Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz #"

Transkript

1 Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz # Erdoğan ÇETİNKAYA, Pınar YILDIZ, Figen KADAKAL, Sedat ALTIN, Arman POLUMAN, Veysel YILMAZ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL # Bu çalışma, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi (6-9 Kasım 2000, Kemer-Antalya) nde sunulmuştur. ÖZET Çalışmamızda, sarkoidozlu olgularımızın klinik, laboratuvar parametreleri ve solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi ve radyolojik evre ile bu parametreler arası ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu retrospektif çalışmada, yılları arasında kliniğimizde izlenen 40 (kadın/erkek oranı: 28/12, yaş ortalama 40 ± 13 yıl) sarkoidoz olgusu incelendi. En sık rastlanan semptom öksürük (26 olgu, %65) idi. İki olguda aile anamnezi mevcuttu. Yirmiyedi olgunun 6 (%22) sında üveit veya korioretinit, 10 olguda (%25) eritema nodozum gözlendi. Yirmiüç olguda (%60.5) pürifiye protein derivesi (PPD) negatifliği belirlendi. Radyolojik evrelemeye göre; 1 olgu evre 0 (%2.5), 19 olgu evre 1 (%47.5), 14 olgu evre 2 (%35), 5 olgu evre 3 (%12.5), 1 olgu evre 4 (%2.5) olarak değerlendirildi. Radyolojik evre ile semptomlar ve PPD cevabı arasında ilişki yoktu. Otuzsekiz olgunun 15 inde FEV 1 (%40) ve 30 olgunun 18 (%60) inde DLCO %80 in altında idi. Hastalığın farklı evrelerinde FEV 1 ve FVC değerlerinin her ikisi de farklılık gösterdi. Serum anjiyotensin konverting enzim yüksekliği 27 olgunun 9 (%33) unda saptandı. Onyedi olgunun 9 (%53) unda CD4/CD8 oranı 3.5 in üzerinde idi. Olguların 25 i en az 1 yıl izlendi. Radyolojik olarak olguların 15 inde gerileme, kalanında ise stabilite saptandı. Sonuç olarak, olgularımızın çoğunluğunu radyolojik olarak evre 1 ve 2 olgular oluşturmaktadır. Sarkoidoz olgularımızda bozulan başlıca solunum fonksiyon testi DLCO dur. Bununla birlikte evre ile ilişkili olarak FEV 1 ve FVC de de değişiklik olmaktadır. ANAHTAR KELİMELER: Sarkoidoz, prognoz, klinik parametreler, laboratuvar parametreleri SUMMARY CLINICAL, LABORATORY, FUNCTIONAL PARAMETERS AND PROGNOSIS IN PULMONARY SARCOIDOSIS The aim of the study was to evaluate the results of the clinical, laboratory, respiratory function test parameters including DLCO, and relation of them with radiological stage. In this retrospective study, 40 patients (male/female ratio: 12/28, mean age 40 ± 13 years) with sarcoidosis who diagnosed between 1996 to 2000 years, were included. The most common symptom was cough (26 patients, 65%). Two patients had family history for sarcoidosis. Uveitis or chorioretinitis in 6 of the 27pts (22%) and erythema nodosum in 10 pts (25%) were observed. Twenty-three of the pts (60.5%) were unresponsive to purified protein derivative (PPD) skin testing. According to radiological staging, Stage 0 in 1pt (2.5%), stage 1 in 19 pts (47.5%), stage 2 in 14 pts (35%), stage 3 in 5 pts (12.5%) and stage 4 in 1 pts (2.5%) were detected. Symptoms and PPD response were not associated with radiological stage of the disease. Predicted value of FEV 1 in 15 of the 38 pts (40%) and predicted value of DLCO in 18 of the 30 pts (60%) were lower than normal (80% of the predicted). Both FEV 1 and FVC values were changing among the stages of disease. CD4/CD8 ratio was higher than 3.5 in 9 of 284

2 Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz the 17 pts (53%). Serum angiotensin converting enzyme levels were increased in 9 of the 27 pts (33%). Twenty-five of the pts have been followed-up at least one year. Radiological improvement was observed in 15 patients and remaining was stable. In conclusion, most of our patients were in stage 1 and 2. The mainly deteriorated respiratory function test parameter was DLCO. In addition, FEV 1 and FVC values also changed in different stages of the disease. KEY WORDS: Sarkoidosis, prognosis, clinical parameters, laboratory parameters. GİRİŞ Sarkoidoz en sık olarak akciğeri tutan, etyolojisi bilinmeyen multisistemik bir hastalıktır. Göz ve deri tutulumu olguların %25 i gibi önemli bir kısmında saptanabilir, diğer organların semptomatik tutulumu ise çok daha azdır. Halsizlik, kilo kaybı, ateş gibi sistemik semptomlar dışında hastalık daha çok solunum sistemi semptomları ile ortaya çıkmaktadır. Hastalıkla ilişkili mortalite < %1-6 dır ve kortikosteroidler halen başlıca tedavi seçeneğidir (1). Sarkoidozda klinik bulgular ve prognoz, etnik gruplar arasında farklılık göstermektedir (2-5). Bu retrospektif çalışmada, sarkoidozlu olgularımızın klinik, laboratuvar parametreleri ve solunum fonksiyon testlerinin (SFT) değerlendirilmesi ve radyolojik evre ile bu parametreler arası ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmamızda, yılları arasında kliniğimizde izlenen 40 (kadın/erkek oranı: 28/12, yaş ortalaması 40 ± 13 yıl) sarkoidoz olgusunun klinik, laboratuvar parametreleri [kan anjiotensin konverting enzim (ACE) ve kalsiyum düzeyi], solunum fonksiyonları (FVC, FEV 1, FEF 25-75, DLCO, DLCO/VA) ve en az 1 yıl izlenen 25 olguya ait takip sonuçları değerlendirilmiştir. Olguların PA akciğer grafileri 2 ayrı göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve radyolojik evreleme yapılmıştır. Sarkoidoz olgularının tümü klinik şikayetleri olan ve ilk defa kliniğimizde tanısı konulan, tedavisiz, aktif olgular idi. Tanı, olguların 37 sinde histopatolojik olarak kazeifikasyon içermeyen granülomatöz lezyonlar saptanması ile kanıtlandı, 3 olguda ise tek başına klinik ve radyolojik değerlendirme yapıldı. Histopatolojik tanı, 4 olguda transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA) (Wang 319) ile, 2 olguda bronş biyopsisi ile, 5 olguda skalen biyopsi ile, 7 olguda transbronşiyal biyopsi (TBB) ile, 7 olguda mediastinoskopi, 2 olguda mediastinotomi ile, 1 olguda TBB ve bronş biyopsisi, 4 olguda periferik lenfodenopatinin (LAP) ekstirpasyonu ve patolojik incelemesi ile konuldu, deri lezyonları ve periferik LAP ı tespit edilen bir olguda ise her 2 lezyondan alınan biyopsi örneklerinin incelenmesi tanısal sonuç verdi. Üç olguda TBİA ve periferik LAP ın her ikisinin patolojik incelemesinde tanısal doku elde edildi, 1 olguda ise karaciğer biyopsisi ile tanı kondu. Çalışmamızda BAL uygulaması tedavi öncesinde yapıldı, flow sitometrik inceleme ve sitolojik inceleme tüm olgularda aynı merkezde değerlendirildi. BAL işlemi için, sağ akciğer orta lob segmentlerinden biri, solda lingula veya lezyon lokalizasyonundaki bir segmente wedge pozisyonuna getirilen fiberoptik bronkoskopun (FOB) içine yerleştirilen kateterden 20 ml lik porsiyonlar şeklinde toplam 100 ml serum fizyolojik verilip manüel olarak aspire edilerek yapıldı. Yapılan yayma preparatlar May Grünwald Giemsa ile boyanarak sitolojik değerlendirme yapıldı. Bunun yanısıra, BAL materyali gerekli işlemlerden geçirildikten sonra flow sitometrik analiz yapıldı. SFT ler Sensor Medics 2400 (Hollanda) cihazı ile yapıldı ve VC (vital kapasite), FVC (zorlu vital kapasite), FEV 1 (1. saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm), FEV 1 /FVC, PEF (tepe ekspiratuvar akım), FEF (FVC nin saniyesindeki ekspiratuvar akım), DLCO (difüzyon kapasitesi), DLCO/VA (difüzyon katsayısı) parametreleri değerlendirildi. SFT ler ve serum ACE, serum Ca, idrar Ca düzeyleri tedavi öncesinde belirlendi. Olguların 27 sine, sarkoidoza bağlı göz tutulumu açısından göz muayenesi yaptırıldı. Yirmibeş olgu en az 1 yıl izlendi ve bu sürenin sonunda klinik, radyolojik, fonksiyonel değerlendirme yapıldı. İstatistik İstatistiki analiz SPSS for windows version 5.0 paket program kullanılarak yapıldı. Değerler ortalama ± 285

3 Çetinkaya E, Yıldız P, Kadakal F, Altın S, Poluman A, Yılmaz V. standart sapma olarak verildi. İkili grupların sayısal parametreler için karşılaştırılmasında eşlenmemiş t- testi, 2 den fazla grupların karşılaştırılmasında tek yönlü ANOVA kullanıldı. Sayısal değişkenler arası korelasyon Pearson un korelasyon testi ile değerlendirildi. p değerleri 0.05 den küçük olduğunda anlamlı olarak kabul edildi. SONUÇLAR Sarkoidozlu hastalarımız arasında kadınların daha fazla olduğu görüldü (28/12; %70). Yaş ortalaması 40 ± 13 yıl idi, kadın ve erkek olgular arasında yaş açısından anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Yirmiüç olgu (%57.5) yaş arasında idi. En sık rastlanan semptomlar öksürük (26 olgu, %65) ve halsizlik (18 olgu, %45) idi. Bir olgunun ikiz kardeşi, 1 olgunun ise 2 kardeşi sarkoidoz tanısı aldı. Sarkoidozun göz tutulumunu belirlemek amacı ile göz muayenesi yapılan 27 olgunun 6 (%22) sında üveit veya korioretinit saptandı. On olguda (%25) eritema nodozum, 23 olguda (%60.5) PPD negatifliği belirlendi ve radyolojik evre ile semptomlar, eritema nodosum ve göz bulguları varlığı, PPD negatifliği arasında ilişki yoktu. Altı hasta sigara içiyordu. Serum anjiyotensin konverting enzim yüksekliği 27 olgunun 9 (%33) unda saptandı. Serum Ca yüksekliği 32 hastanın 3 (%9.4) ünde ve idrar Ca yüksekliği 28 hastanın 10 (%35.7) unda saptandı. Radyolojik evrelemeye göre olguların dağılımı Tablo1 de gösterildi. Olguların büyük çoğunluğu (%82.5) evre 1 ve 2 idi. Bir olguda akciğer grafisi normaldi. Kırk olgunun 17 sine fiberoptik bronkoskopi ve BAL yapıldı. Onyedi olgunun 9 (%53) unda BAL sıvısı CD4/CD8 oranı 3.5 in üzerinde idi. Dört olguda (%10) oran 5 in üzerinde olarak saptandı. Olguların 3 ünde lenfosit oranı %28 in altında ve 14 ünde %28 in üzerinde idi. Evre 1, 2, 3 de BAL sıvısı lenfosit, nötrofil oranları ve CD4/CD8 oranı açısından anlamlı farklılık görülmedi fakat BAL lenfosit oranı evre 1 ve 3 de evre 2 ye göre daha yüksek olarak saptandı. CD4/CD8 oranı ise evre 1 olgularda en düşük düzeyde idi (Tablo 2). Otuzsekiz olgunun 15 inde FEV 1 (%40), 14 ünde FVC (%37) ve 30 olgunun 18 (%60) inde DLCO %80 in altında idi. Beklenenin %80 inin altında FEV 1 /FVC oranı sadece evre 3 olgularda belirlendi. Evrelere göre SFT sonuçları Tablo 2 de gösterildi. Şiddetli klinik semptomlar, göz veya diğer organ tutulumu, BAL da %28 in üzerinde lenfositik alveolit saptanan veya solunum fonksiyonlarında belirgin azalma bulunan 26 olguya 3 ile 12 ay arasında değişen sürelerde 40 mg/gün dozundan başlanıp 2-3 aydan itibaren azaltılarak metil prednizolon tedavisi uygulandı. Üç olguya ise inhaler steroid verildi. Tedavi süresi (median) 10 ay idi. Tedavi sonrası, ortalama FVC (%) 86 ± 17 den 93 ± 15 (p> 0.05) e, ortalama VC (%) 87 ± 16 dan 93 ± 13 Tablo 1. Sarkoidozlu olguların radyolojik evrelere göre dağılımı. Evre 0 Evre 1 Evre 2 Evre 3 Evre 4 Olgu sayısı: n (%) 1 (%2.5) 19 (%47.5) 14 (%35) 5 (%12.5) 1 (%2.5) Tablo 2. Evrelere göre BAL sıvısı ve solunum fonksiyon testi sonuçları. Evre 1 Evre 2 Evre 3 istatistik CD4/CD8 3.2 ± ± ± 1.8 AD Lenfosit (%) 48 ± ± ± 20 AD Nötrofil (%) 22 ± ± ± 6 AD FEV 1 (%) 87 ± 11* 87 ± ± 17 p< 0.01* FVC (%) 90 ± ± ± 15 AD FEV 1 /FVC 83 ± 7 86 ± 5 76 ± 8 AD DLCO (%) 86 ± ± ± 13 AD DLCO/VA (%) 84 ± ± ± 7 AD * Grup I ve II farklı III, AD: Anlamlı değil. 286

4 Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz (p= 0.07) e, ortalama FEV 1 (%) 82 ± 18 den 88 ± 15 (p= 0.06) e, ortalama DLCO (%) 80 ± 23 den 95 ± 15 (p> 0.05) e yükseldi ve tüm olgularda klinik düzelme saptandı. Yirmibeş olgunun 1 yıl (18 kadın, 7 erkek; yaş ortalama 39 ± 11 yıl) izleminde radyolojik olarak olguların 15 inde gerileme, 10 unda stabilite saptandı. TARTIŞMA Sarkoidoz tüm yaşlarda görülebilmekle birlikte, olguların %80 den fazlası yaş arasındadır (1). Çalışmamızdaki 40 olgunun yaş ortalaması 40 ± 13 yıl ve olguların 23 (%57.5) ü yaş arasında idi. Hastalarımızın literatürün aksine daha ileri yaşta olmasının nedeninin etnik ve coğrafik farklılıklar dışında, ülkemizde semptomların önemsenmeyerek hastaların doktora başvurusunun gecikmesine veya bazı olguların ise daha önce başvurduğu merkezlerde bu hastalığın yeterince bilinmemesine bağlı olarak, tanının gecikmiş olmasına bağlı olabileceği düşünülmüştür. Literatür ile uyumlu olarak olgularımızda kadın baskınlığı dikkati çekmiştir (2,3). Sarkoidozun klinik görünümleri ve doğal seyri yaş, cins ve etnik gruplara göre belirgin farklılık göstermektedir (4,5). Olguların 2/3 ü asemptomatiktir. Semptomlar sıklıkla solunum sistemine aittir. Bunun yanısıra ateş, halsizlik ve kilo kaybı gibi sistemik semptomlar da görülebilmektedir. Olgularımızda en sık semptom öksürük olmakla birlikte, halsizlik (18 olgu, %45) oldukça sık görülen diğer bir semptom olarak belirlenmiştir. Bu nedenle özellikle genç hastalarda düzelmeyen öksürük ve halsizlik şikayetleri varlığında bu hastalığın akla gelerek tanı için ileri merkezlere gönderilmesi gerektiği düşünülmüştür. Sarkoidozlu olguların %90 ından fazlasında PA akciğer grafisinde patoloji görülmektedir (1). Olgularımızın 39 (%97.5) unda PA akciğer grafisinde patoloji görülmüştür. Bir olgu ise (%0.25) radyolojik olarak evre 0 olarak değerlendirilmiştir. Literatür ile uyumlu olarak olgularımızın büyük bir çoğunluğu evre 1 ve 2 olgular (%82.5) olarak belirlenmiştir (2,3). Daha önceki çalışmalarda sarkoidozlu olgularda sigara içme sıklığının azlığına dikkat çekilmiştir (2). Çalışmamızda ise sigara anamnezi olan 6 olgu mevcuttur (%15). SFT ler ile radyolojik evre arasında orta derecede korelasyon varlığı bildirilmiştir. Evre 1 de hastaların yaklaşık %80 inde normal değerler bulunmakta, PA akciğer grafisinde parankimal lezyonlar varlığında FVC ve FEV 1 de düşme %40-70 hastada belirtilmektedir. Evre ile ilişkili olarak DLCO da düşme olabilmekte, bazen de tek başına DLCO düşüklüğü görülmektedir. Fakat pulmoner infiltrasyon varlığında tüm solunum fonksiyonları normal de olabilmektedir. Obstrüksiyon olguların %30-50 sinden fazlasında bildirilmiştir (1). Çalışmamızda evre 3 olguların FEV 1 (%) değerinde diğer evrelere göre anlamlı azalma saptandı, FVC (%) de ise evre ilerledikçe düşme gözlendi. Fakat evre 1, 2 ve 3 arasındaki fark anlamlı değildi. DLCO ve DLCO/VA değerleri evre 1 den 3 e doğru evre arttıkça düştü fakat istatistiki anlamlı fark görülmedi. Olguların %40 ında FEV 1 de, %37 sinde FVC de ve %60 ında DLCO da düşme saptandı. Diğer bir deyişle çalışmamızda evre ilerledikçe FVC, FEV 1 ve DLCO değerlerinin tümünde düşme olduğu görüldü ve DLCO daki azalma daha ön planda saptandı. Sarkoidozda radyolojik evre ile BAL sıvısı lenfosit sayısı ve T-lenfosit alt grupları arasındaki ilişkiye ait veriler çelişkilidir (6,7). Çalışmamızda T-lenfosit subgrupları ve lenfosit oranları radyolojik evreler arasında anlamlı farklılık göstermemektedir. Bununla birlikte, en düşük BAL lenfosit oranı ve en yüksek CD4/CD8 oranı evre 2 olgularda saptanmıştır. Sarkoidozda BAL sıvısının özellikleri, CD4/CD8 oranındaki artış ile birlikte olan lenfositik alveolit olarak bildirilmektedir (6,8). CD4/CD8 oranının 3.5 in üzerinde olması durumunda özgüllüğün %93 olduğu bildirilmiştir (9). Çalışmamızda 17 olgunun 9 (%53) unda CD4/CD8 oranı 3.5 in üzerinde idi. BAL sıvısı sonuçlarının evre ile tam bir paralellik göstermediği fakat tanıda yardımcı olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı. Sarkoidozlu hastaların %10-35 inde spesifik veya nonspesifik deri lezyonları görülebilmektedir. En sık görülen nonspesifik deri lezyonu ise eritema nodozumdur (10). Ülkemizde yapılan bir çalışmada da aynı sonuç elde edilmiştir (11). Çalışmamızda, literatür ile uyumlu olarak 10 olguda (%25) eritema nodozum görülmüştür. Çalışmalarda göz tutulumunun hastaların %20 sinden fazlasında görüldüğü bildirilmiştir (1). Çalışmamızdaki 27 olguya bu açıdan göz muayenesi yaptırıldı ve sıklık %22 ola- 287

5 Çetinkaya E, Yıldız P, Kadakal F, Altın S, Poluman A, Yılmaz V. rak belirlendi. Eritema nodozum varlığı ve göz tutulumunun evre veya cins ile ilişkisi saptanmadı. İlk defa 1975 de Lieberman tarafından, sarkoidozda serum ACE yüksekliğine dikkat çekilmiştir, bu tarihten sonra ACE düzeyi hastalığın tanısında ve aktivitesinin izlenmesinde kullanılmıştır (12). Sarkoidozlu hastaların %40-90 ında yüksek olarak saptanabilmektedir, fakat sensitivitesi oldukça düşüktür (13). Evre 2 olgularda ACE düzeyinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir (13,14). Çalışmamızda ise 27 olgunun 9 (%33) unda serum ACE yüksekliği saptanmıştır ve evreler arasında ACE düzeyi açısından farklılık bulunmamıştır. Sarkoidozda hangi hastalara tedavi verilmesi gerektiği, hastaların monitörizasyonu ve tedavi dozları hakkında tam bir uzlaşma yoktur. Kortikosteroidler toksik reaksiyonlar nedeni ile gereksiz kullanılmaması gereken ilaçlardır, diğer yandan sarkoidoz ilerleyebilmekte ve kalıcı pulmoner veya ekstrapulmoner organ fonksiyon bozukluğuna neden olabilmektedir. Bu nedenle halen, süregen veya ilerleyici pulmoner veya ekstrapulmoner hastalıkta tedavi uygulanmaktadır. Doz ve tedavi süresi hakkında prospektif, randomize çalışmalar yoktur (6,15). Çalışmamızda bu veriler ışığında 29 olguya steroid tedavisi başlanmış, tüm olgularda klinik ve SFT lerde düzelme saptanmıştır. Steroid tedavisine bağlı herhangi bir toksik reaksiyon görülmemiştir. Sonuç olarak, kadınların çoğunluğu oluşturduğu sarkoidozlu olgularımızın, radyolojik olarak daha çok evre 1 ve 2 olarak gruplandığı görülmüştür. Evre ile BAL sıvısı sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olmamakla birlikte, tanıya yardımcı bir yöntemdir. Olgularımızda bozulan başlıca SFT parametresi DLCO dur. Bununla birlikte evre ile ilişkili olarak FEV 1 ve FVC de de değişiklik olmaktadır. Steroid tedavisi verilen olgularda klinik ve fonksiyonel düzelme saptanmıştır, fakat sarkoidozda tedavi sonuçlarının belirlenmesi için uzun süreli ve randomize çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. KAYNAKLAR 1. Moller DR. Diffuse lung diseases, sarcoidosis. In: Albert R, Spiro S, Jett J, eds. Comprehensive Respiratory Medicine. Harcourt Brace and Company, 1999: Perez Arellano JL, Ramos Guevara RM, Lopez Ochoa FJ et al. Sarcoidosis. Retrospective study of 30 cases in Salamanca and comparison with other national series. Rev Clin Esp 1991;189: Pietinalho A, Ohmichi M, Hiraga Y et al. The mode of presentation of sarcoidosis in Finland and Hokkaido, Japan. A comparative analysis of 571 Finnish and 686 Japanese patients. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 1996; 13: Hillerdal G, Nou E, Osterman K et al. Sarcoidosis: Epidemiology and prognosis. A 15-year European study. Am Rev Respir Dis 1984;130: Neville E, Walker AN, James DG. Prognostic factors predicting the outcome of sarcoidosis: An analysis of 818 patients. Q J Med 1983;208: Nagai S, Izumi T. Bronchoalveolar lavage. Still useful in diagnosing sarcoidosis? In: Sharma OMP, ed. Clinics in Chest Medicine. Philadelphia: WB Saunders Company, 1997: Ward K, O Connor C, Odlum C et al. Prognostic value of bronchoalveolar lavage in sarcoidosis: The critical influence of disease presentation. Thorax 1989;44:6. 8. Iida K, Kadota J, Kawakami K et al. Analysis of T cell subsets and beta chemokines in patients with pulmonary sarcoidosis. Thorax 1997;52: Costabel U, Zaiss A, Wagner DJ et al. Value of BAL lymphocyte subpopulations for the diagnosis of sarcoidosis. In: Grassi C, ed. Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders. Amsterdam: Excepta Medica, 1988: Hanno R, Callen JP. Sarcoidosis. A disorder with prominent cutenous features and their interrelationship with systemic disease. Med Clin North Am 1980;64: Tabak L, Ece T, Erelel M ve ark. Sarkoidoziste klinik belirti ve bulgular. Özyardımcı N. ed. 20. Yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı Bursa 2-4 Kasım Lieberman J. Elevation of serum angiotensin convertingenzyme (ACE) level in sarcoidosis. Am J Med 1975;59: Studdy PR, James DG. The specificity and sensitivity of serum angiotensin-converting enzyme in sarcoidosis and other diseases. Experiences in 12 centers in six different countries. In: Chretien J, Marsac J, Saltiel JC, eds. Sarcoidosis. Paris: Pergamon Press, 1983; DeRemee RA, Rohrbach MS. Serum angiotensin-converting enzyme activity in evaluating the clinical course of sarcoidosis. Ann Intern Med 1980;92: Judson MA. An approach to the treatment of pulmonary sarcoidosis with corticosteroids. The six phases of treatment. Chest 1999;115: Yazışma Adresi Pınar YILDIZ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zeytinburnu/İSTANBUL 288

Sarkoidozda Klinik, Radyolojik, Laboratuvarla lgili Parametreler ve Tan Yöntemleri

Sarkoidozda Klinik, Radyolojik, Laboratuvarla lgili Parametreler ve Tan Yöntemleri ARAfiTIRMA Sarkoidozda Klinik, Radyolojik, Laboratuvarla lgili Parametreler ve Tan Yöntemleri Enver Yaln z, Ali Kömürcüo lu, Gülru Erbay Polat, Gülay Utkaner, Muharrem Yüksel zmir Gö üs Hastal klar ve

Detaylı

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLGU-1 44 yaşında, erkek olgu futbol antrenörü 10 gündür ateş, eforla olan nefes darlığı, kuru öksürük

Detaylı

Sarkoidozda Cilt Tutulumu: 42 Olgunun Analizi

Sarkoidozda Cilt Tutulumu: 42 Olgunun Analizi Sarkoidozda Cilt Tutulumu: 42 Olgunun Analizi Ferhan ÖZŞEKER*, Sevinç BİLGİN*, Ümmühan BAYRAM**, Ateş BARAN*, Bülent ALTINSOY***, Döndü GÜNEYLİOĞLU****, Esen AKKAYA* * İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Gazi Üniversitesi ne Başvuran 100 Sarkoidoz Hastasının Retrospektif İncelenmesi

Gazi Üniversitesi ne Başvuran 100 Sarkoidoz Hastasının Retrospektif İncelenmesi DOI: 10.5152/ttd.2014.4116 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL INVESTIGATION Gazi Üniversitesi ne Başvuran 100 Sarkoidoz Hastasının Retrospektif İncelenmesi Retrospective Evaluation of 100 Patients with Sarcoidosis

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi #

Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi # Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi # Akif ÖZGÜL, Figen KADAKAL, Pınar YILDIZ, Murat ACAT, Tuncay

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2, Nurdan Köktürk3

Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2, Nurdan Köktürk3 Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2, Nurdan Köktürk3 Başkent Üniversitesi Patoloji AD1 Gazi Üniversitesi Patoloji AD2 Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları D3 Sarkoidoz, etyolojisi

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

SARKO DOZ OLGULARINDA UZUN DÖNEM ZLEM SONUÇLARI

SARKO DOZ OLGULARINDA UZUN DÖNEM ZLEM SONUÇLARI Solunum 3: 8-9, SARKO DOZ OLGULARINDA UZUN DÖNEM ZLEM SONUÇLARI Levent TABAK* ÖZET Sarkoidoz tedavisi tartı malıdır, bazı hastalarda tedavi gerekmez iken bazılarında ömür boyu tedavi gerekebilir. Semptomatik

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

Sjögren sendromu (SS) lakrimal bezler ve tükrük bezleri başta olmak üzere, tüm ekzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterize, kronik,

Sjögren sendromu (SS) lakrimal bezler ve tükrük bezleri başta olmak üzere, tüm ekzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterize, kronik, Sjögren Sendromu Açısından Araştırılan Hastalarda Minör Tükrük Bezi Biyopsisine Ait Histopatolojik Parametreler İle Laboratuar Ve Klinik Özelliklerin Analizi Betül Ünal*, Veli Yazısız**, Gülsüm Özlem Elpek*,

Detaylı

Sarkoidozda Evrelere Göre Klinik Özellikler ve Tanısal Yaklaşım #

Sarkoidozda Evrelere Göre Klinik Özellikler ve Tanısal Yaklaşım # Sarkoidozda Evrelere Göre Klinik Özellikler ve Tanısal Yaklaşım # Zeynep A. AYTEMUR*, Münevver ERDİNÇ*, Ertürk ERDİNÇ*, Halil ATEŞ**, Önder AKYÜREKLİ*** * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Kutanöz Sarkoidozlu 15 Hastanın Geriye Dönük Analizi A Retrospective Analysis of 15 Patients with Cutaneous Sarcoidosıs

Kutanöz Sarkoidozlu 15 Hastanın Geriye Dönük Analizi A Retrospective Analysis of 15 Patients with Cutaneous Sarcoidosıs 66 Orijinal Araştırma / Original Article Kutanöz Sarkoidozlu 15 Hastanın Geriye Dönük Analizi A Retrospective Analysis of 15 Patients with Cutaneous Sarcoidosıs Ebru Güler 1, Beril Gülüş Demirel 1, Olgun

Detaylı

SARKO DOZDA REM SYON VE NÜKS: S STEM K KORT KOSTERO D TEDAV LE VE TEDAV S Z TAK P SONUÇLARI

SARKO DOZDA REM SYON VE NÜKS: S STEM K KORT KOSTERO D TEDAV LE VE TEDAV S Z TAK P SONUÇLARI Solunum 2006; Vol: 8 Sayı: 1 Sayfa: 18-22 SARKO DOZDA REM SYON VE NÜKS: S STEM K KORT KOSTERO D TEDAV LE VE TEDAV S Z TAK P SONUÇLARI Ahmet Emin ERBAYCU, Zeynep Zeren UÇAR, Aydan ÇAKAN, Ay e ÖZSÖZ zmir

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum

Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum Dr.Sibel Doğan Kaya Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Doç. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016 Kıbrıs Amaç Solunum

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Nilay Orak Akbay*, Züleyha Bingöl*, Nuran Gökbulut*, Esen Kıyan*, Ekrem Bilal Karaayvaz**, Mehmet Kocaağa**, Ahmet Kaya

Detaylı

İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu

İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu Hande D. İKİTİMUR 1, Fatma TOKER 1, Tunçalp DEMİR 1, A. Kürşat BOZKURT 2, Nurhayat YILDIRIM 1 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

Farklı Açılardan Sarkoidoz: Bir olgu üzerinden

Farklı Açılardan Sarkoidoz: Bir olgu üzerinden Olgu Sunumu Farklı Açılardan Sarkoidoz: Bir olgu üzerinden From different angles, Sarcoidosis: A case over 1 1 1 2 3 Erhan Uğurlu, Göksel Altinişik, Neşe Dursunoğlu, İsmail Hakkı Akbudak, Ümit Aydoğmuş

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi

Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi Ahmet Emin ERBAYCU, Ayşe ÖZSÖZ, Aydan ÇAKAN İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri:

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Dönem 3 Konu: Solunum sistemi hastalıklarında semptomlar Amaç: Dönem 3 öğrencileri bu dersin sonunda solunum sistemi hastalıklarında öksürük,balgam çıkarma,nefes darlığı,gögüs ağrısı,hemoptizi gibi semtomları

Detaylı

Bronşiyolitis Obliterans Organize Pnömoni: Olgu Sunumu

Bronşiyolitis Obliterans Organize Pnömoni: Olgu Sunumu Bronşiyolitis Obliterans Organize Pnömoni: Olgu Sunumu Orhan ÇİLDAĞ*, Fisun KARADAĞ*, Mehmet POLATLI*, Ali VERAL** * Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Halide Nur Ürer, Sedat Altın, İbrahim Celalettin Kocatürk, Naciye Arda, Lütfiye Kılıç, Neslihan Fener,

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

Bir üniversite hastanesinde tanı konulan sarkoidoz hastalarının klinik özellikleri

Bir üniversite hastanesinde tanı konulan sarkoidoz hastalarının klinik özellikleri JCEI / Abakay ve ark. Sarkoidoz hastalarının klinik özellikleri 2012; 3 (3): 363-367 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.03.0179 RESEARCH ARTICLE Bir üniversite

Detaylı

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR OLGU SUNUMU-1 Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR 19 yaşında, erkek hasta Yaklaşık 45 gündür olan - Ateş - Boğaz ağrısı - İştahsızlık - Halsizlik - Kilo kaybı - Gece terlemesi ÜSYE AMC ve sefuroksim aksetil kullanma

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

SARKOİDOZ Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

SARKOİDOZ Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı SARKOİDOZ Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sarkoidoz nedeni bilinmeyen, sistemik granülomatöz bir hastalıktır. En çok tutulan yapılar toraks

Detaylı

Sarkoidozun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Sarkoidozun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Sarkoidozun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Döndü GÜNEYLİOĞLU*, Ferhan ÖZŞEKER*, Sevinç BİLGİN*, Çağla UYANUSTA KÜÇÜK*, Esen AKKAYA* * SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İSTANBUL

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Sarkoidozda evrelere göre klinik özellikler ve tan yöntemleri: 55 olgunun de erlendirilmesi

Sarkoidozda evrelere göre klinik özellikler ve tan yöntemleri: 55 olgunun de erlendirilmesi Sarkoidozda evrelere göre klinik özellikler ve tan yöntemleri: 55 olgunun de erlendirilmesi Nazan fien, Hilal ERM fi, Meltem KARATAfiLI Baflkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gö üs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

Sarkoidozda Radyolojik Evre le Solunum Fonksiyon Testi, Serum Angiotensin Converting Enzim ve Galyum-67 Sintigrafisi Arasındaki liki

Sarkoidozda Radyolojik Evre le Solunum Fonksiyon Testi, Serum Angiotensin Converting Enzim ve Galyum-67 Sintigrafisi Arasındaki liki Thoracic Diseases Taci Hoca et al ORJNAL ARATIRMA / ORIGINAL RESEARCH Sarkoidozda Radyolojik Evre le Solunum Fonksiyon Testi, Serum Angiotensin Converting Enzim ve Galyum-67 Sintigrafisi Arasındaki liki

Detaylı

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Yetkin AĞAÇKIRAN**, A. Berna DURSUN*, Selma

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ProfDrNurhayat YILDIRIM Spirometrik ölçüm sakin solunum, zorlu inspirasyon, zorlu ekspirasyon, derin ve hızlı olarak belli bir sürede yapılan solunum esnasında ölçülen zaman,

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Olgu sunumu. Doç Dr Göksel Kıter Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hast.

Olgu sunumu. Doç Dr Göksel Kıter Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hast. Olgu sunumu Doç Dr Göksel Kıter Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hast. gokselkiter@yahoo.com 54y, K, Denizli, evhanımı Ani başlayan öksürük ve nefes darlığı 2,5 ay önce hiçbir solunumsal yakınma yok 10 gün

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Yanlışlıkla Tüberküloz Tanısı Konulan 23 Sarkoidoz Olgusunun Analizi

Yanlışlıkla Tüberküloz Tanısı Konulan 23 Sarkoidoz Olgusunun Analizi Yanlışlıkla Tüberküloz Tanısı Konulan 23 Sarkoidoz Olgusunun Analizi Levent TABAK*, Zeki KILIÇASLAN*, Esen KIYAN*, Orhan ARSEVEN*, Mustafa ERELEL*, Çağlar ÇUHADAROĞLU*, Dilek YILMAZBAYHAN** * İstanbul

Detaylı

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Habip ALMİŞ, İbrahim Hakan BUCAK, Mehmet TURGUT. Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Detaylı

YAŞ FAKTÖRÜNÜN SARKOİDOZ HASTALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

YAŞ FAKTÖRÜNÜN SARKOİDOZ HASTALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVII Sayı 1, 2013 YAŞ FAKTÖRÜNÜN SARKOİDOZ HASTALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF AGE FACTOR ON SARCOIDOSIS DISEASE Belma AKBABA BAĞCI 1 Sevinç BİLGİN 2 Ümmühan SELVİ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Temel SFT Yorumlama Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI A. Semptom, bulgu veya anormal laboratuar sonuçları varlığında akciğer hastalığı tanısını doğrulamak

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR ÖZET Daha önce yapılan birçok çalışmada, cilt metastazlarının

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ DIAGNOSTIC VALUE OF FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY IN PULMONARY TUBERCULOSIS CASES WHO COULD NOT EXPECTORATE

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI Tanı ve Sorunlar Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa 1 Sunum İçeriği Tanı kriterleri Tanı kriterlerine ilişkin

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri

Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri Onur Fevzi ERER, Sena YAPICIOĞLU, Yavuz Alp YALÇIN, Serir AKTOĞU ÖZKAN İzmir

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

İnterstisyel Hastalığı aklaşım

İnterstisyel Hastalığı aklaşım İnterstisyel Akciğer Hastalığı Tanıya YaklaY aklaşım Dr. Nesrin Moğulko ulkoç Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları Anabilim Dalı Bornova - İzmirzmir Nasıl de İAH? AH? değerlendirmeliyizerlendirmeliyiz

Detaylı

Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri #

Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri # Sarkoidoziste Antikardiolipin Antikor Düzeyleri # Alev ATASEVER*, Feza BACAKOĞLU*, Gökhan KESER*, Mustafa ÖZHAN*, Oğuz KILINÇ***, Eyüp Sabri UÇAN***, Eker DOĞANAVŞARGİL** * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Postpartum/Sessiz Tiroidit. Dr. Ersin Akarsu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

Postpartum/Sessiz Tiroidit. Dr. Ersin Akarsu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Postpartum/Sessiz Tiroidit Dr. Ersin Akarsu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Tanım Otoimmunite / Lenfositik infiltrasyon Geçici tirotoksikoz Hipotiroidi TFT değişiklikleri,

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Deniz İNAL İNCE, Nur TUNALI, Sema SAVCI, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri. Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Solunum Fonksiyon Testleri. Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Testleri Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Göğüs Hastalıklarının En Gürültülü Yeri İyi ventile edilmiş Nem %2080 Isı 1430

Detaylı

LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU

LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU SORUNLU ÖRNEKLERDEN MİKOBAKTERİ İZOLASYONU LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÜLGER Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

LEPROMATÖZ LEPRA (Olgu Sunumu)

LEPROMATÖZ LEPRA (Olgu Sunumu) LEPROMATÖZ LEPRA (Olgu Sunumu) Işıl İnanır 1, Nuri Özkütük 2, Ayça Tan 3, Mehmet Ateş 1, Kamer Gündüz 1 Deri ve Zührevi Hastalıklar 1, Tıbbi Mikrobiyoloji 2 Patoloji 3 Anabilim Dalları Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI?

LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI? LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI? Sümeyye Ekmekci, Özge Çokbankir, Banu Lebe Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 1 GİRİŞ 1 Lupus eritematosus etyolojisi

Detaylı

Akciğer Sarkoidozunda Radyolojik Bulgular, Solunum Fonksiyon Testleri ve Bronkoalveoler Lavaj Bulguları Arasındaki İlişki #

Akciğer Sarkoidozunda Radyolojik Bulgular, Solunum Fonksiyon Testleri ve Bronkoalveoler Lavaj Bulguları Arasındaki İlişki # Akciğer Sarkoidozunda Radyolojik Bulgular, Solunum Fonksiyon Testleri ve Bronkoalveoler Lavaj Bulguları Arasındaki İlişki # Münevver ERDİNÇ*, Zeynep A. AYTEMUR*, Ertürk ERDİNÇ* * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı?

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? Burcu Zeydan, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Ayhan Abacı, Ceyhun Dizdarer, Ece Böber 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı