DENİZBANK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZBANK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU"

Transkript

1 DENİZBANK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Bankamızın 2014 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Mart 2015 Perşembe günü saat: de; Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır. Genel kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ( EGKS ) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, 29 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu düzenlenmeleri gerekmektedir yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu nun Kar Dağıtım Önerisi, 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu ile ilgili diğer belgeler 4 Mart 2015 tarihinden itibaren Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümünde ve adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. DENİZBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU Adresi: Büyükdere Cad. No: Esentepe İSTANBUL Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/

2 DENİZBANK A.Ş. NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Olağan Genel Kurul Toplantısı (bundan böyle Toplantı olarak anılacaktır.) Başkanlığı nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2014 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar-zarar hakkında karar alınması (Kar Dağıtım Tablosu işbu doküman ekinde yer almaktadır). 5. Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması (Ücretlendirme Politikası işbu doküman ekinde yer almaktadır). 7. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması Yılı içerisinde yapılan bağışların pay sahiplerinin bilgisine sunulması(2014 Yılı Bağış Listesi işbu doküman ekinde yer almaktadır) sayılı Bankacılık Kanunu nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi. 10. Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması hakkında karar verilmesi. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

3 2- SPK nın II sayılı KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ İLAVE AÇIKLAMALARIMIZ Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları tarihi itibarıyla Denizbank A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, imtiyazlı oy bulunmamaktadır. Pay Sahipleri Pay Adedi Nominal (TL) % Pay Sberbank of Russia , %99,85 Diğer 33, %0,00 Halka Açık , %0,15 GENEL TOPLAM , %100,00 Bankamız veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi: Bankamız ve Bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır yılı boyunca iştiraklerimizin sermaye, ortaklık ve faaliyetlerindeki değişiklikler aşağıdaki gibidir. DenizBank AG Şube Ağı DenizBank ın Avusturya merkezli iştiraki olan DenizBank AG, 2014 yılında 18 yeni şube açmış olup, şube sayısı 42 ye yükselmiştir. DenizLeasing in Ortaklık Yapısı Değişikliği Deniz Finansal Kiralama A.Ş. de (DenizLeasing), DenizBank a ait olan %34,6 oranındaki paylar 188,7 milyon TL karşılığında ve Deniz Faktoring A.Ş. ye ait olan %16,4 oranındaki paylar ise 89,3 milyon TL karşılığında; DFHG nin Avusturya merkezli bankası DenizBank AG ye devredilmiştir. Deniz GYO ile Pupa Birleşmesi Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Deniz GYO) 6 Şubat 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Pupa Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemi ile birleştirilmesine karar verilmiş olup, 11 Şubat 2014 tarihinde SPK ya başvurulmuş ve 15 Mayıs 2014 tarihli kararla SPK tarafından uygunluk verilmiştir. Birleşme işlemi 11 Haziran 2014 tarihinde tescil edilmiştir. Deniz GYO nun paylarına ilişkin olarak Borsa İstanbul da yapılan zorunlu çağrı sonrası, 23 Ocak 2014 itibarıyla Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin (DenizYatırım) ortaklık payı %91,38 e yükselmiştir. EuroDeniz Sermaye Artışı EuroDeniz in sermayesi 1,3 milyon ABD Doları ndan 3,5 milyon ABD Doları na artırılmıştır. DenizYatırım Sermaye Artışı DenizYatırım ın sermayesi 55 milyon TL den 150 milyon TL ye artırılmıştır. DenizPortföy Sermaye Artışı DenizPortföy ün sermayesi 3 milyon TL den 3,9 milyon TL ye artırılmıştır. Unvan Değişiklikleri 10 Aralık 2013 tarihinde mali kuruluşların varlıklarını almak, satmak ve işletmek kapsamında faaliyetlerine başlayan Deniz Varlık Yönetim A.Ş. nin unvanı Destek Varlık Yönetim A.Ş. olarak değişmiştir.

4 DFHG bünyesindeki yerli ve yabancı müşterilere verilen aracılık ve kurumsal finansman hizmetlerinin DenizYatırım çatısı altında bütünleşmesi sonucu, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan EkspresYatırım ın unvanı Ekspres Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiştir. Rusya da faaliyet gösteren CJSC DenizBank Moscow un unvanı, 3 Aralık 2014 tarihinde JSC DenizBank Moscow olarak değişmiştir. DenizBank Sermaye Artışına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Banka nın 11 Şubat 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sermayesinin TL sından TL sına çıkartılmasına; Artırılan TL sının; o ,19 TL lık kısmının Hisse Senedi İhraç Primlerinden, o ,59 TL lık kısmının Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Değerleme Farklarından, o ,04 TL lık kısmının Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Değerleme Farklarından, o ,18.-TL lık kısmının İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından karşılanmasına, o Bakiye TL lık kısmının pay sahipleri tarafından nakden taahhüt edilerek, sermaye artışının tescilinden önce ödenmesine, Bu amaçla Bankanın Esas Sözleşmesindeki BANKANIN SERMAYESİ başlıklı 6. maddenin ekteki şekilde tadil edilmesine, Bankanın sermayesinin artırılması için gerekli iznin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na başvuruda bulunulmasına; Tüm bu hususlarda yapılması gereken başvuruları yapmak ve gerekli dokümanı imzalamak üzere Banka Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine; karar verilmiştir. DenizBank Esas Sözleşme Tadil Tasarısı işbu doküman ekinde yer almaktadır. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: DenizBank ın 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin bir talepleri olmamıştır EKLER: EK/1 EK/2 EK/3 EK/ Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu Ücretlendirme Politikası 2014 Yılı Bağış Listesi DenizBank Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

5

6 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Ücretlendirme Politikası 1

7 İçerik 1. Giriş Hedefler ve Kılavuz İlkeler Politikanın Kapsamı Toplam Ücretlendirme Kompozisyonu İkramiye ödeme koşulları İkramiyenin Ödenmesi Yönetim Yapısı Diğer hükümler Ücretlendirme Politikasının Bildirimi Ücretlendirme Politikasında kullanılan terimlerin listesi Giriş DenizBank A.Ş., iştirakleri ile birlikte, ( DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, DenizBank Grubu veya Grup ) Türkiye de mukim uluslararası bir hizmet sağlayıcısıdır. DenizBank Grubunun misyonu sürdürülebilirlik, işbirliği ve kurumsal sorumluluğa odaklanır. Öncelikle, banka ve parasal işlemlerin güvene dayalı konular olması ve etkilerine bağlı olarak sürekli ölçümlenmeleri gerektiğinden, DenizBank Grubu çalışanları, müşterileri ve aktifleri ile alakalı olarak her zaman tutarlı bir duruş sergilemiştir. İkincisi, DenizBank Grubu Sberbank Rusya nın işbirliği ilkelerini izlemeyi taahhüt eder ve hissedarına olan sorumluluklarının farkındadır. Üçüncüsü, DenizBank Grubu faaliyet gösterdiği yerlerdeki topluluklar ve ulusal ekonomiler ile güçlü bağlara sahip olduğundan, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal felsefe ile derinden ilişkilidir. İşbu DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Ücretlendirme Politikası ( Ücretlendirme Politikası ), DenizBank Grubunun misyon ve değerleri ile ilişkili olarak oluşturulmuştur. 2. Hedefler ve Kılavuz İlkeler 2.1. Genel Hedefler İşbu Ücretlendirme Politikası, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler uyarınca DenizBank Grubunun etkin risk yönetimini oluşturmak adına, DenizBank Grubunun bütün çalışanlarının ücretlendirmesi ile 2

8 alakalı genel hükümler ve maddi risk üstlenen kişiler dahil olmak üzere kilit üst yöneticiler (bundan böyle kapsam içi çalışanlar 1 ) ile ilişkili ücretlendirme sistemlerinin özel hükümlerini içerir Özel Hedefler Genel hükümlere ek olarak, bu ücretlendirme politikası Grubun risk profiline maddi etkisi olan kişiler, yani kapsam içi çalışanlara ödenen ikramiye hakkında özel hükümler içerir. Kapsam içi Çalışan olarak istihdam edilen Çalışanların ikramiye ile alakalı hükümlerin amacı şunları temin etmektir: a) İkramiyenin bir kısmının performans dönemi ertesinde derhal ödenmesi ve geri kalanın ötelenmesi; b) İkramiyenin ötelenen kısmının geçmişi kapsayacak şekilde değerlendirilmesi; c) Çalışana verilen ikramiye tutarının risk etkileri de göz önüne alınarak bireysel performansa, ilgili İş Kolunun performansı, Grubun performansına dayalı olması. Bu performansların ağırlıklandırma faktörü daha önceden belirlenir ve çalışanın sorumlulukları ve Grubun riskleri ve sermaye ihtiyacı ile uygunca dengelenir; d) İkramiye hem finansal veya risk (nicel temel performans göstergeleri) ve finansal olmayan (nitel) performans kriterlerine dayalıdır; nitel ve nicel (ör: ilgili risk yönetimi politikalarınca) risk kriterlerinin kullanımı performans hedeflerinin risk ayarlaması ve dolayısıyla kapsam içi Çalışanların ikramiye ödemeleri konusunda düzgün bir planlama yapmayı gerektirir; e) Buna ek olarak, kapsam içi çalışanların ikramiyeleri şunlarla da belirlenir: Nitel bireysel performans hedeflerinin özel bir türü olan Yöneticinin Öncelikli Projeleri (Bkz: Paragraf 5.3.) ve Daha önceden belirlenmiş özel yetkinlikleri (Ek 3 ve 4) değerlendiren 5+ değerlendirme sistemi Kılavuz İlkeler Grup, ücretlendirme politikası için aşağıdaki kılavuz ilkeleri uygular: a) Ücretlendirme Politikası DenizBank Grubunun iş stratejileri, misyonu ve risk iştahı ile uyumludur; b) Ücretlendirme Politikası ihtiyatlı ve tutarlı bir risk yönetimine katkıda bulunur ve destek verir, c) İkramiye, Ücretlendirme Politikası ve mevcut yönetmeliklere uyumlu şekilde ödenir. Bu kuraldan farklı bir uygulama kabul edilemez. 1 Kapsam içi çalışanlar listesi, Ücretlendirme Komitesi tarafından mevcut yılda 1 Nisan tarihinden önce yıllık olarak belirlenecek ve onaylanacaktır. 3

9 2.4. Genel Kısıtlar Kapsam içi Çalışanlara uygulanan özel hükümlere ek olarak, aşağıdaki genel kısıtlar bütün Grup çalışanlarına uygulanır: a) Toplam İkramiye Grubun sermaye tabanını güçlendirme olasılığını sınırlamamalıdır. b) İkramiye ödemesi önceden taahhüt edilmemelidir. Bu kuralın tek istisnası, yeni işe alınan çalışanlar için sadece istihdamlarının ilk yılında olmak üzere işe giriş ikramiyesi olabilir. c) İkramiye, bu ücretlendirme politikası kapsamındaki gerekliliklerden kaçınmayı kolaylaştıracak araç veya metotlar yoluyla ödenmeyecektir. d) Hizmet bitimi tazminatı, bir çalışanın başarısızlığını ödüllendirme görevi görmeyecek, çalışanın performansını yansıtacaktır. e) Çalışanlara ihtiyari emeklilik hakları verilemez. f) Grubun bütün üyeleri, bu ücretlendirme politikasının etkilerine zarar verecek şahsi riskten kaçınma (hedging) veya sigorta stratejileri uygulamasından kaçınacaktır Diğer Ücretlendirme Politikaları Bu ücretlendirme politikası Kapsam içi Çalışan seviyesindeki çalışanlara uygulanacak tek ücretlendirme politikasıdır. Diğer çalışanlar için, iştiraklerin ücretlendirme politikası ve ücretlendirme planları, içerdikleri ek hükümlerle, işbu ücretlendirme politikası ile zıt düşmedikleri takdirde aynen yürürlükte kalacaktır. 3. Politikanın Kapsamı 3.1. Coğrafi ve Şirket Kapsamı Ücretlendirme politikasının hükümleri, Türkiye sınırları içerisinde veya dışarısında mukim şekilde faaliyet gösterip göstermediklerine bakılmaksızın, yerel kanunlara tabi olarak Gruba ve bütün alt kuruluşlarına uygulanır. BDDK nın ilgili düzenlemelerinin hükümleri aşağıdaki hükümlerin içeriğinden farklı ücretlendirme politikaları gerektirirse, bu ücretlendirme politikası DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu ( Yönetim Kurulu ) tarafından görevlendirilen DenizBank A.Ş. Ücretlendirme Komitesinin ( Ücretlendirme Komitesi veya RC ) ön onayına tabiidir. DenizBank A.Ş. nin Türkiye dışında mukim iştirakleri ( İştirakler ), ücretlendirme politikasını bulundukları ülkenin kendi yerel kanunları ve yönetmeliklerine uyarlayarak uygulamakla sorumludur. Daha önceden üstlenilen yükümlülük ve sözleşmelere halel getirmeksizin, işbu Ücretlendirme politikasının yürürlük tarihinden sonra yeni bir kurum (şirket) Bankanın üyesi haline gelirse, 4

10 ücretlendirme politikasının hükümleri, hissedarlık yapısındaki değişiklik kararı yürürlüğe girdiği ve yasal olarak bağlayıcı hale geldiği tarihten itibaren bu kurum (şirket) için geçerli hale gelir. Eğer bir iştirak Gruptan ayrılırsa, ücretlendirme politikasının hükümleri, ilgili İştirak Gruptan ayrıldığı ve hissedarlık yapısındaki değişiklik kararı yerel kanunlarca yasal olarak bağlayıcı hale geldiği tarihten sonra uygulanmaz. İlgili çalışanların ötelenen ödemeleri, şahsi (ayrı) sözleşmeleri ve yerel kanunlara dayanarak çözümlenir İştiraklere Uygulanması Ücretlendirme Politikası aşağıdaki temeller göz önüne alınarak bütün Gruba uygulanır: a) Ücretlendirme politikasının yerel kanun ve mevzuatlara aykırı olması halinde, yerel kanun ve mevzuatlar geçerli olacaktır. b) Ücretlendirme Politikası ve yerel piyasa uygulamaları arasında maddi bir farklılık olması halinde, iştiraklerde ücretlendirme politikasından sapma, Ücretlendirme Komitesi onayı ardından mümkün olabilir Personel Kapsamı Kapsam İçi Çalışanlar İşbu ücretlendirme politikası, Grubun risk profiline maddi etkisi olan bütün kişilere, yani Kapsam içi Çalışanlara uygulanır. İşbu ücretlendirme politikası altında, aşağıdaki pozisyonlarda çalışanlar Kapsam içi Çalışanlar olarak düşünülmelidir: a) DenizBank A.Ş. Yönetim Komitesi üyeleri (İç Sistemlerden Sorumlu Yönetici dahil olmak üzere), b) Maddi risk etkisi olmayan fonksiyonlar (ör: halkla ilişkiler) hariç veya oransallık ilkesi uygulanabildiği durumlarda, Yönetim Komitesine doğrudan bağlı olan yönetim kademesi; c) Görevleri kurumun genel risk profilinde maddi etkisi olan diğer çalışanlar; d) Toplam ücretlendirmeleri dolayısıyla Yönetim Komitesi üyeleri ile aynı ücretlendirme sınıfına giren diğer çalışanlar; e) Kontrol fonksiyonlarından sorumlu yöneticiler (İç sistemler) (Teftiş Kurulu Başkanı, Uyum Başkanı, Risk Yönetimi Başkanı) f) Ücretlendirme Komitesi onayına tabi olmak üzere, diğer çalışanlar. Oransallık ilkesi (ör: büyüklük ve piyasa payına göre kurumlar (şirketler) arası farklılık; kıdem, sorumluluk ve risk profiline göre pozisyonlar arası farklılıklar) Kapsam içi Çalışan üyelerine karar verirken göz önüne alınmalıdır. Kapsam içi Çalışanların nihai listesi, DenizBank A.Ş. Genel Müdürü ( CEO ) ve Sberbank Rusya Uluslararası Operasyonlar Bloku ( Sberbank International veya SBI ) tarafından önerilir ve Ücretlendirme Komitesi tarafından onaylanır. 5

11 4. Toplam Ücretlendirme Kompozisyonu İşbu ücretlendirme politikasında, DenizBank Grubu tarafından veya adına verilen bütün ödüller, haklar (ayni) ve emeklilik katkı payları olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda, ücretlendirme, istihdam türüne bağlı değildir. Bir çalışanına yapılacak ödemeler sabit ücreti ve diğer bileşenlerden (aylık ücret, üç aylık ve yıllık bonus ve Ücretlendirme Komitesi kararına dayalı olarak yapılan diğer ödüller veya tek seferlik ödemelerden) oluşur. Ücretlendirme Politikası, eğitim seviyesi, işin değeri, hiyerarşideki kıdem, gerekli deneyim ve beceri seviyesi gibi çeşitli faktörlere dayalı olarak ücretlendirme seviyelerinde farklılaşmaya izin verir. İkramiyeler çalışanın sabit ücretinden bağımsız olup performansa bağlıdır.. Sabit ücretle karşılaştırıldığında ikramiyelerin rasyosu normalde %100 ü geçmemelidir. Yönetim Kurulu, ikramiyelerin sabit ücrete göre %100 den fazla uygulanması konusunda karar almaya yetkilidir. 5. İkramiye ödeme koşulları 5.1. İkramiye Türleri İki tür ikramiye vardır: üç aylık bonus ve yıllık bonus. Ayrıca, yıllık bonusun ertelenmiş kısmı vardır. Dağıtılacak gider hacmi uygulaması haricinde, üç aylık ve yıllık bonusların hesaplama prensipleri neredeyse birbiriyle aynıdır Kapsam İçi Çalışanlar için Performans Hedefleri Kapsam içi Çalışanlar için performans hedefleri belirlenirken aşağıdaki koşullar uygulanacaktır: a) Performans hedefleri hem finansal hedefleri ve riskle ilgili hedefleri (niceliksel temel performans göstergelerini) ve finansal olmayan hedefleri (niteliksel temel performans göstergelerini) kapsayacaktır (Bkz. Madde 2.2.); ve b) Performans hedefleri, aşağıda belirtilen düzeylerdeki hedeflerin karışımından oluşacaktır: o Grup düzeyi o İlgili iş birimi düzeyi o Bireysel çalışan düzeyi. c) Hedef formları (Ek 8.); hem planlar hem de gerçekleşmeler Kapsam içi Çalışanlar, CEO ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı tarafından imzalanacaktır Temel Performans Göstergeleri (KPI) SBl, Hissedarın stratejik hedeflerini dikkate alarak, Kapsam içi Çalışanlar için üç aylık ve yıllık KPI lar geliştirmektedir ve bu KPI lar Ücretlendirme Komitesi tarafından onaylanacaktır. KPI lar üzerinde, CEO ve Denizbank Grubu Mali İşler Departmanı tarafından mutabık kalınacaktır. 6

12 KPI ların, her yıl 1 Nisan tarihinden önce belirlenmesi ve onaylanması tavsiye edilmektedir. KPI ların açıklamalarında şunlar bulunmalıdır: o KPI adı o KPI değer hesaplama yöntemi o Hedeflenen ve gerçekleşen KPI değerlerini hesaplarken kullanılacak veri kaynakları o KPI ağırlık sayı değerleri o KPI performansı hesaplama prosedürü (gerçekleşen ve hedeflenen değerlerin karşılaştırılma yöntemi) Eşik değerler / üst sınırlar: KPI performansının her bir KPI için minimum ve maksimum olmasına göre, minimum ve maksimum rasyolar uygulanması KPI listesi, bir yıl içinde, altı ay içerisinde bir defadan daha sık olmamak üzere revize edilebilir Yöneticinin Öncelikli Projeleri Grubun Kapsam içi Çalışanları için, niteliksel ve niceliksel kriterlere ek olarak, SBI, iş hedefleri, Grup stratejisi ve Sberbank Grubu ortak proje programı doğrultusunda öncelikli projeler geliştirecektir. Bu öncelikli projeler, genel üç aylık / yıllık performans değerlendirmesinin bir parçası olacaktır (Ek 1 ve Ek 2.) değerlendirme (yetkinlikler) Ayrıca, Kapsam içi Çalışanlar için, yetkinliklere dayalı bir değerlendirme sistemi çerçevesinde üç aylık performans izlemesi yapılacaktır. Şöyle ki, Kapsam içi Çalışanlar ilave olarak değerlendirmeye konu çeyrek dönemi/yılı izleyen ayın 15. Gününe kadar, beş yetkinlikle ilgili kendi öz değerlendirmesini çeyrek dönem/yıl bazında yapacaktır. CEO, Kapsam İçi Çalışanların 5+ değerlendirmesini gözden geçirir (İç Sistemlerden sorumlu MB üyesi ve Kontrol Fonksiyonları Yöneticileri haricinde) ve konu çeyrek dönemi/yılı izleyen ayın 22. Gününe kadar beş yetkinlikle ilgili çeyrek dönem/yıl bazında değerlendirme yapar ve ilgili çalışanlara geri bildirimde bulunur. İç Sistemlerden sorumlu MB üyesinin öz değerlendirmesi konusunda, ilgili Sberbank Board Üyesi mutabık kalır. Kontrol fonksiyonları yöneticilerinin öz değerlendirmesi konusunda ise, hem İç Sistemlerden Sorumlu MB üyesi hem de ilgili Sberbank Board Üyesi mutabık kalır. Kapsam İçi Çalışanların ve DenizBank A.Ş. CEO sunun yaptığı öz değerlendirme üzerinde, SBI Başkanı ile, ilgili çeyrek dönemin bitimini izleyen ikinci ayın 25. gününe kadar mutabık kalınacaktır. Kapsam içi çalışanların performansının 4. Çeyrek ve yıl için tahmini veriler bazında değerlendirilmesi durumunda, Kapsam içi çalışan öz değerlendirmesi mevcut yılda 23 Aralık tarihinden önce tamamlanacaktır. Bu performans izleme, performans çeyrek dönemi ve yılının sonundaki çeyrek dönem/yıllık hedef gerçekleştirmeye dayalı nihai performans ölçümü için dikkate alınacaktır ve Kapsam İçi Çalışanlar için çeyrek dönem ve yıllık bireysel bonus hesaplamasında etkili olacaktır (Ek 3 ve 4). 7

13 5.6. Kontrol fonksiyonları için performans hedefleri İşbu Ücretlendirme Politikasının 5.3. kısmında yer alan minimum KPI ağırlıkları, kontrol fonksiyonlarında görevli çalışanlar için geçerli değildir, çünkü söz konusu çalışanların değişken ücretleri, kontrol ettikleri iş biriminin finansal performansından bağımsız olacaktır. Bu nedenle, kontrol fonksiyonlarındaki çalışanlar, işle ilgili ve fonksiyona özgü hedeflere göre değerlendirilecektir. İşle ilgili olmayan kriterler belirlendiyse, bunların ağırlığı toplam hedef içinde %20 den fazla olmayacaktır. Hedefler finansal nitelikte ise, kontrol fonksiyonunda çalışan kişinin görevli olduğu DenizBank Grubu kuruluşunun (şirketinin) finansal sonuçlarına dayalı olmayacaktır Toplam ikramiye tutarının belirlenmesi Toplam değişken ücretin sürdürülebilir performansı doğru şekilde yansıtmasını ve operasyonel risklerin yeteri kadar dikkate alınmasını teminen, Denizbank Grubu, tüm bonus ödemeleri için aşağıdaki parametreleri dikkate alır: a) SYR (Sermaye Yeterlilik Rasyosu) b) Net kar net kar negatif ise, değişken ücret ödemesi ancak istisnai durumlarda yapılır (örneğin, eğer zaten kar planlanmamışsa ve/veya bu tür bir durum sadece belli bir zaman için söz konusuysa); c) Tüm çalışanların toplam değişken ücreti, diğer konuların yanında, ödenmiş sermayeyi artırma imkanlarını sınırlamadığı sürece, Denizbank Grubu ve iştiraklerinin yükümlülük karşılama yeterliliği (solvency margin) ve özkaynağı. Ayrıca, Kapsam içi Çalışanlar için, değişken ücretin yasal hükümlere göre ödenebilmesi için, finansal ve riskle ilgili KPI lara ihtiyaç vardır. Söz konusu KPI lar, Grubun risk durumu gözden geçirmesini değerlendirme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu amaçla, Ücretlendirme Komitesi, yıllık olarak, herhangi bir performans yılında nihai olarak hangi KPI ların kullanılacağına karar verecektir. Üç aylık / yıllık değişken ücretin bazı, Katsayı (sabit çarpan) ile çarpılan aylık ücrettir, katsayı üç aylık ve yıllık ücretlendirme dönemleri için ayrı ayrı belirlenir. (Bkz. Ek 5.) 5.8. İkramiye belirleme sürecinin açıklaması Her yıl, DenizBank Grubu içindeki toplam ikramiye havuzu, DenizBank A.Ş. Yönetim Komitesi tarafından yukarıdaki prensipler dikkate alınarak değerlendirilir ve ikramiye havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanır Kapsam içi Çalışanlar için özel performans değerlendirmesi ve bonus hesaplaması süreci Kapsam içi Çalışanların Hedef Formu (KPI, öncelikli projeler ve 5+ değerlendirmesi dahil), ilgili kapsam içi çalışan ve DenizBank A.Ş. CEO su tarafından imzalanarak, SBI dan onay için SBI Başkanı na sunulacaktır. Kapsam içi Çalışanların performansı, gerçekleşen verilere göre değerlendirilecektir: 8

14 o Değerlendirmeye konu çeyrek dönemi izleyen 2. Ayın 25. gününden önce o Yıllık performans değerlendirmeye konu yılın sonunu izleyen 1 Haziran tarihine kadar (denetim görüşüne tabi olarak bağımsız denetim olması gerekli değil). Kapsam içi Çalışanlara ödenecek bonuslar, temel performans göstergelerinin ve öncelikli projelerin gerçekleştirilmesine ve kişisel performansın gerçekleştirilmesine (5+ değerlendirmesi) bağlı olacaktır. Hesaplama modeli Ek 5 te gösterilmektedir. Denizbank Grubu, KPI performans değerlendirmelerini üç aylık / yıllık bazda hazırlayacak ve performans değerlendirme sonuçlarını (KPI, öncelikli projeler, 5+) ve tüm destekleyici verileri SBI a sunacaktır; Kapsam içi Çalışanların bonus ödeme teklifleri SBI tarafından hazırlanacak ve üç aylık ve yıllık performans değerlendirmesi sonuçlarına göre (KPI, öncelikli projeler, 5+), teklifler üzerinde SBI tarafından mutabık kalınacaktır. Denizbank A.Ş. CEO su, diğer Kapsam içi Çalışanların yıllık bonus ödemeleri konusunda, söz konusu çalışanların üç aylık ve nihai yıllık performans değerlendirmesine göre mutabık kalacaktır. Bonus ödemeleri, nihai olarak Ücretlendirme Komitesi tarafından onaylanacaktır. Ücretlendirme Komitesi kararıyla yıllık bonus ve 4. Çeyrek bonus ödemeleri, tahmini net karın pozitif olması durumunda, tahmini finansal sonuçlara dayalı olarak, mali yıl sona erene kadar yapılabilir. Bu durumda Kapsam içi Çalışanların performansı tahmini veriler baz alınarak değerlendirilecektir: 4. Çeyrek performansı ve yıllık performans cari yılın 23 Aralık tarihine kadar. 4. çeyrek bonus tutarı hedef gerçekleştirme tahminleri baz alınarak hesaplanır ve tutarın %100 ü cari yılın 31 Aralık tarihinden önce ödenir. Mali yıl sonuçları tamamlandıktan sonra, 4. Çeyrek bonus tutarı fiili rakamlar baz alınarak yeniden hesaplanmalıdır ve aradaki fark gelecek yılın 1. Çeyrek bonusuna dahil edilmelidir. Yıllık bonus, hedef gerçekleştirme tahminleri baz alınarak hesaplanır ve tutarın %50 si cari yılın 31 Aralık tarihinden önce ödenir. Mali yıl sonuçları tamamlandıktan sonra, yıllık bonus tutarı (%100), fiili rakamlar baz alınarak yeniden hesaplanmalıdır. Bu tutarın %50 si sonraki 3 yıllık döneme ertelenecektir ve diğer %50 ile tahmini rakamlar baz alınarak ödenen tutar arasındaki fark, gelecek yılın 1. Çeyrek bonusuna dahil edilmelidir Geçmişe ait göstergeler Önceki yıllara ait değişken ücretin ertelenmiş kısmının ödenmesi hususunda cari yılın Özkaynak Getirisi (RoE) performansının dikkate alınması gerekir. RoE konusunda belirlenecek eşik değerler, Ücretlendirme Komitesinin kararına tabi olacaktır. 9

15 5.11. Bonus azaltımı/iptali Bonus azaltımı, ertelenmiş ve ödenecek olan bonus tutarının DenizBank Grubu nun yetkili organları tarafından normalde bir yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde azaltılması veya iptal edilmesi anlamına gelir. Aşağıdaki durumlarda bu tür bir uygulama söz konusu olacaktır: BDDK, ikramiye konusunda sınırlama veya durdurma kararı verirse Çalışanın kabul edilemez davranışları veya ciddi hataları olduğuna dair kanıt mevcudiyeti halinde (örneğin davranış kuralları prosedürünün ve diğer kuralların, özellikle de riskler ilgili kuralların ihlali durumunda) Denizbank Grubu ve/veya söz konusu çalışanın görevli olduğu iş biriminin finansal performansında ciddi anlamda düşüş olması (bu konudaki spesifik göstergeler Denizbank Grubu tarafından belirlenecektir) Denizbank Grubu ve/veya söz konusu çalışanın görevli olduğu iş biriminin risk yönetimi konusunda ciddi anlamda başarısız olması. Sonradan yapılacak risk değerlendirmesi, başlangıçta yapılan risk değerlendirmesinin haddinden fazla pozitif olduğu gösterirse, performans değerlendirmesi konusunda risk revizyonu yapılmalıdır Denizbank Grubu nun ekonomik veya yasal sermaye yapısında ciddi değişiklikler olması Bonus iadesi Bonus iadesi, ilgili şirket tarafından çalışana ödenmiş bonusların geri talep edilmesi anlamına gelir ve aşağıdaki durumlarda uygulanır. Şirkete karşı adli bir suç işlenmesi durumunda, Çalışanın yanıltıcı bilgi vermesi durumunda Bankanın güvenilirliğini ve karlılığını ciddi anlamda negatif ölçüde etkileyen bir suiistimal durumunda. Bonus iadesi söz konusu olursa, ertelenen bonuslarla ilgili haklar ortadan kalkar ve halihazırda ödenmiş bonusların iadesi söz konusu olur. 6. İkramiyenin Ödenmesi 6.1. Erteleme dönemi ve Hak ediş İkramiye, işle alakalı risklerin göz önüne alınabileceği bir zaman zarfında Kapsam içi Çalışanlara ödenir. Erteleme dönemi ve hak ediş programı 3 yıl olup ertelenen ücretin 1/3 ünden fazlası, herhangi bir yılda erteleme süresinin sonundan önce hak edilemez. Değişken ücretin ertelenen kısmı hak edilmeden önce, paragraf 5.11 te (bonus azaltımı/iptali hükümler) açıklanan risk azaltıcı önlemlerin uygulanmasının ardından İkramiye aşağıya doğru tekrar düzenlemek için bir sebep olup olmadığı belirlenir Ödeme Modeli Bonusun %50 si derhal ödenir (=peşin ödeme) 10

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu: TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2013 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. A.GENEL BİLGİLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.10.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 MART 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuzun 20Şubat 2015 tarihli 18 numaralı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar. I. GENEL BİLGİLER a) Raporun dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 b) Ticaret Ünvanı : Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000.-TL Çıkarılmış Sermayesi : 32.000.000.-TL Ticaret

Detaylı

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği

Detaylı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Deniz Gayrimenkul

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14 MAYIS 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14 MAYIS 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14 MAYIS 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirket imizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

ARÇELĠK A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

ARÇELĠK A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ARÇELĠK A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2012 Perşembe

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir. İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 07 NİSAN 2014 TARİHLİ, 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirket imizin 2013 yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- Şirket Profili Şirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri Yönetim Kurulunda Görev Alan

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 10:00'da Eski Büyükdere Cad.

Detaylı

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı