Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz #

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz #"

Transkript

1 Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz # Erdoğan ÇETİNKAYA, Pınar YILDIZ, Figen KADAKAL, Sedat ALTIN, Arman POLUMAN, Veysel YILMAZ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL # Bu çalışma, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi (6-9 Kasım 2000, Kemer-Antalya) nde sunulmuştur. ÖZET Çalışmamızda, sarkoidozlu olgularımızın klinik, laboratuvar parametreleri ve solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi ve radyolojik evre ile bu parametreler arası ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu retrospektif çalışmada, yılları arasında kliniğimizde izlenen 40 (kadın/erkek oranı: 28/12, yaş ortalama 40 ± 13 yıl) sarkoidoz olgusu incelendi. En sık rastlanan semptom öksürük (26 olgu, %65) idi. İki olguda aile anamnezi mevcuttu. Yirmiyedi olgunun 6 (%22) sında üveit veya korioretinit, 10 olguda (%25) eritema nodozum gözlendi. Yirmiüç olguda (%60.5) pürifiye protein derivesi (PPD) negatifliği belirlendi. Radyolojik evrelemeye göre; 1 olgu evre 0 (%2.5), 19 olgu evre 1 (%47.5), 14 olgu evre 2 (%35), 5 olgu evre 3 (%12.5), 1 olgu evre 4 (%2.5) olarak değerlendirildi. Radyolojik evre ile semptomlar ve PPD cevabı arasında ilişki yoktu. Otuzsekiz olgunun 15 inde FEV 1 (%40) ve 30 olgunun 18 (%60) inde DLCO %80 in altında idi. Hastalığın farklı evrelerinde FEV 1 ve FVC değerlerinin her ikisi de farklılık gösterdi. Serum anjiyotensin konverting enzim yüksekliği 27 olgunun 9 (%33) unda saptandı. Onyedi olgunun 9 (%53) unda CD4/CD8 oranı 3.5 in üzerinde idi. Olguların 25 i en az 1 yıl izlendi. Radyolojik olarak olguların 15 inde gerileme, kalanında ise stabilite saptandı. Sonuç olarak, olgularımızın çoğunluğunu radyolojik olarak evre 1 ve 2 olgular oluşturmaktadır. Sarkoidoz olgularımızda bozulan başlıca solunum fonksiyon testi DLCO dur. Bununla birlikte evre ile ilişkili olarak FEV 1 ve FVC de de değişiklik olmaktadır. ANAHTAR KELİMELER: Sarkoidoz, prognoz, klinik parametreler, laboratuvar parametreleri SUMMARY CLINICAL, LABORATORY, FUNCTIONAL PARAMETERS AND PROGNOSIS IN PULMONARY SARCOIDOSIS The aim of the study was to evaluate the results of the clinical, laboratory, respiratory function test parameters including DLCO, and relation of them with radiological stage. In this retrospective study, 40 patients (male/female ratio: 12/28, mean age 40 ± 13 years) with sarcoidosis who diagnosed between 1996 to 2000 years, were included. The most common symptom was cough (26 patients, 65%). Two patients had family history for sarcoidosis. Uveitis or chorioretinitis in 6 of the 27pts (22%) and erythema nodosum in 10 pts (25%) were observed. Twenty-three of the pts (60.5%) were unresponsive to purified protein derivative (PPD) skin testing. According to radiological staging, Stage 0 in 1pt (2.5%), stage 1 in 19 pts (47.5%), stage 2 in 14 pts (35%), stage 3 in 5 pts (12.5%) and stage 4 in 1 pts (2.5%) were detected. Symptoms and PPD response were not associated with radiological stage of the disease. Predicted value of FEV 1 in 15 of the 38 pts (40%) and predicted value of DLCO in 18 of the 30 pts (60%) were lower than normal (80% of the predicted). Both FEV 1 and FVC values were changing among the stages of disease. CD4/CD8 ratio was higher than 3.5 in 9 of 284

2 Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz the 17 pts (53%). Serum angiotensin converting enzyme levels were increased in 9 of the 27 pts (33%). Twenty-five of the pts have been followed-up at least one year. Radiological improvement was observed in 15 patients and remaining was stable. In conclusion, most of our patients were in stage 1 and 2. The mainly deteriorated respiratory function test parameter was DLCO. In addition, FEV 1 and FVC values also changed in different stages of the disease. KEY WORDS: Sarkoidosis, prognosis, clinical parameters, laboratory parameters. GİRİŞ Sarkoidoz en sık olarak akciğeri tutan, etyolojisi bilinmeyen multisistemik bir hastalıktır. Göz ve deri tutulumu olguların %25 i gibi önemli bir kısmında saptanabilir, diğer organların semptomatik tutulumu ise çok daha azdır. Halsizlik, kilo kaybı, ateş gibi sistemik semptomlar dışında hastalık daha çok solunum sistemi semptomları ile ortaya çıkmaktadır. Hastalıkla ilişkili mortalite < %1-6 dır ve kortikosteroidler halen başlıca tedavi seçeneğidir (1). Sarkoidozda klinik bulgular ve prognoz, etnik gruplar arasında farklılık göstermektedir (2-5). Bu retrospektif çalışmada, sarkoidozlu olgularımızın klinik, laboratuvar parametreleri ve solunum fonksiyon testlerinin (SFT) değerlendirilmesi ve radyolojik evre ile bu parametreler arası ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmamızda, yılları arasında kliniğimizde izlenen 40 (kadın/erkek oranı: 28/12, yaş ortalaması 40 ± 13 yıl) sarkoidoz olgusunun klinik, laboratuvar parametreleri [kan anjiotensin konverting enzim (ACE) ve kalsiyum düzeyi], solunum fonksiyonları (FVC, FEV 1, FEF 25-75, DLCO, DLCO/VA) ve en az 1 yıl izlenen 25 olguya ait takip sonuçları değerlendirilmiştir. Olguların PA akciğer grafileri 2 ayrı göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve radyolojik evreleme yapılmıştır. Sarkoidoz olgularının tümü klinik şikayetleri olan ve ilk defa kliniğimizde tanısı konulan, tedavisiz, aktif olgular idi. Tanı, olguların 37 sinde histopatolojik olarak kazeifikasyon içermeyen granülomatöz lezyonlar saptanması ile kanıtlandı, 3 olguda ise tek başına klinik ve radyolojik değerlendirme yapıldı. Histopatolojik tanı, 4 olguda transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA) (Wang 319) ile, 2 olguda bronş biyopsisi ile, 5 olguda skalen biyopsi ile, 7 olguda transbronşiyal biyopsi (TBB) ile, 7 olguda mediastinoskopi, 2 olguda mediastinotomi ile, 1 olguda TBB ve bronş biyopsisi, 4 olguda periferik lenfodenopatinin (LAP) ekstirpasyonu ve patolojik incelemesi ile konuldu, deri lezyonları ve periferik LAP ı tespit edilen bir olguda ise her 2 lezyondan alınan biyopsi örneklerinin incelenmesi tanısal sonuç verdi. Üç olguda TBİA ve periferik LAP ın her ikisinin patolojik incelemesinde tanısal doku elde edildi, 1 olguda ise karaciğer biyopsisi ile tanı kondu. Çalışmamızda BAL uygulaması tedavi öncesinde yapıldı, flow sitometrik inceleme ve sitolojik inceleme tüm olgularda aynı merkezde değerlendirildi. BAL işlemi için, sağ akciğer orta lob segmentlerinden biri, solda lingula veya lezyon lokalizasyonundaki bir segmente wedge pozisyonuna getirilen fiberoptik bronkoskopun (FOB) içine yerleştirilen kateterden 20 ml lik porsiyonlar şeklinde toplam 100 ml serum fizyolojik verilip manüel olarak aspire edilerek yapıldı. Yapılan yayma preparatlar May Grünwald Giemsa ile boyanarak sitolojik değerlendirme yapıldı. Bunun yanısıra, BAL materyali gerekli işlemlerden geçirildikten sonra flow sitometrik analiz yapıldı. SFT ler Sensor Medics 2400 (Hollanda) cihazı ile yapıldı ve VC (vital kapasite), FVC (zorlu vital kapasite), FEV 1 (1. saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm), FEV 1 /FVC, PEF (tepe ekspiratuvar akım), FEF (FVC nin saniyesindeki ekspiratuvar akım), DLCO (difüzyon kapasitesi), DLCO/VA (difüzyon katsayısı) parametreleri değerlendirildi. SFT ler ve serum ACE, serum Ca, idrar Ca düzeyleri tedavi öncesinde belirlendi. Olguların 27 sine, sarkoidoza bağlı göz tutulumu açısından göz muayenesi yaptırıldı. Yirmibeş olgu en az 1 yıl izlendi ve bu sürenin sonunda klinik, radyolojik, fonksiyonel değerlendirme yapıldı. İstatistik İstatistiki analiz SPSS for windows version 5.0 paket program kullanılarak yapıldı. Değerler ortalama ± 285

3 Çetinkaya E, Yıldız P, Kadakal F, Altın S, Poluman A, Yılmaz V. standart sapma olarak verildi. İkili grupların sayısal parametreler için karşılaştırılmasında eşlenmemiş t- testi, 2 den fazla grupların karşılaştırılmasında tek yönlü ANOVA kullanıldı. Sayısal değişkenler arası korelasyon Pearson un korelasyon testi ile değerlendirildi. p değerleri 0.05 den küçük olduğunda anlamlı olarak kabul edildi. SONUÇLAR Sarkoidozlu hastalarımız arasında kadınların daha fazla olduğu görüldü (28/12; %70). Yaş ortalaması 40 ± 13 yıl idi, kadın ve erkek olgular arasında yaş açısından anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Yirmiüç olgu (%57.5) yaş arasında idi. En sık rastlanan semptomlar öksürük (26 olgu, %65) ve halsizlik (18 olgu, %45) idi. Bir olgunun ikiz kardeşi, 1 olgunun ise 2 kardeşi sarkoidoz tanısı aldı. Sarkoidozun göz tutulumunu belirlemek amacı ile göz muayenesi yapılan 27 olgunun 6 (%22) sında üveit veya korioretinit saptandı. On olguda (%25) eritema nodozum, 23 olguda (%60.5) PPD negatifliği belirlendi ve radyolojik evre ile semptomlar, eritema nodosum ve göz bulguları varlığı, PPD negatifliği arasında ilişki yoktu. Altı hasta sigara içiyordu. Serum anjiyotensin konverting enzim yüksekliği 27 olgunun 9 (%33) unda saptandı. Serum Ca yüksekliği 32 hastanın 3 (%9.4) ünde ve idrar Ca yüksekliği 28 hastanın 10 (%35.7) unda saptandı. Radyolojik evrelemeye göre olguların dağılımı Tablo1 de gösterildi. Olguların büyük çoğunluğu (%82.5) evre 1 ve 2 idi. Bir olguda akciğer grafisi normaldi. Kırk olgunun 17 sine fiberoptik bronkoskopi ve BAL yapıldı. Onyedi olgunun 9 (%53) unda BAL sıvısı CD4/CD8 oranı 3.5 in üzerinde idi. Dört olguda (%10) oran 5 in üzerinde olarak saptandı. Olguların 3 ünde lenfosit oranı %28 in altında ve 14 ünde %28 in üzerinde idi. Evre 1, 2, 3 de BAL sıvısı lenfosit, nötrofil oranları ve CD4/CD8 oranı açısından anlamlı farklılık görülmedi fakat BAL lenfosit oranı evre 1 ve 3 de evre 2 ye göre daha yüksek olarak saptandı. CD4/CD8 oranı ise evre 1 olgularda en düşük düzeyde idi (Tablo 2). Otuzsekiz olgunun 15 inde FEV 1 (%40), 14 ünde FVC (%37) ve 30 olgunun 18 (%60) inde DLCO %80 in altında idi. Beklenenin %80 inin altında FEV 1 /FVC oranı sadece evre 3 olgularda belirlendi. Evrelere göre SFT sonuçları Tablo 2 de gösterildi. Şiddetli klinik semptomlar, göz veya diğer organ tutulumu, BAL da %28 in üzerinde lenfositik alveolit saptanan veya solunum fonksiyonlarında belirgin azalma bulunan 26 olguya 3 ile 12 ay arasında değişen sürelerde 40 mg/gün dozundan başlanıp 2-3 aydan itibaren azaltılarak metil prednizolon tedavisi uygulandı. Üç olguya ise inhaler steroid verildi. Tedavi süresi (median) 10 ay idi. Tedavi sonrası, ortalama FVC (%) 86 ± 17 den 93 ± 15 (p> 0.05) e, ortalama VC (%) 87 ± 16 dan 93 ± 13 Tablo 1. Sarkoidozlu olguların radyolojik evrelere göre dağılımı. Evre 0 Evre 1 Evre 2 Evre 3 Evre 4 Olgu sayısı: n (%) 1 (%2.5) 19 (%47.5) 14 (%35) 5 (%12.5) 1 (%2.5) Tablo 2. Evrelere göre BAL sıvısı ve solunum fonksiyon testi sonuçları. Evre 1 Evre 2 Evre 3 istatistik CD4/CD8 3.2 ± ± ± 1.8 AD Lenfosit (%) 48 ± ± ± 20 AD Nötrofil (%) 22 ± ± ± 6 AD FEV 1 (%) 87 ± 11* 87 ± ± 17 p< 0.01* FVC (%) 90 ± ± ± 15 AD FEV 1 /FVC 83 ± 7 86 ± 5 76 ± 8 AD DLCO (%) 86 ± ± ± 13 AD DLCO/VA (%) 84 ± ± ± 7 AD * Grup I ve II farklı III, AD: Anlamlı değil. 286

4 Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz (p= 0.07) e, ortalama FEV 1 (%) 82 ± 18 den 88 ± 15 (p= 0.06) e, ortalama DLCO (%) 80 ± 23 den 95 ± 15 (p> 0.05) e yükseldi ve tüm olgularda klinik düzelme saptandı. Yirmibeş olgunun 1 yıl (18 kadın, 7 erkek; yaş ortalama 39 ± 11 yıl) izleminde radyolojik olarak olguların 15 inde gerileme, 10 unda stabilite saptandı. TARTIŞMA Sarkoidoz tüm yaşlarda görülebilmekle birlikte, olguların %80 den fazlası yaş arasındadır (1). Çalışmamızdaki 40 olgunun yaş ortalaması 40 ± 13 yıl ve olguların 23 (%57.5) ü yaş arasında idi. Hastalarımızın literatürün aksine daha ileri yaşta olmasının nedeninin etnik ve coğrafik farklılıklar dışında, ülkemizde semptomların önemsenmeyerek hastaların doktora başvurusunun gecikmesine veya bazı olguların ise daha önce başvurduğu merkezlerde bu hastalığın yeterince bilinmemesine bağlı olarak, tanının gecikmiş olmasına bağlı olabileceği düşünülmüştür. Literatür ile uyumlu olarak olgularımızda kadın baskınlığı dikkati çekmiştir (2,3). Sarkoidozun klinik görünümleri ve doğal seyri yaş, cins ve etnik gruplara göre belirgin farklılık göstermektedir (4,5). Olguların 2/3 ü asemptomatiktir. Semptomlar sıklıkla solunum sistemine aittir. Bunun yanısıra ateş, halsizlik ve kilo kaybı gibi sistemik semptomlar da görülebilmektedir. Olgularımızda en sık semptom öksürük olmakla birlikte, halsizlik (18 olgu, %45) oldukça sık görülen diğer bir semptom olarak belirlenmiştir. Bu nedenle özellikle genç hastalarda düzelmeyen öksürük ve halsizlik şikayetleri varlığında bu hastalığın akla gelerek tanı için ileri merkezlere gönderilmesi gerektiği düşünülmüştür. Sarkoidozlu olguların %90 ından fazlasında PA akciğer grafisinde patoloji görülmektedir (1). Olgularımızın 39 (%97.5) unda PA akciğer grafisinde patoloji görülmüştür. Bir olgu ise (%0.25) radyolojik olarak evre 0 olarak değerlendirilmiştir. Literatür ile uyumlu olarak olgularımızın büyük bir çoğunluğu evre 1 ve 2 olgular (%82.5) olarak belirlenmiştir (2,3). Daha önceki çalışmalarda sarkoidozlu olgularda sigara içme sıklığının azlığına dikkat çekilmiştir (2). Çalışmamızda ise sigara anamnezi olan 6 olgu mevcuttur (%15). SFT ler ile radyolojik evre arasında orta derecede korelasyon varlığı bildirilmiştir. Evre 1 de hastaların yaklaşık %80 inde normal değerler bulunmakta, PA akciğer grafisinde parankimal lezyonlar varlığında FVC ve FEV 1 de düşme %40-70 hastada belirtilmektedir. Evre ile ilişkili olarak DLCO da düşme olabilmekte, bazen de tek başına DLCO düşüklüğü görülmektedir. Fakat pulmoner infiltrasyon varlığında tüm solunum fonksiyonları normal de olabilmektedir. Obstrüksiyon olguların %30-50 sinden fazlasında bildirilmiştir (1). Çalışmamızda evre 3 olguların FEV 1 (%) değerinde diğer evrelere göre anlamlı azalma saptandı, FVC (%) de ise evre ilerledikçe düşme gözlendi. Fakat evre 1, 2 ve 3 arasındaki fark anlamlı değildi. DLCO ve DLCO/VA değerleri evre 1 den 3 e doğru evre arttıkça düştü fakat istatistiki anlamlı fark görülmedi. Olguların %40 ında FEV 1 de, %37 sinde FVC de ve %60 ında DLCO da düşme saptandı. Diğer bir deyişle çalışmamızda evre ilerledikçe FVC, FEV 1 ve DLCO değerlerinin tümünde düşme olduğu görüldü ve DLCO daki azalma daha ön planda saptandı. Sarkoidozda radyolojik evre ile BAL sıvısı lenfosit sayısı ve T-lenfosit alt grupları arasındaki ilişkiye ait veriler çelişkilidir (6,7). Çalışmamızda T-lenfosit subgrupları ve lenfosit oranları radyolojik evreler arasında anlamlı farklılık göstermemektedir. Bununla birlikte, en düşük BAL lenfosit oranı ve en yüksek CD4/CD8 oranı evre 2 olgularda saptanmıştır. Sarkoidozda BAL sıvısının özellikleri, CD4/CD8 oranındaki artış ile birlikte olan lenfositik alveolit olarak bildirilmektedir (6,8). CD4/CD8 oranının 3.5 in üzerinde olması durumunda özgüllüğün %93 olduğu bildirilmiştir (9). Çalışmamızda 17 olgunun 9 (%53) unda CD4/CD8 oranı 3.5 in üzerinde idi. BAL sıvısı sonuçlarının evre ile tam bir paralellik göstermediği fakat tanıda yardımcı olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı. Sarkoidozlu hastaların %10-35 inde spesifik veya nonspesifik deri lezyonları görülebilmektedir. En sık görülen nonspesifik deri lezyonu ise eritema nodozumdur (10). Ülkemizde yapılan bir çalışmada da aynı sonuç elde edilmiştir (11). Çalışmamızda, literatür ile uyumlu olarak 10 olguda (%25) eritema nodozum görülmüştür. Çalışmalarda göz tutulumunun hastaların %20 sinden fazlasında görüldüğü bildirilmiştir (1). Çalışmamızdaki 27 olguya bu açıdan göz muayenesi yaptırıldı ve sıklık %22 ola- 287

5 Çetinkaya E, Yıldız P, Kadakal F, Altın S, Poluman A, Yılmaz V. rak belirlendi. Eritema nodozum varlığı ve göz tutulumunun evre veya cins ile ilişkisi saptanmadı. İlk defa 1975 de Lieberman tarafından, sarkoidozda serum ACE yüksekliğine dikkat çekilmiştir, bu tarihten sonra ACE düzeyi hastalığın tanısında ve aktivitesinin izlenmesinde kullanılmıştır (12). Sarkoidozlu hastaların %40-90 ında yüksek olarak saptanabilmektedir, fakat sensitivitesi oldukça düşüktür (13). Evre 2 olgularda ACE düzeyinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir (13,14). Çalışmamızda ise 27 olgunun 9 (%33) unda serum ACE yüksekliği saptanmıştır ve evreler arasında ACE düzeyi açısından farklılık bulunmamıştır. Sarkoidozda hangi hastalara tedavi verilmesi gerektiği, hastaların monitörizasyonu ve tedavi dozları hakkında tam bir uzlaşma yoktur. Kortikosteroidler toksik reaksiyonlar nedeni ile gereksiz kullanılmaması gereken ilaçlardır, diğer yandan sarkoidoz ilerleyebilmekte ve kalıcı pulmoner veya ekstrapulmoner organ fonksiyon bozukluğuna neden olabilmektedir. Bu nedenle halen, süregen veya ilerleyici pulmoner veya ekstrapulmoner hastalıkta tedavi uygulanmaktadır. Doz ve tedavi süresi hakkında prospektif, randomize çalışmalar yoktur (6,15). Çalışmamızda bu veriler ışığında 29 olguya steroid tedavisi başlanmış, tüm olgularda klinik ve SFT lerde düzelme saptanmıştır. Steroid tedavisine bağlı herhangi bir toksik reaksiyon görülmemiştir. Sonuç olarak, kadınların çoğunluğu oluşturduğu sarkoidozlu olgularımızın, radyolojik olarak daha çok evre 1 ve 2 olarak gruplandığı görülmüştür. Evre ile BAL sıvısı sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olmamakla birlikte, tanıya yardımcı bir yöntemdir. Olgularımızda bozulan başlıca SFT parametresi DLCO dur. Bununla birlikte evre ile ilişkili olarak FEV 1 ve FVC de de değişiklik olmaktadır. Steroid tedavisi verilen olgularda klinik ve fonksiyonel düzelme saptanmıştır, fakat sarkoidozda tedavi sonuçlarının belirlenmesi için uzun süreli ve randomize çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. KAYNAKLAR 1. Moller DR. Diffuse lung diseases, sarcoidosis. In: Albert R, Spiro S, Jett J, eds. Comprehensive Respiratory Medicine. Harcourt Brace and Company, 1999: Perez Arellano JL, Ramos Guevara RM, Lopez Ochoa FJ et al. Sarcoidosis. Retrospective study of 30 cases in Salamanca and comparison with other national series. Rev Clin Esp 1991;189: Pietinalho A, Ohmichi M, Hiraga Y et al. The mode of presentation of sarcoidosis in Finland and Hokkaido, Japan. A comparative analysis of 571 Finnish and 686 Japanese patients. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 1996; 13: Hillerdal G, Nou E, Osterman K et al. Sarcoidosis: Epidemiology and prognosis. A 15-year European study. Am Rev Respir Dis 1984;130: Neville E, Walker AN, James DG. Prognostic factors predicting the outcome of sarcoidosis: An analysis of 818 patients. Q J Med 1983;208: Nagai S, Izumi T. Bronchoalveolar lavage. Still useful in diagnosing sarcoidosis? In: Sharma OMP, ed. Clinics in Chest Medicine. Philadelphia: WB Saunders Company, 1997: Ward K, O Connor C, Odlum C et al. Prognostic value of bronchoalveolar lavage in sarcoidosis: The critical influence of disease presentation. Thorax 1989;44:6. 8. Iida K, Kadota J, Kawakami K et al. Analysis of T cell subsets and beta chemokines in patients with pulmonary sarcoidosis. Thorax 1997;52: Costabel U, Zaiss A, Wagner DJ et al. Value of BAL lymphocyte subpopulations for the diagnosis of sarcoidosis. In: Grassi C, ed. Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders. Amsterdam: Excepta Medica, 1988: Hanno R, Callen JP. Sarcoidosis. A disorder with prominent cutenous features and their interrelationship with systemic disease. Med Clin North Am 1980;64: Tabak L, Ece T, Erelel M ve ark. Sarkoidoziste klinik belirti ve bulgular. Özyardımcı N. ed. 20. Yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı Bursa 2-4 Kasım Lieberman J. Elevation of serum angiotensin convertingenzyme (ACE) level in sarcoidosis. Am J Med 1975;59: Studdy PR, James DG. The specificity and sensitivity of serum angiotensin-converting enzyme in sarcoidosis and other diseases. Experiences in 12 centers in six different countries. In: Chretien J, Marsac J, Saltiel JC, eds. Sarcoidosis. Paris: Pergamon Press, 1983; DeRemee RA, Rohrbach MS. Serum angiotensin-converting enzyme activity in evaluating the clinical course of sarcoidosis. Ann Intern Med 1980;92: Judson MA. An approach to the treatment of pulmonary sarcoidosis with corticosteroids. The six phases of treatment. Chest 1999;115: Yazışma Adresi Pınar YILDIZ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zeytinburnu/İSTANBUL 288

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLGU-1 44 yaşında, erkek olgu futbol antrenörü 10 gündür ateş, eforla olan nefes darlığı, kuru öksürük

Detaylı

Sarkoidozda Cilt Tutulumu: 42 Olgunun Analizi

Sarkoidozda Cilt Tutulumu: 42 Olgunun Analizi Sarkoidozda Cilt Tutulumu: 42 Olgunun Analizi Ferhan ÖZŞEKER*, Sevinç BİLGİN*, Ümmühan BAYRAM**, Ateş BARAN*, Bülent ALTINSOY***, Döndü GÜNEYLİOĞLU****, Esen AKKAYA* * İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Gazi Üniversitesi ne Başvuran 100 Sarkoidoz Hastasının Retrospektif İncelenmesi

Gazi Üniversitesi ne Başvuran 100 Sarkoidoz Hastasının Retrospektif İncelenmesi DOI: 10.5152/ttd.2014.4116 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL INVESTIGATION Gazi Üniversitesi ne Başvuran 100 Sarkoidoz Hastasının Retrospektif İncelenmesi Retrospective Evaluation of 100 Patients with Sarcoidosis

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Kutanöz Sarkoidozlu 15 Hastanın Geriye Dönük Analizi A Retrospective Analysis of 15 Patients with Cutaneous Sarcoidosıs

Kutanöz Sarkoidozlu 15 Hastanın Geriye Dönük Analizi A Retrospective Analysis of 15 Patients with Cutaneous Sarcoidosıs 66 Orijinal Araştırma / Original Article Kutanöz Sarkoidozlu 15 Hastanın Geriye Dönük Analizi A Retrospective Analysis of 15 Patients with Cutaneous Sarcoidosıs Ebru Güler 1, Beril Gülüş Demirel 1, Olgun

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu

İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu Hande D. İKİTİMUR 1, Fatma TOKER 1, Tunçalp DEMİR 1, A. Kürşat BOZKURT 2, Nurhayat YILDIRIM 1 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Halide Nur Ürer, Sedat Altın, İbrahim Celalettin Kocatürk, Naciye Arda, Lütfiye Kılıç, Neslihan Fener,

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

SARKOİDOZ Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

SARKOİDOZ Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı SARKOİDOZ Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sarkoidoz nedeni bilinmeyen, sistemik granülomatöz bir hastalıktır. En çok tutulan yapılar toraks

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ProfDrNurhayat YILDIRIM Spirometrik ölçüm sakin solunum, zorlu inspirasyon, zorlu ekspirasyon, derin ve hızlı olarak belli bir sürede yapılan solunum esnasında ölçülen zaman,

Detaylı

Sarkoidozun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Sarkoidozun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Sarkoidozun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Döndü GÜNEYLİOĞLU*, Ferhan ÖZŞEKER*, Sevinç BİLGİN*, Çağla UYANUSTA KÜÇÜK*, Esen AKKAYA* * SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İSTANBUL

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

Yanlışlıkla Tüberküloz Tanısı Konulan 23 Sarkoidoz Olgusunun Analizi

Yanlışlıkla Tüberküloz Tanısı Konulan 23 Sarkoidoz Olgusunun Analizi Yanlışlıkla Tüberküloz Tanısı Konulan 23 Sarkoidoz Olgusunun Analizi Levent TABAK*, Zeki KILIÇASLAN*, Esen KIYAN*, Orhan ARSEVEN*, Mustafa ERELEL*, Çağlar ÇUHADAROĞLU*, Dilek YILMAZBAYHAN** * İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR ÖZET Daha önce yapılan birçok çalışmada, cilt metastazlarının

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri

Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri Onur Fevzi ERER, Sena YAPICIOĞLU, Yavuz Alp YALÇIN, Serir AKTOĞU ÖZKAN İzmir

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri #

Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri # Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri # Alev ATASEVER*, Feza BACAKOĞLU*, Gökhan KESER*, Mustafa ÖZHAN*, Oğuz KILINÇ***, Eyüp Sabri UÇAN***, Eker DOĞANAVŞARGİL** * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Postpartum/Sessiz Tiroidit. Dr. Ersin Akarsu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

Postpartum/Sessiz Tiroidit. Dr. Ersin Akarsu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Postpartum/Sessiz Tiroidit Dr. Ersin Akarsu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Tanım Otoimmunite / Lenfositik infiltrasyon Geçici tirotoksikoz Hipotiroidi TFT değişiklikleri,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ DIAGNOSTIC VALUE OF FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY IN PULMONARY TUBERCULOSIS CASES WHO COULD NOT EXPECTORATE

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Alveoler Mikrolitiyazis -Kardeş 2 Olgu Nedeni İle-

Alveoler Mikrolitiyazis -Kardeş 2 Olgu Nedeni İle- Alveoler Mikrolitiyazis -Kardeş 2 Olgu Nedeni İle- Mustafa ERELEL*, Çağlar ÇUHADAROĞLU*, Esen KIYAN*, Dilek YILMAZBAYHAN**, Zeki KILIÇASLAN*, Atadan TUNACI*** *İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

SOLİTER PULMONER NODÜL

SOLİTER PULMONER NODÜL SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Sebahat Akoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Tanım 3 cm.den küçük üçük, tek, normal akciğer dokusuyla çevrili, adenopati ya da atelektazi

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Şevket ÖZKAYA, Serhat FINDIK, Oğuz UZUN, Atilla Güven ATICI, Levent ERKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Deniz İNAL İNCE, Nur TUNALI, Sema SAVCI, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA

Detaylı

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Doç. Dr. Halil Coşkun Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu GİRİŞ 2010 verilerine göre dünyada erişkinlerde (20-79 yaş) diabet prevalansı %6,4 (285 milyon). 2030 da bu oranın %7,7 ye (439 milyon) yükseleceği öngörülüyor.

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

Üniversiteler ve İşçi Sağlığı. Dr Peri Arbak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

Üniversiteler ve İşçi Sağlığı. Dr Peri Arbak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Üniversiteler ve İşçi Sağlığı Dr Peri Arbak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Sunum Planı Farklı Ülkelerde Üniversitelerin Meslek Hastalıklarının Tanısı Alanındaki Sorumlulukları Ülkemizde

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Ayhan Abacı, Ceyhun Dizdarer, Ece Böber 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri #

Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri # Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri # Sibel ÖZKURT*, Fatma FİŞEKÇİ*, Sevin BAŞER*, Remzi ALTIN*, Beyza AKDAĞ** * Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS

ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS Olgu sunumu / Case report ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS Sami Doğan*, Hakan Ateş**, Mesut Erbaş**, Ömür Öztürk**, Suat Gezer***, Sami Karapolat***, * Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi #

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*, Sülün ERMETE**

Detaylı

Kutanöz sarkoidozlu 27 hastanın retrospektif analizi

Kutanöz sarkoidozlu 27 hastanın retrospektif analizi 148 Orijinal Araştırma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.01328 lu 27 hastanın retrospektif analizi Retrospective analysis of 27 patients with cutaneous sarcoidosis Kenan Aydoğan, Yasemin Aydın,

Detaylı

Lenf Bezi Tüberkülozu #

Lenf Bezi Tüberkülozu # Lenf Bezi Tüberkülozu # Dursun TATAR*, Ebru YILMAZ GÜNEŞ*, Rıfat ÖZACAR*, Sülün ERMETE**, Hüseyin HALİLÇOLAR* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve

Detaylı

Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları

Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları Gönül TANIR 1, Alper AKIN 2, Cumhur AYDEMİR 2, Çiğdem ÜNER 3, İsmail CEYHAN 3 1 Dr. Sami Ulus Çocuk

Detaylı

Polipropilen Pnomokonyozu Olgusu

Polipropilen Pnomokonyozu Olgusu Polipropilen Pnomokonyozu Olgusu Canan Demir, Berna Erden, Sevtap Gülgösteren, Cebrail Şimşek Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği Olgu: O GY, 31

Detaylı

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ 17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ GİRİŞ Ülkemizde KOAH prevalansı 40 yaş üzeri erişkin nüfusta %19 dur, diğer bir ifadeyle yaklaşık

Detaylı

Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu

Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu Naime TAŞDÖĞEN, Serpil TEKGÜL, Atike DEMİR, Emel ÇELİKTEN İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Astım Yoğun

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

SARKOİDOZLU HASTALARDA KLİNİK, RADYOLOJİK, LABORATUVAR PARAMETRELER VE TANI YÖNTEMLERİ

SARKOİDOZLU HASTALARDA KLİNİK, RADYOLOJİK, LABORATUVAR PARAMETRELER VE TANI YÖNTEMLERİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVIII Sayı 2, 2014 SARKOİDOZLU HASTALARDA KLİNİK, RADYOLOJİK, LABORATUVAR PARAMETRELER VE TANI YÖNTEMLERİ CLINICAL, RADIOLOGICAL, LABORATORY PARAMETERS AND DIAGNOSTIC

Detaylı

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Ahmet ERGÜN*, Mustafa ŞIRLAK** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Sibel ARINÇ 1, Cüneyt SALTÜRK 1, Müyesser ERTUĞRUL 1, Ebru SULU 1, Leyla TUNCER 1, Sema NERGİS 2, Ümmühan

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Sarkoidozlu Bir Olguda Mide Tutulumu*

Sarkoidozlu Bir Olguda Mide Tutulumu* Respir Case Rep 2013;2(3):101-105 DOI: 10.5505/respircase.2013.97269 CASE REPORT OLGU SUNUMU Sarkoidozlu Bir Olguda Mide Tutulumu* Gastric Involvement in a Case with Sarcoidosis Elif Tanrıverdio, 1 Ayşegül

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

MULTİPL MYELOMA VE AMİLOİDOZİSTE NÜKLEER TIP

MULTİPL MYELOMA VE AMİLOİDOZİSTE NÜKLEER TIP MULTİPL MYELOMA VE AMİLOİDOZİSTE NÜKLEER TIP Prof.Dr.Emel ÖZTÜRK Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.D. Multipl Myeloma Aktif Hastalık ile MGUS/Sinsi Ayrımı Evreleme Organ tutulumunun değerlendirilmesi

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Transfüzyon İlişkili Akut Akciğer Hasarı Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi- Tıp Fakültesi

Transfüzyon İlişkili Akut Akciğer Hasarı Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi- Tıp Fakültesi Transfüzyon İlişkili Akut Akciğer Hasarı Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi- Tıp Fakültesi Tarihçe Sıklık Tanım Mekanizma Klinik Tedavi Prognoz Önlemler Akış 2/4/2010 KMTD-2009-ANTALYA 2 I. TARİHÇE

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Doç Dr Ömür AYDIN. Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD

Doç Dr Ömür AYDIN. Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD Doç Dr Ömür AYDIN Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD Mesleksel astım tedavisinde temel prensipler Mesleksel astımda prognoz Maruziyetin kesilmesi/azaltılmasının sonuçları Mesleksel

Detaylı

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş ÖZ VE SOY GEÇMİŞ 7yıl önce kolon rezeksiyonu (adeno

Detaylı

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ROC Analizi Prof.Dr. Rian DİŞÇİ İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Bilim Dalı Tanı Testleri Klinik çalışmalarda, özellikle

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI Doç. Dr. PINAR ERGÜN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi PULMONER REHABİLİTASYON ve EVDE BAKIM MERKEZİ Pulmoner

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu

Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Olgu 1 56 y, Erkek Karaciğer sirozu, hepatit B, C, ve HCC Hepatik ensefalopati KC alıcı VDRL: + TPHA: + (1/640) Anti-TP : + Olgu 1 Preoperatif 10 gün seftriakson 1x1

Detaylı

Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular

Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular BR.HLİ.067 Romatizma hastalıkları toplumda oldukça sık görülen hastalıklardır. Bunların sıklıkla günlük yaşamı etkilemesi, kişinin yaşam kalitesini

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı