ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECDL program sýnavlarý Temmuz'da"

Transkript

1 YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor. Seçimlere, Alevi hareketinden Kürt siyasal hareketine kadar birliktelik yaratarak gitmek gerekiyor dedi. 3 DE Nevþehir'in Kozaklý ilçesi son 5 yýlda yapýlan yatýrýmlarla Ýç Anadolu'nun 'termal baþkenti' oldu. 6 DA Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Ali Balkýz : Ýçiþleri Bakaný, Karakoçan Kaymakamý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürünün bu görevlerinden derhal çekilmeleri gerekmektedir. 35 YKR özgürlükler birer birer AKP Ýktidarýnda ortadan kaldýrýlmak, ortaçað karanlýðýna gömülmek istenilmektedir. diyerek CHP Nevþehir Belediyesi'nin Yetkili Test Merkezi olduðu ve 146 ülkede geçerli olan ECDL (European Computer Driving Licence) Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikasyon Programý sýnavlarý, Temmuz ayý içerisinde Nevþehir Belediyesi Bilgisayar Eðitim Merkezimizde yapýlacak. Türkiye genelinde yerel yönetimler arasýnda ECDL sertifikasyon programý Test Merkezliði ünvanýný elde eden ilk Belediye olma ünvanýna sahip olan Nevþehir Belediyesi, dünyanýn önde gelen bilgisayar kullaným yetkinliði sertifikasý olarak ta bilinen bu programýn yaygýn hale getirilerek uygulanabilirliðinin artýrýlmasýna yönelik de çalýþmalar yapýyor. 3 DE Eðitim-Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç yapmýþ olduðý basýn açýklamasý ile 6 HAZÝRAN 2008 CUMA CHP il Baþkaný Yumuþ: Temel hak ve özgürlüklerimize yapýlan saldýrýyý kýnýyoruz URAS: Solu yeniden tasarlamak gerekiyor Oteller, Kozaklý'nýn fabrikasý oldu ABF : Bu Ne Terbiyesizlik 8 DE BAÞSAÐLIÐI Ýstanbul Merdivenköy Þahkulu Sultan Vakfý nýn kurucusu ve önceki baþkaný Mehmet Yýlmazkaya yakalandýðý hastalýktan kurtulamayarak Hak ka yürümüþtür. Alevi Bektaþi Örgütlenmesine büyük katkýlarý olan Mehmet Yýlmazkayanýn yakýnlarýna, sevdiklerine ve Alevibektaþi toplumuna baþsaðlýðý dileriz. Genel sekreteri Önder Sav a yapýlan saldýrýnýn esas amacýnýn temel hak ve özgürlüklere yapýlmýþ bir saldýrý olduðunu belirtti. Anayasa yý deðiþtirerek, Ümmet Anayasasý oluþturmak isteyenlerin engel gördükleri CHP yi,partinin genel sekreterinin odasýný, telefonlarýný ve her türlü özel konuþmalarýný dinleyen, bunu ifþa eden,yayýnlayan bundan çýkar uman ve bu saldýrýya açýkça destek olanlarý kýnadýklarýna dikkat çeken CHP Nevþehir Ý Baþkaný Bülent Yumuþ Arap þeyhlerinden düzmece belgeler alarak ve bunu açýklayarak, suçüstü yakalanan Cumhuriyet ve CHP düþmanlarýndan, bu eylemlerinin hesabýný, hukuk kurallarý çerçevesinde mutlaka soracaðýz. diyerek son geliþmelerle ilgili olarak AKP nin içinde bulunduðu durumu eleþtirdi. Haber: Aydýn Þimþek 2 DE ECDL program sýnavlarý Temmuz'da Hacýbektaþ Ýnternet Evi Eðitim Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç: Çevre Bilinci Çocuklarýmýza ve Öðretmenlerimize Çöp Toplattýrarak Kazandýrýlamaz Milli Eðitim Bakanlýðýnýn yayýnlamýþ olduðu 16 Mayýs 2008 tarihli genelge gereði yönetici, öðretmen ve ilköðretim 3. sýnýftan baþlayarak tüm öðrencilerin katýlacaðý ülke çapýnda su havzalarýnda yapýlaçak Haber: Aydýn Þimþek 7 DE Ozan Yareni 'Çocuða þiddet, çok yaygýn' Pir Sultan Abdal Kültür Derneði nden Babacan a ve Hükümetin Muhalif Yapýlarý dinlemesine tepki.. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Mehmet Ali Yazýcý Bireycilik Toplumsalýn Ölümüdür Rýdvan Akar Hasan Kankal OZANLARIMIZ AHVAL 2 DE Ya hep beraber... 3 DE 5 DE Ebuzer Saray ilk Yazý.. Þakir Þenol Çeþmeler 5 DE 6 DA Klinik psikolog Dr. Aslý Akdaþ Gümüþ 4 DE PSAKD: AKP tipi Faþim ülkeye hakim kýlýnmak isteniyor

2 2 Mehmet Ali Yazýcý Bireycilik Toplumsalýn Ölümüdür Herkes, her þeyden sorumludur. (Dostoyevski) Kapitalizmin yarattýðý insan iliþkileri, kapitalist üretim iliþkilerinin bireye yansýdýðý biçimiyle hayat bulur kendine. Bir meta toplumu olan kapitalist toplumda, metalar arasý iliþkiler olduðu gibi insan iliþkilerine de yansýr. Ýnsanlar arasý iliþkilerde metalar ararsý iliþkiye dönüþür. Sevgi, kardeþlik, dostluk, paylaþým, dayanýþma, toplumun diðer bireylerini düþünmek vb. duygular dibe vurur. Bir baþka insanla girilen iliþki her zaman kar-zarar mantýðýyla deðerlendirilir. En belirleyici karakteristiði, rekabettir. Tekeller, firmalar vb. kuruluþlar arasýnda ki rekabet iliþkisi, insanlar arasýnda ki iliþkilere de birebir yansýr. Herkes, kazanmak için birer yarýþ atýdýr artýk. Herkesin bireysel olarak kazanma þansý olmadýðý için, birilerinin geri kalmasý ya da yarýþ dýþýna düþmesi de normal karþýlanýr. Kapitalizm koþullarýnda insan kendisini ifade ederken, toplumsalýn bir parçasý olarak düþünmesi, öznellikten kaçýnarak hareket etmesi, kiþisel olaný, toplumsal çerçevede görebilmesi oldukça zordur, ama alt edilemeyecek bir durum da deðildir. Toplumun ortak refahý ve mutluluðunu düþünerek, etrafýmýzdakileri alt etmek yerine dayanýþmacý ve paylaþýmcý bir bilinçle hareket etmek yine de mümkündür. Bunu baþarmanýn yolu, yaþamda duruþ noktamýzýn saðlam seçilmesinden geçer. Dikkat edilirse eðer, kapitalist düzenin egemenleri, gerçekçi, farklý, insaný öne çýkaran yaþam anlayýþlarýna ve alternatif duruþlara hiç tahammül etmezler. Örneðin, F Tipi Hapishaneler uygulamasýnda hedeflerden biri de, hapishanelerde tutsaklar tarafýndan hayata geçirilmeye çalýþýlan KOMÜN yaþamýný daðýtmak ve ortadan kaldýrmaktý. Bu yaþam anlayýþý, hayatý paylaþmak, birlikte hareket etmek, yardým ve dayanýþma duygularýný geliþtirmek, insaný, bireyciliðin bencil ve çýkarcý çemberinden kurtarmak üzerine inþa edilmiþtir. Ýþte, devletin istemediði þeyler bunlardý. Bu yüzden, devrimci tutsaklarý tecrit ve izolasyona mahkûm etmeye çalýþan egemen düzen, benim önerdiðim yaþam anlayýþýný mutlaka kabul edeceksiniz, etmeseniz zorla kabul ettiririm diyordu. Ýlginç bir gözlemdir, F Tipi Hapishanelerde idarenin þiddetle karþý çýktýðý durumlardan biri de, bir arkadaþýný savunmak ya da dayanýþma iliþkisine girmekti. Çünkü, dýþarýda ki yaþamýn içeriye de aynen yaþanmasýný istiyorlardý. Herkes, her þeyden ve herkesten deðil, kendinden ve kendi yaptýklarýndan sorumludur. Bilinçlere iþlenmek istenen ve yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlan yaþam anlayýþý buydu. Yukarýda söylemeye çalýþtýðýmýz gibi, verili yapý içerisinde, kiþinin, bireyciliðin karmaþýk tuzaklarýndan verili bilinçle hareket ederek kurtulabilmesi zordur. Bu nedenle hayatýn her alanýnda örgütlenmek ve örgütlü iliþkilerle bizi kuþatan çembere karþý koymak gerekiyor. Bunun için sürekli toplumsal olana vurgu yapmak da yetmez. Ýçinde yeni insaný barýndýran alternatif bir dünya görüþünün ve duruþun, yaþamýn her alanýna taþýnmalýdýr. Deðiþimi ve dönüþümü bir yerlerden baþlatýrken ilk yapýlmasý gereken þey, eski ile yeni arasýndaki eþiðin karalýlýkla atlanmasýdýr. Daha sonra ise, eski alýþkanlýk ve davranýþ biçimleriyle, yeni olanýn arasýndaki çizginin çok kalýn bir biçimde çizilmesidir. Kapitalizm herkesi amaçsýz, umutsuz ve karamsarlýk dolu bir yaþama özendirmektedir. Yeni insan olmak, amaçlý yaþamak, umut etmek ve gündelik karmaþanýn, çürümenin, bencilliðin ve yozluðun içerisinde kendi yönümüzü saðlýklý bir þekilde tayin etmekten geçer. Bu þekilde yaþamý karþýlarken ve kendi yaþamýmýzýn kalitesini artýrýrken toplumun kalitesini de arttýrmada etkide bulunmuþ ve çoðalarak yürümeyi baþarmanýn da yolunu döþemiþ oluruz. Haber: Aydýn Þimþek CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel özgürlükler birer birer AKP Ýktidarýnda ortadan kaldýrýlmak, ortaçað karanlýðýna gömülmek istenilmektedir. diyerek CHP Genel sekreteri Önder Sav a yapýlan saldýrýnýn esas amacýnýn temel hak ve özgürlüklere yapýlmýþ bir saldýrý olduðunu belirtti. Anayasa yý deðiþtirerek, Ümmet Anayasasý oluþturmak isteyenlerin engel gördükleri CHP yi,partinin genel sekreterinin odasýný, telefonlarýný ve her türlü özel konuþmalarýný dinleyen, bunu ifþa eden,yayýnlayan bundan çýkar uman ve bu saldýrýya açýkça destek olanlarý kýnadýklarýna dikkat çeken CHP Nevþehir Ý Baþkaný Bülent Yumuþ Arap þeyhlerinden düzmece belgeler alarak ve bunu açýklayarak, suçüstü yakalanan Cumhuriyet ve CHP düþmanlarýndan, bu eylemlerinin hesabýný, hukuk kurallarý çerçevesinde mutlaka soracaðýz. diyerek son geliþmelerle ilgili olarak AKP nin içinde bulunduðu durumu eleþtirdi. Konu ile ilgili olarak CHP Nevþehir Ýl Baþkaný Bülent Yumuþun gazetemize yapmýþ olduðu açýklamayý olduðu gibi yayýnlýyoruz. CHP NEVÞEHÝR ÝL BAÞKANLIÐI NIN BASIN AÇIKLAMASI Sayýn Genel Sekreterimiz Önder Sav a ve genel sekreterimizin þahsý üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi ne ve sonuç olarak;tüm insanlýða ve kazanýmlarýna,temel hak ve özgürlüklerimize yapýlmakta olan saldýrýyý kýnamaktayýz. Hak ve özgürlükler herkese gereklidir. Baþbakan dahi olsa bu temel hak ve özgürlüðün ortadan kaldýrýlmasýna, kimse cesaret edemez ve destekleyici beyanda bulunmaz ve özellikle siyasi çýkar aracý yapamaz. Anayasa nýn 22. maddesinde güvence altýna alýnmýþ olan haberleþme özgürlüðü nü ayaklar altýna almakta hiçbir aykýrýlýk görmeyen;esasen,anayasa yý deðiþtirerek, kendi çizgisinde Ümmet Anayasasý oluþturmak isteyen ve maksatla engel gördükleri CHP yi,partinin genel sekreterinin odasýný, telefonlarýný ve her türlü özel konuþmalarýný dinleyen, bunu ifþa eden,yayýnlayan bundan çýkar uman ve bu saldýrýya açýkça destek olanlarý kýnamaktayýz. Ne yazýk ki ülkemiz AKP Ýktidarýnda kanla-canla kazýlan temel özgürlükler birere birer ortadan kaldýrýlmak, ortaçað karanlýðýna gömülmek istenilmektedir. Bu durumu gören,ancak sahibinin sesi anlayýþý ve kýsýr siyaset uðruna köþelerinde bu bahaneyle sayýn Önder Sav a saldýran sözde yazar-çizer takýmýný da kýnamaktayýz. Unutulmamalýdýr ki, özgürlüklerin ortadan kaldýrýldýðý gün, onlarý da savunacak kimse kalmayacaktýr. Bizler, esefle izlemekteyiz ki,partimizin Genel Merkezini dinleyen ve bunu yayýnlayan kimseler hakkýnda Anayasa nýn 22. ve Türk Ceza Kanunu 132 ve devamý maddelerinin göz göre göre ihlal edenler aleyhine cezai ve hukuki herhangi bir iþlem yapýlmamakta, aksine sayýn Genel Sekreterimiz suçlanmaktadýr. Bu hal,akp iktidarýnda ülkemizin düþürüldüðü durum ibret vericidir. Bizler Sayýn Genel Sekreterimizin yanýndayýz. O nu akbabalara, leþ kargalarýna yem etmeyeceðiz. Özel konuþmalarý dinleyen ve bunu ifþa eden ve bunun için Devlet organlarýný kullanan, bu yaptýklarýn ahlaksýzlýklarý doðrulamak için rüþvetle sattýklarý kamu kuruluþlarýnýn yeni sahipleri Arap þeyhlerinden düzmece belgeler alarak ve bunu açýklayarak, suçüstü yakalanan Cumhuriyet ve CHP 6 Haziran 2008 Cuma CHP il Baþkaný Yumuþ: Temel hak ve özgürlüklerimize yapýlan saldýrýyý kýnýyoruz düþmanlarýndan, bu eylemlerinin hesabýný, hukuk kurallarý çerçevesinde mutlaka soracaðýz. Çünkü Cumhuriyeti biz kurduk ve onu çaðdaþ ölçütlerde yine bizler sürdüreceðiz. Bizler bilmekteyiz ki; Cumhuriyetin yenilmez kalesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Baykal, Önder Sav ve arkadaþlarýdýr. Bu kavganýn demokratik yaþamýmýzýn gelecek kavgasý olduðu, Cumhuriyetin ölüm kalým kavgasý olduðu apaçýk ortadadýr. Tüm Türkiye yi Sayýn Önder Sav a yönelik bu ahlaksýzca saldýrýya karþý durmaya çaðýrýyoruz. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

3 6 Haziran 2008 Cuma ECDL program sýnavlarý Temmuz'da Nevþehir Belediyesi'nin Yetkili Test Merkezi olduðu ve 146 ülkede geçerli olan ECDL (European Computer Driving Licence) Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikasyon Programý sýnavlarý, Temmuz ayý içerisinde Nevþehir Belediyesi Bilgisayar Eðitim Merkezimizde yapýlacak. Türkiye genelinde yerel yönetimler arasýnda ECDL sertifikasyon programý Test Merkezliði ünvanýný elde eden ilk Belediye olma ünvanýna sahip olan Nevþehir Belediyesi, dünyanýn önde gelen bilgisayar kullaným yetkinliði sertifikasý olarak ta Hacýbektaþ Ýnternet Evi bilinen bu programýn yaygýn hale getirilerek uygulanabilirliðinin artýrýlmasýna yönelik de çalýþmalar yapýyor. ECDL, son kullanýcý bilgisayar yetkinlikleri için uluslararasý alanda evrensel kriter olarak tanýnan ve hükümetler, kamu kurumlarý, uluslararasý organizasyonlar ve benzer kuruluþlar tarafýndan önde gelen bir sertifikasyon olarak benimseniyor. Dünya çapýnda 146 Ülkede 4,5 milyondan fazla adaya farklý bir özellik katan ECDL Programý, tüm dünyada ayný operasyonu uygulayarak, Bilgi Teknolojileri becerilerini giriþ, temel, ileri ve uzman seviyede belgelendiriliyor. Teori ve pratiði kapsayan 7 bölümden oluþan programýn ilk bölümü genel seviyedeki bilgi toplamýný teorik olarak test ediyor.geri kalan bölümlerde de bilgisayarý kullanmak ve dosyalarý yönetmek, kelime iþlemci, Hesap çizelgesi, Veritabanlarý, Sunum, bilgi ve iletiþim yer alýyor. (Khbr) URAS: Solu yeniden tasarlamak gerekiyor Rýdvan Akar Kimsenin kimseyi kandýrmasýna gerek yok. Türkiye'de sol rüzgarýn en sert estiði dönemde o iklimi, atmosferi yaratan bir iþçi hareketi ve sosyal demokrasi vardý. i96o'larýn TÝP'i ve DÝSK'i olmasaydý, sol sokaklara çýkamazdý. 1970'lerin DÝSK'i ve CHP'si olmasaydý, sosyalist solun palazlanmasý pek mümkün olmazdý. 1980'lerin sonundaki 'Bahar Eylemleri' ve SHP olmasaydý, 1990'larýn ilk yarýsýndaki o sol rüzgar yakalanamazdý. Bugün ne sendikal bir hareket var ne de sosyal demokrasi... Geçtiðimiz günlerde CHP Lideri Deniz Baykal televizyonda konuþuyordu. Soruldu: 'Partiyi saða çektiðiniz, sol politikalardan uzaklaþmakla eleþtiriliyorsunuz.' Yanýtladý: 'Türkiye'de bizden daha solda da partiler var ve aldýklarý oy oraný ortada.' Politikalarýnýn meþruiyetini sosyalist solun baþarýsýzlýðý ile gerekçelendiren bir sosyal demokrat ideoloji! Bugün aklýma 10 Aralýk Hareketi düþtü. 2 yýl önce Bolu'da baþlayan umut dolu bir hareketti. Eski þaþaalý günlerinden çok uzak da olsa DÝSK'liler vardý. Sol aydýnlar vardý. Oldukça iyi donanýmlý bir hazýrlýk süreci vardý. Sosyal demokrasi ile sosyalist sol arasýnda anlamlý bir uzlaþma dilini öne çýkaran bir söylem vardý. Bizi de davet etmiþlerdi. Dinlemiþ, öðrenmiþ ve heyecanlanmýþtýk. Sonra bir daha çaðýran olmadý. 'Benden sonra tufan' diyecek kadar salak olmadýðýmýz için ayný heyecanla izlemeye devam ettik. Anadolu'da toplantýlar yapýldý. Giderek kristalize olan çaðdaþ bir sosyal demokrat tahayyül ortaya çýktý. Ya hep beraber... Kapsama alaný özlemlerimizi içermese de yukarýdaki realiteden hareketle dikkatle izledik. Diðer sol partilerin hemen nasýl gardým aldýðýný gördük. Aslýna bakýlacak olursa 10 Aralýk Hareketi de belli çevreler dýþýnda öyle büyük bir heyecan kasýrgasý estirmemiþti. Ancak bir duruþ ve sosyal demokraside bir alternatif odak olma özelliði ile, özellikle milliyetçi/ulusalcý anlayýþlara karþý söylemiyle önem taþýyordu. Siz benim dili geçmiþ zamanla yazdýðýma bakmayýn. Hareket hala var ve iddiasýný sürdürüyor. Baþa dönmek gerekirse ideoloji hegemonya, güç ise politikadýr. Hegemonyanýz olduðunda bile gücünüz yoksa, "ateþ olsan cürmün kadar yer yakarsýn" derler. Bugün Türkiye solunun dramý politika yapacak güce sahip olmamasýdýr. Kendi dýþýndaki sola gözünü, kulaðýný, yüreðini kapayan bir sol anlayýþ aslýnda kendi iktidar alanýný da sýnýrlýyor demektir. Bu nedenle bugüne kadarki samimiyet testlerinden kalmýþ olsa da "CHP sol ve sýnýfsal bakýþ açýsýný deðiþtirdiði için baþarýsýz oldu" diyen Haluk Koç'a da kulak vermeliyiz. CHP'nin geleceði bizi de ilgilendirmeli. Küçülen sadece CHP deðil, bütün sol partiler oldu. Yani 'ya hep beraber, ya hiçbirimiz...' K A Ý M ÖDP Çankaya Ýlçe Örgütü tarafýndan düzenlenen Yerel Yönetimlere Sol Bakýþ konulu panelde konuþan ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor. Seçimlere, Alevi hareketinden Kürt siyasal hareketine kadar birliktelik yaratarak gitmek gerekiyor dedi. Solun yerel seçimleri bir basamak olarak kullanýp genel seçimlere hazýrlýk yapmasý gerektiðini belirten Uras, Solun ortak adaylarý ve ortak aklý olmalý. Pilot bölgelerdeki adaylar, kanaat önderleri ve yurttaþ inisiyatifiyle belirlenmelidir. Solun hâlâ yerel yönetimlerde önemli kazançlar elde edememiþ olmasý anlaþýlýr deðildir. Solun makus talihi artýk yenilmelidir. Seçimler bunun için önemli bir sýnavdýr diye konuþtu. Gazetemizin yazarlarýndan Doðan Týlýç da yerel seçimlerde mutlaka önemli mevzilerin kazanýlmasý gerektiðini ifade ederek Kazandýðýmýz yerleri de kaybedemeyiz. Seçilebilecek dürüst, nitelikli insanlarý aday yapmalýyýz dedi. (Birgün) SPOR AYAKKABI & GÝYÝM MAÐAZASI HÝZMETÝNÝZDE ADÝDAS KNETIKS LOTTO NÝKE KONVERS Herkesin bütçesine uygun modeller Tiþört & Eþofman & kot pantolon Uygun fiyatlarla kaynaðýndan alýn Nevþehir Caddesi/ Askerlik Þubesi karþýsý Hacýbektaþ Tel: com

4 6 Haziran 2008 Cuma Klinik psikolog Dr. Aslý Akdaþ bir suç olan çocuða yönelik þiddetin Türkiye'de yaygýn olduðunu söyledi. Yalnýzca dayak mý? Dizilerden reklamlara farkýnda olmadan sinsice yaþantýmýza sýzan çocuk istismarlarý nedir? Nasýl engelleyebiliriz? Tv'de can hýraþ Ýstiklal Marþý okuyan küçük bir kýzý beðeniyle izlerken onu istismar mý ediyoruz? Bu sorularýn yanýtýný Dr. Aslý Akdaþ ile görüþen Birsen Altýner aradý... - Çocuk istismarý nedir, hangi durumlarda çocuk istismarý ve ihmaliyle karþý karþýya gelmiþ oluruz? Kaç tip istismar vardýr? - Çocuk istismarý ve ihmali kavramý tarihsel baðlamda ve kültürler arasýnda farklýlýklar göstermektedir. Tarihsel olarak çocuklarýn sahip olunan bir maldan bugün hak ve özgürlüklere sahip bireyler olarak kabul edilmelerine doðru bir süreç göze çarpmaktadýr. Dünya Saðlýk Örgütü nün geniþ kapsamlý tanýmýna göre; çocuðun saðlýðýný, fiziksel geliþimini, psikososyal geliþimini olumsuz etkileyen bir yetiþkin, toplumu veya ülkesi tarafýndan, bilerek veya bilmeyerek yapýlan davranýþlar çocuk istismarý olarak kabul edilir. Bu taným, çocuðun istismar olarak algýlamadýðý veya yetiþkinin de istismar olarak kabul etmediði eylemleri de kapsamaktadýr. 18 yaþ grubundaki çocuðun kendisine bakmakla yükümlü kiþi veya kiþiler tarafýndan zarar verici olan, kaza dýþý ve önlenebilir, çocuðun fiziksel ve psiko-sosyal geliþimini engelleyen, gerçekleþtiði toplumun kültür deðerleri dýþýnda kalan ve uzmanlar tarafýndan istismar kabul edilen bir davranýþa maruz kalmasý çocuk istismarý ve/veya ihmalidir. Ýstismar ebeveynin veya çocuða bakmakla yükümlü kiþinin aktif eylemleri/yaptýklarý sonucunda çocuðun hasar görmesidir, ihmalde ise ebeveynin yapmayý ihmal ettikleri (pasif eylemler neticesinde çocukta örselenme görülür. Ýstismar, fiziksel, cinsel, duygusal olarak 3 tipte incelenir, ihmal ise, çocuðun bakýmý ve gözetiminde, fiziksel ihtiyaçlarý (beslenme, barýnma, giyim, hijyen), saðlýk ihtiyaçlarý (aþýlar, tedaviler), zihinsel/duygusal ihtiyaçlarýnýn (eðitimin saðlanmasý ve takibi, sevilme, güvenilme, takdir edilme) saðlanmasýnda ebeveynin pasif kalmasý, gerekenleri yapmamasý söz konusudur. Tabii, ihmal biraz daha zor tespit edilebilecek bir konu, ebeveynin var olaný mý vermediði, yoksa olmayaný mý veremediði önemli bir ayrým, ki ikinci durumda aslýnda sorumluluk ebeveynden çok devletin olmalýdýr." - Toplumun çocuk istismarýna karþý kayýtsýz olduðuna dair bir kaný var, sizce bunun nedeni nedir? - Sosyo-kültürel ve ekonomik hareketliliðe sahip ülkelerde istismar ve ihmal prevalansýnýn artýþý dikkat çekicidir. Türkiye de ekonomik hareketliliði yüksek, genç bir nüfusa sahiptir. Kültürel deðerler baðlamýnda çocuk olgusu ve çocuk haklarýný deðerlendiren bir araþtýrmada, toplumumuzda çocuða verilen deðerin yüksekliðiyle beraber, fiziksel ceza uygulanmasýnýn yaygýnlýðýna dikkat çekilmiþtir. Türk ailesinin çocuk yetiþtirme pratikleri genellikle ataerkil otoriteye dayanan, kýsýtlayýcý ve aþýrý koruyucu tutumlar içermekte, çocuktan beklenti olarak da saygýlý olma, boyun eðicilik, uysallýk ve kurallara uygun hareket etme davranýþlarý gözlemlenmektedir. Öte yandan, Batý toplumlarýnda görülenden farklý olarak, sevgi gösterme ve otoriter davranýþlarýn bir arada ve baðýmsýz eksenler olarak var olabildiði ortaya konmuþtur. Bu baðlamda Türk toplumunda çocuða gösterilen sevgi ve þefkatin yaný sýra fiziksel cezalarýn yaygýnlýðý dikkat Klinik psikolog Dr. Aslý Akdaþ çekicidir. Bununla beraber, duygusal kontrol yöntemleri (utandýrma, ayýplama) de disiplin aracý olarak kullanýlýr. Duygusal ve fiziksel istismar, belki adli bir vaka haline dönüþmediði sürece istismar olarak farkýna bile varýlmayan bir olgudur, ancak cinsel istismar veya aðýr fiziksel istismar söz konusu olduðunda toplumda ciddi infial yaþandýðýný da görmekteyiz. Toplumun duyarsýz olduðunu düþünmüyorum, sadece nelerin istismar kapsamýna girdiði konusunda belki sýnýrlar ancak aðýr vakalarý içine alabilecek þekilde. - Çocuk istismarý konusunda ön planda olan cinsel istismar konusudur. Buna raðmen bu konuda da toplumuzun kayýtsýz olduðu gözleniyor. Bunun nedenleri nelerdir? Bu tür istismarlar gizleniyor mu? Yoksa bu suskunluðun nedeni bilgisizlik mi? - Toplumun kesinlikle kayýtsýz olduðunu düþünmüyorum. Ortaya çýkan vakalar için ciddi bir öfke ve kaygý uyanýr toplumda. Ancak cinsel istismar, veya yetiþkinlere karþý iþlenen cinsel suçlarýn pek azýndan haberdar oluruz. Maðdurlar olayý yýllarca saklayabilirler. Burada çok karmaþýk çeþitli dinamikler söz konusudur. Maðdur, kendinde sorumluluk arar, ben ne yaptým da baþýma bu geldi, neden ben, kesin benim yaptýðým bir þey diye sorgulama sürer gider, aðýr bir suçluluk duygusu ve utanç içinde yaþanýr, bu süreç yýllar sürebilir. Çok çeþitli iliþkisel, duygusal, cinsel sorunlarla karþý karþýya kalýnabilir. Özellikle aile içinde yaþandýðýnda, faili koruma arzusu (fail hem sevilen, hem de zarar veren kiþidir), aile birliðine zarar vermekten kaçýnma (açýklarsam, aile daðýlýr) gibi düþüncelerle de istismar saklanýr. Burada da görülen, çocuðun içine 'Çocuða þiddet, çok yaygýn' düþtüðü baþ edilmesi çok zor çeliþkili/çatýþmalý duygular ile tekrar tamiri oldukça güç olan temel güven duygusunun zarar görmesidir. - Çocuklara cinsel istismar derken sokakta yaþayan çocuklara yapýlan cinsel ve fiziksel istismar olduðu kadar ailelerde de yaþanan istismar söz konusu. Ensest konusunda Türkiye ne durumda sizce? Dedesinden, amcasýndan hatta hatta babasýndan cinsel taciz gören, tecavüze uðrayan çocuklar var. Bu çocuklarýn kýz ve erkek olabiliyor. - Kesinlikle, cinsel istismar maðdurlarý kýzlar olabileceði gibi erkekler de olabilir. Ancak, erkeklerin maðduriyetlerini açýklamalarý, hatta kendi içlerinde kabullenmeleri daha zor. Zira, erkekler de bir de iþin içine toplumsal cinsiyet kimliðinin, erkeklik rolünün sarsýlmasý devreye giriyor. Yeterince erkek deðil miyim de bu baþýma geldi, veya ben þimdi eþcinsel mi oldum?, sorgulamasý, toplumun bakýþý ve etiketlemesi de erkek maðdurlarýn maðduriyetlerini öðrenmemize engel olan kaçýnma nedenleri arasýndadýr. Ensest de bir önceki soruda da belirtmiþ olduðum gibi durum daha da karýþýk hal alýr. Aile içinde yaþandýðýnda, bir yabancýnýn bir kerelik, ani geliþen bir saldýrýsýndan ya da giriþiminden çok daha farklý bir süreç görülür, ve hatta daha da travmatik olduðunu düþünmekteyiz. Ýçinde tehdit ve kandýrmacanýn da yer aldýðý, çocuðun da iþbirlikçi kýlýndýðý, gizleme ile yýllarca devam eden bir süreç söz konusudur. Hem de çocuðu örseleyen kiþi belki de en çok sevdiði, ilgisini en çok aradýðý kiþidir. Bu durumda çocuk için içinden çýkýlmaz bir duygusal çatýþma ortaya çýkar. Faili koruma biraz da bundandýr." - Olgun yaþtaki erkeklerin 9-10 yaþlarýnda kýz çocuklarýyla para karþýlýðý iliþkiye girdiðine dair haberler çýkýyor medyada. Yine okul çýkýþýnda çocuklara cinsel tacizde bulunanlarla ilgili haberler duyuyoruz. Çocuklarý nasýl koruma altýna alabiliriz. Bazen aileler çocuklarýný istismar edebiliyor çünkü. Çocukla ilgili koruyucu ve destekleyici tedbirler nelerdir? - Gerçekten de çocuklarýn cinsel sömürü aracý olarak kullanýlmasý son 10 yýlda korkunç boyutlara ulaþtý. Çocuklarýn pornografide kullanýlmasý ve buna olan ilgi, giderek bazý kiþilerde çocuklarýnda cinsel nesne olarak algýlanmasýna neden olabiliyor, ki bu çok tehlikeli bir durum. Bunun dýþýnda tabii ki bir cinsel sapkýnlýk olarak pedofili dediðimiz, cinsel uyarým ve doyumun ancak ergenlik öncesi bir çocukla yaþanabildiði bir psikiyatrik bozukluk var. Bu kiþiler gerçekten ciddi biçimde hasta ve tedavisi de maalesef imkansýza yakýn, çok zor bu kiþilerin bir þeylerin etkisinde kalarak, pornografiden dolayý, veya cinsel açlýktan çocuklara yöneldiklerini söylemek mümkün deðil, bu kiþilerde temel olarak cinsellik nesnesi çocuklar - Çocuklarý nasýl koruruz? - Ebeveyn olarak veya çocuktan sorumlu büyükler olarak benim gördüðüm, araþtýrmalarýmýzdan da çýkan önemli bir nokta, gözetim. Çocuðun, saat kaçta nerede olduðu, kimlerle olduðu, eve gelip gelmediði, bunlar bilinmeli. Özellikle cinsel istismarda fail genellikle pek de ebeveynin takip etmediði çocuklarý seçiyor. Büyükleri tarafýndan takip edildiði, izlendiði belli bir olmasý caydýrýcý olabilir. Bir de gözetime sahip olmayan çocuklar, genellikle ilgilenilmeyen umursanmayan çocuklar, bu çocuklar özellikle dýþarýdan gelecek ilgiye, görülmeye, beðenilmeye çok ihtiyaç duyuyorlar. Bu durumda diðer insanlarýn her türlü yaklaþýmýna ilgi almak için açýk hale gelebiliyorlar. Tabii ki kastým, zaptiye gibi çocuðun hayatýný ele geçirmek deðil, gizlilik her zaman mümkün, çocuðu mercek altýna alýyoruz, sadece ulaþabileceðimiz bir mesafede duruyoruz. Son olarak da çocuklarýmýzý cinsel istismar konusunda bilgilendirmek ve uyarmak lazým. Öncelikle çocuk sizinle her þeyi ama her þeyi konuþabileceðini bilmeli. Bu sadece istismar için deðil, iliþkide genel olarak þöyle bir prensip olmalý aslýnda kötü bir þey yaþarsan, bir derdin olursa, en önce ve mutlaka benimle konuþ, ne olursa olsun asla sana kýzmam böyle bir durumda, bir derdin olduðunda sana dünyada en fazla yardým edebilecek kiþi benim. Bu birinci kýsým. Ýkinci kýsýmda da, yine cinsellikle ilgili sorularýn baþladýðý yaþlardan itibaren, çocuðun kendi kelimeleri ile þöyle bir mesaj verilmesi uygundur, örn., Vücudumuzun özel bölgeleri var, bunlar denize girerken örttüðümüz yerler, kimseye gösterilmez, kimsenin bakmasýna dokunmasýna izin verme, kimseninkine de bakýlmaz dokunulmaz. Böyle konulardan normalde kaçýnýyoruz. Halbuki, kimseden bir þey alma, yeme, kim i demeden kapýyý açma, kibritle, çakmakla oynama diye devam eden bir genel uyarýlar silsilesi hemen her ailede var, bu konuda iþte bu uyarýlar listesine eklenmeli. Bu gerçekten koruyucu bir mesaj. Tabii yine burada, aslýnda bir kural, prensip koyarken onu yine deðerlerimizle iliþkilendirmemiz gerekir. Yani ailede çýplaklýðýn ve mahremiyetin ölçüsü de önemli bu konuda, modernlik adýna, ayar kaçabiliyor bazen. Yani tamam çýplaklýk, doðallýk, cinselliðinden utanmasýn, ama kendini korumayý ve sakýnmayý da çocuk büyüklerinden öðrenecek. Belli bir yaþtan itibaren giyinip soyunurken, banyo yaparken kapý kapanmalý mesela." Devam edecek

5 6 Haziran 2008 Cuma Deðerli Dostlar, Ozan,Aþýk,Saz þairi Türkiye Türkcesi edebiyatýnda yer alan þairlerin günümüz dilinde Edebiyatýmýza, Müzüðümüze çok katkýlarý olmuþtur.olmaktadýr. Halk ozaný, Þairi yaþadýðý toplumun duyan yüreði düþünen beyinleri gören gözleri olmuþlar, olmayada devam etmektedirler. Edeceklerde... Ozan her þeyden önce çile adamýdýr. Daraðacýna çekilmiþler, derileri yüzülmüþ, iþkence odalarýnda iþkenceye maruz kalmýþlar '' Gericiliktir'' diye sazlarý fýrýnlarda yakýlmýþtýr. Fakat onlar yýlmamýþlar, pes etmemiþler Þiirleriyle, Deyiþleriyle, dizeleriyleedeiyatýmýza ve Türkce'nin güzelleþmesine,geliþmesine katkýda bulunmaktadýrlar. Gelmiþ, geçmiþ bütün ozanlarý, þairleri, aþýklarý saygýlarýmla anýyoum. Dünyadan göçenlerin mekaný Cennet, yaþayanlarýn dillerine, ellerine saðlýk. Pir Sultan'dan, Yunus Emre'den, Karacaoðlan'dan, Aþýk Veysel'den, Mahsuni'den isimlerini yazamadýðým diðer ozanlardan bu Bayraðý alýp taþýmaya çalýþan ozanlarý selamlýyor, onlarý gazetemizin bilimsanat ve kültür sayfasýnda tanýtmaya çalýþaçaðým. Saygýlrýmla...Hasan Kankal... **** Ozan Yareni:1957 yýlýnda Nevþehir in Hacýbektaþ ilçesi Yenice köyünde doðdu. Evli ve üç çocuk babasýdýr.ankara da yaþamaktadýr. Þiirlerinden örnekler: ÝLÝM SENDE Hasan Kankal OZANLARIMIZ Düþünen varlýksýn ey insanoðlu Ýlim sende, Mürþit sende, yol sende Kamil olup ikrarýný verdin mi? Arif sende, bilgi sende, bil sende. Kâinatýn aynasý bütün millet Eþit olsun sana bana adalet Ýlim oku, yenilsin þu cehalet Ehil sende ilim sende dil sende.. Çalýþanlar emek payýný alsa Gerçekten sevene gönül baðlasa Ýsterim dünyada silah kalmasa Barýþ sende sýnýr sende kol sende. Ozan Yaren iyim, doðru sözümüz Yoktur nefret doðru özümüz Þerbet akar tatlý söyler dilimiz Arý sende, petek sende, bal sende. **** PÝR HACI BEKTAÞ On altý Aðustos anma gününde Seni anýyoruz pir Hacý Bektaþ Horasandan geldin Türkmen iline Seni tanýyoruz pir Hacý Bektaþ Ýlimi Mürþidi bize öðrettin Eline, beline, diline dedin Edebi erkâný yolu gösterdin Seni görüyoruz pir Hacý Bektaþ Muhammet Mustafa, Ali yolundan On iki imam Ehlibeyt soyundan Erenlerin þahý merdan Ali den Seni saklýyoruz pir Hacý Bektaþ Mihman canlar toplandýlar cemine Dünya âlem gelir ziyaretine Pirim Hacý Bektaþ veliye Seni seviyoruz pir Hacý Bektaþ Ahmet Yesevi den Lokman Perende Nefes söyledin Yunus Emre ye Taliblerin durur semah dönmeye Seni söylüyoruz pir Hacý Bektaþ Pirim Hünkâr Ser çeþmenin baþýndan Uðradým geçtim delikli taþýndan Yareni yim aktý gözüm yaþýndan Seni anýyoruz Pir Hacý Bektaþ. GARDAÞ Özünde sev insanlarý Riyakârlýk yapma gardaþ Gideceksen Hakka doðru Doðruluktan sapma gardaþ Mazlumun ahýný yeme Garip olaný hor görme Sakýn hiç kimseyi yerme Gýybet edip atma gardaþ Kimi beydir kimi paþa Ne kadar yaþarsan yaþa Sakýn ola ki piþmiþ aþa Soðuk suyu katma gardaþ Yareni yim hoþtur dili Bahçede öter bülbülü Çalýþmadan bir tek gülü Pazarlarda satma gardaþ. OZAN Sýla, gurbetin elinde Türkülerin dili ozan Aþkýn, serdarýn dilinde Baðlamanýn teli ozan Özgürlük, barýþtýr yolu Yüreði hep sevgi dolu Nefesidir Anadolu Doðasýnýn yeli ozan Mazlumun yanýnda olan Ýlimde doðruyu bulan Hak yoluna baþýn koyan Sýrrý hikmet Veli ozan Zalimlere göðüs geren Edebi erkâný gören Has bahçede güller deren Aðaçlarýn dalý ozan Karacaoðlan, Pir Sultan Yunus, Nesimi bu soydan Sürer gelir ayný yoldan Kemerbestin beli ozan Yareni söyler sözünü Ýkrara baðlar özünü Çalar divane sazýný Biraz deli dolu ozan. ýmýz Merhaba, Suluca Karahöyük gazetesinin yayýn hayatýna baþladýðý ikibinbeþ yýlýnýn sonlarýndan bugüne, neredeyse iki buçuk yýl geçmiþ. Bu süre zarfýnda, ulaþtýðý abone sayýsýndan internet üzerinden kesintisiz eriþilebilirliðine, haber ve yorum portalýný geniþletmesinden, durduðu zemini saðlamlaþtýrmasýna kadar kat ettiði mesafe, geleceðe dönük olumlama anlamýnda tebrik ve takdiri hak etmektedir.. Bu vesileyle be de, okuyucusundan yazarýna tüm emeði geçen ve katký saðlayan herkese þahsým adýna içtenlikle teþekkür ediyorum. Gazeteciliðin, özelinde yerel gazeteciliðin ne kadar meþakkatli bir iþ olduðunu bildiðim için, özverisini esirgemeyen Hacýbektaþlýlar A.Þ. ye de ayrýca teþekkür etmek gerekir. Suluca Karahöyüðün yayýna baþladýðý ilk günlerde ben de bir yazýyla destek vermiþtim. Dikkatli ve takipçi okurlar anýmsayacaktýr. O yazýmý bitirirken de Ece Ayhan okumak lazým demiþtim. Bir temenninin ötesinde, Suhteyân reddi anlayýþýyla farklý düþünme biçim ve pratiklerinin hayatý kavrayýp yönlendirmede etkin bir eðilim olabileceðine dikkat çekmek ve öteki söyleminin temrinleþmesini saðlamaktý niyetim.. Hýzla deðiþen bir dünyadayýz; zamanýn paralelinde algýlar, yargýlar, deðer ve düþünce sistemleri iyi ya da kötüye yönelimler þeklinde deðiþiyor. Türkiye de deðiþiyor, insanlar da. Deðiþimlerin etkisi ise uzun süreli olmuyor. Ama bazý istisnalar var ki, alýþýk olduðumuz pek çok kavramý tersyüz edip ne hissedeceðimizi bilemez bir halet-i ruhiye ye bürünüyoruz. Fransýz felsefeci ve denemeci Henri Bergson nun, ölümünden bir yýl önce (1940) yazdýðý La Rine Essai Sur: La Signifaction du Comique; dilimize Gülme; Komiðin Anlamý Üstüne Deneme olarak çevrilen kitabýnda ki pek çok sosyal bilimci, psikiyatr ve felsefeci için önemli bir eserdir- Tümüyle Ýnsana Özgü alanýn dýþýnda komik yoktur. Bir görünüm güzel, zarif, yüce, anlamsýz ya da çirkin olabilir; ama hiçbir zaman gülünç olamaz. Der ve devam eder Gülmenin heyecandan daha büyük düþmaný yoktur. Örneðin acýma hatta sevgi uyandýran bir kiþiye, ya da kiþilerin yarattýðý olaya gülünmez demiyorum ancak, güleceksek bir süre için sevgiyi ve acýma duygusunu ertelememiz veya susturmamýz gerekecektir der üstat. Þimdi yazacaðým örneðe de, Bergson nun yaklaþýmýyla gülmeli miyiz, yoksa acýmalý mýyýz kararý sizlere býrakýyorum. AHVAL Ebuzer Saray ilk Yazý.. Tuðba Özay ismini duydunuz mu? Duymadýysanýz da hayýflanmanýza gerek yok zira bir þey kaybetmiþ sayýlmazsýnýz. Kendisi bir dönemin platonik CHP li mankeniydi. Ne hikmetse Rulet Operasyonu isimli tevkifatta, nam-ý diðer mafya diye anýlan bir örgütle baðlantýlý olarak Suç iþlemek için kurulan örgüte yardým etmek ve Tehdide azmettirmek suçlamasýyla altý ay cezaevinde kaldý. Ne halt yüzünden içeri girdiðiyle ilgili ayrýntýlarý merak edenler dönemin gazetelerinden ve adli kayýtlardan öðrenebilir. Benim ilgimi çeken þey ise kendisinin cezaevinde kaldýðý dönemi Bedel isimli bir kitapla anlattýðýdýr. Çünkü yazdýðý (ya da yazdýrttýðý mý demeliyim-zira kitap yazabilen manken kulaða tuhaf geliyor da) kitabýn sonunda da bir çekiliþ numarasý vererek, 10 kiþiye Tuðba Özay la yemek, 100 kiþiye de Tuðba Özay baskýlý tiþört diye hediye kampanyasý düzenlemiþ; böylelikle de kaybettiði itibarýný kazanmayý düþünüyormuþ. Þiir kitabý (!) yazmayý da düþünen Özay ýn herhalde þiir kitabýný alacak bilmem kaç kiþiye de ne vereceðini kestirmek güç olmasa gerek. Þimdi size yazdýðý (ya da yazdýrttýðý) bu kitaptan çaðlara bedel (!) birkaç vecizeyi not düþmek istiyorum. Platonik CHP li, mafya baðlantýlý mankenimiz kitabýnda Kendi içimizde birlik olalým diye hep haykýrdým Atam. Boktan bir aþkýn pençesinden kurtulmaya çalýþýrken DGM ye çýktým yýlmadým, yýkýlmadým Atam. Gün gelecek halkým için çalýþacaðým. Ýnsan haklarý için, köylümün, iþçimin, memurumun, emekçimin savunucusu olacaðým diyor. Yaþasaydý Atatürk ne derdi bilemem ama, sanýrým köylü iþçi ve emekçilerin ne diyeceðini tahmin edebiliyorum. Sen yine yürü podyumlarda bazý uzuvlarýný sallayarak; haklarýmýzý savunan çýkar nasýl olsa elbet. mi der yoksa daha mý yumuþak (!) þeyler söyler orasýný bilemem. Yine kitapta atasýyla dertleþirken Burasý bir okul ben de mastýr yapýyorum Atam. Gerçi ben mastýr yaparken birileri mastýrbasyon yaparak bunun zevkini çýkarabilir. Ama merak etmeyin beni siz Kliþelere sýðmayan ve umarsýzlýðýn her an beynimizde ve yanýmýzda, yöremizde bir çýðlýk gibi patlayan bu kaotik sýðcýl kuþatmasýndan nasýl çýkacaðýz. Bu baþka bir yazýný konusu. Artýk her Perþembe bu köþede yazýlarýmý paylaþacaðým. Bu yazýyý da Baþka bir dünya mümkün derken Nelly Arcan ý anýp Fahiþe yi okumanýzý önererek bitirelim.

6 Þakir Þenol Yýllar önce hatýrlarsanýz özellikle göçmen kuþlarýn göç yollarý üzerinde bulunan yerleþim merkezlerinde kuþ gribi tehlikesinden söz edildi. Sanýrým Van ilimizde bir aileden birkaç çocuk vefat etti. Sonraki yýllarda bir þey oldu mu? Hiçbir þey olmadý. Peki televizyonlarda gösteri ekiplerimizce kümes hayvanlarýmýzýn zorla toplanmasý ve katledilmesi görüntüleri halen hafýzalardadýr. Köylünün elindeki tavuk ve tüm kanatlýlar kapalý mekanlarda ilaçlanarak müþahede altýnda tutulmak yerine katli vacip sayýlmadý mý? Pazar yerlerinde açýktan alýnýp satýlmasý yasaklanmadý mý? Artýk tavuk etini market ve kasaplarda görüyoruz. Kapalý mekanlarda gün yüzü görmeden çarçabuk büyütülmüþ piliç etlerini lezzetle tüketiyoruz. Köy yumurtasý hayal oldu. Tavuðunu civcivini saklayabilenler karlý ve haklý çýktýlar. Zaten hayvan olsun bitkilerimiz olsun eðer tohumlarýna sahip çýkmaz ve muhafaza edemezsek sonumuz kötü. Benden söylemesi. Sonra ne oldu? Ben söyleyeyim. Kene belasý musallat oldu baþýmýza. Kýrsal alanlarda bulunan kenenin baþ düþmaný kanatlý hayvanlarýmýzýn sayýsý azaldýkça keneler çoðaldý. Olan ölen yurttaþlarýmýza oldu. Bundan sonraki yýllarda bizi hangi biyolojik ve kimyasal belalarýn beklediðini bilemem Çeþmelerimizin ayak ve yalaklarýndan bir sürü mahlukat yararlanýrdý, insanlarda temiz suyundan. Orada oluþan sivri sineklerimizle kurbaðalar, kurbaðalarla kuþlar yýlanlar beslenirdi. Yakýnda yýlanlar çýyanlarda basarsa kýrsal alanlarýmýzý þaþmayýn. Ýlimizde bir çok dað suyunu halen bizlerle buluþturan asýrlýk çeþmelerimiz mevcut. Bir çoklarý yerleþim alanlarýnýn da dýþýnda. Aksaray ve Þerefli Koçhisar da görülen bulantý ve kusma vakalarýndan sonra ilimizde de bulantý ve kusmalar baþladý. Peki bu yerleþim yerlerinin su kaynaklarý ortak mý? Tabiiki hayýr. Peki nasýl oluyor da yalnýzca buralarda görülüyor bulantý ve kusma? Bilen yok. Saðlýk müdürlükleri temizlik ve hijyen kurallarýný anlatan bildiriler daðýttý, halka. Þehir þebekesi bolca ilaçlanýyor. Birde uzak yakýn tüm mahalle aralarýndaki bir çok çeþmenin üzerine bu su içilmez yaftasý çakýlmýþ. Önlem alýnmasý güzel bir þeyde. Hastalýklarýn müsebbibi çeþmelerimiz mi? Adam bir ay Kýzýlýrmak suyunu içirmiþ Ankaralýya da kimsenin haberi yok. Cesarete bak efendi. Biz en ufak bir söylentiden korkarak o güzeller güzeli dað suyu taþýyan çeþmelerimizi nasýl yasaklarýz. Fýrsatým oldukça gidip çeþme suyu doldurup içiyorum. Hiçbir kimyasal içermiyor. Þimdiye kadarda rahatsýz olmadým. Tek korkum yer altý kaynaklarýmýzýn kurumasýyla bu çeþmelerimizde suyunu çekecek Nasýlsa saðlýklý deðil di deyip yeniden akýtýlmasý içinde kimsenin uðraþacaðýný sanmýyorum. Bu arada þiþe suyu satýþlarý tüm ülkede patlamýþ Su zengini sandýðýmýz güzel ülkemde suyu da parayla içiyoruz ya aþk olsun. Varil hesabý yapýlsa þu durumda bile petrol fiyatlarýyla yarýþýyor su fiyatlarý. Aha þuraya üç çizgi çekiyorum. Su yasasý, Su Bakaný derken tüm zenginliklerimiz gibi suyumuzu da uluslar arasý ve uluslar üstü kapitalist iþletmelere satmazlarsa, bende bir þey bilmiyorum. Kimin iþlettiði deðil kaç paraya satýldýðý önem kazanacak suyun. Belki de borsalarda belirlenecek fiyatý. Doðal gazý, elektriði veya bir çok þeyi kamu satamýyor muydu da özelleþtirdiler? Suyumuza da tohumlarýmýza da kýsaca yaþadýðýmýz topraklara sahip çýkmazsak. Vay halimize vay halimize. Kimse dýþardan düþman aramasýn,linç edecek Yazarýmýzýn site adresi: Çeþmeler 5 Haziran 2008 Perþembe Oteller, Kozaklý'nýn fabrikasý oldu Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ Nevþehir'in Kozaklý ilçesi son 5 yýlda yapýlan yatýrýmlarla Ýç Anadolu'nun 'termal baþkenti' oldu yýlýndan bu yana bölgenin jeotermal kapasitesinin ölçülmesinin ardýndan 100 milyon dolarlýk yatýrým aldý. Ýlçe nüfusu 6 bin 800 iken, otellerin yatak kapasitesi de 6 bini aþtý. Bölgede faliyet gösteren 5 yýldýzlý oteller, nüfusun yüzde 15'ine istihdam saðladý. Nevþehir'e 90, Kýrþehir'e 80, Kayseri'ye 90 ve Yozgat'a 90 kilometre mesafedeki ilçe, Ankara'ya uzaklýðý 260 kilometre. Ýlk tesisin 1964 yýlýnda açýldýðý Kozaklý'da, yapýlan sondajlarda bin 200 metrede yeni bir rezerv bulundu. Yaklaþýk 100 yýl yetecek jeotermal su ayný zamanda þehrin ýsýnmasýný ve seracýlýkta da kullanýlýyor. 22 Temmuz 2007 yýlýnda turizm bölgesi ilan edilen Kozaklý, yýlda ortalama 500 bin ziyaretçi aðýrlýyor. Bölge Kapadokya'ya yakýn olmasý nedeniyle oradaki oteller Kozaklý Belediye Baþkaný Erdoðan Çelik dolduðunda binlerce yabancý turiste de ev sahipliði yapýyor. Ýlçede termal su sadece turizmle sýnýrlý kalmamýþ. Yaklaþýk 10 bin metrekarelik kapalý alanda seracýlýk yapýlýyor. Mazisi 5 yýlý geçmeyen bu geliþme, ilçenin görüntüsünü de deðiþtirmiþ. 2 bin 500 konutun tamamý jeotermal enerji ile ýsýnýyor. Ýlçeyi en çok Adana, Gaziantep, Sivas, Malatya, Çorum ve Karadeniz þehirlerinden þifa arayanlar ve alternatif turizm isteyenler geliyor. Romatizma, cilt hastalýklarý, fizyolojik bozukluk kadýnlarda kýsýrlýða, antidepresif özelliðiyle ruh hastalýklarýna iyi gelen termal su, bölgeye yatýrýmý hýzlandýrmýþ. Günlük 3 kurdan toplam 21 kur önerilen þifalý sular için en az 7 gün burada kalýnmasý gerekiyor. Saðlýk Bakanlýðý da bölgeye yatýrýmý ihmal etmemiþ. Türkiye'nin en büyük fizik tedavi hastanesi kasým ayýnda bitirilerek hizmete girecek. Kozaklý Belediye Baþkaný Erdoðan Çelik ilçede yaþanan geliþmeleri þöyle deðerlendirdi: "Ýlçemizde bugün itibariyle 22 tesis var. Belediyeye ait apart evlerimiz yaz sonuna kadar doldu. Kozaklý'da 5 yýldýzlý 4 adet otel var. Hedefimiz; Ankara'dan Ardahan'a kadar olan bölgenin termal turizm merkezi olmak. Saðlýk Bakanlýðý, ilçeye Türkiye'nin en büyük fizik tedavi merkezini yapýyor." Bölgede oteli bulunan tek yerli yatýrýmcý; Yüksel Kardeþler Termal su kapasitesinin ortaya çýkmasýyla birlikte ilçede turizm yatýrýmlarý artarken, 4 kardeþin kurduðu 5 yýldýzlý Grand Termal Otel, Kozaklý'nýn gururu oldu. Doðup büyüdükleri topraklara yatýrým yapmanýn gururunu yaþayan Adnan, Abdullah, Ümit ve Þuayip Yüksel kardeþler, ilçenin turizm potansiyeline kayýtsýz kalmamýþ. Adnan Yüksel, ilçelerinde art arda yapýlan 5 yýldýzlý otelleri görünce 'biz neden yapmýyoruz?' diyerek iþe girdiklerini belirtti. "Kalifiye eleman bulmakta zorlanýyoruz" diyen Yüksel, "Belli bölümlerde dýþarýdan gelen insanlar çalýþýyor. Ama çalýþanlarýmýzýn yüzde 80'i ilçemizden yýlý haziran ayýnda açýlan otelimizde birinci yýlýmýzý doldurduk. 5 yýldýzlý hizmeti, müþterilerimize YTL arasýnda bir fiyatla sunuyoruz. Amaç, Kozaklýnýn tanýtýmýna katký saðlamak. " dedi. 6 milyon dolara mal olan Kozaklý Grand Termal Otel, özellikle sahiller dýþýnda alternatif turizm arayanlar için 5 yýldýzlý hizmet veriyor. 150 odalý otelde termal þifa arayanlar için havuz, jakuzi, çamur banyolarý gibi tüm ince ayrýntýlar düþünülmüþ. (Khbr) MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR YAÞAM PÝDE RESTORAN HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Pide çeþitleriý, tava çeþitleri, çorba çeþitleri ve sulu yemek, çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Eski Pazar yeri Ýþ Bankasý yaný Hacýbektaþ Tel:

7 6 Haziran 2008 Cuma Eðitim Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç: Çevre Bilinci Çocuklarýmýza ve Öðretmenlerimize Çöp Toplattýrarak Kazandýrýlamaz Haber: Aydýn Þimþek Eðitim-Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç yapmýþ olduðý basýn açýklamasý ile Milli Eðitim Bakanlýðýnýn yayýnlamýþ olduðu 16 Mayýs 2008 tarihli genelge gereði yönetici, öðretmen ve ilköðretim 3. sýnýftan baþlayarak tüm öðrencilerin katýlacaðý ülke çapýnda su havzalarýnda yapýlaçak temizlik kampanyasý adý altýnda okullarýn tatil edilmesi ve öðrencilerle öðretmenlerin mýntýka temizliði ne gönderilmelerini kabul etmelerinin mümkün olmadýðýný açýkladý. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn Ýlk ve ortaöðretim öðrencilerine çevre bilinci kazandýrmak için mýntýka temizliðinden baþka bir etkinlik gelmemiþ olmasýna dikkat çeken Kýlýç Milli Eðitim Bakanýmýzýn aklýna ilk ve ortaöðretim öðrencilerine çevre bilinci kazandýrmak için mýntýka temizliðinden baþka Kene Felaketi Sürüyor Tokat ve Çorum'da, kene ýsýrmasý þikâyetinden hastanede tedavi gören iki kiþi daha yaþamýný yitirdi. Ölen 2 kiþinin eþleri de ayný hastalýk þüphesiyle tedavi altýna alýndý Tokat ve Çorum'da kene ýsýrmasýyla bulaþan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý þüphesiyle kaldýrýldýklarý hastanelerde tedavi gören 2 kiþi daha yaþamýný yitirdi. Ölen 2 kiþinin eþleri de ayný hastalýk þüphesiyle tedavi altýna alýndý. Tokat'ýn Zile ilçesi Evrenköy beldesinde yaþayan Mahmut Büyüközkara'yý (70) ve eþi Hayriye Büyüközkara'yý yaklaþýk bir hafta önce bir etkinlik gelmemiþ olmasýný anlayabiliyoruz. Böylesi bir karar vermiþ olmalarý sayýn Bakana ve Milli Eðitim Bakanlýðýna hakim olan eðitim anlayýþýnýn ne denli indirgemeci, toptancý ve yüzeysel olduðunun; çocuk ve gençlerin eðitim ve öðretimine ve saðlýðýna nasýl yaklaþýldýðýnýn çok çarpýcý bir göstergesidir. dedi. Eðitim-Sen Genel baþkaný Zübeyde Kýlýç ýn Çevre Bilinci Çocuklarýmýza ve Öðretmenlerimize Çöp Toplattýrarak Kazandýrýlamaz konulu basýn açýklamasý nda þu görüþlere yer verildi. Milli Eðitim Bakanlýðý 4 Haziran Çarþamba günü ilk ve ortaöðretim okullarýný tatil edeceðini ilan etti. Tatilin gerekçesi ise, 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn 16 Mayýs 2008 tarihli genelgesine göre, yönetici, öðretmen ve ilköðretim 3. sýnýftan baþlayarak tüm öðrencilerin katýlacaðý ülke çapýnda su havzalarýnda bir temizlik kampanyasý baþlatýlacak. Bu çerçevede tüm ilk ve ortaöðretim okullarýndaki öðrenciler ve öðretmenler, deniz kýyýlarýnda, akarsu ve göl havzalarýnda, piknik alanlarýnda ve diðer açýk alanlarda ayný anda temizliðe baþlayacaklar. Genelgede yüksek öðretim öðrencilerinin de gönüllülük kapsamýnda kampanyaya katýlabileceði yer alýyor. Ýlk ve ortaöðretim öðrencilerinin çevre bilinci kazanmasý elbette ki çok önemli bir konudur. Ancak bunun için okullarýn tatil edilmesi ve öðrencilerle öðretmenlerin mýntýka temizliði ne gönderilmelerini kabul etmek mümkün deðildir. Her þeyden önce denizleri, akarsu havzalarýný, göl kenarlarýný kirletenler öðrencilerle öðretmenler deðildir. Bugün ekolojik denge ve insanlýðýn geleceði üzerindeki tarlada çalýþýrken kene ýsýrdý. Testisine yapýþan keneyi, iddiaya göre kimseye söylemeden kendisi koparan Büyüközkara, rahatsýzlanýnca Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. KKKA belirtilerinin ilerlemesi üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde sevk edilen Büyüközkara, müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Ayaðýna yapýþan keneyi koparan Hayriye Büyüközkara ise Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor. Evrenköy'de kene tarafýndan ýsýrýlan 3 çocuk annesi Döndü Soydan (41) geçen hafta yaþamýný yitirmiþti. Eþi de gözetimde Çorum'un Alaca ilçesi Küçükhýrka köyünde çiftçilik yapan Osman Canik de (43) önceki gün aniden fenalaþýnca Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Canik dün sabah yaþamýný yitirdi. Canik'in eþi Badegül Canik de (34) tedavi altýna alýndý. Karabük'ün Eflani ilçesi Göller köyünde kenenin ýsýrdýðý 41 yaþýndaki Aynur Yýldýrým da Karabük Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Sakarya'nýn Kocaali ilçesinde 14 aylýk Hayrünisa Gümüþdal'ýn koluna yapýþan kene doktorlar tarafýndan çýkarýldý. Bakanlýk: 13 kiþi öldü Bu arada Saðlýk Bakanlýðý, bakanlýða bugüne kadar 167 Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi vakasýnýn bildirildiðini ve hastalýktan 13 kiþinin öldüðünü açýkladý. en önemli tehdidi kar amacý dýþýnda hiçbir ilke ve deðer tanýmayan kontrolsüz kapitalist üretim iliþkilerinin oluþturduðu bilinmektedir. Toplumsal yararý deðil kar maksimizasyonunu hedefleyen üretim, iþletmelerin maliyetine katlanmamak için gerekli arýtýcý önlemleri almamalarý, hükümetlerin bu konuda üzerlerine düþen sorumluluklarý yerine getirmemeleri, çevre açýsýndan geri dönüþü olmayan tahribatlara yol açmaktadýr. Dolayýsýyla Milli Eðitim Bakanlýðý çevre korusundaki duyarlýlýðýný, hükümeti denizleri, akarsu yataklarýný, gölleri kirletenlere yaptýrým uygulamaya zorlayarak gösterse çok daha anlamlý olacaktýr. Ayrýca bu þekilde ilk ve orta öðretim öðrencilerinin saðlýðý da korunmuþ olacaktýr. Çünkü yerlerden çöp toplatýlacak öðrencilerin saðlýðýnýn ciddi bir tehditle karþý karþýya kalacaðý açýktýr. Her ne kadar genelgede maske, eldiven gibi vb. koruyucu malzemenin temin edileceði belirtilmiþse de bunun nasýl Ekmekte gramaj düzenlemesi baþlýyor Nevþehir'de halen 200 gram olan ve 40 Yeni Kuruþ'a satýlan ekmeðin gramajý 5 Haziran 2008 tarihinden itibaren 300 grama yükseltilerek 60 Yeni Kuruþ'a satýlacak. Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Mustafa Sunar, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn kararýyla 5 Haziran 2008 tarihinden itibaren Türkiye genelinde 300 gramýn altýnda ekmek satýlmamasý ile ilgili bir basýn toplantýsý düzenledi. 3 ay önce Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nin aldýðý karar ile Nevþehir'de halen 200 gram ekmeðin 40 Yeni Kuruþ'a satýldýðý saðlanacaðý, nasýl denetleneceði belli deðildir. Milli Eðitim Bakanýmýzýn aklýna ilk ve ortaöðretim öðrencilerine çevre bilinci kazandýrmak için mýntýka temizliðinden baþka bir etkinlik gelmemiþ olmasýný anlayabiliyoruz. Böylesi bir karar vermiþ olmalarý sayýn Bakana ve Milli Eðitim Bakanlýðýna hakim olan eðitim anlayýþýnýn ne denli indirgemeci, toptancý ve yüzeysel olduðunun; çocuk ve gençlerin eðitim ve öðretimine ve saðlýðýna nasýl yaklaþýldýðýnýn çok çarpýcý bir göstergesidir. Bunu anlýyoruz ama çocuk ve gençlere çevre bilincinin kazandýrýlmasý için okullarda onlarca anlamlý eðitim ve öðretim etkinliði yapýlabilecekken, toptancý bir mantýkla tümünün mýntýka temizliði ne gönderilmesini kabul edilemez buluyoruz. Bir çok ilde kene ýsýrmalarýna karþý önlem olarak okul pikniklerinin bile ertelendiði günümüzde, Sayýn Bakaný her þey bir yana çocuklarýmýzýn saðlýðý için bu kararýný geri almaya çaðýrýyoruz. hatýrlatan Mustafa Sunar, 5 Haziran 2008 tarihinden itibaren Türkiye genelinde olduðu gibi Nevþehir'de de ekmeðin gramajýnýn 300 grama yükseltileceðini ve fiyatýnýn ise 60 Yeni Kuruþ olacaðýný açýkladý. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn bu konuda aldýðý kararý oldukça olumlu bulduklarýný ve vatandaþlarýn bu yeni uygulamadan memnun kalacaðýný belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birlik Baþkaný Mustafa Sunar, yeni düzenleme ile birlikte Türkiye genelinde ekmek israfýnýn önüne geçileceðini kaydetti. Gramajýn artmasý ile birlikte yükselecek olan ekmek fiyatlarýnýn yeni bir zam olarak algýlanmamasýný vurgulayan Sunar, "Daha önce evine 3 ekmek alan bir vatandaþýmýz bu yeni düzenleme ile birlikte evine 2 tane ekmek alacak. Bu nedenle gramajý yükselecek olan ekmeðe zam yapýlmýþ olmayacak. Ayrýca daha önce olduðu gibi 5 Haziran tarihinden itibaren de Nevþehirli vatandaþlarýmýz çevre illerimize göre daha ucuz ekmek tüketecekler. Bu konuda vatandaþlarýmýzdan oldukça olumlu tepkiler alýyoruz" dedi. 7

8 PSAKD: AKP tipi Faþizm ülkeye hakim kýlýnmak isteniyor ABF : Bu Ne Terbiyesizlik Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Ali Balkýz : Ýçiþleri Bakaný, Karakoçan Kaymakamý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürünün bu görevlerinden derhal çekilmeleri gerekmektedir. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði nden Babacan a ve Hükümetin Muhalif Yapýlarý dinlemesine tepki.. AKP TÝPÝ FAÞÝZM ÜLKEYE HAKÝM KILINMAK ÝSTENÝYOR Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan ýn Avrupa Parlamentosu nda yaptýðý konuþma, AKP nin çifte standartlý özgürlük anlayýþýnýn tipik bir yansýmasý olarak ortaya çýkýyor. Babacan, Türkiye de sadece gayrimüslimlerin deðil Müslümanlarýn da dini özgürlükler sorunu bulunduðunu ifade ederken, herhalde Türkiye de 87 bin caminin, sadece Sünniliðin Hanefi ekolüne mensup vatandaþlarýmýza hizmet veren yaklaþýk 100 bin çalýþaný bulunan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ný, onbinlerce imamý, resmi ya da gayri resmi açýlan Kuran Kurslarýný unutuyor. Türkiye de Müslümanlarýn da özgürlük sorunu varsa Ramazan ayýnda yemekhanelerin, çay ocaklarýnýn kapatýlmasý, kamu yayýncýlýðý yapan TRT de yine sadece Sünnilere hitap eden programlarýn yayýnlanmasý, onbinlerce cami, kuran kursu ve din görevlisi nasýl izah edilecektir? Zorunlu din derslerinde Alevi çocuklarýna sünniliðin empoze edilmesi, Alevi köylerine cami yapýlmasý, imam yollanmasý hangi özgürlük anlayýþýyla açýklanabilecektir? Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan ýn ve mensup olduðu partinin nasýl bir özgürlük anlayýþýna sahip olduðunu biz 1 Mayýs gösterilerinde sergilediði vahþetten, medya, sendikalar, emekçiler ve üniversiteler üzerinde kurduðu baský mekanizmalarýndan, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn Ýslami içerikli 100 Temel Eser serisinden ve kamudaki uygulamalarýndan, okullarda Alevi öðrencilerine uygulanan baskýdan biliyoruz. AKP iktidarýnýn kendi siyasallaþmýþ dinsel ideolojisi dýþýnda kalan tüm çevreleri öteki/düþman olarak gördüðünü, muhalif seslere tahammülü olmadýðýný son olarak Anayasa Mahkemesi Baþkanvekili Osman Paksüt ve CHP Genel Merkezinin dinlenmesinde gördük. Bu son geliþme göstermiþtir ki AKP Hükümeti demokrasi söylemini kendi faþist ve gerici uygulamalarýna kýlýf olarak kullanmakta, dikkat çekici düzeyde tutumunu saldýrganlaþtýrmaktadýr. AKP, bu hükümet, onun temsil ettiði zihniyet sadece kendisine demokrasi istemektedir. Babacan, Müslümanlarýn da DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraaacat: Tel: Gümüþ özgürlük sorunu var derken aslýnda devletin ve toplumun Ýslamileþtirilmesini kastetmektedir. Din ve devlet iþlerinin açýk þekilde birbirinden ayrýlmasý gerekir diyen Babacan, eðer bu düþüncesinde samimi ise hemen þimdi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn laðvedilmesi ve zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý konusunda giriþimde bulunmalýdýr. Müslümanlara dini özgürlük talep eden Babacan ve partisinin, Müslümanlýðýn kamu olanaklarýyla finanse edilmesine hiçbir itirazda bulunmamasý gözden kaçmayacak bir çeliþkidir. AKP nin ikiyüzlü, çifte standartlý bu demokrasi ve özgürlük anlayýþýnýn Avrupa Parlamentosu nda kendisine meþruiyet saðlama arayýþý, belki Türkiye nin yer altý ve yerüstü kaynaklarýna göz dikmiþ emperyalist çevrelerin iþine gelebilir ama Türkiye deki milyonlarca Alevinin, eþitlik, adalet, özgürlük, insanca yaþam talebinde bulunan her kesimin gözünü boyamaya yetmeyecektir. Bütün bu geliþmeler AKP tipi faþizmin somut bir tezahürüdür Artýk AKP nin gerçek yüzü dinci boyasý dökülmüþtür. Saflar bellidir. Bir yanda hak, hukuk, özgürlük, demokrasi, iþ, emek, bir yanda ise AKP tipi faþizm Hak tanýmaz, hukuk dinlemez, özgürlükleri talan eden iktidar vardýr. Bir yanda da devletin demokratikleþtirilmesini, bireysel hak ve özgürlüklerin geniþletilmesini, sosyal devleti savunanlar vardýr Zaman bu zalim iktidardan kurtulma zamanýdýr Av. Fevzi Gümüþ Genel Baþkaný SATILIK DAÝRE TOKÝ 1 ci ETAP 1 ci BLOK 5 ci KAT 23 Numaralý Daire satýlýktýr. Hikmet BOZDAÐ Tel: BASINA VE KAMUOYUNA tarihli Hürriyet Gazetesinde; "Bunlarýn Devlete Bakýþýný Zaten Biliyorsunuz " baþlýðý altýnda Þükrü Küçükþahin'in yazýsýný okuyunca; evet biz de ayný þeyi düþündük: "Bu ne terbiyesizlik!..." Küçükþahin'den öðrendiðimize göre; Elazýð'ýn Karakoçan ilçesinde bundan üç ay kadar önce YÝBO yurtlarýnda kalan 28 kýz öðrenci, 4 km mesafedeki okullarýndan dönerlerken taciz edilirler. Öðrenciler bir daha böyle bir þey yaþamamak için ilçe Milli Eðitim Müdürüne giderek servis aracý isterler. Müdür bey, öðrencilere; "size araba maraba yok, parasý olan okusun, olmayan evlensin" der. Olay yerel gazetelere, "Haydi kýzlar kocaya" baþlýðý ile yansýr. Durumdan AKP Elazýð Milletvekili Fevzi Ýþbaþaran haberdar olur. Vali ile görüþerek çocuklara servis aracý saðlar, aileleri ile görüþür, gönüllerini alýr. Döner Karakoçan Kaymakamý Erdinç Yýlmaz'ý arar, öðrencilerin kendisiyle görüþmek istediklerini ancak görüþmediklerini söyler, çocuklara aylýk burs da saðladýðýný ekler. Kaymakam, Ýþbaþaran'a teþekkür edeceðine, þu sözleriyle onu þaþýrtýr: "Sayýn Milletvekilim, 28 öðrencinin 12'si Alevi, bunlarýn devlete bakýþýný zaten biliyorsunuz." Ýþbaþaran küplere biner: "Bu ne terbiyesizlik?... Bunlar çocuk be! Bunun da ötesinde bu ayrýmý nasýl yaparsýnýz?..." Ýþbaþaran, iþin peþini býrakmaz. Durumu Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'a aktarýr. Ama bir kez daha þaþýrýr: Çünkü Bakan bey "Dilekçe verin konuyu inceleteyim" der. Sorun AKP'nin Kýzýlcahamam kampýna kadar yansýr. Ýçiþleri Bakaný özür dilemiþ olsa da Ýþbaþaran yatýþmaz; "siz de kaymakam gibi düþünüyorsunuz" der. "Tüm bunlarý Küçükþahin'in yazýsýnýdan öðreniyoruz. Öncelikle Ýþbaþaran'ý kutlarýz: Bir kez daha Milletvekili olamamayý göze aldýðý için. Kaymakamý da kutlarýz: pek yakýnda vali olacaðý için. " 12 Alevi kýz öðrencinin yanýnda 16 Sünni kýz öðrencimize de geçmiþ olsun dileklerimizi iletiriz. Kuru'nun yanýnda yandýklarý için. T.C. Anayasasý 10. Maddesi, kanun önünde eþitliði düzenler ve dil, din, cinsiyet, ýrk ayrýmý olmadan tüm vatandaþlarýn haklar bakýmýndan eþit olduðunu vurgular. Vatandaþlýk hukuksal ve siyasal bir statüdür. Bu statü, devlet karþýsýnda kiþiye, baþta Anayasa'da yer alan haklar olmak üzere, bütün hukuksal mevzuat içerisinde tanýnmýþ olan haklarýn; kullaným koþullarýnýn oluþturulmasýný ve kiþinin bu haklarý kullanýr iken sýnýrlanmamasýný talep etme yetkisi tanýr. Bir insan hakký olan Eðitim hakký da bu temel taleplerden biridir. Bu hakkýn kullanýmýný devlet adýna saðlamak yerine, 28 öðrenciden kaçýnýn Alevi çocuðu olduðunu merak etmek, "Terbiyesizlik" deðil de nedir?... Ýlkokul, ortaokul, imam hatip, üniversite, kaymakamlýk kursu bu terbiyeyi vermediyse sayýn kaymakam'a, aile ocaðý, mahalle de mi vermemiþtir?... Bu ayýp Küçükþahin'in kamuoyuna duyurduðudur. Kim bilir, bilemediðimiz, kamuoyuna yansýmayan benzer hatta daha vahim kaç olay yaþanmaktadýr yurdun her yerinde her gün. O nedenle ; Ýçiþleri Bakaný, Karakoçan Kaymakamý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürünün bu görevlerinden derhal çekilmeleri gerekmektedir. Alevi-Sünni tüm öðrencilerin ortak istemidir bu Ali BALKIZ ABF Genel Baþkaný ABF - ALEVÝ BEKTAÞÝ FEDERASYONU

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı