' ICRA HUKUKUNDA İLAML ı TAK İPLERE KONU TEŞKIL ' EDEBILECEK «İLAM»LAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "' ICRA HUKUKUNDA İLAML ı TAK İPLERE KONU TEŞKIL ' EDEBILECEK «İLAM»LAR"

Transkript

1 ' ICRA HUKUKUNDA İLAML ı TAK İPLERE KONU TEŞKIL ' EDEBILECEK «İLAM»LAR Av. Talih UYAR (*) 1 - «Mahkeme kararlar ının taraflardan her birine verilen mühürlü suretierine» i 1 ft m denir (HUMY. mad. 392). «İlml ı takip»lere konu te şkil edebilecek ilfmlar şunlard ır :. a) Adliye mahkemeleri (Hukuk «sulh hukuk, asliye hukuk;>, Ceza (1) «sulh ceza, asliye ceza, ağır ceza», ticaret, i, tetkik nıercii) tarafından verilmiş olan iimlar. Bu «i1<m»lardan tetkik merdii'ne ait olanlar ın takip konusu yap ılmas ı özellik ve farkl ıl ık gösterir. aa) Tetkik Merciinin «icra suçları» hakkında verdiği ceza kararlar ı, diğer ceza kararlar ı gibi a şağıda belirtti ğimiz şekilde, '(2) kammızca; «beraat kararlar ı» (daha doğrusu beraat kararlar ında san ık vekili için hükmolunmii ş olan vekalet ücretleri) he- men yani hüküm kesinle şmeden, buna karşın «m ıi h k ü m i- y e t k a r a r 1 a r ı»ndaki şikyetçi (müdahil) lehine hükmolunmu ş olan yarg ılama gideri ve vekalet ücretleri, hüküm kesinle ştikten sonra icraya konulur. ', ' Yargıtay, önceleri bu ilm1ar ın, ayr ı takip konusu yap ılmaks ızın as ıl takip dosyas ına 'konularak icra takibinin devam edeceğini kabul etmi şken daha sonra yerinde olarak bu görü şünden dönüp, bu ilrnlar ın ayr ı, takip konusu yap ılmas ını istemiştir (3). (*) Manisa Barosu Avukatlar ından. (l) Ceza mahkemelerince verilen ilrnlar ın y a r ı la nı a g i d e r- 1 e r 1 'ne ve t a z m 1 n a t'a ili şkin hüküm f ıkraları lehine hüküm' verilen taiafça (CI\4UY. mad. 365 vd; 353 s. Askeri Mahkemeler Y. mad. 257)' «i1ml ı takip» konusu yap ılabilir. Bu konuda ayr ıca' bknz: ileride;: dipn.69 civar ı. (2) ileride; AÇIKLAMA: IV-h «dipn: civar ı». (3) Bknz: İİD T. 2091/2395' T / TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGİSİ, 1991/1 77

2 bb) Tetkik Mercii'nin «hukuk i şleri»nde verdiği, kararların takibe konulma şeklini şöyle bir ay ırım yaparak belirtmek uygun olur: aaa - Eğer Tetkik Mercii'nin karar ı takibin tamamen iptaline ili şkinse örneğin, borçlu 'takip konusu ilrn ın kesinleşmeden icraya konulmu ş olduğunu' bildirerek şikyette ( İİY. mad. 16) bulunmu ş ve şikayeti hakl ı görülerek takip iptal edilmi şse ya da borçlu hakk ında yap ılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte 'borca' (i İY. mad. 168/5; 169) ya da 'imzaya' ( İİY. mad. 168/4; 170) itiraz étmi5 ve bu itiraz ı kabul edilerek, takip iptal edilmişse, veya genel haciz yolu ile takipte, alacakl ının «itiraz ın kesin (yahut geçici) olarak kald ırılmas ı isteminin reddine» karar verilmi şse bu kararlardaki yarg ılama giderleri (ve avukatl ık ücreti) zorunlu olarak ayr ı - i 1 à m 1 ı - takip konusu yap ılarak karşı taraftan talep edilebilir (4). Kan ımızca, Tetkik Mercii kararlar ının sadece takip hukuku bak ımından tarflar ı bağlamas ı ve bu kararlar ın as ıl uyu şmazlık konusunda örneğin; takip konusu borcun varl ığı konusunda 'kesin hüküm' te şkil etmemesi «imml ı icra' yoluyla takip konusu yap ılabilmesine engel de ğildir. Çünkü, Tetkik.Mercileri de «mahkeme»dir (5) ve Tetkik Merciinin kararlar ı «iltrn» niteli ğindedir. bbb - Eğer Tetkik Mercii'nin karan, takibin tamamen iptaline ilişkin değilse örneğin; takibin k ısmen iptaline, ödeme ya da icra emri tebliğinin iptaline, yap ılan hacize, takdir edilen k ıymete, düzenlenen hesap tablosuna ili şkinse bu karar ın, ilgili as ıl takip dosyas ına konulup, o dosya içinde dikkate al ınmas ı gerekir (6). Çünkü, bu karar ın, o takip dışında bağıms ız bir varl ığı ve değeri yoktur. Bu nedenle bu karar; ister alacakl ı ister borçlu lehine olsun, ayr ı bir takip konusu yap ılamaz ve mutlaka as ıl takip dosyas ına konulmas ı ve icra memuru taraf ından hesap tablosu yap ı - l ırken dikkate alinmasi gerekir. ccc - Eğer Tetkik Mercii'nin karar ı, üçüncü ki şinin ba şvurusu üzerine ya da üçüncü ki şi aleyhine aç ılan bir dava nedeniyle örneğin; İİY. mad. 97, 99/a göre aç ılan istihkak davalar ında verilmişşe, bu karardaki yarg ılama gideri (ve avukatl ık ücreti)'nin de ayr ı bir takip - konusu olacağı ku şkusuzdur. (4) Bknz: 12.HD T /1180. (5) Bknz: Anayasa Mah. Karar ı, T. 65/33 (RG T. Say ı : 12593) 78, TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI DERGISI, 1991/1

3 Hukuk mahkemelerinin a r a k a r a r 1 a r ı da hatal ı olarak ilm1 ı takip konusu yap ılmaktad ır. Bilindiği gibi, yargılamaya son vermeyen, onu yürütmeye yarayan kararlara «ara kararları», buna karşın, yarg ılamaya son veren, hkimin davadan el çekmesi sonucunu do ğuran kararlara da «nihai kararlar» denilir. Uygulamada çok defa, davac ının gereksinmeleri göz önüne alınarak; nafakaya a r a k a r a r ı ile hükmedilmektedir. Ara kararında yer alan nafaka hükmü ne şekilde icraya konacakt ır? Uygulamada, bu kararlar genellikle 'imml ı takip' konusu yap ılmakta, borçluya mahkemenin ara karar ına dayan ılarak örnek; 53 İCRA EMRI gönderilmektedir. Çok kez buna şikayet de edilmediği için, takibe bu şekilde devam edilmektedir. Halbuki, mahkemenin nafaka takdirine ili şkin karar ı, bir «ara kararı» olduğu için, il<m niteliğinde değildir. Ancak, «eda hükümlerini içeren yani bir şeyin ya da bir miktar paran ın bir kimseye verilmesini veya bir kimsenin bir edimde bulunmas ını ya da bulunmamas ını öngören nihai kararlar, i 1 à m say ıldığından, bunlar ın dışında kalan «ara kararındaki nafaka hükmü»nün ilml ı icra yoluyla takibe konulmamas ı gerekir (7). Ara kararındaki «rıafaka hükümleri» ancak, iltms ız takip konusu yap ılabilir ve borçluya örnek; 49 «Ödeme Emri» gönderilir. Ayn ı şekilde, «bilirkişi ücretine ilişkin mahkemenin ara karar ı» da, i 1 à m niteli ğinde olmadığından «ilml ı takip» konusu yap ılamaz (8)... Delil tesbiti ve i h t i y a t i tedbir kar a r 1 a r ı da «ilml ı takip» konusu yap ılamaz. Taraflar aras ındaki uyu şmazl ığı nihai olarak çözmeyen delil tesbiti, (9) ihtiyati tedbir (10) gibi kararlardaki yarg ılama giderleri (ve vekalet ücretleri) bağıms ız olarak «ilfml ı takip» konusu, yap ılamaz. Esasen, bu kararlarda, «yarg ılama gideri ve vekalet ücretinin ileride haks ız çıkan taraftan al ınmas ına» ya da «aç ılacak as ıl davada gözönünde bulundurulmas ına» karar verilmektedir. (6) Bknz: 12.HD, T / T. 2108/2695. (7) Bknz: 12.HD T. 2966/ T. 5708/ T. 737/993. (8) Bknz: 12.HD T, 481/146. (9) Bknz: 12.HD T. 2822/ T. 370/4112. (10) Bknz: İİD T. 3932/ T. 5596/5474. TÜRK İYE BAROLAR B İRL İĞİ DERG İS İ, 1991/1 79

4 E ğer, delil tesbiti yap ıld ıktan ya da ihtiyati tedbir-karar ı al ın d ıktan sonra, dava aç ılmas ına gerek kalmadan uyu şmazl ık sona ermi şse, davac ı «tebit» ya da «ihtiyati tedbir» karar ındaki «yarg ı- lama giderleri ve avukatl ık ücreti» için ancak i 1 à m s ı z t a- k i p yapabilir ve borçluya örnek; 49 Ödeme Emri gönderebilir. Borçlunun, ödeme emrine itiraz ı üzerine, alacakl ı kan ımızca, «deii] tesbiti» ya da «ihtiyati tedbir karar ı»na dayanarak, mahkeme den i t i r a z ı n i p t a 1 i n i de isteyebilece ği gibi, bu konuda tahsil davas ı (alacak=eda davas ı) da açabilir... Buna kar şın yüksek mahkeme «tevdi mahalli tayini» (merci tayini)'ne ait mah keme karar ında takdir olunan yarg ılama giderinin ayr ı takip ko. nusu yap ılabileceğini» belirtmi ştir (11). b) Yargıtay tarafından verilen i1miar Yargıtay'daki duru şmalar sonucunda, kendisini avukatla di ı- ruşmada temsil ettirmi ş olan taraf lehine hükmedilen avukatl ık ücreti, as ıl davan ın sonucu beklenmeden hemen takip konusu ya-. p ılabilir (12). c) Tam kaza (yarg ı) davası sonucunda verilmiş olan idari yargı mercii immiarı (2577 s. İdari Yarg ılama Usulü Y. mad. 28/2; 1602 s. Y. mad. 63/IV). d) Sayıştay iim1ar ı (13) (Say ıştay Y. mad. 64/11). e) Hakeiıı kararları (14) (HUMY. mad. 536) Uygularnadaki önemi nedeniyle hemen belirtelim ki, yang ın sigorta poliçeleri gereğince al ınan hakem-bilirki şi raporları, HUMY. 516 vd'da düzenlenmiş olan «hakem karar ı» niteliğinde bulunmad ığından ve ayni zamanda İİY. mad. 38'e göre <ilm niteli ğindeki belge» de olmad ığından (15) - il à m 1 ı t a k i b e konu yap ılamaz ( ). (Il) Bknz: 12.HD T. 4555/6532. (12) Bknz: T. 8524/ T / T. 337/457. (13) Bk ıız : 12.HD T. 7895/ (14) Bknz: 12.HD T. 721/ T. 1077/ T. 7100/605 vb T. 3099/2969. (15) KONURALP, H. Hakem-Bilirki şi Raporunun Iptali Davas ı (Karar Tahlui) (Şigorta Hukuku Dergisi, 1982/A ğustos. C: 1, S: 2, sh: 173). (16) KURU, B. Hukuk Muhakemeler.i Usulü, C: 2, sh: KONURALP, H. a.g. tahlil, sh: 173. (17) Bknz: 12.HD T /8004. (18) «Hakem karar ı» niteliğinde. olmad ığı için doğrudan doğruya takip konusu yap ılamayan «hakem-bilirki şi raporlar ı» usulüne uygun olarak TÜRKIYE BAROLAR BIRL İĞİ DERG İSİ, 1991/1

5 Il - Yukar ıda belirtilen ilm İarın, «ilm1 ı takip» konusu yap ılabilmesi için, e d a h ü k m ü n ü içermesi gerekir (19). Bu nedenle; «şuf'a bedelinin ödenmesi için» icra takibi yap ılamaz (20). Çünkü mahkemelerce, şuf'a davalar ı sonucunda, «... mahkeme veznesine depo edilmiş olan...tl. şüf'a bedelinin daval ıya ödenmesine...» karar verilmektedir. Böyle bir ilma dayanarak, dayal ı «şuf'a bedelinin t a h s i 1 i için» mahkeme veznesine depo edilmi ş bulunan şuf'a bedeli için icra takibi yapamaz. Ayni şekilde, «istimlk bedelinin tahsili» için takip yap ılamaz, (21) iltmda «ta şınmaz ın teslimi»ne dair aç ık bir hüküm bulunmadıkça, reddedilen «men'i müdahale» davas ı sonucunda verilen i1ma dayanarak, «taşınmaz ın teslimi» istenemez (22). Keza şuf'a il ımına dayanılarak,.xdavalılar ın el atmas ının önlenmesi ile ta şınmaz ın teslimi» istenemez (23)..: Fakat, «istimlak bedelinin artt ırılmas ı»na ilişkin ilm, - «tahsili» de içerdiğinden, artt ır ılan istimlak bedeli için, ilml ı takip yap ılabilir (24)... Ancak, «istimlk bedelinin artt ırılmas ı davas ının reddine» ili şkin hükme dayanarak, itiraz d ışı «istimlk bedelinin tahsili» için i1tml ı takip yap ılamaz (25)... Keza; borçlu idarenin açtığı «istimmk bedelinin indirilmesi» davas ın ın reddine ili şkin ilma dayanarak alacakl ı malik, istimlk bedelinin tahsili için, iim1 ı takip yap ıp, İdareye icra emri gönderemez (26)... düzenlenmi ş olmas ı (FIUMY. 287/11) ko şulu ile mahkemeler için ba ğ- lay ıc ıd ır. Bu raporlara kar şı ancak «adalet ve nasafete aç ıkca ayk ırı olduğu» gerekçesiyle mahkemede «iptal davas ı» aç ılabilir. Sigorta Genel Şartlar ı'nda taraflara bu imk.n aç ıkca tan ınmıştır. Hakem-bilirkişi raporunda belirtilen alacak için, alacakl ı görünen ki şinin mahkemede «tazminat davas ı» aç ıp, alacağı ilmi icraya koymas ı gerekir. Veya, karşı (borçlu) taraf ın açaca ğı «hakem-bilirki şi raporunun iptali davas ı»na kar şı mukabil dava olarak «tazminat davas ı» açmas ı yahut bu konudaki süreyi geçirmi şse, ayrı bir dava açıp, bu davada «iptal davas ı»n ın sonucunun «bekletici sorun» yap ılmas ın ı talep etmesi gerekir... (19) Bknz: 12.HD T. 7631/ T. 9035/ T. 6062/ T. 7895/412. (20). Bkı z: 12.HD T. 794/3122. (21) Bknz: 12.HD T. 9126/877. (22) Bknz: 12.HD T. 4358/6051. (23) Bknz: 12.HD T. 4711/6241. (24) Bknz: 12.HD T. 472/1825. (2$) Bknz: İİD T. 3127/3165. (26) Bknz: 12.HD T. 8136/1627; TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ, ıııı - 81

6 Yüksek mahkeme (27) «Oğlunun ihtiyacı için tahliye davas ı açıp bu sebebe dayal ı olarak tahliye ilmi alan davac ı yerine, davac ının ihtiyaç sahibi Oğlunun bu ilmi icraya koyamayaca ğın ı çünkü «iltmda Oğul lehine, infaz ı gereken bir hüküm bulunmadığını» belirtmiştir... Tesbit hükmünü içeren ilni1arın sadece «yarg ılama giderlerine» ili şkin bölümü «ilmi ı takip» konusu yap ılabilir, «tesbit bölümü» ise «ilml ı takip» konusu yap ılamaz (28). U y g u 1 a m a d a özellikle «kira tesbiti»ne ili şkin ilm1ar ın ne şekilde takip konusu yap ılabileceği duraksama konusu olmu ştur. Bir hukuki ili şkinin var olup olmad ığını tesbite yönelik davalar olan (29) t e s b i t d a v a 1 a r ı sonucunda verilen hükümlerin <cilm İarın icrası» yolu ile mi yoksa cimmsız icra» yolu ile mi takibe konulaca ğı uygulamada duraksama konusu olmaktad ır. Tesbit davalarının türüne göre, bu davalar sonucunda verilen hükümleri iki gurupta incelemek gerekir; a) Bir hukuki ili şkinin yok olduğunun mevcut olmad ığının tesbiti için aç ılan «olumsuz tesbit davalar ı» (30) sonucunda verilen ve «olumsuz (menfi) tesbit hükmü» denilen hükümlerin icraya konulmas ı nitelikleri gereği mümkün olmadığından, bu ilmların cebri icra hukuku ile ilgisi yoktur (31). b) Bir hukuki ili şkinin mevcut olduğunun tesbiti için açılan «olumlu (müsbet) tesbit davalar ı» (32) sonucunda verilen «olumlu (müsbet) tesbit hükümleri» k e s i n h ü k ü m (HUMY. mad. 237) ve.k e s i n d e 1 i,l şay ılırsa da, kural olarak «iiml ı icra» yoluyla icraya konamazlar (33). (27) Bknz: 12HD T. 2432/10286 (28) KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 2, sh: 2065 vd. (29) KURU, B. Tesbit Davalar ı, sh: 18 - BILGE, N. / ÖNEN, E. Medeni Yargılama Hukuku, sh: POSTAC İOĞLU, İ. Medeni Usul Hukuku, sh: 252. (30) KURU, B. Tesbit Davalar ı, sh: 21, BILGE, N. / ÖNEN, E. age., sh: (31) KURU, B. Tesbit Davalar ı, sh: Bknz: HGK T. 44/8 (Ad. D. 1962/7-8, sh: 873). (33) KURU, B. Tesbit Davalar ı, sh: KURU, B. Hukuk Muhkemeleri - Usulü, C: 1, sh: ÖKTtMER, S. Kira Paras ın ın Tesbiti Davalarına Ait İlmların Yerine Getirilmesi, (Ad. D. 1979/3-4, sh: 154 vd. - Türkiye Not. Bir. Huk. D. 1978/19, sh: 11 vd.) - Ayr ıca bknz: H İGM T say ılı müta1 ıas ı (UYAR, T. Gerekçeli-tçtihatl ı İcra ve İfls Kanunu Şerhi, C: 1, sh: 380). 82 TÜRKIYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGISI, 1991/1

7 U y g u 1 a m a d a, özellikle, çok s ık açılan «kira tesbit davalar ı» sonucunda verilen; « lira ayl ık kira bedelinin... tarihinden itibaren lira olarak tesbitine> ş e k 11 n d e verilen kira tesbit hükümlerinin, sadece kira paras ını belirlediği ve ayr ıca eda hükmühü içermed'i ği dikkate al ınarak, 'birikmi ş kira bedellerinin tahsili' için «i İ mi ı icra» yoluna ba şvürulamaz... Kira tesbit davalar ı sonucunda verilen ve kira bedelini belirleyen bu hükümlerin «kira alaca ğının miktarı ve varl ığı» hakkında aç ıkl ık taşımas ı yani, «yeni kira bedelinin miktar ı ve bu bedelin hangi tarihten itibaren geçerli sayılacağını» açıkca belirtmesi halinde, alacakl ı kiralayan tarafından 'i 1 à m S 1 z t a k i p' konusu yap ılabileceği ve borçlunun itiraz ı üzerine, alacakl ının «kira bedelini tesbit eden hükme dayanarak» İİY. mad. 68 gereğince «itiraz ın kald ırılmas ı»nı Tetkik Mercii'nden isteyebilmesi gerekir (34). Bu konuda, şu hususu da aç ıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Alacakl ı, borçlunun ilms ız takibe kar şı ileri sürdüğü itiraz ı, hangi hukuki nedenle, Tetkik Merciinde kald ırtabilecektir? Bilindiği gibi, alacakl ı ancak, M. mad. 68/I'de say ılan belgelerden birine dayanarak, borçlunun itiraz ının kald ırılmas ını Tetkik Merciinden isteyebilir. Mahkemelerin verdi ği, kira paras ını tesbite ili şkin kararlar ise bu maddede ayr ıca öngörülmemi ştir. Doktrinde (35-36) kanımızca da isabetli olarak, mahkemelerin tesbit davas ı sonucunda verdikleri «tesbit hükümleri»nin M. mad. 68/I'deki «resmi dairelerin veya yetkili makamlar ın yetkileri dahilinde ve usulüne gö- (34) KURU, B. Tesbit Davaları, sh: 104; Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 1, - sh: 935; Icra Hukuku, sh: 144; Ödeme Emrine Itiraz ın Ref'i (Ad. D. 1961/11-12, sh: 1043) - UYAR, T. İcra Hukukunda Itiraz, 2. Bas ı, sh: UYAR, T; Para ve Teminat Verilmesine İlişkin İ l ımların İcras ı (Yasa D. 1980/4, sh: 502).. (35) Bknz: Yuk. Dipn. 34. (36) Aksi görü ş: ÖKTE.MER, S. agm., sh: 154 ve T. 1/3 say ıli İçt. Bir. K. kar şı oy yaz ısı, No: II. (Say ın ÖKTEMER, bu makalesinde «ve İçt. Bir. K. karşı oy yazısında»: t e s b i t h ü k ü m 1 e r ini, İİY. mad. 68/I'de yazılı «yetkili makamların, yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belge» niteli ğinde sayman ın hatalı bir görü ş olduğunu ileri sürerek, bu hükümlerin «i 1 à m» oldu ğunu belirtmektedir. - Kan ımızca, bu hükümlerin «ilm» say ılmas ı, onların «yetkili makamların, yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belge» say ılmama. sm ı gerektirmez. Çünkü, İİY. mad. 68 ancak üç nedenle «borçlunun itiraz ının kald ırılabileceğini» öngörmü ştür. Bu nedenler aras ında da «tesbit immlar ı» ya da «ilmiar» bulunmad ığından, zorunlu olarak, «tesbit iltmiar ı»n ı, maddede say ılanların birisinin içinde dü şünmek uygun olacakt ır. - TURKİYE BAROLAR B İRLIĞI DERGİSİ, iiii 83

8 re verdikleri bir belge» olarak kabul edilmesi gerekti ği ileri sürülerek, bu nedenle, alacakl ının, «borçlunun itiraz ının kald ırılmas ı- nı» isteyebileceği belirtilmiştir. Yargıtay ise, baz ı kararlarında (37) «böyle bir yasal gerekçeye dayanmaks ız ın> ayn ı sonuca varm ışken, bazı kararlar ın karşı oy yaz ılar ında (38) «tesbit hükümlerinin İiY. mad. 68'deki belgelerden olmad ığı> ileri sürülerek, tesbit hükümlerinin ancak kesinle şmesi halinde, hükümde tesbit edilen kiran ın muaccel olaca ğı sonucuna biraz sonra be1irtece ğimiz nedenlerle, kanımızca hatal ı olarak var ılm ışt ır. Eğer, kira bedelinin tesbitine ili şkin hükümde, sadece «yeni kira bedelinin miktarı» belirtilmi ş fakat '«bu bedelin hangi tarihten geçerli olaca ğı» aç ıklanmamışsa, alacakl ı yine «i 1 à m s ı z t a k i p» yoluna ba şvurabilirse de, borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi üzerine «itiraz ın kald ırılmas ı»n ı Tetkik Merciinden isteyemez (39). Çünkü yeni kira bedelinin ba şlang ıc ı ancak yeni bir.dava aç ılmas ı sonucunda belirecektir. Bu durumda, alacakl ı, mah kemeden «itirazın iptalini» (İİY. mad. 67) isteyebilir. Olumlu (müsbet) ve olumsuz (menfi) tesbit hiikümlerinin «yarg]lama giderleri ve avukatl ık ücreti»ne ili şkin k ısm ı ise, ayrık olarak (istisnaen) cebri icra kabiliyetine sahip oldu ğundan, yani «eda hükmünü» içerdiğinden, T. 1/3 sayılı İçt. Bir. K. gereğince; kesinleştikten sonra 'i 1 à m 1 ı i. c r a y o 1 u' ile icraya konabilir (40). Kısaca özetlemek gerekirse; «kira tesbit davaları» sonucunda alınan kararlar ı alacakl ı (kiralayan) i k i ş e' k i 1 d e icraya koyabilir: a)- Ya, borçluya ayn ı takip dosyas ından «kira alacağı» için 'ödeme emri' (örnek; 49 veya 51) «yarg ılama gideri ve avukatl ık ücreti» için 'icra emri' (örnek: 53) gönderir. b) Ya da, «kira alaca ğı» ile «yarg ılama gideri ve avukatl ık ücreti» için ayrı takip açar. (37) Bknz: 12.HD T. 1943/ T / (38) Bknz: 12.HD T. 9013/ , T /9908. (39) Bknz: 12.HD T / T / T. 6682/6672. (40) KURU, B. Tesbit Davaları, sh: KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 1, sh: ÖKTEMER, S. agm., sh: Ayr ıca bknz: 12.HD T. 6364/ T. 3613/ T. 3462/ H İGM. 11.6,1970 T say ılı mütamas ı. 84 TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞI DERGISI, 1991/1

9 Birinci şıkk ın seçilmesi daha ekonomik olaca ğı için tercih edilmelidir. Yüksek mahkeme, (41) bu' konudaki çeşitli içtihatlar ında; kira tesbit kararlar ındaki k i r a f a r k ı'na ilişkin bölümün «IMmsız», y a r g ı 1 a rn a g i d e r 1 e r i'ne ilişkin bölümün ise «ilüml ı» takip konusu yap ılabileceğini doktrin'e (42) de uygun biçimde belirtmiştir. İİ! - İlmların takip konusu yap ılabilmesi için, k a r a r ve i 1 à m h a r c ı'nın da ödenmi ş olması gerekir. Esasen 492 s. Harçlar Yasas ının 28. maddesi gereğince «karar ve ilm harc ı ödenmedikçe, ilgiliye ilm verilemez» (mad. 28/a). Ancak, alacakl ı her nas ılsa, «karar ve i1m harc ı»nı ödemeden ilmi alabilmi şse ya da uygulamada daha s ık görüldüğü gibi, karar ve i1m harc ını ödemeden, ilm ın fotokopisini alm ış ve bunu takip konusu yapm ışsa, yap ılan «takip» ya da borçluya gönderilen «icra emri»nin iptali Tetkik Merciince gerekecek midir? Doktrinde (43) bu gibi durumlarda; «icra memurunun, karar ve imm harc ının alınmadığını tesbit etmesi halinde, icra emrini düzenlememesi» gerektiği belirtilmi ş, Yargıtay da (44) bu gibi durumlarda «harcın ödenmesi için ilgilisine (alacakl ıya) mehil verilmesi» gerekti ğini ve mehle rağmen harc ın yatırılmamas ı halinde «borçlunun itiraz ının kabulüne» (yani; «takibin iptaline») karar verilebileceğini belirtmi ştir. IV - İlmların «takip konusu yap ılabilmesi» için ku r a 1 o 1 a r a k kesinleşmiş olması gerekli değildir. Yani, i1m hakk ında «temyiz yoluna» ba şvurulmu ş olmas ı (HUMY. mad. 427 vd.), o ilmin takip konusu yap ılmas ına (icraya, konulmas ına) engel te ş- kil etmez yani temyiz, icray ı durdurmaz. Fakat, ayr ık (istisnai) olarak, Mz ı ilmlar kesinle şmeden takip konusu yap ılamaz. Hukukumuzda, «kesinle şmeden icraya konulamayacak olan» ilmlar şunlard ır a) Gayrımenkule ve buna 'ili şkin ayni haklara dair hükümler (HUMY. mad. 443/IV), (41) Bknz: 12.HD T / T. 8530/ T. 139/ T / (42) KURU, B. icra ve İfMs Hukuku, sh: KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 1, sh: 935 vd. (43) KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 2, sh: 2173 vd. - KURU, B. Icra ve İf1ts Hukuku, sh: 464, dipn. 2. (44) Bknz: 12, HD T. 9040/940 - HGK T. E: 12/253, K: 526. TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ, 1991/1 85

10 Yüksek mahkeme; 1 1 «Taşınmaz ın ayn ı ile ilgili immların» (45), - V<Taksime ili şkin ilmlar ın» (46), 1 «Mülkiyet tesbiti ile ilgili ilm1ar ın» (47), 1 «El atman ın önlenmesi ve ecrimisil davas ı sonucunda verilen ilmlar ın» (48), V«Tapu kayd ının iptaline ve takdir olunan bedelinin da yal ı- dan al ınmas ına ili şkin immlar ın» (49), 1 < Şuf'a davas ı sonucunda verilen i1m1ar ın» (50), V«Cebri tesçil davas ı sonucunda verilen i1mların» (51), V<Ta şırimaza ilişkin 'tavzih kararlar ı'nın» (52), ITaşınmazdaki mülkiyet uyu şmazl ığın ı da gideren istimlk ilmının (53), 1 'kesinle ş tikten sonra icrayakonulabileceğini' belirtmi şken, V«Fuzuli işgal nedeniyle ta şınmaz ın ayn ına ili şkin olmayan bir sebeple 'el atman ın önlenmesi davas ı' sonucunda verilen imm ın kesinle şmeden icraya konulabilece ğini» (54), 1 «Mülkiyet uyu şmazlığına ili şkin bulunnıadıkça sadece iitnıda geçen 'müdahalenin önlenmesine' şeklindeki sözcü ğe bakarak, iitmın infaz ın ın kesinleşme şine bağl ı olduğu sonucuna var ılamayacağını» (55), - 1 «Taşınmaz ın aynı ile ilgili olmayan (mülkiyet uyu şmazl ığına ili şkin olmayan) ilmlar ın kesinleşmeden takip konusu yap ı- labileceğini» (56);. (45) Bknz: 12.HD T / (46) Bknz: 12.HD T. 9426/9443: (47) Bknz: 12.HD T. 5626/1943. (48) Bknz: 12.HD T / (49) Bknz: 12.HD T. 7486/2871. (50) Bknz: 12.HD T. 7631/8311. (51) Bknz: 12.HD T / (52) Bknz: 12.HD T. 790/1238. (53) Bknz: 12.HD T. 3907/5817. (54) Bknz: - 12.HD T. 2150/ T. 9028/ T /1315. (55) Bknz: 12.HD T /4289. (56) Bknz: 12.HD T / T. 1558/ TÜRK İYEBAROLAR B İRLİĞE DERG İSİ, 1991/1.

11 V «Ta şınmazın ayn ı ile ilgili olmayan el atman ın önlenmesine ilişkin ilmiar ın kesinle şmeden takip konusu yap ılabileceğini» (57) V «Tapulu yeri, - harici satışa dayanarak işgal eden ki şinin ta- ' şınmazdan ç ıkarılması için mahkemeden al ınan el atmanın önlenmesine ili şkin ilmın, kesinleşmesine gerek kalmadan takip konusu yap ılabileceğini» (58), V «Eser sözle şmesi ile ilgili alacak talebinin, ta şınmaz ın mülkiyeti ile ilgili olmad ığından, buna ili şkin dava sonucunda alınan ilm ın kesinle şmeden icraya konulabileceğini» (59), V «İstisna akdinden do ğan anlaşmazlığa ve in şaatın noksan b ırakılan k ısmın ın masrafı daval ıya ait olmak üzere davac ı tarafından yap ılabilmesi için ifaya izin verildi ğine dair i1 ımın, ilm kesinleşmeden takip konusu yap ılabileceğini» (60, V «Tenkise ilişkin i1mlar ın, kesinleşmeden takip konusu yap ılabileceğini» (61), V«Gecekonduların yık ılmas ına ilişkin ilmlar ın kesinleşmeden yerine getirebileceğini» (62), belirtmi ş tir. b) Aile ve şahsın hukukuna ilişkin hükümler (HUMY. mad. 443/IV). Ancak «nafaka hükümleri» kesinle şmesi beklenmeden hemen icraya konabiir ( İİY. mad. 36/IV, HUMY. mad. 443/111) (63). Örneğin; bo şanma, babal ık davas ı immiarı kesinleşmeden takip konusu yap ılamazlar (64). e) Hakem kararlar ı (HUMY. mad. 536) (65-66). d) Yabanc ı mahkeme immiarı (HUMY. mad. 544). (57) Bknz: 12.HD T /8921. (58) Bknz: 12.HD T /1180. (59) Bknz: 12.HD T / T. 2256/2539. (60) Bknz: 12.HD T. 8905/842. (61) Bknz: 12.HD T. 3131/ T. 9676/ T. 9522/ T. 8055/8355. (62) Bknz: ltd T. 3354/3587. (63) Bknz: 12.HD T. 3893/5424. (64) Bknz: 12.HD T / T. 8425/ T. 6107/1804. (65) Bknz: 12.HD T. 7210/ T. 1077/ T. 7100/ HGK T. İc. İf. 708/ T / (66) Ayr ıca Bknz: Yuk. Dipn. 14 civarı. TÜRKIYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 11/1 87

12 e) Sayıştay ilmları (Sayıştay Y. mad. 55) (67). f) Vergi mahkemesi ilmları (2577 s. İdari Yarg ılama Usulü Y. mad. 28/1) (68). g) «Ticaret sicil memurunun teklifi üzerine, sicilin ba ğlı olduğu mahkemece, tescil konusunda verilen kararlar» (TY. mad. 35/IV) ile «ilgililerin ticaret siciline yap ılacak tescil veya tadil yalıut terkin talepleri üzerine, sicil memurlu ğunca verilen karara yönelik sekiz gün içinde-.-- yapacakları itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar» (TY. mad. 36/111). h) Ceza ilmlarının tazminata ve yargilama masraflar ına ilişkin hüküm fıkraları (CMUY. mad. 395; 353 s. Askeri Mal ı. Kurulu ş Yar. Üs. Yasas ı, mad. 244) (69). Kanım ızca, tüm ceza immların ın «tazminat» ve «yarg ılama giderlerine» ilişkin hüküm fıkraları değil, «s a d e c e mahkümiyete ili şkin ceza ilmlar ındaki «tazminat ve yarg ı lama giderleri»nin, kesinleşmeden icraya konamamas ı, buna kar şın «beraata ilişkin ceza immlar ındaki» y a r g ı 1 a nia g i d e r 1 e r i'nin kesinleşmeden icraya konabilmesi gerekir. Gerçekten, konu ile ilgili hukukumuzdaki hükümler bu hususu şöyle düzenlemi ştir: «Mahkümiyet hükümleri, kesinle şmedikçe icra olunamaz» (CMUY. mad. 395); «... ceza hükümleri kesinle şmedikçe yerine getirilemez.» (353 s. Y. mad. 244/1). Kesinle şmeden «icra edilemeyecek» hükümler, «mahkmiyet hükümleri» dir. Buna kar şın, «beraat hükümleri»nin hemen icra edilmesi gerekir. Nitekim, ceza rnahkemelerinde samğın beraatına karar verilir verilmez, hükmün kesinle şmesi beklenmeden, tutuk san ık hemen sahverilmektedir. As ıl ilm ın eklentisi olan «yarg ılama gideri»ne ili şkin hüküm fıkras ının da, beraat ilmi gibi hemen icraya konabilmesi gerekir. Bu durumla, uygulamada, ceza mahkemelerinde, ş a h s i d a- v a'larda (CMUY. mad. 344) beraata karar verilmesi halinde, beraat eden san ık vekiline hükmolunan vekalet ücreti'nin icraya konulmas ı s ıras ında kar şıla şılmaktad ır. Örneğin; bir hakaret ya da yaralama suçu ile ilgili şahsi dava sonunda, san ı.k beraat etse ve ayn ı immda, san ık vekili için vekalet ücreti takdir edilmi ş olsa, (67) Bknz: 12.HD T. 510/ T /10694 (Ileride; İçt. No: 20). (68) Bknz: 2.HD T. 4802/305. (69) Bknz: 12.HD T. 6123/ T. 7431/ T / TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İ S İ, 1991/1

13 bu ilmdaki vekalet ücreti, san ık tarafından ne zaman icraya kunulacakt ır? Bu konudaki bilimsel eserlerde, hiçbir ay ırım yap ıl maks ızın, «ceza ilmlar ın ın, tazminata ve yarg ılama masraflar ına ili şkin hüküm fıkraların ın icra olunabilmesi için kesinle şmesi gerekir» (70) denilmektedir. Yargıtay' ın konuya ili şkin ışık tutabilecek bir içtihad ına da rastlamad ık. Kanım ızca, hukukumuzda, ceza immiarın ın infaz zaman ını düzenleyen tek hüküm CMUY. mad. 395 olduğundan, bu hükümde de aç ıkca «mahkcımiyet ilmlar ı '> düzenlendiğinden, «beraat ilmları»ndaki vekalet ücretlerinin, as ıl ilma bağl ı olarak, onun ğibi, kesinleşmeden icraya konulabilmesi gerekir. Mahkümiyete ilişkin ceza hükmünde yer alan avukatl ık ücreti, yarg ılama gideri, tazminat gibi ilm ın eklentisi niteliğindeki alacaklar, ceza hükümlülüğünün daha sonra «yaz ıl ı emir»le ortadan kalkmas ı halinde, takip konusu yap ılamaz (71)... 1) Kira bedelinin tesbitine ili şkin kararlar ın da kesinle ş- meden takip konusu yap ılamayaca ğı T. 1/3 say ılı tçt. Bir. K. ile kabul edilmiş olduğundan, hukukumuz bakımından, lu kararların da icraya. konabilmesi için kesinle şmi ş olmas ı gerekmektedir (72). Herhangi bir yasa hükmüne dayanmayan bu çözüm şeklini kabul etmi ş olan anılan İçt. Bir. K. ve ayni çözümü benimseyen önceki tarihli Yarg ıtay kararlar ı doktrinde (73) eleştirilmi ştir. Buraya kadar belirtilenler di şındaki i1mlar ın takip konusu yap ılabilmesi için, kesinleşmesine gerek yoktur. Yüksek mahkeme; 1 < İpotekie temin edilmi ş para alaca ğına ili şkin ilm ın» (74), V«İtiraz ın iptaline ili şkin i1m ın (75), (70) KURU, B. icra ve İfls Hukuku, sh: 472. (71) Bknz: 12.HD T. 3935/4385. (72) Bknz: 12.HD T. 760/ T / T / İçL. Bir. K T. 1/3. (73) KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 2, sh: 2062 vd. - UYAR, T. Para ve Teminat Verilmesine ili şkin İ1rn1ar ın İcras ı (Yasa D. 1980/4, sh: 503 vd.). (74) Bknz: 12.HD T. 7421/272. (75) Bknz: 12.HD ,1989 T. 4628/ TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ, 1991/1 ' 89

14 V «Genel kurul karar ının iptali hakk ında aç ılan dava sonucunda verilen kararın (76), V «Artt ırılan karnulaştırma bedelinin yer, ald ığı ilm ın> (77),, V «'Kiracil ık s ıfatı' nedeniyle hakk ında aç ılan davay ı kazanan dayal ı yönünden, lehine hükmedilen yarg ılama giderleri ile avukatl ık ücretini içeren ilm ın ı» (78), '\/ «Tapu iptali ve tescil da'as ının, bedele dönü ştürülmü ş olmas ı halinde, mahkemece verilen ilm ın» (79, V «İstimlak olunan,ta şınmaz ın, \istimiak yapan idare 'ad ına tesciline dair ilm ın» (80), V <Yarg ıtay'daki duru şma için' takdir olunan vekalet ücretinin» (81), V <3533 say ılı Tahkim Yasas ı gereğince, konusu para olan hakem kararlar ın ın» (82), V «Gecekondular ın yıkılmas ına ili şkin ilftmların» (83-84), 'k e s i n 1 e ş m e d e n icraya konulabileceğini' belirtmiştir (85)... V - Gerek doktrinde ve gerekse uygulamada bazı i1mlar ın takip konusu yap ılabilmesi için kesinle şmiş olmas ın ın gerekip ge-. rekmediği tart ışma ve tereddüt konusu olmu ş tur. Şimdi bu tür il ımları inceliyelim: a) «Olumsuz tesbit davas ı» (İİY. mad. 72) sonucunda verilen ilmlarda yer alan 'tazminat' ve 'yargılama giderleri'ne ilişkin hüküm fıkraları, 1mm kesinleşmeden takip konusu yap ılabilir mi? Bu durumu davan ın «red» veya «kabul» edilmi ş' olmas ı ihtimaline göre ayr ı ayr ı incelemek gerekir. (76) Bknz: 12.HD T. 9825/ (77) Bknz: 12.HD T. 7181/ T (78) Bknzf 12.HD T / (79) Bknz: 12.HD T /2183. (80) Bknz: 12.HD T. 4594/6786. (81) 'Bknz: İİD. 9.10:1969 T. 8529/ T / T. 337/457. (82) Bknz: ltd. 18, T. 3099/2969. (83) Bknz: T. 3554/3587. (84) Karş: İİD T. 4344/ T (85) Ayr ıca bknz: Yuk. dipn civar ı. 90, TURK İYE 13AROLA İ4 B İRLİĞİ DERGISI, 1991/1

15 aa) Mahkeme, yargılama sonunda «olumsuz tesbit davas ının reddine» karar vermi şse; 1 - Eğer bu red karar ında alacakl ının ihtiyati tedbir dolay ısiyle alacağını geç alm ış bulunmas ından doğan zarar için (yüzde k ırktan a şağı olmamak üzere) alacakl ı lehine t a z m î n a t a hükmedilmi şse (86). alacakl ı bu red karar ının k e s i n 1 e ş m e- s i n d e n s on r a, mahkemenin icra dairesine gönderdiği yazı üzerine, borçlunun yat ırd ığı %15 teminat paraya çevrilir ve alacaklı lehine hükmedilen %40'dan az olmayan tazminata mahsuben alacakl ıya ödenir. Alacakl ı, lehine hükmedilen ve %15 oran ındaki tazminat miktar ı için, borçlu hakk ında ayr ı bjr 'ilml ı icra takibi' yapamaz. Alacakl ının, teminatla karşılanmayan tazminat miktar ı için, i1ml ı takip yapabilmesi ne zaman mümkündür? Bunun için de «olumsuz tesbit davas ın ın reddine» ili şkin karar ın kesinleşmesini beklemek zorunda m ıdır? M. mad. 72/IV'de «... hükmün kesinleşmesi halinde, alacakl ı ihtiyati tedbir dolay ıs ıyla alacağını geç alm ış bulunmaktan doğan zararların ı gösterilen teminattan al ır.» denilmi ş olduğundan, kanımızca, alacakl ının borçlunun dava açarken yat ırdığı teminat miktar ı olan %15'i a şan tazminat miktar ı için, borçlu hakk ında ilrn1 ı takip yapabilmesi ancak mahkemenin verdiği «olumsuz tesbit davas ının reddine» ili şkin kararın kesinleşmesinden sonra mümkün olabilmelidir (87). Yüksek mahkeme (88) miktar konusunda herhangi bir ayrım yapmadan «... yasa, aç ıkca menfi tesbit davas ından kaynaklanan tazminatın tahsilini, buna dair verilen hükmün içesinleşmesine bağlamıştır... > diyerek «genel nitelikteki HUMK. 443'den ayrı olarak düzenlenen özel nitelikteki ttk. 72 uyar ınça> alacakl ın ın «lehine hükmedilen %15 şimdi %40 inkar tazminat ını, ancak hüküm kesinle ştikten sonra» borçludan talep edebileceğini belirtmiştir... 2 Olumsuz tesbit davas ının reddine ili şkin kararda, dayal ı- alacakl ı lehine hükmedilen y a r g ı 1 a m a g 1 d e r 1 e r 1 n i (86) Ayrınt ılı bilgi için bknz: UYAR, T. icra Hukukunda Olumsuz Tesbit ve Geri Alma Davalar ı, 2. Bas ı, sh: 19 vd. (87) Aksi görüş: KURU, B. Icra ve İfl.s Hukuku, C: 1, sh: POSTA- CİOĞLU, t. Icra Hukuku, sh: 269. (Bu görti şe göre; alacakl ı «daval ı >, lehine hükmedilen tazminat ın yüzde onbe şi aşan miktar ı için, hükmün kesinle şmesini beklemeden, il.ml ı icra takibi yapabilir. Buna kar şılık borçlu da, teminat göstererek İİK. 36 ve HUMK. 443'e göre süre ve icranın geri b ırakılmas ı kararı alabilir). (88) Bknz: 12.HD T /6985. TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ, 1991/1 91

16 (ve bu arada, vekalet ücretini). alacakl ı, kan ımızca imm ın kesinleşmesini beklemeden, hemen icraya koyarak, ödenmesini isteyebilir. Başka bir deyi şle, M. 72/IV'de «alacakl ı lehine hükmedilmi ş olan tazminat» için öngöriilen kesinle şme ko şulu burada uygulanmaz. Çünkü, bir imm ın hemen icraya konulabilmesi kural'd ır. İMmın> ancak kesinle ştikten sonra icraya konulabilmesi istisnai bir durumdur ve bunun için özel bir hükme gerek vard ır... Yüksek mahkeme (89) ise, bir olayda «il.m ın bir bütün olduğunu» belirterek, «olumsuz tesbit davas ının reddine ili şkin karar kesinleşmeden, alacakl ının bu kararda lehine hükmedilen 'yarg ı- lama giderleri'ni t ıpk ı lehine hükmedilen 'tazminat' gibi takip konusu yapamayaca ğın ı» oy çokluğu ile (90)---- belirtmi ştir... bb) Mahkeme, yarg ılama sonunda <olurnsuz tesbit davas ın ın kabu1üne> karar vermi şse; davay ı kazanmış olan davac ı-borçlu, hem kendi lehine hükmedilmi ş olan y a r g :1 1 a m a g i d e r- t e r i'ni (ve bu arada; vekalet ücretini) ve hem de e ğer, «takibi ıı haks ız ve kötü niyetli o1.du ğu> anlaşılarak, borçlunun bu dava sebebi ile uğradığı ve takip konusu alacak mikta ı-ının yüzde k ırk ından aşağı olmamak üzere, t a z m 1 n a.t a hükmedilmi şse (91), bu tazminat ı imm kesinle ştikten sonra, ilmlı takip yolu ile, alacakl ıdan talep edebilir (92). Çünkü, «olumsuz tesbit davas ın ın kabulü» (borçlu lehine sonuçlanmas ı) durumunu düzenleyen İİY. mad. 72V, «icran ın iadesi» konusunu genel olarak düzenleyen İİY. mad. 40 hükmi.ine paralel bir hükümdür. «Olumsuz tesbit davas ın ın kabulü»ne ili şkin ilüm ın kendisi ancak kesinle ştikten sonra uygulanabileceğinden, bu imm ın eklentisi niteliğinde olan «tazminat» ve «yargılama giderleri»nin de talep edilebilmesi için, imm ın kesinle şmesini beklemek gerekir. Yüksek mahkeme, önce (93) «olumsuz tesbit davas ının kabu lüne ili şkin immda yer alan vekalet ücreti, tazminat ve masrafa ait hüküm fıkras ının, imm ın teferruat ı olmas ı nedeniyle, imm ın kesinleşmesinden sonra infaz edilebjlece ğini» isabetli bir şekilde belirtmi şken, sonra (94) «ttk. mad. 721V hükmünün, bu da- (89) Bknz: 12.HD T /6985. (90) Bu konuda kat]ld ığımız «karşı oy yaz ıs ı» için bknz: UYAR, T. İlmI ı Takipler, sh: 36 vd. (91) Ayr ınt ılı bilgi için blcnz: UYAR, T. age., sh: 23. (92) UYAR, T. age., sh: 24 KURU, B. age., C: 1, sh: 555. (93) Bknz: 12.HD T. 2316/3752. (94) Bknz: 12.HD T. 4591/ TÜRK İ YE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI, 1991/1

17 ya nedeniyle davac ı borçlu yara ına hükmedilmi ş avukatl ık ücreti ve sair yarg ılama giderlerinin tahsiline dair hüküm f ıkras ı ile ilgili olmadığın ı» belirterek, aksi görüşü savunmuştur... Ancak, daha sonra (94a), «... madde metninde, icran ın k ısmen veya tamamen eski hale iadesi aç ıkca iifn ın kesinle şmesine bağlanm ıştır. Bu husus i şin esas ıdır, tazminat ve giderler ise esas ın eklentileridir. İMmın esas ı kesinle şmeden infaz edilemeyeceğine göre eklenti ve ayr ınt ılar ı da pek doğal olarak kesinle şmeden infaz olunamaz...» diyerek tekrar doktrince de onaylanan ilk görü şüne dönmüştür... - b) «İstihkak davas ı» (HY. mad. 97, 99) sonucunda verilen ilftmlarda yer alan 'tazminat'- ve 'yarg ılama giderleri'ne ilişkin hüküm fıkralar ı, iim kesinleşmeden takip konusu yap ılabilir mi? Bu durumu, davan ın «red» veya «kabul» edilmi ş olmas ı ihtimaline göre ayr ı ayr ı incelemek gerekir. aa) Tetkik Mercii, yapt ığı yarg ılama sonucunda, «istihkak davasının reddine» karar vermi şse, bu red karar ında dayal ı lehine hükmedilen «yargılama giderleri» (ve bu arada vekalet ücreti) ile «alacakl ının alacağından, bu dava nedeniyle istifadesi geciken miktar ın yüzde k ırkından a şağı olmamak üzere bu hükmedilen «tazminat» (95) i1m kesinle şmeden, alacakl ı taraf ından takip konusu yap ılabilir. Gerek doktrinde (96) ve gerekse uygulamada (97) bu konuda yani; istihkak davas ının reddine ili şkin karar ın, k e s i n 1 e ş- m e d e n uygulanaca ğı hakkfnda bir duraksama yoktur... bb) Tetkik Mercii, yapt ığı yarg ılama sonunda «istihkak davas ının kabulüne» karar vermişse, davayı kazanmış olan davac ı, il<mda kendi lehine hükmedilefı y a r g ı la m a g i d e r 1 e- r i 'ni (ve bu arada vekalet ücretini) ve «istihkak iddias ına kar şı itiraz eden alacakl ı veya borçlunun kötüniyeti tahakkuk etti ğinden» haczolunan mal ın değerinin yüzde onbe şinden a şağı olmamak üzere lehine hükmedilen t a z m i n a t' (98) ne zaman takip konusu yapabilir? (94a) Bknz: 12.HD T /4128. (95) Ayrınt ılı bilgi için bknz: UYAR, T. icra Hukukunda İstihkak Davalar ı, 2. Bas ı, sh: 418 vd. (96) KURU, B. age., C: 2, sh: UYAR, T. age., sh: 415 vd. (97) Bknz: 12.HD T. 90/1573. (98) Ayrınt ıl ı bilgi için bknz: UYAR, T. age., sh: 424 vd. TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ, 1991/1 93

18 Doktrinde (99) «istihkak davas ının kabuliine ili şkin Tetkik Mercii karar ının uygulanabilmesi ve özellikle, haczin kald ırılabilmesi için, kesinle şmesine gerek bulunduğu» belirtildi ği gibi, yüksek mahkeme (100) de, kimi kez oybirli ği ile kimi kez o'çokluğu ile «istihkak davalar ı sonucunda verilen i1mlar ın tesbit iltm ı niteliğini tas ı d ığırıı, tesbit i1tmlar ınırı ise T. 1/3 s. İçt. Bir. K. gere ğince kesinle şmeden infaz eçiile.meyeceğini» belinmi ştir. Yüksek mahkemenin T /716 say ıl ı oyçokluğu ile verilmi ş olan karar ının iki kar şı oy yaz ı s ında da (101) «ne icra ve İfls Kanununda ve ne de Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasas ında 'istihkak davalar ının kabulüne ilişkin hiikümlenin kesinle ş- medikçe icra edilemiyeceklenine dair' bir hüküm bulunmad ığı» belirtilerek, ekseriyet karar ına iştirak edilmemi ştir. Yüksek mahkeme, daha sonraki üç karar ında ayr ınt ılı gerekçe göstermeden «hüküm kesinleşmedikçe haczin kald ırılarnayacağını» oybirliği ile kabul etmi ştir... Kan ımızca, istihkak davas ı sonucunda verilen kararlar ın kesinle şmeden uygulanamayaca ğını belirten aç ık bir hüküm bulunmadığından ta şın ır mallar hakk ındaki «istihkak davas ın ın kabulüne> ili şkin hükümleri ıı <istihkak davas ının readine» ili şkin hükümler gibi kesinle şmeden uygulanabileceğini kabul etmek daha doğru olacakt ır. Asl ında, yüksek mahkemenin ço ğunluk karar ı- nın gerekçesindeki «... aksinin kabulü, alaca ğın teminat ı olan mahcuzun kaç ırılmas ın ı, ziya ını intaç eder. Merci karar ı kesinle şmedikçe, mahcuz iizerinde ne borçlu ne üçüncü kişi, ne istihkak müddeisi ne de icra dairesi, alacakl ının muvafakat ı olmadan tasarrufta bulunamaz. Aksinin kabulü, İİK.'nun 85 ve 86. maddesine de aykırıd ır...» şeklindeki endi şeler yerindedir. Ne var ki, yasada bu görü şe paralel bir düzenleme yoktur. 538 say ıl ı Yasa ile Icra ve İfls Yasas ında yap ılan deği şiklikten önce haz ırlanan «ÖN TASA- RI» da; aç ıkca «dava üçüncü şahıs lehine intaç eders, hüküm kesinle şmedikçe haciz kalkmaz» (mad. 97c/IV) şeklinde önerilen değişiklik (102) benim şenmemj ştir. İstihkak davas ı ta şınmaza ili ş - kinse HUMY. mad. 443/IV gere ğince, kanmıızca, dava sonucunda (99) KURU, B. age., sh: (100) Bknz: 12.HD T / T / T. 4632/ T /2226. (101)Bknz: UYAR, T. İ1m1 ı Takipler, 2. Bas ı, sh: 46 vd; 102) Bknz: POSTACIOĞLİJ, İ. İcra ve İflüs Kanununun Mahcuz Malda İs tihkak Davalar ı Hakk ındaki Hükümleri Ne Yolda Tadjl Edilmelidir? (Ansay Armağan ı, sh: 282). 94. TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞI DERGISI, 1991/1

19 verilen karar kesnle şmeden uygulanmamali yani ta şınmaz üzerindeki haciz, ancak karar kesinle ştikten sonra kald ırılmal ıd ır. ' İstihkak davas ın ın kabulüne ili şkin hükmün kesinle şmeden uygulanmas ı gerekeceği' benimsenince, bu karar ı temyiz eden alacakl ının, kararın hemen uygulanmamas ın ı Yarg ıtaydan «yürütmenin durdurulmas ı karar ı» getirerek sağl ıyabileceğini de kabul etmek gerekir. Bunun için alaçakl ının, kanımızca; i1tmda davac ı üçüncü ki şi lehine hükmedilen «yarg ılama giderleri» ile e ğer ayrıca hükmedilmişse %15 tazminat' ı karşılıyacak teminat göstermesi yeterlidir (103). Her ne kadar, yasada sadece «iştihkak davasının redd-i» hakk ındaki kararın -«tehiri icra istemiyle»- temyizi düzenlenmi ş ve «istihkak davas ının kabulü» hakk ındaki karar ın «tehiri.icra istemiyle» temyizinden hiç bahsedilmemi şse de; bu bo şluğun önerdiğimiz şekilde doldurulmas ı gerekir. c) «Su'ya yap ılan (vaki) el atmanın (müdahalenin) önlenmesi»ne ilişkin mahkemelerce (sulh hukuk ya da asliye hukuk mahkemelerince) verilen i1m1ar' ın icraya konulabilmesi Için kesinle ş- mesi gereklimidlr? Bilindiği gibi; «kesinle şmeden icraya konulamayacak olan ilmlar» ı belirten HUMY. mad. 443'de bu - immiardan bahsedilmemiştir. Bu nedenle, ilk bak ışta, «bu tür il ımların icraya konulabilmesi için kesinle şmelerine gerek bulunmad ığı» ileri sürülebilir.:. Bu konuda, el at ılan (müdahale edileh) suyun, içinde akt ığı ta şınmaz ın tamamlayıcı parças ı (MY. mad. 619), oldu ğu, bu nedenle, «taşmmaza yap ılan el atman ın önlenmesi» ilmlar ı gibi, «ta şınmaz ın tamamlay ıcı parçasr niteliğindeki suya yap ılan el atman ın önlenmesi»ne ili şkin ilfrdar ın da 'kesinle şmeden takip konusu yap ılamayacağı' ileri sürülebilir mi? Bu soruya cevap verebilmek için, sular ın gerçekten içinden ç ıktığı veya a.ktığı ta şınmazlar ın (arazilerin) «tamamlayıcı parças ı» niteliğinde bulunup bulunmad ı- ğın ı araştırmak gerekir. Bunun için de, el at ılan (müdahale edilen) suyun ö z e 1 mü 1 k i y e t konusu olabilen kaynak niteliğinde bir su mu, yoksa, ö z e 1 m ü 1 k i y e t konusu olamayan akarsu, dere, yeraltı suyu niteliğinde mi bulunduğunu tesbit etmek gerekir. Çünkü; - eğer «el atman ın önlenmesi» imm ına konu olan su; k a y n a k niteliğini taşıyorsa, kaynaklar MY. 644/ İİ ve 679/1 gereğince, içinden kaynad ığı arazinin tamamlay ıcı parças ı say ıldığından, bu i1m ın icraya konulabilmesi (takip konusu) (103) UYAR, T. age., sh: 422. TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI, 11/1 95

20 yap ılabilmesi için kanımızca k e s i n 1 e ş in i ş o 1 m a s ı (HUMY. mad. 443 uyarma) gerektiği halde, «eğer el atman ın önlenmesi» ilm ına konu olan su bu nitelikte bulunmayan ve özel mülkiyete konu olmayan, bir akarsu'ya, dere'ye, yeralt ı suyuna ili şkinse, o zaman kan ım ızca, bu ilm ın icraya konulmas ı için ne HUMY.'da, ne MY.'da ve ne de sular'a ili şkin özel (2659 (104), 3039 (105), 4373 (106), 7478 (107), 927 (108); 331 (109) vb.) yasalarda aksine bir hüküm bulunmad ığından kesinle ş:mesine gerek bulunmamaktad ır... Bu nedenle, u y g u 1 a m a d a ç ıkacak.uyu şmazl ıllar ı çözümleyebilmek için, «el atman ın önlenmesi» ilm ına konu olan suyun niteliğini gerekirse bilirki şi incelemesi de yapt ırılarakaraştırmak gerekecekti.r. Bu hususta önemli olar), mesele,.<kaynak» teriminden ne anla şilacağıdır. Yasada (MY. 644/Il, 679) bunun tanım ı yap ılmamıştır. Konu doktrinde (110) de tart ışmal ı olmakla beraber genellikle; «yeralt ı suyunun, yeryüzüne ç ıktığı yere, kayııak» denilir. İşte bu kaynak suyu, içinde ç ıktığı (kaynad ığı) arazinin tamamlayıcı parças ı say ılır.ve o arazinin maliki, kaynak suyunun da maliki olur. Arazinin maliki, bu kaynak suyunu diledi ği gibi kullan ır. Kaynaktan daha iyi faydalanabiimek için kayna ğı tutabilir. Yani, kaynak noktas ına yapacağı boru, yalak, tulumba gibi baz ı tesislerle, kaynak suyunu ba şka yere ak ıtabilir, toplayabilir. Ba şklarının kaynaktan yararlanmas ın ı engelleyebilir. İster- (104)2659 s. Sular Kanununa Ek Kanun (Bknz: RG. 1. Kanunsani (Aral ık) 1935 T. s: 2895). (105)3039 s. Çeltik Ekimi Kanunu (Bknz: RG T. s: 601). (106)4373 s. Ta şk ın Sulara ve Su Bask ınlarına Kar şı Korunma Kanunu (Bknz: RG: 21 Kanunsanj (Aral ık) 1943 T. s: 5310). (107)7478 s. Köy İçme Sular ı Hakk ında Kanun (Bkrız: RG T. s: 10506). (108)927 s. S ıcak ve Soğuk Maden Suların ın İstismar ı ile Kapl ıcalar Tesisat ı Hakkında Kanun (Bknz: RG s: 408). (109)331 s. Sular Hakk ında Kanun (Bknz: RG. 10.5:1926 T. s: 363). (110)YAZMAN, t. Kaynaklar ın Türk Medeni Hukukunda Tabi Oldu ğu Rejim, sh: 70 vd. İMRE, Z. Kaynak - Yeralt ı Sular ı ve Hukuki Durumlar ı, sh: 33 vd. - OĞUZMAN, K. / SELİÇİ, Ö. E şya Hukuku, sh: DOĞRUSÖZ, E. Sular Hukuku, sh: 32 AK İPEK, J. Türk E şya Hukuku, 2. Kitap, sh: TEKİNAY, S.S. E şya Hukuku, sh: ERTAŞ, Ş. E şya Hukuku, sh: BERTAN, S. Ayni Haklar, C: 1, sh: GÜRSOY, K. T./EREN, F./CANSEL, E. Türk E şya Hukuku, şh: SAYMEN, F. H./ELB İR, H. K. Türk E şya Hukuku Dersleri, sh: KARAHASAN, M. Türk Medeni Kanunu (E şya Hukuku) C: 2, sh: TURKPı E BAROLAR B İRL İĞİ DERG İS İ, 1991/1

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2014/19-674 KARAR NO : 2016/76 DAVACI : vekili Av. Umut Çağatayhan Koksal DAVALI : vekili Av. Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ UYGULAMASINDA REESK()NT FAIZI Av; Dr. Osman R. GÜNVER (*) Faiz, bir para alaca ğının vadeye bağlanmas ı ya da ödenmesindeki gecikme nedeniyle ve bir oran dahilinde olmak üzere alacaklıya

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi KıYMET TAKDIRINE ITIRAZ İcra müdürlülüğünce haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satışına esas olmak üzere bir değer tespiti yapılır. Borçlu, haciz alacaklıları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI VE DİĞER SOSYAL HAKLAR A DAYALI OLARAK AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI NDA, BU ALACAKLARIN DOĞUM TARİHİNİN İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ TARİH

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

3 Q Ekim ZU14. T.C. SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BA ŞKANLIĞI Hukuk Mü şavirliği

3 Q Ekim ZU14. T.C. SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BA ŞKANLIĞI Hukuk Mü şavirliği T.C. SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BA ŞKANLIĞI Hukuk Mü şavirliği Say ı : 72044944/10 Z. Konu : 6552 say ı l ı Kanuna ili şkin dava ve icra takibi uygulamalar ı 3 Q Ekim ZU14 GENELGE 2014/30 6552 say ıl ı İş

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İCRA ve İFLÂS HUKUKU İLÂMLI İCRA

İCRA ve İFLÂS HUKUKU İLÂMLI İCRA İCRA ve İFLÂS HUKUKU İLÂMLI İCRA Bu doküman Prof. Dr. M. Özekes tarafından eğitim amacıyla hazırlanmış ve öğrenciye verilmiştir. İzinsiz çoğaltılması ve satılması halinde gerekli cezaî ve hukukî yollara

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com)

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com) -4- I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/18-2143 Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: 08.06.2016 Özeti: Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları Anayasa Mahkemesi

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ Hukuk Genel Kurulu 2015/2178 E., 2016/805 K. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ o KAMULAŞTIRMA KANUNU (2942) Geçici Madde 6 o KAMULAŞTIRMA KANUNU

Detaylı

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi: 21 Aralık 2011 Çarşamba Sayı: 28149 GENEL HÜKÜMLER Konu ve

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN

IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ği Başkanl ığınca Korkuteli Cumhuriyet İlkö ğretim Okulu Onar ım İşi Köylere

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Aralık 2013 Cumartesi Sayı: 28865 GENEL HÜKÜMLER Konu

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1]

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1] AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1] GENEL HÜKÜMLER Konu ve Kapsam : Madde 1- Bütün hukuki yardımlarda, avukat ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun

Detaylı

ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA TAKİBİ BAŞLATILDIKTAN SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVALARI ÖZELİNDE İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 31.01.2017 sevinchan@eryigithukuk.com Bir hukuki ilişkinin

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1]

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1] AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1] GENEL HÜKÜMLER Konu ve Kapsam : Madde 1 Bütün hukukî yardımlarda, avukat ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin yasa

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK. 168) CONTENT OF ORDER OF PAYMENT IN EXECUTION FOR DEBT PERTAINING TO COMMERCIAL PAPERS AND BILLS Talih UYAR* İcra müdürünün,

Detaylı

AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFELERİ [1]

AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFELERİ [1] AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFELERİ [1] 1975 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsamı Madde 1 Bütün hukukî yardımlarda, avukat ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin

Detaylı