ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECDL program sýnavlarý Temmuz'da"

Transkript

1 YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor. Seçimlere, Alevi hareketinden Kürt siyasal hareketine kadar birliktelik yaratarak gitmek gerekiyor dedi. 3 DE Nevþehir'in Kozaklý ilçesi son 5 yýlda yapýlan yatýrýmlarla Ýç Anadolu'nun 'termal baþkenti' oldu. 6 DA Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Ali Balkýz : Ýçiþleri Bakaný, Karakoçan Kaymakamý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürünün bu görevlerinden derhal çekilmeleri gerekmektedir. 35 YKR özgürlükler birer birer AKP Ýktidarýnda ortadan kaldýrýlmak, ortaçað karanlýðýna gömülmek istenilmektedir. diyerek CHP Nevþehir Belediyesi'nin Yetkili Test Merkezi olduðu ve 146 ülkede geçerli olan ECDL (European Computer Driving Licence) Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikasyon Programý sýnavlarý, Temmuz ayý içerisinde Nevþehir Belediyesi Bilgisayar Eðitim Merkezimizde yapýlacak. Türkiye genelinde yerel yönetimler arasýnda ECDL sertifikasyon programý Test Merkezliði ünvanýný elde eden ilk Belediye olma ünvanýna sahip olan Nevþehir Belediyesi, dünyanýn önde gelen bilgisayar kullaným yetkinliði sertifikasý olarak ta bilinen bu programýn yaygýn hale getirilerek uygulanabilirliðinin artýrýlmasýna yönelik de çalýþmalar yapýyor. 3 DE Eðitim-Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç yapmýþ olduðý basýn açýklamasý ile 6 HAZÝRAN 2008 CUMA CHP il Baþkaný Yumuþ: Temel hak ve özgürlüklerimize yapýlan saldýrýyý kýnýyoruz URAS: Solu yeniden tasarlamak gerekiyor Oteller, Kozaklý'nýn fabrikasý oldu ABF : Bu Ne Terbiyesizlik 8 DE BAÞSAÐLIÐI Ýstanbul Merdivenköy Þahkulu Sultan Vakfý nýn kurucusu ve önceki baþkaný Mehmet Yýlmazkaya yakalandýðý hastalýktan kurtulamayarak Hak ka yürümüþtür. Alevi Bektaþi Örgütlenmesine büyük katkýlarý olan Mehmet Yýlmazkayanýn yakýnlarýna, sevdiklerine ve Alevibektaþi toplumuna baþsaðlýðý dileriz. Genel sekreteri Önder Sav a yapýlan saldýrýnýn esas amacýnýn temel hak ve özgürlüklere yapýlmýþ bir saldýrý olduðunu belirtti. Anayasa yý deðiþtirerek, Ümmet Anayasasý oluþturmak isteyenlerin engel gördükleri CHP yi,partinin genel sekreterinin odasýný, telefonlarýný ve her türlü özel konuþmalarýný dinleyen, bunu ifþa eden,yayýnlayan bundan çýkar uman ve bu saldýrýya açýkça destek olanlarý kýnadýklarýna dikkat çeken CHP Nevþehir Ý Baþkaný Bülent Yumuþ Arap þeyhlerinden düzmece belgeler alarak ve bunu açýklayarak, suçüstü yakalanan Cumhuriyet ve CHP düþmanlarýndan, bu eylemlerinin hesabýný, hukuk kurallarý çerçevesinde mutlaka soracaðýz. diyerek son geliþmelerle ilgili olarak AKP nin içinde bulunduðu durumu eleþtirdi. Haber: Aydýn Þimþek 2 DE ECDL program sýnavlarý Temmuz'da Hacýbektaþ Ýnternet Evi Eðitim Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç: Çevre Bilinci Çocuklarýmýza ve Öðretmenlerimize Çöp Toplattýrarak Kazandýrýlamaz Milli Eðitim Bakanlýðýnýn yayýnlamýþ olduðu 16 Mayýs 2008 tarihli genelge gereði yönetici, öðretmen ve ilköðretim 3. sýnýftan baþlayarak tüm öðrencilerin katýlacaðý ülke çapýnda su havzalarýnda yapýlaçak Haber: Aydýn Þimþek 7 DE Ozan Yareni 'Çocuða þiddet, çok yaygýn' Pir Sultan Abdal Kültür Derneði nden Babacan a ve Hükümetin Muhalif Yapýlarý dinlemesine tepki.. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Mehmet Ali Yazýcý Bireycilik Toplumsalýn Ölümüdür Rýdvan Akar Hasan Kankal OZANLARIMIZ AHVAL 2 DE Ya hep beraber... 3 DE 5 DE Ebuzer Saray ilk Yazý.. Þakir Þenol Çeþmeler 5 DE 6 DA Klinik psikolog Dr. Aslý Akdaþ Gümüþ 4 DE PSAKD: AKP tipi Faþim ülkeye hakim kýlýnmak isteniyor

2 2 Mehmet Ali Yazýcý Bireycilik Toplumsalýn Ölümüdür Herkes, her þeyden sorumludur. (Dostoyevski) Kapitalizmin yarattýðý insan iliþkileri, kapitalist üretim iliþkilerinin bireye yansýdýðý biçimiyle hayat bulur kendine. Bir meta toplumu olan kapitalist toplumda, metalar arasý iliþkiler olduðu gibi insan iliþkilerine de yansýr. Ýnsanlar arasý iliþkilerde metalar ararsý iliþkiye dönüþür. Sevgi, kardeþlik, dostluk, paylaþým, dayanýþma, toplumun diðer bireylerini düþünmek vb. duygular dibe vurur. Bir baþka insanla girilen iliþki her zaman kar-zarar mantýðýyla deðerlendirilir. En belirleyici karakteristiði, rekabettir. Tekeller, firmalar vb. kuruluþlar arasýnda ki rekabet iliþkisi, insanlar arasýnda ki iliþkilere de birebir yansýr. Herkes, kazanmak için birer yarýþ atýdýr artýk. Herkesin bireysel olarak kazanma þansý olmadýðý için, birilerinin geri kalmasý ya da yarýþ dýþýna düþmesi de normal karþýlanýr. Kapitalizm koþullarýnda insan kendisini ifade ederken, toplumsalýn bir parçasý olarak düþünmesi, öznellikten kaçýnarak hareket etmesi, kiþisel olaný, toplumsal çerçevede görebilmesi oldukça zordur, ama alt edilemeyecek bir durum da deðildir. Toplumun ortak refahý ve mutluluðunu düþünerek, etrafýmýzdakileri alt etmek yerine dayanýþmacý ve paylaþýmcý bir bilinçle hareket etmek yine de mümkündür. Bunu baþarmanýn yolu, yaþamda duruþ noktamýzýn saðlam seçilmesinden geçer. Dikkat edilirse eðer, kapitalist düzenin egemenleri, gerçekçi, farklý, insaný öne çýkaran yaþam anlayýþlarýna ve alternatif duruþlara hiç tahammül etmezler. Örneðin, F Tipi Hapishaneler uygulamasýnda hedeflerden biri de, hapishanelerde tutsaklar tarafýndan hayata geçirilmeye çalýþýlan KOMÜN yaþamýný daðýtmak ve ortadan kaldýrmaktý. Bu yaþam anlayýþý, hayatý paylaþmak, birlikte hareket etmek, yardým ve dayanýþma duygularýný geliþtirmek, insaný, bireyciliðin bencil ve çýkarcý çemberinden kurtarmak üzerine inþa edilmiþtir. Ýþte, devletin istemediði þeyler bunlardý. Bu yüzden, devrimci tutsaklarý tecrit ve izolasyona mahkûm etmeye çalýþan egemen düzen, benim önerdiðim yaþam anlayýþýný mutlaka kabul edeceksiniz, etmeseniz zorla kabul ettiririm diyordu. Ýlginç bir gözlemdir, F Tipi Hapishanelerde idarenin þiddetle karþý çýktýðý durumlardan biri de, bir arkadaþýný savunmak ya da dayanýþma iliþkisine girmekti. Çünkü, dýþarýda ki yaþamýn içeriye de aynen yaþanmasýný istiyorlardý. Herkes, her þeyden ve herkesten deðil, kendinden ve kendi yaptýklarýndan sorumludur. Bilinçlere iþlenmek istenen ve yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlan yaþam anlayýþý buydu. Yukarýda söylemeye çalýþtýðýmýz gibi, verili yapý içerisinde, kiþinin, bireyciliðin karmaþýk tuzaklarýndan verili bilinçle hareket ederek kurtulabilmesi zordur. Bu nedenle hayatýn her alanýnda örgütlenmek ve örgütlü iliþkilerle bizi kuþatan çembere karþý koymak gerekiyor. Bunun için sürekli toplumsal olana vurgu yapmak da yetmez. Ýçinde yeni insaný barýndýran alternatif bir dünya görüþünün ve duruþun, yaþamýn her alanýna taþýnmalýdýr. Deðiþimi ve dönüþümü bir yerlerden baþlatýrken ilk yapýlmasý gereken þey, eski ile yeni arasýndaki eþiðin karalýlýkla atlanmasýdýr. Daha sonra ise, eski alýþkanlýk ve davranýþ biçimleriyle, yeni olanýn arasýndaki çizginin çok kalýn bir biçimde çizilmesidir. Kapitalizm herkesi amaçsýz, umutsuz ve karamsarlýk dolu bir yaþama özendirmektedir. Yeni insan olmak, amaçlý yaþamak, umut etmek ve gündelik karmaþanýn, çürümenin, bencilliðin ve yozluðun içerisinde kendi yönümüzü saðlýklý bir þekilde tayin etmekten geçer. Bu þekilde yaþamý karþýlarken ve kendi yaþamýmýzýn kalitesini artýrýrken toplumun kalitesini de arttýrmada etkide bulunmuþ ve çoðalarak yürümeyi baþarmanýn da yolunu döþemiþ oluruz. Haber: Aydýn Þimþek CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel özgürlükler birer birer AKP Ýktidarýnda ortadan kaldýrýlmak, ortaçað karanlýðýna gömülmek istenilmektedir. diyerek CHP Genel sekreteri Önder Sav a yapýlan saldýrýnýn esas amacýnýn temel hak ve özgürlüklere yapýlmýþ bir saldýrý olduðunu belirtti. Anayasa yý deðiþtirerek, Ümmet Anayasasý oluþturmak isteyenlerin engel gördükleri CHP yi,partinin genel sekreterinin odasýný, telefonlarýný ve her türlü özel konuþmalarýný dinleyen, bunu ifþa eden,yayýnlayan bundan çýkar uman ve bu saldýrýya açýkça destek olanlarý kýnadýklarýna dikkat çeken CHP Nevþehir Ý Baþkaný Bülent Yumuþ Arap þeyhlerinden düzmece belgeler alarak ve bunu açýklayarak, suçüstü yakalanan Cumhuriyet ve CHP düþmanlarýndan, bu eylemlerinin hesabýný, hukuk kurallarý çerçevesinde mutlaka soracaðýz. diyerek son geliþmelerle ilgili olarak AKP nin içinde bulunduðu durumu eleþtirdi. Konu ile ilgili olarak CHP Nevþehir Ýl Baþkaný Bülent Yumuþun gazetemize yapmýþ olduðu açýklamayý olduðu gibi yayýnlýyoruz. CHP NEVÞEHÝR ÝL BAÞKANLIÐI NIN BASIN AÇIKLAMASI Sayýn Genel Sekreterimiz Önder Sav a ve genel sekreterimizin þahsý üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi ne ve sonuç olarak;tüm insanlýða ve kazanýmlarýna,temel hak ve özgürlüklerimize yapýlmakta olan saldýrýyý kýnamaktayýz. Hak ve özgürlükler herkese gereklidir. Baþbakan dahi olsa bu temel hak ve özgürlüðün ortadan kaldýrýlmasýna, kimse cesaret edemez ve destekleyici beyanda bulunmaz ve özellikle siyasi çýkar aracý yapamaz. Anayasa nýn 22. maddesinde güvence altýna alýnmýþ olan haberleþme özgürlüðü nü ayaklar altýna almakta hiçbir aykýrýlýk görmeyen;esasen,anayasa yý deðiþtirerek, kendi çizgisinde Ümmet Anayasasý oluþturmak isteyen ve maksatla engel gördükleri CHP yi,partinin genel sekreterinin odasýný, telefonlarýný ve her türlü özel konuþmalarýný dinleyen, bunu ifþa eden,yayýnlayan bundan çýkar uman ve bu saldýrýya açýkça destek olanlarý kýnamaktayýz. Ne yazýk ki ülkemiz AKP Ýktidarýnda kanla-canla kazýlan temel özgürlükler birere birer ortadan kaldýrýlmak, ortaçað karanlýðýna gömülmek istenilmektedir. Bu durumu gören,ancak sahibinin sesi anlayýþý ve kýsýr siyaset uðruna köþelerinde bu bahaneyle sayýn Önder Sav a saldýran sözde yazar-çizer takýmýný da kýnamaktayýz. Unutulmamalýdýr ki, özgürlüklerin ortadan kaldýrýldýðý gün, onlarý da savunacak kimse kalmayacaktýr. Bizler, esefle izlemekteyiz ki,partimizin Genel Merkezini dinleyen ve bunu yayýnlayan kimseler hakkýnda Anayasa nýn 22. ve Türk Ceza Kanunu 132 ve devamý maddelerinin göz göre göre ihlal edenler aleyhine cezai ve hukuki herhangi bir iþlem yapýlmamakta, aksine sayýn Genel Sekreterimiz suçlanmaktadýr. Bu hal,akp iktidarýnda ülkemizin düþürüldüðü durum ibret vericidir. Bizler Sayýn Genel Sekreterimizin yanýndayýz. O nu akbabalara, leþ kargalarýna yem etmeyeceðiz. Özel konuþmalarý dinleyen ve bunu ifþa eden ve bunun için Devlet organlarýný kullanan, bu yaptýklarýn ahlaksýzlýklarý doðrulamak için rüþvetle sattýklarý kamu kuruluþlarýnýn yeni sahipleri Arap þeyhlerinden düzmece belgeler alarak ve bunu açýklayarak, suçüstü yakalanan Cumhuriyet ve CHP 6 Haziran 2008 Cuma CHP il Baþkaný Yumuþ: Temel hak ve özgürlüklerimize yapýlan saldýrýyý kýnýyoruz düþmanlarýndan, bu eylemlerinin hesabýný, hukuk kurallarý çerçevesinde mutlaka soracaðýz. Çünkü Cumhuriyeti biz kurduk ve onu çaðdaþ ölçütlerde yine bizler sürdüreceðiz. Bizler bilmekteyiz ki; Cumhuriyetin yenilmez kalesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Baykal, Önder Sav ve arkadaþlarýdýr. Bu kavganýn demokratik yaþamýmýzýn gelecek kavgasý olduðu, Cumhuriyetin ölüm kalým kavgasý olduðu apaçýk ortadadýr. Tüm Türkiye yi Sayýn Önder Sav a yönelik bu ahlaksýzca saldýrýya karþý durmaya çaðýrýyoruz. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

3 6 Haziran 2008 Cuma ECDL program sýnavlarý Temmuz'da Nevþehir Belediyesi'nin Yetkili Test Merkezi olduðu ve 146 ülkede geçerli olan ECDL (European Computer Driving Licence) Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikasyon Programý sýnavlarý, Temmuz ayý içerisinde Nevþehir Belediyesi Bilgisayar Eðitim Merkezimizde yapýlacak. Türkiye genelinde yerel yönetimler arasýnda ECDL sertifikasyon programý Test Merkezliði ünvanýný elde eden ilk Belediye olma ünvanýna sahip olan Nevþehir Belediyesi, dünyanýn önde gelen bilgisayar kullaným yetkinliði sertifikasý olarak ta Hacýbektaþ Ýnternet Evi bilinen bu programýn yaygýn hale getirilerek uygulanabilirliðinin artýrýlmasýna yönelik de çalýþmalar yapýyor. ECDL, son kullanýcý bilgisayar yetkinlikleri için uluslararasý alanda evrensel kriter olarak tanýnan ve hükümetler, kamu kurumlarý, uluslararasý organizasyonlar ve benzer kuruluþlar tarafýndan önde gelen bir sertifikasyon olarak benimseniyor. Dünya çapýnda 146 Ülkede 4,5 milyondan fazla adaya farklý bir özellik katan ECDL Programý, tüm dünyada ayný operasyonu uygulayarak, Bilgi Teknolojileri becerilerini giriþ, temel, ileri ve uzman seviyede belgelendiriliyor. Teori ve pratiði kapsayan 7 bölümden oluþan programýn ilk bölümü genel seviyedeki bilgi toplamýný teorik olarak test ediyor.geri kalan bölümlerde de bilgisayarý kullanmak ve dosyalarý yönetmek, kelime iþlemci, Hesap çizelgesi, Veritabanlarý, Sunum, bilgi ve iletiþim yer alýyor. (Khbr) URAS: Solu yeniden tasarlamak gerekiyor Rýdvan Akar Kimsenin kimseyi kandýrmasýna gerek yok. Türkiye'de sol rüzgarýn en sert estiði dönemde o iklimi, atmosferi yaratan bir iþçi hareketi ve sosyal demokrasi vardý. i96o'larýn TÝP'i ve DÝSK'i olmasaydý, sol sokaklara çýkamazdý. 1970'lerin DÝSK'i ve CHP'si olmasaydý, sosyalist solun palazlanmasý pek mümkün olmazdý. 1980'lerin sonundaki 'Bahar Eylemleri' ve SHP olmasaydý, 1990'larýn ilk yarýsýndaki o sol rüzgar yakalanamazdý. Bugün ne sendikal bir hareket var ne de sosyal demokrasi... Geçtiðimiz günlerde CHP Lideri Deniz Baykal televizyonda konuþuyordu. Soruldu: 'Partiyi saða çektiðiniz, sol politikalardan uzaklaþmakla eleþtiriliyorsunuz.' Yanýtladý: 'Türkiye'de bizden daha solda da partiler var ve aldýklarý oy oraný ortada.' Politikalarýnýn meþruiyetini sosyalist solun baþarýsýzlýðý ile gerekçelendiren bir sosyal demokrat ideoloji! Bugün aklýma 10 Aralýk Hareketi düþtü. 2 yýl önce Bolu'da baþlayan umut dolu bir hareketti. Eski þaþaalý günlerinden çok uzak da olsa DÝSK'liler vardý. Sol aydýnlar vardý. Oldukça iyi donanýmlý bir hazýrlýk süreci vardý. Sosyal demokrasi ile sosyalist sol arasýnda anlamlý bir uzlaþma dilini öne çýkaran bir söylem vardý. Bizi de davet etmiþlerdi. Dinlemiþ, öðrenmiþ ve heyecanlanmýþtýk. Sonra bir daha çaðýran olmadý. 'Benden sonra tufan' diyecek kadar salak olmadýðýmýz için ayný heyecanla izlemeye devam ettik. Anadolu'da toplantýlar yapýldý. Giderek kristalize olan çaðdaþ bir sosyal demokrat tahayyül ortaya çýktý. Ya hep beraber... Kapsama alaný özlemlerimizi içermese de yukarýdaki realiteden hareketle dikkatle izledik. Diðer sol partilerin hemen nasýl gardým aldýðýný gördük. Aslýna bakýlacak olursa 10 Aralýk Hareketi de belli çevreler dýþýnda öyle büyük bir heyecan kasýrgasý estirmemiþti. Ancak bir duruþ ve sosyal demokraside bir alternatif odak olma özelliði ile, özellikle milliyetçi/ulusalcý anlayýþlara karþý söylemiyle önem taþýyordu. Siz benim dili geçmiþ zamanla yazdýðýma bakmayýn. Hareket hala var ve iddiasýný sürdürüyor. Baþa dönmek gerekirse ideoloji hegemonya, güç ise politikadýr. Hegemonyanýz olduðunda bile gücünüz yoksa, "ateþ olsan cürmün kadar yer yakarsýn" derler. Bugün Türkiye solunun dramý politika yapacak güce sahip olmamasýdýr. Kendi dýþýndaki sola gözünü, kulaðýný, yüreðini kapayan bir sol anlayýþ aslýnda kendi iktidar alanýný da sýnýrlýyor demektir. Bu nedenle bugüne kadarki samimiyet testlerinden kalmýþ olsa da "CHP sol ve sýnýfsal bakýþ açýsýný deðiþtirdiði için baþarýsýz oldu" diyen Haluk Koç'a da kulak vermeliyiz. CHP'nin geleceði bizi de ilgilendirmeli. Küçülen sadece CHP deðil, bütün sol partiler oldu. Yani 'ya hep beraber, ya hiçbirimiz...' K A Ý M ÖDP Çankaya Ýlçe Örgütü tarafýndan düzenlenen Yerel Yönetimlere Sol Bakýþ konulu panelde konuþan ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor. Seçimlere, Alevi hareketinden Kürt siyasal hareketine kadar birliktelik yaratarak gitmek gerekiyor dedi. Solun yerel seçimleri bir basamak olarak kullanýp genel seçimlere hazýrlýk yapmasý gerektiðini belirten Uras, Solun ortak adaylarý ve ortak aklý olmalý. Pilot bölgelerdeki adaylar, kanaat önderleri ve yurttaþ inisiyatifiyle belirlenmelidir. Solun hâlâ yerel yönetimlerde önemli kazançlar elde edememiþ olmasý anlaþýlýr deðildir. Solun makus talihi artýk yenilmelidir. Seçimler bunun için önemli bir sýnavdýr diye konuþtu. Gazetemizin yazarlarýndan Doðan Týlýç da yerel seçimlerde mutlaka önemli mevzilerin kazanýlmasý gerektiðini ifade ederek Kazandýðýmýz yerleri de kaybedemeyiz. Seçilebilecek dürüst, nitelikli insanlarý aday yapmalýyýz dedi. (Birgün) SPOR AYAKKABI & GÝYÝM MAÐAZASI HÝZMETÝNÝZDE ADÝDAS KNETIKS LOTTO NÝKE KONVERS Herkesin bütçesine uygun modeller Tiþört & Eþofman & kot pantolon Uygun fiyatlarla kaynaðýndan alýn Nevþehir Caddesi/ Askerlik Þubesi karþýsý Hacýbektaþ Tel: com

4 6 Haziran 2008 Cuma Klinik psikolog Dr. Aslý Akdaþ bir suç olan çocuða yönelik þiddetin Türkiye'de yaygýn olduðunu söyledi. Yalnýzca dayak mý? Dizilerden reklamlara farkýnda olmadan sinsice yaþantýmýza sýzan çocuk istismarlarý nedir? Nasýl engelleyebiliriz? Tv'de can hýraþ Ýstiklal Marþý okuyan küçük bir kýzý beðeniyle izlerken onu istismar mý ediyoruz? Bu sorularýn yanýtýný Dr. Aslý Akdaþ ile görüþen Birsen Altýner aradý... - Çocuk istismarý nedir, hangi durumlarda çocuk istismarý ve ihmaliyle karþý karþýya gelmiþ oluruz? Kaç tip istismar vardýr? - Çocuk istismarý ve ihmali kavramý tarihsel baðlamda ve kültürler arasýnda farklýlýklar göstermektedir. Tarihsel olarak çocuklarýn sahip olunan bir maldan bugün hak ve özgürlüklere sahip bireyler olarak kabul edilmelerine doðru bir süreç göze çarpmaktadýr. Dünya Saðlýk Örgütü nün geniþ kapsamlý tanýmýna göre; çocuðun saðlýðýný, fiziksel geliþimini, psikososyal geliþimini olumsuz etkileyen bir yetiþkin, toplumu veya ülkesi tarafýndan, bilerek veya bilmeyerek yapýlan davranýþlar çocuk istismarý olarak kabul edilir. Bu taným, çocuðun istismar olarak algýlamadýðý veya yetiþkinin de istismar olarak kabul etmediði eylemleri de kapsamaktadýr. 18 yaþ grubundaki çocuðun kendisine bakmakla yükümlü kiþi veya kiþiler tarafýndan zarar verici olan, kaza dýþý ve önlenebilir, çocuðun fiziksel ve psiko-sosyal geliþimini engelleyen, gerçekleþtiði toplumun kültür deðerleri dýþýnda kalan ve uzmanlar tarafýndan istismar kabul edilen bir davranýþa maruz kalmasý çocuk istismarý ve/veya ihmalidir. Ýstismar ebeveynin veya çocuða bakmakla yükümlü kiþinin aktif eylemleri/yaptýklarý sonucunda çocuðun hasar görmesidir, ihmalde ise ebeveynin yapmayý ihmal ettikleri (pasif eylemler neticesinde çocukta örselenme görülür. Ýstismar, fiziksel, cinsel, duygusal olarak 3 tipte incelenir, ihmal ise, çocuðun bakýmý ve gözetiminde, fiziksel ihtiyaçlarý (beslenme, barýnma, giyim, hijyen), saðlýk ihtiyaçlarý (aþýlar, tedaviler), zihinsel/duygusal ihtiyaçlarýnýn (eðitimin saðlanmasý ve takibi, sevilme, güvenilme, takdir edilme) saðlanmasýnda ebeveynin pasif kalmasý, gerekenleri yapmamasý söz konusudur. Tabii, ihmal biraz daha zor tespit edilebilecek bir konu, ebeveynin var olaný mý vermediði, yoksa olmayaný mý veremediði önemli bir ayrým, ki ikinci durumda aslýnda sorumluluk ebeveynden çok devletin olmalýdýr." - Toplumun çocuk istismarýna karþý kayýtsýz olduðuna dair bir kaný var, sizce bunun nedeni nedir? - Sosyo-kültürel ve ekonomik hareketliliðe sahip ülkelerde istismar ve ihmal prevalansýnýn artýþý dikkat çekicidir. Türkiye de ekonomik hareketliliði yüksek, genç bir nüfusa sahiptir. Kültürel deðerler baðlamýnda çocuk olgusu ve çocuk haklarýný deðerlendiren bir araþtýrmada, toplumumuzda çocuða verilen deðerin yüksekliðiyle beraber, fiziksel ceza uygulanmasýnýn yaygýnlýðýna dikkat çekilmiþtir. Türk ailesinin çocuk yetiþtirme pratikleri genellikle ataerkil otoriteye dayanan, kýsýtlayýcý ve aþýrý koruyucu tutumlar içermekte, çocuktan beklenti olarak da saygýlý olma, boyun eðicilik, uysallýk ve kurallara uygun hareket etme davranýþlarý gözlemlenmektedir. Öte yandan, Batý toplumlarýnda görülenden farklý olarak, sevgi gösterme ve otoriter davranýþlarýn bir arada ve baðýmsýz eksenler olarak var olabildiði ortaya konmuþtur. Bu baðlamda Türk toplumunda çocuða gösterilen sevgi ve þefkatin yaný sýra fiziksel cezalarýn yaygýnlýðý dikkat Klinik psikolog Dr. Aslý Akdaþ çekicidir. Bununla beraber, duygusal kontrol yöntemleri (utandýrma, ayýplama) de disiplin aracý olarak kullanýlýr. Duygusal ve fiziksel istismar, belki adli bir vaka haline dönüþmediði sürece istismar olarak farkýna bile varýlmayan bir olgudur, ancak cinsel istismar veya aðýr fiziksel istismar söz konusu olduðunda toplumda ciddi infial yaþandýðýný da görmekteyiz. Toplumun duyarsýz olduðunu düþünmüyorum, sadece nelerin istismar kapsamýna girdiði konusunda belki sýnýrlar ancak aðýr vakalarý içine alabilecek þekilde. - Çocuk istismarý konusunda ön planda olan cinsel istismar konusudur. Buna raðmen bu konuda da toplumuzun kayýtsýz olduðu gözleniyor. Bunun nedenleri nelerdir? Bu tür istismarlar gizleniyor mu? Yoksa bu suskunluðun nedeni bilgisizlik mi? - Toplumun kesinlikle kayýtsýz olduðunu düþünmüyorum. Ortaya çýkan vakalar için ciddi bir öfke ve kaygý uyanýr toplumda. Ancak cinsel istismar, veya yetiþkinlere karþý iþlenen cinsel suçlarýn pek azýndan haberdar oluruz. Maðdurlar olayý yýllarca saklayabilirler. Burada çok karmaþýk çeþitli dinamikler söz konusudur. Maðdur, kendinde sorumluluk arar, ben ne yaptým da baþýma bu geldi, neden ben, kesin benim yaptýðým bir þey diye sorgulama sürer gider, aðýr bir suçluluk duygusu ve utanç içinde yaþanýr, bu süreç yýllar sürebilir. Çok çeþitli iliþkisel, duygusal, cinsel sorunlarla karþý karþýya kalýnabilir. Özellikle aile içinde yaþandýðýnda, faili koruma arzusu (fail hem sevilen, hem de zarar veren kiþidir), aile birliðine zarar vermekten kaçýnma (açýklarsam, aile daðýlýr) gibi düþüncelerle de istismar saklanýr. Burada da görülen, çocuðun içine 'Çocuða þiddet, çok yaygýn' düþtüðü baþ edilmesi çok zor çeliþkili/çatýþmalý duygular ile tekrar tamiri oldukça güç olan temel güven duygusunun zarar görmesidir. - Çocuklara cinsel istismar derken sokakta yaþayan çocuklara yapýlan cinsel ve fiziksel istismar olduðu kadar ailelerde de yaþanan istismar söz konusu. Ensest konusunda Türkiye ne durumda sizce? Dedesinden, amcasýndan hatta hatta babasýndan cinsel taciz gören, tecavüze uðrayan çocuklar var. Bu çocuklarýn kýz ve erkek olabiliyor. - Kesinlikle, cinsel istismar maðdurlarý kýzlar olabileceði gibi erkekler de olabilir. Ancak, erkeklerin maðduriyetlerini açýklamalarý, hatta kendi içlerinde kabullenmeleri daha zor. Zira, erkekler de bir de iþin içine toplumsal cinsiyet kimliðinin, erkeklik rolünün sarsýlmasý devreye giriyor. Yeterince erkek deðil miyim de bu baþýma geldi, veya ben þimdi eþcinsel mi oldum?, sorgulamasý, toplumun bakýþý ve etiketlemesi de erkek maðdurlarýn maðduriyetlerini öðrenmemize engel olan kaçýnma nedenleri arasýndadýr. Ensest de bir önceki soruda da belirtmiþ olduðum gibi durum daha da karýþýk hal alýr. Aile içinde yaþandýðýnda, bir yabancýnýn bir kerelik, ani geliþen bir saldýrýsýndan ya da giriþiminden çok daha farklý bir süreç görülür, ve hatta daha da travmatik olduðunu düþünmekteyiz. Ýçinde tehdit ve kandýrmacanýn da yer aldýðý, çocuðun da iþbirlikçi kýlýndýðý, gizleme ile yýllarca devam eden bir süreç söz konusudur. Hem de çocuðu örseleyen kiþi belki de en çok sevdiði, ilgisini en çok aradýðý kiþidir. Bu durumda çocuk için içinden çýkýlmaz bir duygusal çatýþma ortaya çýkar. Faili koruma biraz da bundandýr." - Olgun yaþtaki erkeklerin 9-10 yaþlarýnda kýz çocuklarýyla para karþýlýðý iliþkiye girdiðine dair haberler çýkýyor medyada. Yine okul çýkýþýnda çocuklara cinsel tacizde bulunanlarla ilgili haberler duyuyoruz. Çocuklarý nasýl koruma altýna alabiliriz. Bazen aileler çocuklarýný istismar edebiliyor çünkü. Çocukla ilgili koruyucu ve destekleyici tedbirler nelerdir? - Gerçekten de çocuklarýn cinsel sömürü aracý olarak kullanýlmasý son 10 yýlda korkunç boyutlara ulaþtý. Çocuklarýn pornografide kullanýlmasý ve buna olan ilgi, giderek bazý kiþilerde çocuklarýnda cinsel nesne olarak algýlanmasýna neden olabiliyor, ki bu çok tehlikeli bir durum. Bunun dýþýnda tabii ki bir cinsel sapkýnlýk olarak pedofili dediðimiz, cinsel uyarým ve doyumun ancak ergenlik öncesi bir çocukla yaþanabildiði bir psikiyatrik bozukluk var. Bu kiþiler gerçekten ciddi biçimde hasta ve tedavisi de maalesef imkansýza yakýn, çok zor bu kiþilerin bir þeylerin etkisinde kalarak, pornografiden dolayý, veya cinsel açlýktan çocuklara yöneldiklerini söylemek mümkün deðil, bu kiþilerde temel olarak cinsellik nesnesi çocuklar - Çocuklarý nasýl koruruz? - Ebeveyn olarak veya çocuktan sorumlu büyükler olarak benim gördüðüm, araþtýrmalarýmýzdan da çýkan önemli bir nokta, gözetim. Çocuðun, saat kaçta nerede olduðu, kimlerle olduðu, eve gelip gelmediði, bunlar bilinmeli. Özellikle cinsel istismarda fail genellikle pek de ebeveynin takip etmediði çocuklarý seçiyor. Büyükleri tarafýndan takip edildiði, izlendiði belli bir olmasý caydýrýcý olabilir. Bir de gözetime sahip olmayan çocuklar, genellikle ilgilenilmeyen umursanmayan çocuklar, bu çocuklar özellikle dýþarýdan gelecek ilgiye, görülmeye, beðenilmeye çok ihtiyaç duyuyorlar. Bu durumda diðer insanlarýn her türlü yaklaþýmýna ilgi almak için açýk hale gelebiliyorlar. Tabii ki kastým, zaptiye gibi çocuðun hayatýný ele geçirmek deðil, gizlilik her zaman mümkün, çocuðu mercek altýna alýyoruz, sadece ulaþabileceðimiz bir mesafede duruyoruz. Son olarak da çocuklarýmýzý cinsel istismar konusunda bilgilendirmek ve uyarmak lazým. Öncelikle çocuk sizinle her þeyi ama her þeyi konuþabileceðini bilmeli. Bu sadece istismar için deðil, iliþkide genel olarak þöyle bir prensip olmalý aslýnda kötü bir þey yaþarsan, bir derdin olursa, en önce ve mutlaka benimle konuþ, ne olursa olsun asla sana kýzmam böyle bir durumda, bir derdin olduðunda sana dünyada en fazla yardým edebilecek kiþi benim. Bu birinci kýsým. Ýkinci kýsýmda da, yine cinsellikle ilgili sorularýn baþladýðý yaþlardan itibaren, çocuðun kendi kelimeleri ile þöyle bir mesaj verilmesi uygundur, örn., Vücudumuzun özel bölgeleri var, bunlar denize girerken örttüðümüz yerler, kimseye gösterilmez, kimsenin bakmasýna dokunmasýna izin verme, kimseninkine de bakýlmaz dokunulmaz. Böyle konulardan normalde kaçýnýyoruz. Halbuki, kimseden bir þey alma, yeme, kim i demeden kapýyý açma, kibritle, çakmakla oynama diye devam eden bir genel uyarýlar silsilesi hemen her ailede var, bu konuda iþte bu uyarýlar listesine eklenmeli. Bu gerçekten koruyucu bir mesaj. Tabii yine burada, aslýnda bir kural, prensip koyarken onu yine deðerlerimizle iliþkilendirmemiz gerekir. Yani ailede çýplaklýðýn ve mahremiyetin ölçüsü de önemli bu konuda, modernlik adýna, ayar kaçabiliyor bazen. Yani tamam çýplaklýk, doðallýk, cinselliðinden utanmasýn, ama kendini korumayý ve sakýnmayý da çocuk büyüklerinden öðrenecek. Belli bir yaþtan itibaren giyinip soyunurken, banyo yaparken kapý kapanmalý mesela." Devam edecek

5 6 Haziran 2008 Cuma Deðerli Dostlar, Ozan,Aþýk,Saz þairi Türkiye Türkcesi edebiyatýnda yer alan þairlerin günümüz dilinde Edebiyatýmýza, Müzüðümüze çok katkýlarý olmuþtur.olmaktadýr. Halk ozaný, Þairi yaþadýðý toplumun duyan yüreði düþünen beyinleri gören gözleri olmuþlar, olmayada devam etmektedirler. Edeceklerde... Ozan her þeyden önce çile adamýdýr. Daraðacýna çekilmiþler, derileri yüzülmüþ, iþkence odalarýnda iþkenceye maruz kalmýþlar '' Gericiliktir'' diye sazlarý fýrýnlarda yakýlmýþtýr. Fakat onlar yýlmamýþlar, pes etmemiþler Þiirleriyle, Deyiþleriyle, dizeleriyleedeiyatýmýza ve Türkce'nin güzelleþmesine,geliþmesine katkýda bulunmaktadýrlar. Gelmiþ, geçmiþ bütün ozanlarý, þairleri, aþýklarý saygýlarýmla anýyoum. Dünyadan göçenlerin mekaný Cennet, yaþayanlarýn dillerine, ellerine saðlýk. Pir Sultan'dan, Yunus Emre'den, Karacaoðlan'dan, Aþýk Veysel'den, Mahsuni'den isimlerini yazamadýðým diðer ozanlardan bu Bayraðý alýp taþýmaya çalýþan ozanlarý selamlýyor, onlarý gazetemizin bilimsanat ve kültür sayfasýnda tanýtmaya çalýþaçaðým. Saygýlrýmla...Hasan Kankal... **** Ozan Yareni:1957 yýlýnda Nevþehir in Hacýbektaþ ilçesi Yenice köyünde doðdu. Evli ve üç çocuk babasýdýr.ankara da yaþamaktadýr. Þiirlerinden örnekler: ÝLÝM SENDE Hasan Kankal OZANLARIMIZ Düþünen varlýksýn ey insanoðlu Ýlim sende, Mürþit sende, yol sende Kamil olup ikrarýný verdin mi? Arif sende, bilgi sende, bil sende. Kâinatýn aynasý bütün millet Eþit olsun sana bana adalet Ýlim oku, yenilsin þu cehalet Ehil sende ilim sende dil sende.. Çalýþanlar emek payýný alsa Gerçekten sevene gönül baðlasa Ýsterim dünyada silah kalmasa Barýþ sende sýnýr sende kol sende. Ozan Yaren iyim, doðru sözümüz Yoktur nefret doðru özümüz Þerbet akar tatlý söyler dilimiz Arý sende, petek sende, bal sende. **** PÝR HACI BEKTAÞ On altý Aðustos anma gününde Seni anýyoruz pir Hacý Bektaþ Horasandan geldin Türkmen iline Seni tanýyoruz pir Hacý Bektaþ Ýlimi Mürþidi bize öðrettin Eline, beline, diline dedin Edebi erkâný yolu gösterdin Seni görüyoruz pir Hacý Bektaþ Muhammet Mustafa, Ali yolundan On iki imam Ehlibeyt soyundan Erenlerin þahý merdan Ali den Seni saklýyoruz pir Hacý Bektaþ Mihman canlar toplandýlar cemine Dünya âlem gelir ziyaretine Pirim Hacý Bektaþ veliye Seni seviyoruz pir Hacý Bektaþ Ahmet Yesevi den Lokman Perende Nefes söyledin Yunus Emre ye Taliblerin durur semah dönmeye Seni söylüyoruz pir Hacý Bektaþ Pirim Hünkâr Ser çeþmenin baþýndan Uðradým geçtim delikli taþýndan Yareni yim aktý gözüm yaþýndan Seni anýyoruz Pir Hacý Bektaþ. GARDAÞ Özünde sev insanlarý Riyakârlýk yapma gardaþ Gideceksen Hakka doðru Doðruluktan sapma gardaþ Mazlumun ahýný yeme Garip olaný hor görme Sakýn hiç kimseyi yerme Gýybet edip atma gardaþ Kimi beydir kimi paþa Ne kadar yaþarsan yaþa Sakýn ola ki piþmiþ aþa Soðuk suyu katma gardaþ Yareni yim hoþtur dili Bahçede öter bülbülü Çalýþmadan bir tek gülü Pazarlarda satma gardaþ. OZAN Sýla, gurbetin elinde Türkülerin dili ozan Aþkýn, serdarýn dilinde Baðlamanýn teli ozan Özgürlük, barýþtýr yolu Yüreði hep sevgi dolu Nefesidir Anadolu Doðasýnýn yeli ozan Mazlumun yanýnda olan Ýlimde doðruyu bulan Hak yoluna baþýn koyan Sýrrý hikmet Veli ozan Zalimlere göðüs geren Edebi erkâný gören Has bahçede güller deren Aðaçlarýn dalý ozan Karacaoðlan, Pir Sultan Yunus, Nesimi bu soydan Sürer gelir ayný yoldan Kemerbestin beli ozan Yareni söyler sözünü Ýkrara baðlar özünü Çalar divane sazýný Biraz deli dolu ozan. ýmýz Merhaba, Suluca Karahöyük gazetesinin yayýn hayatýna baþladýðý ikibinbeþ yýlýnýn sonlarýndan bugüne, neredeyse iki buçuk yýl geçmiþ. Bu süre zarfýnda, ulaþtýðý abone sayýsýndan internet üzerinden kesintisiz eriþilebilirliðine, haber ve yorum portalýný geniþletmesinden, durduðu zemini saðlamlaþtýrmasýna kadar kat ettiði mesafe, geleceðe dönük olumlama anlamýnda tebrik ve takdiri hak etmektedir.. Bu vesileyle be de, okuyucusundan yazarýna tüm emeði geçen ve katký saðlayan herkese þahsým adýna içtenlikle teþekkür ediyorum. Gazeteciliðin, özelinde yerel gazeteciliðin ne kadar meþakkatli bir iþ olduðunu bildiðim için, özverisini esirgemeyen Hacýbektaþlýlar A.Þ. ye de ayrýca teþekkür etmek gerekir. Suluca Karahöyüðün yayýna baþladýðý ilk günlerde ben de bir yazýyla destek vermiþtim. Dikkatli ve takipçi okurlar anýmsayacaktýr. O yazýmý bitirirken de Ece Ayhan okumak lazým demiþtim. Bir temenninin ötesinde, Suhteyân reddi anlayýþýyla farklý düþünme biçim ve pratiklerinin hayatý kavrayýp yönlendirmede etkin bir eðilim olabileceðine dikkat çekmek ve öteki söyleminin temrinleþmesini saðlamaktý niyetim.. Hýzla deðiþen bir dünyadayýz; zamanýn paralelinde algýlar, yargýlar, deðer ve düþünce sistemleri iyi ya da kötüye yönelimler þeklinde deðiþiyor. Türkiye de deðiþiyor, insanlar da. Deðiþimlerin etkisi ise uzun süreli olmuyor. Ama bazý istisnalar var ki, alýþýk olduðumuz pek çok kavramý tersyüz edip ne hissedeceðimizi bilemez bir halet-i ruhiye ye bürünüyoruz. Fransýz felsefeci ve denemeci Henri Bergson nun, ölümünden bir yýl önce (1940) yazdýðý La Rine Essai Sur: La Signifaction du Comique; dilimize Gülme; Komiðin Anlamý Üstüne Deneme olarak çevrilen kitabýnda ki pek çok sosyal bilimci, psikiyatr ve felsefeci için önemli bir eserdir- Tümüyle Ýnsana Özgü alanýn dýþýnda komik yoktur. Bir görünüm güzel, zarif, yüce, anlamsýz ya da çirkin olabilir; ama hiçbir zaman gülünç olamaz. Der ve devam eder Gülmenin heyecandan daha büyük düþmaný yoktur. Örneðin acýma hatta sevgi uyandýran bir kiþiye, ya da kiþilerin yarattýðý olaya gülünmez demiyorum ancak, güleceksek bir süre için sevgiyi ve acýma duygusunu ertelememiz veya susturmamýz gerekecektir der üstat. Þimdi yazacaðým örneðe de, Bergson nun yaklaþýmýyla gülmeli miyiz, yoksa acýmalý mýyýz kararý sizlere býrakýyorum. AHVAL Ebuzer Saray ilk Yazý.. Tuðba Özay ismini duydunuz mu? Duymadýysanýz da hayýflanmanýza gerek yok zira bir þey kaybetmiþ sayýlmazsýnýz. Kendisi bir dönemin platonik CHP li mankeniydi. Ne hikmetse Rulet Operasyonu isimli tevkifatta, nam-ý diðer mafya diye anýlan bir örgütle baðlantýlý olarak Suç iþlemek için kurulan örgüte yardým etmek ve Tehdide azmettirmek suçlamasýyla altý ay cezaevinde kaldý. Ne halt yüzünden içeri girdiðiyle ilgili ayrýntýlarý merak edenler dönemin gazetelerinden ve adli kayýtlardan öðrenebilir. Benim ilgimi çeken þey ise kendisinin cezaevinde kaldýðý dönemi Bedel isimli bir kitapla anlattýðýdýr. Çünkü yazdýðý (ya da yazdýrttýðý mý demeliyim-zira kitap yazabilen manken kulaða tuhaf geliyor da) kitabýn sonunda da bir çekiliþ numarasý vererek, 10 kiþiye Tuðba Özay la yemek, 100 kiþiye de Tuðba Özay baskýlý tiþört diye hediye kampanyasý düzenlemiþ; böylelikle de kaybettiði itibarýný kazanmayý düþünüyormuþ. Þiir kitabý (!) yazmayý da düþünen Özay ýn herhalde þiir kitabýný alacak bilmem kaç kiþiye de ne vereceðini kestirmek güç olmasa gerek. Þimdi size yazdýðý (ya da yazdýrttýðý) bu kitaptan çaðlara bedel (!) birkaç vecizeyi not düþmek istiyorum. Platonik CHP li, mafya baðlantýlý mankenimiz kitabýnda Kendi içimizde birlik olalým diye hep haykýrdým Atam. Boktan bir aþkýn pençesinden kurtulmaya çalýþýrken DGM ye çýktým yýlmadým, yýkýlmadým Atam. Gün gelecek halkým için çalýþacaðým. Ýnsan haklarý için, köylümün, iþçimin, memurumun, emekçimin savunucusu olacaðým diyor. Yaþasaydý Atatürk ne derdi bilemem ama, sanýrým köylü iþçi ve emekçilerin ne diyeceðini tahmin edebiliyorum. Sen yine yürü podyumlarda bazý uzuvlarýný sallayarak; haklarýmýzý savunan çýkar nasýl olsa elbet. mi der yoksa daha mý yumuþak (!) þeyler söyler orasýný bilemem. Yine kitapta atasýyla dertleþirken Burasý bir okul ben de mastýr yapýyorum Atam. Gerçi ben mastýr yaparken birileri mastýrbasyon yaparak bunun zevkini çýkarabilir. Ama merak etmeyin beni siz Kliþelere sýðmayan ve umarsýzlýðýn her an beynimizde ve yanýmýzda, yöremizde bir çýðlýk gibi patlayan bu kaotik sýðcýl kuþatmasýndan nasýl çýkacaðýz. Bu baþka bir yazýný konusu. Artýk her Perþembe bu köþede yazýlarýmý paylaþacaðým. Bu yazýyý da Baþka bir dünya mümkün derken Nelly Arcan ý anýp Fahiþe yi okumanýzý önererek bitirelim.

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Anneler Günü Kutlu Olsun

Anneler Günü Kutlu Olsun YIL:3 SAYI:644 35 YKR 12 MAYIS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev. Tel: 441 30 39 Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun Tsunami felaketinden daha beter Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin

Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði YIL:2 SAYI:540 35 YKR 14 ARALIK 2007 CUMA Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Müdür Vekili Engin Yýlmaz Hacýbektaþta daðýttýklarý

Detaylı