Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z HABER 18 DE 24 EK M 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Meclis, "Meks"e emanet HABER 17 DE Sosyal medyadaki paylafl mlara dikkat! Gelecek y l resmi ve dini bayramlar ile hafta sonu izinleriyle birlikte toplam 115 gün tatil yap lacak. HABER 17 DE DEVLET N Z RVES ERG N N O LUNUN DÜ ÜNÜNDE BULUfiTU Haberi 17 de ANKARA DA AH L K PANEL... Haberi 15 de MAMAK TA OKUMA-YAZMA B LMEYEN KALMAYACAK Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Norveç televizyonundan Özz Nujen e sansür STOCKHOLM - sveç ve Norveç televizyonlar n n ortaklafla haz rlad programda, sveçli komedyen Özz Nujen in rkç l elefltiren sözlerinin Norveç televizyonu taraf ndan sansürlendi i ortaya ç kt. sveç devlet televizyonu SVT ile Norveç in devlet taraf ndan finanse edilen televizyon kanal NRK nin ortaklafla haz rlad Skavlan adl programda, geçen cuma günü sveç in ünlü komedyenlerinden, Türk kökenli Özz Nujen ile Norveç in eski baflbakan Jens Stoltenberg konuk edildi. Programda sanatç Nujen, Norveç te yeni kurulan hükümete ortak olan rkç ve yabanc karfl t parti Fremskrittspartiet i elefltirdi ve hükümet içinde yer almas n n sak ncalar n anlatan bir konuflma yapt. Bu partiye oy veren Norveçli seçmenleri elefltiren Nujen ile di er kat l mc lar aras nda ateflli tart flmalar yafland. Ancak tart flmalar n oldu u 45 saniyelik bölüm Norveç te yay mlanmad. Program n sansüre u rad n söyleyen Nujen, bunun korkakl k oldu unu, rkç l k yanl s görüfllerin normallefltirilmeye çal fl ld n belirterek, mücadeleye devam edece ini kaydetti. Program sorumlusu Unni Ödegaord, yapt aç klamada, bazen bunun gerekli oldu unu, cevap hakk do an k s mlarda karfl taraf n bulunmad durumlarda bu yöntemi kulland klar n söyledi. Bas n eti inin bunu gerektirdi ini savunan Ödegaord, bunun sadece Özz e uygulanmad n, programda eski baflbakan Jens Stoltenberg in konuflmas n n da bir bölümünün kald r ld n kaydetti. Program sveç televizyonunda henüz yay mlanmad. (AA) 24 Ekim 2013 Ferman Toprak'tan Ebru Gündefl'e kötü haber STANBUL - Ebru Gündefl, geçti imiz aylarda tüm konserlerinde seslendirdi i Hayat Tespih Yapm fl m isimli flark y albümüne koymak istedi. Ancak flark n n tüm haklar na sahip olan Ferman Toprak, buna izin vermedi. fiark y sadece konserlerinde seslendirmeye devam eden Gündefl srar ndan vazgeçmedi. Araya tan d klar sokarak flark y almak için her yolu deneyen ünlü sanatç ya bir kez daha kötü haber geldi. Konuyla ilgili bir aç klama yapan Toprak, Ebru Gündefl flark y bofluna istemesin. Rihanna bile istedi vermedim diyerek ünlü flark c y adeta ti ye ald. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Sev Beni, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Ç lg n H rs z 2, Riddick, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Paranoya, Kelebe in Rüyas, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kalbim Sende, Riddick, Ç lg n H rs z 2, Vay Bafl ma Gelenler, Zamanda Aflk, Büyük Kumar Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Kalbim Sende, Vay Bafl ma Gelenler, Günce, Riddicik, Ç lg n H rs z 2, Büyük Kumar, Benimle Oynar M s n Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Sev Beni, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, ki Kafadar: Chinese Connection, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddicik, Katliam Gecesi Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Ustura Dönüyor, ki Kafadar: Chinese Connection, Ç lg n H rs z2, Büyük Kumar, fieytan- Racim, fiirinler 2 Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sev Beni, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Ç lg n H rs z 2, Riddick Ankara Moviecity (Keçiören) (312) ki Kafadar: Chinese Connection, Riddick, Ç lg n H rs z 2, fieytan- Racim Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) ki Kafadar: Chinese Connection, Günce, Ç lg n H rs z 2, Benimle Oynar m s n Turbo, Neva, fiirinler 2 Ankara Cinemaximum (Armada) Paranoya, Buraya Kadar, ki Kafadar: Chinese Connection, Yerçekimi, Ustura Dönüyor, Kelebe in Rüyas, Vay Bafl ma Gelenler, Riddick, Ç lg n H rs z2, Zamanda Aflk, Mavi Yasemin

3 24 Ekim 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 19 Zilhicce 11 Teflrin-i Evvel Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Çocuklar polisi EFEPOL ile sevecek ANKARA ZM R - MUSTAFA YILDIRIM - zmir l Emniyet Müdürlü ü Toplum Destekli Polislik fiubesi, ilkö retim ve öncesi çocuklarla iletiflimi artt rma ve güvenli, sevecen polis imaj n sa lama hedefiyle, çizgi karakter oluflturmak için çal flmalara bafllad. Konuya iliflkin AA muhabirine bilgi veren zmir l Emniyet Müdürlü ü Toplum Destekli Polislik fiubesi yetkilileri, ismi Efepol olarak belirlenen karaktere uygun bir çizim için çal flma yürütüldü ünü belirtti. Bu konuda özellikle ilkokul ve ortaokul ça ndaki çocuklardan destek ald klar n ifade eden yetkililer, ö rencilerin hayal gücü ile oluflturulacak karakter çizimini yapan çocu un ödüllendirilece ini kaydetti. Toplum Destekli Polislik fiube Müdürlü ü nün çocuklara yönelik faaliyetlerinde kullan lmas planlanan Efepol isimli kahraman polisin maceralar n n e itici ve ö retici 4 kitapta toplanm s planlan yor. Efepol ün maceralar animasyon çizgi filmle anlat lacak, kostümü dikilip, oyuncaklar ve maskotu da yap lacak karakter, zmir in EXPO 2020 adayl k sürecinde de kullan lacak. Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek çin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Program (ÇOGEP) deste iyle haz rlanan projede çizgi kahraman Efepol ün maceralar çocuklara polise olumlu bak fl aç s kazand racak, polisi sevmelerini sa layacak. - sim tamam s ra karakterde Efepol ün görsel yönüyle ilgili çal flmalar n sürdü ü belirten yetkililer, Osmanl daki ilk polisler, günümüz modern polisi ve Ege efelerinin k yafetleriyle özdeflleflecek bir karakter olmas n n düflünüldü ünü bildirdi. Özgün, kültürümüzü yans tan bir karakter olmas na dikkat edilerek seçilecek Efepol ün, maceralar yla, çocuklar n trafik kurallar n ö renmelerine, suç ve suçlularla ilgili bilinçlenmelerine yard mc olmas hedefleniyor. Çocuklara yönelik iletiflim ve faaliyetlerde kullanmas düflünülen Efepol ün, sevilen bir rol modele dönüflmesi ve çizgi film piyasas nda marka de eri oluflturmas amaçlan yor. Karakterin oluflmas konusunda çok yetenekli çocuklar n ç kabilece ini belirten yetkililer, hayal dünyas nda böyle bir kurgu oluflturan çocuklar n fikir ve çizimlerini, adresi arac l yla topluyor. (AA) stanbul da uyuflturucu operasyonu STANBUL - stanbul narkotik polisi önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinnin de kat ld operasyonda büyük miktarda uyuflturucu madde ele geçirildi. Haklar nda yakalama karar bulunan flah slar ise gözalt na al nd. stanbul Narkotik Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri, özel harekat polislerinin de deste i ile önceden belirlenen adreslere eflzamanl bask n yapt. Fatih Topkap Mahallesi Hallaç Hasan Sokak taki bir apartman da operasyon yap lan adreslerden biri oldu. Polisin geldi ini gören flüpheliler, içerisinde bir miktar uyuflturucu ve bilye atar n bulundu u pofleti pencereden d flar att. Yerdeki pofleti alan polis ekipleri apartman n en üst kat ndaki daireye girdi. Narkotik köpe inin de kullan ld aramalarda yaklafl k 10 kilogram a rl nda ve çeflitli türlerde uyuflturucu madde ele geçirildi. (CHA) En fazla ifl kazas küçük ifl yerlerinde oluyor - ÖZCAN YILDIRIM - Geçen y l 74 bin 871 ifl kazas n n 21 bin 233 ü 1 ila 3 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde gerçekleflirken, kazalardan 56 bin 787 sini 18 ila 39 yafl aras ndaki çal flanlar yaflad. stanbul, zmir, Bursa ve Manisa yüksek ifl kazas say s yla dikkat çeken iller oldu. AA muhabirinin Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n verilerinden derledi i bilgilere göre, 2012 y l nda gerçekleflen 74 bin 871 ifl kazas ndan 69 bin 90 n erkek çal flanlar, 5 bin 781 ini kad n çal flanlar yaflad. Kazalar n faaliyet gruplar na da l m na bak ld nda a r ifllerde kaza say s n n artt görüldü. kömür ve linyit ç kart lmas nda 8 bin 828, fabrika metal ürünleri nde 7 bin 45, tekstil ürünleri imalat nda 5 bin 127 ve bina inflaat nda 4 bin 511 ifl kazas yla en fazla kazan n yafland faaliyet gruplar oldu. -Çal flan say s artt kça kaza azal yor Geçen y lki 74 bin 871 ifl kazas ndan 21 bin 233 ü yani 3 te 1 ine yak n 1 ila 3 iflçi çal flt ran iflyerlerinde gerçekleflti. Bunun yan nda, 4 ila 9 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 4 bin ila 20 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 6 bin 598, 21 ila 49 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 8 bin 813, 50 ila 99 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 6 bin 117, 100 ila 199 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 7 bin 461, 200 ila 249 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 2 bin 72, 250 ila 499 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 5 bin 358, 500 ila 1000 iflçi çal flt ran ifl yerlerinde 4 bin 627, 1000 ve üzeri iflçi çal flt ran ifl yerlerinde ise 7 bin 627 ifl kazas yafland. -Meslek hastal klar madencilikte yayg n Söz konusu kazalardan 56 bin 787 sini 18 ila 39 yafl aras ndaki çal flanlar yaflad. 15 ila 17 yafl aras ndaki çal flanlar n kay t alt na al nan ifl kazas say s 499 olurken, 40 ila 54 yafl aras nda 16 bin 667, 55 ila 64 yafl aras nda 825, 65 yafl üstünde ise 84 ifl kazas gerçekleflti. stanbul 9 bin 450, Bursa 9 bin 303, zmir 7 bin 596 ve Manisa 7 bin 227 ifl kaz yla en fazla kazan n yafland iller oldu. Bu illeri s ras yla Zonguldak, Tekirda, Ankara, Kocaeli, Denizli ve Kayseri izledi. Öte yandan, ifl kazalar kadar meslek hastal klar da çal flanlar için olumsuz oldu. Geçen y l 386 s erkek çal flanlarda, 9 u da kad n çal flanlarda olmak üzere toplam 395 meslek hastal kay t alt na al n rken, bu hastal klardan 231 i kömür ve linyit ç kart lmas faaliyet grubunda görüldü. (AA)

4 4 YARIN Evinin bahçesini sanat galerisine çevirdi NEVfiEH R - MURAT AS L- Nevflehir den 60 y l önce gitti i stanbul da yan nda çal flt ünlü heykelt rafl Hakk Atamulu dan etkilenen Hüseyin nce (74), Derinkuyu ilçesindeki evinin bahçesini sat n ald heykellerle adeta sanat galerisine çevirdi. stanbul ve Hollanda da iflçi olarak çal flt ktan sonra emekli olan nce, Derinkuyu ilçesine Nevflehir tafl ndan 2 katl müstakil ev yapt rd. nce, evinin bahçesinde kartal, baykufl, güvercin, kurt gibi hayvanlar n yan s ra soyut heykelleri sergiliyor. Evin alt kat nda, yine baz heykeller, eski radyolar, bak r mutfak eflyalar ve küpler bulunurken, bahçede mermer üzerine çeflitli sözlerin yaz l oldu u kitabeler dikkati çekiyor. Hüseyin nce, AA muhabirine yapt aç klamada, ilkokulu bitirdikten sonra 1953 y l nda çal flmak için stanbul a gitti ini burada bir süre hamall k yapt ktan sonra kendisi gibi Derinkuyulu olan Cumhuriyet döneminin ilk heykelt rafllar ndan Hakk Atamulu nun yan nda 1 lira yevmiyeyle çal flmaya bafllad n söyledi. Yapt Atatürk heykelleriyle tan nan Atamulu nun yan nda çal flt sürede sanata olan ilgisinin artt n aktaran nce, 18 y l stanbul da ikamet ettikten sonra 1971 de Hollanda ya gidip iflçi olarak çal flt n, emekli olduktan sonra da memleketine döndü ünü anlatt. Çal flt yerlerde kazand bilgi ve görgüyü evinin bahçesinde canland rmaya çal flt n dile getiren nce, Ben hayattan zevk almay, yaflamay seviyorum. Sanat ve esteti e de büyük ilgim var. Bu nedenle kazand m paran n büyük bölümünü heykellere harcad m. fiu anda evimin bahçesinde say s z sanat eseri var dedi. (AA) Türkiye sa l k turizminin cazibe merkezi oldu ZONGULDAK - Türkiye de sa l k turizminin 100 milyar dolarl k bir hacme ulaflmas n n beklenmesi giriflimcilerin yurt içi ve d fl ndaki yat r mlar n da h zland rd. Dentistanbul Yönetim Kurulu Baflkan Murat Özel, AA muhabirine yapt aç klamda, Amerika da 11 Eylül sald r s ndan sonra sa l k hizmetleri için kendisine alternatif arayan Müslüman ülkelerin, Avrupa da yaflanan ekonomik kriz ve Arap Bahar sonras nda yönünü Türkiye ye çevirdi ini söyledi. Tedavi maliyetinin geliflmifl ülkelere nazaran Türkiye de yüzde 40 daha ucuz olmas na karfl n yüksek teknolojiyle hizmet verildi ini vurgulayan Özel, ABD deki ücretlerin dörtte biri ile onda biri aras nda de ifliyor. Ülkemize gelen hastalar n yüzde 60 n n Ortado u ülkeleri ve yüzde 40 n Avrupa ülkelerinin oluflturdu unu kay tlarda görüyoruz. Sa l k turizminin 100 milyar dolarl k bir hacme ulaflmas beklenen ülkemizdeki yat r mlar n yan s ra SuudiArabistan da difl hastanesi yapmaya karar verdik diye konufltu. Özel, Türkiye de verilen sa l k Turizm hizmetlerinin dünya standartlar nda ve ekonomik olmas n n cazibe yaratt na iflaret ederek, flunlar kaydetti: Ald klar hizmetten memnun kalanlar, gelinen noktada kendi ülkelerinde de yat r m yapmak için ülkemizdeki sa l k yat r mc lar n davet ediyorlar. Suudi Arabistan n Riyad kentinde yapmaya karar verdi imiz difl hastanesi için Kurban Bayram sonras çal flmalara bafllayaca z. Sa l k yat r m ; sa l k tesisi olan bina, t bbi donan m ve t bbi olmayan demirbafl donan mlardan oluflur. Suudi Arabistan da yap lacak yat r m bina da dahil olmak üzere milyon dolar olarak öngörüyoruz. Bu ülkeye a z ve difl sa l alan nda yap lan ilk Türk yat r m olacak. Halen grubumuzun Almanya da iki, Yemen Sana da bir olmak üzere üç tane yurt d fl partner klinik yat r m bulunuyor. 24 Ekim Difl tedavisi için yurt d fl ndan geliyorlar Halen yurt d fl ndan hasta ald klar n belirten Özel, Yurt d fl ndan gelen hastalar mevcut ifllem potansiyelimizin yüzde 30 kadar n oluflturuyor. Ülkemize gelerek tedavi olan olanlar d fl nda, Suudi Arabistan d fl na gitmek istemeyen hastalara da orada açaca m z hastaneyle hizmet vermek istiyoruz. Hizmet kalitesi ve t bbi akademik kadromuzun ulaflt bilgi gücünü Suudi Arabistan da yaflayan yerel bir ortakla birlefltirerek k sa vakitte daha çok hastaya hizmet sunmay hedefliyoruz ifadesini kulland. Özel, Dentistanbul Academy Levent te aç lmas yla stanbul daki hizmet noktalar n da 6 ya ç katt klar na iflaret ederek, flöyle devam etti: Sa l k alan nda bir ilki hayata geçirdik. Franchaise çal flmas tafl d riskler nedeniyle bugüne kadar Türkiye de hiç yap lmad. Ancak biz, tüm riskleri de göz ününde bulundurarak bir altyap çal flmas haz rlad k. Franchise; bir marka çat s alt nda çal flan iflletmelerdir. flletme sahipleri birbirinden ba ms zd r. Sa l k hizmetlerinde franchise sisteminin hayata geçirilmesi ülkemizde ilk kez gerçeklefltirdik. (AA)

5 24 Ekim 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Çok güçlü bir zehir. Kurçatovyumun simgesi. 2. Bay nd rl k. Bilgisiz, cahil. 3. Yat lacak yer. Demir kiri. 4. Kar fl k renkli. Ya mur geçirmeyen bir tür üstlük. 5. Bir tür mürekkep bal. Berilyumun simgesi. 6. Bir gezegen. Çölde esen rüzgâr. 7. S cak ülkelerde yetiflen t rl bir bitki. 8. Duman karas. Bir ilimiz. 9. Erkek sesinde bir perde. Utku. 10. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. Belirtiler. 11. Yeterli miktarda. Gerekenden eksik. Bafll ca içece imiz. 12. Söz dinlemeyen, uslu durmayan, haflar çocuk. 13. Bir nota. Düzenli ekilen yer. 14. Uzun omuz atk s. Bir kümes hayvan. 15. Gümüfl. Hedef. 16. Aç kl k. 17. Bir örgütün etkin üyesi. Baryumun simgesi. 18. laç, merhem. Yaz t. 19. Yasaklama, yasak etme. sviçre de bir akarsu. 20. Okul. Faktör, sebep, etken. Yukar dan afla ya: 1. Sözdeki uygunluk ve tutarl l k. Okullarda ö rencilerin sundu u çeflitli gösterilerden oluflan e lence. 2. Yap m iflleri. Endüstri, uran. Bilim. 3. Sakatl k veya inme gibi bir sebeple yataktan kalkamayan kimse. Gönül rahatl, kayg s z ve sakin olma. Gerçekleflmesi zamana ba l istek. Molibdenin simgesi. 4. Mesafe. Pirinç ve flekerkam fl ndan elde edilen bir tür rak. talya n n eski para birimi. Gümüfl parlakl nda, kolayca tel durumuna getirilebilen bir element. 5. II. Dünya Savafl nda Japon intihar uçaklar na verilen ad. Bo an otundan ç kar lan ve hekimlikte kullan lan zehirli bir madde. 6. fiöhret, flan, nam. nsanda yarad l fl özelli i. Operasyon. 7. Araflt rma yaz s. Geveze. Eski dilde i rençlik, kötülük, alçakl k. 8. Ensiz. At oturmal. slam n befl flart ndan biri. Saz n en kal n teli. 9. fiehirden küçük, köyden büyük yerleflim merkezi. Do u Anadolu da bir rmak. Damarlarda dolaflan hayati s v. Sipersiz bafll k. 10. Ö ütülmüfl tah l tozu. Yayl bir çalg. Optik kayd rma. Anlak. Genifllik. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Mardin de organik zeytin hasad bafllad Mardin'in Derik ilçesinde babadan ve dededen kalma yöntemlerle organik olarak yetifltirilen Derik halhal zeytinlerin hasad na baflland. MARD N - Derik Zeytin Üreticileri Birli i Baflkan Erkan Do an, AA muhabirine yapt aç klamada, yetifltirdikleri zeytin çeflitlerinde hiçbir kimyasal gübre ve ilaç kullan lmad n belirterek, "Tamamen organik yetifltirilen Derik halhal n n asit oran 0,08. Bu çok güzel bir rakam, asit yok denecek kadar azd r" dedi. Derik'te bu y l 5 ton rekolte beklediklerini belirten Do an, flöyle konufltu: "Derik yöremiz, zeytin çeflitleriyle zengindir. Bunlardan en önemlisi Derik halhal d r. Derik orijinlidir ve daha çok ya l kt r. Sofral k olarak da kullan lmaktad r. Babadan kalma ilkel yöntemlerle k rma yeflil zeytin olarak tüketilmektedir. Rekolte olarak, bir sene var, bir sene yok. Bu sene var senemiz. Beklentimiz çok iyi. Yüzde 80 oran nda rekolte bekliyoruz. 50 bin dekarl k alandan yaklafl k 5 bin tona yak n zeytin beklentimiz var. Bu, di er bölgelere nazaran az msanacak bir rakam olabilir. Ancak bizim bölge flartlar na göre iyi bir rakamd r." Zeytincili in, ilçe halk n n yüzde 50'sinin geçim kayna- oldu unu dile getiren Do- an, "Zeytinimiz pek ihraç edilmiyor. Çünkü, çevre iller ve ilçelere ancak yetiyor. Bu zeytin, ilçe halk n n yüzde 50'sinin geçim kayna d r. Bu bölgede flöyle bir eksikli- imiz var, bilinçli üretici yok. Önümüzdeki süreçte daha kaliteli ürün ve üretici yetifltirmek istiyoruz. Bu bölgedeki iri kalibreli zeytinlerimiz Ayd n pazar na gönderiliyor. Ayd n'da ifllendikten sonra Romanya pazar nda sat l yor. Di er ya l k çeflitlerimiz de kombine sistemlerimiz olmad için çevre illerde ya ç kar l p de iflik pazarlarda sat l yor. Aç kças ilerleyen süreçte flöyle bir düflüncemiz var, markalaflmak ve Derik'e özgü ürünler yetifltirmek" ifadelerini kulland. Derik'teki zeytin üreticilerinden Hatip Yap flt ran da ürettikleri zeytinin ya oran yüksek olmas ndan dolay tad n n çok iyi oldu unu söyledi. Derik zeytininin daha çok hediyelik olarak flehir d fl na ç kt na dikkati çeken Yap flt ran, flöyle dedi: "Derik zeytininin ya oran yüksek oldu undan dolay bir yiyen ikinci kez mutlaka Derik'ten bir dost edinmek zorunda kal r. Çünkü, Derik'in zeytini hakikaten sofral kt r. Tad na doyum olmuyor. Bir tane yedi in zaman 'bir daha yiyeyim' dersin. Onun için Derik zeytininin özelli i sadece ya de ildir. Derik zeytini, tafll k bölge oldu- undan, özellikle tafll k yerin zeytini ya l olur. Fazla su da istemez" diye konufltu. fiükran Yap flt ran ise ürettikleri zeytinlerin daha iyi de erlendirilmesi için bölgelerine yat r m yap lmas ça r s nda bulundu. "Zeytin tarlalar nda herkes çal fl yor. Zeytin mevsimliktir. Bir miktar para elimize geçiyor. Baflka ifl yoktur. Birkaç a ac m olsa bile bir sene veriyor, öbür sene vermiyor. Zeytin böyledir. Burada bir fabrika olsayd ve zeytinler de erlendirilseydi bizim için daha karl olurdu. Devletten ve özel sektörden yat r m bekliyoruz." (AA) 24 Ekim 2013 Babacan: "Dolar n k t olaca bir döneme giriyoruz" LOS ANGELES - Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, kredi kart harcamalar na iliflkin, "Kazan p harc yorsak sorun yok, ancak kazand m zdan fazla harcad - m zda problem ortaya ç k yor" Los Angeles'ta Türk gazetecilerin sorular n yan tlayan Babacan, Orta Vadeli Program çerçevesinde kredi kartlar na yönelik al nan tedbirlerin kararl l kla uygulanaca n belirterek, kredi kart n n borçlanma de il ödeme arac oldu unu kaydetti. Kredi kart harcamalar nda k s tlamaya gidilmesi için çal flmalar n devam etti ini, ancak, hangi ürün gruplar nda taksit erteleme ve limit koyma uygulanaca n n netleflmedi ini dile getiren Ali Babacan, etki analizi yapmadan karar vermek istemediklerini, taksitli kredi kartlar nda çok art fl oldu unu, vatandafl n taksitli kredi kart borcunun son 1,5 y lda çok h zl artt n vurgulad. Kredi kart sahiplerinin ayl k geliriyle ayl k taksit limitlerinin birbirine ba lan p ba lanmama konusu üzerinde çal flt klar n, örne in konut kredisi alan bir kiflinin ayl k taksidine maafl na oranla belirli bir limit getirilmesi konular üzerinde karar vermeye çal flt klar n belirten Ali Babacan, kredi limitlendirmesinin önemi konusunda ABD'deki Mortgage krizini örnek verdi. Ali Babacan, "ABD'de yüzde 25 limit kural olsayd Mortgage krizi ç kmayacakt. 200 bin dolarl k eve bin dolarl k kredi kulland rtt lar. Dolay s yla gücü olmayanlara da ev ad rtt lar. Hatta bu konuda reklam bile yap yorlard '' cümlelerine yer verdi. TOBB ile birlikte, ikincisi gerçeklefltirilen Türk Yat - r m Haftas kapsam nda, California, Seattle ve Chicago'da bir dizi etkinliklerde bulunacaklar n belirten Babacan, bu seyahatin amaçlar aras nda, Gezi olaylar s ras nda Türkiye'nin sars lan imaj n n tekrar iyilefltirilmesi düflüncesinin de bulundu unu belirtti. "Türkiye'deki geliflmeleri burada, sadece ifl çevrelerine de il, düflünce kurulufllar ve üniversiteler gibi çevrelere de duyurmak istiyoruz'' diyen Babacan, 'te Türkiye'de çok ciddi ad mlar at ld n, fakat bu geliflmelerin parçalar halinde olmas ndan dolay, bazen yeterince anlafl lamad n belirtti. ''Yasal düzenlemeler aç s ndan y ll k uygulamalar n de iflti i bir dönem oldu. Dönüflü hemen olmuyor ama zamanla görülecek" diyen Ali Babacan, Giriflim Sermayesi, Melek Yat r mc l k, Bireysel Emeklilik ve benzeri gibi alanlarda ç kar lan kanunlar n önemine vurgu yapt. Ali Babacan, Demokratik Aç l m da bu yasal düzenlemeler aras nda sayarak, aç l m n, netice aç s ndan, ekonomiye çok olumlu katk lar oldu una de indi. (AA)

7 24 Ekim 2013 Ekonomi YARIN 7 Akkuyu NGS için süre garantisi verildi Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Elektrik Afi Genel Müdür Yard mc s Rauf Kasumov, "ÇED olumlu" karar n n y l sonu-yeni y l n bafllar gibi oluflabilece ini belirterek, "Baz hususlar göz önünde bulundurarak 9 ay de il de bir sene gibi bir gerçekleflme olabilir. Bunu dünyadaki bütün inflaat flirketleri yap yor. Dolay s yla santralin 4 ünitesini de 2023'e kadar, yani cumhuriyetin 100 senesine kadar tamamlayaca m z düflünüyorum" dedi. ANKARA - Kasumov, AA muhabirine yapt aç klamada, Akkuyu NGS'nin inflas na iliflkin çal flmalar de erlendirdi. Günümüzde bürokrasiden flikayet etmenin bir moda haline geldi ini ifade eden Kasumov, ancak bu kiflilerin kanun gere i yapmas gereken hususlar n yerine getirilip getirilmedi ini kontrol edeceklerini söyledi. Türkiye'deki nükleer mevzuat n genel olarak mevcut oldu unu ama nükleer enerji alan ndaki bir k s m detaylar n geliflim aflamas nda bulundu unu dile getiren Kasumov, "Bürokratlar sizin ve bizim güvenli imiz için çaba gösteriyorlar ve gerekliler" diye konufltu. Türkiye ve Rusya'n n amac n n 2023'e kadar santralin tümüyle tamamlanmas oldu unu dile getiren Kasumov, flunlar kaydetti: "Bu taahhüt yerine getirilecek. Akkuyu infla etti imiz ilk santral de- il. Bir takvim oluflturdu umuzda baz hususlar göz önünde bulundurarak 9 ay de il de bir sene gibi bir gerçekleflme olabilir. Bunu dünyadaki bütün inflaat flirketleri yap yor. Dolay s yla santrali 2023'e kadar, HAKKAR (AA) - Yoksulluk ve yaflanabilirlik oranlar nda Türkiye'nin en geri kalm fl illerinden olan Hakkari'nin, yeralt kaynaklar bak m ndan oldukça zengin oldu u ortaya ç kt. Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur, Hakkari'nin krom, kurflun, çinko ve bak r gibi önemli maden yataklar na sahip oldu unu söyledi. Bölgede çinko ve kurflun gibi madenlerin yan s ra, kükürtlü bilefliklerin ve jeotermal kaynaklar n da bulundu unu vurgulayan Bodur, bu kaynaklar n aç lacak tesislerle bölgenin ekonomisine kazand r lmas n n, kentin geliflmifllik düzeyini Türkiye ortalamas na ulaflt raca n aktard. yani cumhuriyetin 100. senesine kadar tamamlayaca m z düflünüyorum. ' lk beton 2016'n n bafl nda at lacak' dedi imde herkes flafl r yor. Ancak bu hususta santralin baz spesifik unsurlar dikkate al nmal. Santralin bir k sm yer alt nda dolay s yla inflaat süreleriyle ilgili konufltu umuzda ilk 2 y l yer alt çal flmalar na ayr lacak. Çünkü çok büyük ve kapsaml çal flmalar yer alt ve yüzeyde yürütülecek. lk aflamada yaklafl k 15 milyon metreküp topra n tafl nmas öngörülüyor. Dolay s yla santral inflaat n n bafllang ç aflamas ilk betonun at lmas de il asl nda, yer çal flmalar." lk çal flmalara "ÇED olumlu" karar n n al nmas ndan sonra gelecek sene bafllayacaklar n düflündü ünü dile getiren Kasumov, ÇED de erlendirmesine iliflkin beklentileri ve bu süreçteki son duruma iliflkin flöyle konufltu: "Tüm prosedürlerin zaman nda ve eksiksiz yerine getirilmesiyle ilgili takvimlendirme çal flmas yap ld nda 'ÇED olumlu' karar y l sonu-yeni y l n bafllar gibi oluflabilecek. Çevre Son dönemlerde madenle ilgili bölgede bir-iki tesisin aç lmas n n sevindirici oldu una dikkati çeken Bodur, "Kurflun ve çinko bölgenin önemli madenlerinden, bölgede daha çok metamorfizmaya, yani baflkalafl ma dayal tortul ve özellikle karbonatl kayaçlar içerisinde bulunuyor. Ülkenin yeralt zenginliklerinin ortaya ç kar lmas nda önemli katk - lar ve çal flmalar olan Maden Tetkik Hakkari maden zengini Arama kurumunun bölgedeki kurflun ve çinko rezervelerine yönelik herhangi bir çal flmas n n olmad n görüyoruz. Ancak önümüzdeki dönemlerde üniversitemizin de deste iyle bu konularda çal flmalar yap labilir" dedi. Bölgede zengin yataklar olan kurflun ve çinkonun hammadde olarak ç - kar l p ifllenmesinin zor ancak sat lmas - n n kolay oldu unu bildiren Bodur, stanbul Üniversitesi taraf ndan yap lan bir çal flmada bölgede 40 milyon tonluk çinko ve kurflun rezervinin bulundu unu aç klad. Bunun bölge ekonomisi için çok önemli oldu unu dile getiren Bodur flu ifadeleri kulland : "Hakkari bölgesinde iki firman n zenginlefltirmeye yönelik tesisler kurdu- ve fiehircilik Bakanl ndan ÇED ile ilgili ilk soru partisi geldi. Tercüme edildikten sonra Moskova'ya gönderece iz, sorular üzerinde çal flaca z. Sorular parti parti geliyor, dolay s yla sürecin uzamamas için tüm sorular n tek aflamada gönderilmesi için ricada bulunuyoruz. Umar m bu uzamaz. 'ÇED olumlu' karar n n ard ndan gelecek sene çal flmalara bafllayaca m z düflünüyorum. ÇED olumlu karar al nd ktan sonra inflaat lisans ve elektrik üretim lisans almak için çal flaca z." Kasumov, santralin kurulaca alanda "ÇED olumlu" karar al nmadan as l çal flmalara bafllayamayacaklar n söyledi. Santral alan nda halen yürütülen çal flmalara iliflkin sorular da yan tlayan Kasumov, bu aflamada bir tafl oca iflletilmesine iliflkin izin ald klar n ifade etti. Nükleer güç santrali d fl nda yol çal flmalar olaca n ve bu çerçevede birçok yol çal flmas öngördüklerini dile getiren Kasumov, bölgenin topografisi düz olmad için birçok yerde dolgu çal flmas yap laca n, as l yollar n d fl nda da yang n emniyet yollar ve fleritleri yap laca n anlatt. Kasumov, "Zamandan tasarruf etmek için bölgede tafl oca çal flmalar söz konusu. Elektrik Üretim Anonim fiirketi taraf ndan bize tahsis edilen eski binalar vard orada. Bu binalarda da yenileme çal flmalar yap ld. Çünkü birçok insan orada çal fl yor" dedi. Bundan önce de sahada sismik ve hidrolojik etütlerin yap ld n belirten Kasumov, sismik incelemelerde 3 flirketin yer ald n, bunlardan birinin Kandilli Rasathanesi oldu unu söyledi. Kasumov, flunlar kaydetti: "Bizi sevindiren fley, her 3 flirketten de neredeyse ayn verilere ulaflmak oldu. Dolay s yla gönül rahatl - yla santrali tesis edebiliriz. Türkiye'de deprem riski en az olan bölgede bu santrali yap yoruz. Türk kamuoyunun tedirginli ini anl yoruz, deprem aç s ndan hassas bir ülkedeyiz. Ancak ulusal ve uluslararas flirketlerin yapt tüm bilimsel araflt rma ve çal flmalar n sonucunda, santralin kurulaca bölgenin depremsellik aç s ndan en güvenli bölge oldu u ortaya ç kar lm flt r." (AA) unu gördüm. Tabi bu da sevindirici bir olay. Bu tesislerin y ll k kapasitesi 40 ile 80 bin ton civar nda. Ç kart lan madenlerin ifllenebilir hale gelip ihraç edilmesi, bölgenin ekonomisine ve istihdam na büyük katk sa layacak. Bölgedeki kurflun ve çinko cevherinin yurt içinde al c bulamamas ndan dolay do rudan ihraç edildi ini görüyoruz. Ham ihraç edilen cevherler, ülke ekonomisi için büyük kay plara neden oluyor. Altcevher zenginlefltirmeye yönelik çal flmalar yap ld - takdirde, dünya üretiminde önemli bir pazar olma özelli ine sahip bir ülke konumuna gelebiliriz. Sülfürlü cevherleri de yurt içinde ciddi anlamda al c bulunamad için Çin'e ihraç etmek durumunda kal yoruz."

8 24 Ekim YARIN Ekonomi Sufli nin Orkinosu Türkiye den Akdeniz'in uluslararas sular nda may s-haziran aylar nda yakalanarak Türkiye k y lar ndaki çiftliklere getirilen Orkinoslar, "Sufli" yap m nda kullan lmak üzere Japonya'ya ihraç ediliyor. Yapt klar yat r mlar ve sat n ald klar baflka ülkelerin kotalar yla orkinos pazar n n önemli aktör haline gelen Türk üreticisi, orkinos ihracat n bu y l 100 milyon dalara ulaflt rmay hedefliyor. ZM R - Japonya'n n ünlü yiyecekleri sufli ve safliminin yap ld orkinoslar, bilinçsiz avlanma sebebiyle nesli tükenme tehlikesi alt nda olarak de erlendirilerek, Uluslararas Atlantik Bal klar n Koruma Komisyonu'nca (ICCAT) kota kapsam nda avlanmas na izin veriliyor. zmir Su Ürünleri Yetifltiricileri ve Üreticileri Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Ambar, Türkiye'nin orkinos üretim ve ihracat konusunda AA muhabirine yapt de erlendirmede, Akdeniz'de avlanan orkinoslar n Türkiye k y lar ndaki çiftliklerde 6-8 ay beslendiklerini, daha sonra da kilosu Avro'dan Japonya'ya ihraç edildiklerini bildirdi. Orkinos yetifltiricili inde 10 y ll k bir geçmifli bulunan Türkiye'nin, bu alanda son y llarda ad ndan önemli ölçüde söz ettirmeye bafllad n belirten Ambar, IC- CAT' n Akdeniz'deki y ll k av kotas n n yüzde 4'ünün Türkiye'ye tan - d n, Türk bal kç lar n 550 ton orkinos avlayabildi i bildirdi. Türkiye'nin sadece kendi kotas ndan olan miktar besleyerek ihraç etmedi ini dile getiren Ambar, "Baflka ülkelerden, ço unlukla da Fas, Tunus, Cezayir, Libya, M s r'dan orkinos ithal ediyor ya da avlanma kotas n al yoruz. Canl olarak ithal etti imiz bal klar besliyor, olgunlaflmalar n n ard ndan Japonya'ya ihraç ediyoruz" dedi. Çiftliklere al nan bal klar n hasad dönemine kadar yaklafl k yüzde 50 oran nda büyüdü ünü belirten Ambar, besleme sebeplerinin bal ya land rmak oldu unu, bu dönemde bal n ortalama yüzde 50 oran nda kilo ald n, 100 kilograml k bir bal n hasat döneminde 150 kilograma ç kabildi ini dile getirdi. Bu bal klar n Japonya'dan gelen iflleme gemilerine verildi ini bildiren Ambar, y lda ortalama 75 milyon dolarl k 3 bin ton civar nda ihracat gerçeklefltirdiklerini, bu y l orkinos ihracat tutar - n n 100 milyon dolara ulaflmas n beklediklerini söyledi. ICCAT' n Akdeniz'deki avlanma kotas n n yüzde 56's n n Avrupa Birli i'ne tan d n bunun da yüzde 50'sini Fransa, talya ve spanya'ya verildi ini Ambar, "AB'nin kotas için 'geçmiflten gelen bir avc l k hakk ' deniyor ama çok adaletsiz bir yaklafl m. Türkiye 2003'ten bu yana ICCAT'a üye, her y l da bu kotaya itiraz ediyor. Yavafl yavafl bir düzelme var. Türkiye'nin bafllan çta yüzde 3 olan kotas yüzde 4'e yükseltildi, hakk ise yüzde 8-10 aras nda G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl bürokratlar bunun için u rafl yor" bilgisini verdi. Avlanma kotas sebebiyle orkinos sektöründe ciddi bir rekabetin yafland n dile getiren Ambar, Türk firmalar n n Fransa, talya ve spanyol firmalar nca ciddi rakip olarak görülmeye baflland n ifade etti. Türkiye'nin Kuzey Afrika ülkelerinin kotas n sat n almas n n rekabet gere i oldu unu ifade eden Ambar, "Sizde almak istiyorsunuz onlar da almak istiyor. Argüman kuvvetli olan, uygun iliflkileri sa layan al m yap yor. Herfley illa ki para de il. Tunus'tan, Fas'tan, Libya'dan di er ülkelere nazaran daha ucuza al m yapt - m z oluyor. Bu karfl l kl güvenden kaynaklan yor. Bize inan p güveniyorlar ve bizi tercih ediyorlar" diye konufltu. Bal k çiftliklerinin denizde kirlenmeye yolaçt yönündeki flikayetlere de de inen Ambar, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n koymufl oldu u kriterlerde, çevre duyarl l yla hareket ettiklerini söyledi. Kirlili e yolaçt klar na dair bilimsel bir rapor ortaya konmad - n belirten Ambar, bal bal kla beslediklerini ve farkl noktalardaki bal k havuzlar n rotasyonlu sistemle kulland klar n ifade etti. Ambar, "Bal k çiftli i bulunan gruplar aralar nda iflbirli i yap yor. Ild r aç klar nda, Gerence Körfezi'nde ve Karaburun Yar madas 'n n bat s nda üç ayr çiftli imiz var. Her y l birinde üretim yap yoruz, di er ikisini rotasyona b rak yoruz. Rotasyon çiftliklerin çevreye olan etkileri en aza indiriyor. Bizim üretim için yapt m z rotasyonu dünyada yapan baflka bir ülke yok" dedi. Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan y lda iki kez ba ms z kurum ve kurulufllara çiftliklerin çevresinin analiz ettirildi ini, bu güne kadar olumsuz bir sonuç ç kmad n dile getiren Ambar, evsel ve sanayi at klar n n daha büyük zarar n n bulundu unu söyledi. (AA) Tarla ürünlerinden sera ürünlerine geçifl bafll yor SAKARYA - Türkiye genelinde hava s cakl klar ndaki düflüfl nedeniyle tarlada yetifltirilen baz ürünler, art k serada üretilecek. Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, AA muhabirine yapt aç klamada, domates gibi baz tar m ürünlerinin art k serada üretilece ini, geçifl sürecinde fiyat art fl olabilece- ini söyledi. Ürün fiyatlar ndaki de iflimleri her ay kamuoyuna aç klad klar na iflaret eden Bayraktar, "Genel olarak bakt m zda tar m ürünlerindeki fiyat art fllar ÜFE'nin alt nda kalm fl. Bu da flu an Türk çiftçisinin üretti ini ve üretim enflasyonunun genel enflasyonunun alt nda kald n gösteriyor. Yani Türk çftçisi üretmeye devam ediyor" diye konufltu. Bayraktar, Türkiye'de baz tar m ürünlerinde belli dönemlerde fiyat art fllar yafland n belirterek, "Tarla ürünlerinden, yavafl yavafl sera ürünlerine geçmeye bafll yoruz. Bu geçifl sürecinde baz fiyat hareketleri olabilir ama sera ürünleri pazara indi inde bu fiyatlar yeniden düflecektir. Üreticilerimizin bu konuda s k nt yaflayaca n düflünmüyorum. Geçifl süreci k sa olacakt r" ifadesini kulland. Bayraktar, sözlerini flöyle tamamlad : "Türk çiftçisi üretmeye devam ediyor. Ülkemizin g da güvenli ini sa lamaya devam edece iz. Geçti imiz dönemde domateste büyük bir fiyat art fl olmufltu, sivri biberde de yaflad k bunu. Türkiye'de baz spesifik ürünlerde fiyat art fllar yaflanabiliyor ama genel olarak fiyat art fl pek yok. Türkiye'de üretim fazla ve fiyatlar afla düflüyor. Üretici memnun olmayabilir bu durumdan ama tüketici mutlu olmal. (AA)

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, art k alan de il, veren el oldu 30 EK M 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr 90. y l coflkuyla

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK, otomobil fiyat na Yerli Uçak satacak 19 EK M 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Zamda en

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il Ankara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı