' ICRA HUKUKUNDA İLAML ı TAK İPLERE KONU TEŞKIL ' EDEBILECEK «İLAM»LAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "' ICRA HUKUKUNDA İLAML ı TAK İPLERE KONU TEŞKIL ' EDEBILECEK «İLAM»LAR"

Transkript

1 ' ICRA HUKUKUNDA İLAML ı TAK İPLERE KONU TEŞKIL ' EDEBILECEK «İLAM»LAR Av. Talih UYAR (*) 1 - «Mahkeme kararlar ının taraflardan her birine verilen mühürlü suretierine» i 1 ft m denir (HUMY. mad. 392). «İlml ı takip»lere konu te şkil edebilecek ilfmlar şunlard ır :. a) Adliye mahkemeleri (Hukuk «sulh hukuk, asliye hukuk;>, Ceza (1) «sulh ceza, asliye ceza, ağır ceza», ticaret, i, tetkik nıercii) tarafından verilmiş olan iimlar. Bu «i1<m»lardan tetkik merdii'ne ait olanlar ın takip konusu yap ılmas ı özellik ve farkl ıl ık gösterir. aa) Tetkik Merciinin «icra suçları» hakkında verdiği ceza kararlar ı, diğer ceza kararlar ı gibi a şağıda belirtti ğimiz şekilde, '(2) kammızca; «beraat kararlar ı» (daha doğrusu beraat kararlar ında san ık vekili için hükmolunmii ş olan vekalet ücretleri) he- men yani hüküm kesinle şmeden, buna karşın «m ıi h k ü m i- y e t k a r a r 1 a r ı»ndaki şikyetçi (müdahil) lehine hükmolunmu ş olan yarg ılama gideri ve vekalet ücretleri, hüküm kesinle ştikten sonra icraya konulur. ', ' Yargıtay, önceleri bu ilm1ar ın, ayr ı takip konusu yap ılmaks ızın as ıl takip dosyas ına 'konularak icra takibinin devam edeceğini kabul etmi şken daha sonra yerinde olarak bu görü şünden dönüp, bu ilrnlar ın ayr ı, takip konusu yap ılmas ını istemiştir (3). (*) Manisa Barosu Avukatlar ından. (l) Ceza mahkemelerince verilen ilrnlar ın y a r ı la nı a g i d e r- 1 e r 1 'ne ve t a z m 1 n a t'a ili şkin hüküm f ıkraları lehine hüküm' verilen taiafça (CI\4UY. mad. 365 vd; 353 s. Askeri Mahkemeler Y. mad. 257)' «i1ml ı takip» konusu yap ılabilir. Bu konuda ayr ıca' bknz: ileride;: dipn.69 civar ı. (2) ileride; AÇIKLAMA: IV-h «dipn: civar ı». (3) Bknz: İİD T. 2091/2395' T / TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGİSİ, 1991/1 77

2 bb) Tetkik Mercii'nin «hukuk i şleri»nde verdiği, kararların takibe konulma şeklini şöyle bir ay ırım yaparak belirtmek uygun olur: aaa - Eğer Tetkik Mercii'nin karar ı takibin tamamen iptaline ili şkinse örneğin, borçlu 'takip konusu ilrn ın kesinleşmeden icraya konulmu ş olduğunu' bildirerek şikyette ( İİY. mad. 16) bulunmu ş ve şikayeti hakl ı görülerek takip iptal edilmi şse ya da borçlu hakk ında yap ılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte 'borca' (i İY. mad. 168/5; 169) ya da 'imzaya' ( İİY. mad. 168/4; 170) itiraz étmi5 ve bu itiraz ı kabul edilerek, takip iptal edilmişse, veya genel haciz yolu ile takipte, alacakl ının «itiraz ın kesin (yahut geçici) olarak kald ırılmas ı isteminin reddine» karar verilmi şse bu kararlardaki yarg ılama giderleri (ve avukatl ık ücreti) zorunlu olarak ayr ı - i 1 à m 1 ı - takip konusu yap ılarak karşı taraftan talep edilebilir (4). Kan ımızca, Tetkik Mercii kararlar ının sadece takip hukuku bak ımından tarflar ı bağlamas ı ve bu kararlar ın as ıl uyu şmazlık konusunda örneğin; takip konusu borcun varl ığı konusunda 'kesin hüküm' te şkil etmemesi «imml ı icra' yoluyla takip konusu yap ılabilmesine engel de ğildir. Çünkü, Tetkik.Mercileri de «mahkeme»dir (5) ve Tetkik Merciinin kararlar ı «iltrn» niteli ğindedir. bbb - Eğer Tetkik Mercii'nin karan, takibin tamamen iptaline ilişkin değilse örneğin; takibin k ısmen iptaline, ödeme ya da icra emri tebliğinin iptaline, yap ılan hacize, takdir edilen k ıymete, düzenlenen hesap tablosuna ili şkinse bu karar ın, ilgili as ıl takip dosyas ına konulup, o dosya içinde dikkate al ınmas ı gerekir (6). Çünkü, bu karar ın, o takip dışında bağıms ız bir varl ığı ve değeri yoktur. Bu nedenle bu karar; ister alacakl ı ister borçlu lehine olsun, ayr ı bir takip konusu yap ılamaz ve mutlaka as ıl takip dosyas ına konulmas ı ve icra memuru taraf ından hesap tablosu yap ı - l ırken dikkate alinmasi gerekir. ccc - Eğer Tetkik Mercii'nin karar ı, üçüncü ki şinin ba şvurusu üzerine ya da üçüncü ki şi aleyhine aç ılan bir dava nedeniyle örneğin; İİY. mad. 97, 99/a göre aç ılan istihkak davalar ında verilmişşe, bu karardaki yarg ılama gideri (ve avukatl ık ücreti)'nin de ayr ı bir takip - konusu olacağı ku şkusuzdur. (4) Bknz: 12.HD T /1180. (5) Bknz: Anayasa Mah. Karar ı, T. 65/33 (RG T. Say ı : 12593) 78, TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI DERGISI, 1991/1

3 Hukuk mahkemelerinin a r a k a r a r 1 a r ı da hatal ı olarak ilm1 ı takip konusu yap ılmaktad ır. Bilindiği gibi, yargılamaya son vermeyen, onu yürütmeye yarayan kararlara «ara kararları», buna karşın, yarg ılamaya son veren, hkimin davadan el çekmesi sonucunu do ğuran kararlara da «nihai kararlar» denilir. Uygulamada çok defa, davac ının gereksinmeleri göz önüne alınarak; nafakaya a r a k a r a r ı ile hükmedilmektedir. Ara kararında yer alan nafaka hükmü ne şekilde icraya konacakt ır? Uygulamada, bu kararlar genellikle 'imml ı takip' konusu yap ılmakta, borçluya mahkemenin ara karar ına dayan ılarak örnek; 53 İCRA EMRI gönderilmektedir. Çok kez buna şikayet de edilmediği için, takibe bu şekilde devam edilmektedir. Halbuki, mahkemenin nafaka takdirine ili şkin karar ı, bir «ara kararı» olduğu için, il<m niteliğinde değildir. Ancak, «eda hükümlerini içeren yani bir şeyin ya da bir miktar paran ın bir kimseye verilmesini veya bir kimsenin bir edimde bulunmas ını ya da bulunmamas ını öngören nihai kararlar, i 1 à m say ıldığından, bunlar ın dışında kalan «ara kararındaki nafaka hükmü»nün ilml ı icra yoluyla takibe konulmamas ı gerekir (7). Ara kararındaki «rıafaka hükümleri» ancak, iltms ız takip konusu yap ılabilir ve borçluya örnek; 49 «Ödeme Emri» gönderilir. Ayn ı şekilde, «bilirkişi ücretine ilişkin mahkemenin ara karar ı» da, i 1 à m niteli ğinde olmadığından «ilml ı takip» konusu yap ılamaz (8)... Delil tesbiti ve i h t i y a t i tedbir kar a r 1 a r ı da «ilml ı takip» konusu yap ılamaz. Taraflar aras ındaki uyu şmazl ığı nihai olarak çözmeyen delil tesbiti, (9) ihtiyati tedbir (10) gibi kararlardaki yarg ılama giderleri (ve vekalet ücretleri) bağıms ız olarak «ilfml ı takip» konusu, yap ılamaz. Esasen, bu kararlarda, «yarg ılama gideri ve vekalet ücretinin ileride haks ız çıkan taraftan al ınmas ına» ya da «aç ılacak as ıl davada gözönünde bulundurulmas ına» karar verilmektedir. (6) Bknz: 12.HD, T / T. 2108/2695. (7) Bknz: 12.HD T. 2966/ T. 5708/ T. 737/993. (8) Bknz: 12.HD T, 481/146. (9) Bknz: 12.HD T. 2822/ T. 370/4112. (10) Bknz: İİD T. 3932/ T. 5596/5474. TÜRK İYE BAROLAR B İRL İĞİ DERG İS İ, 1991/1 79

4 E ğer, delil tesbiti yap ıld ıktan ya da ihtiyati tedbir-karar ı al ın d ıktan sonra, dava aç ılmas ına gerek kalmadan uyu şmazl ık sona ermi şse, davac ı «tebit» ya da «ihtiyati tedbir» karar ındaki «yarg ı- lama giderleri ve avukatl ık ücreti» için ancak i 1 à m s ı z t a- k i p yapabilir ve borçluya örnek; 49 Ödeme Emri gönderebilir. Borçlunun, ödeme emrine itiraz ı üzerine, alacakl ı kan ımızca, «deii] tesbiti» ya da «ihtiyati tedbir karar ı»na dayanarak, mahkeme den i t i r a z ı n i p t a 1 i n i de isteyebilece ği gibi, bu konuda tahsil davas ı (alacak=eda davas ı) da açabilir... Buna kar şın yüksek mahkeme «tevdi mahalli tayini» (merci tayini)'ne ait mah keme karar ında takdir olunan yarg ılama giderinin ayr ı takip ko. nusu yap ılabileceğini» belirtmi ştir (11). b) Yargıtay tarafından verilen i1miar Yargıtay'daki duru şmalar sonucunda, kendisini avukatla di ı- ruşmada temsil ettirmi ş olan taraf lehine hükmedilen avukatl ık ücreti, as ıl davan ın sonucu beklenmeden hemen takip konusu ya-. p ılabilir (12). c) Tam kaza (yarg ı) davası sonucunda verilmiş olan idari yargı mercii immiarı (2577 s. İdari Yarg ılama Usulü Y. mad. 28/2; 1602 s. Y. mad. 63/IV). d) Sayıştay iim1ar ı (13) (Say ıştay Y. mad. 64/11). e) Hakeiıı kararları (14) (HUMY. mad. 536) Uygularnadaki önemi nedeniyle hemen belirtelim ki, yang ın sigorta poliçeleri gereğince al ınan hakem-bilirki şi raporları, HUMY. 516 vd'da düzenlenmiş olan «hakem karar ı» niteliğinde bulunmad ığından ve ayni zamanda İİY. mad. 38'e göre <ilm niteli ğindeki belge» de olmad ığından (15) - il à m 1 ı t a k i b e konu yap ılamaz ( ). (Il) Bknz: 12.HD T. 4555/6532. (12) Bknz: T. 8524/ T / T. 337/457. (13) Bk ıız : 12.HD T. 7895/ (14) Bknz: 12.HD T. 721/ T. 1077/ T. 7100/605 vb T. 3099/2969. (15) KONURALP, H. Hakem-Bilirki şi Raporunun Iptali Davas ı (Karar Tahlui) (Şigorta Hukuku Dergisi, 1982/A ğustos. C: 1, S: 2, sh: 173). (16) KURU, B. Hukuk Muhakemeler.i Usulü, C: 2, sh: KONURALP, H. a.g. tahlil, sh: 173. (17) Bknz: 12.HD T /8004. (18) «Hakem karar ı» niteliğinde. olmad ığı için doğrudan doğruya takip konusu yap ılamayan «hakem-bilirki şi raporlar ı» usulüne uygun olarak TÜRKIYE BAROLAR BIRL İĞİ DERG İSİ, 1991/1

5 Il - Yukar ıda belirtilen ilm İarın, «ilm1 ı takip» konusu yap ılabilmesi için, e d a h ü k m ü n ü içermesi gerekir (19). Bu nedenle; «şuf'a bedelinin ödenmesi için» icra takibi yap ılamaz (20). Çünkü mahkemelerce, şuf'a davalar ı sonucunda, «... mahkeme veznesine depo edilmiş olan...tl. şüf'a bedelinin daval ıya ödenmesine...» karar verilmektedir. Böyle bir ilma dayanarak, dayal ı «şuf'a bedelinin t a h s i 1 i için» mahkeme veznesine depo edilmi ş bulunan şuf'a bedeli için icra takibi yapamaz. Ayni şekilde, «istimlk bedelinin tahsili» için takip yap ılamaz, (21) iltmda «ta şınmaz ın teslimi»ne dair aç ık bir hüküm bulunmadıkça, reddedilen «men'i müdahale» davas ı sonucunda verilen i1ma dayanarak, «taşınmaz ın teslimi» istenemez (22). Keza şuf'a il ımına dayanılarak,.xdavalılar ın el atmas ının önlenmesi ile ta şınmaz ın teslimi» istenemez (23)..: Fakat, «istimlak bedelinin artt ırılmas ı»na ilişkin ilm, - «tahsili» de içerdiğinden, artt ır ılan istimlak bedeli için, ilml ı takip yap ılabilir (24)... Ancak, «istimlk bedelinin artt ırılmas ı davas ının reddine» ili şkin hükme dayanarak, itiraz d ışı «istimlk bedelinin tahsili» için i1tml ı takip yap ılamaz (25)... Keza; borçlu idarenin açtığı «istimmk bedelinin indirilmesi» davas ın ın reddine ili şkin ilma dayanarak alacakl ı malik, istimlk bedelinin tahsili için, iim1 ı takip yap ıp, İdareye icra emri gönderemez (26)... düzenlenmi ş olmas ı (FIUMY. 287/11) ko şulu ile mahkemeler için ba ğ- lay ıc ıd ır. Bu raporlara kar şı ancak «adalet ve nasafete aç ıkca ayk ırı olduğu» gerekçesiyle mahkemede «iptal davas ı» aç ılabilir. Sigorta Genel Şartlar ı'nda taraflara bu imk.n aç ıkca tan ınmıştır. Hakem-bilirkişi raporunda belirtilen alacak için, alacakl ı görünen ki şinin mahkemede «tazminat davas ı» aç ıp, alacağı ilmi icraya koymas ı gerekir. Veya, karşı (borçlu) taraf ın açaca ğı «hakem-bilirki şi raporunun iptali davas ı»na kar şı mukabil dava olarak «tazminat davas ı» açmas ı yahut bu konudaki süreyi geçirmi şse, ayrı bir dava açıp, bu davada «iptal davas ı»n ın sonucunun «bekletici sorun» yap ılmas ın ı talep etmesi gerekir... (19) Bknz: 12.HD T. 7631/ T. 9035/ T. 6062/ T. 7895/412. (20). Bkı z: 12.HD T. 794/3122. (21) Bknz: 12.HD T. 9126/877. (22) Bknz: 12.HD T. 4358/6051. (23) Bknz: 12.HD T. 4711/6241. (24) Bknz: 12.HD T. 472/1825. (2$) Bknz: İİD T. 3127/3165. (26) Bknz: 12.HD T. 8136/1627; TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ, ıııı - 81

6 Yüksek mahkeme (27) «Oğlunun ihtiyacı için tahliye davas ı açıp bu sebebe dayal ı olarak tahliye ilmi alan davac ı yerine, davac ının ihtiyaç sahibi Oğlunun bu ilmi icraya koyamayaca ğın ı çünkü «iltmda Oğul lehine, infaz ı gereken bir hüküm bulunmadığını» belirtmiştir... Tesbit hükmünü içeren ilni1arın sadece «yarg ılama giderlerine» ili şkin bölümü «ilmi ı takip» konusu yap ılabilir, «tesbit bölümü» ise «ilml ı takip» konusu yap ılamaz (28). U y g u 1 a m a d a özellikle «kira tesbiti»ne ili şkin ilm1ar ın ne şekilde takip konusu yap ılabileceği duraksama konusu olmu ştur. Bir hukuki ili şkinin var olup olmad ığını tesbite yönelik davalar olan (29) t e s b i t d a v a 1 a r ı sonucunda verilen hükümlerin <cilm İarın icrası» yolu ile mi yoksa cimmsız icra» yolu ile mi takibe konulaca ğı uygulamada duraksama konusu olmaktad ır. Tesbit davalarının türüne göre, bu davalar sonucunda verilen hükümleri iki gurupta incelemek gerekir; a) Bir hukuki ili şkinin yok olduğunun mevcut olmad ığının tesbiti için aç ılan «olumsuz tesbit davalar ı» (30) sonucunda verilen ve «olumsuz (menfi) tesbit hükmü» denilen hükümlerin icraya konulmas ı nitelikleri gereği mümkün olmadığından, bu ilmların cebri icra hukuku ile ilgisi yoktur (31). b) Bir hukuki ili şkinin mevcut olduğunun tesbiti için açılan «olumlu (müsbet) tesbit davalar ı» (32) sonucunda verilen «olumlu (müsbet) tesbit hükümleri» k e s i n h ü k ü m (HUMY. mad. 237) ve.k e s i n d e 1 i,l şay ılırsa da, kural olarak «iiml ı icra» yoluyla icraya konamazlar (33). (27) Bknz: 12HD T. 2432/10286 (28) KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 2, sh: 2065 vd. (29) KURU, B. Tesbit Davalar ı, sh: 18 - BILGE, N. / ÖNEN, E. Medeni Yargılama Hukuku, sh: POSTAC İOĞLU, İ. Medeni Usul Hukuku, sh: 252. (30) KURU, B. Tesbit Davalar ı, sh: 21, BILGE, N. / ÖNEN, E. age., sh: (31) KURU, B. Tesbit Davalar ı, sh: Bknz: HGK T. 44/8 (Ad. D. 1962/7-8, sh: 873). (33) KURU, B. Tesbit Davalar ı, sh: KURU, B. Hukuk Muhkemeleri - Usulü, C: 1, sh: ÖKTtMER, S. Kira Paras ın ın Tesbiti Davalarına Ait İlmların Yerine Getirilmesi, (Ad. D. 1979/3-4, sh: 154 vd. - Türkiye Not. Bir. Huk. D. 1978/19, sh: 11 vd.) - Ayr ıca bknz: H İGM T say ılı müta1 ıas ı (UYAR, T. Gerekçeli-tçtihatl ı İcra ve İfls Kanunu Şerhi, C: 1, sh: 380). 82 TÜRKIYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGISI, 1991/1

7 U y g u 1 a m a d a, özellikle, çok s ık açılan «kira tesbit davalar ı» sonucunda verilen; « lira ayl ık kira bedelinin... tarihinden itibaren lira olarak tesbitine> ş e k 11 n d e verilen kira tesbit hükümlerinin, sadece kira paras ını belirlediği ve ayr ıca eda hükmühü içermed'i ği dikkate al ınarak, 'birikmi ş kira bedellerinin tahsili' için «i İ mi ı icra» yoluna ba şvürulamaz... Kira tesbit davalar ı sonucunda verilen ve kira bedelini belirleyen bu hükümlerin «kira alaca ğının miktarı ve varl ığı» hakkında aç ıkl ık taşımas ı yani, «yeni kira bedelinin miktar ı ve bu bedelin hangi tarihten itibaren geçerli sayılacağını» açıkca belirtmesi halinde, alacakl ı kiralayan tarafından 'i 1 à m S 1 z t a k i p' konusu yap ılabileceği ve borçlunun itiraz ı üzerine, alacakl ının «kira bedelini tesbit eden hükme dayanarak» İİY. mad. 68 gereğince «itiraz ın kald ırılmas ı»nı Tetkik Mercii'nden isteyebilmesi gerekir (34). Bu konuda, şu hususu da aç ıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Alacakl ı, borçlunun ilms ız takibe kar şı ileri sürdüğü itiraz ı, hangi hukuki nedenle, Tetkik Merciinde kald ırtabilecektir? Bilindiği gibi, alacakl ı ancak, M. mad. 68/I'de say ılan belgelerden birine dayanarak, borçlunun itiraz ının kald ırılmas ını Tetkik Merciinden isteyebilir. Mahkemelerin verdi ği, kira paras ını tesbite ili şkin kararlar ise bu maddede ayr ıca öngörülmemi ştir. Doktrinde (35-36) kanımızca da isabetli olarak, mahkemelerin tesbit davas ı sonucunda verdikleri «tesbit hükümleri»nin M. mad. 68/I'deki «resmi dairelerin veya yetkili makamlar ın yetkileri dahilinde ve usulüne gö- (34) KURU, B. Tesbit Davaları, sh: 104; Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 1, - sh: 935; Icra Hukuku, sh: 144; Ödeme Emrine Itiraz ın Ref'i (Ad. D. 1961/11-12, sh: 1043) - UYAR, T. İcra Hukukunda Itiraz, 2. Bas ı, sh: UYAR, T; Para ve Teminat Verilmesine İlişkin İ l ımların İcras ı (Yasa D. 1980/4, sh: 502).. (35) Bknz: Yuk. Dipn. 34. (36) Aksi görü ş: ÖKTE.MER, S. agm., sh: 154 ve T. 1/3 say ıli İçt. Bir. K. kar şı oy yaz ısı, No: II. (Say ın ÖKTEMER, bu makalesinde «ve İçt. Bir. K. karşı oy yazısında»: t e s b i t h ü k ü m 1 e r ini, İİY. mad. 68/I'de yazılı «yetkili makamların, yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belge» niteli ğinde sayman ın hatalı bir görü ş olduğunu ileri sürerek, bu hükümlerin «i 1 à m» oldu ğunu belirtmektedir. - Kan ımızca, bu hükümlerin «ilm» say ılmas ı, onların «yetkili makamların, yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belge» say ılmama. sm ı gerektirmez. Çünkü, İİY. mad. 68 ancak üç nedenle «borçlunun itiraz ının kald ırılabileceğini» öngörmü ştür. Bu nedenler aras ında da «tesbit immlar ı» ya da «ilmiar» bulunmad ığından, zorunlu olarak, «tesbit iltmiar ı»n ı, maddede say ılanların birisinin içinde dü şünmek uygun olacakt ır. - TURKİYE BAROLAR B İRLIĞI DERGİSİ, iiii 83

8 re verdikleri bir belge» olarak kabul edilmesi gerekti ği ileri sürülerek, bu nedenle, alacakl ının, «borçlunun itiraz ının kald ırılmas ı- nı» isteyebileceği belirtilmiştir. Yargıtay ise, baz ı kararlarında (37) «böyle bir yasal gerekçeye dayanmaks ız ın> ayn ı sonuca varm ışken, bazı kararlar ın karşı oy yaz ılar ında (38) «tesbit hükümlerinin İiY. mad. 68'deki belgelerden olmad ığı> ileri sürülerek, tesbit hükümlerinin ancak kesinle şmesi halinde, hükümde tesbit edilen kiran ın muaccel olaca ğı sonucuna biraz sonra be1irtece ğimiz nedenlerle, kanımızca hatal ı olarak var ılm ışt ır. Eğer, kira bedelinin tesbitine ili şkin hükümde, sadece «yeni kira bedelinin miktarı» belirtilmi ş fakat '«bu bedelin hangi tarihten geçerli olaca ğı» aç ıklanmamışsa, alacakl ı yine «i 1 à m s ı z t a k i p» yoluna ba şvurabilirse de, borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi üzerine «itiraz ın kald ırılmas ı»n ı Tetkik Merciinden isteyemez (39). Çünkü yeni kira bedelinin ba şlang ıc ı ancak yeni bir.dava aç ılmas ı sonucunda belirecektir. Bu durumda, alacakl ı, mah kemeden «itirazın iptalini» (İİY. mad. 67) isteyebilir. Olumlu (müsbet) ve olumsuz (menfi) tesbit hiikümlerinin «yarg]lama giderleri ve avukatl ık ücreti»ne ili şkin k ısm ı ise, ayrık olarak (istisnaen) cebri icra kabiliyetine sahip oldu ğundan, yani «eda hükmünü» içerdiğinden, T. 1/3 sayılı İçt. Bir. K. gereğince; kesinleştikten sonra 'i 1 à m 1 ı i. c r a y o 1 u' ile icraya konabilir (40). Kısaca özetlemek gerekirse; «kira tesbit davaları» sonucunda alınan kararlar ı alacakl ı (kiralayan) i k i ş e' k i 1 d e icraya koyabilir: a)- Ya, borçluya ayn ı takip dosyas ından «kira alacağı» için 'ödeme emri' (örnek; 49 veya 51) «yarg ılama gideri ve avukatl ık ücreti» için 'icra emri' (örnek: 53) gönderir. b) Ya da, «kira alaca ğı» ile «yarg ılama gideri ve avukatl ık ücreti» için ayrı takip açar. (37) Bknz: 12.HD T. 1943/ T / (38) Bknz: 12.HD T. 9013/ , T /9908. (39) Bknz: 12.HD T / T / T. 6682/6672. (40) KURU, B. Tesbit Davaları, sh: KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 1, sh: ÖKTEMER, S. agm., sh: Ayr ıca bknz: 12.HD T. 6364/ T. 3613/ T. 3462/ H İGM. 11.6,1970 T say ılı mütamas ı. 84 TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞI DERGISI, 1991/1

9 Birinci şıkk ın seçilmesi daha ekonomik olaca ğı için tercih edilmelidir. Yüksek mahkeme, (41) bu' konudaki çeşitli içtihatlar ında; kira tesbit kararlar ındaki k i r a f a r k ı'na ilişkin bölümün «IMmsız», y a r g ı 1 a rn a g i d e r 1 e r i'ne ilişkin bölümün ise «ilüml ı» takip konusu yap ılabileceğini doktrin'e (42) de uygun biçimde belirtmiştir. İİ! - İlmların takip konusu yap ılabilmesi için, k a r a r ve i 1 à m h a r c ı'nın da ödenmi ş olması gerekir. Esasen 492 s. Harçlar Yasas ının 28. maddesi gereğince «karar ve ilm harc ı ödenmedikçe, ilgiliye ilm verilemez» (mad. 28/a). Ancak, alacakl ı her nas ılsa, «karar ve i1m harc ı»nı ödemeden ilmi alabilmi şse ya da uygulamada daha s ık görüldüğü gibi, karar ve i1m harc ını ödemeden, ilm ın fotokopisini alm ış ve bunu takip konusu yapm ışsa, yap ılan «takip» ya da borçluya gönderilen «icra emri»nin iptali Tetkik Merciince gerekecek midir? Doktrinde (43) bu gibi durumlarda; «icra memurunun, karar ve imm harc ının alınmadığını tesbit etmesi halinde, icra emrini düzenlememesi» gerektiği belirtilmi ş, Yargıtay da (44) bu gibi durumlarda «harcın ödenmesi için ilgilisine (alacakl ıya) mehil verilmesi» gerekti ğini ve mehle rağmen harc ın yatırılmamas ı halinde «borçlunun itiraz ının kabulüne» (yani; «takibin iptaline») karar verilebileceğini belirtmi ştir. IV - İlmların «takip konusu yap ılabilmesi» için ku r a 1 o 1 a r a k kesinleşmiş olması gerekli değildir. Yani, i1m hakk ında «temyiz yoluna» ba şvurulmu ş olmas ı (HUMY. mad. 427 vd.), o ilmin takip konusu yap ılmas ına (icraya, konulmas ına) engel te ş- kil etmez yani temyiz, icray ı durdurmaz. Fakat, ayr ık (istisnai) olarak, Mz ı ilmlar kesinle şmeden takip konusu yap ılamaz. Hukukumuzda, «kesinle şmeden icraya konulamayacak olan» ilmlar şunlard ır a) Gayrımenkule ve buna 'ili şkin ayni haklara dair hükümler (HUMY. mad. 443/IV), (41) Bknz: 12.HD T / T. 8530/ T. 139/ T / (42) KURU, B. icra ve İfMs Hukuku, sh: KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 1, sh: 935 vd. (43) KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 2, sh: 2173 vd. - KURU, B. Icra ve İf1ts Hukuku, sh: 464, dipn. 2. (44) Bknz: 12, HD T. 9040/940 - HGK T. E: 12/253, K: 526. TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ, 1991/1 85

10 Yüksek mahkeme; 1 1 «Taşınmaz ın ayn ı ile ilgili immların» (45), - V<Taksime ili şkin ilmlar ın» (46), 1 «Mülkiyet tesbiti ile ilgili ilm1ar ın» (47), 1 «El atman ın önlenmesi ve ecrimisil davas ı sonucunda verilen ilmlar ın» (48), V«Tapu kayd ının iptaline ve takdir olunan bedelinin da yal ı- dan al ınmas ına ili şkin immlar ın» (49), 1 < Şuf'a davas ı sonucunda verilen i1m1ar ın» (50), V«Cebri tesçil davas ı sonucunda verilen i1mların» (51), V<Ta şırimaza ilişkin 'tavzih kararlar ı'nın» (52), ITaşınmazdaki mülkiyet uyu şmazl ığın ı da gideren istimlk ilmının (53), 1 'kesinle ş tikten sonra icrayakonulabileceğini' belirtmi şken, V«Fuzuli işgal nedeniyle ta şınmaz ın ayn ına ili şkin olmayan bir sebeple 'el atman ın önlenmesi davas ı' sonucunda verilen imm ın kesinle şmeden icraya konulabilece ğini» (54), 1 «Mülkiyet uyu şmazlığına ili şkin bulunnıadıkça sadece iitnıda geçen 'müdahalenin önlenmesine' şeklindeki sözcü ğe bakarak, iitmın infaz ın ın kesinleşme şine bağl ı olduğu sonucuna var ılamayacağını» (55), - 1 «Taşınmaz ın aynı ile ilgili olmayan (mülkiyet uyu şmazl ığına ili şkin olmayan) ilmlar ın kesinleşmeden takip konusu yap ı- labileceğini» (56);. (45) Bknz: 12.HD T / (46) Bknz: 12.HD T. 9426/9443: (47) Bknz: 12.HD T. 5626/1943. (48) Bknz: 12.HD T / (49) Bknz: 12.HD T. 7486/2871. (50) Bknz: 12.HD T. 7631/8311. (51) Bknz: 12.HD T / (52) Bknz: 12.HD T. 790/1238. (53) Bknz: 12.HD T. 3907/5817. (54) Bknz: - 12.HD T. 2150/ T. 9028/ T /1315. (55) Bknz: 12.HD T /4289. (56) Bknz: 12.HD T / T. 1558/ TÜRK İYEBAROLAR B İRLİĞE DERG İSİ, 1991/1.

11 V «Ta şınmazın ayn ı ile ilgili olmayan el atman ın önlenmesine ilişkin ilmiar ın kesinle şmeden takip konusu yap ılabileceğini» (57) V «Tapulu yeri, - harici satışa dayanarak işgal eden ki şinin ta- ' şınmazdan ç ıkarılması için mahkemeden al ınan el atmanın önlenmesine ili şkin ilmın, kesinleşmesine gerek kalmadan takip konusu yap ılabileceğini» (58), V «Eser sözle şmesi ile ilgili alacak talebinin, ta şınmaz ın mülkiyeti ile ilgili olmad ığından, buna ili şkin dava sonucunda alınan ilm ın kesinle şmeden icraya konulabileceğini» (59), V «İstisna akdinden do ğan anlaşmazlığa ve in şaatın noksan b ırakılan k ısmın ın masrafı daval ıya ait olmak üzere davac ı tarafından yap ılabilmesi için ifaya izin verildi ğine dair i1 ımın, ilm kesinleşmeden takip konusu yap ılabileceğini» (60, V «Tenkise ilişkin i1mlar ın, kesinleşmeden takip konusu yap ılabileceğini» (61), V«Gecekonduların yık ılmas ına ilişkin ilmlar ın kesinleşmeden yerine getirebileceğini» (62), belirtmi ş tir. b) Aile ve şahsın hukukuna ilişkin hükümler (HUMY. mad. 443/IV). Ancak «nafaka hükümleri» kesinle şmesi beklenmeden hemen icraya konabiir ( İİY. mad. 36/IV, HUMY. mad. 443/111) (63). Örneğin; bo şanma, babal ık davas ı immiarı kesinleşmeden takip konusu yap ılamazlar (64). e) Hakem kararlar ı (HUMY. mad. 536) (65-66). d) Yabanc ı mahkeme immiarı (HUMY. mad. 544). (57) Bknz: 12.HD T /8921. (58) Bknz: 12.HD T /1180. (59) Bknz: 12.HD T / T. 2256/2539. (60) Bknz: 12.HD T. 8905/842. (61) Bknz: 12.HD T. 3131/ T. 9676/ T. 9522/ T. 8055/8355. (62) Bknz: ltd T. 3354/3587. (63) Bknz: 12.HD T. 3893/5424. (64) Bknz: 12.HD T / T. 8425/ T. 6107/1804. (65) Bknz: 12.HD T. 7210/ T. 1077/ T. 7100/ HGK T. İc. İf. 708/ T / (66) Ayr ıca Bknz: Yuk. Dipn. 14 civarı. TÜRKIYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 11/1 87

12 e) Sayıştay ilmları (Sayıştay Y. mad. 55) (67). f) Vergi mahkemesi ilmları (2577 s. İdari Yarg ılama Usulü Y. mad. 28/1) (68). g) «Ticaret sicil memurunun teklifi üzerine, sicilin ba ğlı olduğu mahkemece, tescil konusunda verilen kararlar» (TY. mad. 35/IV) ile «ilgililerin ticaret siciline yap ılacak tescil veya tadil yalıut terkin talepleri üzerine, sicil memurlu ğunca verilen karara yönelik sekiz gün içinde-.-- yapacakları itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar» (TY. mad. 36/111). h) Ceza ilmlarının tazminata ve yargilama masraflar ına ilişkin hüküm fıkraları (CMUY. mad. 395; 353 s. Askeri Mal ı. Kurulu ş Yar. Üs. Yasas ı, mad. 244) (69). Kanım ızca, tüm ceza immların ın «tazminat» ve «yarg ılama giderlerine» ilişkin hüküm fıkraları değil, «s a d e c e mahkümiyete ili şkin ceza ilmlar ındaki «tazminat ve yarg ı lama giderleri»nin, kesinleşmeden icraya konamamas ı, buna kar şın «beraata ilişkin ceza immlar ındaki» y a r g ı 1 a nia g i d e r 1 e r i'nin kesinleşmeden icraya konabilmesi gerekir. Gerçekten, konu ile ilgili hukukumuzdaki hükümler bu hususu şöyle düzenlemi ştir: «Mahkümiyet hükümleri, kesinle şmedikçe icra olunamaz» (CMUY. mad. 395); «... ceza hükümleri kesinle şmedikçe yerine getirilemez.» (353 s. Y. mad. 244/1). Kesinle şmeden «icra edilemeyecek» hükümler, «mahkmiyet hükümleri» dir. Buna kar şın, «beraat hükümleri»nin hemen icra edilmesi gerekir. Nitekim, ceza rnahkemelerinde samğın beraatına karar verilir verilmez, hükmün kesinle şmesi beklenmeden, tutuk san ık hemen sahverilmektedir. As ıl ilm ın eklentisi olan «yarg ılama gideri»ne ili şkin hüküm fıkras ının da, beraat ilmi gibi hemen icraya konabilmesi gerekir. Bu durumla, uygulamada, ceza mahkemelerinde, ş a h s i d a- v a'larda (CMUY. mad. 344) beraata karar verilmesi halinde, beraat eden san ık vekiline hükmolunan vekalet ücreti'nin icraya konulmas ı s ıras ında kar şıla şılmaktad ır. Örneğin; bir hakaret ya da yaralama suçu ile ilgili şahsi dava sonunda, san ı.k beraat etse ve ayn ı immda, san ık vekili için vekalet ücreti takdir edilmi ş olsa, (67) Bknz: 12.HD T. 510/ T /10694 (Ileride; İçt. No: 20). (68) Bknz: 2.HD T. 4802/305. (69) Bknz: 12.HD T. 6123/ T. 7431/ T / TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İ S İ, 1991/1

13 bu ilmdaki vekalet ücreti, san ık tarafından ne zaman icraya kunulacakt ır? Bu konudaki bilimsel eserlerde, hiçbir ay ırım yap ıl maks ızın, «ceza ilmlar ın ın, tazminata ve yarg ılama masraflar ına ili şkin hüküm fıkraların ın icra olunabilmesi için kesinle şmesi gerekir» (70) denilmektedir. Yargıtay' ın konuya ili şkin ışık tutabilecek bir içtihad ına da rastlamad ık. Kanım ızca, hukukumuzda, ceza immiarın ın infaz zaman ını düzenleyen tek hüküm CMUY. mad. 395 olduğundan, bu hükümde de aç ıkca «mahkcımiyet ilmlar ı '> düzenlendiğinden, «beraat ilmları»ndaki vekalet ücretlerinin, as ıl ilma bağl ı olarak, onun ğibi, kesinleşmeden icraya konulabilmesi gerekir. Mahkümiyete ilişkin ceza hükmünde yer alan avukatl ık ücreti, yarg ılama gideri, tazminat gibi ilm ın eklentisi niteliğindeki alacaklar, ceza hükümlülüğünün daha sonra «yaz ıl ı emir»le ortadan kalkmas ı halinde, takip konusu yap ılamaz (71)... 1) Kira bedelinin tesbitine ili şkin kararlar ın da kesinle ş- meden takip konusu yap ılamayaca ğı T. 1/3 say ılı tçt. Bir. K. ile kabul edilmiş olduğundan, hukukumuz bakımından, lu kararların da icraya. konabilmesi için kesinle şmi ş olmas ı gerekmektedir (72). Herhangi bir yasa hükmüne dayanmayan bu çözüm şeklini kabul etmi ş olan anılan İçt. Bir. K. ve ayni çözümü benimseyen önceki tarihli Yarg ıtay kararlar ı doktrinde (73) eleştirilmi ştir. Buraya kadar belirtilenler di şındaki i1mlar ın takip konusu yap ılabilmesi için, kesinleşmesine gerek yoktur. Yüksek mahkeme; 1 < İpotekie temin edilmi ş para alaca ğına ili şkin ilm ın» (74), V«İtiraz ın iptaline ili şkin i1m ın (75), (70) KURU, B. icra ve İfls Hukuku, sh: 472. (71) Bknz: 12.HD T. 3935/4385. (72) Bknz: 12.HD T. 760/ T / T / İçL. Bir. K T. 1/3. (73) KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C: 2, sh: 2062 vd. - UYAR, T. Para ve Teminat Verilmesine ili şkin İ1rn1ar ın İcras ı (Yasa D. 1980/4, sh: 503 vd.). (74) Bknz: 12.HD T. 7421/272. (75) Bknz: 12.HD ,1989 T. 4628/ TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ, 1991/1 ' 89

14 V «Genel kurul karar ının iptali hakk ında aç ılan dava sonucunda verilen kararın (76), V «Artt ırılan karnulaştırma bedelinin yer, ald ığı ilm ın> (77),, V «'Kiracil ık s ıfatı' nedeniyle hakk ında aç ılan davay ı kazanan dayal ı yönünden, lehine hükmedilen yarg ılama giderleri ile avukatl ık ücretini içeren ilm ın ı» (78), '\/ «Tapu iptali ve tescil da'as ının, bedele dönü ştürülmü ş olmas ı halinde, mahkemece verilen ilm ın» (79, V «İstimlak olunan,ta şınmaz ın, \istimiak yapan idare 'ad ına tesciline dair ilm ın» (80), V <Yarg ıtay'daki duru şma için' takdir olunan vekalet ücretinin» (81), V <3533 say ılı Tahkim Yasas ı gereğince, konusu para olan hakem kararlar ın ın» (82), V «Gecekondular ın yıkılmas ına ili şkin ilftmların» (83-84), 'k e s i n 1 e ş m e d e n icraya konulabileceğini' belirtmiştir (85)... V - Gerek doktrinde ve gerekse uygulamada bazı i1mlar ın takip konusu yap ılabilmesi için kesinle şmiş olmas ın ın gerekip ge-. rekmediği tart ışma ve tereddüt konusu olmu ş tur. Şimdi bu tür il ımları inceliyelim: a) «Olumsuz tesbit davas ı» (İİY. mad. 72) sonucunda verilen ilmlarda yer alan 'tazminat' ve 'yargılama giderleri'ne ilişkin hüküm fıkraları, 1mm kesinleşmeden takip konusu yap ılabilir mi? Bu durumu davan ın «red» veya «kabul» edilmi ş' olmas ı ihtimaline göre ayr ı ayr ı incelemek gerekir. (76) Bknz: 12.HD T. 9825/ (77) Bknz: 12.HD T. 7181/ T (78) Bknzf 12.HD T / (79) Bknz: 12.HD T /2183. (80) Bknz: 12.HD T. 4594/6786. (81) 'Bknz: İİD. 9.10:1969 T. 8529/ T / T. 337/457. (82) Bknz: ltd. 18, T. 3099/2969. (83) Bknz: T. 3554/3587. (84) Karş: İİD T. 4344/ T (85) Ayr ıca bknz: Yuk. dipn civar ı. 90, TURK İYE 13AROLA İ4 B İRLİĞİ DERGISI, 1991/1

15 aa) Mahkeme, yargılama sonunda «olumsuz tesbit davas ının reddine» karar vermi şse; 1 - Eğer bu red karar ında alacakl ının ihtiyati tedbir dolay ısiyle alacağını geç alm ış bulunmas ından doğan zarar için (yüzde k ırktan a şağı olmamak üzere) alacakl ı lehine t a z m î n a t a hükmedilmi şse (86). alacakl ı bu red karar ının k e s i n 1 e ş m e- s i n d e n s on r a, mahkemenin icra dairesine gönderdiği yazı üzerine, borçlunun yat ırd ığı %15 teminat paraya çevrilir ve alacaklı lehine hükmedilen %40'dan az olmayan tazminata mahsuben alacakl ıya ödenir. Alacakl ı, lehine hükmedilen ve %15 oran ındaki tazminat miktar ı için, borçlu hakk ında ayr ı bjr 'ilml ı icra takibi' yapamaz. Alacakl ının, teminatla karşılanmayan tazminat miktar ı için, i1ml ı takip yapabilmesi ne zaman mümkündür? Bunun için de «olumsuz tesbit davas ın ın reddine» ili şkin karar ın kesinleşmesini beklemek zorunda m ıdır? M. mad. 72/IV'de «... hükmün kesinleşmesi halinde, alacakl ı ihtiyati tedbir dolay ıs ıyla alacağını geç alm ış bulunmaktan doğan zararların ı gösterilen teminattan al ır.» denilmi ş olduğundan, kanımızca, alacakl ının borçlunun dava açarken yat ırdığı teminat miktar ı olan %15'i a şan tazminat miktar ı için, borçlu hakk ında ilrn1 ı takip yapabilmesi ancak mahkemenin verdiği «olumsuz tesbit davas ının reddine» ili şkin kararın kesinleşmesinden sonra mümkün olabilmelidir (87). Yüksek mahkeme (88) miktar konusunda herhangi bir ayrım yapmadan «... yasa, aç ıkca menfi tesbit davas ından kaynaklanan tazminatın tahsilini, buna dair verilen hükmün içesinleşmesine bağlamıştır... > diyerek «genel nitelikteki HUMK. 443'den ayrı olarak düzenlenen özel nitelikteki ttk. 72 uyar ınça> alacakl ın ın «lehine hükmedilen %15 şimdi %40 inkar tazminat ını, ancak hüküm kesinle ştikten sonra» borçludan talep edebileceğini belirtmiştir... 2 Olumsuz tesbit davas ının reddine ili şkin kararda, dayal ı- alacakl ı lehine hükmedilen y a r g ı 1 a m a g 1 d e r 1 e r 1 n i (86) Ayrınt ılı bilgi için bknz: UYAR, T. icra Hukukunda Olumsuz Tesbit ve Geri Alma Davalar ı, 2. Bas ı, sh: 19 vd. (87) Aksi görüş: KURU, B. Icra ve İfl.s Hukuku, C: 1, sh: POSTA- CİOĞLU, t. Icra Hukuku, sh: 269. (Bu görti şe göre; alacakl ı «daval ı >, lehine hükmedilen tazminat ın yüzde onbe şi aşan miktar ı için, hükmün kesinle şmesini beklemeden, il.ml ı icra takibi yapabilir. Buna kar şılık borçlu da, teminat göstererek İİK. 36 ve HUMK. 443'e göre süre ve icranın geri b ırakılmas ı kararı alabilir). (88) Bknz: 12.HD T /6985. TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ, 1991/1 91

16 (ve bu arada, vekalet ücretini). alacakl ı, kan ımızca imm ın kesinleşmesini beklemeden, hemen icraya koyarak, ödenmesini isteyebilir. Başka bir deyi şle, M. 72/IV'de «alacakl ı lehine hükmedilmi ş olan tazminat» için öngöriilen kesinle şme ko şulu burada uygulanmaz. Çünkü, bir imm ın hemen icraya konulabilmesi kural'd ır. İMmın> ancak kesinle ştikten sonra icraya konulabilmesi istisnai bir durumdur ve bunun için özel bir hükme gerek vard ır... Yüksek mahkeme (89) ise, bir olayda «il.m ın bir bütün olduğunu» belirterek, «olumsuz tesbit davas ının reddine ili şkin karar kesinleşmeden, alacakl ının bu kararda lehine hükmedilen 'yarg ı- lama giderleri'ni t ıpk ı lehine hükmedilen 'tazminat' gibi takip konusu yapamayaca ğın ı» oy çokluğu ile (90)---- belirtmi ştir... bb) Mahkeme, yarg ılama sonunda <olurnsuz tesbit davas ın ın kabu1üne> karar vermi şse; davay ı kazanmış olan davac ı-borçlu, hem kendi lehine hükmedilmi ş olan y a r g :1 1 a m a g i d e r- t e r i'ni (ve bu arada; vekalet ücretini) ve hem de e ğer, «takibi ıı haks ız ve kötü niyetli o1.du ğu> anlaşılarak, borçlunun bu dava sebebi ile uğradığı ve takip konusu alacak mikta ı-ının yüzde k ırk ından aşağı olmamak üzere, t a z m 1 n a.t a hükmedilmi şse (91), bu tazminat ı imm kesinle ştikten sonra, ilmlı takip yolu ile, alacakl ıdan talep edebilir (92). Çünkü, «olumsuz tesbit davas ın ın kabulü» (borçlu lehine sonuçlanmas ı) durumunu düzenleyen İİY. mad. 72V, «icran ın iadesi» konusunu genel olarak düzenleyen İİY. mad. 40 hükmi.ine paralel bir hükümdür. «Olumsuz tesbit davas ın ın kabulü»ne ili şkin ilüm ın kendisi ancak kesinle ştikten sonra uygulanabileceğinden, bu imm ın eklentisi niteliğinde olan «tazminat» ve «yargılama giderleri»nin de talep edilebilmesi için, imm ın kesinle şmesini beklemek gerekir. Yüksek mahkeme, önce (93) «olumsuz tesbit davas ının kabu lüne ili şkin immda yer alan vekalet ücreti, tazminat ve masrafa ait hüküm fıkras ının, imm ın teferruat ı olmas ı nedeniyle, imm ın kesinleşmesinden sonra infaz edilebjlece ğini» isabetli bir şekilde belirtmi şken, sonra (94) «ttk. mad. 721V hükmünün, bu da- (89) Bknz: 12.HD T /6985. (90) Bu konuda kat]ld ığımız «karşı oy yaz ıs ı» için bknz: UYAR, T. İlmI ı Takipler, sh: 36 vd. (91) Ayr ınt ılı bilgi için blcnz: UYAR, T. age., sh: 23. (92) UYAR, T. age., sh: 24 KURU, B. age., C: 1, sh: 555. (93) Bknz: 12.HD T. 2316/3752. (94) Bknz: 12.HD T. 4591/ TÜRK İ YE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI, 1991/1

17 ya nedeniyle davac ı borçlu yara ına hükmedilmi ş avukatl ık ücreti ve sair yarg ılama giderlerinin tahsiline dair hüküm f ıkras ı ile ilgili olmadığın ı» belirterek, aksi görüşü savunmuştur... Ancak, daha sonra (94a), «... madde metninde, icran ın k ısmen veya tamamen eski hale iadesi aç ıkca iifn ın kesinle şmesine bağlanm ıştır. Bu husus i şin esas ıdır, tazminat ve giderler ise esas ın eklentileridir. İMmın esas ı kesinle şmeden infaz edilemeyeceğine göre eklenti ve ayr ınt ılar ı da pek doğal olarak kesinle şmeden infaz olunamaz...» diyerek tekrar doktrince de onaylanan ilk görü şüne dönmüştür... - b) «İstihkak davas ı» (HY. mad. 97, 99) sonucunda verilen ilftmlarda yer alan 'tazminat'- ve 'yarg ılama giderleri'ne ilişkin hüküm fıkralar ı, iim kesinleşmeden takip konusu yap ılabilir mi? Bu durumu, davan ın «red» veya «kabul» edilmi ş olmas ı ihtimaline göre ayr ı ayr ı incelemek gerekir. aa) Tetkik Mercii, yapt ığı yarg ılama sonucunda, «istihkak davasının reddine» karar vermi şse, bu red karar ında dayal ı lehine hükmedilen «yargılama giderleri» (ve bu arada vekalet ücreti) ile «alacakl ının alacağından, bu dava nedeniyle istifadesi geciken miktar ın yüzde k ırkından a şağı olmamak üzere bu hükmedilen «tazminat» (95) i1m kesinle şmeden, alacakl ı taraf ından takip konusu yap ılabilir. Gerek doktrinde (96) ve gerekse uygulamada (97) bu konuda yani; istihkak davas ının reddine ili şkin karar ın, k e s i n 1 e ş- m e d e n uygulanaca ğı hakkfnda bir duraksama yoktur... bb) Tetkik Mercii, yapt ığı yarg ılama sonunda «istihkak davas ının kabulüne» karar vermişse, davayı kazanmış olan davac ı, il<mda kendi lehine hükmedilefı y a r g ı la m a g i d e r 1 e- r i 'ni (ve bu arada vekalet ücretini) ve «istihkak iddias ına kar şı itiraz eden alacakl ı veya borçlunun kötüniyeti tahakkuk etti ğinden» haczolunan mal ın değerinin yüzde onbe şinden a şağı olmamak üzere lehine hükmedilen t a z m i n a t' (98) ne zaman takip konusu yapabilir? (94a) Bknz: 12.HD T /4128. (95) Ayrınt ılı bilgi için bknz: UYAR, T. icra Hukukunda İstihkak Davalar ı, 2. Bas ı, sh: 418 vd. (96) KURU, B. age., C: 2, sh: UYAR, T. age., sh: 415 vd. (97) Bknz: 12.HD T. 90/1573. (98) Ayrınt ıl ı bilgi için bknz: UYAR, T. age., sh: 424 vd. TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ, 1991/1 93

18 Doktrinde (99) «istihkak davas ının kabuliine ili şkin Tetkik Mercii karar ının uygulanabilmesi ve özellikle, haczin kald ırılabilmesi için, kesinle şmesine gerek bulunduğu» belirtildi ği gibi, yüksek mahkeme (100) de, kimi kez oybirli ği ile kimi kez o'çokluğu ile «istihkak davalar ı sonucunda verilen i1mlar ın tesbit iltm ı niteliğini tas ı d ığırıı, tesbit i1tmlar ınırı ise T. 1/3 s. İçt. Bir. K. gere ğince kesinle şmeden infaz eçiile.meyeceğini» belinmi ştir. Yüksek mahkemenin T /716 say ıl ı oyçokluğu ile verilmi ş olan karar ının iki kar şı oy yaz ı s ında da (101) «ne icra ve İfls Kanununda ve ne de Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasas ında 'istihkak davalar ının kabulüne ilişkin hiikümlenin kesinle ş- medikçe icra edilemiyeceklenine dair' bir hüküm bulunmad ığı» belirtilerek, ekseriyet karar ına iştirak edilmemi ştir. Yüksek mahkeme, daha sonraki üç karar ında ayr ınt ılı gerekçe göstermeden «hüküm kesinleşmedikçe haczin kald ırılarnayacağını» oybirliği ile kabul etmi ştir... Kan ımızca, istihkak davas ı sonucunda verilen kararlar ın kesinle şmeden uygulanamayaca ğını belirten aç ık bir hüküm bulunmadığından ta şın ır mallar hakk ındaki «istihkak davas ın ın kabulüne> ili şkin hükümleri ıı <istihkak davas ının readine» ili şkin hükümler gibi kesinle şmeden uygulanabileceğini kabul etmek daha doğru olacakt ır. Asl ında, yüksek mahkemenin ço ğunluk karar ı- nın gerekçesindeki «... aksinin kabulü, alaca ğın teminat ı olan mahcuzun kaç ırılmas ın ı, ziya ını intaç eder. Merci karar ı kesinle şmedikçe, mahcuz iizerinde ne borçlu ne üçüncü kişi, ne istihkak müddeisi ne de icra dairesi, alacakl ının muvafakat ı olmadan tasarrufta bulunamaz. Aksinin kabulü, İİK.'nun 85 ve 86. maddesine de aykırıd ır...» şeklindeki endi şeler yerindedir. Ne var ki, yasada bu görü şe paralel bir düzenleme yoktur. 538 say ıl ı Yasa ile Icra ve İfls Yasas ında yap ılan deği şiklikten önce haz ırlanan «ÖN TASA- RI» da; aç ıkca «dava üçüncü şahıs lehine intaç eders, hüküm kesinle şmedikçe haciz kalkmaz» (mad. 97c/IV) şeklinde önerilen değişiklik (102) benim şenmemj ştir. İstihkak davas ı ta şınmaza ili ş - kinse HUMY. mad. 443/IV gere ğince, kanmıızca, dava sonucunda (99) KURU, B. age., sh: (100) Bknz: 12.HD T / T / T. 4632/ T /2226. (101)Bknz: UYAR, T. İ1m1 ı Takipler, 2. Bas ı, sh: 46 vd; 102) Bknz: POSTACIOĞLİJ, İ. İcra ve İflüs Kanununun Mahcuz Malda İs tihkak Davalar ı Hakk ındaki Hükümleri Ne Yolda Tadjl Edilmelidir? (Ansay Armağan ı, sh: 282). 94. TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞI DERGISI, 1991/1

19 verilen karar kesnle şmeden uygulanmamali yani ta şınmaz üzerindeki haciz, ancak karar kesinle ştikten sonra kald ırılmal ıd ır. ' İstihkak davas ın ın kabulüne ili şkin hükmün kesinle şmeden uygulanmas ı gerekeceği' benimsenince, bu karar ı temyiz eden alacakl ının, kararın hemen uygulanmamas ın ı Yarg ıtaydan «yürütmenin durdurulmas ı karar ı» getirerek sağl ıyabileceğini de kabul etmek gerekir. Bunun için alaçakl ının, kanımızca; i1tmda davac ı üçüncü ki şi lehine hükmedilen «yarg ılama giderleri» ile e ğer ayrıca hükmedilmişse %15 tazminat' ı karşılıyacak teminat göstermesi yeterlidir (103). Her ne kadar, yasada sadece «iştihkak davasının redd-i» hakk ındaki kararın -«tehiri icra istemiyle»- temyizi düzenlenmi ş ve «istihkak davas ının kabulü» hakk ındaki karar ın «tehiri.icra istemiyle» temyizinden hiç bahsedilmemi şse de; bu bo şluğun önerdiğimiz şekilde doldurulmas ı gerekir. c) «Su'ya yap ılan (vaki) el atmanın (müdahalenin) önlenmesi»ne ilişkin mahkemelerce (sulh hukuk ya da asliye hukuk mahkemelerince) verilen i1m1ar' ın icraya konulabilmesi Için kesinle ş- mesi gereklimidlr? Bilindiği gibi; «kesinle şmeden icraya konulamayacak olan ilmlar» ı belirten HUMY. mad. 443'de bu - immiardan bahsedilmemiştir. Bu nedenle, ilk bak ışta, «bu tür il ımların icraya konulabilmesi için kesinle şmelerine gerek bulunmad ığı» ileri sürülebilir.:. Bu konuda, el at ılan (müdahale edileh) suyun, içinde akt ığı ta şınmaz ın tamamlayıcı parças ı (MY. mad. 619), oldu ğu, bu nedenle, «taşmmaza yap ılan el atman ın önlenmesi» ilmlar ı gibi, «ta şınmaz ın tamamlay ıcı parçasr niteliğindeki suya yap ılan el atman ın önlenmesi»ne ili şkin ilfrdar ın da 'kesinle şmeden takip konusu yap ılamayacağı' ileri sürülebilir mi? Bu soruya cevap verebilmek için, sular ın gerçekten içinden ç ıktığı veya a.ktığı ta şınmazlar ın (arazilerin) «tamamlayıcı parças ı» niteliğinde bulunup bulunmad ı- ğın ı araştırmak gerekir. Bunun için de, el at ılan (müdahale edilen) suyun ö z e 1 mü 1 k i y e t konusu olabilen kaynak niteliğinde bir su mu, yoksa, ö z e 1 m ü 1 k i y e t konusu olamayan akarsu, dere, yeraltı suyu niteliğinde mi bulunduğunu tesbit etmek gerekir. Çünkü; - eğer «el atman ın önlenmesi» imm ına konu olan su; k a y n a k niteliğini taşıyorsa, kaynaklar MY. 644/ İİ ve 679/1 gereğince, içinden kaynad ığı arazinin tamamlay ıcı parças ı say ıldığından, bu i1m ın icraya konulabilmesi (takip konusu) (103) UYAR, T. age., sh: 422. TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGISI, 11/1 95

20 yap ılabilmesi için kanımızca k e s i n 1 e ş in i ş o 1 m a s ı (HUMY. mad. 443 uyarma) gerektiği halde, «eğer el atman ın önlenmesi» ilm ına konu olan su bu nitelikte bulunmayan ve özel mülkiyete konu olmayan, bir akarsu'ya, dere'ye, yeralt ı suyuna ili şkinse, o zaman kan ım ızca, bu ilm ın icraya konulmas ı için ne HUMY.'da, ne MY.'da ve ne de sular'a ili şkin özel (2659 (104), 3039 (105), 4373 (106), 7478 (107), 927 (108); 331 (109) vb.) yasalarda aksine bir hüküm bulunmad ığından kesinle ş:mesine gerek bulunmamaktad ır... Bu nedenle, u y g u 1 a m a d a ç ıkacak.uyu şmazl ıllar ı çözümleyebilmek için, «el atman ın önlenmesi» ilm ına konu olan suyun niteliğini gerekirse bilirki şi incelemesi de yapt ırılarakaraştırmak gerekecekti.r. Bu hususta önemli olar), mesele,.<kaynak» teriminden ne anla şilacağıdır. Yasada (MY. 644/Il, 679) bunun tanım ı yap ılmamıştır. Konu doktrinde (110) de tart ışmal ı olmakla beraber genellikle; «yeralt ı suyunun, yeryüzüne ç ıktığı yere, kayııak» denilir. İşte bu kaynak suyu, içinde ç ıktığı (kaynad ığı) arazinin tamamlayıcı parças ı say ılır.ve o arazinin maliki, kaynak suyunun da maliki olur. Arazinin maliki, bu kaynak suyunu diledi ği gibi kullan ır. Kaynaktan daha iyi faydalanabiimek için kayna ğı tutabilir. Yani, kaynak noktas ına yapacağı boru, yalak, tulumba gibi baz ı tesislerle, kaynak suyunu ba şka yere ak ıtabilir, toplayabilir. Ba şklarının kaynaktan yararlanmas ın ı engelleyebilir. İster- (104)2659 s. Sular Kanununa Ek Kanun (Bknz: RG. 1. Kanunsani (Aral ık) 1935 T. s: 2895). (105)3039 s. Çeltik Ekimi Kanunu (Bknz: RG T. s: 601). (106)4373 s. Ta şk ın Sulara ve Su Bask ınlarına Kar şı Korunma Kanunu (Bknz: RG: 21 Kanunsanj (Aral ık) 1943 T. s: 5310). (107)7478 s. Köy İçme Sular ı Hakk ında Kanun (Bkrız: RG T. s: 10506). (108)927 s. S ıcak ve Soğuk Maden Suların ın İstismar ı ile Kapl ıcalar Tesisat ı Hakkında Kanun (Bknz: RG s: 408). (109)331 s. Sular Hakk ında Kanun (Bknz: RG. 10.5:1926 T. s: 363). (110)YAZMAN, t. Kaynaklar ın Türk Medeni Hukukunda Tabi Oldu ğu Rejim, sh: 70 vd. İMRE, Z. Kaynak - Yeralt ı Sular ı ve Hukuki Durumlar ı, sh: 33 vd. - OĞUZMAN, K. / SELİÇİ, Ö. E şya Hukuku, sh: DOĞRUSÖZ, E. Sular Hukuku, sh: 32 AK İPEK, J. Türk E şya Hukuku, 2. Kitap, sh: TEKİNAY, S.S. E şya Hukuku, sh: ERTAŞ, Ş. E şya Hukuku, sh: BERTAN, S. Ayni Haklar, C: 1, sh: GÜRSOY, K. T./EREN, F./CANSEL, E. Türk E şya Hukuku, şh: SAYMEN, F. H./ELB İR, H. K. Türk E şya Hukuku Dersleri, sh: KARAHASAN, M. Türk Medeni Kanunu (E şya Hukuku) C: 2, sh: TURKPı E BAROLAR B İRL İĞİ DERG İS İ, 1991/1

BAĞIMSIZ VE SÜREKL İ SINIRLI AYN İ HAKLARIN ÖZELLIKLE ÜST HAKKININ TAŞINMAZ OLARAK İŞLEM GÖRMES İ

BAĞIMSIZ VE SÜREKL İ SINIRLI AYN İ HAKLARIN ÖZELLIKLE ÜST HAKKININ TAŞINMAZ OLARAK İŞLEM GÖRMES İ BAĞIMSIZ VE SÜREKL İ SINIRLI AYN İ HAKLARIN ÖZELLIKLE ÜST HAKKININ TAŞINMAZ OLARAK İŞLEM GÖRMES İ GİRİŞ Prof. Dr. Erden KUNTALP (*) Medeni Kanun (=MK.) m. 632 ta şınmaz mülkiyetinin konusunu belirlemektedir.

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Giriş Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Doç. Dr. Adnan Deynekli * Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

Haczedilen Malın Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Halinde Açılacak Đstihkak Davası (ĐĐK mad. 99)

Haczedilen Malın Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Halinde Açılacak Đstihkak Davası (ĐĐK mad. 99) Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış 2007 62-77 Haczedilen Malın Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Halinde Açılacak Đstihkak Davası (ĐĐK mad. 99) Talih Uyar* Haczedilen malın üçüncü kişi elinde bulunması

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ GÖRÜŞ VE KARARLAR TÜRKIYE BAROLAR BIRLI ĞI YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI Murat ARSLAN G R evletin ki ilerle olan ve vergilendirmeden do an ili kilerine vergi Dhukuku ili kisi denilmektedir. Bu ili kide zaman zaman uyu mazlıklar

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93 TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİ Die Sachliche Übernahmegründung Im Türkischen Haldesrecht Dr. Mehmet ÖZDAMAR ÖZET Bu çalışmada, ticaret şirketlerine taşınmaz sermaye

Detaylı

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI hakemli makaleler Fatma Burcu SAVAŞ HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI Fatma Burcu SAVAŞ* GİRİŞ Türk Borçlar Kanunu nda belirtilen borç kaynakları; sözleşme,

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ ÖZET Sayıştay Uzman Denetçisi Mükremin UZUN Kamu idareleri, mal ve hizmet alımları ya da yapım işleri dolayısıyla gerçek

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER Aytekin ÇELİK * ÖZET Anonim şirketlerin kuruluşunda ortakların taahhüt ettikleri aynî sermayeyi, şirketin

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU Hüseyin Güngör Babacan, Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Üyesi Kamulaştırma Kanunu 05.05.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4650 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Peki bu

Detaylı

HUKUK YARGILAMASINDA DAVA SEBEBİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON CAUSE OF ACTION IN CIVIL PROCEEDING

HUKUK YARGILAMASINDA DAVA SEBEBİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON CAUSE OF ACTION IN CIVIL PROCEEDING HUKUK YARGILAMASINDA DAVA SEBEBİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON CAUSE OF ACTION IN CIVIL PROCEEDING Ahmet Cahit İYİLİKLİ * 1 Özet: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 119/1-e fıkrasında dava dilekçesinin

Detaylı

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :...

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... Örnek No:1* 1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası... ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı... ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği...

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı