Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2014/1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1"

Transkript

1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak gelir Vergisi Tarifesi Ücret gelirlerine uygulanacak tarife: ,-TL ye kadar % ,-TL nin ,-TL si için 1.650,-TL, fazlası % ,-TL nin ,-TL si için 4.850,-TL, fazlası % ,-TL den fazlasının ,-TL si için ,-TL, fazlası %35 Ücret dışındaki gelirlere uygulanacak tarife: ,-TL ye kadar % ,-TL nin ,-TL si için 1.650,-TL, fazlası % ,-TL nin ,-TL si için 4.850,-TL, fazlası % ,-TL den fazlasının ,-TL si için ,-TL, fazlası %35 1 2) 2013 Yılı Gelirlerine İlişkin İndirim Oranı Türk Lirası cinsinden elde edilen faiz gelirlerinde indirim uygulaması yapılmaktaydı. Bu uygulama dan itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak gelir vergisi kanununun geçici 67/9 maddesi uyarınca dan önce ihraç edilmiş her nevi tahvil ve hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde tarihinde yürürlükte olan hükümler geçerli olduğundan, tarihinden önce ihraç edilen hazine bonosu ve devlet tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri için indirim oranı uygulaması devam etmektedir. 285 no lu gelir vergisi genel tebliği ile 2013 yılında elde edilen bu gelirler için uygulanacak indirim oranı %53,11 olarak ilan edilmiştir. Bu gelirler üzerinden gelir vergisi kanununun 94/7 nci maddesi uyarınca stopaj yapılmıştır. Stopaj oranı kamu kağıtlarında % sıfır, özel sektör tahvillerinde %10 dur. Bu şekilde stopaja tabi tutulan veya tutulmuş sayılan bu gelirler beyan sınırının aşılması halinde prensip olarak beyana tabidir. Beyan sınırı 2013 yılı gelirleri için ,-TL dir. Beyan sınırının hesabında indirim sonrası tutar dikkate alınır ve başka gelirler varsa toplama dahil edilir.

2 3) 2014 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretlerine İlişkin had Gelir vergisi kanununun 23/8 inci maddesinde yer alan maktu had yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Ancak bu şekilde hesaplanan maktu haddin %5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. Vergiden müstesna yemek haddi 2014 yılı için ,-TL olarak belirlenmiştir. Bu had yemeğin KDV hariç tutarıdır. KDV dahil 12,96-TL olarak uygulanacaktır yılında bu tutar yine KDV dahil 12,96-TL idi. 4) Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasına İlişkin Tutar Gelir vergisi kanununun 21 inci maddesinde yer alan tutar 2014 yılında elde edilecek mesken kira gelirleri için 3.300,-TL olarak tespit edilmiştir. 5) Sakatlık İndirimi Tutarları Gelir vergisi kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları 2014 yılı için de 2013 yılında olduğu gibi aşağıdaki şekildedir. Birinci Derece Sakat 800,-TL İkinci Derece Sakat 400,-TL Üçüncü Derece Sakat 190,-TL 6) Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarları 2 Gelir vergisi kanununun mükerrer 80 inci maddesindeki istisna tutarı 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da 9.700,-TL olarak tespit edilmiştir. 7) Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarları Gelir vergisi kanununun 82 nci maddesinde yer alan istisna tutarı 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da ,-TL olarak tespit edilmiştir. 8) Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı Gelir vergisi kanununun 86 ncı maddesinde yer alan bu sınır 2014 yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.400,-TL olarak belirlenmiştir. 9) Yurtiçi seyahat nedeniyle 2014 yılında vergisiz olarak ödenebilecek harcırahlar Özel sektör firmalarının personeline yurt içi seyahatler nedeniyle ödenecek gündelik 48,50 TL olarak belirlenmiştir yılında bu tutar 46,-TL idi yılında 48,50 TL yi aşan ödemeler net ücret sayılarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.

3 10) tarihinden itibaren geçerli vergiden müstesna çocuk zammı tutarları Gelir vergisi kanununun 25/4 üncü maddesine göre hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, devletçe verilen miktarları aşmamak kaydıyla gelir vergisinden müstesnadır. 657 sayılı kanuna göre belirlenen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunan miktarlar üzerinden çocuk yardımı ödenmektedir döneminde geçerli olacak memur maaş kat sayısı 0, olarak belirlendiğinden bu dönemde vergiden müstesna çocuk zamları aşağıdaki tutarlarda oluşmuştur. 0-6 yaş grubu çocuklar için 500x0,076998=38,50 TL Daha büyük çocuklar için 250x0,076998=19,25 TL 11) İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili olup iade konusu yapılmayacak katma değer vergisi İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2013 yılında geçerli olan ,-TL tutarındaki sınır 2014 yılı için ,-TL olarak uygulanacaktır. 3 12) Diğer vergi ve Harçlardaki maktu hadler Veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, belediye gelirleri kanunu ve harçlar kanununda maktu tutarlar bu kanunlarda belirtilen şekilde yeniden değerleme oranında (%3,93) artırılarak yeniden belirlenmiştir. 13) Asgari geçim indirimi tutarları 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretler 16 yaşını dolduran ve doldurmayanlar için Aylık Günlük dönemi için 1.071,-TL 35,70 TL dönemi için 1.134,-TL 37,80 TL olarak belirlenmiştir. Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen asgari ücretin brüt yıllık tutarına; -Mükellefin kendisi için %50 si, -Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10 u, -Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5 i,

4 -Diğer çocuklar için %5 i olmak üzere hesaplanan tutarın gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla (halen %15) çarpılması sonucu bulunan indirim tutarının 1/12 sinin aylık gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle tespit edilecektir. sınırı 14) ten itibaren geçerli sigorta primine esas kazancın alt ve üst 5510 sayılı kanuna göre günlük kazancın alt sınırı 16 yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır. Buna göre ten geçerli olmak üzere sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir Gün Ay Gün Ay Alt Sınır 35,70 TL 1.071,-TL 37,80 TL 1.134,- TL Üst Sınır 232,05 TL 6.961,50 TL 245,70 TL 7.371,- TL Asgari ücretli bekar ve çocuksuz bir personelin maaş bordrosuna ilişkin hesaplamalar aşağıdaki gibi olacaktır Direkt işçilik giderleri 1.247,72 -Brüt ücret 1.071,- -SGK işveren (1.071x0,165) 176, öd. SGK kesintileri (1.071x0,15=) 160,65+176,72 337, öd. Vergiler -GV: [( ,65)x0,15=136,55]-(1.071x0,50x0,15) 56,22 -DV: 1.071x0, , Gider tahakkukları (ödenecek net ücret) 1071-(160,65+136,55-80,33+8,13) 846,- 15) Fatura kesme ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır Fatura kullanma mecburiyeti ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaş ve peştamallıklara ilişkin sınır 2014 yılı için 432 no.lu vergi usul kanunu genel tebliğ ile 800,-TL olarak belirlenmiştir. 16) Sigorta primine kısmen tabi tutulacak kazançlar için 2014 yılında geçerli istisna tutarları 5510 sayılı kanununun 80 inci maddesinde, miktarı SGK tarafından belirlenen yemek parası, çocuk ve aile yardımları ile işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplam asgari ücretin %30 unu geçmeyen özel sağlık sigortası primleri ile

5 bireysel emeklilik katkı paylarının prime esas kazanca dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu konuya ilişkin tebliğ ile de sigorta primine tabi tutulmayacak tutarların hesap şekli belirlenmiştir. Aşağıda aylık prime esas kazancın tespitinde dikkate alınmayacak tutarların hesap şekli ve 2014 yılı için geçerli miktarlar gösterilmiştir. a-yemek parası Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerden işyerinde ve müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin %6 sının yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktar aylık prime esas kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. b-çocuk zammı: Sigortalıya çocuk zammı adıyla yapılan ödemelerden, sigortalı sayılmayan çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya mesleki eğitim kanununda belirtilen çırak ya da işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğretim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu tespit edilen ve evli olmayanlardan en fazla iki çocuğa kadar olanları için çocuk başına her yıl belirlenen asgari ücretin %2 si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 5 c-aile Yardımı: Sigortalılara aile yardımı adı altında yapılan ödemelerin, sigortalının eşinin sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve SGK dan gelir yahut aylık alması durumunda asgari ücretin %10 u oranındaki tutar prime esas kazancın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. d-işverenlerce ödenen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları: Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı olarak işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin %30 una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Buna göre 2014 yılı için geçerli istisna tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır Yemek parası (günlük) 2,14 TL 2,27 TL Çocuk zammı (aylık) 21,42 TL 22,68 TL Aile yardımı (aylık) 107,10 TL 113,40 TL Özel sağlık sigortası ile bireysel emeklilik katkı payı 321,30 340,20 TL

6 17) tarihinden itibaren geçerli yeni kıdem tazminatı tavanı döneminde geçerli olmak üzere, 657 sayılı kanuna göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık kat sayısı 0,076998, taban aylık katsayısı 1,205274, yan ödeme kat sayısı ise 0, olarak belirlenmiştir. Buna göre, tarihinden itibaren geçerli kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki gibi olmuştur. En yüksek gösterge 1.500x0, = 115,497 En yüksek ek gösterge 8.000x0, = 615,984 En yüksek kıdem aylığı göstergesi 500x0, = 38,499 %200 lük ilave ( )x% x0, = 1.462,962 Taban aylığı göstergesi 1.000x1, = 1.205,274 Yıllık kıdem tazminatı tavanı 3.438,22 18) itibariyle uygulanacak döviz kurları tarihi itibariyle uygulanacak kurlar, gün ve sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan ve günü saat 15:30 da belirlenmiş kurlardır. Belli başlı dövizler itibariyle şöyledir. Döviz Alış Döviz satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD Doları Euro Sterlin İsviçre Frangı Japon yeni İsveç kronu , , Danimarka kronu , , Avustralya doları ,8799 1, Saygılarımızla Hasan Zeki Süzen (YMM) Ekrem Kayı (YMM) D/A

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board Sirküler (2008/065) İstanbul, 31.12.2008 Yeni yılınızı içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. Konu : Aşağıda belirtilen ödemeler asgari ücrete göre belirli oranda hesaplanan

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 18

SİRKÜLER NO: 2015 / 18 DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015 / 18 08.01.2015 KONU: Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri Hk. Çocuk zammı, aile yardımı, yemek yardımı ve özel

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

SİRKÜLER 2009 YILINDA UYGULANACAK YENİ HAD VE ORANLAR 03.01.2009 2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 271 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ne göre 2009 yılında ücretlerde ve 2009 yılı gelirlerinde uygulanacak

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ

Detaylı

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI:

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 30/10/2012 SİRKÜLER NO : 2012/88 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

2015 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 2015 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI Özet: 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73 031 10/59 20.1.2010 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına,

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 28/01/2013 ALFA GENELGE 2013/13 Konu: Bireysel Emeklilik

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı