ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SEÇÝME FETHULLAH SALÇASI 2. sayfada Türkiyeli gazetecilerle yaptýðý sohbette Derviþ Eroðlu TC Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a mesaj uçurdu... Yetiþ Tayyip Gazetecilerin "Paralel yapý Kýbrýs'ta, Amerika Akýncý'nýn arkasýnda gibi söylentiler duyuyoruz" þeklindeki sorusu üzerine Derviþ Eroðlu þöyle konuþtu: "Bu söylentileri biz de duyduk. Paralel yapý mý dersiniz, Fethullahçý mý dersiniz bilmem, ama Amerika ile baðlantýsý olduðu benim de kulaðýma kadar geldi... Ama bu neticede bir iddia... Ancak ateþ olmayan yerden duman çýkmaz"... Bu sözler üzerine Akýncý'dan çok sert tepki geldi Eroðlu'na... Akýncý "Seçimi kaybetme telaþýna kapýlan Eroðlu'nun akýl almaz bir kara propagandadan medet umar hale geldiði bu acýklý durumu hayret ve üzüntü ile izlemekteyim" dedi... Akýncý: Eroðlu bu iftirayla, son bir gayretle Türkiye hükümetini KKTC seçimlerinin içine çekmeye çalýþýyor. "Onlar entrika bataðýnda debelenip dursunlar, bizler hep birlikte yarýnlara yürüyelim" 8. sayfada Maðusa'dan Akýncý geçti Yürüyüþe Ferdi Sabit Soyer, Asým Akansoy, Teberrüken Uluçay, Cemal Özyiðit, Mehmet Çakýcý, Erkut Þahali ve Mehmet Harmancý da katýldý sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Halâ 1964'tedirler Özgün Kutalmýþ KÝN, NEFRET VE ÝNTÝKAM... Ülker Fahri BÝR KONUÞMA VE SEÇÝM SONRASI... Ali Osman 23 NÝSAN'DAN 19 MAYIS'A Erdoðan Baybars OLMADI KUTLAY BEY Mehmet Levent Türkiye'ye gönderiliyor Asil Nadir 16 ay sonra özgürlüðüne kavuþacak sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... "OFF... BÝR TÜRLÜ KARAR VEREMÝYORUM"... Sevgili arkadaþýmýz Beran Cemal'ýn sosyal medyada paylaþtýðý yazýsýný bu köþede sizlere de aktarmayý uygun gördük. Ýçinden geçtiðimiz zamanlarý en güzel anlatan yazýlardan biri... Okuyun ve deðerlendirin... Kimsenin elinde sihirli bir deðnek yok ve bu bir lider seçildiði için de deðiþmez. Farkýndaysanýz mesele Akýncý deðil, mesele herhangi bir partisi olmayan benim gibi binlerce insanýn yýllarca gördüklerinden sonra kendi iradelerini yansýtýp, yolsuzluklarla bezenmiþ tarafýnýzýn yaptýklarýndan dolayý acý çeken insanlarýn isyanýdýr. Bu isyaný 10 yýl öncesiyle karýþtýrmayýn, bunu siz de görüyorsunuz, oluþan heyecaný hissediyorsunuz ve boþuna korkuyor ve hamasete sarýlýyorsunuz. Bu yükselen duygu Akýncý seçildiðinde onun da ensesinde olacak. Bu halk artýk tek adamlara inanmýyor, pop star gibi lanse etmeye çalýþýlan hiçbir figüre inanmýyor, kendine inanýyor. Bu ayýrýmý iyi yapýn. Burada takým tutar gibi bir hissiyatla yazdýðýmý zannederseniz çok yanýlýrsýnýz, ben sizin oyununuzu oynamýyorum ve benim gibi binlerce insan da artýk size raðmen birþeylerin deðiþebileceðine inanýyor. Hiçbirþey olmazsa da YOLSUZLAR, HIRSIZLAR, ADAM KAYIRMACILAR artýk halk tarafýndan onaylanmadýklarýný bilsinler. Bu Akýncý ve Eroðlu arasýnda bir seçim deðildir. Bu seçim çýkarlarý için soytarýya dönüþtürülmüþ insanlarla, bu soytarýlýðýn artýk son bulmasýný isteyenler arasýndadýr!!!! * Bir de sevgili Faize Özdemirciler'in yine sosyal medyada paylaþtýðý yazýsýný aktaralým size. Þairimiz ironiye batýrýp çýkarmýþ vaziyeti... Rumca küsüp Türkçe kýrýldý ya, sebep çok... Ha sahi, bir de haber verelim size bununla ilgili... "Rumca Küstüm Türkçe Kýrýldým" oyunu 29 Nisan'da Lefkoþa'nýn güneyinde "Satirikon" tiyatrosunda Rumca alt yazýlarla sahnelenecek... Þimdi Faize'nin yazdýklarýna bakalým: Offff bir türlü karar veremiyorum... Ýkinci turda kime oy versem acaba... Akýncý'ya mý, Eroðlu'na mý? Offf... Çok zor... Ne yapacaðýmý bilemiyorum... Rumlardan kalan ganimeti yedim bitirdim. Temiz toplum istiyorum, barýþ istiyorum, federasyon istiyorum... Ama Maraþ'ý da Türk idaresinde açmak istiyorum. Hem ekmeði bütün istiyorum, hem köpeði tok istiyorum... Kýbrýs Türktür Türk kalsýn, Rumlar da avuçlarýný yalasýn istiyorum... Güneydeki Türk topraklarý da benim olsun, kuzeydeki Rum topraklarý da benim olsun istiyorum... Hem KKTC çok yaþasýn istiyorum, hem de Rumlarla yeni bir devlette ortak olmak istiyorum... Arka cebimde Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportunu ne olur ne olmaz taþýyayým, ön cebim de örtülüden gelen parayla dolsun istiyorum... Ben þahsen birinci turda madem "en iyisi"ni seçemedik, en kötü sünü seçelim ve 5 sene daha oturup en iyisi nin gelmesini bekleyelim diyorum... Offf bir türlü karar veremiyorum Akýncý mý, Eroðlu mu? KTÖS: Bu bir referandum Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Cumhurbaþkanlýðý seçimi ikinci turunun baðýmsýz adaylar Mustafa Akýncý ile Derviþ Eroðlu arasýnda geçecek bir "referanduma" dönüþtüðünü savundu. Elcil yazýlý açýklamasýnda þöyle dedi: "26 Nisan günü yapýlacak olan seçimler; Kýbrýs'ta federal bir çözüm, barýþ, demokrasi, insan haklarýna saygý, sosyal adalet ve eþitliði savunan Sn. Akýncý ile tüm politik yaþamýnda çözümsüzlük, ganimet, rant, partizanlýk, baský, adam kayýrmayý Kýbrýs Türk toplumunun kaderi haline getiren Sn. Eroðlu arasýnda geçecek olan bir referanduma dönüþmüþtür. Adamýzýn kuzeyinde Kýbrýs Türk toplumunu yýllarca mandra düzeninde yaþatýp; bayrak, millet edebiyatý üzerinden kandýrarak ganimetten nemalanan Sn. Eroðlu ve yandaþlarý rantýn ve statükonun devamý için seçimlerde her türlü yalana baþvurmaktan çekinmemektedirler. Yalan haberler ve karalama kampanyalarý ile toplumun beynini bulandýrarak, kurduklarý bu rant ve ganimet düzenini devam ettirmeye çalýþmaktadýrlar. Geçtiðimiz günlerde bayrak üzerinde börek ve lahmacun sofrasý kuranlar, bugüne kadar yaptýklarý gibi, bayrak ve milli deðerler arkasýna saklanarak servetlerine servet katmaya devam etmek için uðraþ vermektedirler. Sn. Eroðlu 1974 yýlýnda Maðusa'da kirada oturup doktorluk yaparken, bugün kendisinin, eþinin ve kýzlarýnýn servetini açýklamaktan hala daha kaçýnmaktadýr. Bu konuda neden hala kaçamak cevaplar vermektedir? Kurulduðu günden beri, ülkemizdeki yurtseverleri karalayan, çamur atan, yalan haberlerle provakasyon yapan bunun için de mahkemelerde defaatle ceza alan bir basýn organý aracýlýðý ile Sn.Eroðlu'nun gerçek yüzünü bir kez daha öðreniyoruz. Bu da Ýngiltere de zimmetine para geçirme suçundan hapis yatan Kýbrýslý Türk iþadamý Asil Nadir Türkiye ye gönderilecek... Ýngiltere de zimmetine para geçirme suçundan hapis yatan Kýbrýslý Türk iþadamý Asil Nadir Türkiye ye gönderilecek. Sahibi olduðu Polly Peck International (PPI) þirketine ait 34 milyon Sterlin i zimmetine geçirmekle suçlanan ve 2012 de yargýlandýðý Ýngiltere ye giderek tutuklanan iþadamý Asil Nadir, Ýngiltere vatandaþlýðýný iade etti. Türkiye deki Vatan Gazetesi'nden Çaðdaþ Ulus un haberine göre; Nadir in vatandaþlýktan kendi isteðiyle çýkmasýnýn arka planýnda Türkiye ye iadesi için yaptýðý giriþimler var. Nadir in, Türkiye ve Ýngiltere arasýndaki karþýlýklý iadesi anlaþmasý kapsamýnda çifte vatandaþlýktan çýkmasý gerektiði için böyle bir adým attýðý belirtiliyor. SEÇÝMDEN SONRA Ancak Ýngiltere, Türkiye ye geldiðinde serbest kalacaðý endiþesi ve 7 Mayýs ta yapýlacak genel seçimler nedeniyle, önemli yetmezmiþ gibi Sn.Eroðlu'nu savunma görevi adý puro kaçakcýlýðý ile anýlan UBP milletvekili Zorlu Töre ve Türkiye'de koyun kaçakçýlýðý nedeni ile dava edilen UBP milletvekili Ersin Tatar'a verilmiþtir. 'Bana arkadaþýný söyle sana kim olduðunu söyleyeyim 'atasözünde olduðu gibi Sn Eroðlu puro ve koyun kaçakçýsý UBP milletvekilleri tarafýndan savunulmaktadýr. Gece kulüplerinden pay aldýðýný gizlemeyen UBP ve oy satýn aldýðýný açýkça söyleyen DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ tarafýndan desteklenen Sn.Eroðlu'nun saltanatýnýn devamýnýn neden istendiði gayet açýktýr. Devletim, egemenliðim, bayraðým söylemin altýnda yatanýn aslýnda koltuðum, ganimetlerim, rantlarým demek olduðu tüm açýklýðý ile ortadadýr. Halka yalan söyleyerek politika yaptýðýný sanan bu zihniyet yalan söylemeye býkmadan usanmadan devam etmektedir. Çözüm istiyoruz diyerek yýllarca çözümsüzlüðe oynayan Sn Eroðlu beþ yýllýk sürede görüþüyor gibi yaparak topluma zaman kaybettirmiþtir. Kendisi yeminli bir ayrýlýkçý olan Sn. Eroðlu bir yandan toprak konusunu görüþürken diðer yandan ise 'topraðýnýzý, köylerinizi Rumlar istiyor' diyerek ve Puro kaçakçýsý Zorlu Töre'ye uyduruk haritalar daðýttýrarak provokasyon yapmaya devam etmektedir.11 Þubat tarihinde imzaladýðý ortak belgede tek egemenliði kabul ederken, bir yandan da egemenliðimizden vazgeçemeyiz diyebilmektedir. Hepsinden önemlisi Rum görüþme heyeti üyeleri tarafýndan aktarýlan bilgiler ýþýðýnda, Sn. Mehmet Ali Talat'ýn Annan Planý çerçevesinde Rum tarafýna verdiði adada kalacak olan 41 bin kiþilik TC-KKTC çift uyruklu aile büyüklerini içeren ve toplamda 116 bin kiþi olan listeden, Sn. Eroðlu ve ekibi "müzakere masasýnda vatandaþlarýmý pazarlýk yapmam" nutuklarý atarken 2500 aile büyüðünü çýkardýðý ve yerine baþkalarýný koyarak verdiði yeni liste ile ilgili ne söyleyeceðini merakla beklemekteyiz.." Asil Nadir Türkiye'ye gönderilecek bir mahkum kabul ettiði Nadir in iade riskini alamýyor. Baþbakan David Cameron ýn lideri olduðu Muhafazakar Parti ye yakýnlýðýyla bilinen Asil Nadir in iadesi için herþey tamamlansa da seçimlerde Muhafazakar Parti nin oy kaybetmemesi için iade iþlemi seçimden sonraya býrakýldý. Asil Nadir geçen hafta vefat eden annesi Safiye Nadir için tutuklu bulunduðu cezaevi idaresinden cenazeye katýlma izni istemiþ ama cezaevi idaresi Geri dönmezsin gerekçesiyle Nadir e izin vermemiþti. Bu nedenle Nadir annesine son görevini yerine getirememiþti. 16 AY SONRA ÖZGÜR Nadir 2010 da adýný temizlemek için eþi Nur Nadir ile Ýngiltere ye döndü. 7 ay boyunca avukatý Philip Hackett ile suçlamalarý çürütmek için mahkemeye gitti. Ancak 2012 de hakkýndaki 13 suçlamanýn 10 undan suçlu bulununca 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Ýnfaz yasasýna göre cezasýnýn yarýsýný yatmak zorunda olan Nadir, 24 aydan az cezasý kaldýðý için yarý açýk cezaevine nakledildi. Nadir normal þartlarda, 16 ay sonra özgürlüðüne kavuþacak. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SEÇÝME FETHULLAH SALÇASI Ýngiliz valileri haklý çýktýlar... Bencil ve çýkarcý olduðu kadar Kýbrýslýlarýn fesatçý olduðunu da söylerlerdi... Çamur ustasý... Yoður yoður at... Hiçbir þey kalmazsa da, izi kalýr... Dipkarpaz'dan atarsýn... Dipbaf'tan çýkar... Duyan da bire bin katar... Memleketin en dürüst, en namuslu adamýnýn adý bile bir anda sahtekara çýkar... Deterjanla da çýkmaz ölene kadar... Leke sökücüyle de... Mehmet Ahmet Dubara'ya Dubara dediler ve öyle de kaldý... Neden Dubara dediler... Tavlada hep dubara atarmýþ çünkü... Bir gün yine hiç istemediði bir anda dubara atýnca çok caný sýkýlmýþ ve sinirlenerek zarlarý aðzýna atýp yutmuþ... Ama tuvalete girip çýktýktan sonra bir de ne görsün... Zarlar orda... Ve yine dubara... Daha da sinirlenmiþ... Kapýp dama fýrlatmýþ bu kez... Çýkýp dama bakmýþlar... Heyhat! Orda da dubara! Ölene kadar Dubara demiþler ondan sonra ona... Ancak onun kaderiydi bu... Kaderinin bir oyunu... Fesatlýða kurban gidenler baþka... Biri deli der adama... Delilik basmayan kalmaz sonra... Hain derler... Hep hain kalýr... Dedim ya, fesat yuvasý bir yeþilada... Yeþili kadar çamuru var... E, þimdi seçim var ya... Çamurcular yine iþ baþýnda... Bileðinin gücüyle yere seremezsen adamý, sarýl çamura... Alýn size kovalarla... Derviþ Bey bir numara... Ne dedi duydunuz mu? Mustafa Akýncý için... Fethullahçýymýþ! Yani Pensilvanya'daki Hoca'nýn müridi... Vay be! Herþey aklýma gelirdi de bu gelmezdi iþte... Sen de aç kulaklarýný ve duy Tayyip Bey... Kargalar erken ulaþtýrýr sana... Gak gak diyerek uzatýrlar Ýstanbul'daki saraydan gagalarýný... Kýbrýs'ta paralel yapý! Mustafa Akýncý... Kuþan yeniçeri kýlýcýný... Gel hakkýndan... Anlasýn Hanya'yý Konya'yý... Fethullah senin eski hocan... Sor söylesin... Bakalým hiç camiye gidip namaz kýldý mý bizim Mustafa?.. Ramazanda içkiyi aðzýna almadý mý? Muska yaptý mý? Arabasýna nazar boncuðu taktý mý? Kuran'ý ezbere mi bilir? Ey derviþlerin derviþi Derviþ... Sen nasýl derviþsin ki, bir kuyuya atýlan taþtan, ya da karavana atýlan bir çamurdan medet umarsýn... Deveyi yutan yýlana benzemez bu yalan... Ne diyeyim... Korkunun ecele faydasý yok desem inanman... Allahtan ümit kesilmez deðil mi? Son nefese kadar... Humprey Bogart'ýn ölürken son sözü ne olmuþtu bilir misin? Þöyle demiþ: -Viskiyi býrakýp Martini'ye geçmekle hata ettim... Keþke senin de o kadar olsa piþmanlýðýn... Haykýr... Kýbrýs'ta paralel yapý! Mustafa Akýncý! Ki Þeyh Nazým öldü de bir dua bile okumadý... Yine de sen söyle... Duyar sesini þanlý Ýstanbul basýný... Manþete çaker... Kocaman puntolarla... Sokar Tayyip'in gözüne! Bisikler turu bile yarým kalýr son Osmanlý sultanýnýn... Bildirir haddini elbet, koltuðunu kapmaya çalýþan Mustafa'nýn... Fethullahçý ha... Kaþýðý kýrýlsýn þeriattan dönenin! Bu mesaj bize deðil, sana ey Tayyip... Bilmezler ki senin saðýn solun belli deðil... Bakarsýn ansýzýn Derviþ'in boynuna dolanýr... Mustafa'yý asmaya çalýþtýðý o ip!

3 Maðusa'da "Deðiþim Yürüyüþü" gerçekleþtirildi Maðusa'dan Akýncý geçti Gamze BAYKUR - Maðusa'da dün "Deðiþim Yürüyüþü" gerçekleþtirildi. Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turunda Mustafa Akýncý'yý destekleyeceklerini açýklayan CTP baþta olmak üzere Sivil Toplum Örgütleri, sendikalar ve çok sayýda vatandaþ da yürüyüþe katýldý. DAÜ çemberinde toplanan kalabalýk halk Mustafa Akýncý'yý büyük coþkuyla karþýladý. DAÜ çemberinden baþlayýp Mustafa Akýncý'nýn seçim bürosu önünde son bulan yürüyüþün ardýndan barýþ ateþi yakýldý. Yürüyüþ boyunca Akýncý'ya eþi Meral Akýncý, CTP Maðusa Milletvekilleri Ferdi Sabit Soyer ile Asým Akansoy, Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay, Maðusa CTP Ýlçe Baþkaný Erkut Þahali, TDP Genel Baþkaný ve Lefkoþa Belediye Baþkaný Mehmet Harmancý eþlik etti. Akýncý: Beraber baþaracaðýz Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý yürüyüþ öncesi halka seslendi. Akýncý, Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu'nun telaþa kapýlarak kara propagandanýn had safhasýna kadar yöneldiðini söyleyerek, "Son unvanýmýz Fethullahcý oldu" dedi. Akýncý, Eroðlu'nun Türkiye basýnýna "Akýncý, Amerika'ya giderek Fethullah Gülen ile görüþüyor" diye soru sordurduðunu, Eroðlu'nun ise "Ateþ olmayan yerden duman çýkmaz" diye cevap verdiðini söyleyerek Eroðlu'nun bu denli alçaldýðýný ifade etti. Korkunun ecele faydasý olmadýðýný söyleyen Akýncý "Bu deðiþim gerçekleþecek. O deðiþimi en tepeden baþlayarak el ele gönül gönüle deðiþtireceðiz ve bunu baþaracaðýz" þeklinde konuþtu. Bu mücadelede gönül birliði içinde olan, Kýbrýs'ýn geleceði için ve bu ülkenin genç kuþaklarý için kaygý duyan herkese teþekkürlerini ileten Akýncý, "Bu yolda beraber yürüyoruz ve beraber baþaracaðýz. Bu baþarýdan sonra da 26 Nisan tarihinden itibaren yaþanacak olan süreci de beraber yürüyeceðiz" diyerek konuþmasýna son verdi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Müjde verir gibidir þu Nisan yaðmurlarý "Güzel günler göreceðiz çocuklar" der gibi Aydýnlýða çýkacaðýz yýrtýp karanlýklarý Motorlarý maviliklere sürer gibi Ali OSMAN Periyodik BÝR KONUÞMA VE SEÇÝM SONRASI... Cumhurbaþkanlýðýyla ilgili ikinci tur Pazar günü yapýlýyor... Ýkinci turun haftasýna girdik... Gözler Eroðlu ve çevresindekilerde. Söylentiler ayyuka çýkmýþ durumda. Bu bakla, fasulye daðýtýmý nedeniyle beklenti içinde olan insanlarýmýza bakýp kýzanlar çoðunlukta... Bu konuyla ilgili iki kiþi arasýnda geçen bir konuþma: -Ne hallere düþürdüler insanlarýmýzý? -Düþürdüler de, onlar da buna raðmen beklenti içerisinde, görmüyor musun? -Üzüldün mü bu tip insanlara? -Üzüldüm tabii... Evine ekmek götüremeyen insan böyle zamanlarý bekler... Ben sana baþka bir þey söyleyeyim, bu son turda Eroðlu kendisine oy verecek olanlara 600 TL verecekmiþ... -Sen de inandýn mý? -Neden inanmayayým? -Ýnanma... Ýhtiyacý olan oylarý alacak olsa örtülü ödeneði yetmez... Kullanýlan oy diyelim ki 100 bindir. Bu oylarýn elli bin birini almasý lazým. Çarp bakalým 600 TL ile oy sayýsýný... Onun için inanma... -Meral Haným da kapý kapý dolaþýp oy istiyormuþ... -Ýsteyemez mi? Sonuçta Derviþ Bey'in eþidir... -Bilir misin neler duydum... -Neler duydun? -Meral Haným üst düzey bir CTP'linin evine gitmiþ... Anasýný tanýrmýþ. Ondan sitayiþle bahsetmiþ. Ve oðlundan da oy istemiþ... -Ne olmuþ peki? -Ne olacak... CTP'li vatandaþ, 'annemle geçmiþte iyi iliþkilerin olmuþtur belki, ama sen annemi unutalý yýllar oldu. Þimdi hatýrladýn ama çok geç. Annem öldü. Bana gelince onun hatýrýna benden oy istiyorsun deðil mi? Bu ellere bak bakalým, þimdiye dek temiz kaldý, bundan sonra kirletir miyim?' demiþ... -Hade yahu... -Ne sandýn ya... Aferin vatandaþa... Ýkinci tur seçimle ilgili sadece iki kiþinin konuþmalarý bunlar. Her köþede bu tür konuþmalarý duymanýz mümkün ötesi!.. Haftanýn sonuna da geldik iþte... Ancak görülen o ki bu seçimlerin sonucunda Denktaþ'tan sonra Eroðlu maðlup edilerek köþesine gönderilecek... Ondan sonra siyaset arenasýna bir dizayn verilecek... Özersay'ýn adaylýðý ve aldýðý oylar bilhassa sað kesimde yeni bir umut olarak lanse edilmeye baþlandý bile... Sol dediðimiz kesimin de bir toparlanma ve ortak hedefe kilitlenmede Akýncý üzerinden bir yakýnlaþma gerçekleþtirdiði ortada... Bugüne kadar solun iþlediði günahlar da toplum nazarýnda affedildi gibi... Kalay SON RAUNDA 2 GÜN KALDI YSK BAÞKANI ÖNERÝ: "SEÇÝMDE 693 SANDIKTA 176 BÝN 980 SEÇMEN OY KULLANACAK" "RESMÝ OLMAYAN SEÇÝM SONUÇLARINI 2 SAAT ÝÇERÝSÝNDE AÇIKLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ" Cumhurbaþkanlýðý Seçimi 2. turu 26 Nisan Pazar günü yapýlýyor. Baðýmsýz adaylar Mustafa Akýncý ile Derviþ Eroðlu'nun yarýþacaðý 2. tur Cumhurbaþkanlýðý Seçimi'nde, KKTC genelinde kurulacak 693 sandýkta 176 bin 980 seçmen oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saatleri arasýnda yapýlacak seçimin resmi olmayan sonuçlarýný saatleri civarýnda açýklamayý öngörüyor. YSK Baþkaný Þafak Öneri, pazar günü yapýlacak 2. Tur Cumhurbaþkanlýðý seçimi, seçmen sayýsý ve oy kullanýmý hakkýnda Türk Ajansý Kýbrýs'a (TAK) açýklamalarda bulundu. Þafak Öneri, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde oy kullanan herkesin 2. turda da ayný sandýkta oy kullanacaðýný ifade etti. Öneri, ikinci turda seçmen listelerine, son bir hafta içerisinde 18 yaþýný dolduranlar ve ilgili muhtarlarýn "bazý seçmenlerin vefat ettiðine dair yanlýþ beyaný ile sehven listelerden çýkarýlmýþ seçmenlerin yeniden listelere alýnmasýndan dolayý", 64 seçmen ilave edildiðini belirterek, bu seçmenlere seçmen kartlarýnýn gönderildiðini, eline seçmen kartý ulaþmayan seçmenlerin ise www. mahkemeler.net adresinden sandýk yerlerini bulabileceklerini söyledi. Adaylarýn bulunduðu oy pusulalarýyla ilgili de bilgi veren Öneri, YSK'da yapýlan ad çekimine göre pusula üzerinde ilk sýrada Akýncý'nýn ikinci sýrada Eroðlu'nun yer aldýðýný ifade ederek, seçmenlerin sandýklarda alacaðý "Evet" mührünü, tercih ettiði adayýn tarafýnýn herhangi bir yerine bir defa vurmasýnýn yeterli olacaðýný kaydetti. Öneri, vatandaþlarý oy pusulalarýna çift mühür basýlmasý konusunda uyararak, "sönük çýktý" veya "tam belli olmadý" diye oy pusulasýna çift mühür basýlmasý durumunda oyun yanacaðýna ve vatandaþýn iradesinin sandýða yansýyamayacaðýna dikkat çekti. Vatandaþlarýn sandýklarda, üzerinde Yüksek Seçim Kurulu ve Sandýk Kurulunun mühürünün yer alacaðý oy pusulalarýný alýrken bu iki mührün olup olmadýðýna dikkat etmesini isteyen Öneri, bu iki mührün bulunmadýðý oy pusulalarýnýn geçersiz olacaðýný kaydetti. Öneri, pusulalarýn oy verildikten sonra yukarýdan aþaðýya ve mühürlerin görüleceði þekilde katlanmasý gerektiðini ifade ederek, gerekli uyarýlarýn sandýk baþkanlarý tarafýndan da yapýlacaðýný söyledi. Sandýklarda, adaylar adýna bulunan görevli DAHA NELER GÖRECEÐÝZ BAKALIM Maþallah, 'Volkan' gazetesinin Akýncý aleyhindeki yayýnlarý bir kýsým Türkiye basýnýnda da oldukça raðbet görmüþ Onlarda da vatan satýlýyor havalarý Bizim burada ise ekranlara konuk edilen UBP'li milletvekilleri de boþ durmamýþlar, onlar da hep bu yayýnlardan aldýklarý ilhamla Mustafa Akýncý'nýn önünü kesmeye ve onu durdurmaya çalýþýyorlar Bu arada bazý köylerde Volkan gazetesinin baþlýðý kesilerek yerine 'Kýbrýs' gazetesinin baþlýðý konmuþ ve daha da büyük etki yaratýlmaya çalýþýlmýþ Pazara kadar daha neler göreceðiz bakalým ve gözlemcilerin, oy sayýmý sýrasýnda gerekli gözlemi yapacaðýný, herhangi bir oyun geçersiz sayýlmasý durumunda buna karþý itiraz olacaksa hemen orada yapýlmasý ve kayýtlara geçirilmesi gerektiðini anlatan Öneri, bu þikayetlerin her zaman dikkate alýndýðýný ve yanlýþlýk varsa düzeltildiðine iþaret etti. Öneri, þeffaf sandýklar için birçok þikayet geldiðini, bunlarýn deðerlendirildiðini ve bazý tedbirler alýndýðýný anlatarak, sonraki seçimlerde þeffaf sandýk uygulamasýnýn deðiþebileceðini söyledi. Seçim günü sandýk görevlileri, adaylarýn gözlemcileri, polisler ve diðer çalýþanlar olmak üzere 4 bin civarýnda görevlinin çalýþacaðýný ifade eden Öneri, seçim sonuçlarýnýn en hýzlý þekilde halkýn bilgisine getirilmesi için çalýþacaklarýný ve gayrý resmi sonuçlarý saatleri civarýnda açýklamayý hedeflediklerini kaydetti. Öneri, ilk açýklanan sonuçlarýn resmi olmayan sonuçlar olduðunu, ancak resmi sonuçlarý saatleri arasýnda ilan edebileceklerini ifade ederek, seçim sonuçlarýnýn ülkeye hayýrlý olmasýný temenni etti. YSK Baþkaný Þafak Öneri, soru üzerine seçim yasaklarý ve propagandalarý içeren yasanýn günün koþullarýna uygun olmadýðýný belirterek, bu yasanýn seçimler sonrasýnda bir an önce Meclis tarafýndan ele alýnýp yenilenmesi gerektiðini söyledi. Öneri, yasa ile ilgili çok sýkýntýlar yaþadýklarýný, örneðin ilk turda yaþanan gazete toplatma olayýnýn mecburiyetten yapýldýðýný, YSK olarak olabildiðince yasaklardan kaçtýklarýný ancak þikayet yapýlan yerde de yasalarý uygulamalarý gerektiðini ifade etti. Biliþim Yasasý olmamasýndan dolayý internet, sms ve benzeri propagandalara yönelik bir þey yapamadýklarýný, ancak gazete ve televizyonlardaki yayýnlara þikayetler üzerine yasaklarý uygulamak zorunda olduklarýný anlatan Öneri, bu yasaklarý istemeye istemeye uyguladýklarýný, çünkü bir tarafta internet haberciliði yayýn yaparken diðer tarafta televizyon ve gazeteleri yasaklamanýn kendi adalet anlayýþýna da sýðmadýðýný ancak yasalarý da uyguladýklarýný vurguladý. Anastasiadis ten yeþil ýþýk Anastasiadis: Akýncý'nýn seçilmesi durumunda kapalý Maraþ'ýn açýlmasý odaklý güven artýrýcý önlemleri görüþmeye hazýrým Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasidis, Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý nýn seçilmesi durumunda, kapalý bölge Maraþ önerisinin açýlmasýný da içeren Güven Yaratýcý Önlemleri (GYÖ) görüþmeyi kabul etmeye hazýr olduðunu açýkladý. Politis ve diðer gazeteler, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis in dün bir radyo programýnda yaptýðý açýklamalarda KKTC deki Cumhurbaþkanlýðý seçimleri, Kýbrýs sorunu ve doðal gaz konularýna iliþkin sorularý yanýtladýðýný yazdý. Habere göre, Anastasiadis, KKTC deki geliþmelere iliþkin sorulara yanýt vermekten kaçýnýrken, Akýncý nýn seçilmesi durumunda kapalý bölge Maraþ ýn açýlmasý odaklý Güven Yaratýcý Önlemleri görüþme önerisini kabul etmeye hazýr olduðunu belirtti. Kýbrýs sorununun çözümünün kendisi için hayat vizyonu olduðunu iddia eden Anastasiadis, Kýbrýs sorununun çözümü durumunda Türkiye üzerinden doðal gaz boru hattýnýn geçmesinin mümkün olabileceðini ancak bunun yatýrýmý yapacak unsurlara baðlý olduðunu vurguladý. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent OLMADI KUTLAY BEY Bu ne perhiz, bu ne lâhana turþusu? Bir yandan CTPBG Parti Meclisi, tarihi sorumluluk addederek, statükonun yýkýlmasý adýna Akýncý'ya tam ve aktif destek vereceðini açýklarken... Cumhurbaþkanlýðý seçiminden sonra, Yorgancýoðlu gibi siyasi yaþamýna nokta koymaya hazýrlanan Kutlay Erk de giderayak yapacaðýný yaptý! Ýçimde kalmasýn diyerek altýn altýn biriktirdiði kini hafiften hafiften kustu. "Çözüm ve barýþ misyonuna sahip olduðu için Akýncý'yý destekleyeceðiz. Ama taban böyle davranacak mý bilmiyorum. Akýncý'ya kýrgýnlýklarýmýz geçmedi" diyerek... Statükonun ve baþ statükocu Eroðlu'nun ekmeðine yað ve bal sürdü! Ama hýzýný alamadý ve yað ve balýn üstüne bir de graso çekeyim düþüncesiyle þöyle sürdürdü: "Akýncý'nýn kazanamama ihtimali tabii ki var. Derviþ Eroðlu iyi bir politikacýdýr ve tüm kýrgýnlarýn gönlünü almak için çok iyi çalýþýyor. Bu nedenle Derviþ beyin de bu seçimi kazanma þansý var." (!!!) Toplum olarak 40 yýl sonra, anamýzý aðlatan bu statükoyu yýkma þansýný yakalamýþ ve eþiðine kadar gelmiþken, bunlarý dillendirmenin sýrasý mýydý diye sormayýn þimdi. Siz baþ statükocuya kol kanat germenin sýrasýný Kutlay beyden iyi mi bileceksiniz?! Daha 10 gün önce, "kahvelerde, kaldýrýmlarda tavla oynayarak Kýbrýs sorununu çözmeye çalýþýyor" dedikleri Eroðlu, þimdi iyi ve çalýþkan bir politikacý oldu! Ýnanýyorum ki CTP tabaný Kutlay Erk'in kýþkýrtmasýna gelmeyecek ve tarihi sorumluluðunun idraki içinde bu statükonun yýkýlmasýnda önemli bir adým olarak, Mustafa Akýncý'ya tam destek verecektir. Statükonun yýkýlmasý mücadelesinde önemli rol üstlendiði iddiasýnda olan bir partinin üyelerinin, gelinen aþamada desteklerini Akýncý'ya deðil de, statükonun adayý olan Eroðlu'na vermeleri, eþyanýn tabiatýna aykýrýdýr ve düþünülemez bile... Bu nedenle Kutlay beyin, CTP tabanýnýn kafasýný karýþtýrma gayreti hem boþtur, hem de geri tepmeye adaydýr. Dün, CTP'li eski bir dost aradý telefonla... "Kutlay'ýn bazý TV kanallarýnda söylediði sözleri duyduðum zaman ip isterdim baðlanayým" dedi ve ekledi: "Acaba kaç paket bulgur ve pirinç, kaç perisgân salça döndü ortada?!" Ýki iki daha dört. Benim Kutlay Erk'in tavrýndan anladýðým þu: Bu efendi, seçimi Akýncý'nýn kazanmasýný istemiyor! Bu tavýr, "Statüko Akýncý'nýn kazanmasýyla yýkýlacaksa, varsýn yýkýlmasýn" tavrýdýr. Baþka hiçbir þekilde yorumlanmasý da mümkün deðildir. Statükonun devamýndan sürekli þilâyetçi olan iki sendika. Türk-Sen ve Kamu-Sen... Dünkü yazýmda neredesiniz diye sormuþtum kendilerine. Ýþte statükoyu yýkmanýn eþiðindeyiz. Neden bir ses, bir nefes de siz vermiyorsunuz? Demeye kalmadý, Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, sonunda aðzýndaki baklayý çýkardý... Herkes giderken Mersin'e... O da gitti tersine! Ve statükonun devamýndan, yani bugünkü baþ statükocu Eroðlu'ndan yana olduðunu ima eden bir açýklama yaptý. Çözümsüzlüðün suçunu hep bizim liderlere yükleyemezmiþiz... Ben Kamu-Sen üyesi olsam, statükonun yýkýlmasýndan yana tavýr koymayan bu sendikada bir dakika bile durmaz, derhal istifa ederdim.

5 5 24 Nisan 2015 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ben 2004'te, "Ne 2005'te biter, ne 2015'te" diye yazmýþ adamým Ne ABD Baþkaný, ne TC, ne KC ve ne de KKTC Cumhurbaþkaný, beni haksýz çýkaramaz 23 NÝSAN'DAN 19 MAYIS'A MÝÞ-MIÞLAR * Daðdaki bayrak kaldýrýlacakmýþ. - Sanmam Onu kaldýrabilecek direk yok ki * Bakanlar Kurulu toplantýsýndan sonra açýklama yapýlmamýþ. - Ne söyleyseler vatandaþý güldüremeyeceklerini, inandýramayacaklarýný anladýlar artýk. * Hakký Atun Eroðlu'nun desteklenmesini istemiþ. - E pesss E insaffff Ýrsen Küçük bile yapsa, bu kadar yadýrgamazdým. * Yorgancýoðlu istifa ederse, hükümet düþermiþ. - Düþmezzzzz!.. Havada kapmayý bekleyenler var. * Emekli Cumhurbaþkaný Talat, CTP'nin baþýna dönüyormuþ. - Ma "deðiþim deðiþim" dediðimiz böyle deðil ya * ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, "2015'te çözüm mümkün" demiþ. - Ýnanmayýn Soðuk bir Amerikan þakasýndan baþka bir þey deðil Ne 2015'te biter, ne 2025'te. Yine görüþürüz. * Akýncý "40 yýldýr ayný söylemler devam ediyor" demiþ. - Nakaratý, dilimizde tüy yetiþtirmeyi seven bir halkýz... Deðil türkümüzü, kapý gýcýrtýmýzý bile deðiþtirmeyiz. *Sebzelerin etiketli satýlmasý gerekiyormuþ. - Hadi caným siz de Hýyarýn etiketine ne bulup da yazacaklar... Bu seçim sayesinde, tükürdüðünü yalamanýn, dondurma yalamaktan kolay olduðunu anladýk. Bir baþ resmi çizdim. Ve Gürsel'e sordum. - Hani dedem gözleri? Gösterdi. - Hani dedem kulaklarý? Gösterdi. - Hani dedem aðzý? Gösterdi. - Hani dedem sakallarý? Gösterdi. - Hani dedem burnu? Gürsel, baktý baktý, adamýn burnunu bulamadý. Çizmemiþtim Eksik býrakmýþtým çünkü. Bir daha sordum: - Hani dedem burnu? Yeniden baktý, göremeyince "Gaboldu..." (kayboldu) deyiverdi. Bir çocuktan baþka kimin aklýna gelir böyle bir yanýt! Gürsel, henüz 20 aylýk. Diðer bütün çocuklarýmýz kadar "cin" gibi. Henüz konuþamýyor. Ama o akýllý telefonlardan annesini babasýný arayabiliyor. Bu çocuklar bir harika! Dün de izlediniz gururla. Maþallah Bu pýrýl pýrýl çocuklar bizim çocuklarýmýz. Hepsi birer hazine! Gerçekten de bu yaþa kadar çok güzel yetiþtirebiliyoruz. Ya bundan sonra?.. Ne yazýk bundan sonrasý "fiyasko"! Yüzümüze, gözümüze bulaþtýrýyoruz. Çocuklarýmýz göz göre göre kayýp gidiyor elimizden Bir yerde bir yanlýþ... Ya da bir eksik var. Ya da bir fazla yapýyoruz... Nedir? Bilemiyorum BÖYLE BÝR ANDI Farkettiðim, çocuklarýmýzýn 23 Nisan'larda yüzünü aydýnlatan o mutluluk, o güven ýþýðý, 19 Mayýs'lara gelinceye kadar gölgeleniyor Ve daha kötüsü gittikçe kararýyor. Aman bir çare Çok genç telef ediyoruz Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Öyle bir seçim geçiriyoruz ki... Dürüst insanlarý tenzih ederek yazýyorum, kimin ne yaptýðý, ne yapmaya çalýþtýðý belli deðil. Hatta... Esas konu olmasý gereken; Kýbrýs sorununun çözüm ü konusunda bile... Herkes, çözüm istediðini söylüyor da... Aslýnda... Kimin çözüm isteyip istemediði, isteyenlerin bile bir çoðunun nasýl bir çözüm istediði de belli deðil. Taraflardan ziyade, taraftarlar gergin... Kýbrýs sorununun çözümü hükümetteyken konusunda, yýllardýr KKTC ci milliyetçiler ve Federal çözümcüler diye ikiye ayrýlmýþ taraftarlar, kendi içlerinde de bölünmüþler.. Meðer... Kiþisel çýkar ve mevki çatýþmalarý içerisinde Yýllardýr birbirlerine karþý içlerinde, sinsice kin ve nefret biriktirmiþler; Ve Kýbrýs ýn ve Kýbrýslý Türkler in geleceði söz konusu olan böylesi hayati bir seçimde intikam alma peþinde... Eminim... Bizi izleyen yabancýlar halimizi dudak ýsýrarak izlemektedirler. Þimdi, bunlarýn zamaný mý? Bilmem hangi zamanda... Adaylardan bir tanesi Doðrudan KÝN, NEFRET VE ÝNTÝKAM... Kendi partisinde solcu larý temizlemiþ, partiden atmýþ, partiyi daðýtmýþ, býrakýp kaçmýþ, Türkiye nin hazýrladýðý paketleri uygulamýþ vb. vb. vb. Kim yapýyor bu suçlamalarý, geçmiþte birlikte yol yürüdükleri ile solda kendi kaleciklerinde siyasetçilik oynama uðraþý içinde küçük hesaplar yapanlar. Bir diðer aday Hakkýný yemiþ, kendini bakan yapmamýþ, partizanlýk yapmýþ, kurultaya karýþmýþ, kendinin seçilmesini engellemiþ, söz vermiþ da çocuðunu iþe almamýþ vb. vb. vb. Bu suçlamalarý yapanlar kim, yýllardýr ellerinde bayraklar, vatan elden gidiyor diyerek birlikte hamaset yapanlar. Ve... Birinci tur aþýlýp, ikinci tura geçilirken sergilenen tavýrlar karþýsýnda, daha da þaþkýna dönüyoruz. DAVA DAVADEDÝKLERÝ O, herþeyden önce Tuna sokakta doðduðu günden beri, oðlumla beraber büyüdüðünü izlediðim En iyi arkadaþý sevgili Can'ýn sevgili dedesiydi O bir babaydý.. Bir kocaydý Boynunda asýlý fotoðraf makinesiyle Tek baþýna, korumasýz.. Bandabuliya'da, Arasta'da halkla buluþan, þakalaþan.. Çektiði fotoðraflarýný onlara yollayan.. Kendi kendisile bile dalga geçen "Espritüel" biriydi Üroloji kongrelerine davetli tüm konuklara sarayda, sabahýn köründen kalkýp kavurduðu geleneksel ciðeri ikram ederken, alçak gönüllü, sevecendi Onun, insanlarda olan bu insanlýk hallerini severdim.. Ama bu onun politikalarýný eleþtirmeme engel olmadý.. Halen þimdi Denktaþ'ýn, Makarios'un da, toplum liderleri olarak Kýbrýs halkýna çok kötülükleri dokunduðunu söyleyebilirim.. Geçenlerde Londra'da yaþayan bir arkadaþýmla konuþuyordum... Kýbrýs'a gelirken uçaðý rötar yaptýðý için Ýstanbul'daki uçaða son dakika Denktaþ'la beraber binmiþ... Yan yana oturtulmuþlar. Haliyle izaz ikrama da dahil edilmiþ.. Utana sýkýla içmiþ þampanyalarý.. Financial Times'taki günlük bir haberi tartýþýrken sýra dönüp dolaþýp Vasiliu ile "barýþ masasýnda" yapýlan görüþmelere gelmiþ.. "Adam" diyormuþ Denktaþ, Dostlar... Kendi kiþisel çýkar hesaplarý ve makam ihtirasý içinde olan dün dündür, bugün bugündür diyen sahtekarlarýn ne dediðine deðil... Kendi vicdanýnýzýn ne dediðine kulak vererek karar veriniz... Selma Bolayýr Vasiliu için, "Ne istesem veriyor... Ona evet.. Buna evet.. Her þeye evet diyor.. Baktým gördüm ki bir anlaþmaya doðru gidiyoruz... Allahtan seçimler oldu da Vasiliu tekrar kazanmadý"... Denktaþ'ýn ve ardýllarýnýn istediði ve savunduðu halen bu görüþtür.. Hiç yorumsuz baþka bir ilave yapayým... Çok ünlü bir avukatýn oðlu da avukat olmuþ... Babanýn ünü karþýsýnda ezilen çiçeði burnunda avukat Kendini kanýtlamak için bir þeyler yapmasý gerektiði hissine kapýlmýþ... Eski dosyalarý karýþtýrýp senelerdir çözülmeyen DAVA dosyalarýna el atmýþ... Sonuçta baþarmýþ da.. Ve de babasýnýn karþýsýna dikilip.. "Bak" demiþ, "Senin senelerdir bitiremediðin bu davayý ben nasýl hemencecik hallettim." Eski kurt avukat... "BÜYÜK DAVALARIN " adamý! Oðlunu þöyle tepeden týrnaða süzdükten sonra... "Ýyi halt ettin" demiþ.. "Sen biliyor musun ki... Bütün bu serveti o davalar sayesinde elde ettim.. Seni de o çözülmeyen davalar sayesinde okuttum..." Kýssadan hisse... "DAVA DAVA "deyip "BAYRAKLAÞTIRILAN "bu oyuna... Bu çarpýk düzene halk son vermek kararlýlýðýnda olduðunu gösterdi... Oylarý ile güç halkýn elindedir... Ve de son nokta Pazar günü konacaktýr... Bir hafta önce söylediklerini unutup, ikinci turda saf deðiþtirenler, aleyhlerine çalýþtýklarý aday için destek isteyen açýklamalarý yapanlar, yaparken de içlerindeki zehiri kusmaktan geri durmayanlar. Ne kadar aþaðýlýk davranýþlar... Kýbrýs sorununun çözümü görüþmelerinde, toplum lideri sýfatý ile yetki verilecek kiþinin seçimi gibi hayati bir virajda; Televizyon televizyon, köy köy, ev ev geziyorlar, Kýbrýs sorunu konusunda ayni saflarda mücadele ettikleri eski partidaþlarý aleyhine uðraþýyorlar. Üstelik... Bunlarý yapanlar, bu ülkede Baþbakanlýk, Meclis Baþkanlýðý, Bakanlýk, Parti Baþkanlýðý, Genel sekterlik yapmýþ kiþiler. Yazýklar olsun... Bir ülkenin geleceði söz konusu olan konuda bile, onlar kiþisel intikam peþinde kin ve nefret kusuyorlar. Ne ilke kaldý, ne inanç ne de gelecek endiþesi... Oysa... Biz... Ülkemize... Kýbrýs sorununu çözecek ve Birleþmiþ Millerler kararlarýnda öngörüldüðü þeklide, her iki toplum bireyleri tarafýndan referandum ile kabul edilecek, adil ve yaþayabilir bir anlaþma yapabilecek lider seçiyoruz. Anayasa da Cumhurbaþkaný nýn görevleri baþlýðý altýnda yazan, yetkisiz ve sorumsuz formalite nitelikli görevleri bir yana býrakýn... Cumhurbaþkaný devletin baþýymýþ, Baþkomutanmýþ, Meclisten gelen yasalarý onaylarmýþ, hükümet kurmakla birini görevlendirir ve hükümeti atarmýþ, bazý kurumlarýn yönetimini atarmýþ vb. vb. vb... Yani... Bu ülkede, ateþ kes koþullarýnda, birbirimizi mi kandýrýyoruz? Deftere Cumhurbaþkaný devletin baþýdýr, baþkomutandýr yazdýlar diye, formaliteden ve törensel protokol görevlerinden öte, kimin baþkomutan olduðunu bilmeyen mi var? Meclisten gelen yasalarý onaylýyormuþ, Baþbakan ve Bakanlar Kurulunu atýyormuþ, hangi yasayý onaylamadý da ortadan kalktý, meclis tekrar gönderdiðinde imzalamak zorunda deðil mi, yoksa kimin bakan olacaðýna o mu karar veriyor? Bunlarý yapmakta zorunlu ve eli mahkum deðil mi? Beðense de beðenmese de imzalamak veya atamak zorunda deðil mi? Oysa Demokrasilerde aslolan, ülkeyi yöneten kadrolarýn, çatýþarak deðil, uyum içinde ve yasalar çerçevesinde görevlerini yapmalarý deðil mi? Yoksa biz farklý mý biliyoruz? Dostlar... Kendi kiþisel çýkar hesaplarý ve makam ihtirasý içinde olan dün dündür, bugün bugündür diyen sahtekarlarýn ne dediðine deðil... Kendi vicdanýnýzýn ne dediðine kulak vererek karar veriniz... GÜNLÜK "Ampul Tayyip " Trabzon'da 'Ampul Tayyip' þarkýsýný söyleyen 37 genç hakkýnda 'cumhurbaþkanýna hakaret' iddiasýyla soruþturma baþlatýldý. Ayný þarkýyý söyledikleri için Bursa'da yargýlanan dört genç, Fransa Cumhurbaþkaný Nicholas Sarkozy için "Defol, zavallý aptal" diye pankart açan protestocuyu suçsuz bulan AÝHM kararý dayanak gösterilerek beraat etmiþti. Birleþik Haziran Hareketi'nin (BHH) çaðrýsý üzerine 13 Þubat'ta Trabzon'daki yapýlan bilimsel ve laik eðitim için boykot eylemine katýlan Halkevleri, Öðrenci Kolektifleri ve Genç Umut üyeleri 'Ampül Tayyip' þarkýsýný söyledi. "Ampul Tayyip askere gitsin, ampul Tayyip otobüse binsin, ampul Tayyip hastanede kalsýn, Tayyip Tayyip, Ampul Tayyip" diye þarký söyleyen 37 genç hakkýnda 'cumhurbaþkanýna hakaret' iddiasýyla soruþturma baþlatýldý. ÝPTEN KURTARIR MI? Haberiniz var mý? Eroðlu cephesi dört koldan harekete geçmiþ... Seçmenler tek tek aranýyor ve elektrik borçlarýnýn ödeneceði söyleniyor. Para kesesi iyice açýlmýþ... Bu arada yurtdýþýndan uçaklarla ve gemilerle taþýnan vatandaþlar da var. Bir yandan dehþetli bir karalama kampanyasý... Ne dersiniz, adamý ipten kurtarýr mý? HANCI VE YOLCU Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÞENLÝK VAR... Bu kez çok beklemeyeceksiniz... Yüksek Seçim Kurulu iki saat içerisinde kesin olmayan sonuçlarý açýklamayý vadediyor. Ne ala, demek Pazar günü ilk akþamdan þenlikleri göreceðiz... Kim kazanýrsa kazansýn, þenlik var deðil mi? BÝLÝR MÝSÝNÝZ? Ali Erel Maraþ'ýn sahiplerine önkoþulsuz iade edilmesi gerektiðini söyledi. Zaten BM Güvenlik Konseyi'nin de bu yönde bir kararý var. Bunu biliyor muydunuz? Týrnak... "Baskýcý, anti-demokratik, polisin mutluluðunu düþünmeyen ve içindeki polislerin büyük bir çoðunluðunu da huzursuzluða boðan bu yapýnýn deðiþebilmesi için karþýmýzda büyük bir þans bulunmaktadýr. Zamanýnda 'polisin sivilleþmesi' adýna kelle koltukta mücadele edip hükümetten atýlarak bedel ödeyen ama buna raðmen bu düþüncesini halen muhafaza eden bir adayý Cumhurbaþkaný yapabilme þansýdýr bu. Düþünün ki, ilk kez özelde polislerin makus talihini düzeltilebilecek ve genelde ise ülkedeki bu demokratik yapýyý iyileþtirebilmeye etki yaratabilecek cesur bir kiþiyi seçebilme þansýna sahibiz." Barýþ MAMALI (Diyalog) "Yeni dönemi baþlatmak, kedileri torbadan çýkartmak için, Akýncý'ya destek, çözüm isteyen herkesin birinci görevidir." Erdoðan ÖZBALIKÇI (Havadis) "Ýlk turda barýþ için, çözüm için, statükonun yýkýlmasý için baþka adaylara oy verenler bu hafta bu taleplerini Akýncý'da birleþtirmek durumundalar..." Tayfun ÇAÐRA (Yenidüzen) Günün Kahramaný DERVÝÞ EROÐLU Bu kez gerçekten hak etti Derviþ Eroðlu günün kahramaný olmayý... Mustafa Akýncý'yý Fethullahçý olmakla suçladý... Türkiyeli gazetecilerle yaptýðý sohbette, Recep Tayyip Erdoðan'a iþte bu mesajý uçurdu. Yani Kýbrýs'ta da paralel bir yapý varmýþ... Yarýnki (bugünkü) TC gazetelerinde nasýl patlayacak bu haber göreceksiniz... Türkiye'de Akýncý'yý yakýndan tanýmayanlar da bu saçmalýða inanacaklar herhalde... Anlaþýlan Derviþ Eroðlu o koltuðu kaybetmemek için herþeyi mübah sayýyor... Yalancýnýn mumu yatsýya kadar deðilse de ancak Pazara kadar yanar...

7 24 Nisan 2015 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu YOLUN BAÞINDA AKINCI OLMALI (Ýstanbul)- Çocuklar bayramý kutladýlar. Bayram TC'nin bayramý Çocuklar þiirler okudular. Eðlendiler Dondurma yediler. Babalarý çocuklarý ellerinden tuttu, çarþýya götürdü. Öðretmenleri onlara dik dik baktý. Onlar oyun oynadýlar, gösteri yaptýlar. Öðretmenleri onlara "aferin" dedi, onlar mutlu oldular. Adettendir O gün bir çocuk cumhurbaþkanýnýn yerine geçti, cumhurbaþkaný oldu. Diðer çocuk baþbakanýn koltuðuna kuruldu, baþbakan oldu Bir diðeri ise çok sýfatlý bakanýn yerine geçti, çok sýfatlý bakan oldu Bakan olan çocuklar, bakan olmanýn verdiði lezzeti tattýlar. Emir verdiler. Emirleri uygulanmadý. Onlar uygulandý farz ettiler Koltuklarý kabardý. Akþama televizyondan bakýp, iþte ben dediler, hava attýlar, sevindiler Öyle bir gündü dün. Hava muhalefeti ile birkaç yerde törenleri engellemiþ olsa da sorun olmadý. Eskiden bizim de o çaðýmýzda yapýlanlar her neyse bugün de onlar yapýldý Eskiden olduðu gibi büyükler de bayram ettiler. Dünkü bayram, resmi tatildi, çünkü TC'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý TC'de de resmi tatil. Ve anayasamýzda yazdýðý gibi biz de TC'deki bayram ve tatilleri aynen uygulamak durumundayýz Bankalar kapalýydý Eczaneler de öyle Hatta resmi devlet daireleri Hava güzel olsaydý diðer vatandaþlar daðlara çýkacaklardý. Baflýlarýn çoðu Baf'a gidecekti. Öyle diyor anayasamýz. Her iki toplumun dinleri ve anavatan dedikleri ülkelerin resmi tatil ve bayramlarý burada da ayrý ayrý kutlanýr. Týpký bayraklarda olduðu gibi Bir cumhuriyetin bayraðý olmalý bir de anavatan denilen ülkelerin bayraklarý Oysa bir ülkede hele o ülke baðýmsýz ise kaç bayrak olmalý? Bizde yani bu küçücük adacýkta, sýrf cumhuriyeti kurduran ülkeler yüzünden birçok resmi bayraðýmýz var Kýbrýs Cumhuriyet bayraðý var mesela Yanýnda Yunanistan, Ýngiltere ve Türkiye Ýki tarafýn gerginliði yüzünden adada buluna BM'nin bayraðý Ve haliyle AB'nin Say say bitmez bayraklar. E bu bayraklarýn altýnda her ülkenin silahlarý Of Ama biz yine de o cumhuriyete, anayasasýnda düzeltilmesi gereken maddelere raðmen sarýlmak istiyoruz Çünkü bu saatten sonra baþka bir yolumuz kalmadý. Çocuklar demiþtik. Bakanlýklardan bahsetmiþtik. Bir de çok bayraklý, çok bayramlý bir adacýktan. Þimdi yola koyulma zamaný. Yolun baþýnda da Akýncý Akýncý'ya destek sürüyor SDP: Artýk ülkede bir deðiþim gerek Sosyal Demokrat Parti (SDP), "tabandan gelen yoðun istek" sonrasýnda Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'ya destek verme kararý aldýðýný bildirdi. SDP'den yapýlan açýklamada, SDP'nin kurulduðu günden ülkede yaþayan her kesimi kucakladýðý, sosyal devlet anlayýþýný benimsediði ve çalýþmalarýný bu yönde sürdürdüðü belirtildi. SDP, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ilk turunda Baðýmsýz KSP: STATÜKOYA, STATÜKOCULARA DESTEK YOK, OY YOK Kýbrýs Sosyalist Parti (KSP), cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili duruþlarýnýn "statükoya, statükoculara destek ve oy yok" yönünde olduðunu açýkladý. KSP Basýn Bürosu adýna Zehra Cengiz'in bugün yaptýðý açýklamada, partinin seçimlerle ilgili tavrý dile getirildi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "KSP'nin tavrý nettir. Sosyalistlerin tavrý nettir. Statükoya, aday Kudret Özersay'ýn büyük bir baþarýya imza attýðýný belirterek, bu sonuçlarýn ülkede 40 yýldýr yaþanan siyasetin çöktüðünün belirtisi olduðunu savundu. Seçimlere katýlýmýn ülkedeki yanlýþ politikalardan dolayý düþük olduðunu da ifade eden SDP, halkýn artýk siyasi düþüncelere ve siyasetçilere güven duymadýðýný iddia etti. SDP, bu kapsamda "artýk ülkede bir deðiþimin gerçekleþmesi için Akýncý'ya destek vereceðini" belirtti. statükoculara destek yok, oy yok! Statükoyu yýkacaðýz deyip de, statükoyu sürdürenlere destek yok, oy yok! Statükonun, savaþ hali, ateþkes koþullarý olduðunu görmezden gelenlere destek yok, oy yok! Bu savaþ halinin, ateþkes koþullarýnýn yarattýðý hukuka, ekonomiye ve siyasete destek yok, oy yok! Kýsacasý KKTC'ye destek yok, oy yok!" KIBRIS PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ: AKINCI'DAN YANA TARAFIZ Kýbrýs Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, 26 Nisan'da gerçekleþtirilecek Cumhurbaþkanlýðý Seçimleri 2. turunda baðýmsýz aday "Mustafa Akýncý'dan yana taraf" olduðunu açýkladý. Dernekten yapýlan açýklamada, Akýncý ile görüþlerinin örtüþtüðü belirtilerek, "Bu görüþ ve düþünceler doðrultusunda tüm Alevi üyelerimizi ve halkýmýzý önümüzdeki pazar günü gerçekleþtirilecek olan Cumhurbaþkanlýðý Seçimi 2. turunda baðýmsýz aday Mustafa Akýncý'yý desteklemeye çaðýrýrýz" denildi. Ýnþaat Müteahhitleri deðiþime oy verecek K.T.Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Mustafa Akýncý yý destekleyeceðini açýkladý. Deðiþime oy vereceklerini belirten Baþkan Cafer Gürcafer in açýklamasýnda þöyle denildi: Kýbrýs sorunu ve Kýbrýs Türk halkýnýn sorunlarý çözümsüz beklerken, Kýbrýs Türk halký Pazar günü Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turu için sandýk baþýna gidecektir. Kuzey Kýbrýs'ta çalýþanlardan iþ verenlere, gençlerden yaþlýlara, kadýnlardan erkeklere kadar her kesimin çözüm bekleyen ve artýk dayanýlmaz hale gelen sorunlarý vardýr. Bu sorunlarý, günlük politika ve küçük deðiþikliklerle çözmenin olanaksýz olduðu da bugüne kadar yapýlan uygulamalarla iyice anlaþýlmýþ olmalýdýr. Daha iyi bir yaþam için köklü deðiþikliklere ihtiyacýmýz vardýr ve bunun için de siyasi önderliðe ihtiyaç duyulmaktadýr. Kýbrýs Türk halký, geçen hafta gerçekleþen Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ilk tur oylamasýnda, deðiþim ve çözüm beklentisini sandýða yansýtmýþtýr. Ayni zamanda geçmiþ seçimlere kýyasla seçmenin düþüncesi üzerindeki ipoteðin kalktýðý, ülkenin ihtiyacý olduðu þekilde,seçmenin daha özgürce irade ortaya koyduðu açýkça görülmüþtür. Kýbrýs sorununun çözümü, Kýbrýs'taki hayatý yeniden düzenlemek ve buna baðlý olarak Kýbrýs Türk halkýný yeni koþullara taþýmak olanaðý verecektir. Pazar günü yapýlacak oylamanýn bu yolu açmasý gerektiðini düþünüyoruz. Benzer þekilde, Kýbrýs Türk halkýnýn kendi siyasi yönetim þeklini de yeniden düzenlemeye; daha etkin ve verimli, þeffaf ve hesap verebilir bir yönetimi gerçekleþtirmeye bu çerçevede nitelikli deðiþimi zorlamaya ihtiyacý vardýr. Çalýþmanýn ödüllendireceði bir sistem kurmadan ekonomik ve sosyal kalkýnma mümkün olamayacaktýr. Herþeyden önce bunun bilinci ile hareket eden bir toplum yaratmadan,ekonomik özgürlüðümüzü ve devamýnda toplumsal varlýðýmýzýn güvence altýna almamýz mümkün olmayacaktýr. POLÝS DOSYASI... KARAOÐLANOÐLU'NDA HIRSIZLIK Karaoðlanoðlu'nda iki ayrý yerde yapýlan hýrsýzlýklarda yaklaþýk bin 500 TL nakit para çalýndý. Polis Basýn Bültenine göre, önceki gün saatleri arasýnda Karaoðlanoðlu'nda Murat Birca'a ait ikametgahtan 120 TL nakit para, 100 Dolar ve 50 Euro para; Bilgin Çelebioðlu'na ait evden de 930 TL nakit para alýndý. Hýrsýzlýklarla ilgili baþlatýlan soruþturmalar devam ediyor. HIRSIZLIK YAPAN ÞAHIS TUTUKLANDI Gazimaðusa'da da, "Memoli" isimli iþ yerinde paket servisinde çalýþan R.G.'nin (E-46), gün içerisinde paket servisinden topladýðý iþ yerine ait 500 TL nakit parayý kasaya teslim etmeyerek çaldýðý tespit edildi. Adý edilen tutuklanýrken, soruþturma devam ediyor. YENÝBOÐAZÝÇÝ'NDE HIRSIZLIK Geçen hafta Yeniboðaziçi'nde Ahmet Doygundað'a ait ikametgahta yapýlan hýrsýzlýk olayýnda zanlý olarak görülen M.Þ. (E-23) tutuklandý. Polis açýklamasýna göre, evden 3 bin 515 TL nakit para, muhtelif ziynet eþyalarý ile beþ adet kol saati çalýnmýþtý. EN FAZLA YAÐIÞ ÇAMLIBEL'E Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleþen yaðýþlarýn yörelere göre daðýlýmý þöyle: "Çamlýbel 7.8 kg/m², Gemikonaðý 5.2 kg/m², Alevkaya 4.7 kg/m², Kalkanlý 3.9 kg/m², Akdoðan 3.5 kg/m², Güzelyurt 3.1 kg/m², Vadili 3.0 kg/m², Boðaz 2.2 kg/m², Kýrýkkale 2.1 kg/m², Yeþilýrmak 1.9 kg/m²" 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ONLARIN DIÞINDA HERKES HAÝN... Gazetemize telefon eden Zeki Elyeli cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili olarak düþüncelerini söyledi ve Mücahitler Derneði'ni eleþtirdi. "Ýsmim Zeki Elyeli... Mücahit ve TMT'ciler Derneði'nin Eroðlu'na destek vereceklerini açýklamalarýndan öðrendim. Bizler Kýbrýslý Türkler olarak hemen hemen hepimiz mevzilerdeydik. Mücadele içindeydik. Verilen görevleri yerine getirdik. Mücahitler ve TMT'ciler Derneði'nin kuruluþ amacý bildiðim kadarýyla o günkü mücahitlerin ve TMT'cilerin haklarýný korumak ve aramaktý. Bugün bakýyorum ki bu dernek politize olmuþ durumda ve cumhurbaþkanlýðý seçiminde Eroðlu'nu desteklemek kararý aldý. Bunun dýþýnda yine basýndan öðrendiðim kadarýyla diðer aday olan Akýncý'ya oy verenler memleketi satacaklar, haindirler, Rumcudurlar gibi bir sürü safsata yaymaya çalýþýyorlar. Bu toplum bu adada varolabilmek için hem yeraltýna indi, hem de mevzilere girdi... Þimdiki duruma baktýðýmýzda gidiþ yokoluþa doðrudur. Hamasetle bugüne kadar yürütülen politika iflas etmiþ durumdadýr ve içinde bulunduðumuz yýkýma bizi getirip dayamýþtýr. Çözüm ve bir anlaþma þart olmuþtur. Herkes bu görüþte birleþirken TMT'ciler sýðýndýklarý derneklerinde ahkam kesip duruyorlar. Bu konuda anlatacak, yazýlacak çok þeyler vardýr ama baþka sefere..." MAHKEME KARARI DÝNLENMÝYOR MU? Telefonla gazetemizi arayan ve kendisinin bir polis memuru olduðunu söyleyen vatandaþýmýz, son terfi davasýyla ilgili düþüncelerini söyledi... "Ben bir vatandaþým, ama ondan öncesi bir polisim. Ýsmim önemli deðil. Açýklamak istediðim konu da terfi meselesidir. Hatýrlanacaðý gibi terfi alan polisler mahkemede mahkum oldular ve mahkeme terfilerin tüzüðe aykýrý bir þekilde yapýldýðýný ve seçim döneminde gerçekleþtiði için iptal edilmesi gerektiðini bildirdi. Bu görüþe raðmen hala terfi alan polislerin terfileri ile ilgili gereken yapýlmadý. Burada yargýnýn kararýnýn geçerli olup olmadýðý gündeme gelir. Mahkeme kararýndan sonra istinafa gidileceði üzerinde duruldu. Ben bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki bir davadan dolayý birileri yargýlanýr. Mahkeme karar verir. Hapislik cezasý keser. Kesilen ceza sonucunda suçlu bulunan kiþi istinafa gider. Ýstinaf neticelenene kadar kiþi hapishaneye gönderilir. Ýstinaf kararýný verir ve ne ise uygulanýr. Burada da istinafa gidildiðinde önce terfi alanlarýn rütbeleri sökülür ve istinafta verilen karar uygulanýr. Nasýl ki örnekteki suçlu kiþi, ben istinaftan sonra hapse gireceðim diyemeyeceði gibi, polisler de biz istinaftan sonra rütbelerimizi çýkaracaðýz diyemez." BÝZÝM DUVAR BÝR DERVÝÞ BÝR YOKMUÞ Bizim Mandra Statükonun kafatasçý hamaset cephesi, Akýncý'ya yaðmur gibi yaðan destek nedeniyle büyük bir þaþkýnlýk ve telâþ içinde çýrpýnarak, artýk hiçbir umudu kalmayan ve en yakýnýnda bulunanlara "galiba yolun sonuna geldik" diyen Eroðlu'nu kurtarma ve hamma-humma saltanatýnýn devamýný saðlamak için, akla hayale gelmeyen her yolu deneme kararlýlýðýný sürdüredursun, Akýncý'ya kafatasçýlar dýþýnda toplumun tüm kesimlerinden verilen destek bir çýð gibi büyümeye devam eder. Sokaktaki adam "Derviþ bey adaylýktan çekilmek için hâlâ neyi bekliyor?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 24 Nisan 2015 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Halâ 1964'tedirler Denktaþ'tan sonra Kýbrýs Türkü çözümcü ve barýþtan yana olan Sayýn M. A. Talat'ý cumhurbaþkaný seçmiþti. Seçilmesinin ilk yýllarýnda Talat'ýn muhatabý enosisci Papadopulos idi. Bundan dolayý Talat Papadopulos ile yaptýðý görüþmelerde baþarýlý olamadý. Daha sonra Talat'ýn yoldaþ diye hitap ettiði AKEL Genel Sekreteri Hristofyas Rum Yönetimi Baþkaný seçildi. Talat gibi tüm Kýbrýs Türkü de bu defa çözüm olacaðý hususunda umutlandý. Üstelik yapýlan görüþmelerde de birçok konuda görüþ birliktelikleri de saðlandý. Talat Eroðlu'na karþý 2010 yýlýnda yeniden baþkan adayý olunca, Hristofyas ve AKEL Yöneticilerine adeta yalvardý. "Gelin uzlaþýlan konularý yazýya dökelim ve bunlarý toplumlarýmýzla paylaþalým" diye. Baþta Hristofyas olmak üzere AKEL bunu reddettiler. TDP'nin aktif desteðine raðmen, Talat 2010 yýlýndaki seçimleri kaybetti. Talat ile beraber Kýbrýs Türkü de çözüm yolunda çok kýymetli 5 yýlýný kaybetti. Þimdi Talat gibi barýþ ve çözümden yana olan Sayýn Mustafa Akýncý Pazartesi günü Kýbrýs Türk toplumu liderliðini çözüm karþýtý Eroðlu'ndan devir alacak. Baþta AKEL olmak üzere çözümcü görünen DÝSÝ gibi parti ve onun ruhani lideri Anastasiadis olmak üzere, Talat'a gösteremedikleri anlayýþý Akýncý'ya da göstermezlerse, hýzla taksime doðru yol alacaðýz yýlýnda barýþ ve çözüm için Annan Plâný'ndaki toprak ayarlamalarýna ve %28 topraða evet diyen Kýbrýs Türkünü de bu defa yanlarýnda deðil, karþýlarýnda bulacaklardýr. Çünkü Akýncý çözüm yolunda yalnýz Kýbrýs Türklerinin deðil, Kýbrýslý Rumlarýn da son umududur. Yukarýda yazdýðým gerçeklere raðmen, Rum tarafýndan, bilhassa çözümden yana görünen AKEL Yöneticilerinden gelen mesajlar pek de ümit verici deðildir. Nitekim AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, yabancý elçilere düzenlediði bir etkinlikte, "Kýbrýs sorununda ekspres bir çözüm için baský yapýlmamasýný" istemiþ. Ne yani, 51 yýldýr devam eden Kýbrýs sorunu ve 47 yýldýr devam eden görüþmeler bir o kadar süre daha mý devam etsin? Çözüm için, eðer sorunun iki tarafý olan iki toplum anlaþamazsa, elbette dýþarýdan birileri, kendi çýkarlarý doðrultusunda baský yapacaklardýr. Kiprianu ayni zamanda "Uluslararasý konferansa gidebilmek için, iki tarafýn sorunun iç yönlerinde anlaþma yörüngesine girmesi gerekir" diye buyurdu. Kiprianu devamla "Uluslararasý Konferansa BM Güvenlik Konseyi, AB, garantör güçler, Kýbrýs Cumhuriyeti ve iki toplum katýlmalý" dedi. Ben de tam bu noktada Kýbrýslý Rum yetkilileri kast ederek Mart 1964'te kaldýlar diye baþlýk attým. Evet 4 Mart, 1964 tarihinde 186 numaralý BM Güvenlik Konseyi kararýnda, adaya gönderilecek BM Barýþ Gücü, Kýbrýs Cumhuriyeti Hükümetine yardýmcý olarak, iki toplum arasýndaki çatýþmalarý önleyecekti. Ýþte o karara dayanarak Kýbrýs Cumhuriyeti nin, Türklerin ayrýlmasýyla tek sahibi oldular Bugüne kadar da dünya tarafýndan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin tek yasal sahipleri göründükleri için, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu Kýbrýs Sorunu konusunda toplanacak Uluslararasý bir toplantýda Kýbrýs Cumhuriyetini ayrý bir varlýk gibi iki toplumdan ayrý düþünebiliyor. Halbuki 23 Aralýk, 1963'ten bugüne kadar köprülerin altýndan çok sular aktý. 1967'de Geçici Türk Yönetimi, 1974'te Otonom Türk Yönetimi, 1975'te Federe Türk Devleti ve 1983'te de Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Biz, yani Kýbrýs Türkleri, çözüm için KKTC'den vaz geçmeye hazýrýz. Rum komþularýmýz da silah zoru ile gaspettikleri Kýbrýs Cumhuriyeti ünvanýndan çözüm için vazgeçmelidirler. Derviþ Eroðlu iyice þaþýrdý Akýncý Fethullahçýymýþ Derviþ Eroðlu'nun Seçim Ofisi'nden yapýlan açýklamaya göre, dün KKTC'de görev yapan Türkiye medyasýna mensup gazetecilerle bir araya gelerek sorularýný yanýtladý; açýklamalarda bulundu. Eroðlu, ikinci tur için çalýþmalarýna devam ettiðini belirterek, "Pazarlýklarýn baþlayacaðý safhaya kadar geldik. Zaten ondan sonra masayý terk etti" dedi. Gazetecilerin "Akýncý'nýn kazanmasý halinde müzakere sürecinde yer alacak BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan'ýn bir açýklamasý olmuþtu. Eðer kazanýrsak daðdaki bayraðý indireceðiz gibisinden. Bu konudaki düþünceleriniz nelerdir" yönündeki bir sorusunu yanýtlarken, Akýncý'nýn da ayný düþüncede olduðunu iddia eden Eroðlu, "Neticede o da bizim bir simgemizdir. Kendi bayraðýmdan çekineni, kendi bayraðýnýn daða çizilmesinden rahatsýz olan bir kiþinin elbette masada oturduktan sonra yapacaklarýný vatandaþlar tahmin eder" dedi. Kafalarýnýn arka tarafýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönüþ olduðunu savunan Derviþ Eroðlu, "Akýncý, bir dönem, bir ekiple birlikte Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki seçme seçilme hakký için baþvuru yapmýþtý. Kafalarýnýn arkasýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönüþ var" diye konuþtu. Eroðlu "Zaman zaman söylentiler duyuyoruz. Paralel yapý Kýbrýs'ta, Amerika, Akýncý'nýn arkasýnda gibi söylentiler duyuyoruz" þeklindeki soruya ise þu yanýtý verdi: "Bu söylentileri biz de duyduk. Paralel yapý mý dersiniz, Fettullahçý mý dersiniz bilmem ama Amerika ile baðlantýsý olduðu benim de kulaðýma kadar geldi. Ama bu neticede bir iddia... Ancak ateþ olmayan yerden duman çýkmaz diye bir atasözü de var diye aklýmýza geliyor." ANAVATAN DÜÞMANI Söyleþisinde "Bugün Maraþ'ý veren yarýn baþka bir þeyi verebilir" diye konuþan Derviþ Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, Eroðlu'nun kendisine yönelttiði asýlsýz iddialarý sert bir dille cevapladý "Kara propaganda anlayýþýnýn son örneði" "Seçimi kaybetme telaþýna kapýlan Sayýn Derviþ Eroðlu'nun, akýl almaz bir kara propagandadan medet umar hale geldiði bu acýklý durumu hayret ve üzüntü ile izlemekteyim. " Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, Cumhurbaþkaný ve baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Derviþ Eroðlu'nun bugün, KKTC'de görev yapan Türkiye medyasýna mensup gazetecilerle yaptýðý söyleþide kendisiyle ilgili söylediklerinin kara propaganda anlayýþýnýn son örneði olduðunu vurguladý. Akýncý, Eroðlu'nun iddialarýyla ilgili açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Ülkemizde 26 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turu öncesinde,biz vizyonumuzu anlatmayý sürdürürken, diðer aday akýl ve izan sýnýrlarýný zorlayan kirli yöntemlere baþvurmayý tercih ediyor. Seçimi kaybetme telaþýna kapýlan Sayýn Derviþ Eroðlu'nun, akýl almaz bir kara propagandadan medet umar hale geldiði bu acýklý durumunu hayret ve üzüntü ile izlemekteyim. Derviþ Eroðlu son olarak "Fetullahçý" olduðum yalanýna baþvuracak kadar ileri gitmiþtir. Hayatým boyunca Kýbrýs Türk halkýndan baþka hiç kimseye baðlýlýk sergilememiþ bir kiþiyim. Hayatým ve inançlarým Fetullah Gülen'le tek bir kez bile kesiþmiþ deðildir. Kendisiyle herhangi bir tanýþýklýðým olmamýþtýr. Fakat bu tür yalanlara ilk kez baþvurmamýþ olan Sayýn Eroðlu'nu, bu kez neyi murat ettiðini anlayacak kadar iyi tanýyorum. Eroðlu bu iftirayla, son bir gayretle Türkiye hükümetini KKTC seçimlerinin içine çekmeye çalýþmaktadýr. Zaten kendisinin demokrasi anlayýþýnýn ne kadar zayýf olduðu herkesçe bilinmektedir. Kendisi halkýndan korkan bir siyasetçidir. Bu yüzden entrikalarý, siyasal yöntemleri arasýndan hiç eksiltmemesiyle Eroðlu sözlerini þöyle sürdürdü: "Geçmiþte Maraþ ile ilgili öneriler sunulmuþtu. Ama Rum tarafý bunlarý reddetmiþti. Sayýn Akýncý bu konuda cömert davranmýþtýr. Maðusa Ýnisiyatifi adý altýnda genç bir ekip vardýr. Onlarýn oylarýný alabilme düþüncesiyle bu öneriyi ortaya atmýþtýr. Sanki Maraþ açýlýrsa tamiratlar baþlayacak ve yeni inþaatlar baþlayacak. Rumlarýn bütün malzemelerini bizden alacak gibi bir düþünce vardýr. Benim bildiðim Akýncý, koltuða oturduðu anda ilk yapacaðý Maraþ'ý açacaðým sözünü yerine getirmek olacak. Bir de bu arkadaþlarýn Anavatan Türkiye'ye geçmiþten gelen bir öfkeleri vardýr. Buraya nüfus aktardýðý için. Geçmiþte TSK'nýn kalýcýlýðýnýn bile fazla olduðu þeklinde yorumlar yaptýlar. Mesela Sayýn Erdoðan Baþbakan iken Ýspanya'da bir basýn toplantýsýnda, Sayýn Akýncý nüfus aktarýlmasýnýn savaþ suçu olduðu yönünde sorular sormuþtur." Akýncý'dan Eroðlu na sert yanýt "Seçimi kaybetme telaþýna kapýlan Sayýn Derviþ Eroðlu'nun, akýl almaz bir kara propagandadan medet umar hale geldiði bu acýklý durumu hayret ve üzüntü ile izlemekteyim." ünlüdür. Derviþ Eroðlu kiþisel saltanatý için siyasal düzeyi, yurttaþlar arasýnda ayrým yapmaktan, insanlara umut yerine korku salmaktan, baskýdan ve tehditten medet umacak kadar alçaltmýþ bir isimdir. Ýktidar uðruna bu ülkede yýllarca yapmadýðýný býrakmamýþ bir kiþiden þimdi giderayak böylesi bir saldýrý beklememek doðrusu safdillik olurdu. Ne yazýk ki bir kez daha kendisine yakýþaný yapmýþtýr. Yurttaþlarým rahat olsunlar: Kiþisel ikballeri için ülkemizin üzerine çöreklenen bu hanedan saltanatýný hep beraber yýkacaðýz. Ýftira, baský ve korkuyla örülmüþ bu kale çatýrdýyor. Çocuklarýmýzýn geleceðini, demokrasinin ne olduðunu anlayamamýþ insanlarýn insafsýz kuþatmasýndan kurtaracaðýz. Deðiþimi baþaracaðýz. Çünkü onlar için en önemli þey seçim kazanmaktýr. Bizimse toplumsal geleceðimizi kazanmaktan baþka bir amacýmýz yok. Onlar entrika bataðýnda debelenip dursunlar; bizler hep birlikte yarýnlara yürüyelim " Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir GEREÐÝ YOK!.. Yapma artýk!.. Daha fazla bu toplumun gözünde küçülme... Bak Rahmetli Denktaþ kaybedeceðini bildiði için 2005 yýlýnda aday olmamýþtý... Her anlamda senden daha donanýmlý olduðu ortada, çünkü geleceði iyi bir þekilde analiz etme becerisine sahipti... Ama sen dinlemedin... Ýlla "aday olacaðým" dedin ve hedef olarak "ilk turu" iþaret ettin... Koskoca partilerin ile birlikte %28'i zor buldun... Seçim dönemi boyunca tek bir fikir bile üretemedin... Ortaya yenilikçi hiçbir görüþ koymadýn... Sadece silihtar da oturup seçim günün gelmesini bekledin... Zaten son 5 yýldýr da farklý bir þey yaptýðýn yok!.. Þimdi karþýnda çýð gibi büyüyen bir toplumsal hareket var... Neredeyse menfaat beklentisi içinde olmayan tüm kesimler Sayýn Akýncý'nýn etrafýnda birleþmiþ durumdalar... Bak, dikkat edersen "arkasýnda" deðil "etrafýnda" diyorum... Çünkü bu büyük bir ortaklýk... Akýncý 5 yýl önce senin yaptýðýn gibi halký arkasýna alýp yarý yolda býrakmýyor... Onlara ortak bir zafer ve gelecek vaadinde bulunuyor... Çözüm diyor, barýþ istiyor... Bak partnerin Anastasiadis bile "cevap Akýncý" diye mesaj yolluyor... Senin ayrýlýkçý söyleminle "Türkiye kökenli" kardeþlerimiz, "artýk yeter, bizim üzerimizden siyaset yapmayýnýz" diyerek oyunu Akýncý'ya vereceðini söylüyor... Çünkü Akýncý onlarý da Kýbrýslý olarak görüyor... Ama sen ne yapýyorsun? Barýþ ve çözüm isteyen kiþileri ekibinle birlikte "Rumcu", "vatan haini" ve "Türkiye düþmaný" olarak ilan ediyorsun... Sonra da kalkýp "ben 2 yýlda bu müzakereleri bitiririm" diyorsun... Evet, biz senin hangi anlamda bu süreci bitireceðini çok iyi biliyoruz... Bizler sokaklarda referandum hakkýmýzýn verilmesi için nöbet tutarken, senin muz bahçelerinde gezdiðin günleri unutmadýk... O nedenle en azýndan kendin gibi davran... Çýk ve geçmiþte olduðu gibi "çözümsüzlük çözümdür" de... Bak diðer taraftan formunu koruyorsun ve üretememekten dolayý yine rakibine "çirkin" yakýþtýrmalarda bulunuyorsun... Hatta bu konuda kendini geliþtirip iddia içerikli yeni bir imada bulunarak Akýncý'ya "Fetullahçý olabilir" diyorsun... Bu tamamen seçimi kaybetme korkusundan kaynaklanýyor... O nedenle artýk bundan fazlasýna gerek yok... Yýllarca birçok konuda toplumun bir bölümünü bahaneler üreterek kandýrdýn... Yine küçük ve bu defa da çok hayýrlý olacak o bahaneyi üret ve seçimden çekil... En azýndan bir kesimin gözündeki deðerini korumuþ olursun... Çünkü sandýkta kalacaksýn... Bu saatten sonra ne Erdoðan'a yaptýðýn çaðrý, ne de daðýtacaðýn paralar seni kurtaramaz... Toplum çoktan kararýný verdi ve seni geç de olsa emekliye ayýrmak için harekete geçti... Artýk ortaya atýlan yalanlar iþe yaramýyor... 5 yýl önce aday olduðunda Talat'ýn verdiði tavizleri geri alacaðým diye yola çýkmýþtýn ama seçimi kazandýðýn gün BM Genel Sekreterine Talat'ýn kaldýðý yerden devam edeceðinin sözünü yazýlý ve imzalý olarak göndermiþtin... Elbette o dönemde toplumu ilk kez kandýrmamýþtýn cumhurbaþkanlýðý seçimlerden yaklaþýk bir yýl önce genel seçimlere giderken sendikalara yazýlý ve imzalý olarak göç yasasýný meclisten geçirmeyeceðinin taahhüdünü vermiþtin, ancak seçimi kazandýktan sonra partin ilk iþ olarak bu yasayý meclisten geçirmiþti... Yani senin kim olduðunu bizler çok iyi biliyoruz... Ve sana "artýk yeter" diyoruz... Eðer "zirve" denen yer burasýysa, bence býrakmak için en ideal yer ve zaman... Bu yazdýklarýmý bir düþün isters"a"n... Not; 4 gündür köþe yazýlarýmda Kudret Özersay'ýn ikinci tur için kiþisel duruþunun ne olacaðýný soruyorum. Fakat hala yanýt alamadým... Neyse ki Devrim Barçýn dostumun sorusuna yarýn cevap verecekmiþ... Umarým beni de aydýnlatýr... O nedenle tekrardan soruyorum; "Sayýn Özersay vatandaþlýk görevinizi yerine getirecek misiniz ve kiþisel olarak hangi adaya oy vereceksiniz?" Soru bu kadar basit... Tek isim, tek cevap... Bekliyorum...

9 9 24 Nisan 2015 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV Talan Sofrasýnda Korku Var... AKP iktidarlarý 12 yýl içinde 1 trilyon 90 milyar dolar harcadý Türkiye için. Bu sayý Türkiye Cumhuriyeti iktidarlarýnýn 79 yýlda harcadýðý paraya eþit... Kamu kaynaklarý özelleþtirildi, elde edilen gelir çok rahat biçimde harcandý... Piyasa düzeni ekseninde "ekonomik büyüme" olarak yansýyan inþaat ve kalýcý olmayan yatýrýmlar... Peki sanayi ve üretime yönelik yatýrým var mýydý? Hayýr! Taþeronlaþtýrma, kayýt dýþý, vurgun, ihale, yeni zengin, yaðma, talan... Caným ülkemin köyleri, daðlarý, ovalarý "Çokuluslu Altýn Avcýlarý"na peþkeþ çekildi... Gelir daðýlýmýnda eþitlik deðil büyük bir uçurum oldu, çarpýk bir ekonomik düzenyaratýldý. Asýl sorun elbet para deðil, kaynaðýn kimler için nerelerde kullanýldýðý... (Hikmet Çetinkaya'nýn Cumhuriyet gazetesindeki yazýsýndan alýntýdýr.) TARÝH 1 NÝSAN 2014 Ýþte Kýbrýs meselesinin son fotoðrafý... Yes re gumbaro... Derviþ Eroðlu ile Nikos Anastasiadis dün ara bölgede 2,5 saat görüþtüler... Somut herhangi bir adýmýn atýlmadýðý görüþmeden sonra fotoðrafçý onlarý iþte böyle yakaladý. Neþeli, keyifli bir "Yes re gumbaro" havasý... Gözden kaçmayanlar... FIKRA GÝBÝ Kocaeli'nde veteriner hekim olarak görev yapan bir bayanýn kapýsýný çalan dolandýrýcý, Azrail olduðunu söyledi ve onu günahlarýndan kurtarmak için tüm parasýný ve ziynet eþyalarýný istedi. Kadýn da tüm parasýný ve ziynet eþyalarýný vererek günahlarýndan kurtulduðunu sandý, ancak durumu akþam eve gelen kocasýna anlatýnca dolandýrýldýðý ortaya çýktý. Türkiye'de çaðdaþ eðitimin yerine hurafelerle dolu Ýslami eðitimi tedrici olarak yerleþtiren AKP hükümeti sayesinde Türkiye halký bakalým daha nelerle karþýlaþacak Öyleyse misyoner pozisyonu nasýl icra edilmeli? Malzemelerimizi sayýyorum. Bir adet sýrt üstü yatmýþ 'nefes alsýn yeter' kadýn bedeni... Bir adet kýpraþýk 'hoyt höyt hurra' adamý... Düz bir zemin... (Tercihen pufidik bir yatak...) Sadece apýþ arasýný açýkta býrakacak iki örtü... (Mevcut kýyafetinizin avret mahalline denk gelen yerini elips þeklinde* kesmek suretiyle de ihtiyacý giderebilirsiniz.) Þimdi, birinizde bir delik olmalý. Diðerinizde de deliði dolduracak bir alet. Dur! N'apýyorsun? Sakýn orana bakma! Korkutmak asla ve kat'a bizim iþimiz deðil ancak duyduk ki sýr sahibi deliklerin içinde timsahlar varmýþ! Tamam. Güzel. Eðer bakmadýysanýz er kiþi deliðe doðru yanaþsýn. Mümkün mertebe tek bir hamlede içeri girsin. Olay vuku Tan Oral / (t24) DÝPNOT Ýngiltere'de bilim insanlarý ikizler üzerinde gerçekleþtirdikleri yeni bir araþtýrmada, sivrisineklerin ýsýracaklarý kiþiyi genlerine ve çekiciliklerine göre seçiyor olabileceklerini ortaya koydu. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bugün Maraþ'ý veren yarýn baþka bir þeyi verebilir?" Derviþ EROÐLU VÝRGÜL... SABAH YAZARINDAN Sabah gazetesi yazarlarýndan Hýncal Uluç kinci turda seçimi Akýncý'nýn kazanacaðýný yazdý. Seçime Türkiye'den müdahale olmamasýný da taraflarýn çözüm istedikleri þeklinde yorumladý. Mustafa Akýncý'nýn kazanmasý durumunda barýþ ihtimali, kuvvetli ve yakýn olduðunu yazan Uluç, buradaki milliyetçi kesimin söylentilerinin aksine KKTC vatandaþlarýnýn tümünün de AB vatandaþý olabileceðini vurguladý. NEDENÝ AYNADADIR "Vatandaþlarýn siyasetten kopmuþ bir hali var". Dr. Derviþ EROÐLU bulurken haným kýzýmýzýn tavana bakmasý en makbulü...** Ey oðul! Bu pozisyonda iki ya da maksimum- üç kez ileri geri olmak kaydýyla bazý hamleler yapacaksýn. Bu sýrada beyaz yapýþkanlar püskürebilir. Panik yapma! O vakit toparlan. Bas git ya da -canýnýn çekmesi halinde- buyurgan ol... Ýzah ettiðimiz bu iþlemi dilediðin kadar yapmakta 'özgür'sün... Nasýl ki diþlerini her gün ayný ritimle fýrçalýyorsan mevzubahis uygulamada da bu hâl icap edecektir. Ve þunu bil; nasýl ki yemeðini eline kaþýk alýp höpürdetiyorsan, nasýl ki gömleðini pantolunun içine býdýk býdýk iliþtiriyorsan burada da mühim olan, malum halet-i ruhiyeyi mümkün olduðunca 'tek tip'leþtirerek icra etmektir. Ne kadar rutin olursa o kadar iyi. Ne kadar az keþif yaþarsan o kadar meþru. Oðul, Seni kandýrmalarýna asla izin verme! Birtakým hoppidi'ler buna 'misyoner' pozisyonu deyip küçümseyeceklerdir. Seni yolundan döndürmeye çalýþacaklardýr. Aldýrma! Bildiðini oku! Keþfetme! Deneme! Sadece sana söyleneni yap! Merakýný öldür! Hatta yere bakarak yürü! Unutma ki, altýnda yatmakta olan beden, kulak memesi kývamýna gelinceye kadar bu iþlemi tekrarlayabilirsin. Sonuç alamaz isen -nizam içindeyukarý aþaðý zýplamak yordamýyla bir cümcük tepinmene de izin var! Hadi yine iyisin... (Hande Çayýr'ýn t24 sitesindeki yazýsýdýr)

10 10 24 Nisan 2015 Cuma Gazeteci Hýncal Uluç 'Hýncal'ýn Yeri' isimli köþesinde Kýbrýs'a yer verdi... Umut Bozkurt "Evet, önümüzdeki Pazar günü Kýbrýslý Türk seçmenlerin tarihle sýnavý var. Ve biliyoruz ki, tarihsel anlar her gün, her saat tekrarlanmazlar. Yitirdiðiniz aný bir daha ne zaman yakalayabileceðinizi asla kestiremezsiniz. Ve þurasý bir gerçektir ki, Kýbrýs Türk toplumunun boþa harcayacak zamaný kalmadý. Demokrasi ve barýþ içinde bir yaþama hasret olan Kýbrýslý Türkler bu tarihsel aný heba etmemelidir. Mustafa Akýncý'nýn seçimi kazanmasý bizi özlenen hedefe bir adým daha yaklaþtýracak". Sonbaharda Umut Fotoðrafçý Kate T. Parker : "Bence kýzlarýmýzýn ve diðer kadýnlarýn, güzelliðin sadece þirin pozlar ve mükemmel görünmek olmadýðýný bilmeleri gerekiyor. Güzelliðin hayata sarýlmakta ve yaralarý bereleri, çarpýþmalarý, kusurluluðu, dayanýklýlýðý kutlamakta olduðunu bilmeleri gerekiyor. Hepimiz medyadan güzel olmamýz gerektiði mesajýný alýyoruz; ben de kýzlarýma ve baþkalarýna güzelliðin tam anlamýyla kendin olabilmek olduðunu göstermek istedim." Deniz Birinci Ben kendi kapasitesi elverdiðince bu toplum için güzel biþeyler yapmaya çalýþan kendi halinde bir insaným. Bugüne kadar hayatta kendi baþýma baþardýðým ve baþarmak için mücadele ettiðim herþey ortadadýr. 15'imde yurtdýþýnda yüksek tahsil için tam burs kazanmaya uðraþýrken de, 20'imde hatýrý sayýlýr bir okuldan bölüm birincisi gelerek mezun olurken de, 21'imde yabancý büyükelçilerle direkt muhatap olurken de, 25'imde 30 kiþilik þube yönetirken de, 30'umda intibak usulsüzlüðü yüzünden patronumu dava ederken de, 33'ümde Kýbrýslý Türklerin bastýrýlmaya çalýþýlan sesini duyurmaya çalýþmak için Avrupa Parlamentosu'na aday olurken de ve akabinde güneydeki Anayasa mahkemesinde hepimizin hakkýný ararken de, ben hep o mücadeleci ben oldum. Bunun için bugüne kadar kendi ailem de dahil hiç kimseden en ufak bir imtiyaz talep etmedim. Kendi inandýðým yolda yürürken, kimi zaman kendi babamý bile karþýma aldým, ama karþýlýðýnda kimseden en ufak birþey beklemedim ve beklemiyorum. Çünkü hayatta kimseden biþey beklememeyi çoktan öðrendim. O yüzden lütfen kimse benim üzerimden siyaset yapmasýn... Tuðçe Kortan Yani sen bir ülkenin Cumhurbaþkaný olacaksýn, Tabii Ki ben diyerek bir seçime katýlacaksýn ve senin Cumhurundaki neredeyse tüm sendikalar, hatýrý sayýlýr sivil toplum örgütleri desteklerinin karþýsýnda yarýþan adaydan taraf olduðunu açýklayacaklar... Buna raðmen sen neden beni desteklemezler kýsmýný sorgulamak yerine aslýnda tercih edilmemenin yegane sebeplerinden biri olan tavrýný koruyarak, karþýnda yarýþan adayý karalamak adýna adamlarýn aracýlýðýyla bilindik yalan dolanlarýna devam edeceksin, iaþe ve para ile oy elde etme giriþimlerine devam edeceksin... Hal mi yani bunlar? Hade yaþýndan utanman mevkiinden utan... Sen benim baþkaným olarak utanman belki ama ben senin adýna Cumhurunun bir bireyi olarak utanýrým... Günsel Djemal Elüstün Ýstasyon Ýngilizin güneþi hep dikine dikine doðuyor olaný biteni hep uzaktan seyrediyor gözlerimiz kapýlarýmýz da üzerimize çivili kaldýrýmlar sokaklar korkmasýn diye donattýlar sarý ýþýklarla gecelerce hiç çekinmeden umutlarý yedi herþey o kadar soðuk ki anlaþýlmaz bir uzaklýk platformlarda bir þarký tutturanlar aptalca düþlerini anlatanlar birinci platformda iki güzel güvercin ekmek parçasýný gagalýyor pas tutmuþ bank'ýn altýnda seviþmeden uçtular ertesi gün kirli duvar önünde Ýrlanda da bir sürü Shetland koyun otlattýlar London Ulaþ Gökçe 45 yýldýr CTP yok olsun diye uðraþan, CTP'lilere kan kusturan derin saðýn yüzeysel patlamýþ darýlarý Akýncý ile CTP ittifak yaptý diye CTP'nin yok olmasýndan korkuyor ve etrafý uyarýyor. 12 yalnýz adam tarafýndan kurulan CTP 1980 darbesi türü þartladan geçerek var oldu, þimdi mi yok olacak? Kaldý ki yok olsa en son üzülecek sensin a kelaynak. Kulak korkusu neler yaptýrýyor insana... Hasan Recep 7 Mayýs'ta Ýngiltere'de de genel seçimler var.. Ama bu hiç bizim ülkedekine benzemez!! Dar bölge sisteminin uygulandýðý Ýngiltere'de her aday hangi partiden olduðunu ve görüþlerini belirterek, broþürlerle halktan oy istiyor! Bu gün de, Ýngiliz milliyetçi partisi adayý bayan CATHY DUFFY'ýn broþürü geldi!! Türkiye ve Kýbrýslý solculardan daha anlayýþlý bir þekilde derdini anlatarak oy istiyor!! Bir çok konuda haklý olsa da, milliyetçiliðin, IRKÇILIK olduðunu bildiðim için, benden asla oy alamýyacak.. Haklý olduðu konular; biz yabancýlarýn bu ülkede, Ýngiliz yerlilerle her yönden eþit tutulduðumuz halde; kendi örf adet ve geleneklerimizi onlara da zorlamaya kalkýþmamýz!! Tüm dinlere her türlü özgürlük verildiði halde; bir grup müslümanýn kalkýp, ÞERÝATIN uygulanmasýný talep etmesi gibi, bölücü ve barýþý ortadan kaldýrýcý hamleleri zorlamalarý!! Yýlda milyonlarca yabancý bu ülkede iþ tutarken, yerli Ýngilizlerin gittikce fakirleþmelerini gösterebiliriz!! Bunlarýn yüzde biri Türkiye ve Kýbrýs'ta yaþansa, bizim IRKÇILAR savaþ baþlatmazlar mýydý? Acaba!! Ýþte, bazýlarýnýn, ''Ýngiltere'de yaþayan Türklerin asimile edilmediklerine dair bir realite daha!! Kýbrýslý Türklerin kimler tarafýndan asimile edildiklerini veya edilmek istendiklerini hala bilmeyen mi var? Kýbrýs'ta Neler Oluyor Bugün bu soru bile ne kadar gereksiz, lüzumsuz, saçma geliyor çoðumuza.. Sokakta çevirin sorun, omuz silker geçerler.. "Ne olursa olsun, bana ne" der, çoðu.. Nerden mi çýkarýyorum.. Kýbrýs'ta geçen pazar Cumhurbaþkanlýðý seçimleri yapýldý. Sonucu bilen kaç kiþi var aranýzda?. Geçtik.. Seçimi bilen var mý? Bir gazetede bir yorum okudunuz mu, seçimlerle ilgili?. Bir televizyon, bir açýk oturum düzenledi mi, bir tartýþma programý yaptý mý?. Yahu Kýbrýs!.. Yavru vatan hani.. Uðruna Taksimlerde toplandýk.. "Ya taksim, ya ölüm" diye bas bas baðýrdýk.. Türk Ordusunu Kurtuluþ Savaþýndan sonra ilk defa harbe soktuk.. Þehitler verdik.. Uðruna, Yunanistan'la kanlý býçaklý olduk. Dünyanýn yarýdan fazlasý bizi boykot etti, umursamadýk.. Ambargolar yüzünden ekonomik krizlere düþtük. Peki ne oldu þimdi de, Kýbrýs, bir kaç kumarbaz dýþýnda kimsenin umurunda deðil?. Dahasýný söyleyeyim.. Bu defaki Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine, ilk defa Türkiye'den zerre müdahale olmadý. Ne iktidar, ne de muhalefet partileri, seçime giren yedi adaydan birinin, yanýnda, ya da karþýsýnda yer aldýlar.. Ýyi bir þey aslýnda da, sebep ne?. Kýbrýs demokrasisine müdahale etmemek mi, yoksa, ne halleri varsa görsünler mi?. Bakýn Sevgili Dostlar, KKTC'de (Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti), Yavru Vatanda, dünyada bizden baþka, Azerbaycan gibi en kardeþ ülke dahil, hiç ama hiçbir devletin tanýmadýðý Kuzey Kýbrýs'ta çok ama çok önemli geliþmeler var.. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri, katýlan yedi adaydan hiçbiri yüzde 50 oy alamadýðý için sonuç vermedi.. Ama ortaya çýkan çok ama çok önemli siyasal, sosyal sonuçlar var.. Baþlayalým mý?. Seçime iþtirak yüzde 62.. Düþük gibi görünüyor.. Deðil.. Kýbrýslýlarýn büyük bir çoðunluðu Ýngiltere'de yaþýyor. Aday listelerinde adlarý var, ama Kýbrýs'ta yoklar. Ýngiliz parlamentosunda Kýbrýslý milletvekili var mesela.. Londra Belediye Baþkaný Kýbrýs asýllý mesela.. Düþüklük ondan. Seçimde saðcý partiler, bugünkü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun arkasýnda birleþtiler. Solcular da Mustafa Akýncý'nýn.. Koalisyon ortaðý Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayý Meclis Baþkaný Sibel Siber'di. Eroðlu birinci, Akýncý ikinci, Siber üçüncü oldular ama, herkes seçimin galibinin arkasýnda hiç bir parti desteði olmayan, seçime tek baþýna giren, en genç aday Kudret Özersay olduðunda birleþti. Siber'in sadece bir puan gerisinde, yüzde 21 ile dördüncü olan gerçek baðýmsýz Özersay'ýn, Eroðlu ve Akýncý arasýndaki ikinci turda belirleyici olacaðý düþünülüyordu. Özersay "Bana oy veren, benim kölelerim deðildir. Ýkinci turda özgür iradeleriyle oylarýný kullanýrlar" dedi. Peki þimdi ne olacak?. Þöyle minik bir araþtýrma yaptým.. Bildiklerim de var tabii.. Bunca yýldýr gidip geliyorum.. Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde iki türlü vatandaþ var.. 1. Kýbrýs Cumhuriyeti kurulduðunda, onun vatandaþý olan Kýbrýslý Türkler. 2. Barýþ harekatýndan sonra, Türkiye'den Kýbrýs'a göçen, ceplerinde Türk Pasaportu da taþýyan Türkler. Bu iki vatandaþ arasýnda çok önemli sosyal ve siyasal farklar var. Birinci gurupta olanlarýn hemen yüzde 90'ý güneydeki Kýbrýs Cumhuriyeti'nin de vatandaþý. Cebinde onun pasaportu da var. Buraya dikkat.. Çünkü Kýbrýs Devleti Avrupa Birliði üyesi. Onun pasaportu varsa sizde, Avrupa Birliði üyesisiniz demektir. Yani Avrupa Birliði'nin her ülkesine vizesiz gider, orada özgürce iþ kurabilir, çalýþabilirsiniz. Ýngiltere-Kýbrýs arasýndaki özel anlaþmalar, size Birleþik Krallýk'ta adeta Ýngiliz vatandaþý haklarý saðlar. Bunlar çok ama çok büyük avantajlar ve yaþam kolaylýklarý demektir. Ýkinci gurupta olanlar, bu haklarýn hiçbirine sahip deðil. Çünkü, Kýbrýslý Türklerin hepsine pasaport veren Kýbrýs Devleti (Yani Güney'de bizim devlet saymayýp, Rum kesimi dediðimiz ülke) Türkiye'den göçen KKTC'lilere pasaport vermiyor. Onlarýn cebindeki ikinci pasaport, T.C.. T.C.nin de Avrupa Birliði þu anda hayal.. Tabii, ikinci gurupta olanlar bu eþitsizlikten rahatsýz.. Onlar da, kendilerine ve çocuklarýna büyük imkanlar saðlayacak Kýbrýs Devleti pasaportunu açýkça olmasa da, için için istiyorlar. Bunun yolu, anlaþma.. Kuzey ile Güney'in anlaþmasý ve Menderes ile Karamanlis'in kurduðu Kýbrýs Cumhuriyeti günlerine geri dönülmesi.. O zaman oylar kime?. Çözümü en çok kim istiyorsa, kimin baþarma umudu varsa ona.. Bugüne dek sonuç alamayan, alma umudu da pek görünmeyen Derviþ Eroðlu'nun ikinci turda, bu guruptan destek almasý zor. Buna karþýlýk, çözümü getirmeye en yakýn aday Toplumcu Demokrasi Partisi'nin desteklediði Mustafa Akýncý, ilk turda daðýlan oylarýn büyük bir bölümünü arkasýna alabilir. Bir evvelki seçimde ilk turda yüzde 52 ile seçilirken, bu seçimde oylarý yüzde 28'e düþen Eroðlu'nun, hele Türkiye'den hiçbir müdahalenin olmadýðý seçimlerin ikinci turundan galip çýkmasý imkansýz gibi. Tam da seçimler arefesinde, Kýbrýs sularýnda sismik araþtýrmalar yapan gemisini geri çeken Türkiye, bir yerde Ada'da barýþ istediðini gösterdi. Güney Kýbrýs, bu gemi yüzünden görüþmeleri dondurmuþ, geri çekilince, "Görüþmelere dönüþ" kararýný anýnda açýkladý. Yani.. Çipras da barýþ istiyor, artýk. Güneylilerle eski Lefkoþa Belediye Baþkaný Mustafa Akýncý masaya oturursa, barýþ ihtimali, kuvvetli ve yakýn.. Tabii, ceplere Avrupa Birliði Üyesi Kýbrýs Devleti pasaportlarý da. Yani.. Ýkinci turda seçimi Akýncý kazanacak. Türkiye de, Yunanistan da çözüm istedikleri için, iki toplumlu, "Tek" Kýbrýs Devleti de yakýnda kurulacak. Bu benim görüþüm. Katýlmýyor musunuz?. O zaman Türkiye niye bu durumu tartýþmýyor?. Bunu tartýþmaya gerek görmüyorsak, Kýbrýs için niye savaþtýk biz?. Kýbrýs uðruna niye 40 yýldýr sýkýntýlar çekiyoruz?. Vah benim zavallý medyam vah!..

11 24 Nisan 2015 Cuma 11

12 12 24 Nisan 2015 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Emine Hür Bu gece coþtum yani Gömlek biçtim samani Vallahi iþtahýmdan Yazdým beþ tane mani Aþk Þans Ýþidir Jill Shalvis NEMESÝS KÝTAP "Tarafsýzlýk, geri tepen bir armaðandýr." Baraccio Ýyi düþün/ kýsýlana kadar,/ Yüreðinden geleni baðýrsýn sesin./ Bu son þansýn olabilir./ Son þansý olabilir meydanýnýn seninle/ Eski adý ile seslen son defa olsun/ Elinden gelmiyorsa madem, yapamýyorsan baþka bir þey/ Ona onurunu geri ver, kendininkini kaybettinse eðer. Aydýn Adamoðlu "Ýyi düþün" adlý þiirinden "MAÐUSA GRAVÜRLERÝ" SERGÝSÝ AÇILIYOR - "DAÜ 4.Gravür Günleri" çalýþtayýnda üretilen eserler bugün sergileniyor. DAÜ Aktiviteler Müdürlüðü Salonu'nda yer alacak "Maðusa Gravürleri" sergisi yarýn saat 16.30'da açýlacak. DAÜ Güzel Sanatlar Kulubü'nün organize ettiði çalýþtay 17 Nisan - 22 Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Eðitmen Ayhatun ATEÞÝN küratörlüðünde gerçekleþtirilen çalýþtayda üretilen eserler DAÜ koleksiyonunda yer alacak. Cannes Film Festivali nin jürisi belli oldu 68. Cannes Film Festivali jürisinin baþkanlýðýný Joel ve Ethan Coen yapacak... Joel ve Ethan Coen in baþkanlýðýný yapacaðý 68. Cannes Film Festivali jürisinin üyeleri açýklandý. Festival, Emmanuelle Bercot nun La Tete Haute filmiyle açýlacak. 68. Cannes Film Festivali jürisinin üyeleri açýklandý. Jüri baþkanlýðýný Joel ve Ethan Coen kardeþlerin baþkanlýk yapacaðý jüride yer alacaklar isimler Fransýz oyuncu Sophie Marceau, Kanadalý sinemacý Xavier Dolan, Ýngiliz oyuncu Sienna Miller, Meksikalý yönetmen Guillermo del Toro, Ýspanyol oyuncu Rossy de Palma, Malili þarkýcý Rokia Traore ile Amerikalý aktör Jake Gyllenhaal olarak belirlendi. Fransýz yönetmen Emmanuelle Bercot un La Tête Haute filmiyle açýlacak festivalde, Türkiyeli yönetmen Ziya Demirel in Salý adlý filmi de kýsa metraj kategorisinde yarýþacak. Altýn Palmiye adaylarý Üçü yarýþma dýþý olmak üzere 17 filmin açýklandýðý ana yarýþmada dört Fransýz filmi, üç de Ýtalyan filmi yer alýyor Mayýs tarihleri arasýnda düzenlenecek festivalde Altýn Palmiye için yarýþacak filmler þöyle: * Dheepan Jacques Audiard * La Loi du marché (A Simple Man) Stéphane Brizé * Marguerite et Julien (Marguerite and Julien) Valérie Donzelli * Il racconto dei racconti (The Tale of Tales) Matteo Garrone * Carol Todd Haynes * The Assassin (Nie Yinniang) Hou Hsiao Hsien * Mountains May Depart (Shan He Gu Ren) Jia Zhang-ke * Our Little Sister (Umimachi Diary) Hirokazu Kore-eda * Macbeth Justin Kurzel * The Lobster Yorgos Lanthimos * Mon roi Maïwenn * Mia madre Nanni Moretti * Son of Saul (Saul Fia) László Nemes * Youth Paolo Sorrentino * Louder than Bombs Joachim Trier * Sea of Trees Gus Van Sant * Sicario Denis Villeneuve Uzun Köprü UNESCO geçici listesinde! Edirne'deki Uzun Köprü UNESCO Dünya Kültürel Miras Geçici Lisetesi'ne alýndý. Edirne Valisi Dursun Ali Þahin, yaptýðý açýklamada, Uzun Köprü'nün UNESCO Dünya Kültürel Miras Geçici Listesi'ne alýnmasýnýn mutluluk verici olduðunu söyledi. Bu konuda bir süredir çalýþma yürüttüklerini anýmsatan Þahin, Uzun Köprü'nün baþvurudan kýsa bir süre sonra geçici listeye alýnmasý sevindirici. Eski, Üç Þerefeli Muradiye ve Beyazid-i Veli camilerinin listeye alýnmasý için de baþvurularýmýz olacak. Dünyada böyle eserler çok az. Onlar da Edirne'de. Edirne bu konuda çok þanslý" ifadelerini kullandý. Vali Þahin, tarihi Uzun Köprü'yü trafiðe kapatmayý planladýklarýný kaydetti. Edirne'nin Selimiye Camisi somut ve Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri somut olmayan UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alýyor. Köprünün tarihçesi Uzun Köprü, Edirne'de Ergene Nehri üzerinde Anadolu ile Balkanlarý birbirine baðlayan tek ve dünyanýn en uzun taþ köprüsü olma özelliði taþýyor. Ýlçeye ismini veren ve eski adý "Ergene Köprüsü" olan köprü, yýllarýnda II. Murat tarafýndan dönemin baþmimarý Müslihiddin'e yaptýrýldý. Köprü, 1392 metre uzunluðunda ve 6,80 metre geniþliðinde. Osmanlý'nýn, Balkanlar'a yapacaðý fetihlerde doðal engel olarak karþýsýna çýkan Ergene Nehri'ni aþmak için yaptýrdýðý köprü, Türk ordusunun akýnlarýný kýþýn da sürdürebilmesini saðladý. Paris'te Yaþar Kemal anmasý Paris'teki Centre National du Livre ( Milli Kitap Merkezi) de düzenlenen Edebiyat ve Yaþar Kemal'i anma gecesinde Yaþar Kemal'in arkadaþý yazar Nedim Gürsel ve Fransýz gazeteci ve oyun yazarý Ýsabelle Étienne Yazarýn hayatý ve Paris'te geçirdiði aylar'daki yaþantýsý anlattý. Geceye Fransýz yazar ve gazeteciler yoðun ilgi gösterdi. Paris Kültür Müþavirliði ve Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlemiþ olduðu Edebiyat ve Yaþar Kemal'i Anma gecesine Yazar Nedim Gürsel ve Fransýz gazeteci Ýsabelle Étienne konuþmacý olarak katýldý. Konuþmacýlar Yazarýn çocukluk Yýllarýn fakirlik içerisinde geçtiði, zengin olmayan Türkçe dilinde bu kadar zengin kelimelerle kitaplar yazdýðý anlatýldýðýnda salondan büyük alkýþlar Yükseldi. Gecede Yaþar Kemal'in 80'li yýllarda Paris'te geçirdiði aylarda gergin birlikte olan Yazar Nedim Gürsel, Yaþar Kemal'in Yazarlýðýnýn yanýsýra insanlýk Hümanite yönünden de mükemmel bir insan olduðunu belirterek Yaþar Kemal'i Fransýzlara þöyle anlattý; seksenli yýllarda ben Paris Sorbon Üniversitesinde öðrencindim. O yýllarda Türkiye Karýþýk Olaylarýn yaþandýðý yýllardý. Yaþar Kemal'de bu bu ortamdan biraz uzaklaþmak için Paris'e gelmiþti. Burada hergün beraberdik. Bu tarihte François Mitterande Cumhurbaþkanýydý. Yaþar Kemal Mitterande'ýn iyi bir dostuydu. Mitterande Yaþar Kemal'i çok beðenir ve severdi. Paris sokaklarý Yaþar Kemal'i tatmin etmezdi daha çok Paris dýþýndaki Çukurova'ya benzeyen Þehirleri tercih ederdi. Yaþar Kemal Mulhouse þehrinde bir okulda Kitaplarýný okuyan öðrencilerle bir baba gibi þakalaþýp oyunlar oynamasý öðretmenlerin ilgisini çekmiþti. Bu görüntülere öðretmenler Yaþar Kemal'in insanlýk yönünün yazarlýk kadar deðerli olduðunu söylüyorlardý. Fakir bir köylü Çocukluðu yaþayan Yaþar Kemal ayný zamanda bir çevreci ruhuna sahipti. Böyle büyük yazarla arkadaþ olmamam benim en büyük þansým. Geceye konuþmacý olarak Katýlan bir diðer konuþmacý Fransýz gazeteci yazar Ýsabelle Étienne ise Yaþar Kemal'in zengin olmayan bir dil olan Türkçe'den buradan geniþ ve zengin kelimeler kullanarak Kitaplarýný yazmasý gerçekten çok büyük bir yetenek ve bir dahilik. Kitaplarýný okuduðumda Kitaplarýný ayný zamanda bir Sözlük görevi gören bir Sözlük gibi gördüm. Türkiyede Sözlüðe ihtiyaçlarý olanlarýn Yaþar Kemal'in Kitaplarýný okumalarýný tasviye ederim...

13 24 Nisan 2015 Cuma 13

14 14 24 Nisan 2015 Cuma DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Oba Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Hacý Ali Apt. B Blok Lemar ve China Bazaar Karþýsý Kermiya Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Northerland Binalarý Alasya Park Sitesi Kaliland Apt. Karþýsý Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Lemar Karþýsý-Ýktisat Bank Yaný Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Sinop'ta nükleer santrali yapacak þirketin Fransa'daki reaktörü kusurlu çýktý reaktörün kazanýnýn hem kapaðýnýn hem de tabanýnýn basýnca direnç deðerlerinin olmasý gerekenden düþük olduðu tespit edildi. Buhar tedarik sisteminin merkezindeki bu hata, 13 metre uzunluðunda, 5 metre geniþlikteki kazanýn üretildiði çeliðin yeterince güçlü imal edilmemesinden kaynaklanýyor. Durumun ciddiyetini açýklayan kurumun baþkaný Pierre Franck Chevet, hatanýn çok ciddi olduðunu belirterek, kazanýn dayanýklýlýk sorunu kesin olarak çözülmeden projeyi onaylamayacaklarýný söyledi. Sinop'ta yapýlmasý planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer santralinin reaktörünü Japon Mitsubishi Heavy Industries'le (MHI) birlikte üretecek Areva þirketinin, Fransa'da yapýmý süren nükleer santral için kurduðu reaktörün kusurlu olduðu tespit edildi. Normandiya bölgesindeki Flamanville'deki nükleer santralin EPR tipi reaktörünün çelik basýnç teknesinin yeterince dayanýklý yapýlmadýðý ortaya çýktý. Fransýz Nükleer Güvenlik Otoritesi'nin nisan ayý baþlarýnda yaptýðý denetimin ardýndan, BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Bir kimsenin ruhsal direnme gücünü artýrmak, cesaretlendirmek, yüreklendirmek (iki kelime). 2-Sarýklý din bilginleri. Gece yapýlan sinema, tiyatro gösterisi. 3-Ýleri sürülerek savunulan düþünce, iddia. Bir nota. Stronsiyum'un kýsaltmasý. 4-Altýn, gümüþ gibi madenlerin saflýk derecesi. Bir nota. Ýri karýnlý, mýzrapla çalýnan, kiriþli bir Türk müziði çalgýsý. 5-Argoda "Yalan dolan, tuzak, düzen". 6-Lityum'un kýsaltmasý. Ýki ve daha çok katlý ev. Amerikyum'un kýsaltmasý. 7-En yüksek, en çok, maksimum. Üzerine öteberi koymak için bir dolabýn içine birbirine paralel olarak tutturulmuþ geniþ, uzun tahta veya metal levha. 8-Öðrenci. Baþarmýþ, ele geçirmiþ. 9-Kendi kendine söz vererek bir iþi üzerine alma, ant. Mikroskopla incelenecek maddelerin üzerine konulduðu dar, uzun cam parçasý. 10-Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þöhret. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde olma durumu. 11-Ters okunuþu "Sert, sývý olmayan". Bilim, fen konularýyla, siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý. Dünkü bulmacanýn çözümü Yukarýdan Aþaðýya: 1-Namazý kýlýnmak için üstüne cenaze konulan masa biçiminde yüksek taþ (iki kelime). 2-Vaka. Açýklamalar. 3-Üstü örtülü, önü açýk yer, sundurma. Hindinin Kýbrýs Türkçesi ile söyleniþi. 4Amerikyum'un kýsaltmasý. Tanrýnýn birinin suçunu baðýþlamasý, yargýlamasý, merhamet etmesi. 5Ters okunuþu "Birçok kalýn direk yan yana baðlanarak yapýlan düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý". Ters okunuþu "Bir kimsenin egemenliðini tanýma". 6-Duyuru. Acý, üzüntü, dert, keder. 7-Notada duraklama iþareti. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Ýyi, pek iyi. 8-Avrupa'da bir millet. Gerçekleri anlar, kavrar duruma gelmek. 9-Bir sebze. Bir nota. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 10-Rütbesiz asker. Ters okunuþu "Bir þeyin yere bakan yaný". Türk kadýn pop sanatçýsý. 11Engel. Hammaddeyi iþleyip mal üretme. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15

16

17

18

19 24 Nisan 2015 Cuma KIBRIS TÜRK GARDÝYANLAR BÝRLÝÐÝ BAÞKANI SALÝH KAYALI OLDU Kýbrýs Türk Gardiyanlar Birliði Baþkanlýðý'na Salih Kayalý getirildi. Görev daðýlýmý þöyle gerçekleþtirildi: "YÖNETÝM KURULU Baþkan : Salih Kayalý Baþkan Yardýmcýsý : Þenol Akcebel Genel Sekreter : Ýnan Özgür Edebali Veznedar : Sezai Bayraktar Eðitim ve Sos. Ýþ. Sekr.: Melek Engin Faal Üye : Ýlkay Aykan Faal Üye : Mahmut Temel Faal Üye : Mehmet Özçakmaklý Faal Üye : Kemal Yakutoðlu DENETLEME KURULU Asil Üye : Gültekin Kanlýada Asil Üye : Halide Tüge Asil Üye : Levent Efendi Yedek Üye : Murat Merttürk ONUR KURULU Asil Üye : Alp Kýlýçoðlu Asil Üye : Eray Miþ Asil Üye : Hasan Önsoy Yedek Üye : Yýltan Ýnanýroðlu Yedek Üye : Mehmet Haliloðlu." Eroðlu na destek mesajlarý HÝZMET-SEN, EROÐLU'NA DESTEK AÇIKLADI KKTC Hizmet Sendikasý (Hizmet-Sen), Cumhurbaþkanlýðý Seçimi 2. Turunda baðýmsýz aday Derviþ Eroðlu'nu destekleyeceðini açýkladý. Hizmet-Sen'in yazýlý açýklamasýnda þöyle denildi: "Önümüzdeki Pazar günü yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde, sendikamýzýn aldýðý ortak karar doðrultusunda, Kýbrýs Türk halkýnýn Özgürlük ve Baðýmsýzlýk Mücadelesi'ni en iyi temsil edebilecek adayýn Sayýn Dr. Derviþ Eroðlu olduðu kanaati oluþmuþtur. Bugüne kadar milliyetçi ve vatansever söylemlerle hükümette olan siyasi partilerin, yanlýþ siyasi ve ekonomik politikalarý, Milli Davamýzýn önüne geçmemelidir. Ferdi kýrgýnlýklarýmýzý 'Kýbrýs Türk Halkýnýn Özgürlük ve Baðýmsýzlýk Mücadelesi' nin üstünde görmemeliyiz. Bu nedenle Milli Davamýzý en iyi temsil edeceðine inandýðýmýz Sayýn Dr. Derviþ Eroðlu'nu destekleyeceðimizi kamuoyuna duyururuz." KIBRIS TÜRK MÝLLÝ VAROLUÞ KONSEYÝ Kýbrýs Türk Milli Varoluþ Konseyi, Cumhurbaþkanlýðý seçimi ikinci turunda Baðýmsýz aday Derviþ Eroðlu'na destek vereceðini bildirdi. Konseyden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, konsey yaptýðý toplantýda son geliþmeleri deðerlendirdi ve Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Eroðlu'nu destekleme kararý aldý. Konsey, "Varoluþ mücadelesinde olmazsa olamaz nitelikli kýrmýzý çizgilerin halkýn bilgisine getirilmesine ve 26 Nisan tarihinde yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminde sayýn Derviþ Eroðlu'nun desteklenmesine oybirliði ile karar vermiþtir" dedi. MÜCAHÝT KOMUTANLARI DERNEÐÝ VE MAÐUSA TÜRK MUKAVEMET TEÞKÝLATI MENSUPLARI DERNEÐÝ Mücahit Komutanlarý Derneði ve Maðusa Türk Mukavemet Teþkilatý Derneði, pazar günü gerçekleþtirilecek Cumhurbaþkanlýðý Seçimi 2. turunda Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Derviþ Eroðlu'nun destekleyeceðini açýkladý. Ýki derneðin ayrý ayrý yaptýðý yazýlý açýklamalarda, "KKTC'deki Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde, derneðimizin görüþleri doðrultusunda, Kýbrýs Türk halkýnýn haklý davasýný savunan Sayýn Dr. Derviþ Eroðlu'na, ilk turda olduðu gibi ikinci turda da desteðimizin devam edeceðini saygý ile kamuoyuna duyururuz" denildi. 19 FACEBOOK 2015'ÝN ÝLK ÇEYREÐÝNDE 3,54 MÝLYAR DOLAR GELÝR ELDE ETTÝ Dünyanýn en popüler sosyal paylaþým sitelerinden Facebook'un 2015'in ilk çeyreðine iliþkin geliri, önceki yýlýn ayný dönemine kýyasla yüzde 42 artarak 3,54 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2015 mali yýlýnýn ilk çeyreðine ait finansal sonuçlarýný açýkladý. New York Borsasý kapandýktan sonra yapýlan açýklamaya göre, Facebook 31 Mart 2015'te biten ilk çeyrekte 3,54 milyar dolar gelir ve 512 milyon dolar net kar elde etti. Piyasalarýn beklentisi ise þirketin ilk çeyrekte hisse baþýna 0,40 dolar net karla toplamda 3,56 milyar dolar gelir açýklayacaðý yönündeydi. Þirketin geliri, böylece geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 42 artarken, net karý yüzde 20 azalmýþ oldu. Facebook, 2014'ün ilk çeyreðinde 2,50 milyar dolar gelir ve 642 milyon dolar net kar açýklamýþtý. Facebook'un, beklentilerin hafif altýnda kalan gelirinde güçlenen dolar etkili oldu. Þirket, açýklamasýnda döviz kurundaki dalgalanmalarýn olumsuz etkileri hesaba katýlmadýðýnda, gelirinin önceki yýlýn ayný dönemine kýyasla yüzde 42 yerine yüzde 49 artmýþ olacaðýný bildirdi. POST Araþtýrma Enstitüsü Genel Kurul Çaðrýsý POST Araþtýrma Enstitüsü Genel Kurulu 12 Mayýs 2015, Pazartesi saat 18:00'da dernek lokalinde aþaðýdaki gündemle toplanacaktýr. Tüm üyelerimize önemle duyurulur. 1. Genel Kurulun açýlýþý 2. Divanýn oluþturulmasý 3. Mali ve faaliyet raporlarýnýn okunup açýklanmasý 4. Tüzük deðiþikliði 5. Yönetim Kurulu ve diðer organlarýn seçimi Not: Yönetim Kurulu ve diðer organlara aday olacaklarýn 5 Mayýs, Salý günü mesai bitimine kadar Yönetim Kurulu'na bildirmesi gerekmektedir. DUYURU ÝNÞAAT TAÞERONLARI BÝRLÝÐÝ MALÝ VE TÜZÜK DEÐÝÞÝKLÝK KONGRESÝ YAPILACAKTIR TÜM ÜYELERÝMÝZÝN KATILMASI RÝCA OLUNUR. GÜN: 4 MAYIS PAZARTESÝ SAAT: YER: KIZILBAÞ BÝRLÝK LOKALÝ. Kiralýk daire Gönyeli'de 3+1 eþyalý daire Tel: ELEMAN ARANIYOR Saðým yapabilen küçükbaþ hayvan bakýcýsý aranýyor. Aile olmasý tercihtir, tek de olabilir. Tel:0533/ MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: ELEMAN ARANIYOR Ýngilizce bilen, network ve formattan anlayan, tercihen tamir yapabilen, KKTC sürüþ ehliyeti olan eleman alýnacaktýr. CV ile e- mail veya elden baþvurabilirsiniz. Markama Computers Akdeniz Karpaz Üniversitesi yaný 75/1 Küçük Kaymaklý/Lefkoþa Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: TEMÝZLÝK ÝÞÝ ARIYORUM Lefkoþa'da iþyeri veya evlerde temizlik iþi arýyorum Kiralýk daire Hamitköy'de az eþyalý 3+2 aile apartmanýnda zemin kat daire kiralýktýr. Tel: Satýlýk arsa Kermiya Þehit Çocuðu arsalarýnda satýlýk arsa Stg. Tel: SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: Eleman aranýyor Ev iþinde part-time çalýþabilecek bayan eleman aranýyor. Tel: DUYURU 60/2010 SAYILI SÝGORTA HÝZMETLERÝ (DÜZENLEME VE DENETÝM) YASASI ALTINDA ÇIKARILAN "ACENTELER TÜZÜÐÜ" KURALLARINA UYGUN ÖZEL VE TÜZEL KÝÞÝLERE ÜLKE GENELÝNDE SÝGORTA ACENTELÝKLERÝ VERÝLECEKTÝR ARZU EDENLER GÖRÜÞMEK ÜZERE ÞÝRKETÝMÝZE BAÞVURABÝLÝR MÜRACAAT GOLD INSURANCE LÝMÝTED ÞEHÝT ÝHSAN GÜVEN SOKAK NO 19 YENÝÞEHÝR LEFKOÞA TEL SATILIK ARABA 2008 model Suzuki Swift 13 at, otomatik

20 Trabzon'a 20 Bin TL para cezasý Trabzonspor-Galatasaray maçýnda hakem Ali Palabýyýk'ýn kafasýna çakmak isabet etmiþ ve ne ceza verileceði tartýþýlmaya baþlanmýþtý. Seyircisiz oynama cezasý verilmesi durumunda, Trabzonspor-Beþiktaþ maçý boþ tribünlere oynanacaktý. Dosyayý karara baðlayan PFDK, olay nedeniyle Trabzonspor'a TL para cezasý verdi. Son maçlara 4 takým da play-outa düþme tehlikesi ile giriyor Gözler play-out bölgesinde Süper Lig'de 6 takýmdan sadece Çetinkaya'nýn playouta kalmasý kesin. G.Birliði, Serdarlý 32 puanda, MTG, Baðcýl 34 puanda. 37 puanlý Y.Boðaziçi ise play-outtan kurtulurken 3'lü averaja girme ihtimali bulunuyor ve bu durumda gerçekleþirse play-outa düþecek 1 takýmý belirleyecek takým olabilir 34 puanlý MTG Cihangir'i konuk ediyor. 34 puanlý Baðcýl ise Çetinkaya deplasmanýna gidiyor. 37 puanlý Y.Boðaziçi ise Kaymaklý'ya konuk olacak. Lig þimdiki haliyle bitse MTG play-outa kalýr. Ancak MTG ve Baðcýl galip gelir, Y.Boðaziçi maðlup olursa 3lü averaj hesaplanacak. 3lü averajda ise Y.Boðaziçi 7, MTG 6, Baðcýl 4 puana sahip Karþýlaþmalarýn tümü bugün saat 16.30'da oynanacak Süper Lig'de 26 haftalýk lig maratonunun son haftasýna gelindi. 25'inci hafta sonunda ligde þampiyon ve direk küme düþen 2 takým belirlendi ve 12'inci sýralarda yer alacak play-out oynayacak 4 takýmdan ise sadece 1i belli oldu. Bostancý Baðcýl, Maðusa Türk Gücü, Serdarlý ve Gençler Birliði takýmlarýndan 3'ü Çetinkaya ile birlikte play-out oynayacak. Tüm her þey ligin son maçlarýnda bugün belirlenecek. Ligin play-out hattýnýn en üstünde 9'uncu ve Gazetemize teþekkür plaketi verildi... Kuzey Kýbrýs Darts Federasyonu, sezonunu önceki akþam düzenlediði muhteþem ödül balosu ile tamamladý. Le Chateau Romance ta yapýlan ödül balosunda sezonda baþarýlý olan takým, sporcu, spor basýný ve sponsorlara plaket ve kupa takdim edildi. Katýlýmýn yüksek olduðu gecenin açýlýþ konuþmasýný yapan Kuzey Kýbrýs Darts Federasyonu Baþkaný Gürtap Davutoðlu, bir sezonu daha geride býrakmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, katký koyan herkese teþekkür etti. Baþarýlý olan takýmlarý ve sporcularý kutlayan Davutoðlu, spor basýnýna ve sponsorlara yaptýklarý katkýlardan dolayý minnettar olduðunu söyledi. Darts Federasyonu tarafýndan Afrika Gazetesi ne katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi takdim edildi. Ödül alanlar þöyle: 10'uncu sýradaki takýmlarýn 34'er puaný bulunuyor. Baðcýl'ýn ilk maçta 4-2 üstünlüðü, ikinci maçta ise MTG'nin 2-0 üstünlüðü var. Ancak deplasmanda atýlan gol deðil genel gol averajý dikkate alýndýðýndan Baðcýl'ýn rakibine göre gol averajý 21 daha fazla. Lig þu haliyle tamamlanýr ise MTG, Serdarlý, G.Birliði ve Çetinkaya play out oynar. Play-out hattýnda kalacak takýmlar mücadeleye topladýklarý puanlarýn yarýsý ile baþlayacaklar. 34 puan toplayan takým 17 puan ile, 35 puan toplayan takým 18 puan ile, 33 puan toplayan takým 17 puan ile, 31 puan toplayan takým 16 puan ile play-outa baþlayacak. Þu anda 23 puaný bulunan Çetinkaya son maçta Baðcýl'a maðlup olur ise play-outa 12 puan ile baþlayacak. Play-out hattýnda son maçta alýnacak sonuçlara göre farklý senaryolar oluþabilir. Mormenekþe deplasmanýna gidecek G.Birliði ile evinde Lefke'yi konuk edecek Serdarlý galip gelir ise 34 puanlý MTG ve Baðcýl'ýn maðlup olmasý ile play-outtan kurtulabilir. Ancak MTG ve Baðcýl son maçlarýný galip tamamlamalarý durumunda G.Birliði ile Serdarlý da play-out oynayacak iki takým olacak. Ligi ikinci bitirmek isteyen Küçük Kaymaklý deplasmanýna gidecek Y.Boðaziçi bu maçtan maðlup ayrýlýr ve Baðcýl ile MTG de son maçlarýný galip tamamlar ise 3 takýmýn puanlarý eþitlenmiþ olur. Y.Boðaizçi, Baðcýl ve MTG takýmlarý son haftaya 37'þer puan ile girerse üçlü averaja bakýlacak ve bu durumda da Baðcýl takýmý play-out hattýnýn içinde kalmýþ olur. Bu 3 takým arasýnda oynanan maçlara bakýldýðýnda Y.Boðaziçi 7 puan, M.Türk Gücü 6 puan ve B.Baðcýl 4 puan toplamýþ durumda. Futbolda son hafta maçlarýnýn programý ve hakemler Bugün K-Pet Süper Lig de Mormenekþe Gençlerbirliði: Osman Özpaþa Serdarlý Lefke; Serhan Þimþek Maðusa Türk Gücü Cihangir: Savaþ Tilki Çetinkaya Baðcýl: Fehim Dayý Doðan Türk Birliði Lapta: Evren Karademir Kaymaklý Yeniboðaziçi: Timur Ercan Bodi Gönyeli Yenicami: Ýhsan Payaz K-Pet 1 inci Lig de Deðirmenlik Türk Ocaðý: Irmak Emin Yarýn K-Pet 1 inci Lig de Gençlik Gücü Denizli: Hakan Muhtaroðlu Yalova Dumlupýnar: Kerem Eran Görneç Akýncýlar: Ali Özgül Hamitköy Binatlý: Mehmet Sezener Geçitkale Göçmenköy: Hasan Eriþ Düzkaya Esentepe: Serkan Durmaz K-Pet 2 nci Lig de Karþýyaka Ortaköy: Osman Küçük Doðancý Maraþ: Tufan Çerçioðlu Ozanköy Gaziköy: Hüseyin Özaþýk Türkmenköy Akova: Emre Öztaþlý Dipkarpaz Vadili: Mehmet Malek Tatlýsu Çanakkale : Mustafa Öztugay Baf Ülkü.Yurdu Girne Halk Evi:Ali Özer Dartsta ödüller verildi Ares Kulübü'nden boykot KKDF EFES PÝLSEN SÜPER DARTS LÝGÝ 1.Deniz Plaza, 2.Minareliköy, 3.Diamond Child KKDF EFES PÝLSEN DARTS BÝRÝNCÝ LÝGÝ A GRUBU 1.Güzelyurt Darts Birliði, 2.Küçük Kaymaklý, 3.Hamitköy Spor Kulübü B KKDF EFES PÝLSEN DARTS BÝRÝNCÝ LÝGÝ B GRUBU 1.Vadili Darts Derneði, 2.Minareliköy Koop, 3.Düzova EN CENTÝLMEN DARTSCI SÜPER LÝG: Polat Yeniçeri 1.LÝG A : Yavuz S.Akbaþ 2.LÝG B : Onursal Akdeniz, Kadir Bullici, Serdar Þimþek EN YÜKSEK SAYIDA BÝTÝREN DARTSCI: Mustafa Behlül (170 sayýdan bitiriþ) Nisan Þakasý Triatlon Yarýþmasý 26 Nisan Pazar günü yapýlacak. Bu yýl faaliyet göstermeye baþlayan ve esas spor dalý triatlon olan Ares Kulübü'nün Baþkaný Osman Yoran, katýlmama nedenlerinin protesto olduðunu belirtti. Triatlon Federasyonu'nun düzenlediði ve 13 yarýþtan oluþan 2015 Yarýþ Programý'nýn 4'üncü yarýþý Nisan Þakasý Triatlon Yarýþý 26 Nisan 2015, Pazar günü gerçekleþecek. Triatlon Federasyonu'nun bu yýl beþincisini düzenlediði Nisan Þakasý Triatlon Yarýþmasý'nda Ýngiltere, Ýrlanda, Almanya, Rusya, Nabibya, Romanya, Türkiye ve KKTC'den toplan 75 sporcu yarýþacak. Kaplýca Plajý'nda düzenlenen orta mesafeli yarýþ puansýz olacak. Yarýþ 1.9 km Yüzme, 90 km bisiklet ve 21.1 km koþu þeklinde düzenlendi. Göçmenköy, Tüfekçi ve Aspava kulüplerinden triatletlerin yarýþacaklarý 5'inci Nisan Þakasý Triatlon Yarýþý'nda, Triatlon Federasyonu'nun 4 kulübünden biri olan Ares kulübü sporcularý yarýþmayacak. Bu yýl faaliyet göstermeye baþlayan ve esas spor dalý triatlon olan Ares Kulübü'nün Baþkaný Osman Yoran, katýlmama nedenlerinin protesto olduðunu belirtti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Silkiniyoruz, ölü topraðýný üstümüzden atýyoruz, kefeni yýrtýyoruz, diriliyoruz. Kesin zafere ulaþýlmadý henüz, ulaþýlacak fakat... Kýrk yýl dayandýn, bir hafta daha dayan ey halk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Ekim, 2017 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin düşüncesini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4466 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIKLA TAÞYAPI'NIN TAÞINI DERELERÝMÝZ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4466 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIKLA TAÞYAPI'NIN TAÞINI DERELERÝMÝZ Yasalarý okumadan çatýr çatýr geçiren meclis için "Hababam Sýnýfý" dedik de alýndýlar... Kusura bakmasýnlar, bir yanlýþlýk oldu galiba... Hababam Sýnýfý deðil, Haanam Sýnýfý'ymýþ meðer! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı