FUZÛLÎ N N LEYLÂ VE MECNÛN UNDA TASAVVUFÎ KAVRAM VE UNSURLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FUZÛLÎ N N LEYLÂ VE MECNÛN UNDA TASAVVUFÎ KAVRAM VE UNSURLAR"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ LÂH YAT ANAB L M DALI TASAVVUF B L M DALI FUZÛLÎ N N LEYLÂ VE MECNÛN UNDA TASAVVUFÎ KAVRAM VE UNSURLAR Yüksek Lisans Tezi NURGÜL KARAYAZI Danı man: Prof. Dr. MUSTAFA TAHRALI stanbul, 2007

2

3 ÖZET Arap, ran ve Türk edebiyâtlarının ortak konuları arasında ilk planda yer alan Leylâ ve Mecnûn hikâyesi, en tesirli ve samimî ekilde Fuzûlî nin mesnevîsinde ifâdesini bulmu tur. Eserini tasavvufî bir edâyla kaleme alan Fuzûlî a k, mârifet, tevhîd, dünyâ ve varolu gibi kavramları söz konusu mesnevîde tasavvufî literatür çerçevesinde ele almı tır. Eserde mecâzî a kı vasıta kılarak ilâhî a ka yükselen bir sâlikin seyr ü sülûk mâcerâsındaki mânevî inki âfını görmekteyiz. Bu çalı mada, mesnevîde beyitler arasına nak edilmi tasavvufî kavram ve unsurlar geni bir ekilde ele alınmı tır. Anahtar Kavramlar: Fuzûlî, Leylâ ve Mecnûn, tasavvufî kavramlar, tasavvufî unsurlar. KURZFASSUNG Die Geschichte von Leyla und Mecnun, die in erster Linie eines der gemeinsamen Themen der arabischen, persischen und türkischen Literatur ausmacht, ist in Fuzulis Mesnevi-Dichtung in wirkungsvollster und vertrautester Art zum Ausdruck gekommen. Fuzuli, der sein Werk mit mystischer Haltung verfasst hat, hat in seiner obengenannten Mesnevi-Dichtung Begriffe wie Liebe, Gotteskenntnis, die Einheit Gottes, Welt und Existenz im Rahmen der mystischen Literatur bearbeitet. In dem Werk sieht man die innerliche Entfaltung eines Sufis bei der Gotteswanderung, der anhand der figürlichen Liebe zur göttlichen Liebe überschreitet. In dieser Arbeit wurden die zwischen die Verse geflochtenen mystischen Begriffe und Elemente ausführlich behandelt. Schlüsselbegriffe : Fuzuli, Leyla und Mecnun, mystische Begriffe, mystische Elemente ii

4 ÖNSÖZ Arap, Fars ve Türk edebiyâtlarında en çok ele alınan mesnevî konularından biri olan Leylâ ve Mecnûn Türk edebiyâtında a k ve güzellik noktasında en güzel ifâdesini Fuzûlî nin mesnevîsinde bulmu tur. Söz konusu mesnevîdeki a kın mâhiyeti edebiyat dünyâsında çok tartı ılmı ve be erî bir a kın anlatıldı ını ileri sürenler olmu tur. Ancak bu çalı mamızla Mecnûn karakteriyle özde le ti ini gördü ümüz Fuzûlî nin söz konusu mesnevîyle seyr ü sülûk içindeki sâlikin be erî bir a kı hakîkat merdivenine çıkmada bir araç olarak kullandı ını ve bu noktada Leylâ nın sadece Mevlâ ya ula mada bir vesile oldu unu görürüz. Çalı mamız bu ana fikir etrafında ele alınmı olup beyitlerde bu görü ümüzü destekleyen tasavvufî kavram ve unsurlar tasavvuf literatüründeki anlamlarıyla geni bir ekilde de erlendirilmi tir. Öncelikle konunun seçiminde ve çalı ma boyunca de erli fikirleri, anlayı ı ve te vik edici yönlendirmeleriyle her zaman yol gösteren saygıde er danı man hocam Prof. Dr. Mustafa Tahralı ya müte ekkirim. Ayrıca çalı mam sırasında önemli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Uzun ve Yrd. Doç Dr. Mustafa Tatçı ya te ekkürü bir borç bilirim. Mânevî deste iyle de her zaman yanımda olan anneme ükrân borçluyum. Çalı manın tüm ilgililere yardımcı olmasını dilerim. stanbul, 2007 Nurgül KARAYAZI iii

5 Ç NDEK LER Sayfa No. ÖZ/KURZFASSUNG.. ÖNSÖZ.. Ç NDEK LER. KISALTMALAR.. ii iii iv viii G R : FUZÛLÎ N N YA ADI I ASIRDA BA DAT TA S YASÎ, LMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT 1 B R NC BÖLÜM FUZÛLÎ, HAYATI VE ESERLER I. FUZÛLÎ N N AHS YYET 12 A. HAYATI 12 B. E T M 22 C. MEZHEB.. 25 D. K L Tasavvufî Ki ili i Edebî Ki ili i a) Dili Kullanması. 41 b) Üslûbu 44 c) öhreti 51 II. FUZÛLÎ N N ESERLER. 54 A. TÜRKÇE ESERLER Manzûm Eserler 54 a. Dîvân 54 b. Leylâ ve Mecnûn.. 56 iv

6 c. Beng ü Bâde. 61 d. Sohbetü l-esmâr Mensûr Eserler a. Hadîs-i Erbaîn Tercümesi b. Hadîkatü s-süedâ 64 c. Mektuplar 65 B. FARSÇA ESERLER Manzûm Eserler a. Dîvân b. Heft-câm 67 c. Enîsü l-kalb 68 d. Hüsn ü A k Mensûr Eserler a. Risâle-i Mu ammeyât. 70 b. Rind ü Zâhid. 71 C. ARAPÇA ESERLER Dîvân Matla u l-i tik d fî ma rifeti l-mebde ve l-meâd. 73 K NC BÖLÜM LEYLÂ LE MECNÛN (KAYS) TÂR HÎ GERÇEKL K BAKIMINDAN LEYLÂ LE MECNÛN (KAYS) 76 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARAP, FARS, TÜRK VE URDU EDEB YÂTLARINDA YAZILMI LEYLÂ VE MECNÛN LAR I. ARAP EDEB YÂTINDA LEYLÂ VE MECNÛN H KÂYES 82 II. FARS EDEB YÂTINDA LEYLÂ VE MECNÛN H KÂYES. 87 v

7 III. TÜRK EDEB YÂTINDA LEYLÂ VE MECNÛN H KÂYES 95 IV. URDU EDEB YÂTINDA LEYLÂ VE MECNÛN H KÂYES DÖRDÜNCÜ BÖLÜM FUZÛLÎ N N LEYLÂ VE MECNÛN MESNEVÎS VE TÜRK EDEB YÂTINDAK YER, ÖNEM, TES RLER I. ESER N YAZILI NEDEN, KAYNAKLARI VE KONUNUN ELE ALINI B Ç M. 112 II. ESER N KONUSU III. ESER N EDEB YÂTIMIZDAK YER, ÖNEM VE TES RLER BE NC BÖLÜM FUZÛLÎ N N LEYLÂ VE MECNÛN UNDA TASAVVUFÎ KAVRAMLAR VE UNSURLAR I. A K A. Mecâzî ve lâhî A k. 145 B. Akıl ve A k. 152 C. Hüsn ve A k 158 D. Fenâ fi l-a k II. Â IK VE MÂ UK. 167 A. Melâmet B. Sefer/ Seyr ü Sülûk. 178 III. HÂL VE MAK M. 183 A. Fenâ ve Bek B. Fakr. 198 C. Mahv ve sbât D. Fark ve Cem 206 E. Üns 211 F. Sekr ve Gaybet vi

8 G. Zevk ve evk. 217 IV. TEVHÎD/ VAHDET- VÜCÛD 221 A. Vücûd ve Adem. 228 B. Vücûd ve E yâ C. Anâsır-ı Erba a ve Feyz 236 D. Velî/ nsân-ı Kâmil 241 E. Ârif 257 F. Vahdet ve A k V. MECÂZ VE HAKÎKAT 274 A. Dünyâ ve Zühd B. Mey ve Meyhâne VI. TASAVVUFÎ UNSURLAR. 301 SONUÇ. 311 KAYNAKÇA 314 vii

9 KISALTMALAR bkz. Bakınız C. Cilt çev. D A drl. ed. hzl. A Hz. MÜ MEB müt. n r. Nu. red. Çeviren Diyanet slam Ansiklopedisi Derleyen Editör Hazırlayan slam Ansiklopedisi Hazreti Marmara Üniversitesi Milli E itim Bakanlı ı Basımevi Mütercim Ne reden Numara Redaktör s. Sayfa sad. t.y. trc. tsh. vd. vr. y.y. yay. hzl. Sadele tiren Tarih yok Tercüme Eden Tashih Eden Ve di erleri Varak Yayın Yeri Yok Yayına Hazırlayan viii

10 G R FUZÛLÎ N N YA ADI I ASIRDA BA DAT TA S YASÎ, LMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT Bir edebî eserin târih ve edebiyât içerisindeki yerinin neresi oldu unun tespit edilmesi, eserin tam olarak ne oldu u, onun nasıl meydana getirildi i ve ne söylemek istedi i, hülasâ bir edebî eserin içten kavranılması ve dı tan ku atılması amacıyla yola çıkan biri için izlenecek olan metodun do ru tespit edilmi olmasının ehemmiyeti mâlumdur. Hippolyte Taine ( ) ye göre bir eseri olu turan ey, müessirin yalnızca bireysel hâlet-i ruhiyesi de il o bireyi olu turan tüm târihî ve toplumsal etkenlerdir. 1 Ona göre, Mânevi bilimlerle ilgili eserlerin babası sadece ruh de ildir. Eserin ortaya çıkı ına insan her eyiyle katılabilir; karakteri, e itimi ve hayatı, geçmi i ve ya amakta oldu u anı, ihtirasları, kabiliyetleri ve meziyetleri, sıkıntıları, fikirlerinin ve tesirlerinin ifâdesini buldu u hemen her ey, dü ündü ü ve yazdı ı eylerde iz bırakır. Buna göre yazar ve bu yazarın yeti ti i çevre iyice bilinmeden hiçbir eser anla ılamaz. 2 Bu görü ba lamında biz de Fuzûlî nin yeti ti i dönemde, XVI. asırda Ba dat ın siyasî, ilmî ve kültürel açıdan nasıl bir görünüm arz etti i konusunda kısaca da olsa bilgi vermek istiyoruz. Kurulu unu takip eden yıllardan i tibâren her alanda hızlı bir geli meye sahne olan Ba dat III-IV (IX-X) yüzyıllarda slâm dünyâsının en büyük ehri, en önemli ilim, kültür ve medeniyet merkezi hâline gelmi, artan ticaret, servet ve refâha paralel olarak iklim, edebiyât ve san atta da ciddi geli meler olmu tur. Ba dat ta bizzât halîfe ve vezirlerin himâye ve te vikleriyle kurulan müesseselerde ilim, kültür ve san atta en 1 Orhan Güdek, Edebiyât Biliminin Yöntemleri, ( ). 2 Manon Griscbach Maren, Edebiyât Bilimi nin Yöntemleri, Ârif Ünal (çev.), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1995, s.7; Bu konu ba lamında ayrıca bkz. Muhammet Gür, Edebiyâtta Eser-Biyografi li kisi ve Fuzûlî, Fuzûlî Sempozyumu ( stanbul, Nisan 1995) Bildiriler, Bir (Türk Dünyası ncelemeleri Dergisi), sayı:3, stanbul, 1995, s

11 önde gelen sîmâlar yeti mi tir. slâm kültür ve medeniyetine damgasını vuran Ba dat aynı zamanda Avrupa medeniyetinin do u una da zemin hazırlamı tır. 3 slâm dünyâsında iktidârın Emevîler den Abbâsîler e geçmesinden sonra, Abbâsîler kendilerine öncelikle yeni ba kent seçmekle i e koyuldular. Abbâsî halîfesi Ebû Ca fer el-mansûr (ö.775) tarafından 145/762 târihinde Irak ın merkez bölgesinde Dicle nehri kenarında bu ehir kuruldu. 4 Nitekim Ba dat, Dicle ile Fırat ın birbirlerine en çok yakla tıkları, su ve kara yollarının dü üm noktasında, tarıma çok elveri li bir yerdeydi. 5 Ayrıca zamanına göre oldukça planlı bir ekilde kurulan ehir, o zamanki slâm dünyâsının bütününe hitap edecek bir noktadaydı. Do u-batı ticaret yolunun da üzerinde bulunuyordu. Bu artlar içinde do an Ba dat ehri imar yönünden kısa sürede büyük geli me gösterdi. Ba dat ın güzel bahçeleri, ye il çayırları, kapılarının üzerinde ve salonlarındaki muhte em dekorasyonlarıyla âhâne sarayları, mükemmel ve zengin e yâları, çar ıları, camileri, yolları ve meskenleriyle dev bir ehir hâline geldi. 6 Bu nedenle âirler Ba dat ın güzelliklerini övmü ler ve ona yeryüzünün cenneti adını vermi lerdir. 7 Ba dat bu durumuna paralel olarak büyük bir kültür, tercüme ve bilim merkezi oldu. 8 slâm dünyâsında âlimlerin yeti mesinde kütüphaneler önemli rol oynamı lardır. lk kütüphane Ba dat ta Hârûnürre îd tarafından kuruldu ve bunu di erleri takip etti. Temelini Hârûnürre îd in attı ı ve Me mûn un çe itli kitaplarla zenginle tirdi i Beytü l-hikme Abbâsîler devrinde Ba dat ın en büyük kütüphanesine sahipti. 9 Medeniyetlerin birbirlerinden istifâdelerinde, yapılan tercümelerin önemli bir vasıta oldu u bilinmektedir. Bu târihi gerçek ilk dönem slâm târihinde ço unlukla Beytü l- 3 Bu konuda geni bilgi için bkz. Abdülkerim Özaydın, Ba dat D A,,C.4, stanbul, 1991, s.437, ; Abdülazîz ed-dûrî, Ba dat, D A, C.4, stanbul, 1991, s.429; Abdülkadir Karahan, Fuzûlî: Muhiti, Hayatı, ve ahsiyeti, II. Baskı, Ankara: Kültür Bakanlı ı Yayınları, 1995, s Refik Turan, Fuzûlî nin Ya adı ı Ça da Ba dad ve Çevresi Fuzûlî Kitabı, Be ir Ayvazo lu (yay. hzl.), stanbul: stanbul Büyük ehir Belediyesi Kültür leri Daire Ba kanlı ı Yayınları, 1996, s.37;. Süreyya Sırma, slâm Tarihi (Abbasiler), Erzurum, 1992, s.14; Tahir Aydo mu, XVI. Yüzyılda Ba dad Tarihi, VIII. Türk Tarih Kongresi Ankara Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1981, C.11, s. 1473; Necdet Öztürk, XVI. Yüzyılın lk Yarısında Ba dat, Fuzûlî Sempozyumu ( stanbul, Nisan 1995) Bildiriler, Bir (Türk Dünyası ncelemeleri Dergisi), sayı:3, stanbul, 1995, s. 249; ehrin planı için bkz. ed-dûrî, s Bahriye Üçok, slâm Tarihi Emevîler-Abbasîler, Ankara: Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Yayınları, 1968, s Turan, s ed-dûrî, s Turan, s Özaydın, s

12 Hikme vasıtasıyla olmu tur. Bu kurum sayesinde slâm kültürü, târihinin en parlak dönemini ya amı tır. 10 Beytül l-hikme nin yanı sıra ilim alanında etkili olan bir ba ka kurum olarak, Abbâsî halîfelerinden el-muntasır Billâh ( ) tarafından 631/ târihinde dört Sünnî mezhep için kurulan Muntansıriyye Medresesi ni de zikredebiliriz. 11 Ayrıca Hanefî ve Hanbelî mezhepleri de burada do mu tur. Ba dat ta bulunan camiler, özellikle Mansûr Camii büyük bir ö retim merkezi idi. Bir kitap sergi sâhası olarak da kullanılan çok sayıda kitapçı dükkânının bulunması da kültür faaliyetlerinin ula tı ı seviyeyi gösterir. Bu hususta Hatib el-ba dâdî nin Târihu l-ba dâd adlı eserinde geni bilgi bulunmaktadır. Ba dat ta oturan ba ta Abbâsî halîfeleri olmak üzere vezirler, üst düzeydeki di er devlet yöneticileri de ilmî çalı malara, e itim ve ö retime gereken ilgiyi göstermi, daima destek olmu lardır. Bu duruma paralel olarak âirler, târihçiler ve âlimler burada sayılamayacak kadar ço almı tır. ehirde e itim ve ö retimin merkezi olan halk kütüphanelerinin, medreselerin yanı sıra hastaneler kurulmu, köprüler yapılmı tır. 12 Hem ticaret, hem de dünyâ siyâseti bakımından döneminin önemli bir merkezi hâline gelen Ba dat, kısa sürede geli erek bu özellikleriyle o, zamanın Bizans ının merkezi Konstantinopolis ( stanbul) ile mukayese edilebilirdi. 13 Bu do rultuda slâm kültürünün inki âf devri Ba dat damgasını ta ır. 14 Türklerin Ba dat a siyasî hâkimiyetleri Büyük Selçuklu hükümdârı Tu rul Bey zamanında ba lamı tır. Bu dönemde Ba dat iî Büveyh O ulları nın ( ) elinde bulunuyordu. Tu rul Bey (ö.1063), Halîfe Kâim Bi-Emrillah ın ısrarlı daveti üzerine 1055 te Ba dat a gelmi tir. 15 Böylece slâm târihinde ilk defa müstakil bir Türk hükümdârı, Sünnî slâm dünyâsının merkezi olan Ba dat a girmi tir. 16 Halîfeli i Büveyh O ulları nın tahakkümünden kurtarmı, daha sonra halîfe ile Tu rul Bey in 10 Mustafa Demirci, Beytü l-hikme Kurulu u, leyi i ve Etkileri, stanbul: nsan Yayınları, 1996, s bkz. Cahid Baltacı, XV.-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri Te kilat, Tarih, stanbul: rfan Matbaası, 1976, s ed-dûrî, s ; Öztürk, s Hüseyin G. Yurdaydın, slâm Tarihi Dersleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları,,1971, s Turan, s Öztürk, s. 250; Turan, s.39; Bu konuda ayrıca bkz. Mehmet Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara, 1963, s Köymen, s

13 hakimiyetini almı tır. Bununla birlikte Halîfe uhrevî lider olarak kalmı tır. 17 Tu rul Bey ehrin yakınına geni bir saray yaptırmı ve Tu rul Bey in mâiyetini de alacak olan bu saray, Medinetü t-tu rul Bey diye anılmı tır. Daha sonra ehre gelen Selçuklu hükümdârları da burada kalmı lardır. Selçuklular, bu olaydan sonra da ehre yaptırdıkları çe itli eserlerle damgalarını vurmaya devam etmi ler. 18 Sünnî dünyânın lideri olan Selçuklular döneminde, 19 özellikle Alp Arslan ve Melik âh ın vezirleri Nizamülmülk ün 1068 de kurdu u Nizamiye Medreseleri, devrin hakikî bir ilim yuvası, 20 slâmın ilk üniversiteleri olmu tur. 21 Yüzyıllar boyu Ba dat a ve slâm dünyâsına kültürel sâhada katkı sa lamı, 22 ayrıca kendilerinden sonra kurulan e itim müesseselerine model vazifesi gören bu medreseler sayesinde, de i ik yerlerde ve da ınık olarak yürütülen yüksek ö retim faaliyetleri, belirli merkezlerde toplanmı tır. Böylece ilim tahsil etmek isteyen ki ilere fazla zorluk çekmeden ilim tahsili imkânı tanındı ı gibi, medrese açılan ehirlerin de birer kültür merkezi durumuna gelmeleri temin edilmi tir. 23 slâm medeniyetinin her çe it unsurunu üzerinde barındıran Ba dat ın kültürel inki âfı bir ara Mo ollar tarafından durdurulmu tur deki Mo ol istilâsı sonunda çe itli Irak ehirleri gibi Ba dat da büyük zarar görmü ; pek çok insan öldürülmü, evler ya malanmı tır. Kütüphaneler tahrip edilip, kitaplar Dicle Nehri ne atılmı tır da da Hasan-ı Büzürg Ba dat a yerle mi ve 1410 a kadar süren Celâyirliler sülâlesini bu ehirde kurmu tur. 25 Bu yıllarda Ba dat ın sahne oldu u bir di er olay ise; Timur tarafından 795 te ( ) ve 803 te (1401) olmak üzere iki defa i gal edilmesidir. Birincisinde ehir fazla zarar görmemi, fakat ikincisinde halk suçsuz 17 Turan, s.39; Bu konuda ayrıca bkz. Köymen, s ; ed-dûrî, s.430; Selçukluların Irak ı fetihleri ve Ba dat a girmeleri ehl-i sünnetin iîler üzerine zafer ba langıcı olarak alınabilir. Böylece Büveyh O ullarının iîli i yaymak üzere yapmı oldukları faaliyetlerin durdu unu görüyoruz. Mustafa Bilge, lk Osmanlı Medreseleri, stanbul: Edebiyât Fakültesi Basımevi, 1984, s Turan, s Ahmet Ocak, Selçuklular Döneminde Ba dat ve Çevresinde Tasavvuf Hareketleri, Irak Dosyası, Ali Ahmetbeyo lu, Hayrullah Cengiz, Yahya Ba kan (yay. haz.), stanbul: Tarih ve Tabiat Vakfı Tatav Yayınları, 2003, C. I, s Bilge, s L. Massignon, Selçuk Türkleri nin Ba dad a Giri i, Ülkü, C.XV, sayı: 85, Mart 1940, s Turan, s Ahmet Ocak, Nizamiye Medreseleri, (Basılmamı Yüksek Lisans Tezi, nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler E itimi Ana Bilim Dalı Tarih Bilim Dalı, 1993), s Turan, s.39; smâil Hakkı Uzunçar ılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 1984, s ; Ayrıca bkz. ed-dûrî, s ed-dûrî, s.432; Karahan, s.14. 4

14 olarak öldürülmü ve Abbâsîler e ait mahalle ve binaların ço u tahrip edilmi tir. Bu Ba dat ın kültür hayatına indirilen ikinci a ır darbe olmu tur yılları arasında Karakoyunlu Türkmenleri nin hâkimiyetinde kalan Ba dat daha sonra Akkoyunlular ın eline geçmi tir. Ba dat bu Türkmen hânedanları zamanında daha geriye gitmi, bunların kötü yönetimleri yüzünden önemli ölçüde zarar görmü tür. Bu olanlar kar ısında halkın ço u ehri terk etmi tir. 27 Fuzûlî nin do du u yıllarda da Ba dat a Türk Akkoyunlular hâkimdi. 28 XVI. yüzyılın ba ında Ba dat ta büyük bir de i iklik olmu, Akkoyunlu Türkmen hânedânı yıkılıp yerine yine Türk ırkından olan Safevî hânedânı saltanat kurmu tur (1508). Bu Türk hânedânının ilk hükümdârı ve yeni saltanatın kurucusu olan 29 âh smâil (ö.1524), kendi ahsiyetinde eyhlikle âhlı ı birle tirip Safevî devletini kurunca iîlik ve husûsiyle îa-i snâ A eriye mezhebi, onun nüfuzuna ba layabildi i her toprakta kuvvetli bir dinî propaganda silahı olmu tur. 30 Tebriz i kendisine payitaht yapan âh smâil, ran la etrafındaki bazı yerleri birkaç sene içinde zaptederek Ceyhun nehrinden Basra körfezine kadar uzanan muazzam bir imparatorluk kurmu tur. Bu büyük imparatorluk, Erdebil de yatan eyh Seyfüddin in kurdu u ve kendisinden sonra evlâtlarının geni letti i mezhep ve tarîkat nüfuzuna dayanır. 31 Ba dat da XVI. yüzyılın ba ında siyasî yönden Safevîler e ba lanınca, âh smâil, yönetimi altına geçen Ba dat ta önce Kerbelâ yı ziyaretle Merkad-ı Hüseyn e altınla tezyin edilmi bir sanduka i letmi tir. Oradan Hille ye, sonra da mâm Ali türbesini ziyaret için Necef e hareket etmi tir. Burada birçok inâm ve ihsânlarda bulunmu ve arma anlar bırakmı tır. Daha sonra yine Hille ye dönmü, çöl Araplarının itâatini sa lamı, Ba dat a tekrar gelmi tir. Burada da mâm Mûsâ Kâzım, Mehmed Cevad ın 26 ed-dûrî, s ; Öztürk, s ed-dûrî, s.433; Öztürk, s Turan, s. 39; Uzunçar ılı, s Öztürk, s Karahan, s.54; Ayrıca bkz. Hasan Ali Yücel, Fuzuli, Fuzûlî ve Leylâ ve Mecnun ( ngilizce Tercümesi), Ölümünün Dörtyüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle Unesco Komisyonu Tarafından Yayımlanmı tır, stanbul Maârif Basımevi, 1959, s smâil Hâmi Dani mend, zahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, stanbul: Türkiye Yayınevi, 1971, C.I, s.412; Öztürk, s

15 merkadlerini ziyarette bulunmu ve türlü inâmlarla, taltiflerle güzel muâmelelerini artırmı tır. 32 Burada u gerçe e de de inmek gerekir ki âh smâil fethetti i topraklarda mutaassıp bir iî devleti kurmaya çalı mı tır. Cemâ î-sünnî tarîkatlar, hanikâhlarlarını ve gelirlerini kaybederek zapt edilmi, Sünnî ulema öldürülmü veya sürülmü tür. Nitekim, Ebû Hanîfe ve Abdülk dir-i Geylânî türbeleri ba ta olmak üzere Sünnîler e ait pek çok türbe tahrip edilmi tir. 33 Yeni itik dı topluma ö retmek için Do u Arabistan dan, Suriye den veya bulunabildikleri her yerden iî âlimler (özellikle Araplar) getirilmi tir. Bu giri imler o kadar köklü bir ekilde yapılmı tır ki âh smâil in ölümünden (1524) sonra hânedânda vücut bulan ciddi zayıflı a ra men (genellikle Fars mparatorlu u denen) devleti iî temeline dayanarak iki yüzyıldan daha uzun süre da ılmadan kalmı ve fethetmi oldu u toprakları sürekli iî hâlde bırakmı tır. 34 Safevî Devleti nin iîli i resmi mezhep olarak kabul etti i ve bunun tervici u runda hayli çalı tı ı o devrede, ran edebiyâtı da daha ziyâde dinî ve mezhebî bir yola sürüklenmi tir. Bir taraftan âirler Hz. Peygamber e, Hazret-i Ali ye ve eimmei snâ A ereye na tler ve kasîdeler yazmı, di er taraftan âlimler iîli in dinî esâsâtını yaymak için Fars dilinde eserler vücuda getirmi lerdir. 35 âh smâil in Yavuz Sultan Selim e yenilmesinden sonra Safevîler in Ba dat ve çevresindeki hâkimiyetleri uzun süre devam edememi tir. 36 Halefi Tahmasb I. zamanında, Ba dat Muslu kabîlesinden Zülfikâr Hân ın nüfuzu altında kalmı tır. Bu zât Ba dat ta Kanûnî Sultan Süleyman nâmına hutbe okutup para bastırmı ve ona mutâvaat etti ini bildirmek üzere elçiler göndermi tir. 935/1529 senesi yazında Tahmasb, Ba dat ı zapt için ordusu ile ehrin civârına geldi i sırada Zülfikâr müdafaa tertibâtı alarak, çarpı malara ba lamı sa da kendisi Tahmasb tarafından kandırılmı olan 32 Karahan, s ed-dûrî, s.433; Öztürk, s. 252; M.G.S.Hodgson, slâm ın Serüveni Bir Dünya Medeniyetinde Bilinç ve Tarih:Ate li Silahlar mparatorlukları ve Modern Zamanlar, stanbul: z Yayıncılık, 1993, C.3, s Hodgson, s.25; Bu konuda ayrıca bkz. Karahan, s Ali Nihat Tarlan, ran Edebiyâtı, stanbul: Remzi Kitabevi, 1944, s Turan, s.39-40; smâil Hakkı Uzunçar ılı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1975, C. II, s ; Feridun Emecen, Kanunî Sultan Süleyman Devri, Do u tan Günümüze Büyük slâm Tarihi, Kenan Seyithano lu (ed.), Hakkı Dursun Yıldız (red.), stanbul: Ça Yayınları, 1989, C.10, s

16 karde lerinin ihâneti ile katledilmi ve bu sayede Ba dat a hâkim olan Safevî hükümdârı oraya erefeddin o lu Tekeli Mehmed Hân ı tayin eylemi tir. 37 Kanûnî Sultan Süleyman, Irakeyn seferi adı verilen ilk ran seferinde Tebriz i fethettikten sonra Irak a yürürken Mehmed Hân, Ba dat ta zuhûr eden itâatsizlik dolayısı ile firâra mecbur kaldı ından ehrin e râfı Ba dat ın anahtarlarını Sadrazam brâhim Pa a ya teslim etmi ler, brahim Pa a da Ba dat a girmekle beraber ya ma ve tahribe mâni olmak için askeri ehre sokmamı tır. Kanûnî Sultan Süleyman ise 28 Kasım 1534 (24 Cemaziyelevvel 941) te Ba dat a girmi tir. 38 Böylece Batıda Dâru lcihad adı ile anılan Belgrad a kar ılık, Do uda da Dâru s-selâm denilen Ba dat, Osmanlı ülkesine katılmı tır. 39 Ba dat, Osmanlı idâresine geçince, bu ehirde gerek pâdi ahların gerek valilerin imâr husûsunda gayret ettiklerini, dinî, askerî ve ticarî mâhiyette hayli in aat yapıldı ını görüyoruz. 40 Kanûnî, Ba dat ta bulundu u dört ay içinde bütün bölgenin kadastrosu mâhiyetinde tahririni yaptırarak, tımar ve zeâmet sistemini te mil ettirmi, 41 geni bir imâr faaliyetine giri mi tir. Bu faaliyetlerle bazı tahrip olmu eserler tamir edilmi, bazıları ise yeni yapılmı tır. 42 K zimîye de yarı kalmı camii tamamlattı ı gibi, Abdülk dir Geylânî cami ve türbesi için, zengin vakfiyeler kurmu, mâm-ı A zam ın mezarını buldurup, türbe, cami ve medrese yaptırmı tır. 43 Sonra mâm Musa Kâzım ın ve di er slâm büyüklerinin türbelerini de ziyaret etmi, bu davranı ıyla hem Sünnî, hem de iîleri memnun etmi tir. 44 ehrin ikinci fâtihi IV. Murad da, mâm-ı A zam ın türbesini tamir ettirmekten ba ka, bütün Osmanlı valileri, Abdülk dir Geylânî, ihâbeddin Ömer Sühreverdî, eyh Serâceddin, Ma rûf-i Kerhî gibi evliyâ türbelerine daimî bir itinâ göstermi ler, Dicle ye set in aası 37 M.Cavid Baysun, Ba dad, A, C.II, stanbul: MEB, 1979, s.205; Bu konuda geni bilgi için bkz. Karahan, s.19-21; Yusuf Halaço lu, Ba dat (Osmanlı Dönemi), D A, C.4, stanbul 1991, s.433; Ya ar Yücel, Muhte em Türk Kanuni ile 46 Yıl, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1987, s.45-50; Ömer Faruk Yılmaz, Kânûnî Sultan Süleyman Han ın Irakeyn le IV. Murad ın Ba dat Seferleri, Irak Dosyası, Ali Ahmetbeyo lu, Hayrullah Cengiz, Yahya Ba kan (yay. haz.), stanbul: Tarih ve Tabiat Vakfı Tatav Yayınları, 2003, C. I, s ; Öztürk, s Baysun, s.205; Turan, s.39-40; smâil Hakkı Uzunçar ılı, Osmanlı Tarihi stanbulun Fethinden Kanunî Sultan Süleyman ın Ölümüne Kadar, 4. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1983,C. II, s ; Emecen, s ; ed-dûrî, s.433; Yılmaz, s Ziya Kazıcı, Siyasî-Dinî-Kültürel-Sosyal slâm Tarihi Osmanlı Devleti ve Medeniyeti, stanbul: Kayıhan Yayınları, 1997, C.11, s Baysun, s Kazıcı, s.311; Uzunçar ılı, Osmanlı Tarihi stanbulun Fethinden Kanunî Sultan Süleyman ın Ölümüne Kadar, s Turan, s.42;ba dat ta yapılan imar faaliyetleri hakkında bilgi için bkz. Baysun, ; Aydo mu, s Baysun, s.204; Emecen, s.332; Yılmaz, s Kazıcı, s

17 ve bazı mahallere su getirtilmesi gibi imâr i lerinden de geri durmamı lardır. 45 Kanûnî, Süleyman Pa a yı vali tayin etti ve ehrin muhafazası için yeteri kadar kuvvet yerle tirdi. 46 lk Osmanlı Ba dat valileri arasında Üveys Pa a, Lala Ca fer Pa a, Ayas Pa aları da zikredebiliriz. 47 Irak halkı Osmanlı sultanının Ba dat a giri ini haber alınca bölükler hâlinde ehre gelmi ler ve itâatlerini arz etmi lerdir. Özellikle Türkmenler in bulundu u Kerkük, Erbil, Tilafer, Musul ve Tuzhurmatu da büyük enlikler yapılmı tır. 48 Sultanın Ba dat ta bulundu u dört ay zarfında âirler huzuruna gelip kendisini kasîdeler yazarak kutlamı lardır. Fuzûlî de Ba dad Kasîdesi nde; Geldi burc-ı evliyâ ya pâdi ah-ı nâmdâr mısraı ile 941 târihini bir defa daha ebedile tirmi tir. 49 Yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olan Ba dat, istikrarsız dönemler geçirmi ti. Özellikle Selçuklu döneminden sonra sürekli el de i tirmi tir. Osmanlı idâresiyle beraber ehirde bir istikrar dönemi ba lamı, ehir, idarî, ekonomik ve sosyal yönden hızlı bir canlılık kazanmı tır. 50 Nitekim Kanûnî devrinde Ba dat birinci sınıf bir eyâlet merkezi olmu tur. 51 ehrin ve civârının Kanûnî Sultan Süleyman dan i tibâren beylerbeylik, yâni vilâyet merkezi olarak ihdâs edildi i anla ılmaktadır. Eyâlet 18 sanca a ayrılmı olup, bu sancaklar unlardır: Ba dat merkez, Hille, Zengâbad, Cevariz, Remâhiye, Cengüle, Karada, Derteng, Semavât, Bayat, Derne, Vâsıt, Karend, Demirkapı, Geylan, Salih, Kıranye, Mihbala ve mâdiye dir. 52 Bunlardan yedisinde tımar ve zeâmet usûlü uygulanmı tır ki bunlara arz-ı memleket ve di er on birine de arz-ı hâliye-i Irak 45 Baysun, s Halaço lu, s.433; Karahan, s , Karahan, s.26; Öztürk, s Turan, s.40; akir Sabir Zabit, Mucez Tarih et-türkmân Fi l-irak, Ba dad, 1959, s Karahan, s Turan, s Karahan, s Turan, s.41; Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, stanbul, 1983, C.12, s

18 denilmi tir ve imâl tarafında mâdiye adlı geni topraklar, buranın hâkimi tarafından tasarruf olunmu tur 53 Bu sancaklardan Karada, Bayat ve Demirkapı gibi sancaklar Türk tür. Bilindi i gibi Fuzûlî, aynı zamanda O uz boyu olan Bayatların olu turdu u Bayat sanca ındandır. 54 Eski halîfelerin pâyitahtı 55 olan Ba dat ın fethiyle Osmanlılar Basra-Ba dat- Halep yolu üzerinde kontrolü ele geçirerek Orta Do u ile Hindistan arasındaki ikinci ticaret yoluna da hâkim olmu lardır. Bununla beraber merkezî Osmanlı idâresi kendi a ırlı ını hissettirmeye ba layınca mahallî hânedânlarla Arap kabîle eyhleri isyan etmi lerdir. Osmanlılar Irak ta Ba dat beylerbeyli ini kurup, mesken yerleri tımâr olarak tahsis etmi ler, Basra-Ba dat-halep ticaret yolu güzergâhında bedevîlerin e kiyâlıklarına mâni olabilmek için, münasip yerlere kaleler in a edip emniyeti sa lamaya ve Fırat ta nehir nakliyatını faâl bir durumda tutmaya çalı mı lardır. Böylece ticaret yolu Osmanlı idâresinde canlandırılmı tır. 56 kinci hicret asrının ortalarından ba layarak slâm târihinde husûsî bir mevki ve öhret kazanan Ba dat a birçok adlar verilmi tir: Halîfe Mansûr kurdu u bu ehre, Kur ân-ı Kerîm de (el-en âm, 6/127; Yûnus, 10/25) cennet mânâsında kullanılan Dârü s-selâm kelimesinden ilhâm alarak Medînetü s-selâm adını vermi, 57 ancak halk bunu bir süre kurucusunun adıyla Medinetü l-mansur olarak anmı 58, Abbâsî halîfelerinin makarrı olmak dolayısıyla Dârü l-hilâfe ; yetmi ten fazla evliyâ ve mazanne-i kirâm kabrini ihtivâ etti i için Burc-ı Evliyâ ; 59 kapıları dı kapılarla örtülü 53 Baysun, s Turan, s Tahsin Ünal, IV. Murat ve Ba dat Seferi, Ali Gülen, Suat Akgül (yay. haz.), Ankara: Berikan Basım Yayın San. ve Ltd. ti., 2001, s P.M.Holt, A.K.S.Lambton, B.Lewis, slâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti, Hamdi Akta, rfan Pamuk, Kür at Demirci, Salih im ek, vd.(çev ), II.Baskı, stanbul: Kitabevi, 1997, C.I, s ; Ba dat ın Osmanlılar için önemi hakkında bilgi için bkz. Ünal, s ed-dûrî, s Üçok, s Karahan, s.33. 9

19 oldu undan da Zevrâ isimleriyle anılmı tır. 60 Ayrıca Ba dat yerine Bu dân, Medînetü Ebû Ca fer de denilmi tir. âir Fuzûlî de bu ehre Burc-ı evliyâ demi tir. 61 Yukarıda da de indi imiz üzere, yeryüzünün cenneti, selâmet ehri, slâm ın merkezi, heyetlerin toplandı ı ehir, ülkelerin yıldızı, Irak ın gözü, hilâfet merkezi, güzel ve temiz eylerin merkezi, ender ve latîf eylerin oca ı olan Ba dat ta her ilim ve san atta asrın en me hurları yeti mi tir. 62 XVI. asır ba larında Irak a bakınca, bu derece geni bir siyasî, dinî, sosyal, ekonomik ve kültürel servetin mirasçısı olmasına ra men, eski ihti âmı yanında sönük bir durumla kar ıla ırız. iî-sünnî kavgalarından istifâde, geni ülkelerde hüküm sürmekte olan iki hükümetin, Osmanlılar ın ve Safevîler in, siyâseti hâline gelmi tir. 63 Bu durum ba lamında konumuz olan Fuzûlî ile ilgili olarak u noktaya de inmek gerekir ki Fuzûlî ne Safevîler ne de Osmanlılar döneminde, umdu u ve lâyık oldu u refâh, ra bet ve öhrete ula amamı tır. 64 Bu yüzyılda Irak lı Türk âirleri Azerî lehçesi ile yazıyorlardı. Irak ın ve husûsiyle Ba dat ve dolaylarının XV. asrın son ve XVI. asrın ilk yarılarında Azerî edebiyâtının birçok büyük sîmâlarını yeti tirdi i mâlumdur. 65 Özellikle XVI. asırda Azerî edebiyâtı gerçekten geli mi tir. Nesîmî, Habîbî ve Hatâî ile parlak bir istikbâle do ru yükselen bu edebiyât, XVI. asırda bilhassa Fuzûlî ile kemâlini ve geli iminin son haddini bulmu tur. Akkoyunlu ve Karakoyunlu hükümdârları ile Safevî âhları iir ve san at erbâbına yer ve de er vermi lerdir. Azerî Türk âirleri oldukça zengin bir millî mirasa sahip bir dille iir ve ilhâm perisini söyletmi lerdir. Gerek gazel ve gerek kasîde alanları, mesnevî tarzı XVI. asrın ilk yarısında hayli geli mi durumdaydı. Muhit büyük ve dâhî bir âir yeti tirmeye elveri li hâldeydi. Özellikle Ba dat, Kerbelâ ve dolayları 60 Kazıcı, s Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, stanbul: Milli E itim Basımevi, 1971, s H. brahim Hasan, Siyasî-Dinî-Kültürel-Sosyal slâm Tarihi Abbasîlerin Birinci Dönemi ( / ) Dı ili kiler- darî Müesseseler- ktisadi Durum-Kültür ve San at-sosyal Durum Abbasîlerin kinci Dönemi ( / ) Abbasîlerde Birinci Türk Nüfuzu Dönemi ( / ) Emirü l-ümeralar Dönemi- Abbasî Hilâfetinde Büveyhi Nüfuzu-Ba ımsız Devletler, smâil Yi it, A.Turan Aslan, Sadreddin Gümü, Yakup Çiçek, Hamdi Akta (müt.), stanbul: Kayıhan Yayınları, 1985, C.3, s Karahan, s Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyâtı, stanbul: Türkiye Yayınevi, 1966, C.2, s.239; Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyâtı Tarihi, Ankara: Edebiyât Yayınevi, 1970, s bkz.karahan, s.59-60; Müslim Ergül, Fuzulî, Hayatı, San atı ve Eserleri, stanbul: Gök in Yayınları, 1984, s

20 bu konuda daha müsaitti. ran, Ça atay ve Anadolu âirlerinin tesirleri Ba dat ve dolaylarında birbiri ile birle iyordu. Azerî edebiyâtının kendinden evvelki iir ananesi bütün güzellikleri ile bu muhitte kökle mi ti. Bu i Safevîlerin Ba dat ı istilâları üzerine bir kat daha derinle mi ti. 66 Nitekim kendisi de Hatâî mahlasıyla iirler yazan âh smâil, etrafına topladı ı ve himâye etti i âlim ve san atkârlarla bu devir edebiyâtının geli mesinde büyük bir rol oynamı tır. 67 XVI. yüzyılda Irak ta türlü ilimlerde mârifet ve hüner sâhibi zâtlar da az de ildir. Bilhassa tabip ve cerrah olarak, mezhep ulemâsı veya tarîkat me âyihi olarak öhret sâhibi olmu kimseler vardır. 68 Yukarıda zikretti imiz özelliklerinden de olsa gerektir ki klasik Türk edebiyâtında, yüzlerce iirde ve edebî metinde Ba dat kadar geni bir yelpaze içinde anlatılan ehir azdır. 69 Anlattıklarımız çerçevesinde u sonuç çıkmaktadır ki Türk, Arap ve Fars kültürlerinin mü terek tesirleri altındaki Irak-ı Arab muhitinde do up büyüyen Fuzûlî nin hayatını geçirdi i Ba dat ba ta olmak üzere, Kerbelâ, Necef ve Hille birer mühim kültür merkezi idi. Ve bu durum onun edebî ve ilmî ahsiyetinin geli mesinde oldukça etkili olmu tur Karahan, s Ergül, s Karahan, s Bu konuda geni bilgi için bkz. Murat Ali Karavelio lu, Klasik Türk Edebiyâtında Ba dat, Irak Dosyası, Ali Ahmetbeyo lu, Hayrullah Cengiz, Yahya Ba kan (yay. haz.), stanbul: Tarih ve Tabiat Vakfı Tatav Yayınları, 2003, C. I, s Fuad Köprülü, Fuzûlî, A, C. IV, stanbul: MEB, 1988, s.691; Servet Bayo lu, Fuzûlî (Ölümü:1556) Hayatı ve Eserleri, Fuzûlî, Erenler Bahçesi (Hadîkatü s-süedâ), Servet Bayo lu (hzl.), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlı ı Yayınları, 1986, (Önsöz), s.8. 11

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

OSMANLILARDA KÜTÜPHANELER VE KÜTÜPHANECİLİK Tarihî Gelişimi ve Organizasyonu İsmail E. Erünsal

OSMANLILARDA KÜTÜPHANELER VE KÜTÜPHANECİLİK Tarihî Gelişimi ve Organizasyonu İsmail E. Erünsal OSMANLILARDA KÜTÜPHANELER VE KÜTÜPHANECİLİK Tarihî Gelişimi ve Organizasyonu İsmail E. Erünsal TİMAŞ YAYINLARI 3793 Tarih İnceleme Araştırma Dizisi 71 PROJE EDİTÖRÜ Adem Koçal EDİTÖR Filiz Dığıroğlu Zeynep

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle AKSARAY (68) 1510 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 9.Bulvar (Selçuk cad.).............26.00 79.cad (Kurtuluş cad)..............19.00 80.cad.(Şehit Ali Çakır sk.).........16.00 3700 (3 nolu sk.).................12.00

Detaylı

FUZÛLÎ. LEYLÂ ve MECNÛN. Hazırlayan Muhammet Nur DOĞAN

FUZÛLÎ. LEYLÂ ve MECNÛN. Hazırlayan Muhammet Nur DOĞAN FUZÛLÎ LEYLÂ ve MECNÛN Hazırlayan Muhammet Nur DOĞAN T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3130 KÜLTÜR ESERLERİ 413 ISBN 978-975-17-3345-0 www.kulturturizm.gov.tr e-posta:

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/03 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları

Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları Editör Hakkı Acun T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3101 SANAT ESERLERİ DİZİSİ 466

Detaylı

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR.

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR. ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. Atatürk ün hem baba, hem de anne tarafından soyu Rumeli nin fethinden sonra buraların Türkleştirilmesi için Anadolu dan getirilerek

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI

OSMANLI ARAŞTIRMALARI SAYI 38 2011 OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES Kitâbiyat saraya mensûbiyet dönemini veya saraya sunduğu eserleri dolayısıyla sarayla olan bağlantısının ne oranda sürdüğünü/sürekli olduğunu

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 16.02.2015 TOPLANTI NO: 04 KARAR:04-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN

AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN 71 AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN Nihat ŞEMİN Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, III. Sınıf, I. Öğretim Öğrencisi. AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂ- RİH-İ MÜLÛK-İ

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

FUAR ZİYARETİ YÖNERGESİ

FUAR ZİYARETİ YÖNERGESİ FUAR ZİYARETİ YÖNERGESİ Fuar alanında bulunulması gereken saat ve okulun fuar alanına olan mesafesi göz önünde bulundurularak, öğrencilerin zamanında hazırlanması ve fuar alanına ulaştırılmasından okul

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihinde Ehl-i Beyt Hareketleri II. Ders No : 8110020028 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ NİN PADİŞAHLARI ALBÜMÜ

AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ NİN PADİŞAHLARI ALBÜMÜ AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ NİN PADİŞAHLARI ALBÜMÜ ONLAR Nerde kaldı o çağlar ki Analar kurt doğururdu, Hilkat insan çamurunu Destanlarla yoğururdu? Yurda, baş dedikleri bir Ağır adakla geldiler. Ve

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 11-12 Kasım 2016, Antalya PROGRAM Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE TÜRK DİZİLERİ CİLT I, SAYI 1 3.12.2014 Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ YAMAN KOPER MİRA BEYLİCE EYLÜL BULUTER MERT ASIM SEREZ SELİM SEREZ SEDEF KAYA SUDE KAYA ASIM ŞEKİP KAYA KENAN

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurgül KARAYAZI Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı. Özgeçmiş ve Yayın Listesi

Yrd. Doç. Dr. Nurgül KARAYAZI Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı. Özgeçmiş ve Yayın Listesi Yrd. Doç. Dr. Nurgül KARAYAZI Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Özgeçmiş ve Yayın Listesi e-posta: nurgulkarayazi@gmail.com EĞİTİM Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

DEVRİNİ AŞAN ALİM ULUĞ BEY

DEVRİNİ AŞAN ALİM ULUĞ BEY DEVRİNİ AŞAN ALİM ULUĞ BEY Hasan POLAT * Bilim dünyasında, ilk olarak aritmetikte ondalık sayı usulünü kullanma şerefini taşıyan ve Uluğ Bey Rasathanesinin ilk müdürü olan GIYASÜDDİN CEMŞİT, 1425 yılında

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi 16-17 Ekim 2015 - Çankaya Çalışma Grubu: Dil Öğretiminde Kalite ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Grup Başkanı: Tijen Akşit 1 Ahmet Selçuk Akdemir Ağrı İbrahim Çeçen 2 S.Semih Ünsal Akdeniz 3 Mehmet

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi. 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle

No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi. 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle 2 DBSKP-21-GP13-1080 Emine COŞKUN Telli Terbiye Sistemli

Detaylı

DEĞERLENDİRME (ALES%60+ DİL %40) ÖKKEŞ FERHAT ZABUN 90,086 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR ADI SOYADI

DEĞERLENDİRME (ALES%60+ DİL %40) ÖKKEŞ FERHAT ZABUN 90,086 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR ADI SOYADI Öndeğerlendirme yazılı sınavı 3 ağustos 2015 Perşembe günü saat 10.00'da Z-102 no.lu derslikte, sözlü değerlendirme sınavı aynı gün13.00'te Rektörlük binası A katında yapılacaktır. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Pazar Yeri (Akşemsettin) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli

Detaylı

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ACİL TIP 100601171 ÖZLEM KANDEMİR 07/07/2014-18/07/2014 120601020 PELİN ARI 07/07/2014-18/07/2014 120601061 GÖZDE ÖRÇEN 07/07/2014-18/07/2014 120601159 SEDEF DENİZ CEVHEROĞLU 07/07/2014-18/07/2014 110601196

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı