Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz #

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz #"

Transkript

1 Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz # Erdoğan ÇETİNKAYA, Pınar YILDIZ, Figen KADAKAL, Sedat ALTIN, Arman POLUMAN, Veysel YILMAZ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL # Bu çalışma, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi (6-9 Kasım 2000, Kemer-Antalya) nde sunulmuştur. ÖZET Çalışmamızda, sarkoidozlu olgularımızın klinik, laboratuvar parametreleri ve solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi ve radyolojik evre ile bu parametreler arası ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu retrospektif çalışmada, yılları arasında kliniğimizde izlenen 40 (kadın/erkek oranı: 28/12, yaş ortalama 40 ± 13 yıl) sarkoidoz olgusu incelendi. En sık rastlanan semptom öksürük (26 olgu, %65) idi. İki olguda aile anamnezi mevcuttu. Yirmiyedi olgunun 6 (%22) sında üveit veya korioretinit, 10 olguda (%25) eritema nodozum gözlendi. Yirmiüç olguda (%60.5) pürifiye protein derivesi (PPD) negatifliği belirlendi. Radyolojik evrelemeye göre; 1 olgu evre 0 (%2.5), 19 olgu evre 1 (%47.5), 14 olgu evre 2 (%35), 5 olgu evre 3 (%12.5), 1 olgu evre 4 (%2.5) olarak değerlendirildi. Radyolojik evre ile semptomlar ve PPD cevabı arasında ilişki yoktu. Otuzsekiz olgunun 15 inde FEV 1 (%40) ve 30 olgunun 18 (%60) inde DLCO %80 in altında idi. Hastalığın farklı evrelerinde FEV 1 ve FVC değerlerinin her ikisi de farklılık gösterdi. Serum anjiyotensin konverting enzim yüksekliği 27 olgunun 9 (%33) unda saptandı. Onyedi olgunun 9 (%53) unda CD4/CD8 oranı 3.5 in üzerinde idi. Olguların 25 i en az 1 yıl izlendi. Radyolojik olarak olguların 15 inde gerileme, kalanında ise stabilite saptandı. Sonuç olarak, olgularımızın çoğunluğunu radyolojik olarak evre 1 ve 2 olgular oluşturmaktadır. Sarkoidoz olgularımızda bozulan başlıca solunum fonksiyon testi DLCO dur. Bununla birlikte evre ile ilişkili olarak FEV 1 ve FVC de de değişiklik olmaktadır. ANAHTAR KELİMELER: Sarkoidoz, prognoz, klinik parametreler, laboratuvar parametreleri SUMMARY CLINICAL, LABORATORY, FUNCTIONAL PARAMETERS AND PROGNOSIS IN PULMONARY SARCOIDOSIS The aim of the study was to evaluate the results of the clinical, laboratory, respiratory function test parameters including DLCO, and relation of them with radiological stage. In this retrospective study, 40 patients (male/female ratio: 12/28, mean age 40 ± 13 years) with sarcoidosis who diagnosed between 1996 to 2000 years, were included. The most common symptom was cough (26 patients, 65%). Two patients had family history for sarcoidosis. Uveitis or chorioretinitis in 6 of the 27pts (22%) and erythema nodosum in 10 pts (25%) were observed. Twenty-three of the pts (60.5%) were unresponsive to purified protein derivative (PPD) skin testing. According to radiological staging, Stage 0 in 1pt (2.5%), stage 1 in 19 pts (47.5%), stage 2 in 14 pts (35%), stage 3 in 5 pts (12.5%) and stage 4 in 1 pts (2.5%) were detected. Symptoms and PPD response were not associated with radiological stage of the disease. Predicted value of FEV 1 in 15 of the 38 pts (40%) and predicted value of DLCO in 18 of the 30 pts (60%) were lower than normal (80% of the predicted). Both FEV 1 and FVC values were changing among the stages of disease. CD4/CD8 ratio was higher than 3.5 in 9 of 284

2 Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz the 17 pts (53%). Serum angiotensin converting enzyme levels were increased in 9 of the 27 pts (33%). Twenty-five of the pts have been followed-up at least one year. Radiological improvement was observed in 15 patients and remaining was stable. In conclusion, most of our patients were in stage 1 and 2. The mainly deteriorated respiratory function test parameter was DLCO. In addition, FEV 1 and FVC values also changed in different stages of the disease. KEY WORDS: Sarkoidosis, prognosis, clinical parameters, laboratory parameters. GİRİŞ Sarkoidoz en sık olarak akciğeri tutan, etyolojisi bilinmeyen multisistemik bir hastalıktır. Göz ve deri tutulumu olguların %25 i gibi önemli bir kısmında saptanabilir, diğer organların semptomatik tutulumu ise çok daha azdır. Halsizlik, kilo kaybı, ateş gibi sistemik semptomlar dışında hastalık daha çok solunum sistemi semptomları ile ortaya çıkmaktadır. Hastalıkla ilişkili mortalite < %1-6 dır ve kortikosteroidler halen başlıca tedavi seçeneğidir (1). Sarkoidozda klinik bulgular ve prognoz, etnik gruplar arasında farklılık göstermektedir (2-5). Bu retrospektif çalışmada, sarkoidozlu olgularımızın klinik, laboratuvar parametreleri ve solunum fonksiyon testlerinin (SFT) değerlendirilmesi ve radyolojik evre ile bu parametreler arası ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmamızda, yılları arasında kliniğimizde izlenen 40 (kadın/erkek oranı: 28/12, yaş ortalaması 40 ± 13 yıl) sarkoidoz olgusunun klinik, laboratuvar parametreleri [kan anjiotensin konverting enzim (ACE) ve kalsiyum düzeyi], solunum fonksiyonları (FVC, FEV 1, FEF 25-75, DLCO, DLCO/VA) ve en az 1 yıl izlenen 25 olguya ait takip sonuçları değerlendirilmiştir. Olguların PA akciğer grafileri 2 ayrı göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve radyolojik evreleme yapılmıştır. Sarkoidoz olgularının tümü klinik şikayetleri olan ve ilk defa kliniğimizde tanısı konulan, tedavisiz, aktif olgular idi. Tanı, olguların 37 sinde histopatolojik olarak kazeifikasyon içermeyen granülomatöz lezyonlar saptanması ile kanıtlandı, 3 olguda ise tek başına klinik ve radyolojik değerlendirme yapıldı. Histopatolojik tanı, 4 olguda transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA) (Wang 319) ile, 2 olguda bronş biyopsisi ile, 5 olguda skalen biyopsi ile, 7 olguda transbronşiyal biyopsi (TBB) ile, 7 olguda mediastinoskopi, 2 olguda mediastinotomi ile, 1 olguda TBB ve bronş biyopsisi, 4 olguda periferik lenfodenopatinin (LAP) ekstirpasyonu ve patolojik incelemesi ile konuldu, deri lezyonları ve periferik LAP ı tespit edilen bir olguda ise her 2 lezyondan alınan biyopsi örneklerinin incelenmesi tanısal sonuç verdi. Üç olguda TBİA ve periferik LAP ın her ikisinin patolojik incelemesinde tanısal doku elde edildi, 1 olguda ise karaciğer biyopsisi ile tanı kondu. Çalışmamızda BAL uygulaması tedavi öncesinde yapıldı, flow sitometrik inceleme ve sitolojik inceleme tüm olgularda aynı merkezde değerlendirildi. BAL işlemi için, sağ akciğer orta lob segmentlerinden biri, solda lingula veya lezyon lokalizasyonundaki bir segmente wedge pozisyonuna getirilen fiberoptik bronkoskopun (FOB) içine yerleştirilen kateterden 20 ml lik porsiyonlar şeklinde toplam 100 ml serum fizyolojik verilip manüel olarak aspire edilerek yapıldı. Yapılan yayma preparatlar May Grünwald Giemsa ile boyanarak sitolojik değerlendirme yapıldı. Bunun yanısıra, BAL materyali gerekli işlemlerden geçirildikten sonra flow sitometrik analiz yapıldı. SFT ler Sensor Medics 2400 (Hollanda) cihazı ile yapıldı ve VC (vital kapasite), FVC (zorlu vital kapasite), FEV 1 (1. saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm), FEV 1 /FVC, PEF (tepe ekspiratuvar akım), FEF (FVC nin saniyesindeki ekspiratuvar akım), DLCO (difüzyon kapasitesi), DLCO/VA (difüzyon katsayısı) parametreleri değerlendirildi. SFT ler ve serum ACE, serum Ca, idrar Ca düzeyleri tedavi öncesinde belirlendi. Olguların 27 sine, sarkoidoza bağlı göz tutulumu açısından göz muayenesi yaptırıldı. Yirmibeş olgu en az 1 yıl izlendi ve bu sürenin sonunda klinik, radyolojik, fonksiyonel değerlendirme yapıldı. İstatistik İstatistiki analiz SPSS for windows version 5.0 paket program kullanılarak yapıldı. Değerler ortalama ± 285

3 Çetinkaya E, Yıldız P, Kadakal F, Altın S, Poluman A, Yılmaz V. standart sapma olarak verildi. İkili grupların sayısal parametreler için karşılaştırılmasında eşlenmemiş t- testi, 2 den fazla grupların karşılaştırılmasında tek yönlü ANOVA kullanıldı. Sayısal değişkenler arası korelasyon Pearson un korelasyon testi ile değerlendirildi. p değerleri 0.05 den küçük olduğunda anlamlı olarak kabul edildi. SONUÇLAR Sarkoidozlu hastalarımız arasında kadınların daha fazla olduğu görüldü (28/12; %70). Yaş ortalaması 40 ± 13 yıl idi, kadın ve erkek olgular arasında yaş açısından anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Yirmiüç olgu (%57.5) yaş arasında idi. En sık rastlanan semptomlar öksürük (26 olgu, %65) ve halsizlik (18 olgu, %45) idi. Bir olgunun ikiz kardeşi, 1 olgunun ise 2 kardeşi sarkoidoz tanısı aldı. Sarkoidozun göz tutulumunu belirlemek amacı ile göz muayenesi yapılan 27 olgunun 6 (%22) sında üveit veya korioretinit saptandı. On olguda (%25) eritema nodozum, 23 olguda (%60.5) PPD negatifliği belirlendi ve radyolojik evre ile semptomlar, eritema nodosum ve göz bulguları varlığı, PPD negatifliği arasında ilişki yoktu. Altı hasta sigara içiyordu. Serum anjiyotensin konverting enzim yüksekliği 27 olgunun 9 (%33) unda saptandı. Serum Ca yüksekliği 32 hastanın 3 (%9.4) ünde ve idrar Ca yüksekliği 28 hastanın 10 (%35.7) unda saptandı. Radyolojik evrelemeye göre olguların dağılımı Tablo1 de gösterildi. Olguların büyük çoğunluğu (%82.5) evre 1 ve 2 idi. Bir olguda akciğer grafisi normaldi. Kırk olgunun 17 sine fiberoptik bronkoskopi ve BAL yapıldı. Onyedi olgunun 9 (%53) unda BAL sıvısı CD4/CD8 oranı 3.5 in üzerinde idi. Dört olguda (%10) oran 5 in üzerinde olarak saptandı. Olguların 3 ünde lenfosit oranı %28 in altında ve 14 ünde %28 in üzerinde idi. Evre 1, 2, 3 de BAL sıvısı lenfosit, nötrofil oranları ve CD4/CD8 oranı açısından anlamlı farklılık görülmedi fakat BAL lenfosit oranı evre 1 ve 3 de evre 2 ye göre daha yüksek olarak saptandı. CD4/CD8 oranı ise evre 1 olgularda en düşük düzeyde idi (Tablo 2). Otuzsekiz olgunun 15 inde FEV 1 (%40), 14 ünde FVC (%37) ve 30 olgunun 18 (%60) inde DLCO %80 in altında idi. Beklenenin %80 inin altında FEV 1 /FVC oranı sadece evre 3 olgularda belirlendi. Evrelere göre SFT sonuçları Tablo 2 de gösterildi. Şiddetli klinik semptomlar, göz veya diğer organ tutulumu, BAL da %28 in üzerinde lenfositik alveolit saptanan veya solunum fonksiyonlarında belirgin azalma bulunan 26 olguya 3 ile 12 ay arasında değişen sürelerde 40 mg/gün dozundan başlanıp 2-3 aydan itibaren azaltılarak metil prednizolon tedavisi uygulandı. Üç olguya ise inhaler steroid verildi. Tedavi süresi (median) 10 ay idi. Tedavi sonrası, ortalama FVC (%) 86 ± 17 den 93 ± 15 (p> 0.05) e, ortalama VC (%) 87 ± 16 dan 93 ± 13 Tablo 1. Sarkoidozlu olguların radyolojik evrelere göre dağılımı. Evre 0 Evre 1 Evre 2 Evre 3 Evre 4 Olgu sayısı: n (%) 1 (%2.5) 19 (%47.5) 14 (%35) 5 (%12.5) 1 (%2.5) Tablo 2. Evrelere göre BAL sıvısı ve solunum fonksiyon testi sonuçları. Evre 1 Evre 2 Evre 3 istatistik CD4/CD8 3.2 ± ± ± 1.8 AD Lenfosit (%) 48 ± ± ± 20 AD Nötrofil (%) 22 ± ± ± 6 AD FEV 1 (%) 87 ± 11* 87 ± ± 17 p< 0.01* FVC (%) 90 ± ± ± 15 AD FEV 1 /FVC 83 ± 7 86 ± 5 76 ± 8 AD DLCO (%) 86 ± ± ± 13 AD DLCO/VA (%) 84 ± ± ± 7 AD * Grup I ve II farklı III, AD: Anlamlı değil. 286

4 Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz (p= 0.07) e, ortalama FEV 1 (%) 82 ± 18 den 88 ± 15 (p= 0.06) e, ortalama DLCO (%) 80 ± 23 den 95 ± 15 (p> 0.05) e yükseldi ve tüm olgularda klinik düzelme saptandı. Yirmibeş olgunun 1 yıl (18 kadın, 7 erkek; yaş ortalama 39 ± 11 yıl) izleminde radyolojik olarak olguların 15 inde gerileme, 10 unda stabilite saptandı. TARTIŞMA Sarkoidoz tüm yaşlarda görülebilmekle birlikte, olguların %80 den fazlası yaş arasındadır (1). Çalışmamızdaki 40 olgunun yaş ortalaması 40 ± 13 yıl ve olguların 23 (%57.5) ü yaş arasında idi. Hastalarımızın literatürün aksine daha ileri yaşta olmasının nedeninin etnik ve coğrafik farklılıklar dışında, ülkemizde semptomların önemsenmeyerek hastaların doktora başvurusunun gecikmesine veya bazı olguların ise daha önce başvurduğu merkezlerde bu hastalığın yeterince bilinmemesine bağlı olarak, tanının gecikmiş olmasına bağlı olabileceği düşünülmüştür. Literatür ile uyumlu olarak olgularımızda kadın baskınlığı dikkati çekmiştir (2,3). Sarkoidozun klinik görünümleri ve doğal seyri yaş, cins ve etnik gruplara göre belirgin farklılık göstermektedir (4,5). Olguların 2/3 ü asemptomatiktir. Semptomlar sıklıkla solunum sistemine aittir. Bunun yanısıra ateş, halsizlik ve kilo kaybı gibi sistemik semptomlar da görülebilmektedir. Olgularımızda en sık semptom öksürük olmakla birlikte, halsizlik (18 olgu, %45) oldukça sık görülen diğer bir semptom olarak belirlenmiştir. Bu nedenle özellikle genç hastalarda düzelmeyen öksürük ve halsizlik şikayetleri varlığında bu hastalığın akla gelerek tanı için ileri merkezlere gönderilmesi gerektiği düşünülmüştür. Sarkoidozlu olguların %90 ından fazlasında PA akciğer grafisinde patoloji görülmektedir (1). Olgularımızın 39 (%97.5) unda PA akciğer grafisinde patoloji görülmüştür. Bir olgu ise (%0.25) radyolojik olarak evre 0 olarak değerlendirilmiştir. Literatür ile uyumlu olarak olgularımızın büyük bir çoğunluğu evre 1 ve 2 olgular (%82.5) olarak belirlenmiştir (2,3). Daha önceki çalışmalarda sarkoidozlu olgularda sigara içme sıklığının azlığına dikkat çekilmiştir (2). Çalışmamızda ise sigara anamnezi olan 6 olgu mevcuttur (%15). SFT ler ile radyolojik evre arasında orta derecede korelasyon varlığı bildirilmiştir. Evre 1 de hastaların yaklaşık %80 inde normal değerler bulunmakta, PA akciğer grafisinde parankimal lezyonlar varlığında FVC ve FEV 1 de düşme %40-70 hastada belirtilmektedir. Evre ile ilişkili olarak DLCO da düşme olabilmekte, bazen de tek başına DLCO düşüklüğü görülmektedir. Fakat pulmoner infiltrasyon varlığında tüm solunum fonksiyonları normal de olabilmektedir. Obstrüksiyon olguların %30-50 sinden fazlasında bildirilmiştir (1). Çalışmamızda evre 3 olguların FEV 1 (%) değerinde diğer evrelere göre anlamlı azalma saptandı, FVC (%) de ise evre ilerledikçe düşme gözlendi. Fakat evre 1, 2 ve 3 arasındaki fark anlamlı değildi. DLCO ve DLCO/VA değerleri evre 1 den 3 e doğru evre arttıkça düştü fakat istatistiki anlamlı fark görülmedi. Olguların %40 ında FEV 1 de, %37 sinde FVC de ve %60 ında DLCO da düşme saptandı. Diğer bir deyişle çalışmamızda evre ilerledikçe FVC, FEV 1 ve DLCO değerlerinin tümünde düşme olduğu görüldü ve DLCO daki azalma daha ön planda saptandı. Sarkoidozda radyolojik evre ile BAL sıvısı lenfosit sayısı ve T-lenfosit alt grupları arasındaki ilişkiye ait veriler çelişkilidir (6,7). Çalışmamızda T-lenfosit subgrupları ve lenfosit oranları radyolojik evreler arasında anlamlı farklılık göstermemektedir. Bununla birlikte, en düşük BAL lenfosit oranı ve en yüksek CD4/CD8 oranı evre 2 olgularda saptanmıştır. Sarkoidozda BAL sıvısının özellikleri, CD4/CD8 oranındaki artış ile birlikte olan lenfositik alveolit olarak bildirilmektedir (6,8). CD4/CD8 oranının 3.5 in üzerinde olması durumunda özgüllüğün %93 olduğu bildirilmiştir (9). Çalışmamızda 17 olgunun 9 (%53) unda CD4/CD8 oranı 3.5 in üzerinde idi. BAL sıvısı sonuçlarının evre ile tam bir paralellik göstermediği fakat tanıda yardımcı olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı. Sarkoidozlu hastaların %10-35 inde spesifik veya nonspesifik deri lezyonları görülebilmektedir. En sık görülen nonspesifik deri lezyonu ise eritema nodozumdur (10). Ülkemizde yapılan bir çalışmada da aynı sonuç elde edilmiştir (11). Çalışmamızda, literatür ile uyumlu olarak 10 olguda (%25) eritema nodozum görülmüştür. Çalışmalarda göz tutulumunun hastaların %20 sinden fazlasında görüldüğü bildirilmiştir (1). Çalışmamızdaki 27 olguya bu açıdan göz muayenesi yaptırıldı ve sıklık %22 ola- 287

5 Çetinkaya E, Yıldız P, Kadakal F, Altın S, Poluman A, Yılmaz V. rak belirlendi. Eritema nodozum varlığı ve göz tutulumunun evre veya cins ile ilişkisi saptanmadı. İlk defa 1975 de Lieberman tarafından, sarkoidozda serum ACE yüksekliğine dikkat çekilmiştir, bu tarihten sonra ACE düzeyi hastalığın tanısında ve aktivitesinin izlenmesinde kullanılmıştır (12). Sarkoidozlu hastaların %40-90 ında yüksek olarak saptanabilmektedir, fakat sensitivitesi oldukça düşüktür (13). Evre 2 olgularda ACE düzeyinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir (13,14). Çalışmamızda ise 27 olgunun 9 (%33) unda serum ACE yüksekliği saptanmıştır ve evreler arasında ACE düzeyi açısından farklılık bulunmamıştır. Sarkoidozda hangi hastalara tedavi verilmesi gerektiği, hastaların monitörizasyonu ve tedavi dozları hakkında tam bir uzlaşma yoktur. Kortikosteroidler toksik reaksiyonlar nedeni ile gereksiz kullanılmaması gereken ilaçlardır, diğer yandan sarkoidoz ilerleyebilmekte ve kalıcı pulmoner veya ekstrapulmoner organ fonksiyon bozukluğuna neden olabilmektedir. Bu nedenle halen, süregen veya ilerleyici pulmoner veya ekstrapulmoner hastalıkta tedavi uygulanmaktadır. Doz ve tedavi süresi hakkında prospektif, randomize çalışmalar yoktur (6,15). Çalışmamızda bu veriler ışığında 29 olguya steroid tedavisi başlanmış, tüm olgularda klinik ve SFT lerde düzelme saptanmıştır. Steroid tedavisine bağlı herhangi bir toksik reaksiyon görülmemiştir. Sonuç olarak, kadınların çoğunluğu oluşturduğu sarkoidozlu olgularımızın, radyolojik olarak daha çok evre 1 ve 2 olarak gruplandığı görülmüştür. Evre ile BAL sıvısı sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olmamakla birlikte, tanıya yardımcı bir yöntemdir. Olgularımızda bozulan başlıca SFT parametresi DLCO dur. Bununla birlikte evre ile ilişkili olarak FEV 1 ve FVC de de değişiklik olmaktadır. Steroid tedavisi verilen olgularda klinik ve fonksiyonel düzelme saptanmıştır, fakat sarkoidozda tedavi sonuçlarının belirlenmesi için uzun süreli ve randomize çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. KAYNAKLAR 1. Moller DR. Diffuse lung diseases, sarcoidosis. In: Albert R, Spiro S, Jett J, eds. Comprehensive Respiratory Medicine. Harcourt Brace and Company, 1999: Perez Arellano JL, Ramos Guevara RM, Lopez Ochoa FJ et al. Sarcoidosis. Retrospective study of 30 cases in Salamanca and comparison with other national series. Rev Clin Esp 1991;189: Pietinalho A, Ohmichi M, Hiraga Y et al. The mode of presentation of sarcoidosis in Finland and Hokkaido, Japan. A comparative analysis of 571 Finnish and 686 Japanese patients. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 1996; 13: Hillerdal G, Nou E, Osterman K et al. Sarcoidosis: Epidemiology and prognosis. A 15-year European study. Am Rev Respir Dis 1984;130: Neville E, Walker AN, James DG. Prognostic factors predicting the outcome of sarcoidosis: An analysis of 818 patients. Q J Med 1983;208: Nagai S, Izumi T. Bronchoalveolar lavage. Still useful in diagnosing sarcoidosis? In: Sharma OMP, ed. Clinics in Chest Medicine. Philadelphia: WB Saunders Company, 1997: Ward K, O Connor C, Odlum C et al. Prognostic value of bronchoalveolar lavage in sarcoidosis: The critical influence of disease presentation. Thorax 1989;44:6. 8. Iida K, Kadota J, Kawakami K et al. Analysis of T cell subsets and beta chemokines in patients with pulmonary sarcoidosis. Thorax 1997;52: Costabel U, Zaiss A, Wagner DJ et al. Value of BAL lymphocyte subpopulations for the diagnosis of sarcoidosis. In: Grassi C, ed. Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders. Amsterdam: Excepta Medica, 1988: Hanno R, Callen JP. Sarcoidosis. A disorder with prominent cutenous features and their interrelationship with systemic disease. Med Clin North Am 1980;64: Tabak L, Ece T, Erelel M ve ark. Sarkoidoziste klinik belirti ve bulgular. Özyardımcı N. ed. 20. Yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı Bursa 2-4 Kasım Lieberman J. Elevation of serum angiotensin convertingenzyme (ACE) level in sarcoidosis. Am J Med 1975;59: Studdy PR, James DG. The specificity and sensitivity of serum angiotensin-converting enzyme in sarcoidosis and other diseases. Experiences in 12 centers in six different countries. In: Chretien J, Marsac J, Saltiel JC, eds. Sarcoidosis. Paris: Pergamon Press, 1983; DeRemee RA, Rohrbach MS. Serum angiotensin-converting enzyme activity in evaluating the clinical course of sarcoidosis. Ann Intern Med 1980;92: Judson MA. An approach to the treatment of pulmonary sarcoidosis with corticosteroids. The six phases of treatment. Chest 1999;115: Yazışma Adresi Pınar YILDIZ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zeytinburnu/İSTANBUL 288

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi ARAŞTIRMA YAZISI Göğüs Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı

Detaylı

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması 244 Özgün Araşt rma Original Investigation Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması Smoking cessation in patients with cardiopulmonary diseases Zeynep Pınar Önen, Elif Şen, Banu Eriş Gülbay,

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Raci AYDIN, Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr.M. Derya BALBAY,

Detaylı

KOAH lı olgularda pulmoner hemodinamik ve spirometrik parametrelerin değerlendirilmesi Özkan YETKİN, Gülseren KARABIYIKOĞLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

Detaylı

Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri

Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Hasan ÖLMEZ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Füsun ERCİYES** * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi

Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi Difüz interstisyel akciğer hastalıklarında tedavi Oya KAYACAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Difüz interstisyel akciğer hastalıkları çeşitli nedenlere

Detaylı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Poster Sunumları AKCİĞER PATOLOJİSİ P00 A spicular pulmonary mass mimicking a secondary metastatic lesion Arjana Hamdi Sina, Dafina Pali Todri, Hasan Sulejman Hafizi

Detaylı

Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu: Antropometrik ve

Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu: Antropometrik ve KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(1): 13-19 Geliş Tarihi/Received: 10/06/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/11/2011 Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu:

Detaylı

TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 2009. Sonuç: MS002. Amaç: Bulgular: Sonuç:

TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 2009. Sonuç: MS002. Amaç: Bulgular: Sonuç: TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 MS00 TÜRK HASTA POPULASYONUNDA EORTC QLQ-LC3 AKCİĞER KANSERİNE SPESİFİK YAŞAM KALİTESİ MODÜLÜNÜN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FATMA ATAMAN,

Detaylı

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı: 4, (210-214) Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi Müzeyyen Yıldırım*, Mehmet Faruk Oktay**, İsmail Topçu**, Faruk Meriç** ÖZET Kliniğimizde boyun kitlesi

Detaylı

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi ; ():5-5 doi:.5/buchd..5 Klinik Araştırma Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Patoloji Laboratuvarında - yıllarında incelenen böbrek biyopsilerinin klinik ve histopatolojik

Detaylı

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu A single

Detaylı

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN GALAKTOMANNANIN TANISAL değeri

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN GALAKTOMANNANIN TANISAL değeri İNVAZİV ASPERGİLLOZUN TANISINDA (1,3)-BETA-D glukan ve GALAKTOMANNANIN TANISAL değeri Hatice Tuna Hörmet Öz, 1 A. Nedret Koç, 1 M. Altay Atalay, 1 Bülent Eser, 2 Orhan Yıldız, 3 Leyla Gül Kaynar 2 1 Erciyes

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

KOAH lı Hastalarda Oksidan-Antioksidan Düzeyleri

KOAH lı Hastalarda Oksidan-Antioksidan Düzeyleri KOAH lı Hastalarda Oksidan-Antioksidan Düzeyleri Elif ALTUNTAŞ*, Teyfik TURGUT**, Necip İLHAN***, Figen DEVECİ**, M. Hamdi MUZ**, İlhami ÇELİK**** * Batman Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları, BATMAN **

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

Tütün Fabrikası Çalışanlarında Sigara Kullanımı ve Solunum Semptomlarının Prevalansı

Tütün Fabrikası Çalışanlarında Sigara Kullanımı ve Solunum Semptomlarının Prevalansı Van Tıp Dergisi: 19 (2): 72-77, 2012 Klinik Çalışma Tütünün Fabrika Çalışanlarında Yanetkileri Tütün Fabrikası Çalışanlarında Sigara Kullanımı ve Solunum Semptomlarının Prevalansı Hasan Hamzaçebi *,**,

Detaylı

Saç R 1 Dallar Y 1 Sarıyıldız E 1 Aral Y Z 2 Acar B 1. Özet. Summary

Saç R 1 Dallar Y 1 Sarıyıldız E 1 Aral Y Z 2 Acar B 1. Özet. Summary Araştırma Makalesi / Research Paper Özet Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(3) :187-192, 2008 Akut gastroenteritli çocuklarda klinikte varsayılan ve gerçek dehidratasyonun karşılaştırılması Comparison

Detaylı