Gözler YAfi toplant s nda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gözler YAfi toplant s nda"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Gözler YAfi toplant s nda HABER 18 DE 1 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Yüksek Askeri fiura (YAfi), Baflbakan Recep Tayyip Erdo an baflkanl nda bugün toplanacak. Yüksek Askeri fiura a ustos ay ola an toplant s nda, terfi s ras nda bulunan albay, general ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzat lmas ve emeklilik ifllemleri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumlar nedeniyle Türk Silahl Kuvvetleri'nden (TSK) ayr lacak personel ve TSK'y ilgilendiren di er konular görüflülecek. Ö renci k yafetlerini veliler seçecek HABER 16 DA Milletvekillerinin yeni binas görücüye ç kt HABER 16 DA HABER 18 DE BRAH M SADR S NCAN A KONUK OLDU Haberi 17 de F L ST N VE SENEGAL KEÇ ÖREN DE BULUfiTU Haberi 15 de HAKKAR ÜN VERS TES %99 TERC HLE YÜZ GÜLDÜRDÜ Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin 1 A ustos 2013 KIRfiEH R- ABDULLAH YILDIZ - K rflehir'in Kaman ilçesinde "Abdallar" olarak bilinen ve yöredeki dü ünlerde davul, zurna ve keman çalarak geçimlerini sa layan vatandafllar, org ve benzeri teknolojik enstrümanlara inat mesleklerini devam ettiriyor. Kaman Abdallar Derne i Baflkan dris Karakufl, AA muhabirine yapt aç klamada, 50 y l önce geldikleri Kaman ilçesinde yaklafl k 250 aile olarak hayatlar n devam ettirmeye çal flt klar n söyledi. Türkmen olduklar n, atalar n n Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etti ini belirten Karakufl, "Dü ünlerde davul, zurna, saz ve keman çalarak geçimini sa layan Abdallar'dan yaz aylar nda Kaman'da 200 hane kadar yaflar. K fl yaklafl rken yaklafl k 120 hane kadar zmir'e tafl n r, 80 hane kadar da Kaman'da k fl geçirir. Bu gelifl gidifller her y l ayn mevsimlerde devam eder" diye konufltu. Dü ünlerde org ve benzeri teknolojik çalg aletlerinin kullan lmaya bafllanmas yla ifl yapamaz hale geldiklerini, bu nedenle de çocuklar n eskisi gibi mesle e yönlendiremediklerini ifade eden Karakufl, 55 çocu un baz okullarda e itim gördü ünü belirterek, "fiimdi gençlerden okuyanlar daha fazla. Biri bilgisayar ö retmenli i, ikisi de Konya'da konservatuvar okuyor. Arkadan yetiflen di er çocuklarda de ilkokul ve liseye devam ediyor" dedi. Abdallar aras nda iflsiz say s n n çok fazla oldu unu vurgulayan Karakufl, "Sigortal olarak çal flan iflçi say s çok az. Mesela belediyede çal flan 1 kifli, Kültür Bakanl na ba l 6 kifli, Hirfanl Baraj 'nda da 1 kifli çal fl yor. Bunun haricinde herkes dü ünlerde davul zurna çalarak geçimini sa lamaya çal fl yor" diye konufltu. Karakufl, Abdallar'a devletten ifl imkan sa lanmas n istedi. Abdallar'dan Afl r Göçer ise zanaatlar n n davul, zurna ve keman çalmak oldu unu belirtti. Kendilerinin hor görülmemesini isteyen Göçer, "Bize Abdallar diye bak lm yor. Bizler Neflet Ertafl' n, Hac Taflan' n, Çekiç Ali'lerin akrabalar y z" dedi. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 1 A ustos 2013 BURSA - VOLKAN BAYRAKTAR - Bursa da son günlerde zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava s cakl klar, insanlar oldu u kadar hayvanlar da olumsuz etkiliyor. Ço unlu u a aç gölgeleri ve havuzlar tercih eden Hayvanat Bahçesi sakinlerinden ay lar, buzlu meyvelerle serinletiliyor. Bursa Hayvanat Bahçesinde görevli Veteriner Hekim Nalan Ertafl, AA muhabirine yapt aç klamada, 1998 y l nda kurulan ve iki y ld r Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birli ine tam üye olan tesisin, 26 bin 600 metrekare alanda 100 türden yaklafl k 850 hayvan bar nd rd n söyledi. Son günlerde artan hava s cakl klar n n, hayvanlarda da y prat c etki oluflturdu unu belirten Ertafl, onlar rahatlatmak amac yla çeflitli yöntemlere baflvurduklar n anlatt. Baz hayvanlar buzlu yiyeceklerle kimilerini ise havuzlarda serinlettiklerini dile getiren Ertafl, flöyle devam etti: Çok fazla say da a ac m z var. A açlar n ifllevi, hayvanlara ve gelen ziyaretçilerimize mümkün oldu unca gölgelik alan sa lamas. Hayvanlar serinlemek H CR RUM msak : kindi : Yaflam 24 Ramazan 19 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Temmuz s ca ndan bunalan ay lar n buzlu meyve keyfi için gölgelik yerleri tercih ediyor. Ayr ca yap itibar yla suya ihtiyac olan hayvanlar n, bar naklar içinde havuzlar bulunuyor. Do al ortamdaki gibi diledikleri zaman içine girip serinliyorlar. Beslenmeden sorumlu çal flanlar, hayvanlar n sosyal davran fllar ve aktivitelerini art rmak amac yla çeflitli menüler haz rlad. Yaz günlerinde ay lar m z için enerji de eri biraz daha düflük, su oran daha yüksek yiyecekleri tercih ediyoruz. Meyve ve sebze a rl kl besleniyorlar. Bak c lar m z, kova içine doldurduklar su ile elma, havuç, kavun ve muzdan oluflan kokteyli, dondurulduktan sonra ay lara vererek serinlemelerini sa l yor. Bunlar yemekten oldukça keyif al yorlar. - K rm z yakal lemur ve leopar kaplumba as Bahçenin ikinci etap geliflme projeleri çerçevesinde iki k rm z yakal lemur getirildi ini ifade eden Ertafl, kahverengiden k rm z ya çalan tüyleri d fl nda ense bölgesindeki beyaz ve pembe tüylerden dolay söz konusu hayvanlar n bu isimle an ld n bildirdi. Afrika k tas n n güneyindeki Madagaskar adas nda yaflayan yaklafl k 100 çeflit lemurdan en büyüklerininin, k rm z yakal lar oldu u bilgisini veren Ertafl, Bu lemurlar bahçemize spanya n n Valencia kentinden getirildi. Günlerinin büyük bölümünü a aç üzerlerinde meyve arayarak geçiriyorlar. Do ada da bireylik gruplar halinde yafl yorlar. Nesilleri tehlike alt nda ifadesini kulland. Ertafl, Hollanda dan da leopar kaplumba as getirildi ini anlatarak, otla beslenen bu hayvanlar n, dünyadaki en büyük dördüncü kaplumba a cinsi oldu unu kaydetti. (AA) Kelebek kaçakç lar na suçüstü ARTV N - Artvin de do adan yakalad klar ço unlu u yöreye özgü 682 kelebe i yasa d fl yollardan yurt d fl na götürmek istedikleri öne sürülen talyan uyruklu iki kifliyi suçüstü yakaland. Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde Do a Koruma Merkezi ad na kelebek gözlemcili i yapt belirtilen Vildan Bozac, psala S n r Kap s ndan Türkiye ye girerek karavanlar ile geldikleri Yaylalar köyünde kalan talya uyruklu Liliana Lanzafame (63) ve Gioacchino Gulli yi (69) kelebek yakalamakta kullan lan atrap ile kelebek yakalarken gördü. Bu kiflileri kelebek yakalarken foto raflayan Bozac, ard ndan durumu Do a Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlü üne ba l Artvin fiube Müdürlü ü ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Köye gelen Do a ve Milli Parklar görevlileri ile jandarma da Lanzafame ve Gulli yi suç üstü yakalad. Bu kiflilerin üzerinde ve karavanlar nda yap lan aramada bir ço u yöreye özgü ve endemik olan 682 kelebe in yan s ra atrap ve yakalanan kelebeleklerin konuldu u kutu ile pofletler ele geçirildi. Ülkelerinde kelebek koleksiyonculu u yapt klar ve yakalad klar kelebekleri tasnif ederek ayr ayr pofletlere koyduklar ö renilen Lazanfame ve Gulli ye 2872 say l Çevre Kanunu na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 33 bin ile 66 bin lira aras nda ceza uygulanaca ö renildi. Do a Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Mustafa Bulut, ele geçirdikleri kelebeklerin ço unlu unun yöreye özgü oldu unu belirterek, Artvin in biyo çeflitlilik aç s ndan zengin bir yöre oldu unu söyledi. Yörede zaman zaman art niyetli kiflilerin endemik bitki, kelebek ve böcek kaçakç l yapt n ifade eden Bulut, bu tür olaylar n önlenrmesine yönelik çal flmalar n sürdü ünü vurgulad. Kaçakç l ihbar eden Bozac n n duyarl l na iflaret eden Bulut, bu tür olaylara karfl vatandafllar n da dikkatli olmas n ve flüphelendikleri kiflileri kendilerine ya da jandarmaya bildirmesini istedi. (AA)

4 4 YARIN Hierapolis Tiyatrosu, Roma döneminin en güzel eserlerinden DEN ZL - MUSTAFA DER- MENC O LU - UNESCO nun Dünya Miras Listesi nde yer alan Denizli deki Hierapolis Antik Kenti ndeki tiyatro sahnesinin Roma döneminden günümüze ulaflan en güzel eserlerden biri oldu u bildirildi. talya n n Lecce flehrindeki Salento Üniversitesi nde ö retim üyesi olan kaz baflkan Raffaello D Andria, AA muhabirine yapt aç klamada, Hierapolis Antik Kenti nde talyan kaz heyetinin 1957 den beri sürdürdü ü kaz çal flmalar na 1974 y l nda dahil oldu unu söyledi. Kaz heyetine 13 y ldan bu yana baflkanl k yapt n ifade eden D Andria, Hierapolis Antik Tiyatrosu nda bafllat lan restorasyon çal flmalar n geçen ay tamamlad klar n ifade etti. Söz konusu yap n n farkl özelliklere sahip oldu unu anlatan Prof. Dr. D Andria, flunlar kaydetti: Tiyatro sahnesi gerçekten çok güzel bir yap. Restorasyon s ras nda güzel bir tarihi eseri aya a kald rd k tarihinde çekilmifl bir foto rafta buradaki tiyatro sahnesinden eser yok de bafllad m z kaz çal flmalar nda büyük mesafe ald k. Tiyatronun içine y k lm fl olan sahne binas na ait üç bin mermer ç kard k. Son y llarda buran n restorasyonuna a rl k vererek Kültür ve Turizm Bakanl, valilik ve üniversite ile ortak çal flma yapt k. Ekibimiz, restorasyonu tamamlad. Bu sahne, Roma döneminden kalma en güzel barok stil eserlerden biri. Sahnenin Türkiye de benzeri yok. Çünkü bu tiyatro bir aç k hava müzesi gibi. Mimarl k, dekorasyon ve kabartmalar var. Mesela sahnenin üstünde Roma mparatoru Septimius Severus ve efli Julia ya ait kabartmalar var. mparator Septimius Severus, Hierapolis i çok be enip bu tiyatronun yap m için yard m etti inden bu kabartma heykeller yap lm fl. Böyle bir mimarl k stili nadir örneklerdendir. (AA) 1 A ustos 2013 Turizm Edirne de 591 y ll k hamam onar lmay bekliyor ANKARA - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Telif Haklar Genel Müdürü Hamdi Turflucu, Türkiye de fikri mülkiyet haklar n n arzu edilen düzeye gelebilmesi için üniversitelerin etkin iflbirli ine ihtiyaç duyuldu unu belirterek, Üniversitelerde fikri mülkiyet hukuku alan nda aç lacak ana bilim dallar, yüksek lisans ve doktora programlar n n bu alanda hedefledi imiz noktaya ulafl lmas na büyük katk sa layaca n düflünüyoruz dedi. Turflucu, Genel Kurulda kabul edilen ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün onay na sunulan Onuncu Kalk nma Plan ndaki fikri mülkiyet haklar politikas n de erlendirdi. Fikri haklar n toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yaflam n n yan s ra s nai ve teknolojik geliflimini de do rudan etkiledi ini kaydeden Turflucu, yay nc l k, müzik, sinema, televizyon ve yaz l m sektörleriyle tümünün yans d ayr bir mecra olan internet kullan mlar düflünüldü ünde, fikri mülkiyet hukukunun ülke ekonomisi aç s ndan ne kadar önemli paya sahip oldu unun anlafl laca n dile getirdi. Planda, fikri haklar sisteminin kamuoyunun her düzeyde bilgilendirilmesine yönelik tan t m ve e itim faaliyetlerinin toplumsal bilinci art raca n n vurguland n ifade eden Turflucu, Toplumun fikri haklar n korunmas n n sa layaca yararlar konusunda bilinçlenmesi, korsanl k olgusu ile mücadelede en etkin yöntemdir. Ancak, bu bilinçlendirme faaliyetlerinin yan nda, korsanl kla mücadelenin bir devlet politikas olarak kabulü de önemli bir unsurdur. Bu konuda devlet kurumlar aras nda gerekli eflgüdümün sa lanmas na yönelik çal flmalar m z devam etmektedir diye konufltu. Türkiye de fikri mülkiyet haklar n n uluslararas normlara uygun hukuki ve idari altyap mevcut olmakla birlikte uygulamada, araflt rma ve gelifltirme çal flmalar nda arzu edilen sonuçlara ulafl labilmesi için üniversitelerin etkin iflbirli ine ihtiyaç duyuldu unu söyleyen Turflucu, flöyle devam etti: Bu alana yönelik halihaz rdaki e itimin yaln zca lisans düzeyindeki seçimlik derslerden ibaret olmas ve bu derslerin yer ald üniversite say s n n oldukça s n rl olmas, fikri mülkiyet alan ndaki dinami i yakalamak, kapsam her geçen gün geniflleyen söz konusu alana yönelik yeterli ve çözüm odakl e itimi sa lamak noktas nda yetersiz kalmaktad r. Üniversitelerde fikri mülkiyet hukuku alan nda aç lacak ana bilim dallar, yüksek lisans ve doktora programlar n n hedefledi imiz noktaya ulafl lmas na büyük katk sa layaca düflünüyoruz. Bu itibarla Genel Müdürlü ümüz, gerekli bürokratik donan m n yan s ra, akademik anlamda da uzman ve yetkin personeli ile her türlü icraat ve deste e sonuna kadar haz rl kl d r. Türkiye nin fikri mülkiyet hukuku bak m ndan uluslararas sözleflmeler ve Avrupa Birli i Müktesebat ile büyük oranda uyumlu oldu una dikkati çeken Turflucu, ancak tam uyumunun sa lanmas, dijital alandaki geliflmelerin sebebiyet verdi i ihlallerin önüne geçilmesi, meslek birliklerinin etkin ve fleffaf iflleyiflinin temin edilmesi ve kullan c lar n lisanslanmas na yönelik sorunlar n çözüme kavuflturulmas amaçlar yla de ifliklik öngören bir kanun tasla haz rland n bildirdi. Onuncu Kalk nma Plan na göre fikri mülkiyetin korunmas ve haklar n kullan lmas için etkin, yayg n ve toplumca benimsenmifl bir fikri mülkiyet haklar sistemi oluflturularak, fikri haklar n ve bu haklara konu ürünlerin kalk nma sürecine katk s n n art r lmas için yap lacaklardan baz lar ise flöyle: Yarg, gümrük ve kolluk hizmetleri baflta olmak üzere, kamuda fikri haklar n korunmas ve denetlenmesiyle ilgili birimlerde yeterli befleri ve kurumsal kapasite oluflturulacak. flletmelerin fikri haklar sisteminden ve desteklerinden daha etkin yararlanmalar n sa lamak üzere teknoloji transfer ve yenilik merkezlerinde hizmet kapasitesi gelifltirilecek. Mevzuat mekanizmalar n n etkinli inin art r lmas amaçlanan fikri haklar konusunda, kamuoyunun her düzeyde bilgilendirilmesine yönelik tan t m ve e itim faaliyetleriyle toplumsal bilincin art r lmas sa lanacak. Fikri haklara konu ürün ve eserlerin ülke ekonomisine katk s n n tespiti, izlenmesi ve de erlendirilmesi sa lanacak, bilgi ve veri altyap s güçlendirilecek. (AA)

5 1 A ustos 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Sömürge, koloni. 2. Terör, bafl boflluk. Tatl bir besin maddesi. 3. Antalya ilinde tarihi ve turistik bir yer. Gücüne güvenerek baflkalar n n hakk n alan kimse. 4. Üstünlük sa layan fley. Radonun simgesi. 5. Arnavutluk un para birimi. Kans zl k hastal. 6. Okul, k flla gibi yerlerde üst üste konmufl yatak yerleri. Bir üstün emrinde çal flan, madun. 7. Favori. Bir cetvel türü. Eskiden Karagöz oynat lan kahvelere verilen ad. 8. Tür, çeflit. Benzerleri aras nda güç ve önem bak m ndan baflta gelen. 9. Binek hayvan. MUHAMMET AL ( Ünlü boksörün soyad ). Sodyumun simgesi. 10. Erkek adlar ndan sonra kullan lan sayg sözü. Tutturgaç. 11. sviçre de bir akarsu. Duman karas. 12. Kar fl k renkli. Burun iltihab. 13. Verme, ödeme. Büyük zoka. 14. Mal al p karfl l nda mal vererek ödeflme. Difli s r. 15. Yard m istendi ini anlatan sözcük. Eski Türklerde deniz tanr ças. 16. Arapçada su. Bir renk. Tembel hayvan. 17. Yapma, etme. Matem. Kabaca evet. 18. Bir maç n say sal sonucu. Uyan k, gözü aç k. 19. Genifllik. Sermaye, kapital. 20. Sevi. Kütahya ilinin bir ilçesi. Yukar dan afla ya: 1. Küçük çocuklara anlat lan ö üt verici öykü. Merak, karars zl k veya kuflku anlatan bir söz. Baz vak f kurulufllar nda fakirlerin doyurulmas için ayr lan tahsisat. 2. Fakülteler toplulu u. Tayin etmek. Olumsuzluk anlatan önek. 3. Dilenciye verilen para. Dalkavuk. skambilde birli. 4. Kara tafl tlar ndan biri. Televizyon renk sistemlerinden biri. Bir haber ajans n n k saltmas. Çocuk sahibi olmufl kad n. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. 5. Hayat arkadafl. Bayat olmayan. Libya n n plaka iflareti. Nazi Askeri Polis Örgütünün k saltmas. Fransa da bir kent. 6. Üç ya da daha çok dire i bulunan gemilerde arka direk. Orkestra davulu. Do u Anadolu da bir rmak. 7. T rnak cilas. Erkek dad. Piyasada etki ya da tepki. Bir nota. 8. Eski dilde bulut. Ayl k. dare lambas. Çölde esen rüzgar. 9. Mezarl k. Canavar düdü ü. Baban n k z kardefli. 10. fiimdi, flu anda, daha, henüz. Avuç içi veya parmak uçlar yla tutulabilen miktar. Alacak, borç. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, Milli Savunma Bakanl ile Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) kadrolar nda çal - flan sivil memur ve kamu görevlilerinin, kendi hizmet kollar ndaki sendikalara üye olabileceklerini ve sendika kurma hakk na sahip olacaklar n bildirdi. Bakan Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, Milli Savunma Bakanl ile TSK kadrolar nda çal - flan sivil memur ve kamu görevlilerinin sendikal haklar hakk ndaki yönetmelikte de ifliklik yap ld n söyledi. Kamu Görevlileri Sendikalar ve Toplu Sözleflme Kanunu nun 5 inci maddesinde, sendika hizmet kollar - ANTALYA - AA muhabirine aç klamalarda bulunan Erdo an, 8 A ustos ta bafllayacak Ramazan Bayram dolay s yla memleketlerine gitmek isteyen vatandafllar için otobüs say s art r lmas na ra men talebe yetiflilemedi ini kaydetti. fiehirleraras yolcu tafl mac l için D1 yetki belgesi ile çal flmak gerekti ine iflaret eden Mehmet Erdo an, Türkiye de halen 339 flirket ve 8 bin 500 otobüsle hizmet verildi ini, dini bayramlarda daha çok turizm tafl malar nda kullan lan D2 yetki belgeli otobüslerin de sisteme dahil edildi ini söyledi. Ramazan Bayram öncesinde günlük 10 bin otobüsle 20 bin sefer yap lacak ve 1 milyon kifli tafl - nacak diyen Erdo an, 1-7 A ustos tarihleri tamamen doldu. 500 kilometrenin üzerinde olan uzun hatlarda doluluk oran Temmuz a, hatta baz bölgelerde Temmuz a kadar kayd. Firmalar - m z kapasiteleri çerçevesinde ek seferler aç yor. Ortalama bilet fiyat - n n 40 lira ve bayram süresinin 10 gün oldu unu düflünürsek otobüs firmalar yaklafl k 400 milyon lira ciro yapacak diye konufltu. En çok ç k fl n stanbul dan yap - laca n bildiren Erdo an, stanbul dan günlük 3 bin otobüs kalkaca n ve Anadolu illerine do ru yol alacaklar n anlatt. Bayram n yaz tatiline denk gelmesi nedeniyle birçok kiflinin tatilini uzataca n dile getiren Erdo an, bu nedenle dönüfllerin daha rahat olaca n, daha rahat bilet bulunabilece ine dikkati çekti. Erdo an, n n belirlendi ini, kurum ve kurulufllar n girdikleri hizmet kollar n n da 7 Eylül 2001 de yönetmelikle yürürlü- e konuldu unu hat rlatan Çelik, flunlar söyledi: Ayn kanununun 15 inci maddesinin (g) bendinde Milli Savunma Bakanl ile Türk Silahl Kuvvetleri kadrolar nda, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil çal flan, sivil memurlar ve kamu görevlilerinin memur sendikalar na üye olamayacaklar ve sendika kuramayacaklar hükme ba land ndan, an lan yönetmelikte bu bent kapsam ndaki çal flanlar n girdikleri hizmet kollar belirlenmemifltir. Anayasa Mahkemesinin 12 Temmuz 2013 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay nlanan kararda, Kamu Görevlileri Sendikalar ve Toplu Sözleflme Kanunu nun 15 inci maddesinin (g) bendinde geçen Milli Savunma Bakanl ile Türk Silahl Kuvvetleri kadrolar nda, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil çal flan sivil memurlar ve kamu görevlileri hükmünün iptaline karar vermifltir. Bu kararla Milli Savunma Bakanl ve TSK da çal flan sivil memur ve kamu görevlilerinin, sendika kurabileceklerini ve üye olabileceklerine dikkati çeken Bakan Çelik, Anayasa Mahkemesinin söz konusu karar uyar nca, ad geçen yönetmelikte de ifliklik yap larak büro, bankac - 1 A ustos 2013 Bayramda otobüs ile seyahate 400 milyon lira ödeyece iz Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baflkan Mehmet Erdo an, Ramazan Bayram nedeniyle günlük 1 milyon kiflinin tafl naca n ve otobüs firmalar n n 400 milyon lira ciro yapaca n bildirdi. bayram öncesinde bilet fiyatlar nda herhangi bir zam yap lmad n vurgulad. KORSAN OTOBÜSLERE D KKAT Erdo an, özel otomobiller, uçaklar ve h zl trenlerin artmas yla yolculuk alternatiflerinin çeflitlendi ini dile getirerek, bu sistem içerisinde en güvenli yolculu un otobüs oldu- unu ifade ederek, Emniyet Genel Müdürlü ü kay tlar na göre bu y l flu ana kadar 79 otobüs kazas olmufl ve 15 kifli hayat n kaybetmifl. Özellikle karayolu ile seyahat etmeyi planlayanlar özel otomobilleri yerine toplu tafl may tercih etsinler diye konufltu. Bayram öncesinde otogarlar n d fl ndan kalkan korsan otobüslerin de artt n belirten Erdo an, denetimsiz olan bu araçlarla seyahat edilmemesi uyar s nda bulundu. (AA) TSK daki sivil memurlar art k sendikal olacak l k ve sigortac l k hizmetleri hizmet koluna Milli Savunma Bakanl, Genelkurmay Baflkanl, Kara Kuvvetleri Komutanl, Deniz Kuvvetleri Komutanl, Hava Kuvvetleri Komutanl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Güvenlik Komutanl, Milli Savunma Bakanl, Akaryak t kmal ve NATO POL Tesisleri flletme Baflkanl ibareleri eklenmifltir diye konufltu. Çelik, yönetmeli in yay nlanmas ndan itibaren Milli Savunma Bakanl ile TSK kadrolar nda çal flan sivil memurlar ve kamu görevlilerinin, kendi hizmet kollar ndaki sendikalara üye olabilecekleri gibi sendika kurma hakk na da sahip olacaklar n sözlerine ekledi. (AA)

7 1 A ustos 2013 Ekonomi YARIN Özbekistan, Türk yat r mc s n bekliyor Özbekistan n Ankara Büyükelçisi Ulfet Kadirov, Isparta da çekti i elma bahçelerinin foto raf sayesinde, Türkiye den Özbekistan a 300 binden fazla elma fidan gitti ini anlatt. ANKARA - Türkiye de 8 y ld r görev yapan Kadirov, kendini evinde gibi hissetti ini, özellikle Ramazan ay n burda geçirmekten duydu u mutlulu u belirtti. Kadirov, Türkiye de bir diplomat n ortalama görev süresinin ortalama 2 ila 4 y l oldu una vurgu yaparak bu yönüyle Türk insan n ve toplumunu çok yak ndan tan ma f rsat buldu unu söyledi. Ülkesindeki ramazanlar n Türkiyedekinden farkl geçmedi ini, Özbekistan da da mahalle iftar gelene inin hakim oldu unu dile getirdi. Kadirov, her iki ülke aras ndaki ekonomik faaliyetlere de dikkati çekerek Özbekistan n Türkiye nin deste ine ihtiyac oldu unu ifade etti. Türkiye nin, zor zamanlarda sürekli Özbekistan n yan nda oldu una dikkati çeken Kadirov, ekonomi alan nda Türkiye ile iflbirli i yapmak istediklerini vurgulayarak öyle konufltu: Özbekistan olarak Türk ifladamlar n n deste ine ihtiyac m z var. Çünkü siz d fl ticareti ve dünya pazar n biliyorsunuz. fiu an Özbekistan da, 80 i tamamen Türklere ait firba bulundu- unu, Özbek-Türk ortakl yla da 575 STANBUL - Akbank Yönetim Kurulu Baflkan Suzan Sabanc Dinçer, ABD merkezli Uluslararas Finans Enstitüsü (IIF) Yönetim Kurulu Üyeli i ne yeniden seçildi. Akbank tan yap lan aç klamaya göre, Dinçer le birlikte yönetim kurulunda Commerzbank Üst Yöneticisi (CEO) Martin Blessing, Australia and New Zeland Banking Group Üst Yöneticisi (CEO) Michael Smith, Goldman Sachs Group Inc. Baflkan Gary Cohn ve Citigroup Üst Yöneticisi (CEO) Michael Corbat gibi isimler de yer al yor. Aç klamada görüfllerine yer verilen Suzan Sabanc Dinçer, küresel kriz sonras, baflta ABD olmak üzere dünya ekonomisinde genel olarak bir toparlanma sürecinden geçildi ini vurgulayarak, devam eden bu sürece ra men bundan sonra dalgalanmalar n yaflanabilece i, dikkatle takip edilmesi gereken bir dönem oldu unu belirtti. Bu tür firman n faaliyet gösterdi ini söyledi. Bunlar n says n hep beraber artt rmam z laz m. Özellikle tekstil sektöründen yat r mc lar bekliyoruz. Biz iki kardefl ülkeyiz. Nüfusumuzun yüzde 60 tan fazlas yafl aras gençlerden olufluyor. Bu yönüyle de Türkiye yle benzerlikler gösteriyoruz. Büyükelçi Kadirov, mesle e ilk bafllad y llarda Özbekistan D fliflleri nden çal fl rken merhum Cumhurbaflkan Turgut Özal ve heyetinin Özbekistan a yapt ziyaretle ilgili bir an s n ise flöyle anlatt : 93 y l nda, ben daha D fliflleri Bakanl nda genç bir memurken, merhum Özal ve heyeti, Özbekistan a gelmiflti. Meslek hayat m n ilk hediyesini de Türk heyetinden alm fl oldum; bana bir yo urt makinas arma an etmifllerdi. Tabii bizim buran n yo urt yapma flekli biraz farkl d r. Makinayla Epey u raflt m ama bir türlü Türk yo- urdunu tutturamam flt m. Bana gençlik y llar m, merhum cumhurbaflkan n z hat rlatan Özal heyetinin hediye etti i o makinay hala saklar m. Kadirov, Türk mutfa ve Özbek mutfa n n benzerlik gösterdi ini ancak kendi ülkesindeki kavun ve üzümün tad n burada bir türlü bulamad - n dile getirdi. Türklerin ekmek ve pilavdan korktu unu hayretle karfl lad n söyleyen Büyükelçi, Annem 89 yafl na kadar hergün bol ekmek ve pilav tüketirdi, bir kez bile doktor yüzü görmedi. Pilav ve ekmekten korkmay n dedi. Ülkesinden en çok tüketilen yeme- in Özbek pilav oldu una vurgu yapan Kadirov, ço u restoran n sadece özbek pilav servis etti ini kaydetti. Kadirov, Özbekistan da günlük 500 dalgalanmal dönemlerde küresel finans piyasalar n n derinlemesine analizinin tüm ülkeler aç s ndan kritik önem tafl d n ifade eden Dinçer, bu çerçevede IFF nin uzmanl - na ve çal flmalar na her zamankinden daha çok gereksinim oldu- unu bildirdi. Dinçer, ilerideki 10 y lda geliflmekte olan ülkelerin, dünya toplam gelirindeki büyümenin yaklafl k yar s n yarataca na iflaret etti. Türkiye nin de aralar nda bulundu- u geliflmekte olan ülkelerin uluslararas ekonomide büyümenin merkezi olmay sürdürdü ünü vurgulayan Dinçer, Türkiye nin de mali disiplini, sa lam ekonomik temelleri ve güçlü bankac l k sektörü ile bu ülkeler aras nda öne ç kt n kaydetti. Dinçer, IIF nin bu kapsamda, Türk bankac lar n n görüfl ve de- erlendirmelerine ayr bir önem verdi ini ve gelinen bu noktan n Türk bankac l n n gücünü ve itibar n da yans tt n ve kendilerini gururland rd n sözlerine ekledi. IIF nin önde gelen isimlerini bir araya getiren böylesi önemli bir çat alt nda, 3 y l daha aktif görev alacak olmaktan ötürü büyük bir mutluluk ve onur duydu unun alt n çizen Dinçer, ilerideki dönemde de bilgi ve tecrübelerini yurtd fl ndaki 7 kilogram pirinçten pilav yap ld n, özellikle yafll lar taraf ndan günde 3 ö ün tüketildi ini anlatt. Türk mutfa n çok sevdi ini ve Özbek yemekleriyle çok benzedi ini belirten Kadirov, ne zaman yurtd fl - na ç ksam ilk iflim Türk lokantas n n yerini ö renmek oluyor. Çok flükür dünyan n her yerinde vars n z, biz de gönül rahatl yla yemek yiyebiliyoruz ifadelerini kulland. Kadirov, Türkiye de birçok farkl gezme f rsat buldu unu, Do u Anadolu Bölgesinden Ege ye kadar her bölgeyi ziyaret etti ini söyledi. Gitti i flehirlerde özellikle köyleri ziyaret eden ve köy halk yla sohbet etti ini belirten Kadirov, çekti i bir foto raf sayesinde Türkiye den Özbekistan a elma fidan ihraç edildi ini flöyle anlatt : Isparta ya gitmifltim. Çok güzel elma ba lar vard. Birkaç kare foto raflar n çektim. O foto raflar bir flekilde Özbekistan a gitti. Yetkililerin fazlas yla ilgisini çekti. Böylece bugün Özbekistan da 300 binden fazla elma fidan götürdüm. Böylece, Isparta da görüp imrendi im elma ba lar n n ayn s flu an Özbekistan da (AA) Suzan Sabanc Dinçer IIF Yönetim Kurulu Üyeli ine yeniden seçildi meslektafllar na aktarmay ve yönetim kurulundaki çal flma arkadafllar yla yürütülen yak n diyalog ve çal flma sürecini devam ettirmeyi umdu unu belirtti. IFF Baflkan Timothy Adams da Suzan Sabanc Dinçer in IIF nin Yönetim Kurulu nda bir dönem daha görev alacak olmas ndan onur duydu unu ifade ederek, Dinçer in uluslararas finans ve ekonomi alan nda önemli bir lider oldu unu ve IIF Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim ve düzenlemeler konular nda sundu u görüfl ve yönlendirmeleri ile önemli katk lar sa lamakta oldu unu bildirdi. Geliflmekte olan ülkelerin deneyimlerinden yararlanman n enstitünün birincil önceliklerinden oldu unu vurgulayan Adams, Dinçer in bu kapsamdaki görüfl, öneri ve de erlendirmelerinden IIF olarak yararlanmaya devam etmeyi ümit ettiklerini sözlerine ekledi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi STANBUL - Al flverifl Merkezi Yat r mc lar Derne i (AYD) ile Akademetre Research taraf ndan oluflturulan ve her ay düzenli olarak yay nlanan AVM Endeksi nin haziran ay ve 2013 ilk yar y l sonuçlar aç kland. AYD den yap lan aç klamaya göre, AVM ciro endeksi haziran ay nda 2013 ün en yüksek seviyesine ulaflt. Ciro endeksi, bu y l n haziran ay nda bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 156 puana yükseldi. Bu art fl, 2012 nin haziran ay yla karfl laflt r ld nda ise yüzde 11,4 lük art fla iflaret etti. Bu y l n ilk çeyre inde 136 puan olan ciro endeksi, ikinci çeyrekte 145 puana yükselerek 2013 ilk yar y l de erini 140 puana tafl d. Ciro endeksi 2013 y l n n ilk yar - s nda 2012 nin ayn dönemine k - yasla yüzde 8,5 artt. AVM lerdeki kiralanabilir alan (metrekare) bafl na düflen ayl k ciro ortalamas, 2013 ün ilk yar s nda stanbul da 617 lira, Anadolu da 481 lira olurken, Türkiye genelinde 535 liraya ç kt. Sözkonusu de er, Türkiye geneli için 2012 y l n n ilk yar s nda 491 lira olarak gerçekleflmiflti. AVM Endeksi, haziran ay nda geçen y l n ayn ay na göre tüm ürün kategorilerinde yükseldi. Ayakkab ve çanta cirolar yüzde 13, yiyecek ve içecek alanlar n n cirolar yüzde 7, teknoloji marketi ve elektrikli eflyalar cirolar yüzde 19, giyim cirolar yüzde 7, hipermarket cirolar yüzde 13 ve AVM lerdeki di er alanlar n cirolar yüzde 11 art fl gösterdi. Bu y l n ilk yar s nda ise geçen y l n ayn dönemine göre teknoloji market ve elektrikli eflyalar cirolar nda yüzde 11, ayakkab ve çanta 1 A ustos 2013 AVM lerin cirosu Haziran da tavan yapt Al flverifl merkezi (AVM) ciro endeksi haziran ay nda 2013 ün en yüksek seviyesine ulaflt. Ciro endeksi, bu y l n haziran ay nda bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 156 puana yükseldi. MUfi - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye de bu sene hububat üretimi geçti imiz seneye göre çok daha iyi bir noktada. Ülke genelinde 22 milyon ton bu day hasad kesinleflti dedi. ftar program na kat laca Bitlis e gitmek için uçakla Mufl a gelen Bakan Eker, havaliman nda Vali Vedat Büyükersoy, AK Parti Mufl Milletvekilleri Faruk Ifl k, Muzaffer Çakar, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve partililer taraf ndan karfl land. Eker, gazetecilere yapt aç klamada, ramazan ay nda yapt klar gezilerde daha çok insanla bulufltuklar - n, hayat paylaflmak ad na bu gezileri gerçeklefltirdiklerini söyledi. Gezilerde sektörlerle ilgili geliflmeleri de izlediklerini belirten Eker, Türkiye de arpa ve bu day hasad rekoltesi geçen seneye göre daha iyi. Türkiye de bu sene hububat üretimi geçti imiz seneye göre çok yüzde 10, AVM lerdeki yiyecek-içecek alanlar n n cirolar nda yüzde 9, hipermarket, süpermarket ve flarküteri cirolar nda yüzde 9, giyim ve aksesuar cirolar yüzde 6, AVM içerisindeki di er ma azalar n cirolar nda da yüzde 9 luk art fl kaydedildi. Ziyaret say s endeks de erinde de haziran ay nda geçen may s ay - na göre yüzde 3,2 lik art fl yafland. stanbul da ziyaretçi endeksi may s 2013 e göre 1 puan artarak 89 puana, Anadolu da ise 5 puan artarak 111 e ulaflt. AYD Baflkan Hulusi Belgü, aç klamada yer alan de erlendirmesinde, haziran ay nda indirimlerin, stanbul Shopping Fest in ve okullar n kapanmas sonras nda artan tatil al flverifllerinin sebebi ile ciro endekslerinin yükseldi ini belirterek, Türkiye de son zamanlarda yaflananlara ra men AVM cirolar n n yükseliflini sürdürmesinin sevindirici oldu unu ifade etti. (AA) Bu y l 22 milyon ton bu day hasad yap ld daha iyi bir noktada. Ülke genelinde 22 milyon ton bu day hasad kesinleflti ve büyük ölçüde hasat bitti. Herhangi bir eksiklik yok. Aksine önceki y llara göre art fl var diye konufltu. Çözüm süreci ile bölgede huzur ve güven ortam n n pekiflti ine dikkat çeken Bakan Eker, bölgede ilk defa umutla çözüm sürecinin beklendi ini ifade etti. Eker, Süreçle bölgede gerek özel sektör, gerekse kamu yat r mlar nda ciddi bir art fl ve geliflme var. Vatandafllar m z da bunu umutla karfl l yor dedi. Bakan Eker, daha sonra karayoluyla Bitlis e hareket etti. (AA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı