İLKÖĞRETİM 1-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN YAZMA SORUNLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM 1-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN YAZMA SORUNLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s Serdarhan Musa TAŞKAYA 1 Remzi YETKİN 2 İLKÖĞRETİM 1-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN YAZMA SORUNLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3 Özet Yazma, kişinin yaşamında ve eğitim hayatında oldukça önemlidir. Ayrıca günlük hayatta da yazma birçok alanda gerekli olan ve kullanılan bir beceridir. Ancak yazma alanında ilkokuldan üniversiteye kadar olan bütün eğitim kademelerinde önemli sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu araştırmada, ilköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinde görülen yazma sorunlarına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüş ve çözüm önerilerinin alınması amaçlanmıştır. Bu araştırma, öğretim yılında Ağrı ilinde görev yapmakta olan 35 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu görüşme formu ile toplanmıştır. Form, kişisel bilgiler ve sorular olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Verilerin analizi, betimsel analiz tekniği ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrencilerde rastladıkları pek çok yazma hatası olduğu görülmüştür. Katılımcılarca bu hataların genelde harflerin yazımında yapıldığı, nedeninin öğrenciden ve harflerin yazım şeklinden kaynaklandığı, bireysel çalışmalar yapılarak yazma hatalarının azaltılabileceği belirtilmiştir. Yazma hatalarının en çok hangi konularda daha çok görüldüğü konusunun araştırılması önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yazma, yazma sorunları, sınıf öğretmenleri, öğrenci. 1 Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD, 2 Sınıf Öğretmeni, Mustafa Yassuboğa İlköğretim Okulu, Doğubayazıt-AĞRI, 3 Bu makale, Mayıs 2012 tarihinde Rize de düzenlenen "11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu"nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

2 Serdarhan Musa Taşkaya - Remzi Yetkin 158 THE OPINIONS AND SOLUTION SUGGESTIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS RELATED TO THE WRITING PROBLEMS OF PRIMARY SCHOOL 1-5. GRADES STUDENTS Abstract Writing is highly important for one s life and education life. Besides, writing is a skill needed and used in many areas of daily life. However, it has been seen that there are significant problems in the field of writing in all levels of education from primary school to university. In this study, it has been intended to get the opinions and solution suggestions of primary school teachers about the writing problems which are seen in the students. This study was carried out in school year, with 35 primary school teachers working in Ağrı province. The data in this study were collected with the open-ended interview form which is developed by the researchers. The form consists of two parts which are personal information and questions. The data analysis was made with the descriptive analysis technique. As a result of the study, it was seen that there were a good number of writing errors the students made, which was encountered by the primary school teachers participating in the study. Participants suggested that these errors were often made in the way the letters are written, the reasons for the errors were due to the student and the way the letters are written and via one-to-one study with the students, these errors could be reduced. In most of which have been proposed to investigate the issue of write errors seen more topics. Keywords: Writing, writing problems, primary school teachers, student. GİRİŞ Anadil öğretiminde dört temel beceri vardır: Dinleme, okuma, konuşma ve yazma. Öğrenciler bu becerileri kazandıkları ölçüde önlerindeki eğitim hayatlarında ana dilini etkili biçimde kullanabileceklerdir. Bu becerilerden, yazma diğer becerilere göre daha zor kazanılır. Yazma, temel dil becerilerinden en son kazanılanı olarak kabul edilir (Demirel ve Şahinel, 2006; Ünalan, 2006). Ancak yazma, insanın gündelik hayatında sık kullandığı becerilerden biridir. Yazma, kısaca: "Beyinde yapılandırılmış bilgilerin yazıya dökülmesi" olarak tanımlanabilir (Güneş, 2007b: 159). Yazma, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkar. Anlatacağımız şeyleri konuşma ve yazma yoluyla ifade ederiz (Karadağ ve Maden, 2013). Yazmanın hayatımızda, özellikle de iletişimde önemli bir yeri vardır. Bu nedenle yazmanın kazanımı gelişigüzel yapılamaz, bir rehber eşliğinde ve program dahilinde okullarda yapılmalıdır. Yazma temel dil becerilerinden biridir ve Türkçe programında önemli bir yer tutar (MEB, 2007). Yazmayı öğretmek düşünmeyi öğretmek anlamına da gelir (Ünalan, 2006). Yazma öğretimi süreci kazanım ve geliştirme olmak üzere iki aşamada düşünülmelidir (Akyol, 2013).

3 159 İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri Yazma becerisinin kazanımı, çocuğun kalem tutmaya başladığı dönemden itibaren başlar. Ancak sistemli ve doğru yazma becerisi, okullarda ana dili öğretim dersleri ile edinilebilir. Bu dersler değişik adlarla olmaktadır ve okul öncesi dönemden başlayarak üniversiteye kadar devam eder. Okulun ilk yıllarında (1-8. sınıflarda) bu dersin adı Türkçedir. Türkçe (1-5. sınıflar) Öğretim Programı nda yazma öğrenme alanında yer alan kazanımlar şunlardır (MEB, 2007: 27): 1. Yazma Kurallarını Uygulama 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma Yazma çok fazla zihinsel işlem gerektirdiğinden zihnin yapısını da düzenleyen bir etkinlik olarak görülebilir (Güneş, 2007b). Bu nedenle de yazma mutlaka rehber eşliğinde ve rehber denetiminde öğrenilmesi gereken bir beceridir. Öğrencilerin doğru, güzel ve etkili yazmalarını sağlayacak olan rehberler ise öğretmenlerdir. Okul öncesi dönemde kalem tutma, karalama ve boyama etkinlikleri yazma eğitiminin hazırlık çalışmalarıdır. Yazmanın temeli ise ilkokul birinci sınıfta atılır. Özellikle okuma yazma faaliyetleri ile ana dili öğretiminin bir plan dahilinde yapılmaya başlandığı ilkokulda birinci sınıftan sonraki yıllarda yazının geliştirilmesi ve yazının güzelleştirilmesi hedeflenir. Ancak, gerek birinci sınıfta gerekse diğer sınıflarda ve okul kademelerinde yazma alanında birçok sorunla karşılaşılabilmektedir. Yazmada görülen sorunlardan bazıları şunlardır: Harflerin yanlış yazılması, harflerin karıştırılması, noktalama işaretlerinin unutulması, harf atlama/ekleme, ters yazma, kelimelerin bitişik yazılması, satır sonu ayırma yapılmaması, yavaş yazma, yazma yönü, okunaksız yazma (Bay, 2010; Yıldız ve Ateş, 2010; Coşkun, Taşkaya ve Bal, 2013; Şahin, 2012). Akyol'a (2013) göre ise, yazma sürecinde karşılaşılan sorunlar şu başlıklar altında incelenebilir: - Dikkat toplayamama sorunları - Yazının kağıt yüzeyine yerleştirilmesiyle ilgili sorunlar - Aşamalandırma sorunları - Hafıza sorunları - Dil sorunları - Bilişsel problemler - Motorsal sorunlar Yazma hataları öğrencilerin yazım kurallarını bilmemesinden kaynaklanabileceği gibi motor becerilerinin yeterince gelişmemiş olmasından da kaynaklanabilir. Bu beceriler okul çağına gelmeden evde ve okul öncesi eğitim kurumlarında geliştirilmiş olmalıdır. Bu imkânı bulamayan öğrencilere ise ilköğretimin birinci sınıfında okuma yazma öğretiminde de bu beceri kazandırılmalıdır. Yazmanın geliştirilmesinde öğrenciye bol bol yazı yazdırmak bir yöntemdir. Ancak bunun yanı sıra örnek güzel ve doğru yazıların inceletilmesi de gerekir (Ünalan, 2006). Yazmada görülen sorunların çözümü için ise, öncelikle yazıya etki eden unsurların bilinmesi gerekir. Yazmayı etkileyen diğer unsurlardan bazıları kâğıdın niteliği, kâğıdı tutuş şekli, kalem tutuş, oturuş, yazının yönü, yazının şekli, yazanın fiziksel ve zihinsel niteliği, yazılan ortam sayılabilir. Yazma sorunları öğrenciden, ortamdan, yazma materyallerinden veya öğretmenden kaynaklanabilir.

4 Serdarhan Musa Taşkaya - Remzi Yetkin 160 Yılmaz'a (2013) göre, öğretmenin yazmada karşılaştığı problemlerin nedenlerinden bazıları şunlardır: - Kalıplaşmış yöntemler kullanmak, - Denetim yetersizliği, - Sıkıcılık, - Dersin sanat dersi olduğunun unutulması, - Değerlendirmede yönlendirme eksikliği, - Zaman yetersizliği. Yazma hatalarının sebepleri tam olarak incelenerek yazma hatalarına çözüm önerileri getirilebilir. Hataların aza indirilebilmesi için ortam ve materyalin öğrencilere göre hazırlanması gerekir. Öğrencilerle birebir ilgilenerek hataların giderilmesi mümkün olabilir. Yazma hatalarının düzeltilmesinde ailelerden, diğer öğretmenlerden ve uzmanlardan da yardım alınmalıdır. Yapılan araştırmalara göre, öğrencilere haftada iki gün onar dakika yaptırılacak dikte çalışmaları, yazma, telaffuz, sözcük dağarcığı vb. alanlarda dikkate değer gelişim sağlamaktadır (Yangın, 2002: 124, Akt.: Göçer, 2010: 186). Demirel ve Şahinel (2006) ise yazma hatalarının öğrenciye düzelttirilmesinin etkili bir yöntem olabileceğini belirtmişlerdir. Yazmada görülen sorunlarla ilgili araştırmalar incelendiğinde, genel olarak yazılı anlatım üzerinde durulduğu görülür (Şimşek, 2000; Deniz, 2003; Bölükbaş ve Özdemir, 2012; Baş ve Şahin, 2013). Yazının şekli ile ilgili çalışmalarda ise birinci sınıflarda rastlanan yazma sorunları incelenmektedir (Çelenk, 2002; Kaya ve Taşdemirci, 2005; Bayraktar, 2006; Karaman ve Yurdusuven, 2008; Özsoy, 2006;Ünüvar, 2006; Yıldırım, 2008; Bay, 2010; Memiş ve Harmankaya, 2012; Temur, Aksoy ve Tabak, 2011; Temur, Aksoy, Tabak, 2012). Bunlar dışındaki araştırmalarda ise genellikle okuma yazma öğretiminde kullanılan yöntem konularında çalışmalar karşımıza çıkar (Bektaş, 2007; Tok, Tok ve Mazı, 2008; Yıldız ve Ateş, 2010; Baydık ve Bahap Kudret, 2012; Şahin 2012). Yazma hatalarının genel olarak ele alındığı araştırmalar da vardır (İnce, 2006; Erden, Kurdoğlu ve Uslu, 2002). Ancak bu tür araştırma sayısı çok azdır. İlk ve orta okulda yer alan Türkçe dersine sınıf öğretmenleri ve Türkçe öğretmenleri girmektedir. Sınıf öğretmenleri okuma ve yazma eğitiminin temelini vermeleri bakımından önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu nedenle Türkçe öğretiminin en son ve en zor basamağı olan yazma becerisinin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi ve bu konuda sınıf öğretmenlerinin önerilerinin alınarak çözüm yollarının ortaya koyulması gerekir. Amaç Bu araştırmada, ilköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinde görülen yazma sorunlarına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüş ve önerilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada bu temel amaç çerçevesinde aşağıda yer alan alt problemlere cevap aranmıştır: 1-Sınıf öğretmenlerine göre öğrencilerin yazmada karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 2-Sınıf öğretmenleri, yazmada karşılaştıkları sorunları hangi yöntemlerle çözmektedirler? 3-Sınıf öğretmenlerine göre yazma sorunlarının nedenleri nelerdir? 4-Sınıf öğretmenlerinin yazma sorunlarını önlemeye ve gidermeye yönelik önerileri nelerdir?

5 161 İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri Yöntem Sınıf öğretmenlerinin yazma sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerinin ortaya koyulmasını amaçlayan bu çalışma, tarama türünde desenlenen nitel bir araştırmadır. Karasar (1994) tarama modellerini, araştırılanları değiştirmeden kendi koşulları içinde olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlar olarak tanımlamaktadır. Çalışma, Ağrı ilinde görev yapmakta olan 35 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma başlangıcında 50 sınıf öğretmeni ile çalışılması planlanmıştır. Ancak görüş ve önerilerin benzer şekilde ifade edilmesi nedeniyle 35 sınıf öğretmeni ile yapılan görüşmelerden sonra görüşme aşamasına son verilmiştir. Katılımcıların kolay ulaşılabilir ve gönüllü öğretmenler olmasına dikkat edilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu soru formu ile toplanmıştır. Açık uçlu sorular: "Yapılandırılmış ya da özelleştirilmiş seçeneklerden ziyade, katılımcıların ilgili çalışma alanında düşünce, duygu, inanç, eğilim vb. ortaya çıkarmayı amaçlayan, boş bırakılan yeri doldurmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır" (Ekiz, 2009: 120). Soru formu, kişisel bilgiler ve araştırma soruları olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Soru formunun geçerliği için başka bir ilde görev yapmakta olan 3 sınıf öğretmenine ön uygulama yapılmıştır. Soru formundan elde edilen verilerin analizi, betimsel analiz tekniği ile yapılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2005), betimsel analizin konu ve tema başlıklarının önceden bilindiği durumlarda özetleme yapmak için kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Sorulara verilen cevaplar, araştırmacılar tarafından okunarak içeriklerine göre alt problemde de önceden belirlenen konu başlıkları altına yerleştirilmiştir. Bu araştırmada yoğunluktan ziyade durumun nasıl olduğunun ortaya koyulması amaçlandığından frekans ve yüzde dağılımı yapılmamıştır. Belirlenen konu başlıkları şunlardır: - Yazma Sorunları - Yazma Sorunlarının Nedenleri - Yazma Sorunlarının Çözüm Yöntemleri - Yazma Sorunlarının Çözümüne Yönelik Öneriler Bulgu ve Yorumlar 1- Öğrencilerin Yazmada Karşılaştıkları Sorunlar Sınıf öğretmenlerine göre öğrencilerin yazmada karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerden bazıları şunlardır: - Cümleye küçük harfle başlanması, - Yazıyı sürdürmede sorun çıkması, - Harfleri birleştirmede yanlışlıklar yapılması, - Yazının güzel ve estetik olmaması, - Yazının okunaklı olmaması, - Noktalı ve noktasız harflerin karıştırılması,

6 Serdarhan Musa Taşkaya - Remzi Yetkin Harflerin unutulması, - Noktalama işaretlerinde yanlışlıkların yapılması, - Yavaş yazılması, - Dikte yapılırken çok geride kalınması, hatalı yazılması, - Yazı boyutlarının farklı yapılması, - Okunuşu benzer seslerin karıştırılması, - Yazarken g ve y harflerinin karıştırılması, - Satır çizgisinin takip edilememesi, - Kelimelerin birleşik yazılması, - Harflerin şekillerinin tam yapılamaması, - Alttan ve üstten uzatmalı harflerin yazımının yanlış yapılması. Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin, öğrencilerde yazma konusunda gördükleri hatalar olarak genelde yazının şekilsel yönü üzerinde durdukları görülmektedir. Belirtilen yazma sorunlarından bazılarında ise dil bilgisi kurallarına uyulmaması ve öğrencilerden kaynaklanan bazı eksiklerin neden olduğu hatalar dile getirilmiştir. 2-Sınıf Öğretmenlerinin, Yazmada Karşılaştıkları Sorunları Çözme Yöntemleri Araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri, yazmada karşılaştıkları sorunları çözmede çeşitli yöntemlere başvurduklarını dile getirmişlerdir. Bu yöntemler şunlardır: - Kendi yazdıklarını tekrar okutma, - Yavaş yazdırma, - Çalışma kâğıtları hazırlama, - Ellerini tutarak yazdırma, - Güzel yazmanın önemini anlatma, - Sürekli yazı kontrolü yapma. - İlgilerini çekecek yazılar yazdırma, - Örnek yazma, - Kitap okutma, - Hata yapılan kelimeleri ya da harfleri yazma çalışmalarında daha fazla kullandırma, - Ders sonu öğrenci ile birlikte ek çalışma yapma, - Dikteyi sürekli yapma, - Velilerle görüşmeler yaparak yazmanın önemini anlatma, - Anında dönüt verme, - Kısa şiir ve tekerlemeler yazdırma, - Haftada bir ders saatini yazmaya ayırma, - Kum havuzunda yazdırma, - Kasların gelişimi için boyama ve parmak oyunları yaptırma, - Yazılı etkinlikler düzenleme. Katılımcıların, yazmada karşılaştıkları sorunları çözme yöntemlerine bakıldığında, yazmada sorun yaşayan öğrenci ile öğretmenin bire bir ilgilenmesi, en sık kullanılan yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer önerilerde genel olarak öğretmenlerin bütün sınıfla birlikte yapabileceği türden etkinlikler olduğu görülmektedir. 3-Sınıf öğretmenlerine göre yazma sorunlarının nedenleri Katılımcılar, yazma sorunlarının nedenlerine ilişkin çeşitli görüşler dile getirmişlerdir. Bu görüşlerden öne çıkanlara örnekler aşağıda verilmiştir:

7 163 İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri - Çocukların el kaslarının ve kemiklerinin yeterince gelişmemiş olması, - Yazıyı ailelerden yanlış öğrenmeleri, - Bitişik eğik el yazısının kullanılması, - Ödevlerin yapılmaması, - Yazarken dikkatsiz olunması, - Yazının öneminin kavranılamaması, - Öğrencilerin yaz tatillerinde yazmayı unutmaları, - Öğrencilerin dikte sırasında çok hızlı yazmaya çalışmaları, - Yazmaya hazırlık çalışmalarının yeterince yapılmaması, - Öğrencinin yazıya yeterince önem vermemesi, - Öğrencilerin büyük harf küçük harf kavramını yeterince kavrayamamaları, - Okula başlama yaşının küçük olması, - Bazı harflerin yazımının zor olması (Ör: r, n, m), - Sınıflardaki öğrenci sayılarının fazla olması, - Bazı harflerin birbirine benzemesi nedeniyle karıştırılması (Ör: r-n, i-ü, d, b, p), - Bazı harflerin yazılış yönünün uygun olmaması, - Yetersiz beslenme, - Okuduğunu anlama problemi, - Harfleri yukardan bağlamanın zor olması, - Alfabede çok fazla noktalı harf olması, - Velilerin ilgisizliği, - Dikte çalışmalarının yeterli düzeyde yapılamaması, - Kitapların yazı türünün el yazısında farklı olması, - Öğrencilerin el yazısı sürekli kullanmayacağını düşünmeleri, - Sesler öğretilirken harflerin üzerinde yeterince durulmaması, - Anadili problemi (Bazı öğrencilerin Türkçeyi yeterince bilmemeleri), - Kitap okuma alışkanlığının olmaması, - Bazı öğrencilerin okul öncesi eğitim almadan ilkokula başlamaları, - Düz yazının öğrencilerin hayatlarında daha çok yer tutacağı inancı, - Bitişik eğik yazının el kaslarını daha fazla yorması, - Solak olanların sağa eğik yazıda zorlanmaları, - Sözcüklerin yanlış telaffuz edilmesi (yanlış yazıma neden olmakta). Yukarıda yer alan ifadelerden, yazma sorunlarının nedenlerine ilişkin olarak katılımcıların çeşitli nedenleri gördükleri anlaşılmaktadır. Yazma sorunlarının genelde öğrenciden ve okuma yazma sisteminden kaynaklandığı dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin okul öncesi eğitim almamaları, ana dilinin farklı olması da dile getirilen nedenlerden bazılarıdır. 4-Sınıf öğretmenlerinin yazma sorunlarını önlemeye yönelik önerileri Yazmada görülen sorunların çözümüne yönelik olarak araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin önerileri şunlar olmuştur: - Daha az yazı yazdırılmalı, - Yazma ödevi çok verilmemeli, - Daha yavaş yazdırılmalı, - Yazmaya hazırlık çalışmasına gereken önem ve zaman verilmeli,

8 Serdarhan Musa Taşkaya - Remzi Yetkin Öğretmenler, öğrencilerinin 1. sınıftan sonra da güzel yazmalarına özen göstermeli, - Velileri de yazma eğitimine katmalı, - Yazma sorunu olan öğrencilerle bireysel çalışmalar yapılmalı, - Bazı harflerin yazım şekilleri değiştirilmeli, - Düz yazıya tekrar geçilmeli, - Haftada en az bir ders saati yazıya ayrılmalı, - Dikte çalışmaları yapılmalı, - Kitap okuma artırılmalı, - Okul öncesi eğitimi bütün çocukların alması sağlanmalı, - Sınıflarda öğrenci sayısının ideal düzeyde olması sağlanmalı, - Yazmaya karşı öğrencinin ilgisini artırmak için küçük ödüller verilmelidir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yazma problemlerinin çözümüne ilişkin önerilerinin yazmada sorun yaşayan öğrencilerle daha çok ilgilenilmesini gerektiren öneriler olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra velilere de yazmaya ilişkin eğitim verilmesi öneriler arasında yer almaktadır. Yazı sisteminde değişikliğe gidilmesi de, bazı öğretmenlerce dile getirilen öneriler arasında yer almaktadır. Tartışma ve Sonuç Dil becerilerinden biri olan ve kişinin eğitim öğretim hayatında çok önemli bir yeri olan yazmada her zaman önemli problemlerle karşılaşılabilinmektedir. Problemlerin azaltılmasında en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Özellikle okuma yazmanın ilk öğretime başlanan dönem olan ilk okul yılları bu nedenle önemlidir. Bu problemlerin neler olduğunun ve nasıl çözüleceğinin en önemli muhatabı sınıf öğretmenleridir. Çünkü, bu beceriyi öğrencilere ilk olarak sınıf öğretmenleri kazandırır. Bu araştırmada öğretmenler, öğrencilerinin çok çeşitli hatalar yaptıklarını belirtmişlerdir. Yazım hatalarının neler olduğuna bakıldığında daha çok harf hatası yapıldığı ve yazının şekli ile ilgili hataların olduğu dile getirilmiştir. Benzer hatalar diğer araştırmalarda da belirlenmiştir (Erden, Kurdoğlu ve Uslu, 2002; Bayraktar 2006; İnce, 2006; Önder, 2009; Yıldız ve Ateş, 2010; Memiş ve Harmankaya, 2012; Şahin, 2012; Temur, Aksoy ve Tabak, 2012). Sınıf öğretmenleri, yazmada yapılan hataları düzeltirken genelde öğrenci ile birebir ek çalışmalar yapma yoluna gittiklerini ifade etmişlerdir. Tekrar ve materyallerle desteklenen bireysel eğitim ile yazıda yapılan hataların giderilebileceğini düşünmektedirler. Bazı katılımcılar, ayrıca aileden yardım alma yoluna da gittiklerini belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenlerine göre öğrencilerin yazısında görülen sorunlar çok çeşitlidir. Bu sorunların iki grupta toplandığı görülmektedir. Birinci grupta öğrencilerin kendisinden kaynaklanan hatalar dile getirilmiştir. Bu grupta öğrencilerin yazımda yaptıkları pek çok yanlışlık olduğu görülmektedir. İkinci grupta ise öğrencilerin yazarken yaptıkları hataların bazılarının yazı sisteminden kaynaklandığı dile getirilmiştir. Bilindiği üzere 2005 yılından itibaren okuma yazma öğretiminde Ses Temelli Cümle Öğretimi yöntemi ve Bitişik Eğik Yazı kullanılmaya başlanmıştır. Yazmada görülen sorunların nedenlerinden biri olarak bazı öğretmenler bu sistemi gördükleri anlaşılmaktadır. Özsoy (2006), Samancı (2007), Koç (2012) ve Bektaş (2013) tarafından yapılan, Ses Temelli Cümle yöntemiyle okuma yazma öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin incelediği çalışmalarda da, benzer sonuçlar tespit edilmiştir. Bu durum, üzerinden uzun süre geçmesine rağmen, Türkiye'de hala okuma yazma öğretim yönteminin bazı

9 165 İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri öğretmenlerce eleştirilen yönlerinin olduğunu göstermektedir. Yıldız ve Ateş (2010) tarafından yapılan karşılaştırmalı araştırmada ise, 2005 öncesi ve sonrası kullanılan yazı ve öğretim yöntemlerinin yazma hatalarında farklılığa yol açmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Durukan ve Alver (2008) ve Tok, Tok, ve Mazı (2008) tarafından yapılan araştırmalarda da bu yöntemin sorun yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak sınıflarda öğrencilerle birebir ilgilenilememesi dile getirilen nedenlerden biri olmuştur. Bu soruna Yalar (2010) tarafından yapılan araştırmada da dikkat çekilmiştir. Sınıfların kalabalık olması öğrencilerle yakından ilgilenmede sıkıntı yaratmaktadır (Bektaş, 2013; Yılmaz, 2013). Yıldız ve Ateş (2010), yazma hatalarının giderilmesinde en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü vurgulamışlardır. Güneş (2007) de, yazma hatalarının giderilmesi için öğretmenin düzenli alıştırmalar yaptırması gerektiğini belirtmiştir. Okuma yazma, ilkokul birinci sınıfta kazandırılan bir beceridir. Bu nedenle birinci sınıf öğrencileri açısından önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Okuma yazmanın temelleri bu sınıfta atılmaktadır öğretim yılında yenilenen okul sisteminde okula başlama yaşı öne alınmıştır. Ancak 72 ayını dolduran çocukların okula başladığı dönemde yapılan bu çalışmada, bazı öğretmenler yazmada karşılaşılan sorunların nedenleri arasında okula başlama yaşının erken olmasını göstermektedirler. Bu durum, okul sistemi ile uygulamaya koyulan ve 60 aylık çocuklarında ilkokula gidebilmesine imkân sağlayan yeni düzenlemeyle ilgili sorunlar olduğuna işaret etmektedir. Çelenk (2002), Bektaş (2013), Tağa ve Ünlü (2013) ve Yılmaz (2013), yazma sorunlarında öğretmen kaynaklı olabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerden özellikle birinci sınıf öğrencilerinin yazı öğretimine gereken önemi vermeleri beklenmektedir. Ancak bu konuda öğretmenlerden kaynaklanabilen sorunlar da olabilir. Bu nedenle yazma konusunda ihtiyacı olan öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir. Burada, öğretmen yetiştiren kurumlarda hizmet öncesi eğitimde yazı ve öğretimi konusunda nitelikli bir eğitim verilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Araştırmada bazı öğretmenler, yazıda görülen sorunların temelinde bütün öğrencilerin okul öncesi eğitim almamaları olduğunu dile getirmişlerdir. Bu durumun, çocukların okula başladıklarında okuma yazmaya hazır bulunuşluk düzeyinin de önemini ortaya çıkardığı söylenebilir. Benzer sonuçlara Ünüvar (2006), Bayraktar (2006), Samancı (2007), Çelenk (2008), Erkan ve Kırca (2010), Yalar (2010), Çelik (2012), Mercan Uzun ve Alat (2014) tarafından yapılan çalışmalarda da ulaşılmıştır. Yazmada görülen hataların düzeltilmesinde öğretmenlere, öğrencinin kendine ve ailelere çok önemli görevler düşmektedir (Akyol, 2013; Ünalan, 2006; Yılmaz, 2013). Yazma hatalarının giderilmesine yönelik çok sayıda öneri dile getirildiği görülmüştür. Bu önerilerden birçoğu öğrencinin bireysel olarak çalıştırılmasına yöneliktir. Ayrıca birbiri ile zıt görüşler de dile getirilmiştir. Bazı öğretmenler daha az yazı yazdırmak gerektiğini dile getirirken bazı öğretmenler daha çok yazma çalışması yapılmasını ve yazma ödevinin verilmesi gerektiğini belirtmişledir. Demirel (1992) ve İnce (2006), yazma ile ilgili yanlışlıkların üzerinde önemle durulması ve tekrar çalışmalarının önemini ve gerekliliğini vurgulamışlardır. Bu araştırmada araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin belirttiği pek çok yazma hatası olduğu görülmektedir. Bu hataların genelde harflerin yazımında yapıldığı, nedeninin öğrenciden ve harflerin yazım şeklinden kaynaklandığı, bireysel çalışmalar yapılarak yazma hatalarının azaltılabileceği katılımcılarca belirtilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak sınıf öğretmenlerinin

10 Serdarhan Musa Taşkaya - Remzi Yetkin 166 yazma konusunda hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi ve öğrenciden kaynaklanan sorunların çözümünde öğretmenlerin aile ile işbirliği yapmaları önerilmiştir. Öğrencilere yeni bir ses verileceği zaman sesin hissettirilmesi aşamasından sonra yazma sürecine geçildiğinde sesin öğrencilere yazılışı gösterilip pekiştirme çalışmaları aileye görev olarak verilebilir. Bu şekilde öğrenci bir gün sonraya harfi yazabilecek aşamaya gelmiş olur. Sesin yazılması gereken satır aralarına yazılamaması problemine ilişkin ses önce başka zeminlerde daha büyük satır aralarına yazılabilir. 72 aylık olup öğrencinin kasları yazmaya uygun değilse öğrenci ana sınıfındaki kas geliştirme çalışmalarına katılabilir. İnce detayları olan r, b, s, ş gibi harflerde karşılaşılacak sorunlar öğrenciye farklı zeminlerde ses daha büyük yazdırılarak giderilebilir. Unutmamak gerekir ki yazmaya karşı öğrencinin tutumu çok önemlidir. KAYNAKLAR AKYOL, H. (2013). Türkçe öğreti yöntemleri. (6. Bs.). Pegem Akademi, Ankara. BAŞ, G. ve ŞAHİN, C. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), BAY, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1) BAYDIK, B., ve BAHAP KUDRET, Z. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(1), BAYRAKTAR, Ö. (2006). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaptıkları hatalar. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. YÖK: BEKTAŞ, A. (2007). Ses temelli cümle yöntemiyle gerçekleştirilen ilk okuma-yazma öğretiminin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. YÖK: BEKTAŞ, E. (2013). İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının karma yöntem aracılığıyla incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. YÖK: BÖLÜKBAŞ, F. ve ÖZDEMİR, E. (2012). Aktif öğrenmenin yazılı anlatım becerilerine etkisi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), COŞKUN, İ., TAŞKAYA, S. M. ve BAL, T. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde ölçme değerlendirme yöntemi olarak dikte çalışmasından yararlanma durumları. Trakya University Journal of Social Science, 15(2), ÇELENK, S. (2002). İlkokuma-yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 1(2), ÇELENK, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma ve yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1),

11 167 İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri ÇELİK, M. E. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), DEMİREL, Ö. (1992). İlkokullarda Türkçe öğretimi ve sorunları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), DEMİREL, Ö. ve ŞAHİNEL, M. (2006). Türkçe öğretimi. (7. Bs.). Pegem A Yayıncılık, Ankara. DENİZ, K. (2003). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13(13), DURUKAN, E. ve ALVER, M. (2008).Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 1(5), EKİZ, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (2. Bs.). Anı Yayıncılık, Ankara. ERDEN, G., KURDOĞLU, F. ve USLU, R. (2002). İlköğretim okullarına devam eden Türk çocukların sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(1), ERKAN, S. ve KIRCA, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, GÖÇER, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), GÜNEŞ, F. (2007a). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. GÜNEŞ, F. (2007b). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. İNCE, V. M. (2006). İlköğretim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. YÖK: KARADAĞ, Ö. ve MADEN, S. (2013). Yazma eğitimi: Kuram ve uygulama, ölçme ve değerlendirme. Türkçe Öğretimi El Kitabı. (Ed: GÜZEL, A. ve KARATAY, H.). Pegem Akademi, Ankara KARAMAN, M. K. ve YURDUSEVEN, S. (2008). İlk okuma yazma programına ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), KARASAR, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi. (6.Bs.). 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara. KAYA, K. ve TAŞDEMİRCİ, E. (2005). Birleştirilmiş sınıflar ile bağımsız sınıflarda ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların karşılaştırmalı incelemesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), KOÇ, R. (2012). Okuma yazma öğretimi yöntemleri ve ses temelli cümle yöntemi uygulaması. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature

12 Serdarhan Musa Taşkaya - Remzi Yetkin 168 and History of Turkish or Turkic, 7(4), Doi Number : MEB. (2007). Türkçe (1-5. sınıflar) Öğretim Programı. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara. MEMİŞ, A. ve HARMANKAYA, T. (2012). İlköğretim okulu 1.sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. (19), MERCAN UZUN, E. ve ALAT, K. (2014). İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Sistemi ve Bu Sistem Sonrasında İlkokula Başlayan Öğrencilerin Hazır Bulunuşlukları Hakkındaki Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), ÖNDER, N. (2009). İlköğretim okulları 3. sınıf öğrencilerinin konuşma ve yazma sorunları: Bitlis örneği. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. YÖK: ÖZSOY, U. (2006). Ses temelli cümle yöntemiyle okuma yazma öğretiminde karşılaşılan güçlükler (Eskişehir ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. YÖK: SAMANCI, S. (2007). Ses temelli cümle yöntemiyle okuma yazma öğretiminde ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları problemler. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. YÖK: ŞAHİN, A. (2012). Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler. Eğitim ve Bilim. 37(165), ŞİMŞEK, Ö. (2000). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin incelenmesi ve bilgisayar destekli yazılı anlatım. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. YÖK: TAĞA, T. ve ÜNLÜ, S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), TEMUR, T., AKSOY, C. C., TABAK H. (2011). Kalemi kavrama noktası, oturuş şekli ve kağıt pozisyonu değişkenleri açısından ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin yazma hızları ve hatalarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim. 191, TEMUR, T., AKSOY, C. C., TABAK H. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalem tutma biçimleri ve kavrama-sıkıştırma kuvvetlerinin yazma hızı ve hatalarına etkisi. Eğitim ve Bilim. 37(165), TOK, Ş., TOK, T. N. ve MAZI, A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(1), UZUN, E. M. ve ALAT, K. (2014). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin eğitim sistemi ve bu sistem sonrasında ilkokula başlayan öğrencilerin hazırbulunuşlukları hakkındaki görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2),

13 169 İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri ÜNALAN, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. (3. Bs.). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. ÜNÜVAR, P. (2006). Burdur ili ilköğretim okullarında ilkokuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar nelerdir? I. Burdur Sempozyumu. Burdur tarihindehttp://sempozyum.mehmetakif.edu.tr/1burdursempozyumu/cilt9/9.20.pdf. adresinden indirilmiştir. YALAR, T. (2010). İlköğretim 3. sınıflarda Türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 15, YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Bs.). Seçkin Yayıncılık, Ankara. YILDIRIM, M. (2008). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ses temelli cümle öğretimi yöntemi ile ilk okuma-yazma öğretimi sırasında karşılaşılan güçlükler. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. YÖK: YILDIZ, M. ve ATEŞ, S. (2010). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 14(1), YILMAZ, Y. (2013). Yazma öğretimi. Türkçe öğretimi. (Ed: YILDIZ, C.). Pegem Akademi, Ankara

BİTİŞİK EĞİK YAZIYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BİTİŞİK EĞİK YAZIYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BİTİŞİK EĞİK YAZIYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Dr. Hatice KADIOĞLU Öz İlkokuma yazma eylemi, bireyin hayatında her türlü başarıya ulaşmasında önemli bir araçtır. Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilkokuma yazma

Detaylı

Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri 1

Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri 1 Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine... Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri 1 Hatice KADIOĞLU ATEŞ 2 Sefer ADA 3 Z. Nurdan BAYSAL

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ AĞUSTOS 2014 Cİlt 15, Sayı 2, ss. 19-44 DOI: 10.17679/iuefd.43574 ISSN: 1300 2899 İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları Mehmet GÜLTEKİN Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDAKİ BİTİŞİK EĞİK YAZI UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ *

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDAKİ BİTİŞİK EĞİK YAZI UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ * Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 26, s. 209-223 İLKOKUL VE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Sevilay Yıldız / Yrd.Doç.Dr. Tuncay Canbulat İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Kaya Yıldız Doç.Dr. Ruhan Karadağ Yrd.Doç.Dr. Alpay Aksin Yrd.Doç.Dr. Kazım Biber Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Süleyman Demirel Üniversitesi.

Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Süleyman Demirel Üniversitesi. No 1 Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik İl Süresi Üniversite Adı Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv. Elazığ 2020 3 Kırıkkale Üniv. Kırıkkale

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ISN:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ISN: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 2016; (31): 60-73. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ISN: 1303-0310 Gönderi Tarihi: 30.06.2015 Kabul Tarihi: 01.06.2016 İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri

Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri Fatih YILMAZ *, Ahmet Turan CIMBIZ** Öz: Türkiye de 2005 yılında Türkçe Öğretim Programı ile yazı öğretiminin bitişik eğik yazı ile başlamasına

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education İki Dilli İlkokul Öğrencilerinin Dikte ve Yazma Becerisi

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education  İki Dilli İlkokul Öğrencilerinin Dikte ve Yazma Becerisi Kan, M. O. ve Hatay, F. (2017) İki dilli ilkokul öğrencilerinin dikte ve yazma becerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 217-225. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education www.anadiliegitimi.com

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI Sayın Velimiz, Anabilim Anaokulları hazırlık sınıflarında öğrencilerimize okuma- yazma eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sırasında yapılacak çalışmalar oyunlar,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI verilen yl verilen dr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 3 ABANT İZZET

ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI verilen yl verilen dr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 3 ABANT İZZET ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI verilen yl verilen dr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ * Ders No : 0310400070 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Başvuru belgelerinin temin edileceği adres: http://www.yok.gov.tr/web/farabi/belgeler

Başvuru belgelerinin temin edileceği adres: http://www.yok.gov.tr/web/farabi/belgeler FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FARABİ Değişim Programı Başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen ve diğer yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini amaçlayan 2016-2017 Eğitim-Öğretim

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 12-21 Received Reviewed Published Doi Number 22.04.2017 06.06.2017 30.06.2017 10.18298/ijlet.1752 THE INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS ITALIC HANDWRITING Abdulkadir SAĞLAM

Detaylı

Ýlkokuma yazma öðretiminin amacý öðrencilere okuma yazmanýn öðretilmesinin. doðru olarak anlama gücü kazandýrmak,

Ýlkokuma yazma öðretiminin amacý öðrencilere okuma yazmanýn öðretilmesinin. doðru olarak anlama gücü kazandýrmak, 1 BÝRÝNCÝ BÖLÜM PROBLEM Ýlkokuma yazma öðretiminin amacý öðrencilere okuma yazmanýn öðretilmesinin yanýnda iyi Türkçe becerisi kazandýrmaktýr. Ýlköðretim okullarýnda Türkçe öðretiminin amacý; Milli Eðitimin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 651-656 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI Süleyman Murat YILDIZ Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve,

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 27, Sayfa 173-185, 2009 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Serdarhan Musa Taşkaya 1, Turgut Bal

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖGRETİMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇEŞİTLİ DEGİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖGRETİMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇEŞİTLİ DEGİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖGRETİMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇEŞİTLİ DEGİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ Aliye Nur ERCAN Necmettin Erbakan Üniversitesi Özet: Yabancılara Türkçe öğretimine dair eserlerin

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Arç.Gör.Özgür BABAYİĞİT Anadolu Ünüversitesi Eğitim Fakültesi Bahattin ERKUŞ MEB Şehit Mustafa Önder İlkokulu ÖZET Bu araştırmanın

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 1

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 25, s. 203-213 YABANCILARA

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNİN BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNİN BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 4, Sayı: 1, Sayfa: 49-63, ELAZIĞ-014 OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNİN BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE

Detaylı

TEOG SINAVI TÜRKÇE DERSİ SORULARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEOG SINAVI TÜRKÇE DERSİ SORULARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEOG SINAVI TÜRKÇE DERSİ SORULARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan CAYHAN 1 Yrd. Doç. Dr. Erhan AKIN 2 Özet Bu araştırma, 8.sınıf öğrencilerinin üst bir

Detaylı

ÇOCUKTA ESTETİK DUYGUNUN GELİŞİMİ, HARF VE RAKAMLARIN YAZILIŞLARINDAKİ YANLIŞLIKLAR

ÇOCUKTA ESTETİK DUYGUNUN GELİŞİMİ, HARF VE RAKAMLARIN YAZILIŞLARINDAKİ YANLIŞLIKLAR ÇOCUKTA ESTETİK DUYGUNUN GELİŞİMİ, HARF VE RAKAMLARIN YAZILIŞLARINDAKİ YANLIŞLIKLAR Metin ERKAL * Mustafa ALBAYRAK ** Özet: Bu makalede, öğrencilerin harf ve rakamları yazarken yaptıkları yanlışlıklar

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI OLARAK İLKOKULA KAYDEDİLEN ÖĞRENCİLERİN BİTİŞİK EĞİK YAZI ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER

İSTEĞE BAĞLI OLARAK İLKOKULA KAYDEDİLEN ÖĞRENCİLERİN BİTİŞİK EĞİK YAZI ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities: Theory and Practice Cilt (Vol): 6 Sayı (No): 12 Güz (Fall) 2015, 101-122 İSTEĞE BAĞLI OLARAK İLKOKULA KAYDEDİLEN

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 18, Sayı: 1 Sayfa: 121-138, ELAZIĞ-2008

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 18, Sayı: 1 Sayfa: 121-138, ELAZIĞ-2008 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 18, Sayı: 1 Sayfa: 121-138, ELAZIĞ-2008 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN SES TEMELLİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURAN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ LENME, 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 26.875.500,61 56.956.381,24 83.831.881,85 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 115.355.442,18 4.066.718,01 68.153.357,81 3.398.770,13 338.689.520,62 529.663.808,75 3803 ORTADOĞU TEKNIK

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE ISSN:

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE  ISSN: 2016 Yaz, Cilt: 4 Sayı:3 2016 Summer, Volume: 4 Issue: 3 Genel Yayın Yönetmeni Editor in Chief Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Yayın Yönetmenleri Editors Doç. Dr. Bayram BAŞ Doç. Dr. Bilginer ONAN Doç. Dr.

Detaylı

Hakan YILMAZ Muharrem DÜĞENCİ AB2010 Muğla Üniversitesi

Hakan YILMAZ Muharrem DÜĞENCİ AB2010 Muğla Üniversitesi Hakan YILMAZ Muharrem DÜĞENCİ AB2010 Muğla Üniversitesi Giriş İnsanlar yaşamlarında, kurumlarla iç içedir. Üretilen yada sunulan hizmet Üretim sürecinin bir elemanı Teknolojideki ilerlemeler Eğitim reformları

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s. 44-51

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s. 44-51 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s. 44-51 Mustafa TAHİROĞLU 1 Vedat AKTEPE 2 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EDİNİLEN DİLİN İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ * Özet Bu

Detaylı

Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi

Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi 2. Baskı Editör Murat ÖZBAY Ahmet BALCI Mehmet KURUDAYIOĞLU Bilginer ONAN Salih Kürşad DOLUNAY Mehmet TEMİZKAN Ferhat ENSAR Namık Kemal ŞAHBAZ Bayram BAŞ İlhan

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

YGS 5 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 5 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 201 BAŞARI SIRASI 201 TABAN PUANI Çocuk Gelişimi Aydın Devlet Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

EVALUATION OF SOUND-BASED SENTENCE METHOD ACCORDING TO TEACHERS VIEWS

EVALUATION OF SOUND-BASED SENTENCE METHOD ACCORDING TO TEACHERS VIEWS SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF SOUND-BASED SENTENCE METHOD ACCORDING TO TEACHERS VIEWS Erhan DURUKAN 1 Mehmet ALVER 2 Özet Bu çalışmanın amacı Ses

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Tam Burslu %50 Burslu Bolu Devlet Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örgün -

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Tam Burslu %50 Burslu Bolu Devlet Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örgün - YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 205 BAŞARI SIRASI 205 TABAN PUANI Aktüerya İstanbul Devlet Marmara Üniversitesi Örgün Basım

Detaylı