Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z HABER 18 DE 24 EK M 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Meclis, "Meks"e emanet HABER 17 DE Sosyal medyadaki paylafl mlara dikkat! Gelecek y l resmi ve dini bayramlar ile hafta sonu izinleriyle birlikte toplam 115 gün tatil yap lacak. HABER 17 DE DEVLET N Z RVES ERG N N O LUNUN DÜ ÜNÜNDE BULUfiTU Haberi 17 de ANKARA DA AH L K PANEL... Haberi 15 de MAMAK TA OKUMA-YAZMA B LMEYEN KALMAYACAK Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Norveç televizyonundan Özz Nujen e sansür STOCKHOLM - sveç ve Norveç televizyonlar n n ortaklafla haz rlad programda, sveçli komedyen Özz Nujen in rkç l elefltiren sözlerinin Norveç televizyonu taraf ndan sansürlendi i ortaya ç kt. sveç devlet televizyonu SVT ile Norveç in devlet taraf ndan finanse edilen televizyon kanal NRK nin ortaklafla haz rlad Skavlan adl programda, geçen cuma günü sveç in ünlü komedyenlerinden, Türk kökenli Özz Nujen ile Norveç in eski baflbakan Jens Stoltenberg konuk edildi. Programda sanatç Nujen, Norveç te yeni kurulan hükümete ortak olan rkç ve yabanc karfl t parti Fremskrittspartiet i elefltirdi ve hükümet içinde yer almas n n sak ncalar n anlatan bir konuflma yapt. Bu partiye oy veren Norveçli seçmenleri elefltiren Nujen ile di er kat l mc lar aras nda ateflli tart flmalar yafland. Ancak tart flmalar n oldu u 45 saniyelik bölüm Norveç te yay mlanmad. Program n sansüre u rad n söyleyen Nujen, bunun korkakl k oldu unu, rkç l k yanl s görüfllerin normallefltirilmeye çal fl ld n belirterek, mücadeleye devam edece ini kaydetti. Program sorumlusu Unni Ödegaord, yapt aç klamada, bazen bunun gerekli oldu unu, cevap hakk do an k s mlarda karfl taraf n bulunmad durumlarda bu yöntemi kulland klar n söyledi. Bas n eti inin bunu gerektirdi ini savunan Ödegaord, bunun sadece Özz e uygulanmad n, programda eski baflbakan Jens Stoltenberg in konuflmas n n da bir bölümünün kald r ld n kaydetti. Program sveç televizyonunda henüz yay mlanmad. (AA) 24 Ekim 2013 Ferman Toprak'tan Ebru Gündefl'e kötü haber STANBUL - Ebru Gündefl, geçti imiz aylarda tüm konserlerinde seslendirdi i Hayat Tespih Yapm fl m isimli flark y albümüne koymak istedi. Ancak flark n n tüm haklar na sahip olan Ferman Toprak, buna izin vermedi. fiark y sadece konserlerinde seslendirmeye devam eden Gündefl srar ndan vazgeçmedi. Araya tan d klar sokarak flark y almak için her yolu deneyen ünlü sanatç ya bir kez daha kötü haber geldi. Konuyla ilgili bir aç klama yapan Toprak, Ebru Gündefl flark y bofluna istemesin. Rihanna bile istedi vermedim diyerek ünlü flark c y adeta ti ye ald. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Sev Beni, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Ç lg n H rs z 2, Riddick, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Paranoya, Kelebe in Rüyas, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kalbim Sende, Riddick, Ç lg n H rs z 2, Vay Bafl ma Gelenler, Zamanda Aflk, Büyük Kumar Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Kalbim Sende, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Riddicik, Ç lg n H rs z 2, Büyük Kumar, Benimle Oynar M s n Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Sev Beni, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, ki Kafadar: Chinese Connection, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddicik, Katliam Gecesi Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Ustura Dönüyor, ki Kafadar: Chinese Connection, Ç lg n H rs z2, Büyük Kumar, fieytan- Racim, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddick Ankara Moviecity (Keçiören) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Riddick, Ç lg n H rs z 2, fieytan- Racim Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) ki Kafadar: Chinese Connection, Günce, Ç lg n H rs z 2, Benimle Oynar m s n Turbo, Neva, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Paranoya, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Riddick, Ç lg n H rs z2, Zamanda Aflk, Mavi Yasemin

3 24 Ekim 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 19 Zilhicce 11 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Çocuklar polisi EFEPOL ile sevecek ANKARA ZM R - MUSTAFA YILDIRIM - zmir l Emniyet Müdürlü ü Toplum Destekli Polislik fiubesi, ilkö retim ve öncesi çocuklarla iletiflimi artt rma ve güvenli, sevecen polis imaj n sa lama hedefiyle, çizgi karakter oluflturmak için çal flmalara bafllad. Konuya iliflkin AA muhabirine bilgi veren zmir l Emniyet Müdürlü ü Toplum Destekli Polislik fiubesi yetkilileri, ismi Efepol olarak belirlenen karaktere uygun bir çizim için çal flma yürütüldü ünü belirtti. Bu konuda özellikle ilkokul ve ortaokul ça ndaki çocuklardan destek ald klar n ifade eden yetkililer, ö rencilerin hayal gücü ile oluflturulacak karakter çizimini yapan çocu un ödüllendirilece ini kaydetti. Toplum Destekli Polislik fiube Müdürlü ü nün çocuklara yönelik faaliyetlerinde kullan lmas planlanan Efepol isimli kahraman polisin maceralar n n e itici ve ö retici 4 kitapta toplanm s planlan yor. Efepol ün maceralar animasyon çizgi filmle anlat lacak, kostümü dikilip, oyuncaklar ve maskotu da yap lacak karakter, zmir in EXPO 2020 adayl k sürecinde de kullan lacak. Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek çin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Program (ÇOGEP) deste iyle haz rlanan projede çizgi kahraman Efepol ün maceralar çocuklara polise olumlu bak fl aç s kazand racak, polisi sevmelerini sa layacak. - sim tamam s ra karakterde Efepol ün görsel yönüyle ilgili çal flmalar n sürdü ü belirten yetkililer, Osmanl daki ilk polisler, günümüz modern polisi ve Ege efelerinin k yafetleriyle özdeflleflecek bir karakter olmas n n düflünüldü ünü bildirdi. Özgün, kültürümüzü yans tan bir karakter olmas na dikkat edilerek seçilecek Efepol ün, maceralar yla, çocuklar n trafik kurallar n ö renmelerine, suç ve suçlularla ilgili bilinçlenmelerine yard mc olmas hedefleniyor. Çocuklara yönelik iletiflim ve faaliyetlerde kullanmas düflünülen Efepol ün, sevilen bir rol modele dönüflmesi ve çizgi film piyasas nda marka de eri oluflturmas amaçlan yor. Karakterin oluflmas konusunda çok yetenekli çocuklar n ç kabilece ini belirten yetkililer, hayal dünyas nda böyle bir kurgu oluflturan çocuklar n fikir ve çizimlerini, adresi arac l yla topluyor. (AA) stanbul da uyuflturucu operasyonu STANBUL - stanbul narkotik polisi önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinnin de kat ld operasyonda büyük miktarda uyuflturucu madde ele geçirildi. Haklar nda yakalama karar bulunan flah slar ise gözalt na al nd. stanbul Narkotik Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri, özel harekat polislerinin de deste i ile önceden belirlenen adreslere eflzamanl bask n yapt. Fatih Topkap Mahallesi Hallaç Hasan Sokak taki bir apartman da operasyon yap lan adreslerden biri oldu. Polisin geldi ini gören flüpheliler, içerisinde bir miktar uyuflturucu ve bilye atar n bulundu u pofleti pencereden d flar att. Yerdeki pofleti alan polis ekipleri apartman n en üst kat ndaki daireye girdi. Narkotik köpe inin de kullan ld aramalarda yaklafl k 10 kilogram a rl nda ve çeflitli türlerde uyuflturucu madde ele geçirildi. (CHA) En fazla ifl kazas küçük ifl yerlerinde oluyor - ÖZCAN YILDIRIM - Geçen y l 74 bin 871 ifl kazas n n 21 bin 233 ü 1 ila 3 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde gerçekleflirken, kazalardan 56 bin 787 sini 18 ila 39 yafl aras ndaki çal flanlar yaflad. stanbul, zmir, Bursa ve Manisa yüksek ifl kazas say s yla dikkat çeken iller oldu. AA muhabirinin Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n verilerinden derledi i bilgilere göre, 2012 y l nda gerçekleflen 74 bin 871 ifl kazas ndan 69 bin 90 n erkek çal flanlar, 5 bin 781 ini kad n çal flanlar yaflad. Kazalar n faaliyet gruplar na da l m na bak ld nda a r ifllerde kaza say s n n artt görüldü. kömür ve linyit ç kart lmas nda 8 bin 828, fabrika metal ürünleri nde 7 bin 45, tekstil ürünleri imalat nda 5 bin 127 ve bina inflaat nda 4 bin 511 ifl kazas yla en fazla kazan n yafland faaliyet gruplar oldu. -Çal flan say s artt kça kaza azal yor Geçen y lki 74 bin 871 ifl kazas ndan 21 bin 233 ü yani 3 te 1 ine yak n 1 ila 3 iflçi çal flt ran iflyerlerinde gerçekleflti. Bunun yan nda, 4 ila 9 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 4 bin ila 20 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 6 bin 598, 21 ila 49 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 8 bin 813, 50 ila 99 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 6 bin 117, 100 ila 199 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 7 bin 461, 200 ila 249 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 2 bin 72, 250 ila 499 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 5 bin 358, 500 ila 1000 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 4 bin 627, 1000 ve üzeri iflçi çal flt ran ifl yerlerinde ise 7 bin 627 ifl kazas yafland. -Meslek hastal klar madencilikte yayg n Söz konusu kazalardan 56 bin 787 sini 18 ila 39 yafl aras ndaki çal flanlar yaflad. 15 ila 17 yafl aras ndaki çal flanlar n kay t alt na al nan ifl kazas say s 499 olurken, 40 ila 54 yafl aras nda 16 bin 667, 55 ila 64 yafl aras nda 825, 65 yafl üstünde ise 84 ifl kazas gerçekleflti. stanbul 9 bin 450, Bursa 9 bin 303, zmir 7 bin 596 ve Manisa 7 bin 227 ifl kaz yla en fazla kazan n yafland iller oldu. Bu illeri s ras yla Zonguldak, Tekirda, Ankara, Kocaeli, Denizli ve Kayseri izledi. Öte yandan, ifl kazalar kadar meslek hastal klar da çal flanlar için olumsuz oldu. Geçen y l 386 s erkek çal flanlarda, 9 u da kad n çal flanlarda olmak üzere toplam 395 meslek hastal kay t alt na al n rken, bu hastal klardan 231 i kömür ve linyit ç kart lmas faaliyet grubunda görüldü. (AA)

4 4 YARIN Evinin bahçesini sanat galerisine çevirdi NEVfiEH R - MURAT AS L- Nevflehir den 60 y l önce gitti i stanbul da yan nda çal flt ünlü heykelt rafl Hakk Atamulu dan etkilenen Hüseyin nce (74), Derinkuyu ilçesindeki evinin bahçesini sat n ald heykellerle adeta sanat galerisine çevirdi. stanbul ve Hollanda da iflçi olarak çal flt ktan sonra emekli olan nce, Derinkuyu ilçesine Nevflehir tafl ndan 2 katl müstakil ev yapt rd. nce, evinin bahçesinde kartal, baykufl, güvercin, kurt gibi hayvanlar n yan s ra soyut heykelleri sergiliyor. Evin alt kat nda, yine baz heykeller, eski radyolar, bak r mutfak eflyalar ve küpler bulunurken, bahçede mermer üzerine çeflitli sözlerin yaz l oldu u kitabeler dikkati çekiyor. Hüseyin nce, AA muhabirine yapt aç klamada, ilkokulu bitirdikten sonra 1953 y l nda çal flmak için stanbul a gitti ini burada bir süre hamall k yapt ktan sonra kendisi gibi Derinkuyulu olan Cumhuriyet döneminin ilk heykelt rafllar ndan Hakk Atamulu nun yan nda 1 lira yevmiyeyle çal flmaya bafllad n söyledi. Yapt Atatürk heykelleriyle tan nan Atamulu nun yan nda çal flt sürede sanata olan ilgisinin artt n aktaran nce, 18 y l stanbul da ikamet ettikten sonra 1971 de Hollanda ya gidip iflçi olarak çal flt n, emekli olduktan sonra da memleketine döndü ünü anlatt. Çal flt yerlerde kazand bilgi ve görgüyü evinin bahçesinde canland rmaya çal flt n dile getiren nce, Ben hayattan zevk almay, yaflamay seviyorum. Sanat ve esteti e de büyük ilgim var. Bu nedenle kazand m paran n büyük bölümünü heykellere harcad m. fiu anda evimin bahçesinde say s z sanat eseri var dedi. (AA) Türkiye sa l k turizminin cazibe merkezi oldu ZONGULDAK - Türkiye de sa l k turizminin 100 milyar dolarl k bir hacme ulaflmas n n beklenmesi giriflimcilerin yurt içi ve d fl ndaki yat r mlar n da h zland rd. Dentistanbul Yönetim Kurulu Baflkan Murat Özel, AA muhabirine yapt aç klamda, Amerika da 11 Eylül sald r s ndan sonra sa l k hizmetleri için kendisine alternatif arayan Müslüman ülkelerin, Avrupa da yaflanan ekonomik kriz ve Arap Bahar sonras nda yönünü Türkiye ye çevirdi ini söyledi. Tedavi maliyetinin geliflmifl ülkelere nazaran Türkiye de yüzde 40 daha ucuz olmas na karfl n yüksek teknolojiyle hizmet verildi ini vurgulayan Özel, ABD deki ücretlerin dörtte biri ile onda biri aras nda de ifliyor. Ülkemize gelen hastalar n yüzde 60 n n Ortado u ülkeleri ve yüzde 40 n Avrupa ülkelerinin oluflturdu unu kay tlarda görüyoruz. Sa l k turizminin 100 milyar dolarl k bir hacme ulaflmas beklenen ülkemizdeki yat r mlar n yan s ra SuudiArabistan da difl hastanesi yapmaya karar verdik diye konufltu. Özel, Türkiye de verilen sa l k Turizm hizmetlerinin dünya standartlar nda ve ekonomik olmas n n cazibe yaratt na iflaret ederek, flunlar kaydetti: Ald klar hizmetten memnun kalanlar, gelinen noktada kendi ülkelerinde de yat r m yapmak için ülkemizdeki sa l k yat r mc lar n davet ediyorlar. Suudi Arabistan n Riyad kentinde yapmaya karar verdi imiz difl hastanesi için Kurban Bayram sonras çal flmalara bafllayaca z. Sa l k yat r m ; sa l k tesisi olan bina, t bbi donan m ve t bbi olmayan demirbafl donan mlardan oluflur. Suudi Arabistan da yap lacak yat r m bina da dahil olmak üzere milyon dolar olarak öngörüyoruz. Bu ülkeye a z ve difl sa l alan nda yap lan ilk Türk yat r m olacak. Halen grubumuzun Almanya da iki, Yemen Sana da bir olmak üzere üç tane yurt d fl partner klinik yat r m bulunuyor. 24 Ekim Difl tedavisi için yurt d fl ndan geliyorlar Halen yurt d fl ndan hasta ald klar n belirten Özel, Yurt d fl ndan gelen hastalar mevcut ifllem potansiyelimizin yüzde 30 kadar n oluflturuyor. Ülkemize gelerek tedavi olan olanlar d fl nda, Suudi Arabistan d fl na gitmek istemeyen hastalara da orada açaca m z hastaneyle hizmet vermek istiyoruz. Hizmet kalitesi ve t bbi akademik kadromuzun ulaflt bilgi gücünü Suudi Arabistan da yaflayan yerel bir ortakla birlefltirerek k sa vakitte daha çok hastaya hizmet sunmay hedefliyoruz ifadesini kulland. Özel, Dentistanbul Academy Levent te aç lmas yla stanbul daki hizmet noktalar n da 6 ya ç katt klar na iflaret ederek, flöyle devam etti: Sa l k alan nda bir ilki hayata geçirdik. Franchaise çal flmas tafl d riskler nedeniyle bugüne kadar Türkiye de hiç yap lmad. Ancak biz, tüm riskleri de göz ününde bulundurarak bir altyap çal flmas haz rlad k. Franchise; bir marka çat s alt nda çal flan iflletmelerdir. flletme sahipleri birbirinden ba ms zd r. Sa l k hizmetlerinde franchise sisteminin hayata geçirilmesi ülkemizde ilk kez gerçeklefltirdik. (AA)

5 24 Ekim 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Çok güçlü bir zehir. Kurçatovyumun simgesi. 2. Bay nd rl k. Bilgisiz, cahil. 3. Yat lacak yer. Demir kiri. 4. Kar fl k renkli. Ya mur geçirmeyen bir tür üstlük. 5. Bir tür mürekkep bal. Berilyumun simgesi. 6. Bir gezegen. Çölde esen rüzgâr. 7. S cak ülkelerde yetiflen t rl bir bitki. 8. Duman karas. Bir ilimiz. 9. Erkek sesinde bir perde. Utku. 10. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. Belirtiler. 11. Yeterli miktarda. Gerekenden eksik. Bafll ca içece imiz. 12. Söz dinlemeyen, uslu durmayan, haflar çocuk. 13. Bir nota. Düzenli ekilen yer. 14. Uzun omuz atk s. Bir kümes hayvan. 15. Gümüfl. Hedef. 16. Aç kl k. 17. Bir örgütün etkin üyesi. Baryumun simgesi. 18. laç, merhem. Yaz t. 19. Yasaklama, yasak etme. sviçre de bir akarsu. 20. Okul. Faktör, sebep, etken. Yukar dan afla ya: 1. Sözdeki uygunluk ve tutarl l k. Okullarda ö rencilerin sundu u çeflitli gösterilerden oluflan e lence. 2. Yap m iflleri. Endüstri, uran. Bilim. 3. Sakatl k veya inme gibi bir sebeple yataktan kalkamayan kimse. Gönül rahatl, kayg s z ve sakin olma. Gerçekleflmesi zamana ba l istek. Molibdenin simgesi. 4. Mesafe. Pirinç ve flekerkam fl ndan elde edilen bir tür rak. talya n n eski para birimi. Gümüfl parlakl nda, kolayca tel durumuna getirilebilen bir element. 5. II. Dünya Savafl nda Japon intihar uçaklar na verilen ad. Bo an otundan ç kar lan ve hekimlikte kullan lan zehirli bir madde. 6. fiöhret, flan, nam. nsanda yarad l fl özelli i. Operasyon. 7. Araflt rma yaz s. Geveze. Eski dilde i rençlik, kötülük, alçakl k. 8. Ensiz. At oturmal. slam n befl flart ndan biri. Saz n en kal n teli. 9. fiehirden küçük, köyden büyük yerleflim merkezi. Do u Anadolu da bir rmak. Damarlarda dolaflan hayati s v. Sipersiz bafll k. 10. Ö ütülmüfl tah l tozu. Yayl bir çalg. Optik kayd rma. Anlak. Genifllik. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Mardin de organik zeytin hasad bafllad Mardin'in Derik ilçesinde babadan ve dededen kalma yöntemlerle organik olarak yetifltirilen Derik halhal zeytinlerin hasad na baflland. MARD N - Derik Zeytin Üreticileri Birli i Baflkan Erkan Do an, AA muhabirine yapt aç klamada, yetifltirdikleri zeytin çeflitlerinde hiçbir kimyasal gübre ve ilaç kullan lmad n belirterek, "Tamamen organik yetifltirilen Derik halhal n n asit oran 0,08. Bu çok güzel bir rakam, asit yok denecek kadar azd r" dedi. Derik'te bu y l 5 ton rekolte beklediklerini belirten Do an, flöyle konufltu: "Derik yöremiz, zeytin çeflitleriyle zengindir. Bunlardan en önemlisi Derik halhal d r. Derik orijinlidir ve daha çok ya l kt r. Sofral k olarak da kullan lmaktad r. Babadan kalma ilkel yöntemlerle k rma yeflil zeytin olarak tüketilmektedir. Rekolte olarak, bir sene var, bir sene yok. Bu sene var senemiz. Beklentimiz çok iyi. Yüzde 80 oran nda rekolte bekliyoruz. 50 bin dekarl k alandan yaklafl k 5 bin tona yak n zeytin beklentimiz var. Bu, di er bölgelere nazaran az msanacak bir rakam olabilir. Ancak bizim bölge flartlar na göre iyi bir rakamd r." Zeytincili in, ilçe halk n n yüzde 50'sinin geçim kayna- oldu unu dile getiren Do- an, "Zeytinimiz pek ihraç edilmiyor. Çünkü, çevre iller ve ilçelere ancak yetiyor. Bu zeytin, ilçe halk n n yüzde 50'sinin geçim kayna d r. Bu bölgede flöyle bir eksikli- imiz var, bilinçli üretici yok. Önümüzdeki süreçte daha kaliteli ürün ve üretici yetifltirmek istiyoruz. Bu bölgedeki iri kalibreli zeytinlerimiz Ayd n pazar na gönderiliyor. Ayd n'da ifllendikten sonra Romanya pazar nda sat l yor. Di er ya l k çeflitlerimiz de kombine sistemlerimiz olmad için çevre illerde ya ç kar l p de iflik pazarlarda sat l yor. Aç kças ilerleyen süreçte flöyle bir düflüncemiz var, markalaflmak ve Derik'e özgü ürünler yetifltirmek" ifadelerini kulland. Derik'teki zeytin üreticilerinden Hatip Yap flt ran da ürettikleri zeytinin ya oran yüksek olmas ndan dolay tad n n çok iyi oldu unu söyledi. Derik zeytininin daha çok hediyelik olarak flehir d fl na ç kt na dikkati çeken Yap flt ran, flöyle dedi: "Derik zeytininin ya oran yüksek oldu undan dolay bir yiyen ikinci kez mutlaka Derik'ten bir dost edinmek zorunda kal r. Çünkü, Derik'in zeytini hakikaten sofral kt r. Tad na doyum olmuyor. Bir tane yedi in zaman 'bir daha yiyeyim' dersin. Onun için Derik zeytininin özelli i sadece ya de ildir. Derik zeytini, tafll k bölge oldu- undan, özellikle tafll k yerin zeytini ya l olur. Fazla su da istemez" diye konufltu. fiükran Yap flt ran ise ürettikleri zeytinlerin daha iyi de erlendirilmesi için bölgelerine yat r m yap lmas ça r s nda bulundu. "Zeytin tarlalar nda herkes çal fl yor. Zeytin mevsimliktir. Bir miktar para elimize geçiyor. Baflka ifl yoktur. Birkaç a ac m olsa bile bir sene veriyor, öbür sene vermiyor. Zeytin böyledir. Burada bir fabrika olsayd ve zeytinler de erlendirilseydi bizim için daha karl olurdu. Devletten ve özel sektörden yat r m bekliyoruz." (AA) 24 Ekim 2013 Babacan: "Dolar n k t olaca bir döneme giriyoruz" LOS ANGELES - Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, kredi kart harcamalar na iliflkin, "Kazan p harc yorsak sorun yok, ancak kazand m zdan fazla harcad - m zda problem ortaya ç k yor" Los Angeles'ta Türk gazetecilerin sorular n yan tlayan Babacan, Orta Vadeli Program çerçevesinde kredi kartlar na yönelik al nan tedbirlerin kararl l kla uygulanaca n belirterek, kredi kart n n borçlanma de il ödeme arac oldu unu kaydetti. Kredi kart harcamalar nda k s tlamaya gidilmesi için çal flmalar n devam etti ini, ancak, hangi ürün gruplar nda taksit erteleme ve limit koyma uygulanaca n n netleflmedi ini dile getiren Ali Babacan, etki analizi yapmadan karar vermek istemediklerini, taksitli kredi kartlar nda çok art fl oldu unu, vatandafl n taksitli kredi kart borcunun son 1,5 y lda çok h zl artt n vurgulad. Kredi kart sahiplerinin ayl k geliriyle ayl k taksit limitlerinin birbirine ba lan p ba lanmama konusu üzerinde çal flt klar n, örne in konut kredisi alan bir kiflinin ayl k taksidine maafl na oranla belirli bir limit getirilmesi konular üzerinde karar vermeye çal flt klar n belirten Ali Babacan, kredi limitlendirmesinin önemi konusunda ABD'deki Mortgage krizini örnek verdi. Ali Babacan, "ABD'de yüzde 25 limit kural olsayd Mortgage krizi ç kmayacakt. 200 bin dolarl k eve bin dolarl k kredi kulland rtt lar. Dolay s yla gücü olmayanlara da ev ad rtt lar. Hatta bu konuda reklam bile yap yorlard '' cümlelerine yer verdi. TOBB ile birlikte, ikincisi gerçeklefltirilen Türk Yat - r m Haftas kapsam nda, California, Seattle ve Chicago'da bir dizi etkinliklerde bulunacaklar n belirten Babacan, bu seyahatin amaçlar aras nda, Gezi olaylar s ras nda Türkiye'nin sars lan imaj n n tekrar iyilefltirilmesi düflüncesinin de bulundu unu belirtti. "Türkiye'deki geliflmeleri burada, sadece ifl çevrelerine de il, düflünce kurulufllar ve üniversiteler gibi çevrelere de duyurmak istiyoruz'' diyen Babacan, 'te Türkiye'de çok ciddi ad mlar at ld n, fakat bu geliflmelerin parçalar halinde olmas ndan dolay, bazen yeterince anlafl lamad n belirtti. ''Yasal düzenlemeler aç s ndan y ll k uygulamalar n de iflti i bir dönem oldu. Dönüflü hemen olmuyor ama zamanla görülecek" diyen Ali Babacan, Giriflim Sermayesi, Melek Yat r mc l k, Bireysel Emeklilik ve benzeri gibi alanlarda ç kar lan kanunlar n önemine vurgu yapt. Ali Babacan, Demokratik Aç l m da bu yasal düzenlemeler aras nda sayarak, aç l m n, netice aç s ndan, ekonomiye çok olumlu katk lar oldu una de indi. (AA)

7 24 Ekim 2013 Ekonomi YARIN 7 Akkuyu NGS için süre garantisi verildi Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Elektrik Afi Genel Müdür Yard mc s Rauf Kasumov, "ÇED olumlu" karar n n y l sonu-yeni y l n bafllar gibi oluflabilece ini belirterek, "Baz hususlar göz önünde bulundurarak 9 ay de il de bir sene gibi bir gerçekleflme olabilir. Bunu dünyadaki bütün inflaat flirketleri yap yor. Dolay s yla santralin 4 ünitesini de 2023'e kadar, yani cumhuriyetin 100 senesine kadar tamamlayaca m z düflünüyorum" dedi. ANKARA - Kasumov, AA muhabirine yapt aç klamada, Akkuyu NGS'nin inflas na iliflkin çal flmalar de erlendirdi. Günümüzde bürokrasiden flikayet etmenin bir moda haline geldi ini ifade eden Kasumov, ancak bu kiflilerin kanun gere i yapmas gereken hususlar n yerine getirilip getirilmedi ini kontrol edeceklerini söyledi. Türkiye'deki nükleer mevzuat n genel olarak mevcut oldu unu ama nükleer enerji alan ndaki bir k s m detaylar n geliflim aflamas nda bulundu unu dile getiren Kasumov, "Bürokratlar sizin ve bizim güvenli imiz için çaba gösteriyorlar ve gerekliler" diye konufltu. Türkiye ve Rusya'n n amac n n 2023'e kadar santralin tümüyle tamamlanmas oldu unu dile getiren Kasumov, flunlar kaydetti: "Bu taahhüt yerine getirilecek. Akkuyu infla etti imiz ilk santral de- il. Bir takvim oluflturdu umuzda baz hususlar göz önünde bulundurarak 9 ay de il de bir sene gibi bir gerçekleflme olabilir. Bunu dünyadaki bütün inflaat flirketleri yap yor. Dolay s yla santrali 2023'e kadar, HAKKAR (AA) - Yoksulluk ve yaflanabilirlik oranlar nda Türkiye'nin en geri kalm fl illerinden olan Hakkari'nin, yeralt kaynaklar bak m ndan oldukça zengin oldu u ortaya ç kt. Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur, Hakkari'nin krom, kurflun, çinko ve bak r gibi önemli maden yataklar na sahip oldu unu söyledi. Bölgede çinko ve kurflun gibi madenlerin yan s ra, kükürtlü bilefliklerin ve jeotermal kaynaklar n da bulundu unu vurgulayan Bodur, bu kaynaklar n aç lacak tesislerle bölgenin ekonomisine kazand r lmas n n, kentin geliflmifllik düzeyini Türkiye ortalamas na ulaflt raca n aktard. yani cumhuriyetin 100. senesine kadar tamamlayaca m z düflünüyorum. ' lk beton 2016'n n bafl nda at lacak' dedi imde herkes flafl r yor. Ancak bu hususta santralin baz spesifik unsurlar dikkate al nmal. Santralin bir k sm yer alt nda dolay s yla inflaat süreleriyle ilgili konufltu umuzda ilk 2 y l yer alt çal flmalar na ayr lacak. Çünkü çok büyük ve kapsaml çal flmalar yer alt ve yüzeyde yürütülecek. lk aflamada yaklafl k 15 milyon metreküp topra n tafl nmas öngörülüyor. Dolay s yla santral inflaat n n bafllang ç aflamas ilk betonun at lmas de il asl nda, yer çal flmalar." lk çal flmalara "ÇED olumlu" karar n n al nmas ndan sonra gelecek sene bafllayacaklar n düflündü ünü dile getiren Kasumov, ÇED de erlendirmesine iliflkin beklentileri ve bu süreçteki son duruma iliflkin flöyle konufltu: "Tüm prosedürlerin zaman nda ve eksiksiz yerine getirilmesiyle ilgili takvimlendirme çal flmas yap ld nda 'ÇED olumlu' karar y l sonu-yeni y l n bafllar gibi oluflabilecek. Çevre Son dönemlerde madenle ilgili bölgede bir-iki tesisin aç lmas n n sevindirici oldu una dikkati çeken Bodur, "Kurflun ve çinko bölgenin önemli madenlerinden, bölgede daha çok metamorfizmaya, yani baflkalafl ma dayal tortul ve özellikle karbonatl kayaçlar içerisinde bulunuyor. Ülkenin yeralt zenginliklerinin ortaya ç kar lmas nda önemli katk - lar ve çal flmalar olan Maden Tetkik Hakkari maden zengini Arama kurumunun bölgedeki kurflun ve çinko rezervelerine yönelik herhangi bir çal flmas n n olmad n görüyoruz. Ancak önümüzdeki dönemlerde üniversitemizin de deste iyle bu konularda çal flmalar yap labilir" dedi. Bölgede zengin yataklar olan kurflun ve çinkonun hammadde olarak ç - kar l p ifllenmesinin zor ancak sat lmas - n n kolay oldu unu bildiren Bodur, stanbul Üniversitesi taraf ndan yap lan bir çal flmada bölgede 40 milyon tonluk çinko ve kurflun rezervinin bulundu unu aç klad. Bunun bölge ekonomisi için çok önemli oldu unu dile getiren Bodur flu ifadeleri kulland : "Hakkari bölgesinde iki firman n zenginlefltirmeye yönelik tesisler kurdu- ve fiehircilik Bakanl ndan ÇED ile ilgili ilk soru partisi geldi. Tercüme edildikten sonra Moskova'ya gönderece iz, sorular üzerinde çal flaca z. Sorular parti parti geliyor, dolay s yla sürecin uzamamas için tüm sorular n tek aflamada gönderilmesi için ricada bulunuyoruz. Umar m bu uzamaz. 'ÇED olumlu' karar n n ard ndan gelecek sene çal flmalara bafllayaca m z düflünüyorum. ÇED olumlu karar al nd ktan sonra inflaat lisans ve elektrik üretim lisans almak için çal flaca z." Kasumov, santralin kurulaca alanda "ÇED olumlu" karar al nmadan as l çal flmalara bafllayamayacaklar n söyledi. Santral alan nda halen yürütülen çal flmalara iliflkin sorular da yan tlayan Kasumov, bu aflamada bir tafl oca iflletilmesine iliflkin izin ald klar n ifade etti. Nükleer güç santrali d fl nda yol çal flmalar olaca n ve bu çerçevede birçok yol çal flmas öngördüklerini dile getiren Kasumov, bölgenin topografisi düz olmad için birçok yerde dolgu çal flmas yap laca n, as l yollar n d fl nda da yang n emniyet yollar ve fleritleri yap laca n anlatt. Kasumov, "Zamandan tasarruf etmek için bölgede tafl oca çal flmalar söz konusu. Elektrik Üretim Anonim fiirketi taraf ndan bize tahsis edilen eski binalar vard orada. Bu binalarda da yenileme çal flmalar yap ld. Çünkü birçok insan orada çal fl yor" dedi. Bundan önce de sahada sismik ve hidrolojik etütlerin yap ld n belirten Kasumov, sismik incelemelerde 3 flirketin yer ald n, bunlardan birinin Kandilli Rasathanesi oldu unu söyledi. Kasumov, flunlar kaydetti: "Bizi sevindiren fley, her 3 flirketten de neredeyse ayn verilere ulaflmak oldu. Dolay s yla gönül rahatl - yla santrali tesis edebiliriz. Türkiye'de deprem riski en az olan bölgede bu santrali yap yoruz. Türk kamuoyunun tedirginli ini anl yoruz, deprem aç s ndan hassas bir ülkedeyiz. Ancak ulusal ve uluslararas flirketlerin yapt tüm bilimsel araflt rma ve çal flmalar n sonucunda, santralin kurulaca bölgenin depremsellik aç s ndan en güvenli bölge oldu u ortaya ç kar lm flt r." (AA) unu gördüm. Tabi bu da sevindirici bir olay. Bu tesislerin y ll k kapasitesi 40 ile 80 bin ton civar nda. Ç kart lan madenlerin ifllenebilir hale gelip ihraç edilmesi, bölgenin ekonomisine ve istihdam na büyük katk sa layacak. Bölgedeki kurflun ve çinko cevherinin yurt içinde al c bulamamas ndan dolay do rudan ihraç edildi ini görüyoruz. Ham ihraç edilen cevherler, ülke ekonomisi için büyük kay plara neden oluyor. Altcevher zenginlefltirmeye yönelik çal flmalar yap ld - takdirde, dünya üretiminde önemli bir pazar olma özelli ine sahip bir ülke konumuna gelebiliriz. Sülfürlü cevherleri de yurt içinde ciddi anlamda al c bulunamad için Çin'e ihraç etmek durumunda kal yoruz."

8 24 Ekim YARIN Ekonomi Sufli nin Orkinosu Türkiye den Akdeniz'in uluslararas sular nda may s-haziran aylar nda yakalanarak Türkiye k y lar ndaki çiftliklere getirilen Orkinoslar, "Sufli" yap m nda kullan lmak üzere Japonya'ya ihraç ediliyor. Yapt klar yat r mlar ve sat n ald klar baflka ülkelerin kotalar yla orkinos pazar n n önemli aktör haline gelen Türk üreticisi, orkinos ihracat n bu y l 100 milyon dalara ulaflt rmay hedefliyor. ZM R - Japonya'n n ünlü yiyecekleri sufli ve safliminin yap ld orkinoslar, bilinçsiz avlanma sebebiyle nesli tükenme tehlikesi alt nda olarak de erlendirilerek, Uluslararas Atlantik Bal klar n Koruma Komisyonu'nca (ICCAT) kota kapsam nda avlanmas na izin veriliyor. zmir Su Ürünleri Yetifltiricileri ve Üreticileri Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Ambar, Türkiye'nin orkinos üretim ve ihracat konusunda AA muhabirine yapt de erlendirmede, Akdeniz'de avlanan orkinoslar n Türkiye k y lar ndaki çiftliklerde 6-8 ay beslendiklerini, daha sonra da kilosu Avro'dan Japonya'ya ihraç edildiklerini bildirdi. Orkinos yetifltiricili inde 10 y ll k bir geçmifli bulunan Türkiye'nin, bu alanda son y llarda ad ndan önemli ölçüde söz ettirmeye bafllad n belirten Ambar, IC- CAT' n Akdeniz'deki y ll k av kotas n n yüzde 4'ünün Türkiye'ye tan - d n, Türk bal kç lar n 550 ton orkinos avlayabildi i bildirdi. Türkiye'nin sadece kendi kotas ndan olan miktar besleyerek ihraç etmedi ini dile getiren Ambar, "Baflka ülkelerden, ço unlukla da Fas, Tunus, Cezayir, Libya, M s r'dan orkinos ithal ediyor ya da avlanma kotas n al yoruz. Canl olarak ithal etti imiz bal klar besliyor, olgunlaflmalar n n ard ndan Japonya'ya ihraç ediyoruz" dedi. Çiftliklere al nan bal klar n hasad dönemine kadar yaklafl k yüzde 50 oran nda büyüdü ünü belirten Ambar, besleme sebeplerinin bal ya land rmak oldu unu, bu dönemde bal n ortalama yüzde 50 oran nda kilo ald n, 100 kilograml k bir bal n hasat döneminde 150 kilograma ç kabildi ini dile getirdi. Bu bal klar n Japonya'dan gelen iflleme gemilerine verildi ini bildiren Ambar, y lda ortalama 75 milyon dolarl k 3 bin ton civar nda ihracat gerçeklefltirdiklerini, bu y l orkinos ihracat tutar - n n 100 milyon dolara ulaflmas n beklediklerini söyledi. ICCAT' n Akdeniz'deki avlanma kotas n n yüzde 56's n n Avrupa Birli i'ne tan d n bunun da yüzde 50'sini Fransa, talya ve spanya'ya verildi ini Ambar, "AB'nin kotas için 'geçmiflten gelen bir avc l k hakk ' deniyor ama çok adaletsiz bir yaklafl m. Türkiye 2003'ten bu yana ICCAT'a üye, her y l da bu kotaya itiraz ediyor. Yavafl yavafl bir düzelme var. Türkiye'nin bafllan çta yüzde 3 olan kotas yüzde 4'e yükseltildi, hakk ise yüzde 8-10 aras nda G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl bürokratlar bunun için u rafl yor" bilgisini verdi. Avlanma kotas sebebiyle orkinos sektöründe ciddi bir rekabetin yafland n dile getiren Ambar, Türk firmalar n n Fransa, talya ve spanyol firmalar nca ciddi rakip olarak görülmeye baflland n ifade etti. Türkiye'nin Kuzey Afrika ülkelerinin kotas n sat n almas n n rekabet gere i oldu unu ifade eden Ambar, "Sizde almak istiyorsunuz onlar da almak istiyor. Argüman kuvvetli olan, uygun iliflkileri sa layan al m yap yor. Herfley illa ki para de il. Tunus'tan, Fas'tan, Libya'dan di er ülkelere nazaran daha ucuza al m yapt - m z oluyor. Bu karfl l kl güvenden kaynaklan yor. Bize inan p güveniyorlar ve bizi tercih ediyorlar" diye konufltu. Bal k çiftliklerinin denizde kirlenmeye yolaçt yönündeki flikayetlere de de inen Ambar, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n koymufl oldu u kriterlerde, çevre duyarl l yla hareket ettiklerini söyledi. Kirlili e yolaçt klar na dair bilimsel bir rapor ortaya konmad - n belirten Ambar, bal bal kla beslediklerini ve farkl noktalardaki bal k havuzlar n rotasyonlu sistemle kulland klar n ifade etti. Ambar, "Bal k çiftli i bulunan gruplar aralar nda iflbirli i yap yor. Ild r aç klar nda, Gerence Körfezi'nde ve Karaburun Yar madas 'n n bat s nda üç ayr çiftli imiz var. Her y l birinde üretim yap yoruz, di er ikisini rotasyona b rak yoruz. Rotasyon çiftliklerin çevreye olan etkileri en aza indiriyor. Bizim üretim için yapt m z rotasyonu dünyada yapan baflka bir ülke yok" dedi. Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan y lda iki kez ba ms z kurum ve kurulufllara çiftliklerin çevresinin analiz ettirildi ini, bu güne kadar olumsuz bir sonuç ç kmad n dile getiren Ambar, evsel ve sanayi at klar n n daha büyük zarar n n bulundu unu söyledi. (AA) Tarla ürünlerinden sera ürünlerine geçifl bafll yor SAKARYA - Türkiye genelinde hava s cakl klar ndaki düflüfl nedeniyle tarlada yetifltirilen baz ürünler, art k serada üretilecek. Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, AA muhabirine yapt aç klamada, domates gibi baz tar m ürünlerinin art k serada üretilece ini, geçifl sürecinde fiyat art fl olabilece- ini söyledi. Ürün fiyatlar ndaki de iflimleri her ay kamuoyuna aç klad klar na iflaret eden Bayraktar, "Genel olarak bakt m zda tar m ürünlerindeki fiyat art fllar ÜFE'nin alt nda kalm fl. Bu da flu an Türk çiftçisinin üretti ini ve üretim enflasyonunun genel enflasyonunun alt nda kald n gösteriyor. Yani Türk çftçisi üretmeye devam ediyor" diye konufltu. Bayraktar, Türkiye'de baz tar m ürünlerinde belli dönemlerde fiyat art fllar yafland n belirterek, "Tarla ürünlerinden, yavafl yavafl sera ürünlerine geçmeye bafll yoruz. Bu geçifl sürecinde baz fiyat hareketleri olabilir ama sera ürünleri pazara indi inde bu fiyatlar yeniden düflecektir. Üreticilerimizin bu konuda s k nt yaflayaca n düflünmüyorum. Geçifl süreci k sa olacakt r" ifadesini kulland. Bayraktar, sözlerini flöyle tamamlad : "Türk çiftçisi üretmeye devam ediyor. Ülkemizin g da güvenli ini sa lamaya devam edece iz. Geçti imiz dönemde domateste büyük bir fiyat art fl olmufltu, sivri biberde de yaflad k bunu. Türkiye'de baz spesifik ürünlerde fiyat art fllar yaflanabiliyor ama genel olarak fiyat art fl pek yok. Türkiye'de üretim fazla ve fiyatlar afla düflüyor. Üretici memnun olmayabilir bu durumdan ama tüketici mutlu olmal. (AA)

9 24 Ekim 2013 Ekonomi KONYA - Y lda, bin 50 ticari iflletmede ve 3 bin 243 kümeste 15,6 milyar yumurta üretimiyle dünyada 10'uncu s rada yer alan Türkiye, son y llarda ihracattaki baflar s yla ad ndan söz ettiriyor. Geçen y l 3,9 milyar dolarl k yumurta ihracat n n gerçekleflti i dünyada, Hollanda 915 milyon dolar ile en fazla ihracat yapan ülke olarak dikkati çekiyor y l nda 156 milyon, 2011'de yüzde 83'lük art flla 280 milyon, 2012'de ise 351 milyon dolarl k yumurta ihracat yapan Türkiye, bu rakamlarla dünya yumurta ihracat nda Hollanda'dan sonra 2'nci s rada yer al yor. Bu y l n 9 ay nda 274 milyon dolarl k yumurta ihraç eden Türkiye'nin, y l sonu hedefi ise 400 milyon dolar yakalamak. Yumurta Üreticileri Merkez Birli i (YUM-B R) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, yapt aç klamada, Kanatl Ürünleri Tan t m Grubu ile yürüttükleri çal flmalarla sektörde ihracat n her y l artt n belirtti. Yap lan çal flmalarda özellikle Ortado u ülkelerinde "Türk yumurtas " imaj n n güçlendi ini vurgulayan Sungur, 5-6 y ld r yürüttükleri çal flmalar n getirilerini almaya devam ettiklerini söyledi. hracat n büyük k sm n, en önemli pazarlar olan Irak'a yapt klar n kaydeden Sungur, bu ülkeyi Türkmenistan, Birleflik Arap Emirlikleri, srail, Azerbaycan ve Libya gibi ülkelerin takip etti ini anlatt. Bu ülkelerde Türk yumurtas n n kalitesinin tescillendi ini dile getiren Sungur, ihracat ve kalitenin artmas nda üreticilerin büyük katk s n n bulundu unu vurgulad. Birlik olarak pazar araflt rmalar n yap p fuarlara kat ld klar n belirten Sungur, flöyle devam etti: "Piyasay yak ndan takip ederek üreticimize destek olmaya çal fl yoruz. ANKARA- Türkiye'ye 1980'lerin sonunda getirilerek yetifltirilmeye bafllanan ve "C vitamini deposu" olarak da gösterilen kivinin üretimi, son 10 y lda yaklafl k 7 kat artarak 37 bin 247 tona ulaflt. AA muhabirinin G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl verilerinden yapt derlemeye göre, kivi, avokado ve muz üretimi, 10 y lda dikkat çekici oranda artt. A ve C vitaminleri ile potasyum aç s ndan zengin oldu u, ba fl kl k sistemini güçlendirdi i, cilt sa l ile nezle ve grip gibi so uk alg nl klar na iyi geldi i belirtilen kivi, üretimi en çok artan meyveler aras nda yer ald. Anavatan "Çin" olan, 1980'lerin sonunda Türkiye'ye getirilerek yetifltirilmeye bafllanan "C vitamini deposu" kivinin üretim miktar, 2003'te 5 bin 500 ton iken, yaklafl k 7 kat artarak 2012 sonunda 37 bin 247 tona ç kt. Tropikal meyvelerden avokadonun üretimi, 10 y lda 4 kat artt. Ba fl kl k sistemini güçlendirdi i, Y lbafl nda ihracat hedefimizi 400 milyon dolar olarak belirlemifltik. Geride kalan döneme bakt m zda hedefe çok az kald n görüyoruz. Ayl k ortalama 40 milyon dolardan fazla ihracat yap yoruz. Piyasalarda beklenmedik bir geliflme olmazsa 2013 y l için koydu umuz 400 milyon dolarl k yumurta ihracat hedefini tutturaca z." Sungur, protein kayna yumurtan n ihracat n yan nda iç piyasada da daha fazla tüketilmesi için çal flmalar yapt klar n ifade etti. kab zl a, kalp ve damar hastal klar - na iyi geldi i belirtilen avokadonun üretimi, 2003'te 370 ton iken, bu rakam, yaklafl k 4 kat artarak 2012'de bin 463 tona yükseldi. Kemik gelifliminde ve yorgunlu u gidermede faydal, potasyum aç s ndan zengin oldu u belirtilen meyvelerden muzun üretimi de 2003'te 110 bin ton iken, 2012'de 208 bin tona yaklaflt, bu y l n a ustos sonu itibar yla ise 209 bin 328 tona ulaflt. (AA) YARIN Yumurtada y l sonu ihracat hedefi 400 milyon dolar Bu y l 9 ayda 274 milyon dolarl k yumurta ihraç eden Türkiye, y l sonunda 400 milyon dolara ulaflmay hedefliyor. Kivide üretim 7, avokadoda 4 kat artt 9 Liman ve gemilere yeni düzenleme ANKARA - Can kurtarma, emniyet, güvenlik veya acil durum yard m isteme iflaret, sinyal veya yay nlar n yan lt c flekilde kulland ve bu yanl fll uygun flekilde düzeltmedi i belirlenen Türk veya yabanc bayrakl gemi ve liman ilgilileri ile denizde çat flmaya sebep olacak flekilde seyir veya manevra yapt, iflaret veya teçhizat eksik veya uyumsuz oldu u tespit edilenlere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezas verilecek. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl nca haz rlanan "Limanlar Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü say - s nda yay mlanarak yürürlü e girdi. Buna göre, emniyet ve haberleflme teçhizat ndan ilgili mevzuata göre özel tescil ve kayd gerekenler idareye ve ilgili makamlara kay t ettirilecek, kay t ettirilen bilgiler güncel halde bulundurulacak. Liman idari sahas nda bulunan gemi ve deniz araçlar nda ilgili mevzuat gere i emniyet ve haberleflme cihazlar n n bulundurulmas ve bu cihazlar n, liman idari sahas nda k zakta bulunma, önceden bildirilmesi flart yla ar za gibi durumlar ve ola anüstü haller haricinde aç k ve çal fl r halde tutulmas gerekecek. Gemi trafik hizmetleri sistemleri olan veya trafik ay r m düzeni tesis edilmifl deniz alanlar nda seyir halinde bulunan gemi ve deniz araçlar, ilgili sektör kanallar n sürekli dinleyecek ve verilen talimatlara uyacak. Cihazlar n aç k ve çal fl r halde bulundurmayan gemiler ve deniz araçlar n n ilgilisine 1000 lira idari para cezas verilecek. Bu cihazlar n kay t ettirmeyen Türk bayrakl gemilerin limandan kalk fl na izin verilmeyecek. Ayr ca bu gemilerin ilgililerine 500 lira idari para cezas verilecek ve gemi detayl denetime tabi tutulacak. Trafik ayr m düzenine ayk r hareket eden Türk veya yabanc bayrakl gemi ilgililerine 1000 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezas verilecek. Türk Bayrakl gemilerin yurt d fl nda yapt benzer kural ihlallerinin dareye rapor edildi i durumlarda gemi ilgilisine ayn ceza uygulanacak. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi MU LA - Türkiye Ar Yetifltiricileri Merkez Birli i kinci Baflkan ve Mu la Ar c lar Birli i Baflkan Ziya fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, birkaç y ld r Mu la'da yaflanan kurakl n bal üreticilerini olumsuz etkiledi ini, bu nedenle Mu la'da çam bal üretiminin son y llarda azald n söyledi. Özellikle 2005 y l ndan bu yana küresel iklim de ifliklikleri nedeniyle çam bal üretim dönemlerinde ar c - lar n bal üretemedi ini belirten fiahin, "Allah'a flükürler olsun ki 2012 y l ndan yüzde 100 farkl bir y l yafl - yoruz. Temmuz ay ndan bu yana çam ormanlar ndaki böce imiz ar c - lar m za hizmet ediyor, bal üretiyor. Kas m ay sonuna kadar da üretmeye devam edecek. Bu sene Mu la'da 25 bin ton çam bal hasad yap laca- n tahmin ediyoruz" dedi. Türkiye'deki çam bal n n büyük k sm n n Mu la ve ilçelerinde üretildi ine iflaret eden fiahin, 984 bin kovan ile 5 bin 800 ailenin ar c l kla geçimini sa lad n, bunlar n d fl nda 3 bin ailenin de Mu la'da konaklad n anlatt. fiahin, Mu la'da Türkiye kovan say s n n yüzde 19'unun bulundu unu, Türkiye'nin birçok ilinden Mu la'ya gelen ar c larla yaklafl k 3 milyon kovan n çam bal üretimine kat ld n kaydetti. Bu y lki bal üretiminin iyi oldu una dikkati çeken fiahin, "Gerek Mu lal ar c lar gerekse il d - fl ndan gelenler iyi bal ald lar, almaya da devam ediyorlar. Bu art fl iklimsel de iflikli e ba l yoruz. Çam bal üreten Basra Böce i s caklardan etkilenmedi i için üretim gayet iyi gidiyor" diye konufltu. Bal üretiminde sahtecilik ve kaçakç l - önlemek için "barkod" sistemine geçildi ini hat rlatan fiahin, Mu la'daki ar c lar n da çam bal n n kimli inin korunmas için özen göstermesi gerekti ini dile getirdi. Uluslararas piyasada çam bal n n bir kimli i oldu unu vurgulayan fiahin, flöyle devam etti: "Ne kadar üretirsek o kadar satabilece imiz bir çam bal potansiyelimiz var. Ar c arkadafllar mdan, tüm sektörden, ar c l kla geçimini sa layan üreticilerden Mu la çam bal n n kimli ini bozmamas n istiyorum. Çam bal do- ada üretildi i gibi sofralarda yerini als n. Tüm çabam z bu yönde olsun. Gelecek y llarda çam bal üretimi daha disipline bir metotla yap lacak. Baz s k nt lar m z var ama bunlar da çözülecek." Ordu'dan Mu la'n n Akyaka beldesine 700 kovan ile gelen bal üreticisi fiener Çaylak, çam bal üretimi yapmak için Mu la'ya geldiklerini, 30 gündür Akyaka'da bulunduklar n ifade etti. Verimin bu y l önceki y llara oranla yüksek oldu una iflaret eden 24 Ekim 2013 Çam bal üretimi alt n y l n yafl yor Türkiye'nin çam bal üretiminin yüzde 80'ini karfl layan Mu la'da bu y lki hasat döneminde al nan çam bal, üreticilere alt n y l n yaflat yor. STANBUL - Kurban Bayram 'nda vak f ve derneklerin vekaletle kesimini yapt kurbanlar n etleri, yurt içi ve yurt d fl ndaki yoksullar n yüzünü güldürdü. AA muhabirinin derledi i bilgiye göre, Diyanet flleri Baflkanl ve Türkiye Diyanet Vakf ifl birli iyle gerçeklefltirilen 2013 y l vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsam nda vakfa 88 bin 777 vatandafl vekalet verdi, yurt içinde ve yurt d fl nda kurbanlar n kesim ve da t mlar tamamland. Yurt d fl ndaki kesimler, Abhazya'dan Dominik Cumhuriyetine, Rusya'dan Zimbabve'ye kadar birçok farkl ülkede yap ld. Yurt içinde müftülüklerin, yurt d fl nda ise Diyanet flleri Baflkanl ve vakf n personeli nezaretinde kurbanlar dini esaslara uygun bir flekilde tekbirlerle kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaflt r ld. Türk K z lay, Kurban Bayram 'nda yurt içinde 22 bin 500 ve yurt d fl nda 12 bin 500 vekalet ald. Bayram n 1, 2 ve 3'üncü günlerinde kesilen kurbanlar n yurt d fl ndaki da t m tamamlan rken, yurt içindeki da t m y l boyu devam edecek. Sadece yurt içindeki hizmetiyle yetinmeyen Türk K z lay, Etiyopya, Somali, Makedonya, Cibuti, Kenya, Bangladefl, Pakistan, Bulgaristan, Kosova, Karada ve Bosna Hersek'te hizmet verdi. Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakf da bu y l 55 bin 47 hisse ald. Kesimler müftülük temsilcisi, noter ve veteriner eflli inde 8 ayr bölgede gerçeklefltirildi. Kurban etlerinin da t m, flehit ve gazi ailelerine bölgelerdeki garnizonlar arac l yla yap ld. Ayr ca, kesim yap lan bölge d fl nda kalan ailelelere ise etler, kavurma fleklinde ulaflt r ld. HH nsani Yard m Vakf da 114 ülke ve bölgeye ulaflarak 40 bin hisse ba fl ndan elde edilen kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaflt rd. Kesilen kurbanlar Türkiye, Irak, Yemen, Lübnan, Ürdün mülteci kamplar ile Suriye içerisinde fiam, Halep, Hama, dlib, Lazkiye, Deirezzor ve di er flehirlerinde yaflayanlara da t ld. Kimse Yok Mu Derne i de bu y l Kurban Bayram 'nda Türkiye dahil 68 ülkede Çaylak, bölgedeki birçok üreticinin bu y l kovan bafl na bir teneke bal ald n,önceki yillarda bu oran n 5 kovanda bir teneke oldu unu anlatt. Ar üreticilerinin en büyük zorluklar n n gezgincilik oldu una dikkati çeken Çaylak, "Geçen y la göre bu sene ar lar m z n mevcudu daha güzel. 10 y ld r ar c l k yap yorum ve bu y l çok iyi hasat dönemi yafl yoruz. En büyük s k nt m z ise gitti imiz bölgelerde iflçi s k nt s yaflamam z. Yaklafl k 5-6 bin lira masraf edip geliyoruz ama iflçi bulam yoruz" dedi. Üretilen çam bal miktar n n Türkiye geneline yetmedi ini anlatan Çaylak, flöyle konufltu: "Türkiye'de merdiven alt yap lan bal nedeniyle ar c lar n üretti i bal elinde kal yor. Do adan, çok kaliteli bal üretiyoruz fakat ço u zaman bunlar satam yoruz. Yaflan lan bu s k nt lar nedeniyle ar c l kla u raflanlar geriye ad m at yor. Merdiven alt bal üretimi olmasa bu iflten daha iyi gelir elde edebiliriz. Tüketiciler de gerçek bal n keyfini yaflar." Sivas'tan gelen Ahmet Yazgan ise 20 y ld r bal üretmek için Mu la'ya geldi ini, bu y l da 30 gündür 475 kovan ile Akyaka'da kald klar n belirterek, geçen y llara oranla bu y l daha iyi bal ürettiklerini anlatt. (AA) Türk STK lar bayramda ihtiyaç sahiplerine umut oldu kurban organizasyonu gerçeklefltirdi. 61 bin 426 kurban vekaleti alan dernek, 290 bin 938 aileye kurban eti da tt. Somali, Myanmar, Sudan, Bangladefl, Makedonya, Filistin gibi ihtiyaç sahiplerinin bulundu u ülkelere de ulaflt. Cansuyu Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i de Türkiye'deki faaliyetlerinin yan nda Afrika, Asya ve Avrupa'daki 25 farkl ülkede, kendisine verilen kurban vekaletini yerine getirdi. Dernek, Mali, Kenya, Gana, Filistin, Bangladefl, Pakistan, Somali, Kamerun'un da aralar nda oldu u 30 ayr noktada yaklafl k 30 bin vekaletin kurban n kestirdi. Kurban etleri yaklafl k 1,5 milyon kifliye ulaflt. (AA)

11 24 Ekim Ekonomi YARIN Türkiye nin ilk yerli arac elektrikli olacak KAHRAMANMARAfi - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiro lu, yerli elektrikli araç üretilmesi amac yla TÜB TAK taraf ndan aç lan ça r n n ilk aflamas n n tamamland n söyledi. Emiro lu, AA muhabirine yapt aç klamada, baflta Baflbakan Recep Tayyip Erdo an olmak üzere di er ilgili bakanlar n otomotiv sektöründeki "baba"lardan yerli araç istedi ini an msatt. Yerli araba konusundaki giriflimlerden bahseden Emiro lu, "Yerli otomobilde 'baba'lardan yeterli cevab alamayan devlet kollar s vad. Bakanl m z bu projeyi TÜB TAK deste iyle elektrikli bir araç olarak planlad. Türkiye'nin yerli arac elektrikli olacak. Elektrikli araç üretilmesi amac yla TÜ- B TAK taraf ndan aç lan ça r n n ilk aflamas tamamland " diye konufltu. Kamu Kurumlar Araflt rma ve Gelifltirme Projelerini Destekleme Program kapsam nda Kamu Araflt rmalar Destek Grubu (KAMAG) taraf ndan ç k lan "Elektrikli Araç Teknolojilerinin Gelifltirilmesi" bafll kl ça r ya 20 projenin geldi ini hat rlatan Emiro lu, söz konusu ça r da Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanl n n müflteri kurulufl olarak yer ald n, çal flma kapsam nda bakanl n 5 y lda 200 araç al nmas ve benzer uygulaman n di er kamu kurumlar nda da yayg nlaflmas n n planland n ifade etti. Emiro lu, baflvurular üniversite, kamu ve özel sektör kurulufllar n n oluflturdu u proje yürütücüsü kurulufllar ile elektrikli araç üreticisi kurulufllar n oluflturdu u konsorsiyum taraf ndan yap ld n belirtti. Ça r kapsam nda desteklenecek kritik bileflenleri aktaran Emiro lu, "Elektrikli araca yönelik özgün tasar m', 'batarya', 'elektrikli motor' ve 'araç kontrol sistemi' üzerine proje ar-ge çal flmas yap - lacak. Araç, üretici kurulufllar taraf ndan da gelifltirildikten sonra yerli elektrikli araç üretilecek" dedi. Elektrikli arac n KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ segmentinin üretici kurulufllar taraf ndan belirlendi ini dile getiren Emiro lu, baflvurular aras nda otomobil, hafif ticari ve otobüs gibi araçlar bulundu unu kaydetti. Yerli araba yap m nda yer alan konsorsiyumlar n projelerinin ayr nt lar n Aral k 2013'e kadar TÜ- B TAK'a sunaca n vurgulayan Emiro lu, flöyle konufltu: "Akademisyenler ve konunun uzmanlar n n yer ald komisyon taraf ndan 20 baflvuru, mali ve teknik aç dan incelendi ve de erlendirmeler sonucunda 10 proje elendi. Di erleri ise ça r s n n ikinci aflamas na baflvurmaya hak kazand ve ayr nt l projeler TÜB - TAK'a sunulacak. Son de erlendirmeye göre iki ya da üç konsorsiyuma yüzde 100 ar-ge deste i sa lanacak." (AA) S Y A N Ü R K U 2 M A R N A D A N 3 Y A T A K P A S 4 A L A A N O R A K 5 K A L A M A R B E 6 U T A R T S A M 7 S K A K U L E A 8 S K A R A M A N 9 B A S Z A F E R 10 A N E L E A R A Z 11 K A F A Z S U 12 Y A R A M A Z M 13 M E K E N E K 14 Ü E T O L K A Z 15 S M N A N E 16 A L E N Y E T K 17 M L T A N B A 18 E M K T A B E 19 R M E N A A R E 20 E K O L E T M E N

12 12 YARIN Ekonomi ANKARA - Ekonomi Bakanl, a ustos ay na iliflkin "Uluslararas Do rudan Yat r m Verileri Bülteni"ni yay mlad. Buna göre, a ustosta 567 milyon dolar düzeyinde net uluslararas do rudan yat r m girifli gerçekleflirken, ayn ayda uluslararas yat r mc lar n Türkiye'deki yeni veya mevcut flirketleri ile ifltirak ettikleri yerli sermayeli flirketlerdeki ortakl k paylar na iliflkin transferleri içeren sermaye girifli 335 milyon dolar olarak hesapland. Bu y l n 8 ay nda 7 milyar 489 milyon dolar net do rudan uluslararas yat r m girifli yaflan rken, uluslararas do rudan yat r m giriflleri kaleminde yer alan sermaye girifli toplam 6 milyar 73 milyon dolara ulaflt. Bunun 3 milyar 41 milyon dolar mali arac kurulufllar n faaliyetleri, 1 milyar 146 milyon dolar imalat sanayi ve 869 milyon dolar elektrik, gaz ve su sektörlerinden kaynakland. Ocaka ustos döneminde nakit sermaye giriflinin yüzde 61,5'i AB ülkeleri kanal ndan geldi. Bu y l n a ustos ay sonu itibariyle bin 583 uluslararas sermayeli flirket ve flube kurulurken, 116 yerli sermayeli flirkete de uluslararas sermaye ifltiraki gerçekleflti. Ocak-a ustos döneminde bin 699 uluslararas sermayeli flirketin, baflta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve ifl faaliyetleri ile ulaflt rma, haberleflme ve depolama hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunduklar görüldü. Ayn dönemde kay tl sermayesi 500 bin dolar n üzerinde olan 128 uluslararas sermayeli flirket, flube kuruluflu ile yabanc ortak ifltiraki yafland. Bu flirketlerin 47'si toptan ve perakende ticaret sektöründe yer al rken, gayrimenkul kiralama ve ifl faaliyetleri sektörlerinde 17, ulaflt rma, haberleflme ve depolama hizmetleri sektöründe 16 flirket faaliyette bulunuyor. Bültende, y l n 8 ay nda kurulan bin 699 uluslararas sermayeli flirketin, 636's n n AB ülkeleri, 575'inin Yak n ve Ortado u ülkeleri, 157'sinin de di er Avrupa ülkeleri ortakl flirketler oldu u kaydedildi. Verilere göre, a ustos ay sonu itibariyle 29 bin 499 uluslararas sermayeli flirket ve flube kurulmufl olup, 6 bin 35 adet yerli sermayeli flirkete de uluslararas sermaye ifltiraki gerçekleflirken, toplamda da 35 bin 534 uluslararas sermayeli flirket faaliyette bulunuyor. Bu flirketler, baflta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve ifl faaliyetleri ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteriyor. malat sanayinde faaliyette bulunan uluslararas sermayeli flirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalat ilk s rada yer al rken, bunu g - da ürünleri, içecek ve tütün imalat ve tekstil ürünleri imalat izliyor. Uluslararas sermayeli flirketlerin ülke gruplar na göre da l m na bak ld nda AB ülkeleri ortakl giriflim say s 17 bin 546 ile 1. s rada bulunuyor. AB ülkeleri ortakl uluslararas sermayeli flirketlerin içinde 5 bin 504 flirket ile ilk s radaki Almanya'y, ngiltere (2 bin 574 ) ve Hollanda (2 bin 222 adet) takip ediyor. 24 Ekim ayda 7.5 milyar dolarl k uluslararas yat r m yap ld Uluslararas net do rudan yat r m girifli a ustos ay nda 567 milyon dolar olarak gerçekleflirken, y l n 8 ay ndaki girifl 7,5 milyar dolar seviyesinde oldu. zmir AutoShow aç ld Söz konusu flirketlerin illere göre da l m na bak ld nda da 21 bin 14 ile stanbul 1. s rada bulunurken, stanbul'u, Antalya (3 bin944 adet), Ankara (2 bin 223 adet) ve zmir ( bin 897 adet) izliyor. stanbul'daki uluslararas sermayeli flirketler baflta toptan ve perakende ticaret (8 bin 1 adet) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve ifl faaliyetleri (3 bin 302 adet), ve imalat sanayi (3 bin 78 adet) sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Ekonomi Bakanl taraf ndan a ustos ay nda yat r m teflvik belgesi düzenlenen 21 proje kapsam nda yaklafl k 799,3 milyon dolar tutar nda yat r m yap lmas öngörüldü. Böylece 2013 y l nda belgelendirilen yat r m projesi say s 170'e, belge kapsam ndaki yat r mlar n tutar ise 4 milyar 338,2 milyon dolara ulaflt. Söz konusu yat r m teflvik belgelerinin 128'i imalat, 17'si hizmetler, 11'i madencilik ve taflocakç l, 9'u elektrik, gaz ve su, 5'i de tar m ve ormanc l k sektörleri ile ilgili olarak düzenlendi. (AA) ZM R - " zmir AutoShow - Otomobil, Hafif ve A r Ticari Araçlar Fuar " kap lar n 8. kez açt. zmir Uluslararas Fuar Alan 'nda düzenlenen aç l fl töreninde konuflan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Vekili S rr Aydo an, ilk y l nda 12 bin kiflinin ziyaretçiyi a rlayan fuar n son düzenleniflinde ise ziyaretçi say - n n 50 bini geçti ini belirtti. Ziyaretçi say s ndaki art fl n fuar n ivmesini gösterdi ini kaydeden Aydo an, zmir'de dünya çap nda birçok fuar düzenlendi ini, bunlardan en keyiflilerinden birinin de 8. kez düzenlenen AutoShow oldu unu ifade etti. Aydo an, otomotiv konusunda zmir'in iyi bir noktada bulundu unu söyleyerek, "Avrupa'ya, dünyaya mal satan yan sanayimiz var. Ünlü markalara parça satmak kolay de il" dedi. Otomotiv Distribütörleri Derne i (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce de zmir'in otomotiv pazar yönünden Türkiye'nin önemli kentlerinden biri oldu unu, Ege Bölgesi'nin Türkiye otomotiv pazar n n yaklafl k yüzde 10'unu teflkil etti ini belirtti. Otomotiv sektörünün 2013 y l - n n 9 ay n oldukça baflar l bir sonuçla yaklafl k yüzde 10'luk art flla kapad n ifade eden Erce, flunlar söyledi: "Y l n ilk yar s nda ülkemizin ekonomi gündeminde kredi kurulufllar - n n not art r mlar ve TCMB'nin faiz indirimleri bulunuyordu. Düflük faiz ortam ve buna ek olarak tüketici güven endekslerindeki toparlanma, haziran ay na kadar sürdü. Bu olumlu tablo otomobil sat fllar na da yans d. Düflük faiz ortam otomobil pazar n olumlu etkilerlen, büyüme rakamlar ndaki düflük gidiflat ticari araç pazar n olumsuz etkiledi Eylül sonu itibariyle otomobil pazar yüzde 19 artarken, hafif ticari araç pazar yüzde 11 azald. fiu anki göstergeler ile 2013 y l otomotiv sektörü toplam pazar n n 820 bin-860 bin adet aral nda gerçekleflece ini öngörmekteyiz." Yafll araç park n n Türkiye'nin önemli sorunlar aras nda yer ald n kaydeden Erce, konuflmas n flöyle sürdürdü: "Maliye Bakanl 'm z n çevreyi daha az kirleten araçlardan daha düflük vergi al nmas için Motorlu Tafl tlar Vergisi'nde düzenleme yapmak üzere haz rl k çal flmas yürütmesini olumlu bir ad m olarak görüyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün de 20 yafl üzeri araçlar n de ifltirilmesini teflvik etmek amac yla ömrünü tamamlam fl araçlara belli bir bedel ödeyeceklerini gündeme getirdi. Yafll araç park n n çevreye olumsuz etkisinin yan s ra kamu sa l na da olumsuz etkileri söz konusu y l sonu verilerine göre araç park m z n yüzde 32'si 16 yafl n, yüzde 21'i ise 20 yafl n üstündeki araçlardan olufluyor. Dolay s yla vakit kaybetmeden park m z gençlefltirmeye ve yenilefltirmeye hizmet edecek politikalar n gelifltirilmesi art k çok büyük bir ihtiyaç teflkil etmektedir." (AA)

13 24 Ekim 2013 D fl Haberler YARIN 13 Obama, sa l k reformunu internet sitesi üzerinden elefltirenlere tepki gösterdi WASHINGTON - Baflkan Barack Obama, 1 Ekim itibariyle yürürlü e giren Düflük Maliyetli Sa l k Kanunu nu (Affordable Care Act) internet sitesi üzerinden elefltirenlere tepki gösterdi. nternet sitesindeki aksakl klar n en fazla kendisini hayal k r kl na u ratt n dile getiren Obama, sa l k reformunun getirdi i yeniliklere dikkat çekti. Obama, baflvurular n yüz yüze veya telefon yoluyla da yap labilece ini hat rlatt. Beyaz Saray da bas n aç klamas yapan Obama, sa l k reformunun iflleyifli ve getirece i yenilikler hakk nda genifl bilgi verdi. Sa l k sigortas na baflvurular n yap ld internet sitesinin tüm aksakl klara ra men hala çok say da insana hizmet verdi ini ifade eden Obama, problemin k sa sürede çözülece ini kaydetti. Ülkedeki en iyi bilgi teknolojileri uzmanlar ndan baz lar n çal flmalara dahil ettiklerini ifade eden Obama, nternet sitesinin daha iyi, daha h zl ve daha çabuk çal flmas için yapabilece imiz her fleyi yap yoruz. fleklinde konufltu. Binlerce insan n baflvuruda bulundu unu ve yüzlerce dolar tasarruf etti ini hat rlatan Obama, baflvurlar n yap lmas için 6 ayl k bir süre oldu una ve bunun sadece 3 haftas n n geride kald na dikkat çekti. Sa l k reformunun sadece internet sitesinden ibaret olmad n ifade eden Obama, Düflük Maliyetli Sa l k Kanunu ile çocuklar n 26 yafl n doldurana kadar ailelerinin sa l k sigortas ndan yararlanabilece ini, reçeteli ilaçlar n daha düflük fiyata sat laca n ve do um kontrolünün ücretsiz yap laca n anlatt. Amerikal lar n yüzde 15 inin herhangi bir sa l k sigortas bulunmad na dikkat çeken Obama, birçok insan n bu sayede sa l k sigortas - na kavuflaca n ifade etti. Obama yap lan çal flmalar n her 10 sigorta sahibi olmayan Amerikal dan 6 s - n n 100 dolar n alt na sigortal olabilece ini gösterdi ini dile getirdi. (CHA) Rus istihbarat interneti kontrol alt na al yor Rusya yeni dönemde kullan c lar n internet üzerinde yapt klar her türlü bilgi trafi ini kontrol etmeye haz rlan - yor. Tüm internet servis sa lay c lar son 12 saatlik trafi- i kay t alt nda tutmak zorunda kalacak ve Rus istihbarat servisi FSB nin do rudan eriflimine imkan verilecek. MOSKOVA - Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya Haberleflme ve letiflim Bakanl taraf ndan haz rlanan taslakla birlikte, Rusya da hizmet veren tüm internet servis sa lay c lar, kullan c lar n en az 12 saatlik veri trafi ini kay t alt na almak zorunda kalacak. FSB taraf ndan da onay verilen tasar n n gerçekleflmesi durumunda, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren, Rusya n n tüm bölgelerindeki kullan c lar n IP adresleri, telefon numaralar, kullan c adlar ve sosyal paylafl m siteleri kullan c lar n n mail adresleri FSB taraf ndan kontrol edilebilecek. Konuyla ilgili olarak Ria Novosti ye aç klamada bulunan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Baflkan Viktor Ozerov, FSB nin att ad m n anayasaya ayk r olmad n ifade etti. FSB nin bu tasar yla terör hareketleri, halk ve devlet güvenli ini LÜKSEMBURG - Avrupa Birli i; Gürcistan, Ukrayna ve Moldova ile Do u Ortakl çerçevesinde anlaflma imzalamaya haz rlan yor Kas m'da imzalanmas planlanan anlaflmaya karfl ç kan Rusya ise bu sa lamay amaçlad takdirde, korkulacak bir fley olmad n kaydeden Ozerov, günümüzde cezai durumlarda güvenlik güçlerinin telefon konuflmalar n kay t alt - na alma hakk n n da bulundu unu hat rlatt. Polisin yasal durumlarda kontrol için herhangi bir daireye girebildi ini hat rlatan Ozerov, nternet trafi ine eriflim teklifi de, bir Know-how durumu de- il. Bence FSB benzeri durumlarda internet trafik bilgilerine eriflebilmeli. savunmas nda bulundu. Rusya da 52,2 milyon internet kullan - c s bulunuyor. Vatandafllar n yüzde 25 i internete mobil araçlardan giriyor. (CHA) Avrupa ve Rusya Karadeniz komflular n paylaflam yor ülkelerin kendisiyle ittifak içinde olmas n istiyor. Do u Ortakl 'n n ele al nd Lüksemburg'daki AB bakanlar toplant s öncesinde aç klama yapan sveç D fliflleri Bakan Carl Bildt, Rusya'n n bu konuda yapaca bask 'n n geri tepece i uyar - s nda bulundu. AB Dönem Baflkan Litvanya'n n D fliflleri Bakan Linas Linkevicius ise bu bask ya karfl AB ülkelerinin yard mc olmas gerekti ini söyledi. Bu arada Avrupa Birli i, Ukrayna ile imzalanacak anlaflma öncesinde hapisteki eski Baflbakan Yulia Timoflenko'nun affedilmesini istiyor. Devlet Baflkan Viktor Yanukoviç ise bugün af meselesi ile ilgili soruya olumlu cevap vermedi. (CHA)

14 14 YARIN Heniye'den "intifada" uyar s GAZZE - Gazze'deki Filistin Hükümeti Baflbakan smail Heniye, " slam ümmetini, üçüncü Aksa intifadas na haz r olmaya ça r yoruz" dedi. srail ile Hamas aras ndaki esir takas n n ikinci y l dönümünde Gazze'de bas n toplant s düzenleyen Heniye, Hamas' n gelecek dönemdeki stratejileri, M s r'la iliflkiler ve Filistinli gruplar aras ndaki uzlaflma görüflmelerine iliflkin aç klamalarda bulundu. srail'in, Filistin yönetimiyle yürütülen bar fl müzakereleri ve Filistin taraf ndaki iç bölünmeden yararlanarak Kudüs'ün Yahudilefltirilmesi ve iflgal alt ndaki topraklarda yerleflim faaliyetlerine h z verdi ini söyleyen Heniye, "Tanca'dan ( Fas) Cakarta'ya (Endonezya) kadar slam ümmetini, üçüncü Aksa intifadas na haz r olmaya ça r yoruz" dedi. Hamas' n M s r' n içifllerine kar flt - na iliflkin son dönemde özellikle M s r resmi bas n nda yer alan suçlamalara de inen Heniye, Hamas ya da Gazze'deki hükümetin herhangi bir Arap veya slam ülkesinin içifllerine kar flt na dair hiçbir kan t olmad n söyledi. Heniye konuflmas nda, M s r yönetimine, Refah S n r Kap s 'n sürekli olarak açma ça r s n da yineledi. Gazze'deki Filistinliler için "alternatif vatan" senaryolar konusunda da aç klamalarda bulunan Heniye, "Ürdün, Suriye, Lübnan ya da Sina, Filistin topra na alternatif olmayacakt r ve bu yöndeki bütün projelere karfl y z" ifadesini kulland. Konuflmas nda Hamas ile Fetih aras nda yürütülen uzlaflma görüflmelerinden de söz eden Heniye, bafl ndan beri uzlaflma yanl s olduklar n, bunun kendileri için stratejik karar niteli i tafl d n belirtti.(a.a) BERL N - Almanya'n n eski Anayasa mahkemesi hâkimi Udo Di Fabio, iki büyük siyasi oluflumun koalisyon hükümeti kurmas durumunda güçler ayr l ilkesinin tehlikeye düflebilece ini öne sürüd. Anayasa hukukçusu Di D fl Haberler Fabio, H ristyian Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oluflturaca büyük ço unlu un al fl lm fl güçler ayr m dengesini de ifltirece ine dikkat çekti. Federal meclisteki her bir milletvekili için de endifle etti ini kaydeden Udo Di Fabio, Bu zamana kadar hükümetler kendi içlerinde ço unlu u sa layabilmeleri için kher bir milletvekilini ikna etmek zorundayd. Yüzde 80 lik ço unlukta birkaç milletvekili say s bunu de- ifltirmeyecektir. diye 24 Ekim 2013 Rusya da polis rkç provokasyona müdahale etti Rusya n n St. Petersburg flehrinde yabanc göçmenlerin iflledikleri suçlara dikkat çekme iddias yla toplanan rkç gruplara, polis müdahale etti ve 24 kifliyi gözalt na ald. MOSKOVA - Baflkent Moskova da Azeri vatandafl Orhan Zeynalov un bir Rus vatandafl - n öldürdü ü iddias n n ard ndan ç kan olaylar Rusya n n di er bölgelerine yaymak isteyen rkç gruplar gerginli i t rmand r yor. Morkskoy Pol Meydan 'nda bir araya gelen 400 civar nda rkç grup, ülkeye gelen göçmenlerin s n r d fl edilmesi için sloganlar att. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, rkç göstericilerin lideri Nikolay Bondarik in de içinde bulundu u 8 kifliyi gözalt na ald. Gösterinin da lmas n n ard ndan rkç gruplardan yaklafl k 50 kifli, flehrin ifllek caddelerinden Nevski Prospekt te tekrar bir araya geldi. Sloganlar eflli inde flehirde yürüyen grup, bu s rada yoldan geçen yabanc lara sald rd. Sald r y haber alan polis olay yerine gelerek grubu da tt. Provokasyona devam eden rkç gruplar göçmen iflçilerin bulundu u Apraksin Dvor adl pazarda çal flan göçmenlere sald rd. Polis sald r yla ilgili 16 kiflinin gözalt na al nd n duyurdu. Kurban Bayram namaz s ras nda provakasyon ç karmak isteyen iki kifli polis taraf ndan göz alt - na al nm flt. Olay araflt - ran polis, rkç gruplar n iki kifliyi parayla kiralad - n ve kendilerini bilerek yaralad klar n ortaya ç - karm flt. Irkç gruplar sosyal medyay kullanarak, sald r y Orta Asya kökenli yabanc lar n yapt iddias ile halk soka- a dökmeye çal flm flt.(cha) Almanya'da 'büyük koalisyon güç temerküzüne yol açar m ' endiflesi konufltu. Muhalefetlerin, seçmenlerin kendilerini seçti i ölçüde güçlü oldu- unu kaydeden Di Fabio, Büyük koalisyonu oluflturan yüzde 67 lik oran n milletvekilleri say s n n yüzde 80 ine tekabül etti- ini unutmamak gerekir. ifadelerini kulland.(cha)

15 24 Ekim 2013 Ankara Ankara da Ahilik Paneli düzenlendi ANKESOB Baflkan Vekili Hasan H. Çavuflculu ve AN- KESOB E itim, Proje-Ar-Ge Müdürü Erdo an Özen, Çankaya K rkkonaklar Anadolu Lisesi nde Ahilik konulu panele konuflmac olarak kat ld lar. HABER MERKEZ ANKESOB Baflkan Vekili Hasan H. Çavuflculu, konuflmac olarak kat ld panelde Ahilik Sistemi ni anlatt : Ahilik, karfl - l kl ifl birli i ve sosyal dayan flmaya dayal, kaliteyi ve müflteri hizmetini ilke edinmifl, meslekî geliflmeyi sürekli e itimle pekifltiren bir ahlâk anlay fl n temsil eder. Ahi teflkilât nda kalite anlay fl, müflteriyi merkeze alan bir üretim ve her kademede e itim anlay fl ndan geçmektedir. Ahilikte meslek ahlâk her fleyin üstünde tutulmakta, ç rak, kalfa ve usta aras nda sevgi ba kurulmufl, iliflkiler ahlâkî ve meslekî temellere oturtulmufltur. Ahi teflkilât nda zorunlu olmad kça ifl ve meslek de ifltirmek yasakt. Ahi kelimesinin kayna hakk nda iki farkl görüfl vard r. Bunlardan biri, kelimenin Arapça kardeflim demek olan ahî kelimesinden, ikincisi ise, Dîvânu Lugâti't-Türk ve Atabetü'l-Hakây k gibi kaynaklarda geçen ve eli aç k, cömert anlamlar na gelen Türkçe ak kelimesinden geldi i görüflüdür. Bu tan mlamalardan hareketle Ahi kelimesinin, kardefl, arkadafl, yaren, dost, yi it anlam na geldi ini söyleyebiliriz. Ahilik hem sosyal hem de kültürel yap lara ait bir terim olarak; birbirini seven, birbirine sayg duyan, yard m eden, fakiri gözeten, yoksulu bar nd ran, ifli kutsal, çal flmay bir ibadet sayan, din ve ahlâk kurallar na s k s k ya ba l esnaf ve sanatkarlar n ifl teflkilat manas n tafl r. Ahi birlikleri her kurum gibi belli bir ihtiyac karfl - lama amac ile kurulmufllard r. En genifl anlat mla Ahi birliklerinin kurulufl amac ; Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türkmenler aras nda yer alan çok say daki sanatkârlara kolayca ifl bulmak; bu kiflilerin Anadolu'daki yerli Bizans sanatkarlar ile rekabet edebilmesini sa lamak piyasada tutunabilmek için yap lan mallar n kalitesini korumak üretimi ihtiyaca göre ayarlamak sanatkarlarda sanat ahlâk n yerlefltirmek Türk halk - n ekonomik olarak ba ms z hale getirmek ihtiyaç sahibi olanlara her alanda yard mc olmak ülkeye yap lacak yabanc sald r larda devletin silahl kuvvetleri yan nda ülkeyi savunmak ve yerleflim bölgelerinde Türk- slam kültürünü yaymak fleklinde tan mlanabilir. ANKESOB E itim, Proje-Ar- Ge Müdürü Erdo an Özen de konuflmac olarak kat ld panelde Ankara da Ahilik ile ilgili olarak flunlar aktard : Tarihi kaynaklar araflt rd m zda Ankara ilimizde 60 y ldan fazla hüküm süren bir Ahi Cumhuriyeti nin kuruldu u görülmektedir. Kay tlarda y llar aras nda varl klar n koruduklar yaz lmaktad r. Asl nda Atatürk ün Ankara y baflkent seçip, cumhuriyeti burada ilan ediflini ve Cumhuriyet ilkelerini Ankara Ahileri ad ile tarihe geçen Ahi Cumhuriyeti ilkelerinde aramak gerekir. Anadolu Selçuklu Devleti nin da lma döneminden sonra Ahi baflkanlar n n siyasi alanda ne denli etkili olduklar n gösteren iyi örnek Ankara flehridir. Orta Anadolu da Ahi örgütlerinin en güçlü olanlar ndan birini kuran Nas rüddin Ahi Mahmut Evran d r. Ahi Evran n 12. yy. ortalar nda K rflehir de kurdu u ve önce deri iflçilerini örgütledi i ahilik, ilimizde de h zla yay lm flt r. Ankara çevresi hayvanc l a çok elveriflli oldu undan dericilik, flehrin sosyo-ekonomik hayat nda çok önemli yer tutmufltur. Konuflmalar n ard ndan sorucevap bölümünde konuflmac lar, ö retmen ve ö renciler taraf ndan kendilerine yöneltilen Ahilikle ilgili sorular cevaplad. YARIN HABER MERKEZ 15 Tan k tan flenlik daveti Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k Ankara n n Güdül lçesinin Yeflilöz Kasabas n ziyaret etti y l nda kapat lacak belediyeyi de ziyaret eden Tan k, Kasaba kahvehanesinde vatandafllarla bir araya geldi. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k Güdül ün Yeflilöz Kasabas n ziyaret etti. Yeflilöz Belediye Baflkan Hasan Çoban taraf ndan karfl lanan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ve beraberindeki heyet kasaba kahvehanesinde vatandafllarla bir araya geldi. Ç kart - lan Büyükflehir Belediye Yasas ile birlikte Yeflilöz Belediyesinin kapat laca n hat rlatan Tan k, Umar m uzun vadede siyaset do ru çözüm bulur. Belediyeler bölge halk - n n haklar n elde etmede avukatl - n yapan, sesini duyuran bir örgüttür dedi. Kapat lacak olan birçok belediye ile k rsal yaflam n da sonland r ld na dikkat çeken Tan k, Türkiye nin bir tar m ülkesi olmas na ra men bugün tohumu bile yurt d fl ndan ithal etti ini vurgulad. Çankaya Belediyesi taraf ndan Ekim tarihlerinde gerçeklefltirilecek Tohum Takas fienli i hakk nda vatandafllar bilgilendiren Tan k, Yeflilözlüleri de fienli e davet etti. Günümüzde çiftçinin kulland tohumun tek seferlik ürün verdi ini hat rlatan Tan k, Tohum Takas fienli i ile biz kendi öz tohumlar m - z takas edece iz ve böylece yeniden kaliteli ve her sene verimli olan bir üretim gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz. Tohumunuzu al n flenli e gelin topraklar m flenlensin dedi.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k için bu park n ayr ca bir anlam var. Tan k, çocuk yafllar nda Ni de nin Yukar Kayabafl mahallesinde sahneledi i Hababam S n f oyununda nek fiaban rolüyle tiyatroyla tan flm fl ve Ni de nin ve ç Anadolu nun ilk sokak tiyatrosunun kuruluflunun temellerini atm flt. Önemli kifli ve tarihi olaylar n haf zalardan silinmemesi için parklara isim olarak vermeyi tercih eden Çankaya Belediyesi, Dikmen Caddesi üzerinde yap m devam etmekte olan bir park da Hababam S n f n n unutulmaz simas nek fiaban karakteriyle haf zalara kaz nan usta oyuncu Kemal Sunal n an s na gerçeklefltirdi. Dikmen Caddesi Toplumsal Dayan flma Merkezi nin yan bafl nda Ankara ya hakim bir noktada bulunan mç lik alanda yap lan parkta unutulmaz sanatç Kemal Sunal, yap lan dev boyutlu duvar resminde Hababam S n f n n kahramanlar yla birlikte Ankaral lara gülümsemeye bafllad. Özel bir girifli, spor alan, yürüyüfl yollar, oturma gruplar, çocuk 24 Ekim 2013 Kemal Sunal Park aç l fl için gün say yor Çankaya Belediyesi nce bafllat lan yeflil alan ata nda bir park n yap m nda daha sona gelindi. Dikmen de yap m tamamlanan Kemal Sunal Park nda Sunal ve Hababam S n f n n unutulmaz karakterleri Ankaral lara gülümsemeye bafllad. HABER MERKEZ Mamakl kad nlar n kiflisel geliflimlerine yönelik olarak Mamak Belediyesi aile merkezleri taraf ndan düzenlenen kurslar devam ediyor. Aile merkezleri han mlara yönelik düzenledi i meslek edindirme ve hobi kurslar n n yan s ra son derece önemli kurslarda veriliyor. Mamak Belediyesi, Mamak Halk E itim Merkezi ile iflbirli ine giderek Baflak Aile Merkezi nde okuma yazma kursu düzenledi. Okuma yazma bilmeyen ve ö renmek isteyen Mamakl kad nlar n baflvurdu u kursa 16 kad n kat l yor yafl aras nda kursiyerlerle gerçeklefltirilen kurs 210 saatte tamamlanacak. Hafta içi iki grup halinde yap lan kurs pazartesi, çarflamba ve sal, perflembe, cuma günlerinde düzenleniyor. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Çeflitli nedenlerden dolay okuma yazmay ö renememifl Mamakl kad nlar, bu kurslara kat larak okuma yazma ö reniyor. Daha önceden binece- i bir otobüs için çevresindeki insanlar n yard m na ihtiyaç duyan Mamakl kad nlar bu kurslar sayesinde kendi ifllerini halledebilecekler dedi. ki kademede gerçeklefltirilen kurslar n ilk 120 saatinde kursiyerler okuma yazma ö reniyor. kinci kademeye devam ederek 180 saatlik e itimi tamamlayan kursiyerler fen bilgisi, Türkçe, matematik gibi dersler al yor ve kademe sonunda ilkokul diplomas yerine geçen bir belge alabiliyor. oyun alan bulunan parkta bir de kademeli havuz bulunan Kemal Sunal Park, aç lmadan ilgi oda oldu. Yeni evli çiftlerin gelin-damat foto raflar çektirmek için kulland - mekanlardan biri olan Kemal Sunal Park, önümüzdeki günlerde sanatç n n ailesi ve dostlar n n kat l - m yla aç lacak. Park n Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k için anlaml yan ise bugün ad n verdi i park n kahraman n n haf zalara kaz nan nek fiaban tiplemesini Tan k y llar önce sahnedi. Tan k n 1965 y l nda Ni de deki sokak tiyatrosu giriflimi Ankara Onkomoji Hastanesi Baflhekim Vekili Dr. Yunus Nadi Özdamar ile birlikte gerçeklefltirdi. Mahalleden buldu u arkadafllar yla bir tiyatro oyunu sergilemeye karar veren Tan k, bozk r ortas nda Ni delilere sokak tiyatrosunu keflfettirdi. Birkaç mahalleli çocu un bu baflar s ile 1968 y l nda Ni de de Oda Tiyatrosu kuruldu. Mamak ta okuma yazma bilmeyen kalmayacak

17 24 Ekim 2013 Genel YARIN Sosyal medyadaki paylafl mlara dikkat!.. Milyonlarca kullan c s bulunan sosyal medya a lar nda herkese aç k paylafl mlar n, bilinçli yap lmad takdirde güvenlik aç s ndan ciddi sorunlar do urabilece i bildirildi. ZM R (AA) - Milyonlarca kullan - c s bulunan sosyal medya a lar nda herkese aç k paylafl mlar n, bilinçli yap lmad takdirde güvenlik aç s ndan ciddi sorunlar do urabilece i bildirildi. zmir Emniyet Müdürlü ü Toplum Destekli Polislik fiube Müdürlü ü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sosyal medya a lar nda profillerin herkese aç k olmas n n sak ncalar bulunuyor. Sosyal medyada yo unlaflan mesaj trafi ini ve halk n ilgisini çekecek gündemdeki konu bafll klar n kullanan siber suçlular n, sahte mesajlarla internet kullan c lar n virüslü dosyalar açmaya ya da virüslü sitelere yönlendirmeye çal flmas kullan lan yöntemlerden biri. Sosyal medyadaki herkese aç k içerikler küçük çocuklar n da kolayca kand r lmas nda kullan l yor. Paylafl lan ve etiketlenilen foto raflardan gördü ü kiflinin kimlik bilgilerine de ulaflabilen kifliler, bu sayede özellikle küçük yafltaki çocu a "Aileni tan yorum" diyerek yaklafl p güvenini kazand çocu u amaçlar do rultusunda yönlendirebiliyor. Bu flekilde yaflanabileceklerin önüne geçmek için ailelerin çocuklar n bilinçlendirmesi gerekiyor. Kafe, al flverifl merkezleri ve tatil Devletin zirvesi Bakan Ergin nin o lunun dü ününde bulufltu ANKARA - Adalet Bakan Sadullah Ergin'in o lu smet Ergin'in dü ün töreni devletin zirvesini bir araya getirdi. Ergin'in o lu smet Ergin ile Elif Olgun'un nikah ATO Congresium Merkezi'nde k y ld. Nikaha, Cumhurbaflkan Abdullah Gül, TBMM Baflkan Cemil Çiçek, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an, Anayasa Mahkemesi Baflkan Haflim K l ç, Yarg tay Baflkan Ali Alkan, Dan fltay Baflkan Zerrin Güngör, Baflbakan Yard mc lar Bülent Ar nç, Beflir Atalay, Bekir Bozda, AB Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba fl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, çiflleri Bakan Muammer Güler, Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, Maliye Bakan Mehmet fiimflek, Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mehmet Ali fiahin ile çok say da milletvekili ve davetli kat ld. smet Ergin ile Elif Olgun'un nikah n Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek k yarken, nikah flahitliklerini ise Cumhurbaflkan Gül, TBMM Baflkan Çiçek, Baflbakan Erdo an, Anayasa Mahkemesi Baflkan K l ç, Dan fltay Baflkan Güngör ve Yarg tay Baflkan Alkan yapt. (AA) 17 beldelerinden yap lan yer bildirimlerinin de art niyetli kullan c lar taraf ndan görülebildi i hallerde sosyal paylafl m siteleri, h rs zl k gibi suçlara davetiye ç kar yor. Art niyetli kiflilerin evden yap lan bildirimlerde haritadan kiflinin kap numaras na kadar adres tespiti yapabildi ine dikkati çeken yetkililer, kiflilerin bilgilerini sakl tutmalar n tavsiye ediyor. Yüksek teknoloji ürünü telefonlarda çok ciddi güvenlik aç klar n n olabilece ini, bu nedenle antivirüs yaz l - m yüklenmesi gerekti ini vurgulayan yetkililer, dikkat edilmesi gereken noktalar ise flöyle s ral yor: "Parolalar n z ve flifrelerinizi de- ifltirin. Tan mad n z kiflilerin arkadafll k isteklerini geri çevirin. Tan mad n z kiflilerden gelen e-posta ve mesajlar açmay n. Facebook ve Twitter güvenlik ayarlar n za göz at n, gerekiyorsa de ifltirin. Bu gibi sosyal medya hesaplar n zdaki 'Hakk n zda' k s mlar nda s n rl bilgi paylafl n. Adres, telefon gibi bilgileri paylaflmay n. Hiçbir flekilde yard m amaçl olarak kredi kart numaras paylaflmay n, bilmedi iniz kifli ve flirketlere havale- EFT göndermeyin, bilmedi iniz kiflilere kontör yollama ifllemi yapmay n. Sistem güncellemelerini ihmal etmeyin. S k s k virüs taramas yap n." Meclis Meks e emanet TBMM- Emniyet Genel Müdürlü- ü'nce TBMM Koruma Daire Baflkanl - 'na tahsis edilen 2 adet patlay c madde arama köpe i, Meclis'te göreve bafllad. Bu iki köpekten biri olan "Meks", bu sabah e iticisiyle beraber Meclis'te grup toplant lar n n yap laca salonlarda bomba aramas gerçeklefltirdi. Meks, grup toplant salonlar ndaki koltuklar n aras n, konuflma yap lan kürsüyü, masalar n alt n, kapal bölümleri tek tek arad. Meclise tahsis edilen Alman kurdu iki köpek, grup toplant salonlar n n yan s ra, kulislerde, ana binan n di er bölümlerinde, otoparklarda ve Meclis bahçesinde de aramalar yapacak. Meclise tahsis edilen köpekler, partilerin grup toplant lar n n oldu u günlerin d fl nda da ihtiyaç oldu unda göreve haz r olacak. (AA)

18 18 YARIN ANKARA - Gelecek y l resmi ve dini bayramlar ile hafta sonu izinleriyle birlikte toplam 115 gün tatil yap lacak. Bu y l Kurban Bayram 'n n 5 mesai gününü de kapsamas, Ramazan Bayram, resmi tatiller ve hafta sonu izinleriyle toplam 117 gün dinlenen çal flanlar, gelecek sene iki gün daha az tatil imkan bulacak. Gelecek y l n ilk tatili, y lbafl gecesinin ard ndan 1 Ocak Çarflamba günü yap lacak. Çarflamba günü kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ANKARA - Alt nda Belediyesince yapt r lan dört cami için Karapürçek Mahallesindeki Mimar Sinan Camisi'nde tören düzenlendi. Tören sayg duruflunun ard ndan stiklal Marfl ve Kur'an- Kerim tilavetiyle bafllad. Törende konuflan Görmez, yeryüzündeki tüm camileri Kabetullah' n flubeleri olarak nitelendirdi. "Ben dün oradan geldim hepinize selamlar getirdim" diyen Görmez, her insan n gö üs kafesinde saklad bir Kabe'nin oldu unu ve buna "kalp" denildi ini belirtti. Bütün mabetlerin gö üs kafesindeki o mabedi yeniden imar etmek için var oldu unu bildiren Görmez, "Dolay s yla hepimizin gö üs kafesimizde saklad ve bizim varl m z n manas - n, anlam n ihtiva eden kalbimizle biraz sonra içine girece imiz mabet aras nda iliflki vard r. Bütün bu camiler bizim kalbimizi imar etmek için vard r" diye konufltu. Baz ayetlerden örnekler veren Görmez, flunlar kaydetti: "Az önce Kur'an- Kerim'den flöyle bir ayet okundu, 'Camileri ancak Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler, namaz dosdo ru k lanlar, zekatlar n verenler, Allah'tan baflka hiçkimseden korkmayanlar imar ederler.' Cami imar etmek ile gönül imar etmek aras ndaki iliflkiye dikkati çekmek için bu ifadeleri kullan yorum. Biz camilerimizi imar ederiz camilerimiz de bizi imar eder. Camiden uzak kald - m z zaman bizim kalbimiz imars z kal r. Onun için camilerimiz bizim için çok önemlidir." Camilerin sadece ibadet mekanlar olmad na dikkati çeken Görmez, "Bizim sevgi mekanlar m z, biz orada birbirimizi sevmeyi ö reniriz. Biz orada saf tutmay, ayn hizada durmay, ayn k bleye dönmeyi ö reniriz. Kalplerimizi, ruhlar m z birlefltirir, kaynaflt r r z" diye konufltu. Camileri ayn zamanda bilgi mekanlar olarak nitelendiren Görmez, "Biz orada Rabbimizi, Kitab m z, kainat n Allah' n ayetlerinden olufltu unu ö reniriz. Camilerimiz ayn zamanda bizim özgürlük mekanlar m z, bizim ba ms zl m z n simgeleri. Yeryüzünde camiyi, mabedi, ezan stiklal Marfl 'na yerlefltirmifl baflka millet yok" ifadelerini kulland. Camiyi infla etmekle imar etmek aras nda fark oldu una dikkati çeken ve Çocuk Bayram ile perflembe günü kutlanacak 1 May s Emek ve Dayan flma Günü'nde çal flanlar birer gün tatil yapacak. Pazartesi gününe denk gelen 19 May s Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram ise hafta sonu tatiliyle birleflecek. Ramazan Bayram arifesi, 27 Temmuz Pazar gününe rastl yor. 30 Temmuz Çarflamba günü sona erecek Ramazan Bayram 'nda üç mesai günü tatil yap lm fl olacak. Çal flanlar, hafta sonu tatiliyle birlikte ise toplam 5 gün dinlenecek. 24 Ekim 2013 Genel Diyanet flleri Baflkan Görmez den; Cami kondu tepkisi Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez, "Metropolleri, megapolleri planlarken biz camilerimizi, mabetlerimizi birlikte planlamay unuttuk. Onun için gecekondularla birlikte cami kondular olufltu" dedi. Görmez, "Biz genciyle yafll - s yla kad n yla erke iyle hep beraber içine girdi imizde as l imar o zaman bafllayacak. O zaman biz camileri imar etmifl olaca z, camiler de bizi imar etmifl olacak. Onlar Allah' n evleri, kalbimiz de Allah' n evleri. Allah' n evleri buluflacak, birleflecek ve bizde Allah' n sevgisini, varl n, birli- ini, tevhidi oluflturacak" dedi. Camilerin inflas na da de inen Görmez, flunlar kaydetti: "Biz, Cumhuriyet tarihimiz boyunca çok h zl flehirleflen bir toplum olduk. Büyük flehirler kurduk, flehirlerimiz art k metropoller, megapollere dönüfltü. Metropolleri, megapolleri planlarken biz camilerimizi, mabetlerimizi birlikte planlamay unuttuk. Onun için gecekondularla birlikte cami kondular olufltu. Her ilde, büyük flehirde sadece bu ifli hay rsever birkaç vatandafl m z n omuzuna y kt k. Onlar para toplarlard daha sonra s k flm fl bir mekanda kad nlar, çocuklar, Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z 30 A ustos Zafer Bayram 'n n cumartesi gününe rastlamas nedeniyle, bu gün, hafta sonu tatilinde geçirilecek. Bu y l Kurban Bayram 'nda, arifeye denk gelen 14 Ekim Pazartesi gününün Bakanlar Kurulu karar yla tatil edilmesiyle 9 gün boyunca izinli olan çal flanlar, gelecek y l bu uzun tatil imkan n bulamayacak. Gelecek y l Kurban Bayram tatili, arife günü olan 3 Ekim Cuma günü bafllayacak. Birinci ve ikinci günü hafta sonuna denk gelen Kurban gençleri, engellileri düflünmeden, belki mimar da olmadan, hiçbir imar plan nda da yeri olmadan darac k yerler yapt k. Oralar ibadethanemize dönüfltürdük. oralarda ibadet ettik, namaz k ld k oralar bizim mabetlerimiz oldu." fiimdi ise farkl bir dönem oldu unu, flehirlerin, mahallelerin okullar yla hastaneleriyle planland n dile getiren Görmez, bundan sonra flehirler, mahalleler planlan rken camilerin de unutulmamas gerekti ini söyledi. Camiler planlan rken de mimar - n n en güzel eserlerini vermifl bir milletin çocuklar olundu unun unutulmamas gerekti ini vurgulayan Görmez, "Camilerimizi planlarken camileri sadece, lütfen cemaatimiz kusura bakmas nlar, sadece beli bükülmüfl ihtiyarlara hitap eden bir mekan olarak tasarlaman n, tasavvur etmenin ne kadar büyük bir yanl fll k oldu unu bugün bir kez daha hat rlamal y z" diye konufltu. (AA) Bayram 'nda, 6 Ekim Pazartesi ve 7 Ekim Sal günü de tatil olacak. Böylece hafta sonuyla birlikte toplam 5,5 gün tatil yap labilecek. Çarflamba gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayram tatili ise 28 Ekim Sal günü ö leden sonra bafllayarak 1,5 gün yap lacak. Gelecek y l toplam 14,5 günlük resmi ve dini bayram tatilinin 3,5 günü hafta sonuna denk geliyor. Y ll k izinler d fl nda, gelecek y l hafta sonu, resmi ve dini bayramlar dahil toplam 115 gün tatil yap lacak. (AA)

19 24 Ekim 2013 E itim Türk çocuk oyunlar n talyanlara ö retecekler YARIN Kopya çeken ö renciye s k takip 19 DEN ZL - Denizli 19 May s lkokulu ö rencileri, "Avrupa Birli i Kültürel Etkileflim ve Çocukluk Dönemi Oyunlar Projesi" kapsam nda "yakar top", "dokuz tafl" ve "ev alma" adl çocuk oyunlar n talyan ö rencilere ö retecek. Okul müdürü Zeki Budak, gazetecilere yapt aç klamada, talya, Slovakya ve Polonya'dan okullarla Avrupa Birli i "Kültürel Etkileflim ve Çocukluk Dönemi Oyunlar " projesi haz rlad klar n bildirdi. Çocuklarla özdeflleflen fakat son y llarda isimleri bile hat rlanmakta güçlük çekilen oyunlar n zihinlerde yeniden yeflermesini hedeflediklerini belirten Budak, flunlar kaydetti: "Proje kapsam nda 3 ö retmen ve 5 ö renci yar n talya'ya gidecek. Verona ve Bosco flehirlerinde 4. s n f ö rencileriyle buluflan olan ö rencilerimiz yakar top, dokuz tafl ve ev alma oyunlar n bu ülkedeki yafl tlar na ö retecek. Amac m z, çocuklar m z n farkl kültürlerle tan flmalar n, kendi atalar n n oyunlar n farkl kültürden olan yafl tlar na ö retme, onlar n da oyunlar n ö renme gururunu bir arada yaflatmakt r. Bu proje ile popüler Türk oyunlar ndan üç oyunun proje kapsam nda tüm yönleriyle tan t lmas kararlaflt r lm flt r. Ayr ca ev alma oyunu MEB taraf ndan 2013 y l nda serbest etkinlik olarak müfredata al nd, bu çal flma projemize olumlu bir katk sa lam flt r." Proje koordinatörü smet Yürek de 24 bin avro destekli projede en önemli amac n n ö rencileri unutulmaya yüz tutmufl oyunlar yeniden ö renerek bilgisayara ba ml olmalar ndan kurtarmak oldu unu söyledi. ANKARA - Milli E itim Bakanl (MEB), yenilenen Ortaö retim Kurumlar Yönetmeli ine göre e-okul sistemini revize edecek. Buna göre, kopya çeken ö rencinin ders puan alan na "K" kopya, mazeretsiz olarak s nava girmeyen, performans ve proje çal flmas n teslim etmeyen ö rencinin ilgili ders puan hanesine "G" yaz lacak. Bunlar hesaplamada s nav say s na dahil edilecek. MEB, Ortaö retim Kurumlar Yönetmeli i'nde de iflikli e giderek, ölçme ve de erlendirme esaslar n yeniden belirlemiflti. Bu yeni düzenlemeye göre, ö rencilerin baflar s ö retim program ö renme kazan mlar esas al narak dersin özelli ine göre yaz l s navlar, uygulamal s navlar, performans çal flmalar ve projelerle, iflletmelerde beceri e itiminde al nan puanlara göre tespit edilecek. Bakanl k, ortaö retim kurumlar ndaki ifl ve ifllemlerin yeni mevzuat düzenlemesi do rultusunda yürütülmesi ve aksakl k yaflanmamas için baz aç klamalar içeren yaz haz rlayarak illere gönderdi. Yaz ya göre, yönetmelikteki kay t ifllemlerine iliflkin 8. s n f bitirip hiçbir ortaö retim kurumuna kay t yapt ramayan ö rencilerin kay tlar, milli e itim müdürlüklerince iliflkilendirildikleri liselere, ortaokul ve imam hatip ortaokullar yla koordine sa lanarak sistem üzerinden yap lacak. Yurt d fl ndan gelen ö rencilerin Anadolu, Anadolu imam-hatip veya Anadolu mesleki ve teknik liselere nakil ve geçiflleriyle ilgili e- okul sisteminde bir modül aç lacak. Bu konuyla ilgili ö renci yerlefltirme ve nakil komisyonlar yetkilendirilecek. Bu ö rencilerin yerlefltirildikleri okuldan kapsam dahilindeki bir baflka okula nakilleri ancak yerleflim yeri de iflikli ine ba l olarak yine komisyon taraf ndan yap laca ndan nakil ifllemleri s ras nda bu kapsamdaki ö rencilere izin verilecek. Yerlefltirmeye esas puanla ö renci alan okullar n taban puan ve kontenjan bilgilerinin s n flar baz nda duyuruldu u e-okul sistemine, mesleki ve teknik ortaö retim okullar da eklenecek. Tüm s n f kontenjanlar yönetmelikteki hükümlere göre ilan edilecek. Yönetmelikte yap lan düzenlemeler e-okul sistemine yans t lacak. Bu sistemde her diploma için verilecek diploma güvenlik numaralar n n sorgulanabildi i bir modül aç lacak. fl yeri açma belgesi yine bu sistem üzerinden üretilecek, belgeye seri numaras yerine diploma güvenlik numaras verilecek. (AA)

20 20 YARIN Kültür Sanat 24 Ekim 2013 KERKÜK MEKTUBU Karsu Dönmez ilk kez CRR'da konser verecek AMSTERDAM - Hollanda'da yaflayan Türk as ll ses sanatç s Karsu Dönmez geçti imiz y l ç kard ilk albümün ard ndan dünya turnesini sürdürüyor. 23 yafl ndaki sanatç ; ABD, Brezilya, Endonezya, Singapur, Fas, Hollanda, Almanya ve Belçika konserlerinin ard ndan 25 Ekim'de Cemal Reflit Rey'de ilk kez sahneye ç kacak. Sanatç Dönmez, Türkiye'de ilk kez konser verecek olmas ndan dolay çok heyecanl oldu unu söyledi. Türkiye konseri öncesi Baflkent Amsterdam'da son provas n yapan genç sanatç, Cihan Haber Ajans 'na konufltu. Alt ay içinde 13 ülkede konser verdi ini ifade eden Dönmez, "25 Ekim'de Cemal Reflit Rey'de konser verece im. Gerçekten çok güzel ve meflhur bir salon. Çok ünlü kiflilerin orada konser verdi ini ö rendim. Ben bu durumdan dolay çok mutluyum ve gururluyum." dedi. Hollanda da baflar l kariyerini sürdüren Karsu Dönmez yeni Albümü Confession adl lk albümünün geçen y l (2012) ç kt n müzikseverlerin büyük be enisini kazand n söyledi. Karsu Dönmez, Türk-Alman toplumlar n n kaynaflmas ve kültürel etkileflimin sa lanmas için katk da bulunanlara verilen Plattino Ödülü'nü de kazanm flt. Plattino ödülünün kendisi için son derece önemli oldu unu söyleyen Dönmez, "Bu ödül benim müzik alan nda do ru yolda oldu umun bir göstergesi. Kariyerime yeni bir ivme kazand racak. Art k müzi in evrenselli i tart fl lmaz bir gerçek. Hollandal bir Türk sanatç s olarak bunu baflarabiliyorsam ne mutlu." dedi. 'Müzik benim için her fley' diyen Karsu Dönmez, eski ABD Baflkan Bill Clinton ve Kraliçe Beatrix le de tan flt n ve müzi ini be endiklerini kaydetti. Hatay'dan Hollanda'ya giden iflçi ailesinin k z olan Karsu Dönmez,1990 y l nda Amsterdam'da do du. Henüz 17 yafl ndayken 2007 y l nda New York Carnegie Hall da sahne ald. Hollanda'da genç yafl na ra men yapt müzikle üne kavuflan 23 yafl ndaki Karsu Dönmez'in hayat Hollanda'da belgesel oldu. Belgeselde, babas na ait Amsterdam'daki restoranda hem garsonluk yap p hem de piyano çalarak flark söyleyen Dönmez'in hayat ndan kesitler yer al yor. (CHA) Dr.fiemsettin KÜZEC Yaklafl k Bir milyon nüfusu olan, Türkiye nin Lozan da kaybetti i, ad yla san yla Türk, suyu ve topra Türklük kokan, atalar yadigâr KERKÜK fiehri; Arap Baas Sosyalist Partisinin sinsi oyunlar n yok etmesine ra men, dikta rejimin sona ermesi, Türkmenler için bir fleyin de iflmedi i tabirini kullan rsak zannedersem büyük ölçüde do ru olabiliriz. ki y ldan beri ABD nin rak a operasyon yap p, Saddam yok ettikten sonra, baflta Türkmenler olarak, Sünni Araplarda s k nt l günler yaflamaktad r 10 Nisan 2003 tarihinden bu yana ABD nin kontrolüne geçen Kerkük; bu defa da Kürtlerin h flm na u ram flt r D flar dan gelip Kerkük e yerleflen Kürt vatandafllar ve Kerkük Kürt Valisinin denetimine geçtikten sonra devlet dairelerine keyfi atamalar ve kadrolaflma planlar bafllam flt r. Kürt atamalar n sa layan Vali Arap ve Türkmenleri Kerkük l Meclisinde yok sayarak, antidemokratik bir kararla bu defa da, Kerkük ün 27 devlet dairesinden tek bir dairesinde Türkmen Genel Müdürü olan fien Ömer i sadece Kürtlerin temsil etti i Kerkük li meclisi karar yla, Milli E itim Müdürlü ü görevinden al nmas, diktatörlü ün geri dönmesine delalettir. fiehrin önemli dairelerine, Kürt müdürlerin atamalar elbette flehri Kürt Kentine do ru götürece inin planlar uygulamaya geçmek anlam na gelmektedir. Olaya genifl perspektiften bakt m zda, ezelden beri Kerkük te bulunan tarihi Türk eserleri ve flehrin cadde, sokak ve mezarl klarda yaz lan tarihler ve yaz tlar bu flehrin Türk oldu unu aç kças na gözler önüne koyuyor: Kerkük Kalesi, Taflköprü kap s, Yedi K zlar, Helvac lar, Sona Gölü, Eski Kula, Çukur, Sakahana, Bulak, Korya, Cirit Meydan, Sar kahya, Gavurba, fiaturlu, Elmas, Tisin, Hamzeli, Hasa, Begler, Türbelik Mahallesi, Arafa, Ba datyolu, Çay, Çift Kahve, Avc lar, Karakaç, Cuttak, Arapler Mahallesi, Meydan Mahallesi, Teke Mahallesi, Danyal Peygamber, Ahi Hüseyin, mam Kas m, Zeve, Musalla, Piryadi, Kasaphana, Seyitk z, Talimtepe, Neftderesi, Molla Abdullah Tepesi, GürgrüBaba, Hi-sar, Kara Hasan, Kümbetler, Tavuk, Teze, Tuz, Yorgantepe, Bilava, Tercil, Yenice, Beflir, Topzava K zlayar, Bac van, Leylan ve Yüzlerce Türk isimlerini tafl yan Kerkük fiehri köyleri ile birlikte bir Türk diyar olarak kendisini tarih boyu ispatlam flt r Kerkük'te kurumlara yap lan genel müdür atamalar nda Kürtlere daha çok yer verilmesi, Kent Meclisi'nde tart flma yaratt. Ocak seçimlerinden bu yana Arap üyeleri ile Türkmen üyelerinin meclise kat lmamalar na ra men, Vali Abdurrahman Mustafa'n n Kerkük'ü, kuzeydeki Kürt yönetimine ba lamak için ABD nin askeri yetkililerine yaz l baflvuru yapt iddias da Araplarla Türkmenlerin tepkisine neden oldu. Bu uygulamalarla Kerkük Kürtleflemez. Çünkü daha öncede Sad-dam n sinsi politikalar na direnen Kerkük Türkmenleri bu defa da Kürtlere karfl direnecektir. Soylu Türk insanlar m z bu gibi hak-s zl klara elbette tepki gösterecek, Kerkük ün Türk oldu unu savunacak. Kald ki bu s k nt lar nereye kadar devam edecektir. fiimdi Irak n Anayasas yeniden yaz l yor, Türkmenlerin asil unsur olduklar Anayasaya yaz lmad takdirde, daha çok olaylar n ç kaca na dikkat çekmek istiyorum. Bu nedenlerle Kerkük ve Irak n Türk bölgelerinde yaflam mücadelesi veren Türkmenler, büyük mitingler düzenliyor, protestolar yap yor, kendilerini zincirlerlere, kelepçelere vuruyor. Ama ne yaz k ki Demokrasiyi getirece im diyen ABD, Türkmenleri dikkate alm yor. Üstelik hiçbir isteklerine ilgi ve alaka bile göstermiyor. Kerkük, Türkiye nin Fay Hatt d r Kald ki, Türkmenler ne yapacaklar n gerçekten de bugüne kadar anlam fl de iller. fiii lerin arkas nda ran, Sünni leri arkas nda Suriye, Kürtlerin malum ABD ve srail, Türkmenlerin de art k Türkiye oldu unu Türkmenlerden iyi bilen di er guruplar, bu duruflu her platformda Türkmenlerin bafl na kalk p, sizler Türkiye nin uzant s s n z demekten de b km yorlar. Hâlbuki bugüne kadar Kum da ç kan kararlar fiiirler taraf ndan, harfi harfine Necef te uygulan yor. Suriye den de Sünnilere verilen destek vs. yard m, Kürtlere sa lanan maddi ve manevi güce karfl hiçbir Allah n kulu bunlar gündeme getirmiyor. Sadece Türkmenlerin arkas nda Türkiye nin oldu unu diyerek Türkmen vizyonunu, kimli ini ve duruflunu Irak toplumu içerisinde baflka boyutlara sürüklemeye çal fl yorlar. Türkiye nin Kerkük ve Musul ile ilgili hukuki, meflru haklar Lozan da ve Lozan sonras da ortadad r. Atatürk ün nutkundaki tavsiyeler, bu güne kadar hiçbir iktidar taraf ndan gündeme getirilmedi. Ancak, baz Baflbakanlar azledildikten sonra vicdan azab korkusuyla, akl bafllar na geliyor. Efendim nönü bana tavsiyede bulunmufltu. Kuzey Irak Türkiye ye ilhak etmeliyiz. Etmesek Kuzey Irak Türki-ye yi kendisine ilhak eder Allah Allah bu nerden ç kt. Zamanlamas m yanl fl yoksa? Bugüne 1974 K br s ç karmas n yaparken, 1991 de Özal ve Alparslan Türkefl in planlar na neden destek verilmedi. Toruntoy Pafla neden istifa etti. Acaba Atatürk ün ve nönü ün tavsiyelerini bilmiyorlar m yd? Yoksa ifllerine mi gelmedi? 1 Mart 2003 tezkeresinden sonra Türkmenlere kin ve nefretle bakan ABD, Terör örgütleriyle derdine derman bakmak için, Türkiye yi ne pahas na olursa olsun o bölgeye sürüklemek peflinde. Neymifl PKK, Irak n Kuzeyine yay lm flta Peki, yay lm flsa o deste i kimden al yor. Silah ve mühimmatlar n nerden sa l yor Y llard r Kandil da ndaki kamplarda bar nan PKK l lar nas l oldu da Irak seçimlerine kat l rlar Bu gerçekleri ABD hiç kimseden saklayamaz ne de Türk Hükümeti Irak, Türkiye için çok önemli bir komflu ülkedir. Kerkük te Türkiye için önem arz eden bir milli meseledir Türkiye nin Fay Hatt d r bunu herkes böyle bilmelidir. Kald ki, Büyük Ortado u projesi planlar Türkiye için de çok önemli bir strateji tafl d n, devletin ulusal güvenli inden sorumlu kurulufllar da bu konuyu tespit etmifller ve ne kadar ciddi bir mesele oldu unun da fark ndalar. Bu nedenle de Türkiye nin Fay Hatt ise Türkiye de Ortado u nun Fay Hatt d r diyebiliriz. ABD ve müttefikleri bu güne kadar Irak ta asayifli, Kamu düzenini ve Irakl lar n can güvenlilerin sa lamad için ayr ca altyap yetersizli i hak sayfaya vard ndan ötürü Irakl lar ABD ye karfl gelmektedirler. Türk askerinin gelifline s cak bakmayan Kürtler ve fiii Araplar hayatlar n devam ettirmektedirler. Aral k 2007 de Irak n Türkmen flehri olan Kerkük te Irak Anayasas n n 140. maddesine göre Kerkük ün statüsüyle ilgili yap lacak olan referandum öncesi Kürt guruplar n neler yapt klar dünyaca belli oldu. 2 sahte seçim, bir flüpheli referandum sonras Türkmenlere ne yap lm flsa bu referandumda da ayn s yap lacakt r. Burada ki duruma Türkiye bir çözüm bulmal d r. Türkiye nin s n rlar tehlikede ise demek ki, Türkiye tehlikededir. Yan oradaki Türkmenler; Türkiye den çok fleyler bekliyor. Bu beklentiler de elbette Türkmenlere ve Türkiye ye pahal ya mal olacakt r. Ne olursa olsun ABD, Kürtler ve di er bölücüler Kerkük ün demografik yap s n bile de ifltirseler, insanlar n Türklüklerini de ifltiremezler. Y karsalar y ks nlar, Kerkük bir Türk flehridir ve Türk flehri de kalacakt r

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 1 İÇİNDEKİLER I. 2012 YILI TÜRKİYE İHRACATI 3 A. GENEL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı