Gözler YAfi toplant s nda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gözler YAfi toplant s nda"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Gözler YAfi toplant s nda HABER 18 DE 1 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Yüksek Askeri fiura (YAfi), Baflbakan Recep Tayyip Erdo an baflkanl nda bugün toplanacak. Yüksek Askeri fiura a ustos ay ola an toplant s nda, terfi s ras nda bulunan albay, general ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzat lmas ve emeklilik ifllemleri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumlar nedeniyle Türk Silahl Kuvvetleri'nden (TSK) ayr lacak personel ve TSK'y ilgilendiren di er konular görüflülecek. Ö renci k yafetlerini veliler seçecek HABER 16 DA Milletvekillerinin yeni binas görücüye ç kt HABER 16 DA HABER 18 DE BRAH M SADR S NCAN A KONUK OLDU Haberi 17 de F L ST N VE SENEGAL KEÇ ÖREN DE BULUfiTU Haberi 15 de HAKKAR ÜN VERS TES %99 TERC HLE YÜZ GÜLDÜRDÜ Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin 1 A ustos 2013 KIRfiEH R- ABDULLAH YILDIZ - K rflehir'in Kaman ilçesinde "Abdallar" olarak bilinen ve yöredeki dü ünlerde davul, zurna ve keman çalarak geçimlerini sa layan vatandafllar, org ve benzeri teknolojik enstrümanlara inat mesleklerini devam ettiriyor. Kaman Abdallar Derne i Baflkan dris Karakufl, AA muhabirine yapt aç klamada, 50 y l önce geldikleri Kaman ilçesinde yaklafl k 250 aile olarak hayatlar n devam ettirmeye çal flt klar n söyledi. Türkmen olduklar n, atalar n n Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etti ini belirten Karakufl, "Dü ünlerde davul, zurna, saz ve keman çalarak geçimini sa layan Abdallar'dan yaz aylar nda Kaman'da 200 hane kadar yaflar. K fl yaklafl rken yaklafl k 120 hane kadar zmir'e tafl n r, 80 hane kadar da Kaman'da k fl geçirir. Bu gelifl gidifller her y l ayn mevsimlerde devam eder" diye konufltu. Dü ünlerde org ve benzeri teknolojik çalg aletlerinin kullan lmaya bafllanmas yla ifl yapamaz hale geldiklerini, bu nedenle de çocuklar n eskisi gibi mesle e yönlendiremediklerini ifade eden Karakufl, 55 çocu un baz okullarda e itim gördü ünü belirterek, "fiimdi gençlerden okuyanlar daha fazla. Biri bilgisayar ö retmenli i, ikisi de Konya'da konservatuvar okuyor. Arkadan yetiflen di er çocuklarda de ilkokul ve liseye devam ediyor" dedi. Abdallar aras nda iflsiz say s n n çok fazla oldu unu vurgulayan Karakufl, "Sigortal olarak çal flan iflçi say s çok az. Mesela belediyede çal flan 1 kifli, Kültür Bakanl na ba l 6 kifli, Hirfanl Baraj 'nda da 1 kifli çal fl yor. Bunun haricinde herkes dü ünlerde davul zurna çalarak geçimini sa lamaya çal fl yor" diye konufltu. Karakufl, Abdallar'a devletten ifl imkan sa lanmas n istedi. Abdallar'dan Afl r Göçer ise zanaatlar n n davul, zurna ve keman çalmak oldu unu belirtti. Kendilerinin hor görülmemesini isteyen Göçer, "Bize Abdallar diye bak lm yor. Bizler Neflet Ertafl' n, Hac Taflan' n, Çekiç Ali'lerin akrabalar y z" dedi. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 1 A ustos 2013 BURSA - VOLKAN BAYRAKTAR - Bursa da son günlerde zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava s cakl klar, insanlar oldu u kadar hayvanlar da olumsuz etkiliyor. Ço unlu u a aç gölgeleri ve havuzlar tercih eden Hayvanat Bahçesi sakinlerinden ay lar, buzlu meyvelerle serinletiliyor. Bursa Hayvanat Bahçesinde görevli Veteriner Hekim Nalan Ertafl, AA muhabirine yapt aç klamada, 1998 y l nda kurulan ve iki y ld r Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birli ine tam üye olan tesisin, 26 bin 600 metrekare alanda 100 türden yaklafl k 850 hayvan bar nd rd n söyledi. Son günlerde artan hava s cakl klar n n, hayvanlarda da y prat c etki oluflturdu unu belirten Ertafl, onlar rahatlatmak amac yla çeflitli yöntemlere baflvurduklar n anlatt. Baz hayvanlar buzlu yiyeceklerle kimilerini ise havuzlarda serinlettiklerini dile getiren Ertafl, flöyle devam etti: Çok fazla say da a ac m z var. A açlar n ifllevi, hayvanlara ve gelen ziyaretçilerimize mümkün oldu unca gölgelik alan sa lamas. Hayvanlar serinlemek H CR RUM msak : kindi : Yaflam 24 Ramazan 19 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Temmuz s ca ndan bunalan ay lar n buzlu meyve keyfi için gölgelik yerleri tercih ediyor. Ayr ca yap itibar yla suya ihtiyac olan hayvanlar n, bar naklar içinde havuzlar bulunuyor. Do al ortamdaki gibi diledikleri zaman içine girip serinliyorlar. Beslenmeden sorumlu çal flanlar, hayvanlar n sosyal davran fllar ve aktivitelerini art rmak amac yla çeflitli menüler haz rlad. Yaz günlerinde ay lar m z için enerji de eri biraz daha düflük, su oran daha yüksek yiyecekleri tercih ediyoruz. Meyve ve sebze a rl kl besleniyorlar. Bak c lar m z, kova içine doldurduklar su ile elma, havuç, kavun ve muzdan oluflan kokteyli, dondurulduktan sonra ay lara vererek serinlemelerini sa l yor. Bunlar yemekten oldukça keyif al yorlar. - K rm z yakal lemur ve leopar kaplumba as Bahçenin ikinci etap geliflme projeleri çerçevesinde iki k rm z yakal lemur getirildi ini ifade eden Ertafl, kahverengiden k rm z ya çalan tüyleri d fl nda ense bölgesindeki beyaz ve pembe tüylerden dolay söz konusu hayvanlar n bu isimle an ld n bildirdi. Afrika k tas n n güneyindeki Madagaskar adas nda yaflayan yaklafl k 100 çeflit lemurdan en büyüklerininin, k rm z yakal lar oldu u bilgisini veren Ertafl, Bu lemurlar bahçemize spanya n n Valencia kentinden getirildi. Günlerinin büyük bölümünü a aç üzerlerinde meyve arayarak geçiriyorlar. Do ada da bireylik gruplar halinde yafl yorlar. Nesilleri tehlike alt nda ifadesini kulland. Ertafl, Hollanda dan da leopar kaplumba as getirildi ini anlatarak, otla beslenen bu hayvanlar n, dünyadaki en büyük dördüncü kaplumba a cinsi oldu unu kaydetti. (AA) Kelebek kaçakç lar na suçüstü ARTV N - Artvin de do adan yakalad klar ço unlu u yöreye özgü 682 kelebe i yasa d fl yollardan yurt d fl na götürmek istedikleri öne sürülen talyan uyruklu iki kifliyi suçüstü yakaland. Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde Do a Koruma Merkezi ad na kelebek gözlemcili i yapt belirtilen Vildan Bozac, psala S n r Kap s ndan Türkiye ye girerek karavanlar ile geldikleri Yaylalar köyünde kalan talya uyruklu Liliana Lanzafame (63) ve Gioacchino Gulli yi (69) kelebek yakalamakta kullan lan atrap ile kelebek yakalarken gördü. Bu kiflileri kelebek yakalarken foto raflayan Bozac, ard ndan durumu Do a Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlü üne ba l Artvin fiube Müdürlü ü ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Köye gelen Do a ve Milli Parklar görevlileri ile jandarma da Lanzafame ve Gulli yi suç üstü yakalad. Bu kiflilerin üzerinde ve karavanlar nda yap lan aramada bir ço u yöreye özgü ve endemik olan 682 kelebe in yan s ra atrap ve yakalanan kelebeleklerin konuldu u kutu ile pofletler ele geçirildi. Ülkelerinde kelebek koleksiyonculu u yapt klar ve yakalad klar kelebekleri tasnif ederek ayr ayr pofletlere koyduklar ö renilen Lazanfame ve Gulli ye 2872 say l Çevre Kanunu na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 33 bin ile 66 bin lira aras nda ceza uygulanaca ö renildi. Do a Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Mustafa Bulut, ele geçirdikleri kelebeklerin ço unlu unun yöreye özgü oldu unu belirterek, Artvin in biyo çeflitlilik aç s ndan zengin bir yöre oldu unu söyledi. Yörede zaman zaman art niyetli kiflilerin endemik bitki, kelebek ve böcek kaçakç l yapt n ifade eden Bulut, bu tür olaylar n önlenrmesine yönelik çal flmalar n sürdü ünü vurgulad. Kaçakç l ihbar eden Bozac n n duyarl l na iflaret eden Bulut, bu tür olaylara karfl vatandafllar n da dikkatli olmas n ve flüphelendikleri kiflileri kendilerine ya da jandarmaya bildirmesini istedi. (AA)

4 4 YARIN Hierapolis Tiyatrosu, Roma döneminin en güzel eserlerinden DEN ZL - MUSTAFA DER- MENC O LU - UNESCO nun Dünya Miras Listesi nde yer alan Denizli deki Hierapolis Antik Kenti ndeki tiyatro sahnesinin Roma döneminden günümüze ulaflan en güzel eserlerden biri oldu u bildirildi. talya n n Lecce flehrindeki Salento Üniversitesi nde ö retim üyesi olan kaz baflkan Raffaello D Andria, AA muhabirine yapt aç klamada, Hierapolis Antik Kenti nde talyan kaz heyetinin 1957 den beri sürdürdü ü kaz çal flmalar na 1974 y l nda dahil oldu unu söyledi. Kaz heyetine 13 y ldan bu yana baflkanl k yapt n ifade eden D Andria, Hierapolis Antik Tiyatrosu nda bafllat lan restorasyon çal flmalar n geçen ay tamamlad klar n ifade etti. Söz konusu yap n n farkl özelliklere sahip oldu unu anlatan Prof. Dr. D Andria, flunlar kaydetti: Tiyatro sahnesi gerçekten çok güzel bir yap. Restorasyon s ras nda güzel bir tarihi eseri aya a kald rd k tarihinde çekilmifl bir foto rafta buradaki tiyatro sahnesinden eser yok de bafllad m z kaz çal flmalar nda büyük mesafe ald k. Tiyatronun içine y k lm fl olan sahne binas na ait üç bin mermer ç kard k. Son y llarda buran n restorasyonuna a rl k vererek Kültür ve Turizm Bakanl, valilik ve üniversite ile ortak çal flma yapt k. Ekibimiz, restorasyonu tamamlad. Bu sahne, Roma döneminden kalma en güzel barok stil eserlerden biri. Sahnenin Türkiye de benzeri yok. Çünkü bu tiyatro bir aç k hava müzesi gibi. Mimarl k, dekorasyon ve kabartmalar var. Mesela sahnenin üstünde Roma mparatoru Septimius Severus ve efli Julia ya ait kabartmalar var. mparator Septimius Severus, Hierapolis i çok be enip bu tiyatronun yap m için yard m etti inden bu kabartma heykeller yap lm fl. Böyle bir mimarl k stili nadir örneklerdendir. (AA) 1 A ustos 2013 Turizm Edirne de 591 y ll k hamam onar lmay bekliyor ANKARA - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Telif Haklar Genel Müdürü Hamdi Turflucu, Türkiye de fikri mülkiyet haklar n n arzu edilen düzeye gelebilmesi için üniversitelerin etkin iflbirli ine ihtiyaç duyuldu unu belirterek, Üniversitelerde fikri mülkiyet hukuku alan nda aç lacak ana bilim dallar, yüksek lisans ve doktora programlar n n bu alanda hedefledi imiz noktaya ulafl lmas na büyük katk sa layaca n düflünüyoruz dedi. Turflucu, Genel Kurulda kabul edilen ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün onay na sunulan Onuncu Kalk nma Plan ndaki fikri mülkiyet haklar politikas n de erlendirdi. Fikri haklar n toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yaflam n n yan s ra s nai ve teknolojik geliflimini de do rudan etkiledi ini kaydeden Turflucu, yay nc l k, müzik, sinema, televizyon ve yaz l m sektörleriyle tümünün yans d ayr bir mecra olan internet kullan mlar düflünüldü ünde, fikri mülkiyet hukukunun ülke ekonomisi aç s ndan ne kadar önemli paya sahip oldu unun anlafl laca n dile getirdi. Planda, fikri haklar sisteminin kamuoyunun her düzeyde bilgilendirilmesine yönelik tan t m ve e itim faaliyetlerinin toplumsal bilinci art raca n n vurguland n ifade eden Turflucu, Toplumun fikri haklar n korunmas n n sa layaca yararlar konusunda bilinçlenmesi, korsanl k olgusu ile mücadelede en etkin yöntemdir. Ancak, bu bilinçlendirme faaliyetlerinin yan nda, korsanl kla mücadelenin bir devlet politikas olarak kabulü de önemli bir unsurdur. Bu konuda devlet kurumlar aras nda gerekli eflgüdümün sa lanmas na yönelik çal flmalar m z devam etmektedir diye konufltu. Türkiye de fikri mülkiyet haklar n n uluslararas normlara uygun hukuki ve idari altyap mevcut olmakla birlikte uygulamada, araflt rma ve gelifltirme çal flmalar nda arzu edilen sonuçlara ulafl labilmesi için üniversitelerin etkin iflbirli ine ihtiyaç duyuldu unu söyleyen Turflucu, flöyle devam etti: Bu alana yönelik halihaz rdaki e itimin yaln zca lisans düzeyindeki seçimlik derslerden ibaret olmas ve bu derslerin yer ald üniversite say s n n oldukça s n rl olmas, fikri mülkiyet alan ndaki dinami i yakalamak, kapsam her geçen gün geniflleyen söz konusu alana yönelik yeterli ve çözüm odakl e itimi sa lamak noktas nda yetersiz kalmaktad r. Üniversitelerde fikri mülkiyet hukuku alan nda aç lacak ana bilim dallar, yüksek lisans ve doktora programlar n n hedefledi imiz noktaya ulafl lmas na büyük katk sa layaca düflünüyoruz. Bu itibarla Genel Müdürlü ümüz, gerekli bürokratik donan m n yan s ra, akademik anlamda da uzman ve yetkin personeli ile her türlü icraat ve deste e sonuna kadar haz rl kl d r. Türkiye nin fikri mülkiyet hukuku bak m ndan uluslararas sözleflmeler ve Avrupa Birli i Müktesebat ile büyük oranda uyumlu oldu una dikkati çeken Turflucu, ancak tam uyumunun sa lanmas, dijital alandaki geliflmelerin sebebiyet verdi i ihlallerin önüne geçilmesi, meslek birliklerinin etkin ve fleffaf iflleyiflinin temin edilmesi ve kullan c lar n lisanslanmas na yönelik sorunlar n çözüme kavuflturulmas amaçlar yla de ifliklik öngören bir kanun tasla haz rland n bildirdi. Onuncu Kalk nma Plan na göre fikri mülkiyetin korunmas ve haklar n kullan lmas için etkin, yayg n ve toplumca benimsenmifl bir fikri mülkiyet haklar sistemi oluflturularak, fikri haklar n ve bu haklara konu ürünlerin kalk nma sürecine katk s n n art r lmas için yap lacaklardan baz lar ise flöyle: Yarg, gümrük ve kolluk hizmetleri baflta olmak üzere, kamuda fikri haklar n korunmas ve denetlenmesiyle ilgili birimlerde yeterli befleri ve kurumsal kapasite oluflturulacak. flletmelerin fikri haklar sisteminden ve desteklerinden daha etkin yararlanmalar n sa lamak üzere teknoloji transfer ve yenilik merkezlerinde hizmet kapasitesi gelifltirilecek. Mevzuat mekanizmalar n n etkinli inin art r lmas amaçlanan fikri haklar konusunda, kamuoyunun her düzeyde bilgilendirilmesine yönelik tan t m ve e itim faaliyetleriyle toplumsal bilincin art r lmas sa lanacak. Fikri haklara konu ürün ve eserlerin ülke ekonomisine katk s n n tespiti, izlenmesi ve de erlendirilmesi sa lanacak, bilgi ve veri altyap s güçlendirilecek. (AA)

5 1 A ustos 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Sömürge, koloni. 2. Terör, bafl boflluk. Tatl bir besin maddesi. 3. Antalya ilinde tarihi ve turistik bir yer. Gücüne güvenerek baflkalar n n hakk n alan kimse. 4. Üstünlük sa layan fley. Radonun simgesi. 5. Arnavutluk un para birimi. Kans zl k hastal. 6. Okul, k flla gibi yerlerde üst üste konmufl yatak yerleri. Bir üstün emrinde çal flan, madun. 7. Favori. Bir cetvel türü. Eskiden Karagöz oynat lan kahvelere verilen ad. 8. Tür, çeflit. Benzerleri aras nda güç ve önem bak m ndan baflta gelen. 9. Binek hayvan. MUHAMMET AL ( Ünlü boksörün soyad ). Sodyumun simgesi. 10. Erkek adlar ndan sonra kullan lan sayg sözü. Tutturgaç. 11. sviçre de bir akarsu. Duman karas. 12. Kar fl k renkli. Burun iltihab. 13. Verme, ödeme. Büyük zoka. 14. Mal al p karfl l nda mal vererek ödeflme. Difli s r. 15. Yard m istendi ini anlatan sözcük. Eski Türklerde deniz tanr ças. 16. Arapçada su. Bir renk. Tembel hayvan. 17. Yapma, etme. Matem. Kabaca evet. 18. Bir maç n say sal sonucu. Uyan k, gözü aç k. 19. Genifllik. Sermaye, kapital. 20. Sevi. Kütahya ilinin bir ilçesi. Yukar dan afla ya: 1. Küçük çocuklara anlat lan ö üt verici öykü. Merak, karars zl k veya kuflku anlatan bir söz. Baz vak f kurulufllar nda fakirlerin doyurulmas için ayr lan tahsisat. 2. Fakülteler toplulu u. Tayin etmek. Olumsuzluk anlatan önek. 3. Dilenciye verilen para. Dalkavuk. skambilde birli. 4. Kara tafl tlar ndan biri. Televizyon renk sistemlerinden biri. Bir haber ajans n n k saltmas. Çocuk sahibi olmufl kad n. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. 5. Hayat arkadafl. Bayat olmayan. Libya n n plaka iflareti. Nazi Askeri Polis Örgütünün k saltmas. Fransa da bir kent. 6. Üç ya da daha çok dire i bulunan gemilerde arka direk. Orkestra davulu. Do u Anadolu da bir rmak. 7. T rnak cilas. Erkek dad. Piyasada etki ya da tepki. Bir nota. 8. Eski dilde bulut. Ayl k. dare lambas. Çölde esen rüzgar. 9. Mezarl k. Canavar düdü ü. Baban n k z kardefli. 10. fiimdi, flu anda, daha, henüz. Avuç içi veya parmak uçlar yla tutulabilen miktar. Alacak, borç. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, Milli Savunma Bakanl ile Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) kadrolar nda çal - flan sivil memur ve kamu görevlilerinin, kendi hizmet kollar ndaki sendikalara üye olabileceklerini ve sendika kurma hakk na sahip olacaklar n bildirdi. Bakan Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, Milli Savunma Bakanl ile TSK kadrolar nda çal - flan sivil memur ve kamu görevlilerinin sendikal haklar hakk ndaki yönetmelikte de ifliklik yap ld n söyledi. Kamu Görevlileri Sendikalar ve Toplu Sözleflme Kanunu nun 5 inci maddesinde, sendika hizmet kollar - ANTALYA - AA muhabirine aç klamalarda bulunan Erdo an, 8 A ustos ta bafllayacak Ramazan Bayram dolay s yla memleketlerine gitmek isteyen vatandafllar için otobüs say s art r lmas na ra men talebe yetiflilemedi ini kaydetti. fiehirleraras yolcu tafl mac l için D1 yetki belgesi ile çal flmak gerekti ine iflaret eden Mehmet Erdo an, Türkiye de halen 339 flirket ve 8 bin 500 otobüsle hizmet verildi ini, dini bayramlarda daha çok turizm tafl malar nda kullan lan D2 yetki belgeli otobüslerin de sisteme dahil edildi ini söyledi. Ramazan Bayram öncesinde günlük 10 bin otobüsle 20 bin sefer yap lacak ve 1 milyon kifli tafl - nacak diyen Erdo an, 1-7 A ustos tarihleri tamamen doldu. 500 kilometrenin üzerinde olan uzun hatlarda doluluk oran Temmuz a, hatta baz bölgelerde Temmuz a kadar kayd. Firmalar - m z kapasiteleri çerçevesinde ek seferler aç yor. Ortalama bilet fiyat - n n 40 lira ve bayram süresinin 10 gün oldu unu düflünürsek otobüs firmalar yaklafl k 400 milyon lira ciro yapacak diye konufltu. En çok ç k fl n stanbul dan yap - laca n bildiren Erdo an, stanbul dan günlük 3 bin otobüs kalkaca n ve Anadolu illerine do ru yol alacaklar n anlatt. Bayram n yaz tatiline denk gelmesi nedeniyle birçok kiflinin tatilini uzataca n dile getiren Erdo an, bu nedenle dönüfllerin daha rahat olaca n, daha rahat bilet bulunabilece ine dikkati çekti. Erdo an, n n belirlendi ini, kurum ve kurulufllar n girdikleri hizmet kollar n n da 7 Eylül 2001 de yönetmelikle yürürlü- e konuldu unu hat rlatan Çelik, flunlar söyledi: Ayn kanununun 15 inci maddesinin (g) bendinde Milli Savunma Bakanl ile Türk Silahl Kuvvetleri kadrolar nda, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil çal flan, sivil memurlar ve kamu görevlilerinin memur sendikalar na üye olamayacaklar ve sendika kuramayacaklar hükme ba land ndan, an lan yönetmelikte bu bent kapsam ndaki çal flanlar n girdikleri hizmet kollar belirlenmemifltir. Anayasa Mahkemesinin 12 Temmuz 2013 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay nlanan kararda, Kamu Görevlileri Sendikalar ve Toplu Sözleflme Kanunu nun 15 inci maddesinin (g) bendinde geçen Milli Savunma Bakanl ile Türk Silahl Kuvvetleri kadrolar nda, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil çal flan sivil memurlar ve kamu görevlileri hükmünün iptaline karar vermifltir. Bu kararla Milli Savunma Bakanl ve TSK da çal flan sivil memur ve kamu görevlilerinin, sendika kurabileceklerini ve üye olabileceklerine dikkati çeken Bakan Çelik, Anayasa Mahkemesinin söz konusu karar uyar nca, ad geçen yönetmelikte de ifliklik yap larak büro, bankac - 1 A ustos 2013 Bayramda otobüs ile seyahate 400 milyon lira ödeyece iz Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baflkan Mehmet Erdo an, Ramazan Bayram nedeniyle günlük 1 milyon kiflinin tafl naca n ve otobüs firmalar n n 400 milyon lira ciro yapaca n bildirdi. bayram öncesinde bilet fiyatlar nda herhangi bir zam yap lmad n vurgulad. KORSAN OTOBÜSLERE D KKAT Erdo an, özel otomobiller, uçaklar ve h zl trenlerin artmas yla yolculuk alternatiflerinin çeflitlendi ini dile getirerek, bu sistem içerisinde en güvenli yolculu un otobüs oldu- unu ifade ederek, Emniyet Genel Müdürlü ü kay tlar na göre bu y l flu ana kadar 79 otobüs kazas olmufl ve 15 kifli hayat n kaybetmifl. Özellikle karayolu ile seyahat etmeyi planlayanlar özel otomobilleri yerine toplu tafl may tercih etsinler diye konufltu. Bayram öncesinde otogarlar n d fl ndan kalkan korsan otobüslerin de artt n belirten Erdo an, denetimsiz olan bu araçlarla seyahat edilmemesi uyar s nda bulundu. (AA) TSK daki sivil memurlar art k sendikal olacak l k ve sigortac l k hizmetleri hizmet koluna Milli Savunma Bakanl, Genelkurmay Baflkanl, Kara Kuvvetleri Komutanl, Deniz Kuvvetleri Komutanl, Hava Kuvvetleri Komutanl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Güvenlik Komutanl, Milli Savunma Bakanl, Akaryak t kmal ve NATO POL Tesisleri flletme Baflkanl ibareleri eklenmifltir diye konufltu. Çelik, yönetmeli in yay nlanmas ndan itibaren Milli Savunma Bakanl ile TSK kadrolar nda çal flan sivil memurlar ve kamu görevlilerinin, kendi hizmet kollar ndaki sendikalara üye olabilecekleri gibi sendika kurma hakk na da sahip olacaklar n sözlerine ekledi. (AA)

7 1 A ustos 2013 Ekonomi YARIN Özbekistan, Türk yat r mc s n bekliyor Özbekistan n Ankara Büyükelçisi Ulfet Kadirov, Isparta da çekti i elma bahçelerinin foto raf sayesinde, Türkiye den Özbekistan a 300 binden fazla elma fidan gitti ini anlatt. ANKARA - Türkiye de 8 y ld r görev yapan Kadirov, kendini evinde gibi hissetti ini, özellikle Ramazan ay n burda geçirmekten duydu u mutlulu u belirtti. Kadirov, Türkiye de bir diplomat n ortalama görev süresinin ortalama 2 ila 4 y l oldu una vurgu yaparak bu yönüyle Türk insan n ve toplumunu çok yak ndan tan ma f rsat buldu unu söyledi. Ülkesindeki ramazanlar n Türkiyedekinden farkl geçmedi ini, Özbekistan da da mahalle iftar gelene inin hakim oldu unu dile getirdi. Kadirov, her iki ülke aras ndaki ekonomik faaliyetlere de dikkati çekerek Özbekistan n Türkiye nin deste ine ihtiyac oldu unu ifade etti. Türkiye nin, zor zamanlarda sürekli Özbekistan n yan nda oldu una dikkati çeken Kadirov, ekonomi alan nda Türkiye ile iflbirli i yapmak istediklerini vurgulayarak öyle konufltu: Özbekistan olarak Türk ifladamlar n n deste ine ihtiyac m z var. Çünkü siz d fl ticareti ve dünya pazar n biliyorsunuz. fiu an Özbekistan da, 80 i tamamen Türklere ait firba bulundu- unu, Özbek-Türk ortakl yla da 575 STANBUL - Akbank Yönetim Kurulu Baflkan Suzan Sabanc Dinçer, ABD merkezli Uluslararas Finans Enstitüsü (IIF) Yönetim Kurulu Üyeli i ne yeniden seçildi. Akbank tan yap lan aç klamaya göre, Dinçer le birlikte yönetim kurulunda Commerzbank Üst Yöneticisi (CEO) Martin Blessing, Australia and New Zeland Banking Group Üst Yöneticisi (CEO) Michael Smith, Goldman Sachs Group Inc. Baflkan Gary Cohn ve Citigroup Üst Yöneticisi (CEO) Michael Corbat gibi isimler de yer al yor. Aç klamada görüfllerine yer verilen Suzan Sabanc Dinçer, küresel kriz sonras, baflta ABD olmak üzere dünya ekonomisinde genel olarak bir toparlanma sürecinden geçildi ini vurgulayarak, devam eden bu sürece ra men bundan sonra dalgalanmalar n yaflanabilece i, dikkatle takip edilmesi gereken bir dönem oldu unu belirtti. Bu tür firman n faaliyet gösterdi ini söyledi. Bunlar n says n hep beraber artt rmam z laz m. Özellikle tekstil sektöründen yat r mc lar bekliyoruz. Biz iki kardefl ülkeyiz. Nüfusumuzun yüzde 60 tan fazlas yafl aras gençlerden olufluyor. Bu yönüyle de Türkiye yle benzerlikler gösteriyoruz. Büyükelçi Kadirov, mesle e ilk bafllad y llarda Özbekistan D fliflleri nden çal fl rken merhum Cumhurbaflkan Turgut Özal ve heyetinin Özbekistan a yapt ziyaretle ilgili bir an s n ise flöyle anlatt : 93 y l nda, ben daha D fliflleri Bakanl nda genç bir memurken, merhum Özal ve heyeti, Özbekistan a gelmiflti. Meslek hayat m n ilk hediyesini de Türk heyetinden alm fl oldum; bana bir yo urt makinas arma an etmifllerdi. Tabii bizim buran n yo urt yapma flekli biraz farkl d r. Makinayla Epey u raflt m ama bir türlü Türk yo- urdunu tutturamam flt m. Bana gençlik y llar m, merhum cumhurbaflkan n z hat rlatan Özal heyetinin hediye etti i o makinay hala saklar m. Kadirov, Türk mutfa ve Özbek mutfa n n benzerlik gösterdi ini ancak kendi ülkesindeki kavun ve üzümün tad n burada bir türlü bulamad - n dile getirdi. Türklerin ekmek ve pilavdan korktu unu hayretle karfl lad n söyleyen Büyükelçi, Annem 89 yafl na kadar hergün bol ekmek ve pilav tüketirdi, bir kez bile doktor yüzü görmedi. Pilav ve ekmekten korkmay n dedi. Ülkesinden en çok tüketilen yeme- in Özbek pilav oldu una vurgu yapan Kadirov, ço u restoran n sadece özbek pilav servis etti ini kaydetti. Kadirov, Özbekistan da günlük 500 dalgalanmal dönemlerde küresel finans piyasalar n n derinlemesine analizinin tüm ülkeler aç s ndan kritik önem tafl d n ifade eden Dinçer, bu çerçevede IFF nin uzmanl - na ve çal flmalar na her zamankinden daha çok gereksinim oldu- unu bildirdi. Dinçer, ilerideki 10 y lda geliflmekte olan ülkelerin, dünya toplam gelirindeki büyümenin yaklafl k yar s n yarataca na iflaret etti. Türkiye nin de aralar nda bulundu- u geliflmekte olan ülkelerin uluslararas ekonomide büyümenin merkezi olmay sürdürdü ünü vurgulayan Dinçer, Türkiye nin de mali disiplini, sa lam ekonomik temelleri ve güçlü bankac l k sektörü ile bu ülkeler aras nda öne ç kt n kaydetti. Dinçer, IIF nin bu kapsamda, Türk bankac lar n n görüfl ve de- erlendirmelerine ayr bir önem verdi ini ve gelinen bu noktan n Türk bankac l n n gücünü ve itibar n da yans tt n ve kendilerini gururland rd n sözlerine ekledi. IIF nin önde gelen isimlerini bir araya getiren böylesi önemli bir çat alt nda, 3 y l daha aktif görev alacak olmaktan ötürü büyük bir mutluluk ve onur duydu unun alt n çizen Dinçer, ilerideki dönemde de bilgi ve tecrübelerini yurtd fl ndaki 7 kilogram pirinçten pilav yap ld n, özellikle yafll lar taraf ndan günde 3 ö ün tüketildi ini anlatt. Türk mutfa n çok sevdi ini ve Özbek yemekleriyle çok benzedi ini belirten Kadirov, ne zaman yurtd fl - na ç ksam ilk iflim Türk lokantas n n yerini ö renmek oluyor. Çok flükür dünyan n her yerinde vars n z, biz de gönül rahatl yla yemek yiyebiliyoruz ifadelerini kulland. Kadirov, Türkiye de birçok farkl gezme f rsat buldu unu, Do u Anadolu Bölgesinden Ege ye kadar her bölgeyi ziyaret etti ini söyledi. Gitti i flehirlerde özellikle köyleri ziyaret eden ve köy halk yla sohbet etti ini belirten Kadirov, çekti i bir foto raf sayesinde Türkiye den Özbekistan a elma fidan ihraç edildi ini flöyle anlatt : Isparta ya gitmifltim. Çok güzel elma ba lar vard. Birkaç kare foto raflar n çektim. O foto raflar bir flekilde Özbekistan a gitti. Yetkililerin fazlas yla ilgisini çekti. Böylece bugün Özbekistan da 300 binden fazla elma fidan götürdüm. Böylece, Isparta da görüp imrendi im elma ba lar n n ayn s flu an Özbekistan da (AA) Suzan Sabanc Dinçer IIF Yönetim Kurulu Üyeli ine yeniden seçildi meslektafllar na aktarmay ve yönetim kurulundaki çal flma arkadafllar yla yürütülen yak n diyalog ve çal flma sürecini devam ettirmeyi umdu unu belirtti. IFF Baflkan Timothy Adams da Suzan Sabanc Dinçer in IIF nin Yönetim Kurulu nda bir dönem daha görev alacak olmas ndan onur duydu unu ifade ederek, Dinçer in uluslararas finans ve ekonomi alan nda önemli bir lider oldu unu ve IIF Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim ve düzenlemeler konular nda sundu u görüfl ve yönlendirmeleri ile önemli katk lar sa lamakta oldu unu bildirdi. Geliflmekte olan ülkelerin deneyimlerinden yararlanman n enstitünün birincil önceliklerinden oldu unu vurgulayan Adams, Dinçer in bu kapsamdaki görüfl, öneri ve de erlendirmelerinden IIF olarak yararlanmaya devam etmeyi ümit ettiklerini sözlerine ekledi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi STANBUL - Al flverifl Merkezi Yat r mc lar Derne i (AYD) ile Akademetre Research taraf ndan oluflturulan ve her ay düzenli olarak yay nlanan AVM Endeksi nin haziran ay ve 2013 ilk yar y l sonuçlar aç kland. AYD den yap lan aç klamaya göre, AVM ciro endeksi haziran ay nda 2013 ün en yüksek seviyesine ulaflt. Ciro endeksi, bu y l n haziran ay nda bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 156 puana yükseldi. Bu art fl, 2012 nin haziran ay yla karfl laflt r ld nda ise yüzde 11,4 lük art fla iflaret etti. Bu y l n ilk çeyre inde 136 puan olan ciro endeksi, ikinci çeyrekte 145 puana yükselerek 2013 ilk yar y l de erini 140 puana tafl d. Ciro endeksi 2013 y l n n ilk yar - s nda 2012 nin ayn dönemine k - yasla yüzde 8,5 artt. AVM lerdeki kiralanabilir alan (metrekare) bafl na düflen ayl k ciro ortalamas, 2013 ün ilk yar s nda stanbul da 617 lira, Anadolu da 481 lira olurken, Türkiye genelinde 535 liraya ç kt. Sözkonusu de er, Türkiye geneli için 2012 y l n n ilk yar s nda 491 lira olarak gerçekleflmiflti. AVM Endeksi, haziran ay nda geçen y l n ayn ay na göre tüm ürün kategorilerinde yükseldi. Ayakkab ve çanta cirolar yüzde 13, yiyecek ve içecek alanlar n n cirolar yüzde 7, teknoloji marketi ve elektrikli eflyalar cirolar yüzde 19, giyim cirolar yüzde 7, hipermarket cirolar yüzde 13 ve AVM lerdeki di er alanlar n cirolar yüzde 11 art fl gösterdi. Bu y l n ilk yar s nda ise geçen y l n ayn dönemine göre teknoloji market ve elektrikli eflyalar cirolar nda yüzde 11, ayakkab ve çanta 1 A ustos 2013 AVM lerin cirosu Haziran da tavan yapt Al flverifl merkezi (AVM) ciro endeksi haziran ay nda 2013 ün en yüksek seviyesine ulaflt. Ciro endeksi, bu y l n haziran ay nda bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 156 puana yükseldi. MUfi - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye de bu sene hububat üretimi geçti imiz seneye göre çok daha iyi bir noktada. Ülke genelinde 22 milyon ton bu day hasad kesinleflti dedi. ftar program na kat laca Bitlis e gitmek için uçakla Mufl a gelen Bakan Eker, havaliman nda Vali Vedat Büyükersoy, AK Parti Mufl Milletvekilleri Faruk Ifl k, Muzaffer Çakar, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve partililer taraf ndan karfl land. Eker, gazetecilere yapt aç klamada, ramazan ay nda yapt klar gezilerde daha çok insanla bulufltuklar - n, hayat paylaflmak ad na bu gezileri gerçeklefltirdiklerini söyledi. Gezilerde sektörlerle ilgili geliflmeleri de izlediklerini belirten Eker, Türkiye de arpa ve bu day hasad rekoltesi geçen seneye göre daha iyi. Türkiye de bu sene hububat üretimi geçti imiz seneye göre çok yüzde 10, AVM lerdeki yiyecek-içecek alanlar n n cirolar nda yüzde 9, hipermarket, süpermarket ve flarküteri cirolar nda yüzde 9, giyim ve aksesuar cirolar yüzde 6, AVM içerisindeki di er ma azalar n cirolar nda da yüzde 9 luk art fl kaydedildi. Ziyaret say s endeks de erinde de haziran ay nda geçen may s ay - na göre yüzde 3,2 lik art fl yafland. stanbul da ziyaretçi endeksi may s 2013 e göre 1 puan artarak 89 puana, Anadolu da ise 5 puan artarak 111 e ulaflt. AYD Baflkan Hulusi Belgü, aç klamada yer alan de erlendirmesinde, haziran ay nda indirimlerin, stanbul Shopping Fest in ve okullar n kapanmas sonras nda artan tatil al flverifllerinin sebebi ile ciro endekslerinin yükseldi ini belirterek, Türkiye de son zamanlarda yaflananlara ra men AVM cirolar n n yükseliflini sürdürmesinin sevindirici oldu unu ifade etti. (AA) Bu y l 22 milyon ton bu day hasad yap ld daha iyi bir noktada. Ülke genelinde 22 milyon ton bu day hasad kesinleflti ve büyük ölçüde hasat bitti. Herhangi bir eksiklik yok. Aksine önceki y llara göre art fl var diye konufltu. Çözüm süreci ile bölgede huzur ve güven ortam n n pekiflti ine dikkat çeken Bakan Eker, bölgede ilk defa umutla çözüm sürecinin beklendi ini ifade etti. Eker, Süreçle bölgede gerek özel sektör, gerekse kamu yat r mlar nda ciddi bir art fl ve geliflme var. Vatandafllar m z da bunu umutla karfl l yor dedi. Bakan Eker, daha sonra karayoluyla Bitlis e hareket etti. (AA)

9 1 A ustos 2013 Ekonomi YARIN hale dökümanlar cep e indirilecek Kamu hale Kurumu, (K K) teknolojik geliflmeler fl nda yeni bir hizmeti vatandafl n hizmetine sundu. M-EKAP ta yap lan son de ifliklikler ve eklenen özellikler ile art k EKAP a kay tl gerçek/tüzel kifliler, mobil cihazlardan mobil imzalar n kullanarak ihale dokümanlar n indirebilecek ve istekli s fat kazanabilecek. ANKARA- Kamu hale Kurumu ndan yap lan yaz l aç klamada, K K taraf ndan elektronik ihalenin hayata geçirilmesi kapsam nda, Elektronik Kamu Al mlar Platformu nun 2010 y l nda devreye al nd - ve her geçen gün idare, istekli ve vatandafllar n yo un ilgisiyle kullan - m n n artarak devam etti i ifade edildi. fllerin kolaylaflt r lmas amac yla gelifltirme çal flmalar na devam edilen ve 2012 y l içerisinde devreye al nan M-EKAP n android ve OS sürümü sayesinde bir ad m daha öteye gidildi i vurgulanan aç klamada, elektronik ihalenin sabit veya mobil bilgisayarlarla olan ba ml l n n ortadan kald r lmas hedeflenerek ifllemlerin cep telefonu uygulamas n n hayata geçirildi i kaydedildi. M-EKAP ta yap lan son de ifliklikler ve eklenen özellikler ile art k EKAP a kay tl gerçek/tüzel kiflilerin mobil cihazlardan mobil imzalar n kullanarak ihale dokümanlar n indirebilece i ve bu sayede istekli s fat n kazanabilece i belirtilen aç klamada, flunlar kaydedildi: Bu yeni uygulamalar sayesinde elektronik imza, mobil imza kullan - larak daha önce indirilen ihale dokümanlar na iliflkin indirme tutanaklar sorgulanabilecek ve doküman üzerinde inceleme yap labilecek. Yap - lan bu çal flmalar neticesinde; ihale arama ekranlar yenilenmifl, ihale türü, usulü ve tarihinin yan nda; ihale ANKARA - Özellefltirme uygulamalar ndan y lbafl ndan bu yana elde edilen gelir 8 milyar liray aflt. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, Özellefltirme daresi Baflkanl (Ö B) taraf ndan y lbafl ndan bu yana toplam 87 ihale gerçeklefltirildi. Bu y l Temmuz ay na kadar 15 milyar 114 milyon 227 bin liral k imza at ld ve devir gerçeklefltirildi. Sat fl ve devir ifllemi tamamlanan ilk özellefltirme uygulamas, 7 Ocak ta sözleflmesi imzalanan TEDAfi n Tekirda daki tafl nmaz n n sat fl oldu. Ö B in kasas na, söz konusu tafl nmaz n sat fl ndan 10 bin 409 dolar girdi. Bu y l sat fl ili ve ihalenin durumu kriterleri de seçilerek arama yap labilecek, filtreler eklenmifl ve arama motoru çok daha kolay kullan labilir bir hale kavuflturulmufltur. hale ad nda, ihale aç klamas nda veya birim fiyat teklif cetvelinde aranan kelime ya da kelime gruplar n içeren ihalelerin sorgulanabildi i detayl arama sayfalar oluflturulmufl, ayr ca Kurul karar tutanak sorgulama uygulamas yenilenmifl, yaklafl k maliyete göre ihale kurallar sorgulanabilir hale getirilmifltir. M-EKAP iyilefltirilmesinde kullan c lar n yorum, elefltiri ve önerileri titizlikle de erlendirilirken, EKAP kullan c s n n ofise ba ml l n n azalt lmas n hedefleyen M-EKAP uygulamas ile ihalelerde fleffafl k, rekabet ve kat l m n art - r lmas noktas nda da önemli bir ve devir ifllemi tamamlanan en yüksek özellefltirme bedeli ise Elektrik Üretim Afi ye (EÜAfi) ait akarsu santrallerinden elde edildi. EÜAfi a ait Göksu Akarsu Santrallerinin özellefltirme bedeli 57 milyon 500 bin dolar, Berdan Akarsu Santralleri 47 milyon dolar, Hasanlar Akarsu Santralleri 30 milyon 850 bin dolar, K s k Akarsu Santralleri 27 milyon 150 bin dolar oldu.özellefltirmede y lbafl ndan bu yana 1 blok sat fl, 13 bedelli devir ifllemi ve 157 tesis ve varl k sat fl gerçeklefltirildi. Böylece önceki y llarda gerçeklefltirilen özellefltirme uygulamalar ndan yap lan tahsilatlarla birlikte ad m daha at lm fl oldu. Kamu hale Kurumu Elektronik hale Dairesi Baflkanl n n, bilgi teknolojileri projelerini uluslararas kabul görmüfl standartlara uygun olarak gelifltirme hedefi do rultusunda Kalite Yönetim Sistemi Program n yürüttü ü vurgulanan aç klamada, bu program çerçevesinde Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi, BT Hizmet Yönetimi, fl Süreklili i Yönetim Sistemi ve Yaz l m Gelifltirmede Bütünleflik Yetenek Olgunluk Modeli çal flmalar n da sürdürüldü ü belirtildi. Aç klamada, yürütülen sistemler içerisinden Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi ve BT Hizmet Yönetimi çal flmalar tamamlanarak TSE den belge alma hakk kazan ld ifade edildi. (AA) Özellefltirme geliri 8 milyar liray aflt özellefltirme geliri 8 milyar 7 milyon liraya ulaflt. Özellefltirme çal flmalar nda bugün itibar yla, sat fl ve devir onay al nan 29 iflletme ve tesisin toplam 4,2 milyar dolarl k sat fl iflleminin sözleflmesi ise imza aflamas nda bulunuyor.bunlar aras nda en yüksek bedel, 1 milyar 725 milyon dolarla TEDAfi-Toroslar Elektrik Da t m Afi ye ait. En yüksek sat fl tutar na sahip ikinci kurulufl ise 1 milyar 227 milyon dolarla TEDAfi- stanbul Anadolu Yakas Elektrik Da t m A.fi. (AA) 9 Suriye nin elbiseleri Kilis ten ANKARA - ç kar fl kl k ve çat flmalar n yafland Suriye ye yönelik haz r giyim ve konfeksiyon ürünleri ihracat y l n ilk 6 ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yaklafl k 8 kat artarak 22 milyon dolara ulaflt. AA muhabirinin Türkiye hracatç - lar Meclisi (T M) verilerinden derledi i bilgilere göre, bu y l n ocak-haziran döneminde haz r giyim ve konfeksiyon ihracat geçen y l n ayn dönemine k yasla yüzde 6,7 artarak 8,4 milyar dolara ç kt. Almanya 1,8 milyar dolar ile haz r giyim ve konfeksiyon sektöründe ihracat n en fazla yap ld ülke olurken, Almanya y ngiltere, spanya, Fransa ve Hollanda takip etti. Söz konusu dönemde özellikle iç kar fl klarla mücadele eden eden Suriye ye gerçeklefltirilen haz r giyim ve konfeksiyon ihracat ndaki art fl dikkati çekti. Bu ülkeye yap lan haz r giyim ve konfeksiyon ihracat, y l n 6 ay nda geçen y l n ocak-haziran dönemine göre yaklafl k 8 kat artarak 2,6 milyon dolardan 22 milyon dolara ulaflt. Söz konusu dönemde Suriye ye komflu illerden Kilis in haz r giyim ve konfeksiyon ihracat yaklafl k 85 katl k art fl göstererek 53 bin dolardan 4,5 milyon dolara ulaflt. Güneydo u Anadolu hracatç Birlikleri (GA B) Baflkan Aldulkadir Ç kmaz, Suriye de merkezi hükümetin yan s ra muhaliflerin kontrol etti i bölgeler bulundu una iflaret etti. ç kar fl kl klar nedeniyle özellikle muhaliflerin bulundu u bölgelerdeki insanlar n ciddi oranda giyim ve g da ihtiyaçlar n n bulundu unu anlatan Ç kmaz, Söz konusu bölgelerdeki tüccarlar peflin para getirerek an lan ürünleri bizden al yorlar. Haz r giyim konusunda gerek genel gerekse Kilis in ihracat ndaki art fl buna ba lamak do ru olacakt r dedi. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi MERS N - Vali Hasan Basri Güzelo lu, yapt yaz l aç klamada, Mersin in 2013 y l ihracat verilerine bak ld nda 2012 y l na oranla ilk befl ayda yüzde 9,66 art fl sergileyerek ihracat n n 552 milyon 3 bin 541 dolardan 605 milyon 353 bin 682 dolara yükseldi ini bildirdi. Y ll n ilk 5 ay nda ihracat artarken sadece flubat ay nda ihracatta gerilime oldu unu, hemen ard ndan da h zl bir toparlanma sürecine girildi ini anlatan Güzelo lu, hracat özellikle Nisan ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 25 lik ve May s ay nda ise yüzde 15 lik ciddi bir art fl grafi i gösterdi. lk befl ay n geneline bakt m zda ise yüzde 9,66 l k bir art fl karfl m za ç - k yor. Bu da bizim için oldkça önemli bir art fl ifadelerine yer verdi. Bal kç l k sektörünün yüzde 30 luk art flla en fazla art fl kaydeden sektör, parasal getiri aç s ndan ise 57 milyon dolarl k ihracat art - fl yla 358 milyon 956 bin 62 dolara ulaflan imalat sanayinin en fazla art fl kaydeden alan oldu unu ifade eden Güzelo lu, flöyle devam etti: Mersin bu ihracat performans yla ilk befl ayda Türkiye nin ortalama ihracat art fl ndan yüzde 6,78 daha yüksek bir ihracat art fl h z göstermifl oldu. 25 milyar dolardan fazla d fl ticaretin gerçekleflti i Mersin Liman n da konteyner ifllem hacminde geçen senenin ayn dönemine göre yüzde 5,3 lük art fl yafland. Haziran sonu itibariyle Mersin Liman n gemi ziyaret etti. Mersin üreten, ticaret yapan d fl ticareti adeta ö reten ve 80 ler den sonra Türkiye nin ihracat, ithalat ve d fl ticaret kavramlar yla tan flmas n sa layan bir kent oldu unu aktaran Güzelo lu, flunlar kaydetti: Türkiye nin d fl ticaretinde, sanayisinde, lojisti inde, kalk nmaya 1 A ustos 2013 Mersin ihracat art fl h z nda Türkiye ortalamas n geçti hracatta y l n ilk befl ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 9,66 l k art fl gösteren Mersin, yüzde 6,78 art fl kaydeden Türkiye deki ihracat art fl h z n n önüne geçti. KONYA - Türkiye K rm z Et Üreticileri Üst Birli i Baflkan Yard mc s Nazif Karabulut, baz firmalar n, toptan et fiyatlar ndaki yaklafl k bir liral k art fl bahane ederek ithalat yeniden açt rmaya çal flt n savunarak, Oysa et fiyat, son art flla ancak 4 y l önceki 15 lira seviyesini yeni buldu. thalat istemiyoruz, zaten gerek de yok dedi. Konya K rm z Et Üreticileri Birli- i Baflkanl görevini de yürüten Karabulut, AA muhabirine yapt aç klamada, uzun zamand r kilogram 14,5 lira olan ya l karkas et fiyat n n geçti imiz günlerde 15 liraya ç kt n, bu makul fiyat art fl n n ard ndan baz et firmalar n n bas na, ithalata ihtiyaç oldu u konusunda mülakatlar verdiklerini söyledi. Bu fiyat art fl n n piyasalar ya da et stoklar n etkileyecek düzeyde olmamas na ra men, ithalat n yeniden aç lmas na yönelik aç klamalar f rsatç l k olarak gördüklerini ifade eden Karabulut, flunlar kaydetti: Uzun zamand r ya l karkas 14,5 liradan, ya s z karkas ise 15,5 liradan ifllem görüyordu. Son günlerdeki art flla ya l kesim 15 liraya, ya s z karkas ise 16 liraya yükseldi. Baz firmalar, toptan et fiyatlar ndaki yaklafl k bir liral k art fl bahane edip et ithalat n yeniden açt rman n peflinde... Oysa et fiyat, son art flla ancak 4 y l önceki 15 lira seviyesini yeni buldu. thalat istemiyoruz, zaten gerek de yok. 15 lira seviyeleri, maliyetlerimize çok yak n fiyatlar. Ayr ca, 4 y l önce bir çuval besi yemini 25 liraya alan üretici, bugün ayn yemi 45 liraya al yor. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl yetkililerinin, ithalat n önünü açmaya yönelik bu tür spekülatif beyanlar do rultusunda hareket etmeyece ini umuyoruz. (AA) dönük tüm sektörlerde baflrol oynayan bir kenttir. Göreve geldi imiz günden beri Mersin in üreten ve üretti ini pazarlayabilen bir flehir olmas için gereken ad mlar en ak lc ve planl bir flekilde atmaya çal flt k. Mersin ihracat nda özellikle de imalat sanayi ihracat nda gerçekleflen bu art fl hem ülkesine hem de kendine de er katan bir flehir olma yolunda ilerledi imizin göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti nin 100. y l olan 2023 te hedefi aç k ve büyüktür. 500 milyar dolarl k bir ihracat hedefini biz Türkiye olarak ve bu büyüklük içerisinde de kendi pay m za düflen boyutuyla hedefliyoruz. Tabii ki bu iflin haz rlay c s, sa lay c s ve bu rakam elde edecek ihracat n planlay c s ihracatç - lar m zd r. Ama biz devlet olarak bu ihracat hedefinin ve seferberli inin amac na ulaflmas na, bu rakam n gerçekleflmesine, ülkemiz ve kentimize zenginlik ve refah olarak dönüflmesine en yüksek seviyede bir katk y sa lamaya ve sunmaya çal - fl yoruz. (AA) Besiciler ithalat söylentilerinden tedirgin

11 Ekonomi 1 A ustos MERS N - Normal bulgura göre verimi düflük oldu u için üreticinin çok fazla ilgi göstermedi i, makarna ve bulgurun ham maddesi olan durum bu day nda üretimin art r lmas gerekti i, aksi takdirde ithalata yönelmek zorunda kal naca bildirildi. Ulusal Bakliyat Konseyi Baflkan Mahmut Arslan, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye nin tar msal üretim ve bunun ticari ürünlere dönüfltürülmesi konusunda geçmifl y llara göre oldukça ilerledi ini söyledi. Türkiye nin özellikle makarna üretiminde dünyan n lider ülkeleri aras nda yer ald n ifade eden Arslan, 5 y l önce bin ton olan makarna ihracat n n 2012 de 520 bin tona ulaflt n, bu rakam n 2013 te 650 bin ton s n r na dayanaca n bildirdi. Makarnan n yan s ra Türkiye nin bulgur üretiminde de söz sahibi oldu- unu anlatan Arslan, Son dönemde pirinçte yaflanan GDO tart flmalar - n n ard ndan, bulgura yönelifl oldu. Bulgur tüketiminde önemli bir art fl var. Bulgur üretiminde de 650 bin tonun üzerine ç kaca z. Bulgur ve makarnan n üretiminde durum bu day kullan l yor. Biz üretimi art rmay planl yoruz ancak ülkemizde üretilen durum bu day miktar bunu karfl lamaz diye konufltu. Arslan, durum bu day ndaki s k nt y aflabilmek için ithalata yönelmek zorunda kald klar n dile getirerek, flunlar kaydetti: Üretim flu anda da yetmiyor, üretim aç s ndan bir dengesizlik var. Türkiye de durum bu day ekilen yerler belli. Toprak Mahsulleri Ofisi nin bu yerlerde durum bu day yla, ekmeklik bu day aras nda teflvikte baz imkanlar getirmesi laz m. Öncelikle durum bu day fiyat n daha yüksek tutmas laz m. Durum bu day n çiftçi fazla tercih etmiyor. Neden? Çünkü bu bu daydaki verim, ekmeklik bu daya göre düflük. Durum bu day dekar bafl na maksimum ortalama kilo verim al n rken, ekmeklik bu dayda kilogram verim al n yor. Siz de çiftçi olsan z ekmeklik bu day ekersiniz. Ekmeklik bu daya verilen teflvikle durum bu day na verilen teflvik aras nda fark olmas laz m. fiu anda durum bu day na kilogram bafl na 50 kurufl veriliyor. Onu kurufl ve 75 kurufl yaparlarsa o zaman biz fazla ithalat yapmay z. Ama flu an biz ithalat yapmak durumunday z. Sektörün, ihracat ve tüketimden dolay 500 bin ton civar nda durum bu day ithalat yapaca n düflünüyorum. Sanayiciler olarak durumu TMO ya bildirdiklerini anlatan YARIN Durum bu day nda s k nt kap da KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Arslan, Durum bu day orta Anadolu da belli yerlerde, Güneydo u Anadolu nun ise tamam nda ekilebiliyor. Bu nedenle bölgeye daha farkl teflvik verilebilir. Bu bu daya yap lacak teflvik ülkeye ekstra katma de er sa layacakt r dedi. (AA) M Ü S T E M L E K E 2 A N A R B A L 3 S D E Z O R B A 4 A V A N T A J R N 5 L E K A N E M 6 R A N Z A A S T 7 A S T E T A T U 8 C N S B A A T 9 A T C L A Y N A 10 B E Y A T A M 11 A A A R E S 12 A L A R N T 13 T A S N A R A 14 T A K A S N E K 15 A M A N A K A N A 16 M A A L A Y N 17 K A Y A S H A 18 Y S K O R S A K 19 E N A N A M A L 20 A K S M A V

12 12 YARIN Ekonomi 1 A ustos 2013 Sigortac l k sektörü yüzde 16 büyüdü Türkiye de sigortac l k sektörü geçen y l toplam 19,8 milyar lira prim üretimi gerçeklefltirerek, bir önceki y la göre yüzde 16 oran nda nominal ve 1998 y l sabit fiyatlar yla yüzde 8,6 oran nda reel büyüme gösterdi. ANKARA - Hazine Müsteflarl, Sigortac l k ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2012 Y l Faaliyet Raporu nu yay mlad. Buna göre, 2012 y l sonu itibariyle Türkiye de 35 i hayat d fl, 17 si hayat ve emeklilik, 6 s hayat ve biri reasürans alan nda olmak üzere toplam 59 sigorta, reasürans ve emeklilik flirketi faaliyet gösteriyor. Aktif flirketlere ilaveten, ruhsat sahibi olmakla birlikte faaliyet göstermeyen ya da faaliyeti kamu otoritesi taraf ndan durdurulmufl olan dört hayat d fl ve iki hayat sigorta flirketi ile bir reasürans flirketi bulunuyor. Geçen y l Türkiye de sigortac l k sektörü yüksek oranl reel büyüme yaflad. Y l içinde toplam 19,8 milyar lira prim üretimi gerçeklefltiren sektör, bir önceki y la göre yüzde 16 oran nda nominal ve 1998 y l sabit fiyatlar yla yüzde 8,6 oran nda reel büyüme gösterdi. Hayat d fl sigortalar reel olarak yüzde 11 büyürken hayat sigortas yüzde 5 küçüldü. Hayat sigortas nda küçülme yaflanmas - na ra men, hayat d fl n n toplam prim üretimindeki a rl sayesinde sektör büyümeye devam etti. Geçen y l toplam prim üretiminin 17,1 milyar liral k bölümü hayat d fl, 2,7 milyar liral k bölümü ise hayat sigortalar nda gerçeklefltirildi. Prim üretiminde hayat d fl branfllar n pay yüzde 86,33 iken, hayat dal n n pay yüzde 13,67 düzeyinde oldu. Türkiye de geleneksel olarak devam eden hayat d fl sigortalar n toplam prim üretimindeki a rl 2012 y l nda da de iflmedi. Sektörde 2012 y l nda 12,6 milyon adedi hayat ve 47,5 milyon adedi hayat d fl sigorta branfllar nda olmak üzere flirketler taraf ndan toplam 60,1 milyon adet poliçe/sertifika tanzim edildi. Tanzim edilen poliçe/sertifika say s bir önceki y la göre hayat d fl branfllarda yüzde 7,46 oran nda artarken, hayat dal nda yüzde 22,87 oran nda azald. Rapora göre, sigortac l k sektörü geliflmekte olan piyasalarda genelde Gayri Safi Yurtiçi Has la ya (GSYH) paralel bir geliflme sergiliyor. Ancak, sektörün gelir esnekli i birden yüksek oldu u için, kifli bafl na gelir artt kça gelirden sigortaya ayr lan pay yükseliyor. Sonuçta toplam prim üretimi ekonomideki büyümeden daha yüksek oranda artmakta, buna karfl l k gelir azald kça da sektör ekonomiden daha h zl küçülüyor. Bu kapsamda, geçen y l GSYH reel olarak yüzde 2,2 oran nda artarken, toplam prim üretimi yüzde 8,6 oran nda art fl gösterdi. Prim üretimi gelirden daha h zl artt için, toplam prim üretiminin GSYH ye oran da yüzde 1,32 den yüzde 1,40 a yükseldi. fiirketler, tanzim edilen poliçeler ve al nan primler karfl l nda y l içinde sigortal lara toplam 49,7 trilyon lira teminat sa lad. Toplam teminat tutar 2011 y l na göre yüzde 26,94 oran nda yükselerek GSYH nin 35 kat n aflt. Raporda, finans sektörü içerisinde arzu edilen büyüklü ün halen oldukça gerisinde olmas na ra men, sigortac l k sektörünün Türkiye ekonomisi ve sürdürülebilir bir büyüme için önemini ortaya koydu unun alt çizildi. Y l içinde flirketler taraf ndan, sigortal lar ile zarar görenlere toplam 11,2 milyar lira tazminat ödendi. Ödenen tazminatlar n 9,4 milyar liral k k sm hayat d fl sigortalarda, 1,8 milyar liral k k sm ise hayat sigortas nda gerçeklefltirildi. fiirketlerin, tazminat ödemeye konu riskin gerçekleflmesinde kusuru bulunan kiflilerden geri tahsil edilen tutarlar (sorumluluk sigortalar nda teminat veren sigorta flirketleri dahil) ödenen tazminat hesab nda negatif bakiye ile takip ettikleri dikkate al nd ve sovtaj gelirleri ilave edildi inde, ödenen brüt tazminat tutar 12,7 milyar liraya ulafl yor. (AA) Ni de de çilek havzas oluflturulacak N DE - Ni de de bafllat lan alternatif ürün çal flmalar kapsam nda çilek havzas oluflturulacak. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Murat Türkmen, AA muhabirine yapt aç klamada, Ni de nin iklimsel ve tar msal sanayi potansiyelini de erlendirmek amac yla çal flt klar n söyledi. Özellikle Bor ve Altunhisar ilçelerinin kesiflti i noktada çilek üretimini yapmak istediklerini ifade eden Türkmen, Bölgede yaklafl k bin dekar alanda çilek havzas oluflturmay planl yoruz. Bu Ni de ekonomisine y ll k 10 milyon lira gelir getirecek bir proje. Bu sayede hem çiftçimiz kazanacak hem Ni demiz kazanacak hem de ülkemiz kazanacak dedi. Türkmen, proje kapsam nda Bor ve Altunhisar ilçelerinde çiftçilere anahtar teslimi 5 er dekarl k iki çilek bahçesi kurduklar n ifade ederek, Bu bölgede çilek üretilebilece- ini ve çilekten para kazanabilece ini çiftçilerimiz görsün istedik. Kurmufl oldu umuz bahçelerden bir sezonda dekar bafl na 5 ton ürün elde edildi ve kilosu 2,5 liradan tarlada toptan sat ld. Çiftçimiz bu durumdan memnun. Di er çiftçilerimizden de oldukça yo un talep var diye konufltu. Ni de nin co rafyas, iklimi, gece ve gündüz aras ndaki s fark nedeniyle üretilen çile in aromas, tad ve fleker oran n n yüksek oldu unu belirten Türkmen, bunun da tar msal sanayi iflletmecilerinin arad bir özellik oldu unu anlatt. Türkmen, pazarlama konusunda da s k nt lar olmad n vurgulayarak, ihracata yönelmek istediklerini kaydetti. Projenin istihdama da katk sa layaca na dikkati çeken Türkmen, Ni de merkez ve ilçelerinde meyvecilik ve sebzecilik alan nda katma de eri yüksek, pazar sorunu olmayan, çiftçiye para kazand racak ürünlerin üretimine destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. (AA)

13 1 A ustos 2013 D fl Haberler YARIN 13 Japonya-Çin zirvesi yak nda' iddias TOKYO - Do u Çin Denizi'nde yer alan tak m adalar nedeniyle Tokyo ile Pekin aras nda gerginlik sürerken iki ülke liderinin yak n bir zamanda zirvede bir araya gelebilece i iddia edildi. Japonya Baflbakan fiinzo Abe'nin dan flmanlar ndan Isao Iijima, iki ülke liderin yak nda görüflebilece ini öne sürdü. Iijima kat ld bir toplant da yapt konuflmada, Japonya Baflbakan Abe'nin zirve ça r s na Pekin'in olumlu cevap verece ini savundu. Iijima, "Çin'in bu ça r y ciddi bir flekilde de erlendirdi ini düflünüyorum. Yak n bir vadede iki lider görüflür." diye konufltu. Temmuz ay ortas nda yapt Çin ziyaretine iliflkin bilgi vermekten kaç nan Iijima, "Gerçekten ne düflündüklerini sordum." dedi. Gezinin özel oldu unu da kaydetti. Bu arada, Japonya D fliflleri Bakan Yard mc s Akitaka Saiki, 2 günlük bir ziyaret için Pekin'e gitti. Japonya kamu haber ajans Kyodo'nun haberine göre, bakan yard mc l na yeni atanan Saiki'nin ziyaret s ras nda ada krizini de ele alaca n belirtti. Tokyo'nun Senkaku, Pekin'in ise Diaoyu diye isimlendirdi i adalar nedeniyle iki baflkent aras nda so uk rüzgarlar esiyor. Japonya'n n kontrolündeki adalar kamulaflt rmas Pekin'in tepkisiyle karfl laflt. Japonya'n n bu ad m üzerine Çin, ada yak nlar na gemilerini göndermeye bafllad. Japonya ise sahil güvenlik birimleriyle bu gemilere karfl koymaya çal fl - yor. Adalar n do al kaynaklar ve bal kç l k aç s ndan zengin bir bölgede oldu u düflünülüyor. Baflbakan Abe'nin dan flmanlar ndan Isao Iijima, Kuzey Kore'ye yapt gizli ziyaret nedeniyle bas n n ilgi oda haline gelmiflti. Iijima, Japon ve Kuzey Kore liderinin görüflmesi gerekti ine yönelik düflüncesini de yine seslendirdi. Iijima, "Kap, son 10 y ld r kapal yd. Sadece bask yapamay z, konuflmam z da gerekli." ifadelerini kulland. Kuzey Kore yönetiminin y llar önce kaç rd Japon vatandafllar nedeniyle iki ülke aras nda gerginlik bulunuyor. Ayr ca Tokyo, Kuzey Kore'nin gerçeklefltirdi i nükleer denemelerden de rahats z. (CHA) Çat flma s ras nda Suriyeli subay ile muhalifler aras nda ilginç diyalog Humus'ta çat flma esnas nda silah n b rakarak muhaliflerin yan na giden Suriye ordusundan bir subay ile muhalifler aras nda ilginç diyaloglar yafland. HUMUS - Görüntülerde çat flmalar n yafland bölgede askerlerini uzaklaflt ran bir subay, muhaliflerle konuflma talebinde bulunuyor. Subay n bu talebi muhalifler taraf ndan ilk olarak flaflk nl k ve flüphe ile karfl lan yor. Daha sonra "Biz, sizin düflman n z de iliz. Hepimiz Suriye'nin çocuklar y z." diyen subay n srar muhalifler taraf ndan olumlu karfl lan yor. Çevredeki silahlar n tamamen susmas ile birlikte muhalif askerler subaya Allah a yemin ediyoruz, sana dokunmayaca z yan na ça- r yor. Suriye ordusundaki subay her iki taraf n ayn ülkenin insanlar oldu unu ifade ederek, "Biz y k m yapmak istemiyoruz. Kimseye zarar m z dokunsun istemiyoruz. Siz kardefllerimizsiniz. Ben sizinle beraberim. Düflman n z de ilim. Buradakilerin hepsi bizim halk m z. " diyerek etraftaki askerleri geri gönderiyor. Muhalif asker ise kendisinin de bir zamanlar askerde oldu unu ifade STUTTGART - Almanya'n n Baden-Württemberg eyaleti Uyum Bakanl önünde, oturma eylemi yapan mültecilerin protestolar sonuç verdi. Bakanl k mültecilerin taleplerinin Ocak 2014 de karfl lanaca n, yard mlar art k kupon olarak de il, nakit para olarak alabileceklerini aç klad. Baden-Württemberg eyaletinin baflkenti Stuttgart ta Main-Tauber Bölgesi mülteci kamplar ndan gelen bir grup mülteci, eyalet Uyum Bakanl n n önünde kamplar n n ve yaflamlar n n iyilefltirilmesi için oturma eylemi yapm flt. Yapt klar eylemler sonuç verdi. Baden-Württemberg Uyum Bakan Bilkay Öney, yaz l bir aç klama yaparak, mültecilerin taleplerinin, 2014 Ocak ay na kadar karfl lanaca n bildirdi. Yaz l aç klamada, Uyum Bakanl ndan bir temsilcinin, Main-Tauber Bölgesi mülteci kamp n ziyaret ederek yerinde inceleme yapt ve mültecilere yard mlar n 1 Ocak 2014 y l ndan itibaren kupon olarak de il nakit olarak verilece i aç kland. Öney aç klamas nda, Bu görüflmeyi ve sonucunu selaml yorum. Bundan son derece memnuniyet duyuyorum. Bir bölge daha, mültecilerin kendilerinin yemek planlar na karar verecekleri ederek, "Ben de askerdim. Yaflanan zulümleri biliyorum. Bizim yan - m za gel. Suyunu iç." davetinde bulunuyor. Subay daha sonra silah n yere indirerek muhaliflerin yan na gidiyor. Söz konusu subay, " Hepimiz bu ülkenin insanlar y z. Köpek bir subay yada flerefsiz bir milletvekili gelir hepimize zarar verir. Her köyde her ailede kötü biri ç kabilir. Ancak tüm insanlar bir de- il." fleklinde konufluyor. Subay," Okudum mühendis oldum. Allah bu ülkeden raz olsun. Beni siz okuttunuz. fiimdi evimi Kuseyr'den gelen bir aileye kira almadan verdim, oturun dedim. " diye konufluyor. Muhalif askerler ise, gelen subaya, çok say - da sivilin tutuklanmas ile ilgili sitemde bulunuyor. Subay ile muhalifler aras nda ilginç diyalog devam ederken, her iki taraftaki askerlerin çat flma sonras dinlenmeye çal flmas ise dikkat çekiyor. (CHA) Protestolar sonuç verdi, mültecilere kupon yerine nakit verilecek imkan sa layacak. dedi. Aç klamada, geçti imiz hafta, eyalet meclisinde, bakanlar kurulunun gündemine gelen ve görüflülmeye bafllanan mülteci yasas nda yap lacak de iflikliklere de at fta bulunularak yeni yasan n eyaletteki mültecilerin Almanca kurslar na gidebileceklerine, konaklama konusunda kendilerine söz ve haklar getirilece ine vurgu yap ld. (CHA)

14 14 YARIN Yorganc o lu: UBP nin uygulamalar na onay verilmedi i ortaya ç km flt r D fl Haberler 1 A ustos 2013 Kimse Yok Mu Uganda'da yüzleri güldürdü Ramazan ay vesilesiyle Uganda da insani yard m seferberli ini sürdüren uluslararas yard m derne i Kimse Yok Mu isanlar sevindirmeye devam ediyor. LEFKOfiA - KKTC'de erken genel seçimin galibi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Baflkan Özkan Yorganc o lu, halk n eski hükümetin uygulamalar na onay vermedi inin net olarak ortaya ç kt n söyledi. Yorganc o lu, "Biz K br s Türk halk n n menfaatleri ç karlar ve beklentileri do rultusunda önümüzdeki dönem elimizden geleni yapaca z." dedi. KKTC'de genel seçim sonuçlar n n belli olmas n n ard ndan Cihan Haber Ajans 'na (Cihan) aç klama yapan Yorganc o lu, halk n UBP hükümetinin icraatlar n do ru bulmad n aktard. Buna karfl l k partilerinin K br s Türk halk için bu süre zarf nda baz projelere onay verdi ini de ifade etti. "K br s Türk halk partimize bir hükümet kurma görevini siyasal iradesiyle vermesine iflaret etmifltir." diyen Yorganc - o lu, K br s Türk halk n n menfaatleri ve ç karlar için beklenen do rultuda ellerinden geleni yapacaklar n belirtti Halk n yaflarken mutlu olmas için çal flacaklar na vurgu yapan Yorganc o lu, flöyle devam etti: "Hedefimiz herkesi kucaklayan bir anlay flla önümüzdeki dönemde faaliyetlerimizi yönetmek olacakt r. Özellikle adil olma konusunda fleffaf olma konusunda ekonomik yap y kendi kendine yeterli bir noktaya tafl ma konusunda da üzerimize büyük görevler düfltü üne inan yorum. Biz bu görevleri halk m z n bütünüyle yerine getirmek için elimizden geleni yapaca z." (CHA) KAMPALA - Dernek, baflkent Kampala dan sonra ülkenin bir di er önemli flehri Jinja da yüzlerce kifliye yard m paketi da tt ve kurulan Ramazan çad - r mda iftar yeme i verdi. Derne in Jinja daki yard m paketi da t m - na ve akabinde verilen iftar yeme ine ilgi büyük oldu. zdihama yol vermemek için Jinja polisi Kimse Yok Mu görevlilerine yard mc oldu. Yard m alan yerli halk ad na Cihan Haber Ajans na (Cihan) konuflan yerel ilgililerden Osombo Timotey, Türk halk na ve bu yard m kendilerine ulaflt ran Kimse Yok Mu ya teflekkür etti. Timotey, bu faaliyetlerin Uganda halk nezdinde Türkiye ye karfl çok olumlu intiba oluflturdu unu kaydetti. Devam eden yard m çal flmalar n Cihan a MOSKOVA - Kamuoyu araflt rma flirketi VTsIOM un yapt çal flmaya göre Ruslar, en çok tarihiyle gurur duyuyor. VTsIOM yapt son anket çal flmas nda Ruslar n en çok ne ile gurur duyduklar n araflt rd. Ankete göre Rus halk en çok tarihi, kültürü, spordaki baflar lar, askeri gücü ve uluslararas arenadaki konumlar ile gurur duyuyor. Anket verilerine göre halk n yüzde 85'i tarihleri ile gurur duyuyor. Yüzde 11'i ise tarihleriyle gurur duymad klar n belirtti. Spor ve sporcularla gurur duyanlar n oran yüzde 77 iken, bununla gurur duymayanlar yüze 18'i oluflturdu. Üçüncü s rada ise yüzde 75 oranla kültür ve sanat yer ald. Bu s ralamay ordu ve askeri güç, bilim ve bilim adamlar ve Rusya n n uluslararas konumu takip etti. Öte yandan, ülkedeki refah seviyesi ile gurur de erlendiren Kimse Yok Mu Yurtd fl Yard mlar Koordinatörü Yusuf Y ld r m ise yard m faaliyetlerinin Ramazan sonuna kadar devam edece ini söyledi. Y ld r m, "Uganda da 2013 Ramazan kampanyas kapsam nda ilk günden beri bafllayan kumanya ve iftar yard mlar m z devam etmekte. Baflkent Kmapala dan sonra Jinja flehrine geldik. Günde ortalama 300 kifliye verdi imiz iftar yeme imiz Ramazan süresinde devam edecek." fleklinde konufltu. (CHA) Ruslar en çok tarihiyle gurur duyuyor duyanlar yüzde 14'ü oluflturdu Temmuz ay n n ortas nda gerçeklefltirilen ankete Rusya n n 130 ayr yerleflim bölgesinden toplamda bin 600 kifli kat ld. (CHA)

15 1 A ustos Ankara YARIN Filistin ve Senegal i buluflturan gece S n rlar aflan kardeflli in göstergesi 5.Uluslararas Ramazan Etkinlikleri, Ramazan ay n n yirmi birinci gecesinde Filistin ve Senegal i Keçiören de buluflturdu. Geceyi düzenleyen Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak tan kendisine Türk vatandafll vermesini isteyen Filistin Büyükelçisi, Bizim davam z her zaman savundunuz. Sizden biri olmaktan onur duyar m dedi. HABER MERKEZ Ramazan da da halk n büyük takdirini toplayan Mahalle fienlikleri tüm h z yla mahalleri gezmeye devam ediyor. Sincanl lar n hoflça vakit geçirebilmeleri için Sincan Belediyesi taraf ndan düzenlenen flenlikler, 7 den 70 e herkesten büyük ilgi görüyor. Ramazan boyunca her gün farkl bir mahallede düzenlenen flenliklerde, kukla gösterilerinden animasyona, yar flmalardan konserlere kadar pek çok faaliyet yap l yor. Sincan Belediyesi nin mahalle flenlikleri h z kesmeden devam ediyor. Ramazan Ay boyunca her gün farkl bir mahalle de eskinin geleneksel e lencelerini Sincanl lar n aya - na götüren Sincan Belediyesi, vatandafl n büyük be enisini topluyor. Her mahallede büyük bir ilgi karfl lanan HABER MERKEZ Kalaba Spor Tesisleri etkinlik alan nda gerçeklefltirilen Filistin ve Senegal Gecesi ne Belediye Baflkan Mustafa Ak, Filistin Büyükelçisi Nabil Maarouf, Senegal Büyükelçisi Issakha Mbacke ve AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur da kat ld. Gecede Keçiörenlilere hitap eden Baflkan Ak, Uluslararas Ramazan Etkinlikleri nde Filistin ve Senegal i a rlamaktan duydu u mutlulu u dile getirerek, Filistin Kültür Günleri, Keçiören de bafllad ve ülkemizin çeflitli yerlerinde devam ediyor. Filistinli kardefllerimizin çekmifl olduklar ac - lar biliyoruz. Kendi ülkelerinde özgürce yaflad klar bir Filistin için dua ediyoruz. Yine Senegal de her zaman nda yan m zda oldu unu bildi imiz ve her zaman yan nda oldu umuz kardefl ülkemizdir dedi. S n rlar aflan kardefllik ruhuyla Müslüman ülkeleri ve Anadolu nun güzide illerini Keçiören de a rlad klar n belirten Baflkan Ak, Bizler gönül co rafyam zda s n rlar kald rd k. On bir ay n sultan, bafl rahmet, ortas ma firet, sonu Cehennem azab ndan kurtulufl olan mübarek Ramazan ay n n bütün slam alemine hay rl olmas n diliyorum. Allah a emanet olun diye konufltu. Filistin Büyükelçisi Maarouf da, Baflkan Ak a Filistin halk na ve Filistin davas na verdi i sürekli destekten ötürü teflekkür etti. Bu y l Filistin Kültür Haftas n n beflincisini gerçeklefltirdiklerini ve bu organizasyona Keçiören Belediyesi nin de destek verdi ini kaydeden Büyükelçi, Baflkan Ak tan ilginç bir istekte bulundu. Maarouf, un, Ben kendimi bir Keçiörenli olarak hissediyorum. De erli Baflkan m Mustafa Ak tan bana Türk vatandafll vermesini istiyorum. Sizden biri olmaktan onur ve fleref duyar m. Sizler bizim davam z her zaman savundunuz fleklindeki sözleri izleyicilerden alk fl ald. Esir düflen Filistinli aileler için Baflbakanl k ve Diyanet flleri Baflkanl ile ortak bir yard m kampanyas bafllatt klar n aç klayan Büyükelçi, Amac m z esir düflen insanlar m z n ailelerine destek olmak. 4 bin 700 Filistinli kardeflimiz srail hapishanelerinde tutuklu bulunuyor. Ço u 30 y ld r hapiste. Sizler ve bizler onlar n geride b rakt klar ailelerine sorumlulu umuzu yerine getirmeliyiz mesaj n verdi. Filistin Büyükelçisi, Baflkan Ak n bir sonraki dönemini kutlamay da ihmal etmedi. Senegal Büyükelçisi Mbacke ise, Keçiören Belediyesi nin dünyaca tan nan Ramazan etkinlikleri Senegal Gezici sahne arac sayesinde özellikle çocuklar; kukla, animasyon ve yar flmalarla da e lenebiliyor. Konserlerin yaz akflamlar renklendirdi i Mahalle fienlikleri 7 den 70 e tüm kesimlere hitap ediyor. Çocuklar n büyük bir ilgi ile bekledi i mahalle flenliklerinin oldukça renkli anlara sahne oldu unu belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Eskinin Ramazanlar n vatandafl m z n aya na getirerek bu kutlu Ay ruhuna yak fl r bir flekilde geçirmelerini sa lamaya çal fl yoruz. Vatandafl m z n ilgisi de bizleri Cumhurbaflkan ad na açmaktan mutluluk duydu unu söyledi. Etkinliklere Senegal i davet ederek verdi i önemi gösteren Baflkan Ak a flükranlar n sunan Mbacke, Senegal 2010 y l ndan beri bu etkinli e kat l yor. lkine Kültür Bakan m z, 2011 y l ndakine Aileden Sorumlu Devlet Bakan - m z kat ld. Bu vesile ile Keçiören ve Bambei kardefl flehir oldu. Bu y l Senegal deki belediye seçimleri nedeniyle üst düzey makam kat l m olmad. Bunun için üzgünüz. Keçiören Belediyesi Senegal için bir ortak haline geldi. Kültürel bir etkinlik olan Uluslararas Ramazan Etkinlikleri ayn zamanda iliflkilerimizi de güçlendiriyor. Bu organizasyon ortak dinimizin bize emretti i slam dayan flmas na vücut veren en önemli organizasyondur diye konufltu. Gecede konser veren Ömer Karao lu, söyledi i birbirinden güzel eserlerle Keçiörenleri mest etti. Konserin ard ndan Baflkan Ak Karao lu na ifllemeli porselen tabak, iki ülkenin büyükelçisine ise vazo hediye etti. Senegal Büyükelçisi Baflkan Ak a ülkesinin ulusal k yafetlerini gösteren bir tablo, Filistin Büyükelçisi de Kudüs ten getirdi i ifllemeli porselen taba takdim etti. Gecenin sonunda etkinlik alan nda bulunan Filistin Kültür Evi ile Senegal Kültür Evi nin aç l fl yap ld. Sincan Belediyesi her gün bir mahalle de flenlik düzenliyor oldukça memnun ediyor. Her gün bir mahallede düzenlenen flenliklerimizde tüm halk m z görmekten onur duyar z. dedi. Haftan n her günü düzenlenen mahalle flenlikleri bu hafta sonu Cumartesi günü Adnan Menderes lkokulunda Pazar günü ise Ulubatl Hasan lkokulda Sincanl larla buluflacak. Ramazan Ay ndan sonra da Sincanl - lar n yaz aylar nda hoflça vakit geçirmesi için yap lmaya devam edecek olan Mahalle fienlikleri, 9 Eylül e kadar mahalleleri gezmeyi sürdürecek.

16 16 YARIN Genel ANKARA - Milli E itim Bakanl - na Ba l Okul Ö rencilerinin K l k ve K yafetlerine Dair Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik, Resmi Gazete de yay mland. Yönetmelikte yap lan de iflikli e göre, ö renciler, okul, s n f ve flubelerde tek tip k yafet giymeye zorlanmayacak. TBMM - TBMM Genel Sekreter Yard mc s Haydar Çiftçi, gazetecilere örnek milletvekili odas n göstererek, odan n özellikleri hakk nda bilgi verdi. Milletvekillerinin 1984 ten beri kulland - mevcut binadaki yetersizlikler nedeniyle yeni bina ihtiyac n n ortaya ç kt - n anlatan Çiftçi, iki bloktan oluflan mevcut binan n 28 bin metrerake oldu- unu, s yal t m, havaland rma ve odalar n ses yal t m konular nda s k nt lar bulundu unu kaydetti. Çiftçi, elzem olan yeni binan n bitme aflamas na geldi ini ifade etti. Çiftçi, mevcut binada bir milletvekili odas n n 9 metrekare büyüklükte oldu- una ve odada dan flman n da bulundu- una dikkati çekerek, yeni binadaki odalar n 40 metrekare büyüklü ünde olaca n söyledi. Çiftçi, odan n 26 metrekaresinin milletvekiline ait olaca - n, 14 metrekarenin dan flman, sekreter ve ziyaretçilerin bekleyece i alan olarak ayr ld n belirtti. Milletvekillerinin yeni odalar n n rahat ve konforlu olaca n n alt n çizen Çiftçi, odada tuvalet ve lavabonun bulundu unu da kaydetti. Milletvekillerinin kalabal k ziyaretçi gruplar n odalar nda a rlamalar n n Ö renci k yafetlerini veliler belirleyecek Milli E itim Bakanl, velilerin yüzde 50 sinden fazlas n n muvafakat al narak ilgili e itim ö retim y l için okul k yafetlerinin belirlenebilece ini kararlaflt rd. Ancak okul yönetimi ve okul-aile birli inin koordinatörlü ünde, yönetmelikteki k l k k yafet s n rlamalar ile ilgili maddede yer alan s n rlamalara ayk r olmamak kayd yla, velilerin yüzde 50 sinden fazlas n n muvafakati al narak ilgili e itim-ö retim y l için okul k yafeti veya k yafetleri belirlenebilecek. mümkün olmamas nedeniyle, yeni binada bu tür kabuller için 4 salon yap ld n anlatan Çiftçi, daha küçük gruplar için de her katta toplant odalar bulunaca n bildirdi. Önceki yönetmelikte Velilerin en az yüzde 60 n n muvafakatiyle, Milli E itim Bakanl na ba l özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4. maddede yer alan s n rlamalara uyulmak kayd yla, okul yönetimlerince okul k - yafeti belirlenebilir hükmü yer al - yordu. (AA) 1 A ustos 2013 Milletvekillerinin yeni binas görücüye ç kt Milletvekillerinin yeni yasama y l ndan itibaren kullanmaya bafllayaca bina, bas na tan t ld. Ak ll bina olarak tan mlanan ve yap m ifli tamamlanan binay kullan ma haz r hale getirecek müfltemilat ifllerine geçildi. Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe ile K T komisyonlar n n d fl ndaki 27 komisyonun da yeni binaya tafl naca n ve faaliyetlerini burada yürütece ini söyledi. Milletvekillerinin tafl nmas yla boflalacak binalar n nas l de erlendirilece i üzerinde düflündüklerini de dile getiren Çiftçi, ana binan n tadilat s ras nda bu binalar n kullan labilece ini belirtti. Çiftçi, binalar n tadilat için ciddi kaynak gerekti ini de dile getirerek, Yeni binaya tafl n nca buralar bofl kalacak. Y - k lmas da söz konusu olabilir dedi. TÜNELDEN GENEL KURULA Ak ll bina olarak nitelenen yeni binada 500 kiflilik konferans salonu, milletvekillerinin olumsuz hava koflullar ndan etkilenmeden genel kurul salonuna gitmeleri için binay ana binaya ba layan tünel de bulunuyor. 140 metrelik tünelde ise her ilin tarihi ve kültürel unsurlar n yans tacak 3 boyutlu sihirli resimler yer alacak. (AA)

17 1 A ustos 2013 Ankara YARIN Sincan Belediyesi nin, ramazan akflamlar nda konu u brahim Sadri Sincan da Ramazan dolu dolu geçiyor. Sincan Belediyesi, Sincanl lar Ramazan Akflamlar nda birbirinden ünlü sanatç lar ile bir araya getirmeye devam ediyor. Bu hafta sonu da Sincanl lar fliirin üstatlar ndan brahim Sadri ile buluflturmaya haz rlanan Sincan Belediyesi, vatandafltan da tam not al yor. HABER MERKEZ Sincan Belediyesi, Ramazan Akflamlar yla birbirinden güzel etkinliklere ev sahipli i yapmaya devam ediyor. Ramazan Ay n n huzuru ve bereketini doyas ya yaflamak isteyen Sincanl lar meydanlarda bulufluyor. Ramazan Ay için her ayr nt y tek tek düflünerek planlayan Sincan Belediyesi, düzenledi i konserlerde ve gösterilerde hiçbir sorun yaflanm yor. Durum böyle olunca da meydanlar dolup tafl yor. Ramazan n ruhuna uygun programlarla Sincanl lar n yüreklerine huzur serpen Sincan Belediyesi, birbirinden önemli sanatç lar da Sincan da a rlamay sürdürüyor. Tasavvuf sanat n n en önemli temsilcilerini Sincan da bir araya getirerek vatandafla unutulmaz bir Ramazan geçirten Belediye, bu hafta sonu da iftardan hemen sonra vatandafllar n kulaklar - n n pas n silmeye devam edecek. Yenimahalle ye y ld z ya d 27 Temmuz Cumartesi günü iftardan hemen sonra Lale Meydan nda fliirin üstad brahim Sadri, Sincanl lara unutulmaz bir akflam yaflatacak. Vatandafl n programlara olan ilgisinden oldukça memnun olan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Halk m z n Ramazan Akflamlar na olan yo un kat l - m bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Mübarek Ramazan Ay n n ruhuna yak fl r mütevazi etkinlik program m zla halk m z n bu Ay en güzel flekilde yaflamalar için çal fl yoruz. dedi. BRAH M SADR, LALE MEYDANINDA Sincan da Ramazan Ay bir baflka güzel geçiyor. Sevgi, sayg, hoflgörü ve paylaflma Ay kabul 17 edilen Ramazan, Sincan da özüne ve ruhuna has bir flekilde yaflanmaya devam ediyor. Ramazan Ay n n büyük bir aile gibi geçirilmesi için Lale Meydan, Yenikent, Temelli ye dev sahneler kuran Sincan Belediyesi, Gezici Sahne Arac ile de eskinin Ramazan e lenceleri ilçe sakinlerinin ayaklar na götürüyor. Birbirinden önemli sanatç lar da Sincan da a rlayarak Ramazan n ruhuna sahip ç kan Belediye, bu hafta sonu da 3 ayr dev meydan da vatandafllar n akflamlar n ayd nlatacak. Cumartesi günü; Lale Meydan nda brahim Sadri, Yenikent Meydan nda Mesut Baran ve Temelli Meydan nda da As m Akkufl Sincanl larla bir araya gelecek. Pazar günü ise; Lale Meydan nda Bezmi Safa, Yenikent Meydan nda Mustafa Caymaz ve Temelli Meydan nda da Grup Ayan sahne alacak. HABER MERKEZ Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Bayan Hentbol Tak m aralar nda Milli tak m kaptan Yeliz Özel in de bulundu u 7 y ld z oyuncuyu kadrosuna katt. Geçti imiz sezon ligi orta s ralarda tamamlayan Yenimahalle Belediyesi, Süper Lig e damga vurmufl 7 y ld z sporcuya imza att rarak flampiyonluk için iddial bir tak m kurdu. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n makam nda gerçekleflen törende Milli Tak m n kaptan Yeliz Özel, Ardeflen Spor un baflar l oyuncusu lke fien, Çankaya Belediyesi ve Milli Tak m oyuncusu Selma Pekmutlu, Çankaya Belediyesi sporcusu Duygu Soysal, Ardeflen Gençlik Spor dan Buket Keskin, Üsküdar Belediye Spor dan Lenche lkova ve Maltepe Belediye Spor dan Anca M haela kendilerini 1 y ll na mavi beyazl renklere ba layan sözleflmeleri imzalad lar. Süper Lig y ld zlar n n yeni adreslerinin belli oldu u imza törenine Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve sporcular n yan s ra Belediye Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan Yard mc s Erhan Aras, Kulüp Baflkan Mesut Bolatcan da kat ld. SPORDA DDALIYIZ Bu sene Yenimahalle Belediyesi olarak hentbolda iddial olacaklar n vurgulayan Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Sporun her branfl bizim için çok de erli. Özellikle amatör sporlara ve sporculara deste imiz artarak devam edecek. Sporun yaln zca erkek ifli olmad n n gösterilmesi ve bayanlar n sporla iliflkilendirilmesi ise çok daha önemli. Bugün Bayan Hentbol Tak m m za dahil olan 7 kardeflime baflar lar diliyorum y l inflallah hem ülkemiz hem de Yenimahalle için baflar l bir spor y l olur. Hay rl u urlu olsun dedi. mzalar n atarak Yenimahalle Belediyesi Hentbol Tak m kadrosuna dahil olan baflar l sporcular, 10 numara baflkana 10 numaral forma yak fl r diyerek, Baflkan Yaflar a forma hediye etti.

18 18 YARIN 1 A ustos 2013 Genel TOBB Genel Kurulu genel baflkanl k seçimi için bugün toplan yor H SARCIKLIO LU RAK PS Z ADAY Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin (TOBB) uzun süredir beklenen genel baflkanl k seçimlerinin yap laca 69. Genel Kurulu, bugün gerçeklefltirilecek. ANKARA - Seçim sürecinde yap lan de ifliklikle üst üste iki dönem yönetim kurulu ve meclis baflkan, birlik baflkan ve konsey baflkan olarak seçilmifl olanlar n, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe bu görevlere yeniden seçilemeyecekleri ibaresinin yönetmelikten ç kar lmas ile Rifat Hisarc kl o lu nun baflkanl a yeniden aday olmas n n önündeki engeli kald rm fl oldu. Hisarc kl o lu nun yeniden baflkanl a aday olmas n isteyen 365 oda ve borsa baflkan imzal teklif dosyalar n Genel Kurul Baflkanl na sundu. AA muhabirinin TOBB a ba l oda ve borsalar n seçimleriyle genel kurul sürecine iliflkin derlemesine göre, baflkan n seçilece i 69. Genel Kurul, bugün TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesislerinde toplanacak. Genel Kurulda, baflkanl a aday olanlar belirlenecek, seçim yap lacak, sonras nda da yeni baflkan bir teflekkür konuflmas gerçeklefltirecek. Daha sonra TOBB Yönetim Kurulu, konseyler ve yüksek disiplin kurulu as l ve yedek üyeleriyle genel kurul komisyonlar seçilecek. 2 A ustos ta kesin seçim sonuçlar ilan edilecek, TOBB Yönetim Kurulu baflkan yard mc lar, sayman üye, konsey baflkan ve yard mc lar yla yüksek disiplin kurulu baflkan ve raportör üye seçimi gerçeklefltirilecek. TOBB un baflkan n da aralar nda bulundu u yönetim kadrosunun seçilece i 69. Genel Kurul çeflitli nedenlerle ertelenmiflti. 23 Mart ta Anayasa Mahkemesi nin, oda ve borsalarda üst üste 2 dönem yönetim kurulu veya meclis baflkanl yapm fl olanlar n, aradan 2 seçim dönemi geçmedikçe ayn göreve yeniden seçilemeyeceklerine iliflkin kanun hükmünü iptal gerekçesinin Resmi Gazete de yay mlanmas ve 24 Nisan da Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakk nda Yönetmelik ten, üst üste iki dönem yönetim kurulu ve meclis baflkan, birlik baflkan ve konsey baflkan olarak seçilmifl Gözler YAfi ta ANKARA - Yüksek Askeri fiura (YAfi), Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an baflkanl nda 1 A ustos ta toplanacak. YAfi n a ustos ay ola an toplant s, Genelkurmay Baflkanl Karargah Çakmak Salonu nda yap lacak. Toplant ya Baflbakan Erdo an n yan s ra Genelkurmay Baflkan Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, Kara Kuvvetleri Komutan Orgeneral Hayri K vr ko lu, Deniz Kuvvetleri Komutan Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutan Orgeneral Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutan Orgeneral Bekir Kalyoncu, Genelkurmay kinci Baflkan Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri E itim ve Doktirin Komutan (EDOK) Orgeneral Servet Yörük, 1. olanlar n, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe bu görevlere yeniden seçilemeyecekleri ibaresinin yönetmelikten ç kar lmas, Hisarc kl - o lu nun yeniden aday olmas n n önündeki engeli kald rm fl oldu. TOBB un, mesleklerin grupland r lmas nda Pan-Avrupa s n fland rma sistemi olan NACE (Nomenclature generale des activites economiques dans les Communautes EuropeÈennes) sistemini hayata geçirmesi ile her üyeye, rehberde yer alan, en eski ve en çok faaliyeti göz önünde bulundurarak NACE hesaplama yöntemiyle esas ifltigal konusunu tan mlayan bir faaliyet kodu verilmesi zorunlu olan bu sistemde meslek gruplar n n faaliyet baz nda kurulmas esas al nd. Oda ve borsa seçimlerinde bu kodlara göre s n fland rmaya baz oda ve borsa üyeleri itiraz etti. TOBB, yeni meslek grupland rmalar na iliflkin itirazlar n sa l kl bir flekilde de erlendirilebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan oda ve borsa seçimlerinin makul bir süre ertelenmesi talebinde bulunuldu unu bildirdi. Sonuçta flubat ay nda bafllamas planlanan oda ve borsa seçimleri may sa, baflkanl k ve di er organlar n seçimi ise a ustosa ertelendi. Türkiye genelinde TOBB a ba l 365 oda ve borsan n bafllayan organ seçimleri geçen ay sonuna kadar devam etti. 1 May s ta TOBB Ordu Komutan Orgeneral Yalç n Ataman, 2. Ordu Komutan Orgeneral Galip Mendi, 3. Ordu Komutan Orgeneral Ahmet Turmufl ve Ege Ordu Komutan Orgeneral Abdullah Atay kat lacak. Ergenekon davas nda hakk nda tutuklama karar ç kan ve GA- TA da tedavisi süren YAfi üyesi Orgeneral Nusret Tafldeler ile tutuklu YAfi üyesi Orgeneral Bilgin Balanl n n toplant ya kat lmas beklenmiyor. Yüksek Askeri fiura a ustos ay ola an toplant s nda, terfi s ras nda bulunan albay, general ve amirallerin bir üst rütbeye 68. Mali Genel Kurulu gerçeklefltirilirken, 1 Ocak Aral k 2012 bütçe dönemi harcamalar ve kesin hesab, 1 Ocak Aral k 2014 dönemi bütçe teklifi ve faaliyet raporu onayland. Tüm bu geliflmeler ve tart flmalar sonucunda bugün gerçeklefltirilecek TOBB 69. Genel Kurulu nda Rifat Hisarc kl o lu nun yeniden baflkan olmas için 7 bölgedeki 365 oda ve borsa baflkan n n imzalar n n bulundu u teklif dosyalar Genel Kurul Baflkan Hac Osman Y ld r m a sunuldu. Konuya iliflkin aç klamada bulunan TOBB Genel Kurul Baflkan Y ld r m, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da toplant ya kat lmas - n n beklendi ini bildirdi. Genel Kurul un tek gündem maddesi olan TOBB Baflkan seçimi ile toplan laca n ifade eden Y ld r m, kurulun gerçeklefltirilece i günün akflam nda resepsiyon yap lmayaca - n, kaydetti. Y ld r m, kurula bin 700 civar nda delegenin kat laca - n belirterek, Türkiye ekonomisi son 10 y lda büyük bir geliflme gösterdiyse burada özel sektörün büyük katk s var. Özel sektörün bafl nda da Rifat Bey var. Bu performansla ayn flekilde çal flaca na inan yoruz ki, böyle yo un bir destek var hedefine ulaflmak için Rifat Bey ile beraber yola devam etme karar ald k diye konufltu. (AA) yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzat lmas ve emeklilik ifllemleri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumlar nedeniyle Türk Silahl Kuvvetleri nden (TSK) ayr lacak personel ve TSK y ilgilendiren di er konular görüflülecek. Toplant da, Suriye deki geliflmelerle terör konular n n da ele al naca belirtiliyor. YAfi toplant s, 4 A ustos ta sona erecek. fiura da al nan kararlar, Cumhurbaflkan Abdullah Gül e sunulduktan sonra kamuoyuna aç klanacak. (AA)

19 1 A ustos 2013 E itim Zambak Yay nc l k'tan ö rencilere, uzun dönemli tatil uyar s!.. YARIN Hakkari Üniversitesi yüzde 99 tercihle yüzleri güldürdü 19 STANBUL - Zambak Okuma Kitaplar Yay n Yönetmeni Mehmet Azim, 2,3 milyon ö rencinin bu y l 1. s n ftan 2. s n fa geçti ini belirterek, uzun tatil dönemlerinin özellikle 1. s n fta okuma-yazma ö renen çocuklar olumsuz etkileyebildi ini bildirdi. Zambak Yay nc l k'tan yap lan aç klamada; e itim uzmanlar n n 6-7 yafllarda ö renmenin kesintisiz bir süreç gerektirdi i görüflüne vurgu yap larak aksi halde ö rencilerin unutmufl oldu u bilgileri tekrar ö renmek için yeniden çaba harcamas gerekti inin alt n çizildi. Aç klamada görülerine yer verilen Mehmet Azim 2,3 milyon ö rencinin bu y l 1. s n ftan 2. s n fa geçti ini belirterek, ö rencilerin yeni ö rendikleri okuma yazma bilgilerini tekrar etmedikleri takdirde, unuttuklar n kaydetti. Yap lan araflt rmalarda ö renme kay plar n n en çok matematik ve Türkçe derslerinde görüldü ünü aç klayan Mehmet Azim, "Okuma- yazmay yeni ö renen ilkokul birinci s n f ö rencileri için ise uzun tatiller, ak c okuyamama s k nt lar na neden olabiliyor. Bu tehlikeye karfl çocu un yafl na uygun, ö rencinin ruh dünyas nda yeni ufuklar açacak, psikolojisini bozmayacak, az sayfal kitaplar tercih edilmeli. Ailece, birlikte okuma saatlerinin olmas, ö renciyi daha iyi motive edecektir. Bu ö renciler ayn zamanda günlük tutmak, ilginç olaylar not almak gibi yazma etkinliklerinin de içinde tutulmal d r" ifadelerini kulland. Mehmet Azim, çocuklar n ak c okumas için de anne-babalara tekrarlay c okuma, okuyucu tiyatrolar oluflturmak, eflli (ikili) arkadafll okuma, koro halinde okuma gibi tekniklerin uygulanmas tavsiyesinde bulundu. (AA) HAKKAR - Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, bu y l için aç lan 850 ö renci kontenjan ndan 833'ünün tercih döneminde dolmas n n büyük bir baflar oldu unu belirtti. Lisans Yerlefltirme S nav (LYS) sonras nda Türkiye'nin çeflitli illerinden 833 ö rencinin Hakkari Üniversitesini tercih etmesi, hem üniversite yönetiminin hem de yöre halk n n yüzünü güldürdü. Çözüm süreci kapsam nda bölgede sa lanan bar fl ortam yla operasyonlar n, çat flmalar n ve izinsiz gösterilerinin durma noktas na geldi i kentte, üniversitenin de ö renciler taraf ndan tercih edilmesi yaflanan olumlu geliflmelere bir yenisini ekledi. AA muhabirine konuyla ilgili de erlendirmede bulunan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, aç lan 850 kontenjandan 833'ünün dolmas yla yerlefltirmede yüzde 98-99'luk bir baflar elde ettiklerini söyledi. Ceylan, talep edilen ö rencilerden tamam na yak n n n üniversitelerini tercih etmesinin mutluluk ve memnuniyet verici oldu una de inerek, çözüm sürecinin de buna önemli katk sundu unu kaydetti. Türkiye'nin hemen her ilinden ö rencinin e itim için Hakkari'ye geldi ini anlatan Ceylan, flöyle konufltu: "Bu y l için aç lan 850 ö renci kontenjan ndan 833'ünün tercih döneminde dolmas büyük bir baflar d r. Birçok ilimizden üniversitemizi tercih edenler olmufl. Hatta Kuzey K br s Türk Cumhuriyetinden bile üniversitemizi tercih eden var. Bizi tercih eden ö renciler aras nda ilk tercihine Hakkari Üniversitesini yazan 229 ö rencimiz var. Yani 833 ö rencinin 229'u Hakkari Üniversitesi'ni birinci tercih olarak yapm fllar ve bu ö rencilerden 115'i erkek, 114'ü ise k z. Kendilerine baflar lar diliyoruz. Hakkari halk son derece misafirperver ve kendisine gelen insanlar ba r na basar, en iyi flekilde misafir eder. Bu konuda hiçbir ö rencimiz, ö rencimizin annesi, babas, velisi tereddüt etmesin. Anne ve babalar çocuklar n çok rahat bir flekilde buraya gönderebilirler." Ek kontenjanlardan faydalanmak isteyen ö rencilere de ça r da bulunan Ceylan, "Üniversitemizi tercih edenlerin say s ve yüzdesi oldukça yüksek. Bu da burada ö rencilerin çok rahat bar nabilece ini ve üniversitemizi tereddüt etmeden tercih edebilece ini gösteriyor" dedi. Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, akademik personel s k nt s ndan dolay yeni bölümler açamad klar na dikkati çekerek, üniversitede görev yapmak isteyen akademisyenleri, imkanlar n her geçen gün artt kente davet etti. (AA)

20 20 YARIN Kültür Turizm 1 A ustos 2013 K PAT Projesi ile Hakkari ve Bingöl'de 15 bin ö renci kitapla bulufltu ANTALYA - Antalya Akseki Kaymakaml 'n n hayata geçirdi i Kitap Paylafl m n Art rma ve Teflvik Projesi (K PAT) ile Hakkari ve Bingöl'e 15 bin kitap gönderildi. Akseki Kaymakaml ve Akseki E itim Hayrat Derne i'nin birlikte uygulamaya koydu u proje kapsam nda Hakkari ve Bingöl'de 40 okulla kardefl okul anlaflmas yap ld. Akseki Kaymakam Mekan Çeviren, proje fikrinin ö rencinin kitaba kipat demesiyle bafllad n bildirdi. Proje ile ilgili bilgilendirme yapan Kaymakam Çeviren, gayelerinin toplumda 7'den 77'ye kitap okuma al flkanl kazand rma ve kitap okuman n hava kadar, su kadar ve oksijen kadar temel bir ihtiyaç oldu unu göstermek oldu unu kaydetti. Kampanya kapsam nda Akseki'de kamu kurum, özel sektör ve okullara kitap ba fl için K PAT kutular yerlefltirdiklerini belirten Çeviren, kitap okumak isteyen herkesin kutulardan kitap okuyarak baflka birinin istifade etmesi için yerine koydu unu kaydetti YILI LKÖ RET M ONARIMLARI PAKET 80 fi ANKARA L ÖZEL DARES 2013 Y l lkö retim Onar mlar Paket 80 fli yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r hale Kay t Numaras ; 2013/ darenin a) Adresi : Tanzimat Cd. No: Varl k YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.k.k.gov.tr/ EKAP/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : haienin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer:nall han Fatih OO - Y.Mahalle Yeflilevler AO - Keçiören Vildan Nurettin Demirer O - Keçiören Tarhuncu Ahmet Pafla OO - Sincan Mehmet Sündüs çli O - Keçiören Orhan Gazi O - Elmada mam-hatip OO c) fle bafllama tarihi:sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süreskyer tesliminden itibaren 45 (k r kbefl) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer: Ankara l Özel daresi - mar Ve Bay nd rl k Daire Bflk. - Plan Proje Yat r m Ve nflaat Varl k M. Tanzimat C. No:67 Y.Mahalle Ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sanatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat. Projelerini Antalya Valili i ve l Milli E itim Müdürlü ü'nün destekledi ini anlatan Çeviren, "K PAT'la Hakkari ve Bingöl'e 15 bin kitap gönderdik. 40 okulla da kardefl okul protokolü yapt k. Kardefl okullara kitap göndermeye devam ediyoruz. Projemizin gayesi kitap okuma al flkanl kazanma, paylaflma ve teflvik etme. Proje sayesinde ben de çok say da kitap okudum. Kutulara çok say da kitap b rak l nca insan n kitap okuma iste i artt yor." diye konufltu. Resmi lanlar hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve malî yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say - lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m fllerinde fl Deneyiminde De erlendirilecek Benzer fllere Dair Tebli de yer alan B/lll, Grubu ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Müh. / Mimar 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras )karfl l (Ziraat Bankas Ulus fib. Hsp No: ) darede banka flubesi var. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8 Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara l Özel daresi - mar Ve Bay nd rl k Daire Bflk. - Plan Proje Yat r m Ve nflaat Md. - Varl k M. Tanzimat C. No:67 Y.Mahalle Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,00 (Bas n ) 598 (www.bik.gov.tr)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı