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Kimya Anabilim Dalı Kasım - 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ KABUL VE

Detaylı