Tesisi ve Madde Akışı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tesisi ve Madde Akışı"

Transkript

1 Yakma-Piroliz Tesisi ve Madde Akışı Hesabı Prof. Dr. Ertugrul ERDIN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cevre Mühendisligi Bölümü 3160 BUCA- IZMIR TURKIYE ; Fax: ; WEB :

2 Viyana Çöp p Yakma Tesisi

3 Martin KA Yakma Sistemi

4 Hollanda daki Yakma Tesisi İşlem Akışı

5 Hollanda Wjister Yakma Tesisi

6 Hollanda daki Yakma Tesisinin Hava Kirliliği i Kontrol Üniteleri Hollanda daki Yakma Tesisi

7 MADDE AKIŞ ANALİZİ VE TERMİK İŞLEMLER Madde-Ak Akış Analizi İçin Çok Önemli Noktalar: 1)Sorunun ve hedefin analizi 2)Sistemin tanımı,, sınırlars rları,, prosesler ve aralarındaki bağlant lantılarlar 3)Maddenin korunumu prensibi ışığında bilgilerin değerlendirilmesi erlendirilmesi ve geçici bütçenin b (bilançonun) yapılmas lması 4)Kabul edilebilir ölçüm m programının n uygulanması,, duyarlılığı ığın analizi 5)Örnekler alarak ve analizleyerek madde oluşumunun umunun saptanması ve ölçülmesi (literatür r tarama) 6)Verilerin ve sonuçlar ların n grafiklerle ifade edilmesi, madde akış modellerini ve madde veri sisteminin kullanılmas lması,, grafik yardımlar mları ile ifade edilmesi, kolay anlaşı şılabilir hale dönüştürülmesi

8 SORULAR -Termik işlemler i nedir? -Neden termik işlemler i kullanılır? -Yasalar ve yönetmeliklerin y zorlayıcılığı ığı -Ulusal ve AB yasa ve yönetmeliklerinin y temel felsefesi -Parametreler ve sınır s r değerler erler ısıl l değer er >= kj/kg KA TOC <= %3 % yanma kaybı <= %5 -Hangi atıklar yakılabilir? Destek yakıt, katkı yakıt t ne demektir, neden önemlidir? -AB ilkelerindeki durum nedir? - En iyi mevcut teknoloji ve Kabul edilebilir teknoloji ne demektir ve neden önemlidir? Cleaner Production KA teknolojisinde önemli midir? Neden? Yakma tesisi kapasiteleri hangi aralıklarda değişir? ir? ( Uygulamadan örnekler?) -Bir yakma tesisinde hangi üniteler ve ekipmanlar bulunur? Ekipmanların özellikleri ne olmalıdır?

9 TERMİK İŞLEMLER -Katı atık k yakılmas lmasında geriye kalan katı kalınt ntılar? Kalınt ntılar atık(km) kg/ton katı Curuf (ızgara, kazan külü...) k Gaz arıtımında oluşanlar: Filtre tozları Yaş sorpsiyon 8-15 Kısmı sorpsiyon Kuru sorpsiyon KM kg % YK=OM TERMİK İŞLEMLER

10 TERMİK İŞLEMLER Bunkere haftada gelen KA miktarının n hesaplanması -Bunkerler ve boyutları? -Haftalık k KA miktarı belirleme fırın n sayısı * h/gün n * gün/hafta g * besleme/hafta a)fırın n sayısı 3 ise: 3*24h/gün*7g n*7gün/hafta*10ton/saat=5040 n/hafta*10ton/saat=5040 ton/hafta b)fırın n sayısı 4 ise: 4*24h/gün*7g n*7gün/hafta*10ton/saat=6720 n/hafta*10ton/saat=6720 ton/hafta -Eğer katı atıklar haftada 5 günde g taşı şınıyorsa, günde g gelen KA miktarı nedir? a) (5040 ton/hafta) / 5 gün g n =1008 ton/gün b) (6720 ton/hafta) / 5 gün g n =1344 ton/gün hacimleri saptanır. -Saatte gelen katı atık k miktarı nedir? -KA saat arası ÇYT geliyorsa: 1008 / (7 h/gün) =144 ton/gün 1344 / (7 h/gün) = 192 ton/gün

11 -Cuma günüg saat 1600 dan Pazartesi saat 0900 a kadar hazır r bulunması gereken çöp p miktarı: aradaki zaman = 65 saat 3 * 10 t/h * 65 h =1950 ton 4 * 10 t/h * 65 h =2600 ton 65 saat * % 10 yedek = 72 saat 3 * 10 t/h *72 = 2160 ton 4 * 10 t/h *72 = 2880 ton -Bunkere dökülen katı atığı ığın n BHA=0,4 ton/m3 bu durumda b için: i in: V=2880t * (1/ 0,4 t/m3) = 7200 m3 BHA = 0,35 t/m3 olsaydı: V = 2880t * (1/ 0,35 t/m3) = 8230 m3 -Gerekli alan boşaltma yeri sayısı: E = 1/5 (PN * t) / (G * T * Z ) 1/5 PN = 5 günde g taşı şınan miktar G = Araçtaki ort. çöp p miktarı T = Çöp p aracı günlük k tur sayısı T = Çöp p boşaltmak için i in geçen en toplam zaman (dk( dk) Z = Minimum sefer süresi s (dk( ) 168 saatlik besleme için i in, 5 günlg nlük k bölümünün b n hali -Maximum boşaltma süresi s 5 dk dır. 6 saat içinde i inde dk, çöp p aracının çöp p boşaltmas altması için in gerekli süredir. s -Az boşaltma hattı sıkışmaya neden olur. Trafik sıkışıs ışır. -Fazla boşaltma hattı da atığı ığın n fazla yayılmas lmasına, yığıy ığınlaşmasına neden olur.

12 YAKMA TESİSİ BUNKER GEOMETRİSİ Plan

13 Kesit

14 Bir vincin saatteki taşı şıma verimi: MU=(m * VG/ t) 60 Mg/h m= kepçe e içindeki i indeki çöpün n BHA =0,4 t/m3 VG = kepçenin enin hacmi (m3) t = Tpolam vinç eylem zamanı (dk) t =2*( ts+th th+tk+tkr) ts =kepçenin enin kapanma zamanı (0,15-0,25 0,25 dk th = kaldırma zamanı tkr = vinç hareket süresis Boylamasına vinç hızı = m/dk Kaldırma ve kapama hızı h =40-80 m/dk Toplama ve kapatma hızı h =30-60 m/dk Zh Zh = ortalama kaldırma yüksekliy ksekliği i (15 m) Wh = kaldırma hızı h (40-60 m/dk dk) ZB = taşı şıma yolu Wk =kapama + alma + taşı şıma hızı h (40 m/dk dk) ZL = ortalama vinç yolu (10 m ) Wkr = vinç hareket hızı h (45-80 m/dk dk) İtici pistonun hızı h (0-60 m/dk dk)

15 Yakma FırınıF

16

17 Fırın n Yanma Odası

18 Yanmanın n AşamalarA amaları (Sıcakl caklık, k, olay, hava miktarı) T oc Olay Hava miktarı(m3/kg çöp) Kurutma 0, Gazlaşma Ateşleme >500 Piroliz >800 Yanma 1,60 <600 Soğuma(tam yanma) + 0,22 1,94 m3/kg KA

19 Olaylar ve ürünler Gazlaşma ma-piroliz-oksidasyon gibi kimyasal olaylar gerçekle ekleşmektedir. -Gazlaşmada kolay buharlaşan an (uçucu) ucu) bileşikler ikler açığa çıkmaz. Sıcaklık Su buharı reaksiyonu teşvik eder. Oksijen C + O2 - CO2 ; C + 2 H2O(g) CO2 + H2O 2 H2 + O2 2 H20 S + O2 SO2

20 Yanma sırass rasındaki olaylar C + O2 CO2 +393,77 joule 172,58 joule + CO2 + C 2 CO 2 C + O2 2 CO + 221,91 joule 283,17 joule + CO2 CO + O2 vs...

21 Yanma odası ızgara tipleri İleri itmeli ızgara Geri itmeli ızgara İleri-geri itmeli ızgara Silindirik ızgara

22 Izgaralı yanma odalarında yanma odasının n yapısı -aynı yönde -karşı yönde -ortaya doğru akış ışlı

23

24

25

26

27

28

29

30 YAKMA ÖRNEĞİ Madde ve Enerji Bilançosu -Yanma sırass rasında % arasında S,% Cl,, % aras 0.06arasında da F açığa ığa çıkar. -Ortalama hurda metal miktarı da % dır. d

31 KÜL Sulu cüruf c :398kg/ton kül: 24.5kg/ton, Kuru cüruf c :292kg/ton, Uçucu U 1-Cüruf *Izgara cürufu c, *Izgaradan düşenlerd *Erimiş cüruf *Sin terlenmiş cüruf 2 -Uçucu külk *Siklon ve elektrostatik filtrelerde toplanan kül k *Yakma alanlarına na çöken tozlar *v.s 3-Uçucu toz *Bacalardan çıkan duman gazında bulunan tozlar

32 Yakma kalınt ntılarının n içerikleri i ve dağı ğılımı

33 Niceliksel ısı bilançosu osu: *Kaynaklar tarafından alına ısı miktarı QK=%76.3 *Özgül l duman gazı miktarı: 0.333cal/Nm3(%18.3) *Kül l ve cüruf c :%2.5 *Uçucu kül k l :%1.6 *Uçucu toz:%1,3

34 Yakmanının niteliksel madde bilançosu

35 Oksitlerin yüzdeleriy

36

37 Gazlar için i in işletme i ve sınır s r değerleri erleri

38 Piroliz Piroliz olayında termik olarak madde parçalanmas alanması : 100 C C :Mutlak kuruma 120 C C : Dezoksidasyon,desülfürleşme,bünye sularının n ayrış ışması CO2 250 C: depolimerizasyon,hidrojen,sülf lfürün n parçalanmas alanması başlang langıcı 340 C :alifatik bileşiklerin iklerin bağlar larının n dağı ğılması bozunması metan ve hidrokarbonların n oluşmas ması 380 C C : karbonlaşma ve zenginleşme aşamasa aması 400 C : C-O O ve C-N C N bileşiklerin iklerin bağlar larının n parçalanmas alanması 400 C C :bütün n maddelerin Piroliz yağı ğına ve katrana dönüşmesi 600 C C : bütün n maddelerin ısıya dayanıml mlı maddelere kranklaşmas ması >600 C Aromatların ve etilenlerin oluşmas ması

39 Piroliz nedir? Piroliz çok farklı kaynaklardan gelen ve çok değişken miktarlarda, özelliklerde olan atıklar ve katı atıklar için i in uygulanabilacak, katı atık k teknolojilerinden biridir. Yakma gibi çok yaygın n bir uygulşama alanı yoktur, ama yanma olayı sırasında da kuruma aşamasından sonra artan sıcakls caklıklarla klarla gaz, sıvı ve katı şeklinde yakıtlar olmakta ve her bir yanabilir ara ürün n anında nda havalı (oksijenli ) ortamda termik olarak parçalanmaktad alanmaktadır.

40 PROLİZ Z VE YAKMA KARŞILA ILAŞTIRMASI Yanma Piroliz *O2 ili reaksiyonla termik parçalanma alanma *O2 siz reaksiyonla r *Yanma sıcakls caklığı 800 C C C 1000 C *Piroliz* sıcaklığı 500 C- Ürünler *Katı oksitlenmiş maddeler kalınt ntıları, * Katı:indirgenmi :indirgenmiş katı (kül+c l+cüruf ) ( kömür k r ) * Sıvı S :Su hidrokarbonlar *Sıvı:Su,s :Su,sıvı *Gaz:CO2,SOx SOx, NOx v.s *H,CO2,CO,CH4,Etan Etan,Propan, H2NH3. *Ekzotermik reaksiyon *Endotermik reaksiyon *Çöpün n bileşeninin eninin değişimine imine değişimine imine çok az duyarlı *Çö* Çöpün n bileşeninin eninin duyarlı

41

42 Piroliz örneğinde madde ve enerji bilançosu

43 Yakma Tesislerinde Karşı şılaşacağınız z En Önemli Arızalar Nelerdir? Yakma tesislerindeki belli başlı yaygın n uygulanan ızgara tipleri hangileridir? Izgara Tipleri: İleri hareketli ızgara Silindirli ızgara Geri hareketli ızgara Gezici (Dolaşan) an) ızgara Bir ton ortalama kentsel katı atıktan veya evsel çöplerden beklenen yararlar termik değerlendirme erlendirme anında nda nelerdir? 1 Ton çöpten ne kadar buhar elde edersiniz? Ton Buhar/Ton Çöp) ( ton çöptenne kadar elektrik enerjisi elde edersiniz? ( 500 kwh/ton Çöp)

44 Yakma Tesisinde Nerede ve Niçin in Arızalar Olabilir? Arızalar ve Etkiler (İçsel( etkiler,dış ışsal etkenler): Korrozyon,erozyon (SO2, SO3, HCl,, HF oluşumu umu nedeniyle) Curufların topaçla laşması Izgara plakalarının n tıkanmast kanması,ızgara başlıklar kları körelmesi, arıza kazan kirlenmesi Beslenme konisinde arıza Curuf tıkanmasıyla arıza Kazan borularında arıza Isıtıcı petek yüzeylerinde y arıza Toz tutucularda arıza Elektrofiltre de arıza Basınç artırma rma tesislerinde arıza Türbünlerde arıza Voltaj düşmesi, d ceryan kesilmesi Çeşitli metal, çelik aksamlarda korozyon. veya arıza Çöp p Katı Atık k Yakma Tesislerinin çevreye zarar vermemesi için i in önceden ÇED yapılmal lmalı ve ona göre g de tesis işletilmelidir. i

45 Kurutma ve su içerii eriğini ini düşürme

46 Isı iletimi için i in Fourier Denkleminden yararlanılmaktad lmaktadır q= q= - λ.dt/dsds (KJ/m^2.h) s kal s kalındığındaki sınır s r tabakası için in ise q= λ /s (t1-to to)=a(t1-to) to=suyun yüzeyindeki y sıcakls caklık k (K olarak) t1=sınır r tabakadaki hava sıcakls caklığı (K olarak) a= Isı geçiş sayısı (kj/m^2.h.k) λ=isı iletim sayısı (kj/m.h.k).k) s=m olarak sınır s r tabakası

47 Madde taşı şınımı için in ise Fick yasasından yararlanılmaktad lmaktadır. Madde taşı şınımı için in ise Fick yasasından yararlanılmaktad lmaktadır. g=-d. D.dc/dsds (kg/m^2.h) g=d/s.(co Co-C1)= C1)=β.(.(Co-C1) C1) D=difüzyon sabiti (m^2/h) Co=Y =Yüzeydeki konsantrasyon (kg/m^3) C1=Sınır r tabakanın n kıyısındaki k konsantrasyon (kg/m^3) β=madde taşı şıma sabiti (m/4) Burada konsantrasyon (C) yerine kımi basınç da elde alınabilir : P C= R.T Pdo=Y =Yüzeydeki buhar kısım k m basınc ncı(kg/m^2) Pde=S =Sınır r tabakası yanındaki ndaki buhar basınc ncı (kg/m^2) Difüzyon akım şiddeti T =Sıcakl caklık k (K) β R=Gaz sabiti (m kg/kg.k kg.k) g= (PDo- Pde) R *T Suyun entalpisi (ısı içeriği): i): J=Cm.Dt (kj/kg) I=Isı içeriği i (entalpi( entalpi) kj/kg olarak Cm=Ortalama özgül ısı;273 ile t K arasında; nda;kj/kg.kkg.k T=Sıcakl caklık(k) k(k)

48 Suyun entalpisi 273 K de o ise ;tk; ısıtılmış buharın ısı içeriği i (İD):( İD=Fazla ısıtılmış buharın ısı içeriği i (kj( kj/kg) İD=Fazla ısıtılmış buharın ısı içeriği i (kj( kj/kg.k) CW=Suyun ortalama özgül ısısı (kj/kg.k) r=ts ts deki suyun buharlaşma ısısı (kj/kg) CPD=Buharın n ortalama özgül ısısı (kj/kg.k) T=Fazla ısıtılmış buharın n sıcakls caklığı(k)

49 Atık k kurutma için i in yapılacak enerji bilançosunda aşağıdaki özgül ısı,, erime ve buharlaşma ısısı esas alınmal nmalıdır: Özgül ısı : K su içini in 4,29 kj/kg..(k /kg..(k-273) Kuru katı madde ve külk kj/kg.(k /kg.(k-273) 1, K hava ve kuru duman 1,09 kj/kg.(k /kg.(k-273) 1,00- %60 nemli hava ve duman 1,38 kj/kg (K-273) K arasındaki su buharı 2,09 kj/kg (K-273) 1,88- Erime noktası (buzun suya 273 K de) 331 kj/kg Suyun 373 K de buharlaşma ısısı kj/kg 2261 Hava ağıa ğırlığı 1,29 kg/nm Nm^3

50 Bazı yakıtlar tların ısıl l değerleri: erleri: Fuel Fuel oil kj/kg Taş kömürü 35,600 Linyit Hu 41,900 Hu Hu 27,200 kj/kg Biyogaz 23,500 kj/nm Nm^3 Hu Rafineri gazı 23,500 Hu Şehir gazı(hava gazı) 18,400 Hu Hu değerleri erleri doğrudan ölçülemez; lemez;ho tayin edildikten sonra hesaplanr. Hu=Ho Ho-2450(W+ 2450(W+gh) ) (kj( kj/kg) Hu=Alt ısıl l değeri eri Ho=Üst ısıl l değeri eri W=Yakıtın n ağıa ğırlık k yüzdesi y olarak su içerii eriği 2450=293 K deki suyun buharlaşma ısısı h=yakıtın n ağıa ğırlık k olarak hidrojen miktarı

51 Madde ve enerji bilançosu

52 Yakmada madde bilançosu

53 Örnek çözüm: Kurutma ünitesine %70 su içerii eriği i olan katı atık verilmektedir. İstenen rutubet yüzdesi y ise %30 dur. Tesise saatte 1000 kg katıat atık sürekli olarak verilmektedir. AşağıA ğıdaki bilgiler ve veriler ışığında 1 m3 suyun buharlaştırılmas lması için in gereksinim duyulan enerji miktarını fuel oil ve kwh üzerinden bulunuz. Qç=1000 kg/h %SMb=70 %SMs=30 (?) Sıcak gaz ve hava karışı ışımı kurutucudaki sıcakls caklık k 873 K olacak şekilde yapılmaktad lmaktadır. r.fuel oil kullanılacak lacak yakma havasını rutubeti ihmal edilecek

54 Verilenler: Çamur pastasının n SM %70 Kuru çamurun SM %30 Çamur pastası sıcaklığı 293 K Hava sıcakls caklığı 293 K Sıcak gaz + hava karışı ışımı girişte 873 K çıkışta 473 K Fuel oil in in ısıl l değeri eri 41,900 kj/kg Yanma kaybı %10

55 Sorular: Sorular: a)buhar Buharı.. m^3 su/h b)net ısı ihtiyacı c)sıcak cak gaz+hava karışı ışımı miktarı d)at Atı k gaz+hava karışı ışımındaki su buharı miktarı f)geerkli olan fuel oil miktarı (birim zamanda ve birim kütle k için?) i in?)

56 Cevaplar : a)çamur amur kurutmadan önce 300 kg KM Çamur kuruttuktan sonra 300 kg KM %70 SM old.g.göre kg SM kg SM 1000 kg/h çamur 430 kg/h kuru çamur (Yararlanma : %SM hesabı eşitliğinden inden giderek bulunuz?) b-a =%SM b b=1000 b-300=70 b =700 =0, b-300 =0,30 b b=300 =430 0,7 b=430 kg b=km+sm(%30) %30 SM =b-km SM=130 kg Saatte buharlaşan an su miktarı : =570 kg/h b) Net ısı ihtiyacını bulmak için i in W=p.Cw Cw. t t (kj( kj/h) denkleminden yararlanmak mümkm mkündür. Cw=Ortalama özgül ısı (kj/kg.(k-273)) P=kg/h olarak miktar t=sıcaklık k farkı K W=Isı ihtiyacı kj/h W1 = Suyun 373 K e ısıtılması için in (Cw( Cw=4,19) W1=700*4,19*( )...= )...= kj/h W2 = Katı maddenin 373 K e ısıtılması için in (Cw( Cw=1,26) W2=300*1,26*( )...=30, )...=30,240 kj/h W3 = 373 K de suyun buharlaştırılmas lması için in (Buharlaştırma rma ısısı kj/kg) W3=570*2261= kj/h W4 = Su buharının atıkgaz sıcaklığına ısıtılması 473 K(Cw Cw=2,0) W4=570*2,0*( )= )= kj/h Ara toplamı = kj/h Ara toplamın n %10 nu da yansıma kaybı kabul edilmişse: % = kj/h

57 Net enerji ihtiyacı (1 kg Buharlaşana ana su için): i in): İ net = /570=3.218 kj/kg Buharlaşan an su c)sıcak cak gaz-hava karışı ışımı miktarı (Cw=1.09) Hgerek = =4207 kg/h (saate gerek duyulan hava ağıa ğırlık k olarak) 1.09*( ) H=4.207/1.29=3.261 Nm^3/h Havanın n ağıa ğırlığı=1,29 =3261 kg/nm Nm^3 d)at Atık k gaz-hava karışı ışımındaki su buharı miktarı D=570/3261=0,175 kg/nm Nm^3 e)br Brüt ısı ihtiyacı(cw Cw=1.09). Brüt t =4207*1,09*( )= )= kj/h Brüt=2,659,665/570=4,666 kj/kg buharlaşan an su

58 f) Yakıt t miktarı Gerekli =2,659,665/41,900=63.5 kg/h Gerekli =63,5 /570 =0,11 kg Fuel oil/kg buharlaşan an su Katı Atığı ığın n Yakılmas lması; ; Enerji ve Madde Bilançosu Katı atık k veya çamurun içerdii erdiği i kuru maddenin enerji içeriğinden inden çamur suyunun buharlaştırılmas lması için in enerjiyi karşı şılamak amacı ile kullanmak yakmanın n amaçlar larından birisidir. Katı atığı ığın ısıl l değeri eri içindeki i indeki yanabilir madde miktarına bağlıdır.bunu da basitçe e (Yanma Kaybı %YK), kül l miktarı üzerinden bulmak mümkm mkündür.taze çamurun kuru maddesinin ısıl l değeri eri çürük çamurunkinden daha fazladır r yani stabilize olmamış katı atığı ığın ısıl l değeri eri daha yüksektir (Niçin in?). Tanner üçgeninde de katı atığı ığın n veya atığı ığın n %SM, %OM, ve %IOM değerleri erleri ile bir değerlendirilme erlendirilme yapılırsa, üçgendeki düştüğüd bölge bulunur ve hesap yolu ile getirisi veya götürüsü hesaplanabilir.

59 Bir Örnek Çözüm: Bir atık k yakma ünitesine 1000 kg/h çürütülm lmüş çamur filtre pastası olarak gelmektedir.yakıt t olarak fuel oil kullanılacakt lacaktır.soğutma havası yakma kazanına(f na(fırınına) na) gönderilmektedir. g Verilenler: Çamurun %SM %70 Çamurun katı maddesinin kül k l oranı %50 Çamurun K.M sinin ısıl degeri 10,500 kj/kg Fuel oil in in ısıl l değeri eri 41,900 kj/kg Çamurun ve yakma havasının n sıcakls caklığı 293 K Yanma bölgesindeki b sıcakls caklık 1073 K Yanmanın n ve buhar kazanı çıkışış sıcaklığı 573 K Külün n kazan çıkışış sıcaklığı 523 K Sorular: a)saatte buharlaştırılan lan su miktarı b)km KM den gelen ısı miktarı c)bürüt ısı ihtiyacı d)ilave yakıt t ihtiyacı

60 Yanıtlar: a)buharla Buharlaşan an su miktarı 0,7*1000=700 kg/h b)çamur KM den alınabilecek ısı miktarı Wy=0,3*1000*10,500=3,150,000 kj/h Suyun 373 Ke ısıtılabilmesi için i in W1 = 700*4,19*( )= kj/h 4,19 =Spesivik= ısı 373 K de suyun buharlaştırılmas lması için in W2 = 700*2261=1, kj/h Suyun çıkışış gazı sıcaklığına ısıtılması içinin W3 = 700*2,09*( )= )= kj/h Külün n tuttuğu ısı W4 = 300*0,5*1,76*( ) 293) =43,470 kj/h Ara toplam 2,153,410 kj/h Yansıma enerjisi(ısısı) ) %5: 107,670 kj/h Genel toplam 2,261,080 kj/h

61 Yararlanılabilir labilir hava duman gazı karışı ışımı Hgerek li=2,261,080 =4149 kg/h 1,09*( ) Duman gazı-hava karışı ışımının n yakma sıcakls caklığına ısıtılması: Wbürüt=4149*1,09*(1073 =4149*1,09*( )= kj/h Çamur kuru maddesinin yakılmas lmasından elde edilen ısı 300*10,500 = 3,150,500 kj/h c)gerekli ilave ısı : 3,527,480-3,150,5000=377,480 3,150,5000=377,480 kj/h d)yak Yakıt t miktarı : :41900=9,0 kg/h Aynı özellikte olan katı atığı ığın entalpisinden yararlanma düşünüldüğünde ve enerji elde edilidğinde inde brüt t ve net enerji ihtiyaçlar ları karşı şılaştırıldığında, özellikle organik madde miktarı fazla olması ve de az su içermesi i halinde enerji bilançosunun pozitif olacağı görülmektedir.

62 Diğer bütün b n verileri aynı kabul edip sadece %KM 70 %SM 30 %Kül l miktarı 30 b.%km 80 %SM 20 %Kül l miktarı 5 verileri değiştirilirse; Atık k türlerine t göre g aynı problemi çözecek olursak enerji bilançosu ne olur bulunuz? Buradan da açıkca RDF, BRAM, YDKA üretmenin veya önce mekanik işlem i yapmanın sonra yakma tesisine göndermenin g yararı görülmektedir.

63 Çöplerden yakıt üretme teknolojileri Çöplerden Yakıt Üretme Ülkemizde çöpleri ve kentsel katı artılar ları büyük k oranda yakmaya elverişli li değildir. Bunun nedeni de yiyecek, sebze ve meyva artık k oranının n fazla olmasıdır. Hiç bir kentimizde çağdaş modern ilke ile yapılm lmış yakma tesisleri yoktur. 1970'li yıllarda y İsviçre'nin von Roll Firması,, Kutlutaş Firması ve Üniversite işbirliği ülkemizin büyük b k kentlerinin çöplerinin yakma tesisine uygun olup olmadığı ığını saptamak amacı ile Avrupa Yatırım m Bankasından ndan araştırma rma kredisi alarak yürütmy tmüşlerdir. Yılın Y çeşitli zamanlarında nda ve kentlerin farklı yaşam am düzeylerini temsil eden semtlerinden alınan örnekler analizlenmiş ve genelde çöplerin yaş ve organik madde içerii eriği i (yiyecek, sebze ve meyve vs.) yüksek y olduğu u saptanmış ıştır. Ülkemizde oluşan tarımsal, orman ve hayvancılık k sahalarında oluşan hatta tarıma, ormana dayalı sanayi sahalarında oluşan katı artıklar ya yöredeki y tesisler tarafın n dan işlendikten i sonra oryakıt, taryakıt t veya çöpyak pyakıt t haline getirilmekte ve sonra ya sobada yakılmakta ya da tarladan, bağ,, bahçeden, ormandan toplanan biyomas artıklar klarının n doğrudan yakılmas lması veya kömürük ateşleyici olarak kullanılmaktad lmaktadır. Ülkemizde yakılacak odun sorunu biyomas durumu alternatif yakıt, özellikle artıklardan yakıt t konusunda istatiksel veriler toplamaya zorlanmış ıştır.

64 Kentlerimizin çöp p ve katı artıklar klarının n bertarafı için in uygulanan sistemlerde, başka türlt rlü değerlendirilmemi erlendirilmemiş kalınt ntılardan çöp p yakıt elde edip yakıt t olarak yararlanmak ve kullanmak mümkm mkündür. Ev tipi sobalarda yakılmas lması halinde koku sorunu sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda bunun yerine, kalorifer kazanlarında nda veya fabrikaların n fırınlarf nlarında nda veya kazanlarında nda yakılmas lması daha uygun olmakta dır. d Art Artıklardan yakıt t olarak yararlanmada etkin olan parametreler; su miktarları,, kül k l içerii eriği i ve ısıl l değeridir. eridir. Su içerii eriğine ine bağı ğımlı olarak yakıtın ısıl l değerinin erinin değişimi imi abaktan tayin edilebelir. Yak Yakıt t eldesinde uygulanan teknolojiler özellikle çöp p ve katı artıklara yönelik olarak, Fransız, Alman, İngiliz, Avusturya ve Amerikan firmaları ya kömür k r teknolojisinden ya da yem teknolojisinden yararlanarak modifikasyonlar yaparak biriketleme,balyalama veya peletleme yöntemleri y ile bu konuda teknoloji geliştirmi tirmişlerdir.

65 Çöplerin içindeki i indeki kağı ğıt t karton, plastik, naylon gibi maddelerin değirmende parçaland alandıktan ve dane boyutu küçültüldükten sonra ev tipi sobada yakılmas lması içinin peletleyen makinanın n esasını oluşturan peletleme kısmk smı görülmektedir. Biriketleme makinaları genelde ya bildiğimiz imiz dolu tuğla şeklinde çeşitli ebatlarda yakıt, ya da çeşitli çaplarda silindirik şekilde normal kesilmiş sobalık k odun büyüklüğünde yakacak üretmektedirler. Bafra"da tarımsal katı artıklardan 6 cm çapında 30 cm boyunda sobalık k yakıt üreten bir tesis birkaç yıl çalışmış, sonra hammdde akışı yeterli olmadığı için in fabrika Ünye'ye taşı şınmıştır r ve orada çalışmaktadır.

66 Giresun'da başar arılı bir şekilde faaliyet gösteren g ağıa ğırlıklı olarak orman artıklar klarını değerlendirmeye erlendirmeye yönelik y bir biriketleme tesisi çalışmaktadır. Üretiminden sonra pazarlanan bu yacaklardan tarımsal art msal artıklardan elde edilenin fiatı odundan % 30, orman artıklar klarından elde edileni ise % 15 daha ucuzdur. Orman artıklar klarından elde edilen yakıtın n ise değeri eri odununkine yakın n yani kj/kg arasında değişmekte iken, tarımsal artıklardan olanı fazla silisyumlu kül k l içermesinden i dolayı ancak kj/kg olabilmektedir. Fiatını oluşturan ana etmen de işte i bu kalite farkıdır. r. Karadeniz bölgesinde b olu lgesinde oluşan tarımsal ve orman artıklar klarını değerlendirmeye erlendirmeye yönelik bu tesisler aslında orman kaynaklarımızın n korunmasına na da katkıda bulunmaktadırlar. Bu tesislerden Bafra'da kurulanı tamamen yabanc tamamen yabancı bir teknoloji ürünü ve tümü ithal edilmişken; Giresun'da kurulanın n da sadece biriketleme ünitesi ithal ve geriye kalan ağıa ğırlıkta büyük b k oranı oluşturan kısmk smı ise yerli malıdır. Türkiye'deki mevcut teknolojik potansiyel bu tür t r tesislerin üretilmesi için i in yeterlidir.

67 Bu uygulama örneklerinden yararlanarak İzmir de ve çevresinde oluşan bahçe e atıklar klarının n yakıta dönüştürülmesi mümkm mkündür. Bafra daki tesis daha sonraki yıllarda y Ünye ye nakledilmiştir. İşletemedei letemedeiğindeninden ve zarar ettiğinden inden, Ünye li bir girişimci imci almış ıştır.

68 Teşekk ekkürler

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Buhar nedir? Buhar: Suyun gaz durumuna denir. Su ve dolayısıyla buhar

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014 DOĞALGAZ TESİSATI Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR Şubat-2014 Burada sunulan ders notu, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde verilen Doğalgaz ders için hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN İNCELENMESİ VE EMİSYON ENVANTERLENMESİ BİTİRME TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şeref SOYLU

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU 14-15 NİSAN 1997 - ANTALYA TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ 18 HAZİRAN 1996 -ANKARA mmo yayın no: 191 Ankara-1997 makina mühendisleri

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 36 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU ÖZETİ 106G112 ALT PROJELER 107G021 107G022 107G023 107G024 PROJE ADI : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ GİRİŞ... 2 FOSİL YAKIT DÖNEMİ... 2 Küresel Isınma (Sera etkisi Greenhouse effect)... 3 FOSİL YAKITLARIN SALIMLARI... 4 Hava Kirliliği... 4 Kükürt... 4 Partiküller

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ PETROL Petrol sözcs zcüğü, Latince de taş anlamına na gelen petra ile yağ anlamına na gelen oleum sözcüklerinden oluşmu muştur (Petra( oleum= Petrol). Petrol halk arasında, yalnız

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi...

Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi... Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi... www.dosabenerjisantrali.com Bir Bakışta... Daha Temiz Bir Çevre, Daha İyi Hava Kalitesi Kömür ve kireç taşı; nakliyesinden, depolanması ve kazanlara taşınmasına

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

ĞİŞİMLERİ KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ. ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Uludağ Üniversitesi. cevdet@uludag.edu.tr

ĞİŞİMLERİ KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ. ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Uludağ Üniversitesi. cevdet@uludag.edu.tr YAĞLARIN GIDADA FİZİKSEL F ve KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ GIDADAN ÇEKİLME SÜRES REÇLERİ ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ Prof.Dr.Cevdet.Cevdet DEMİR Uludağ Üniversitesi cevdet@uludag.edu.tr ATIK YAĞ

Detaylı

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ ÖNSÖZ.Ka A k Bertaraf ve Geri Dönüşüm Tesisi Ya rım Öncesi Sunulan Raporlar..UKOSB Ka A k Karakteris ğine Yönelik Çalışma Raporu.2.TÜBİTAK MAM Çevre Ens tüsünün

Detaylı